You are on page 1of 1

STRATEGIE

MARKETING & COMMUNICATIE


DE TIJD
MANAGEMENT&EXPERTISE DONDERDAG 7 DECEMBER 2006
15 HUMAN RESOURCES
INNOVATIE & TECHNOLOGIE

HUMAN RESOURCES Managementgoeroe Stephen R. Covey bezocht België om masterclass te geven over inspirerend leiderschap COLUMN
Inge Geerdens

‘Echte leiders luisteren’ Jin en Jang


Covey. ‘Tussen beide ligt een ruim-
te. Hoe je die ruimte gebruikt is het
op de werkvloer
geheim van groei en geluk.’ Covey
gelooft in de vrije keuze. Covey ad- Dat er geen Jin zonder Jang is over haar werk en ze had de garan-

‘Het effectief leiden viseert nog om zelf het roer in han-


den te nemen en zich niet te laten
leiden door wat er in de omgeving
weten we allemaal. Dat er op elke
reactie een tegenreactie volgt, heb-
ben we ook geleerd in de lessen fy-
tie dat ze na haar reis opnieuw bij
ons aan de slag kon. Ze was uiterst
verbaasd en vond dit heel onfair

van kenniswerkers gebeurt.

■ SESSIE 4: LEIDERSCHAP
sica. Maar dat er bij rechten ook
plichten horen, wordt al eens ver-
geten. Perfect menselijk. Ook mijn
omdat, volgens haar, loopbaanon-
derbreking mij toch niets kost. Ge-
loof me, in een kleine kmo in volle

is vooral een kwestie van ‘Budgetten, structuren en pro-


cessen worden gemanaged. Aan
mensen geef je leiding. Leiding
kinderen tasten voortdurend de
grenzen van het toelaatbare af. Zo-
dra ik een millimeter toegeef, staan
groei wordt elke afwezigheid met
dubbel krijt geschreven: financieel
en organisatorisch. Vier weken

ruimte en vrijheid geven geven is sterk geloven in het ta-


lent en potentieel van medewer-
kers zodat ze zelf geïnspireerd
ze ‘en bloc’ klaar om de overige
vierkante meter in te palmen. Op
het werk is dat niet anders. Ook
voor de afreis ontving ik een mail
met de vraag onze arbeidsovereen-
komst drie weken later te beëindi-

en niet van controle worden om die talenten en poten-


tieel bij henzelf te zien’, zegt Co-
vey.
werknemers tasten de grenzen van
het arbeidsreglement en het geduld
van hun werkgever af. Als ze reke-
gen. Dat de wettelijke opzegtermijn
zes weken is, had ze over het hoofd
gezien. Ze was nochtans bij de vak-

uitoefenen.’ Een inspirerende leider heeft


vier rollen: hij verduidelijkt de
doelen, stroomlijnt de systemen,
ning houden met hun verantwoor-
delijkheden, heb ik
daar geen probleem
‘Ik gun iedereen
bond langs geweest om haar ‘goed’
te informeren. Ze
hoopte dat ik er
ontketent het talent van mede- mee. Alleen jammer geen probleem van
werkers en bevordert het vertrou-
wen.
dat het vaak dezelf-
de mensen zijn die zijn wereldreis en zou maken. Ik heb
haar definitief la-
De belangrijkste vaardigheid
daarbij is luisteren. Bijna een hele
een gunst komen
vragen. zijn loopbaan- ten gaan.
Moraal van het
sessie lang benadrukt Covey het
belang van communiceren en hij
Zo had ik enkele
jaren terug een onderbreking. verhaal: de meeste
werknemers ken-
haalt een indiaanse ‘talking stick’
te voorschijn. ‘Wie de stok vast-
starter in dienst die
haast meteen drie Maar dan moet nen hun rechten
maar al te goed, de

FOTO: VPM HH
houdt mag spreken. Het voordeel
van zo’n stok is dat het de ande-
weken extra vakan-
tie nodig had om je wel eerst een plichten vaak wat
minder. Begrijp me
re partij verplicht tot luisteren. met vrienden op niet verkeerd. Ik
Want hij kan de stok pas krijgen reis te gaan. We loopbaan hebben.’ gun iedereen zijn
als hij begrepen heeft wat de an- hadden dat jaar ge- wereldreis en ie-
dere zegt. pland in de zomer dereen heeft recht
■ (tijd) - Levende legende en managementgoeroe Stephen R. Covey, au- ■ SESSIE 2: DE OORZAAK organisatieniveau. Covey geeft de Echt luisteren om te begrijpen te sluiten. Ik vroeg of ze in ruil voor op loopbaanonderbreking. Maar
teur van de bestseller ‘The 7 habits of highly effective people’, kwam in Wat veroorzaakt dat probleem? voorkeur aan principes en niet aan vraagt training en ervaring, maar deze gunst stand-by wilde zijn tij- dan moet je wel eerst een loopbaan
Brussel vertellen hoe je een groot en een inspirerend leider kan worden. Covey grijpt hiervoor terug naar regels. Alles draait om discipline, geeft bij de ander invulling aan dens die zomersluiting. Dat kon hebben. Hoe kan je iemand die nog
Het was vorige donderdag dan ook drummen in het Brusselse art deco- de geschiedenis. ‘We leven in het verantwoordelijkheid en integri- een van de meest basale menselij- niet omdat ze ook op kamp ging maar net gestart is en nog geen
informatietijdperk van kennis- teit, volgens Covey. Wie volgens die ke behoeften: aandacht en erken- met de jeugdbeweging. Toch heb ik twee jaar ononderbroken gewerkt
complex Albert Hall. werkers, maar we beheren een or- principes leeft, kan efficiënt lei- ning.’ haar de extra vakantie toegestaan, heeft, dergelijke gunsten toeken-
ganisatie nog steeds op dezelfde dinggeven en heeft een goed leven. Hoe moeilijk empathisch luis- met de uitdrukkelijke vermelding nen? Voor bewezen prestaties?
Stephen R. Covey, zelf ook een ge organisatie is er absoluut geen manier als in het industriële tijd- Om het basisprincipe van zijn teren is, bleek tijdens een rollen- dat het om een uitzondering ging. Welke dan? Mijn kinderen zullen
gedreven spreker, hield geen el- sprake. Het resultaat is er ook naar. perk’, zegt Covey. ‘Het effectief theorie te verklaren verwijst hij spel met Covey als puber die wil- Ik dacht dat daarmee de kous af de wereld millimeter per millime-
lenlange preek. Integendeel, hij De wedstrijd wordt beslecht met leiden van kenniswerkers is voor- naar de wet van de boerderij. ‘Op de stoppen met studeren en dat was. De week na haar verlof kwam ter ontdekken. Zo leren ze dat je
beschouwt zichzelf als een leer- een thuisgoal. ‘Een bedrijfsstrate- al een kwestie van ruimte en vrij- het werk of op school lukt het een aan zijn ouders (de deelnemers in ze langs voor een nieuwe gunst- vrijheid moet verdienen, dat er bij
meester en zoals het iedere goede gie- en doelstellingen formuleren heid geven en niet van controle deadline te halen door op het ein- de zaal) vertelde. Als afsluiting maatregel: ze wou enkele uren ver- rechten ook plichten horen en dat
leraar betaamt, werden de leerlin- is niet moeilijk. Het is veel moeilij- uitoefenen. Zo krijg je betrokken de extra hard te werken. Op een toonde Covey een video over een schuiven om een taalcursus te vol- er geen Jin zonder Jang is.
gen actief betrokken bij de les. Re- ker die te communiceren en uit te en gemotiveerde medewerkers. boerderij lukt dat niet. Je kan niet blinde die het koste wat het kost gen. Geen probleem, want iedereen
gelmatig onderbrak hij de les en voeren. Medewerkers uit de lagere Om langdurig superieure resulta- het hele voorjaar en de zomer lui- de Mount Everest wou beklim- heeft recht op opleiding. Meer nog, ■ Inge Geerdens (36) staat aan het
gaf de deelnemers de opdracht echelons weten heel vaak niet wel- ten te boeken als organisatie zijn eren om in september snel de oogst men, als metafoor om grootsheid ik moedig mensen aan om levens- hoofd van Executive Research, een
aan elkaar uit te leggen wat ze ke doelstellingen ze moeten nastre- drie zaken van cruciaal belang: de binnen te halen. Je moet de grond te bereiken. Tot slot gaf Covey ons lang te leren. selectie- en wervingsbureau. Eerder
juist geleerd hadden. Bovendien ven. Het gevolg daarvan is dat ie- effectiviteit van de individuele bewerken, zaaien, bemesten, water nog vier persoonlijke opdrachten Een half jaar later stond ze op- dit jaar mocht zij de WoMED Award
gaf hij als opdracht mee om het dereen voortdurend met allerlei mensen, leiderschap passend bij geven enzovoort. Pas na een aantal mee: herstel het vertrouwen in nieuw voor mij. Of ze zes maanden in ontvangst nemen als meest ver-
geleerde thuis en op het werk urgente zaken bezig is, maar dat kenniswerkers en discipline van maanden gewetensvol werken, kan een persoonlijke relatie, schrijf loopbaanonderbreking kon krijgen dienstelijke vrouwelijke ondernemer.
voort te onderwijzen. De theorie die niet bijdragen tot het resultaat uitvoering.’ je resultaat oogsten.’ een persoonlijk mission state- om een reis rond de wereld te ma- Daarnaast is zij actief op de online-
werd ook afgewisseld met video- van de onderneming. En dat leidt Ook gelooft Covey in de vrije ment, vraag feedback aan vrien- ken. ‘Prima’, zei ik, ‘als je zelf eerst rekruteringsmarkt met www.cvware-
films. tot een fundamenteel gebrek aan ■ SESSIE 3: DE OPLOSSING keuze. We zijn het resultaat van den en collega’s over uw gedrag ontslag neemt’. Ik was tevreden house.com.
De les was opgedeeld in vier de- vertrouwen en ontstaan er verbor- Grootsheid kan op drie niveaus onze keuzes die we maken. ‘Een en zoek naar een oplossing waar-
len. In het eerste deel ging de aan- gen agenda’s en interne ruzies’, be- bereikt worden: op persoonlijk ni- stimulus of prikkel levert niet au- bij er alleen maar winnaars zijn. Reageren? managementcolumn@tijd.be
dacht naar ‘het probleem’. Waar- weert Covey. veau, op managementniveau en op tomatisch een respons op’, beweert Hilde VEREECKEN
om zijn medewerkers en organi-
saties niet effectief? In het tweede
deel ging de aandacht naar de oor- INTERVIEW Stephen R. Covey pleit ervoor HR-manager rechterhand van gedelegeerd bestuurder te maken
zaak. In les drie en vier werd de
oplossing aangereikt om groot-
sheid te bereiken, zowel in het be-
drijfsleven als in het privéleven.
‘HR-managers zijn meer technici en specialisten dan strategische denkers’
■ SESSIE 1: HET PROBLEEM ■ (tijd) - Stephen R. Covey benadrukt in een gesprek met de redactie het pen. Om alsnog de rechterhand te
Covey start met enkele vragen: belang van talentmanagement. In een kennismaatschappij zijn medewer- worden van de gedelegeerd be- Bio
‘Wie van jullie heeft het gevoel dat kers het belangrijkste kapitaal. ‘Een opdracht waar veel HR-managers niet stuurder moeten ze hem beschou-
het merendeel van de medewer- wen als hun klant.’ ■ De Amerikaan Stephen R.
tegen opgewassen zijn omdat ze niet strategisch denken.’ Covey is 73. Hij is een
kers in jullie organisatie over meer
competenties en talent beschikt Uw principes gelden niet al- autoriteit inzake leider-
dan dat hun job vraagt en zelfs toe- Het ontketenen van talent is zich is daar niets mis mee, maar de leen in een bedrijfsomgeving, schap en familiezaken.
FOTO: VPM HH

laat? Wie heeft het gevoel steeds volgens u een van de belang- vraag is of dat een echte stijlbreuk ze zijn ook bruikbaar in het ■ In 1996 rekende Time Ma-
meer te moeten produceren voor rijkste opdrachten van een is. Is doen wat goed is een overtui- privéleven. Is het toeval dat gazine hem bij de 25 meest
steeds minder?’ Bijna alle handen bedrijfsleider. Moet een gede- ging dan wel het nastreven van een ook verschillende van uw zo- invloedrijke
gaan de hoogte in. Hij vervolgt: legeerd bestuurder zich meer norm?’ nen in uw voetstappen tre- Amerikanen.
‘Hoeveel tijd spenderen jullie aan bezighouden met het talent in den? Uw zoon Sean, bijvoor- ■ Covey is medeoprichter van
dringende, maar onbelangrijke ta-
ken zoals sommige vergaderen of Acht stappen om een zijn organisatie dan met de
cijfers?
Een vaak gehoorde klacht van
HR-managers is dat de top
beeld, schreef de boeken ‘The
7 Habits of Highly Effective
de trainings- en coachings-
organisatie FranklinCovey.
overbodige rapportages? Wellicht
de helft van de tijd’, schat Covey. inspirerend leider te worden Stephen Covey: ‘Elk bedrijf
moet een HR-manager hebben die
niet naar hen luistert. Wat
kunnen ze doen om daar ver-
Teens’ en ‘The 6 Most Impor-
tant Decisions You’ll Ever
■ Hij schreef een van meest
verkochte management-
Er zijn vier dimensies aan het zich voltijds bezighoudt met het andering in te brengen? Make: A Guide for teens’. boeken aller tijden. Van
probleem: een gebrek aan visie en ■ Wees proactief: richt u op ■ Eerst begrijpen dan begre- rekruteren, selecteren en ontwik- Covey: ‘HR-managers denken Covey: ‘Ik pleit er voor dat fami- ‘The 7 Habits of Highly Ef-
waarden, een gebrek aan discipli- zaken waarop u invloed kan pen worden: luister naar uw kelen van medewerkers. De HR- niet strategisch genoeg. Deels om- lies een eigen mission statement fective People’ uit 1989
ne, een gebrek aan verantwoorde- uitoefenen. Laat de andere gesprekspartners. Vraag manager zou de rechterhand moe- dat mensen nu eenmaal moeilijk in opstellen en dat op een zichtbare werden 15 miljoen exem-
lijkheid en dat alles resulteert in zaken aan u voorbijgaan. naar het waarom alvorens u ten zijn van de gedelegeerd be- cijfers te vatten zijn, maar ook en plaats hangen zodat je er voortdu- plaren verkocht. Het boek
een gebrek aan vertrouwen. ■ Begin met het einde in ge- zelf uw mening geeft. stuurder. In de praktijk echter vooral omdat ze daar niet voor op- rend aan herinnerd wordt. Ook verscheen in 38 talen.
‘Wijs allemaal naar het noorden’, dachte: leg uw einddoel ■ Werk synergetisch: gebruik houden HR-managers zich vooral geleid zijn. Het zijn veeleer tech- onze familie heeft zo’n statement. ■ Andere bestsellers zijn
vraagt Covey. Zoals te verwachten duidelijk vast. onderlinge verschillen om bezig met allerlei technische za- nici of specialisten in plaats van Elk familielid draagt een blauw ‘First Things First, Princi-
wijst bijna iedereen naar ergens ■ Belangrijke zaken eerst: tot een beter resultaat te ken zoals het samenstellen van een strategische denkers. Onlangs was armbandje met onze missie op ple-Centered Leadership’,
anders. ‘Hier heb je meteen de ver- denk na over uw prioritei- komen. beloningspakket of het organise- ik als openingsspreker uitgenodigd ‘Gathering for zion’. Dat betekent ‘The 7 Habits of Effective
klaring van het probleem. Het ten. Begin met prioriteit ■ Hou de zaag scherp: her- ren van personeelsfeestjes. Boven- op een HR-conferentie in Califor- dat we steeds begaan zijn met het Families’, ‘The 8th Habit:
noorden, als metafoor voor de be- nummer één. bron u regelmatig op licha- dien worden HR-managers meer nië. Ik vrees dat ik een domper ge- economische, emotionele, spiritu- From Effectiveness to Gre-
drijfsdoelstelling, is voor iedereen ■ Denk win-win: bij een on- melijk, sociaal-emotioneel, en meer weggeduwd door interne zet heb op de driedaagse conferen- ele en fysieke welzijn van onze atness’. Twee weken gele-
verschillend. Iedereen werkt in een derhandeling moet de an- verstandelijk en spiritueel auditors, door financiële mensen tie. Ik wees hen erop dat ze te wei- kinderen en familieleden. Dat en- den verscheen ‘Everyday
verschillende richting.’ Ter illustra- dere niet noodzakelijk ver- vlak. dus. Zeker in de Verenigde Staten nig strategisch denken en te veel kele van mijn zonen meewerken is Greatness’.
tie toont hij een video van een liezen als u wilt winnen. ■ Ontdek je eigen stem en is dat het geval. Na een aantal op- HR-jargon gebruiken. Ze denken puur toeval. Ik heb hen in ieder ge-
■ Covey is meer dan 50 jaar
groepje achtjarigen, dat voetbal Zoek een derde weg die help ook anderen hun stem hefmakende bedrijfsschandalen niet in termen van de markt, de val niet verplicht.’
speelt. Iedereen probeert de bal te voor beiden winst ople- te ontdekken: inspireer an- en wetgeving zoals de Sarbanes- klant en diensten. Spijtig genoeg HVe gehuwd en heeft 9 kinde-
krijgen en daar zo snel mogelijk vert. deren. Oxley is het belangrijk geworden waren de andere sessies allemaal ren en 47 kleinkinderen.
mee naar de goal te lopen. Van eni- te voldoen aan allerlei regels. Op gewijd aan technische onderwer- ■
i www.stephencovey.com

ADVERTENTIE

NIEUW
SUCCESVOL ONDERNEMEN: HOE START IK EEN EIGEN ZAAK OP ?
Aan welke voorwaarden dien ik te voldoen? Welke statuten bestaan er en welke steunmaatregelen zijn het meest geschikt?
In dit dossier helpen we je het juiste antwoord te vinden op de vele vragen die opdoemen bij het opstarten van een eigen zaak.

In samenwerking met:

Nieuw op www.tijd.be >> www.tijd.be/ondernemersgids