You are on page 1of 1

Tafsir Lailatul Qadr

1. al-Quran diturunkan pada malam al-qadr: Intinya, awal diturunkannya al-Quran dan diutusnya
Rasulullah. saw terjadi pada malam al-qadr itu. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadhan
2. al-Quran turun kepada Rasulullah saw. secara bertahap selama dua puluh tiga tahun;
1. turunnya al-Quran yang diberitakan dalam ayat ini adalah turunnya al-Quran secara
sekaligus dari al-Lawh al-Mahfûzh ke Bayt al-‘Izzah di langit dunia
2. al-Quran turun kepada Rasulullah saw. selama 23 tahun secara bertahap setiap saat.
Penjelasan ini disampaikan Ibnu ‘Abbas; juga dipilih oleh beberapa mufassir seperti al-
Alusi, al-Baghawi, asy-Syaukani, as-Samarqandi,
3. Al Qadr
1. dinamakan al-qadr karena di dalamnya terjadi penentuan ajal, rezeki dan berbagai kejadian
di dunia yang diberikan kepada malaikat untuk dikerjakan
2. Adapun az-Zuhri memaknai laylah al-qadr sebagai malam al-‘azhamah wa asy-syaraf
(keagungan dan kemuliaan)
4. Seribu bulan
1. akni 83 tahun. Al-Hasan mengatakan, “Beramal pada malam al-qadr itu lebih utama
daripada beramal pada bulan-bulan itu
2. Menurut Anas, amal, sedekah, shalat dan zakat pada Lailatul Qadar lebih baik daripada
seribu bulan
5. Malaikat turun
1. Jibril
2. banyaknya malaikat yang turun karena banyaknya berkah. Malaikat turun dengan membawa
berkah dan rahmat sebagaimana mereka turun ketika ada tilawah al-Quran; mereka mencari
majelis zikir dan meletakkan sayapnya mengitari orang-orang yang mencari ilmu untuk
memuliakannya.
3. Ditentukannya segala urusan ditetapkan ajal dan rezeki. I
6. kesejahteraan sampai terbit fajar). Dijelaskan Mujahid, bahwa keselamatan itu berarti sâlimah
(selamat); setan tidak mampu berbuat kejahatan atau melakukan perbuatan yang mencelakakan