Вы находитесь на странице: 1из 6

Nevoja për Strategji

Strategjia Ku jemi?

Ku duam të shkojmë?

Ku jemi? Studimi i Tregut Ku duam të shkojmë? Objektivat Strategjikë Si të shkojmë atje ku duam? Strategjia

Studimi i Tregut

Strategjia e Marketingut

Plani i Biznesit

Informacione dhe të dhëna


Dytësore

Parësore

Analiza e të dhënave

Studimi i Tregut