You are on page 1of 4

Đề án môn GVHD: Đoàn Thị Hoàn

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp có tồn tại và phát triển
được hay không phụ thuộc rất lớn vào việc doanh nghiệp có tạo ra được lợi
nhuận hay không?. Lợi nhuận là một chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính
của doanh nghiệp, là nguồn quan trọng để doanh nghiệp tái đầu tư mở rộng
sản xuất. Trên phạm vi xã hội, lợi nhuận là nguồn để thực hiện tái sản xuất
xã hội.

Ngoài ra, lợi nhuận là mục tiêu phấn đấu và là động lực thúc đẩy các
doanh nghiệp không ngừng cải tiến, đổi mới quy trình công nghệ, sử dụng
tốt nguồn nhân lực, phấn đấu hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Doanh nghiệp thu dược lợi nhuận tức là sản phẩm của doanh nghiệp được
thị trường chấp nhận, từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản
xuất kinh doanh để đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trường hiện nay.

Tuy nhiên, Lợi nhuận có trở thành mục tiêu, động lực hay không còn
tuỳ thuộc vào chính sách phân phối thu nhập của Nhà nước. Phân phối lợi
nhuận trong doanh nghiệp là một nội dung tài chính quan trọng bảo đảm sự
hài hoà về lợi ích giữa Nhà nước với chủ sở hữu doanh nghiệp và người lao
động. Chính vì vậy, chính sách phân phối thu nhập hợp lý sẽ là đòn bẩy kinh
tế quan trọng khuyến khích người lao động và doanh nghiệp ra sức phát triển
và nâng cao hiệu quả sản xuất . Đồng thời, sẽ tạo điều kiện cho Nhà nước
trong việc quản lý ngân sách, điều tiết thu nhập, bảo đảm cho sự phát triển
bền vững.

Trong quá trình đi theo định hướng XHCN Nhà nước ta không ngừng
tiến hành sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chế độ kế toán thu nhập và phân
phối lợi nhuận cho phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, trong quá trình thực

SV: Hoàng Thị Hạnh Thùy 1


_Lớp 07 - K3A - ĐH Chu Văn An_
Đề án môn GVHD: Đoàn Thị Hoàn

hiện không thể không phát sinh những vấn đề cần giải quyết và hoàn thiện
thêm.

Do đó, để tìm hiểu thêm vấn đề này Em đã chọn đề tài “Hạch toán
Lợi nhuận và phân phối Lợi nhuận trong doanh nghiệp”. Em mong rằng
với sự giúp đỡ của Cô giáo: Đoàn Thị Hoàn đề tài của em sẽ được hoàn
thiện tốt hơn.

Kết cấu của đề tài gồm 3 phần:

 Phần I: Những vấn đề lý luận chung về hạch toán LN và phân phối


LN trong doanh nghiệp SXKD.

 Phần II: Tổ chức hạch toán LN và phân phối LN trong doanh nghiệp
SXKD.

 Phần III: Nhận xét đánh giá, ý kiến và kết luận.

SV: Hoàng Thị Hạnh Thùy 2


_Lớp 07 - K3A - ĐH Chu Văn An_
Đề án môn GVHD: Đoàn Thị Hoàn

MỤC LỤC

I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN LỢI


NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP

1. Khái niệm và vai trò của LN đối với sự tồn tại, phát triển của DN

1.1 Khái niệm

1.2 Vai trò của LN

2. ý nghĩa và nhiệm vụ của hạch toán LN và phân phối LN

1.1 Khái niệm

1.2 Vai trò của LN

3. Các yếu tố cấu thành LN

II. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI


NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP

1. Hạch toán LN

1.1 Tài khoản sử dụng

1.2 Các cách xác định LN của Doanh nghiệp

1.3 Phương pháp hạch toán

1.4 Sơ đồ hạch toán

2. Hạch toán phân phối LN

2.1 Tài khoản sử dụng

2.2 Phương thức phân phối LN

2.3 Phương pháp hạch toán

SV: Hoàng Thị Hạnh Thùy 3


_Lớp 07 - K3A - ĐH Chu Văn An_
Đề án môn GVHD: Đoàn Thị Hoàn

2.4 Sơ đồ hạch toán

3. Chứng từ sổ sách kế toán

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN ĐƯA RA

1. Về vấn đề LN trong các Doanh nghiệp hiện nay

2. Về hình thức kế toán áp dụng tại Việt Nam

3. Về chuẩn mực kế toán Việt Nam so sánh với chuẩn mực kế toán
Quốc tế

SV: Hoàng Thị Hạnh Thùy 4


_Lớp 07 - K3A - ĐH Chu Văn An_