You are on page 1of 2

ADITZ SINTETIKOAK

EGON JOAN ETORRI


nago NENGOEN noa NINDOAN nator NENTORREN

hago HENGOEN hoa HINDOAN hator HENTORREN

dago ZEGOEN doa ZIHOAN dator ZETORREN

gaude GEUNDEN goaz GINDOAZEN gatoz GENTOZEN

zaude ZEUNDEN zoaz ZINDOAZEN zatoz ZENTOZEN

zaudete ZEUNDETEN zoazte ZINDOAZTEN zatozte ZENTOZTEN

daude ZEUDEN doaz ZIHOAZEN datoz ZETOZEN

IBILI EDUKI JAKIN


nabil NENBILEN dau(z)kat NEU.KAN daki(zki)t NEKI.EN

habil HENBILEN dau(z)kak/n HEU.KAN daki(zki)k/n HEKI.EN

dabil ZEBILEN dau(z)ka ZEU.KAN daki(zki) ZEKI.EN

gabiltza GENBILTZAN dau(z)kagu GENEU.KAN daki(zki)gu GENEKI.EN

zabiltza ZENBILTZAN dau(z)kazu ZENEU.KAN daki(zki)zu ZENEKI.EN

zabiltzate ZENBILTZATEN dau(z)kazue ZENEU.KATEN daki(zki)zu ZENEKI.TEN


e
dabiltza ZEBILTZAN dau(z)kate ZEU.KATEN ZEKI.TEN
daki(zki)te
Pl. –z- pl. –zki-

EKARRI ERAMAN

dakar(tza)t NEKARREN / NEKARTZAN darama(tza)t NERAMA.N

dakar(tza)k/n HEKARREN / HENKARTZAN darama(tza)k/n HERAMA.N

dakar(tza) ZEKARREN / ZEKARTZAN darama(tza) ZERAMA.N

dakar(tza)gu GENEKARREN / GENEKARTZAN darama(tza)gu GENERAMA.N

dakar(tza)zu ZENEKARREN / ZENEKARTZAN darama(tza)zu ZENERAMA.N

dakar(tza)zue ZENEKARTEN/ ZENEKARTZATEN darama(tza)zue ZENERAMA.TEN

dakar(tza)te ZEKARTEN / ZEKARTZATEN darama(tza)te ZERAMA.TEN


Pl. –tza-