You are on page 1of 1

FIŞA DISCIPLINEI 2009-2010

Denumirea
disciplinei MODELARE SI SIMULARE

Codul Numărul
C.DID.301, TI.DID.301 Semestrul 5 6
disciplinei de credite

Facultatea Automatică şi Calculatoare Numărul orelor pe semestru


Domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei Total C S L P
Specializarea Calculatoare, Tehnologia informaţiei 70 42 - 28 -

Categoria formativă a disciplinei


DID
DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei
DI
DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă)

Cursul introduce elemente de bază privind studiul sistemelor cu evenimente discrete, cu accent
pe evluarea cantitativă a performanţelor lor. Un prim obiectiv este deprinderea stimulării
numerice ca tehnică de evaluare a performanţelor sistemelor stochastice cu evenimente
discrete. Principalele probleme abordate se referă la simularea sistemelor cu fire de aşteptare.
Obiective Un alt obiectiv este studiul sistemelor discrete pe baza teoriei proceselor Markov. O atenţie
deosebită în modelarea sistemelor discrete se acordă formalismului reţelei Petri stochastice.
Studiile de caz privesc în special sistemele de calcul tranzacţionale. Cunosţintele dobândite la
Modelare şi simulare sunt necesare la următoarele discipline din planul de invăţământ: Sisteme
de timp real, Aplicaţii paralele şi distribuite, Evaluarea performanţelor etc.
Simularea sistemelor cu fire de aşteptare: sisteme de servire cu o staţie, sisteme de servire cu
staţii în serie sau în paralel, sisteme tranzacţionale de multiprelucrare. Avantajele si
Conţinut
dezavantajele simulării. Studiul sistemelor cu evenimente discrete pe baza teoriei lanţurilor
(descriptori) Markov. Modelarea sistemelor discrete cu reţele Petri. Studiul disponibilităţii sistemelor
reparabile. Problema interferenţei sistemelor.

Sistemul de evaluare:
Forma (E - examen, C - colocviu, VP - verificare pe parcurs) E
Evaluarea Probele evaluării prin examen
finală* 1. Teorie pondere 30 %;
2. Probleme pondere 70 %;
Evaluare finală prin examen (T) – minim nota 5 60 %
Stabilirea Activitatea la laborator (M) – minim nota 5 20 %
notei finale Evaluarea
(procentaje) Teste pe parcurs [1] 20 %
pe parcurs*
Lucrări de specialitate, teme de casă -
*) La toate formele de evaluare se precizează tipul: T - tradiţional, CC - cu calculatorul, M – mixt.

Titularul Gradul didactic, titlul, prenume, NUME Semnătura


disciplinei Prof.dr.ing. Petru CAŞCAVAL

Formular UTI.POB.04-F3, rev.0