Вы находитесь на странице: 1из 494

32. ?

3-0il

;.;.,; ~ 10

I rOflRVI:, Drv ",_.IiOBne'H",oe ", nononnennoe

«neccnueceoe PYKOBOACTBO no aBTopeMoHT}'

06bRCHeHllle '1enOSe"leCKUM R3blKOM

MOCKSa • GaHI(T-neTfttSl!'.' • IE", , 2007

561( O:l</0)3l.365 043 Yil,K62·12

KOMnblOTepuoe Ha»:aTe}lbC'l:J!O • ,Il)1MeK'l'ljj<;I" 3aB. pelUll:C.Q.lIefi C.H. TpuZU6

rr~peDOi:l c aJlPJIWfCKoro H penaKUIf.H H.B. BOPOIUl1IIJ

no 06lttlfM nonpoeav o6palliaiiTecb B IlWTWI:b(."llB(;l "Jl.waRel(Tlu<a" 110 anpecy:

InfU@diaJe:kti.ka.com, bttp://www..diaJektika.cOIIT 115419, Moc:Kaa, aiR 783: 03 tSO. Knea, aIR 152

CKJI1IP, J{lfaijll.

C43 PeMOHT aJlTOM06JVleii /l,JTJ! "'l.aM.fI_OS". : Ilep. c af)1"JI. - M. : 000 "Jd.,ll. Bluth-

j[MC", 2007. -512 c.: lUI. - Ilapan. TIIT. aKrJl,

(SBN 978-5-8459·1190-2 (pye.)

3m )(IUllll - U03MO)KJIO, C)IIlJiC'I'BellflDe PYKOB0.llCTBO ITO penorrry, UanHC3111Joe.IIJIll 1,eX, ~""'o J.\YMae'l', ~'J'O' Y IfIIX f.lf'lerO IlC 110-IIY'LI<:tCll, 4YJ.lCTBymT, 'l'TO.lIM 31'0 >Ie JlO"f'aBIITO"', 110 xoTilT rrcnpoeoaars. 3)1ec~ J1(ICl')lllfiO p"C~I<~IJlO o(i yCT[Joft<'1'llC aBTOMo6"lll'l. Hauncatnras 1'13- BOOTlIOit ItyT-cmecTsemurueil If lItYPllaJllIl"I'Kolj 3'I'a ltIurra y6elKJllie:r nac D cTofl=r )f(1~nenuoro !<pelID aaropa: "Moeli Ue.JIblO JmJ13urrCIl ila~-aaaTe;[6()'fHO rrcro, 'ITO' IIllM Heo6l1;OIlI'fMO y;npa(lJUfTb ceoerl c)'/lwol!.". 11,1(0£1(1'1.1.10 ",e, !l1'D I<llcae<rC~ ~ 'raltvl1 SCOO61;eMlIlOfIIJiH C1'OPOlfb[ Flntueif *i-t311 II, ~Koli 11 Hn'rane eroro Rel(a crana aBToM06mnr "BCC, 'ITO C 1flIMH CBJl3at1Q.

B I{[lUr'e o6'hlIcRIllOTCJI npa!(TWlCCKl-l see: TlpOIIIlIlYPw.:m Hec.n~noii JaMeUb' KOJIOCa no Y'!l.(>.na an TOPMQ:l)IOii GHC'reMoii. TaJOKe 311,e('b paecsasaae ~IIJO('(l MIDlell;bK1fl< =')lOC1'etl, KOlOpble nOM.ory,. nO.llll~I)lIQtBal:& aB1'O~1061Dlb IJiI )(oJry. no BC~M)' XOilY .IlQBecrnoo,HIHlI .1<1111.1'11 eof1JlOBOlEnaerca 'leTIGJMl! lUIJITOCTp8l.(1ll1~U1 W ~JaMIL o6'hlICWIIOII{IIMl! YC'I']lOHCTllO anToM06,UUI 8 ae)JO'M II ll'meJlbHliX em !l.a~.,:eil H cacresr. Harracamras 3anp,",CKlJM aB'r0JIl06UTeJ1CM, roruTa co.Qel?~!rrr 91:10 rrH(PoPIlf'lI.lllIQ, .lloaOOlJHlOllzylO CLlpaBllT;bC11 npM'1'J11'JetKI! e mow,l peam,Hoti aa;(a~eH, IlO3Hlffi3.101I\cii npH 06cnylKlmamm llBTOMOOIlJUl "}'lrpatlJ(CliHU !'1M.

n.ns 'IBTOllIQ6<1Te.11eil ncex BOJpac-rOB.

5IiK PIVO)31.365

Bee 1,£0;3II:ltJIBI 11poll}~IMI"TlID: ItpO,ayz.:roa :RWlJllO'ft:n :mpcnICTplq>OHatulbl,MH mpt'OBhlMn lYInpKallU CQOTOCTIT1'sYl<llllnxqll'J'''.

Hl!K:alm.M ll3cTh H3CTQHlliCro H':l!tilHlIH n:n lJ ~II:X ueasx lie MO:.tre1' 61:JTb OOCllj)OJf3Be!lCIUl B Jamoit 6bl TO mr 6~o 4IDpPlte II ~1~Uf Ol:il ro mr 6.h1.1lo CpalICTfli-III.UI, 6Y!1.b 1'0 :'l.neKTPOll"llbl(' 5'IJlU Me:xaHw:leQ.fGlet .AK.!JIO~laH CPO'l'Oz K0l,11£f}OB8Hue U aAtlUC,b nil ManurncbJil HOCm'{'JrhI edJIl\ ea sro 1:11.:']' nIJ.UIJ~'t!ll8oro pa3pernCHH.H .'(SJ],ilteBbCTQl3. J AN WTLEY &Sons, Inc,

Copyright C 2007 I>y DiaJekLik. Computer Publlsluug,

Odgi)lal English language edltlcn CopytighLC1999 by WHOlY Publlshlng. Inc., .1 ndlanapol is, Indlnna

All ,ig!.t.s reserved jl1c1urll"g 'he righe 01 reprod~oti ... n 'in whole or hi part In lilly fbrm, 'rllis L'raJ,~lHlion is pnbll<lU!d by arrangement with IVjl~y Publishi ng, Inc.

Wiley, tho Wiley PrjbUshi"lllogo. For Dummies, rho Dummles Man Logo, A Reference for £h~ Rest ofUsJ.

The Dummies Way, Dummies Daily. The Fun and Easy Way, Dummies.eem, and related moo dress are Vad.Il,l1)3J'$ or registeTOO trademarks of John WiLey & Sons Inc., IUId/or its llifiJiaWS in the United States and other countries, and may not be used ",ILNonL written permission. AU ocher u-adelJ.l;lrh..." tho propertY of their respecdve owners, Wiley Publi hing, Inr., is DOt associated with any product or ve"d~r mentioned In this book,

ISBN 978·5-a459-1190-2 (pyo.)

@ KO'Ulb"l1'epH<Je "m-"" ".l{mmeKTIfKa·. 2007. uepeBOIl. O<j)oPMII0IlJIe, MaK¢rl1pourullle

&:) by Wiley Publishing. Inc., J 999

[SBN 0·76'15-5(>89-6 (~'lrJl,~

BCTYDJIeHli'e 23

4ACTb I. 3HAKOMCTBO 3t

T JlQBa 1. ::no .lIOIDKCfI enars K8.lIOI;bIH BOAlfiem. 33

Fnasa 2. llyn, K ,cep,lJ;lJ,Y Bailie" MBOlKHld lIelKlIT '1epes mn;m:( C HHCTPYMCUTaMH 49

I'naaa 3. IIpoqmnaKll1'1eclCoe 06c.nymHB8HH.e~ellteMeCSPIIIOe TO 71

I.fACTb II. 4TO nPMBO.QMT .ABTQM05Mnb B ,QBM>KEH&rtE 87

Faaaa 4. PaCKplollUI.CM TaliH!>1 sameK M81llltJlb1 89

Fnana 5. 3neKTpoCRCTI!M8 - UCKpa lKH31illilameii l\famJlBhI 101

Taaaa 6. Toronraaasr CIICTeMa - cep,IJ;IJ,e If aerxae BDTOM061fJlB f i5

Tnaaa 7. 01' .rJomAA1'I I! I'U6plt,!l;BM: .lIBaemr II aB'I"OMo6wIH

,0 allbTCP1I.llTR8HJjf(lDl HCTO'IHIfKa~ aaepma t37

fnaBa 8. Ral! pafiorae'f CUCTeMa O1Ol8.llQl,eHruI i63

Taaaa 9. Tpallc"",cCHR: lIoc:rapaeMClIlloDceMp8ao6paTbc.R 171

I'aaaa 10. ::no TOp:Iot038! 181

r nasa 1.1. Pyneaoe ynpaaaeaae HIlOAseCIt8" I!mJ 'lTO .lIeJla"eT rroeazncy IIPllJlTlIOli 191

4ACTb III. KAK nOA,QEP)f(HBATb ABTOM0511'1flb

B XOPOWEMCOCTOj:lHHH 199

f!laBB 12. Peryaapcesa ::IJlCKTP006opYAO.B8HKlI 201

fJ18B8 13. PeryJlJlpOBK8 't'OJlllHIIl1oli CHCl'CMlil 251

fnaBa 14. K8K y6epe'lh Manumy O-T neperpesa 275

fllBBB 15. 3a~1eJi[8 MaCJIS 305

Tnaaa 16. CIot88R8. !{.I1J1 1JTQ IIpOMClJaCT lKH311b aBTOM0611J1lD 319

Taaaa 17. 1JTO AeJlaTh. eCJIII aafiapaxaeaa :rpanCMHCCWl 329

Faaaa i8. !Cal< nepeiim "Ra ThI" C 1I0Allifl.IllIJIKaMB.1t TOPM038MJI 337

Fnasa 19. YX:O.ll3a DDlJlaMH 11 pYJleB.blM ynpaaneaneu 363

liACTb IV. ECnH HEHCnPABIiOCTb CnY4HnACb B nYTIo1 383

rnBDa 20. Y'te'IKH, CIqllmbJ, aanaxa 1I tlpynJe Clu.mTO~ 385

fJlaBa 21. 'ho pe.n.3,..., e<l.!m aaTOM06H.i1lo eran II HJ{ C MeCTa 39'7

fJlaoa 22. KorAa RH'lerO lie UOJI)"IaeTCJI, IIlJII

({aK lIaBTit MacTepcKYIO C XOpOIlDlM MexaHJ{KOM 409

YACTb V. MO~ ABTOMOEilllflb BCEr,llA

B CAMOLII flVYWE'" <l>OPME 425

fJl8B8 23. YxoJ\ 31l Mauumoil 427

Iaaaa 24. KaK 1I.aliUDHTbCI{ 01' napanml, BldllTKIlllllPyrllX CJJeAOB Y.lIUPOD cYJJ;h6101 445

4ACTh VI. BEIUIKOflEnHblE ,IlECRTKVI 459

rJl8B3 25.llecK1'l(u nepsoouepeaaux npeUelJTIIlJHh[)[ srep 461

[Jlaaa 26. ,lJ,t'CJlTKa ""KOJlOrJNeCKRX" &lIoc0608 "((OROMIlH tollJtHUB 465

npHllOlKeH1lC A. C!lOBSPI> 8U'r01.1068J1l>1U.1X TepMllHDB 1t71

ITpnJlOlKc-.me B. Ommanue TeXJllf'leCKHXXlI:paKTepRcnm

H lI'YJ>HlIJI ITpOBep.e.II1111 TO .i97

ITpf!JI'ldecnrblll Y1<a:mTem. 502

Bcrynneuae 23

n l'e4HCJIOll}le '23

Kat< II 1l011P}"'-G{Jl3Cb co csoea MallUumti (iii nO'leMY BaM TO)f(C' C'j{IHI' CJle.naTh ero) 23

l{ul( n npellCTllBiVl10 ce6e caoero 'ffiTaTClMI 25

CrpylITYpa KHilrli 26

I. "3R31(GMCTRI)" 26

LJa,CTI> II. "'lTO rrprrsonnr aHTD~106fl;lh B JI.lUIJKellllc" 26

l!Jru;t& HI. '/J(sK,nOMePllJl}lIB3Tb30TOM'o6lIJLb a XOpOruCM C<lCI".11IU111" 27

li,ac:rl> LV, "Ecmr E1C1ICnpSst!eeTh CII)"IIUIlII;.b a nyrn" 27

t:jaaTb V, "Morl 3S'I"OM0611J1o scerna B CBMOif IT)''1llll!ll cjJOPMC" 27

llacTb VI, -BeMtl<OJlCrnihre JIecll'J1(TI" 27

Cnosaps aBTOMo6nm.Hblx repaunoe 27

OCOOeFIHocnl 2B

LI ItKTorpaMM M, C KOl'OPhlM I,' BblIlCTptl"l'll'J"eCb B :rOM l(1'U1I"e 28

Ky,n3 ,,8Hra1ih9.11 ,n,aJlbl1ll! 28

4ACTb I. 3HAKOMCTBO 31

I'nasa 1. ::no p,OJDKeIT 3HaTb K.IllK,!J.bJii BOARTeJlh 33

npPAAe '(eM 6pa1'bC)$! aa JU06y.o p,aoOTy 33

rr P3SliJIll 6e30T!a(lHO~"I'~1 34.

Kal! ca~tOCToR"tenhtlo ~alij.la,BjITh Miaw.HlIY 35

KaK OT'I(pJ;(TJ, 1(3.llOT 3il

RaJ( CleaOnaCtlO nO.'lb3tl1liiTbM ,u:Oli!Kpat'oM .f7

3aMeila xoaec 41

LleMoH'l"llllt KOJmaKa 41

OrJla6,lClflle KP~lIClKLllilX rae!; 42

3~'eI1ll xoneca 43

KalC norracre a ",allUUI,y, ec,cu abT CJIY'liiillllll :r.I1<pbl;m ee a:m}"rplil 45

'KaK 'ITO-TO 'PlI3of).pan, a [lmOM cot1pal'b 47

Tnaea 2. llyn. J( cepzmy oBme.il: MiilllItHbL JlelltRT xepea Illll,fm e lUfCTp}'ldeJlT3'1rn 49

Iloxymca ~IIlITPy",eH'ro8 50

Omeprxn 50

lIlYPYTlO,llCPlK31:eJll1 5 j

rne~llhle 1U1,IO'111 51

f(OM OJ:l:l'lHpO'BaTUI&.Ie IQlIO'l.l. 52

KolleH'IaTble rae'tIlb)e 1CIJ1Q1fR 53

K1I10411 ,llllJIlleryJl1lpOBlo:r alUKlJl1lUnUI 53

YHIlBCpca.1Jhllhle (ureC1'l1rpaHilble) ra '1llbU;'lUIlO'lJl 54

Tcpnoaaeraevrrsre KJ11041' 55

j[lfftaMOMe1'plf'leCKI'le KJTIQ~H 57

Paaeoanerc K.lI,Kl'lI1 5'8

1\110)101'11:1'1 58

IlnocKory6Ul>l 59

YlaMcpn-reJIlillbli! IllICTPYMCUT 60

IIJ,yJJbI, npoaonosrrsre If KOSyCEI nre KaJIM6pbJ 60

Ma IWMe'rp J.tIDII~3M~peEl1iIJT KOMTIpeCOMH 62

fl~ 62

JlOM.ICJl8TbI 63

Crpaxyjoume nOJUlopKII 63

~rn ~

o rlU'!'ryw mCJHI 6ti

BDPO~ 65

ltTO eJlIellylJ.'HOJI~rll'Tb no~ pyl(Q~ 65

KOliTpOJIl>lIa~ Tafuuw,a,llIlc-rp}'1>IBlITOli 69

fnllo3 3. Dpoil>H1lIIIcrII'ICOKOe o6CllYlKlillaime - elKeMCOIl'l:IlOe TO 71

IT poaepxa BOa,IlyurHoro (~llnb1'pa 12

ITpoB,eplQ Pt:'~ureit 73

Ilpoaepea pyqe~KQDoro peMtll! 73

Ilpoaepxa axxyMyJl.ll'Topnoli 6arapen 74

Ilponepua panaaropa 78

Kax lie3onaCRo OTKpbl'rb ~pLIlllKy pamraropa 7,8

Ilposepsa a ADJlJrBKa OXJl3JK,l\aJOU[eii JlGllll{(lCTI'I 0 PM!'IaTop 79

Ilpoaepxa 1I1J13f1IOB 80

Ilposepxa ypo11HliI !<o(aCJI3 B lIBIIl'aleJl,e 80

J1posepJ(3 ypO~ll11 ~CJla B aBTOMJlT1'I'leCl.:ol1i" KUIT 81

Ilposepxa YPODI~ TOpM0311011111HI{KOcTJl 82

Ilposepxa YPOBHJl ~OC'l'Il nlApayctiJIWreJlliI PYJllt 84

Ilpcsepsa COCTomUIlI opDBDJIlCII 85

J1)J;DsepKa ypDBfls! ","H,!U{OCTtl B OMblBaTe;re 85

J1;JlY1"l18 IIIDKllSle 1lp';mepI(M 85

Ilposepxa 113RMCHll CreJOIoo'IRCTllTCJlell 85

Ilpoaepsa )1RBJleEUUI B uruaax 86

l4ACTb II. YTO nPIiI80.o.IIIT A8TOMOSlilnb B .tlJBIiI>KEHIIIE 87

rHUS 4" PaC:l(ph!lIaer.l"Tali:uht Ramel!: MaIIlHEIhI 89

TIO'Il:lMJ/ ona :JaJlOIIl'lTClI 90

flo'leM)' ona eaer 95

CHI.,"Iellla l!mi<IHlIfIliIlI 95

CWC1'eMa O~II~ijjl 95

CBC'T!!M3 C~KJT 96

B&!XJIOilliM CliC1'CM3 97

nD~eMY ona OCTaIl3SllliDfIe'l'CS! 98

fJlllIla 5, aneln'pOCHCl'eMa - HClq>a 1KU3tm oameit ~1IIIfl'£bI 101

CIIC'TeMa ~anycJ<a 101

AxR:yt.tyJl$lTQp!l.;V! 6a'f'dpell t 02

CTa,PTep 104

CIfCTe~!a sJ!ercrpomrn'8HHIl i05

Ieaeparop :105

8

Pel')' JUU'Op Ii1IITproKeH11l! 106

CliCTeMR 3!l)f{~rraHMlI 107

Karytnxa 3aJi\."TaJllUI 1 09

Caetlli L09

PacnpenenMTenb t09

ApyrMe ane~TPUqeCIHre YCTpbil:crraa 11.3

fJl8:na. 6. TOlImUIlIlJ.H CHCTCMa - eepzuie 1I nemHe.aBTOM06wllt 1 L5

Ocuoeusie KOMIlOtreliThl TOllJlMnJlO~\ CJ.!.CTeMhJ, 115

TomuIBHbm6aK '116

Tormasonpceon II 6ef!30HaCOc 116

TOn;1Tl1lllJbti1 qmn1>'I'p 117

.B03JzyXOOt1:llCTJITe.nb 1'1 nQa.!zyllIlLbllt $IMbW j L 7

Tonn IIllHbrfl TpaKT B Kap6IOpaTOp![J,!)( ABIU"dT(!.!fJU: 1.17

ITonJl.i!.BKOBM KaMepa 1 L8

lbrcp¢y3op 1 rs

.B03JzyTIIllilH 3aCJ10Hl«l 120

YCKOpwrMbHbrH t13COC 121

·JlpoccemmaH aQc.nOJ1KR 122

YIJOPUhll>1 U~[II1' Pbl~ara )lPOCceJIbHOfl. aaoo.ol'll'll<l 122

Bnnr pexy;rm:p0ll!Cl1 COC'l1lB3 CMec!! X01l0Cl)QI'O :XOJla 129

BlIll'1' .cTpaBffillIaR~1 II A3.B.11.eriIDI 123

SJlCKTpoMR!1:II('1'Flbll1l(namm Kap6lOpaQ'opa 124

BUYCKfIOM II lIhlnyCJQ10H KOJlJ1ercrophl j 24

TOnIillBHI>IH'1'paKT B ld}{)I(e1(TopfIhIX ,IlBKraTe:;UI:X t25

MOH01'lB~ffi(TQpl[blill)rrph!CJ<: TOn.rrH113 126

MUOIl)TO'fe'mbd:i BlIpblCl<i TOITJllUlli ! 27

13:11011 URn» unpos: !rj"C .IlCTpe'WI01'ilR 'roruraanaa ClfC'reMa f! CHli'TeMa aa$lll-antlil 128

OCIIOJlHh!e COetaB1l1110111.He /IBllTIll'i).JI$I 128

qeTb!pelCTatcrHbI:if 1t11KJJ. 131

Typ60HaanyO 135

f.TfRUB 1. Or :I10mll,ll.ll K 1'116Jl~BIIf: ,l1lI3e.IIH It aBT~jIi(06rulll C 3JIbTepHB'TIiIIBbL'dlI

IICTO_aMH l'IlTep!'IUI 137

lll13Mb J.V1:lI ~'!afllfHI(I:,l:O' 137

Xopomee Ii! nnoxoe a ,!I~13eJlJ1.X 138

DoyeMY OEl! eaer? 140

qeTb!pe!rfaICTtlblitW'IIUl /llIse.n:blloro IJ.IlIf1'a-remt 144

llJ~en:wroe -ronmrao 145

8JleKTpOcHCTet.ta 14.5

YXOl! 33 Jm3e.1bllOrM II.BMl'lITeJleM 1-17

KiU( 3llBecl'M MaJlfll H)I Mop03HblM yrpOM 150

JIe'leHlfl! ,!IfI~eJlll 151

nOMel( 33CJ1)'iKlillaJOll(cro Apnepml ,!Ili3e.lII!CTlI 152

M all~H1r&l 6yll)'Ill,ero: ~La1lll'l1.1.hI C aJu;Teplla1'HBIlbIMllItC1!OQJlHl(aMH 3Hepnru: 152

llBC He caaercs 152

AJIh~pHaTIfBiI ste BI't,1Ib1 ronaaaa 153

AJlb'l'tP,Ba'I'IIBBi,lc cuaoaue ycmHoBKH 156

YIlpallJIeHlle 311ek'rpo~IQ~JOJeJ>:I 160

Tnaaa 8. Kale pafioraer CUCTCMB oXJJlllK.!I,cnrul 16:J

Panuarop 1.64

}lOUQlIUliTrtlJ!ul!UIR UlJIaFl'l'l'I 16~

OXJmm,o;luoUlM )K}!Ai{QCTb 164

CI1C"reMII C pacllmpuTI!J[I>U1>lM 6a'tKQM 165

[Cjl>\lImI'lmt)l lCpwlUKa paaaaropa 166

BelrrK!111TOp 167

BOWUlOhl uacoe 16.7

Tepllltlnar 168

Tennootiaeanu« '1 68

Konmmnonep 169

Fnana II. Tp.IUCMltCCitl!: nocrapaeuea DOIlce.M paao6paTbCH 171

TP-dFfC'IIUICCII>1 17'1

Kax I(pYTm:Jllr~ MOMeli'I' uepeaaerca 110 rpa>lGMl]CCHU 172

Mexwrn~eCl'llle Kop06Kl' nepena« 174

Ha xero CoCTOJ,IT MeXal.l rt'reCKa5I KTlll 174

l,al( p~(I():ra~r MeNWUf'lOCKM J<!ITI 1. 77

J\STOlll31'll'fel;l(lIe l(opu6ItlllJepe.no~ 178

Paanaro-maa J\:op06Ka 179

rnBBa.10, aTO TopMo3a[ 181

Ocuuau TflJ1Ml}J,roli llllCTfll<lbl 18J

Ilenans TOPMDSa 181

YCliJIIITCJIl> TOPM030D 162

r.lIDJlHhlIl TOPM03HoIlllUmUi.'W t63

'tOpM03F!llSfMamnp<lJlh 164

l3apa6amru[C TUpM038 185

TOpMO~ULIC 6apa6aTlbf 185

P-anO'IIit"1 OpM03m>le lUlJlfmiQlbl ISG

TOplolmllMe kOJlOI",iI 187

Tflp~IO~Jfble H,ilKll,IJ\"kH 1 ffJ

PeryNrrop 187

}lucKOBhle roperoaa j 87

GI'OJU.LO~llblii TOPM03 188

AH1'Jlo.1QlmpQllo·1111Ul ToPM03I{aJ'l CI1CTeM!l 189

l~aK paiS!".rr<l.l!'r II ac 190

'1ro lit' !leWd.'] ABC 190

Eaaa c ABC 190

r,.UlBa t1. Pyneuoe ynpaBJleH.lle Ii nezraecsa, lIJlli'I'm ACJJBeT DIle3J1l'"Y n PHlIT!lOji 191

CI'e'reM" [lYlle!loro ynpaanea 111:11 191

PyJI~6()'i [IPl!IOO,!! 'l91

Hasou "IRJolKII PYJJCBbI"X rar 191

illapOElblC Ol[OPhI 192

CHCTeMa nOlUJeCI(].1 193

Tarrsr 11011seeOK 1l}3

Psr-raru yrrpaarremll'l 194

1'l!6HJ1lfaHpYlOrIl3JI peJ1lGl 194

10

CO.QeplfC8HHe

Peccopu t94

A~IOPl If3a:rop],) H CTOitKU 197

'-IACTb III. KAK nOAQEP>Klt1BATb ABTOM061,11nb

B XOPOWEM COCTORH"U1 199

Taasa 12. Peryaapoasa anem'poo60PY'llon8HHA 201

nE"pIJOAI1~1I0Cl1l pelJ'JlllpOIlO'nn.1.X ])a60T 202

KlIl(OH aacrpyssear F1aJ\1 norpetiyercn 203

l10KYJTKa 3,J[f'Iaareli 205

Kalc '1.lll'a1'~ I lIlCTPYI(l11ol II 1"10 .pery.mtpOBKe H TeXllwreC~Jle crrenmll1'lXB.llI{J1f 206

3aMefia CRe~I.""II3al~l!raflV]~ 208

JlOIICK nOI\XOllfllqltX.CIW'IC1;!: JOOI!HrallWi 20$

Hy~.mp~nll l:(1'lJUnLAPOB 209

riOP)!J10K ;m)KI<J"!I1{1oJ1I Ul

T(aj, CI-UITI> cae'll' 3~lraHrlll 212

Pa60TR C T.])YlLFlOJlOCTyrr.u.hlM.R CB~'iaMM 21.4

OCMOT[l cl1e'leti 3alIUl!lQlllUI 215

PeryJII tpOB[QI CJ)eq IIOro saaopa 217

YCTlUIOUK<i coc'leii a3)iUlrattWI 218

OoolylKlloalllle pacrrpenemrrena $alIOrratll<!" 219

I1pw6.nRlK3.eMCR K T~a11>Y ;'lCil'crB"IIjj 220

Ciurrue II 3aMeU3 xonaeucaropa 224

CIIRTlle II aaMella KOlrl'altfOa I1p pblBaTeJlSl 226

Co6f1 pacM nee n 1J(')(I),II"FlQe cocroa mse 234

3a live" lLtlHraWeJIlI 236

Ilpoaepna pa,601:W paenpPLleJllll'eJU! C HOMOlll.1O 113MepH·I'e.<t$l Jl.Jf'JlI'eJfb"E!OCTI'I

3a~Il(H~' L'OI"(l COC"'I),llnu, J(O.fITaJITOB Jll)epbJ13aTC_~:B 236

nponcpK3 YC"l'!lBOBICIT MOMerrra salKlI.ullTllIT C [10>101111>10 t'rpo60cKena 240'

PCIJ'JTl!P01I1W 31llTnll:<1.liM 245

PUMOllf OCBeTIIII;lJTr.1l0m 060pYllDBar111~ 246

3aMcIla ITllCJIo:.:pallllreJleii 246

3a1>!enB J)l1MTI 11' p!!J'}'JrnpOB1<3. (;IIC"fa qJaP 247

fnasa 13. PeryJutpOJlKB TOIlJJH1lTfOil:CliCTCMLI 251

3aMena ~o:JlJyllHloro \llHJ)"bTpn 252

Ilponepua COCTOffilr1S1 B03ilYffil10TO wanbTpa 252

Jloxynxa eosnyumoro rj!1f...JIb,Tpa 253

CU>TTlI€ DOJlIYXOO'f11C'nITeJJJl 253

3aMeHa 1'OIIJI1lSltort1 $nm.Tpll 253'

UOflC!': ron.nrauoeo r~I1JLb'Fi)a 254

SaMet'" 1·llltJIJ"Ut'~'XmIlJI"b'TPO.S 1;1 Kapliil!i>pI\TOPHblX tl,inl.l'lII(!lm.x 25$

3aM-ell(' 'rOILJHfn~b"X cj1HJlbTP!;1B 1Jl~Q~"olmbiltiJ,BjrraTe.nt\11 256

Ilpoaepxa (ieN,;lOHBcoca 256

Ilponepxa H o<ic.'lYlKH~aHHe ICJIlII.LaHa rr[:iI1HYI/oiI·tMblloJ1 aeflTIlJIlUIIDf xaprepa

(flBK) 257

Oupeneneauc MeCTOJlonO!!(eHlUI ~anaf\R n BJ( 258

IT pcnepsa KJlBIIBH3 [[ B [{ 259

n ponepxa IIIJLaHI"a snanana ITBR 259

tff!ClI(S'Eq1anaIlB IIBK 259

PeryJ)l¢UiIBK<! l(ap6Jl)pBT9pa 2'60

nl)OIIepl(a YCKOpH,'l'eiLbHOrO nacoca 260

PeryJIllpoB1Sa psrsara Yc:K0PU'l'e:!fb'ljIjlTO aacoca 26'1

Ilpaaeprea IlHC'l'eMb! ~MOC'rOrQ XOIIB 262

P~ry;ll~lpOBl\a o6qpo'fo'B xcnocroro xena 262

I1POBSPKll » perynsposxa cocraaa [OPIO'lU! OMool1 264

.PeryJll:t:pDBKB IIRil1'OIl XOJlOCTOn> xo;!l)! 264

n~nepl'a nOJ]OlKef!IDI aI!Bn;yDIHolI aacnoaxa 265

PezyJlnpOBK'Il. aB'l'OMa'l'li1'le~Koii. Bflilp,yl1T1lOB' 3!lcJTOJ1Kl1 266

Pery1l:lfpoBWiI.YPOBf.U! TIDtTJUrBao l'!OIlJla1'lKOEHlii l<aMllpe 269

YGTa,roBKaJlo.noEO illlI1IlGCCT,UJOllJl.eJI.I'1O:ro Kap610paTqpa 269

Ilponepxa KOMlJpeCClm Il llNllttllij)a.'t 271

lilT-o /l,ellll'l'b, eCJIH lfIIt!fero ue nOMOrJIO 274

rll!llla 14. Ks:m yl'iepe'll. ~anrully OJ: neperpesa 215

Bop.b6a c neperpeaosr ~HT"oI"e.nJ! 275

'<ITo Alman, n:p11 c.rrY·'1alil.HOM rreperpeae WlH11ITeJJJI 27ti

'Y:TO AC'1tB.Tb rrpu xpOmr'lCC>KoM neperpeee 276

r0JaecJ!Q»lKaJ.t~>I J!Pymx n:p,!'<Im! rteperpeaa 276

Tlponspsa ~!AOIl]ljB oX."!I8JK1UI101qeii .l!UI)tKOCT" 277

Kax 6eaonllc~lo 0I£R"(b .T(phllllKY paaaaropa .271

j:(omr.B JIU'lllK0Cl'I!I B cll'CTeMY DXJI-n;eHIlI! motiot0 1'1Illa 279

IlposepKlIl,1 jl,OSnrnKlI. Ox.!Ia'iKllaIDl:Uen lKllJ.ntOCTVIll ouoreMY c pacIII3plneJlbJ£l>iM

6a'l.'KOM 280

ilpoeepKll11 lI,oJlIllI!~aoXJTa;l(Jla!OJ:U.eI! 1III'11lKOC:rn .R palIlia.TTlp 281.

TIpOM"b.!1'I1Ql CI1CVeMbI ox.ll~ellUR I!I aaM~fra oX1lall\Jl.a10lltd 1K.tUl'lio.c:ru 2Bl

OnpeAeJle;B11B aptlMllBH lI3MeH&f; ox.rla:II(.1(aJOll(eI1J1(MKOIIDI 2.8:2

OnpMeJl.lll1MC liWI1:tOLtllMt:l1"O KO.IWqeorlla iIl111ll¢proa ;l!!4

Q.nI'LB ('lXJTft)M<tlOu{IlSl ~9C'n( 113 CI1CTelljb)' 284

~eN"l1re BIrl'11IPPII1l'cO,naJl;l>lIre or AeTeiI H AO~!aWJillX lKHBOTJlLJ;I( 286

IIOHGK ,'(fe<Je'l'( B clltlllM.e oXJl3.)I(,1IeJlJUI 287

t:{iUl:J.f !J!ll-.lIll)l;lilllaihe 110ll, M3iW11I1Y 288

IlpOlJepl(;3 PllAi'liTO[lll 268

g,ponepne Kpbll1Il<.Y pallT!lI'rUpa 288

!lpoBepKa 1l1l'lipyi5KOJ) 288

Yi!'J'!lIlIf1eHPle ~eIt u CIIC1'e!lH<ox.n~erufil 289

Y:rC'l.T(H paasearopa 289

UPO'fCKalIKe naTpyfiKl)s 290

YTe\(r~a 133 GJlU[(a UJd.lUnrJqllilll "evel aal'.1[yrrfl«}'1 296

B.ElyrpeEfIure.yre'ill(~ 296

YT.i:'tl(a n BCJMI:HOM IfaCIiICf 296

I1poilepKaA<UlJle}l~"l." B CIfC1'eMC f):of<Vl(l{em'lH 298

Pery.JlHPOBi.-a II SaMeHa RpJiJ.80,llHlitlt Be~DleJit 29.8

M tlOroPY'leltKoBole JleJrtO'lJ'IhIe pe!&mI 298

~pyme 1IpII:BOJl>l'l>!e peMlnl 299

3aAte!!a. TflpMOC'l'a']:a 301

06CJ1Y~1:aaBJlle I(OH;ll.ltIJ,FIOI'ICPOIl 302

YC1'j)atleIDte ,1;IeI<lOI'lpll.BHOCl"Cl1: KO'H)lHl!1(Ol!epa 303

12

qTO BXOID1T B TeXIDf'leCI(Oe 06CJlYlKIIBaHKe 1(OH)lmUIO~epa ECJu! IIlt'lero lie nOllyomeTCli

fll11J1J115. 3SMBHB M8CJUl

To xopouree, '1'1'0 )lenaeT MaClJIO ,!IJlII eanrero aBTOM061!JlJ[ MaCJJo ,O'XJ]lIJ!(AB!lT JlBlIl1IlTeJJb

MaCJJo osauraer ll»ltl'aTeJJb

MSCllO t;UHlKlJer rpeaae

MsCJIO 3aMelVll!eT J{0PP03Jo1I0

'lro Heo6xoJllfMO SHan 0 M3t;1]e npl'IGa,IlKH

Creneas BJI3I<OCIJ'H

KOllhl ,I<JlaCCH$HKal.J:l1lo1 siacen

Kar< 1l0.D;o6pM"b MaMO Mil 811'rOM06MJ.I IIepuO.D;WlHOC1'b 3aMeRbI xaona

KaK ca~fOMY 3BMeFlI'ITh MaCJIO

npno6pera!he ace B!det{(?

JIe.naJtre ace CHCTeM:aTH3IipOJ3BHO Y'I'l1JUt.:mpylh'e OTpa60TaHRoB MaMO

flIOS, 16. C~1I1<1Ka, IfJIH qTO npoanesaer IImliRb IUtTDMOlluJl1O ])13 xero (lOeTOIIT CMa3I(B

lIIUCTpYMelfihl, ne06XO,D;~Mble 1l.nJl rrposeneaas CMa30'lfIIilX pa60T CMa.qKa CHC!reMb! py.'lBDOro yrrpaB.1Il!HIUI

ROl:!CTPYXI:l}lll rnapossrx OIlOP Iloacx rosex CMa31rn

CMa3~a mapoasrx O,IJOp

CMa3K8 CPlCTeMbl n01lBBO.in1 CMa31G1 peccop

YXOll3a e:ra6IrJrn!!8'1'opaM1!

~ Pa306PB'JTbC1l C YAapa."If.l'l. II TO)JqK3wr

rJUIB8 t 7. q'ro aenar», eCJlJla86apaXlIllJl3 TpaHCMHCCHJI Kax peMOfrnrpou3:rb KllTI

CI'[MlI.TOMbl IIH3l(Q1'O YPOlHUI :rpllHCMHccHolU~oro MlICJJlI Heacrrpaneocra lJaKYYM:-MOIzy"JlEfOpa

Kax coxpaiorra llerKOCTh nepeK1lIO'i~ nepeziau YXOJl :J3 cuenn.eHI{eM

1(3[( e :fMOM IlO1-JHIDI", aB'I'OM:l,),I,j'l.eCJCYIO :rp~11C¥W'CCR'IO Kat( He lla'rb 06M.alJYTh CeOH llpl,! p~MO"'I'e rpaRCMI'ICCI'tW

Tnaaa 18, KaR nepeiiTo "aa Thl" C nO,ll;l1UllJHHK3MH B TOPM038MB Ra1l: u PO,!l.ll!dTb !Klif3.HI> TOPMOaru.!

l<aK npoaepars TOPM03HYlO cllt1:e~[y Kaxrrpoaepnrs uenans TOPMosa

OOCJ1YlKJIlSa!l1Ie rnannoro TOpMOJllOro Uk.'IlUlllpa Ilponapsa TOPM03110ti Nlar~c'l'pMI1,

A 'ITO TaM C TOp~I03aM If?

A BOT aTOTO II pa patiore C TOPM03aJ\IH nysure ae AWlllTb Ilpnaepsa TbpM030)J 6apa6aHaol"1l1"11lla

303 303

305 305 305 306 306 307 30B 30B 30B 309 309 3U 312 313 315 31B

319 319 320 321 321 322 324. 325 325 328 328

329 329 330 33'] 331 331 333 33.4

337 338 338 338 341 343 3.44 344 345

Co.qepJI(aHKe

13

G6oPK<l TOPM030S 6apa6mmom mna 350

Ilpoaepxa llUCKOIlJ,J;S, 'rOpMO:lOB 351

KaJ( npoueplI'rb FJ C1.rnBa]'b 1l0,JllJJUIlIJI1III crynHll;f.1 352

ITpuscPI\2 .1 CMa3Ka nonuranuaeoa ~'rynmV>1 353

l<1I.K 6blt'I'pD " 1-0'11'10 OHpimemITb (ITeneH1> I<..lftoca DO.llLl1I<TIHJ.TKOB 355

3aJ,ll!EliI 'ropM03Bl;lfi m~/tKocnl 356

Ilpo~nqKa 'I'O];)M031l0" CHCTCMbT 357

UilCT(Jo~iKll CTQjffIO~ nore TOPMoaa 360

npOD!!pl,,] C"'CTCMI~ AJ3C 362

fmwa i 9, Y XOA aa mllH3MlI " PYJleS&IM YUllBBJlCHHeM 363

Crpoenae UOOJbl 363

15UJ(OeHHlt cnepunaer C~QH aef."P(m~ 365

KOllllljJJ.rnall~t11 [l3altlepOB 11I1'IH 355

ldnlll!Kc CKapOCTU 36.6

Kaxecrao unnuu 366

Pen;lC'rI'8UIII:fI 11 M~PKJlpOllKa M I'IHl'IeTcpcTIlQ rpaacrropra 367

lJ,P)'TIllI lIFI(t)OP~'lliJ,lIS1. :V~iI3aruIM Ha 60KOBJfHe 368

Rat< aJ.16I1a~·b W nED.1 366

YXQilS3 UIIllla,,!! 37 j

RaJ( IIj:lOBCPWl'b .ll.3B.!leUl(e o031!;)l1(a 371

KaK nOll,l(a'lan, uiany 373

nepeC1'aHOB14~ l«(:);lecl 374

6aJIlLIICI1POBJ(B 375

PeryJlllplJIIKIl KOJlel: 376

[(at< npoaepirrs PYJreJIoe yrrpaanenne 378

Kale Ol1p~e.nJITb 113HOC JllJ!fl 379

4ACTb IV. ECflVl HEII1CnPABl-iOCTb CI1Y4Ii1flACb B nYTH 383

I'nana 20. Yre<iKll. cspama, sanUl1Hllpyrue C.HMIITOMbJ 385

3BYK~ 385

Cspnrru, -rpeclclt ~I 1![{6pm~lJn 389

3al1a:tII 390

JlhlM 391

YTe4'~11 392

Ilozroaparem-rrue CHM IITOMLi 3~4

Curuama rrODOp01'8 395

rJlaIla 21. "ITO lIeJl,lI'III>, eC;IJH aBTOMo6JfJIb C'I'aJlll FrJil c MeCTa 3S7

Caau ucpsoe 397

YcrpatlelllJe lIC1'ICIlPIU!l1ol,'er-i 399

BOBII}'1! 399

TOJJJlTtBO 400

3a.t(H ranne 402

qTO Il:e.nan C ODl'OM06I1J1eM, K01'OPh1f! Jlel'erp"-'lcn B :iKaP]{~Li'i Ilelfb 404

IT eperpeu JrollT'<I'I'eJlll Illl~apKYlo noroay 405

Will aDl'o~I06JTJ1b ue aarrycxaercx 405

C lfMllT()~(b11IlJOX.Clro au nycsa 405

-lIprt~J'PlfB.1fLlI~" 407

fJlaB8 22. KOPAa Imqero He nonysaerea, "-'"III

KaJ( naihll MaC'repcJQ'lO C XOpOIDllllI. MeXaHHKOM 409

Bb~6op C'l"ll~l[tftI"J [·e,x;~K~CCKOl'I!lI!l(iC.rry)~IH'lU{l'tf.l 409

Ci.lHpMCIHfhlC cro 410

P()~lIR'lIlhle Mat"a3IUJLI 1.[ YHlfBepMarn 4.11

HaaaB~ICIIMToIe cro 4.11

Cnm~~laJJ1'!3up()"Bamll:Je eTO 4.12

I1mwK Ha.tlll)!(fI0f.i C1'lIEIIU'lli 'l'exIUI'J£CKlll'O ot5CJI~I[llal'[Jm 4 'l2

OI~ell1(11 B03MOi!lHDCT6i'1 ]lCMOrrmoii Mut'''~p~KOfi 413

Kal<: 8nT6paTb H81ol1lY'lllJJIH napnain 416

BHHM81"WlbBO npoaepallre csera t\ 17

YC-I"lIHOBIlTe xopouise OTII<Jwem1Jl C MexaIDrKOM 41.B

YOfTemHOC 'l)a:lpClllcrlllC 1(Q11(1~JJ1K1'OB 420

Y J;tOIlJIC'I'BopeHue !uo6ofl upereaa 11M 420

n ponsmaenae no IICpapXU1! asepx 4:22

\.:IACTb V. MOV! ABTOMOSHflb BCEr,[l,A

B CA~OH nYI..fWEH (J)OPME 4,25

fJIBBa 23. "Yxo)J; aa MalWllloA 427

YXOJl sa 10/-30BOM 427

MORI<8 aaroMo6WJII 427

'Iltc"flIa Jt 1l0JlIlPOl;lKa aJ3wM06I'lJll1 43>1,

06pa601"K8 K)'30Ba aar Mo6HJIl1 BOCKOM 435

YxoJ\lIa .l{BIH'aTCJleM 437

Y60pKa 4liJOI~a 438

YX~lA aa ~I FITe'PB~PQJ\I 439

Yl(Q1( aa q6rrBKoi111 KOltPOflhlMl1 I10T<pnl'l'WIMlf 440

BOPb6a C nama .. MI II 3ana,xaMH 441

PeMOII"f 06~UII(H 442

Y XQ/l <Ill 1I00'OJU(OM C8J10HlI 44-2

YXOlua l(QlI)lllT(:aMI'I 443

YX04 sa .npyruMH ncnepxuocraaa 4<13

ITOCJJetLlIlIe JJJ1l)RiXll 443

Fnaaa 24, KHK H30anlITbCH ox napamra, BMJITHR II APyrnx CJlCAOB YAapOB cy;n;&6b.1 445

.B UOllCKe K3aJ1H¢!1-1U111l0ea:IlJiOi·j 11O~J01LUI 446

01jeEII1a M3Cl'epctmx, 3arrl'u,lalOJlLllX(J1 l\>~OBIThr"'lI pa60TB.\fll 44.6

Hposepxa saxecrna l(Y;iOUJJbll( p<l601' 447

K~I( JlS6aUH1'b!;H 01 KOpp031HI 448

1]PQJleplGl I{QPI*I'1fI 448

Y. TQ llc.q,;an, c M~C~':iIN H, nOBp(l)J{.1leIUfblMlI 1(OPP03Meit 450

[pYIlTOJil(U. 111>eJl.Ol"BpaIl~alowall I(QPP031ll0 45!

'BblPSllIUIIJlIlJIlE' M,e.f1l(JIX H.\.Ul"mH U CJII:;10D or yaapoa 451

lllUal'JI('9i<:l lIe6oJl~IlUlX BM:l!HIEI Il CIWOJJil;Ui ol"oepcmil 452

1 (aJ:[~eIJ!le 'flYHT:llt nOKpacKil 454

Ycrauouxa HII6bIX ynxcn lcn.l-t~"t HJJJ1 IleMoRT crapsrx 456

C~epMaHHe 16

"iACTb VI.BEnMKonEnHbl,E AECJlTKM 459

Draaa 25. ,lleCII'l'K8IlepSOO'lepe,llHhlXnpeseIffHBHhIX Mep 461

Metlllbe MacJ(O xaero ].l perynspao 461

Jlposozare ll)KeMeClI'Illbllt TeXIDlQeCKHIt ccxorp 46.1.

IIp<)aeplfll'fe )laBJIetll~e l10311yxa D WKHaJ[ H cxollcrleJrne KD.1TeC 462

Pelj'JlAp)-JO y611pailT9 canon 462

'lame MOJ;\re aBTOM06lf.lli, lOt I136eraAre nOllll,!lllHHlI All xero rrpltMl>IX COJIHe'ffJh1X ny'I8~ 4. 62

vI36aemrr.tTec~ OT plllaB~IUlbl 463

MeJIRfi'l'ecplolbT])bl 408

Ka!IIlude)loa rona MCHlIlhe OXJIlllKllalOUZYJO iK.l~KOGTb 4.63

AenaflTe CM33IIY TPYlURXC5I /.teT!I1lell 464

Ilnanonoe TO noaoraer cexpauars rapaHII'HlO <164

Taasa 26 • .aecRTKa 1'3KOnOrJf'lecKHXn cIIoco60B 3KOHOMHH TOnJIHBIl 465

3armmwre rroa 1(111]0'1' 465

TpOI'il:llTI!Ch C MeCTEI. He paaorpesaa ,IIBKralSJrb 466

":3KOJlOnl'feCKOC" BOlllllBnHe 467

,llJlIt 3K080_11 ropioxero npOIlYMblDaiaTc xapurpyr aapanee 468

3anpaS.IIlIlheCb 'SKOJlOnl>lecJOl" 469

Bc.erlla,llCpll!lITe OJ:('HII 3111(pJ;lTbl:MH 469

ITOAlle)lJlcHBiIltTe B UIRHlIX ,rOpMal'K8HOe l!llJlJIeHHIl 469

BLII(J~blB3.lh:e ~3 fia1'lllKHl£Ka see llelf)'lKHOe 410

06pa6a'l'l>tsaJ!'l'e BO.C.ROM ~'Yl'0Q csoero lIBTO~I06I>1JlII 470

IIoll1:>ayj('reCb upaueno«, a He 6l1l'lUKflH1(0~1 H3 Kpb!J1Ie 470

nplI.Ilo)l(ellHe A. Caoaaps aBTOM06lTJfl>1D>IX TepMlDlOB ,p·l

RpWlol'Kel£lll.e B·, OmiClllDle rexmP.lCCKHX xapaKTepllC'I'J{K

M l'KYPlIaJllIpOBeAeHIUI TO 497

Thx:rUf'lCCKfife xapaKTepJ.lCTII.KId 497

JKYPHa.Jl upoael1elJlw '1'0 498

Dpl:.11,MerHblli )'K1IaaT-eJIb 502

16

"Mllce CKJ!.SlllliPe.wraraeT Ula,gIllIlee UPCBCH'l'HIiIHQe Cpe.llCXIiIO lI;lU! aln'OHIU,lHeRTEI ,", 0 KO'f0POM "1"106014 1'epatJeB'f M,OlReT TO'!U,KD MellraTJ;,".

nepene'lflTa!Ho. C jillI8pelllemUI "Dollas Morning News" "PaCCeflH!>! aBT'OIxI061t1l'bH:hJe '~ldlt>l!l 1'1 llarMKIoJ JVlll ._ Cipa,mlIOIUHX or Hl'IX UTOJlmfuiTenei'l, I:\aK My;K'Itlf.I, Tal( 1'1 lKeEilllHH".

lIon ):but, Los Angel~ Times "9'PaK~IHra MOlJ(eT MY)RH.TL Y'le6RloItoM l(ElR' ,Il!JI1I nmmMaHIi:li (lTPeeW'lJil ElnOMO- 6rureA, TaR Ii, ;!t/LSl 06MYlIUI:BafII'I:ll .1{ PeMOHTa. OIlHOBIUiIX CIiIC'l'e~~ llB'1'OM06UJll\, TI.pJ{ rrOKYUKeMIlCKOllI>MMX ,K.HHr Mil 6116JfI<fOTe!(~1 ElBTOJIlOfiHT€.lI'!l: sra ~oJl1!(na 6D1'1'b O,[l,B'0H: H:3 !1m".

LibrmyJ(J1Jrnal "3m py,ROBOllcno no PCMOHTY llBTQM06J11J1llll)T.ll rex, K'l'0 AYMaeT,'1,TO 0.1'1 .frJf'lerGl aroro ;llenan. ae MGlKeT·.

The l'imes-J'icay.une., Hmlht1t 0PJleID1, LA "... C(l.paBO"I:WtI( 13 sam:l'1TOlil 0'1' .!zypll.!(aiti:lf! 6e36~)]leal;lemlOro II :;IKeHO~m1£Horo yxaJIll sa aJIITOM06l1J.1.ieM.",

\

\

TIle Toronto Sta.r

Auto A,dvoG(lte "EGJTH Bht Y,C'I'!lJUI OT ~8el'rJ.P!Il:&1X .Meli1lllff({Qll, .roaopsn:u:IX C DaMtl1'Ia ;ltlOOIlIlTrmll'! !laMKe, I1101'Opr,1iX Bll! nonoapenaere B aO'C'l"I'~mtflO~1 06MlIHe H I(OTOpb!e !('Ii:lHleTC~l Hl'l.Imr,(l,il ue o'rpeMOll'l'irpyel' llfil IWImi! Bltllly PoJ<J:tul-my, TO KHHra thlaJu.j GKJUJ,P - 31'0 l'lMeHIiO TO, TJ'1)O BaM l'IE:()Iii'XO;!(l'o.,o".

Fort 'Wolth Star Telegram ",ltalKe !l:BTOJIJIa,tteJI.1ol.(bl, xoropsre CMorpR1' aa c:a1.!:OCTQH.:reJJblIl>ll1 pCMmrra:lJ1'OMo6IDIl'! C TaKIllM 'Me BOJlJ,relrneM, 'no li! I'm ouepamno no ymmelHl10 raann, I.Iaiiip;y'I :s :;ITO];!: KElil.re 'l'I'O-Te [[o,1te3Ha~ li ;llJIJ[ Ce6fL" 1liU!1 ,!1)1~ acex, (('fa I!.'l,IQIT aa asTOM'O~J.I1l.e".

;lbIana CKJI.IIp - ncesiapno H3BCC'rm,ut: a811'Op T<fHlrl< BlIying a Car For Dummies. nonecrayultllei\ 0 nnxynrce 1IDBbIX 11 nOAt'pJ!(a11 HblX aBTOMo6I1Jlei-t, aaKJlIO'Iel um noroaopa 0 crpaxoua- 1'11111 ~I '1'./1. BblllIJUI,i PC/13KTIJP lKypaa.noll Family Cirr:!e. Bays' Life If E:rpluring, oua 'MlK)I(e sena )lQCTOHITtLhli1 paaaea n raacre Los Angeles Times K nncana c-ra1'MI 8 lKypllam,l Redb/Ji;Jk, New W01lllri1l1ll11yme 061l.\ctraltlleHaJlblU>re H3jJ,3.ff1ISl.

LlHalia Bb(crynaJra II pOJII'! aOTOM06uJIhIlOrO sucnepra « npenctannreax TJorpe6~rTeJlej:i u 6o.nec '!eM 700 panno- II reaenepeaanax, 13T<.QIO'lM TdJ(lfe IIlOY. 1(3.1( lIo6po~ ympa. AltepW(a/, Bf!'l(f[JHIlIlNormr.mu NBC. C13I!AYIJlHM TQMa~t BPOKOj(, Today, Sonya Live Ii QI:ly!e King .Morti. Ee BH,lIeOK3CCllTll iluto Repair For Dummies crana .~y"wew ua 06UleH3.J:tllOll3.lLhJtOM I(OR1<)'PCC Natitmal Home Video tl.llJards. OHa TaIOKe sener e.lReRt:lIeJlblJOe reneuroy Olll,rageous lVam/ill, 6h1- na I1jloillOcepDM, a:1l:I'OPOM rt pe.naKTOPDM fJe~KOJJb1GTIt,llOJ\yMcllra~'bJnllx tiJl'lJlhMOD.

BI>T!lWaSl "rreyxexa" orpecraepapoaana naa KlI3CCH'ICCKHK aBl'o,\lo6MJUI, rpy:.'lOBHI( It nOM.

Ona, 1((11( sasopeaeaan usiransa II M3rpOC, rteperrneura T'mm:ll oseaa OT 6eperoJl [<aJrPlCPOPHHH lID CllMOf;t 110JJl.llie3Jjll, XOIUwa 1)011 rrapycOl'l1 i'I aaflHMaIla,Cb rlly60J(060l,lllbJM lIJ1aBamlCM Hit DOJn.mOM 63 phepHOM ImcjJe, i!CBJlTb MeC511(ea uyreiuec+eosana 13 0111'1 uouecrse HO lOro· Booro~'iloH A31111 If rI1l1'1, MeClU(CB no £ipa.3ll!nll~, nepecesaa A'I'1l31l"rH\lewool oxeau a MII.1[E}U,NOM JlO:llKe 8 aKltDiMKe C(~ CIl)"mW~OM)1 KOTO!>.!.

Ona roaopun "MOil 1leJTl> B TOM. '11;06b1 .lI.oKultn, 'ITO Mb[ J(OJDlnThI IJ MOlKeM yupaansr» cecen )K1t3AbJO. Heaanuca lOOT roro, paooraere Bl~ C M31lmnoj.\ 11ml peamrayere CSOID Me'!-ry. - aro Balli MHp. KOlTopbril 6bl coaaaete CBOJiJ1dH pyRa:II[~J. aTa 3tllUlf,Je rtpeaparnno M~IO Jl[]{JH& B Gwu.U1oe llP~IIUl;[O'lBH~1e, Ill! XOyy BCeM lIepenan ~ ll06pylO necrsl"

18

06 aBTope

Mom.1 lleTlD.I ,ll.}!(lIRe If Reiten. aompue ceii'l'ac Y)Ke J\0Gl'a:ro'U[o B3POC][b[e, 'IT06bl ld~lErrb ceoro M3JlJJury. Flyers iraura ~D1<I3B¥'ia'l' 13 ynnconl

Teppx M~ml!epy (Tell)' Miller) >13 Acccnnauan aBl'OM.oGI[Ill>t:r.btx sanacmsx 'l'acteil If anceceyapoa (Auto Parts and Accessories Associatlon, APAA). l'UMY CMJllmaFlY (Tim Sullivan), Ptmy ,!:(1II0FlCOIlY ~Rick johnson) 1·1 tllKl!KY Tperrepy (jack Trotter) - "t<peCTHf>lM UTllal>f" nepeoro n3/\aJnUl. Bam lJ;OGptillf COSeT I! m'J11NHble lW,ell, 'f)T[(OC I>YlCO.B01\t:TBO~! .nenoKOJle6lil\l!Ul IlpY)f(liin anasar llID! MeJUl OqeHb MHOro. fl )1\eJla~), 'l'TOGbl XOl1OIIJaH l(apMlI COT.l)I1'" CTJ3oBa!la BaM 1Ia lRlI8HeHHOM nyml

LIoEl)' .uOfICJTI! (Don Donesley), MoaMY nepsoay al3ToMo6I1J[1>HOMY rypy, 'lbll ypOl<I~ 11 coae"rblTIoMOrJIli POllq{CHJIIO nOM KHHTrr. CIJacII60 aa TO, 'ITO TLI 1l0311aKOMHil MeLlJl C TpeMII 1lY'!lIDlMH aema Mil B 1KI131l1f - a11TOM06"J1JfM~I, IDlIJOM If llyctbll1eB Moxasel

TIm)' Tnpnn (Tim Tierney) If Booy Max-Many (Bob McMinn) RJ APAA, CJleJla.s'Wl'IM HeOUeHllMl>le ~Me<laHIDf ,!VIR ucrrpaanexnoro w.JlliUII'IJ!. CuacH60 aa YAe.1Il'KHoe Ml'le IIpeMnl

POJMap1f I\I'IT'IHlI (Rosemarie Kitchin), BoGy Ponparecy (Bob Rodriguez), To~1Y Xsrocroay (Tom Houston), ARTORY Beceneio (Anton Veseley) Ij A. E. IIl:YM~lllY (A. B. Schuman) aa JJ]JJ(fOC1lJaqlim Jm~ TIepnol'D nepecaorpeunore H31\ruUf1iJ. Bbl emrueraopsere raiosx ,llP)l)KeJIJ{JtiHbt': ]I motieausrx JlTo,lleR, ]{O'1'QPhTe nenaror pa60TY nacrosnrav npa3,[\J:ll1KOMI

C'1'apoM,lI.otipofi Y'le6Frofi rpynne, KOl'OpyJO,l! DOCtllIl,lIJIa B~'{~POM DO lll"Optl~IKaM B yf.fli.Bep~lnerC]{oi! Bhlcuret\ mxone, CU1l0'lelfHOH rpynne C)IIutoBepuen, '{aero CJIym.nBIJJHX apyr JI)1Jl lIVyr3 uo,~Onb1THbIMII KpomrKilM H, M;ewtBUlI£olo) l'J1aJlJJhl€l IIIUl11l1}lpb!B M.~Il()BeRne (ma K orae'JaBIlHt:x CHOII YCllCXH nllJlOM C IIHIU~efl. rAe 6hlllbJ ceil'lac HII lillxoAH..!mCb, Mac1160 BaM, ;:(PY- 30$1 MOl!, 83 1'0, '!TO ObI ncerna 6blmT P"AOMI

JhKOFfY Karcnnrepy (fohn Cutslnger), 06ecrre'lll1lllJe~f:Y JJOIU\eplI\RY. KOTOPiUf rax Heo6xolI.IfMa KillKIIOMY nacaremo, 'I'r06bl SaIlepUIJ1Tb caMl Tpy,!\. CnaCHQO 3~ ropR'I}'10 eay, 6e30TK1I3- 1I0CT" B xoaSlilC'1'Be, ReIDMeHTloe xopomee nacrpoeune ~I B3anMOTIOlU1M<ll'me, tt'a J()1'OPoe cnom61'TI TOJThKo nacrosunrs aB'1'omo6f!'re1lb.

Ilony 1llmy (Paul Dean). j.{lKOa:y O'j.{CJIJly (john O'De!.1 II Aijpe Caren (Ira Siegel), 'IbiO 'feXI!H'leCKYIO mIl)'Hr{1UO npocro TpYAlIO nepeoneanrs.

Bce~1Y 'lYllecHoMY nepcoHany aanarem.crea, BCeM, KTO Meml 110~ep)l(~rn3JJ. lITO COlleTQ' 8aJI, 8Jl,Ol!1I0llJIg1{, lTanpR)KeHHO H T1J?0IzyKTIlllIlO pafioran UWl3TOM KllllTOA, a oco6etltlo pe,naKropy XO.VHI Mal<-rllaiipy (Holly McGui~c), rJl3BuoMY peaaxropy IlPOeJ(Td. IThM MY3yp»ca (Pam M0l1110U7.is). aiccrrepry 00 ··'!aI>i.11I1K(J(PHl(~K~I" TpeifclI Bapp (Tracy Barr), pe,naf(1'()paM BeFrIlR X»T'lY (Wend), Hatch) 1'1 TaMMI<I KeCTJlMalZY (Tammy €:astleman) soopnuaaropy H JilflTepFleT-rypy; Xrrrepy Ilpaacy (Heather Prince), KOo»J.tlI.Jlar.opy npoexra Penme CFllIff· ~ep (Regina Snyder), XYllOlKCC'l'BeFl1IOMiYpe.r\<lKTOPY GpaJhlHY .llPYMY (Brian Drumm), rexan"IeCKoMY peA6Kl'Opy BpaTtaHy Topaemry (Brian Torwelle), KOppGKTDpy Heucsr PeiJxapT (Nancy Reinhardt) 11 COCTaIllITeJ!To lTJlel\MeTIlOro yxaalITeJlIf Kapona Byp60 (Carol Burbo), BhI ¢aMl,11t )lY~Wlrl:l PI'.llaJCllI'IORJ'llilit KoJIJleKTIfB, C KOTopr»M If ncrpcsanacs na CODeM ;4UI3t!eHJJO~1 nyra, ,!:(llllpeGYAyr ClIaAnl sama rupnejITbrl

11 uaxoueu, (;Jlac1'!6o ~fOeMY BCptroM)' MYCl:3Hry, KO:rOPI>lH TOJlblW qY/I,OM DW)I(}[JI IJOCJle ucex 3KCnepJ1MCfl'fOll, rWTOpble 11 Hau RMM npoaoaana.

06aSTOpe

19

ar,a IOfHra He MJI y6elK1leJIHl>fX "MBCl'epoo·caMO)"lelC". 0,11& ]]pe.n.u.amm'faeTCH AI)":R DRC ./' eC1,lll Obi RHKOrl(a He ACpJKa.lln 0 PYll8X raemore KJIKl'la;

'" K~I! Db] yaepenbl, 'iTO PY'lHol! TpYll paIIH03HB'IeH npHpoAHOMY KtlTaJL1rn3MY:

'" 8CJ1l1 Bb! He IfMeeTe HII M311efuuero npell,cTaB/lcKIVI 0 TO~I, RaJ( ycrpoe» aBTOMo6W111;

'" CMIi Dbl nowrnm ae IiMeere HH 06 OJ\flC)M arperare, paCmmO;llleHKOM ]]0.4 KaJJOTOM; ,/ eeJlI! Il1.I a6colllOTHO ysepeHl>I, '1'1'0 JIloGaJr saura OllIM6KB uCMeD,.lIelillO 1l1lt30BeT Ilapbl.a JJ MBwl{lle.

KmwB nOMOlileT DaM

,/ eMil Bill Ylile nO'ITK roroaa nODcpHTb, 'ITO peMOHT flUlIHHbI MOlKeT npnHOCH1'h Y.40BQJIhCTBKC. no'{e.ty O&lRe llonp06oBaTb?

,/ eCJJII BM HCKPcmlC yCTa.1IH l1spen.rrB'lHBaTb rpa6HTei[.RM-aBTOpe.\fOIll'R1!XIIM HlI-3a CBO;!.!:! HeoelpaaOBaHHOCTH_

Paaae 8TO MOlReT npH!fOCIlTh YAOBOJlbCTBKe? As, IlYCTh BIlC o6Pamre'f TBKHe KonoCTR • ./' ABTOMOOJ4llb patioraer no O'leHll npOCThIM IIpIlHlIHITaM.

'" HI! 1>.«110 YQ1'Polkrao aBTOM06J1)tl! He HaHeCeT Ba.'II "paliMbl, OOJUI Bll1 C8~f11 8TOro Heaa>;OT~~e.

'" STilT ~rylKecTBel'l'i'mrli IlOCT}'OOf( f10MOl,f(e:r C11KOHOMHTb OrpOMliylO CYMMy neaer, rrpO.ll)mTh XCH3Hllllawe;J.jY aBTOM06It1J1IO. aKOKOMHTb roplP'lee, COxpaHSlTb ospyIf:(8JOIlIYJO cpeay, /@ ~I .trpOC'I;O xopcnrc npoaeera 1.lPe~. peaoarnpys c'BCi-t lIBIOMofin.rml

'" 3'fO YAOB0JIbcrBlile. are O'leflb npocro, l'f He sepsre, "'TO 1)T8 patiora 6Y,IleT xeaaB~lCTI101! 113-3a CK}'KOThJ.

BOT !ClIK am (UU!TIl peaaaayer &m 'iYJleca.

'" Ba'l:l1;flaJI C M:!,.110ro (3,11ecb IIroKe,OIDIcaso, K8.KBMI'JIS(,IIllT OTlle!ITl\lI).

'" npeAOCT81)JU!,!1 noruaroasre I1l!CTPYKLWH ,Il1lJK'e JUUI npOC'Tei'illU!i'I: 3a,!J,u'J 1! meapo I1X JJJlJIJQCTpHpyll .

./' TQ'lRO co06lUi151, =rro Tpe6yeTCli. H Kate cnpeaemrn, '1'1'0 Dbl B;l1!.JIT1" He Ty )Wram.. '" OmlC~1DaH ace CTIC'I'eMhl npOCTbLMIi CJ10Ba1llll nepep; 01I11calUfeM paGoT&! c U~lMIII (sceraa npoure patiorars C 'reM. 'I'TO nOHm'ltO).

Ecn, TaKlKe )1pYl'Ke BI>lrOI{bl.

'" Bam al!TOM06~IJl£ 6Y:ACT e3):1W1'b Jlyqme Ii .tQJlbille. ,/ A 1}1\(J)N1CX<UHIKU' CTaH:yT,B3CYSa:ll(8'l!b.

" B bl CMOll<eTC rparurs neHbf1{ aa ilPYI"l!Ie nema, " Bbl ncpecraaere 6bITb "lamrl!lJ(o~I".

Db] Y311aere npiUJ,lJ,y 0 caMOM Pa3HOM.

'" lh'Q ~H)KeT Balmr..c allToM06J1J1l!lo-f (IJ l(iIl<VLM 06p.iI3oM).

" K:aK yrrpocnrn, perym 1pOBIClIOO[llel'Q aB1'OM06HJ1Jl ~( 1(;1({ Y31l3Tb. ace m~ 'B lTOPrutf(e.

20

06.aS1Ope

I'" '11'0 raxoe nporpaaaa "npe)J"yIlipe,lll'lTBJlbEOiii Mll.Il1iiIlHEJ:bl", 'l(O'1;OPaJI salIl,r~me:r He 6om.me 15 M1(f.I)'11' II Me<lJI)l :111l1)3BOlUltl'l' lIa66')1!:8TJ. lIpo6neM,

./ C)Ml)ete}f1r BJ;ly£;'l'PafI'MTh !le1fCD'POJ1F,19C'l'1> cofiGTBe!l'RblM'it (l1l'J1a~lI'I M KaK Y3l1a'l'l> TlJJaJlIfJl],I[JIQ tlcHY. ff!;JI:FI sro ae [lpJt~aIlTCH,

9'nrnO'/lPo6HOG'I'H: 'I'OHile ofine.l"I8:r aamy ,mIDUO;,

'" UpaJ(l'l!I'Iuprl'r CJIOBa,PKIC aB'I'OM(l61lm.mrx Tep~fHI'l'OB; OIl!{ '~~TAe.n:eJW '8 TI!K{t']'e Klmrl1 CJleIUlRJ).bR~I~f mpw:jJT.13M. IIQ;i!'COMy nerso BCllO~[lm'[b CMhlCJ'l, 'ro]?MHlfOe, KOTOpbJe rro K&KQj--JU<IOO [[pWUrnellblJleTeJll!l ~13 fOlIOED),

./ ;:Le1ruIbBN,i:!. Ilpel.lMeTl£MH )'1GI3areJl]; rnlMO;>Ke'P Ka/hu onaoasne .n,El:l<lJ:I:M, neaenpaauocm, nl.~{lIToj,(a PlJIli OHp.e.lleJlefUJof!t pa6o'r.br,

./ )l:(ypmtll, l'e){lt1!'100K\\!ro Ol5G.n:y1K~BllHl1Jl, 13 K!nOpOM BY;>KIiIO aanncuaars, 'ItO }l, Kor.na CllenaflQ,

./ TCX!fVI'I;ecICHe >U1paJn'epMC'l'1lJ{I~ a:Bl'OM06~IJUl, rAe 6,y;nC'l' l'pall1'!!rbC.II l!GJi lIe<IDlI:O,IllUllil1i >lIlI!J0PMarJ;IEIl\ KO'Igpan n(l'rp~yerca BaM IIpH rrO!(!JIIlKe COIJTElete1'B<y:ro'l1\1Vl aarraCJ;jl>1l< '!atlT.eii •

., Tlepexenu l'JJlltrpYMefIT0ll, 6JlarOllap$l' KOTOpO'{~ llbl ncerna 6YIle:Te oomn., 'ITO ~IYJ!!'go, 'ITO ecrs 111{TIllW'IEliIIOCb fihT nOJlY'llITh B nOAAPow rra jlelfh POlIQl6'UISf,

-I' M'l.OlI(ecTIlQ Pll1:Yl'lKOII, aa t<OTOPMX uosaaano, 1<8[( Bh[l'JL!I',ll;!lT arpera'rsr. H~ YCT.poii\C'rBO, '11'0 C 'l'HM.I! M!)iIO~lJ e.ne.nal'r._

H080e.l;l3il(llElllero~epacc~eT~OTOM

.r I!JIX COXpaHllT1\ !{)1IJ:ill( 11 ~I! 6i1,1J; sainero a:rrrOMOO~, !(lIK pe.MoJm!PyWJca B~liUlbl, lJ,apamt!lP! loI.l1PYlJIe YJIapb! CY.II.bQb!, OCTaB.'!eFlltl>le na R'pose lIP~el'leM; ./ 'ITO '[Mae ~HlI!?JIhmile FI am.TI!pRa:l'mlmile j~BJ.I1;ITeJ)I{, '!1)'p601'1~, Bllj)f,ICX 1:0nJl.HB~, aJI~TPOKFlae 3ruK~raH],le, aElij'lI.WI.OICIIJIOBO~libl'e T~llM03HEle ,CHCTSM:hI: if II:JlY' n".e 1'['lflQ.ear~lIIl!, K0T'Opble Ilpl'IJ(Dlr;r.J' B Hillliy lIUl3lfb, ~ODlM MLI aroru HJlH lit:il';

.r '.1'1'0 nenars, KOTila Bbl CTOJJXUYJlHCh C "Hel!e.nQ~[b'M·,

Qr [las IlGTpe6yerelllleMHorol: '" H)%:FlO K)'nKTb Inntry, .... l;IYlKtl!l ee rrpo·nrraTh .

.,. Hy:'1<1'IO OilMan Oj1l!y Ele60JlbllJ':tl9 pa50ry caMQC1'05lTeJ)bflO (nOBbI6opy),

A "fiO mm<;OlO oC06emtOTO B 3TOIi .KIUITei

BepORTI'O, S'l:O e,!I1oIlIG<TJlIll'lHblH CI1PaIlO'lJHll( no a:JlTO,peMQlI'lY. pa3pa60'ral:nmll D,1lII1:e!l, K'l'O .ny~.a\<!Il', qTO ami I:l!;: q>"Me!OT peMoHTKpoBa'l'b co6CTllerUlh]M:l1 Cf!lJJ~m, p;yMlIl!:)T, q'l'O forM. '9ffO lie lIOt,p:Wlil'TC'Sl, ~'O e JJJPOOM CJly<lae BCIl-TaKII J[(WlIT nonpOOOBal)'E, I{JlXldJM 06pa31ilM an! KHJlI.ra MO;l(e'l' nOMO%1'aKONlY !1;epe1lIll'l'eJJ:bHOM'Y qmaTeJIXl1 Oua aanaeana Itac:rrurmtilM, ~p-.mqnu.\l1- PODaJ{fI],IM "'{a~tI'IIff(OM" II 'llPODUlIll1>'j 1,1 H 06eula:JO, '1;1'0, uecssorpa na 1l0Jmym 6earpaMO'l'H!JCTb fl ucnnoe OTCyl:CTBRe CHOPCBlm, pa60TB"c M.allDUIO:li AO,CTalllUle:J' YAClBOJJ:J>(:Wlle, flOJle3Hl1K npoC'Ja llpOCTO nosepsre Mfle. ECJrJl: ~ CMOl'lla saJllll'l'b(;j1 aTOM)" HazFIDI'!e!lb.ll Billi

/l.UtJlI'Q C1WI.)J

068S'rQpe

2J

JJ(fj&U d_a/IaIJC {)Jii3~od/

Bu, 'fI'lTllTOUlb aYOilKltltrll, u eel'b ~iiaDHwrt ee "'p~I'nlK u Im,~tMe!iTlI'I'Op. Mhl U,eHI1", 9a1D~ MJJflIule 1.1 XC'ruM :ma'l'b, 'iTO UfM10 Ha~m Cll;Mil110 n;pfIllIIJTbIlID, 'ITO ~!O*no ·6b1Jl0 ClleJfaTb Jly'llile ~I ~TO eme BI>! XOTeJIU W,1 Ylllflle<n. 11 ne'1aTn, HnM 111'l1'epeCAO yCllhllllaTl'o 101 JIIUfilole ilpyrRe aaMl'.'la"'~R, ItOTOPbll! BaM XQTB.!IOCb Iilbl Rbl[lKl1;la'llb a aaur aapec.

MJillKl!6!M DilWJIX KO.NlMCHTaPUeB U 04~Hb LliI1.l:eeMOI ua nux Bioi MOlf(C"J'R rJll!llwm'J'L aJllm'l'POfluoe- J1'l1Cb-MO ~IJat IJ.POC-T(:) ! !OceTYiTh uaui \Vt!b-l:~l'Bej?, OGTaIUI II C'YOI'L 3a..JlJfE:'LtilIil-i1l, - O)J.llHM r .• noROM, 1llOGhlM Yllo6HhlM IJ)lH sac rnoco60M lIatrre RaM snars Rp<'lJlIITGI! mnl HIIT BaM 31'8 R:JLJml, a 'FaXllm BM[CKMKlITe csoe ~rnemrs O'l'OM. waif l'"ltrurnl'l> Himm KHl'.m 6D.Oec nO,il*QiillUtm~!11 rum 13llC.

ITQCbLJTal'! rrnCb~!O umr ~,oo61.llemle. Ill:! 3il6ymire ywa.'I.1In, l.ta3munre "'III ~II II ec arrmpon, a TiilOltC "3[[1Y aJ10h-rpmm)lIO lImrry. MMllIIJIMareJlbHO IllJHaKO~II·L\rr:·jj C BatlUIM MllmmCM M oORil8rem>HO )'II1!IlM ell) 1Tp11 m:Oope H rrtUI.romD.Ke l( 1I3l\<llllllQ lloote,nyID1I\11X KILl! r, H <I uur Klmpn.lmaTbr:

E-rnail; in·;fc@t1i"lekt.il<:a . cGm

WVirw: htlDp' Ilwww.dialek.tika.com

Ao:peca Jl1UI .TTI1CeM Ita:

POCCIII'I: 118419, MOCKBa, aiR 783

~lipaiUIJ.~; 03150, K~eB. atrA 152-

22'

06aSfope

BcrynneHMe

.ll.!lfJ ~lliCJllMX DOJI)"lel·tl<le IjQllJt:rem.CIGJX npau - <ITO c06h1TIie. sropoe no 311aT[eRHlO nOCJ1e Il;r JIY'ICllll.!! Jtrm)IOMS WI CSH,lIe'I:e.i!hCTBa 0 6paKe. M "1 06},,!aCMCII, TpemrpyeMC,Sf l'! CJlI'leM 6K:IllMeJibl Il COC'l'PJlIIHl'l »;ymeBHoJ'O nOll'beMa. "oropcie uapyuiaer TOlIbKO 60S1:11fl> cpesarscs na :')K3aM!lfIallll OC1'lITbCJI aancerna npll1<OBllRflblM N aeane, Oauaso 6oJlJ.mmICTBO 113 Hac ycneuruo CllaKJT 3K3a' 1>leHbJ }1 C'laC'rJflfllO 8tl(fUmOalOT U Maunmbl, eMelIO aanpaanas HX na orxpsrrsre I[PCIC'roPbl. T< co~aneIlIDO, MHOl'He 1'13 I me .ne 3UaJOT CiL\10ro rnaanoro ° MaJ:UKFGlX. KOTOpIlfM11111.bl nOJly'nr.m{ rrpauo yupaunan., - }I ;n:o rpr,mrr rrpeaparan, {il{J1!l1J' aa CBoflollY B 6I1Jle1' K 6011 ~TJ.IM rrpo6J1eM~M,

VI rnaanoe 3jl;OCb - lie (pf,!;mqeeI'lAA onacnocrs. CTII:lI1I!IIlJJlICl'&! y'l'BepJjl\,lUl.HJT, q'ro, nOJlyqIDl OO';TMTe.'ThOf(J1e rrpasa. M'M YlKe 3tmeM, KaK Beenl ce6a ITa 1l0p0raX H KlIKBI!!I.."f1oI Maw I'U'IY a C.~OlKfibl:\: 1l0P0;KHblXYCJIORIlJlX, HeT, pe'll> IlACT coacea He 06 3TOM, a 0 TOM. l'laGK0Jfl>~O Mhi lIa~l1:HaeM .laB'[Ce'f1, OT ztpyrux Jilulleii, xoropue YMCIOT I{ MOryT Ol'peMOR"l'111lOBaTlo !laUlY M31lI1fRy. Ecau BbllHl'le", Jm ornasaerec» 01' tlJ.lyrnx JlI0}l.ciI, B61 a'i.l!HTe no rex rrop, noxa ue npoucxomrr rrOJltlMK.'l.. II TOJl,bl(O lorAilllpl~XO!1ll'l'cg Tpa'l'U!fb »;l!Hbt'K A3 s3MeHY l·lSlIOllIeHliblx IUIH crepesI1fTIX ne'JWleil wrn l.l1f)Ke Ue.JIOFO IlBItTaTeJUI, roma KBK aencporoe 1'1 peryJJJl.ptrpe l'OXlll¥.leGKoe 06e~li13an lie nuMO~(C'1' 3r~crl.(lya'l'IillKlaaT·b Dallllt nnneea IlO¢'!'aiOH 110 ,!lOAfO,

£CJJl1 nac mrrepecyior MCTOlJ,bl effH:lKemnr paCX0;ll08, ecna IJaM uanoena rrOCTopOHIH1H no, MOLlJlIllJlH Dbl rrpocro nOJUo6mlll ceorc rrepaylO MaUH111Y, sra xnara paCCI{lDKDT, KaK BaDlR Ma· unnra pa60T3n. ~lTO cii" HpKlfO If 'lTD MO))(R0 npO'I11SDIlOC1au:HTb "06tll'lpaJlOBKe", Koma n~l 01" Dwm peMOIiT GJJfJuJf M;mnJJ{h11l 'l;YlKl~(1 PYl(1l'. fraY'llrl}lilliCb IJPOBOl{lfrb llp0C"I'ei:1mee 06c.'I)')KlfIIaIiHe >I PClYJ1.11P0]JKY, casrocronrerrsno tlHarH~K'!~lpOBa1'b aesrcnpaaaocra H lle.;J8'l'I> lIeCJlOlKlU"i; PCMOHT, BI>1311C.TI)"IO'ITe )'1IamellH6 cBuell CCMbH. ceoero MexaHflKll '" cBoeii M8lJIJlHI.[- If, caMoe 1'.l\a8110e, - Cll~flI IrO'lYBC1'1IyeJ'C ce6l1 ysepemreel

B "Toli KIDITe DBI rr0311aKOM1HeCb C 'lYAeGl\MlII ABHl'llTe.1[.lI nnyrpeunero cropaana fl eJUC 60- nee Y:UUnI·JeJlblllilM.II »;I.IIHa;re.ml.MH 6YIlYIl:tero, Ilocne 3RaKOMCTIl3 C ClCIlOBHhlMfI arperarasra If OtCTCMaJlIH Jl HCHall1l3>IIIBO 1I03Ii:.1'f(OM)1l0 B3C It OCUOB~{bli\lH pa601!aMI11)O a6C.lI'Y7ll1~B<\'fnl0 11 peM!llI'ry. KtIropWC JICrKO IlPOBI;l)lJ'l'l'b'C3MO<."l:0H'l'ellbfl<?, He ,lWMaHII'C, 'IT(') Y aac ffff'lerQ lie ITO" .'IY'HITCSI. ECJI~I caMOC·(,()JI'I'E!.IJ hHblFl l)eMOHT nosaxerc» 'l'pYIU!;(oil 3a»;a'ltl,ii" II pM nepaoii non bl'I:lCe. II 06hl1CHlO sa ... ((alf y,nOC'I'OBepIlTbUlI 0 1'01\:1, 'ITO Ma"cTllP Cl{IUUWI STY pB6o'l1Y nptllJllJlbll,O U 110 npl'leMJI0M'oti UeBC, XO'leTC}J 'faKlKe npenocrepe-u, aac, ecJJIl BbT I1MeeTe neao TOJlbKO C onsrrIllUM 3RaR:O~(blM K1JJI y'lH)'eJleM UO aD'I·O/l.e.uy. He AlIilTe ,,6111'b ceo", C TOJ11\y1 Ha'!}1Jlai-lTe C I1POcroro, noerenermc nepexozn K 601100 CJlOJI'IIOMY. Bbl CT8Ee1'e ee6Jl ),BalI(aTb. fl eae 6YlI.eT ysalK.1'O> IKIIIJ aJl:TOM06MJlb. Tloaepsre ~[IIe. Jl YlKe "1'0 rrpOlIJJIB ..

Kale .Jl JW9M.JIetUaCb CO doeit ...ttaIUttH.OU

(II. J1bIt&«If J'CIJt Iiic.JJee CIIioum cqe.taliib aJiib)

J].O nepeesna D KaJUI[l>epllllll~UI OblJla Q6b1'nn.TI-l ropO,llqplM )l(JIT6.1lPM. 11 (l. aUTOMu6HJ[JI m y Mell$! 0101110 TOJ1r.KO nrann-rnoe lJRat(OMC,l'BU. H~IJI 111l1'0J>l06J1)11> IJOC'rOllHllO CTOJlJT B ~apalKe 11 II'CnOJlt.:lOBaJlCIl :rO~I.bI"1 »;Jill noe3J.toK 33 ropO;ll, a $I nQJ[b30BaJlaCb Me'l'po, aBto6ycaM~1 I~ TakC'IiI,

Bee OOCJIYJK.1flamre uanrero aB:I'o~mlhUI;r npOXOA1UIO nenocpencrnenuo B rapaace, IlL MDliM em' tlC'fB81l11blM BI{Jla,'l;O~1 B. HlHlIy 31HOM0611:IT1>ay 10 lKJ!1BHl> 61ilJla rrpeporarnaa ,BhT6opa usera UJlIl lJoxy11l~e ElOBOrO am:oMo6.l!JHI. B BQ)J.TITeJIb€l<lNB npasa np~.lI,traaTImlMl!Cb 'WALKO Jf.JH1' BhTeana 38 lTOltyltf(lIl>HT '10 npeM5l nenaero, l1!.1eO.bUlaJUUf B :zlcpelme PlJ[I~ llPl1 1I0e311,KB 11a oaepo, 51 O'lBllb pezxo BhIB31KllJla .B ropon, Tal( KliK CY.1I1''aJl3. 'ITO aro lIeltC'l"lHiB 1Ii1S! r.refl-ll rpalll1'Jl'J:r c mynoc1'bW U i!allwy611rJ.(.'1nIOM,

nOClle uepeeaaa ,8 I<amt$!!lpHI-llO, ll)'lIlllO Ll]lnaElaThCJ!, MGfU;lIfry3J!ILlIM i);I: ~1{11 uacomme ae(;I\O)n.KO yaml nOC;,1e OCOIUillRllll rero, Wr.G ODJrb.Wal! ~aC'l'& aoroiti !IIIlSIll! 1l0.IIlIOla nponexo!lln'A Ita urocce, I! !'I !lA'lam! l\1eml'l',b C.BOI-! 1I:3r:l):If.!(hl na )lQj311lo, Ilocne 'ie~o nO'zyllCTBOIlMa, 'ITO YJJ:llBll1'eJrhUOe 'lyaC'l'80 CBo6oJ!;lil, If0.TOp.Oe.1Tf/112{t;)nKT sa pyJr.e!>I, see GOJrbllle oBiilan.eBaJ['o Mf!bj!). PI if Ha~alla 110.1«:1( G06~1"BeHHo.il Mmmlll1,t.

rTOGKGJlb.KY ceMcihlbTfi 61t1A)Ke1' 6hl,ll cymeGTUeHHO nonopsas nepeesaox Ha 3ana-n, caMee 60nhlllJlB, 118 gm " M(Jpna n03apUT.bOJf, - 111'0 CCMlli'lt"I'tTJ!:M' 1vlyc'riIlir" e Ifpo6eroill a 110 nit. .ItM. M.o;' aBaT(O~11illi; BmplilClmdi '8 JJ[J('·Afl~Mece II IJO~TOM}' CIaBTIDl'iT aBffiM06.F1JIbtlhiM aJ<Cncpron, DCMowen MBnmny. o61»ruldJI €e nptrroInlOli MIll esm,l, uo OKa3aJ1, ",oro ona no1:peOye:r. "m~:ma'lmJ:eJT&}joro' PSMOm:a. l.'locne arorn Mbl OTOrmUJII ee KrlaJl.l1t1lHlt~I'pOBafIl\O~\y M6xaflHKY, IcoropoTi, nOCKonaJrbfH;).OCM01;peJl ee, o:rpBrymrpbBlUl Ii aa3.B~L"l'HJl Mue, ~T.O R cm.rra G"'-<lCTJIllI' 8bl'l>l 06,lTilllBT€;J18M ·i~ijaCCpr.KH",

fie:MJlOrD ycnOl(QIIBJJUfGb, II erornana CB0"1O MiUIIl!,IiY Jl, M.CGTllOe Q'[,lteJlEURe ,ltDpi:lltUiOil rmmrumr tra pemcrpamno. Jl npartapsosana Mam:l!my, IlTlEKJI](I'3}!J18 aalKl<tl>aJUle. 14 aaxpstnn ee, M BIq)yr ltlaUI:lfR'a 38TreJla:1 Heernoro oaaaaxenaaa, JI rtposepana 3a>Kln'llBT>le iT PS)J,1I0, so Bee lJJ,mo BI~KJIID'ie~IO, A M3lUlW3 Bee nexa ,~ nerra, Ko epeMeror, reQl"ll)l " BepflyJJaCb oi5pSTITa. 01'13 saMQ))'Ia.uil, no UI:!'1epOM, KOrM}l ~a6pa:Jla ca010 ceMhfO l,'lJI YlK,m, C1'apnrl! "MyCTaHl''' 33IleJ[ 0=, qepea IICCKOJlbKtI IICJJ.eJlb JilJI~1\;1d H AO)]lIBKH llOAPl 1) panaarop, 33\\o!eID>I OX.m[)!(,lJalOmeM IKllIJ1' 'KQC,I!I, .!llI6aJlJJelntJl u panaarop repsreraica MR yCTpIll~eHH.J'1 ~ln[x-Jm6u Te'lea '1Ii(Jo:<!ero Mtle Y1i.al10~h Kl1Kl1M-'F{) ~y)lOM YM!lHbUllin ;11'(') nenne. Ho OOTT)M, J(oYil<1 YJJ<en JlOl)Jal'H;m Kyqy aeHer, snpyr 06JjapYIKI~JTOCJ>, 'ITO ",me sceru-aaacere H)'lKUi! li083.Sl )(pliIllJl('3 pallHaTOpa sa 2I1QJI· napa, 11 R ocoauana ABG Pll"l'Hl!bJ:

" "MYCTailF" craa MOH!.!, H II nOl'l!lOCTh!O 3<1. nero II IJ.TBe're. ECJI}l on He paOOl'aer, II mmrmatb t;lOQ6o;tu.1 lJepI).llBloJ~eIHIH.

'" Ta(( ~IC sry Gl111;3h paaopaars aOBepWeHHQ HeBOBM:OllOto, II 1l0IDKHa asars 0 nen sce, IHtaqe C'rera aa peMGUT rrpocre paaepsr MOlD CeMlilG,

jJ CIUIDI{I1J1a M(fe;ro ;'lfI;!ltlil\ier(;\ ~y tlet'11J O)4:!a.'lOCl> .n.na lta6apa aBT0M06unj,Ublll: ~mc'rpYMefl,' TOll) K CC!BMec1'llOMY llOW,u:tf)ll.IUD 3almT~Ii1' !lO <1I1TPl(eJlY 8 MCCl'llQM ueurpe DileLlB~eIUUI AU)}) Bapot:.II),LX, T8~1 1I ysmtna. q~'O W)'WMOWL/lU - <ITO I(Oal:!IJ.hlIp IlpflS!'bje ~~113M.hl. Pal!l!>me II npencraaaaaa M4!U1ll'£Y l{H~:po~rure'reJ;i~leld MeT!UlIIa ~J JW;ltlM~)Oa umanroa, Ko'I'OIl~!e fdel')"l' ~OpBIIT,bOl, eCJU<l "ne TYJta." tldBGP)'I}'l'b K.lUQ~ 3~lLl~. Eo exepo OO~apy)KJ.!J[QPb. sro MaU,lIlllB - sro [,«60p IIDBO!lhHO Jlpq~lli1X Mruc:arm3M0l! (1'e!.lflP)' 'l:y,aa. !l:06aB.rteH I'<Ol>lllbWrep, M JlB.lKe nplJi;j1~C(111l)E1i;lJ1:&HOMY MeXatlJmy WLI! peMDtl'J"B COBpeMeI~.I:l0j.j ~(auiIUI"1 '1pcl!)yercpr onel:(jtlJJ[llC'1'-). OCFIQBru>!e. pallO",1 110 06ruiyJKII!Ba!llllO. ·pC.ryJIRPOBF\e H: pe~[OH'l'Y 'Fpl!6y:1OT aeero 1Ilffifb FL.e<:;KOJlh~P; O'.rll,e.liJ.lfIlDl npM.COl)coli.lI'el'mt.[, a Mall1l1'1l1111 rrOc.I>L:llaID'I"BaM C!:n'Iia.rr,J;[ o TOM. QTO sre-re nelo!CrrpallHO, eGlIII, KOEle'Ulo, 81,1 corrracms CjfJ;UIliI~b, Btqte'J'b ~i 0CJl.~a'l'J,.

i'Ionat.o't:l:lo fihTC;rpO IT crana 061ll,aTbeli C MeXamJKOM..tI1I pallmiI~ tr C'l'IlPJlJ1a~Ii 6b~'J;b noarrr- 601\, H ,Y3HaJ]3, 'ITO ny'une acere ea am;oMo61H1IBM yx<Ull:WBa')1& KSK sa pe6BHkoM - C 'Kpen1mf( xMiTKo~i, 000 OillYlK,lJ.aFrn"i1 ,BGlfPyr: na OKOnp, 51 He l'O.llb"KO CS~OHOM:I[Jla M;l:t.OrO ,!trmer, 1'10 1\1.0ll "Tweeey" C'!JlJ)'a 6ara'!:» 6bl&rpee, a II "li~~a IlOBIHb ce6l1 ea II1,I>IC'U!. ~TO Mae ':lTO lipaIDlTC!~! lI,w:! ml"G \I'1'otfu:i1. I]O.ll~lIT,bCl'l CIlOH~n na6JIio,tleItIi(i[).pl. II CeJ,I<l31l CT0Jl « liarmCaJTS nepsee 113-

I\llHl'le 31"011 ~tII!r" . .$l naaeana ee Pestonm atmw..lo6u.llIn't dJIH "'taUllIiKQ8". II01U~ly ~1'O ~lMCIiIfO "'1ili1mIl«)M" W!I1Jl MO)J(HOf.ihLlI(,l uaasan, no roro, KaK "'1I0H.sma. uaCJ<Ollh1«l npOCTO Dee jl,eIl3L''I'CJI.

CaMOCTO,I'1'e;%Fl0e UblllQJllielme IleMOI!ll'j'Jlil1\ pa60T lleJicTlll!ITe.1Ui[IO n03Bom1Tl' C~jmLlO~Ul1'J, BaM ~fHOro lIeBer. OCHOBII3R paau una MeJ!G.(y catJOCl'OllTeJTbHblM PCMOHTOi\f It ll&fllonIlCIIKCM (OL'O UpOqleGCllOHaJtOM 3alOllO'lafITb\ B TOM. 'ITO KIl"lJtll¢~llIllpOnallfl.b1Jr pa60TlmK ncerna npotiyer casroe Bhj1'(lWroe ,lI.IfSl ee6~ Ilt!WeH.Me; eCJJ" OHO lie na)I,JWAWT, rrp06yc'T CJlclIYl!llljee II T"dK IIU TC;-: nop, nOM ae aaii.ll.ello Aei.iC'[J!~[TeJlbJl(lllpanIlJl.hRoe peureuae. BoT' 31'01' MeTOIl. peMUIJ'fa II tT0I1T BaM OOllhWlCX /leiter,

A IT]J1i tlIlarn.lDC1'HpUB<lmHI LlbI 06»['tHQ npotiyere caasana D,ew.eBble pememet. Harrpuaep, upn uoeroaanoa neperpeae iUlHI'1iTCJUL. uepezr rea J(alC rzynlrl:h H ILOMClTlITb CTIlpbll1 ao/vulva U<1COC ua BOBbm, Cl'Ia'JIIJl<l Ilwr,uotCJf 1l0~\eJ'IJlT& E<PhJ1.lIX)' PMIDlrupa. trposepsrn, aanaeune B GIICTl'CMe OX1lIDl\llCH lUI , ypOBeHb olUlilJlo:talOD(eif >t<H1U<OC'T'IL II COC'1'0511illeTCp~[=, -1-1 ecnu. B sonue I<OE£I~OB, OKa,"bOlaeiCSI, qlJ'O aCC-TaJHl 'rpe6yetcll 3aMCIIa uonsnoro nacoca, MOJKILQ IlpO~'TQ BDCC1'll1!1;)1I1f1'b CTapw ii IT IJonp06oBaTb YCl'D1l0BH'l'J. ero C<lMOCTomeJ[hHO (a 3'1'0 CO)lCCM JIOC!JOlf(!lm). ClJI(OFlO}l/ICliJ:Wle ,!I,ctlbrl'l 6ylt)!T CO(YfOeTCTBOllan, BaIJlJl.M TPyn0311TpaTaM.

}1CIICilJlb3YJlllTY KIUlXY KlIJ( crrpanosnnx no pCMOll1:Y. Dbl CICOPO 06IillI'YlKll'J'C, ~"O sama Maunraa nepecrae: 61,(Tb ~aTa.o:~Orr, a pafiora c I!e~t nocrencnuo C'T8.1l0JlHl'Cll pa.JaJle~ellueM. I,poMe roro, BbL O'letllb 6JTWI<0 1J031'laKQMwrecb co cBaeii M3llTllf.fO.!i, RlIl( lUI C Oll.lflU\l llCOllnlBJIt!HlibI'M rrpeJlMeTOM. KOJieYlfO, Tepl>Ullf "HeoJIatBJleIlUhlll" !H~ COBceM TO'Jl-TO orpasaer 1l0000lKCHliC lIJ!'II(eit.n.o3)Ke ll1.1 Ilo.iiMeJC, 'IT'0 1>I'amrma o6Jla1(aeor CJ1MIlTOM:aMJf, c:noiic'I'BeHJlbIM!t lKKijblM cymcCT1i3M. - oua A~lilll:lelC!ll, pearn pyll'r ua sneuunre pliAllpalKlI'Te.n I~, nOTpe6,unrr roproxee Il BWlileT crxoau H AaJKe opo6yeT Imom3 '11'0-'1'0 crrers. Kone'ffIO, Kate !LaJteKO BI;I aannere C 3'roii Iffledt, - S10 same ile.IIo. 3m ne H.eo6X0lJ,11MOe ycnonae D,JTJI 'roro, ua6hl aaH.!ITbCS asrope"IOJlTO"t, uo aro IlCMliQro 1l0Morae-r Army.

Kait A 1tfte9cJ/i.aII..Lmo we cdoezo 'tUJii~

,[(JJ~ roro 'IT06hJ clle.~a"b sery L(llJrry JG!K MO)!(110 yn060'lfl'I'lUlMoti, 11 ell nef£l.H;1 - np)1tS!1'U HIM Up~MSllJpertp01la)t!ileFllleM • .!I [JJ!ii.llJIlpOBaJJa ee [fal! APY'I'elJK)'1O 6ecc.D,y C '1enOSe.KOM. 1.(ll1;opbrii NOTe.!! UhJ ee rrpcsecrs, BOT KaJroil 0606memrli!ii noprper MoerO 'J}!TaTeJUI II c e6e npen;n3llHJla.

./ Bsr 'tCJIOSI!K IrFI.'l'eJlJT~lreHnlblrl H )10110][01'10 l;mcpop~1I1pOBlIHIU>l.il so M.ROI'jX uorrpocax (Sa.KOllo,naTWJbCTIJO, 6mmec. mrreparypa, Me,lUII.lIllHa If ace, 'rf\1l He CB1I3!IJ1O C aB'1'OM.ofill.llJlM 11), uo KorlUl pess saxomrr o MawUllaJC, IllIM Tpe6YCTCJl110MOlllb .

./ .B@ YCT:jJ[III 01;1'1'1> "ae'IHbIM 'laijlllfKQM", nOCTOIHmo nOMlIKlUJa1'b C aal1CK>IBalDlllet:i jn"loKoll JJ 0'11)6'1' na HC11OJISITH'bre o61.lIrnemf>1 MexaHll1ta, cyrs 1(0- TOPhJ:X BaAl FIe 110)iSITUa II, 110 cyrn, fie Hy;rrna. Ilopa nepcerars COpTiTh ,neHbrdMH 11a ueorrpaaaauuae peMOHTh1.

v' 131>1 pelilllJl:i'I, q'1'o tlac'r·ano BpeMJI ncpcC't<\Tb IlJlaTII'1'o neHhnl .Ilp)'l'lIM 3:1 TO, q~'Q BbllmO.II:1J6 cnoo06Hhl e;ne)faT~ (JaM u •

./ Db! ycrams orroro. 'ITO :rpyrae C'lIIT1lJO'P (OCt06cnito el;MI Bhl lKt:IlU\lma IlJlfi Q'leJ{b ~fQJlOJlbf) Bac'HecnQcol'h~M.H 'I~I'O-TO Me.\13-ro ClIQII,'1M J)Yl<a~IH .

./ BM ycranrr 01' cnoeti 6eCI10MOIJ]HOC'Uf B SBapJ'l'llH@( ClIl'yaijUJlX II xemre lJByqHThCJI ycrpaaar» HCVICL1paIlIJOCl'l! it OOJfOMKIJ CaMOL'TO.!lTCJ[bJJO.

flcrynneHHe

25

./ Bst xonrre cQ1Iep_Tb XOP01tU1il all'foMo611<1b axopouieu £OCTOJflUllJ, EtC 6yny'UI IIW<OMY 06!13aI{RT>ll>I, II}UI lTPOOTO XOTH'T'C UOlUleplKllllif11> saury l"1'aPYIIIKY, 'rT06bJ T'~ nooerana nOllOJtbme 11 6ea JIonOJlHJJTCJTl>llI>lX pac OJl,OB.

" Blil xortore nO"Y8CTBOB<iTb Y;!lOD!.IerBOpel:U1e ()11 crtenaaaoro ~aMllcmHTcm.~l,O I1]HI X:OTwre eaJ(OIt1)~lwrl>, lie nQJIa['3j]'(lJ, ITpH aTOM aa K31lp11flbl ij:>DI'TYI"LbI 11 omer MexallHKaB f.!I!HrKS.JKl(Cl!lM ca:MOM EleJHa,'JII'I1'eJlbUQM ~I.'-Uf~e~,

.( Hoi ><Dl'IITe C01lep)K3'l'b CBoli a~To.Mo611..T!l>, 110 1ie nocrunnR'Tb IlMY KllJItll"rrt YIfK- 3~1]l, aesep, o6en.el:l:Ul>llIlll'pepbm, Qr06b! paspeunrn, pct)YOb! H 3arrull(J1, ,,6"1"1'1- pue TaWl' ,l{Bl1JJ"lrrMh aayrpeuuero CrOP3:lU111.

T' Bhl OCO~lIaJHl (H aanejocnl), '1'1'0 aBTOM061l~I>, Pll60TRIOIUHii Heq(pq,CKTUBIIO 11Ji-3a naoxoro O(icnylKHllaHHR, aarpsaaaer GlKpylKamll:(y1O CPI?A.V, 11 ~bl cosp eJIll, QTo6bl YII)"m:rn<J1!, nonosceasre.

Haaepace, qat.! yl!i:e I{C TepnKl'C5l (WJlH, no KpllliHeii Mepe, xosercn) Ilpl1CTymrrb I< 'i-remrro. ao n03BOJI&'J1:' MHe CKa3aTb Cll\1: HeMlIOI'Q 06 ,!Toil l(fUlJ'e. B ocuonn OM OHa oxaarsrnaer Bee BO' npOObl, nocaauieuaue y.xOlJ,y sa 3B1'OM.o6TflleM n OOCJIY'KJfBaIUllO aB~oMoGKJJ!I. Ha'''''''aJI c TOr'Ojl'lllIlHe lUfCTpyMeATbl BaM nOTpe6YIOTC}1 (CY()JlT ux nOWYlTa'rb 11tH' Jly''Uue OP('lI''I'O 8311''''' ,838UMbT Y C,0Cl!,!(a), 11' 3al{lm'IIIBrul 'I'eM, Kat< o,·p.ery.'l1rpo.Ba~·" O:rJle.nb)!Me OHCTeMbl Jl YCTpamrrb ueucnpannccra, Jl.1)J1 "0.1'0 ~l'o6h! fJOMOqb HaRTl! ary I'LHQJoPt.1ao;JlIO, KIIIII'l11'831lt;;lCljillla IIlCCl'b ~lIC'refl, a ~aIl rnasa noceaureaa onpe.llem~lmoli TCMe. J-I11lKe uPJI8 ·lI.wrC>J ""ifl0D~I~ 11m1 0 coaepxaann KaJK;lloli Q80Tl1.

I. "3HaKOMCTBO"

Et:.JIH Ilbi xorare n03HaI<Q~llf11JbCl! C OGH(JB~Mll, a:r.a rnaaa CIIt'L\I"laJII>1I0 JL1IlHr~flA IIJlJI sac. 31leCb onacano :ro, Q1'0 lI0}I)I{efl 3fi3Tb l<IDKlI&ti1 aOJJWI'eJJ'b, E!a1TllMMep, !(liE{ IT1J1llU1'flo penreaue I) caMOCTOJl'l'elLbUOM npoaelleHful pexonra, KaK OTK.pblTb KanOT, KaK 1l0,llHIITb allT'JMo6".1~ 1111 lJ,OM.lcpaTe M 3aMeRli'fb xoxeco, KlIK. ece Cfl1l'Tb Ii KiIK c06pa'[b o6pa'l'lJo. ElKeMcc>l<malJ 1101[1<aITOTHaIlnpOBepKa npencrapamaer 70% 1l0JlOMOK II uynl, a uellbllf nBI(t'T rrpoereannrx pesintrrw.rx pa6O'T npesparar aac Jl3 "t[~'MexI1" II 11pa!<TffK!l-Me:xamrKa. H 1'lIKlKe YJl.c.'lm" BHHMafJl1e 11I1C'Tpy~!eu'['iL\I" soropue fioTpe6ywTI'.II I1pH l}bmOJlHClil:rPI nlla.110BOrO T1!XHIL'lfel(Oru Ofir.nYl"'lIaanua IoJ npocrsarrax peMOH'TOB, ,!ll!10 HeCl({')JlbKO 110IlCIGl30]( 0 TOM, I!aXlle ,,~ 1I11~11lyME'IIT(l1i MOlKllD O;qOJrAIWTb, a -rm - uaao KYrnITb.

LfaCTb II. ULfTO npHBOAMT aBTOM06Hnll B ABH)I(eHKe"

3ra '1acI" 1l3'tHHae:rCSl C npOCTOTO 0630pa ITpIUI.LiIOlOB pa60'rhl 06111~"'Ol'O ll,BI!I1i·rf'.rlf) ~1l)"I'peaaero cropaIDIII, c '1'OJ,'O, Ka,lC pa3JIJI'IllWe CI1CTeM bl pa60Ta19 , F13alfMlilllelkn;'}'lOT Mil aanycxa aOTOlIIo611,!1J[, era IIBIGKelll'U1 IJ Qt"l';\1108JCI1. ITpCllen,oBaTeJ1.1illO rniItBbl q~HaKoMlFl' 'u1:1111'CJI.II co ~CeM'H OI1()"e~a~!Il - S}I~p(ilnHl'3mlll, OXJlaJKlI6AM, Tp3.£rCII!:Hcr:KcH II 1f.11. :lI OOMCll111P 8,ceUPOO'I'l>IM'H ClIOBaMfl, fie r1pl'16elOJl rrpa aro I ~ aB~pM06l't.11bHOMY lialPllOtlY, Gel 11eH)'lKfl h[X 1'eXIlll'I~GKHJ( Jl.eTaJleij 1-1 C 6oJlhwJ1M KOJJl!~ecra01>l n~ PlfCY1{[(O)l. Eemr sac HfITCpCCylOT anTOMQ6I1J[II, pa60l'aJOlUlJle OT amI"l'epH3'I'MBHI>IX H'CTil'filllKOB mrrasraa. JIb! iiafule'l'e uJ!(IJOpMa.1I1l19 0 ITPIDIllHllax p~60Tb1 ~eJrbfIhIX VI 3JIeKTpIlQC;CKHX )I1lKra·J'e,Ileii. IIJlm-a'J'e;ne~ na ron.ranHIolX lI'reliKax, rlol6pHtLBb!.lI ~I .IIpyrml JlBHI'3Te;neil, B l<OTOPhlX npIIMeAHIOTC>I unaoaarrna. PaCCMO'l'peflb) \I pemlyweCTBa JoIlle.IlO0T3TKH paSI{bIX TImOE Jl.Bl1rnTe.rre~,

26

BcrynneHHe

I\JILO'loM I[ Bb(TTOlllle11l1l0 paIlO'l'b! r. .~1D6ou CI1C'I'er.wi% CJly>KHT 1I0Ell1MaBfle rrpUHll}1lla ee ~~6(rnl,. lIoaTOMY II DeeM I-IllO'r0JnCJlLIIO peKOMe11I1YIO (fPO'J IlTan, (,J1aDY, ccotieuno re >teCTa, I(O'fUj)l>lf l{lICllIQ:rGJ! C:1~C'feMl,l, K peMO!IT), l(trropOM 8M caiSHpae'tB('b "pI'CTyml'l'b, lIepeq TeM Kal( nepeilTl1 II 1'.1aoo, rae Cl;<aaal-lo 0 tOM, Kal< lle.rm'rb<lTY pa60ry.

LfaCTb III. ICKaK nOAP,eplKHBiHb aBTOM06V1nb B XOpOWeM COCTQRHMK"

B ,noll 'laOI1 (j,bl vanaere, Ka~ npcacnnrs Te!(II.II'JeCK(Je 06~lfIlar-l1ie "'BrQM06}L1I~,: ~a,~,euy llaCJla II a/i'111t~pH:ia.lJCljQlnlbropcryJmpOBKJI, llPtJa~pK!JIluHI'I, OOllilYllOlRaIDle rOpM030IJ H '£..11. Ilocne sroro cnenyror neraxuanpoeaa HbTe HJ-KI'PYKlillU 0 TOM, Kal;( coxpar~SlTb M<u<cnMa)n.uo IIO,iIl'O pa60'l'ocHoco61IOCT.b 11 ;)KOJIOMtnlf[OCTh aauiero aDTOMo6u.'Vl II ((".oil< CtUI3!1'l'b aepQAA'1l0CTb U03flHlUrtlllBH,1Ht C~Pbe3kJ"lK I wncn.panIIOcreii

'iacTb IV. "EcnK HeKCnpaSHOCTb CIfY'IHnaCb B nyrK"

a a'roil '1ilC'~H ,I 11(lIIO~IlJKY, 1(lI1~ crtpitSI1'1'_ c I!OJlOMKf.lMH, t.nY'm'BIml~u!en ell.arICHle 0T lWsra. 3jlCCb paecxaaaao, ~~ 1?3i11mllal'b CHMIlTQMbI f;I nOIl03pll1:e.lJbl.lT.!C 3B}'K11. 3aDlIDr n Te'lU 'lJl1J onpeaeaeuus He.H('tlPMHOC;.r1l " 'JI'O .'I.eJla:rb, «oraa MRlIUrna npe .. tarenscxn aaxtper na 110- pore. ECJIH aro 6aaorIHcHo II A!l~'fal"ll ltal" YI~ODoitt,cTBue, TO I( pa~Cl(illI>:y, ],<lK aro ClleJlBTh, !:(!J1Il pa6ma Da~[ IlUK1llK!!1T('ll TllY,llloli, 1I110C1'lipalOCb HayYI'~'b B3C, '1'1'0 J'OIlOpI1T.b MCKaFlIIK)', ,(,(,OiShi omll'~l'b IlCIICllpaBflOC1'b 8 'lep.liHII3X. K()'lIlpble CJloc061!11 non.lll'b M&\,;tlUIK, It lGlK oneI!lITh KlI'feCTBD " IICODXO.lt;lL\IOCTb palJO'l'hl.

:B a'l'oli "llItrm -raK)«" nltmll"'rC;I, IGlIl Ha~1111 xepomero ~leKaltHl'ca, paao6pa'rJ,ClI D csere na QIIJla-ry IJPOIJCll.U1llJhD: llaGO'I, (J6l1<:il,llllBilTb JI106ylO IloKynKY, ecnu, uecuorpa ua uce aanm yell.II1~, r- IIeii llWW:IO HCAopa3.1'MClIlie,

LtacTb V. "Molt aBTOMo6Hnb sceraa B caMOM nY"lweHcj)opMe"

XQPOlllldi\ yxO~ 33 aB'l'O,'106RoeM II IIOllll.eplliatllle ere qt{C~'OThI l~aJ( caapyscu, TaR B 1!~flY'1" pl! llP0/.VICBam t POI( em c.ny)!(nhl. B :iI'Ofi 'went paC!!KlI3hlaae-rCJI () MoilI<e, U3J l(lt;eFII'I'H socxa, YlI:urel:lJU I JUne!1 C .raxospacc'nrcro 1I0KPl>tTU>l KyaoBa U scex lI.eTartel,j mrrepsepa, a TaK,lKe OG ycrpauennx Ue60.0lbl.IJHX BM.flTIm na IrysoBe kl P)I(;WbIX naren, a ant pa6o'l'bl B l(y30BiJJ,JX srac- 111pcK1iX crosr I50JIblllltX aenor.

'iaeTb VI. "BenMKOnenHble AeCATKM"

S'f3 'l>tC·lb UWIUj)JlIll' C8KOIIOMli1;b nellbl'l-r, UPCJMJI H paccynox, ::l}leCh II np<lJ.l,llal'ilIU ""KOJIC-- 1'lr'lcclOlC" Bap'Wll'fbl €luo«ewUl paC.'(01{8 rorurana 11 ·C'dMLdC a8)K}fhIC rrpCaCIITIIBII.h1e MepoIIllIun'JUI, l!le06XOJlI~ll.ofe, "C();o;palll:~rII1l1 samero as:ro.\jo6J1!U! n XOpOWCM OOCTrulFrlTIJ.

CnOBapb aBTOM06MnbHhiX TepMHHOB

Ec.nl Ubi ue 3111lKOMhi C lK3proH<lI\of, 38'ION06uJlblll>]e Tf1PM111fbl nposeysar ana aae Ka.K a6- paJ{!Ula(ip~, - npnae alJaKO~LblC cacaa, IIi,) couepiueuao 6eccMbr<;.l.l€Hll "IC, Bo:r!lJtl1 ~I!I:O 13 IWAllC ({11ll!'!1 UIDMellles CJloUallb, I(Ol'Oputil ofl'wrcllliI'l' '''''\'1elU!e Kall;.oloto 'repMIffll1.. CaeJ1CHIlble H CJJOlIapb Tep~ulllhl B Kill ire asm ' reUbl 110)1y->Kl'f))H blM II[rlfl(~'r(,)M, TO UOMOltreT .88M Hait'l'l! STO cnoSLI H p~Jo6paTbe~ co CMbJC1IOM TtpMII lia, KOTOPI,rii ne rI'lBCe,..r nonsreu

BcrynneHHe

27

Oco6eHHOCTH

Bee CaMDe lleo6xOIIJtA1CJe B~I CM01l\e1'e Jlerlco FlruifTl{ B npell'Me'fHOM YKalIaTeJJC, K IIeM)' CTQ- 1fJ' o6pa~a~bC~ nplt ITOIICKC RflQ>OPM!II\lI:H Tl0 orrpeaenenuoil neraaa, p<'\6oTe Cl'ICTeMbI, aenpn!lnlO>! CIilMtrTOMC IUI.H YiJKC Cl6aapYlKCtlHoit ueacnpannocru. B npB!10lKaBlUIX .1IJl1illOi! Kltl'lCl'~! Rbi 1'B1OKC naN:I(c're 06p33eu lK)'pl;laJJa I1POBllIteFlloHI TO, KOTOPbW BCCI'Il2 HiUlOMlill'l' 0 He06xo/,\I1MOC'l'H IlpOae.n:cRHH apoql.fl:ru!X'l'W1CCKOI'O MCpOnpllJlTHA, KpoMe roro rrp'rn€.n:cfJa 'IRlOKC Yo1I06ll8JI Q>apMa WLl! npCIlCT<IWlCnlUl 1'eJ<IlII'lemmx xapasrepucrnx samerc aJl:roMo6~;rA, rile ow MOJKC1'e yKlI33TI> HOM cpa 1(Y:1002 J[ .n:IlOlraTeJJn. OI1H np~JTO!I,lI'1'Cl! npl~ 33K33e VI nosynxe aallaCltl,f)! '!3C'l'Cj;J £I Marn3HHe .

.:Ilu1CJiio~, c ,,()JIi()~ din dCJiijteJiimlieCb d .3Jlioit /CJUI.Ze'

IIpalO'K'JeCKI!i1 COBeT .n:JJA pemeuns Toii unn Hl10ii 3Ma'llI~ T1Q300;1IleT caKOROMRTh.!leUbn1, Ha6eJKa:rJ> rpYlllloCTe:i1 1-1 JIOO6meynPOmallrr lI(IDlK&.

ITOMO)ltCT 3anOMlll1'!h IlIUKHLle CBClIel1JUI, KOTophiemnelOTCJI B ~]{oii l{[Iure Id xeropue Ueo6xOIll1MO npHlLHMaTb 80 BHllMaRlle.

3Ta nWl('t()rpi1bjMa BW2le"JlIeT nATep~KyID 'rel(lllACCI')IJO 11l1$OpM3UMIO, )(O'l'OPYIO ~IOlj(.lm rrponycnm, QIl3' ow60I:Q YJllep6a MJI oGolero I'rpe)J.C1la.BJJemUI 0.6 ycrpoaCT8B an'l'QMol:iIlJUI,

CJlelIeHlIIf () TOM, xero HlI,110 ocreperarsca, T.K. aaecs Yl<a!lhfBalOTCSE C06b1TI'I.lI ·I'I.'[U 06crO.lll'e.Jr&CTBa, aecyuiae 8 ce6e onacnocrs II xoropsre 6yp:yr CTOIffl, BaM suaoro neaer,

Ta.K1'IM a6paaoM jle.!laeTelillonblll'~a llo)J.4epll-ll'Yl'h rrpaeana, xoropux F.!eotllxoAI~MO npMCplKJ!1'BTbCli CC;l!II !II>! xorsrre lIhlWm I!I06e.!tHTe!16M n DrlpeJJ.enCfl.HbhX 06 1'0>1- TC)1 bC'J1BaX.

3'ra tnlKTorpaMMa .ltCIlOJll>3yeTCllIIJI.ll 0603rta'lelLlUf peanuiux .... Cropl.r!i lK~3HeH- 1IbIX CnTyaLIH~, JI1I]llIl()IQIJ.l[CfJ He61l1lJ'illII~1 OTCTynilelmeM 0'1' TeMbI 11 1l0KallhID31OT 'fIO Il)'lKHO JJ.e.uaT~ Id 'ICI'O Me.nye1' ocreperarsca /I)UI TOTO, Q;r06bl 1136emB'I'b ueI!PUJl;1:HOCTOfi If nhdh", n06eAl11reJleM B CJTOJl{El:bIX Dlrry<J.l(lUI"X.

arB [(lIIlra IIOCTpoeHa TaKl1M 06paaOM, 'lT06b1 Bf>! ~IOrJl\1 JlCI'KO !taRnl ace, In'"() BaC snrrepeeye'!'. Ee MQ)!o:nO JllIy<fl!'l'b BCJO "0.1' KOpKI! AO KOP«I{"}IJII'I nepeC:KattnBan G OAI-IOH rJlalilil ua APYl)'1O B 3l1BUCHII10CTH 0'1' '1'01'1"1, 'fro aac IlH'l'cpecyeT B lI.Rt:r.Hhri1. MOMElI'll;, }l.n1l. roro, 'i'I'06bT tlaf.in!

28

BcrynneHHe

(Jlasy, npocro OOpa1'nTet:b J( CO,m:plKalfWIO. Ilpu HCOOX01U1MOCTI11l0J!Y'lHTb 6o!Tee Ilel'iULJ,lIY'O 'UlqJOPM3'lIMI0 MO)f(FIO Ot)paTl!l:fbtJi K npeltMe'JIlloMy Y'KIl3aT,['JI1Q.

He3aBHCI!.MO 0'1' roro, lIacltOJlbKO sm.f IlYlKR3 era [QlJ!Il'il, 11 peKOMemtylll 11OJlO)l(.IITb ee R 63.FdXHHK lill~ nOll uepeaaee cnaeuse liBTOM06I'(JUI J!.II.ll roro, 'J 1'061>1 ucerna ~:Me'I'" ee nOll P)lKoi! upa npOOOlleH~rn peryJlJ1pOBO'IllMX paOOT llJHI npu 1!I.'06xOl\lofMOC'rJ.! Y3HllTb. 'ITO 6hlJlO cnenauo aerrpaaaasno,

3TII fffillTll TOJll.KO 1l0JllaKOMHT sac C iill'fOPeMOIf'l'llOH TI.'NI!lTllIWrL IIaCJle ee npos reuaa BbI MOll(Cl' 06pa'l'lITbC.ll K Cneu.HaJrI13I!pOB3.HJIMM lI;mauIDIM. IToCllJlUlelllil>l ! nllliopwreTf!Qil JlJIJl sac all'l'OM06li1tbllOii TeMllTt!I(e. ECTb rtpcBOCXOI\lThlC "'tll'll-JoT, I1001U1111eEll·lf>U!. [«('IHJql~"I'HiblM CHCTe. faM, lllITaty(06'1)UlM ·~I peMOflTtlhrM pa60TaM, IIpe,ll;A1l3Ba'JClll:Ihle ueuocpencreeuno AJlJI asroJIIODIffMeii. He Her l1 unxomaae 6yne,. 3aMCllbl P€lallbHOI\fY onsrry, 6ea xeroporo Bbl I!ltKOJ'Aa He CMO)f(eTB nOC'l'II~lh "" Oll.HOR IDI nocraanemrux uenea, )-Ie MelUllne I'l [lpl1CT)IllatiT K pa60- me.W, ecJrn Obi He qyBC'l'Bye-re B ce6¢ nOCTaTO'lHO ynepeuuocru ztna Taro. 'ITOObi npuKocl<yml>OIl ~ arperaraa caoell MamrmM ~ lleplJbi.li pas. opol'\yihe cuaxana c.ne.rrll.Tb 'J'ro'Rlil6y,l{h I~Ccnoscuoe, If3nOllo6101c nposepxa YPOBHJI M3tlJ1a n AB~!I'3.TeJ]e ~1Jm 3aMe!!b! BO:11lY1li aoro cJ>lUIbT< pit Ilonepsre MRe, ,[(O~llJI neLl TPOHyJle~, nplli!1':T YyJlL"I'BO yaepemmcra, KOTOPoe 6YlleT COrrpOBO)!(J(3Tb sa DO acex nanmx csepuiea 1'l.11X- H R3/.le!!'lOb, ~TO - TO yxpermr eac D nanmx 1£3- 'OlllafJl'IllX, 11 aanra 1'<3UlIma "nom0614T" aae aa aro.

nyCTb .Dbl it Balli aBTOM06UJIl> HPDlKII;BY'r j\OJIrylll U C~OCTJ[lUIYIO COSMe ''['!iYK) lKIl31.lbl

BCT'flJJleHHe

29

liaCTb I

3HaKOMCTBO

\1110\((I)(f./ ",,,lit "IrlIYlOMOSIAi\", DSOf~~O&t\fI "I1I\,!II,Ml>lfI>IM t:.r..4PlYltpoM. SI "i.l.\~"t:. M~pO~"I1O t~t MIl"l IH.~b I flO "'bI

J // 'I

I-ItMfl01.0 OIYlO"~lAlYlt .

BIll l(Ol:/.lil- f£1<6y.llb Ma6mo,nllJIlI sa '1MOOel((,)M, I(OTQJ1hl1:t TT'bITa.el'CA anepB1~e II lKI{3flll OT~PW11b E<ORCepSHYIO 6anKy c ap.IXKl!a~HE? Ae(}~ 11 o/\Hoij pyxe KOIlCepBHhEI[ !(:lElO'!, a 13 Jlpyroit PYKe 6atn<y, OR IlQIlbITaeT- 01 nporxnyrs, UpDKOJIOTIi U rrponanare 6anKY, nosa He nptmllT I{ OKOII'taTWI.b!lOMY Ul\ffiOllY, 'ITO capzmnsr C:MY ceilt'l<lc lie Ily1KfI]~_ E~,;m ubi unxorna He orsperaannxattor 111111 HI! flOl1llliMaJllI aR1Y;1Mei6)IJIb lUI .IlOMJ<:paTc, norrpofiosaa 3TO cnenars (He nOCMOTpeJl T1peJtBapl-1'fWlb~O, IGlK 31'0 AeJIlle1' K'TO-m llPyroii), Sbl 6y.n('1'e n;ll!Q:'ofl[HBn '~urfl '18110- BeKD. Bor nO'lCMY nra 'IllCn. IIOC8S1U1l1eTCS1 IICIIl8M, \toT()pble J.l9J1)!(e~1 yMe1'b J\e.~aTh mo601illoIlJlren&, npeJJ.yUPe)KI{BeT.(I IIpanl1JIal( oe3!lllaCIIOCTIh KOropLIX CJlellYeT IlfllllleplKJ!IIllTbCW 00 B]J~U!. BWlOn'UetlfHI ra- 1{f1X p3601', H nplfllo,nrlT nepe'Je1fl> Bee" Be06x.PAI~Il( I(IIL"tpYMeIlTOO row BbmOJrneHlIlI TaKl1X pa601', B STOn 'raCTI~ TaKllCC paCCKaaWBaCTClI, KB.J( rtpoaanomrrca elKeMetll'IRI>ln OCIdOTP arperaroe B ABUI'a1'eJl»liOM orcexe, KOTOPblll nOlllOlK~T YMel!l>1l11"1'rh sepoaraocrs ~M uuore peMOII'T1l:HB. 70%.

rna8a 1

3TO AOn)l(eH 3H8Tb KalKAblM BOAMTenb

o alfioii uaGe •••

l> n P!!lKJlt! 'leM 6paT&CJl aa Jcro6yro pa6o-ry ~ Ilpasuna 6eaOlmCllOC1l'I'\

l> KaK CaMOC'I:OIITt'.IlbHO aanpamrn, MBllIIfW l> Kal! OD:pl>lT» 1«IJJOT

,. Kaj{ lliel)01ll3.CEIO l'lOiflf1:l0DaT~eJI ,D,0M Kpa'l'OM l> 3aM'CEta xonec

» KaK nonacrs Jl Manumy, ecmt: Obi cil}''1a~ino 3B.KPblIDt ee IiISFTyrPl! » !(all 'flU-TO pasoepars Il !TOTOM co6pul>

t:t CJIJI 8(;1. He JB1I~TeCb Te'XHIDmll, FT8.aepF.lllT<a Blil aoexautaerece J1IOAb~n[. PQJ6upal{)c;, U~UMlJGJI"B TBXElHKe, CMOTpHTe na arrx c y~eHRe~l, a uuorna 11 C p~.IIJliDKeHlt&r, no'l"O~{Y 'ITO OFll1 06mmaJoT TaM, uero HeY y Il3C, - JlOH~f!,{aJ-meM. Ka~ sro acepatioraer H B3;IH¥Oneacrsyer, '1TO"l'O paaofipae, OflM yM)'.IIJllllOTCII co6pa1'b lice KaK 6bJJ1o. K01".IIa ami rOBOplU, 'ITO xorat; aaJ"JIDllYTb 110,lJ, 'KalIOT, OID! 3.FIaIO'l', KIlK en)«;)'rnpbJ1'h, A Kor.o;a HAAQ flOM.ewrrb lIp06l<Toe 1(O/te~o. oaa ae rpa 1:111' llCmJ.'i"b Mlmyr, "lTo6h! rutl'l"Ni sepx y nOM l<pa"a.

1'10 ecn, ~r xopouiae lLOI!{IC'PR: ll&<1 ne ,06R3IlTllJIhIcJO 61?11lO pO.rcWT1iQl c rn~}IIiIM l<Jl.lO'IOM u pyxnx, 'l'r06hl3H<lTh, J(alt YfHllITb MeXilJl113Mld, - ,Il,lI.IK01'aKlfe H3 Bfr)l Cmll!llU>le, !<aK RD1'OMOUI:LIlb. ~ aTO }'Jf.""!l 3HaJO TO'l!lO. Pa3AeJl '1(aI( JI 1l0jlPymHllaG& co CBocJi ~UllllJoIHOft (II IlG'let.'Y BaM TOlKe crosrr CJteJTaTh <no)" 113 "BCTYTlJleruLR" paCCKa3Ii1BaeT II MOIlM "aRToM06lllJlDaoM npeapenua".

Konesao, caMbl npocrue ,l!eMcrBWI ~mOt'A<l CTaHOBHTCR C3Moil 1·lenpeo.n;OJJ}IMOil nperpanoli, Ec.IJIof RbI He MOlKeTC cootipaaurs, !GIK 01'KPhl1'D RanOT, KllK lI<e TDI"n.a Y,aM npOllepll1'b ypouelil> MRClla fUlll OlC.llIDK,llalODJ,eiI JKFI,ZlllOorn? nOaTD~ :i! f(lI'lIlIl:1l1lO I<JUlry rJI3.Boii, paCCJ(a3bIM11i.Iw,eil 06 OCHQIIaX. }1 06bflCII,l{fO [IPOL'ThtC Ben~I!, C Kl;f1'OPhlMIi ~bJ 6y,!!eTe cran KJ1lIiI'I'MlIi upu pa60C1"e c almJMo611Jlehii - uanpaxep, K<lK OThllblTb K3l1DT, rrplof!!OJUUI'l1l Ma!IllI1:!Y aa .qoMf<:pate. CMeJllI1'b xoneco. Taioce fl 06hflCHRIO, KaK C3MIICTOlll'C.llhHO 3IIlTJlROIIT5C1t, paCOIGl:ll'Y 0 6e30(1111- 60'lHOM MeTOlre Pa<l60Pl(J! It c60pKil ~el'O-1II16YAh fl r1Q.1lCK<IlKY npaeana 6e:lpn3C}10CTII, I!:OTQpsrx ltOJl:l«6E npfl,1leplKI1 aaTbC>! "WlCowii. IUI'llmarol.l;l;1IiI1'I OITWTHbrK Mexa.RnK..

Onpeneneuue llKl6oro repmrna, "Rane'l,ar3I1HOrO 'fal'ClfM 1Ilp!1¢TOM, 13&1 flaiblC1'e 0 cnoaape IIIlTOM0611J):b.Hl>DI repM 1<lR0ll D somre IOllrrlt.

.[(enal'b 'iTO-lI.l\6y,lJ,b caMOMY 3i\M.e~a'eJlb~O: CTOIIT MCLlblf.lC, aaer onr_V1Uelllie Ci'I..'tbl, nOl'OMY 111"0 1Ih1 C,lIeJlaJIli! :;ITO a~lOc-rO$lTe.'!hlJ(),.1 aLI anaere, 'ITO pa6<Yra Cal'.JI3H3 npaO)UUIIW. TeM Ire MCHee, npeaae <leloi B3>1l'bCSl 33JI10i1y,H) pa6ory, Sf ;s'<UlaJO ce6e TlIICFle aonpocsr.

,/ Xoqy ;mfl3T01le,rraT&? EYJlIrt JIll ''TOT npouecc upoxozarrs nerso II aeceno, ~Ulli 0[1 scenaer D Melill y:>Kac7 (51 C raparors W4[(OIJIil ue 6paTbCll aa TO, -rro 60rrWIle lie npunocum pa(Jocmu, noxa 3TO lie CTaJ'JeT aocOJIII)l'tlO Ilf'OGxoilIlMJ:iIM,)

,/ 3HD10 Jill sr, !laiC to )leJJaC'l'Im? EC'.JIH ner, rne M,lle "'rOMY Ra)"l "T1>CS17

,/ TI,e6YeT JIM sro Tllle}! x aOpO! ux 11I1C1'py~UH!TrOB, srn ,o;emeBJle', 'lTOOh! \fFO' 11 flOyll.b enenan "'1,), pal5m-y aa MClItl, B ne nOKYl1an'b "l'O~' IlI'lCTP)'MCUT? Mory JI" ~ OI!OJllKld1'b'l'O, srm MHe KaJlO?

,/ Ecmt ~ neYMexa, MOry .1111 $I '!1·Q-olllt6yw. CcrPbC3ITO nOBpe;lJI'I'b?

,/ CKO.nbJ<O npeMIlliH ::tT0 aDHM!iT 1.1 CTOI1T.n:H artrro Moe DpeMR? CKOJlbKO aeaer rrpn TOM Y/(aCTCl'I C. KOllOMWfb?

K C'raeThlO, mo6as pa6o'ra, ouneauuan D 3TOii taHlTIl. ]lo.nJ«Ha COOl'BeTC1IBUHa"b fJTHM TeG' '!:aM. ECJlIf BW ~lailJle'e pai5rrry, r'O'I'OpaJII1M.ne (·I'I(]l'lIIITCTDYCT. lie 'Ko.rret1.tr.llC!> rrpenocransre ee Ilpb(jJ;eCCllOllaJJY,]10CJlC T01'O l(al~Y:lllae'fe, 'ITO (IHB O~elil. n:nKlla, 'no una as CODOi\ B,fIC'Ie'1', 1':a~ lie CJ( ,naTh Ilpalllln~11lI ~I Kal{ AOc:wtgb lKeJ[aC~loro pe3Y!lb'l'a'l'Il, P' III flll'Jero He fl(mY"a~TC.II. lla},unYli 06 aTOM, nepeilJ\el.l K CaMO'IY ll<:pnOMY aonpocy, KP'ropwli BI~ IIllJt'dOlbJ 3f11l.~·b, nepen T(.'M 1(31( IIP'!CTYIl'aTb [( pa60l"dM C Bll.IlHfM aS1'OMo6HJleM,

l(llrIl,ll ~ nepabl1t naa peMQII'Tlf]Joaa.na ,a010 MUlI.1HfIY, Ml'IUT rtpeexenosana YBepeRIIUClb, ']TO JllOQiUt MOlL MaJlei!.J,r;laJl OUJlI6K3I1EMeJl1leSHO DW308t."r ]J'..IPb18 ltpll~al1y~rre IQlllr.:lTCJU!, 3m pacnl)OCrpnlte.tlIQe 3<lI'iJ1YlK,UCIl.l1e. HMKaKOro D3pblBa Be l'iYJl.eT- "1>r V, ... lblUll1re TOilbI(O rnurmry (aTO rrpaaeaer l\ 3aMellla'reJlbf1'oy, 1:10 JlC csrepreasuo). Oauaxo lIeJlh3l1 ci<aaal'l., '11'0 raonT3 o 8DTPM06I1J11WH 6e3(lnaCHa. DepeJ.\ RbTnOJIIICIII.I'W ruo6oii pal'illTbJ QJlla.KllMbTCCb c npaanJ;aMII 61ll1011llC!JOC'I'II,

Ileconepmennu O'feOHD;llbIM IlPlf'llflrnM lie 1'YPlITe, pa60'l'aJ' c ~WJULlIOJ.i,

He fil'lICT),113ihe K patiore, He nOcrTlIlIUJ! M:a.um:UY AS PY'liloil TOpMoa, lie BblK.ll)O'lIIB nepC,!l3,!y 11 ue 3arJJY)11Im l{BHI'3TCl'lb, £1;,1111 Raloi uano UlOIlO~I'ITh .l;Jlur'l'reJlJ>, '1'1'06.1 orp rYMIPQpaib 'ITO'J1U60, c,aeJlailTe a1'O C8MU DO 1136elKaflue cllryal{lm, soraa nOMQIU~lr~ Hellpal),Unl>II" liar 1l0liHeT II sanycnrr }(811- raTllJ[b B caMbli1lJerrOo\l;XCl/.l,;tml*r'!.lo~leIlT,

Ha ((orll,a lie nplIlloll.BHMlllrre MlIJIIlIIJlY FIB IJ,1.lMJ(pll re, CIUtlI noneca upe~a' pRTem.no ae 3a6.n0f(I.pOD<lltbl, eraasuee 06 31'01>1 11 paeCKaJIt)' R pa.'tlle,~a~ I.IXii.K Geaorra.CUO llO.1Tb.I)OBaTI)CSlIlOMltpa'foM.t' H I'3uPIletia «onec",

YlI,oC1:osepbTi!'CL, '1'1'0 AeTllJIII AIl.HI'8J'e!l.ll, C KOTllPI.1Mlf 111>1 pa60T3trre, xoJlOlllfble. n. ur.. lie o601KlKeTCCb, Ilpu esmormennu pa6cm.r, T[1e6YJOl.llefl 111>0- rperoro /\n~I1lTeJIlI, GY.ll.lol'e 11pt',le,olhllO Oc:rOPOlltllbJ .

.Arur pa60'l'hl. e IIJlOllOl\KO:It IIC1lo.n.r.3Y1he Hlll.'1'p)'MeHrw. c aa;l(amolt IllJOl;UIl.\lWIl:, nepe,n, OTI~PY'IJ[8nHIJeM "llP'lKluIcBweii'" ,ll,c-rwrlt rae'lIlbTM KJllO'IOM rllll! Tpcw,oTlwll y6erorreCl> S 'rOM, '1110 oaa aac 8'lC3311UO HC )'/I,3pllT, Ih06b1 He nopaunrscs, cTilpa'i.irecu mRH!J'I'I> raesrrsre KJlIO'(1[, a He mossanu».

Cnm.fln:e KOllblHI. ~cw, rcynOllbl H ApYJlIC YKpawCIIlUl, Ec,,111 oml nonaryr 113 nerams, J,I BI>I fI Ollli nanyuar nOBpe:i!\D,eJjljll,

ITO,ll,DHJIQlTC Il/lWU[hIC .BO,llOCId, ECJlIl onll n(l]l;IIl)'T 8 Jl"lrnmsn:op HJlH I~!!'loIeElb, Rae 6YKR\UlliIlO Ot'l~aJllolTllpyC'1'.

@ ,/
,/
,/
~
.t
.t
.,/
Y' "Iacn. I. 3HaKOMCTBO

,/ 'BwnI lIbI p~6OT8.eTe c 'f01!:,iilY'lllbl~rn XJmlIT(aY8.MA, TalQUD! !taK IITmIq,PR3, O"IlC'WfTeJjll " 11M nO)loon:ble, ll~p~lfl'e jrx nOAIl1f&JIlC OT I'JTa3 Ii pra, noene pa60TJ,1 nD:a'l'e.i1:bllo BloIMoilTe pY'lm. :XpSl'IHTe JmMI11~ThI B 6e301l!iCliOM Mec'l;e IJOJl,lUlbme OT .!teTeit Il ,!I,IlMam:m1X lGilllo:l1Jn.1X. HaIJIIJl.JJJiJt!l:CI> OT HIIX, Ill: llilllOOIi B1Ulna OKpy~uIKlII~eircpen:c. (HPHNfPhL n'PlfOOlICllblll.kOKe tl BO apeaKe'''KaK 6e:lOrraCliO 11~6a~H1tb(;~ 0'1' IIYCT,f;>Il( Kal'J1C1 p ~f~-IIO~I 6e1"1~tl [;a".J

./ DO)Y.OmTe, 'ITO 6el!31H! Ol(Bl1n, OT!8C1I0 "XpliHJUh. He ,'OJIl>ICQ DOTClMY, 'NO 01{ '1'OI"rM'II~H l{ OM{e0I'1BCeff, ae 'III DQ1'QMY, q'I'O era napsr II t!!JcmQ.U l~aHJ'!(,c7pe BlIpblBocrnat;,lIbl BafrTi;lJLbKO, 'Fro cnoco!1[ihl [l33pYlllirl"b u:e.nnlll K.BapTIlJJ. ECJlU Bam FJY;s:aQ XpaHRTb HBMJ)'Oro 6e1'13JUl8 )I.nlj' raaOROKOC'~I.1l'KJoi 'lUI}! 6aH30rnmlil, B(1!J'")la xPaH~l,1:e eJ;1J 8 SeHnl:ll}rpyt!Mo!~ JqlliMCTpe, ~n'eJ(IiIa,1lT;F.lC npe.il:I1lll!!Ill'll:!UHall lD!J! arere, HU1{IJ20a He B03I1'n'l a Mam mle KaHlIC1'!)j' e 6i!H1Ulffl)AI, pa38B 'LTa abl ompaenserecs B n·YCl'hlHID .

./ ~a6oTIlifrc' B xopnnro IJelITlilJllq)YCIIThIX YCJloururn:, ''IT06bl HlJ6clKlI"-" BJ{I>IXa· HltR yrapEloro rasa KJlId' TOKCH'IHbIX napos JillM'flKBTOB II 6eH3M1Ja npu patio· nIJOw,eM IJ"BKr-.l1'eJ)e" Ilo n03Mn~<Ti()~nl pa6ol'aftre liB ymUll!, " I~PQ.e3J!e) FI<J 3MneM nsope 11'll1~ na MetTe c'rl'l!llfKH, EClIIf lleol);':OJlI!MD pa6crrll'fb B 1"ap.Q:lfIe, Ae)Pf>M1(C aseps 1"lI!'l.a5Ka O'rltpldcroil II nO)l116Tlrre aa'!'OMODIWh KaJr Moil!:llt) 6Jr11- lIIe K fleiil.

'" ,lI,ep1l0l1'e 0.011 p~o.1I oraeryunrrea». CleM}' 'y,!J;H'JlJI:!111,Cll 8 artm C'1)"IBr, au y.mael'e .9 rllllBC :I "ijy'I'b P: ce.lJALlY n3Wt-j.'( M3llUllI'Id JlCmllT 'Iepea aIi!m;: C .llHCT.jJ:yMeIl,TIl1l'li1",

ilO~'8Jt)'j:I, XB.aTHT crpaxoa •. l'Ia CIIl>lOM .l!e1i:e see BalIH(;H')" m aapaeore c:l-IJ:o.J:C!lll. H nO~flm~'e:

B30p!lB'rb MW),LI'lllW 0ll:il!O'H,'l.IlCKU ,HlpeaJU,1:l0, paane 'ITO ~l.!lll'c.o.Jfa~1!l:l"ellllll 6J10ii'l'IT~ GUi!'my B 6clla0'6a1<, Ecna at<! '1'l'Q-l~J.\6YA.~ cAeJra!l'Ta uenpaaJlJlbl\@, c;l"'t))~ ~)lAHl!lC, qTo MOiil:e1" GJlyQllTh' cs, - 3TQ, Bo.~MO~FIQ, M,lUIfmlli fIe saaenerea, DOK3 8b1 ne i1,IIQJllIeore ace rrpaaum-ne,

@5 KaK 6e.aOnaCHO 1I36aBMTbCI! OT nycn.uc iCiHMCTp 1I:t-nOA 6eH3MHa

HeCMOTp!I H3 TO 'ITO fieH3~H npoC'l'D roPHT, 6aK3~H ~ BD3,!1y.< 05pa3YlOT B3pblBDonacHyio CMecb, ~O'TOpaR MO~eT 6Y](llan~HO cHeC1l1 aclO OKPyry, n03<toi,ly lioaropa~I'I'<IHP efl) He xpa~~lb ~ lie BOO~ e cOOOII, pa:3se ~TD ~ yl!3llla~Te ,IJ,aJISII,Q 01 3an~BO~ (l1cno~li3Y11 B 3TOM MaJlOsePDRTHDM c~Y'lae C"elll1a.n~3WPOB9JjHbI!! BBIOW)~py8M!te Katt14lJrpbl). Ecn~ y ~ &Cn, ClBpaiI KaH~c1Pa, l'I36aiiblecb or fleel HSMe!\, n9HHO HanOnHtoITe 8e 90.ll0~ ~ 1(lI~ MO.>llHO cKOpee OTHec~T8e 1I8Hlp yn.tml3alllA~ 10kCl<I'IHt.olI. 01X01l,OB, Ecn~ no6n~oCTl1 ser TlIl(orQ lIeHTpa, nonpOCWre'::ITD (l,I!enaTh MSClIlYKl Q,HlHlIfIlO Tex!lGC!1yi«11ll1l1m~. fl8~0'lOPble llllil.lll'l ~paH~T ~etf3~H ,!lJI~ O~~&TK~ AeTsne1t 3ro CI'IeHb DnaCMO. PaCTBopIITe:nb, KCTO'pIO~ MOll(f[O r;:yfl~n. fiB a~ro3anpaBoqHblX cra~lI,~!lx 101 s Mara3~HaJ(, nl"lwe na)J.l(OA~T flIl~ Ta~o~ paOOTbi. K TO/.W Jl:e B Hero Jl,OOaIll1RIOT ~KfII6~TOP MR flpeAOTBpallj.6HM~ csofiOAHtlrO ropefll~R.

Cel[qac 3:lI11']JaBo.'Il~b1e CTal[[L~IM c sar:rpaIl1111IRaIlf.l BbI1'e(lBRIO'I~ 3ll.11pa:Bo'fKt.re C1'aFlll~1 >I CIL.'dO'o!5CJIYmmmlfl!&. EC.1l11 Ilhl mnm.fI)'JlJ1 P~K€)llllo TP,aOC, TO IlWh.l'! aanpaaxy caMoe6CJlY:!K:IIB~mH .v;08UJJ.bH['I CllQlIIIJO. 3llaH, 1«1~ CilMOGTOHTeJlblro;mnpaOWl"bCfI, 01>1 ue TOJlhKO He UCTal'!tl'l'<:Eb C rJ)I"ThlM 6aJ<OM, KO['Aa ero HeI((l)My aarrpaairra, ao 11 Cl!>t(l'80MI'!'l'e n;eIlLT" aa l~a*AOM 1I1I1~pe.

85

Ilcpaa Ra'l1ll1t1M sanpaasa 3lT1',yllI11Te C~trap,,([y, KOlrrBK'l' urua 1'1 uapou 6¢u:ml.llT rrp'{)!OAJ)[TlI: S3Pl>lBY,

B0'r l(a,f( aano CIl.MOCTOmlmbl~O tlanp~!.lJIJr1'bCJl,

t. IIOcMo~plITe lUI OKOlllKO CO CTO.RMO.C,T&m H2, !lellilOKOJlOJIKQ,

Et:J111 TaM ,eCT"b lcar,flB-TO [(1,ullPW, rronpecure 06CJJ)')!I:I!'BBJOILlIIIJ! nellco,RaJ.l C6pOClfl'h C'1e'rtllj:K, \l:rollw tl CKOUl[(O 6bIJlQ "0,00",

2. UtpeBW1'e '[lh'I'UlI' In! oeIl30l!0J,10fllU} 9 IlOJlO.lKOHH:e wBIMIlJ'ICKO".

3. On,p)"I:Il1'c Dp06KY !leHIlOOSK8.

dJ. CI[IUIHTOmlc,TOJIeT H DIJIBl[r C KonOHIOI JI nosrccrme nl!!GTOli01B Toplloa'lDIY 6aKB.

5. HIDii~lHT-e ua DHC~{MIlZI'Il PI>I'fIHKOK, [I, ,6eHBIIH m)JJLeTCB D,ocII3Q6aH.

OG,bl'lll{l I1B nJ\G'l'OJle1'1l l't1b allhJeJum, ICpl0pall nplfllep1K,IiMe-r PbL'flIJKOK B 3B:lKl!TO'M coGTOIl lUII'!. lfTo6bl fie C1'Op.:Th H ne jl'el?lJ(aT» er;o, Tie 60JI,eCb rI.epeIDllfa: nacroner aDTOManl'I~QKH M01.'C"'I'p'Mlrllae'~CSI", 'ltQr,ll,EI fiaK no'CTu nMOH,

t.leUDilLJOnafllile p;ro.ll 3B.1.1leJIlt1'! naer alll>~ speMJl aa IlP:rOle 6.e<:rI.1!Bn'lhle yc.nynl aa 3lIUP;lOQ"IfOW eiall«(UII, Bill I<!OlKe'J;C DOMb!!'!> CTeK.lll1 M3J,lllUIJ,I. !IpODepI!T~ AnqetI.~e.:II m~II.la." ll, 00J'I11 11tl'IlP.l(01,5lfTCl'I, Ll0,D;Ka'l;l'l'll Ill}:. (I<aK aro G.!tC.JJaT.b, onncsreaerell D !J1<1!ec 19 "Y:tol.l $I 1I1H1lar.n1 11 pyJltBl>J.M 1/IIPaBileI:lJIICM",)

1<01 AiL 6(l1J~1H rrupecraer 'fe'lb, p&l'jIDl~OI( "UTerpeJI!1iBaL"TG$£' 11 1.\:Ii(l!pbl B oxcmse fil)H30- f(OJlOlllfl' 3"~ffiJ'lafOT_ BW'Ib1'e lTjlI('TOJLe!' l'!3 l'gp)lO~lllL!oI 6eu30iSaKlL iii IHlIlCC&:rC em U3 em MCC1:0 na nBli30ltOIT01iKe.

HIIIT{Ol't1a ae Ao.~Il,Il:a:l'iT!;: 6'eirdHlI, [JO(UIEl rom KaW CH!I!BOI(QJlOllRll a.$'I'oM.atfl'leCR1,~ o:rr(,rJl()~U)larh, EtJUf 6hl 11epeuO.[llUfTB. oa'I(, 66.113];1'11 MOll«l1' JJ~[1'eqh li2 L1ilp.ll!1B.IIJll.,1 Jlml <mPell rmpWII'fSIIIJH'CJllfD llB.,IIOpOry. ~ If Tom;I~O Haupal.lliM tpa11aACI1Cr. Pa.'tIIi'!:rr4l I5~H3I11R 111l'~"CH;r DIl<PaJJL1;. 3airpfl3.FJlICT. UOWlC .W !rlJ~I'5I#'('C5I' HC1:tl'rrul~).I nm~.I>LI.I.IealJlJlI 1'1[)lK3ppOnD€Hllenl, 'IilXiUI yre'IKD saere CJl:!,'I.II,C1'CJI 'B lKapJf.lu,! IlHloI, Kuma 1itJ);'l;lILtl R !lUIIe paClilllpJl.eJGR,

6. 3arorpyrHte KP.&WlKY fieH311Da:Ka.

Pasne Dr~ cyMem~ DIIIlTOml]J'l'bC'IMmc npoernte "nonxanoruue" 1I.BJJ8" lIanp>rMCp rrponepars l'PQBI'IJ.! Mae..~a .• aJml<PPllaa, TpaUC~IlU:CJlo"[),loro MQIllml, uancnmrre !la'LO,K OMbmaTflJl>r, rrpone[jllT!> Ha:ralKl!ll:l'le PCMHCil, eC.'1Ii B\oII~e aaaere, talK O'rl'rP,b[1'b ocanDT?

OlGlabll*lt'PCl), ()~PI~XI> RIIEI,. rllio~,.O,~ll 6,1.1 :1)mllJ'e, KaK '3',1'0 CJ{e.rtUb. HecNU')TJ;IiI H3 TO 'JTO 1llll1Me111enl'(e PY'l~tll·~aNK<\ «anora 8 Pa3fllM. Ma:tl.IJ{[ililC Pil.1JUJ')1W, 1lf;e,Ofllll pa!Xtrali!rr DJ.l),THltKOBO.

,/ 11 fI(,)IlM'" lI40,~f'.'!ilX PY'I «a lIa.xollHTe~1 !I ~:aJI.OIlC, rAe-TO nosae p~lJIenoli ."'0.lI01.1.KH IIJI~J ua l1IJ.!J)' Bonne )lOJ),'I'!'!:elI)lc:lrom OI1,il£'J{I>l'I, (Ha Ifei>i o6.1'iIQno, nanneauo C.JlOIlO "hQorf' WllI ua[1I'1I!OOOH'l ~jml.l.lHl,I(;i,\ C t,')'Ul\pbl1'bIM KafJO',;DJ\I,) B G'I'UP,br.x MO~ P~'4fi,a H3XO$!,lrr('J! Jnl00'3<l JleUlCt~ow pfl,llIlUT\lP,a. JUlOOI'(O)l QlIMliepoM,

./. He, sees ull'llOM06ldMIl( l'Ipe;nYCMO'l"ll(!lla ITpe)lOJ(paHlI're.qb~11ISI ~am~1('1. K(}1Qpu.>! Me, III'W'Q1IJteT xannry OTKpl>llm'fbCll I1OJllEOCndO III npesorapamaer 01" l(jJbYrn.e KanOT3 Ida l!IO.uy.

96

'IlIOn. J" 3HaKOMCTBO

,I KOTJl{!, =OT Ol'l(p1>cr, OB 06bI'l.I{O llepl:IUITCR O1'Kpblil'Pl!M caM (rrpanna, aaoma em muto rU)ZI\ufpa'~b ~1'ep,llU!eM).

Ec.rI'l1llhl ae auaete, Kal< OTKPl>!Tll, xanor, 3aelt&1'e aa ,IJYH:~ TeXHINeGKoro 06· ~JiI.llalrn:H, xoropsie l1MelOIM 11& Ka»;l(IlJ.l. sanpaase, II nonpoeare MllC'repa nOKa3a1l'h' BaM, KaK sro nenae'l"C6!, Bill' 3itITl1JaTl<l'l'e sa ee,H31Lf1 t;pt, 6oJThl1le, ~IO ypOK roro croar, a llaM l'ieonllamo IlOM.Il[()l' o'KIia n nposepar l(allJrellllel

BOT Klll( C<h\lOCTOmreJThHO O'I'KpWTI> KanOT,

1. HaitlJ;>'ITe PY'l!(yonpJ>I8lt1rn1l xanora 0: OTJq)ojlT1! era.

CBOPBTec& CIIJI.(lTPYlmHeii Jlldl'iO BC!.tOMIUf'Te, KaK OTKPbJ:DaJI KanDT Mac'[ep 1:l3 aTll8'UIIH ~e;ro6CJrY:lIOmaHl1Ul, Ilpccaa D.H sac nlil1?llli)'Th p&T'Iar nuyrpn aBTOMOffiflJl;l! Il.ill' U01Ile.IT cp:my K PaJIn3mPHOi1: ptllileTI!ie?

Ec.lUI l?y<tK3 I'>1lKpMl!ll.11lm xanora IlfJepe,lUl aBto~w6HJUI, IlOmUJWe pyq~, p~b=, py,tmaTKY H.IlIII KHolU<JY. OCMOTpe» :If lTpOlIO'TI3l'l non PMl'l1tT.opHofi pemerson Jl 6aMllepOM. 3aTeM ,",Rll're, ~lWaJtTe umr n:epurllre nnepen-nasaa ~IJ[II aneaoB!tpafllil TO, 'lTD Lfallllllil, noxa l(anOT se OTKpOeTCIl. EOJUI PY'll~ OTKPBIDam1'JI xanoTIl Elilllll,rt;E1!!'C.lIB.ElYTPI<l ~)aW Idllhl, T.KfUlTe, HaJlGlMafue IIJlJll TOJJl<aJi.:e, nosa KanDT as o.TJ'PlJe'l'CII.

Kaner CJIerna IIpl<lO'l'lqlOeTCIl, so, oxepee acero, era 3l1,llBp)jGIT I'IPe,llO:(p!LHl-ITeJJ:bIWI. 3ameJIrul- Me~l'IecJ(l'I:l! PIiI'lIDI!:OR. l(OTOPr;rl.I TIpIi ~f(a'I'IDI n03l!OJ]l!eT xaDOIJ1l uOitIJOCIf'b!Q Ol'KPl>I1'h(.II,

2" QJJ;Ho1:i PYKoit OPIIlIO)UlJIMK1'C sanor, I!aCKOJI&lto BOllMO,IIIHD, ,m.,l(I:D!i: PYKDII O,oiI'JIIIlT'B MB1II'JlY KaITOTDM H plI,lI;IIa'[opEI,Di:! pllliIenmll DpD.!l.OlqlaHIff'ellhJry[() 3auJieJUl.y. HBlKMII:r,e na H~. a I]DTO~'!IJOJJ;HDcr,,(O nO'nWIM;l.ltre xartot.

3, IIplIl'lt:06xllA!D'OCTU 1I11Kpel1l'lTe Kauor.

Ec.mt Kaunt caM ,[IepKl!IT!ClI..ll Ol:l<JlI'IIfOM COC'WHm'!H - OIJ!~lqllO. ECJlH aer - IIO~m{FITe c:replKelfb. KOro)'lhrii KpCI1J~TI:lt .1]]1.00 GJ1I13)' JGIIIil'ra, Jlli;}Cl rAe-TO ua r<p3JIil [IOlU'lIIlOTJ]forO UPOCrp8E(CToa, II01J;l'Uil M ~LTe JllJlH OIIycrnTe CTSp:lKeHl, (u 3aSHv"liMOG1:H Q1' ero gaoIIO)loW!eliID'!) II OCTa.61>'!'e ern II CI!eJtl~aJ!IIEl'yro rrpope3h, 0IlCJ!;lHUYlIJ BiI_ xanore.

Ha UelllO'l'OPJllilt BB'rOM06kUJ'l1X Jal110'l' ,l),eplKU'I'ClI, C!lmJ,l;EIB'!'OM CGl:JHI!!UlIJoI ,!I8YMIJ IJ,UJI'loIlf!ll:P;IMI'l co CJI'lI'I'-bTII! 1"!L3.0~\, [(ol'Opble aa3blllil'KlTllIi l(an(!IllH~W asaspmusamapillilU_ Ecrnt Pl'I! Iil:lI.IlOl'O 1!3 aax m;[llleJl 1'!I.1, 6Yllb'J'e OC'T0POlKHh!, - K21I!!1'1' MOJKeT OIryC'l',IFrhCll' [I n If,6oK 'MOMeH'f. B lITOM cJJ)"Jae [~:la'Tpax·yrr'l'e 11); 11Y,r"oit UIBa6-

CaMillI lJ'lellll,ll,naA upu·rn.1lB ,11M!. pa600'&1. C lIoMKpa'FOM. ~ ;ITO 3aMetla, KORee, 110 J<l I.I,pynre pa6OThl, T1lKl!e I<3K OOMOrp ]'OpMO:JOB, MClryr rrcrrpe6oaa'T1l OT sac saGpaTbOll noa ajl'mMo6u.illo, (JlalKe eCJHI m,1 1'laCTOJlh-:KO 1d3111tlBbl. '1'1'0 YMy.;t\pneTecb npO'rJfCfl~bCil M~' Il.OPOjjon.1?1 noII;pf:d'!!l1eM IlAlnlIUeM MaWWlhJ:, nee panan nOklAAo!514~ ~tecro .!l.MI ll!!pBM~lIleH.HII II MaEI:I~nYJvrUI{11 ~11!IC1)PYM~Ji"M;lH,) B rSUlUB 2 "l1YTb l' cep.lltiy B,Il;Ureii: Mam(1;l;1l>I Jlelk'lIT ~.epea Jill.\Ill\ c 1UicTp)'I.:IB!lraloll'f' npILBOAH!l'BJI .Il.e'l;ailbHa!l, HIICPOPIl1.U,Uill 0 pa~J;fPL'( ~(!IAJfcplj llCallklll;>( .(lOb!KpaTots, a TatO[(6 0 'tl!I.<I{X neurax, RItK CTP<!,Xy'TQfWU:~ UOlumplI)j (t:Yl'Uet\'tlle:J:iliO) !{ IIp~rn (ueeYllleC'J'l'IeUfI0,

31

110 O!leHb MlIJlO), B ll'1'OM paaneae 06'l!IICHIl'C'J'CJ!. Kal< (icaonacHo f1 aljlrp~I[Tlit;H(llfCnOJ1~~OnaTb ll.OMF(paT. B CJlellylOLl~er.l paaaene !1 pa(;CllmKY, 1<l1J( IIOMCTlIITb KOlleco rrocno 'Tom, I(IIK RbI rlOJIIIII.~tl MaWKflY,

,lloMKpaTl>l HCnO-itb3YIOTClI TDJlhKO }I)U! TIOjIJiJITld][ MamHHbJ, 01i1l IlJI.liQIOO fit' 1l000l!(u~1 ItcnOJ!l>30UaTbCJI ,'LIm ynep)I(alJJUI MaWllllbl ITa MeCTe, ,Qamc eCJn1 Bb] rrpOCTO MefiSieTe KOJIeCO, Dbl lIM.lKn1J upoeepars, 3a61101GqJQU311l.( JIT( KOJleCa, 'lTo61>1 MJIlUJ'lU lie CltlITL1.llaCb c J10~tKpa:ra, Cmplu:ylOw,lIB lloiJ110PKU lIeo6:>:oiilLlW IIrmo.lb3Q6Ilml>, 1(miJa IJ'" IlIJ,XOOllllleCb noil .lIOruUH()!I. lJOCTYlli1Jf Tlllll'IC, BI.r ITOIlaepraere rOOI! PflCl\Y Cepblt3H.hlX pauen II i; IlJHI llalKe J'IIGeml. .1l1o,'!eA Jl31H1JJO naceieprs, ICOTn.a H3 11Hx nanana lIenpaBIMbliO 3.'lKpOTI!ICmiUYe 3BTOM06HJ1TI,

fle.pl'il mew KlIK rto4,WlTb MaJIUlilY IlDMl,q>aTOM, o!'lr>~1TI rre RFfIIl'lal1.)<Ie aa C,llei~Y 10 l))lle ",epJ)1 I1pCIlClCrapl1l1C.1I0CTJI •

./' Hmmrn,n HO MeRJIlrre KOJlecO na IlBl'lIc;rp'l,[lilK MilH 1ll001;C, Bid !lp1Rcn: 1I0)IY'1I'tTh cepseanue prureHilli "JIM crau, lKcpnlllj, allTtJYI'OllUlfLKOB, He JlWXQt(Ii1'e 113 M~llmlrb) co CTOpOJJbJ .[l3lL)KeJ1JIH. Bhl:JODHTC LID M06UJlbiIOMY TOJlCq)OHY .10P0Jl(IIYIIl I'JlYlld'iy, ECJI~I )I sac Hill' Mo611JlhflOrO reneqiona, a rc_'w(jmnaUTOMaT JlUCTaTO'llJO .!la1ICf<O, '11'06&1 no.~BO[flrn, II cp:uy aepH~'TbCJI, RbllIerl~l'e H3 HOIIWrc,1Il,cKOro oxaa 6e.nyJo TP~ III(Y UJUI l(ycoJ\ 15 JlOil 6y~mrl' II lKilll're, noxa JJ;OPOlKffhrii IPIrpy.'lf. nLnUlE."1' ua cuaceune.

./' Ilepen nO,ll.l18THIlM MalIlHHbl H3 AOMKpaTe Bcerlla naplcyiiTe ee Ha l'OPII;]OIlTam.noiJ 1l00epX'ROIITJJ, Eczm Rhl IIp061fMI J(WLe(O ua ropxr- n lie MOlKeq'C CIJYCl'JiITbC)), He llcnop'flilllIDlfly DlCOH~;lTl'Jlbllu, IllunrapKyiircrb 1l06.ijH'lKe IC 6nproopy, rroaejruare f( HeMY icoaeca, XI1P(11lf!l aa6J1'()"HpyWr~ rre nonunrsre K())lOra. '1'ro61JJ MillJillliU ml IIQlca1'I,L'IQCb_ OAIHiKO p;llI<e nocne ~'rom c,'It'llYCT (lbl'rb I)C'I'()POllULbl ",.

,I HIII~or.!la 11£ DO,!l;llHMa:IITe MBUIl111Y. ne 3afii(O~ltpOllap mlJleca.lla~,c !,!CJIPI M2n:m}(B pacnonaraerca na rOpIl30!IT:lJlblltlli UqUCIJXHOC1'II, .lVf.!! !\J1OJUlI10)JKII [(OIlOC to ctOPOHbI, tlIlOl'kleOnOJlOXU1[lif IJl!lIml~Ja('Moti CToPQlle, Hi~n0Jl1>3yUrc Impnit'UI, ,n;epeBllAlfwe FaIHllhg. M~nllmf'l~Klle KOJIUiU<lL TiU\IIC ,iJ,ciin:lllUllle nO~BoJUIT MaJJIIl,Ht' Ka~'lrr.,<;}l, IIUKa OLliI C,),OJl1' ua llOMKjlllTC,

,llep)I(ll'Ce [(O;JOD,KlI B 6a!'llllCHlfl<C, 'L1'06bl uptr IIfl.,\OOHOC'l II, KOIM Ubi .:lam:l{u IIr llOMa, IJaM LIe t!PHlWlOCI> IICJ{llTb nusClOllY HX 3flMelly,

ECJ1l1 sa L HYZHO nOMf)HSlTh (mm,'I'll, ~ aa6,'ilK~IPOBaTb Ko,~eca l.e'lt'M, npnna,pKYihl!C1. S03JTe fioplllOpa, Illolll"pilyn 1((lllI~Ca II ero CTOPOHY, 3TO He Cl1aC~T oar 0'1' n@Bpel~J[emdi, eCJI~t srauraua l"laHIITc.II c I(tlMl\pan. IjO, so BenK@" CJJY'J:te, npenoraparar BCl'PC'lY HCRllHH1.IX ~BTO~!o611J11rc'rQ8 II IIClue..\UAtlJJ r MILUJllllOiH'icl'neUOM 6e:l aOiUlTeJliI!

,f fieplm llj)ilIbeloloM MaWJlU~1 y6ellm'ec~. '[11'0 KQPo6R3 fiepeJl3'1 ua Otl,,'rCH B PClKKMC' "'Park" «(tlUi BR:lJ1I)'fCIlJ\ IICPll3H IlJrlj 8a,a;HHH lIepC,IIB'13. CGJliI Y BaC ~lex:aml'lei$all KOpOOKi nepenax) H 3BlIIaT PY·JF.loll TOPIlf03, PY'luoil TOp~!(fa 6!»1fO'lM'b ~te !I~CJ, 1,0l'lIa Ball 1IY"~flO Kpyl'ltT.l> aaaUJ!e ICO_1eco l'Iml rfTl!~I~1b 3ruJ.11J11l Topldo:mblC oapa611.H&1, QTo6bl cesrorpers TOp.\!O,l(l. B 1',1- J\OM CJly~ae aaeJlo",rpyilTe rtepenuue flOJ1CCa cnelllfllJrl>tlblM11 KOJl{I:IKaMlI. (Hx MDlI<tlO KYnm'b B asrouaraaanax. 01111 .n~lUeOb! 11 JI)lfl nux ucerna nailnerca ~lecl!O B 6araj{(lUfKe,)

38

I{acn. I. 3HarOMCTBO

Ilonne 08HaKOM.iI~jifm C Mepil.Mll6eaonacnoc:m abfTT0J11'11ITC CJIllJJ;yro1J.~lle ;lLeikTBft,R..

1. Ec.1llI filii '6YAerreC!nOotaTl'> 'J{OJ[CCO, '!T061il a&ueBII'1'I; era lIJ1JI nposepars TOPM038, CIIHMHTe CH8'18JUi (('OJl'llIlll (eCJUJ 011 eers) u, AO ToOI'D MK III>! TlO,ll,lUlMllTe lIIfU1l11l!)" DC;qaOloTC KPIll!e)K.Hhle-'ndnw.

,1'<01'l!a, MalJJ:II£na noztnsra, soneco .1~pamaeT.ar ~n(mOIlHO, 'J'ffi }fa.n(~)Kll!1CIT C'beM !IOJITIiUlii. U IIo'1'TIr lUl.B03MOlKRO oCJJafiJ.n:", t'aii:KIL 0 TOM, I<ElK GHRn KOllnaK U OCJ13:6Hn. rai1~H, paccxaaaaaercs B pasnene "3aMCHa.KO,neG",

2. nOMeC'!'lcrelJ,or.mpa:r nOIl!fY 'leer!; MII:W1un.r, II KQT'OPO~ OEl /lo.nme'ri c.orrplll~ea1.'bCJl., Korlla M31ll1iHa llo,!l;WiTa. EOOJ!. 1II>( HCIl0Jll03yere C'l'pllx)'IOlIJ,lIe 1l0;tIIIOPICIl, 1l0CTD1lI>Te:

HXBoa.ne ,lIOMRPaTa.

PaOIlQ)!OliieLlIIJC ,110M "para aaaHCI1T OT roro, 'roo ffYJ£<;f'IO ~l1e.mTb. S'm MOIjIT OI>T'lITo pa6o'l'hllla OJ.\U0M I{Ql1ece,llillllJillMep 3aJ\181ta KOJlllC3 I'IJHl u,tfQSeplC3 'r.llp.M030a, Jm5Q PCMOIi1' Bf.!!il 0ll1!1_ ,Q'nilfib! Ililiil'lt IljJaJBI'lJIl>HOe Mecl'(j JJii!11 LI'O~l1<iJa,..d. UClCMQ1"fjKWC IUICTPYKllllIO x BalIleM~ ll:B'[O~IO?l'1mO, EG,,'lI'l!Re y sac ncr, Y::lE1ajj~'e rrpaBlllll1>I(Oe Mec'~l a PCl'IOIl'M'lOM oJJl.CJIe namero ;D;l<D1el)a Hlfl! ('lJl~yU'1'e 'Ialrn~1 ILpaaFI}j~M,

H~tK01',!J,'!l ~~e CI1'1Bb'fe .ll.Ofll.KP31' mK, 'Ir06~t 00i: ~'laWltf1LI (lIlI«lIUIOJ "" 'IC"~-lu!(5)'l1h, 'l'l'O MOlKet MOMf,J.:rl>CJ1 11JIl{ 1I30rnYIbC$) ECJm HJ;lc'l'p,YII"lII'8 I( Jjl[1.llIC~IY MTq'MO- 6HJIIO IJe f1PQJnmae'J' ua arc suer IIJllllllJeli GJjHIlpWM Mfi.ial1U(Oii lllllPflPM<ll\MII, r'l'aBr,'re );lGMKpaT 1'iL1~, '11'OGbl em ytlklpa!jt,:}l. a loy.1Vs l'lJIUOaJIKY, KtHI1Jp;lj1 IIo.q,l\eplI{'1ma1l1' rrupll:.IIflJORil llO,[l,!leCKY. MOJKJ:1I!l' l19l-"ra:allTb 110mtpa1' 'I B~IiJJI(> nllil 3a.!l.llfIX «(moe, [lpe)K~e "'eM DJil npJ'10pgere1'(! 011hJ'r a ~lr('lM liMe. ocraerra !1nClJilt'Tolla'rb UOll~Il1'Milirb ~'OIlbl\O QlUlfl l(QltetQ. 3'1'(1. C:W11I'!ae'l' ll(lll'hllle pMiorr>h 110 l!pa1l"l'111QI BaM He r(onpealI'1',

3. fiO,II,UI11>IUTe M.alDJUt'j' C OOMOl.l.\blOAOl'dll:M1'3. Kill: i'lTO cnenars, :lCIIIJlIC"" nT rnna ,Il(lM'l\PST8, KOTOpblill!h7 R'CIlGlIb3yere (pile. :1.1)_

• E~J1)ol 1MC milptl,Rllu'lef;1Cl1ii .Il0Ml(paT, !ICTaBb1'e PY'lKj ".IlBwl'alhc ee BBep~ II HJjlo. A!!.~aJl D~HHoMepl'l.le ,!{I>vlJl!:(lliml. lIie-pe/'4Br,ml.ll 1')"1 k'}' ,Il(1M Ifpam or yl'1:op~ no ynopa,

• EG.ll'lf 1- sac l/lplfllO,'III'1tt;d!" A(,J~fl(pa'JI. ap<UIl:!lI3'1"e PYKO!1TII:!/,

• EDll'1":t 1j3C 11qP(llf}l~rJ~flruj,mlqJit I(OMKpaT, llCT<lJW!E CTUl};t'~llb ;UIlJ U,UtJllIbTe Fae'!ffb1~i KJJl()Ll 11 .I~YTlne,

39

4. Emnl Y sac ecrs c1'p8X)'lOlI\Ile nO)J.JJ0I)lclI, paaMecwrre llX 'TOP; 1IJ!lUllIROiI. 1:aM. rile jJ.Oi'l,llql8:r YIJ:IlpaeTCJJ B 1I1JllJJHR)l (pile. 1.2). nl).!lllll1MJl:le HK lI8 )lOJlJ(OIUIW,)ll{IlIldCO'l"y. If safiJlol(l{pyihe. OnYCTHT.t! .lIOMKpU,. '11:06&1 Manonl8 craaa 118 1l0roTO'PKII, B, saTeM y6epllre em.

3aM'eul! 1l0AIlOPOl( Kopofu,;aMCll, IGlMJIJlMM. IIJl!! Jmpnlif'[aMlf ,Q'lBHb onacna, Omf ~j0"YT Bl>TCI{Q.lll>3HY"l"lo B TO'T MOMeli"l', KOI'1[(l ar.! l!axOl[I!['Tec~ nOll MaOOm()ti. C .1IOM!{pamM MO)J;.llT npOl1aotl"l'l'I TO }l(e ca1<loe, n03'rot.ly ec.tiH Ilb! Cl!)fi~1paeT®b pa60- "I'll'!'!> non Mi\llLl'IJI01l (iii BaM 31'0' !qJlme'1'!i!liI, eel)IIl3h] fJBMepeErbI CMeRnTb "MaMa), ~llltTe napy nommpcs, ClillfOllO:.t1I€fmli!e eBMOG'l:ORTeJ{hllOJ;\ pa60"1"ol\ lleHhnl MOMe~I1'It1IbIlO OKYnm' aarpansr 1'1<1 nOllfIopKlL Jl1:uq,opMalX~110 0 nOTqo,lIe 1JO':u;nO'pal{ BblRaill]ll'r!? B raaae 2,

Ii. Ilepea !Ill'laJlOM pa6o'tbl n01(aIJalhe Maumlty, 'ITQ6bf y6C,lI.YT.LGJ'I. no OHa JIPO'U(Oc

crour Ita 1I0M1lpaTe !I!IH: "PlI.fIOpr<:IX.

3:ro 1IDO!{e uoaoraet onpeneJll,,"". Hf1"Il»lI bltO 'JIll ~a6nOJmpr~BaU'" xoneca, Jly-nnc, ecnn Mamrma ynaner, RornR see 'le'Thlpe lWJTeC3 RB !>IeeTe. (0"" 1"DJJ b](O enema nonpsnuer.)

ECJIP.I Ilbl {lHl4~mre KOJle(!b II flll'fHeTe pa6lill)', lie Illlo,llep)c!D, K,ne III)! IlQiIlH.5IJHI {\IaWnHY'. oua MGII'~l" YOQCl'b H r.rprNI'IIl:I'I'l')' MHoro 110npeJRJ,lCJllIM - 11 ce6e H Ba~!. (9'1"0 ue aJiaHI.lT, 'ITO.ijbl AOlDKElIiil6mJ11hGllI10il:liJl[M,3'l'h MIlp,Dl1F1!)! PI p~6(Jra'l"h e lIeri IUIlI IIOA ucii. 31'0 acero }]XIJJ:b QOllqep'IfJ~.Bal!J·, 'liTQ ife~1l0~KO npeaocroprll'KfI_oc'I'eti ~l~,i1awn' ~'1' )[[0601\ Ol1a(!;IJCI~'I!I'h)

6. Jloeae Ot<OH'IIUUUI patior onYCTBU' M<tIillI.lIy ua 3e_lO.

EC,uI'1 ew, ~lcIIOlI'J;3.yeTc TpwtolKlfwll'IJTH lIapaJIJICJ]Orpal>IM1;rbln l(OM1q1aT,1;Ipo· ~T'O spamaihe PY'I~ II Q6pa'tUO'M HllrrpaMer-rsll1. EGJUIBr.I. ~9nC!,lW3ye-re nij(' l)llJ'In~I'lecI(1iit. ACMKpQV; py<lxati o'rKp(;li;lTe ~1]aJTaH c61mL~a.ll!aa"leHn$l. i!IQ~a,1' ea.'J (:JleJllleT OCTiUrb.1iY10 pa6c;11:Y,

40

"{aCTb I. 3HiKOMCTSO

AalKC ecJlH BM 'IllCU J<lIJ(oil- Jlu60 aBl'OMOfillJl WIOH accoueauan. 3TO He I'HpaR<'11pYtIT, 'ITO ObI MO~tITe OCl'al'lOBltll'bCJJ c rrp06HTI>lM I!OJlecO.'>! na fie3JnO)lHoij aopore 6e3 TCJJe¢ona. ,B TlIKlIX CJlY'<= o6b1'ilm. KaK H<l3Jl0, KYIl'I-TO 1,IC'Je3aro1' B~C MaUIlIUDI, 11 Bbl ocraerecs C nO)lOMl{oil OIDflillaOllIDI.13oT nO'l'eMy BIJ)KHO"I'lB1'b, I(aK caMOCTOllTeJ[bllO 110Me!lJITb xoneco, Bee IlOll;!(tlbl JfMeTb otimoe rrpencraanenne 0 TOM. 'iTO .!l;IUJ eroro ·1'pe6ye'J'CJ!.

1. 3a6110KlIpOBaTb KOllBC8 MlUII1Dfhf, 'M'06bl oaa He nOKJITIlJlliCl..

2. UOABJI'I'b ~laWlmy 118 AOMXpalll, MC.!I)'II lIHCTPYKUllJlM, RpKOe,o.C1UUdl\l u npeftblA)'-

ll(eM pilllae.J1C "KIlK fieaonacue 1I0Jlb30SJI"lb1l1l ,lIOMKParOM" •

,J" Cwrn. crapoe ROll.eelh

4. nOcTllDHTb ,!IODoe.

5. Y6pa'l'b IIHCTpj'MCHT 1'1 erapoe KO.!!)CCO.

6. C'lBCTllJIBO y~'lBTbC1l HllIIeTpe'lY 311'KaTY.

1'10 pafiO'JOI " ueJ«JTopJ,IX l"JI)''1= ,MtJ;l(eT aacronop-rrsca. HecMO'l'jJH fill. TO, 'ITO Y sac ecrt, eecs fleo(i1l:0lI:H n.n'i lIHCTp)'l>leJIT, Bhl 6:mere )lo,nm ;m;ro:lTb noxouta. B CJre;IlyIOlIlJ1li paaaeaax J1.eTllJlbRO 06b$lCHlle1'CSl, sax TIOMCFIJfl'b xoseco. q-m61~ yauars, I"CTb Ml Y aac uce ne06xo· llRMT>le IfflCTpY1'lelIThT, rrpo-usraiire paa1\eJ1 "tho elLIC UYJKIIO I1MeTb 11011 PYKO~" " r,13BC 2 "Ilyn, ,K cepairy !3aU roil Maw! Llih! Jle)lG1T '1epe;f mIll! [( C liHC'I'pyMEU ITS..\flf",

ECJl~ 13&1 - C'IIl 'rJfl{Bblii 06J1a,naTCJlh pocxoumof Mawllllhi C illJeBMaTII'!ecKOi\ nOJtllQCKO'~, OTKmO'llilIl' cucTeMY nepen nO,l\IHJ1'HeM D.OMKparo'r. Y 'l'31{IIX aRTOMtl61wellinrOnKa DlUll()~er~ IIJI II BblKJllOyeEI tf.llI:la.'l:OlllrrcSi aeane 6ara~H1i 1(3_

.Ecml nama MlUflmla o6l;)PYlloaaHB HOJll]aKa~Uf, ncpublM 1l.1I.Il!)M, noene Turn KaK Dbl OtrraHOHIIllltCh y o6o!fJo(l{bl II nepCC'1'8J11f B cepnnax ",10118'1:b .I1!1.!lOllJ!M1I Ill' PYJIlD,li<V!Q CillITb I(()J)l1aK C 110- npl!llQlerniOro KOJlc(;I1, a 3areM BhlpO]~pn" CJ!!Illy IQUlI.!e.

j , C 1l0MOlll,blO f\I,OIlTl{POBKH, OTBCpTKIl HID) naocxoro KOUlIa 6a;)}[olluoro KJIl()lfa (eM. puc. 2,20)' nOJ~eJ(bre IIOllnllK.

Ilpocru BC'faBb'J"C KQII'UlR ~LlICTPYMeTlT3 TYAa, me TqJaii KOJlIlal(3 rpaa !WIlT c I(O:'lec.oM. Jol I1PUJTOlKlf' 'fa Hc6oJll,ruoe YCJollUte (puc, 1.3). Konnax .!lOll)Ken OTCKO'fI'lTb, B03MOlKIJO, aro npnaercu ~ACJla'l'b B Llt:CI(QJ[I>IUIX MeC'f"dJ( (O'Leub nOXOlKe na CtL!lTHe l{PhlUI1UI C 6arn(r1 KpilClm)_

2, (]O)JO)lCFl'l'e KomaX' TaKlilM 06pll3Q~I' 'I'J1D6bl Rbi MOrJnl, 0lI0)lmTb TYilllJJ KpeUC1ID[b1C raitrnt II IIC ,!{aTh, HM YKanll'I>CH 8 6JIJIlKafuwdi OOJl,OC'l'OK. Ilocne roro KaK' Bbl r.r·lJolMlI'!'e ,,,~'maJ<, Ha}lO 11CJ1,jl- 6MTb ratiKlf,

~ Pev.b, 'K01U?itmo. lIaem 0 .t4emflJlJIW8Cf(ll:r KDlmQI«(Il.·, llJf4Crn."f(lC('D8WD mnAil.'U o6pll!1O.M .. \lQX1lfJ noepeiJwm,. -lTp""eq_ pe,1.

41

Ocna6neHMe Kpene)l(HblX raex

J(l>ell~)!\J!ble relhm - sro rcfionnrrme rni'I(Jl, I(O'FOJ'ble IIcP,IWT lCOJleIJO, L}a'ue neero na "r311UIUl,\ rCXOOCJlYlKHB(l.IIJlIl ml3ann'].loal0T MeXalHf3llpOaalll'lblM HIICTpyMeIl'I'OM, [.I "1;J111 Ilbl lie ~1If',.IliLIIll JTOro BI)YYH)'1O, nx 6YZler 1I0CnTO'1I10 CJlOlRHO ()C,lIH6'Hh. (OpIICJTYllIaih'ccb K 0- BeTY 11 rnase :2 "ITj"I'b I( I;CP.lUIY Bmu.e!t MlIml!1lb1 ilexOIT xepca .lIUIH" C 1t1lC1'PYMOEl1'BMll" 1'1 KyIUI'TO Kpacm(Jf)6pmmW./ 6a.1lJlOIUlblfi jQllb'l. Ha pHc_2,20 aoxaaasro. KaK oa eblti1!IAI<'I:)

TIepCJlllaqaJIOM pa6tl'lbIIiMO BblIIClllt'l'b, Kll~ley BacraiiKlI- C JleBoill'l1lU crpaHoii pe:l[,(lOiL 3ro ue I11YTKa 0 "'lo"rOTI<C j\.iVl JICBlEleii", Tan PeJb6:bl onpeaeaaer, B 1(3XYIO eroperry lbY:lKfIO KPY'111Th MIQ'I. C n;o~Jjoll CTQ]lOII 1>1 au'1'OM06~utR uceraa MCnoJOOYlOrrOi. ra,itKrI C n]J31l0Jt l'e3~!iurl, 110 cneea .wrJ~!fm 61i1Th 1JI~11iil1' :1C!!;)ii pC3h60n, rIOCMOTPIITt: L1a l'ai'lIUI TIll IIB.meti ~UUlll"ie. B uerrrpe 6o.'J1'3 Obi \iOltre'!e yallll~Th UYI<I'III"R" l1J)J1 "L" Jllme 6006m' fIll'lCro He YlllllleTb,

./ r~ullm c 6:-'1';001\ "R" IVIII (jea (l6d,3llil'IClfl,IJI- sro raioh:a c IlpI!IJOj1 Jle.~~6oli. 'LT06bI OCJ1aUWl'b ee, K]lY'I'n-re npOIIIU8 ~Q(;(HJtl'l CmpeJI1fIL

.,/ raRK3 C 15yl(lIU~ "L' c JTeBO~ rea"woli th06w oCJljl6JITb ee, 1<PY1'HTe no './0- ~QBorl cmpl1JIKI!,

Cne!'lyn anpasovy CMblCJlY, llpe,llllOJlOlKHM, '1"0 HR 1l:lLllell Maw.lllU~ YC-r3KIiI8J1e1fl>l rai1J:(ll C npano}! peab6oH, ECI,..,I Y nac eOb napO'lKli JleBOCl'OpORRlIX. upocro. 'rr06bl oCJ1a6wr. IIJ(, Kpyrure r:IC'lllblll KmO'l II OflpIlTFIJ'lO cropouy.

1. HaliJurre ~ae'llrlolli lUilO'i, no)tXo)lMlIMli K ral:iJ:(aM, II IIBClIJlIITe ero HB nepD)'1O miiKY, Beerna OTT<PY'lllllaitrC TaiiKB no o .... epe.zru, 'Ito6b1 nOTilll! He aa6hlT!> allTIUlyn, I(IiKyIO- 1IH6YAl> lIB IIJD(,

2, IlpnlllY4IHTe nec," cao II Dec lIS. phl'£ar C !luQri cropoua,

TaJ(lhl oUPU3t)"" ~l"l lr;I'II[J~aeM lq>yrHTh raijl(Y npamue vacoeou Cmp'M'KU, '11'0 oow6Jll!e1' 00,

I1CJ1ll rIDlItD OI)!Jla aaKpY'{Clia Mexallli3!ipOJlaHHbI~f IUlt-rpJ "reIITOM >I 11.&1 fie MOllleTe ee OCJlao1'l'l'b, ~aJletlble ua JlCBOe naeso 1q)ecTOOQpaanoro K.Jl0'LIl KYCOK Tpy6,i, 'reM L<L\lbf~l }'l!eJllIQHBaJI pbl~at, 3-ro no.1111e6- nw).l 06paaOM npmla('1' yC1'IJl.IIC - AOCTal'I)'1I10G, '1Tollbl serxo O·'''Kp)'T.wrb uai\J(y (puc.. 1.11). Hoene TOI'Q Ka~ Bhl C,l'ur 3ilKPY' TIIT£! laihcy, lWMQlJ.lb lpy6bt YlI(l! 6Y,lI.eT lie nVlt:HlI. 1-Iu nusuunc, 'I eM JJ;J1mmcc nneao '~no>tR. l'eM (,OJ!1.UiIC ~IOMeu~' Ja~'mlnC1{,

PHC. ',4, Tj;lyl!a II ,pacrOO6pa3H!.I1l 5annO/1I1b1!lICJ)!O.'I nOMoryr ocna6"lh caMbia 1}'11!e ral1Kl1

He 0'1 KPY'fltoawrc raftml flomloc'rl,JO: DC.ija6bTe [.LX HaCl WI 1>1(0, QT06hl Dbl MOrml Q'11tpyr'Hl'b nx f.I,\'1<a~~" noese 1101~"el>ia Maurllll1>l (eM, PaJl\eJ.L "l<a.K fic:aQJraCHO lJoJrbJ08a'l'''CH llu~lIqlilttlM "),

42

lIacn.I.3HaKOIdCTBO

3aMeHa xeneca

.KOI'l\;1 3.llTO!'100IlaJ.l. nO,lllI>lT l!a)lil.lIcpa:re 11 see ,ralb01J ~'[KP;Y'leJlbl, Ml')}lUfO !t)~IlL'Tyn3:r.b FI ~ntlef1e ((tl,ll1:':a.

1" B"nn.Te aannonee IWJ!R(lO aa 6arolt):lml(a, e(:J1J1l1l>1ln'oro eine ae CJleJlallll"

Ha {"iMOM .leJJf: BTO ).leL''1e CJJl'Jla"I'b flO lItl,1UUI"I'fl.l! MaUJlltBhl. ECJJH Bf.il1!aHflD !IPQJlePIiIDI lIIIllV(:J loe K(I~ll'CO, ~J[Jmt'reQL,. ~'I"o6l>l1J JJ~'1 Ok~"JiIlJDCih f(9CTal'J)'mo~ AiUlJICUIIIl BO;YI,yXlI.j n OlU\'(ITHTC KOJ(ec.;u J( I\'l(:!C'rY ILei\cTludL

2. Cl<1J&nITC ](O.lIeco oliell"ur P),'Kah'l'f 11 nOTJIlU!Te ero ua u6!1.

1(l'lJIcru tl1ililT ua .illl UI~u;j(Ilx, na KOTopLle !laKRY\lll'6aU:lrliil l'lIM'ltli" T(O\'Jl,a SI>' l'tU1~IRe:I'C r<olle~o,.(al" C!W~b;'II11' LID irnl1w»!t3M, noxa II~ llol"ite"j',no KO~u,a 11 BJ,J tIe !1()II),st1'lI,)Iete em .1'IG1.nJlbli1 aec, Knneeo "r)j""A«llfDe, 1,II:I~tbM)I.llT!yC'FHa et0 ua 3fMJlIO, 6.1>1 J10qyBqr~Ye'le ~aloleTEllle ,jO.llCt"'ICll.iUl (~;lIH RbI t'1'f} CIlIe He 6POCK!lHj.

3, OTI~aTKTe JII'o6lfTOe J(OJU!CO 11 UalWKHItK, ~06t.1 0110 liollbwe Da~ 'lIC MlllWl.llO. 4,,, Uoca.1U1.'re sanaesoe Jro,n.CCO"ll,3, 13O.11'1'bl"

K/iJJeca 'I'jl~l(enlile. rru~roMyO'r D;Jt~ fTlrrpeeyf()1"I;1l3!1~<rnTell:O'1JlIeyCFmlm, 'I'fofihf IT~JIJ'ISI'T'h ern. ~1C06eElH(;t eC}111 Bbl !jf! [rpl1'.lIhlX.J1;lL nOi!.IDL1<la'l1> 'I:'II'JIo:eol'n. B ra'l!jlM tm:l"lHe IlQeMO'rprne noll.cKa;lK)' 11 pa3;D;eJ1,e "HeM I nu-o II;txO{~"}J:BOC"I'J~ ulI:KQrn.a !~e l1Q!\,\~rua!lT".

5. Ilocae rom Kim IIhl ~IDCTaBIVlII aanacaoe Koneco, lIa.L~pYTilTeTWiNH B SHTlIHKTC IIX pyK<lM!!.

Cnerxa n.OnTiIiUlTC ratf~H l'1le~nblM fUIIO'lOM, '1'fo6b1 xopomo TlocrumTh KOJleCO Ita Me· C'I"O, H:O lie !a!nI rHo;aJ:icl'c nx J10.JlllOC'l'blll, nosa ue onyC'rH~'.e MaUL ~my sa al!!ollllO.

1'1I.l{KK c rrpaBoii PG3],6b~ 3aKpY'l1<BaRJ'r no Tfa<J(~DoM cTpe.1fI<13, C JI.e"Eloii pea.fioil - rJPOTJlf1l4a1l0l10J.\ npeJlKlI.

6. Onlilb nocraasre .o:Olllh-P8T, y6cliurre US'DOil M.lIJlLHilhl []OAIIOPKH (eIWH 8M Il!l! IIC- 1I0JIIIHUIJ3a.JII!) II O[lycnrre l<!II.IWUIY Ill! 3e1WJJO.

7, JC(lr.[l8 ~IlIIlIUHa O,I~lUReTCK na &'MlIf, !ia.rr;®lLllhlM MIO'IO~I CO BCCii CmtD~ aRTJllDfTf rallJUI.

Blol ue Xtl1"[1 e l<CDOPT>Il"b pe3wy, no l'{ tee "onrre namp"1'" '~OJ!~U. Ec.o" Ilbl. ue ylie' lleFJ"bf, xopotuo .mt 3a~>Il'Iy.'fl' ,.,(~ircrrl ncno_'ylJTe TlO,,~Y'0 Tj1:v6y li.IIl'I HOcrr-ymrn:e ail trpaane TL1m10 l",JI]O~a llOCJl1' Mill'IDIGIo:lI rnell 1iJ00'OJl.

8" ,Zl.n}l roro 'I1I06bl ye-rallODI.f!'b K.OJlmu~, u(metnrre ero ~[lIJlP()'rHH .;)3.L1elltiO II 06eJl"re ThLllLfIOft CTopOlloll.lta.llOITIl "a ~lec1'D"

Ll"1'ofihl flV nrJllP"'Il~l1> PY'Io/, o6eptlwre ee ~U:Il'lWI1 TRJFlhIO" Be ('leth'e);[o Ko,JIllRKY ra,e<I' HhlM K1UU"lmi ItJll'! \10nU'I'I(OM - aM C)CT3SIl'l'fl IIMSITIfB}' Yi\l!pMe 110 lIe'!), flap), paa It treCl;DJr~KHlL M!;cJ'3X, 'lTlJfir~ yfiC:D,Wl'bCli. 'I'CO Off 1)ILElHOMepJfllJ Ii L!a,IlBlIlI-J'O CI~.lI:WJ·" (,il,WI,j, Il(lj~CpllfilllllJ,le [JpllJ'~JJlanbUhre KOJfIl~KR C1'OIl'T..!lO.BG.ILl.JW noporol.) Eeml 11~1 'rfF)K[1)TO JUllIJ y sac acr 81)['~m~_IIJI ('"fa ItH'iUb I(OJJllllKi 11;;1 )lCCTQ, Ilb1 M0)l1;r'!TC- r:.ll,(:t}I~rrb .:"11'(1) n03/[ReU AOMa Ou B oCHORnO>l m1p~CT }!el<opamn, JY10 ponn, " enunne MOlKHQ amHTh ~ 6c3 1·'ffTO. 1::1.0 nru;maRMn.:e·aro n tl.TJf.lJlrnfmTaf. ape-M1J. TRR? r('BJ' on saurmnaer ropr.r03HJ11e KWlO)llW N rroam WIlHlnU1 01 rpildll If. 1J.r.fJIli,

9, ¥t'I'IIJ1QIIJI'I·e IIpo61f1'oe !Colle!:!) na ~te(lTD yC1IDIODICII S3ITaCJlQro KO.lIeea II nerpyanre mJCTpYMI!IIThI"

He 3a6yl(b'JIe y6PS'l'b RO/lO.llKH, a Taf(;!Iie 3aJlamarITb noma!! np(l6u1IToe I(Ol1iiC()/

e HSMHOro Ha)(OA'utBll~TH HKKorAa He nOMewaeT

Y MellA eCTb nop,pyra MaI1e~bKoro por;ra. BnepPble npo6HS Koneca 8 ,Ilopore, oHa OKaaallOOb B yiKaCHO~ CMrya~~M, ~orAa OHa He Morna nOl1llml> menylO 3snacKY ,Il1J COPTOS, ~~ M}'lI(8CTSeRHbli1 BOAJolTSnb rpY30BIOOl, %10 nOIdOIJlb OHa oraeprna, Hacnl!llC,Q8IlCA npOIICXCWIU1MM. (QH pewlln OK~ma~lIsaTbC~ 80· ~pyr II nOCidOTpen., K8K 'ManSHuan nepJol' MeKRB-r Koneeo.J noone rom HaM ~ npocnywana ee rpycTKblii paCQka3, R npeMOlKlMB C,IlelOl!b 113 ctaPOJO ,IlepeB~Httor'll ~UlIII(3 naHAYC, Klil'TQPblii nOMor 6b1 nO.t:lHml> Hanseo till ypeBeHI. OoJ1TOB, II 81l31!Th era B l)aIllllKHIIKS AS OJ1)fJsil 6YAl'1llIIX npOkonOB. aH~ TSK CJlIiJla:na M renepb O[]llll; BOllXllmTellbHO He3aB~CIIMa. B0T xa~ I.\tl:4(HO C49J1alb nOJlO6HbI~ na~AYc.

1. KorAa MaWI!Ha noAHAT8, oTMepbTe pacCTOI1Hlle OT 3ehlllll (AI AO «0J1eGl! (B).

2. CJ[omrnrre Hel:KOnbKO AOCO]{, 'lTo6b1 CAenan. nSHAye Sl>!COToIiAB.

3, Tenepb Bioi MOlMeTe aaKaTMTb Koneco H8 naHAve II TOJ1K1fYTb ere H8 MaCTO, He nOAIII1MBR era!

2, C(OnOTllTe HeCKonbKO AOCOK, 'lToiibl CAen~Tb naO\llyc ~bltOTOIit AB.

1. KorAS M8Wl1f1<1 nOAHmB. olMepbTe paCCTOR,,~e OT:leMJ1~ (AI AO ~oneca (B).

B

A

3. TElnepb Bioi MO'!Icere aSK8T11fb KOJ1000 HB nBHAYC ~ ron""Yfb am ... a MeCTO, He nOAH~"aHl

Y6e,mrrec.b, 'ITO rrpo6HTfJe I<OJlOCO O'l'peMOIFrn.pooauo rrpaeunsuo. Ha IICKOTOPbTX Cl1IJUUUlX TexocCJ!YjKKBaFlIDl BMOCTO TO~O, q'f06 I p<l3(iopnl.poBaTb KOJICt:O, arraMa'f(!J{hIIO OCM01"pe1"h, alUlaTa'l'O n aa60pTl1poaaTh, upocro 3aThflYjJ()T Abl'pKY cnapy_. 3-ra npO!lwpa, F1a:;1EoIS3.eMlISI "BHaooIHM" geM.oI!.TOM, BIlOJlJle Jlel'aJj:MUl r.r K !-lei>!

44

'IacTb I. 3HaICOMCTBO

IIrTOma"fll!m6eraIOT pall:H llellleJn,'Hlbl, npell)'np~'l.,.re IIepCOHaJI CTaJl:rll'lH 0 TOM, 'l'fOJlbU'OmUme, 'l'l'0611f peaour 6b1J1 J:lOpMamnfblM., a He'11ll.KJ:1M,

EtJJ11 Bbl aacrpams C rrp06lll'br~[ '1(j}1le<J(l~{ JlanCI(O 01' ID<Jjn':IJ~J3aUlm FI lie MO)l(Cre !lQNeRII'[b ero (;aMoeTOJI're1lbHO, lJ,Oup06yil1rc npoexams aa lTpOlilif'l'OM xonece. EeJ~ Dbl B031fl'e C 1;:060i'l 6lpillOll ueroposero I'CI>MCTH.KB, luuqlYTflTC Ha,I(Olle'llOtK 6aJlJIOua H3 nannens lTp06Jl1TOro «oaeca, K aecn HaIlO,f)lfI41'Cn BI1llllylCoM C KJleH' 1(011 Opliflllecl>!O, KO:rOpa1l ap MeHFIQ 3aJ.q1eUT rrpoxen. ITOOI(OIlbKy OC1'aCTCJI aorrpoc 0 IlOJrroBpeMeHllOC'T1l raxoro pel.{Ofl'ta II era 1l03p;elk'IIIHI-I I'Ia xaxepy, Hcllo.ITJ>'lyllre 'I'lm9ii repsrerax i1!OJIMO flPH KPllilneid lleo6xo.llI~MotTH. KaK MOllCuo cxopee ~aeAl>Te sa cramnno Tex06c,ilY~IIIJJafIWI' L1 noupocare Mac:repa nepea peMOH'I;OM xoneca ygaJIlirb I!B aero aro BellteC'f80.

)lame BCJlfl 8hl He eH'n;II~e mrsero npHllJIell!l'reJlliHOrO llue'pU'I1'IlK1'HSC 3~MeHhl Co6C.TBllIlH:rJ1:)1 xonec, nOI\'}'MaiiI:Te, Kat( n;pIHI'f.AO 3Ha~h B TfflII>eJtOM Cilyqae, ItO~t\a pHilO~1 HIIT ~eJ!e<paIla ITJlH y aac HCT npeMeH~1 1K'l(au, nosa npaener nOMOIItb. ahl c}'Mee-re "'Oll~"!'bC'" c M~~'a aa 15 MI'IHY'r't

<.<! " ECJ1H OOel11! QTelur8 J1'I'IX 1Wc:rp)'K'Lt~[rl '6br nOIlY~tfle'J'e, 'ITO lIy'lwe 6Y.n.e're TaCKO' BaTb y 06(I~H lIb! qaCaMH, '1eM ClIlIIOCl'OllTeJl'bHO lIICtl,Jl'l'l> t(OJ]CCf), C'I'OlM' flo.nyMa11b 06 OCfJa!lIeHJlI{ uamero aDTC:lM06~IJm 1!lI'IHBM'It, ua KQ'I'OPbll( Mf)lKIW npOllOmK111'1> rrOC31tK}' I10GJre npOKOJla, XOTlI 'faKHt:! llHlffbl 6Yllyr C'I'QK'I'b B~! lin IJ~PY coreu gOJlJlapOB ~opOlKe, DLl CMOlKeTe, He YHWI'I'O(K1Ul mWfY, .~OC:Gl'l'l> JJO .MWKallweli eran URII Tcx06CJrY*.l1.uamlJ!,

QTo6bl B My<lae Heo6xojlIdMOCT.>1 06nern$l'b pa6oT)', nocrnpaUTech Il.Il'lflTlI Il nponepxra Tillhm KpertJlefHlJl np.llMo cen4ac. ECJUI orrld CHJ1bIfU 3armlY"'bl, OCna6bT(! nx C ITOI.JOfl,&1O 6ao· J101i1lOm .IQIJO'la M Tpy61>1 if aa:rlllrnTe CflOJlD, C YMCpcIIllblM yCIIJ111CM, "IT06bl om'OM He npnrun,ueu OK))hl-ID HajlpllraTbCJI l-lilo6o'llwe.

Kale II0l'laOJlib 6' vUaltal.ltlf, e(!,Ut,.8bf. C.,t/fltaUH.O 3aJ¢frI.Mt ee U3lUfliijtu

Ec;m BbT 3Hae'!e sa eoooli CJlaOOCrb ace 3iJ6h1l1aTh 11 ocrd.IIJUIT.b KmO'll1 B xaunrae, He co6J1l13tTJri:M"eCh MIJCJThlO crrpJlTIl1'h 3anUcllott 1UJ10~ me-TO B iIB'fO~10611.ne. 011- HaKO, eCJUI Rhl ae CJrt'IlD:KOM >l306pe:raTeJr&HbI, 'fa -reM CaMhIM "upllrnaCH re" KOfOIm6YII'b yxpacrs BaillY Maunwy 1I.1l1r ce conepxnsroe. 3.l1eCh Jry-'{UJe 8C('f0 nc-

nOll:h3OBaTl, MaJleHhKlle KOpo6o~.1Gl U3 Marll.111"dX. KOTOPbte lTpIIXPeIIJIIIlOTCII " noaepXl'IOCTII I.~OBa HJl.U pa~Lb[, no oliHSameJTI,lIo 1I0.lIecmume J{apo6Q~raJ 6' Cl(PfII' mo,'II r1 mpyihlDoocmyrrlWM Me,me, zJe @lIa HB pacuiamaemcn u ne Bb=~em, 'B1~' 60p M!lC'l'a '.1 OQ'raJ!.flJlIO 311 B3MI! - eCJIlI 1I Clny6JUnq'lD crmoos Bal:matITo~, IIS'f1OMothr.1lbR],le aopbl liOMlllmJ/Y101' Melin Ita i?:lII:IlTfl}J.II'ylO na rpany C"-'IIJIU 110- Jle$fIlJJiJ "tiaUllurrJlI DYiltl\1:e Ior.106pt11WrMbll.bl. ]Iy~[lHe cnenea 1l0MYQ'a'rbC}'l, '1'1'061" }J.QCTII'Tb aanaC.lloii 1.(.IITfl"l, '~E!M npo TO TaN oT,na1'r, ~!aLlIilfiy. Vi He npilGbTe BMcc're c. tll;lM iUllO'l QT AClMD, BJ>! me ne XO'PIl1J;e OTJUI'Tb )(()MY-TO ace, uenpanaa III I?

[nass 1. 3m ,.qOmKeH 3HSTb KaJlCAblH SOltifTenb

4S

BOT xa I<: uertacrs B MQlIDlHY, ecnn BhT He O'P8l1JlUt.UHCb cnparan, a MaJ1J IIBe aan:acriO'Ii' 'KJ[lO'l.

,/ ECJUt Y aac 31lMK11 crapcro Tlffi3 C Ma1I'CHbKHMJf JOIOllQ'fKBMll, seropsre XO,!VL'f BBCpX 11 BllHS, B03bMJtTe np01301l'OIo/. pacnpasorre ee Il COI'HHTC KOII'IHK 13 M1i.J!CllhKHiI KPIO'fUK, BCTaBbTe ee ~[~ pea.l<IllOBblM YWTO'I'HHlI'e,TleM 11 60[(0- l\bW OImo~r lfJIJI $opl'O~ KQH, a [I(:):r01>( ccrcpcxno, c nOB[(QCTblD KapMaA'F{Hl(a, aauerrxre ee aa IDIoITr~y lJ,'Bepll H IIOT$I]tUTC BDegx.

,/ ECJliI Bioi IIJIH llpo!I3110ron'eJIb MatIlHEWI rrpe.llYCM01'pllTtl1!hlIO SaMellWm 3T1f KB,onKII If a 1I01l1>1C, r1llll{KOro TillIS, y oarneii MamlTHbJ MCHume mancoa 6bI'lll )'Kpan.eHllOit.. no 3Jia1JllTeJlbUO TPY.l\BCH norracrs BOBR)'11I" nee 6es J(.!]](J'Ia, MO)Ke1' ObITb, lib! 11 cyt.leel'c HlI*aTh mll1 norauyrs MeXllJ.l:BSM 3aJ11Ka rrposoJroKorl, IJIll nO"fTH ace Mexam!3~fI>l, npel!i:,ll,e 'IeM CIIBltll)"l'hGlf, pacn plfMlIT rrpo- 1I1;lJ!OKY, ,H3BlfI.iI1TB!

.t' ECJIII DW aaxomrrece HI1 napKoDKe IIJm A'IlJl8J1eKO OT ceps'w.)l(oii C,,'TaIlJJ,HI1, y Mac~'epoll flCCrj(il lIai!Ae~a! 01;'Mbl"Ka, KDTOP)'lO MOlKfTO iXjlt'IcytJYTI> MelK/~ C'l'el<-~nM II .i1'OOpblO ~I OTIqlbt(l'b aaMOK. Ecreci Bell no, }fY'lllle ('.JTpOCH'l'h, ECIDI OFTa y n if); ecrs, nOrrpOL'"MTP CIIeJl.an pa60TY sa eac ~1 GyiU>'I:e w,elJ,pb! FIll (lmu'OlIllPIlUCTi>. Omr u~ CO)(pllHIII)l1l saM MHOro Bpt:MelL" II )leifer,

.(' ECJm Db! Bb130nCTC caeeapn, 1'0 nepea JUo6OJiI l)a60,'ol~ elh\! I1pj'llIe1'lllf 1I01(l!m.roa'Th, 'ITO BI,I llJ'~eJ1!'ll MalmUlbl. a 1'3iOKe HaM upuaercs 3.a11J11ITII~·b cpaay ;r,e, (Ocraercn H3/leJITbClI, 'lTO REI Fill 3aKPbLlJJ1 CBoii KrJW(l)IBl( .llMeCrl'e C I.tn 10- 'JlJ~III.) E~.nr I JUlIO'[ norepnncn IILU'! MalJnfB hi, " py" b ~a6JHJKI'II)(Jllau, caecapio rtpllne1'Clt CLIIlMaTI, PYJlb II YlI31I'lITb aliMOK, wo 6Ylle'l' nORTh ."M ,'{HOro ACner, npe~lelill II uepaos, "P~~ Uhl cnosa noenere.

Ho ecru If xopemjre EfODOC'T'U, Kai!\Il<lH MawL111!1 KOD,npYeTCA np0I1.3BO}lKTeJICM. il cneeaps caenaer HOBbli1 !(JrlO~, noxa Y sac eC1'b ((0).1 f(Jl]{l'!a H Jl,OKyMeJl1'br II Bbl cyMee'r~ OnllCllTh [l'pt:rMIlTbi Mwurm~l, y J(J110'lefi UPOIl3B(:lJI(;'PIIQ KOMllamIn General Nfutrlrs MilJIllFTbl\ldC KO:ttlilpOBll:lmble fllfj?KIl, ICQ'fOpble uaao QTQpilaTh OT KJJIO~R Il f.px:pas:tlTb. /.{PYl'Jlle ~lepJi ~aFlCI{l'Je Mam,HRhl flOC'l'lU!.IIH rOT(Ill C Ma.qetJhKllllij Me'TaJl"I.H~eCKtfM'" 6Ii\pj(a~i'" C J(OIlOM, a 60'.lbW IU;I(,'TDO npofJ3BOlLHl'eJlcii. 1(3 ilPymx erpan rpaSHPY)QT "'O.~ rrpJlMO H3 ~I.f.ax,

3alll·WJIITl' I'AC-IDI6YIIb 1I0Mep, "T06hlIIT0-HH61'JO'o npO'lwrarJ ere B3~11\ CJI)"Iae lIe66X()1l11~fOC'1'lL TaKJKC ao ymepu ICIllO'leii IIJUnl W ure eJ'O s aan Hcriot! l<1f1Qiit:Ke, ne Yl'a.3b11lfUl,"'l'O sro, Eeml e~l ue JH31l're 110M cpa 101 LO'!l1 H K)'ilWlJ{ MarlJ'ltriY, IJollym I!JIII 1l0nCpJKaHH)'IO, y Al'1J1epa. 6h111aeT, ani CBtmClfl'lJl XPatUJ1'CJ1 1'1 ero Jl,OKy~(ellmx. EOJfkI }f aTO ne cpatioraer, xopommi cnecaps C~(OlKeT HCCJle,.llO· BaTh 1(lIlO'J n orrpenemm, era KOIl-

./ Ecrof Jlbl 38KphlJlH r,mnnmy. a iSarD.lJOOO( QTKJ)bJT, MOJKIlO y6pa1'b 3a..~II!"C 1:11- lJ.!:'~u.c 11 IJOJIY'LHllb .!IOC1)'!l Fe 1I3Jtlleli 'laCTIr MaJJJJUlbl (ecaa B 6ataJKTUIKe xpaWf]'CJI 3aIlUCttoU KlLlU'l 3lU1Ulra1UUl),

,/' Ecml ow OIIOUQSillBJ!I>IIO 01"lBll1l'llCb II PI!IlIHllII ablfiw", O,{C1IO, Bbl6:l!Lsali're tpop· '1'04L<Y. ec:m y sac OEW. ecrs. Ee aeureane allMeHlfllb, K 1'OMY )!Ie inloraa 3aMI.lK tPOP1'O'I~ll JlOMaeTCJI paru.WC, 'Ie", paa06beTClI'ClTeKJIO,

ECIlIf Ba\lIlfL'lO pa:3limb CI eKJIO, 06eplllne ~eM·'iH6Y)l.h PY'h,), 1l BOCrrOll'b3yWrech JGIl\[lreM IL'lII llPyrInl T"lKeJfhlM npeJlMe'[OM, nepmute 1'O.1l0SY nO,!llUlbWe OT !Ieraurero crexna, xors BJl1'OMo6T1JIbIlDe CTeTUTO 1l0;tl)KliO 6blTI> 6e;lOCI(OJIO'illblM., Be p<1361~B<l1i'l'c osao, =1 iiJTO T(IIK)[M-mr6o otipa30M liytte1' MeWim, 0630PY. noxa Jl.bl, 6YI.\~1'e c.'Ul1T. 1l.mron, 'lT06blll':TPeTlI~l> Ha<'~lelllKH ceMl,11 l~ IlPyaeii,

16

l{aCfb I. 3HaKOMCTI10

fl fTllII(OI")lB He YMena c06m-paTb TlO IIKCTPYKIJJUIM lUpyurrm Moero pe6eHKa, HO ~ acerna caMlI 'IIOI'Y paa06pa'l'L Jll060rl MexalU.3M, " IlCTOM co6parn; - MeAJlCIiHO. HO aKKYpanm, JlOJlb.1Y~Cb CJIl!.!1YKlIll!l'ii npOI!CJ£YPO/<, ,nOC'I'OlUlC1'BO nTOi! .n;pQUi!J£YPW B 10M. -rro oaa nOll'roll:Wl' JlJ)1I ncero, ~TO "aM lloTPefiYeTcsr paaofipars H CQ6Pll.'rb; 'tOI;'M0311, rocrepa, ae.llo(>)1nI!Jll>! (1 r.lI,

1. B03&M1ITe 'IucmylO TPI'l~ 6ea aopca H DOJIO;KlITC ee ua pOlJf.lylO 1I0nepXlfOCTb, 1101)TaTO'UIO DJIHaKO, 'lT06h1 tlOTlIl'IIlIaTbCJI AO Bee Ill! J!CTIIBiIII.

Ilocne roro IG1K Bbl CUII.'HITe neram, lC1la,1lwre ee ua ary Tpfl1IK}'. Cne,1l0Ba1'eJIPHO, TpHIllla lie LlOJl)!uI,LlleJj(aTb "'aM. me l.£ac.qa HJJJf ITb11lb ncnassaior neruau. ECJIH a.b( 6yLlL"'~ ~ICIlOJI1>30"a'l'h .lUIK)'lO-TO npOIlYBKY 11.11'.11 o'lltcnm .. C!(amI3MUB, tlBKpoitTe lle'rann 'IijC1'bIf9 3'ruli )l(e TplI'Tll<.olL

2. nepeJl:reM; RaK CflWI'b, j,C8>11.1.1Y1O Jl£TaJJ.b, ~e ewe c.l!e)lyrolI(ne aenpccu a, q-roribl lie 3a6b1Tb, a8JU1lUJITC 01'0£1'1>1.

• '-leo '1'O?

• 'iTo ono ){eJI8eT?

• I<;!K ouo aro Ill\JlijeT'?

• [[O'ICM,)' OHO ClleJIaHOTIlIC, 1(a.K CeT!,?

• Hacxomaco CHJlLIlO 0110 IJPlll\py~eHo (~Jllf aaxpeunenn)?

BO.'bImlHCTBO 1.In'TI1.1lalOlUklX tTpeM~'Ci1 a2rq>yrnl'b ~lel'll.'UJ ImK MOIKIJO CWII>nce u A~'lleiKJte ua TO. '!'TO neram, UOTOM fI!' OTIIC'I'11T. Ho IICl<OTOPblC AIlTBJUl, Wlf'LPUMCP iiOJl'l'bI, KOl'0pLlMl1 Kpeml'rCJi UPOKJJaIlKli. He OJl<I'Mr&1 .rililTb CJlIUIlJroM ''Y1'O all KPY'lC- 1'I!OJ, 110TOMY ~'TO a 1'81(OM r..rry'l'lC lrpOK.ll3;llKil CJjaOJ.IIlijMTCJJ. 11 .0. ~'I'a CHilo yJlep~1i19aCT, asmaner UIlPYiK:Y 1In11 cpsruaercs pe..,~6a. D09JOMjl {[Drrpo6yiiTe'3!)J'J()MJ;~,]\b (II.JUI aaiuuu are) , CKom, CJIOl'Rl!O .0..1110 Cllil'fb t<alKI\YIO lleTaJlh. 3anl)c'b lie /l,OJ1.111IIU 6.bl'i"b C;JHlUKOM ,!\,fJJlIUIOfi - He'ITO spone "lI.eT311b MS. I<ploK Ita komte I1JTeqa psmara cae- 88 uennaercn aa rr'JI()UKY npaaon nacrn aerann .N1!7". Etmi TlOUa,l\o6Id-rca. np1WOllmre KapT.mn.-y.

3. Ilo /dCI'll. CRlI'I'HlI lleT8iII1!1I KJJa,llH're IIX ua rpSIItKY no ~QC06oii cmpenxe m4P', ''4mo6w lI'U/IICiJllJl (Jemtl.JJb !fICaabl6ana ee nonoscenue 118 Mecme,

<'ihn 1(JJJ()l{ 1(0 ,Bcetl CIC'I'ellJe, flpTi C60JlKl' )l1},'la;;!(C_I'ml! 1(!J.jj'(,.I~QJ·1 AHaJHI nOIlC((BlKer, KOJ'JJ.:I ce ItCnOJl1>3Dna~'b II rae oua Ua.'{ottMJlaCL,

4. full! BLI.D,e.10ere aa~le'I'KIl, IlPHCBoliTe KBlI\IlOl! AeT.a.nB uoaep, }'1(BlJilBaIOW;ldl nopanOR, B KOTOPO~[ ObI JlX cm1MallH, - lJ,eTIl!lb .NiI1, neraas M2 II T .jJ.,

ECJm Bill pa60Taere CIICTCMBTit qCClO1 Jl nousuaere (jJYFlKl.J;lllO I(lIlI(,IIOIl aeraan, 0 KO~ PU60'l'bJ Y uac I\e O.CTIiHeTC11 "Jfll( l((lnlX" uom'OB II meK, cc.!l:H ecrs onacease, 'ITO rpnmca j;,nyqailutl CABI1JlI:olCll. c IlIl~jQruI>IO C'I\OT'!R aaspen srre uOMepa us AIl'l'3JlJIX.

5. Korna Obi 6y,!!e'I1! ro.,OBI>I ace coGpaTh, 'fa'lHfl!litTe C nOCJIe,tlHI,'il: CIUIToli ;:t,em,l1l1. II DOTOM /lBlII'ameCb nponm '1I1CPBOit CTPeJlRH.

HWlotoa lie oenaione pfl,6omy 11 cnerU~fr.

fllasa 1. 3ro ,qOl1JlCeH 3Harb KaJKN>IH SO,llHT(Mb

41

OCTaBl>Te ce6e MHOro npeaena. ECJUI '{TO-TO nollfteT He TaK. 6D1rrew:re IGll>mH-fw6YJlb 6ea· 'VIKOroJ1l>lo.ril aamrrox HlTI! 'IaI)[1ry l<Gcj>e. BepUYB1I1HCb K pa60T~ Dhl MO}K~e yDIIJlt:TII coaoea 110111'lO nepcnesruuy, BAAID'JJ'lTe aBTOOTBeT'JK~ )!.1)}t CHlf~UlTe Tpy.6KY reneqiona, lIep}I(W!'e JJ.Crei{ if ce6a'0' i'IGlIaJlb(llle 1, pa~cn.a6I>TeQ", E¢.tm ]lbl 1(II'rIQl}'mlCb ua nperpaJl)/. 'I'I~XO cszsre 111 ltPlly,\laJhc 06 3'1'01\1. He ilal-IHK}"l4re. Ecnll neramr pan siue nOllXO)ll1n11 OIl1-1a It I1Pyroll, Of II! )l.O!llK.lIbl f(O){l(OJ{I'lTI, .1'1 nOTOM.

48

lIacr& I. 3Hal(OMCTBO

rnasa 2

nYTb K CepA~Y BaWeM MaWMHbl ne>KMT "Iepe3 SllI4MK C MHCTpYMeHTaMM

Ii .. !liDii ua#e".,

,. Ilosynxa l'IHCTp,YMeHTOIl
,. OTBep'TIKM
... LUypyno~ep~aT~J.I
l> t'~e~ Ijhle tClIO'!!!
,. MOJIO'I'KI!
... n.1lOCl(OTy6Ilbl
... i13MepHTe;r)'.bH IirlllH1CTPYMeElT
,. J[~mhl
}> L(Or-ff<pa,TI>!
,. Crpaxy JOLIIKe nOAI1OpKJ.I
). L(parn
,. Oruerytnatean
»- BOp01!K~1
» t'fro ewe rr'ylKllO HMCTb notl py,Koli
.. l(ol'ITpO.1lllHaJI Ta6Jl.Ilua HllCTplIlI;fe!lTOB 3 a qT.!) 6w DbI JIH B3l1Jl}lCb - aa uparoronaenae lCOPQWeit e!{bI, PI1COllllHne l(apllillfhl, pa- 60ry D Olj>Hce Klill pa6oo:y C MaJlJHHOI!, - lIaLUe MaC'I'epGTIIO aaBHCJ~T OT IIcrro"[b3ye~JOro J'UlcTp,\/"IeU'I'a, Tal( lKe )(a'( l.IellOtlM01l!lElO '!'OH}(O flapeaaTl> rre~m/lOPb! 'IJ'I1 bTM H01KOM 11.'111 nane'1aTa'l'h O.llCbMO sa OJIOMaJIHol! J'lHmym,efl MaILIlIJHJ(C, Fle.lIJ>311' G/le.nal'b .~J06YJO pa60ry c ARIII'IIT!!neM, ecml ne'leM oCJla6JlTb J1IJjH c'fljlTb ,D,eTII./lll, O'ilfCTlfTn If,QlI pa3Jll111H)'Th I1X, yCTaROSIlT~ uoBT(JpUO, 3afol.leflli'J'b p,e.TaJl,l<Ill npoaepars ]>C3,YJlbTa'l'h[,

fipB'lllAe 'IBM 6e)J(aTh B0aspa.w;aT» Rl:I,Jd!)', 'faJ( Kal< Ill>! ne cp6HpaeTeel> Tpa'nl'fO 'TIll, nroro aener tin ~[flcr['!YM,ef!~, KOTl'lpl>le lIhl. BOaMO)rulO, a:1U'(Qr.[(lJ 6olll,we.!le 6Y.ll1l"c l~afl,pJI b30Ba'l'b nocae reno, !GIl( HCOQPIl!ITe lIlJJ1I'ra'Tem. I!JlH nopexere ee6e naneu, rros,so.rlbTE! ~fle ,Cl(a:lal;~, '!'I'O na CaMOJl[ IJ,Me .BaM fIOtraao6rorca HeMIIOro ecaoamrx aflC'J:pYMeF:lTo;a, II Off» He O,QBllb AO'POl'll, (C ASl<IraTMeM M !IaJl.hlleM g pa36epyCI. nOTOM,) B ~,'o.it raane $1 npireeny COHeOI\ 14 onnnatme lUIOTJlYMeH'TOB. H.e06XO.!UI~[bl1!! IlJllJ pa60ThI C alrrOMoG1meM, BM npIDl:l'lIO YIIl1'BffTCCb, C.KO!lbT<.O If3 Hmt Y Rae YJKe ecr,b; ,lIIDKe eGJI.lI, BaM rrpunercs noxynan, J1e.CKOilbKO urryx, " TTO.ll.CKa)KY II PHeMJleM'bJe napnanra, cooreercrsyionrae namlfM /l,e.UC)J(JIbJM BOaMO;J(1IOCTlIM.

.7loKtf1U«l UH.cliift'fJl.eH.:liio8

@)

UGHbT na IHICTPYMGHTDT mapoxo napr.l1pY'OTCI1, uo ecmr Ubi 6YIl~Te Ita'teKY J1 aaaere !lYiW KlITIl, C KeM. roeopars fl '!'TO ~lCKal'b. Bbl aceraa Haii.ue-re R)'lKHoe no [JIHle~lJIeMoit uene,

~ rIoKynaii'l'c KHCTPYMCIl!I'bI Ij 611J1bWlfX CllemfaJlli3JfpOBaJill~l:f M~I'33MHaX sanyac'rei:.i II Ilpn<leplj';IIB "TeCb aaaecrmax roprnaux MapOK,

~ CJJIl,Il;ItI'H: 110 raaerax sa paCapO,llama~1. I\lflOrne Mara3.iH[I;oJ YCTpaMBaJOT ax pcrymrpuo. ;:Ito fJq3JlOJU!T BaC C~KOHOM~Th MllOFO ,t(CHer.

~ J1y~me 1I01(~rraJhe IUlcl:pYMeHl'llI 13 wo!6apax paanux pa3MCPiZlB. '10M uayran 810 TTO\\frogeT C:30J{QBO.MJ1'llb Aef11ir:J1.

~ l1Jl1)'1TC a~rCOKOCOp1'RylO CTll:!ib 6C3 wepOl'oaall'or'I'ctl.

~ B"I6Hp3ki:re II:IlYlh-.emoGrlbTI rrpOAl\IIL\I:)B II cnpQ«Hw, l,a~lle,ll11cl'j;lytlr.wr"I 11(1- l<ynalOT eun, EO_~~WllljC'FJlO 113 1111.'( aB'l'QJIIOOlfrcJll1, l£M 1l00:rpIlJUlTl'R, 'ITO RbI TWBlillpye1'c cace )l360TY (fl crauere 1I0C'CO~U1lbIM )tJIlieuro~I); OHU ~ YAn" HOJTbCTBIlt'M rron:c~ HIHlJlY'IIll>le e3p}l3IJ'PbI.

I}I IIil'laJta l)lltmTbl Ileot)roal'ellbU() 1l0«YllOTb nee Cp.o'1.1Y. E<:mI HMO, ace Mt'i'OitbJ xoporuu: ItP'11'b6bJ, O,lJ,O.fDKellilt' If IcpalKa H3 CC:.le.iitloro 1I1.U.11Ka C II ucrpyueuTaMil. Fnasnoe>- Haqa1b I1a60T:<l'fbl

Cyruecreyior ,![llS OC:110BlfbfJ( lll1Ua ornepro« - {:memiJapmJl!lIe, JoIJJM !lLIIU1¥1HblB, amll<lpmKU «(m.Mbl~1 pacnpoe-rpalmmn;[/,\ 11'111) II 'lCJIeGlII()o6pasli~l(J O/lt6e)JIfIKu. Pasaaua M!l1KIlY UIIMU aaKITIOgaCTC5I B rjJopMe rDJlOBIDI (puc,2.1 11 2.2). KpecTooopaalible ()TII~PTHlI I1CIIOJJI>JYIOT j\.~11 BHHTOB C KpccTaMII, a llUllIueBhle (XaK BM IlOT'lli\llJln!:b?) - co WJ'~lueBbUIIH Dl-HiTaMII.

_~~ Orneprxa HerrpaBllJlbKOro mna I~JJt1 pasMep;\ ~.o)((er u:oape,D;wru 8~UI1' II 11.<'UIIC

II./tj aanecrn BGLlt YBe'l.&II, eCJUI pysa COCKoJ[b.~FleT, lI!orJl(l Sbl nsrraerece paGO'1'O;l'b C TlIKlIM IUlcTp¥MeLt7oM. Bcerna IJcrJO!lbJYfiTe ill'BCPTK)', coorowcrSYlOllIYJO nmy roJ[OBKlI BI!frra, C KOTOPhlM 81>1 paOO'1'aeTe.

l1oc.KOJlIIKY 06h1"1!£O F1em.a1l IlPHMI!.RIITh nIJlHUellYIO O'TllepTJ>Y 1IJIJI TlMI1TOB C Jqlet"I'OM If na- 06upll'l' (lq)o!.JG W~I(O"tOPbtx BJllITOJl rnna KpeCT!Ollml.l, xcropae M,OlIttfO a8TmlYT& HJfll oc.ra- 6l1Tu 06b1K:1fOJje~LHoJj U1illLl~eBoJi craeprxon ImH Kpecl'oo.6pll3.Joii). PI, nOCKOJJ&I(Y II Hawelt ~1;l.ll.1mle JlPl1.MClJ1rJOl'cn )fIlHTbJ paaiuax pa.'l!ilepOB 06010C ranoa, B1Ul nO!la.nofil11'CJI l:!ecKO.1lb.I<O Crraep'rox [(tlli!,l10rQ nuia (He TO!J1>1I0 oItml Maw.ll)fbl, 110 1>IllO\ITI! .!WI! Deem B ,IlOMa).

YI.1,.'rHliliTe.'"! 0'l'J3ep1IO)( :t'l\j()l(C l:lTIlll'1alO1'CJI no 1I:JU'lHe, sro 1)"IBIlli 110.ili!3~IO, TlIK 1!l11, 60Jlee 11<'1'1001 bU' y)vrI'll-lJorfeJIb npeI\OcT8B.[lAe'!' ,r1Y'~J1~ i.10C'1'Y" I, TPYAIiOIIi.'lClr,)llrtlul I Bl'UI1:alol. KOrll~ KOpO'I-mli! JlY'I1.lle npemmaen B ya!iJle MeGT3. PYKOJtT:K1I TaKlRe 61iIBa1\'11' paa.flwm!, n,m roro Q'l'o6w 6!>lJIQ neJ'~erlCJlai5IU1Tb 3a'l'lI.flY"~le J}lIUThJ, BIDKI-IQ nO)~ynM1~ Ii HCJ1PYMi!H'1' e 6Q,1lb 1IJ1'1¥11 P)"IIllIALlI, soropsre nerxo OXBa'J'lol.'1'h.

Bee II}'lKFI'ble OTDilP1OIot MOlKHO "'Ytrlrrb aa Cpaflllll'I'eJIM10 ne60Jl!>!lI}le .'Ie) Ibnt. J Ia pacnpoaaxax ~mlilTe J!a60Pbl oreepro« paausrx paauepce rf.na(,~·111;06bIM1I 1111.11 PC3HHOBbIMII PY'IKaMII.

'Iacn I. 3I1aKOMcT~O

Puc. 2.1. WnH4Bsble BI!.HTbI ~ omeprKJI

PKc. 2.2. I(pecrootJpa3Hble ~II' Tbll! OTBepllClt

IJJYPYIlOll,eplK3"l"1l1H) ~IACaJI bHO nO;U,XQi{l1T JVlJ1 !Wl(~ ~lUI IDJ.uTOB, pacno.rrOijleAHblx II TPYIlIIQ/\OCryTUl ux Me(·riIX. BM€C1'O roro 'IT(lI)bl HamJfS.llA'1'b J)J1JIT IllL!LbIIUM1-1 D.ana" pYIrI'\, Jl:eplKll orneprsy B IlPY!'O:H, npocro acraaere !lH~T B w:ypyno.l1epllCa'I"Illlb ~I, ~T06hl 3aJqlynM1> B'IUIT, JiCIIQ;1[b3yme BMet'ro orseprxa W)'PYIlQJlep)l(3Te.llp, Y onucro TIDI!! mypynoaepxarenea ecrs ManlJ1T, KOTOpbIii JleplKHT mnrr, y npyroro (pile. 2.3) -lle6OJfbwoU MeX3HIi<IM, KOTOpbrll cxsaruaaer IJHIIT, KOT/Vl BIoi "PY'l'HTe wYPYMacjJlKaTeJ[b. 06a Q~eH1, Y,l106Hblli pafioTe,

Iae-rnue tUUQ\floI - 3TQ, nanepuee, oClltulHofr l1Iur.rpYMewr npOBIlJ:{elllffi peMolfmloJX pa60T aa 3BTOM06wu.IX, BaM llo-rpe6yeTclJ HGCKOiTl>KO pa:lHblX BJ!)l.OIl II pa3MepoB. Cyuiecrayer HeCKOJll>ICO THnOJ~ rae~LlibIX K.1llO'IeA. ecrs cpena FmX u crrenuanaaapoaauaae, 110 8 CJle,llytoll{eM paaaene aITJ'lCbW3.JOTCst yrilol.BepCaJThlThle Blfl[hl, KOTopble IJOAXOltll1' JVlII MHDrIlX pa6OT. H.Il{l'ITe Be;6opbJ 0I3IleC"J1I1>1~ npOIl3BD1\WI't!J[e~ rrnCTpYMeltTOn Jot CTlIpaikCCb 1!)'ItIlTh KX aa pecrrponaxe, (BcnDM!llfre Yl(aaamnl 0 1l00'Yfl1Ce>f.f.lCT]lYMeH'l'OB B naxane :'ITo'ii l:Jl<UJhL)

r:nasa Z Ryrb I( cepAAY saWeH M8WHHflllleJJGfT .,epe311lJ(HK C HHCTpYMeHTaMirf 57

@5 QTKPY'lHB.aHlle BIIHTa

EcJl~ HE! non)"laeTC OTKP)ITI11b BMtfT, nonpo6yi1te Cf\ll1lB neaePilyn. era B Qlipamo"l H~npasIleliM" (no ~aI:l)90~ crpenKB) - KaK OYATO 51>! aro 38T~mea.ete. nOTOM oCIIs6bTe ern [np01MB ~~CD80~ 13Tpe.nKMJ. EOIl~ TPIOK He YlI8J1P~, YA!lp~Te MonOTKOM no raptly OrsepTJIM, ~TD cnel1(S Ocna611T Bl1~T. Ecn~ ~ c~noBble M8TOAbi K8 np.,~ecnM pe3yflbTara, nonpa6yiiTa 06pafiOl1iTb ern npaH~jKaJOUleH cMa~l((Iii. [He I!Cnllllosyi1Te npaHMiI8lOUlYJO CMaJKY H8 pa6OTalOUleM QBW"aTBne Mn~ rop~~1!IX Y'laCl1(sx, TaK kBK OHa MOl!I:eT aocnnaMeHIfflIC~l) He 3a6b1Ba~T8 COXpaHATb cnoKo~CTaMe np~ pa60ra c 'tPYAl:lblM~' Bl!MTII(.m, ~To6b1 He CllpaaTb pe:lb6y M He npSBpaTlolTb "paCTOe AElno aSM8HbI B annOWHVIO ~epBOTpem:y.

rae~.B"le IIJf.lOqH aIilQYC](iloiO-rcm 8 l\Byx C1'IlA,IIaporax - B eranaapre SAE (Soci.ety of Automotive Engineers - 06WeCTJ!O alITIlM06liJJ:bffb[l[ !'llIJI(eBepOa) - II MIlTpH'IeCKQM. Bl>l llOJllK1ibl 3HaTb, KaKa1I CI{CTeMa Mep !ICllOJll>3YeTCll B BSl.IleM aB'I'OMo6u!Je. M.aHSqaJIDJlO n 6olll>wel! qaCTB I{flOMapol(' (KpQMe anrml1lcKliX, y )(oTOP1JlX COOCTI!C1I.U "TIl CTIlHJlapT pe3h6b1) npe,o;yCMS'l"pld:BllJlaCb Met:J)H'IeCKlUl CHCTC.Ma Wl~{epeIiHfi, a 0 aMIlPHKBAC!(Hl!; W!l{raTeJlHX - C"rall,!lapl'J11 SAE, OCHOBl>IilaJOtUHeCII FIn lI,OJlIIX IllOlhfS. Ceroaaa :B aMepHKSHCKI1.l( a&TOM06Il,1rlrx I1CllOJII>3YeTC!l C1l1CCb raex II 601lT01l. !taK 0 Me'l"pl{lfeCKoit, TaK H ClifC1"eMC MOp SAE. B HltOMap[(aJ( 111lJ( J'lllo.CTpaHflhlx xoanoueurax B aMep!1l(2110J(1IX M8IUJl.Hax (q:ro [rpaK!),H~eTCIl 1I0CTaTO'IHO ';faCTO) l'ICnOIlb.1ye'fCR M!!Tp1l'leCl(lU! Cl1CTeM8 Mep - ,lUUKe iIH\·Jll1tCIWl, O.CMOllaliJiIlil us JlIOIIMBX. np~,ne qeM KyTIlITb'lTO-mf6o. nOCMOTpHTe II pyKO~OJl.C'l'1le ifill! ~JlI10CHTe BIUDI!.rO .ImJIepa, HCnOJlbaym;oll B llaDlefi M!llJJ!lTie Me:Tp~1 ~ecK!l:Il C'IIcrcMa Map 111m CHcTeMB Mep SAE.

KOMDMHMpOBaHHble K/IIO~M.

IlPll nOl(YfLKcrnc'l"H:blx KJlIO'Iefi ObI llC'E'Pe1'HTC POOIfNOB!II(J II HIJI(UOm,le rae'llible GGllO'll{, uo JJY'Illle ecero cpHo6pec'I'll !CQ.;Ij6UlIUp06IJllllble 1i.i11O~1J - liOlRl(Olll>le C OAliOli cropoasr I{ TJ!lttHllF!h!e C IIPYToi!: (pHC. 2A). 9TH iGI!pllll nOCTaa!JSlIOTIm B HIlOQPa)t Pa('IllI>ll!: paaMcpon, '" .KaJlqtWI1:

MlO'! nOAX0AIiIT J( !'ail.K1l Ko~rl(peTHoro p1l3Mepa, ~81;;yfO Obi CT~P011)' 1UI10'Ja lib! HI! JJcnGJlb30SSJlII_ UOilJl06AOCTH -llOBpe3Ke"l<a.K DOJIb30Ba= KOMOmUrpOBaJurbIM.llll!'lHbrM lUIllJqoif.

PHil. 2.4. KOM{jl)H~pll.8aHHbOe Kllro~H, pc»:KoBbie C o/Uloil croPOHIiI ~ fl8!(Mlillle C JjJlyroil. - CBMblll J})'!llIHH saPH8HT

52

'1aCTb I. 3HaKOMCTBO

KoneHLlaTble rae"lHble KnlOlIM

FTeR:O'l'OPb{e 1\01'!6KlllfpOSaJ:UlT,le KJ)1()qH no if:!opMenOx,mlm ua t'iy~uy "S", TaK illUblDaru.)blll. xonexvamue Z_f.>Ie 1UJl(J"1J XOPOlllU ;tIl~ pa60m 8 ]')JYAIIO,ll,OC1'YIfflhlX Mec1lllJL 13o:wo)t(Ho, ObI aaXOnITC AOOaUKI'b napo'lK)' TaKI1X [(.!IIO'leU 8 CRoil Aa6U!'lIlI:lC1']JYMeHTOB.

oom CaMbtM nO.lleaHl;Il>! El'Olle.WTa'l'bl'~! r:wn-I1>Tl\I I~'lllll<!. C~"'TaCTCl'l ""IJOr~ pQ(;1I[J~aenumen» 3a.!lliU2I1llltsl (pnc, 2.5), I{OroPblH IIcno.rr\;3ye-rC.lI NlJi ~ryJlltpOBallli!l MOMema,OOlKllraIillH. C8'to:r IU1C'I'PYMeHT B8M TI9HWl,06JITCJl 'fOJlhKO n TOM (lJly~ae, eMil y eac Ire MeKI11pD1lHI»l CHCTCM3 38lKJlTlIHIUI,) Y6e.llWfeGb, 'ITO KJlIO'! neaxomr. [( RaJUeM)' paCnpe/le.JlHrerrlO 33)(CIlFilID.IH.

('flo. 2,5. K(JJIeH~aThI~ 1Uf104 pacnpe,qenHIBIIJI JaJ«lIr;1HI!II- ~TO, l1a8flP~Oe. CJ.1MbI~ nolIeJHOIH Kone.H4BTbI~ rBeYHhli! I01IOY

PIle. 2.6, AnIr pa60TbI C CIICTeMoli 3aJIGfrBHUR IfCrrOllbJyim> l(JlIOY~ WIll peryllHplJ8KM 38J«IIl8H1tR

KnIO"IM AIlS! perynMpOBK.M 3il*:MraHMR

KJllO'm IJ)IJl peryJmpOBICII ~aJKJfraEillli (pac, 2.6) - lITO upoCTLle rm60pbl KOMf)1fH.lfPOBaFrR:hlX' KJUO'!eH MaJlbl;X. paasrepoa IIJUl paOOn,l CHC'fCMOi'J 3a:m:lU·ilHlUl. Taxoil lIa60p ~"(JI1T[' o~cm, Acmesol

rnasa 2. Oyn K.cep,IIIlY aawei1 M3U1HHbl neJICHT llepe3 lluplJ( C KHcrpYMeHTaMIf 33

a

\SI iC.aK nOllb30Ban.CII KOM6ltHilpOBaHHioIM rae'lHbIMKlIIO'IIiM

'. ~tQ6101 3¢$eKT~BHee ~1JI)"bOOaaTb on:p.nylO C1llPIJ.HY KIlIQQa, H!I~l'!HbTe ere ~a rn~KY, IIOTO!))iIO XCillm! cmpymlh, II QOTtlM n08epl1~e 111110'1 iax, YlOObi 1~!Ia Ilpalp'l"~B3Ilaeb ijpOII1B 'WII;OBO~ crpe~KM. tcn~ [1l~KlIMe I'AI!T, o5pa6orai'rre ee npOH~J(3()ll(e~ ~Ma3KO~ ~"'" !marK!! Y~PbTe MQnOTKOM.

• C8@6CJ,Qi'lO~ PYKo!! ~p!.\t\ep)lmBallTe KI1104 HB ra~K9< aro nosel:lnllT YAep:+:aTb K,"iO~ ~ lie A3CT aMY COe~Q\jlo!lh c raillKl'l.

,0 M81(C~Ma.nbHO n080pa~~~a~ lII1iO~, lIbi nOllbpa~11l!aeTe I<I~KY ~a 15'. (no:m:lM'j' naa CAeilaH noa yrJlOM.) nepes.epHYBlII1109 H~ APyryiO lITOP()jjY, Sbi ~DlKeTe noBSp~yn. r'il!1l~ BII.I.B K3 15", kl! pa3t,1I!IJIQR KI11O~ noa .!IP~M yrno!;!.

,. BcarAB HCnOnb3)1'1fre kl1l09 COmBBT(;fBYKlII.ISrn pa3MBpa. ~om~ KI1IOY, !(oTOpb!~ Bbi Bbl6pa.fI~, craiuKOM Beml~. OH Mo1ll.eT npOCKOnb3Hytb ~ aalqlyrnflTb l'paH~ raimH, 'frO flOiOM ~rmOlKH~T opolJ,e,llYpy ero 3a\l1r~BaH~A. TalCil9 MO;t;l{O ~~p~rm!tb 8HYTPl>HH~'~ lIj;laq MI!i!~;;I, 4TQ IlPl1aep;E!r 1\ T(!MY ilW peBy~bfaTY' lECIBcTseHijO, \Ul1O~ MiIilO[O paJMepa npooqo HeJ1b3R ~lII!erb !Ill rrulli;~q

YH""BepCaJlbHble (WeCTUrpaH.Hble) rae'lliild9 KnIOI.IM

rlerlOT.Op"'" arum>! nJUI R']JelJJ"~lJIur B 3Bl'OM0611J1e l<IMelOT orseperne t..umlmoli IlJOpMbl n I~E111'Pe I1JJlDBKII, /l.TIH KIlT0pI>IX ~OOYIOTc.R cneuunaurue YllllUuptaJlblIIJIe ltUl'IIlDIa I<J11(JIIIJC.'t'eplf<Hlt, J~$l'lPI'l)'T~Te II Blln;e 1iY1'1ll>] "L". llQILXQJ~JUJ.H~ I{ oruepc;:J1tU!M (pile. 2_7). Er,.llf! OT8epC'l1l:I~ IflOCI'UyrtlllbUIX, TO 11X.oyeMl>1.i\i KJllO~ m;lm',illI <liI3bluael'c.R (]rerTflrp,lIIHblM 101l()lIOM.

54

'laGTb I. 311arroMcfBo

TOp~OBble ra.e'lHble KJ1lOlIM

llMell ;t0polIUdj l1a6op TOpU,OBblX KJIIIl'fell (pMc.2.8 . Bb~ lI.eikTBHTeJll,II0 llo'l)'lJnnye-re plIlIIll'Il\y Me:lK.!I.Y flaCJ[ILlK,!~eUlICM or pa60TI!! 11 OTBP;U4l'ILHeM I( 1'leM, TOP!!OBble KIll0'll'1 fTOCTllB"tRIOnl51 B Ra60pax. I.lCJJ~1 IWToph!X WHpO~O BapM\P:YlOTCIJ B 3amlCHMocnl 0'1' K3'Ie{!TII<L H l(Q)IRuecrna 1(J[1O'leil B lla6ope, B ua60pax Moryr 6&111> AaGilj{Kll KaK 1UI5I Me1:I).M'lCCKOro craanapra, ra« II 11,1111 CTaJUlflpTa .sAB. 11 oka 851 He p ll1T111H CTIlTb MCX<L,11IKOM, KY.mrre uenoporori NaGop OCHOUHhlX ropnoueu KJ1l0'ler., nnllXOIIIIII[}iX R llameMY aM1'OMOOKJlltl.

PHc. 2.8. Hariop roP401lblX rall'lIl6IX XlIlOyell

Bam HaGop ropuoaux KJTIO"IeK 1I0nl'Keff COf,lCPllGl1& taxne OCHOllllble IfFrCTJlYM6H'!'hT .

.I HeCROIIJ>KO 1/4:- Wm 3/8;il,lOlIMOD.1iIx; canallOK flJlII Fra,ca,ttOI(. EeJlI'l DaM Ire rl)"KeH }1e'TpJ.!'lecf;t:flifHa60p, TO 60JlbW~1Iq:ro BaM nOlla,l106jj'J'CSI .1/2-,9/16- iii 3/4-/.llO~~~oDble Ra,'a,zJJ\'II, CPeJlIl MC·rpT'f'lllom.x paauepoa xaure aeero BCTpe'laIOTCR to-, l l-, 12-, 13- II l'hm,IIJ1I'1l<R!'1lloBf>lC.

[Io,£{ p;trlMCPOM 1/4- JIJIH 3/8-lI;l(:i~M0I3,bI)( rDilOBOK rJOBUMW'OI uinpmra lfBlI/lpll'fHOro O"t8epcrllR fOJ10DKH, Jl «oropoe ncrananerca eopomo«. LI~M MeT'IJ>lll~ 3TO Il1"BepQrue, TeM 7'O!lbWe aOp'I'I'IlK, II, C00'l'BeTC'I'IleIUlO, MCHbme YCIIJI me, Koropt,le Mllllmo npIIK)]a./lhlllllTI> npH pa(j(lTe c rll:KHM IU1CTPYMBHTOM .. Ca .... ~lli M3J1eHbKHii" paaaep BOI10l'I,(a - 1/4 IIlIJf.\ ,;I (13 MM), CJIeJlYIOUlII~'l- 3/8 IIJQti~la M r.n, JlO 3/4 llJQiiM3 08 MM). !.lIm IljlH.KJffi.!O,IlllUlUJ1 ()nJlbUH1X yCIflll'lH IICIlOJIb3ylOlC11 001)01'1(11 ot 1 no 2 IHUilMos, oAuaxo BaM O!(K RPM lUI. nOl'JaA06J('fCJ1. ECJ1.ll p<t3MI!P uopcnca I1 roJIOBKll pa:UJ.1 ii, H('rJl)J1h3YllJTCSI cne.1~lIaJll>F1b[e nepexn,uHltKII.

V" Cnequol! K:.IIID'I. ::'h'1J 6U)J blll~1;II' l!aCWitl C M.III\KOIi 06111HBI!:0.~I, TI!)SaMRJOll(aJI

XOplll1l0 Y/~eplKlll!al.b clleqy, IU' 110J})le}I>JlaJl ee IIpH B1~KpY'lIIBaml~1 ~I llKpyqHlIllmUl !JJilI CJIyYai'1lI0M lIalleR 111-1 ua 110)], Tm(HC IlBC3AKJ'I 6bUlBIOT ,lIO}'X passrepoa, 1I0il"l'OMY o6Jl3ateJ.lbJIO y6MI1're<;b B T()M, 'ITO l<ylllf,JUl llilC3,lJ,KY, 11OJJ,XO)VI- 1l\YIC> It Clle'laM 8\\1lleI"O (Ul'l'OJ>l06I1NI. B mlC1'Py"KIU'lI~ K lIBTl;IM(6)lJ11O 06b!'11l0 YJ<lL.~au paaaep CBe.!Iei\.

rnasa t nyrlJ K cePAI4Y sawsif M8WlfHbI ne1KWT qepe3 IIUlHK C lfHCrp}'IIfeHTaMlf 55

56

.,t' XO'iB 61>1 D)I,lIa py.KlIffTKil C ~'Pew.UTKOii, It KlITOpOlt llOAo'lI,n;e:r ,fQ()6aJ1 ua aaca)1,01':, B li300Pru;: ~aw.e BC&O ecTb ILI,e IlJIH l'p![ .Pf'flUl H ~O'l'R 6~1 ()JUlFl rrepexollHIUt, .,1I,06auh'Fe IIQIIOAmrreJlJ>I!l;)e rrepexo,llfnutll;, ,(T()ti., y,!J,.mmS.l'tb JlJlq:R}'N1e!l'l' 1I0 !;)a3Hh1X p;l3.cepoB u alllDJ1l',f!floaaTli K pa3E1J,J1,f OTRepc:m;urM, Ha pMC. 2.9 nesa- 3a1~O pa:nlooQpaBHe JlG!!'TJ'TlElhlX nacaaos, P}"iI!K 1-1 nepexO){llli:KOB.;

Ii - napeXOA"~K

B, C, E - YJill~"~T~bHt.1e C'tep"H~

III - T -<lepa'H.~ py~al!Il(.!l

F - l;hyllOIW 6-rjiBHIUIA H9.CaA'lI

G - fny!JoK$l! 12-I';IaHIWI ij"1lB,I\I:ll

8 - Ha_AJ1q cs!l4e.R

I -I(01l9BOp""Ha" py.o"TII;!

* nepe~Op,H~K C TPeuton:oi

K· 061>1"""'5 6-rpa~Ha" HaaaaKO L· O~"H;lR 1 ~-rpaH~a" HStaPP N1- Haca.w: a .!V!'I nonbll( .~HtOe

N - YH~.epcanbll1l" II1-rpa~~eA Ma_ O - ~OATKa (;;LU<lP)i~POI\I

P , P:y~(]'I11<" C wapH~poM " TPOlll0n<O~ Q - P.8ep«~~H"" PY.QqTlla e tpe!4QtKOH R - YH~8epcatrbM"~ wapH"p

./ Py:«OIlTK3 C lDapmqnlOil: ronoBKo.11. XOTH II ae 1!l'lei\J> ~aCTO, no D)'ltOlfTr(ll C map!CJi!pHoilt· roJl,O)'lKOit MO)R;e'P O'Ie}lb np.HTOltlilJ'};!;.f1. UPH p.a60TC B y3latX MacTaX Olia noanonser l\eJ;>~aTr; P1fI«l!l:rKy C Tpenlf)1'Koil nOll mo6bli'l! YPIOM, a B IlUIWo:ITeJH! 04e!;lb MlrotO TaTomx ].recTl

... Yp;nmnne:m,lfLle c:repm-Jfll, ::.1m HI!I')OX'CINfMblf! IfFl~"r]:IYMeWrbJ: 1l0Moryor 1llI.M

lTO/l.ll&"r1l llaCll,llKy K, CRM!bIM TPY.l\HIl1l0C'lymrbTh! M<;!C.'IRM MIilToPI'(Ol'O orcesa,

C((aaaTh, :xopem IDI na60p IMI0'IeI~ MOA1:FTO, COC'ITi1'IIB I(()lIl1Ne€'rl3e syDQon B PY'l"Ii:e C 'fpe'llW'PlI'oit, - -raure scero 3',& 20 IMm 30 3y5'1l.on. )_(eiilcTBmre;nbElO xoponnre ,KJllOqU HMelOT lIQ 60 Jy6UUB. '4eM 60JJbWe l' [1J'llilll 3yliiuOB, l'e.-1 .rrY'lwe oua HOIlXQII(HT JVEl! paGPTbIB 'rpYIlBO/lOCryllll1ID( MecTa,)(, llOTOMY 'H"U c l'al!uii f!Y'lKOO .Balli ITPHJle'l'<l.\1 neaepnyrs ee '.rD!ll>K:O aa H13CKQlIlilt(l I-Pa,I1YCO'l3, a TO BJleMH XiI'K C IIOMOIL(blP Aelnesolii p}"'iIQl )LID! rasoro lKe ncaopora ra .. bnl llO'lveOye-ruH c,!I,eJla'J'b 3!m~·].j1'B:I1hI!O 6OJtbIll11li, !lQBOjJo'r.ll;pyI'!IMH ItJIOBaIIOl, l"y"lK!( c -rpelllOTKofi e 24 ay,6UilMll HylKlnJ J]OBepH;rr.b ua is', 'l'1'061J )l.CK.".I'If'l:bI'lPl¥J.CJ1a. A pY'lIia C flO 3)<eUilMH IIQ3Bti>/l.lre'r c,o;e.<I!l'I'J. noucpor l'OJl~KO ua 6', JilncrpYI<UltH no !!WIl>!'iOllafIWO TOpUPLn~nd MIQIOIOM JH:!l uai-i.u;el'e 8 pa.~;neJle "r.c..'lK Cft.8Tb (;6t'!4._H 3iMK,Mf'a_FUllJ[J' t.Jlan&1 12 "Perymrpossa ~JreIHPoo'6<')pYll:OJIaElld;(',

AHHaMOMeTpH'~eCKHe Kl11O~H

.1'I.twaMOMClTpR'fecldrli KlllO'f (pac, 2.11'1) npeJlfl:a3~Ta",eH lI.J[}l aa-rIl.lK1G1 raex, !lomoll IUln • B~IfI'l'O)l C Ol'lpeAeJteJfflO~ cllJloA.lll'HaMOMe'IJlHqeCKllj~ lUlID'! O'Tem, noaesea, nO'l'OMY qTO nosa Dbl ocaoirrecs C pa6o'toii, Bbl acerna puozyere lleJIOCJ:aTO'IHO JurI'! xepecsyp ~l.1IbllO aarauyrs hllKO[r-mfGYlll> oneTC'I'BeJJ,lU,tI/l y;ieJJ..

ECJIH rrpa SIIMel,e CM'll·] ee ElClIOCI<J.rO'IHO aaTl'HII)'l'r>, oaa paa6QJJT[aeTCJt It nepeC1'lIHeT ITOJI,asaTb H Kpy. Ec.'lll Rbi 3aTsmCTe ee cmnw\Ol>l cnmero, MQlKHO COp.RaTb pear.6y ~)lU pasaoxars CBC9y. A:i:llIJI!mrqll,O, lleTllJm c IIpOKmUlKII.II.I:n MOryT npoTCI\iI'I'I>. eCJll! Yllep)KliLaruOJ.~He· ID( OOmbl ~e)lOCTar!)'ilIO 3aTlOlyTJiL Ho ecm! lib. GIIKIIlKOM CMm,RO IfX aararrere, UpOKJllll{Iili COlKM)'TCSl II BCe PaBJ;lO jiB ycrpaflJlT yre'lK)' JlUI;llKOCTlf.

lle~(l'VDllreJlliI{D KOp0)I1'Ile ltHtHl."'O~{eTpn'reCK~lB JULIO'lH 1l0CTaTO'l I 10 zioporn, 1'10 II AemeBI,rl1i KJlI09 XOPOILlO nO,!!;)(Q.IllIT ,!!;JlJl: peureans a3WlU saaax. ECJUI asr He xorrrre rparars AllBbrH, ae y6ep;HB.U1llC~, 'ITO BaM lt~li.C'I'D~ITeJIbHo nonpaaarca pa60'I"<lTi> C MalIfimoff, O.llOlillOlT!! ((1110'1. 'JTOQbl 1l0'ryBC')'1l0Ba'l"b, HaCl\OJI'b[(O Gllm,HO .llO)j)R1f.l'>1 6h1.Th ;ml'JlJl:)"ThJ raJma, 60JIT lfJlil apyraa AeTa;on.. A />.Ioll<orlO 060 liCe&! a'r'O~i illIaObl'l'b. 5I HKK0rn,a 'tle tJOJIb30llaJIaCb ,lllIRaMOMeTPJI!~eCKI1M lUllO'l01l{. Mile snonue AQCTa')'O'OlO l!a6opa ropnoaux K.1I.lO'Iei!. ECJ1]f B1>I nnaanpyere Kyl1l!Th I1llllaMOMeTpIHIOOKHil 1(JIlO'I, B03J>Mln:e KJIIO'! c TOJJl{HM npo¢mreM. TIlIC KaK Al1:I:IaM.!lMCTpl!'!ec~e wJ]JQQl1 ).\ TIll( rpOIll!.lJ.a~'1 1'1 '1RCTO fie IIpOXO/lliT B TJlYAHOllDCTYmrllTe Mecl'a.

P!!c. 2.10. jlKIIilMoM6rpI'J'(eGXI1e I:IlIO'lU C ljw/lepona1OM (Clleaa) If C 01l(J)OIl~/OUjeiiC!l pYKomoil (onpasa)

rJlaBa 2. nyrb K cep,Q'I4Y Bawei MIJIDHHbl nslfClfT 'Ispes JlIqHK C HIlCrpYMeHTaMH 57

ECJI}I,llbJ IlQJ1&Sye,TCCcb ,II11Ha!.!maellPH;'lIlOKHlIllOI!O'lIilM, J1LI1QM,BI'lTC (JJJB.lt~K!'[llBll,

'" KilIO'I i5epKTe «penso sosae xpaa PY'lKH (a Be lrn:cp~p6na'JIa):Id pa6o'l"aihe !<1M llJ1a!11iO.

,f nQC<'leJIQea'T~IWCT~ 3a'J)SI~[1 raes }! s m 150i1l'l'QB llQJJ')!o;!la 61l!'I'h lie crporo ao ~aCOl)(l1t cr(')I3J],Ke Rill! IlpCrnm flee. 3!,*, 'ttoIDM 1J:",lIJJlIllilde P~GIlPO.llemL1l·OCb paBHGz.lepUO,

./ EUJJl'I Ilw,aaTJlrn.aame IIOnpm[ HCc'Ko;tI,bKIl' raex Mlf~11 6071'1'fi~, ~aTi,1'rlfaaM'JIe II?', no~a ~e HIl CilAyr rrnp'l'l!D. a oo:reM 3il.'l'lrntllte fiX eme 'l}'l!b-'IYll'l2, A T)O'TC~I ,3' TII1~H'I1! m: C 8)DKHhlM y(;HJJJilll~1. 311;0 rapaI\'111pym p3BHoe JliIWlefrJl,~ nil· acjo IllrnlJu" K0TOpyiO JIb! 3aWffir1lliae:ce" npe.u,Ol'll[lii..U.[<LeT 1'l;plJn'CK"dJilfc VrpQKJ1'il;!1QI( H y'ElE!llfl"'rHI).a!!T CpO~ lItl'l3tlJII own'S 'I~ AE"IWIl'l o'roil Ii. IlPWi\llIIlG'TllYID1O,J1M rron-

CKil:iJl(RM ElelL!lOl!O CJle,nllljll'[1l> rrpa lJo.'J"h30BRRTfl.I .1Ilo6lil'M ltJllfl\mM P.~:II3~'l'JI$:lm tliOJl'fDB J~ J:".mJI).

J' 1L1J1I TOro~T06b1 K.7UllH Il()lIa3bma.~ HaC1'OBlIjee YCWJnre aa'HIJIIK1" llepCJl era l1CnOJJD30Bll1J11et.ol y6e)l,~Cb, '11'l1 mill(s M.ml 60J1'1' ~pYTlrrc~ cllof)onHO. Bbl MOlKe'l'C o6pa.60'I'BTh pS3h6y CMa3Ttolll'lma WD-4Q ~r 'l1epen rr~nQ,l[i'l30'BaI'lJ1e"" 1(Jl]fl'rB. F1.eCI(O.lTBKO paa O'rKpyn'ITb 0 BalqlYTWfh rID1lC}' n PC>C'IlMM II'J! 10'10"'1.

Pa3BOAHbie Kn.IO"1II

Pa3BOtllloil IMKl'1 GTilHeT LH.JJrean:blM IWrlOJUremlCM Bil.lUCI'O HIW-rp},MeH:TI!nbHOrO JHIlHI(3 (pRe. 2.1 'f). BOJMD,lIfftO, Y sac a IloMe yll~e eerb omw, npOCTI>lN! IIOROPO'roM KaJI~'CJoIKa l}bl MO' I!Wl'e peryrrsrpoaan, em' P<L'3Mep, '1'T06m pa60TIlTh C MHOlKet:TBIlM uaelC 1ll 6o.lTl'o~. 51 mcliiJll<,) euen b MaII~rI:bKI'J.e II cpeJJ;Rw.~ICJI.lO'lfL, 11l.'K naic CIIm 11'enm npoxonsr B 'rpYW~I)I\{)C1')fTIH&lC Ml!C-ra.

:0

HSllCplior,.Bhl aecO:J:IH.l!pye:re.7I{,l)J1.0'I'KIiI1ICl.KJl,Ill'lln"ellbHO co c~el~llblMi'I pa60Ta~m, .HO OInt TRIOille l:rpl{Jt)JiJ,!1;£:jIIoI, a aBTOMe6lilffi~ paoli) rax, llpl'l pe~tOlue lUI:ror-tMI.j]1JI UCIIOllb3y(rre ~11lJllOl'O)l:, \lTQ661 • .!IaCKOllO" oc.La,('hJTil q:OO-TO (BpOAe raiiIl'l1 HJlll 6oll1'a. :KOrophiB GJI1'l1L11{OM. aaraliYl'bl). HI! UCl:lOilJ,wyflm~ !.lO!lO'OO1;( .ll:!11;I Jlb16lUJaaRII CM0),11;J us ,![8JU'3'l'el1;l1,

Yffiel\~l:recD. qTO Bbl 'ITO.I1E1ayeTeCh rrpasan &1'Il)JM nmo", ~QllQTl(a. Y flat D.om!r:IlJl, 6hl'l'b MOMmo" C KpYZlllJl:!l 6mi1(o!w ((:.IiEIl(IP!fI>lli) (pac, 2.12). CmIilMlTJII!>I'I? .'IUl.Il.O· moM Eft: llpe,!l.Ha:ma\leH DlI!! aaropeucirra,

EOJIlf Y sac BCTh 1'0.111>1(0 CJ:OJ[~;P}[blM lI'I~m6'IOK L'f lJ"r f.!e 1ol0'l;Hl'C JJ()~'llaTb JW:Ie OAWi, iIlOlfl:flO paiiOTR'l'l> 11 ID,j. 06113srom.ElIl IIp.QJ3epl.'l'£. KaI< ronC13!Ol tJlUl}l'l' ua PYlIDnTXe. E'c..J)}J P),I(l)lJTX,lI. BBfUlD,I'.H0 YTon.~eBa J) rMO.Bl-:Y, ona MOlI!Il'l' craeren,

56

lisen. ,I. SU8rOMCTBO'

H nOSpel1ll"rb eaury M8DlHH)', aac ~IJm CTOpOtfH(!1'O 1la6J11011,ll'l'enfI. CTO.QJl'f)Hhle MOJ(01'!<11 Til,JO!(e GU3CHl>1 l'eM. ~~'0 Up,I~ CJ1.1lbJ;lOll.l ynape ~IOllCe1 O(J'JltlTeTf, [TB03,1l0· aep, n'PJI80AJIll: ne'lilollbRhlM PIl3YJlhTalJ',\M,

§~----;AX~~ ~]- CtQJ1~PH~I~MOfiOTO~

g£..J.I~ __ .....:_-'--'- _ ____;)- MQnOTO~C KPI'fllI;ll>4 !loR~OM

Puc. 2.12. )jtrn BsmpeIJOI1T8 ~CnOllb9YHre MPnOTOK C KpyrJlblM 6oU/(Q1oI (CHfj3Y), a IIfJ CfO/lflp· Hlllil MQIIOroK (csep¥yJ

Ll(J'ITI1 Y BC~X t'e'I'b ocmplJly61J,W H nuccannocu Ii IUWeIiReAt01; leO,llf'lIlpueu (puc, 2. (3): eCJUI UbI uoxonaerecn H t:I!OCM $lIqnKe c HACl'(JYMCll'I-aMII, 13101. csopec ncero, ()61~apYlRlf'1"e, ~'l'O Y aac onn Taito ecrs, rIJllf aarnpexrou re MOlY' J.lpm'OJHI'l'I,Ol {loa rarra IIJIl'H.'l(ory6I1e~,

ECJ1l1 ~f1M IliW,O J~I1I1TJ, 1'IJ1Q(:I(OI y6llbl. nystmnr 8I,160[l"~1 6y.o:yr nOCC(l1111./JK!U (; 1I.I~WIJJli!."'(lii ulo/flumRueU. 6,,1 MOllCe're pel'ymrpOSa'Jlb aTIi lIJJCTI~y~re:IIJl'hl 061!l.~ro Haalla'J.eUll1J c UPMOU!hlO Cl{o)Jb3Jo1LUeVi (Jell. B 11m: ",6WIIIO BC1'p<JelrEil rzyC3'lTaj • .Be_II 1'1 81>1 elUUl01'ue(iUbIH n l«tap"'iliIl~, y xoro Her naccaunseil, nocrreunrre K}'. 1'Il1"', Ill( /\0 'r~MHl)l'bl. OUlll'b-T3"'" OHII I-Ie JlOn.lKllbl ObITJ, nOI'''llIMII. YGeAll'recl>, 'ITtI OiHI nerko prI6Ir),ii.fl)T, r.o:eml:r!bl W'3 3'1l" ... ,muro.ii CTaJUI 11 • oporno PblrJJH,!IlIT.

rnasa 2. nyrb K CepJlIlY sawei1 MaUlKHW neJKIIT '1epea II~IIK C IIHcrpYMeHTaMH 59

lOCJlPI uae j)IllJleKJla orer,<3 IIHC'T]ly,.,e~[Tp-D, L(y~LH're C,I!eII),iottlL1.e nn;oCJ~<lry'6IU>1., 1tO ancnue ~lOllCliO 06otn~!cb H fie:! mix .

./' IIrroCKory611,6f C 8IDKIfMOM. 3>ro rrOJlea!r~rtj BI1,i1; nilcca.TIllll!:en. scropere aBroMa"mrecKIJ 3a1I{emrn:Ba.tQTClI na.nerams, 'ITO ynpouiaer MaHl'IIZYJlllD,ID1.

-I PcrymrpYeMl,ie UpJ.l:JB:HMII1>le [(JItl\Ulf nonesnu rrpu norrsrrsax <il1'l\PY1'l'1Tb ~lml oMa6jJl'b 'ITO-TO, aarrpu~lep, eCJlJJ Dbl "aannaann" rparm raiiKId II 06blK1iO' nenaue IllltCl·pyM.eHTbl He 1l0MOI'aIOT. Ilpn npa.BllJIhHoi! sacaaxe 3aJKliM:bl nJIOnlO XB3"lruo-r MeTamJ. III Bhl M01f<eTe 1'1ft1YJ'b, IllUKJlMaTb lurf1 spaw.aTh ace qTO yrOIVIO.

~ Aile ccaera, KaK nonlo3QS8TbCR nnoClmry6L111MII.

• 8lJi~ Bbj paGOTaer8 C npOBO,lll(G~ ~ He tOTI'iTe, 'lTo6b1 Bac YA<!PWl T{l~, y6eAlofleCb B TOM, ~TO PY'l~~ BaWI1~ nJ10CKof)'l'iqea ael13011l1pDsa~bI ~ nO~PblTbl pe311~iI. £CJ1~ PY'lKI1 c,D.eJlaHbi 113 rnnero JKeITe3a, HaAe~bTe Ha HJ.IlI KYCDK pe3KI'IOBOrO W1JaHra, He p~3peBa~ era. aTO He TOnbKO 1130nl1pyeT nlTOCKOrJ'54h1. HO 11 WnSHr, pacnp!llolnRRCb, :JaCT3BIIT Ill( 6b1crpee pa3MI:ri~aTb~.

• HHKOr,llB lUI pa60raflT8 (l8ccarw«a1.!1t C 5olll'llll~ )01 raiiKaMIt - Olll! "3aIWI3b1saKJT" rpa~", w yCI10~R' lOT 3aMBI'!Y. KpaMe rero, AlTR 6onTOBil rae~ y sac een, I9e'lHb!e KnIO'1I1.

Hec~IOTPII till npocrue nprUlllllJIful pa60'l'hl II,BIll'aTeJlJI, ~1I10['l1e BllJl,bf 311:l'opeMO!ITHDlll pa- 6011'pe6:~1I0T -rO'UI bi)( pel]'n"'jl.OB.OK: .aWl InJl(fI on pt;.;xenBlllioro KO)l ~r~eCTBa Mac.us B lJ,ll1fI'aTe.n.b, 1l0.nI(a~l(11 Ulld Ubi ,110 orrpll.lJ.eJtelU(01;ll tJ.a8i/IeH~l!l. 9;)J(PY'lllllaml$l 50J[1l'OD II taee c orrpe,[le:llell!J I>lM yrJj1[lIeM. Y(,"Til:J;loalll1 onpeneneimero saaopa !ole/lillY lIJ1eKTPOlla~fll cac'l.w. I[JllI. onpeneneinra KOmfqecT~a MaCJIa, lK>l)J.KOCTII. B(!)3Jzylla, a TII.IOI«I tllI.n:netll1J1 Il Dpo',~ro.llMeIOTCfI 11.tICT(,IYMeErTbl flecKO!L&g~:< rnrroe. B »roM p;la;te.Jle paCCKil3h[OOel'CJI 0 CMI·bEX nOJle;m.i>Ix Jof.3 nux.

Il(ynbl, npOBOnOLtHble H KOHYCHble KanH6pbl

B aTOM paancne I aCC~hlJ3ae:J'Ol' 00 J(IJCTPYMeflTax, r<Q'fOjl[,(M.J1 pel'ymrpYJDTCJI 8.l.10PM B CJ)e' 'lax. KO~ITaIITbl, (0 MlIIU[J'!llax C He;3JIllT(TpOIU1bIMH CHCTeMaMll 3llJjCI!1'aJJUlI ~I aa30Pbl D KJ(anaIIlIJL ~h II IllIC'rpYMelll'bl C'J'OJll' Henoporo -11 HIlK01'OPhOi Mal'a;;JH aax fil( ,llilJ!(e paenaior B Ka'[~ CTBe CYSi!HKpOB. Hec~f()'rpSl ua TO 'ITO II o6fiJ'mo oullCblBllI() clleUII<l.lur3,lfp()SIIELl'I1>[il u.lI.CTpy.. eErfbl B cooraercrayiomux l'Jl3B3X, e5 ::J'TII}' 1I XO'ly ynoM~uyn cenxac, 'IT(6)ol. 81>1 MotIDI upMo6p~'ttI" nx II ,lB'rO~I1lra3HHe ITp!1 aO~Ke ,ll]Jyr'JfX aenle.ii,

./ npOBOJlO'lJJ.bIe lJ KOIIYCI(ble Ra.rrH6ph'. 3n I WJCTPYMeJ;f'CW I1CllOJLb3YlOTCIJ upu pel)'lIl!JpOIll<e aaaopon I! onesax (IHIO. 2-.14 ~I 2.15). ,l(1I.'1 petYJlupOOIW .1<130PQQ IIP1lllOllo'mhlii 11m! ,KOFfyCllblii ur:yrr 1'Jle6ye~mro pa:lMepa npoconsraaercs MeX\4Y IIJ1e1crpollm>:rH CBfAI1, <ITo6"r y.6eD,I1'l'b!:Sl, 'fro OIUI Era.'l()7lA1'CJf na IlYllUIOM PlICC"OiILlllj" 3'1'111 ,lI~!k'1'ilIJJl. rnJllUtlL'l~pyloT HylI.tHyIO 'IlcJqJY .

./' nllDcKlle Dzy'DJ>t. 3nlMlf HBC'l'pYMeJl'l'a"'~l perynupyjorcs aaaopu IUlan~L!O" IJlII! KOHTaKTQB. 3nl OT~OCflT€JIbHO npocrsre pat>a1'li1 lle.ITbJ!f llbr!lOlUfH'I'b 6e3 11lY[13 (pile. 2.16). Ilpexne '1eM l\yn11'fb H.X., nOIJUUlJTe B natiopax.Hx '1'll! lKC MoryT piW,II<II1a;r:& 6ecu]la'I'Bo B Mara.1PJHax Jan'lacTeit

60

"acn. I. 3HaKOMCTBO

PIIC. 2.14. npo80J1ll'1Hble'ranH6pw

PIfG. 2. '5, KOHyCHblii KtJiTlI6p

MalJl'lll;lAi C JJerorPQfDIblM 3a)t(IIJ"dHJd.eM Be HylKHl>l peryllllpOIlNIL, rro ,lI]I!I R>ll< Tpe6y.:nCJI ClTeq~aJlbElble 1I0pOl'I1e HHC1'PYMCIITLP. ECJm B BiIluei;l Malillme JJJCK'rpo,woe ;1a1KM'['alme, aa6YJwre Q ItbKY[I.KC utyna JUlfI pel:VJLllpOBK~1 aaaopa 1<0l{TaKl'OB. Ami roro ~T06h1 Y3U3'J'&, naCKOJl&J(O upocroe Mil C3M="TeJlbllOfi peryJUIPOBl(1f 3iUKtITaJme aauref MaUU1Ubl ~r KaXMe IVm . '1'01'0 Tpe€iYIOTCll IfSC'l'pY~1C[fTW. 3arJl"'Une 'U PYKDB"IICTIlO no 06CJIYlKl\S3FI1410. OJ{I~aKO 6YA~"r lIyqwc, e0111 ~1'0 cnenaer aa sac II POtllecCJfOHlI1L Ecrrn anexrpounoe 3alKIITlJ1U{e :<0.1 OWO. oTpel')'Jl11POIJaHO, 06bl'lllOOnO ne Tpc6,Y'CT AOllomnlTe.ru.noi1 ~1'Y1IHpODIOI.

PIte, 2.16, J:la6op IUTOCKH)( u.zyrrOB

rnaBa 2. nyn. I( CepA4Y 1l8weii MaIJJHHW JleJllMT 'I'epro IIL1j.1f1( C HHCTPYMeHTaMH 61

MaHOMeTp Mil H3MepeHMR KOMnpeCcMM

MalIOM!:T].l1>! AJU) 113MepefllUl ROMTlJ;leCCI1I>1 (f.lMc. 2.17), HCfTOJU>3YIO'fC>!.lUTJt rrpoaepxrr KOMnpcccun II IUf..'lRH,llpax_ 3T11 HJiCTPYMefITbl 'l'3IOKC g,WKWl.RJ T K3UOC K.naOaFlOB 11 nOpWfTeJlbIX 1I0J1eu,. Ho~"r~ ~lrurlHtlw npoi5lret.[ c l(OM.rrpeccllci:i lie l'ICllhITbTB8lOT. HO,!lJ1Jt Ma1UHfi nocrapme STQ'f Aec.IIOlKlfblW IUIC'r]lYMClf1' 6YileT :.:opOlUKM up»o6peTIlRHe". Oa IIOMO:l':eT onpe;u".JUlTb I!])06.neMY Ii G.>K01l0MU'i'b tleli1>l'R. Maaouerpu IIKpy~J'maeMoro "Idna JUIJl H8MepelHUl I«lMUpec.cI1H rrnonte B HCl'II;l/i.bl!O'aaHKlf, 110 O!l&I'IflO CTOR'I' tleC;KOlllif(O Il.OpOlKe.

Hroall11CIIMO 0'1' roro, r.lmLl'~IJ:)yt'Te nu ~~I P.aPOl'HTb illO~Ja Jl Fap3.lI<e, B nyt'H, Y 060'IiUlhl rpol'yapa IlJl:II B aaTeM;lcTep.CKoil Me~()l; DJ.l<U.IM, KQI'M RbI ~a6epeIecb nOA L,aUUT HilI! "0)! .saJlIllJTY. caera ecema ue 6y.l\e'I' XBa1'l1TI •. .l1ilMlla o6ecnc'fWl' 'rpe6yeMoe ocaeutenue, He oc.neTT_~JU1 II.pn ~TQM HaC (pire. 2.18).

IToxymdire JlaMllY C 3atUI11'HOM cel'Koli xM~ Obi ua n(lJl-Jla~mOqKI1 '11 C ,lIJmnHhlM, xopomo U~(lllilfpOBaHflhlM n-P0llOllOM. (Op]rell'r~JPyii"rech 1(3M: Mmifl~{~1 ua mITl'IMe1'poBbJR I1POBO.n.. JIaMnbl C KOpOTKI1 M Ii rrpQfJOJ1a"m ,lIemeBJle, [(0 AJ{lf 'l"pKoil mwm.J llO'~pOOYe1'C" IH:lKynRTh YII:JHIHH" 'feJlTo. 'l:To6$ Ir0ll11etTll .'IRMny K MamJ.lae, H 8bJ norparure 60J1bWCJ'lpeMCIDI aa 6ero'l'ffIO.)

B'hl OOFI3'PY)!( are, qTO JlBM Ill! II oneaua J~Jm pasHblX AOMaUJlIllX pa60T If ll.lUl pa60Thl CHRllYlKll HO'll;>)O, Mil atml Bbi cofl'lpneTeCh pa60TaTb JlaJleltO OT pnsenea, B nonoaueuae ~ "~M'ne BaM nOHBJloGIITCR YllJlrno~Te;rb. l( C~CTblO, II )JaMUl!

PHe. 2. til. J1sMrra

82

'1acrb I, 3H8KOMCTSO

H yJtlUH!I1Te.llb CTUli1' IUlll"POI'O. Bm MOlKeTe KYrTlI'M, nru.wy, pa60:ralOlUYW 0'1' II1(~JUlTOp" uo,i G3TlIpeH MlUIIT'iFly,l •• Die SI BJJp,e.~a lIOPTilTHBfil>J\" ¢OHaplUCkI C rTL1TalH1eM ot earapeex. 1(0' ropue xnpQmn ;1)19 f!p'Il!blX ~a60T R !<eMUHtli·a.

~~" Y 1mnw!lIo'll 3B.1JJ;lt:l"1Ioj! cerxa eDTb J~pIO'lOl( esepxy, ~TQ61Jl ,mmy nQ,Ileet.~I~b

J;jt1 flO]l KanO'rOM fUU1 sa 6JJJ.UKaJJloeJ1 lIEran!>!. [(pIOYO!( oxeus Y/l06el~, 110 lie ~elllQl~' me ;lQ.;uny IlQ 'l7IlO"lIWO mo'«mpOBOOJ!U¢e/

15oJll>1mUI <raC1'b ~laWmj npoaaercs e ",oMTI})eK'T'!, C ;llOMKpaTOM. KOrop.bLii uY)Ken rrpn eMefle KOJIec. ECJTII 8M Ky-nlfllll! rTO,ll(:plllal.lli}!T0 M;UIJlil11Y H]llI sanr .a.OMKpa'l' me-TO IIO'll'P"JlCIl, Hy~(IIO ero R:Y1UT'n,. Ecml Db! peUll'lle, xro tl~)!(el'l flOBllIH 1l0MJ(paT, M.OlKllTe t<y II IilTb 'il"PaJIJI~.Jlo,rpaMM· ilJJ'ii llOM'O;paT, filii II COBC'T)'IO Upl106pec1'~1 1,5'TOHllbIU nl.llpaBJ1H'teOKllit, AOM'Kpa'l', KOTOPbllj b1aOOTaeT l!ibICTpEC If He C~lHlUKOM aopor (eM, puc. 1,1),

He:lanM'CII~IO 01' TI'rm 1l0KYJlaeJ\,1oro 1lO~IKpaTa, ~6~1I11'retb, qTV tlH nm,p:o/jfIT It KClIJC'fj)yl~LlIUI KY3'OBa nallLe&! MarJ.lJoU(hl, Orlp~/le.1)lIl1ll1l])l'GyeM~Ii-i'I'llll ,Il!i)Ml!jla'ra 11 Y3tllll'b. KaK nom>3lli:aan.CH IlOM.lcpa1'OM, fI.oC'l'a.1!Jl~eM 101M C M<UlJlIUOi!, MOlKlfil Y upozmsua B Maraal111e aall'lacreii MIl B nucrpyxnnu ( awroMo6rro/Jl(l.

nepilo.auo,tCC~11 Iip08epni'fl'c H M'a~bTaaj\Te ,IlO~L1(paT. H~ Iro.lll>3yiil'CCb IIOMtqlH' TO;.! Oe;! LlO.IJJIe;p)l(N1 If He rIOlllm\\laIiTC MBUlJllIY, IJpCIIIlil,lll(l'MhF10 ae san.'I4lirlipl)Ba~ lto.~l!i::a. H IIC'l'jlyKlllll~ II C:OBeJ'bl tiC<lQllac;uOr'l'H I'IU nOJll~~"OOIlI'IJO ,QO'MJ{parOM 'I CMeli~ "'f),lICe:. ~\I. B rmUie 1 ~al'fJ l\o~I)I('efl3f,raTb ~)Iwbli,i BOIlilTem.".

YOI'JUn'f'Cb, '!'TO JlOM~paT IIOCTOKlllJO uaxonrrrcu B 6aral!UITIKe. ECJITI 1I0U'VIOOIITCfI nOM.e· !JIIITb KOJJeCO B rryTll, O'!eflO uenpnarnc 6YJl(!1I 06napymm'", 'no lfoMNpaT OCTIlJlCJ1 n r1\pJJI( ,

Ha6oPbl~HCTpYMeHT08

Ec.nH, npO~IITaB s1)' rlissy, Bioi Hcnyran~cb, ~TO Hyli(110 f10~ynarb npaKTHHOOKH Boe, nOCMDTP~ rQl'Ollbie Ha~GPbl ~I'IGrp~Me!lTOR, rrO~t~ Kalt:llfili\ KPymiblii nOQTaJlw.~K pa!lnIlQ~:Tpa~ReT Kep,apOf\o\e ~aooPbl OC' HOBHbl~ asTOMoOOnbli~ I1HCTPYMSHTOB, OOA,6P*auJ,I18 ace, 'ITO MO)l(eT nOH8,Ilo6~ AfI~ TlIJ<HH'lBCKoro 06CflYlll'H1IaHAAil M€Jlmro peMOI\Ta, Ecn~ y sac aooonllm<.o KeT IIKCTpYMeKIol, TO ero IItllll8 KYl\l1f!" On· Haro yOOtu1TSCb a TOM, 'ITO oepere TOBSPbI xopowS(o Ka~ecTBll, JlY'lwe I1Me1'b napy XOPOllll>1X MHCrpy· MeHiOB, ~eM ,60nbWaii ilCOOPT~MeHT pa3l1oaopa:M1oro AA~Ma,

t<cTaT~. nyt;Tble ~U\I'IKJIl MR ~HCTpYMeHTOB HeAapor~ 11 I1X 07011T nplo106pec1l1, OH~ nOMoralOX nOAep)l(31'b I1HCTfijMBIiTbi B ~Jo\CTOTe 11. ~TO oaMO~ BaJKHOe, kOMn8tm10 B OAHOM MeeTe. no,q6eplflll lIerKJll~ nnaerMaCCQ8b1ii RlJ1WK, KOTOPbl~ nsrro 1l0Mel!l<leTC~ B 6aralKI(IoIK9. HecMOrpR HB TO ~TO ~HcrpYMeIlTlol HY'.KHbI 1I01olll, HennO~O "MeTh I1X nOA pyxoi1, eonl1 nonOMKa npOl130lllVa p,anekO or 1I0Ma,

ECJJ1I nbl~06l1pae'reCb paGO'fll'fb mll\ ~fllIl!1rnoii. Ilaal n01;1>:6yeTC~ napa crpax)'H>11l,IlX l1o;,\nopea, (eM. JNr. 1.2). 131.1 "OlDIl'f'M;le'l'e lIIaIlHrH.¥, erasure 1l0AIJOPI(II aO~JJe .IloMI~Jla'fa II y611- pnere DOMl(Jl<l'l'. M<U:(Llillil ).IO~OIl~'CfI na I)OATloplrax, a lit' na Jl.o~!J\l1a1'e. I(oTopbri:1 ~11il1k:e'r pc:eC'ri) IIJJJ! OnpOK!itl)'TJ><;11. llO)l[JopKI1 llO.ll.ll.eplK)lSalOT MallllUiY ~,eHblljl'M ]lJ'ICJ(Q~j uaaeuu» 11 110' JBOJU1l0T rTOjlKa1'b 6oJ(E,ure omrcrc 1(VJ1eca ail OJml[ pall. Kym.J'I'(' l1U~ nornropmr, IfO 1.1Cpt:ll IIX

rna~a 2. nyrb K cep.aI4Y MUJen MaWHHbI neJlCJfT '1epe3 IIUfHK C IfHCrPYMeHTaMH 6S

1l!XillOJlli31ilS1ll1111eM ,Ilo'lllmlheIilH01'pYJ!.L!IUl. npHSC,!l.eHll.ble B !'Jl3BI! 1 "OTO AOJ!lIi<.e!1 3Ha'7'1 JJ:al!(JIW·t\ BIilAl[l1e,,1).b",

3aMella ucanopcx Kopo6kaMJ<L, 'l<aMIUlMIl JU1J,ll<:KPIlM'IlIblH !aliT 13, eeee onacHO.,lP, Oml MOI}''' .BblCKOf[l>31lYl'b, OOI(!t BEll HIIXOJ1;lH'eC!. noa Mal!) I<Il,loii, C /taM' l{paoroM MO)!(~ 11JlOH80int: 10 )J(f! caace, ltOJTOMY eCJI11 8M C06W,paeT6Cb p860· 'TaTb 1l0A M.Bllll!l1ol:1 (a .Sal>t 3TO npuaerca J[eJJ!lTb, Koma ItylKBO tiY;:{lIT CMerotTb MaMO 11Jrr! B.bm~:I!l.lt';cb nOAo61lbie patioret), I'zyrlH'rf napy lIIDIIllOPO((. CatOHOMJle.tlHblf caM(JC1:0.117Mblt.ofi )Ja6oTo'l\ ,!!e!l.h rH M@Mell'IaJlldlO 0.l(}'1111'l' J!lTpaTbI ua uannopxa.

Ecmr nbl6Y.lleTe npO.BIlJlW,J'b MHom apeMelUI n,O)!. MBl!.Il!liOH, KynuTB,npary, «OIOPlIJl, [10 cyn1, npe!\G'raMlleT cb60111 n;ocKY G l(OlleG~l}(a~m (pHC. 2.19), Blil 1111, Flee nqOOil1'ech II nefl(O nepeABPrraereCb nail Mallnllmli.

EClfl1 BJOI 1i:t;lp0DJ,r0 CTQlllrP, !laM. aer- 11.0 CaMT[lI' QJ,\eJUI'I"b.@liirY l!I3 ql:lFleplil 11 1'f'_QJlhl(I1~, I{OJlllC 0'[1 pD.\I1IKD:ll&rX ~Orf'''KOl). ECJJIi BaM ~a,!!Oe.rt0 lIQC1'Omlllo ~rn'1"O tJ:O~yna'l'b. l1ollp06yirre .~e~l> [Ill CTapyLO IlWlC~11I:Hiy,

Eex'Pl 1>W 11 e .co6I1.pae'TeCh npo.B021J.r~·1> Mlloro DPBM(lHl! J.10n Mall'll1}(Qj1, a flnalU' pyere npocrn MeN:!l!fl> 1i:l;)Jleea, Itpollep!l'Pb MaCJJO, aa6YZlbTe 0 PMC:, 2. T!'i: ,lJ,para .Ilel)aer pa60ry no.ll MaUIl1~ol1 /.lpare II y6elll!'reCb, 'rm sanm IIDM.Jqlal' J.l tlOIlJ1 op- )I,I106HefI

KI4 npaennnno paiSOTIlIOT, II B.bl suaere, Ita!! I'll'll!

6roollarrlO rmJI.b3.0Blm&ClI (eM. (,JlaB}' 1), 1'11'06hl YJllaTb, '!Carc nO.lIb30na'l1bCll tloP.t'KpaTOM, 110- ~-rawI$leJ',lbIM C Mllllnuroi'i, 1l000MO:t]lH1'e H1~CTPY~lllO K :la:rOM'06wJ'lO. MO:lKH,O 7BJOKe 0TI'lecnf I!OM~pa'l1 II ~,ara3l1'I'J]lI cnPOGlftb l«(Jro"E"~6YIlb, )!1I!l( Oil paOOTae"1'.

Orueryurareni, ua ~Jo;M JleJre -rpYIJ,He l~lIlIBa'f.Fj l.u~vrpyMcH'I'CM, 110 on Q6Ji3ulnll:'lI'lJW J!LO}]~fl 6b1u, B M3lUllEle. CffBeTYW KYIIRT& !G!Jr!Jl1laM~crB.brH UDPOlUl(QSWK Ill"BBl.'J'lIIH1!eJIb.

nolK!\P 11 JlB1!1."a~'e]le, eMIl Ii'I'O BOllpeM.r;l ITOTynIHT.b, ElC HllueCBI ~moro Bpl?J!a AI.<Jllunre, Dpnve~a:rllllUJI~ nemll<!f! A!O~.(eT 3:ITOpel'BOI O>T CJlyqaliinl!ll' ilC'KjlIiII'lT BbJ~OKIlliI'lJlb'l1fUilX npoOO)l08 • .i10lK<!P IJliIl'l}SIAIt"l' C7,palm!!l, fLO Ha caMD¥" acne .r:trIHrd~ rOpM,. GlIo,f!ill:J/t"lJ,. ECJll1 ere 6blC'l:PO rlo-rYIUHTb, MaIIHJ,ua ae .110;lly~lfl' 110Bpe~eBl<li~ lJool5'me HJH1 rlOJlYQI1T Ue3tIa'lwrMJ,U1>le nOB pelll.ll.CIU1&,

OlryPICH, [H"JI!lliW.IHC Ii,! 3a)lHee CWlelJ,be. Ta)f(1! MO''Y'" ¢:l1pOI!QU~lpOl),a'fb- rralltap, nOll't'lPl>l' D03RIIJ<i;Qb'l' IX fl'r r!OSPeJfi;IlCLlIUI TOI1JUI80npOBOil3, nell~tll13aI!lJIlere .1,apOlOpaTopa III uerlCn;pilSH9it <llIerorponpOBI!liU\lJ, nO~'I'lNY fleJ1.(1poIiOIi orfIery" UllneJlli ne 1'aJInl'lO C;lK0H~l>flI'l' ,n;ellbl'l'I, HO II onacer aa..., )ft~SRI,. E<;Jru o~ar BOO, mpaf! W! HaXQJJ:I)TC}l aooJje 6ell,.~o'tialCa l~ ec.nJil Bb! C'llI't'lleT,e, 'l'1'Q OII MQ)IWl' II~O' ll~a'l1bC", Ja(!)y lll>re 0 rep01l3MC, yliiel"d·iiLTC l'lll~'1'e E1(\ S6!>1JllO.

IIOCKOJIhKY 6eH306aK same acero HaXO.llIlTCJl' npSlMO noll 6araJl(I:1J.tKOM, AeplIiiHTe orseryurarem, IlOA nepeJULHM CKneHbeM II COOTBe1:CTBYJOllJeM neP'KaTeJle, KOtO' piil:l! lie aacr eM)' yxanITloCll rrpa TOPMOlJ(eHID! IlOll ne,zxaJIH.

BOpOHRI1 HCnOJI53YKlTCSI ,!lJll1 aammKH oXJl.Wl(,n.aJ01lJe~ lKl!.m<OCl'H 8 pamtaTop, Ao6as.'leWUl MaCJUl II ABKraTeJll> J.1 TpauCr,mCCHOIIHOro MBCIIB B KIIIT. BOJl>MIfTe 6om.wylO lIOpOmty 113 KYXfIH lUlU KYJlIfTe.B Mara:lJllie. IIDII,XOllHT Kat! I1JIBC'J'Hl(OBlUI, tax R MeTa.JTJIK1IeCKaSI BOPOtIJ(a_ Iloene HCIl0Jl];30ea:1rn~ TIl!aTeJlbHO IIpDMoilTe 00.

K BeKOTOpl>lM aBTOM061UlhHbIM BOPOHKaM rrpanenansr KopOTKl1e lumuU"lI, 1101'0- pble DCTaMlI10'PC.A: lIpllMO B rop.~omI.Hy.

Bhl' 1II0)l(e1'e HarJOJll:llil'fl> srmllK JlY'IJ.I,IlIl,ll1, HHCTpyr.rell'l'a.MIl, IlO ace :lTIl MOJIAhle rrpHCIIQC06- Jlell:HlI I~ MUall1l8Mlol" FIe nosoryr, ~ eanra Mal,lOIHa, .1IOMae17Cl! B 60 I>M 01' l!HBlfJlH3311)11l" a OlUI B sror MOMeUT cnolcofuto .I1elKa'll 1I.0Ma B rapaJKe. He HCf1bl'l,'bLIia1!re cy.nb6y. 3m H:HCTpY' MeHTbll'f MaTepl!l!Jll>l Bee speW! .n.eplIGrri! B MauJIDle (y sac ace !lTI! aelllH aaaepaaxa ylKe eers, nOOTOMY O'rrOBopKH. 'ITO DbI He nonrcrcanenst, He llPII.1:IlIMaJcrrCl!).

-/ TpJDIKH. TPRIIlGl.nOJDKfIbl'.tibITb 'flfC'l'bTMH H 6e3 sopca,

Ii1s6aD.b'fecb OT nponnrauaux 6efl3Hf10M rpnnox - OflT~ .qel'Ko BOClmaMewl.· IOTCl!. Haxoraa ae XpaIDlTe HX D allKPblt'hlX JlOMellle.HlIRX. He 1'lc.Il0Jfb3yi\Te npoMac.n.emIYlo T)lJIDtq aa qe~~·HII,6YII.1>' \{RCTOM. B iIl31l1KHe iIl.tlO),O nelilleCTB, xoropae 11YlKHO .il30.l1I1POII!ITb. noaTOMY no 803MOJl(HOCTII. II36a:abl!'eCb or rpll3K1>1!! TPJlDOIt }I KIDK.D;Wl paa DOJI.b3yATecb 'Il!CTOit. XpaFIJI'Te 'lllCTY1O TpJlnKY 6ea Bopca B nep'lBTO'lnmte: lIllM oua MOlKeT nOHB.ll.OOHT.bGl! AJlII rrpoTHplOl YXBaBTeJllI YPOBBJI MBC:IlB B /lBHraTe.ne MI<! Kn n.

-/ 31l11'1l1.C1H. IIoCJIe aaJIIIe!tl>l csB'lell MJrR scnraxroa npepsraarens coxpaaxre crapue, eCJIR OflU ne CJI){Ul1(OM H3t(OtillJli<tCb. Boaure HX Jl IIllll'l'PYMetlTaJlbUOlool IIWKlCe JIJIIf( 6wc-rpoII saIXeHihl, eCJl!ld CJl}"nrTCJj: 110JloMKlI B !IB;IIta'i!eJ)e • .JleN.e epaay all:t.lelrnTh ~ ·F!QBJIoCMll, Tal< l<all: Q]jH oPHro.u.u;b1 1'o.l1&KO Mil axorpeaaonc CJlY'laJI. To lKl! cassoe OTEIOCHTCl! K CTSPJ>n!I, so ae CJll{lllKOM rpll3lihiM Baa· llYmf(blM (jlIlJll>TpaM, poropaa II .npynw MeJlKHM MexaHll3MaM. IIapa 1I01l0J[TiHTeJrbFlblX raes, 60J1l'OB it BJ!KTOB raKlKe 6yJJYT llOJle3H'bl B cnysae, ecna noTCPIIIDlCb crapste !UIH CJTY'Iailno COpBaJTaCb pe3b6a.

-/ ABapHlIBhle ,lleT8JIH. KymtTe il.onOllHllTeJTbl:T.ble "eM 1111, nal1py6KK cHc1'e~n;l OXiIa$.ll!!H11JI, TepMoCTaT, .Kp,blIJ.lll:Y paJl;I'llI'topa u npellOXpatI'Ii'ltJ111 - 0101 ueAOPOnt 11 n:o/oloryr peWlI1'b MJlOrH(l LIPQ6JJeld,bI B lIaJ1bHeil: aepnre.

-/ 3anaCHDe KOJl!!CO. qaule I1[lOBepRike sanacaoe I(OJleeD. nOMcwrrb KOJlecO TOJIbl<O Ami rero, 'l1'o6h1 yauars, '1m aanacxoe xoaeco TillI(e OP06H1'O,O'le.Hb 06lill;tlO. ECIDI saute aarracaoe KOJlecO CJlHlllJ(OM aaaomeno, KymlTe apyroe, DOJ1bUlRIiCTJ!O aOTOMexaHHKOB aeineao npoll8Jl.Y'l' .mo6ylO 6blBmyro a Yl101'pe(5·JreHIUl TJlJmy. YOeJU{TeCb 1l TOM, YTO alia H!{lKHOrO paa~!epa 11 ee coCiI:OIl!l:l1B nO)ly~lue paille!!.

rnBSS 2. f1yn If C4iAA'lY .,IwaH MBUlHHbI nElJKJIT 'I&peS iuplK C HHCTPYU8HT8MH 65

6IlJUJOHlll>dil(JJ!()'" EanllOBIThlij IUflO-q KHOfj'[a nOCl'BDJUIe'I:CJI, {(al( 11 llOMlq)arr, c UOBh1~UI Maw>U1a'lI{ (pT'C. 2.20). On ucnomeyerca nns OTKp}"nlBll~1M1I HpenelKl!bJ)[ raex xonec. ECJIW BhT 6Yl!eTC [lo":ymtTL 6llJUlOHHhm l<ItlO'l. QeTaJlOanTe C80i111hT6op H311pscm060M - oa aaer 60JlblUee YCl<JJll1e'.

npoCTO~ I5$MOHHb'~ 1U11O~

__ KpeCT006pe3Hblii i5anllOHHbI~ KlJiO'l

PHC. 2,20. fiallnO)lHblS iU11O~M lleo6"xoAIfl,lbl nplf eMelle KOJIIlC

-t' IlpHKYPHB8Telt&, OlJetib '!.aCTO AJl$l nyCK3 ,!I1IJml'Tl!.Illl R~ xaaraer 3_~eKTpK~eCICQI'O TOM, TaK npOf(Cl(O;llI>lT .'l060 IIB-aa crrapoii aKK}'M),Jl:ll!ropfloli ootapeH, 1lli60 l-IS-3n He Bbfl(;;lJl(}'le1'!J;blX 1l0speMII Jj;!ap. ECJJl-I Bbl IIOllaJIll B nO,llo6n)'TO CII1'}'alUHO, ,!l~60 l!;,!lwre t10MoetH' 0'1" 6mJ.1:lKillweJ'() aBTOCepBHca, JllIGO, e.GJT1iI Bioi 0 6e30rraCllOM, "YeTO naCl!.IleHlfGM pallo,EI!!, mlll:pf1J6yiWe OCTaIIOOltl'h rrpoealKaJOllQ'1O Mrumlay, ,lJ,OIl'1'llTh UpH1')'P1fllllTeJIL (pHC. 2.21), 6hTC'rpo ero non((mownb Ii aanecTil~l> OT ~1aJJ1HlJbI naniere C11(lCll'Te.rrII. BQHbmKHcTBo mo,lJ,cii' nOOp090.n:&.110 IlO,ll;BeprB,1QT MaWJ,IHY Till«lJ! onepal.llofl'f, '"U( ~a'J( Olm se repsror lnt'lero, KpOMe nap61 ~lHH}'T BMMeHH, IiO Db! Ca~1l1 AOJIUI,I penrars, noaaep-

1 J1y""'« BanD "'1""'110 Om.OMOilO 314,. WfU 1-iJJo,'L1UJ81/1O llPOrpOCt;UoIIlW>f!!IKJ yOi!W<81f"YIiJ UJJr,O,6"!1 "!IYfHOtO P-l!fKl (~bI~tlO lIQ 17 INll1 19 M.'f) U ~ II.1i 8 npllotmy 60pomOl( (WomlJ8mtm8Y"1I4e~o paa.<I8pa u iJ;ruIl()" ~e MeHle 40 CiII. O,<u CJIIOJIill 1<8 m4K Oopozo, 110 8 CIL~oe 7l4noi1roiJR~ee apeNJI.JoI01'l'1J cr .. ""o _PII"um~ sac. OrTlllWliLe llpo!J>eccuO,/aJlb1.ou ZOII081<U am o61>1'IIWil CQC1TIoum It 111~ 'Imo 0"0 Il32QmlUlilU8aem", us .blCOKokauecmselfHbLT OOp/1l08 J!VI'I!MJ1IIIoii cmasu U IiAIBem cne~OJtbHYIlNjJOP;jllllPaNBii. TIoamo."lI np!1 Om:Kpll'fUUOl(11U "1JpU~lJl1elftJlI!20" ~MeCHtJlO 61l11ma aHa HUI<OWa He 1l0~IUJm U He 1!oopeaum l(l!'OIl"!l 6W"'LU, iJ_e ec;,w tlIJI wwelll:me 110 60pomOK Mernpo8!J1O mp!l6y.liiM""""ailo6",,,a Il'HWlp/I.!l871m, 81>1 MCXlICifme 6b1.111b J/81lp(J),"'.1lfno OT/IJq1/1mumeJlla6M "trrpyihlbliJ," liD4ml - [)']iIlMC'i, Pc,!(,

lIam I. 3H8KOMCTBO

f'aJrbCS! .1m Rl1cllY KP:3l1ElI MIllliI1'.i'fJ,l, eCJm :;)J'(!lcT C$.MWI "enllllH'teJf.b" o'l(3JKeTcli 1'pa6WLlenC1,~. B rnaae 21 "g'l'fl )l.en3m., eCJIl'l aB'.tQ~1C611JT~ CTaJl n Int c M~CTa· 1l3Hbl illtG11PYK1~!nr IIO npllBIlJlbHoMy·'n{)I~){ypl'l:naID1111".

npfiKYP11ll3te;l]'J> Mmrmo E'ynJITT. 3& ropaaao YeJ'!l>TJJ~')O I[el~y, geM ,RbI aallJla'l'Il~'e aBTOc~pllMCy sa yCJlyrn, Xop01JJldi: nplmypJlIIaTe.n'l> CrOH1' AP,pOOKe, Tal( lqu,: Y HEm 11CIlQ)lb3)f10'l'CJ! 60nee TO.1Il::11>le nposona, J!l.Me:IDU\He Mell.blllee ,COnpOTH.BJIeHlle II ITlI?IlYGKaIOIl(lfe 6om.mtlli rox 0 MfnUillmM nallE;JUle~rrlanpJ1~ell1(J1.

P~G, 2',21, npIIKypf,fBaTeJJ~ lIanollb3yerGli ,IlIIR :JaAYCKll AB~fliilll11l

IiHOl'.!la yenex l!I.IDI npO!lllJ! Ql!TepaIlIll{ "nplrny])KIlllKlar" aRBlf,e1\J1' ,OT I(lI.~ec'f'UR npOBOl\OB ld 3l1.iKllId.OB npm<yp»lIR1'eJlil. ECJr)I 0);1 lleneBbli1:. eers CIloGo6 Y!IY'IlllJ1\:t:h ero pa!5ory: cmr.l,1l1'Te IlJI3CTHI«(),BYIO 060na'lI()" aar,plofBa]QIllY:~ MeCTO COe.ll)~lfe[fir,ll npOBO.!iOD l<I 3a.:J1<i1lll'>10ll, )I CO~M!I''fe era Jlllocf(ory6uaM iii , 3:nr ,IleltcT,lI!l!l YJI)"IllI31OT KOB'l',aK'l', If J1FIOrJla nepsae Hecl(O'II:il~O paaaeure,1lM~ n,plIxypKllaoreJIb pa!ione!J' Be;rnmOJlenno, JIY'InT!ill onoco6 1136ell<:l.Tb 8TItX np06JleM - aannarrcrs !ly;rh 6oJ1bme all. 6oJle.e J<1I'1C01'Dettffhli.i np1lfl~ypIfBa'Eem.,

., OGoPYAOBaJllre,IJ;JIJI O~ICTJm aB'ro~roI'iHJISI. Oil: eaera II J1b,n;a. Ecna Blot lKlIlIeTe II Mec:rax e XWI'O,!IHWM KJlI1Ma'tOM, f,!le 3UMQ,11 '1l1e1'O' Oh1l1aer 1'0JlMe,ll, B03J1!Te C co6oifr 'nerrld npo·tl1BOCKOJlblKeaJl.ll. II Mental< C lleCl(CiM, (Ka~n!:H.1:IaH com. 6oJll>lIle lie MGnOJl.bSYeoJ'CR, 'l:aK KaLt OT nee MetaJrJJ nQl[Bepra~roll J(Opp03.ItT1 H C'llUlieTClI, "ITO 0013 l:Ial:lOC~IT y:rposy 0KpY.)IGU{)llLei® cpeae.) MaJ1e.tlb~aR J[Qnanca TIOMQlKet QT,KanaTb l<OJleGa, II CJqteOOK O'lHCTHT aerpence 01 exnn, ecmt. Bhl: napJ(QllaJIRcr. ,60 DpeMiI CHeFOtTat(B H Gllel' trpespamncs B 1I1l}:! B 1'OJl01l6- mtIlynoMo)f(e'l' 6REqla'Rlfl11Io6]Iellelm'l'eJU[,

rnass .2~ nyrb I€ cep.QIlY silWeR MSWHHblne,wHr '1ape3 RUUfK G HHcrpYMeHTBMH 61

" <DOHS,PU1(Il: U OTPalK6T'MIl,. ¢lIlHapIlK nDM~er lIe:rJl¥ Bail't'H Y"3,B!mle aa IIQJi Mallll'[l'Ibl lrtRY'llllUI, 1l000aQI1m JI)"Il!!,e Dw,tl,B'I'h !lOll KsnOTOM, eC!Ilf nama ~(ai[J;II~Ha MOMMae!>, 11 nOCJlyml!l'T allap){ilHblM, ClirHaJ!0M {V)Sf !IpJ{6JJlIlI!aJ<:lt.uerOM TpiIlICJ:lOP'rlI, eCJ.lllllaM npmJ]JIOCI> OOTaJrOBIiIThCJI sa ,IIopore ,!lJtlJ peMOln'a. ,!'!JIll lIToil l(eJIH Jly,\£we DIl,llXOltlfT <pOE£llPJ~ e ~98dROil' ~f!fl'3m(Oi!· KOEl€'fRO, Bbl)l,OJi:lICRW ~C'1'31IHrp !lOill>le &Tape~~I{ l~ HMe'j'b napy aanacnux,

DIIWMj1J1l1en:opotoMY orp3)llalOll\eM~ TpeyroJrbIDtK'}' BIlJIl3 Oc:naH('lBlmmBJIell Ma1JJ:I1:f.UI 6Yll,e1 aaMerna 116 ,!lopore" r"-«IIIGS! Ii' cllnralml'll>le BCIT!,m;ll1q{, 'FI0 ImOfi!l.8 Olf.lil OWB<IIIlT Bem.M3 onaclIbl¥Pf, Tat<: Ka\( MOfY'l' OCJ);eID:tT,1> )rpoe3'lCa!O~'MJ.II\iO ~I!ilO'ITeJle.lt

., AllTe'iX3. )(apOU1aJ1 M.hfCJIb - l{elPKaTb aD'l'~':iKy u MQ<lTepCROlil1 J3 8BTOM0614' ,lie. Bli161Ipai\:Te ory, ItOTOPIU! ~Oll,!ilPlIIll'l' J!l1l31ible omtIThl, UlHlllQl!, aHli11Oa,1rtePl1- a;n:I>HY1Q Ma36. cpeztcrao QT @)I{Cill1:lB Ji xopOlmll! a1iTHGerI'l'l1K Taxae 1'l.a60Phl, !«l111l'l{, COBceM He,aopOJ'He, M();)!<HO Haii~ 13 arrresax HJII1 MBr",'mll<lXaBT0aan~'ac'[eit

., CPeAC1'BO MJI G1DIG1'Klf P)'R. qame scero Gpe,!J.Cl'Ba NIl! Q'fItCl'lO! PYle .iJlIJlIIIO~CJI pac,TIIOpl'l'l'eJ!lIMK CMa30K. ORK aaphHPyroTcn OT el1JlloJ:lliLl! CP!lJlGTB. CEIlIMaIOIDHlt BMtcTe eo I;Ma3((Oil KOlKy, IJ.Q YCFlo:&aHllaIOUlHx, XOpGWO ,1l<IXf!Y' D:r1<lX ~peMoB, KOTol1b1e lteJ!alOl' KOll>y sedOn, Raj;; y MJIOI,I(eaua) H cpej{CTIi I'Ipell,1!apwre.n);)'lOH OYHG1'KII, J(O:oo,PMe B"&! E1BliO.citT,1! na PYKH aQ aasana pal5llT'l;M, a noene pa6aI'b! CMa:n.a l1!ll'KO YIIJl:JlJl61'Gl'I C pyx. Hlllio:rOPlilfl M3 81'!dX CPe'.IlCTII MO)f!f[O B'MlP'BTl> B oAIlI!IA% 41(6);] [lll;ll CTHpKBBl:iIBeCTM lurt'lil.a,OT GM1I3KI'! P! MaCJIl •

., Dep'IIITKII, Ha BCKIClUi (;JI}"Ilrl) AeplIUIl'e B MaWHlle napy nep-raros; TOfl1(l{1!, KPeJ!KIUI H' Ylloolible JI.epqa)l'lI)! Mil M~');IiJl [Iocy~llI,ooTYmll1! B ;'lWO-OM Mara· aillle x03ld!ItTaeREIbJJI TOJ!lIPOB II B oyrrE;pMapKe'Wt. Om'l foH!,l!.OPOro 1l'J10JlT l4 npell.O'J1IlJlru.u.tllOT nOUa.;UIffKe I]JJl311 noll. .'OI"rI1. O;;!IlIi110 6tmllIDI IIIJI" pasraopHTel'lJl Aj0l'Yr paCIfllgp,lfTb nx, rroatoay ayxure p6381!eCrnClo npQl>fbllllJleElf[Ol' M.liI pe;ll-lliill1bf¥.H nep!laTKllMIi. l(O'I'Opbte HI! nOIl.BC!I'HlfellW A~C~lllll9 I5eEl3~m, paC'l'llOpl4'IeJll!li, tl, aKKY14ymrr.-opnoH KIlCllQ1'bJ.

-r 311Jll1cH:bIe HB~l'PYMllHT;Iii[.ECIIJI Db! Be Mo~ere Bee Bpl!MlI ,B03lffh 51U11IK C !ill' ClCPY'"MeHTaMJd '8 MiIIll.lIlfC, OIlTBBloTe B OarID!<HI1K.6 Ila;py oraeprox, lIeCKGJlbKO K0MUHIUlpOllafJJfliIX, 1U!!O'IOj;j CTlllf~P-THOTO pa3M~pa. paaBomlOiit 1UI1Q"l H upoRi'!j(ltJOI1[YIO CMBBKy. T~jCI!e 110lleSEl'bl PU.JU1'!'f[ble },;no6Flble npHe110COMIl,IIJUr, 11 IWTOpm: pa:a){ble OOIiOBHI.re aIJC"lTPy~lel!]&1 I(OM6FtHlfJ):YJIH',e.JI B OAI!llI KEI,CT' VYMeR'r GtpaHHoro 111li\!l •

., rW!OBIIDif y60p. tJ:-ro6bllIbl;ro." Cl'oIlI3lGl1 Be 1T4ll13]:lMH aa ~QJI.o.c.l>l H Will npe!l9TBpa:ll!eHl411 Ilonaz!a~ lIJIJ'I}]HPlX DQ1I:OC 6 1!BllrnIOlJ~fleCl! /l.era.Q1l, iIOcwre renoa lUll! yfiop. I(OroPhfl!'81l! MOll(e'l:e rJ03BOJJ.liI'!'& ClCl6e Hcrr3YJ(STT,. TIolloltll.e1' RenKe .lin iii oejlc6oJI'!(8, H8,lI!lT8JI XOBblpbK9"M l·l!1l1lU1 •

., Mo6mmmbIll Tl!lleljllUl. am )'C'I'politcrso neneaso, KarAS !llii aacrpWIH 118 ,lIO' pore C nOJlOMlumol! MBIDHHoj! WlH nOrnl1lI! B anapjuo, 'Bli! MOJl\IlTe J;1031101l1ll1f~ 3a'TlOMQUlblO POlll'll>TM lIInl1l1,pY~hlIM, JllI60 Jl all'fOMo611JD>1lbLli\. lWly!l .

., ,P-lIiJllbll! aeW;l!" Maryr npI1rOll.fJlThC!I py:nOf! CI(OT'lB, MOl:OJ( J!aOlf.HUIIO!l flail ,llem'bl, ocrpmtl Hom II HOlKHlfll,hl.

Ifson l. .3HSKOMCTBO

YAot5trllll ~OIl'l'pOJ[l>Ji3ll Tat$;lllua ~uC'l'PYl>ltnj'I"Oll (T8ti;). 2.1) flOMO)Ke'T' OTCJle,!lIl'l'l>. 'ITO Y BBC ecrs, 'ITO TP~YIl""1lSI1I 003 sere enon lie MOlKHO oGOR'l'I'JCh. CKonHpyllTf! crpanany fl Ol'HCCJlTe B MlU'a3I1H. (]lfficrpYMefJTbl, OI['Me'lClllIbIC ~BeaAO'lKllMH, McooHsaTe.1)bHbI, HO lIllCTOIl'1' npH<X)PeC'J'iI. ]lfncrpYMeU'I'bl, oG03l1a'leHil.hIe D.l!YMJI

Slll!ilJ(O'll<BMlI, I1peJWaa.HB'H~H.bJ q:on~I(O AnSI Mallilfu C liesneKTpOJUI.t.lMlI eucreMaM.Il SroKRrattilll.)

Ta6111UUI 2.1. KOHTponbHall ra6111t1l8 MHCTPYM8HTOB

Een.

H&r

06b1~HbleOTBepU:~ KpscToo6l1aakl:olB' ompTK~ Wypyno,o,ep)l:arenb' KOM6~H~poBaHHble l(,IJiO~~

KanalNBTblH KllIO'f !VI~ paCnP9AElll~eI1R 3<OOIraH~~" KniO~~ !VIR peryn~poBK~ 33)l(MraHMR" YWflaepcaJ1blHblB KlliO'iM

Ha60p TOPI\OBbIl( KIJiO~e~

YAIlMHltTanb c uJaPHMPHO~ ronOBKOA' ilonOnHMTenbHblB P\Il<ORTilM M nepeXO,llMMKM' AHKa!olOMerpM4eCKM~ Knlo'i'

Pa3BOJIHa~ KJliO~

MDJJOTOK.C Kpyrnl>ll,,6o~KO!ol naccaTKII(M a ~MeH~eMoR reoMBTpl1eR npaBonO~HblA 11 KOHYCHbI~ ll.\Vfl nllOClGlii U(yn

MaHOMerp AS1A M3MepeH~A ~OMnpecc~1f' nBMfla'

.l\Of,lKpaT Il nQAAOpKIl

,!lpare'

OfH8l'JWMTeJlb

BOpOHKB

3anaCHOe ~oneco KpeCTOo6pa3HbI~ 6annaHHbI~ KJliO~ np~KYPMaarenb •

Cbd~apflk

AnTe~Ka

rJJasa 2. nyrIJ K C8p,QI4Y sawall MBWHHbI neJKH1l1epea IfUfHK C HHCr/lYMaHT8MH 69

rnaBa 3

npoqn1n8KT~l.feCKoe 06CnY>KMB8HMe elKeMeCSI"IHOe TO

B ,g1liDli ua&!. ,. ,

» IIpOBIWKa BQ3,UYlIfJmro ¢T~Jl.T>TPa ~ Hposepxa pe~uleilf

> Ilposepxa PY'IeihwBoro peM1UI

» Ilposepxa liKKYMY.llJl.TOpliOlJ.15a1'apell » Ifposepxa pamtaropa

.. Ilposepxa Tn:naH.l'Ol!

» Ilposepxa ypO.BBJl Mao!n<l .B ;!T.BKr::mme

» Tlpoaepxa yp0llJ:1Jl ~taooaB .a.BlJOMa:rTPieCKoil. I~nn » Ilposepxa ypO.lU!.R 1T'OPMO~lt0.i1*qKOG"I·1

» Ilpoeepxa ypCllllU! lKl'!lIKOC1'lI r!llq)O~'eJdJT!1TeJmpYJIJ! };> Ilpoaepxa ~OCTO!J"lmil rrpIilaOIDOlI

l> Ilpnsepxa YPOBIIR llm,ll](OCTIiT B OM&Ula!CJle :l> t\pyr:r!e DUQlb,e nposepKH

Mbl nee lnl,lleJIM JJ.1OJ.le~, KOTOPliW nOC'f0J1JiliO Cl'}"!tlT [10 lDHlIaM. Ilepen 'fIeM RaJ( noexan, mm 06bl~IIQ OOltOIJ}lT cson ~{aJJ1MliE,l\ C1)"T.a.l' no llll'UTaM, ,,['roO!>1 npOnepWl'b, lie CTzyu~elihl nn QIDI. 8TJi! life Jl!0;a,n ITO npnmmxe OTI(PlilllaJOT II 3arqJbrBaJDl' .1l1lepLTbIl!CeK DlKacjl''lnKOS II a tzyKllC I'J Ra)K,II.blit 1)a3, )(OPIIB npoxoasr ~~mo )T)UlT&I, rrpOa:CPJlIO'f' KOHcp€ipKH. "IT06Tf1 y6l!)l,lIT&r~, 'ITO 01'111 TIQJIROC'l'bIO )nJIIUlIO'lem,I, Mb! ll'M'eeM().IT Han JoUIMU, HD Y. Ull'X, If!lSepHOe, peJl<B CJI)"I!lIOTCII l1POKOJ[bl, pexe 0'I'lql1>!Tl'i! ill!@CP'lH-11l'1 III peme CJIyqalOTtlH pe'l1\1iI raaa, y- 9THX .TlIO!!.etl FrpKHO y'lIDllCA R BDIpatiom:Th rrpl'IlIhT'lKY rrposepxrs MeJI0'l11 n0il! KanOTOM - B03~ro)l(j'IO, rre ,/;;f1:JICabLU ptJ.IJ,IID.,!!a BhI K)'lIa·ro t;,n:e:nei [(0. Ol1peAMe.ffita, e1Kel>U:C>l'l1JO >! IEI'M 1l0J.iI'HM1~ rme3.II,J~M]lf.

ECJm MhlCn:b 0' peryJlJ'lpHOl! BH3YaJJbI:!0l':l nponepxe eOCTOSll!lUIIT;Bltra'rMSI xenee 'le~·IupJ.lll.llEHmFe.nhHaj noCIi!0TPl1Te Ell! 3'1'0 ·ual(: m;pama lin 1'IPliJI'Jepfqj 15.ITUIIJlm IJ )reCJIIf 1ipeiJrJ1t!6paUjt1!1l11l 70% Npo6~, PlPU6()iJJlU{l4X.II: 'fenOJl{lall!(W B iJopOZ8/ EcJW BaM..JzylKl:!il erne MO'fH!'laIlI1Jl, UOCIIIOTpIlTC CJIe;rryrowYJO nOllCKalIKy.,

B KB~ec.TBe aBooMoro AOWarenI>CTRa, 'ITO 326m Q Malll~"e npl1Heeer n0J11t3~, II paccKUY IIllM elle' 1WlO1I(ee: MHOro nfIT Ha38,q, K0fJl)l ~ ablwna 38MYlil, R nOK\1sMa oaoetAy M\'lKy !kQTOPbl~ BCl!r,qa y6eran, e.!lBa aaB~ea 'ffil'J1~60 MaxaH~4ecKoe)j !!all: ,llsna:rb Bile, 'f1'() om.l$HI') B ~Il rllBse, II Jtaj( peryJ1~PO!mJ\l

I[!laes 121. noon nora KBK ali nOMSHAfl CBS~~ ~ OTPBMO~T~pCBan pacnpeAe~I1Tenb, paCXOA roplO~ero yrJBI1 c 23 AD 13 n/l OO~M. OH t'ibl)1 Ta~ nOpIIJ(SH, ~Ta B cneAYlOlllII1I BblXOAHbla nOMeHlui Bce l.UIlaHr~ ~a· ~aTopa, nO~I1H~ Haeoc OMbiIillTeI1ll, KOTQPbl~ 38K11I1MI1n01 11 Clan y5elt(JlSHHblM MaCTepOM·caMOY'1~O~. 3To ereno OrpOMHblM o5J1e~eH~eM AI\iI M~HA, TalC K1ll( nepeAD MHOR MillI'IHJl8 nBpcI181!T11B8 aa60TbI 0 1J.B'f1. MawH~BX, XOJ'R AIIlKe OAHB MBWIIH8 - am cnl1WKaM MHOro AnA pa60TalOlLle~ Ae8yw~l!. KOHe~HO, e01111 aHa He 8sraMeXSHI1KI

Y6CAH.!IKCb? Torna nee, 'ITO BaM Dp'KIlCTC!! peryJlJlj)HO np0lJeWfl'h, - 3TO BCB 'fTO yro,lVIO, J"AC hlOlKeT 3il.KOIl'illTbCJIlKl1ltKOCTb, sr;rliTl! BOSlzyJl. qTO MQlKeT pa:l60m:aTptfl Wll't 1i3HOCflTbCSl. ,upYJ'HMJ1 CIlOBaMJ1, aTO pCl\IHH, AaWlJllilde B WHHax H YPOBeH.b QXJlIDK,!J;llIOlllelt lKIt;I(ROCTH, 'B SToll mane 06'bIlCI1Ae'tCSl, "ITO H K3J( aCKaTh, 'iTQ .!IeJJaTb, eCJm Bb! Bltpyr 06TiapYJlCHTe, 'ITO BOT liTO xano lIaMCIDI'T'b 1!J11~ uartnnnara.

11 !lOM'6eT[flJI3 6Jl!lfiK )I\lYllflaJ!a 06CJJY)l!HBar,1 1m BI<OJHlll ~TOjl KfLW·Il. C,lICJI3tl'l'C KOnl1l0 /¥1ft C~6A, 'lTOOIil' c:rI1!JI,1l'l'1' sa '('eM, 'nll O~I n:PODf)PIUIH H 'f'f0 Sll:IIICJ:lHJtJ1 B IlBOC!1 Mallll1lle. ,8 soane KHlfn! Bli! RaMl\eII'e if tmaflJ< 'l'eXRWIecKHX xapaierepacrmc, qm6liJ nOTOM He BOJBplLlll3Tb AeTBJl'il, KQTopMe FIe nOWOIVl'!: K flaurcMY all' TOMoOffJllO, !!pO'cTO C,'leJ!lliJTe xornno 6.~lIrrKa lUIH aces caoax M'alllKH, 81llUU are COOTBe1'C'IElyroIllVJe aoxepa !J,eTaJreij Ii BD;jb'~rnTe ere c eo60R B Mil J'a:}1'I11,

O,1l;JUJ paa B MI!CIl1l, YTPOM, nepea TeM mlK gyna-;rn60 rroexar», Boop)<lK]iJTeCb <IIi :1'01-1 rpsuKoii tlea aopca, nncrpysseuraan, 0 KOTOPhlX yno~~maClcTCjl B 3TO~ rnase, !l OTKpOilTe 1<fI1TOT, (Ecmt 8&1 JUflcorna eroro lie aenaan, eM. paanen "1(3J( orxpsrn, KanOT" B rnase 1.) 3areM npoaepsre ace 110 lI)'HIIT3M, fWHBeJIemlI>fM D noc"le,zyJQrUlfx paaaena, x, B l1epBblH p33 sto MOlK6T DTllSjTb r.!HO~O llpeMeUId, HO nOTOM Bb! 6YAeTerrpoeepHTb see rrpK61)}11JI'ITe..'l'hBO 33 15 ~HfHYT.

Ec.lll{ )'lJOJ1BH1> 0XJ1l1lKAi1l0ulelt, TOPMOJHOiit llGf7tl{o~'Teii Ii l'f(lUlJ(ocmt D ~~lApOy(JHmrrene KJUI ypOBeHb MaCJJa O'le.!f b IDI3Kllti, AOIleli'Te ao 'l]le€iyeMoil DeJLMY:11~['t If cnona nponepsre ypD'BeFII; xepea HeCI(OJJ1>I{O )l;!leti. E!;JI1ii Off on.'l'l'b ffJ.t3l<,1iii, 110- HPOClITI:: MEtXaHHKB onpeaemrre yTe'llCy ~I yC'l'pBJiWb fJIIMcnpa'BHocTb.

Haiimrre non KlITIOTOM ceoei!' MallniH&l BO;1,IzyXoO'iIlCTifreJIb (puc, 3.1). B Kap6JOpaTOpHhIX ~1mI'reJlRX OM 06hf'fFfO 60Jrbwoi;! iii J<py:rlTbm, C 1'Op'l31nell c60KY 1'pyol{oti lIJlJI sa60pa noaayxa, B ReKoTOpLIX IU!lKBKl'OPllhlX aaarareasx TOlKe YCTBHOlllJeH KpytJlhti! B03tzyXOO'l}fC1'IlTeJI •• IjO qarne acero - UPll.MO}lrDJl.bHb1.lt

ECIlu orxpynrn, 6apaW:KOB}'lO rai:\K)' Hac xpsmrse BOJ.nyxOO'[flCTIfTem! 11 OTCTeTILyt'b see np_J.ll<lEf we ycrpoflcraa, BHyTP.1' BhJ Half,tUITe DOilAYUJlll>lil $Jvn.Tp. q,.otlIjJ nOCMOTpeTb, rpe- 6yeTCSI Jll1ljJllJlbTPY 3a:MCHa. [fPOCTO BhlFfhTe ero (ecnu OR He rrpaerernyr) n [fOCM01'pnTe srepea aero na comme 1~n:K HPIUfll oser, BfIIlrWTe Jill DOl cneT? Ec.1D'1 ReT, norrpofiyitre nelOHbl(O 6po· emh em Hl'lll{!f.ei!' ctopoaolt 81ms Hi TIleplt)'lO noeepxuoer», tho, A071lKHO Bbn:pRCTl1 l1l113b, (He lzyi·l!re eXDOOb ¢1lJJb1'p, DJ;l em MO)KeTe eme 6PJl'hUfe aaJ')l.!l3F1M'l'&.) EClIH ¢mm.'rp noene uecKbnI)~I1X ynapOJl ocraerca c,nJ1lliKOM, rplI3t.fbJ/"I, BaM trylK(!!f! HOBr;rli. B .r)laBe 13 "Perym~pO)lKa TOlI!llfBHOff CIl(llf'eMI>I" ~l{!IeAelWl GOBeT&l no rroKyr1Ke j13BMeHe BD~AYWW,IX ¢'K!lhTpO)J.

lIOCl<oJrbKY :BOsilylllHhIii cbWI.bTP OTJje.'llfe'l' rpsas H llaCl'HL{bI ITblJIH OT BO~;zyJUI, Bb! 1l0JlllCRbl MeHA'l'b ero elKevo,u,no ifJIH ue p~JKe. 'ieM xepea KalK.!tT>IC 20 'l'bT,C. Kl>I, cYJIII 110 TO~{y, KaK CMbUO QH 5arpSClHHJlCJI. ECJlH Bb] Il3,llHTf! no flDInhllOti I£Jrn nec'falloii MeCTllOCTlil, IIlIM norpetiycrcs MeHfll'h cPI1.!IhTp'laIl!B.

72

'lam I. 3H8KOMCTBO

IlOCMOTpIlTe 118 nee P~lIIID1 (pllc.3.2 II 3.3), xoroptse npl1BOAIIT 8 1l8l~eJrne BellTIfJUlTOp, reseparop If .apyrHe ~ac1'11 Baw:CIt M$InI.H1>L EC.lIll' 1[10601\ HlI p8MHei! rrpOCCIl31!T Tlpl! ]faJl(aTIIl{ 6QJ1ee '!.eM na 1,25 eM, o-rpBryJmpyfl:Te ero lfliTmKefllle, ecmJ 011 B XOpOw.eM C0CT081urn. ECJlH Jill pesrue ecrs l'pClI\T1J1bJ IfJJH [lOTepTOGTII caapyscn HIDI 1I3HyTpM .1TIf60 eCJII! B!lYI'pelt!!lIJl noaepxaocrs omoaaponaua FI 6neCTHT, era trp1fA&l:CJI 3a.\lCHWI"h. B raaae 14 "Kax y6epe'lb Ma· IIIJUI)' 01' rreperpeaa" IIpHBetteHblI£RC\'PYKWUI no pelYJmpooKe H aaaeae peMllefi.

Ecaa Bee lIaBecHoe 060PYilDllaJDJe II Bamei! MalUKHe npHBo.llJilTClI B lIBID!(eRFle OlllmM peMlIeM, 06paTl1TeCb « c.rreilYlOlI\eMY paap;e,TY"

B GOBpe~[elflir.JX al)'l'QM0611J1m: see naaeenoe dOOpy,aOB81me .lJiBI1.l'a11iWl onlI\C seem npxaoJlMTCJI B ABIII:lK8HHC OAflllM AJlHlIl'IliIM IlJIIXmIlM peMFleM (eM. PlIC. 3.3), 3T01' pe-'46!1b oxaaruaaer lice llIKfUlBJ aapBCHOl'O o6opy;a:oaIlI1Hll. II, [10 'I:Iyl!I1 01101'110 062KT1"MaeT pOmfE("saTlll!!llTeJlb, KO'fOPom no.!U{eplKHlIael' npa'BIIJlbH!!e H.aTlllKerrne peMIIl!. ECJI.H CC1'To lI03MOlfl.tl.OCl'h peryJmpo· aari, POilliK-U3U1l1UtTCllb, Db! J!aiI,ae:re MeTIIY, }'KB3bmalOmyIO IlpaBIUlIiRoe JlaT5I*eJIl'Ie pe~[fffi,

IlPOCTo 1I0CMOTpeB IJa PeM6lJh, uenerxo onpenenars, npaBH1Il>HOe lIl'I y B,e'['Q 'I1aT1llf(eRJ.le, }TO ec.mf Off OCJIa6JIeH, Jjhl yCll:brUH1TB CKpldIDffi\He JSyKH npu peSKOM [iaA<aT~JJ! rasa, (TIOAHlIB

13

nanor II S3l1(3B PY~HOj! l'0.ll~mB, norrpocare ~lIaI(QMOrO H<UKlIT'b,!la faa U l1ocnywaihe. il:rn! ~'fDM UCtlGXOll,lfMO 6b!'l'b u Pfl,il;eJl1>Htl OCl'O:POlKBhlMJ ;!IL'llllilue BOROell!, II OAIDK.lIY llolla.'Ibme GIl' peM'llefi.) ECIllI PCMelIl> CJqll! nwr, nycrs npolj!eccllollM 3aM elm'!' pe",etlb H p01IKK"RaTJI:lI(}I'tens, 'TaK [(l!x 'iI,RUle BCel'Q 1l1lJ! nOJlyqmIfl1l JloC'l'yrr3 I( pe},fR10, !1Q1'pe6ye:rCll cml'l'b panxarep fl J{OUl\61fca:rOP KOI!.IULLlMOHcpa.

AKK:YMpIlIropB!lIr'6napcJt (rurn ARB? - ~'[O 'laCTl> GKCTeI>tbl3aJKIll'!IHJ!!If, oea.aasannaaaer B.I!eK[lJJI£lH!CKmll'OJ( /l.fl'l! sarryexa aBTo~o6H,IlJ!. AKE TalOKe GfIll611!'lIeT anCKTpil'lCCl'BOM BC1? sacrn 80TOM0i5K1lH, WIIlIjlYIUCllllOHI{PO'EI<l1'lF1.II KOTopm ORO Tpe6yellM. (Bonuure iun]lOpMi!l.UUI: o c.K~,.eMe aB&lIT'iIUltII B oollleM IJ 6a1upee '8 'Ill.C'l'HOClJ']! rrpa lle)l,eElO a rzaae S • BJrCKTpOCHCreMU - 'l1c.Kpa )l{rfflml Il3.tlJell' M£ltIlllll.bl" rr arnane 12 "Pery=pDaKll snelffJJoofl0I'lY-AoBmlI<lJl".)

81,5, ]{liN: II ,lIpy~le YllC'TlI aameji MruJJ,mH.I, IIBJJlall!tfBaercll, JlDMae'ICR II "l'a6yer peryJIHpH:oi1l npOBepl{ll. B 'laCnIDC'TVI, ~,,,I!'JUdi'l't n\mMlIHlIe cm.6b1M M~~aM 6arnpell, noxaaaa!tb!M aa pile. 3.4. Ba'r'apei.l, e.!.llleplKil.lllelleli B 'j,H&!:'PTe iii rraeTO'!IJiI'llQ 110110!)H!lCMPil: BOllQ,IiI'. ll.lla,'ae, H3,.!IOJl!,O.

ll.,lUI I'I'poBejlKI16aropllll BlllJnbJl:baylheop T~Oj:j 1I0PIe,((OBR'JIeJJWf,QCl'LJI) lIeikl'BJ!H ..

1. EWIII Y BSllllTapbdl ran 6aTspeH co CB8M aeMI>lIIIiI KpIoIIllKaMJI. 6a001(,, CIm,MHTe ,HX (Plfe, 3.5).

Tenepe B O~HO:ellQ~f n'PQIlSW'!'CIl ea'l';we1!, OTlioc»UllileC!! ~ Kli'l'etopWl ~eo6CJIY)IQI:a3CMbI,K.

,fblK(II'Il.a ue oncp.bIll8lble 6a.axy AKE c i!iI1mpeotoH"aG p:ry. (lil' Bo06l1.(e, lIJlKor.ll.a tleK.YJlIITe lIP}! p~6oTe G M3lllJll!of1l) llawCiT 6aTapl!M allIlD!llIeJ;lbl KHCJlOTon. [(0- Tor,nm r:rpR pJl,60'r~ DliI,lll!.l'lJ!l!·r Bo;!(QpeJl, ap61'OM)' p~6o!'aJ.t",e c JUl~f~j QCTOPOllliflO. ECJUllUli:: . .Q'Q1la IlOIJa;ore;P 113 D)J.~ nnw KOlKY, ~eMelt.~l![i.IlP,c,,!oi\Te ee l;Io.ndtL

2. E01III 6aTflpell OOCJlyJf;HBaeMlUI, 3lII'IImrtn:£ BHY'l'Pb,

ECJtij y sac W:€ll6c,.J.rYX(jfllileMlUl AICB, BE,!!l'I1! CMOlKl!T.e arllro c.nena'I'&, t1o.'l'roMY nponycTljTll n. 3 II llepexo.tUne K .a. 4,.

74

TPElQiVBW8JI'PblWKlj

PHc. 3.4. ~8CrH AK5. HIl KDTOpIJB H~O olipalJ48Th BHlfM8f1l1e BO BpeMR npaBep~

3. EIlJIH lImAKocn 1IIfyTp1l 6!lHKH AKB He !lDCraer AD nepxa llJlaCTIIBDK., 1I000eitre p;1{CTHlIJlJtPoeatmylO uOAY WIlt OO,LIy C HHaIVlM CO,LIepl&lIJlHflM MlDlepIl.1l0'!I, noxa DIIB He 1l0KPOCT MIICTHIl;Iil.

'6Y.!lM'e I;I<JHMBTell'bfll>1 ).I FIe '[(O!l:llSa:l!Te ROllY 1l8MHOro Bhllll:C D!laCTIHI ,IIHY"'pfl 6aTapeH.

l

.1

?] r

-

- ,;;;a

PHc. 3.5. KpblwlQI tiarapeR co CHHMaeMblMH KpbIWK8/i1H lII1H nnaHK8MI1

15

rpytil.dC o:rJlmR~l!HII CHM'Da1'l1'lHoro ItIle'l'll, ICOTOJ)b!e OCena!OT aa tCJleIl1MIIX, COfjIUl.IQ1CIL 1'1J)·~a XHMjl 'l,CCKOrtlII3IIHM!),IIe"m'IIHII aKKYMY;'UITOPHQj.! KHCJJ(l'rbl C Me·fIlJl,llO/ll. flpelMc '1CM y6paTb HX, CI{I1MIITe OpODOna C 1I0J10llC.lfTeJlbl!OIt II OrpHIIlI1'l!lIbllOli IIJICMM, OTR;Il),nlD I'lIJhrn trll aalKllMaX, H nOKll~HIlall'l'e KJIeM· Moll, nosa OIUl.Ii1fl-CtlHMO,·CII C KJleMMbl 6ampeH.

llllP8PJtM OO~liJQ CHU.MQUmIl I'IpooaiJ e ompU~me;rhllQa F(JfIlMMW. 0!Ia a6011!1Cl'laem· CH alrQK&M - • llOiJKI1lDllQUfflll CIUlIla/IQ 1'I000o!1lGUml!,llb'j~ii rrpoBoiJ. a: samllM mnpu· l4am8JIl>,.",u. EMI! BlI! nonpo6ye-rc Cllll'l'lt TlOJlolKHT€!JThIlYro loreM"'), nspaon, a rae~ll'blll KJlIO't cnyqafuio COCKO't1lT H npHJ(OClIeTCJI [( 4eMY·Jlll60 MCTalt1lH'IO· exOMY, BaUI lemo" IfplII.lapJITCJI K lleTIlJJl't KaR CltapO'fTildM annapaTOM.

01'JlO'lleB'HJI Illi )QleMMlIX 6aTlIpeH H rrpoaoaax o4Jfllt,nihe cmpoll 3y6f!oll I4Cl'ROI\ WiH OII,HO· paaoaoa AeM8'tlU1)Jl{<lect(otl lUeTI<Oit H CMeCblO n H 1l<8nolii COtLbl 1-1 sonsr, Hactmsre 1'1.8 Dl8TKY cO,lJ;hl, OKYHllT£ DIeTl{)' B BOilY II CIfIl'Ml!l:l'e 0'1'·

nOlK6llllll.

ECJnI npoaoaa it K:q~MM&l He Il'llfCTIIJIJI'Cb UOJIHOc:rblO C 1)01401111>10 COllY K BOitbI no'I1ICTIITe I~ lGIe~rMy JqlyrJ[O~ merRol! 1VI!l O~KCTKH NlIeMM (puc. 3.6) no 6JiocKll, 'IT06h1 06ecne'lliTh lIOPOlliHH 1(011· TalIT. MOlKiio l'aIOK8 Q'IRCTIIl'b asyrpexUlOID aTOpOH)! KJleMM C DOMOl1lltlO mCTl<1I ZVUI K.IleMM.

5. n,potpllTe aee 'fHIlT,oitO;ll.HOpaao&oit TpJlJJl(oit Ges popca.

Crapanrees 1130eraTb nona,n:8Hlllt 0'1'110- PKC. 3.B. KpyrJla~ U/eTll'.ll.an~ O~lirnilf Melillo! lI{eliPlA aa PYlllf 1'1 Ollel!tllY. ECJUt 3TO

ace·TlIJQI CJIyttHJIOCb, CpasY:IIC8 CMOitT8 KX DOl1o,II, TOrAl! RK PYJaI, .11K O.ll.elKlia lie rrOCTplUlalOtt.

6. ,l\1ut npe)lO'l'BpamellJU! lTOlIlOPHOro IIOllBJleHH1I I'ITHX KOPP03HOInIbiX frTJlOxcemdi noKpOIlTe ltlleM¥b1 cMRaKoil: HJlJI B8SeJIIDIOM.

7. HCCJfe,izyltTe opolloAa ~ ICJle.~ npj)BOAOB aa npe.QM,eT KOPP03JJll WIll. 1l000epToenit.

Ec.lUl nOBpelKAe.IDIl! 06mllplThl, TO, B03MOlKRO, npeeona Jt KJle.\lr,u,J CJIeA)'eT 33MeliIITb, I{Ra~e OHH MO"fY'l' BhIlIBa'l'h KOPOWoe 38MbU<atiHe na Macey, 9 pe;;Y.lUo:tan: 'Icr'll lJnCI<TpoB.HXa aB'TOM06HlI.R BhflUle:]' I1a crpcs.

B COSpe1o{eHRhIX M9nIlfllax SaltllllraUl1e, TOltJlKBHlUI Cl'lm:eMSo H t:jIYBK[(HIiIB]~pOBaf(JoIe 8BTOI,IBmorecRoil: :KDD ynplDlillieTCll KOMrI&JO'I'epOM. DP.H pafio:re cARE H If X npOBOna~lJ.I 6yltb::re o'o(ellb OC,TOP(J<Jq!JI!, 'l'Io6b1 lie onnt611:rDCJ1 lit se nQ,lla'J;b HelK~aTe.nlolioe AlInp.IIIKeHl'le na 0;«"'" us J(OMllblOrePOB II CJly'!aiHO' !;Ie ellUl'lb era. 3aMeJla era 6Yilll'T CTOH'J1b oqell.b nenemesol Ocroposero <ll!l\Mali-re JoI naaeBalhe OPOBO.n,a, scerna QTIIJDQ'IaJI ompur{Qm8.llWylO K.lIeMMY nepBoit II nosxmoqast ee lIoCJiweil.

16

'Isen. I. 3HIlKOMCTSO

EC1IH Db! fie XO'l'M'I'e norepare Bile liaCTpOill<M pamro npa O1'KJOO'l:elllifl AK6, BOCnOJtb3yihecb npocn;I~ YC'rpOMC1'IIOM. soropoe nOllK1l1O'laeTC1I l< paa'beM}' np;my~aTt~MI,. (Ero ~~0)K80 !<)'TIWI'h SO ~110l'ill( M8.l1I3JiIHBX 3~eKTpOuinCH.) Ilepea or:KJIJ()'!eHJ<lel\! aRI<)'MY.n:srropRolI 6aTapel'l acraaere yc:rpollCTBO 13 !!as'bCM IIPIfl<YP}l.BaWut, .k1 Y 'Bac coxpaasrcx DCe ltaqpollKH llamt:O. TaR:FlM If(e 06paaoM MOlltRO T,I0AAeplll,llBart'l> tJaM$jTh 60p1'OablX ,~OMIThI9Tep08 p;BH"raTM1! )it KUn.

IIpl{MllTe TRK»e Mepm Ope,uOCTOpOJKHOCm; 130 SpeMII pa60Tbl C AKB 1l0JlJlIl3"blBame OPOBO,ll8, 'lT06bl OIUI He Y.l1aJ1» 1:18 lUleMMbl, EVIH naaaapyere pa60T3TD lIO}! KaJlOTOM C 0poBOAKOR. ecerna CI1HMam Ol'pl<mBrem.H)'lO KJleMMY_ He lIO- 313o.'1ffil'Ie qeMY-H:1I6YJlb Me:r3JlJl1l'l:ecJ(OM)' 38Mb1Kl1Tb KJ)e~QoIhl 6aTspell - 8TO MO)Ke'J' ee nOllpen;HTI>. B eC.lIH B aTO i1peMB nOJtK.1TIO'l61.lbJ 60pTOBble ~OMnl>IOTepbl, Db.[ MOOKeTe I{l( c)!(e'tl>_

8. 'Ec.lIH Y aac B09RHIMH !1;poliJJeMlol C aanycKoM AIIlIJ'UTeJllI, eeaa (jIap'" ClleTlI'1' 'I')',CRJIO lum' lIuTapeJl CTBpBJI II Y aee ecrs KpliWlKH, IWTo,plile 1010)1("0 C}UJn II 3SrJUIByn. BOBHyrpb, K)'Ill!Te 8XK}'MY.llJl'IOPIIlilit npo6HJIR (plle.3.7) I{ ITpoBepJrlhe e ero nOMOm;t.1O 1lJI0TH.OC'I'I. 8J1elITpO.lIHTB B 611l1xax AK6.

Sm'upo6H~[K11 CTOIIT U6110pora. Bet tlll6Hpaere qy'l'b-'I)'Th 3.11elCTpOJJHtB H CMOTpltT6 na IUIBBat011!l!e Il1!1pmm BEIY'!'PI1., Illxana ua rrpo6HKKe nOJ(DJI(e'l' n.rrOTFlaCTb BlIE!KTpOJ1,llTa. EcmlllOt<:a3RTIl.JlH MaJlb!, .llonpo6yl'h'e 38nOll0 saIT.OIlHHl'b If 3apllllllT.b 6a.:rapelO JlB oepjll1'CFJQl'I CTaFllrl~k. ECl1~J BBI.! CKalK)"l'. ~TO eo CJlcp,yeJ' al\MelillTb. TaK H CAe.llail:Te. HeBeCeJlO CHile'll> C "Mef!i'.Boi!" AK5. nO'l1OMy 'ITO Bb! He MoIKe'l'e 3anpOCTO noexars B MaJ'a31't:R 1f~ymrl'h HOBYIO!

EC:1IH y nac ueo6CJ!Y3JCU6ae.1laJ1, 6a'l:apes H eOJ1:1i1 Y sac CCTI> BOm.:rMil1'P, lfonKJIlOq~!Te ero K KJlBMMBM 6aTapcI'I (KpaCllblli nposon K nOliOlKHTeJ1MTOK, 'fepH:bI.H - K OTpUL(aTeJlbElOH). TIPH resmeparypc 20'C, xoraa nee ycrpoacraa OTlUlIO'teUbl, uanpaxerure 1\0.lllliFfO 6blTb 12,6 BOJlb'T'd 14JU! 'Iyr;& IUJ)Ke npa 60llee ml3KHX ressneparypax. Ecnu Y sac HeT BO.llbl'Meorpa, nocersrre cranuaio Texo6cJI;Y}JiIlBa.lU1Jl., 'lT06l>! ,B,W nporecrn-

POllaJlll oaTapelO. PHc_ 3.7. AliKyMY/JllTOPHj,/~ npo(iHMK

9_ Ilpoaepsre xopnyc AK6 8 ee K.IIeMMbl.

ECJnr na R(;JpTzyCe AKB ecrs 6011~lIlfle TpeUUIlJbl W1Jf lI11lihle nORpelII\j(e"f(]{SI l(]IehlM. 6arapeio a:ylKHO aaMeUJITb l1e3aBllI,CHMO QT ee pa6o'! i'IX xapaxrepucmx,

EGlIH ,8M peutltJ1tj aaMe!i:JdTh 6a'TopeIO, lIoKyrrail're HOSy'1(!) 6STapelO 113BeOTBoA roproaoa Map~1I B t.r.3:J'a!lUtlax 3anQa,crell, rra I;Ta:Jl~1iliI 06c.nYlKHBalntll 6a:rapew I1JIIj B YlUlBepMare. He pPlcK)'iilTe nOIIllCTI. BIIPOCllK, xynaa HeHCll'P3Bt[,)'1O 6atapelO. O.!IJ1BKO He trepen.ll!l'lJ1sailTe: nryno C'Ta'sWF!, noporyro 6aTapeIO C fIJITII_1erneii rapBFITHeii B MalWIJ.IY, Dr ICQTOPOt\ BLI rmamrpyere IQtiaBIlThQT xepea roll, l'I.l1H zsa.

rnaBa s. npOcpJfnBKTH'IecKoe 06ClfYJ1fK8SHJfe - eI«SMSCR'IHOe TO

17

He BlitErnW'maihe crapyio ria1-apelO C OOhl'1llblM 6b1'fOSlill>1 MyCOpoM. - OHa nll~ C'l'aBII.liIe'T yrposy ,ll,mI DR(lJ'K'UOIll.eIii CPeJIb1. .11'OCK01fhK}' 63Tape.liJ M.OI)"I' tlCIT0JIf>30- B3'1"bCa nOBl'OplJO, ~ec IIOMel:lJlTh cmpylo 6aTapeIO aa lIonyro C ,ll.OIlJlllTOJ;\ fI "CT1a'r~ cIlOKOIfHD", 3BlU1, 'ITO crapas (mopo CHOsa 6YlleT "D CTpOIO",

PamU110p OXJIa)!(J\aeT ,l{BlffilTe.JlT>. I'l W111 pa60'fbI eMY l'j>e6yerCJI aona ilJIH OX1lil.lK,!J.aIOUJlUI lKlIJtKOCTIi (lU!01"lUI ~a3LI1laeMaH QHmutPPU30,1I), (B T}JaBe 8 "Kax parioraer CMCl'eMa oXJIa:.K,!leU1[S" B~I oonaKOMlI'feCr. C '1aC'fJ{MM ClIcreMbT OlUlalK,ll,6AHJI H ee pa60Toi!;; B rnaae 14 "KaR y6epe'll, MaUIltRY or neperpesa' ysnaere, KSK CJJ.lHh lK14I1KOCTh U BOInOillfl{Tb MeJlKwIi! peMOHT, a B rnaae 21 "'iTO /lella'!',b, ecml SJl'l'oMo6fmlo craa II fl')1 e Mel:Ta" ~a~C!(iI:ru1.DaCTDJlI 'ITO ... ymBo lleJlil'rh, CPIII'! Wlar,aTll.Ilb neperpeaaerea.)

AM aanOJlHt!}nm K(nl'l')'pa O)[JIaJllJtemt~ aceraa RCIlCUlb3yltW CMeCb !(OI~eli!l'pa1'a OlUlJl)!(Jl.a101I!eti lKH.ltKOCTIt It 11,HCTlWJlPlPOBBHHOil BO,!J,bl Il COl1JnIOlllcnTllll 50:50, tJ.,fUI Kpa'I'J(OC1'l'1 II 6yAY ElB3:blB31'1> STY CloleCb npocro ~lIm,lU(OC'l'bK)" U}J]'" "0""13,10'1- Tl!./leli', llP.lC'I'Y1O BO,lt0npOllOAlryKl Bony KCTTOHb3yih1eTOl[bl(O npH ~eft fieOIiXOllHMOC'Ul, B eOBpeMCHHhIX MillIlIDJaJ( eroar R!IIOMHtll(eBble 6J!QIO'I 1{Jl:JlHH,llpos. TIOS'L'OMY Mil aall(1l1'bI ItX O~' Blly'rpeu.m:w KOPP03HH B iU1'I"H$p1l3 1l06aBJUIIOTCH cnemram.aue rrpacaaxa,

l-biKOIflll He 3W11maih:e OlClTa,lOffellb 8 Zl)[J1MliJ ro,lIlI'a'l'eJIlo! Ecmr TpC6yeTC11 ,aonilTb OIlJUIlKlUUOI1\YlO lIGQ,D'QCr.I; 110 Heo6xO,II.Imoro ypDBHJ!, 1'0 'l'rG6b1 Be 06lK!!'lbCll " All. nOBpe).IllT.l> WIaK J:!lWllilIpoB HJll! roIlOBK)' 6.rtol<a (OHIiI MOI)'T I!.IITh rpennnryl), 1I0lltlIII'l'eCb, IlO)QIllDW'aTllJlD oeJ'blF,Ier,lIT06b1 IlpolJep~ ypoBeI:lh lKIillUtJ:K:TIi B KOIfl'Yptl ClX.1I!I:lItJlflflWI If 1l,0li.I(l'T> ere, ec;tIlUte06XOlJ,HMO, Ilhlll0Jli1I1Te c.u.C1U'IOlJ¥le. AeHCTBJUl,

'" ECnn MatO:H.I!Q ,o!iOjly;D;OIllUlIi paCUlllpR'l1eill,1.1I>1M 6a'lXOM, (lIJIBCTHKoBblfil'ia-

qOI~ 1I0Kll3al'lllbdlllll pne, 8,2, eceaaaenc PQ,!I,HBTOPOM, B.KOroPOM ecra ao[fQJIJrH'I'illTbIUI.Il a;:~.oCTIo), He ,'pe6yeTM OTK]lbIBaTb KpJjllIlKY parot,l'rOpa, Jlpocro npoaepere, aocmraer Jm JI.{l11IRQCl'.b OTMeTKl'I "Full" Ita 6o~ 6a'l.Ka, E~111 J re ,uo.cnl raer, Jl,offiIBa'liTe ClIJecJ; DOAbl f[ oXJI=iIJOmeli lKUll,kocTII, noxa OFI~ He Jl.QCrnnreT arojl QT1ole'l'KI1,

'{aru;e Deem 6a'lOK repMe'l'lI'It!}( H aaspsrr !\"(lIiJDlKoA C KIlanaElOM (KaK ua paIUJ<lTOpe), He o'O{j)IiIBam-e Kl1bl1UK',Y, xorna JQllIraTeJ):h pJJ,30~pem, l1Ha'le MOJl(e't npol130rrrn Bbl6pOCl roPJl"lelllli"'~KocTII,

./ Ecmt sa Bamcill MBlOHIJe He YCTIUIQlIJteH paCTmfJlll'l'em.~ 68'10K, BaM HYlKno OuqJbFrh KpblJJ:IKY pansraropa, 3ar.'lllHyr& B orsepcrae II (tro loIepe neotixoAIlMocm) 1l0JUITb lKllIII,KOCT[" B CJIe.nyTOIl'\HX l\'B)'!{ paaaenax paccsaasrsaerca, Kat< 3'1'0 CileltaT.,

KOK 6e30naCHO OTKplilTI:I l<PbIWKY pa,qMaTOpa

~~

Hrllwwa PIe npa6yi/me QmfrpbUllb 1CpblUlK!J pa(Juamapa U1PJl'Ie.ZQ i)uuUlIfIeJUl, ma'/( KU'I( ablp6UUIJITIUCI! ommyaQ llap AI0IJII;6m 06'J!tlNb sac, n"lll»l<Jl]lTe, nosa ,IIBfITal'eJl b OC"I'bUtCl'. Ilposepsre, XOJlotlllblJi JI'Il ,[(o,IU'aTem., rremynas AID! eroro aepxHirtl lllJIrutr paaaaropa, ECJW' uoianr Tal(Oll ropJI'Ulf[, '!'TO K seMY ll~ Jl,OTpOR)'1'hC$J ~Imr xa II: 6YW'O 8 IJeM 60m.JDDe .I13JJJleHJle, UOllQlKlllue, 1101(3 011 ue OCTblfll"l', 1l0CJIe ~el'() MOlliliO OOaOT1:lCEO Q'fKPbl~ "pblWl()'.

78

'iacTb I, 3HBICOMCTBG

QT06h1 OTKpblTb KphllllKJ (pac, 3.8), Hall!POtiTlt ee 'rplUI"Kolit it llJIaBJ10 nosepmrre np01'U.B '£aCOBOit CTpenL(H. 9'1'0 naSBOm11' 1I0C"FeneHKO BhlidTH napy. EMil Obi yaK.l!lil.l'e B.bITOJ(llJauryJO )!(}I,lll(oCTb .IUH ~1HOI'O napa, aBLq)yt'HTe Kpl:mIK)' R llOlKI(WreCb, noxa IKI1,l1KOm Ere OCT&.tIler • .EClI;u nee II nopnaxe, CUlIMIIre Kp.lllUllllY, npo)lOJ))lI:(Ul "KpYTltth ee npoma 'IaCODoli C-rpIlJlJU.f. Korna ClI1'I"MBeTe KpbrmI<)'.ltePllolTech OT )lee HR paCCTOl!1U11l, '11'061>1 OCTaJI.I.I.Il'IilCSl nap 110- Iiall 1I0il )<anal'lmtr !1B ,lUltrr'dTeJlJ>, a He aa aBC.

npOBepK8 K AonlilBKa oxn8>KAalO~eM lKKAKOCTM B PaAK8TOP

Ec.rm CHC:reMa QXJIaJK.!Iem!JI BaUfeJ'O allTOM06~1.IISI He 060PY,llOB3nR paCWHpI1TeJThHb[M 6a'lltOI'd, npoaepsrc yposeus oJUJam.na1l)D.(ati lKI111I(OC'l'l! (nccne roro, «at< Ctil114i1TC KPbUIlKY PIlJUIaropa) II, ecna Heo6xol\I1MO, ,IloJretiTe lKlf,lll{OOTh c:JTe;zytODnlM 06pa30M.

1. "3I1l'JI.II.KKl'e 1l oraepcrae B sepxlIelt QaCl'J1p8,llllBTopa. YpO!leHb lKIl,ltKOCTil )lOIDKW 6&om> IIpilMepllo HIl 3 eM. iBDKe "pag OTBepCTllJl.

ECJIH lIUi,1I.l(OCTb lIIDKe CO'!' II'HYTPIl pII,Iljl!8Topa .1I:lIR BbI Be DlIlJ,lfl\e ee Boo6D.(e, 3HB'Drr YPOBeI{b Cl1H!llIIOM 1lH8KKiI.

2. ECJIH ypOBem. (lJJIUIlKOM mmKHA) 3lIJDIIlllltre B oraepcrae pa,llJraTopa CAt"eCI> 80Jtl>1 » 811l'l1<JlpnaB, nQJ(& oua ue .1l01q)oel' COTbI PBAH8ropa H He 6yzJ;e'I' AOC'IlJF8Tb rpU eaaTlUoIe:rpOI! AO Kpbllllllri.

ITp» Jlj)I'lBepKt' OlWJl.lItlIafOU\eJt );(N")ll(OCT~ D p~.ttkaTOpe 11.ll1l patllJIAlpH'I'e.;u,fJOAI 6a'l"ll11 110Munre P CJTe.IlyfOu:tCIjI.

v' :iKHJl,KOC'rL o6bf'fPO HM eer rxpaCH:blit, 3IlJ1e»Lri!, C"IIHlrl! HlDl' lKeJlTbfll 1\1IeT.

EClIH OHll OOCllBeT.Ra, plK8aoro ~eTa wm 11 Heli 'lTD-TO nnasaer, CJIeltre ee ua KOHTYpa H 3lI.lJciITe 1l0BYlO. Q TOM, 1<31'; II Koma 31'0 CJl.eJIBl'b, paCCKa3b1.8aeTCJ! B rnase 14. "Kax y6t>pe'lb MlIIllilTiy or neperpeaa",

( ECllH nonepxnocn, ;lm,o,l(OCTII M8W1mmcrrall,BeMe/l,JleHlIO OIT0I1HTe Mlllllll'1)' II MeXa!l1fKy, 'lTo6M on nposepan, lIe1"JIJ! re-m D npOltJl3,W(e fOllQlllm (OJ- 1WJI,lqIOD. ria C1'aIIlll11'1 Texo6CJTYlK1UI3Fr1U1 D,JUl I1poBelleKiUl taKOft upoeepxa eCT!> see CneuYIaJTbHOe 060pynoBBfl.He.

O.xJIa.v~·eJlb Q'Iem. TC'lKCW!eH, n03To~fy ero mul,o C)lItBS'rb B cnel.UJa.1l1>HliIe 8M-

..r Ifpll 06c.nylKHD8JOni ~1IC'reMbl OXJl8;KJl.eEllul, npo~naID-e lWIBl!I1"H p~8TOpa. (91'0 'raK1J1: 6o]JbWJle qepllble urnaara, Il:OTOpbLe DXO.!l1l'f B uepxtllox> 'laCTb palIlIa'l"Opa JI llblXOIlln" 113 aero cansy.) ECJm OJUI nO/lTeKa1OT, TpecHYJut. pro- 6yXJIU 11)1 H pac.CJIOIlJIHCb. JI.X I:JIe.ll..veli lH!¥e.zmelJ 1:10 Ja\letlWl'b.

rllBSB 3, npo4J.lWl101l'leCKOe o6cn)IJKHsallKe - exeMeCJI'IHDe TO

79

EOJIee p,(lTllllbfr:ur IDI.cpOPMaII11lI a 3aMeHe WIla:Kroll, II.OJI'lIllll!!l SO,ll,Dl 11JL1~ aJ:ITH<ppH3a spa,Illlarop tJP1~Bell.el\a B rnaae 14 "Kal! y6epe'fb MMIlmly aT neperpeaa". 'h06b1 yalta!!>, 'ITO nelJ.aTb, eCIIH MaWluia nee paBUO neperpeaaercs, 06pa!l'liTecb II raaae 21 ''qro lleJIaTb, e<lJUI aBTO-

Mo6~./I1> CTaJlll HI{ C Mecn". .

Qro6b1 npOBep'l!tTb WJlaarn, QUMOTpJll'Te MOTOPFfbli1 OTCel! I' COlKMIfI(! nOOQepew1'P l<a1ltll.bril ID11aJlf. ECJ1It Blil o6J1apY)K}fre nO,llTekaloIIlKe, paa6Y~lIHle, MJlrKI\e I! paCGiIOIiBw'~eCIl, Cl{H1llI<OM TBeplI.hle HlIlf xpyrrsae lIlJlafITH, saMelllue ax, SaMella mnaara npOC1'3 H Re.qOpOI'1l. HH~TPYKW1H 0 saMaHa llLJIaHTOB BliIllaittlere B 1'!TJ~ne 14.

C;:OIlT lIaM,6m1ll> nlJl2HrI'l OD rcro, i<'al( OHI! car-m Bl>l~ aa C'IOpOl'l., JI106aH BKO-

_ ' HO"flla apeM)lIEI')oI MIl yc~r.lI}1A Fie CTO,I:I'f paecrpcscraa npl~ BH€3amroit QCTaHOBNIl lIa, uiocce 1'il3-3~ Bb!llle~ero 'm;! C'I'POII muanra, MlItuHH,b1ll'exnoMOltul o6hl~.Im lie B03l1T 111.T!aJ1TOB (WM 61i1 llpHWJlOCb BG31-rrrb CJlllffil(OM MHora mnllHroB paaliblX ,[l<!jJOB, )of Y moe Bel' apeMelIK ~(eHJi'l'b tuJlaHrH na aopore), n ,B'hl MQ)!(eTe JlQPOro 33nJl3TII'I!b sa TeXl'IOMOlIJ;& lIM,eCTo Re:JHlI'fflTem.Hc:lll C:rOHMOCTlf mnaara, ROTOPIil:l! Dbl MOrJllI 3a6J1arOllpeMeHIIO JaMeIDITb 6YKBaJlbflO 38 ztecll'l'l> lruHY'l\

MlICJlo YMefL'blllaeT rpeuae B iIBHl'33'ene K o6eCne'll'lllaeT era !lJl-aBR}'1O pa6ory. BblllOJl)Kl11>i npcaepars MaMO xo:tJl 6h! pas, B MeCJ!I!. 'lT06hl y6enKil'bCl'I, 1I0C'TB'I'O'IHO .Ill'! OHa !lHC'I'Oe.

QT06bl onpe.l!eml1h, Tpefiye'Tcl'I 11K llOJlif.BKa M3CJ[a, CileJIaltre CJlellYIOmee.

1. KorJlll ABHt'IITUJt&XOJlO;!l,lilo!A (nml He pa60'l'M'lIe MeHlIWe ,ll.eCIITH MHHyT),BhI!T,IIHHTIl MlICI'JU£blit m:(lJ, (NOTOpl>ll, IDlee7 1I0lJloUQ :ua I:(ORll,e ,it: TOP'lRT cOOKY p;iDlrare.nl1, KQ nesaaano HB pKC_ 3,.9) II IIIiI1'JIHTe cro 'UlOTollrplfllKoll '~a aopea.

so

'Iscn. 1_ 3HSKOMCTBO

(i) nll'lSMY Bbl AllI1lKH1!1 npOSepllTb ypOSeHb MQCJUI caMocTosrrellbHo

He CTOl<!T ,qeJTBTb n.p~B. ~KY, YPOIIM.~ MaCJT.BBQ 3.ilnpaB~e lqacro Ta~~e .. ycnyr~ npeAi1JCT~SJ1~erC~ <lA!dI1H~' C'l'paLll"a~ ~C 6ecnllarHO}, nOOWJTbXY HEI lI:(yn8 sBer,M.6YAer MeRblU~~ yp0seHb, m IQl ~ MHClfO MBClle

'lice el.U,El HaIIOAl1TC$! B ropR~eM ,QIIMraT8ne, It He 11 nOMoHe .. KRpr9!Ja,/lo6aanRR M8C110 AO DNBTtW 'Full" !lB 14yne, :linpaBIiU-1~ MeJKe:r' 'nepel1ltm> MBGIlO .~ noaperufli> D.B~hlreJlb, n~TQMY nOAO*JlLiTII ~OTR ~.I .qeCIITb MIolHI"T nOCJ1B eblKJ1lQ~eHI1~ A8~rareJ1~, nS,PBA reM KaK ~03BOMTb KOMy·rr~60 MpOBep~Tb Il.\~n. 8;.

nl1 Bbf He roroSI>! CiI,Q&Tb lUi 3ilnpaBIIB, TO I\y~we npOSSPbTe Mal:!lO G yrpa caM~, nOl:.jle'TOm Kf:l~ Maw~· RB npOCITlllina BOlO ~O% ~ PJl~nn8nb xono,n.HIil~,

Bem! lIlY'll aactpaaer, paaaepuare ere, Tpy.6a., B Ml~Opy1(l GH BJ[OJlHl\ naomyra, H MeTMJlI1I1e<:.I(JrlI IlPYT .CIIM foI30rJle,,CJJ. 8 ~laIlpaani!lU(Jd 113mfla, CUlIl-I 1.1101 ,~CTilllllTM ~£'O TaK :ll:l:e, l<aK I~ ·Ol\tl'll'lMa.nK,

3. O!JJII!'b Blo!'I!lID!Temynn IIocr.(o:rJ)ltte as n;rcIlliY ~laCM liS umi\l hmc, 8.10), 4, O'llMen.re )'CPOBeHl., AO K.o·roporo II.OIILUO ~raCJIo lola UIYiIJ£, 'I~ ero COC'I"IIIIIDI£. li:CJllI Mae.>JOBIill·lIl1l1,MT JlOC'j;lIlrO~UIi' 'IJ!rGTbl~i, 110 ,!!OC1'IUll,IlT IQJlbl(O OTMC'I'K!14 "Add" as uiyne, BaM 1'f",)!{110 llOllWfb MaN!!.>, Bw NLtJlII:C')'e "1'0 t::J~eJla'l'u DO .1lpeMJR' cJleJlj'loruelii aanpasxa ~(.1J!f l\'yll1'T~ MaCJ!lil '~ a:BTO\\>LaL<IDIIH~ l~ .WJllln, eaMOC'J'(!)lIl'eJ!:bHO, Tnasa 15 '''3aMBHa M.aCJIa" FTOMOlKel' enpeaemrrs TIm ~fae· na l.1M! aamere :![Blrfa1'eIlJ!, KpOMe Torn, n Hell IiOIlPOOJ.IO paCCWII3I,IBBeTCIl:, tlle pa~nO,lU),meHa ropnenuna .tJlII 3aJ1lfRa ~faCJla,

Ec;!!'R I>jacn'o I"pllfI;Boe WrM i1alllj~.:r Ge{.J3]fHO!!t, (fro It~OPJ!O.1lI1MO aaM:el.iJi'J'I, .. Bu M01*e'!'i! sarPl_a"!'H'!'b ~Iellllro!l<)' 3~' 3iJ1,1eHY, HO MOllUJO nep(\M'l'll J£ ~Jlll,1le 15, '1~'OOBI Y3Emll'h, 1~ caMOe'lWVr",.ill;;ijO 3aMJ)IUITb Matlrp, 3a:D.a4a Il~Qe'rill U na ~NM l>lt'lill1ll0 C31101{OMi= 'Mfraro IUllli!U, 'fl3\{;i.IO, 'ITO aro upccre, lTOTOMY <fTO .BO .BpeMH onuero ffil1IiOVI,~ BhlcryIQIIIHlPri1i'lta tuoy Pl)l'HCa $IfJ!6ulola (!)N naMe" ~nrn Ijj [MO B MaJ.iJ:i'lf,IC aa 1111'[16 M1UryT, 1>0 et::1'a13lul IrPI n,f\rrll srm K3 rra (.mbe~1 JJII1I,(l1PIlO~f 111'lIJl.b!l.tjCl'OM '((0corloMeI

.Jlita8efz:Ka Ifftt!J8HJl .aacua 4' a§/JiaaaJiiulteC.t«Ju KTt.Jl

'iI;T,otib( rrpOII.epa'l'b lICM'.!tl;OC:I;D B aBmMB'J1ll'leCl;l:oit KO:O~ !laitnwre PY'my myna C3l1J.Ut 1l)31fl'a· TCJm, TOp'latu,ylO M5 .KOn (pae, 3.11))1JJiJ1 BJ:.!l)'l;Uero ~~OCTa B 6)ioKe'l: r(Ollo6Ko:i! nepeil8'[ (eCJJ11 Ilama'Mammra ,t'[epe.nwmpmlo,llHfiSj).

BOIl-! Y BaC ~(aIlJl1!m of)IilPY;nlaaua ~tCXllHll'lecKO:n KJlJl, tTponyunrm STU" [].13- 111lJ!, YpOBeJ'1iI ~1'lllltOC'rJ1 Me!tillIWtGt:l101i KUn ;lIOJJ1liCH !'tpOIlopn'l bOI ua L1WJl,e~f' f!]i(K~, 1l'l'C)Ohl MCXall.~I( caor ,ll,OUpa:l'bCR JItJ u POPKkl, pacnrllllllKBlI'Hoii B,J Jomy [(IT rt. Jlyqwe acero ~lOM)' aroro hie ,!I,i'JI'l'rb. KOI',TI,IJ II lUIeILY10IL[llil !JlI3 ~i<Ulrlllda ('iYIler

rnasa 3. npOrpHIISKJ1f1l8CKOeo6CJ1)?KHSIIHH8 - 6JK9M8CIJIII-IOe TO'

B1

H3 peMOHTC M,Oll 6y)l,&'I' c.ne.c:yJOlllall. SSMeEB M!lG1ni, 110l,IpOCH'I'e Mexaall.Ka IT];IOllepll'flD ypOa!1l:lb :rpaJICMHCCI!IOFULOro M3CJJ3. Ol(llaKO x:opomo 3Ha'rb T}~ H WlaKOCl'b 'rpe6yeMOrO 'l;j)all:QMHCQHOJIllOro ~aCJIa, 'lrOOhl Ylll!IC1'QaepJrL'bCli. 'ITO KMCro'lCl ee MCDOJI03yer ~,exa'EfIIK. B ueR0l;OpbD( 1mIj~ Mel:lI'EIM'{ecroIX KITIl' lIclIOro>sye1;C,II MallJIO ltJI}l BllTOMa.-rJll'!ecK-I'PI KrIll, B llJlyr({l{ - o~tb/,"rl'loe I>!OTopHoe MlICflD •

.a'Jlll :rOro'l'l'OOI>I npOeeplITI> lI>l1LllK0CTh aBl'IlMa'rw'lecl!oJ:j K-rrrr. CJlemttiiTecJlt'AYlOrnee,

t. Y C'!'IlHOIllllD p1i!Qar l! lIeliTpa;'lI.Hoe noaomeKH,e 111111 llOJ[O)keH.ae: "Park" u 3.8.*88 PY'urolt !l)OpIIIOa, ssnyCTIl'lle AlIRml1em.. Ko- PHp. 3,1·1, [,lie ~8~TIIIllY~ 8Bro/olarn~lWtoil mn t'AO. OEl: nporplle:rcK, m.m:lo'l'e l1\yrr, He ow-

K.III01I8!1 nsararen».

,2. BblTjlJlTe II\YI!'lRC'l'O.lI TpJml{oll'iea BOPClI., DC'I'BBbTe ol)pa'nlD H caoea Bhlln.:re.

3. EllJUI ypO.BeJIl> TpllHCM1ICCnOWloro ,~aCJIiI aa n(yne lie' ,ll,OC'l)ll'Ilf!lC O1'MeTIDl: "Full", C JTO~{OW;blO BOpOlna! 'lepea TJly6l(¥ nzynjl: 3l11.1eir,e rpa:HCItUl.CCllol~Qe MaMO, 'fl'06&1 OHO ,!I.lIlCQ):I)IJ!O lAO OTMeTIO'l. He nepeJleli'l'el

Cymec'rByer tleCKO][bKCl l'llITIO.B TpaJiCMRCGJ,I01UiOro MaClla, it ~liWhlf[ HJ .ID[l( J'lpell1l.allRRgeR lt1l1l orrpeaeneanom Wlfl<l IIlI!l:OMam'!IJOOmIX KITIl. HOBbIe 'KITIl 1\j}[OI"l'rn a:BTD~{Q61me[!TpOl<O'eil.l!hHImf ~"OMnaR:llt! .peelYIOT Hl'Ioro Mac,uR, 'l.eM a B- 1'ol<tofilUlII JtBYX.IIe'I'l'lml' ZlaBf(oc:-rFl. lil:a-~a 6oJl1>rnaro paano06plllUI:ll eyll'J,ecl'BY~D'I!(loIX HMae !)lI!!HliUC TlmllB lHIII, '!I;l:l)t)1;l ),aElA'l'b Tpe6;yeM&ll\ 'run. MliCJIa, 06pa'l'lITI!Cb PC IIl1,CTpYIUl1!m J'll'Ilil ~ AlilJ!epy M 3anlllDm:e:S'l'Ol' TLm l! c:J1emlllJl.ll~anmel)a.urero aB~o""a6Mli,

4. OnyCTll'l;C RO.H'D{K YJlII3aTem._UOro JUI)u'1l1l ]) MllCJIO, OCT8lIllfeecJl)I1I tn,yD~, II nOWll,lie

ere DlUJhltlifl1:H,

TpanCMl[CC~IOBHoe M3Cl'Iiil El3 nryne ;nOJl.lKHO 6bJlE'fo P030B31'hl'M ~ nO'lTH llp03pa'llff>[~f. EMu OHO lUilTJUf,lI,liIT lie Tal( lmu naXElBT .rope:tl:hlM, eGJl1ln~ HeM ecrs R1pynHR.KM, MexaF.mK ;nOJlJI<:eU flaMCWl1'h lKlf,lJ,XOCllb,

ECJrld IIll'LTllL MBlmfHlL "3MYMWllLeTC$" lJPH neplll(J(lO'lemlJl aBTOMaTlflleCKOlit KIT Il, nepll-nThllleJTaM, nepeo leM !i:3X J,(loiSeid MelPIHmI na''lHe'f FOl!OPlITb O,~ QO' Clly",:r:rBarfl!!~, "at.leNS lrmr nORYlTF.e ElI'lBOit Kflfl, aano npcsepars },pOIlel:r:r. rp:mCMl1eaJOKROFO MaCJia, l\4:H0ro npH3lilL,[(OB FlenCnplIlltiOemt KTITI COBO.3,!(a- 101' C; TIl»>3HlLKlL"l.II; lIQllIDlKlL'lOlll,lIM'[ npa ,lDI3I<:O ypOBH.e rpaacr.rn:ec'l!oar:!Qro fI13ll:1l"B. 0'l'B]111.1(BO. 'ITO IlO;U_112am!Mm::cr,rOHller.o MacJTS! ~"OII'Jl HllM:!i(i)re neureslie, 'HIM SaMella Bceit CJ.I,c'l'l!Mml OI'l'pa1'JiI're B.B1L.M3lme HlL ceaersr, ·[g),].IlLe'lleFIIUne a ['naBS 17 "q"ro pflJllL'l1b, ewul aafiapaxmrna l'paElCMldccIlH. ",

Co c"fOJioli.bl.DO/lIl'l:eJill aerOMQtil'l/Ul:, 06l:oPl)lO J.l03JleCTCJJKj! Mo:ropRllro OTC;l!.I(lL, eGTb,.POJlbllll)lI KJlyJ'!!3SlmZY·I(OBl<lllB. ~iJ'OOPlLll Ua3lil.Bae'rCll MKYYMHbIM: YCHJJJITe:IleM tOPMlIllOB Ha Rae tlaC<UKe.~; 'R IllOlllUllO.~eH' K l'ila.RElDMY ~py lIa'lOK TOPMllaBot CHC:reMlil- WUlCnlKDBaII

B2

!fac1lo I. 3HaKOMCTBO

eM1<OCTh, B xoropoa tIIiXO.!llHCH (llbI yt'iI.!llIIDl) ropM03HlIliIlKl'I,IJ;I<OC'l'b. (B CTapl>lX MalIDUIaX aer DJlaCTIft(QBOro 6a'IKa, ~ l'JIaJlAbl1i. lU'IJUili.D.p CAe.lllUl B B1IJle MaileHbKOA MeTllJI.IDf'l6CI(oi{ Kopo6- 101 C KPblUlKOj!, [(OTOP)'IO H3IlO CIDI'TI>. 'IT06bl upoeepxrs ypoBf!lfb lKIUll<OC'l'.M.)

Korna 81>1 R.alKllMaeTe neJ,laJJ;L TOpMOaa, lKHIll!OCTh 113 mBSMOrO I.{IIJUlH1.lpa (pile. 3.12) n.o TopM.oallo:l1 M'BrBOTPII:!IH nepeaemaerca K nepe,!llntM 11 31l)I1111M ropMOlaM. ECJIj{ 'l'OPNi'0l!t!OI\ lKJiU(f(ocrll He.ltOC1'3'l;O'IHO, B lI!arnClplUlb norranaet B03A},JI! H M8 III Itr1 a He OCTaliaBIU{SaeTC$I )lOniKErI.IM 06paaoM. rLOSTOMY ·6a~FlO BCer1.lB 1l0AACPJll:IiBaTb 8 6a'lKf! t1,OCTaTO'IHOe KPlIH'I6Cl'BO ropMDaHoll lIOflI[(OC'l'lI.

(m CH'I}'lU(HJi He ElaC'ro<UoKQ Y)I(lICHa, Ka1C MO:lltllO ITOJIYMaTh. 'lame scero B rl13J3- H!>!X tIIl.'llUJAPax MUI !le3on3cHOCTH' ITpeJl}'CMO'l'peKbl Aile KaMepbL TaKHM ofipaaOM. eCJu" omm "lrcTO'UUIIJ!" TOpMo3Hon lKHAROCTIt aneaarmo aepecoxuer ua-aa rexa JJ M'aTHC1'paJIlI JoI.Ill1 'l'eW-1.'O nOAo6f!'oro, TO B APyroll KaMepe 0611aaTe.(l.bHO OCTilACTC/i AOCTam'ffiO lI£JoIA~@CTJoIIPl!l OCTalI013KK MlIW:KK~.)

ECJlII Ha. BallleM asroM06l1Jle YCt".lIiODlteEla BHTlrW:rOKllpORO_ TOPM03HAH CHCTeMll (AliC), nepen npOBepI<O~ t'OPM03T10H lKlJ,IIKO()Tl{ CBepb'reCh C HHCTPY!G\l!eR. Hesoropne cnCTe¥bl Tpe6ylOT Ha)l(an TOPM031tYIO TIe].laJIb IIpJlMepHO 25-30 paa nepea OTKpr.rn1eM .It OCll<101:poM 6a<[[(3 )!(HA,KOCTH.

lI-'I1I npoeepxa l'Op~[03f10ft ~'[(OCIJ'H C,!leJlaUTe TaR

t .. OHJlll!mte KpWIIKY !iowo TOpP40:n[oit *~KOcnl.

ECIDI Y sac ManeflltKl'flln.rraCTMaCeOBIol'l! 6a'l01<, npocro O'l'KPYl'HTC Iqll'>llIQ(y. ECJm Y RBe MeTII1UIH'leclGll1 rnaDubLil. uaxaazrp, Btryrpl'l KOl'Oporo paCllOIIOll<CI'l 6a'lo[(, c nOMOll(b1O oTDepnm cHINwre Yllep)[illB~ lWKIfM C Kph1lI!JCJ.f (puc .. 3.13).

PIIC. 3. 13. CflrJr~e e nOMOll/b/D OT8epTK~ I(JJblUJK!1 MeraJIJ1H~ecKaro rJlallHOfO L(HItHIW'8

Tlepen OTKpbll'lleM 8CeLAll o~l!Iu\aihe aepx 1{Rl!HHJlpa JIH60 6a'ilia. .lliLlKe caaoe MaJlGe t.;OJIll'leCTBO rpH3H, nonaaurea B lKR.ltKOCTh, MOll<eT nOUpC)lJolTb BlIYTJleH- 101e yrTl!OTneIDIl! raasaorc IJ,HJllUlil;Pa. TQPMOOa 6y.!IY'I' noereneano TepR1'b alP' (jJef<TKBflO.CTb Ii MOtyl' OTKaaaTb DOIUIOCTblD.

rnasa 3. npor/n,"alCTHlfeCKoe 06C11pGfBBHHe - eJKeMeclllfHoe TO

B3

2. DOCMOTpll1'e, aa ](IIKOM ypolute 118XOAHTCJI. lKI1,ll;1(CC'J:b Memmr OTMI!TR8M)1 HO 6B'DC!B, Jnftio DIIY'tPIl rIlBU!lOrO I{ItIIIDIlI.pa "Low" 11 "High". 'II y6e;n;RTI!Cb, 'HO ItlJIAlCOCTb HIIXCARTcn Jia DOJIl).lOitMa OT RPbIlJD(H.

ECJlll ypoBeljb ltC,IlAKOCTI1 tlB}lOCTaTOlJIIO BblCOK, AOJleiiTe T.oPM.o311YIQ lIfJ,t)IKOllTb rpe- 6YCMoro rxrra, (liU.CT]:lyKll,J1Jl rro rroKynKc TOPM.o3FtciI )j(Ij,iJ;K.oC'TH apr !lali,lleTe a rnaBe 18 "Ka« nepeA'rL1 "HaThI" c n01U1H1,DHli.kaMIi II 'I'0PM03(\MJ'I".) Ta~e nOMffwre .0 CJIe.nylOweM .

., Cllep;HTe aa '[eM, 'iT.o6bl TOPM.o:JBlI:Il ~OCTb Be nolIlUlo )fa JlBKOKpOC.o'Inoe nOKpbITI1l!, KEloore .oBB 6blCTpC p03cbeCT KPacRy, ECJm raxoe ace lKl! cny'{llJlCCb, HeMelUleffl'lO Bbll!pl1-re II BhlKllllbTe rpanxy, n.oTOMY 'lTD TCPM03ttaJt )KlillKOCTb TOKCffil1ia

,/ CMDBKtlIlJI:H ~taD,'lOHe AOmKltbl nGDBJl8:rb II "OPM0311)'1O )K1t,IlI!OCTb - OIU! cnaeofililil pOl"lp)'lllHTl> TOpMC3l1YIOCIICTeiIQI.

,/ He CCTa1lJtRATe eM"I(OCn.c TOPMOIIH.o/.I ~lIAKcC'r&!D OTNPlilToit TOPM.o3flasJ lKJI,AAOC'!'b a6e.opellp)'1lT nnary /UVI npeaorspaureaaa O.ollaJl,aHHJt ee D raapanJlHKY II KOPP03111'. Ei:Jl'iI lKl'I;II1{OC'I'b 6YlleT K.oFl.Ta.K1'KpOBal'b C IlJ.l31lCRblM 6.03- IIYXOM )!O'NI fihl 15 MlIH)'T, ena ucnoprurca. nO!JTOM}' lI.ep)!cIl.T~ eMKOC'I'b IlJlO'l'FfO a;lKPbl1'Ott nOIGl OHa BaM 116 nori3A06HTCJl,

Ecnu y BIUlIe.~ MaurKR·W MEXlUlH'leCKIUI Kflll II rrpa nponepxe .oKaJaJlOCb, 'ITO 6aljol( TOPM03HO~1 lIUl.itKOCTH nycr, B03M.olKHO, Ba~{ npuaerca npoKa'lB'I'& TOP,'oi_D3HYIO CflC' TCMY. Kax 8TC caeaare, pactKaaJ>(8ae:rCII J} rnaee 1.8 "KaJ{ llepeJlTM "lfa 'rpl" c nonIlll'111HItK3MH H 'TcpM03a~Uf".

TopM.o3f1aJl )!(I1.1l"KOCTh co Bpe~tl!lle.M lJOPl'IITClI, Ii eCJlIl oaa noreaneer, ee CJleA),er 3aMel{lrrl>, ao 06 STOM JlY'fI;lIB nonpocien, ~!eXlU1KKa. MeWl.RTII 'l'OPll!C3fl)'lO lID1AKOC'l'b paa n.ll133 I'01Ill, 31';1111eilcT8MH aannnuaior l'l'l,IIpaBJ1.lIKY OTlllJ}I'l'pelHleJr 1lOpp03Hlf 5{ JrPE!;JQ(eepeMeHflOrO OTK33a 'rOp(ll.o30B .

.JliwdeftICa 'IIUJdltA .JIalll't:OCJ/iU Utfl/tfJ'Ictt.AJt1iie..ut /UI.AJl

'lT06h1 riposepar» lIWl\Kocn; rHp;p.oyCHJJHTeJUJ Py>1lll, HaiiJlm:e sacoc yC1<IJlJ!l1'eJlJl pyAA (puc. 3.14), ECJlM 1)"1 He saaere, me OR flaxOIDITC1I, aarnnmrre B ~IHCTJ)JKlmlO no rurroMo611- .1110, - TiL'l i!O.1llRHO 6brrb ro-nro )(Ra3aHQ ero Mecro pa3MeUll:\IJUlI. O·rKpYTIdTe KpbltllKY 1'1 noCM.oTPllIe. nocraraer JlJ1 J1tIlD,KOC'l'b orverxa na niyne (l1.1fJ1 nocruraer JIliI OHa Bcpxa 6a1'lxa), Ec!Hi y"pnsem, lKlIllKOC1'11 1DlllKrrl{, nOCMOTpI>l't"e B HI'ICTpymlfl1>l wmr C.rrp0Cl1TC MexanMKa, KaKOiJ: rnn lKl'I}.tKCCTH ~pe6yeTcH nacocy ),CtlJIwreJU!, 3amlJJ.l11Tf! aTOT TMII B tneumpKl(allIDlX cscero aBT@Mo6u.UR 1111 6Yilyntee.

PHC_ 3.14. Hacoc rtWlOyCWlHT8RlI nynR

84

IISCTb I. 3HflICOMCTBO

1l0i1LY11UjlTC IIPOllOllIl, KOTOPblC BW'IlIlIlI 110lt Knn()I'OM, Eo,lIl<! 01111 Ha OllQ'Ill' 1'IWPIl!>ll' II IIU" l'I,JYU\HCCII, CC.lll~ cil'JW~" Il:!I1JIRIUllO millell MCTIlJI ml6u OOJI~I npOROn 1!nTT'IlAII1.f1' p)KanblM 1I11~1 ~pft3!1b1M 8 MCIl'I'llX rUlIIIU(lO'lc(llllll( pll3HblM YC'Tp()fre~n~M, 101M TPCOYCTC» ~flMeH~ 1\0 roro, 11.11'1 QIUI DII1i1JlY'1' ~IS C'!'PDf), Hotl!i m,1 He ~I(cnell'l', nyc'l'l., npupnllKof1 .miiM('rCR npocpecCll(lllM,

lhoel!>1 y'lHa'rb,lTliCL~(l)l'bI(O xopouio IIPOCIO,llfL all!iKI'll'!Il!IHI npOBOIIJI'I' "01(, ~ IIc'r ILII B fUlfX yre~6~, '110 "roiRbTC na MI1lllJl11 • ueitTJl,ulhllYIIl IIcpena'l)' 1!J111 "Park" II aalK."lwre P)"I'IIOit 'rO]lM03, HO'fblU, IIU M!!£TC, I'A' ('BI?'r fie ClU'TfIT ua l>!allllll1y, JElIIY'" THTC IlBfrrll,'rCJjh ~I OTltpuil'l'O 1<;\110'1', CMOTpWre lfa IlBlIIrn1'C,1T~, ITOIil\ rm.wa lie npaBT~1Ulyr K '!'(lMJ!011'e, Ec.rrJl [lPOJl()lI,D 3aJ1(IH'lIIIIHI HMeU)'l' ,)'1<"11(11, BM Yllj,J.\l~Ttl san hDl:I!DalOIHI!C OP!iI)f, Ftan()M f{flilJllUllle MiV(~lb".fIe (IHiieptle.pI~~I. Ec.'11! Ubi ~:ro BJ'UI;VITe, 31Ia'lIlT, B~'COr<lljJf)Jl·b1'll'bJC npOBO,lD ~1l1.Wl1J'll\'lMSI !lOll/lema'!' aa~ICHe.

(1011 KanOTOM Hal!OIlI{'I'Ca lLijllC111KOBhTil 6a'IOK mII! MeWOK, ilO.lUt.'Llo~eHtl:wJ1 K ¢opeYTiI;3M OMhlBaT.!Vl!l .1!o6QBOrO crexna. nOCM.01lp.~ITe. ecrs Jln B HeM )KUJlIClJC1'b7 ECJ[w HCT, nanonmrre ere OAHOfi' I~a Ml!Ol!Cec't1l0 .wMefOJlJ,~.xCJl .1111 psunce iKHJlKOOTen 1t.1I~ OM bTI'!a'l'CoIIH J[(:JOOBOJIO CTCIUJa 1IJm ilCnDJ1hay(:iore noaauixee opeacrno ,!l}llT W,ITh}! OKOH. TO!JbIeO 112 I/C1Wm<3Ylime C1nrlpa!{bflbtli nopow.QlC, rax KaK Olf OCTa6.~JleT OcaJl;01(, l(O'T<')Phlii aanbeT l'Jly6K1<I, f( l'''My me aenerxo CXlI.Tb, ecna nexa paasaaaen no BeeM), CTeKJl)'I

06pa'flne Bmo!8m>re na run OMblOalOtUeH lRJI.D.lOOCTlI. lm'l'OpylO rrol<YItaeTe. He" xoropue lRl'Il\r;<OCTl! 1TpOJj;<llOl'CIl 1,1. I(OI:UU~.!,l.'rpl-J:pOnaHl:lel,1 auae, r.e, nepen 3MlIIl" Koil IIX Heo6xQj!HIoIa paa6amm, IIOllO~ ECiJ ~Ill>l i'li:1'fJ!eTe I~ Mecnrocnr r )(0110,11" Elbl~ lCII.HM~TQ~I, KymrTe A.~aMep~aIOU1}10 )!;,j1AkOC1'b. Ona neerannnercs D Pa3" I'I:b1X o6~e~[ax, eoxpaaaer J10liOBOe CTeKJ10 8 'IlIC10Te » ne aaMep3a!!'( npl1 !t!ol3KlfX rexneparypax.

HeCMO'l'pJI aa TO ~~o a'~~l 06Del~1 rrposepo« l1aXOllo!l1'C5I lIb J10111!<lll0J'ClM. omr TalOlca 110,11 ~(libl npOXOll.H'l'h elKCMeCII'IIl:blil OCM01'p.

npOBepKa H 3aMeHa CTeKJ100'lHCTHTenei1

ECJlH aaum CTeIUlOOQHIlTIif,:remo! paJB03lIT Ha crexae JIJR:lb. r<y1l111'C ROBblCPC3IUiKil IVlII Ole" T.OK !<IMI HOlil>le urenca, Pe3H.HOl3hle uterxu HeIlOP0I'M H QOWJHO IlpOO'rQ BnBBJlmO'fCl!. Kopo~11~cna, B soropae OInr DCraBJlllI0TC1t, 'f)"1'1> 1l0pOlKe, HO ecn 11 CT!lP~lC nOpm:uUtlJlH l'IUI a l'L!lOl!O I C.OC101llIl>lll,.ilX 'l'aKl!te .ilMCeT CMblCJI a3MeUI1Tl>. 1{OpOMhlCJ13 uac 1'0 110C·VarJ.rlJllO'J'C.II Ii KOMIWeKl'e c J!a60pOM rrepexozransea /l1I.II pR3HhlX aBTOM06~TllerL Y3F1at!Te II MUI'2:il!lll' aausacrck rsm ~ paaaep 'rpe6ye~lblX urerox I. rroTpe6yATe IlRcrpyxuru1 no 11K ycranonxe. ¥I'£lll'rll, '!TQ Y Helm" ropatx MO,lllllleli MaUllii co CTOpOHbl naccaxupa 1'11lQ;:zyn;WlJl YCTaHOWIClfJ. crer<lIOO~lfCTIJTeJI]'l paaastx paasrepos, a y JJ;pyrnx aootime IfMeeofcll T!l!JbKO OJllUJ C'fCKJJOO'llrcr;ne:nl>, ECJlII Y '83" mtm Mfl.Imflllil eCTh 3lll\lHIIt Cl'eKJlOO~lIC'1'ltTe;lIh. lie 3lIDYA1,'l'C rrpoaepars II ere.

rJlasa 3. npoq,JfJfaKTtf"leCKOe o6cny)KHBaHtfB - B)I(eMeCII'IHOe TO

85

npOBepKa AaBneHHH B WMHaX

mlllibl C U.II3K1lM l[llBlIeHHeM B03~a 6b1CTpee uanamaaarorca II yc.'JC))K!UIlO1: ynpaBJI~lIe Maw~UiOlt llTmflil co CJUmll{QM 60JI.bllLl'I.M llawleUllleM lISoryr '!IaOpna'r~c~ Hl~M CAIl'JlIl:rJl MiII.llllHY HeYCfo!l<rn:B<ill na ziopore. Crapairrecs neplKan mlffihlllat<a'lamu.r~f1r coraacao yKlI5aJUUl~{ lIPO· U3110llJL1'eJUI. M aTOTO xyrnrre TO'llIhrlb~a.f10Me:rp (ero C'I'OlIT "'3JlOpOrO) lllIpOaepbTe }IaIIJle)'me B KaJK,llO~ UJIIl1e. B rnaee '19 ·YxOJl3a tnK1{lIMlI11 pyJ)ell1i1~1 y)]!JaJlJIeiulcM" I!p).fBeneltb.llJ'fI~ytt· u;ID! 110 U&lJlOJltleIUOO (!'fDA ITPOCTOa 3am1'i1lf If lJOj{CR)' o;P11J!!lIl'106 M'lornx 1lJlQ6,rrfll.1.

Ilosnpaanmo I BbI, B~1JI011m1JlH e))<;cMccll'lJjoe TO" Teneps m.1 aaaere, '11'0 y 1IB'To~lo6~uJII IlOCTIlT!]'UIO 6ef13.HHa, MaqJIa, BO,llblllllJlyrJ11l a~30'I'1'J'IecKIIX IlamlTKOB, TeJII~p", Dbl tnepao y6e$AeHl>I. ~'TO "He CJIJIeTe "a MCJTb" B rryrn ~r.l·aa HeHCiJp<Ullloro WJI3nra, npoBO/IB. 11m' PCM'BJ1, H flbl ~cegp,e.naml caMOCTOR'l'eJlbHOI Xopouro.ue npaBilll 1I11? Heruanero JI)"JIUC, 'LeM pa60ntTb C ~o6cTBl;!,EfflOIi 1<1311Il1.I10H 33 ~eMemreHRQe BQ3f1arp3.llql,llllUe. ClI,IIl"TC II U poero>'Teol>. ElleM wn;''1e, All? ,l1pHemldfoC'rh C'lr.I.r[a JlY'lllle. Maunma c'rar:rmIJ3Ce, I'l BbI C.llblWlLTe ),])'1a1ll16 J{B1UB'l'eJln, Bam aBTO~Q6f1J1b anaer, 'l'1'0 BII! 0 HeM aa6o'ClITeOb, II aaura crapauaa C6m13}lJ11II BaC, rJl}'llaR l\Aea.JIJI3aIVI1I7 3H8'J1!'I', y MeHJI mJ60 oxeus JlJ06muas! Mal1l ~1Ha.1TH6o 6yprroe Boo6paJKelIHe.

88

lIacTI, I. 3HaKOMCTBO

lfaCTb II

Li'TO npMBOAMT aBTOM06Mnb B ABMlKeHMe

..

a

I!Ol'\t~I'\O I 9, f"SOI\O.6,1O " ~ L4~tl\9,""'4, PA'!>P>f>ftUl,lIIt t'l>O I " ..... 101 I\O~I'\IoIMt.Y. f,'I>O MOo M~""""tt"Kt/i.

IJ aJlioii It.aCJfi.u ...

B 31>fOM06IDIe JleJIb3ll H11!i.ero HCltfl'lBllTh 110 TeX !lOP, noxa BJ>I HIl ysuaerc, KaK 3TO paticraer. B lITOM 'lAc·r.1 J! 06l>IICIffi('), 'ITO aacrasnxer pa60'tQ'rb IlBHraTI!.!fb. 06bl1!1l0 RalKeTC1I, 41'0 ,,1111 B3SHMOI{eHC1'mur c llBTOr.I06llJtIlM .«OC'TaTO'UlO 'IO,ThRO KJIlP'!3 33lK1U'll.B IUl It HOrn aa rreaamI rasa, OllH3KO aac H eMMO Y.lUIIHll" ClUII3 MhlCJib 0 TOM, 'ITO aBTO~'O- 61J-'Th BOBce He 'lYllO. KP0ll.16 1'01'0, _:v!II 061uero 11""pe;.IWTa1lJle~lHll a :!TOrr rnaae orraearrst lIPynre nmhl llBTUMo61r_~en; .ltH3e.~lf H aBTOM06~lJllI, pl!6oT8lOIliue OT aJI.bTeplia'l"HBHbJ}; 11CTO'lHlmps 3ucprlm.

rJlaBa 4

PaCKpblsaeM TaAHbl BaweA MaWMHbl

Ii ,,/lWu ua& ...

~ IIo',leMY 01'18 SaDDAHTCIl » IIo'le,~lY 0113 eaer

l> Tlo'JeMY OHa OC'l'allaB.rrI'lBlle~

O JlilllM ]013 BaJI(HblX npH=I,RiU(O» lIepeJro,aa ~eJIQB,e'l(a 01' "YMliOlf Q6eJM!fH.r" K 60nee Pa3- llflTOMY cym;OC'l'DY (;l'3JIO )'M~fU'l.e 3aoraaH'11!> 'iTO-lm60 C/leJlllTb pa60ry aa Hero. BMCC'l'e C 1'aKLfMI1 Ba:lKHbl m TeXHOJlorll'JOCKk[MII IlPOPbWllMl1. Ka.K 1l)'61{HXll U KOI1bC. ltOH1"pMb 11M 01'IleM 1,1 ua6e,!lpemla5l m)Bll3.K8, rrporpeec oGocne'J.W.I'Ia:llo 1,ICD0J1b!)Onamle l,PYrJTlJIX 6peBell (mm)tI"e no CTpaElHOMY Cl'eqelli'110 Ofu;rOJl'l'e.'Il>C1!B ua3eWJHhLX "xoneea til") ZL1U1 nepeaemenns npenaeroa H JIIo/leli.llon03fm Ira KOJleMX paaifl>lX .I)1lJI.OO TO.lJ,'Ka1lIll!Jlll TlIllyJ111 mozns H.ml ""W ncrnste, nOlla O,l'lHEI allY'IHl;,IiI ¢/~ll'Ifac!l' He pelllJolJ) Il;Jl!>ppec1'l:! A,aWHHY, IW:L'(l)paH l1epeM Il{OJl1lCh 6hf casra no COOl'. 1;aK [lOll.BH.Il~jJ nepBblH nsnraren»,

Ceronna 60][b1llll}JCl'RO lllOlIl!IM s;n3D,t'lO'I' TpaHCI'lQPTII,bI'MlI CpellC'l'8aMI1, Clloo0611b1MTJ !!,BU' rnTJ\CJI caM0C1'I)Jl'I'e.rlbHO. Il paena, HaM IlylR"HQ YI<lI(I3'11b Mall,Uttle. l<OJ'1l3 exars ,~UIU OcrBHOBIITh' cs, uanpassrn, ee B I~HOM l!aopaBJleFll'I'FI, aolUl<:pJKItBaTl> B xopomesr pa60gCM CO!lTomTl'lJ(, }IQ Jl106oi\ a.aTOM06r'lJlI; - 9TO, ITO cynr, F1a6QP \(on:cc 1111,BHl'aTeJ):n, npauiaouiero me.

,ZlBIll"II.'I'llJIb BUYTpeliuero crOpBHHlI', [(orapl.>lii ;!I.e CI1X nop OCmeTG51 "~cpll;ueM" nOflTII acex aBToMo6HJle~. J£BJ1jJeTCIJ JlennlM, ,!I.OBOm.~(O l.Ui)4JeIITHllfTbIM ~I OTIIOOl1ren:r.~IO rtpocrenr McxaliIl3MOM. OR pa601"a,CT lia CMeC~1 61lmniRB ~I BOM,Yxa 11 BI;I']Ja6amBaeT MexaTUl'lIlOJ<YID "HllpnllQ, nOCnlTO'UlYlO AJI:lIltITBOpOTa aana, [(OTOPbli! 3~lTe~1 upanrasn KlJneca. OCHOB.HbI!l MIlXBFIIl3)fb) B MBumue [JPOCTO CMBlIlHBaJOT a llpas~JJ1bHblX <;0' Ti-(OlllCHYlU ron.fIl{BO ,. B03l.1_VX. nOiPKUralOT H nepenaior nOJlyqeHFJYIO aHep1'l11O KOJlecaM. Bee OCTaJlbfIOe o6ecne'l:HBae'l' lIe~KOCn, II a¢q,eKTI[9HOC'l'b H.X pa6oTbl, KOIITjiiQJlb !lap, [[POI'ICXOA~~1M 101 aae MacTO .IIJI~ C~IAell.l1Jl II CKJTlI.!{hmarnta nponyxroa.

3apl1fl.t.mre B 6yIJ."YlI(ee - IIpO~H·ldTe. 06 aIlTOM06HJIJI.X na l!JI.b'replla'IIWUOM J:DmUIBe, onacaansrx B naase 7 "Or JlOJlJ!lJ.IM K rlropHAa:M: )1.J13~'Illli aB'fO~I061r!1ll c. 3JlhT@pHanmE!J>lMra liC'J'O'l.ll]olKllMII ;lffepruli".

B !lroil: rnaae KpaTKO pBCCMaTpItOaeTC.li pa60·ra scex OCJ.lQBBhl..~ yal101! aBTOM0611.'IJl co lITaHllapTHbtM· D;1l11Ti1'reJlCM sayrpeueero CrOp8JfI!H. a 1'll.lOl<e paocl!a:JhlB3eTCII, I(al< 3TH y .'I.hI pauOTlll.Or B'MeCTe, '1'1'06];1 M31lllma JlBlITaJJaOb. FIr; 3B11,i3J1aA'JIeCI, aonpeco«, r<a((aJ! y sac MO)l.eJIi., r}OC.KOJrbKY :see 3l1TOM0611Jrn C ,lIBJJraTeJ1eM auyrpeaaero cropaaus pa60TaIOT IIO OJll!OMY 1IPi!,l;Ilmny. ProU1 paccMa'rpilll811b aBToMolilflIb rcaK coao\IYrrl:i0CTb IIpDC!l'LIX yanoa, ~3J!!JIbll! 113 ~O'l'OpbJ:X Bl>rnOllHJler onpeneneasye paIlOTY, Ohl uepecraaere Bll.11,e'l'& B HBM nyral0lI\ill! na60p IlPOBOAOB, mnanroa, MeJ<aJlH3MOB H HaY\ll!TeCb 06X01HITI>CSI C HHM ;lIlrKO H ysepeaao, Koraa Bhl nOJl)"flolTe o6111ee npeacraanerore 0 paeore. MQIK!'!t:l nepexO}.l;Wf& 1,·QC'l'a./l!,H1;o1M r)J,a'B<l.I>l~al!"l'ld Il ~ '1'0 lTp.lfllQil.HT aBTOM.06HJ1.b n jl;BK)!(ellJlc", l";lIe paceMaTPI{BBC:TCI! [lo.!{po6Hee pa60Ta KRl!(JlOro yana, Koraa Bh! n031,aKOM.1I'fech C <PYUKUllolll1pOBa'BHeM yanoa II arperaros, TO IlYAllTe I'OTOBbl

K 113Y'J~JU{[O r$lllll '1acm nI"Kat< nOJU\ep1lll)UlaTb ajlTOMo6:wtl, 0 xopowe'lII eoCTOREEmt", B KO." TOPhi::< p€'fb 1I'1l.illttltr o TO~, l(lI.j{ d6GJry!lmllalOTClt on:pe.o:eJ(eJ£fl1>te y(l,)Thl.

~ ,aBl'DlIpOJf3I1O,Q:lITeJn. CTapaeT(:n ''leM-TO Jlht![e)HiI'rnG.<J 1111 ¢loRe KOf(RypeHros, TOrM DB MOll{eT mlJt)"rn:r,D ~Te!lT&l l'! Y'fBep_fl:B, 'ITO ern aEIT0~1@6rum.ll¥'illlJle, PJl3M~ll!eliT!le u BH;lJ, I\:BJllJaTe:mr.K TpBUCMHCClm:B nep~eIlJ?mw,,!lEIIiQ!: all'toMo6Jrmrx ~l MaUIlIlliaJ( c 33,ltffl!IM paCJIOJ.lO)KeHIIEM }.lSu:raTEID.II O'l'IDI'[aB'FC>I 0'1' TpIULInl1'10I:L1I&rX aa.n,uenpImO,!r;IIMX a1nOMoweit M MB,llllB G nejJe});1'IMM pacno.llO)KeHllelil ~BIiI'I"Irr:eM, IIOaTO~fY, eCJU! !(31'Ialh'lHiSo ~llC'l'b a,Bl'OM06111U1 He tlaXOmrres "O~'I'I!l TaM, )(al~ noxasaao aa pacymee, He na1'lJrnYJilTe. HOIIepb~e, oaa see- 1"<111011 rae-to ecrs, l1lltl'le MBDIf[[{a 9&1 'He noexaaa, Ecmr lil>J !He ~{OlKeTe q:ro-'to flaw}!, B ur:u:TpYk,l1.IU'l K aBTO)llOQMJtl0, il.O)DKlJl\ lim,TI> cXeM~ (BJ:p.1l1l'l"1I0. aencasr!IlUI nnaaau .IlO rex nop, nOIQ BhI El~ j(yt!J1~ s')')' KfllfllY), ~~Pllll [lOKa.'lbllJae:r J'rOJlo)!{eEl'l!lc scex QCHOBHliIX ).li!T3.!ll!j%, I:(po~re TOFO, M'olKllO i!OnpOC1l11ii 3)iaKQMO- 1'1'1, Y f(O'TOpOTD !I0XDJ!(aJI"'BIIJ1UlR, 1Iii':Jl 3E1aKOMOro :,rexa1fmc3 nOM[)'l'!> aafrm aTII "EI.~oer.uo~l€i" Al!TlI;llK, OWtaKO If yscp'eaa, 'ITO, GaJt~'[aTei1li>Ero rtpomrraa aTY ~jq<my II CllepH!lCb c uatlL[<IM autoMOO:WUlM, Obi JlerKO -JHt~el'e TIO'lTH see ya.lfhr caMOC'!"OJl'l:IW1>f£O,

Hell;lloJ(o Klile:t'h pyt«iBO,lleTBO no 3J(.cJwya'l1llUlH lIBl1oMo6HJIH U RRCTp)'KnHlO DO o.6c:n;y,lKRII8u;roo Il;IlII acex 8am~ ~fal!lIDI, lIarllllJlJ! 'J'!'emUI KIiHl'I{ ami BaM ue IWnM!l611~'CJr, Ec!lnJ 'j eac 1!lIl'I' PYKOBO,I!C'TBR rtI;taKCll~a=lI. nonp=e ere y ;n.lmepa ;(p"!60 Gqpoolfr'e, r,!l;e ern MOllClIO II:OCJlll't~. MQJKIJO TaKlKe .Kym(u> WHOSOIlCTBO na oOt.'ryl*[iI1IBW110 JfK)ooli Mau.JltIfhT, !T 11 peKOMellllYKJ 1(}'!!H11> OIDTO )<f.iI LfiiX, ClillJl;lUIl 1lexBIIBCcKOro 1l0M;'lKIJ!IlIIHWI lie MOry,- JCpW'lwrlo ace IfflC11pywrr,l-m no pel>!OH'ry MaJIlIUI Beelt MO,AMclir K scex 1'0/108 BhliIJ'l'I!Ka; f{, eMil B'bllJpei!l(lCl'aJlllle raxoe PYKOllO,!l,C1:BO MtlxalillKY I!lnOCep)lJj6a, KQlOPfif.ii! :PCIIIOlll'llll?ye'r Balll)' M<)lU'Ul)', BIiI C9110tlIlMm:'e IJ.mthl'H sa IaqeT IIpe~(tmj{, m:rl'pa'!6!)l'IOtO !fa 0lilPI!,!!e.lleH:l1e npaamrssoro cnocetia ee peMOHTa, A UXarllll 11101 >!l.oitn,OTe lW )!(tJ.f3lIWl npaerymlTh K I5:wree c;rrOlltHOM¥ pe.MOfl:(IJI, rasoe PYl!OllQ)lt:fBO C1'8Hel' He3aMefllilMblM 110MQIl!fl.klKIl.M, 15J1:lI.rojl,ilpa '!epTeJKaM B 'I?YKOBO,!l,C\l'BBX 13111 6ylte:re aHa"", rne pllel'[OlIOlllef! K~ BlifllTlII< R llIalt6a, Tax '!TO lie ocraserecs C DallO" "mullHllIx" ):IeTa..lJei!. Kpw.Je 1'Or"O, OHlil TID~, RaJ{ JI)"lIIle acero nenars PI'!MOIITIll>le pal!iOO;bl.

III.HmJP~lO no peillOKI'Y 'Bb! MO.)!leTe nc;l.1l:JI'ill'Il> B o'l'ne.ue Sa1l'QCit:d! MeC1"l'loro AWlepa 1!J160 ornpalJHTb .I:IIICbMO llpOK3JJOJI,liITeillO BllllIeft M:ilml!ll:l&l, aanacaa ~!!I. KOlmepTI! "I1:Htrrpyxrzyul nO peMOH'ZY". llpOl[3BOIJ,)iI'l'em> C Pl!1J,OCT1i(Q, Il[lOl@cr BaM eli. ECJIIl Yl\ac MaWUfl8 OOCTilRWC, B roH'iD!<· libl>: Mar:a:lBllIIll llJ;! lIa1t:tere HOllr.re .lIll:n liMllllIFJB II yr.rO'Tp:elilleHl[fJ PY1(O)lO;2=. B 00:11l8CDleHc !I:&p{ 6mlJrlfOTeKax 'llIJ:1lO DCTpe'lruoTCll' yp:mu!'re.llbl'JO 1l0JlHbIe w6patu,rn IlGll.Cl6rlAl1i'1 nyKOBO'!(Cl'B,

I'Iemal(OMI>IR 'I'epM.~1li, ElhlAeJleHHblll TUml UlPH4>t:OM,:El1>! Ela.liAeTe 11 cneaape a l(oFJlle lmIU'li. TaM' xerozsxo o6l>llc!UleTGJt IlaIiI :repMmJ, BO J~' l!lli;l'rCR H.Hlpap· Matll!lI 0 l!eM.

JIIOD;l>IlI,)'lIlaIPT, '1'1:0 aBToMo6wIH UqmtOOl'b.1O pa6-0T'arJO'f ua 6eJl3;Wl6, "BO aa C3!,iQM .!lue ra- 1(08 o6oPYAOll1lEll-le, lilli' Pa!IllQ, ¢apbl,. qao.f>[ H np, pa601'i!e'l' 0'1' ailleKlPH~eCTBa. l\oRe'fRQ, ec~m Opr llOlia.llClOHJlOCb, Bbl 06QlIIJI1'fCb 6b111 6es, fIl1){,. HO 11101, Hilllepl!oe, fl He ,!I;Ol'il,!U>umerecb, 'ITO JW aanyt:Xa MOTopa TBltil!!e Tfeoye'l'cil aJl~1'pl1f'leCT;JlO? Jlmi Taro 'iTo6l.il.aapaoo'~~a C:IIUeMII,

'{alml II. "ITO npJfsQ,q1fT BSfOM06MJ1b 8 "IIBffJI'BHIIB

aRlKJ1I'31lH11, npe,llYCMOTpCK8 9JleKTpH'IeCK8J1 mwre~!lI, ~OTOpast II reElCPMJlYeT ~,~eKTp03HeP" nllo., 1l03BD.llHIOIUYW eraprepy !l8DeCTJJ ,lIB1mi'l"eJTb. Tom,l(,() noene roro kaK ,IIBWraTClIb 38l1CJ1C11, on, KaK ft o.lt!11Il.lIJIOCh, EliNlillaeTlloliiora:rb aa ~eH311He.

H~I)!Ie npuneneuo nocnenosaremaoe Oijl'!calfwe rore, '!'To. npOliCKoIDt<r npa 3aJ[yC1~c.Bo M ~Ol HX !>I"3WUUaX ~ C.IO! rrop YCTlIflOB.1IClib1 'tlpB,llIll\Ho.1(lf bie 6eEl3F! I\Olltile l,l,Bfl('3'l'eJ[I-I. Ecm-r y a8C.!\BI11"8TI']Jb npyroro 'Flma. HfI<popMa4f11O a ReM 8hf uaii;ner-ell raase 7 '01' }JOWMU J(TlmpH" ila.~: l\nacJUt Ii aBTOM.061f1111 C aJTI>Te,paaTlfllHbl.MJI IICTO'IIDIX3MU <If1ePI ml".

1.1'1'061>1 nOAY'UlT'll DT 9'1'oif rJTBJThl A'fal(CnMa.~bllyto nonsay, BEdneCIFTf! KHHry I( M3.!lJlltle 11 no Mepe rrpo.<tTGflilll lIorrpo6yti'l'e mul'Dl Kill' MO>KflO 6Q1lawe ,!(eTI!JIe1i. (ECJ!1.l1!b1 ae ana e. KaK OT1<phlTh xanor, 06paTllTecJ, J> rnaee 1 "::ho ,llomKel! 311aTb KlVK.!lhlij BOmITeJlb".) Ilpocroe npuxacasue K 311lTh! ~raJl.O'lHhIM arperaraa IIOMOl!(el' upeonoaen, mo6oe COMHCJl.Ile It C1'pIiX, KOTOpT>le Y Jl<JC lJ03rJJ.fK3IOT no 61Me!."l 6,11.11~K'tlro a:1'18KOMCTBa C 3BTeM@6u.IIeM. A 'ITO, paaae 81'0 He Ta,,?

1. l101lOpa<nlB3SI K]l"IO'1 J:I S!lMJ<:C _traHHilll nO.rrmKemre "Start", Obi 33MblKlle-rc !len!>, no Ko.TOpoli TOIC TB'leT or 3KKYMyJlJJ:T0PHOii nOTspelf (AKB) K c-rapTepy sepea TlU'OBoe peae Cl'apTepa (PI{C. 4.J).

Pane BKIllOl.IBHIIIR craptepa

Plfc.4, I. ClfcralllB aanycKS .qSJiraren8

2. Craprep npoxpysaeaer Jl.BHra~e.rrl> (91'0 TOT peaKaii 3BYK, xcropsnl 'B03HHT<aeT nepea 3BYI(QM nJlaB!roii pa60ThJ ,zr;Bl1r3'TeJllr), B raaee 5 ·S.JIeK'l'POCHC'f~ta - 11CIq)a 11([1lI1:1J1 aamei'l MaJ.Ill1Hbr" paccKa.Jw:aaerrrJl, !GIll" 9T.C npOllcxOilllT.

3. K.orAlllllBIIl"<l1'eJj b aanymea, TOM:IIIlO (6 .n,an!IOM llJl)"la8 - 6ell"3J!~) rexer 113 6ua, paenoncxeauoro C3aL{11 M31111iHn!, no TOlTJIIJliOrrpOBo.!IY 1( l'OWlI'IlIJlQMY nacocy !;l.o1I lGU10' TOM (pwc.4.2). B rnase 6 "To.mm:aRaJI. cacreaa - cepaue 11 .~erj{J1e a,pTOMoIll1JUl" aeransno paccaarpusaercs rOllJJl.lBfl3SI cucresra. a B PJl3Be 13 "l?eryJIHPQsKa 'I'oronolHoil cncreuu", Ofu,;!Cf1Jr~·c.JI, Kale nOAlleplKIJBan. ee B xcpourea COcrro..liIflUI.

4. Tor!JJuBltbllr Fl8COC nepeKa'lltBaeT 6eu;nm 'Iepea 'IXIwnmill>dl: cjJKJII>TP W BllYllKHoll j(O~1JIel(TOp (11 MaID KUru! C Kap610paTo.pOM 6CB3m'1 3aKaOUl"eaeTCa B Kap6lOparop, Ma" fJ,llllil,1 C BlrpblCKOM TOllJIllBa pa601'aJil1: n0'1'1"11 aBJI.lIOfJI<JHo).

5. Oaaa <lacr. wn,JlllBa CME)LUHB3erCll C 15 '1aC1'IIIIHI (03)lyxa, o6pasys rrapoo6p83"fJylO t::Me(:b apoze 1YM<Jua, lloOJ(OJ,lbKY 6efl1llUI nal<fFlOl'O JIEr<!e ua3~, coomoureaae 061>" eMa roruursa I'! Ba3JI}'xa a CMeCIJ nO.llY"aeTCH 1:9000. ,'lPYnlMll O.llOBaMH,IlBHT'3TeJJb ua C3MOM llElJfe pa6orae'r ua BOJ.ll;YXC, r ~le6o.,m,U1~ M no6asneliHeM ronnaaa I

r"sss 4. P8CKpblsaeM ra4HW .BaweN M8WtlH&J

91

p~~, 4,2. TOf1JlilBi:/allllj!GIl11119

Ii. 3<ra CMel:b 6eu3JUl2 11 TOmlJllJU llUCJ'Y1l!leT J) l~lllllnl!lJll.r JIBI~ rrure:nR. Il)I,lnnmp (puc .. 4,3) npencrann R.ilT co6ol\ OM),lO 11>y6)' c 01lt11~M OTKjJblTbTM IIOl![!OM l1 O,!(Hlj,\t aatql);)Tbll\{, "BU) llnl Ka)l.(IWro IUl.lUnmpa 111l.XO!l;11'FCll 1l0PlIIUrL, l(~opr.TI\ lle:peMelllaeTCII BBepx Il BIIl13. Jleprue 111> 1mmnlMa.aTCI.I I!fI1epx, Oltlol.i\laJI CMeeb aoaw:xa 11 'I'Ol1li'['Jna. a Ma:lleHbKOM ITp[)C'1'pIll'lL1'Be,

7, ]lIc !tJla, 113 cSe'm ,f(}o:!ICraCZe'71 C~I:ec4, lTpOaoWlpy~ 53PI:4)l,

8. BSPLIn 3BCTBe,Ule1' nopuie-rs onycmllmbCJl C 60J[bw,e~ CJlJlot:i, '!eM OM lIOj{AllManCII.

9. CH Hay Ie ITOplJ1lf1Q rrpHKPI!'!UleH maTYH. «01'Ophlll B CBOfO o~epelU> rrpaapenxea K 11.0- Jlel{'lllTOM)' lIlIJIY, nepezraromexy IlpatuafOl1U~~CSl MOMeHT lUI Bep;ylllHe Ronees MamHlib], Kor.aa rropuiea b II maTYFI )(0,1[111 BBepx H OHH3. oun noeopasuaaior KOJleH'IaT'hI!! BM. KaK nOKaS8HQ na pile. 4.4. 1lTO 'l'al<oe If(t: li,B11lf(eHllf, aoropoe aa nenaere npl1 esae fiB lIeJ1ocuneJ\e; i'OJleBO nOm'i}lMaer~ Ii onyCI!:BeTClI, a C1'OllbllllzyT no Kpyry.

Plfe. 4'.4. nopw~1I II W8T~1iI XOIlIIT Beepx II SHwa, apBlljaR xonell'lBTblU san

10. Ha llPyroM I(Otlile I<O.rl,mr'taT,oro nana IIllXOIII<ITCII ,I(Op06Ka C lIJeCTepIUIMH, lIa3b1f1l1eMIDl ROPOOKOi!: llepe,lJ,a,\I, ECJIIoI Y lIIIlLIeii MllIlI mlbl Tpalt11lwrmniblj~ JlBI!l"il'tl1)!b C !1]lIlDOllOM 118

rnSS8 4. PaCKpblBaeM r:aHHIII BaUleii MaWHHli1

38,!Q{IIC KOlIeca (Pile. 4.5), Rop06l<:l1 JIepeMem.l nepenas (KUD) e3XQJIHTcl( non nepe.ll." fIHM",G~I,!II!B.bITMH. Ecnn ~e a M8WIIlle JI,1lIIl'aTem> paCIlOJIOJKeH nenepesno H oaa ocnaureua npllBoAoM aa nepezmae xoaeca (Pile. 4..6), KIlU liaxOAIfj:CJJ UOlllClIlOTOM. Ha M.alIDtHaX C 3a;lIU1U,4 pa,CTIOJlOJlleHHel4 /lIlHraTemr Hl@w:a'l'eJIb, Il KOpOOKa Llep!llIIeHbI tlepe.!l3'1 fI:lXOlUl'l:CIl !lOA 3lI/tJre:i! IqJbllI!KOil, me 06b1'1IlP 6bOlae'l' 6aral!Q!Jdl<.

~ll~HllPbJ KapTep AB~ra_" BWl}'LllMi! MOCTB (lnO~8 C KOPoOKQR nePBAB~

11. ECJIu Y BaJJ.IeTO <JlITOMOfimu! !>IeX8.lfH'leCRilS KDn, MeJKlI.Y KOJlell'l81'bJ.'M. aaJlO~ II IlOp06KO)J nepe.naq YCTIW01l>1l!l.BOCl:\eJUlellll;e. 01'!0 npeD,lia3ff,a'leaO IXllA nOD,KJlJO'Ie.HlQl ~ 01'1(mO'leEI]Ul ;!tPIil:a'J'eJlII' 0'1' OC'IaJI"bflOlt 'lBC'Ul 'l'p1ll{OMllICOIIII, B MalIlHf!llll C aJI10MIITH''I6CKOJlXIJD 3TO,!leJrae1'CJ! aJlTOllfaTIIQeCl!ll.

12. Korlla BDI nepexoznere B pelKKM "Drive" (HJTH BKJlKl'l8eTe nepBytD rrepeJUlqy aa Meta' UH'!eCICO'rr KOIT), 11a6op mecrepllel1 aacTaBruler I!paWa'l'bCJI C onp~el1eHRoi! CROPO' C'l'b1O JIm OCTa/jl,ltylO 'faCTI> TplIliCr.rn:CCml 'lepl!l3 Kap.aaIllThtit Ba.'l (puc . .1.7).

94

t3. I<aP/.\SlUlbrn BaJ! a UpU6b1'Uffi1X 3B.llReupIIBOl\fIJill( 30TOM'061lJlllX naer K sa,llfunr I(OJlecaM ~[SaKalf'ml3<ie'l'CJI u Al?yro~f lJa6(;)jlEl uiecrepe», KOl'opl>rll !(a:J.lIwae:rcl'J llJlcjJ¢lepeunaanoM.llHcjJ(pepel1UlillJl nepenaer ssepnuo or ,llIlJlT'dl'CRII Jl KapOOKH llep~.Aaq ua aC~1, coeaaasnourae se,u,Y1Il.l1e aoneca MaUlliHIll. IIoCKOJl~l(y 'l'lme ucero aa M81,I.TIIHaX OCh pac(TOJJOlKen8 0011 JI]1l'1MbJM yrnox K IGlPAaJl.IlOMY BaJty, lO'\¢(pepelillIIM fie C8MOM p;e.ne MeIUle-T narrpanueuue .rrepe.a:a<I'JlI "];leprIDI EI3 90', '!'I'll 1\03BOJt!leT Be/IYI.UIIM KOJlcca~f ~pY'rU1ll\Cfl. B J"J[aBe 9 "Tpa1'lCMl'ICylfi1: .1l0~'TapaeMCJI DO BCe~J Plltlo6pan.c)!" Ae-ra.U.bllO paccwarpa BaeTGlI rrpHBOA TPallCMJlc.C>tl1, a B rn8"e J 7 "q:m ,lle.na1'b, eCJJlil 3a6apaxJJII1I3 TpaFlCNlJICCIDI' paC«lKlI3blB8eTCfI, IGl1C 06pllll!a')'bCjl C Hlf~I.Iif.

IIepcmtenplmOll,HbL\[ MaJillIlIlIl>l He -rpe6y= KaP,llaJiT-lb1Ii 9aJI, rax K3K Y ifill( klC'l'O~JJ:III\ llHepnm Il.aXOJlll!TCJT KaR pas Nlel!qJ;Y Be.rryrr!lfMI{ KOlleta.\1J1. Ha T1UU'IX. a»'fOlll06~!.!ISX «opofixa nepenax I! Jlffl'ji¢epeuu.uaJl 06'herurFielihl 0 CAl<ffJ:hm 6JtOK, KOTOpbtii nOD,lUJ1043e-rCli mmpID1YlO II nepenaer 3Repn110 »PiIJll.ElB!l1f IrpmJIlO EI)l

Jlcp_yntHe t<OJIeC8,

1(, Be;zylJIlle r.:o.neca nonopa'maaorca, Tom\3lbT anTOMo6.UJlh nnepea (Him BiI33.Il.), I~ 111,1

eD,el'e.

Hy aor, a !ltil ID'14aJjJl, 'rT'O D,001a'l:O\iflOllcero JJltlUb nosepayrs 3ID!GIl'lUme 111taJJ,aBlI'rI> na 1'll31

r eneps IlOCMOTpHM, 'ITO ,aeJJillOT ;wyrne CJlCTe~1bl aJrH roro, 'l'l'06bl MlI)lI'IlIlli 003 npo6.neM exaza no nopore. UOCKOJlbKY 9TH C1'!CTeMliI pa60"...uoT OAElOBpeMeElll(l Ii necrosraao nenaior onHO II 'to )lte, 1iIIT HaJl.o61{OCTloI paCCMaTpKa31'l> ~IX no Ol',!!eJ1bIfOC1'lf,

CKCTeMa 3alKMraHKR

I<DrD,a JlB!ITa'reJIl> sanyarea, CIIC'1'eM3 a3lKHfllHRlJ (p.IIC, 4.8) lltlP.110J.l1'l'lecKH noaaer BblaOKoe lIanp_effllC aa cee'lJil, ~T{)6bl DID! apOM3B(,I,llHlIH IICXPY, llOCIlJl3MBHJfTOlll)'IO 101lJlHBO. HaIlPlJlKeKlle, :Bb1paOa'l'bJ.B3j)Moe reaeparepou llepeMe!IHOJ;;) TO~ rtonaercs Era Ka'J1'UlK)' 3l1lK11I'aHHJI, rne OHO MHorot<pal'HO yne.IIlNKBaeTCR,lf~ K1I1')'U11Qo1 ssrcoxoe aanpasceasre IIOCTy"aeT WI pacnpMe.BIITem. 3aJIOI.l'2JI:J1'.II, J(~fOpbrll sanpasnaer em It J'I)QKffoli cuexe B 1f}'JICIIO~ npeMJl. O.lleKl'PJ1'1ecl(a.II (lRC'1'eMB IIOApo611ee omlClil saercs B rnaee 5 ":3.neKTpaCHCTcMa - FlCKp3 lIilii:IlUI aawe~[ MaIDlIHpl", a B rxase 12 "PeryJmpoBI«I B.IlelITpo060PYllDllaH.lUI" nesaaaao, KaK ee DT,IIe.!Ihasre 'IBC'F)oI paliOrBIO'L BMccre.

Tas KaK resmeparypa ropeuaa 803Jzy1I1110-TOIIJUlllHOH CMeCH paana 1I0~'III<1 2500·C, caB!:pllleHI~O I'IOtlJlTlIO, 'l'1'0 ee HY)!(ftD 6.l>1C11'po CHI!3Wl'b ftHlKe l'D'i!Ul K1mefllll1, .ma'!'e ABUl'aTeJl" 6blcrpo BlolliAeT H3 CTpOH. ~1'06b1 ,lUIHI1!TeJtb 6b1Jl l(O.nO.ll.fU>fM, B!l,lI.B [JJTJI ox.nalK,(lillOllIa,R )JOf]lI(oC:rb ullipKymrpYeT 14S panaarepa JlI1l KBmWlIM B aaarareae, «cropue EllIfIWBll.lO'fCH py6B111Ko~ 0)[AB'lK.IIelllJR. BOAlllloA aacoe rroZUlepllUIBaeT I:\IIP~JIsrwl!O BO,llIll, 1I BClITWUITOP nouoraer oxJljQ!{I!Bn l!1Iu:p,a'l'e.n;b, KOPlla 81,1 croare nepezt CBI:!TOIPOPOM, Jl BD3.l\:YN caM He npoxo/(l1'l' "lepea PlIJ.l!l$'l'OP (puc. 4.g).

Sra Cl,IC11l!)l8 Jte:ram.RO paccuorpena B rnase 8 "I<aJ( [:la6oraer cncreua Oll.lJ~etJ!UI·, a nrnaae 14 "Kal( y6epe'U. MalUmry DT neperpeaa" llORa38 ao, IQK llhU1o..lIl~Tb rrpoense paooT!>1 ijart(),l106He C!lT1IIIB oxna>Kl\aKJII:\eli lKll,lI;l(oCTII ~ CUOTIlMhT J.I SaM.ell.bJ OXJlaJ&.aalOllleif )KM.II.KOCTIl j,! '!ItO lle.ua'l'&, E:CJJ]O! MallU1ua rreperpezracs,

rnasa 4. PaClCp"'B(j6M TaNH", salllett MSWHH",

95

PlIC. 4.8, CMcrBMa 3aJ«Ir!!lHHfI

MaMo nocrosnun I.LHpKy.uJipyet nOllll,111'lITeJjlO, CM83blJJll.ll r.J1:P J10ll)RYlIll!e~J1 'lUCTM (nop!ll- 11f1, 1.lTa''YubT, K:Oill~JI.~al'loli.1 88.0 I1Ii'M IJOIlQ6f1J>lc), 'rl'OU~1 01[11 CROGO/WO ll.DlmlJlMC~, 'H, YMellbUIaJI TpCIIlIe. "OTOrO~ narp naer ABl{lllT!uI~, Ma.CJlJIlIblli uacoc IIOl{llt!p)KI1UaeT LtHPKYJJIIUMJO MaCJJ.ll, a M3CJUIllblfl QlrulhTP O'JUUUI.C1' cru OC'raJJ!.tlblf qaCTI'I CIICTe~1bI CMlI3KH (pHC, 4,10) npeaua- 31i"'lellhlllJlll npenotapaurcuux COli pnl;llcl IOIUHJl)1l ,11lHlll:(YU1l'fX~JI Al'T:lJleill BIIY'rpJ.l1l8}'11'l!l'eJI" It