You are on page 1of 2

1.

Tr×nh bµy s¬ ®å m¹ch, c«ng thøc tÝnh tÇn sè dao ®éng cña
m¹ch t¹o dao ®éng 3 ®iÓm ®iÖn dung (m¹ch Colpits).

2. M¹ch läc tÝch cùc cã ®Æc ®iÓm g× ? cã mÊy d¹ng ®Æc


tuyÕn cña m¹ch läc tÝch cùc ? nªu ý nghÜa cña viÖc lùa chän
d¹ng ®Æc tuyÕn m¹ch läc vµ bËc cña m¹ch läc.

3. Nªu kh¸i niÖm håi tiÕp. Tr×nh bµy s¬ ®å khèi 4 kiÓu håi tiÕp
©m c¬ b¶n. Nªu ¶nh hëng cña håi tiÕp ©m ®èi víi c¸c th«ng
sè cña m¹ch håi tiÕp dßng ®iÖn nèi tiÕp.

4. VÏ s¬ ®å khèi cña m¹ch t¹o dao ®éng vµ nªu chøc n¨ng cña
tõng khèi. §iÒu kiÖn ®Ó m¹ch t¹o dao ®éng lµ g× ? VÏ mét
m¹ch cã kh¶ n¨ng t¹o dao ®éng ®iÒu hoµ tÇn sè 15MHz.

5. Cã bao nhiªu ph¬ng ph¸p ghÐp tÝn hiÖu gi÷a c¸c tÇng
khuÕch ®¹i ? ph©n tÝch u nhîc ®iÓm cña tõng ph¬ng ph¸p
®ã.
6. VÏ s¬ ®å m¹ch vµ nªu ®Æc ®iÓm cña s¬ ®å khuÕch ®¹i vi
sai. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng khuÕch ®¹i tÝn hiÖu mét chiÒu cña
s¬ ®å khuÕch ®¹i vi sai.
7. VÏ s¬ ®å vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng cña tÇng khuÕch ®¹i
®Èy kÐo sö dông 2 transistor cïng lo¹i vµ cña tÇng khuÕch
®¹i ®Èy kÐo sö dông 2 transistor kh¸c lo¹i.
8. Cã bao nhiªu c¸ch ®a tÝn hiÖu vµo vµ lÊy tÝn hiÖu ra trªn
transistor lìng cùc ? H·y vÏ s¬ ®å t¬ng ®¬ng ë chÕ ®é xoay
chiÒu cña c¸c s¬ ®å ®ã.

9. So s¸nh u nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi sö dông bé t¹o dao ®éng LC


vµ bé t¹o dao ®éng RC. VÏ s¬ ®å m¹ch cã kh¶ n¨ng t¹o dao
®éng ®iÒu hoµ tÇn sè 10MHz.
10. VÏ s¬ ®å m¹ch vµ nªu ®Æc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p ghÐp biÕn
¸p gi÷a c¸c tÇng khuÕch ®¹i .
11. Tr×nh bµy mét sè øng dông c¬ b¶n cña bé khuÕch ®¹i thuËt
to¸n. VÏ s¬ ®å minh ho¹ cô thÓ.

12. VÏ s¬ ®å m¹ch t¹o dao ®éng cÇu Viªn sö dông bé KhuÕch ®¹i
thuËt to¸n, viÕt c«ng thøc tÝnh tÇn sè dao ®éng cña m¹ch,
m¹ch nµy cã u ®iÓm vµ ph¹m vi sö dông nh thÕ nµo ?