You are on page 1of 1

MӢ BÁN CĂN HӜ CAO CҨP CITY GARDEN GIÁ GӔC CHӪ ĐҪU TƯ

City Garden vӟi trên 70% diӋn tích dành cho khoҧng xanh, đưӧc xây dӵng trên diӋn tích 2,3 ha tӑa lҥc tҥi
sӕ 59, Ngô Tҩt Tӕ, phưӡng 21, quұn Bình Thҥnh, TP.HCM. Đây là dӵ án có nhiӅu mҧng xanh nhҩt tҥi
TPHCM và chӍ mҩt 5 phút đӇ đӃn trung tâm thành phӕ. City Garden tӑa lҥc tҥi vӏ trí lý tưӣng,
tránh xa nhӏp sӕng đô thӏ nhưng vүn đem lҥi cho cư dân mӝt cuӝc sӕng hiӋn đҥi.

Dӵ án đưӧc thiӃt kӃ đӝc đáo vӟi 6 tòa tháp lưӧn sóng hình elip cao tӯ 21-30 tҫng. Căn hӝ nào cũng có
balcony

Là khu dân cư biӋt lұp, an ninh, yên tĩnh vӟi đҫy đӫ các tiӋn ích nӝi khu như : khu sinh hoҥt cӝng đӗng,
hӗ bơi, gym, sauna, spa, massage, trung tâm mua sҳm, nhà trҿ«

City Garden mang đӃn nhiӅu sӵ lӵa chӑn khác nhau, vӟi nhiӅu loҥi diӋn tích gӗm:
1 pn: ý  ý 
2 pn :
ý 
3 pn :    và .

Giá tӯ 1850usd/m2.

Thanh toán đӃn giӳa năm 2012, ngân hàng hӛ trӧ vay lên đӃn 70%, giao nhà hoàn thiӋn

Mӑi chi tiӃt và thăm quan nhà mүu xin liên hӋ 0938.37.69.38 ( Ms Hà)