You are on page 1of 1

Rienk Geertsma,

Proef de regio tijdens de


Marco van den Brand
en Bram Hendrix

Food Inspiration Maand! “Mini-bliksems


In Zuidoost-Brabant vindt dit jaar voor het eerst de Food Inspiration Maand plaats.
De maand oktober staat dan helemaal in het teken van het streeklekkers dat hier
gemaakt wordt. Op diverse plekken in de regio kunnen inwoners en recreanten
genieten van overheerlijke streekgerechten, proeverijen en arrangementen. zuiveren de lucht” ------------
REGIO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze SRE-regio is altijd alert op het thema dat alle 21 gemeenten van het
aantrekken van nieuwe business die de SRE verbindt. Het thema versterkt Bob Smulders en
Guus Pemen
economische structuur versterkt. Vorig daarnaast ook nog eens de regionale
jaar lukte het om met behulp van food Bourgondische identiteit.
designers een uniek event naar de regio

BERICHT
Meer informatie te halen: Food Inspiration Day. Dit Rondreizende smaaktafels
---------------------------- grootschalige event voor internationale
Wat zijn ze enthousiast en wat hebben ze er veel zin in om hun
Dit jaar is oktober voor het eerst uit-
Kijk op de website foodprofessionals vond in november geroepen als Food Inspiration Maand. project te starten. Marco van den Brand, Rienk Geertsma en Bob
www.foodinspiration.nl 2009 voor het eerst in het Evoluon De bedoeling is om dit jaarlijks te her- Smulders van HMVT/Oranjewoud praten over de luchtzuiverings-
of neem contact op met plaats en werd een daverend succes, halen zodat de themamaand ‘organisch’ proef met Guus Pemen van de TU Eindhoven en Bram Hendrix van

------------
Laura Conradi. het was ver van tevoren uitverkocht en kan groeien. De Dutch Design Week is
T: 06-23 66 88 22
het SRE. Geen tweegesprek dus, maar een vijfgesprek over de
organisator ‘Shoot My Food’ vond het tenslotte ook begonnen als Dag van het
E: l.conradi@sre.nl naar meer smaken. Ontwerp! Met de Food Inspiration Maand
subsidie voor innovatieve luchtkwaliteitsprojecten.
---------------------------- wil de SRE regio zich in de toekomst ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Food verbindt de regio als belangrijke internationale en inno-

----------
De gedachte ontstond om in Zuidoost- vatieve foodregio presenteren én
Brabant meer te gaan doen met het profileren. Waarom heeft het SRE een subsidie in- Waarom heeft HMVT/Oranjewoud het
thema food. Dit thema past namelijk Om dit te laten zien is een inventarisatie gesteld voor luchtkwaliteitsprojecten? project ingediend? oktober 2010 – nummer 4
HET
uitstekend bij onze regio: Eindhoven gemaakt van regionale streekproduc- Bram Hendrix: “In Zuidoost-Brabant zijn Marco van den Brand: “We hadden het
is dé stad van food designers & techno- ten en food gerelateerde activiteiten. er nog steeds plekken waar de lucht- onderzoeksidee eigenlijk al langer in
logie, ‘Food Capital’ Helmond blinkt Deze inventarisatie is de basis voor de kwaliteit van onvoldoende niveau is. Dit ons hoofd zitten en toen we van het
uit in processing en de Peel en de Kem- activiteiten die het SRE in oktober
GESPREK komt veelal door het verkeer. Vanuit
de provincie was er geld beschikbaar
TU/e innovation lab hoorden over de
nieuwe subsidieregeling van het SRE was

----------
pen staan bekend om hun vele streek- organiseert, zoals smaakateliers, rond-
producten. Food vormt daarmee hét reizende smaaktafels, een mooi boek- voor deze projecten, maar door de iedereen meteen enthousiast. Vervol-
werk en de website www.foodinspirati- gemeenten werden hiervoor weinig gens hebben we in korte tijd een plan In het Dommeltunneltje wordt de lucht gereinigd.
on.nl. Inwoners en bezoekers kunnen projecten ingediend. Daarom heeft het geschreven en ingediend.” Guus Pemen:
hierdoor kennismaken met eten ‘van SRE het initiatief genomen om een “Als TU/e willen we graag dat de ont-
In deze rubriek gaan vijf Wat zijn de kosten van de proef? het maken van businesscases, want de
vlakbij’ en andere foodkwaliteiten. subsidieregeling in te stellen waarmee wikkelde techniek in de praktijk wordt
personen met elkaar in “De totale proef, bestaande uit drie techniek moet uiteindelijk vermarkt
Tot slot: food is niet alleen verbindend, bedrijven uitgedaagd worden om een getest. Daarnaast laten we zien wat
gesprek over een actueel fases, kost € 240.000,-. Hiervoor krijgen worden. Om de techniek extra interes-
na de ervaring met de Food Inspiration innovatief project te lanceren dat de we voor de regio kunnen betekenen door
(regionaal) onderwerp. we de helft subsidie. Zonder deze sub- sant te maken voor gemeenten willen
Maand kan oprecht worden gezegd: luchtkwaliteit verbetert.” de proef in Eindhoven uit te voeren.”
Aan de hand van een aan- sidie was dit project er zeker niet we gebruik maken van de warmte die
food maakt gelukkig! n tal vragen en stellingen geweest”, zegt Bob eerlijk. “We hadden auto’s produceren en waarmee bijvoor-
wordt het onderwerp van­
uit verschillende kanten
“Zonder subsidie was dit project er niet geweest” het idee al langer alleen ontbrak het ons beeld huizen verwarmd kunnen worden.
aan middelen.” Om dit te realiseren moeten we glazen
Het nieuwe streekproduct Kersenleutjes uit Geldrop-Mierlo. belicht. overkappingen op de weg plaatsen om
Wat is dan dat innovatieve project? Bram Hendrix gaat verder: “We hebben
Marco van den Brand: “Wij gaan een de subsidieregeling in korte tijd ont- Wat zijn de drie fases van de proef? een tunnel te creëren”, vertelt Rienk

------------ Meer informatie over de


proef uitvoeren die de lucht van het
Dommeltunneltje in Eindhoven reinigt.
wikkeld en ook de tijd die bedrijven
hadden om een project in te dienen
“In november starten we met fase 1:
het uitvoeren van nulmetingen in het
Geertsma enthousiast.
Meer informatie
In dit nummer:
VERGADERING regioraads­vergadering
Dit doen we met een nieuwe, innova- was kort. In zes weken moesten ze een laboratorium. Fase 2, de daadwerkelijke Komt er volgend jaar weer een subsi- --------------------------------
REGIORAAD op 14 oktober 2010
tieve techniek die mini-bliksems compleet plan ingediend hebben. Toch proef in het Dommeltunneltje, vindt die voor luchtkwaliteit? Neem contact op met
• Inwoners reageren op N69-plannen
------------
vindt u op www.sre.nl/ plaats in het voorjaar van 2011. Omdat “Dat is niet zeker”, meldt Bram Hendrix. Bram Hendrix.
produceert en zo de lucht zuivert. Naast hebben we tien aanvragen binnengekre-
bestuursinformatie in het voorjaar het weer heel verschil- “De middelen zijn door de provincie T: 040 259 45 62
het tunneltje komt een container te gen die allen voldeden aan de rand- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

staan waar we de installatie, de zoge- voorwaarden. Vervolgens zijn de lend is kunnen we bovendien metingen beschikbaar gesteld en dat was een- M: 06 54 69 30 60
noemde Corona Technologie, in kunnen projecten gescoord op een achttal doen naar de invloed van verschillende malig. Een nieuwe regeling hangt na- E: b.hendrix@sre.nl • Resultaten SRE Stimuleringsfonds
plaatsen. Door de proef kunnen we punten en hebben vijf projecten sub- weersomstandigheden. In de derde tuurlijk ook af van het succes van de I: www.sre.nl/luchtkwaliteit ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

deze nieuwe techniek uitgebreid testen sidie ontvangen. Door de flexibele fase zullen we, samen met het SRE en projecten die nu gaan starten. Daarom --------------------------------
de gemeente Eindhoven een luchtkwali- focussen we ons eerst op de uitvoering
• Food Inspiration Maand
en komen we er achter of de techniek besluitvormingsprocedure en eerdere
------------ Het Regiobericht is een uitgave redactie Voor tips, aan- of afmeldingen
en reacties kunt u contact op-
echt gebruikt kan worden om de lucht-
kwaliteit op wegen, snelwegen en in
ervaringen met bijvoorbeeld de subsi-
dieregeling innovatieve incar-projecten
teitsknelpunt selecteren waarvoor we
een theoretische analyse maken. Aan
van de projecten en als er zich nieuwe
kansen voordoen zullen we die onge-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Subsidie innovatieve luchtkwaliteits-


COLOFON van het Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven.
Linda Scheepers
Inge Lammers nemen met de redactie. Of kijk tunnels te reinigen.” Guus Pemen van konden we de regeling snel opzetten.” de hand van de resultaten van de proef twijfeld benutten!” n

------------ Keizer Karel V Singel 8


fotografie
Maarten van Loosbroek
op onze website.

Alle rechten voorbehouden.


de TU/e vervolgt: “De TU/e heeft de
Corona Technologie ontwikkeld en
Bob Smulders: “Het was een duidelijke
regeling en de terugkoppeling was ra-
in het Dommeltunneltje onderzoeken
we wat de Corona-techniek kan bijdra-
projecten
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Postbus 985, 5600 AZ Eindhoven Bart Coolen Niets van deze uitgave mag
HMVT/Oranjewoud brengt het op de zendsnel, dat stellen we zeer op prijs!” gen aan een betere luchtkwaliteit. Na
opmaak worden verveelvoudigd zonder
voorafgaande schriftelijke toe- markt.” dit project gaan we aan de slag met
T: 040 259 45 94 Volle-Kracht
stemming van de uitgever.
I: www.sre.nl/regiobericht grafisch ontwerp