Вы находитесь на странице: 1из 2

10 / ¶PIN A ¶OæEI™ KYPIAKH 22 π√À¡π√À 2008

ª∂Δ∞¡∞™Δ∂™
™∫∞¡¢∞§√ ∑πª∂¡™
∞¯ı¤ÛÙ·ÙÔ
«Î¿ÛÙÚÔ» Ë ∂∂ ™˘ÓÙÚÈÙÈÎfi Ï‹ÁÌ· ÛÙÔ ¶∞™√∫
■ ª∞∫∏™ °∂øƒ°π∞¢∏™
ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÂÊÙ¿ Ï·ıÚÔÌÂÙ·-
Ó¿ÛÙ˜ ÎÚ‡ÊÙËÎ·Ó Û ¤Ó· ÊÔÚÙËÁfi „˘ÁÂ›Ô ÙÔ
ÔÈ ·Ôηχ„ÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ì›˙˜
ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤ÊÂÚ ηÚÔ‡˙È· Î·È ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÛÂ
ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ¶¿ÙÚ· - ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ· - ∞ÓÎfi- ■ ∞§∂∫√™ ∞¡∞°¡ø™Δ∞∫∏™
Ó·. ŸÓÂÈÚfi ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ë ·fi‰Ú·ÛË ÛÙËÓ «Â-
Ï¢ıÂÚ›·», ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎÚ‡Ô (ÙÈ ÙÚ·ÁÈÎfi Û˘Ó¿Ì·

A
̤۷ ÛÙÔ Î·Ù·Î·ÏfiηÈÚÔ) ‹Ù·Ó ·ÊfiÚËÙÔ. √È fi ÙÔ 1930, ÙfiÙ Ô˘ Ë ∑›ÌÂÓ˜ ȉڇ- ÎÔÓÙ·È ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ‚˘ı›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓË ÎÚ›ÛË ÙÔ˘
ʈӤ˜ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ·Ó Â˘Ù˘¯Ò˜ ·ÓÙÈÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ Griechische ¿ÏϘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜, ÂÓÒ ÂÈϤÔÓ ÙÔ ı¤Ì· Â- Ô˘ ÙËÓ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂÈ Ì ӤԢ˜ fiÚÔ˘˜. √ ∫.
ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÈÛ·ÎÔ‡ÛÙËηÓ. Telefongesellschaft (∂ÏÏËÓÈ΋ ΔË- ÚÂ˘Ó¿ Ë ·Ó›Û¯˘ÚË ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÓÔÌÈ΋ Â- ™ËÌ›Ù˘ Ê˘ÁÔÌ·¯Â› ˆ˜ Ï›ÁÔ˜, ÌÈÎÚfi˜ Î·È ¿-
ΔÔ fiÓÂÈÚÔ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿ÁˆÛÂ… ÏÂʈÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·), Ë ÔÔ›· ÙÔ Ù·ÈÚ›· Debevoise & Plimton LLP. °È· ÙËÓ ‚Ô˘ÏÔ˜ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ï˘¿Ù·È ÁÈ· ÙȘ
¢‡Ô ÌfiÏȘ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚ· ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1949 ÌÂÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û √Δ∂, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜ ÙÈ ·- ÛÎȤ˜(!) Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÙÔ˘
Û˘Ì‚¿Ó ·˘Ùfi, ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ „‹- ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÍfiÚÌËÛ˘ ÂÙ·ÈÚ›·, ÔÁ‰fiÓÙ· ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ΔÔ ÌfiÓÔ ¤ÚÁÔ, fiÙ·Ó ·ÔηχÙÂÙ·È ˆ˜ Ô ÊÈÏÂÔ˘-
ÊÈ˙ ԉËÁ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚԂϤÂÙ·È Ë Ê˘- ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ÙÔ ‚·ı‡ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙȘ ÂÏ- Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂϤÁÍÂÈ ‰Âο‰Â˜ ı˘- Úˆ·˚ÛÌfi˜ ›¯Â Î·È ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ.
Ï¿ÎÈÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È 18 Ì‹Ó˜ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·- ÏËÓÈΤ˜ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Ì ·Ó¿ÏÔÁË ÔÏÈ- Á·ÙÚÈΤ˜ Ù˘ ∑›ÌÂÓ˜ – Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤- ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·-
Ó·ÛÙÒÓ, Ë ·¤Ï·Û‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË. ∂›Ó·È, Ì fiϘ ·ÓÂÍ·›ÚÂÙ· Ó˘ Ù˘ ∑›ÌÂÓ˜ ∂ÏÏ¿˜. ª·˙› Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÈÏÔÁ‹˜. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ
Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘˜ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤- ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, Ô ËÁÂÌfiÓ·˜ - ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ 41.12.29.486, ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ΛÓËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂ΛÓÔ fï˜ Ô˘ Â-
ÏÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›·, ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÈÚ¿˙Â- ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ABN AMRO ÙÔ˘ ƒfiÙÂÚÓÙ·Ì ÈϤÁÂÙ·È Â›Ó·È Ë ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜: ◊ ˘„ÒÓÂÛ·È
ÂÊfiÛÔÓ ·ÂÏ·ıÔ‡Ó. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ Ô‰ËÁ›· Ù·È ÂÙÂÚÔ‚·ÚÒ˜ ·ÏÏ¿ ·ÓÂÎÙ¿ Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Î. ¶ÈÙ·Ô‡ÏË, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi Ì ÙËÓ ·ÚÚËÛ›· ÛÔ˘ ‹ Û·-
ÚԂϤÂÙ·È Ë Ê˘Ï¿ÎÈÛË ·ÎfiÌË Î·È ÌÈÎÚÒÓ ÎÂÊ¿Ï·È· Â¤Ó‰˘Û˘ Ì ÙȘ ITT, ŒÚÈÎÛÔÓ, «ÂÚÈıˆÚÈ·ÎÔ‡» ‹ ·ıfiÚ˘‚Ô˘ ϤÁÌ·ÙÔ˜ ‚ÂȘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ „fiÊÈÔ ÎÔÚÈfi.
·È‰ÈÒÓ! ∏ Ô‰ËÁ›· Ì ÙÔÓ Â‡Û¯ËÌÔ Ù›ÙÏÔ «Ô- GTE, Î·È πÓÙÚ·ÎfiÌ (·fi ÙÔ 1977). √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ˆ˜ ˘-
‰ËÁ›· ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÚÔÒıËÛË» ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔ- ∞ÎfiÌË Î·È Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÁÎfi- Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠٷ ÈÔ
ÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ‰›ÓÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Û¿Úη ÛÌÈ·˜ Û˘ÎÔÊ¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ (¡¢, ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÎÔÓ‰‡ÏÈ·, Ù· Ì˘ÛÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ·
Î·È ÔÛÙ¿ Û ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì «∂˘ÚÒË -
ÊÚÔ‡ÚÈÔ». ∏ Ô‰ËÁ›· ¤ÎÙڈ̷, Ë ÔÔ›· ‚¿˙ÂÈ
¶∞™√∫, ™À¡, ∫∫∂) ·fi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚË
’89 ˆ˜ ÙÔÓ °ÂÓ¿ÚË ÙÔ˘ ’90 ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ªÂ ÔÁÎ҉˜ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ›‰È·˜ ΢-
‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜
ıËÏÈ¿ ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ˘Ô-
Ù›ıÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ˙˘ÌÒÛÂˆÓ Î·È Û˘˙Ë-
‰‡Ô Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛ˘ ÌÂ
πÓÙÚ·ÎfiÌ - ∑›ÌÂÓ˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 31,5
ηٷı¤ÛÂˆÓ ·ԉ›¯ÙËΠӷ ÌË ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔÓ ·ÁÁ›ÍÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ
˙‹ÙËÌ·. ∫·È ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ. °È·Ù› Ù· ·Ì·ÚوϿ
Ù‹ÛˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ „ËÊ›ÛÙËΠÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜
Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ηÈ
‰ÈÛ. ‰Ú·¯ÌÒÓ Ì ·ÓÂÍ‹ÁËÙË ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·-
ÂÈÏ‹ ·Ú·›ÙËÛ˘ ÙÔ˘ °. ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË ·-
Ô ÊÈÏÔÂ˘Úˆ·˚Îfi˜ ·˘Ù¿ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ‰ÂÓ ı›ÁÔÓÙ·È ÔÙ¤ Ô˘ıÂÓ¿
Î·È ·fi ηӤӷÓ. Œ¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› ¤Ó· ›-
ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ. ¶ÚԂϤÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·-
Ó¿ÛÙ˜, ·ÎfiÌË Î·È ·˘ÙÔ› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó
fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ∂ÓÒ Â› ΢-
‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ™ËÌ›ÙË, ·fi ÙÔ 1996 ˆ˜ ÙÔ 2002,
ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ‰Ô˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÔÌÂÚÙ¿. ∂Èη-
ÏÂ›Ù·È ‰Â ÙÔ ·Ó·Áη›Ô, Ó· ¯˘ı› ¿ÏÂÙÔ Êˆ˜
Ï‹ÍÂÈ ÔÈ ‚›˙˜ Î·È ÔÈ ¿‰ÂȘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜, ı· ·Ó·Ù›ıÂÓÙ·È Û πÓÙÚ·ÎfiÌ - ∑›ÌÂÓ˜ ¿ÏÈ ÌÂ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ·- ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÍÈÔ- «ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ –·fi ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ï‹ıÂÈ·;–
fi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ¤- ÏfiÁËÛË, Ù¤ÛÛÂÚ· ‰È·‰Ô¯Èο ¤ÚÁ· Ù· ÔÔ›· ∫. ™ËÌ›ÙË ÙË Ì¿¯Ë ηٿ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ô˘ ÂȯÂÈ-
ˆ˜ ÂÈϤÔÓ ‰Ò‰Âη, Â¿Ó Ì ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó 560 ÚÔ‡Ó Ó· ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÔ˘Ó ÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘ ÂÏ-
‰ÂÓ Â›Ó·È «Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈÌÔÈ» ‰ÈÛ. ‰Ú·¯Ì¤˜. ÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡».
Ì ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ™˘ÓÔÏÈο 600 ‰ÈÛ. ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ̤۷ Û ∏ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË fï˜ ÌÂÙ¿ÏÏ·ÍË ÙˆÓ
Ê˘ÛÈο fiÏ· ·˘Ù¿ ¯ˆÚ›˜ ο- ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Ì 5% Ì›˙˜ Â›Ó·È ÙÚÈ¿ÓÙ· ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ∑›ÌÂÓ˜. §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ô˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ˘ÔÓÔ̇-
ÔÈ· ‰›ÎË. ‰ÈÛ. ‰Ú·¯Ì¤˜ ‹ ÙÚ›· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È Ô ÂӉȿÌÂÛÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙÔÓ ¿Ï·È ÔÙ¤ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘˜
¶ÚԂϤÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ∞fi Ù· ÔÔ›· Ù· 12 ‰ÈÛ. ‰Ú·¯Ì¤˜ ‹ 1,2 Âη- ·’ fiÔ˘ ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÔÈ Ì›˙˜ ÚÔ˜ ÔÏÈÙÈ- ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ˆ˜ Ì·˙ÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î˘Ú›ˆ˜
ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·˘ÙÔ› ı· ¤- ÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Û ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ‹ ÎÔ‡˜ Î·È Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜. ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Ì ·ÛÙÈÎfi ÙÂÏÈο
¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ‰Èη›- ÎfiÌÌ·Ù·. ¶ÔÛfi Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔÓ ∞fi ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ·˘Ùfi ÂÎÙ·ÌȇÙËÎ·Ó ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È ÌÔÈÚ·›· Ù· ÂÎÊ˘Ï›˙ÂÈ
ˆÌ· Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·- ÙËÓ √Δ∂ ∞∂ Î·È fi¯È ÛÙȘ ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ ÛÙÔ Â- Ì›˙˜ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ Ì¿ÚΈÓ, ‰ËÏ·‰‹ Û ÔÌ‹ÚÔ˘˜ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ
fiÊ·ÛË ÁÈ· ·¤Ï·ÛË Î·È ÍˆÙÂÚÈÎfi... 420.000 ¢ÚÒ, Î·È ‰fiıËÎ·Ó ·ÎÂÙ·ÚÈṲ̂ӷ Î·È ÂΉÔÙÈÎÒÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÂÓÙfi˜ Î·È Á‡Úˆ ÙˆÓ
Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛ‹ æËÊ›ÛÙËΠ∞fi ÙÔ 1988 Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈ- ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÙ ·ÎÚÔ·ÚÈÛÙÂÚfi Î·È Ù¤ˆ˜ ÛÙÚ·- ÔÔ›ˆÓ ‰ÚÔ˘Ó.
ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, ÂÓÒ ÛÌÔ› Î·È ÔÈ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ÚÔÌËıÂÈÒÓ, ۯ‰fiÓ ÙËÁfi ÙÔ˘ ÛËÌÈÙÈÎÔ‡ ¶∞™√∫, ÙÔÓ £. ΔÛÔ˘- ∞Ó¿ÏÔÁË ‰‹ÏˆÛË ¤Î·ÓÂ Î·È Ô ∫. ∫·Ú·-
Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ··Ú¿‰ÂÎÙË 20 ¯ÚfiÓÈ·, Ô √Δ∂ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· Û ΢- οÙÔ. Ì·ÓÏ‹˜ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ, fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó
ÚԂϤÂÙ·È Î·È ·ÚÔ¯‹ Ô‰ËÁ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÏÒÓ· ·Ó·ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÚ¢- ∏ ‰ËÌfiÛÈ· ·Ú·‰Ô¯‹ Ù˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ Ù˘ ÁÈ· ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂, Û˘ÌÏË-
‰ˆÚÂ¿Ó ÓÔÌÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÓÒÓ Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ʈٛÛÔ˘Ó ÚÔÌ‹- Ì›˙·˜ ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Î·È Ë ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÚÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÂÎÌÂ-
Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔÈÌ›· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ıÂȘ. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË fï˜ ˘fiıÂÛË, Û ˆ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‹Á·Ó ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÎfiÌ- Ù·ÏÏ¢Ù› ÔÏÈÙÈο - ÎÔÌÌ·ÙÈο ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜.
«Ó· Û ο„ˆ °È¿ÓÓË Ó· Û’ ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ¿ÏϘ Ô˘ ÂÚ¢ӋıËÎ·Ó ÛÙÔ Ì·ÙÔ˜, ÚÔηÏ› ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ÎÏ˘‰ˆÓÈÛÌÔ‡˜ ŸÛÔ fï˜ ˘ÎÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ˘ÔÎÚÈÙÈΤ˜
·Ï›„ˆ Ï¿‰È». ÚԂϤÂÈ ÙË ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ √Δ∂ Ì πÓÙÚ·ÎfiÌ ÛÙÔ «ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈÎfi» ΢ڛˆ˜ ¶∞™√∫ ÎÚ·˘Á¤˜ ηٿ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ÙfiÛÔ Ù·
™Ù· 2/3 ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÂ-
ÏÒÓ Ù˘ ∂∂ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹,
Ê˘Ï¿ÎÈÛË ·ÎfiÌË Î·È ∑›ÌÂÓ˜, ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂȉÔÔÈfi ‰È·ÊÔÚ¿. ¢ÂÓ
·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∂ÌϤ-
Ô˘ η̿ڈÓ ÁÈ· ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚÔÊ›Ï
ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘... ™ÙËÓ Ô˘Û›·
ÛοӉ·Ï· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¯Ú‹Ì· ·-
ÔÎÙÔ‡Ó ÂÓ‰ËÌÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ fi¯È ÌfiÓÔ ‹
Ù· ·ÓÒÙÂÚ· fiÚÈ· Ê˘Ï¿ÎÈ- Î·È ·È‰ÈÒÓ
Û˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ÌÈÎÚfi-
ÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ıÂÛ›˙ÂÈ Ë Ô‰ËÁ›·. ™ÙË
¯ÒÚ· Ì·˜, ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Â›-
Ó·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, ÂÓÒ ÛÙË °·ÏÏ›· ·˘Ù‹ Ë Â- μƒ∂Δ∞¡π∞
Ú›Ô‰Ô˜ Â›Ó·È 32 ̤Ú˜. ∏ Ô˘Û›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙËÓ ·ÓÙȉڷÛÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Î·È Û˘ÓÔÏÈ΋ ÏÂÈ- ™˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ...·ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ °πøƒ°√™ §∞√ÀΔ∞ƒ∏™ ÙËÙÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ·˘Í‹ıËÎÂ
ÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. √ ‰‹ıÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌfiÏȘ ηٿ 40%. ΔËÓ ÎÚ·˘Á·-
·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ∂∂ ‰ÂÓ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ‚ÚÂÙ·ÓÈο ·ÓÂÈ- Ϥ· ·˘Ù‹ ÂÈ›ÎÂÈ· ÛÙË ‚·ıÌÔ-
Â›Ó·È ·Ú¿ ¤Ó·˜ ̇ıÔ˜. ∏ ηٷÛÙÔÏ‹ Î·È Ë
·ËÓ‹˜ ‰›ˆÍË Î¿ı ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ›ӷÈ
ÛÙ‹ÌÈ·. ∞‡ÍËÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
ÙÔ˘ 100% ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙÔ˘˜
¶Ù˘¯›· Ì·˚ÌÔ‡ ‰›ÓÔ˘Ó ÏÔÁ›· ÙËÓ ·¤‰ˆÛ ·ÊÂÓfi˜
ÛÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ Ó·
‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ «ÁÚ·Ì̤ӷ» ÛÙÔ Î¿ı «Î‡ÙÙ·ÚÔ»
Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ∏ Ô‰ËÁ›· ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ı·
ÂÔÙ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ÙÔ
ηٷÏfiÁÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÂ˘Û¿ÓÙˆÓ
̤۷ Û ̛· ÌfiÏȘ ‰ÂηÂÙ›·.
ª‹ˆ˜ Ù· ÙÛÔ˘¯ÙÂÚ¿ ‰›‰·-
Ù· ȉȈÙÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ê·ÓÔ‡Ó „ËÏfiÙÂÚ· ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜
ÙˆÓ ·ÍÈÔÏÔÁËÌ¤ÓˆÓ È‰Ú˘Ì¿-
ÙˆÓ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙ· ˘„ËÏ¿ ¯ÚË-
∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÎÙÚ· Î·È ÙÔ ˘ÁÚfi Îϛ̷ ʤÚ- ›Ó·Î˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ¿Ú· ÕÏÓÙÂÚÌ·Ó, Ô˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÂÈ- Ì·ÙÈο ÔÛ¿ Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ˆ˜
¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ·Ó Î·È Î¿ı ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ ÓÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÚÔÎÔ‹; ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÏ·- ÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÔÈfi- ‰›‰·ÎÙÚ· ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜.
‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î¿ÔȘ ÓÔÌÔıÂÙÈ- Δ›ÔÙ· Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›- Ù›·. ¶Ù˘¯›· Ì·˚ÌÔ‡ Ì ϛÁ· ÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ›‰Ú˘Ì· «∏ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÁÁÏÈÎÒÓ
Τ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ¿ ÓÂÈ, fiˆ˜ ϤÔÓ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ÔÈ ÏfiÁÈ· ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ȉȈÙÈο ·ÓÂ- Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·
Ù˘. øÛÙfiÛÔ ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ fiÚÈÔ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ηı’ ‡ÏËÓ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ‚ÚÂÙ·ÓÔ› ÈÛÙ‹ÌÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ- ÙÔ˘ ∏ӈ̤ÓÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ›-
ÙËÓ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÙˆÓ «·Ú¿ÓÔ̈ӻ ÌÂÙ·Ó·- ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ›. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ·ÁÁÏÔ۷͈ÓÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤- ¯Ô ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ó·È Û˘¯Ó¿ ÊÙˆ¯‹. °È· Ó· ·Ó·-
ÛÙÒÓ, Â›Ó·È ÔÈ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. Ô˘ Ù· ·ÚÈÛÙ›· ¤ÊÙÔ˘Ó Û·Ó ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÏÔ˘Ó Ì οı ÙÔ˘ ª›ÓÙÏÛÂÍ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÏËÚˆı› ·˘Ùfi, ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔ-
∞Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÔÏÈ- ‚ÚÔ¯‹ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ̤ÛÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ÂÈ- ÂÊËÌÂÚ›‰· πÓÙÈ¤ÓÙÂÓÙ Î·È Û ÓÙ˜ Û˘¯Ó¿ ‰¤¯ÔÓÙ·È ȤÛÂȘ
ÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ ‰›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ Î·È ·- ‰¤¯ÔÓÙ·È ȤÛÂȘ ·’ ÙȘ ‰ÈÔÈ- ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ó· Â- ‰ËÌfiÛÈ· ‰È¿ÏÂÍË ÛÙÔ ·ÓÂÈ- Ó· ‚·ıÌÔÏÔÁÔ‡Ó ıÂÙÈο. ∞˘Ùfi
ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙȘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ΋ÛÂȘ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Ó· È‚¿ÏÔ˘Ó Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ª¿ÎÈÓ¯·Ì, Ô Δ. ÈÛ¯‡ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈ-
∞ÌÓËÛÙ›·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·Ù·¿ÙËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒ- «ÊÔ˘ÛÎÒÛÔ˘Ó» ÙȘ ‚·ıÌÔÏÔ- ΔËÓ Î˘ÓÈ΋ ·˘Ù‹ Î·È Ôχ ÕÏÓÙÂÚÌ·Ó ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ ÙËÙ¤˜ ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ÙˆÓ Ô-
ÈÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÎfiÚÔÓ Î·È ¿ıÏȘ Á›Â˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘˜. ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú·‰Ô¯‹ ÙËÓ ¤Î·- ·ÚÈÛÙ‡۷ÓÙ˜ ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈ- Ô›ˆÓ Ù· Ï‹ÚË ‰›‰·ÎÙÚ· ›-
Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘, Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi ˆ˜ ŸÛÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÚÈ- Ó fi¯È οÔÈÔ˜ ÔϤÌÈÔ˜ ÙˆÓ È- ÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ˘ÂÚ‰È- Ó·È ÙÒÚ· ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ ËÁ‹ ÁÈ·
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, Ô «·- ÛÙÔ‡¯Ô˘˜ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ¤Ó· È- ‰ÈˆÙÈÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Ï·ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó (·fi 16.708 ·- Ù· ·Ó·Áη›· ¤ÛÔ‰·», ÙfiÓÈÛÂ.
Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ∂˘ÚÒ˘ ÔÌÔÈ¿˙ÂÈ ‰ÈˆÙÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÙfiÛÔ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·- Ó‹Ïı·Ó Û 36.645) ̤۷ Û ̛· ∞Ó¤ÊÂÚ ̿ÏÈÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤-
ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì Â› Á˘ ÎfiÏ·ÛË... ÈÔ „ËÏ¿ ÛηÚÊ·ÏÒÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ˜, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Δ˙¤ÊÚÈ ‰ÂηÂÙ›·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ÊÔÈ- Ó·, fiÙÈ ÌÈ· ÚfiÛÊ·ÙË Ú‡ıÌÈÛË
KYPIAKH 22 π√À¡π√À 2008 A ¶OæEI™ ¶PIN / 11

£ƒ∞™√™ ∞¶√ Δ√¡ ™∂μ


Ù¿ÏÏ·ÍË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, Â›Û˘, ÁÈ· ‚·ı‡Ù·ÙË
ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡ Î·È ÛÙÂϯȷÎÔ‡ ¶ÔÈÔÈ ÌÈÏ¿ÓÂ
ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. ∞ÊÔ‡, ·fi ÙÔ ’85 ÛÙ·‰È·Î¿
Î·È Ì ÎÔڇʈÛË ÙÔ ’96, ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ¤Ó·˜ ÂÓÈ·›Ô˜ «Û˘ÏÏÔÁÈÎfi˜ ‰È·-
ÁÈ· ·ÎÚ›‚ÂÈ·!
ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜», Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ȉÂÔÏÔÁ›·, ÔÚ- ■ §∂ø¡π¢∞™ μ∞Δπ∫πøΔ∏™
Á·ÓˆÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Î·È ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÌÂÙÂÍÂ-
Ï›¯ÙËΠ۠¤Ó· ¿ıÚÔÈÛÌ· «ÔÌ¿‰ˆÓ Û˘ÌÊÂ- ¡· Ò˜ ÛΤÊÙËÎ·Ó ÛÙÔ ™∂μ: £· ÁÏÈÙÒ-
ÚfiÓÙˆÓ», Ì ÙÔÈΤ˜ ‰È·ÏÔΤ˜ Î·È ÔÚÈ˙fi- ÛÔ˘Ì ÙÔ ÏÈÓÙÛ¿ÚÈÛÌ· ·Ó·ÌÈÁÓ˘fiÌÂÓÔÈ Ì ÙÔ
ÓÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù· ÔÈÎÔÓÔ- Ï‹ıÔ˜. ª·˙› Ì’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÌÂȘ ı· ʈӿ-
ÌÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÎÚ›- ˙Ô˘Ì ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÎÈ ¤ÙÛÈ, ÔÈÔ˜
ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ı· Ì·˜ ηٷϿ‚ÂÈ; Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ÂÍÂÏ›-
Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÁÈ· ‰ÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¯ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ó ¯·-
«·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡» ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌ- Ì¿ÚÈ fiÏÔÈ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÈÔ Ë-
Ì·ÙÔ˜. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· Ï·˚ÎÒÓ ÂÚ- ¯ËÚ¤˜ ·ÎfiÌË ÎÈ ·’ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘
Á·ÙÈÎÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ÏËÛÙ›·˜. ΔÔ ‰ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘, ÁÈ· Ó· ·ÎÚÈ‚ÔÏÔ-
(ÙˆÓ «ÌË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ») ÙˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÁÔ‡ÌÂ, Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿Ú-
ÙÔ˘ ’70 Î·È ÙÔ˘ ’80, Ô˘ ÌÂÙÂÍÂÏ›¯ÙËΠÛÙËÓ ÙË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÂÔ̤Ó˘
ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· ˘fi ÙÔÓ «ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈ- ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ¤‚ÚÈı ·fi „¢‰Â›˜ ÈÛ¯˘ÚÈ-
ÛÌfi» Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Â- ÛÌÔ‡˜ Î·È ¤Óԯ˜ ·ÔÛȈ‹ÛÂȘ.
Ê·ÚÌÔ˙fiÌÂÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÚÚ·Á›. ¶ÚÒÙÔ „¤Ì·: «∏ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ‰È·-
∏ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ 2004 ˘‹ÚÍÂ Û˘ÓÂÒ˜ ÌÈ· ‹ÙÙ· ÎÚ›ÛÂȘ ... Δ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· fiψÓ, ηٷӷψ-
ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, fi¯È Û˘Á΢Úȷ΋. ∫·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÚ-
Ë ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ «‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÁÔ‰ÔÙÒÓ Â›Ó·È ·ÏÏËϤӉÂÙ·»! ¶ÚÔηÏÔ‡Ó
ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ηٿÛÙ·Û˘, ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÌÈ·˜ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·›ÛıËÌ·!
ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ Â·ÓÈ‰Ú˘ÙÈ΋˜ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜» fi- ¢ËÏ·‰‹, ·Ó ÙÔ˘˜ ¿ÚÔ˘Ì ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿, Ú¤-
ˆ˜ ÊÚÔ‡‰· ÂÏ›˙ÂÈ Ô ª. ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿Î˘. ÂÈ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ì fiÙÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘
¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ΢ڛˆ˜ ·ÊÔ‡ ·˘Ù‹ Ì·˘Ú·ÁÔÚ›ÙË Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÛÙÔÓ ™∂μ ηÈ
ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ÌÈ· Ó¤· ÔÏÈÙÈ΋ ηÌ‹ fi- ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ fiÔÙÂ
΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È Û fiϘ ÙȘ Ó· ‚Úˆ Ú¢ÛÙfi ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Û˘ÁÎÔÈ- Ô˘ ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ‰ÂÓ ÓÈο ÌÂÓ, ·Ô- ı¤ÏÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û ηӤ-
·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ Î·È ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ ÓˆÓÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· Ì›˙˜ ÓÔÌÈÌÔÔÈ› fï˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÂȉ‹- Ó·Ó, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ê˘ÛÈο Ù· ÌÂÚÔο̷ٷ ηÈ
Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∫ÔÏ, ™Ú¤ÓÙÂÚ, ªÈÙÂÚ¿Ó, ™ÈÚ¿Î, ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ·ÙÌÔÌ˯·ÓÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏË- ÛÂȘ ÙȘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ ·Í›Â˜ Î·È ÔÏÈÙÈ- ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ·ÁˆÌ¤Ó·, Â›Ó·È ÎÔÈÓ¿ Ì ٷ
ªÏÂÚ, ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, ∞ıÓ¿Ú, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÈÎÔ‡˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˘˜». ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÂÔ̤- Τ˜. ∂ȉڿ ηıÔÚÈÛÙÈο ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Â- Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤-
ۯ‰fiÓ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ Ô˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Óˆ˜ Â›Ó·È ‚·ı‡ÙÂÚÔ. ÍÂÏ›ÍÂȘ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ Ó·
ηÙËÁÔÚËı› ‹ Î·È ·Ú·ÂÌÊı› ÛÙË ‰ÈηÈ- ™ÎÔÙÒÓÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· fiÙ·Ó ÁÂ- Î·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙÔ ÛοÓ- ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ˘¤ÚÔÁΘ ·˘Í‹ÛÂȘ... Δ·
ÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÔÏÈÙÈο ÛοӉ·Ï·, Ú¿ÛÔ˘Ó; «∂Í·ÚٿٷȻ. ∞Ó ÂÓÓÔԇ̠ÎfiÌ- ‰·ÏÔ ∑›ÌÂÓ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ οÓÂÈ ·‰‡Ó·ÙË Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™∂μ, ÙÔ˘ ¢.
Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÊ˘ÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ‡ Ì·Ù·, «Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÊ‹ÌÂÚË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÌÈ· ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌË ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ ̤ۈ ·È¿ÓˆÓ ÛÙËÓ
ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿- Ϥ͢», ÁÈ· Ó· ı˘ÌËıԇ̠ÙÔÓ ª·ÚÍ fiÙ·Ó ¶∞™√∫. ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿, Ô‡ÏËÛ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹
͢ ÛÙË Ó¤· ÂÔ¯‹. ∞˘Ùfi Ô˘ ϤÂÈ ÂÔ̤- ‰È¤Ï˘Â ÙËÓ ŒÓˆÛË ÙˆÓ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ, ÙfiÙ ΔÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ·, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›- ÙÔ˘ ÛÙÔÓ μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ, ‰Ë-
Óˆ˜ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ˆ˜ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ∑›- Ó·È. Δ· ÎfiÌÌ·Ù· fiÙ·Ó ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈ- ÛË, Ë ÊÙÒ¯ÂÈ·, Ë ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
ÌÂÓ˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¡¢ Â›Ó·È ÂÈı˘Ì›· ·Ú¿ Îfi ·ÎÏÔ ÙÔ˘˜, Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·È, ·˘Ùԉȷ- Î·È Ë ÛÎÈ¿ ÙˆÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ ÂȉÚÔ‡Ó ·ÚÓË- ÚÔ ÌÔÓÔÒÏÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘-
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ï‡ÔÓÙ·È, ·ÔÛ‡ÚÔÓÙ·È. ΔÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ È- ÙÈο ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙË ¡¢. ¿ÚÍÂÈ ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯Ò-
‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ... ÛÙÔÚ›·˜, ¿ÏψÛÙÂ, Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ÔÓfiÌ·Ù·, ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Û ¤Ú¢Ó˜ Â›Ó·È ÂÌÊ·- ÚÔ ·fi ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜ ηÈÙ·-
¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÊÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û‡Ì‚ÔÏ·, ·Ï·ÈÔ‡˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈ- Ó‹˜ Ë ‰È·Ú΋˜ ÎfiˆÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·- ÏÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ù¿ ÎÔÈ-
ÓÙfiÌÈÓÔ ·Ôηχ„ˆÓ. ◊‰Ë ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‚›Ô. ÙÔ˜ ·fi Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ˆ˜ Ë Ó¿ Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ
ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ¿ÏÏˆÓ ¤ÓÙ ÔÏÈ- ŸÌˆ˜ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ȉÂÔÏÔÁÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ¤ˆ˜ ·‰‡- ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤-
ÙÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ú‡̷ٷ, ÊÈÏÂχıÂÚ·, Û˘ÓÙËÚËÙÈο, ÛÔ- Ó·ÙË. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ ÓˆÓ Ô˘ ÛÙÂÓ¿˙Ô˘Ó ·fi
ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‡ÔÙ˜ ηٷı¤- ÛÈ·ÏÈÛÙÈο, ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈο, ·fi ÌÈ· ÂÛˆÙÂ- ÂÓÒÈÔÓ Î˘ÔÊÔÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔÓ ÙȘ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ...
ÛÂȘ. ƒ›¯ÓÔÓÙ·È Ï¿ÁȘ ‚ÔϤ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘Ì- ÚÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙÚfiÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‹ Î·È ÛÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ¢Â‡ÙÂÚÔ „¤Ì· Ë ...«·-
ʈӛ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ SAIC (Ì ˘ÂÚÁÔÏ¿‚Ô «ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿ ¿Óˆ ÛÙÔ ¤‰·- Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ °’ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ÁÎfiÛÌÈ· ÎÚ›ÛË» Î·È ÁÈ· fi-
ÙË ∑›ÌÂÓ˜) Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹- ÊÔ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜» Ì ¿ÏÏ· Δ· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ê˘ÛÈο ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ √ ȉȈÙÈÎfi˜ ÔÈÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤È·Û·Ó ÙÔ ˘-
ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ C4I, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ‡¯· Î·È ¿ÏÏË ·ÓÔÏ›·. ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ «ÙÔ ÌˆÚfi Ù˘ ƒfi˙Ì·- ÔÓÔÔ‡ÌÂÓÔ, ÊÙ·›Ó ÔÈ
ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ √Ï˘- ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈ- ÚÈ» Ô˘ ı· ÁÂÓÓËı› ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÎÚ‚·- ÙÔ̤·˜ ...ͤÓÔÈ. ª· Ë ·ÈÛ¯ÚÔΤÚ-
ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2004 ‡„Ô˘˜ ÙÂÏÈο ÙÈ΋ Ê¿ÛË, Ë ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ˘ÂÚ‚·›- ÙÔο̷Ú˜ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÏÏ¿ ÛÂ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰ÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›-
251 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∂ÓÒ Ë ¤Ú¢ӷ ÓÂÈ ÙË ÌË ÂÈÛÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·Ú¿ ÙȘ Â›- ÌÈ· Ó¤· ÛÊÔ‰Ú‹ Û¯¤ÛË Î·È ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË Ó·È ÊÂÙÈÓ‹˜ ÂÛԉ›·˜.
ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ √™∂. ™‡Ìʈӷ Ì ÌÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ οÓÂÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì ÙÔ Î›ÓËÌ· Ó· ˘ԉ¯Ù› ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘. ¶Ô- Ù· ̤ÏË ŒÎ·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘
ηٿıÂÛË ÙÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙˆÓ «Ì·‡ÚˆÓ Ù·- ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù· Ï·˚΋ Û˘Ó›‰ËÛË Ì fi- χ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÒÚ· Ô˘ ¤Ó·˜ ÈÛ¯˘Úfi˜ fi- Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ˘ÈÔı¤-
Ì›ˆÓ» Ù˘ ∑›ÌÂÓ˜ Î. ™›¯·ÙÛÂÎ, «ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÏÔ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÎÔ˜ Ï·˚ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÏÈ- ÙÔ˘ ™∂μ ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ÙËÓ 1Ë π·-
ÙÔ˘ 2007 ÚˆÙ‹ıËη ·fi ÙÔ˘˜ Î Î. ÃÚÈÛÙÔ-
ÊÔÚ¿ÎÔ Î·È °ÎÂÌ¿Ô˘ÂÚ, ·Ó ı· ÌÔÚÔ‡Û·
ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ-ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ô˘
·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙË ÓÂÔÛ˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÂ-
ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·Ó·˙ËÙ¿
ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2002, fiÙ·Ó ÙÔ
‰ÔÏ¿ÚÈÔ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ· ‡-
ÛÙȘ ÙÈ̤˜ „Ë Î·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Ôχ
οو ·fi 50 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ
‚·Ú¤ÏÈ! AÏÒ˜, ʤÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ˘-
fi ÙËÓ Â›ÎÏËÛË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÙÈÌÒÓ Î·È fi¯È
ÏfiÁˆ ·˘ÙÒÓ.
æ¤Ì· ÙÚ›ÙÔ (Î·È Ê·ÚÌ·ÎÂÚfi): «ΔÔ ÎÚ¿-
ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ˘ ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ÛÙȘ ηٷٿÍÂȘ ÁÚ¿ÊËÎ·Ó 9.229 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¢ÚÒ. Δ· ÔÛ¿ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï· ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î‡ÚÈ· ËÁ‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜». √È
ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ §›‚ÂÚ- ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ», › ·Ô- ÏÔÁÔÎÏÔ‹˜, ÌfiÓÔ 143 ÊÔÈÙË- Î·È ÔÈ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÙˆÓ È‰Èˆ- ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ Â‰Ò ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿
Ô˘Ï, Ô‰‹ÁËÛ Û ¤Ó· ·fiÙÔ- ÛÙÔ̈ÙÈο. Ù¤˜ ·Ô‚Ï‹ıËηÓ! ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ Â- ÙȘ ¿Ï·È ÔÙ¤ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ¤-
ÌÔ ¿ÏÌ· ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ ·- √È ·Ôηχ„ÂȘ fï˜ ‰ÂÓ «√ ÂÏ¿Ù˘ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰›- Ï·Ù›· ÙÔ˘˜, ·Ó¿ÏÔÁ˜. ¯Ô˘Ó ȉȈÙÈÎÔÔÈËı›. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ›
ÚÈÛÙ›ˆÓ, ·fi 7% ÛÙÔ 17% ̤- ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Â‰Ò. ªÚÔÛÙ¿ ÎÈÔ», Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÙÔ Ô˘ ‹Ú ™Î¤ÊÙÂÙ·È Î·Ó›˜ ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· Ú¿ÁÌ·ÙÈ ËÁ‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù·
Û· Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ∞ÎfiÌ·, Ô ÛÙÔ ¯Ú‹Ì·, ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Ï·ÙÈÓÈÎÒÓ ÚËÙÒÓ Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙËÓ ÂÚ›- ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ¢∂∏, ÙÔ˘ √Δ∂, Ù˘ ∂À¢∞¶,
ηıËÁËÙ‹˜ ÕÏÓÙÂÚÌ·Ó ·Ó¤ÊÂ- Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›- ÛÙ· ÂÌ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈ- ÙˆÛË Ô˘ ÂÈÙÚ·› ÛÙÔ˘˜ Ù· ÓÔÛ‹ÏÂÈ·, Ù· ÙÚÔÊ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜
Ú ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó·- ‰Â˘Û˘ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· Â- ÎÒÓ ∞∂π. √È Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ Ú˘- Û¯ÔϿگ˜ ÙˆÓ π∂∫ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁË-
‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ ª¿ÎÏ·ÓÙ, ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ÂÚ- Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, ÎÔÏÂÁ›ˆÓ Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È ıÔ‡Ó. ŸÌˆ˜ «ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ËÁ‹ ·ÎÚ›-
ηıËÁËÙ‹ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜: √ ·- Á·Û›Â˜ Ì·˚ÌÔ‡! ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ô˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ·Ó ÚÒÙ˜ Ó· ·ÔÓ¤ÌÔ˘Ó ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·- ‚ÂÈ·˜» ÁÈ·Ù› ÙÔ ¶∞™√∫ ·ÏÈfiÙÂÚ· Î·È Ë ¡¢
η‰ËÌ·˚Îfi˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ‚ÚÂÙ·Ófi ηıËÁËÙ‹, Ë ÂÈ›ÎÂÈ· ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ Ù‹‚ÂÓÓÔ Ì ٷ ο Ù˘¯›·. √‡Ù ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ‰ÂÓ ÙÒÚ· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ· ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙ· ȉȈÙÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÙˆÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ, ·Ó·- ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ôο- ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó fiϘ Ì· fiϘ ÙȘ
ÙÔ˘ ª¤ÚÓÌÔ˘ı, fiÙ·Ó ÔÈ ·Ú- ∞ÁÁÏ›·˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÔÈ ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿ Ï˘„Ë fiÙÈ Δ∂∂ ÛÙËÓ ÕÚÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÓÙ·Ô‰Ô-
¯¤˜ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ¤‰ˆÛ·Ó Ô- ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ Ó· οÓÔ˘Ó Ù· Ô˘ ‰È·Î˘‚‡ÔÓÙ·È: ªfiÓÔ ·fi ·ÏÏÔ‡ ·¤ÓÂÈÌ·Ó ‰È’ ·ÏÏËÏÔ- ÙÈΤ˜ Î·È Ù· ÈÛÔ˙‡ÁÈ¿ ÙÔ˘˜ ÏÂÔÓ·ÛÌ·ÙÈο
‰ËÁ›· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ì¿ıË- ÛÙÚ·‚¿ Ì¿ÙÈ· ·ÎfiÌ· Î·È Û ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÂÎÙfi˜ ∂∂, ÔÈ Ô- ÁÚ·Ê›·˜ Ù˘¯›· Ì ¿ÚÈÛÙ·, ¯ˆ- Î·È ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ·!
Ì· 13 ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰È·ÈÛو̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô›ÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹- Ú›˜ Ô ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ
›¯Â «Îfi„ÂÈ» ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÙÔ Â›- ÏÔÁÔÎÏÔ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ·ÓÙÈÁÚ·- ÚÔ˘ Ù· ‰›‰·ÎÙÚ·, Ù· ‚ÚÂÙ·ÓÈο Ó· ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ Û ̿- Â›Ó·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ Ô˘
ÛËÌÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿- Ê‹˜ Î·È ÎÏ„›Ì·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Û˘ÏϤÁÔ˘Ó Û¯Â- ıËÌ·, ¤Ó·ÓÙÈ ·‰Ú‹˜ ·ÌÔÈ‚‹˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î‡ÚÈ· ËÁ‹ Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜. ∫·È
ÛÂȘ. «∏ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈ- °È· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË ÛÔ‚·Ú‹ ‰fiÓ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. Ê˘ÛÈο. ∏ ηٿÓÙÈ· ÙˆÓ ‚ÚÂ- ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› Á¿ÁÁÚ·ÈÓ· ÛÙÔ ÛÒ-
fiÙËÙ·˜ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ¤- ·˘Ù‹ ηٷÁÁÂÏ›·, ÂÈηϤÛÙË- ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ‰Â fiÙÈ Î·Ù¿ ̤- Ù·ÓÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Ì· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, fiÛÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÚÚ›-
Ó· ÁÂÏÔ›Ô ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi, fi- Π¤Ú¢ӷ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÛÔ fiÚÔ Î¿ı ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙËÓ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ë ·ÓÂÈ- ÙÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰È·Ù›ÌËÛ˘ ÎÈ fiÛÔ Ô È‰ÈˆÙÈ-
Ô˘ Ù· ÚfiÙ˘· ÔÈfiÙËÙ·˜ ı˘- ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ÓÒÙ·Ù˘ ∂Î·›- ∞ÁÁÏ›· ·›ÚÓÂÈ Ù˘¯›Ô ¤¯Ô- ÛÙËÌȷ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, fiÙ·Ó ·- Îfi˜ ÙÔ̤·˜ ÁÈÁ·ÓÙÒÓÂÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÔ-
ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ ‰ËÌfi- ‰Â˘Û˘, Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Â- ÓÙ·˜ ÛˆÚ‡ÛÂÈ ¯Ú¤Ë ÁÈ· ‰›‰·- ÊÂı› ÛÙȘ ÔÚ¤ÍÂȘ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÓÔÒÏÈ· ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ô˘
ÛÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ – fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·- ÓÒ Ì¤Û· Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·- ÎÙÚ· Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 27.300 ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ. Ì fiÚÔ˘˜ ηÚÙ¤Ï Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜!