You are on page 1of 2

VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

136 Hàm Nghi, Q1, Tp.HCM


ĐT: 914 3588 – Fax: 9143577

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness.
--------***--------
………. Ngày(day)…… tháng(month) …… năm(year)……

GIẤY UỶ QUYỀN
Power of Attorney (POA)
Kính gửi: Ban Tổ chức Đấu giá của Công ty cổ phần Du Lịch Ninh Thuận
TO: The Auction Organizer of Ninh Thuan Tourist Joint Stock Company

Tên cá nhân:
Name of Individual investor: .............................................................................................................................
Số CMND/ Hộ chiếu: .................................Ngày cấp: .........................Nơi cấp................................................
ID/ Passport Number: ............................... Issuing date: ..................... Issuing Place: ......................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................................................................
Address: ............................................................................................................................................................
Điện thoại: .................................................... Fax: ............................................................................................
Phone number: .............................................. Fax: .............................................................................................
Due to lacking of ability to directly participate the auction of Ninh Thuan Tourist Joint Stock Company,
I here by:

UỶ QUYỀN CHO:
AUTHORIZE:

Ông (Bà):
Mr./Ms: ...............................................................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu: .....................................Ngày cấp: ..............................Nơi cấp:.............................................
ID./ Passport No: ..................................... Issuing date: .......................... .Issuing Place: .................................
Địa chỉ:................................................................................................................................................................
Address: ............................................................................................................................................................
Điện thoại: ..............................................Fax: ..................................................................................................
Phone numbe: .........................................Fax: ...................................................................................................

Thay mặt chúng tôi tham dự đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Du Lịch Ninh Thuận, bao gồm các công việc
sau:
On my behalf of me to take part in the Auction process of Ninh Thuan Tourist Joint Stock Company ,with a
scope of businesses as follows:

1. Làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá (điền thông tin, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham dự đấu
giá)
To prepare the auction documents (fill in the registration form, follow up deposit transfer and submit the
auction form
2. Ghi giá, khối lượng, ký vào phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự phiên đấu giá.
To fill bid prices, bid volume directly into the bid forms and then participate into the auction.
3. Nhận kết quả đấu giá, nhận lại tiền đặt cọc hoặc nộp tiền mua cổ phần theo thông báo của Ban Tổ chức
đấu giá.
To receive the auction result, get back deposit or make payment according to announcement from the
Auction Organizer.
Ông (Bà) …………………….. có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định trong Quy chế đấu giá cổ phần của
SCIC tại Công ty cổ phần Du Lịch Ninh Thuận, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông
báo lại kết quả đấu giá cho người uỷ quyền.
Mr/ Mrs ………………………………. has responsibility to follow all rules and regulations in Auction Regulation,
can not authorize to another person and has to inform the auction result to me.

Người được uỷ quyền Người uỷ quyền


(ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))
Authorized party (to be signed & sealed by the issuing party (if any))
( sign and seal (if any))