Вы находитесь на странице: 1из 10

2008 sabv 15˛31 - ] - c n- j Zv bpdo°

Ip´n-Iƒ°mbp≈ imkv{X ssZzhm-cnI


hmeyw: 8 e°w: 4 t]Pv : 10
H‰-{]Xn 2.50 cq]
hm¿jn-I- h-cn-kwJy 50 cq] Parishad Vartha from Kerala Sasthra Sahithya Parishath hm¿jnI hcn-kw-Jy: 140cq] H‰-{]Xn: 6 cq]
t]Pv 02

t]Pv 03

t]Pv 08

t]Pv 10
H∏p-ti-JcW BtKm-f-Xm-]\w imkv{X am[ya {]h¿Ø-I¿°pw
]cn-]m-Sn-bn¬ h≥ C¥ysb Fßs\ kmwkvIm-cn- bqWn-t^m-ap-≠m-bn-cp-
P\-]¶- m-fnØw _m[n°pw tIm-’hw s∂-¶n¬

tcmK-{]-Xn-tcm[ cwKw `£y kpc£:


kzImcy taJ-e°v Xosd-gp-X-cp-Xv th≠Xv imizX ]cnl- mcw
 hmIvkn≥ ÿm]-\ß - ƒ ]q´p-∂Xv acp∂p IpØ-II - sf  \mfsØ tIcfw Iymº-bn≥ ]ptcm-Ka- n-°p∂p
klm-bn-°m≥˛]∂y≥ cho-{µ≥ Fw. ]n.  Pn√-If- n¬ skan-\m-dp-Iƒ, kwhm-Zß
- ƒ, Krl-kµ
- ¿i\w,
 hmIvkn≥ ^mIvSd- n-Iƒ ]q´p-∂X- n-s\-Xnsc H∏p-ti-Jc- Ww eLp-teJ {]N-cWw
Xncp-h-\-¥-]pcw: lnam- IÆq¿: ASn- ÿ m\
N¬ {]tZ-inepw sslZ-cm-_m- D¬∏m- Z \ {]h¿Ø- \ -
Znepw sNss∂bnep- a p≈ ߃°p ]Icw D]-t`m-K-
hmIvkn≥ \n¿ΩmW ÿm]- tØbpw tkh- \ - t a- J - e -
\-߃ AS-®p-]q-´p-∂Xv acp- tbbpw B{i-bn-°p∂ hnI-
∂p- I p- Ø - I - I sf klm- b n- k\\b- ß ƒ krjv S n®
°pI F∂ KqV-e£ - y-tØm- {]Xn-k-‘n-bpsS e£-W-
sS-bm-sW∂v ]∂y≥ cho-{µ≥ amWv C∂sØ `£ykpc-
Fw.- ] n. {]kv X m- h n- ® p. £-bpsS {]iv\s - a∂pw CXv
hmIvkn≥ ÿm]-\ß - ƒ AS- ]cn- l - c n- ° m≥ Xm¬°m-
®p-]q-´p-∂-Xn-s\-Xnsc tIcf enI am¿K-߃°v ]Icw
imkv{X-km-ln-Xy-]-cn-jØv ÿmbn- b mb am¿K- IÆq¿ Pn√m IΩn‰n kwL-Sn-∏n® `£y kpc-£bpw tIcf
kwÿm-\h - ym-]I- a- mbn Bcw- ßsf°pdn®v Kuc-h-ambn hnI-k\
- hpw skan-\m-dn¬ tUm. B¿ hn Pn tat\m≥ hnjbw
`n® H∏p- t i- J - c W ]cn- Nn¥n-°p-hm≥ _‘-s∏-´- Ah-X-cn-∏n-°p-∂p.
]mSnbpsS DZvLm-S\w Xncp-h- ae-∏pdw Pn√m IΩn‰n kwL-Sn-∏n® {]Xn-tj[ [¿Æ h¿ Xøm- d m- h - W - s a∂pw
\-¥] - p-cØv \n¿∆-ln°p-Ib - m- hn iin-Ip-am¿ Fw F¬ F DZvLm-S\w sNøp-∂p B¿.-hn.Pn tat\m≥ ]d- At±-lw. s\¬∏m-Sß - ƒ C√m- sXmgn¬ t{iWn-bpsS ]mXn-
bn-cp∂p At±-lw. ™p. \mfsØ tIcfw Xm-hp-∂t- XmsS `£y-kp-c£ bn-tesd ]¶m-fn-Ø-ap-≠m-bn-
hn√≥Npa, t]mfn- t bm, \¬ImsXbpw th≠{X Poh- ]ptcm-K-a\ P\-Iob {]ÿm- Imsº- b ns‚ `mK- a mbn am{X-a√ XI¿°-s∏-Sp-∂Xv cp∂ Im¿jnI taJe Xfcp-
sS‰-\-kv, £b-tcm-Kw, t]hn- \- ° mscbpw ASn- ÿ m\ \- ß - s f√mw Gs‰- S p- ° - W - ""`£y-kp-c£ - bpw tIc-fh - n- ]mcn-ÿn-Xn-I kpc-£I - q-Sn-bm- tºmƒ AXv kmaq-lnI kpc-
j-_m[ F∂n-h-bvs°-Xn-sc- kuIcy-ßfpw \¬ImsXbpw sa∂pw ]∂y≥ ]d-™p. I-k-\hpw'' skan-\m-dn¬ Wv . s\¬∏m- S - ß - f p- a mbn £-sbbpw _m[n-°p-Ib - m-Wv.
bp≈ 6 {][m\ hmIvkn-\p- Cu ÿm]-\-ß-fpsS \ne- ]cn- j Øv \n¿hm- l I IÆq- ¿ Sn sI _me≥ _‘-s∏-´p-≠m-bn-cp∂ henb kvs]bn-\nse `c-WI
- qSw P\-
I-fmWv Cu ÿm]\-ßf - n¬ hmcw XI¿ØXv tI{µ- kanXn AwKw F≥.- P- K - kvamc-Il - m-fn¬ hnj-ba - h- - ssPh-hyqlw C√mXmhpI-bm- ß-fpsS apJy Blm-cs - a∂
\n¿Ωn-°p-∂-Xv. Ch AS®p X- c n- ∏ n- ° p- I - b m- b n- c p∂p Wv. AtXm-sSm∏w \ΩpsS
k¿°m¿ Xs∂-bm-Wv. CXp Poh≥, F≥.-Pn.H.-bq-Wn-b≥ tijw t]Pv A©v
]q´p-∂t- XmsS Cu hmIvkn-\p- ]cn-l-cn-°p-∂-Xn\p ]Icw kwÿm\ sk{I-´dn {ioIp-
I- f psS hne h≥tXm- X n¬
h¿≤n- ° p- I bpw Bh- i y-
Øn\p e`n-°msXhcn-Ibpw
Ch AS-®p-]q-´p-∂Xv P\-hn-
cp-≤-am-Wv. ]ªn-Iv-˛-ss{]-h‰v
]m¿´n-kn-t∏-j≥ F∂ Hma-\-
am¿, Kk-‰Uv Hm^okv s^U-
td-j≥ {]Xn-\n[n B¿. AP-
b≥, F.sI.- ] n.- k n.- S n.F
]n≈t®´≥ A¥-cn®p
sNøp∂ kml- N - c y- a p- ≠ m- t∏-cn¬ kzIm-cy-Ip-ØI - I
- sf kwÿm\ {Sj-d¿ tUm:cm-tP- ]Ø-\w-Xn´: ]\-ßmSv X¶-
Ipw. temIm-tcm-KykwLS\ klm- b n- ° p∂ hmIv k n≥ {µ≥, sI.-Fw.-F-kv.-B¿.-F. ∏≥]n≈ A¥- c n- ® p. ]cn- j -
Cu ÿm]-\ß - f - n¬ KpW-\n- ]m¿°v ÿm]n- ° m- \ mWv {]Xn- \ n[n I√da[p, sI. Øns‚ Iem-Pm-Ysb {it≤-bhpw
e- h m- c - ° p- d hv Nq≠n- ° m- ´ n- k¿°m¿ \o°w. CXv BtKm- {ioIp-am¿ ]cn-jØv Pn√m i‡-hp-am-°nbXv Cu {KmaoW
sb∂ \ymbw ]d-™mWv f-hX
- I
v c
- W
- \
- b
- ß
- fpsS `mK-am- {]kn- U ‚ v Pn.- kp- t cjv , IhnbpsS hcn-If - m-Wv. ka-Im-eo\
Ah AS®p-]q-´p-∂-Xv. Bh- Wv. CXn-s\-Xnsc ]cn-jØv sk{I-´dn ]n. tKm]-Ip-am¿, {]iv \ - ß - t fmSv Ihn- X - b n- e qsS
iy- Ø n\p ^≠v Bcw-`n-®n-cn-°p∂ {]t£m`w B¿. Kncojv Ipam¿ XpS-ßn- imkv{X-Øn-s‚ coXn-bn¬ A∏-
b-h¿ kwkm-cn-®p. t∏mƒ {]Xn-I-cn-°p-hm≥ At±lw
A-\p-kva-c-Ww˛ Ah-scm-ØpI-fn-°W
ae-∏pdw It≠mSm˛ sImS-°mSv {io[-c≥,
ae-∏pdw: sI. Fkv. B¿.
Sn. kn. _kvÃm‚ v ]cn-k- t]Pv: 4
cØv \S∂ [¿W s]cn- Hu]-Nm-cnI hnZym-`ym-k-Øns‚ Id-]p-c-
¥¬aÆ Fw. F¬. F. {io. fmØ Ihn. Fw Fkv taml-\≥,
hn. iin-Ip-am¿ DZvLm-S\w t]Pv: 9
sNbvXp. Pn√m {]kn-U‚ v {i≤n- ® n- c p- ∂ p. Nqj- W - Ø n\pw
sI. hnP- b ≥ A[y- £ X Ak- a - X z- Ø n\pw A\m- N m- c -
hln®p ]cn-]m-Sn-bn¬ ]cn- ߃°p- s a- X nscbp≈ At±- l -
jØv tI{µ-\n¿hm-lI kan- Øns‚ {]Xn-I-c-W-߃ Nm´pfn
Xn-bwKw tUm. sI. Pn. cm[m- t]mse-bmWv tIcf kaq-lØ - n¬
Ir-jvW≥ hnjbw Ah-X-cn- Bgv∂n-dßnbXv.sabv 14\v At±lw ""]-´n-Wn-°m-sc, FSp-°p-hn≥ ]¥w
\sΩ hn´p-]n-cn-s™-¶nepw At±-l- A[zm-\n-t∏m-tc FSp-°p-hn≥ ]¥w
∏n-®p. sI. Pn. F≥. F. Pn√m Øns‚ kw`m- h - \ - I ƒ ]cn- j -
tPm. sk{I-´dn {io kµo]v a¿ZnX ]oUnX ZpxJn-Xt- c-¥p-hn≥ ]¥w
Øn\pw tIc-fob kaq-l-Øn\pw
IrjvW≥, ]cn-jØv ap≥ F∂pw apX¬°q-´m-bn-cn-°pw. A£c ]¥-ad - n-hns‚ ]¥w''
CSp°n-bn¬ \S∂ H∏p tiJ-cW ]cn-]mSn tijw t]Pv c≠v
-]-cn-jZv
2 2008 sabv 15˛31

{]Xn-tj[w hym]-I-am-Ip∂p; H∏p-ti-J-cW ]cn-]m-Sn-bn¬ h≥ P\-]-¶m-fnØw


t]Pv H∂n¬ \n∂v
\¬In.
sNdp-Ip-f-Øq¿
Ipµ-aw-Kew taJ-e-bn¬ sNdp-
Ip-fØ
- q¿ bq\n-‰n-t‚bpw sF≥Ão≥
kb≥kv t^md-Øn-t‚bpw t\Xr-
Xz-Øn¬ \S∂ H∏p-ti-Jc - W
- Ø
- n\v
sNdp-Ip-f-Øq¿ bqWn‰v sk{I-´dn
sI. DÆn-Ir-jvW≥, bqWn‰v {]kn-
U‚ v Sn. hn. Pn, kb≥kv t^mdw
sk{I-´dn KuXw Fkv F∂n-h¿
t\XrXzw \¬In.
h-S-Ic
hS-Ic: ]pXnb _kv Ãm≥Uv
]cn- k - c Øp \S∂ ]cn- ] mSn
taJem {]kn-U‚ v ]n. _me≥
DZvLm-S\w sNbvXp. _qØv sI´n
tImgn- t °mSv tIm¿∏- t d- j ≥ taJ- e - b psS kmbm” [¿W
\S∂ H∏p-ti-Jc - W ]cn-]mSn Gsd aøn¬ taJem IΩn‰n kwL-Sn-∏n® H∏p-ti-J-cW Iymº-bn-\n¬ \n∂v
tUm. F ANyp-X≥ DZvLmS\w sNøp∂p
BI¿j- I - a m- b n. {]iv - \ - Ø ns‚
Kuchw t_m[y-s∏´ s]mXp-P-\- sk{I-´dn ]n. hnP-b≥, sI. sI. hp∂ Xocp- a m- \ - Ø n¬ \n∂pw
Pn√m {]kn- U ‚ v sI. Acp¨ W-Øns‚ Pn√m-Xe kam-l-cWw ߃ _qØn-te°v Hgp-In-sbØn hnP- b ≥ F∂n- h ¿ t\XrXzw ]n∑mdn ^mIv S - d n- I ƒ Xpd∂v
Ipam¿ F∂n-h¿ kwkm-cn-®p. Pn√m \S-°pw. H∏n-´p-sIm≠v Xß-fpsS {]Xn-tj[w \¬In. {]h¿Øn-°p-∂-Xn\v th≠ \S-]-
sk{I-´dn ]n. ctajv Ipam¿ kzmK- IÆq¿ tcJ-s∏-Sp-Øn. H©nbw Sn-Iƒ kzoI-cn-°p-I-bmWv tI{µ-
Xhpw tPm. sk{I-´dn hn. hnPnØv IÆq¿ tÃUnbw tIm¿W-dn¬ ]cn-]m-Sn°v sk{I-´dn hn. Sn. Hm¿°m-t´cn: H©nbw taJem k¿°m¿ sNtø- ≠ - X v . C¥y≥
\µnbpw ]d-™p. BtcmKy D] \S∂ H∏p-ti-J-cWw \n¿hm-lI kZm-\-µ≥ F. ]n. emep. ssie- IΩn-‰n-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ Hm¿°m- {UKv I¨t{Sm- f - d psS DØ- c hv
kanXn I¨ho-\¿ F. A_vZpƒI- kanXn AwKw- t´-cn-bn¬ H∏v tiJ- ]n≥h-en-°W
- s - a∂v Bh-iy-∏´v \S-
_o¿, F. {io[-c≥, ]n. F¬. tim`- Sn. KwKm-[-c≥ cWw \S-Øn. tcmK- Ønb H∏v tkJ-c-W-Øn\v tIcf
\-Ip-am-cn, Sn. sI. hnae F∂n-h¿ DZvLmS\w \n-b-{¥W cwKØv imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv Pn√m
t\XrXzw \¬In. sNbvXp. Pn√m apJy ]¶v hln-®n- tPm. sk{I-´-dn kn. kpK-X≥, Fw.
]cn-jØv tI{µ Btcm-Ky-a- {]kn-U‚ v Sn. cp∂ ÿm]-\-߃ sI. tPymXnjv Ipam¿, sI. sI.
{¥n°v ka¿∏n-°p∂ `oa-l-c-Pn- sI. tZh- c m- AS- ® p- ] q- ´ p- I bpw
Iae, _me- N - { µ≥ Gdm- a e,
°p≈ H∏p-ti-Jc - Ww hnhn[ taJ- Ps‚ A[y-£- kzImcy kwcw- ` - h≈n¬ Atim-I≥, H. atljv
e-I-fn¬ \S-∂p-h-cp-∂p. X-bn¬ tN¿∂ I¿°v apJy ]¶m-fn- Ipam¿, cRvPnØv Ipam¿ Gdm-ae
Xncq-cß - m-Sn, h≠q¿, s]m∂m-\n, ]cn-]m-Sn-bn¬ Ø-ap≈ ÿm]\w F∂n-h¿ t\XrXzw \¬In.
Ip‰n-∏p-dw F∂o taJ-e-I-ƒ tiJ- tUm. Fkv . ]I-c-ambn \n¿t±-in- ]ø-∂q¿
cn® H∏p-Iƒ Pn√-bn¬ G‰p-hm-ßn. Fkv. kt¥m- °p-Ibpw sNøp-∂Xv ]ø-∂q¿ _kvÃm‚ v ]cn-kc - Øv
Xriq¿ jvIp-am¿ (]-cn- Btcm-Ky-˛t- cm-K{- ]-Xn- \S∂ H∏p-ti-J-cWw \K-c-k`m
Xriq¿ Pn√m IΩn- ‰ nbpsS bmcw saUn- tcm[ taJ- e - b n¬ BtcmKy Ãm‚ nwKv IΩn‰n
t\XrXzØn¬ sabv 12 Xn¶ƒ °¬ tImtf-P)v \n∂v k¿°m¿ sNb¿am≥ AUz. iin
sshIo´v 5aWn°v Xriq¿ tIm¿∏- kwkm- c n- ® p. ]n∑m-dp-∂X - ns‚ `mK- h´s°m∆¬ DZvLm-S\w sNbvXp.
td-j≥ Hm^o-kn\p apºn¬ \S∂ Pn√m sk{I- am-Wv. C¥ybnse tI{µ \n¿hm-lI kanXn AwKw
H∏p- t i- J - c - W - Ø ns‚ Pn√m- X e ´dn ]n. hn. P \ - P o - h n - X s Ø hn hn {io\n-hm-k≥ hni-Zo-I-cWw
DZvLm-S\w sI. thWp-tKm-]m¬ Znhm-I-c≥ Fd-Wm-Ipfw Pn√m-Xe H∏p-ti-J-cWw temIv k`m-AwKw s ] m X p - h n e p w \S-Øn. Pn√m IΩn‰n AwKw Sn hn
(kwÿm\ sk{I-´dn sI.-Fw.-Fk - .v - kzmK-Xhpw sk_m-Ãy≥ t]mƒ DZvLm-S\w sNøp∂p I p ™ p - ß f p s S hnP-b≥ A[y-£X hln-®p. Sn hn
B¿.F) \n¿∆-ln®p. sI. lcn- Z m- `mhnsb {]tXy- cho-{µ≥, kn hn Xºm≥, kn lcn
Pn√m {]kn-U≠v hn.-hn.-kp-{_- k≥ \µnbpw ]d-™p. P ]n. ]n, Fw. sI. _m_p-cm-Pv, In®pw Kpcp-X-c-ambn _m[n-t®-°m- XpS-ßn-b-h¿ t\XrXzw \¬In.
“-Wy≥ A[y-£X hln® tbmK- CSp°n sI. sI. DZ-b≥, sI. hn. IrjvW≥
Øn¬ BtcmKyw k_v I - Ω n‰n CSp°n Pn√m-Xe H∏p-ti-J- F∂n-h¿ t\XrXzw \¬In.
I¨ho-\¿ -sI.-{]-Zo-]vIp-am¿ hni- cWw sXmSp-]p-g-bn¬ ap\n-kn-∏¬ tImgn-t°mSv
Zo- I - c Ww \S- Ø n. Fw.- B ¿. BtcmKy Ãm‚nwKv IΩn‰n sNb¿ hmIvkn≥ ^mIvSd - n-Iƒ AS-®p-
APnØv Intjm¿ (kw- ÿ m\ t]gvk¨ {ioaXn sI Fkv hnP- ]q-´p-∂-Xn-s\-Xnsc tImgn-t°mSv
sk{I- ´ dn F.- s I.- ] n.- ] n.- F ), b-Ip-amcn DZvLm-S\w sNbvXp. Pn√m tIm¿]-td-j≥ taJ-eb - psS B`n-ap-
s{]m^.-sI.-B¿.-P-\m¿±-\≥ {]kn- U ‚ v AUz. F≥ N{µ≥ Jy-Øn¬ [¿Æbpw H∏p-ti-J-c-
F∂n- h ¿ kwkm- c n- ® p. Xriq¿ hni-Zo-Ic- Ww \S-Øn. Whpw \S- Ø n. sam^yq- k n¬
taJem sk{I-´dn i - i
- n-Ip-am¿ ]≈n- aøn¬ _kvÃm≥Uv ]cn-k-cØv \S∂
bn¬ kzmK-Xhpw Pn√m IΩn-‰n- aøn¬ taJ- e - b nse aøn¬ [¿Æ tUm. F ANyp-X≥ DZvLm-
bwKw s{]m^.- F w.- l - c n- Z mkv bqWn‰p IΩn-‰n-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ S\w sNbvXp. Fw. ]n. kn. \ºym¿,
\µnbpw tcJ-s∏-Sp-Øn. 500-˛Hmfw _qØp-sI´n H∏p-ti-Jc - Ww \S-∂p. F≥. im¥-Ip-amcn, hn. Sn. \mk¿
t]¿ `oa-l¿Pn-bn¬ H∏psh®p. aøn¬ kn B¿ kn ]cn-k-cØp Pn√m sk{I-´dn sI. cm[≥ F∂n-
CXns‚ XpS¿®bmbn 5 taJ-e- \S∂ ]cn-]m-Snbv°v taJem sk{I- h¿ kwkm-cn-®p. taJem sk{I-´dn
I-fnembn Xmeq°v Bip-]-{Xn-I- ´dn hn hn dnt\-jv, taJem sshkv Sn. ]n. kp[m-I-c≥ kzmKXw ]d-
fpsS apºn¬ H∏p-ti-J-c-Whpw {]kn-U‚ v sI. kn. ]fl-\m-`≥, ™p. {]h¿Ø-I¿ _kv Ãm≥Uv H©nbw taJem IΩn-‰n-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ \S∂ H∏p-ti-J-cWw
s]mXp-tbm-Khpw \S-∂p. sImSp-ß- aøn¬ bqWn‰v sk{I-´dn Sn. hn. ]cn-kc - Øv \n∂v _lp-P\ - ß
- f
- n¬
√q-cn¬ sh®v \S-°p∂ tbmK-Øn¬ _nPp-Ip-am¿ F∂n-h¿ t\XrXzw \n∂v H∏p-ti-J-cWhpw \S-Øn.
`oa-l¿Pn-bn-te-°p≈ H∏v tiJ-c- tNf-∂q¿
tNf-∂q¿: ]cn-jØv tNf-∂q¿
taJem IΩn- ‰ n- b psS t\Xr- X z-
Øn¬, hmIvkn≥ ^mIvSd - n-Iƒ AS-  ]mh-s∏´ P\-ß-fpsS hnizm-khpw A⁄-
®p-]q-´p-∂-Xn-s\-Xnsc Ccp-N-{I-hm- Xbpw apX-se-SpØv tImSn-Iƒ sImøp∂ I]-
l\ PmYbpw H∏p-ti-J-c-Whpw
\S-Øn. Xe-°p-f-Øq¿ ]©m-b-
S-kzm-an-amsc Icp-Xn-bn-cn-°pI
Ønse Bdp tI{µ-ß-fn¬ PmY  \mSns\ hngp-ßp∂ Bflo-b°
- ®
- h
- S- s- Ø-°p-
]cy-S\w \S-Øn. C. ]n. cXv\m-I-
c≥, ]n. ]pcp-jp, ]n. F≥. t{]a-
dn®v ka-{Km-t\z-jWw \SØn I¿i-\a- mb \S-
cm-P≥ sF. {ioIp-am¿ F∂n-h¿ ]-Sn-Iƒ kzoI-cn-°pI
 imkv{X-t_m-[hpw bp‡n-Nn-¥bpw hos≠-Sp-
kwkm-cn-®p. PmY-bpsS `mK-ambn
H∏p-ti-J-c-Whpw \S-Øn. taJ-e-
bnse Im°q¿, \cn-°p-\n, \∑-≠, °pI
Ipcp-h-´q¿ F\v\o {]tZ-i-߃
]ø-∂q¿ taJebn¬ H∏p-ti-J-cWw \K-c-k`m Ãm‚nwKv IΩn‰n tI{µo-I-cn®pw H∏p tiJ-c-Whpw
sNb¿am≥ AUz. iin h´-s°m-∆¬ DZvLm-S\w sNøp∂p s]mXp-tbm-Khpw \S-∂p. taJem tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv
-]-cn-jZv
2008 sabv 15˛31 3

BtKm-fX- m-]\- w C¥ysb Fßs\ _m[n°pw?


s{]m^. sI. {io[-c≥
`qtKmfw t\cn- S p∂ G‰hpw {]m-bs- ∏-Sp-∂p. C¥y-bnse hS-°p- HmsS tIhew ag-°me \Zn-If - mbn acp-h¬°-c-Ww, Imen-Øo‰ e`y- C∂sØ {]Xn-h¿j D’¿P\w
sImSnb Zpc-¥a
- mWv BtKm-fX- m-]- In-g-°≥ taJ-e-I-fnse h\-߃ amdpw th\¬°m-e-am-Ip-∂-tXmsS X°pdhv, hnd-In-√m-bva, hcƒ®, 97.7% {_n´ojv ]uc≥ 94.4% hpw
\hpw AXns‚ A\-¥-c-^-e-ß- IqSp-X¬ B¿{Z h\-ß-fmbn amdp- Cu \Zn-Iƒ h‰n-hc - f- p-∂X- m-W.v \Zn- sh≈-s∏m°w XpS-ßnb H´-\-h[n Ipd-°W - w. CXn-te°p \bn-°p∂
fmb Imem-h-ÿm-am-‰-ßfpw. kap- Ibpw hS°p ]Sn-™m-d≥ taJ-e- Iƒ h‰n-hc - f
- p-∂t- XmsS Cu ka-X- {]iv\-ß-fpsS a[y-Øn-em-Wv. hn[Øn¬ Dev]m-Z\ {]{In-b-Ifpw
e-ß-fnse Btfm-lcn Pe-e-`yX ate-dnb, UwKp XpS-ßnb IoS D]-t`m-K-co-Xn-Ifpw ]cn-h¿Ø\w
2050 HmsS C∂-tØ-Xns‚ aq∂n¬ P\y-tcm-K-ß-fpsS then-tb-‰-am-Wv sNø-s∏-SW - w.
]cn-kc Zn\w sshhn-[y-am¿∂ H∂m-bn-Np-cp-ßp-as{X?
Cu \Zn-If - psS hcĨbpw kap-
C¥y-t\-cn-Sm-\n-Sb - p≈ as‰mcp hn]-
Øv. C∂v apJy-ambpw a[y C¥y-
\ne-]m-Sp-If - nse sshcp≤yw
BtKm- f - X m- ] \w C∂v
{]h¿Ø-\ß - ƒ Gs‰-Sp-°pI {Z-hn-Xm-\-Øns‚ Db¿®bpw tNcp-
∂-tXmsS _w•m-tZ-in-t‚bpw C¥y-
bnepw Ing-°≥ {]tZ-iß
hnX- c Ww sNø- s ∏- ´ n- ´ p≈ Cu
- f - n-ep-ambn temIsØ apgp-h≥ aYn-°p∂ Hcp
Xo{h- {]-iv\-am-Wv. CXns‚ Zqjy-
A¥m-cmjv{S `ua-h¿jm-N-c- cmPy-ß-fpw, Imem-hÿm am‰w bpsS Ing°v hS-°≥ taJ-e-bp- tcmK-߃ IqSp-Xe - mbn ]Sn-™m-d≥ ^-e-ß-fpsS knwl-`m-Khpw A\p-
W-Øns‚ `mK-am-bmWv CØ-h- tIc-fØ - ns‚ Bi-¶I - fpw ap≥I- tSbpw ÿnXn AXoh Kpcp-X-c-am- taJ-e-I-fmb alm-cmjv{S, I¿Wm- `-hn-t°-≠n-h-cp-∂Xv Zcn-{Z-cm-Py-
WsØ ]cn-k-c-Zn\w hs∂-Øp- cp-X-ep-Ifpw F∂o hnj-b-߃ bn-cn-°pw. S-I, tIc-fw XpS-ßnb {]tZ-i-ß-fn- ßfpw AhnsS Xs∂bp≈ Zcn-{Z-P-
∂-X.v BtKmf Xm]-\a - mWv CØ- {]tXyIw N¿® sNø-Ww. Pn√m C¥y-bnse Zcn{Z P\-hn-`m-ß- te°pw lnam-N¬ {]tZiv XpS- \-hn-`m-K-ß-fp-am-sW-¶n¬ CXn\v
h-WsØ {][m\ N¿®m hnj- taJem bq\n‰v Xe- ß - f n¬ fm- b n- c n°pw Imem- h ÿm am‰- ßnb hS-°≥ taJ-e-I-fn-te°pw Imc-W-amb lcn-X-hm-X-I-ßfpsS
bw. "Im¿_¨U-tbm-IvsskUv, ¢mkp-Iƒ, kn. Un. {]Z¿i\w Øns‚ G‰hpw {Iqc-amb Cc-Iƒ Gsd-ssh-ImsX tNt°-dp-∂X - m-W.v D’¿P-\-Øn\v apJy-Im-c-W-°m¿
ioe-߃ am‰q, Im¿_¨ clnX ]cn-k-c-Zn\ dmen-Iƒ, t]mÿ F∂-XmWv Cu ]T-\Ø - n-s‚-sb√mw Pe- P - \ y- t cm- K - ß - f mb ate- d nb, hnI- k nX cmPy- ß - f m- W v . 1800
kºZv hyh- ÿ - ° mbn' F∂- {]N-cWw, _mUvPv [cn-°¬, G‰hpw kvtXm`-P-\I-amb shfn- tImfd F∂n-hbpw Zmcn-{Zy-P\ - y-tcm- apX¬ C∂p-hsc A¥-co-£Ø - n¬
XmWv CØ-h-WsØ ]cn-k-c- hr£ssØ \S¬, {]mtZ-inI s∏-Sp-ج. samØw `t£ym¬]m- K-ß-fmb At]m-j-Ww, hnf¿® Ipan™p IqS-s∏-´n-´p≈ Im¿_¨
Zn\ ktµiw. bqWn-‰p-Xew hsc ]cn-kc {]iv\ß - f- n¬ CS-s]-S¬ Z-\-tØbpw `£y-kp-c-£-tbbpw F∂n-hbpw AtXm-sSm∏w izmk- Utbm-IvsskUv XpS-ßnb hmX-I-
hnhn- [ - ß - f mb ]cn- ] m- S n- I ƒ XpS- ß nb {]h¿Ø- \ - ß ƒ CXv {]Xn-Iq-e-ambn _m[n°pw. tIm-it- cm-Kß - fpw lrZ-bt- cm-Kß - fpw ß-fn¬ 83% hpw hnI-knX cmPy-
CXns‚ `mK-ambn kwL-Sn-∏n-t°- kwL-Sn-∏n-°W - w. kvIqfp-If - nepw \ΩpsS B`y-¥c D¬]m-Z\w Npcp- s]cp-Ipw. Zmcn-{Zy-P-\yhpw Zmcn-{Zy- ß-fn¬ h≥tXm-Xn¬ J\nP C‘-
≠- X p- ≠ v . Imem- h ÿm am‰-- _me-th-Zn-I-fnepw {]`m-j-W- ßn-bXv 5% sa¶nepw Ipd-bm≥ CXn- Im-cI- ß - f- p-amb Cu {]iv\ß - t- fmSv \-߃ IØn-®Xv aqe-ap≠m-bXm-
Øns‚ imkv{Xw, Imem-h-ÿm- ߃, {]Xn⁄ XpS-ßn-bh kw- S-bm-°-pas{X. Cu Ipdhv bqtdm- a√-Sn-°m≥ Ign-bmØ Zcn-{Z-P-\-hn- Wv. temI-P\ - k- w-Jy-bn¬ tIhew
am-‰hpw hnI-knX cmPy-ß-fpw, L- S n- ∏ n- ° m≥ {]h¿Ø- I ¿ ]y≥ cmPy-ßf - n-ep-≠m-Ip-sa∂v IW- `m- K - t ØmSv Imem- h ÿm am‰ A©n-sem∂p am{Xw hcp∂ hnI-
Imem-hÿm am‰hpw hnI-kzc ap≥ssI-sb-Sp-°W - w. °p- I q- ´ n- b - X ns‚ Cc- ´ n- b m- W v . imkv{XØn\v ]d-bm-\p-≈Xv Ch- knX cmPy-ß-fnse DXv]m-Z\ D]-
B{^n°bnte-Xns‚ Hcp iX-am\w sb√mw C\nbpw Gsd h¿[n-°m≥ t`m-K-co-Xn-I-fmWv samØw lcn-X-
IqSp-Xe - p-am-WnXv. t]mhp- I - b mWv F∂- Zp:Jk- hm-X-I-ß-fn¬ ]Ip-Xn-bn-te-sdbpw
{Z-hn-Xm-\Ø - ns‚ Db¿®bpw lna-ae - - I-fnse h\-߃ IqSp-X¬ DjvW- temI-Ønse apgp-h≥ Zcn-{Z-P- Xyas{X. D’¿Pn-°p-∂Xv F∂mWv 2004 se
Iƒ Dcp-In-Øo-cp-∂Xpw F√m F√mw. h-\ß- f - mbn ]cn-h¿Ø\w sNø-s∏- \- h n- ` m- K - ß - f p- t Sbpw `£y- k p- c - IPCC ]d-bp∂p hyh-km-b] - q¿h- IW-°p-Iƒ ImWn-°p-∂Xv. 2004
Hc-]I - S- m-hÿ F∂-√, AXn-ep-]cn Sp-Ibpw sNøp-a-s{X. A¥-co-£- £sb Cu Dev]m-Z\ - Ø - I
- ¿® {]Xn- Im- e - L - ´ - Ø n- e p≈Xn¬ \n∂pw ¬ Hcp icm- i cn Ata- c n- ° ≥
Hcm-tKmf ASn-b¥ - n-cm-hÿ F∂mWv Ønse Im¿_¨ Utbm-Ivssk- Iq-e-ambn _m[n°pw. sX°p-In-g- `qXm-]-\ne bmsXm-cp-Im-c-W-hm- ]ucs‚ {]Xn-h¿jw A¥-co-£-
CtX-°p-dn®v imkv{X-⁄∑m¿ A`n- Uns‚ h¿[- imepw 2 0 bn¬ Øn- t e°p han- ° p∂ CO 2 s‚
{]m-bs - ∏-Sp-∂X - v. \hpw Db¿∂ IqSp- X ¬ h¿[n- Afhv 23.6 S¨ Bbn-cp-s∂-¶n¬
BtKmf Xm]- \ - Ø n- s ‚bpw Xm]-\n-ebpw °m≥ CS-bm-°-cp- 2007 ¬ AXv 31.1 S¨ Bbn h¿[n-
Imem-hÿ - m-am-‰Ø - nt‚bpw IqSnb h\-Øns‚ Xv. CXv hcm-\n-cn- ®-cn-°p∂p icm-icn C¥y≥ ]uc-
ZpXnXw A\p-`h - n-°p∂ Hcp cmPyw Dev]m-Z\ - £- a- X °p∂ A]-I-S-km- t‚Xv tIhew 1.2 S¨ BsW∂pw
\ΩptSXm-bn-cn-°pw. kpZo¿L-amb Fgp-]Xv apX¬ [y-XI - f- n¬ \ap°v Hcp C¥y-°m-c≥ D’¿Pn-°p-∂-
IS¬Øocw C¥y-bpsS G‰hpw \qdv iX- a m\w Xmßm≥ Ign- Xns‚ 27 Cc´n lcn-X-hm-X-I-ß-
henb Zu¿_-ey-ambn `hn-°p-∂X - m- hsc h¿[n- ∏ n- bp∂Xns‚ ]c-am- fmWv Hcp icm-icn Ata-cn-°-°m-
Wv. 7000 In.ao BWv C¥y-bpsS °p-∂-Xn-\n-S- h-[n-bm-Wv. Cu c≥ D’¿Pn-°p-∂Xv. hkvXp-XI - ƒ
Xoc-tZiw. C¥y-bn¬ samØw P\- bm°pw F∂-Xm- ]cn[nIS-°p∂ Cßs\bmsW-¶nepw Ch AwKo-
kw-Jy-bn¬ \men-sem∂v hkn-°p- Wv as‰mcp \nco- tXmsS \mw A]- I-cn-°p-∂X - n\v ]Icw aq∂mw temI-
∂Xv Xoc-tZiØv 50 Intem-ao-‰-dn- £-Ww. I-S-Øns‚ AXn¿ cm-Py-ßf - nse s\¬Ir-jnbpw I∂p-
\p-≈n-em-Wv. {][m-\s - ∏´ h≥ \K- lnam-e-b- h- c ºv IS- ∂ n- c n- Imen hf¿Ø-ep-sam-s°-bmWv lcn-
c-߃ ]eXpw Xoc-tZ-i-Øm-Wv. Ønse t•-knb- °pw. CXn\v 2050 X-hm-X-I-ß-fpsS D’¿P-\-Øn\v
kap{Z hnXm-\-Øns‚ Db¿®bpw dp-I-sf-bmWv am≠v BIp-tºm- Imc-W-sa∂pw Ch \nb-{¥n-°-W-
Imem-hÿm hymXn-bm-\hpw Xoc- BtKm-fX - m-]\w tg°pw 2000 am≠n- sa-∂p-ap≈ \ne-]m-Sp-Ie - mWv Ata-
tZ-i-Øns‚ ]mcn-ÿn-XnI ka-Xp- h≥tXm-Xn¬ ep-≠m-bn-cp∂ cn- ° bpw im‡n- I - tN- c n- I fpw
en-XX-bmsI Ah-Xm-fØ - n-em-°pw. _m[n-°p-I. samØw CO 2 D apt∂m-´p-sh-°p-∂-Xv. CXv am{X-a-
Xmgv∂ {]tZ-iß - f - msI sh≈-Øn- lnam-eb - Ø- nse ’¿P-\-Øns‚ √, 2008 ^n{_-h-cn-bn¬ t_mt¶m-
∂- S n- b n- e m- I qw. Xoc- t Z- i sØ G‰hpw {][m-\- 85% am{X- a mbn °n¬ \S∂ sFIy-cm-j{v S-k`- b - psS
Im¿jnI hyh-ÿt- bbpw Pe-k¥ - p- s∏´ t•kn- b - Npcp-°Ww. Imem-hÿm ktΩ-f\ - Ø- n¬ hnI-
e-X-tbbpw CXv Xmdp-am-dm-°pw. dmb KwtKm{Xn 2008˛m- a m- ≠ nse knX cmPy-߃ {]tXy-In®v Ata-
kky-ß-fpsS hf¿®, ]pjv]-\- Hmtcm-h¿jw temI-i-cm-icn cn° FSpØ \ne-]mSv ‘Du¿P-Xo-
Imew, hnØp-ev]m-Z\w XpS-ßnb Ign- b p- t ¥mdpw {]Xn-io¿j {hX’ Ipd°p-∂X - n¬ Ah¿ hfsc
kky- i m- k v { X- ] - c - a mb F√m Npcp- ß p- I - b m- D’¿P\w {]Xn- ]ptcm-KXn ssIh-cn-®n-´p-s≠∂pw
{]h¿Ø-\ß - f - nepw kmc-amb am‰w sW∂v Cu ASp-Ø-Im-e-Ømbn °≥ Gjy≥cm-Py-ß-fnse D¬]m- h¿jw 3.58 S¨ Bbn- c p- ∂ p. CXn¬ C¥y, ssN\ XpS-ßnb
D≠m- b n- s °m- ≠ n- c n- ° p- ∂ - X mbn Is≠-Øp-I-bp-≠mbn. tNm\m-_v, Z\w 10% hsc Ipd-bp-sa-∂mWv Cu CXns‚ 85% Ipd-°pI F∂p-]-d- cmPy- ß ƒ H∂pw sNøp- ∂ n√
dnt∏m¿´v ]d-bp∂p \ΩpsS `£y- ]m¿h-Xn, _mkv] F∂o t•kn-b¿ ASp-Ø-Im-eØv shfn-s∏-Sp-Ø-s∏- ™m¬ {]Xn-io¿j D’¿P\w F∂pw AXp- s Im≠v Ah- c psS
kp-c-£-tb-t∏mepw CXv _m[n-°p- taJ-eI - sf kw_-‘n-®p≈ ]T\w Sn--cn°p∂Xv. G‰hpw sImSnb Zpc- 0.537 S¨ Bbn-Ip-d-b-Ww. icm- D’¿P\w \nb-{¥n-°-W-sa-∂p-am-
∂-Xm-Wv. KwKm-k-a-X-e-Øn¬ ag- ImWn-°p-∂Xv, 1962 \p tijw ¥w. D≠m-hp∂ Hcp cmjv{S-amWv icn Ata-cn-°≥ ]uc≥ Abm-fpsS tijw t]Pv Bdv
Ip-d-bp-Ibpw IqSp-X¬ ag AhnsS Chn-sS-bp≈ 466 t•kn-bd - p-If - nepw _•mtZiv. AhnsS s\√p¬]m-
\n∂v hS-°p-]S- n-™m-d≥ {]tZ-iß - - Ah-bpsS hnkvXr-Xn-bpsS 21% Cu Z\w 8% hpw tKmX-ºp-ev]m-Z\w 22% kvIqƒ hnZym¿Yn-Iƒ°p≈ {]Xn⁄
fn-te°v hym]n-°p-Ibpw sNøpw. Npcp-ßnb Ime-bf - h
- n¬ \jvSa - mbn hpw Ipd-bp-sa-∂mWv IW-°m-°s - ∏- temI-Øm-I-am\w kao-]-Im-e-Øv, Iem-h-ÿ-bn¬ henb am‰-
CXv KwKm ka-X-e-Ønse s\√p- F∂-XmWv. sNdp-t•kn-bd - p-If - n¬ ´n-cn-°p-∂.v Zi-e£ - ° - W - °
- n\v P\- ߃ kw`-hn-®p-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-sW-∂pw, BtKm-f-Xm-]-\n-e-bn¬
ev]m-Z-\-Øn¬ Ipdhv hcpØpw. 38% hpw \jvS-s∏-´-Xmbn ]T\w hn-`mKw hni-∏ns‚ \ocm-fn-∏n-Sp-Ø- h∂p-sIm-≠n-cn-°p∂ h¿≤-\-hm-Wn-Xn\p Imc-W-sa∂pw BtKmf
At∏mƒ hS°p ]Sn-™m-d≥ {]tZ- ImWn-°p-∂p. henb t•kn-bd - p-Iƒ Øn¬ Aacpw tIhe kmº-ØnI Xm]-\-Øn\p {][m\ Imc-Ww, A¥-co-£-Øn-te°v IqSp-X¬
iØv IqSp-X¬ ag s]øp-∂X - n-\m¬ Xp≠w Xp≠- a mbn t]mIp- ∂ Xv hf¿®-sIm≠p am{Xw AsX{X hep- Im¿_¨ hmX-Iß - ƒ Ie-cp-∂X- m-sW∂pw Rm≥ a\- n-em-°p-∂p.
AhnSw Hcp {]apJ `t£ym-ev]m- aqew Ah-bpsS bYm¿∞ ]mcn-ÿn- Xm-bmepw Cu BLm-X-ß-fn¬ Imem-hÿm am‰hpw h¿≤n-®p-h-cp∂ {]IrXn Zpc-¥-ßfpw a\p-jy-
Z\ taJ-e-bm°n am‰p-∂-Xn\p≈ XnI [¿a-߃ \n¿h-ln-°m≥ Ign- \n∂v Zcn-{Z-P\- h
- n-`m-KsØ c£n-°p- cm-in-bpsS \ne-\n¬∏n\p Xs∂ henb `ojWn krjvSn-®p-sIm-≠n-
Kth-jW {]h¿Ø-\ß - ƒ \ΩpsS bm-sXbpw t]mIp-∂p. KwK-bp-tSbpw hm≥ km[n-°p-I-bn-√. Ign™ cn-°p-Ib
- m-sW∂pw CXp XS-bm≥ Hmtcm hy‡n°pw DØ-ch - m-Zn-Ø-
apJy AP-≠b - mbncnt°-≠X - m-Wv. {_“-]p-{X-bp-tSbpw {]`-h-t{km-X- Ime- ß - f n- s e- √ m- a p- ≠ m- b n- c p∂ ap-s≠∂pw Rm≥ Adn-bp-∂p. A¥-co-£-Ønse Im¿_¨ hmX-I-
C¥y-bnse h\-]m-cn-ÿn-XnI  mb lnam-eb - ≥ t•kn-bd - p-If - psS Db¿∂ hf¿®m-\n-c°v Zcn-{Z-hn-`m-K- ß-fpsS Afhv Ipd-bv°p-∂-Xp-ambn _‘-s∏´ F√m {]h¿Ø-\-ß-
hyh-ÿ-bnepw Imem-h-ÿm-am‰w £bw Cu c≠v \Zn-I-fp-tSbpw Øns‚ Db¿®°v Imc-W-am-bn-´n√ fnepw Rm≥ kl-I-cn-°p-∂-Xm-sW∂pw CXn\p tbmPn® coXn-bn¬
h≥hy-Xn-bm-\-߃ hcp-Øp-sa∂v {]hm- l - \ n- c °ns\ AXn- K p- c p- X - F∂v \mw I≠-Xm-Wv. C¥y-bnse Fs‚ ioe-ß-fn¬ am‰w hcp-Øm≥ {ian-°p-∂-Xm-sW∂pw Rm≥
C¥y≥ C≥Ãn- ‰ yq´v Hm^v ambn XI¿°p-∂-XmWv. KwKbpw- Zcn{Z hn`mKw Ct∏mƒ Xs∂ ip≤- {]Xn⁄ sNøp-∂p.
kb≥knse imkv{X-⁄¿ - A`n- {_-“-]p-{Xbpw kn‘phpw 2035 P-e-Zu¿e-`yw, Pe-a-en-\o-I-c-Ww,
-]-cn-jZv
4 2008 sabv 15˛31

"Ah-scmØv
BZ-cm-RvP-en-Iƒ
Ifn-°-W- I-t≠mSm...'
P\-d¬ sk{I-´-dn-bpsS IØv sImS-¡mSv {io[-c³
Acn®p am‰-e√ hnZym-`ymkw (2005 ¬ ]Ø\w Xn´-bn¬ \S∂ kwÿm\ hm¿jn-I-Ønse ]n≈-t®-´s‚ km∂n[yw
""]pXnb ]mTy-]-≤Xn anI-®-Xm-Wv. C°m-cy-Øn¬ kn _n Fkv C t]mepw kl-{]-h¿Ø-Is‚ D≈n-ep-W¿Ønb Hm¿Ω-I-fn-eq-sS...)
kwÿm\ ]mTy-]≤ - X - n-bpsS ]n∂nte hcq F∂-XmWv kXyw.'' tIc-fØ - n¬ \S-∏m-
°n-s°m-≠n-cn-°p∂ ]mTy-]-≤-Xnsb «mLn-®p-sIm-≠p≈ Cu hm°p-Iƒ hnZym- Hcp ]gb ]m´v ]mSm-sa∂pw ]d-™mWv XpS- k¿K-[\ - \- mWv ]n≈-t®-´≥. Ht´sd Iem-Pm-
`ymk hIp-∏n-t‚tXm ]pXnb ]mTy-]-≤Xn h‡m-°-fp-tStXm A√, km£m¬ ae- ßn-bXv. Y-Iƒ ImWm≥ Ign™ ]g-bI - me {]h¿Ø-
bmf at\m-c-a-bp-tS-XmWv. 2008 se Fkv Fkv F¬ kn hnP-b-i-X-am-\-Øns‚ ""XnsØøw NmSW It≠mSm? I¿°v Cu ]®-a-\p-jy≥ Gsd {]nb-¶-c-
AIw s]mcpƒ tXSn-bp≈ bm{X-°n-S-bn-emWv at\m-c-a°v Cu t_m[y-ap-≠m-bn-cn- Ah-scmØv Ifn-°W It≠mSm? \mWv. AkpJw ImcWw amdn-\n¬t°≠n
°p-∂-Xv. FUn-t‰m-dn-b¬ t]Pn¬ {]kn-≤o-I-cn® XpS¿ ]c-º-c-bn-emWv at\m-ca Bscm-s°-bm-sW-∂d - n-t™mSm? h∂-Xn¬ a\x-{]-bm-ka - p≈ Cu {]Ir-Xn-ktv \-
C°mcyw Xpd∂p kΩ-Xn-°p-∂-Xv. 2008 sabv H∂n-s‚ apJ-{]-kw-K-Ønepw kam-\- Ah-cm-Wp-ßf - m-sW-∂d - n-t™mSm?'' lnsb ]cn-Nb - s- ∏-Sm≥ ]pXn-bI- me {]h¿Ø-
amb ]cm-a¿iw ImWmw. ]mTy-]-≤-Xnsb F√m A¿Y-Ønepw A]-l-kn-°p-Ibpw I¿°pw Ign- ™ p- s h- ∂ Xv ]Ø- \ w- X n´
hnc-ep-Iƒ hnd-bv°p∂ CSXv ssI∏Sw
c£m-I¿Øm-°-fnepw hnZym¿∞n-I-fnepw Bi¶ ]S¿Øn XI¿°p-∂-Xn-\mbn ]c- ktΩ-f\- Ø- ns‚ khn-ti-jX - I
- f - n-sem-∂mWv.
{]kw-K-]o-T-Øn¬ Xmßn \n¿Øn I\Ø
ºc {]kn-≤o-I-cn-°pIbpw sNbvtXh¿ Ct∏m-gsØ Xncn-®-dn-hn¬ tIcf kaq-l- Hcp kw`hw Hm¿Øp-t]m-hp-Ib - mWv. Iem-
i_vZ-Øn¬ ]mSm≥ XpSßn. Hcp X\n
tØmSv ]c-ky-ambn am∏p ]dt™ Xocq. PmY tImgn-t°mSv Pn√-bnse sImbn-em≠n
\m´n≥]p- d - ° m- c ≥. Adp- ] Xv Ign™
F∂m¬ Cu Xncn-®-dnhpw Bflm¿∞-a-√. Fkv. Fkv. F¬. kn hnP-b-i-X-am- ssaXm- \ n- b n¬ FØn- t ®¿∂n- c n- ° p∂p.
\-Øns‚ ambm-Pm-e° - Y- I- ƒ°v IcpØp ]I-cm≥ sXfn-hp-If - t- \z-jn-°p-∂X - n-\n-Sb - n- {]mbhpw A\m-tcm-Kyhpw Aev]w t]mepw
hI-sh-°msX ]mSp-I-bmWv. F{X at\m-l- hºn® P\-°q´w. Hm^okv F∂ \mSIw XpS-
emWv at\m-c-a°v Cu shfn-]m-Sp-≠m-bn-cn-°p-∂-Xv. Ah-cpsS kzmÿyw sISp-Øp- ßp-Ib
- m-sW∂ Adn-bn∏v tI´ DS≥ hnim-e-
∂Xv h¿[n-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ hnP-b-i-X-am-\-am-Wv. GXm\pw h¿jw apºv s]mXp- c-amb i_vZw. NSp-e-Xmfw. \s√m-coWw,
Aev]-sam∂v XWpØp InS-∂n-cp∂ kZ v amb ssaXm-\Ø - ns‚ hS-°p-`m-KØp \n∂pw
hn-Zym-eb - ß- sf "Imen-sØm-gp-Øp-Iƒ' F∂mt£-]n-®h - ¿°v Cu hnP-bØ - n-se-ßs\ Hcp _lfw tI´p. Hcp hr≤≥ Ipg™v
BÀm-Zn-°m-\m-Ipw. s]s´-∂v kPo-ha - m-bn. IqsS-t®¿∂p Nn´-bmbn
ssIØm-f-a-Sn®v, lmfn-\-IsØ kwÿm\ hoWn-cn-°p∂p. A]-kvamc tcmKn-sb-t∏mse
at\m-ca am{X-a√, Nne kmwkvIm-cnI \mb-I∑ - mcpw _p≤n-Po-hn-Ifpw hsc hnP- ssIIm-ep-Iƒ FSpØv ]nSn®v Xe-bn-´-Sn-°p-
b-i-X-am-\-Øns‚ h¿[-\-bn¬ Bi-¶bpw D¬°-WvTbpw ]¶p-sh-°p-∂p. kzX-{¥- ktΩ-f\ {]Xn-\n-[n-Ifpw IuXp-I-]q¿hw
HmSn- h ∂ kwLm- S - I - c p- s a√mw Xna¿Øv ∂p≠v. Bfp-Iƒ Atßm-t´m-Sp-Ib - mWv. D≈n-
amb At\z-j-W-amWv {]Xn-]-£-Øn\v th≠-Xv. Fkv. Fkv. F¬. kn. ]co-£-
]mSm≥ XpSßn. \nan-j-߃°Iw Nqj- semcp Nncn-bp-ambn H∂pw an≠msX t\m°p-
bnse hnP-b-Øn-s\-Xnsc {]t£m-`-Øn-s\m-cp-ßp-I-bm-W-h¿.
Bsc-bm-Wn-h¿ sh√p-hn-fn-°p-∂X - ?v kwÿm\ k¿°m-dn-s\-tbm, AtXm cm{Xnbpw I¿s°-Xn-sc-bp≈ kwL alm-Km-\-am-bXv tºm-gp≠v kzmK-X-kwLw sshkv {]kn-
]I-ep-an-√msX {]tXyI Iymºp-Iƒ k÷-am°n anI® ]T\ {]h¿Ø-\-ß-fp-d-∏p- amdn. i_vZ-ap-b¿Ønbpw heXv Im¬∏Sw U≠pw A[ym-]-I-kw-L-S\m t\Xm-hp-amb
h-cp-Øm≥ H∂n®p \n∂v {]b-X\ v n® A[ym-]I - c£m-I¿Xrkan-Xn-Is - f-tbm? AtXm sIm≠v Xmfw ]nSn®pw Bthiw ]I¿∂p- kplrØv B hr≤s\ FSpØv tÃPn\v
]mhw Ip´n-Is - ftbm? F¥m-Wn-hsc Akz-ÿc - m-°p-∂X - v? hnZym-`ym-kØ - ns‚ KpW- sIm≠v ]mSp∂ Cbm-fm-cm-sW∂v ]pXnb t\sc hcp∂p. Bkv]-{Xn-bn¬ sIm≠p-t]m-
\n-e-hmcw IpØs\ CSn-bp-sa∂ Bi-¶-bmtWm? F¶n¬ tIc-f-Øn¬ IqWp-t]m-
se apf-®p-s]m-ßn-b, Hcp-hn[ ASn-ÿm\ kuI-cy-ß-f-p-an-√mØ A¨ Fbn-UUv
A¨ sd°-Kvss\kvUv ÿm]\-߃ Ch-cpsS kzmÿyw sISp-ØmØ-sX-¥m-Wv?
{]th-i\ ]co-£-I-fn¬ ssa\kv am¿°p-Iƒ hmcn-°q-´p-Ibpw c£m-I¿Øm-hns‚
Ioi-bpsS I\w sIm≠p am{Xw F©n-\o-bdpw tUm-IvSd - p-am-hp∂ D∂X hnZym-`ymk
]gb Xmfp-If- n¬ \n∂v
cwKsØ I®- h SsØ A]- e - ] n- ° mt\m FXn¿°p- h mt\m Xøm- d m- I m- Ø - {]h¿Ø-I¿ tNmZn-°p-∂p-≠m-bn-cp∂p.
sX¥psIm≠m-W?v Im≥. Xmsg sh°m≥ \n¿_-‘n-®-t∏mƒ
AsX√mw ]W-°m-cpsS {]iv\-ß-fm-Wv. Ah¿s°-¥p-am-hmw. CX-ß-s\-b-√, ""ssI°qen hmßp-∂X - m-cmSm ]d
Abmƒ {Ip≤-\mbn ]d™p. "]cn-j-Øm-
Fkv. Fkv. F¬.- kn. ]co-£-bn¬ hnP-b-i-X-am-\-ap-b-cp-tºmƒ ]pd-Øn-d-ßp-∂Xv I∏-°r-jn-°m-c\ - m-tWmSm? sW∂v ]d-™m¬ am{Xw t]mc. IÆn¬
tIc-fØ - nse ]mh-s∏-´h - s‚ a°-fm-Wv. Ah¿ Iq´-tØmsS ]m m-Ip-tºmƒ AXne- \oXn \S-Øp-∂X - m-cm-bn∂v tNmc t- hWw.'
¤pXw Iqdp-∂-h¿, DXvI-WvT-s∏-Sp-∂-h¿, hnP-b-Øns‚ ]n∂m-ºpd IY-I-fn¬ A`n-
ssI°qen hmßp-∂h - \
- t- √Sm'' CsX√mw I≠p-sIm-≠n-cp∂ tÃPnse
c-an-°p-∂h - ¿, Ah¿°n-Xpƒs°m-≈m-\m-hp-∂n-s√-∂X - mWv kXyw.
]´n-I-Pm-Xn, ]´n-I-h¿§ ]nt∂m° hn`mK°mcmb Ip´n-I-fpsS hnP-b-i-X-am-\- sIm≈m-at√m, CXv C∂v \S-°p∂ Imcy- IYm-]m-{X-߃ Cd-ßn-h∂p tcmKnsb tÃPn-
Øn-ep≠mb h¿[\ {it≤-b-am-Wv. ]´n-I-PmXn hn`m-K-ß-fn¬ s]´ 83.37 iX-am\w am-W-t√m-sb-∂mbn a‰v Nne¿. te°v Iq´n-s°m-≠p-t]mbn. sNdn-sbmcp Imcy-
Ip´n-I-fmWv CØ-hW hnP-bn-®-Xv. ]´n-I-h¿K-Øn-em-hs´ 82.46 iX-am-\-hpw. a‰p ""I≈-°S- Ø - n\v tams\-¶n¬, XmX≥ Øn-\mbn ]e-Xh - W Hm^okv Ibdn Cdßn
]n∂m° hn`m-K-ß-fptSXv 91.84 BWv. tamU-td-j-t\msS 56 apX¬ 70 iX-am\w ]p≈nsb IÃ-Uo-em-t°-t≠m≥ Ah-i-\mbn hoWv A`n-\-bn-®Xv ]n≈-t®-´-
hsc hnP-bn-®n-cp∂ ImesØ dnk¬´ns\ hni-Z-ambn ]cn-tim-[n-®m¬ Adnbmw hey-Ωm-h≥ \oXn-]o-T-Øn¬ \m-bn-cp∂p. ]¥ntISv tXm∂nb sshkv
tXm‰p-t]m-bn-cp-∂h - c - nte-sdbpw Cu hn`m-Kß - f - n¬ s]´-hc - m-bn-cp-∂p. A[ym-]I - s- ‚- ]ns∂ Xt≈sS X¥ `c-WØ - n¬'' {]kn-U≠v Aev]t- \-ct- Ø°v apßn. ]n∂oSv
tbm, k¿°m¿ DtZym-K-ÿ-cp-sStbm I®-h-S-°m-c≥sctbm _nkn-\-kp-Im-c-s‚tbm I≠-t∏mƒ amjv ]d™p: ""`b-¶c A`n-\bw.
a°ƒ tXm‰-h-cpsS enÃn-ep-≠m-bn-cp-∂n-√. tXm‰-h-sc√mw Xs∂ ]mh-s∏´ Zfn-X- CXv IqSn tI´-t∏mƒ lmfmsI Bth-i-`-cn-
\mS-Ia - m-sW∂v tXm∂n-btX C√. Fs¥mcp
t‚bpw BZn-hm-kn-bp-sSbpw I¿j-Is - Øm-gn-em-fn-bp-tSbpw a’y-sØm-gn-em-fnbptSbpw X-am-bn.
""\mSp-ap-Sn-™Xv It≠mSm? km[-\a - m-WXv!'' CXmWv ]n≈-t®-´≥. sXΩm-
a°-fm-bn-cp-∂p. tIc-f-Ønse AXn-Z-cn-{Z-cmb 15 iX-am-\-Øn-s‚bpw 25 iX-am-\-
\Ωƒ \mh-S° - n-s°m≠v \nt∂mSm'' Sn-∏m´v, Id°w F∂o c≠v IhnXm kam-lm-
tØmfw hcp∂ Xmgv∂ CS-Ø-c-°m-cp-sSbpw a°ƒ. Ah-cm-Wn-t∏mƒ hnP-bn-®n-cn-
c-߃ ]\-ßmSv ]n≈-t®-´≥ {]kn-≤o-I-cn-
°p-∂X - v. AXpƒs°m-≈m-\m-hmØ a\- p-Iƒ Bfl-]c - n-tim-[\ \S-tØ≠Xp-≠v. kaq-lØ - n¬ \nd-™p-\n¬°p∂ \n w-
]mTy-]-≤Xn ]cn-jvI-c-W-Øns‚ XpS-°-Øn¬ ]pkvX-I-ß-fnse `mjsb "ASn-®p- ®n-´p≠v. Iem-PmY kv{In]v‰p-Iƒ ]cn-tim-[n-
K-X-s°-Xnsc ]m™p-h-cp∂ Nm´p-fn-Iƒ
X-fn-°m-cn-bpsS `mj' F∂v A]-l-kn® AtX a\ p Xs∂-bmWv Chn-sSbpw ®m¬ AXn-ep-sa-{Xtbm Ihn-XI - ƒ e`n°pw.
t]mse-bp≈ hcn-Iƒ! XnsØøw ]mSn Ah-
{]h¿Øn-°p-∂X - .v c£n-Xm-°t- fbpw s]mXp-ka - q-ls - Øbpw sX‰n-≤c - n-∏n-°p∂ s]m≈- km-\n-®t- ∏mƒ lmfn-\I - Øpw ]pdØpw CSn- Id-°Ø - ns‚ {]km-[\w \S-Øn-bXv hn sI
bmb CØcw hna¿i-\-߃°v ]Icw \nc-¥c aqey-\n¿W-bhpw ]T\ {]h¿Ø-\- ap-g°w IW-s°-bp≈ Ic-tLmjw. F mWv. AXns‚ Bap-J-Øn¬ ""kz¥w
ßfpw IqSp-X¬ sa®-s∏-Sp-Øp-∂X - n-\p≈ \n¿t±-iß - f - mWv am[y-aß - f - p-sSbpw hnZym- Pohn-Xm-\p-`h - Ø
- ns‚ s\mº-cß - ƒ A∏msS
FÆ-°-dp-∏p≈ ta\n, hnb¿∏n¬ Ipfn-
`ymk kmwkvIm-cnI {]h¿Ø-I-cp-sSbpw `mK-Øp-\n-∂p-≠m-th-≠-Xv. Bhn-jvI-cn-°p-∂-Xn-emWv {io ]n≈ {i≤n-
®n-cn-°p∂p. Cfw ]® j¿´v ico-cØ - n¬ H´n-
Iptd-t∏sc Acn®p am‰p∂ {]{In-b-b√ hnZym-`ymksa∂ Xncn-®-dn-hm-W-Xn¬ °p-∂Xv. BcpsS apJw Idp-Ømepw At±lw
{][m-\-ambpw th≠-Xv. Hmtcm-cp-Ø-cp-tSbpw Ign-hp-Iƒ°-\p-k-cn®v ]T\w apt∂m- ∏n-Sn-®n-´p≠v. apJØp \n∂pw hnb¿∏v IW-
߃ s]øp-∂p-ap≠v. ]s£ Aev]w t]mepw {]iv\-am-°p-∂n√'' F∂v Fw Fkv taml-
´p-sIm-≠p-t]m-Im-\p≈ Ah-k-c-amWv Hcp-t°-≠-Xv. IW-°n¬ ]nt∂m-°-am-sW-∂- \≥ amjv ]d-™Xv A£-cw-{]Xn icn-bmWv.
Xp-sIm-≠p-am{Xw Hcp Ip´n-bpsS ]T\w Fs∂-t∂-°p-ambn Ah-km-\n-t°-≠-Xn-√. Xf-cmsX heXvssI Db¿Øn At±lw kZ-
 ns\ A`n-hmZyw sNbvXp. "P∑\m Ihn' F∂mWv ]n≈-t®-´s\ IS-Ω-
a‰p hnj-b-ß-fn¬ IqSp-X¬ Bg-Øn¬ ]Tn-°m\pw KWn-X-Øn¬ ssZ\w-Zn\ Pohn-
CXmWv ]n≈-t®-´≥. ]\-ßmSv ]n sI \n´ hnti-jn-∏n-®Xv. hmbvØm-cn-I-fpsS P\-
X-Øn-\m-hi - y-amb Imcy-߃ am{Xw \n¿_-‘a - mbpw ]Tn-°m-\p-ap≈ Ah-kc - ß- ƒ
Hcp-°p-I-bt√ th≠Xv. X¶-∏≥]n≈. F¨]-Xp-I-fn¬ Iem-Pm-Y- \hpw hf¿®bpw {]Xn- ] m- Z n- ° p∂ Hcp
H∂mw ¢mkn¬ tNcp∂ F√m Ip´n-Ifpw Ah-cpsS A`n-cp-Nnbpw Ignhpw A\p- Isf km¿∞-Ihpw kºp-jvS-hp-am-°nb {KŸhpw Cu {KmaoW Ihn ]q¿Øn-bm-°n-
k-cn®v ]Tn®v Ah¿°v tbmPn® ]T-\-ta-J-ebpw sXmgn¬ taJ-ebpw Is≠-Øm≥ Iem-Im-c≥. {KmaoW Ihn, A`n-t\-Xmhv, sh-®n-´p≠v.
{]m]vX-cmhpw hn[w ]{¥≠mw ¢mkp-hsc XpS¿®-bmbn ]Tn-°m≥ Ign-bp∂ Ah- {]i- k v X - \ mb Hm´≥ Xp≈¬°m- c ≥ ""C\nbpw Iem-Pm-Yb - n¬ cN-\I - ƒ X∂pw
k-ca - m-Wnhn-sS D≠m-th-≠s - X∂ Imcy-Øn¬ kwi-ba - n-√. F√m Ip´n-Ifpw ]Ømw Aßs\ F√m- s a- √ m- a mb Hcp \nXy- h n- Ah-Xc - n-∏n®pw klm--bn-®p-IqsS?'' Ah-i\- m-
¢mkv Pbn®v Ah¿°v tbmPn® ]T\ hnj-b-ß-fn¬ 12mw ¢mkv ]q¿Øn-bm-°-Ww. kvabw. ]cn-an-Xa - mb hnZym-`ymkw e`n® Hc- sb∂v ]d-™-t∏mƒ tNmZn-®p-t]mbn. DS≥
D∂X hnZym-`ymk-Øn\v t]mtI-≠-h¿°v AXn\pw sXmgn¬ taJe Xnc-s™-Sp- ¤pX {]Xn`. At±lw ]mSn-bXv 1984 se adp-]S- nbpw In´n. ""C\n-bp-sam-c¶
- Ø- n\v _mey-
°p-∂-h¿°v AXn\pw D]-I-cn-°p∂ coXn-bn¬ lb¿sk-°-≠dn hnZym-`ymk cwKw imkv{X-Ie - m-Pm-Yb - n¬ Xm≥ Xs∂ t\XrXzw ap≠v. Ah-iX {]I-Sn-∏n-°m≥ C∂v A`n-\-
amd-Ww. AXn-\m-hi - y-amb Nn¥-Ifpw {]h¿Ø-\ß - f - p-amWv kmwkvIm-cnI hnZym`ymk \¬In \msSßpw Ah-X-cn-∏n® "HØp-Ifn' bn®p ImWn-t°≠ Bh-iy-hp-an-√t√m.''
{]h¿Ø-I-cn¬ \n∂pw tIcf kaqlw {]Xo-£n-°p-∂-Xv. F∂ kz¥w IrXn-bnse hcn-I-fmWv. Zcn-{Z- {]mcm-_v[-ß-fpsS ag-°m-dp-Iƒ°n-S-bn-eqsS
hn hnt\mZv ]-£Øv \n∂p-sIm≠v CØcw H´-\h - [n cN- Hfn-hn-X-dp∂ N{µ-apJw At∏mgpw hy‡-
P\-d¬ sk{I-´dn \-Iƒ \SØn cwKm-hn-jvImcw \S-Ønb ambn ImW-s∏´p.
-]-cn-jZv
2008 sabv 15˛31 5

A[n-Im-c-hn-tI-{µo-I-cWw \mSns‚
apJ-Omb am‰n: Acn{º apl-ΩZv
HXp-°p-߬: a‰v kwÿm-\-
ßfn¬ \n∂v hyXy-kX v a- mbn F√m
taJ-e-I-fnepw h≥Ip-Xn-®p-Nm-´-ap-
≠m-°n-s°m≠v \mSns‚ apJ-Omb
Xs∂ am‰m≥ A[n-Im-ch - n-tI-{µo-I-
cWw hgn- s bm- c p- ° n- b n- ´ p- ≠ v .
F∂m¬ Im¿jnI taJ- e - b n¬
th≠{X apt∂m´p t]mIm-\m-bn-√.
`£y-[m\y Dev]m-Z\w Ipd-™p.
D≈ Irjn-ÿew Xs∂ \mWy-hn-
f-°mWv \o°n-sh-®n-cn-°p-∂-Xv.
\mSns‚ ]ptcm-KXn \ne-\n¿Øm≥
Irjn°v Du∂¬ sImSp-tØ ]‰q
F∂v Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v
Acn{º apl-ΩZv A`n-{]m-b-s∏-´p.
imkv{X-km-lnXy ]cn-j-Øns‚
B`n-ap-Jy-Øn¬ HXp-°p-߬ Kh.
kvIqfn¬ \S∂ hnI-k\ skan-
\m¿ DZvLm-S\w sNbvXp kwkm-cn- ae-∏pdw Pn√-bn¬ \S∂ hnI-k\ skan-\m¿ Pn√m ]©m-bØv {]kn-
°p-Ib- m-bn-cp∂p At±-lw. U‚ v Acn{º apl-Ω-Zv DZvLm-S\w sNøp∂p
Pn√m sk{I- ´ dn ]n. ctaiv
Ipam¿ hnj-ba - h
- X
- c
- n-∏n-®p. C¥y≥ I-fn¬ kµ¿i\w kulr-Zk - w-hmZ DΩ¿IÆv A[y£X hln®
\mj- W ¬ eoKns‚ {]Xn- \ n[n kZ- p-Iƒ, Btcm-Ky-t_m-[h- ¬°- tbmK-Øn¬ sk{I-´dn F≥ cma-Ir-
\mfsØ tIcfw \∑bpsS tIcfw sambvXo≥Ip´n, CPI(M) {]Xn-\n[n
hn cm[m-Ir-jvW≥ F∂n-h¿ {]Xn-
cW ]cn-]m-Sn-Iƒ F∂nh kwL-
Sn-∏n-°p-hm≥ skan-\m¿ Xocp-am-\n-
jvW≥ kzmK-Xhpw ]n ]n cmP≥
\µnbpw tcJ-s∏-Sp-Øn.
I-cn®v kwkm-cn-®p. Bbncw hoSp- ®p. taJem {]kn- U ‚ v F≥.

hnI-k\ in¬]-ime aq∂mw IShv


Nn‰m-cn-∏-dºv: \m-fsØ tIcfw hm--k≥ BapJ Ah-X-cWw \S-
]≤Xn˛Hcp ]T\w
Im-sº-bns‚ XpS°-sa∂ \ne-bn¬ Øn. Pn√m {]kn-U‚ v Sn sI tZh- eLpteJ
IÆq¿ Pn√-bnse hnh[ taJ-e-I- cm--P≥ tIc-fØ
- nse P\-Po-hnXw {]-
fn¬ \n∂pw sXc-s™-Sp°s∏´ iv\ß - fpw ]cnlmc kao-]\
- ß
- fpw'' {]Im-i\w sNbvXp
Imk-d-tKmUv: tIc-fsØ
Adn-bp-I, tIc-fsØ am‰pI
H©nbw, hS-Ic, tXmS-∂q¿ taJem hnI-k\ PmY aW-en¬ taml-\≥ F∂ ]T\ ]cn-]m-Sn-bpsS `mK-
DZvLm-S\w sNøp-∂p. ambn Pn√m IΩn‰n aq∂mw IShv
]≤-Xn-sb-°p-dn®v \S-Ønb ]T\
tImgn-t°mSv: H©nbw, hS-I-c, _kvÃm‚ v ]cn-k-cw, ]mtem-fn-∏m- hnh-c-ß-f-S-ßp∂ eLp-te-J-
tXmS-∂q¿ taJ-e-Iƒ kwbp-‡- ew, ta∏-bn¬, tXmS-∂q¿, Xncp-h- bpsS {]Im-i\w \S-∂p. P\-d¬
ambn kwL-Sn-∏n® hnI-k\ Iymº- ≈q¿, tIm´-∏-≈n, hS-I-c, tIm´-∏- sk{I-´dn hn. hnt\mZv {]kn-≤o-
bn≥ PmY sabv 16\v H-©nbw taJ- dºv F∂o tI{µ-ßf - n¬ kzoI-cWw I-cW k_v IΩn‰n sNb¿am≥
e-bnse Ip™n-∏-≈n-bn¬ sh®v \¬In. PmY-bn¬ 30 t]¿ ]s¶-Sp- F. am[-h≥ amÿ°v \¬In-
Bcw`w Ipdn-®p. PmY aW-en¬ Øp. 2000 eLp-te-J-Iƒ {]N-cn- bmWv eLp-teJm {]Im-i\w \S-
taml-\≥ DZvLm-S\w sNbvXp. ∏n-®p. Øn-b-Xv. aq∂mw IShv ]≤Xn
XpS¿∂v PmY°v \mZm-]pcw tdmUv, PmY-bpsS hnP-bsØ XpS¿∂v h∂m¬ apßn-t∏m-Im-hp∂ {]tZ-
sh≈n- I p- f - ß - c , Hm¿°m- t ´- c n, P\-kw-hmZ kZ- p-Iƒ kwL-Sn-∏n- i-߃, P\-hmk taJ-e-Iƒ,
amtem¬ap-°v, hn√ym-∏-≈n, taap- °m≥ kwbp‡ taJem IΩn‰n Im¿jnI hnf-Iƒ, Pe-tk-N\
≠, ]me-bmSv \S, hS-Ic ]pXnb Xocp-am-\n-®p. kuI-cy-߃, ssPh-ssh-hn-[y-
߃ XpS-ßnb \m\m taJ-eI - -
IÆq¿ Pn√m hnI-k\ in¬∏-imebn¬ Nn‰m-cn-∏-dºv {Kma-]-©m-bØv fnse ]T\ hnh-c-ß-f-S-ßnb
hnI-k\ kwhmZ ]cn-io-e\w {]kn-U‚ v hn kuan\n kwkm-cn-°p-∂p. eLp-te-Jbv°v 10 cq]-bmWv
hne. 1000 tIm∏n-If- mWv A®-Sn-
]´mºn: ]´m-ºn-bn¬ ta-Jem Øp. XpS¿∂v acp∂p ^mIvS-dn-Iƒ {]Xn-\n-[n-Isf ]s¶-Sp-∏n®v Nn‰m- F-∂ hnj-bØ - n¬ ¢msk-SpØp. Pn- ®- X v . 500 FÆw kwL- S \
]cn-io-e\w \S-∂p. 4 taJ-e-I-fn¬ AS-®p-]q-´m-\p≈ tI{µ-k¿°m¿ cn- ∏ - d ºv ]©m- b Øp lmfn¬ √m hnI-k\ I¨ho-\¿ sI _m-e- hgnbpw 500 FÆw ]≤Xn {]tZ-
\n∂mbn 25 t]¿ ]cn-io-e\ ]cn- Xocp-am-\-Øn¬ {]Xn-tj-[n®v H∏p- in¬]-ime kwL-Sn-∏n-®p. ]©m- I -- r-jW
v ≥ Imsº-bn≥ ]cn-]m-Sn-Iƒ iØv \S- Ø p∂ Iymº- b n≥
]m-Sn-bn¬ ]s¶-Sp-Øp. ]me-°mSv ti-J-c-Whpw PmYbpw \S-Øn. bØv {]knU‚ v hn kuan\n Ah-Xc - n-∏n-®p. {Kq∏p Xncn-™p-≈ {]h¿Ø-\ß - ƒ hgnbpw {]N-cn-
Pn√m {]kn-U‚ v sI at\m-l-c≥ Pn√m sshkv {]kn-U‚ v Fw Fw A[y-£X hln®p. tI{µ \n¿∆m- N¿®bpw Bkq-{X-Whpw \S-∂p. ∏n-°m≥ Xocp-am-\n-®p.
]cn-io-e-\-Øn\v t\XrXzw sImSp- ]c-ta-iz-c≥ t\XrXzw \¬In. l-I kanXn AwKw hn hn {io\n- hn ]-fl\ - m-`≥ kzmKXw ]d-™p.

\mfsØ tIcfw: Iymº-bn≥ ]ptcm-Ka- n-°p∂p


sF≥Ão≥ kb≥kv t^mdw H∂mw t]Pn¬ \n∂v
\ne-bn¬ s\¬°r-jnsb BZm-b-
I¿jIsXmgn-em-fn°v ]Icw Irjn-
`qan ]m´-°r-jn-°m¿°mWv e`n-®-
Z\ D]m-[n-bmbpw kmaqly kº-
Ømbpw IW-°m-°W - w. `qan-bpsS
I-c-am-°p-∂-Xn\v I\Ø s]mXp DS-a-ÿ-X F∂Xv `qan D]-tbm-Kn-
sNdp-Ip-f-Øq¿ k_vkn-Un-If - n-eq-sS-bmWv {ian-°p-
∂-Xv. P∏m-\n¬ W.T.O \n_‘\
Xv. AXv Im¿jnItaJ-esb ]pd-
tIm´v hen-°p-I-bmWv sNbvX-Xv.
°m-\p≈ A[n-Imcw am{X-am-bn-cn-
°-Ww. AXv `qan-bpsS kz`mhw
tImgn-t°mSv: Ipµ-aw-Kew taJ-e-bnse sNdp-Ip-f-Øq¿ bqWn- `qhp- S - a - I ƒ h≥tXm- X n¬
{]Imcw Acn Cd-°p-aXn \n¿_- Fß- s \bpw am‰m- \ p≈ Ah-
‰n¬ sF≥Ão≥ kb≥kv t^mdw cq]o-I-cn-®p. sabv 10\v sNdp-Ip-f- s\¬∏mSw Xcn-in-Sp-∂X - n-te-°mWv
‘- a m- s W- ¶ nepw "Cd- ° p- a Xn Imiw A√. At±lw ]d-™p.
Øq¿ Pn. F¬. ]n. kvIqfn¬ tN¿∂ cq]o-I-c-W-tbm-K-Øn¬ CXv \bn-®-Xv. C∂v `qan Hcp {Ib-
sNbvX Acn' F∂v {]tXyIw te_- Fw {]Im-i≥ amÿ Fw F¬ F,
kb≥kv t^mdw {]h¿Ø-\-ß-sf-°p-dn®v Pn√m IΩn-‰n-bwKw Sn. hn-{Ib hkvXp F∂ \ne-bn¬ am‰-
temSp IqSn-bmWv am¿°-‰n¬ Ch Un.kn.kn {]kn-U‚ v ]n cma-Ir-
]n. {io[-c≥ hni-Zo-I-cWw \¬In. bq\n‰v sk{I-´dn sI. DÆn-Ir- s∏-Sp-I-bm-Wv. AXp-sIm≠v Xs∂
hn¬°p-∂-Xv. P\-߃°v AXn- jvW≥ kn.]n.sF Pn√m sk{I-
jvW≥ kzmKXw ]d-™p. {]kn-U‚ v Sn. hn. Pn. A[y-£-\m-bn-cp- D¬∏m-Z-\sØ sa®-s∏-S-Øp-∂-Xn-
t\m-S√ Xm¬]cyw Xt±-in-b-ambn ´dn kn ]n apcfn F∂n-h¿ {]Xn-
∂p. KuXw Fkv sk{I-´dn ARvPen hnP-b≥ tPm. sk{I-´-dn, \mbn `q]-cn-j° v c- W
- sØ C\nbpw
D¬∏m-Zn-∏n-°p-∂ Acn-tbm-Sm-Wv. I- c - W - ß ƒ Ah- X - c n- ∏ n- ® p. Sn.
A≥jm-Zmkv {]kn-U‚ v, _n\p-cmPv sI sshkv {]kn-U‚ v F∂n- aptºm´p sIm≠p-t]m-tI-≠n-bn-cn-
tIc-f-Øn¬ `q]-cn-jv°-c-Ww, KwKm-[-c≥ tamU-td-‰-dm-bn-cp-∂p.
h-c-S-ßp-∂ 9 AwK FIvkn-Iyq-´ohv IΩn-‰nsb Xnc-s™-Sp-Øp. °p-∂p. `qan-bpsS {Ib-hn-{Ibw
IpSnIn-S∏- h
- I
- miw Dƒs∏sS Ht´sd Pn√m sk{I-´dn ]n hn Znhm-I-c≥
sF≥Ão≥ kb≥kv t^md-Øns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ sabv 18\v bph- em≥Uv _m¶v t]mep≈ kwhn-[m-
t\´-߃°v \n¿Æm-b-I-amb ]¶v kzmK-Xhpw tPmbn‚ v sk{I-´dn Sn
kw-Kaw \S-Øm≥ Xocp-am-\n-®mWv tbmKw ]ncn-™-Xv. \- ß - f n- e qsS \nb- a - h n- t [- b hpw
hln®p F¶nepw bYm¿∞ hn \mcm-bW - ≥ \µnbpw ]d-™p.
kpXm-cy-hp-am-°W - w. `qansb D¬∏m-
-]-cn-jZv
6 2008 sabv 15˛31

I_-\n-bpsS Ddh tXSn Du¿P-¢mkv


Ccn-°q¿: Ccn-°q¿ bq\n-‰ns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ Du¿P-kw-hmZw kwL-Sn-
∏n-®p. "Du¿P-cw-KsØ {]iv\ß - ƒ F∂ hnj-bs - Ø-°p-dn®v sI Fkv C _n
Akn. F©n-\o-b¿ ]n. Pb-{]-Imiv ¢msk-Sp-Øp. bq\n‰v sk{I-´dn F. sI.
apc-fo-[c- ≥ kzmKXw ]d-™p. {]kn-U‚ v ]n. kmhn{Xn A≤y-£b - m-bn-cp-∂p.
sshZypXn kwc-£n-t°-≠X - ns‚ Bh-iy-IX - s
- b-°p-dn®pw sshZyp-Xn-bpsS
]mgvsN-ehv C√m-Xm-°p-∂X- n-s\-°p-dn®pw P\-ßsf t_m[y-s∏-Sp-Øm-\pw AXv
{]mh¿Øn-Ia- m-°m\pw kwhmZw sIm≠v km[n-®p.

sshØncn: I_-\n-bpsS t]mj- Btcm-Ky-sk-an-\m¿


I-\-Zn-bmb sshØncn ]pg-bpsS
D¤hw tXSn imkv{X-km-lnXy DÆn-Ipfw: temIm-tcmKy Zn\- ]n. Zmtam-Zc
- ≥ A≤y-£X hln-®p.
]cn- j Øv sshØncn bqWn‰v tØm-S\
- p-_‘ - n®v ]cn-jØv Im¥- ]cn-jØv AwKhpw hmb\imem
kwL-Sn-∏n® ]pg ]T-\b - m{X e°n- ]pcw bqWn‰pw Im¥-]pcw P\Xm sk{I-´-dn-bp-amb F≥ APnØv
Sn-bn¬ sh®v sshØncn ]©m-bØv doUnwKv dqw B‚ v sse{_-dnbpw Ipam¿ kzmK-Xhpw F. ]n. kpIp-
saº¿ I\-I-h√n PmYm-Iym-]v‰≥ kwbp-‡-ambn BtcmKy skan- am-c≥ \µnbpw ]d-™p. ]I¿®-
Fkv . Nn{X- I p- a m- d n\v ]XmI \mdpw t_m[-h-XvI-cW ¢mkpw hym-[n-Iƒ, ]cn-k-c-a-en-\o-I-cWw
ssIamdn DZvLm-S\w sNbvXp. ]cn- \S-Øn. Im¥-]pcw Pn. F¬. ]n. XS- b ¬, sImXp- I p- \ - i o- I - c Ww
jØv Pn√m IΩn‰n saº¿ sI. kvIqfn¬ \S∂ skan-\m¿ DÆn- F∂n-h-sb-∏‰n aßmSv ]n. F®v.
sI. cma-Ir-jvW≥ ]T-\-bm-{X-sb- Ipfw ]©m-bØv sshkv {]kn- knbnse F®v sF sI. ]n. kPn-
∏‰n hni-I-e\w \S-Øn. ]cn-jØv U‚ v hn. ]n. djoZv DZvLm-S\w bpw, P\-Iobmtcm-Ky-Øns‚ {]k-
bqWn‰v sk{I-´dn aWn-I-WvT≥
A≤y-£X hln-®p. sNbvXp. 11-˛mw hm¿Uv saº¿ F. ‡n, F≥. B¿. F®v. Fw. F∂n-
"e°nSn' sslth-bn¬ \n∂pw ]n. kpsseJ Biw- k - I ƒ h-sb-∏‰n ]cn-jØv Pn√m IΩn-‰n-
\mev Intem- a o- ‰ ¿ D≈n- t e°v t\¿∂p. ]cn-jØv _mep-t»cn bnse BtcmKy I¨ho-\¿ hn. Sn.
"]mºpw-]md'bpsS ASpØp \n∂pw taJem sshkv {]kn-U‚ v sI. \mkdpw ¢msk-Sp-Øp.
sshØncn ]pg-bpsS D¤hÿm\w
Is≠Øn ]pg-bn-eqsSbp≈ bm{X-
bn¬, \mam-ht- i-ja - mbns°m≠n-cn-
°p∂ ag-°m-Sp-Iƒ, \o¿®m-ep-Iƒ,
Im´-cp-hn-Iƒ, Pe-Po-hn-Iƒ, Pe-k-
ky-߃, Huj-[k - k - y-߃, Dƒh- sshØn-cn bqWn‰v {]h¿Ø-I¿ \S-Ønb ]pg-]-T\ bm{X-bn¬ \n∂v
\-߃, Cu‰-°m-Sp-Iƒ, ssIX-°m-
Sp-Iƒ, a‰p h\y-Po-hn-Iƒ, ]pg- `ua-Zn-\m-N-cWw
bnse Xpcp-Øp-Iƒ, Pe-]-£n-Iƒ \Sph´w: imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv lb¿sk-°≠ - dn kvIqfn¬ \S-Øn.
F∂n-h-sb-sb√mw ]‰n ]T-\-߃
\S-Øn. ]´mºn taJ-eb - nse \Sp-h´w bqWn- sa-mØw 50 Ip´n-Iƒ ]cn-]m-Sn-bn¬
]T\ kwL-Øn¬ Nn{X-Ip-am¿, ‰ns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ `ua-Zn-\m-N- ]s¶-Sp-Øp. ¢m p-Iƒ \bn-®Xv ht´-
cma- I r- j v W ≥, aWn- I - W v T ≥, cWw \S-Øn. Ip´n-Iƒ°mbn ]cn-ÿn- \m-Sv Kh. lb¿sk-°≠ - dn kvIq-fn-
ssien, APo-jv, {]ho¨, _nPp Xn ¢m p-Iƒ, kn. Un. {]Z¿-i\ - w se A≤ym-]I - \pw ]cn-ÿnXn {]-h-
F∂n-h¿ D≠m-bn-cp-∂p. F∂nh \Sp- h ´w Kh. P\Xm ¿-ØI - \
- p-amb APnXv BWv. Im¥-]pcw bq\n-‰n¬ \S∂ BtcmKy skan-\m-dn¬ \n∂v

BtKm-fX
- m-]\
- w C¥ysb Fßs\ _m[n°pw? kvIqƒ Akwªn Ipdn∏v
{]nb-s∏´ Ip´n-I-sf,
t]Pv aq∂n¬ \n∂v hnI-kz-cc - m-jv{S-߃°mIs´ C∂v \ap°v amdn \n¬°m-\m-hn-√. C¥y- C∂v temI ]cn-kc Zn\-am-Wv. `qan-bpsS `mhn-sb-°p-dn®v AXy¥w
Wv. Hcp bq\n‰v Dev]m-Z\w \S- Ah D]-tbm-Kn-t°≠n hcp-∂Xv t]m- e p≈ cmPy- Ø n\v kzbw D¬°-WvT-tbm-Sp-Iq-Sn-bmWv temIsaºmSpw Cu h¿jsØ ]cn-k-c-
Øm≥ th≠ Du¿P-Øns‚ Af- Ah-cpsS Zmcn{Zyw AI-‰p-∂-Xn\p c£bpw kzXm¬]- c yhpw Zn\w BN-cn-°p-∂-Xv. `qI-º-ßfpw sImSp-¶m-‰p-Ifpw Imew sX‰nb
hmWv ‘Du¿P-Xo-{hX’. Dev]m-Z\w th≠n-bm-W.v Imem-hÿm kulr- ap≥\n¿Øn DØ-c-hm-Zn-Xz-]q¿W- agbpw ISpØ hcƒ®bpw kp\m-an-bp-sams° \sΩ IqSp-X¬ IqSp-
h≥tXm- X n¬ h¿[n- ∏ n®v em`w Z-amb hne-Iq-Snb kmt¶-Xn-I-hn-Zy- amb t\XrXzw \¬Im≥ Ign-bp-∂- X¬ Bi-¶b - n-em-gØ
v n-s°m-≠n-cn-°p-∂p. kap-{Z-Ønse Pe-\n-c∏v Bi-
sImøm-\p≈ Cu {ia-sØ-t∏mepw Iƒ ]eXpw Ah¿°v {]m]y-ta-b- Xm- W v . C¥y≥ {Kma- ß ƒ°pw ¶m-P-\-Iamw hn[w Db¿∂p-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. kap{Z \nc-∏nt\mS-
D’¿P\w Ipd-°m-\p≈ {ia-ambn √. \ne- \ n- e v ] n- \ p- t h- ≠ n- b p≈ {KmaoW hyh-km-bß - ƒ°pw th≠ SpØv ÿnXn sNøp∂ Zzo]p-cm-jv{S-ß-fnepw a‰pcm-Py-ß-fpsS Xoc-{]-
hymJym-\n-°p-I-bm-Wv. XpS¿®- D’¿P-\hpw [mcmfn-Ø-Øns‚ ip≤-amb Du¿Pw Im‰n¬ \n∂pw tZ-i-ß-fnepw hkn-°p∂ tImSn-°-W-°n\p P\-߃ henb `oXn-bn-
bmbn ho≠pw Dev]m-Z\w Iq´n D’¿P-\hpw th¿Xn-cn-®p-Im-Wp-I- kuc-t{km-X  - n¬ \n∂pw hym]- em-Wv. kap{Z \nc-∏ns‚ h¿≤-\-hv, C∂sØ \ne-bn¬ XpS¿∂m¬
A¥- c o- £ - Ø nse Im¿_¨k- Xs∂ thWw. AtX-k-abw hnI- I-c-ambn D≠m-°m≥ \ap°v Ign- Cu {]tZ-i-ß-sfms° sh≈-Øn-\-Sn-bn-em-Ip-sa-∂mWv {]Xo-£n-
Ω¿±w h¿[n∏n-°p-∂X - n-\p≈ \o°- kz-c-cm-jv{S-߃ X-ß-fpsS DØ-c- bWw. °s∏Sp∂-Xv. `oXn-P-\-I-amb Cu Ah-ÿbv°p Imc-W-sa-s¥∂v
ambn CXns\ ImtW- ≠ - X p- ≠ v . hm-ZnXzw ad-∂p-t]m-hp-I-bp-a-cp-Xv. tIm¿]-td‰v Xm¬]-cy-߃°p-]- \msa√mw Adn-b-Ww. `qan-bpsS A¥-co-£-Ønse Im¿_¨ hmX-I-
AtX-bh - k- cw _mt¶m-°n¬ {i≤n- AXp- s Im≠v s]mXp- h m- b Xpw cn-bmbn P\Xm Xm¬]cyw ap∂n¬ ß-fpsS Afhv {Iam-Xo-X-ambn h¿≤n°p-∂-Xns‚ ^e-am-bn, A¥-co-
°-s∏-SmsX t]mb Hcp i_vZa - p≠v AtX-k-abw hyXn-cn-‡-hp-amb I≠p-sIm≠v kutcm¿Pw, Im‰v, £-Øns‚ Xm]-\ne Db¿-∂p-sIm-≠n-cn-°p-Ib - m-W.v CXns‚ ^e-ambn,
Im¿_¨ Ipd-°p-∂X - n-\p≈ Kth- DØ-ch - m-Zn-Xz-t_m[w F∂ Bibw Du¿P- Z - £ Xmkw- h n- [ m- \ - ß ƒ, `qan-bnse Db¿∂ {]tZ-i-ß-fn¬ \n∂pw {[ph-{]-tZ-i-ß-fn¬ \n∂pw
j-W-hn-I-k\ ]≤-Xn-Iƒ°p IqSp- apt∂m-´p-sh-°s - ∏-´n-´p-≈X - v. s]mXp KXm- K X hnI- k \w, a™p-cp-Ip-∂X - n-\m-emWv kap-{Z-\n-c∏v Db-cp-∂X - .v NqSv IqSp-tºmƒ kap-
X¬ Du∂¬ \¬Ip-I, Im¿_¨ kº- ∂ - c m- P y- ß ƒ Ah- c psS sdbn¬sh hnI-k\w XpS-ßnb {Z-Pew hnI-kn-°p-∂Xv as‰mcp Imc-Wa - m-Wv. A¥-co-£Ø - ns‚ Xm]-
A{I-tam-’pI Dev]m-Z\ D]-t`m-K- \ne h¿≤n-°p∂ Cu {]{In-bsb BtKmf Xm]-\-sa-∂mWv hnfn-°p-
SmIvkv \S-∏m-°p-I, Zmc-{Zy-e-Lq-I- ]cn-k-c -ku-lrZhpw P\-Io-b-hp-
co-Xn-If- n¬ kmc-am-ba - m‰w hcp-Øn- ∂-Xv. A¥-co-£Ø - n-te°v hn´p-sIm-≠n-cn-°p∂ Im¿_¨ hmX-Iß - -
c- W sØ Im¿_¨ D’¿P\ amb _Z-ep-Is - f-°p-dn®v AXo-hK - u- fpsS Afhv Ipd-®p-sIm-≠-√msX BtKm-f-Xm-]-\sØ \nb-{¥n°pI
\nb-{¥-WØ - n¬ \n∂v Hgn-hm-°pI s°m-≠p-am-{Xsa Cu hn]-Øns\ c-ha- mbn Btem-Nn-t°≠ ÿnXn-hn- km[y-a-√.
XpS-ßnbhbm-WX - .v t\cn-Sm-\m-Iq. hml-\-߃ s]cp- ti-jamWp≈Xv. J\nP C‘-\Ø - n- BcmWv A¥-co-£-Øn-te°v Im¿_¨ hmX-I-߃ hn´p-sIm-
hnI-kn-X-cm-Py-ß-fpsS hmZ-ß- Ip- ∂ Xpw J\nP C‘- \ - ß ƒ e-[n-jSv n-Xa- mb kº-ZL v S- \
- b
- n¬ \n∂v ≠n-cn-°p-∂Xv? \msa√mw AXv sNbvXp-sIm-≠n-cn-°p-∂p-≠v. F∂m¬,
sfm∂pw AwKo-I-cn-°m-hp∂Xs√- IØn-°p-∂Xpw h≥tXm-Xn¬ \nb- ]pXp-°m-hp∂ Du¿P t{kmX- p-Isf C°m-cy-Øn¬ G‰hpw henb Ip‰-hm-fn-Iƒ, Ata-cn-°≥ sFIy-\m-
¶nepw C¥y-sb-t]m-ep≈ cmPy- {¥n-°-s∏-S-Ww. CXn-\mbn temI- ASn-ÿm-\-am-°n-bp≈ Dev]m-Z\ Sp-Iƒ, Bkvt{X-en-b, Im\U XpS-ßn \mev]-tXmfw hcp∂ hnI-
߃°v DØ-c-hm-Zn-Xz-Øn¬ \n∂v a-\- m-£nsb DW¿Øm-\m-h-iy- knX cmPy-ßf - m-W.v h¿j-Øn¬ Btfm-lcn Im¿_¨U-tbm-Is v skUv
hnI-k-\-{I-a-Øn-te°v amdp-Ibpw
hn´p-\n¬°m-\m-hn-√. h\-\-io-I-c- amb ]cn-]m-Sn-I-fmWv temIw apgp- amen\yw 3.4 S¨ hsc-bm-bm¬ `qan°p henb ]cn-°n-√msX Ign°mw
a‰p-≈-h¿°v Aßs\ amdp-∂-Xn-
Ww, Aim-kv{Xob \K-c-h¬°-c- h≥ D≠m-tI-≠-Xv. CsXm-sSm∏w F∂mWv imkv{X-⁄∑ - m-cpsS IW-°v. F∂m¬ C∏-d™ cmPy-߃
\p≈ t{]c-Ia- mbn kzbw amdp-Ibpw
Ww, kº-∂-cpsS agressive con- Xs∂ Imem-hÿm am‰-Øns‚ 18Dw 19Dw S¨ Im¿_¨ Utbm-Ivssk-UmWv ]pd-Øp-hn-´p-sIm-≠n-cn-
sNøpI F∂ DØ-ch - m-ZnXzamWv
sumerism, P\-kw-Jy-hn-ktv ^m-S\w {]Xym-Lm-Xß - ƒ Ipd-°p-∂X - n\pw °p-∂-Xv. Ah-cm-Is´ Ah-cpsS Pohn-X-ssien am‰m≥ Xøm-dm-Ip-∂p-
AXv Zcn-{Z-P\ - h- n-`m-KsØ {]Xn-Iq-e- C¥y°v \n¿h-ln-°m-\p-≈X - .v an-√. Ip‰-hm-fn-I-fm-cm-bmepw CXns‚ ^ew A\p-`-hn-°m≥ t]mIp-
hn`-hN- q-jW - w XpS-ßnb H´-\h - [n
taJ-eI - f- n¬ kpÿn-cXbpsS aqey- ambn _m[n-°p-∂Xv XS-bp-∂X - n\pw I¬°-cnbpw FÆbpw {]Ir-Xn- ∂Xv temI-Øm-sI-bp≈ P\-ß-fm-Wv. AXn-\m¬ Im¿_¨ Utbm-
t_m[w Dƒs°m-≠p-sIm-≠p≈ kpÿnc hnI-k\ amXr-II - ƒ cq]- hm- X - I - ß fpw IØn®v ]Sp- Ø p- Ivssk-Uns‚ Afhp Ipd-b° v m≥ hnI-knX cmPy-߃°p ta¬ henb
]pXnb kao-]-\-߃ D≠m-tI-≠- s∏-Sp-Øn-sb-Sp-°p-∂X - n\pw C¥y-bS- - b¿Ønb B[p-\o-I k - w-kvIr-Xn-b- kΩ¿±w D≠m-tI-≠n-bn-cn-°p-∂p.
Xp-≠v. °-ap≈ Zcn-{Z-cm-Py-߃°pw Gsd - psS A-ÿn-hm-c-Øn-t∑¬ Xs∂- AtXm-sSm-∏w, \mtam-tcm-cp-Øcpw sNtø≠ \nc-h[n Imcy-ß-fp-
kº- ∂ - c m- P y- ß - f m- I s´ Hcp sN-øm-\p-≠.v bmWv BtKm-fX - m-]\w F∂ BtKm- ≠v. Im¿_¨ D]-tbmKw Ipd-bv°p-∂X - n\v \ΩpsS \ne-hn-ep≈ ioe-
Imcyw kuI-cy-]q¿hw ad-°p-∂p. BtKm-fX - m-]\ - s- a∂ Cu \q‰m- f-hn]Øpw ]Sp-Øb - ¿Ø-s∏-´n-cn-°p- ß-fn¬ Hcp-]mSv am‰-߃ hcp-tØ-≠X - p-≠v. Ipd-®p-am{Xw Du¿Pw D]-
Ah¿ C∂v hnI-k-\-Øns‚ ]c-a- ≠ns‚ sImSnb hn]-Øn\v G‰hpw ∂-Xv. Cu hn]Øns\ sNdp-°p-∂- tbm- K n- ° p- I , hml- \ - ß - f psS D]- t bmKw ]cn- a n- X - s ∏- S p- Ø p- I ,
Im-jvT-bn¬ FØn-\n¬°p-∂Xv IqSp-X¬ hne \¬tI-≠n-h-cp-∂Xv Xn\v Hcp hgn am{X- s a- b p- ≈ q. Im¿_¨Utbm-Ivssk-Uns\ \o°w sNøm-\mbn Ign-bp-∂{X hr£-
AXn\v G‰hpw Ipdhv Imc-W-°m- C∂sØ A{I-tam-’pI D]-t`m-K- ߃ sh®p-]n-Sn-∏n-°pI XpS-ßn-bh Ch-bn¬ Nne-Xp-am-{Xw. \ΩpsS
\mfn-Xp-hsc hne-Ip-d™ J\nP
cmb Ahn-I-knX cmPy-ß-fm-Wv. {]h¿Ø-\ß - ƒ hne-bn-cp-Øp-Ibpw Xncp-Øm≥ Ign-bp-∂{X Xncp-Øp-
C‘-\ß - ƒ IØn®pt\-Snb kº- co-Xn-bnepw Pnho-X-ssi-enbnepw
F∂m¬ CXv ]d- ™ p- s Im≠v Ibpw sNøp-I. AXn-\m-Is´ \ΩpsS {iaw.
Øns‚ apI-fn¬ \n∂p-sIm-≠m-Wv. am‰w hcp-ØpI F∂-Xm-WX - v.
-]-cn-jZv
2008 sabv 15˛31 7
bq\n-‰p-If- n-eqsS (Xp-S¿®) BtcmKy ¢mkv
a‰-°c- - U‚ v Pbm- { io- [ ¿ DZv L m- S \w
kplr-Zvkw-Kaw \SØn hn⁄m-\-{]-Z-ambn
taJe Xøm-dm-°nb t]mÿ sNbv X p. BW- h - I - c m¿- ˛ - ] - c n- j - hnØ- \ - t »cn: hnØ- \ - t »cn
{]Z¿i- \ hpw N¿®bpw \S- ∂ p. Øns‚ ImgvN-∏m-Sp-Iƒ, \ne-]m-Sp- DZn-\qcv: ]cn-jØv {]h¿Ø- ‰p-Iƒ \S-tØ≠ {]h¿Ø-\- bqWn‰v "Btcm- K y- t a- J - e - b nse
Pn√m IΩn‰n AwKw F≥. Un. Iƒ F∂ hnj-b-Øn¬ Sn. tKm]m- I-\m-bn-cp∂ ImcyØv taml-\≥ ß-sf-°p-dn®v hy‡-amb [mc- B\p-Im-enI {]h-W-X-Iƒ' F∂
inh≥ bqWn‰v sk{I-´dn bqWn-‰w- e-Ir-jvW≥ ¢msk-Sp-Øp. A\p-kva-cW Zn\-Øn¬ DZn-\q- W-bp-≠m-°n. X\Xp ]cn-]m-Sn- hnj-bØ - n¬ kwÿm\ BtcmKy
K-߃ F∂n-h¿ t\XrXzw \¬In. ap≥ Pn√m sk{I- ´ dn Pn. cv, XSn-b≥ sIm∆¬ F∂o bqWn- bmbn "I∆mbn Imb¬' kwc- k_v IΩn‰n tPm.I¨ho-\¿ tUm.
Iqtcm-∏S ssIem-kv, taJem sk{I-´dn hn. ‰p-I-fpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ DZn- £W {]h¿Ø-\ß - ƒ, Xr°- sI. Pn. cm[mIrjvW≥ {]`m-jWw
t]mÿ {]Z¿i-\hpw Nßm-Xn- Pn. tPymXn. bqWn‰v sk{I-´dn \q-cn¬ sh®v kplrZv kwKaw cn- ∏ qcv Xoc- { ]- t Z- i - ß - f n¬ \S-Øn. tIc-fo-b-cpsS Poh-X-ssi-
°q-´hpw \S-∂p. Pn√m IΩn‰n AwK- caWn, bqWn‰v {]kn-U‚ v N{µ-Zm- G{]n¬ 23\v \S-Øn. ]cn-jØv {]tXy-In®pw sN≈m-∏v, am®n- en-bnepw ioe-ß-fnepw h∂p-sIm-
߃ Fw. Pn. N{µ-ti-Jc - ≥, taJem kv, ap≥ Pn√m {]kn-U≠v kXoiv Pn√m {]kn-U‚ v tUm. sI. Fw. °mSv {]tZ-iß - f - n¬ \n¿_m[w ≠n-cn-°p∂ am‰-߃ Btcm-Ky-cw-
sk{I-´dn tPymXn. bqWn‰v sk{I- N{µ≥ F∂n-h¿ t\XrXzw \¬In. {ioIp- a m¿ kplr- Z v k w- K aw \S-∂p-hc - p∂ aW-se-Sp∏v D≠m- KØv ]pXnb sh√p- h n- f n- I - f p-
´dn Sn. ]n. iin-[-c≥ apX-em-b-h¿ taJ-e-bnse a‰p aq∂v bqWn- DZvLm-S\w sNbvXp. sI. hn. °p∂ ]mcn-ÿn-XnI {]iv\- b¿Øp- ∂ p. Nn°p≥ Kp\nb
t\XrXzw \¬In. ‰p-I-fn¬ Fen-°pfw bqWn-‰n¬ cmL-h≥ amÿ A≤y-£\ - m-bn- ߃ ]Tn®v t_m[-h-XvI-cW t]mep≈ ]I¿®- h ym- [ n- I ƒ
]≈n-°t- ØmSv hmb-\-im-e-bp-ambn kl-I-cn®v cp-∂p. sI. ]n. at\mPv kzmKXw {]h¿Ø-\-߃ \S-Øp-I, ag- sX°≥ tIc-fØ - n¬ \n∂v hS-°≥
t]mÿ {]Z¿i-\hpw {]ivt\m- Nßm-Xn-°q-´hpw (K-Wn-X-tI-fn, ]d-™p. H. ]n. N{µ≥, ctaiv °me tcmK-ßs - f-°p-dn®v hoSp- tIc- f - Ø n- t e°v hym]n- ° m≥
Ø-cnbpw \S-∂p. taJem sk{I- eLp- ] - c o- £ - W - ß ƒ) \S- Ø n. tImfn-°-c, Zmap Imcy-Øv, cta- Iƒ Ib-dn-bp≈ eLp-teJ km[yX hf-sc-b-[n-I-am-Wv. ipNn-
´dn tPymXn. Pn√m IΩn‰n AwKw `ua-Zn-\]
- c
- n-]m-Sn-bmbn skan-\mdpw i≥ Ip‰n-∏p-dØ - v, ]n. ]n. hnt\m- hnX-c-Ww, hnZym-`ymk PmY, Xz-Øns‚ A]-cym-]vX-Xbpw amen-
Fw. Pn. N{µ-ti-J-c≥ F∂n-h¿ N¿®bpw \S-Øn. Pn√m IΩn-‰n- Zv F∂n-h¿ kwkm-cn-®p. ]n. acp∂p Iº-\n-Iƒ AS-®p-]q- \y-ßf - psS B[n-Iy-hp-amWv tcmKw
t\XrXzw \¬In. bwKw F≥. Un. inh≥, bqWn‰v ]n. cmP≥ ImcyØv taml-\≥ ´p-∂-Xn-s\-Xnsc H∏p-ti-J-c- ]nSn-s]-Sm≥ Imc-Wa - m-Ip-∂X- v. ]®-
s]m≥Ip-∂w, sXt°-Øp- Ihe {]kn-U‚ v F. ]n. hnizw; taJem A\p-kva-cW {]`m-jWw \S- Ww, amknIm {]N- c Ww °-dn-Ifpw Ce-°d - n-Ifpw ]msS Dt]-
bqWn-‰ns‚ Hu]-Nm-cn-I-amb sk{I-´dn hn. Pn. tPymXn F∂n- Øn. XpS- ß nbh \S- Ø p- h m≥ £n-®p-sIm-≠p≈ `£W {Iaw
DZv L m- S - \ hpw `ua- Z n- \ - h p- a mbn h¿ ¢m p-Iƒ \bn-®p. kplr-Zvkw-K-a-Øn¬ bqWn- Xocp-am-\n-®p. \nc-h[n tcmK-߃ £Wn-®p-h-cp-
_‘-s∏´v skan-\mdpw N¿®bpw Øp-I-bm-Wv. kv{XoIƒ°n-S-bnse
\S-∂p. Nnd-°S- hv ]©m-bØv {]kn- hnf¿®bpw BtcmKy {]iv\ß - fpw
{]k-h-Im-esØ NnIn’ ZpjvI-c-
am-°n-Øo¿°p-∂p. Zmº-Xy-Ønse
`ua-Zn\ dmen `ua-Zn-\Øn¬ imkv{X-Iznkv {]iv\-ß-ƒ krjvSn-°p∂ am\-kn-
]nem- ° m- ´ ncn: `qan s]mXp Im-kzm-ÿy-߃ tIc-fo-bc - psS CS-
kzØm-Wv. AXv hcpw Xe-ap-dbv°v Be- ß mSv : Icp- a m- e q¿ Kh. B\-®m¬ tXm´n¬ i\n-bmgvN bn¬ hfsc IqSp-X-em-Wv.
ssIam-td-≠-XmWv F∂v Dds° F¬. ]n. kvIqfn¬ `ua-imkv{X cm{Xn-Im-e-ß-fn¬ hml-\-Øn¬ 60 h\n-XI - ƒ Dƒs∏sS 95 t]¿
{]Jym-]n-®p-sIm≠v ]nem-°m-´ncn Izn n¬ ]s¶-Sp-°p-hm-\mWv Iq´p- h∂v amwkm-h-in-jvS-߃ sIm≠n- ]cn-]m-Sn-bn¬ ]s¶-Sp-Øp. bqWn-
kn. hn. cma≥ _me-thZn Ip´n-Iƒ Im¿ HØp-tN¿∂-Xv. am\w Idp-Øn- Sp-∂-Xn-\m¬ aq°p-s]m-Øn-∏n-Snt® ‰ns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ Cu h¿jw
`ua-Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n®v t_m[- cp-∂p. ]c-kv]cw ]cn-N-b-s∏-Sepw AXp-hgn t]mIm≥ ]‰q.' \S-°p∂ c≠m-asØ {]Xn-amk
h¬°-cW dmen \S-Øn. Du¿P D]- Iq´p- I m- c psSkwL- K m\w sIm Pehpw hmbphpw aen-\o-Ic - n-°- ]cn-]m-Sn-bm-bn-cp∂p CXv. bqWn‰v
_me- t hZn hm¿ØIƒ t`mKw Ipd-°p-I, hb¬ \nI-Øp- ≠p≈ a™p- c p- ° epw Ign™ s∏-´m¬ D≠m-hp∂ hn]Øv tcmKw
sk{I-´dn B¿ Pb-{]-Imiv kzmK-
Xhpw sshkv {]kn-U‚ v Pn. `m\p-
t∏mƒ ag-bpsS hc-hm-bn. th\-em- ]S-c-em-sW∂v At±lw ]d™p aXn \µnbpw ]d-™p. ap≥ {]kn-
b-Xp-sIm≠v ]ecpw IpS Icp-Xn-bn- \n¿Øn. AIm-eØv s]bvX ag U‚ v hn. cm[m-Ir-jvW-\m-bn-cp∂p
cp-∂n-√. CXn-\Iw Ip´n-Iƒ \mev s\√pw ]®-°-dn-Ifpw a‰v \mWy- s^kn-en-t‰-‰¿.
{Kq∏p-I-fmbn Xncn-™n-cp-∂p. hn-f-Iƒ°v hcp-Ønb \jvS-hpw,
NmØpÆn ag- b n¬ Xs∂ `£y-kp-c-£-sb-∏-‰nbpw F√mw _mtem-’hw
tNmZy- ß ƒ XpS- ß n. Ct∏mƒ kXo-i≥ \oem-ap-dnbpw Pbvtam-l- Ipf-\-S: Ip´n-I-fpsS GI-Zn\
s]øp∂ ag-bpsS t]cv ]d-bmtam? \\pw {]kn-Pbpw ]d-™-t∏mƒ _mtem-’hw Ce-hpw-Xn´ F v.
DØcw CXm hcp-∂p. "th\¬ag'. Iq´p-Im¿°v IqSp-X¬ Adn-b-W-sa- Fw. F v. bp. ]n. kvIqfn¬ \S-
∂p. bp. ]n/sslkvIqƒ Xe-Øn-
a‰p {Kq∏p- I m- t cmSpw tNmZyw ∂m-bn. F∂m¬ kabw 4 aWn Ign-
ep≈ 63 Ip´n- I ƒ ]s¶- S p- Ø p.
Bh¿Øn-®p. hyXykvX DØcw ™Xv Ip´n-Iƒ Adn-™n-√. t]Sn- s{]m. Pn. _n. F≥, s{]m. tkma-
B¿°pw C√. s∏- S p- Ø p∂ CSnbpw an∂epw cm-P≥, F. Un. B¿ XpS-ßnb
CXv th\¬ ag-b√ - . F∂v Izn v agbpw ]pdØv XIr-Xn-bmbn Xmfw h≥\nc hnZym-`ymk {]h¿Ø-I¿
amÿ ]d-™t- ∏mƒ ]ns∂¥p ag Nhp-´p-∂p. ]pdØv Ccp´v ]c∂p t\XrXzw \¬In. Ip´n-Iƒ°p≈
F∂mbn Ip´n-Iƒ. th\¬ ag-sb- XpS-ßn. c£n-Xm-°ƒ IpS-bp-ambn D®-`£- Ww ]cn-jØv `h-\ß - f- n¬
∏-‰nbpw tIc-f-Øn¬ hnhn[ Ime- Ip´n-Isf tXSn-sb-Øn. Ip´n-If - psS \n∂v FØn-®p-sIm-Sp-°p-Ib - m-bn-cp-
ß- f n¬ e`n- ° p∂ ag- t bbpw D’mlw I≠v amÿ ]d-™p. ∂p. kam-]-\-tØm-S-\p-_-‘n®v
]nem-°m-´ncn kn hn cma≥ _me-thZn Iq´p-Im¿ \S-Ønb `ua-Zn\ AXns‚ Af- h n- s \bpw ]‰n C∂v C{Xbpw aXn. \ap°v as‰mcp Ip´n-Iƒ°v ]cnjØv {]kn-≤o-Ic - -
t_m[-h-XvI-cW dmen A±lw hni-Z-ambn ]d-™p. Znhkw HØp-Iq-Smw. Ah¿ kΩ- W-߃ ]cn-N-b-s∏-Sp-Øn-s°m≠v
a\p-jys‚ Zpcsb ]‰n-bmbn Xn-®p. sabv 10 D®°v 3 aWn. ]s¶- ]pkvX-I-߃ hnX-cWw sNbvXp.
∂Xpw Ip∂n-Sn-°p-∂Xpw XS-bp-I. sSbpw sN≠ta-f-Øn-s‚bpw AI-
s{]m. tkma-cm-Ps‚ t\Xr-Xz-Øn¬
h\-\i- o-Ic
- Ww XS-bp-I, XÆo¿Ø- º-Sn-tbmsS \S-Ønb dmen P\-{i≤ amjns‚ kwkm- c w. D]- t `m- K m- SpØ F√m Ip´n- I ƒ°pw
Iq´-∏m-t´m-Sp-IqSn \mep-aW
- n°v kam-
S-߃ kwc-£n-°p-I, Aim-kv{Xo- ]nSn-®p-]-‰n. \mK-e-t»cn ]©m- k‡n Ipd-®v, ]pXnb kmt¶-Xn-I- ]pkv X Iw kΩm\ambn e`n- ® - ]n-®p.
b-amb aW¬hm-c¬ Dt]-£n-°p-I, bØv {]kn-U‚ v kn. cho-{µ≥ hnZy, ]pXnb D¬∏m-Z\ coXn-Iƒ, t∏mƒ a‰p ]ecpw Xs‚bpw Iq´p-
bp≤-hpw, bp≤-Øn-\p-≈-X-øm-sd- DZvLm-S\w sNbvXp. sI. ]c-ta-iz- Du¿÷w {]Zm\w sNøp∂ ]pXnb Imsc Iq´m-sa∂v ]d-™p. Aßs\ _me-thZn cq]o-Ic- n®p
Sp∏pw Dt]-£n°p XpS-ßnb ap{Zm- c≥, Pb-{]-Im-iv, _n\p, ]n. N{µ≥, D¬∏-∂ß - ƒ, ]cn-ÿnXn hn⁄m- `qZn\ Izn n-eqsS Icp-am-√q¿ bqWn- ]´mºn: ]´mºn taJ-e-bnse
hm-Iy-߃ FgpXnb π°m¿Up- _m∏p F∂n-h¿ dmen°v t\XrXzw \- Ø ns‚ ASn- ÿ m- \ - Ø n- e p≈ ‰n¬ Gsd \mfp-I-fmbn apS-ßn-°n- Hm°-√q¿ bqWn-‰ns‚ Iogn¬ acp-
Iƒ ]nSn-®p-sIm≠v apØp-°p-S-bp- \¬In.
]pXnb aqey-t_m-[-hpw, ]pXnb S-∂n-cp∂ _me-thZn {]h¿Ø\w Xq-cn¬ _me-thZn cq]o-I-cn-®p.
PohnX ssien-bpw A\p-h¿Øn-®p- ]p\-cm-cw-`n-°m≥ `ua-Zn\w \nan-Ø- Pn√m _me- t hZn I¨ho- \ ¿
`ua-Zn\w BN-cn®p sImt≠ Cu {]Xn-k-‘nsb adn-
I-S-°m-\mhqsh∂v NmØpÆn ]d-
am-bn.
C\n hcp∂ Xe- a p- d bv ° v
kt\m-Pv DZvLm-S\w \n¿∆-ln-®p.
kp[o¿, kPo-jv, ktcm-Pn\n, cmP-
hS-Ic: temI `ua-Zn-\Ø - ns‚ kZm-\-µ≥ kzmK-Xhpw sI. Un. ™t∏mƒ, Ip´n- I - f n¬ Nne¿ ChnsS hmkw km≤ytam? e£v a nt# XpSßn {]h¿Ø- \ -
`mK-ambn ]cn-jØv tImgn-t°mSv ]hn-{X≥ \µnbpw ]d-™p. ߃°v t\XrXzw \¬In. tKm]n-
]d™p˛ Xs‚ {]tZ-isØ ]mSw aen-\amb Pem-ibw AXn-a-en-
Pn√m IΩn‰n hS-Ic tIm´-]-d- ]cn-]m-Sn-bpsS `mK-ambn F¬. \m-Y≥ (c-£m-[n-Im-cn), kpP F ({]-
\nI-Øm≥ ]mSn√ F∂p ]d™ \-am-sbmcp `qan. kn-U‚ v) aRvPp Fw (sk-{I-´-dn),
ºn¬ s]mXp-]c - n-]mSn kwL-Sn-∏n- kn. Un. t{]mP-IvS¿ D]-tbm-Kn-
®p. "`qan A]-I-S-Øn¬' F∂ ]©m- b Øp saº- s dbpw `mcy- F∂ ]cn-jØv Km\w kXo-i≥ Pb-Ir-jvW≥ (tPm. sk{I-´-dn)
®p-sIm≠v kn\nam {]Z¿i-\hpw sbbpw hoSp-I-bdn B{I-an-®Xv \oem-ap-dnbpw bqWn-‰w-Kß
- f- p-sSbpw
hnjbw Ah-X-cn-∏n-®p-sIm≠v \S-∂p. t\m_¬ kΩm\ tPXm- {ioPnØv (sshkv {]kn- U ‚ v )
s{]m^. sI {io[-c≥ kwkm-cn- ]{X-Øn¬ hm¿Ø-bm-bXv, \nXn≥ Bem- ] - \ - t ØmsS `ua--Z n- \ m- F∂n-hsc `mc-hm-ln-I-fmbpw Xnc-
hv A¬tKm-dns‚ Inconvenient
®p. hcm-\n-cn-°p∂ \mfp-Iƒ `qan- Truth F∂ kn\na BtKmf ]d-™p. "Xs‚ hoSn-\-Sp-Øp≈ tLmjw kam-]n-®p. s™-Sp-Øp.
bn¬ a\p-jy-hm-kØ - n\v ]‰mØ Xm]\w krjvSn-°p∂ {]Xn-k-
coXn-bn-em-°p-∂X - mWv C∂p `qan ‘n- I - f psS bYm- X - Y - a mb
t\cn-Sp∂ henb `oj-Wn-sb∂v
]T- \ - ß - f psS shfn- ® - Ø n¬
Ahÿ t{]£-Ic - n¬ \nd™p Pn√m-IΩ
- n-‰n-bw-Kß
- f- psS ]pkvXI {]Nm-cWw
At±lw ]d-™p. \n∂p. sIm®n: Fd-Wm-Ipfw Pn√-bn¬ Pn√m IΩn-‰n- I-߃ {]N-cn-∏n-®p. ]n tKm]m-e-Ir-jvW≥, Fw. sI.
NS-ßn¬ Pn√m sk{I-´dn sI [mcmfw t]¿ tIƒhn- ° m- bw-K-ß-fpsS t\Xr-Xz-Øn¬ GI-Zn\ ]pkvXI kp\n¬, hn. F. hnP-b-Ip-am¿, ]n. Fw. Koh-dp-Kokv
cm[≥ A[y-£\ - m-bn-cp-∂p. aW- cmbpw ImgvN° - m-cmbpw FØn-s∏- {]Nm-cWw \S-∂p. G{]n¬ 24\v \S∂ ]pkvXI F∂n-h¿ kvIzmUp-Iƒ°v t\XrXzw sImSp-Øp. F√m
en¬ taml-\≥ kwkm-cn-®p. hS- ´-Xv, hnj-b-Øns‚ {]m[m\yw {]Nm-c-W-Øn¬ 4 kvIzmUp-I-fmbn 13 IΩn-‰n-bw-K- amkhpw Cu ]cn-]mSn XpS-cp-∂-Xn-\mWv Xocp-am-\n-
Ic taJem sk{I-´dn hn.Sn. FSp-Øp-Im-´n. ߃ ]s¶-Sp-Øp. 12336 cq] apJ-hn-e-bp≈ ]pkvX- ®n-´p-≈X
- v.
-]-cn-jZv
8 2008 sabv 15˛31

imkv{X-kmw-kvIm-cn-tIm-’hw 2008
tIme-gn-bn¬ H∂mw L´w kam-]n®p
Xriq¿ Pn√-bn¬ AS°w 34 t]¿ ]s¶-Sp-Øp. ]cn- ]cn-]m-Sn-Iƒ \n›-bn-®p. I¿ \mS≥]m-´p-Ifpw \mS-Ihpw Ah- Sp-Øp. Nn{X-cN - \m Iymºv kwL-Sn-
tImegn ]©m-b- ]m-Sn-bpsS hni-Zo-Ic - Ww tUm.-Im-hp- Pohn- X - s sien tcmK- ß ƒ ˛ X-cn-∏n-®p. Hmtcm ¢Ã-dnepw Krl-k- ∏n-®p.
Øn¬ amXrIm ºmbn _me-Ir-jvW≥ \S-Øn. ¢m p-Iƒ, bph-kw-Ka- ß - ƒ, Krl-k- µ¿i\w \S-∂p. Krl-k-µ¿i-\- ]©m-bØ - nse ]cn-jØv AwK-
imkv{X-kmw- XpS¿∂v N¿®°v tijw ]©m-b- µ¿i-\ß - ƒ, ]pkvXI - {- ]-Nmc-Ww, Øn¬ eLp-te-J, ]pkvXI - {- ]-Nm- ß-fpsS Hcp IpSpw-_k - w-Kaw sabv
kvIm-cn-tIm-’hw H∂mw L´w kam- Øns\ 3 ¢Ãdmbn Xncn-°p-Ibpw amknI (im-kv{X-KXn tN¿°¬), cWw F∂nh \S∂p h-cp-∂p. aq∂v 10\v cmhnse apX¬ sshIp-t∂cw
]n-®p. tImegn ]©m-bØ - n¬ ]cn- Hmtcm ¢Ã-dn\pw Npa-X-e-°msc _mtem-’h - ß- ƒ, ]m\¬ {]Z¿i- ¢Ã-dnepw bph-kw-Ka - w- \S-∂p. 106 hsc kwL-Sn-∏n®p. 4 bqWn-‰p-If - n¬
j-Øn\v 4 bqWn-‰p-If - m-Wp-≈X - .v Cu (I¨ho-\¿am-sc) Xocp-am-\n-°p-I- \w, kn\n-a, Ihn-bc - ß- ,v h\n-Xk - w-K- Ip´n-Iƒ kwK-aØ - n¬ ]s¶-Sp-Øp. \n∂pw 80 t]¿ Cu ]nc-]m-Sn-bn¬
]cn-]m-Sn-bpsS \S-Øn-∏p-ambn _‘- bpw sNbvXp. tImegn ˛ Sn.-kX - y-\m- aw, `£y-kp-c£ - bpw tIc-fhpw ˛ Pohn-Xs - sien Btcm-Ky-¢m- v tIme- ]s¶-Sp-Øp. kn.sP.Fkv., sI.-B¿.-
s∏´v Hmtcm bqWn-‰nepw tbmKw cm-bW- ≥, t]mt´m¿ ˛ sI.-Fw.-kp- ¢m p-Iƒ XpS-ßn-bh - \S-∂p hcp∂ gn-bn¬ c≠v ÿe-Øpw Ip-‰q¿, Xncq¿ sP, Imhp-ºm-bn, N{µ≥am-ÿ, aWn,
hnfn®v hni-Zo-Ic- Ww \S-Øn. tbmK- [o-j,v Ip‰q¿ ˛ F≥.-F≥.-ap-cf - o-[c- ≥. ]cn-]m-Sn-Iƒ. imkv{X-kmw-kI v m-cn-tIm- F∂n-hn-Sß - f- n¬ Hmtcm ÿe-Øpw at\m-PI v p-am¿, Sn.-bp.-hn-Pb
- c
- m-aZ- mkv,
ß-fn¬ ]s¶-Sp-Øh - c - psS Xocp-am- kwLm-S-I-k-an-Xn-bpsS sNb¿am- ’-hØ - ns‚ DZvLm-S\w sabv 1\v `£y-kp-c£m ¢mkv Ip‰q-cnepw \S- iin-Ipam¿ ]≈n-bn¬ XpS-ßn-bh - ¿
\Øns‚ ASn-ÿm-\Ø - n¬ ]©m- \mbn ]©m- b Øv {]kn- U ≠v {]ikvX sNdpIYm-IrØv s - shim- ∂p. Ip´n-If - psS Hcp \mS-Ik - w-L- Pn√m-IΩ- n-‰n-bn¬ \n∂pw ]s¶-Sp-Øp.
b-ØX v e kwLm-SI - k - a- nXn hnfn-®p- AUz.- s I. kqc- P n- s \bpw P\- J≥ ]mºq¿ hen-b] - d- º - n¬ \S-Øn. Øn\v cq]w \¬In. Ip‰q-cn¬ ]pXn-
]s¶-Sp-Ø ]cn-j-Øw-K-߃°v
tN¿Øp. tImegn ZMLP kvIqfn¬ d¬I¨ho-\d- mbn Pn√m-IΩ - n-‰n-bwKw XpS¿∂v tIc-fØ - ns‚ hnI-k\w ]cn- b-Xmbn Hcp _me-th-Znbpw Hcp h\n-
hfsc \√ A\p-`h - ß- ƒ ]I¿∂p
tN¿∂ tbmK-Øn¬ ]©m-bØv F.-]n.-i¶- c
- \
- m-cm-bW- s
- \bpw sXc- j-Øns‚ ImgvN∏ - m-Sn¬ F∂ hnjbw Xm-bq-Wn-‰pw cq]o-Ic- n-®p. Xncq-cn¬ \S-
\¬Im≥ Cu ]cn-]m-Sn-sIm≠v Ign-
saº¿amcpw tªm°v saºdpw ]cn- s™-Sp-Øp. XpS¿∂v 3 ¢Ã-dp-I- s{]m^.hn.-B¿. cLp-\µ - \
- ≥ Ah- Ønb _mtem-’h - Ø- n¬ 48 Ip´n-
jØv A\p-`m-hn-Ifpw AwK-ßf - pw fnepw tbmK-߃ hnfn-®p-tN¿Øp. X-cn-∏n-®p. t]mt´m¿ bqWn-‰v {]h¿Ø- Ifpw t]mt´-cn¬ 24 Ip´n-Ifpw ]s¶- ™p.

\K-cØ
- n¬ sImXp-In-dß
- n-bt- ∏mƒ!
Fs‚ \mSv Fs‚ kz¥w sNdp-Ip-f-Øq¿
tImgn-t°mSv: H©nbw taJe bph-kw-Kaw sabv tImgn- t °mSv : sNdp- I p- f - Ø q¿ bq\n- ‰ nse
10, 11 Xob-Xn-I-fn¬ I√m-ae bp. ]n. kvIqfn¬ sh®v sF≥Ão≥ kb≥kv t^md-Øns‚ t\Xr-Xz-Øn¬
\S-∂p. tZiob imkv{X tIm¨{Kkv {]Xn-` IrjvW- {]mtZ-inI bph-kw-Kaw \S-∂p. sNdp-Ip-fØ - q¿ Pn
{]nb DZvLm-S\w sNbvXp. F®v. B¿. Un {Sbn-\dpw F¬ ]n kvIqfn¬ sh®p \S∂ bph-kw-K-a-Øn¬
{]ikvX hnZym-`ymk Iu¨kn-e-dp-amb at\mPv 30 Nßm-Xn-amcpw 10 {]h¿Ø-Icpw ]s¶-Sp-Øp.
hy‡n-Xz-sØ-°p-dn®v ¢msk-Sp-Øp. Pn√m ]cn-io-eI- c
- mb tPm¿Pv (t]-cm-{º),
tNmtdm-Sv, Gdm-a-e, H©nbw F∂o hn]n≥ (sXm-´n¬]m-ew) _n≥kn (a-Wm-
]©m-bØ - nse \m¬∏-Øn-bt- ©mfw ti-cn) F∂n-h¿ t\XrXzw \¬In. Nßm-
Nßm- X n- a m¿°v ]pdsa Pn√m- X e Xn-am-cpsS N¿®-I-tfmSv {]Xn-I-cn-®p-
dntkmgvkv {Kq∏nse Ccp-]-tXmfw sIm≠v kwÿm\ \n¿∆m-lI kanXn
Nßm-Xn-am-cp-sSbpw {]mXn-\n[yw D≠m- AwKw hn. _nµp, Pn√m-°-Ωn‰n AwKw
bn. H©nbw taJ-e-bnse kn. kpK- Sn. ]n. {io[-c≥ F∂n-h¿ kwkm-cn-®p.
X≥, sI. sI. cho-{µ≥, sI. sI. taJem IΩn-‰n-bwKw F. kptc-{µ≥
Ia-e, ]n. hn. \mcm-b-W≥ XpS-ßn-b- kw_-‘n-®p.
h¿ Biw- k - I ƒ t\¿∂p. cm{Xn bph-kw-K-a-Øn-s\-Øp-S¿∂v
Iymºv ^b-dn\v tijw Nßm-Xn-am¿ kb≥kv t^mdw {]h¿Ø-\ß - ƒ i‡n-
Xma-kÿ - e - t- Ø°v ]ncn-™p. c≠mw bph-kw-Ka hm¿Ø-Iƒ s∏-Sp-Øp-∂-Xn-s\-°p-dn®v N¿® \S-∂p.
kb≥kv t^md-Øns‚ t\Xr-Xz-Øn¬
Znhkw πm®n-a-S-bnse kacw F∂
kn Un {]Z¿i- \ - t Øm- S p- I qSn 8 c≠m-asØ bph-kw-Kaw Pq¨ amk-
aWn°v Xs∂ Iymºv ]p\-cm-cw-`n-®p. {]Pojv BX-h- Øn¬ \S- Ø - W - s a∂pw Hcp ]T- \ - b m{X
\m-S,v cmtPjv tae-°m-S,v kPojv XpS-ßn-bh
- ¿ Iymºn\v \S-Ø-W-sa∂pw Xocp-am-\n-®mWv Nßm-Xn-am¿
hS-Ic taJem IΩn-‰n-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ \S∂ BtcmKy t_m[-h- t\XrXzw \¬In. ]ncn-™X - v.
XvI-cW ]cn-]m-Sn-bn¬ \n∂v

Htc Hcp `qan hn⁄m-t\m-’hw {it≤-ba


- mbn
tIm´bw: A¥m-cmjv{S `ua- kpK-X≥, tIm´bw hnZym-`ymk Zriyw, i\n- b psS he- b - ß fpw kn_n tamkkv F∂n-h¿ ]£n-I- kmwkvIm-cnI {]h¿Ø-I¿ FØn-
h¿jm- N - c - W - Ø ns‚ `mK- a mbn sU]yq´n Ub-d-IvS¿ hn. sI. kc- ]nt‰∂v ]pe¿s® hymg- { K- l - fpsS A¤pX {]]- © hpw bn-cp-∂p. F√m ¢mkp-Ifpw F√m
tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv fΩ XpS-ßn-b-h¿ kwkm-cn-®p. tØbpw AXns‚ \mev D]-{K-l- F. B¿. apl-ΩZv A…w sF. Sn. ¢mkp-Iƒ°pw In´p-∂X - n-\mbn F´v
tIm´-bw-Pn√m IΩn-‰n-bpsS t\Xr- AXn\v tijw hn⁄m-t\m- ß-tfbpw Ip´n-Iƒ sSe-kvtIm-∏n- cwKhpw Fkv. H. cmPohv BtKmf XhW Bh¿Øn-°-s∏-´p. 11-˛mw
Xz-Øn¬ Htc Hcp `qan F∂ hnj- ’h Iq´p-Im¿ F´v {Kq∏p-I-fmbn eqsS \n¿∆-ln-®p. Xm]- \ - s Ø- ° p- d n- ® p≈ ¢m pw XobXn sshIp-t∂cw 3.30 hsc
bsØ ASn- ÿ m- \ - a m- ° n- b p≈ Xncn-™p. \Zn-I-fpsS t]cn-emWv CXv XpS¿∂p.
hn⁄m-t\m-’hw sabv 9, 10, 11 Hmtcm {Kq∏pw Adn-b-s∏-´-Xv. {Kq∏p- ]Ømw XobXn cm{Xn Ggv
Xob-Xn-I-fn¬ \S-∂p. sabv 9\v Iƒ F´v kam-¥c skj-\p-I-fn- aWn°v s{]m^. Fkv. inh-Zmkv
sshIp-t∂cw 3 aWn°v CØn- embn ]T\ aqey-\n¿Wb {]h¿Ø- Fßs\ ]Tn-°-Ww F∂ hnj-
Øm\w lb¿ sk°-≠dn kvIqƒ \-ß-fn¬ ]s¶-Sp-Øp.
A¶-W-Øn¬ HºXv hnZym¿Yn- bsØ°p-dn®v kwkm-cn-®p. XpS¿∂v
]£n-If - psS A¤pX {]]©w {]ikvX IY-Ifn \S-\mb apc-fo-
Iƒ tN¿∂v Hcp Iq‰≥ t•m_n\v kenw Aen lmfnepw Huj[
\ndw ]I¿∂p-sIm-≠mWv hn⁄m- Ir-jvW≥ IY-Ifn hnti-jm¬
kky- ß - f psS temIw Nc- I ≥
t\m-’hw DZvLm-S\w sNbvX-Xv. sUtam¨kvt{S-j≥ \S-Øn.
lmfnepw kmwkvIm-cnI kwhmZw
CXn- \ mbn \mev Znhkw apºv IS-Ω-\n´ lmfnepw BtKmf Xm]- 11.30\v 3 aWn°v tN¿∂ kam-
Xs∂ B¿´nÃv tPmjn- b psS \hpw Imem-hÿm am‰hpw F∂ ]\ ktΩ-f-\-Øn¬ tUm. _n.
t\Xr-Xz-Øn¬ t•m_v \n¿Ωm-Ww hnj-bs - Ø-°p-dn-®p≈ ]T\ ¢mkv CIv_m¬ apJy-{]-`m-jWw \S-Øn.
Bcw- ` n- ® n- c p- ∂ p. F´v ASn aZ¿ F¿Øv lmfnepw \S- ∂ p. F√m Ip´n-Iƒ°pw k¿´n-^n-°-‰p-
hymkhpw GI-tZiw 270 L\-bSn ^mln-bm≥ lmfn¬ FØp∂ Iq´p- Iƒ hnX-cWw sNbvXp.
hym]vXh - p-ap≈ Hcp t•m_v BWv Im¿ {Kma-Øns‚ ]®-∏n-tebv°v 260 Ip´n-I-fmWv c≠v Znhkw
Cßs\ \n¿Ωn-®-Xv. ]T-\-bm{X t]mhp-I-bm-bn-cp-∂p. tN¿∂ Cu {]h¿Ø-\Ø - n¬ ]s¶-
sabv 10 cmhnse hn. sI. iin- Npcp-ßnb kabw sIm≠v Hcp Sp- Ø - X v . \n¿Ωn- ° - s ∏´ t•m_v
[-c≥ t\XrXzw sImSpØ Ihn-Xm- bm{Xm hnh-c-Whpw Xøm-dm-°n. hn⁄m-t\m-’-h-Øn\v BXn-tY-
em- ] - \ - t ØmSpw IhnXm ]T- \ - Iev]\ - m-Nuf lmfn¬ {]ivt\m-Ø- t•m_n\v \ndw ]I¿∂v hn⁄m-t\m-’hw DZvLm-S\w sNøp∂p. bXzw \ln® kvIqƒ A¶-WØ - n¬
tØmSpw IqSn hn⁄m-t\m-’hw cn-bmWv \S-∂Xv. Bcy-`-´s‚ \ma- ÿnc-ambn ÿm]n-°m\pw Xocp-
XpS-ßn. CXn-\mbn s{]m^. Fw. t[-bØ - n-ep≈ lmfn¬ am\w alm- Nmƒkv _mt_-Pns‚ \ma-t[- ssIImcyw sNbvXp. A≤ym-]-I- am- \ n- ® p. Ipdn®n {Kma- ] - © m- b -
Pn. N{µ-ti-Jc - ≥ Fgp-Xn-Øø
- m-dm- ¤pXw F∂ ¢m mWv \S-∂-Xv. b-Øn¬ Hcp lmƒ D≠m-bn-cp-∂p. cmb jmPnbpw iinbpw {]ivt\m- Øns‚ P\-Io-bm-kq-{XW t{]mPŒv
°nb `qan-btΩ \n\-°n∂v IjvS- sSe-kvtIm∏v ]cn-N-b-s∏-Sp-ج, ChnsS kzX{¥ tkm^v‰vshb- Øcn \bn-®p. Ip´n-I-fp-ambn kwh- BbmWv {]h¿Ø-\ß - ƒ \S-∂X - v.
Im-ew, a°ƒ R߃ hcp-Ønb `qan-bpsS {`a-W-Øn-s‚bpw ]cn-{I- dns‚ km[y-XI - f
- mWv ]cn-tim-[n-®- Zn-°m≥ {]^. Pbnwkv aWn-ae - ,F ]©m- b Øv {]kn- U ‚ v sNb¿
ZpxJ-Imew F∂v XpS-ßp∂ Km\- a-WØ -- n-s‚bpw amXr-II- ƒ F∂nh Xv. sP kvIdn-b, s{]m^. amXyp sP. am\pw tUm. ]n. sI. ]fl-Ip-am¿
amWv hn. sI. F v kwKoXw tPymXn¿ tKmf-ßf - psS Ne-\ß
- ƒ hm\-\n-co-£-I-\mb sI. X¶- ap´- Ø v . {]^. kpP kqk≥ P\- d ¬ I¨ho- \ - d mbpw D≈
\¬In ]Tn-∏n-®-Xv. Ipdn®n {Kma- F∂nh ChnsS N¿® sNø-s∏-´p. ∏≥ ]m°n¬ am\w alm-¤p-Xhpw tPm¿÷v, s{]m^.tPmbn-kvIp-´n, kwLm-SI kan-Xn-bmWv {]h¿Ø-
]-©m-bØv {]kn-U‚ v sI. kn. cm{Xn N{µ≥ sNm∆sb hngp-ßp∂ ]£n-\n-co-£-I-cmb Zo]p, AP-bv, Fw. Pn. kXoiv N{µ≥ F∂o \-߃°v t\XrXzw \¬In-bX - v
-]-cn-jZv
2008 sabv 15˛31 9

Hu-]-Nm-cn-I hn-Zym-`ym-k-Øn-s‚ I-d-]p-c-fm-Ø


BZ-cm-RvP-en-Iƒ
I-hn ]-\ß - m-Sv X-¶∏- ≥-]n-≈
Fw Fkv taml-\≥
1978 em-Wv {Km-ao-W-I-hn ]-\- ¶n-epw B-im-\pw D-≈q-cpw h-≈- sI-´p-ho-W A-t]-£-I-\v tkm-U- "F-Xn¿-°n≥ Iq-´-tc' F-∂ tIm¬- °-cn-°p-∂-Xn-\v kz-X-kn-≤-am-b H-
ßm-Sv ]n.sI. X-¶-∏≥-]n-≈ im-kv- tØm-fpw H-s° lr-Zn-ÿw. F-gp- bp-am-bn-h∂ - v A-_≤ - w a-\  - n-em-°n- °-fn X-øm-dm-°n. tUm. Fw.]n. ]- cp `m-jm-co-Xn Cu I-hn-°v ssI-h-
{X-km-ln-Xy-]-cn-j-Øp-am-bn _-‘- Ø-—-s‚ an-° h-cn-I-fpw Im-Wm- b kw-Lm-S-I¿ A-t±-l-Øn-s‚ X- c-ta-iz-c-s‚ Nn-e Ip-dn-∏p-I-fpw ]- ∂n-´p-≠v. sX-Ωm-Sn-∏m-´v, I-d-°w Xp-
s∏-Sp-∂-Xv. I-Æq¿ Pn-√-bn-se Iq- ∏mTw. {Zp-X-I-h-\-Øn-\v A-Xn-k-a¿- ∑-b-Xzw I-≠v A-¤p-X-s∏-´n-´p-≠v. {X-hm¿-ØI - f- pw am-{Xw-aX - n A-t±-l- S-ßn-b ]p-kv-X-I-߃ {]-kn-≤o-I-
th-cn ap-X¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ ∞≥. "P-∑-\m-I-hn' F-∂v I-S-Ω-\n- G-Xv I-em-Pm-Yb - v°
- pw F-hn-sS-hn-fn- Øn-\v I-hn-X-sb-gp-Xm≥. cn-°m-\pw {]-Nc - n-∏n-°m-\pw I-gn-™-
]q-h-®¬ h-sc ]-cn-j-Øv \-S-Øn- ´ hn-ti-jn-∏n-®-Xv sh-dp-tX-b-√. Hm- ®m-epw Hm-Sn-sb-Øp-∂ X-¶-∏≥-]n- ""Im-Sp-Ip-cß - n-\p-th-≠n-bn-tS-≠ Xv ]-cn-jØ - n-s‚ kp-lr-Øv h-eb - w
b im-kv-{X-kmw-kv-Im-cn-I Pm-Y-bn- ´≥-Xp-≈¬, tIm¬-°f - n, tIm-ew-Xp- ≈ km-£-c-Xm {]-ÿm-\-Øn-\v F- sh-´n-sh-Sn-∏m-°m≥-˛ D-≈-Xp-sIm-≠m-Wv. F-∂m¬ A-Xn-
eq-sS-bm-Wv A-t±-lw I-S∂ - p-hc- p-∂- ≈¬, Im-°-c-»n \m-S-Iw C-ß-s\ d-Wm-Ip-fw Pn-√-bn-epw kw-ÿm-\- \m-Sp-`-cn-°-W X-{ºm-°-∑m¿ ]- se h-cn-I-fp-sS i-‡n-bpw X-\n-a-
Xv. A-∂v A-t±-lw A-dn-b-s∏-Sp-∂ \n-ch- [- n \m-S≥ I-em-cq-]ß - f
- p-am-bn Øpw H-t´-sd I-hn-X-Iƒ kw-`m-h- d-bW - t- I-´n-t√'' bpw ]n-≈-t®-´-s‚ I-hn-Xz-Øn-s‚
I-hn-bm-bn-cp-∂n-√. G-sd A-Sp-∏-ap-≈ X-¶-∏≥-]n-≈-bv- \-\¬-In-bn-´p-≠v. sN-¶-Æn-\v I-f¿- Cu h-cn-Iƒ H-cp a-{¥n-bp-sS t\¿-km-£y-ßf - m-Wv.
""D-W-cp-hn-\p-W-cp-hn≥ D-e-In¬- °v A-Ø-cw I-em-Im-c≥-am-cp-am-bn sh-≈w sIm-Sp-°p-∂ I-ºu-≠-tdm- ]-{X-{]-kX v- m-h\ - s- b ap≥-\n¿-Øn-bp- H-cp ]p-kv-X-Iw-Iq-Sn {]-kn-≤o-I-
]p-Xn-sbm-cp ]p-e-cn-h-cp-Ømw A-Sp-ØN - ß- m-Øw D-≠m-bn-cp-∂p. ]- Sv kw-i-bw tNm-Zn-°p-tºmƒ ≈-Xm-Wv. k-aI - m-eo-\{- ]-iv\ - ß- t- fm- cn-°W - s- a-∂ A-t±-lØ - n-s‚ B-{K-
im-k{v- X-bp-KØ- n¬ cn-j-Øp-am-bn _-‘-s∏-´-tXm-sS ""ap-∏-Xp-h¿-j-sØ k¿-∆o-sk- Sv A-∏t- ∏mƒ {]-Xn-Ic - n-°p-hm≥ Cu lw ]q-h-Wn-™n-´n-√. a-c-W-ti-j-
A-‘-X-\o-°p-hn≥ km-aq-ly {]-iv-\-߃ im-kv-{Xo-b- \n-°p-≠v A-\-`y-ÿ-hn-Zy-\v I-gn-™n-cp-∂-Xv sa-¶n-epw A-Xn-\v I-gn-t™-°pw. ]-
A-dn-hp-Iƒ-t\-Sn am-bn t\m-°n-°m-Wp-hm≥ D-≈ H- sIm-t® ]Tn-∏n-°p-hm-t\m h-cp- ]-cn-jØ - n¬-\n-∂p-In-´p-∂ B-ib - X
- - cn-j-Øv U-b-dn-I-fn¬ Ip-Øn-°p-dn-
Nn-¥n-°p-I \-h-bp-K-ap-≠m-°m≥.'' cp I-Æv A-t±-l-Øn-\v e-`n-®p. ]p- ∂p \o..'' e-Øn¬ D-d® - p-\n-∂X - p sIm-≠m-Wv. ®n-´n-cn-°p-∂ h-cn-I-fn¬ A-£-c-
F-∂v B-lzm-\w sN-øp-∂ h-cn- tcm-Ka - \- B-ib - ß- t- fm-Sv I-Sp-Ø ]- F-∂p-Ib - ¿-°p-∂ [¿-am-ip-]{- Xn- kp-lr-Øp-°f - p-am-bn D-‰N - ß - m-Øw sØ-‰p-Iƒ A-ßn-ßv I-t≠-bv-°m-
Iƒ F-gp-Xn-s°m-≠m-Wv cw-K{- ]-th- £-]m-Xn-Xzw a-c-Ww-h-sc A-t±-l- bn-se I-Ym-]m-{X-sØ X-¶-∏≥-]n- ]p-e¿-Øn-bn-cp-∂X - p-sIm-≠v G-Xp-I- sa-¶n-epw B-ib - ] - c- a- m-b Zr-VX - A-
iw. A-∂v F-√m-hc - p-tS-bpw {i-≤ I- Øn-\p ≠m-bn-cp-∂p. hn-√S- n-®m≥-]m- ≈-bv-°p am-{X-sa A-h-X-cn-∏n-°m≥ em-Pm-Ym-So-an-epw G-Xv {]m-b-°m-cp- t±-l-Øn-s‚ h-cn-Iƒ-°v I-cp-Øp-]-
I- c p- ∂ p Xn- f - ° w Iq- ´ p- ∂ p.
dp-Øp-sa-en-™ B a-\p-jy-\n¬ ]- ´n-eq-sS, Hm-´≥-Xp-≈e - n-eq-sS, Im-°m- I-gn-bq. sI.F-kv.B¿.Sn.kn.sb-∏- am-bpw Iq-´p-Iq-Sn-bn-cp-∂ A-t±-lw
H.F≥.hn.°v G-‰-hpw {]n-b-¶-c-\m-
Xn-™p. ""t]-cv X-¶-∏≥-]n-≈, sN- c-»n-bn-eq-sS, H-Øp-I-fn-bn-eq-sS, ‰n A-Xn-k-c-k-am-bn hn-e-bn-cp-Øp- 1987 ¬ A-Jn-te-¥ym I-em-Pm-Yb - n¬
bn-cp-∂p X-¶-∏≥-]n-≈. km-aq-ln-I-
dn-b Ir-jn-sbm-s°-bm-Wv. ]Tn-°m- tIm¬-°f - n-bn-eq-sS ]n-≈t- ®-´≥ A- ∂ "H-cp-bm-{X' F-∂ Xp-≈¬ tI-c- ]-s¶-Sp-Øn-´p-≠v. ho-´p-Im-cy-ß-tf- kmw-kv-Im-cn-I cw-K-sØ {]-ap-J-sc-
Xn-cn-°m-\p-≈ F-√m km-l-N-cy-ß- Xn-i-‡-am-bn Cu km-aq-ly-{]-iv-\- f-Øn-se i-cm-i-cn ]u-c-s‚ A-\p- °m-fp-]-cn ]-cn-j-Øp-\-S-Øp-∂ ]- √mw A-t±-ls - Ø C-jvS- s - ∏-´n-cp-∂p.
fpw D-≠m-bn-cp-∂p A-Xp-sIm-≠v ]Tn- ߃ A-h-X-cn-∏n-®p. ]n-≈-t®-´-s\ `-ha
- m-Wv. "D-ZvL - m-S\ - a-lm-al - w' F- cn-]m-Sn-Iƒ-°v A-t±-lw {]m-[m-\yw \m-´p-Im¿-°v h-fs - c-{]n-bs - ∏-´h- \
- m-bn-
®n-√.'' 1980se kw-ÿm-\-im-kv-{X- t]m-∏p-e-dm-°n-b-Xv ]-cn-j-Øm-Wv. ∂ Xp-≈¬ ssh-Zyp-Xn-t_m¿-Un-s‚ I¬-∏n-®n-cp-∂p. cp-∂p A-t±-lw. Hu-]N - m-cn-I hn-Zym-
I-em-Pm-Y-bn¬ ]-s¶-Sp-Øp-sIm-≠v ]-cn-j-Øn-s‚ I-em-Pm-Y-sb {i-t≤- A-im-k{v- Xo-ba - m-b k-{º-Zm-bß - s - f ""Xn-sØ-øw Nm-SW - I-t≠m-Sm `ym-k-Øn-s‚ ]p-dw-t]m-°n¬-\n-∂p-
Hm-tcm tI-{µ-Øn-epw kz-bw ]-cn-N- b-hpw i-‡-hp-am-°n-b-Xv Cu {Km- hn-a¿-in-°p-∂p. Nm-en-bm¿, ap-hm-‰p- A-hs - cm-Øp-If - n-°W - I-t≠m-Sm sIm-≠v Po-hn-Xs - Ø t\m-°n-°m-Wp-
b-s∏-Sp-Øp-tºmƒ B a-\p-jy≥ ]- ao-W-I-hn-bp-sS h-cn-I-fm-Wv. ]p-g-bm¿, I-√-S-bm¿ a-en-\o-I-c-W B-tcm-s°-bm-sW-∂d - n-t™m-Sm hm-\pw A-Xn-{]-K¤ - c - m-b I-hn-It- fm-
d-™-Xn-ß-s\-bm-Wv. \¿-a-t_m-[w ]-e-cpw A-¤p-X-tØm-sS-bm-Wv hn-cp-≤ {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ Zn-h-k- A-hc - m-Wp-ßf - m-sW-∂d - n-t™m-Sm sSm-∏w I-tk-c-h-en-®n-´v C-cn-°p-hm-
I-hn-bp-sS Iq-S-∏n-d-∏m-Wv. G-Xp-{]- Cu km-[m-c-W-a-\p-jy-s\ t\m-°n- ß-tfm-fw C-Ss - ]-´p-sIm-≠v k-ac - w \- \m-Sp-ap-Sn-™-Xp I-t≠m-Sm \-Ωƒ \pw N-¶q-‰w ]-I¿-∂-Xv 30 h¿-j-
iv\- ß
- t- f-bpw ]-cn-lm-kt- Øm-sS k- °-≠-Xv. Iq-Sp-X¬ A-Sp-°p-tºmƒ bn-°p-hm≥ A-£c - Ø - n-s‚ I-cp-Øv \m-hS- °- n-s°m-≠p-\n-t∂m-Sm'' tØm-fw ]-cn-j-Øn¬ {]-h¿-Øn-®v
ao-]n-°p-∂ Ip-©-s‚ ]m-c-º-cyw A-t±-l-Øn-s‚ k¿-K-ssh-`-h-hpw ]-I¿-∂-bm-fm-Wv X-¶-∏≥-]n-≈. ]- H-Øp-If - n-bn-se Cu h-cn-Iƒ ]- B¿-Pn-® k-a-`m-h-\-bpw km-aq-ly-
Cu P-\-Io-b-I-hn Dƒ-s°m-≠n-cp- \¿-a-t_m-[-hpw B-tc-bpw B-I¿- cn-j-Øn-s‚ I-em-Pm-Y Iym-ºp-I- cn-lm-kw hn-´v B-lzm-\-Øn-te-°v t_m-[-hp-am-sW-∂p-≈-Im-cy-Øn¬
∂p. ]-cn-jØ - p-Im-cp-sS-sbm-s° {]n- jn-°pw. 1980 ¬ Hm-^o-kv \m-S-I- fn¬ D-bc - p-∂ N¿-®I - f- n¬ A-∏t- ∏m- I-S-°p-∂p-≠v. Nq-j-W-Øn-\v hn-t[- kw-i-b-an-√. sa-bv 14˛mw Xn-ø-Xn A-
b-s∏-´ ]n-≈-t®-´≥. \m-´p-Im-cp-sS Øn¬ sh-≈-s∏m-°-Øn¬ ho-Sp-\- gp-≈ B-hi - y-߃ ]-cn-KW - n-®p-sIm- b-cm-Ip-∂ tIm-f-\n-\n-hm-kn-I-fp-sS t±-lw \-sΩ hn-´p-]n-cn-s™-¶n-epw
kzm-an. G-Xp-{]m-b-°m-cp-tS-bpw a-X- jv-S-s∏-´ A-t]-£-I-\m-bn X-¶-∏≥- ≠v k-a¿-∞-am-b h-cn-Iƒ \n-an-j- ssZ-\y-X ]n-≈-t®-´-\v ]q¿-W-t_m- A-t±-l-Øn-s‚ kw-`m-h-\-Iƒ ]-cn-
ÿ-cp-tS-bpw D-‰-N-ßm-Xn. G-Xv ¢m- ]n-≈-bp-sS th-jw B-cpw a-d-°n- ߃-°p-≈n¬ c-Nn-°p-∂-Xn-\v A- [y-ap-≈-Xm-Wv. ]-®-bm-b Po-hn-X-{]- j-Øn-\pw tI-c-fo-b-k-aq-l-Øn-\pw
kp-h-sc ]Tn-®p-F-∂v \n-›-b-an-s√- √. H-∂n-e-[n-Iw ÿ-e-Øv t_m-[w- t±-l-Øn-\v I-gn-™n-cp-∂p. 1982¬ iv-\-ß-sf ]-cp-°≥-a-´n¬ B-hn-jv- F-∂pw ap-X¬-°q-´m-bn-cn-°pw.

s]mXp-hn-Zym-`ymk kwc-£W PmYIƒ kam-]n®p


ae-∏pdw: tIcf imkv{X-km- e- b nse ]≈n- ° ¬ _km¿, Fw. a√n-I, {]Pojv BX-h-\m-Sv, I-fpsS ap∂n¬ s]mXp-hn-Zym-`ymkw
lnXy ]cn-jØv ae-∏pdw Pn√m sImt≠m-´n, Hmam-\q¿, samd-bq¿, kn. ]n. kptc- j v _ m- _ p, kPn ASn-bd sh°-cp-Xv, kn. _n. Fkv.
IΩn- ‰ n- b psS B`n- a p- J y- Ø n¬ G{]n¬ 28\v ae-∏p-dw taJ-eb - nse tP°_v XpS- ß n- b - h ¿ hnhn[ C˛-A¨ FbvUUv kvIqfp-Iƒ°v
G{]n¬ 25 apX¬ 30 hsc N¶p-sh-´n, ]d-∏q¿, HXp-°p-߬, tI{µ-ßf - n¬ PmtYm-t±-iy-߃ hni- A\p-aXn \¬I-cpXv Xt±i `cW
"imkv{Xo-bhpw aX-\n-c-t]-£-hp- ae-∏p-dw, s]cn-¥¬aÆ taJ-e- Zo-I-cn-®p. s]mXp-hn-Zym-e-b-ß-fn¬ ÿm]-\-ß-fpsS CS-s]-S¬ h¿≤n-
amb hnZym-`ym-k-Øn\p th≠n bnse a°-c-∏-d-ºv, Xncq¿°m-Sv, Ip´n-Isf {]th-in-∏n-°p-I, sI. ∏n-°p-I, FbvUUv kvIqƒ \nb-
t]mcm-SpI' F∂ {][m\ ap{Zm-hm- s]cn-¥¬a-Æ, ]´n-°m-Sv, G{]n¬ kn. F^v, sI. C. B¿. ip]m¿i- a\w ]n. Fkv . kn°p hnSpI
Iy-ap-b¿Øn Pn√m-Xe hml\ {]N- 29\v Aa-c-ºew taJ-e-bnse Imfn- Iƒ F√m hnZym-eb - ß
- ƒ°pw _m[- F∂o ap{Zm-hm-Iy-ßfpw PmY-bn¬
cW PmY kwL-Sn-∏n-®p. Pn√-bnse Im-hv, tNm°m-Sv, ]qt°m-´pw-]m-Sw, I-am-°p-I, aX-˛k- m-ap-Zm-bnI i‡n- Db¿Øn-bn-cp-∂p.
10 taJ-eI - f- n-embn 40 tI{µ-ßf - n¬ \ne-ºq¿ taJ-e-bnse N¥-°p-∂v,
PmYbv°v kzoI-cWw \¬In. PmY- AI-ºm-Sw, Icp-fm-bn, aqtØ-Sw,
bpsS DZvLm-S\w G{]n¬ 25\v Imc-t°m-Sv, 30\v at©cn taJ-e- {ioI-WvTm-]pcw taJe
sshIp-t∂cw \mep-aW - n°v FS-∏m- bnse FS-hÆ - , at©-cn, Xr∏-\® - n, {ioI-WvTm-]pcw: tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv {ioI-WvTm-]pcw
fn¬ {]ikvX kmln-Xy-Im-c≥ Imh-\q¿, Aco-t°mSv taJ-eb - nse taJem IΩn-‰n-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬, s]mXp-hn-Zym-`ymkw kwc-£n-°pI
Be-t¶mSv eoem-Ir-jvW≥ \n¿h- Ingn-t»-cn, Iogp-]-d-ºv, Aco-t°m-Sv, F∂ ap{Zm-hm-Iy-ap-b¿Øn-∏n-Sn-®p-sIm≠v hml-\P - mY kwL-Sn-∏n-®p. Ccn-
ln-®p. kaq-l-Ønse s]mXp CS- HXmbn F∂n-hn-Sß - f- n¬ PmY hni- °q-dn¬, ap≥ Pn√m {]kn-U‚ v ]n \mcm-bW - ≥Ip´n DZvLm-S\w \n¿h-
߃ A\y-am-Ip∂ {]h-WX h¿[n- Zo-Ic
- Ww \S-Øn.
®p-h-cn-I-bm-sW∂pw aX-˛-km-ap-Zm- Pn√m sshkv {]kn-U‚ v Sn. hn. ln®p. kam- ] \
bnI XmXv]c - y-ßf - psS IS-∂p-Ib- ‰w \mcm- b - W ≥ Iym]v ‰ \pw hnZym- ktΩf\w s]cn-¥n-
henb `oj- W n- b mWv CXn\p ae-∏pdw Pn√m hnZym-`ymk PmY `ymk D]-k-anXn I¨ho-\¿ ]n. te- c n- b n¬ Pn√m
krjv S n- ° p- ∂ - s X∂pw At±lw kmln-Xy-Im-c≥ Be-t¶mSv eoem- hma- \ ≥ amt\- P - c p- a m- b n- c p- ∂ p. IΩn‰n AwKw sI.
A`n- { ]m- b - s ∏- ´ p. ]cn- j - Ø ns‚ Ir-jvW≥ DZvLm-S\w sNøp-∂p. PmY°v F√m tI{µ-ßf - nepw anI® ]n. {]Zo- ] v I p- a m¿
i_vZw CXc {]Xn-tema i‡n-I- kzoI-c-W-amWv e`n-®-Xv. hnZym-`ym- DZvLm-S\w sNbvXp.
fpsS _l-f-߃°n-S-bn¬ Zp¿_- F. ]n. Sn. bp Pn√m A°m-U-anIv k- Ø ns‚ cmjv { Sobw F∂ Fw. hn. \mcm-bW - ≥
e-am-Ip-∂X - mbpw At±lw kqNn-∏n- Iu¨kn¬ I¨ho- \ ¿ ASm´v ]pkvXIw 50 FÆw hoXw Hmtcm amt\-Pd - pw, sI. sI.
®p. tIc-f-Øns‚ `mhn°v A\n-hm- hmkp- t Z- h ≥ F∂n- h ¿ hnj- b - tI{µ-Ønepw {]N-cn-∏n-®mWv PmYm
tØmSv {]Xn-I-cn-®p. Pn√m sk{I- chn Iym]v ‰ - \ p- a m-
cy-amb s]mXp CS-ß-fpsS hos≠- kzoI-c-W-Øn-\p≈ kmº-ØnIw bp≈ PmY Ccn-°q¿,
Sp-∏n\v Cu hnZym-`ymk PmY \mµn- ´dn ]n. ctajv Ipam¿ kzmK-Xhpw Is≠-Øn-b-Xv. t\¿ImgvN F∂
Ip-dn-°s´ F∂pw At±lw Biw- s]m∂m\n taJem sk{I-´dn PnPn hnZym-`ymk ]{XnI 3000 tIm∏n IWn-bm¿ hb¬, ae-
kn-®p. NS-ßn¬ Pn√m {]kn-U‚ v h¿Kokv \µnbpw ]d-™p. A®-Sn®v PmY-s°m∏w hnX-cWw ∏´w sk‚¿, {ioI-
sI. hnP-b≥ A[y-£X hln-®p. G{]n¬ 26\v s]m∂m\n taJ- sNbvXp. Pn√m {]kn-U‚ v, sk{I- WvTm-]p-cw, sFt®-cn, {ioI-WvTm-]pcw taJem hnZym-`ymk PmY IÆq¿
P\-]£ hnZym-`ymkw t\cn-Sp∂ e-bnse Nß-cw-Ip-fw, Fc-aw-K-ew, ´dn F∂n-h¿°p ]pdsa Pn√m tPm. \nSn- t bß Ih- e , Pn√m sshkv {]kn-U‚ v ]n \mcm-b-W≥Ip´n
sh√p-hn-fn-Iƒ F∂ hnj-b-Øn¬ ]pØ≥]-≈n, s]m∂m-\n, Ip‰n-∏p- sk{I- ´ - d n hn. hnPnØv , Sn. Npgen, s]cn- ¥ n- DZvLm-S\w sNøp-∂p.
CtXm-S\ - p-_‘ - n®p \S∂ skan-\m- dw taJ-e-bnse Ip‰n-∏p-dw, hfm- IrjvW≥, Pn√m {Sj-d¿ Sn. hn. tecn XpS- ß nb
dn¬ P\-d¬ sk{I-´dn hn. hnt\mZv t©-cn, ImSm-ºp-g, c≠-ØmWn tPmbv, F. {io[-c≥, sI. sI. ]pcp- kzoI-cW tI{µ-ßf - n-eqsS IS-∂p-t]m-bn. Pn√m IΩn-‰n-bwKw Fw. ]n.
hnj-b-a-h-X-cn-∏n-®p. sI. Fkv. Sn. G{]n¬ 27\v Xncq-c-ßmSn taJ-e- tjm-Ø-a≥, F≥. aJv_q¬, sI. KwKm-[c - ≥, C. tkma-kp-µc - ≥, _nPp \nSp-hm-eq¿, sI. kn. _me-Ir-
F Pn√m FIvkn. IΩn‰n AwKw bnse sNΩm-Sv, ]c-∏\- ß
- mSn, h≈n- sI. P\m¿Z-\≥, ]n. F¬. tim`\
°p-∂v, ImS-∏Sn, sImt≠m´n taJ- jvW≥, Fw. kn. {ioPnØv F∂n-h¿ kwkm-cn-®p.
{io. ]n. hn. tkXp-am-[-h≥, sI. Ipam-cn, F. A_vZp¬I-_o¿, sI.
-]-cn-jZv
10 2008 sabv 15˛31 Regd No of Newspaper KERMAL/2001/10969  Regd No. KL/CT/53/2006-08  Licence to post without pre-payment at RMS Calicut. L No. CT/WPP/42/2006-08

am[ya {]h¿Ø-I¿°pw bqWn-t^m-ap-≠m-bn-cp-s∂-¶n¬!


J\pw, \njvI-f-¶-\p-ambn tXm∂n- \S-Ønb A`n-apJw F¥p-sIm≠v I-sb∂pw hnkva-cn-°-cp-Xv. I]-Sm- °p- ∂ - h - c p≠v ''. hnØpw t]cpw
∏n-°p∂XmWv te˛-Hu-´v. F∂m¬ teJ-I≥ ]cn-K-Wn-®n√? kt¥mjv flo-b-X-bpsS `uXn-Im-Sn-Ød hni- ÿehpw hkvXp-X-Ifpw IrXy-
CtX- hm¿Ø amXr-`qan Kuc-h- am[-hs\ Hfn-∏n-°p-∂-Xn¬ am[ya- I- e \w sNøm\pw At\zjW ambn \evImØ kz¥w teJ-I∑ - m-
am[y-a-hn-Nmcw Øn¬ sImSp-Øp. Nn{Xw t\m°n- {]- h ¿Ø- I ¿°pw ]¶p- ≠ m- b n- c p- dnt∏m¿´p-Iƒ Xøm-dm-°m-\p-ap≈ cpsS "Ia‚p-Iƒ' Fß-s\-bmWv
hn. C. Un. tZhv bmepw hm¿Ø-bpsS Xe-s°´v ∂nt√? {]Xnsb apßm≥ t]meokv _m[yX am[y- a - { ]- h ¿Ø- I ¿ At\z-jW dnt∏m¿´v BIp-∂-Xv.
t\m°n- b mepw kw`- h - Ø ns‚ klm-bn®p Fs∂-gp-Xp-∂Xp hmbn- Ct∏mgpw Gs‰-Sp-Ø-Xmbn ImWp- "Xe- ∏ sØ XΩn- e Sn'
kt¥m-jvam-[-hs\ Ad-Ãp- Kuchw {]Xn-^-en-°p-∂-Xp-Im- °p∂ P\- ß ƒ At∂cw Sn.- h n. ∂n-√. IjvSw! IjvSw! F∂p]d™pw am¿°p Zm\-Øn\p
sN-bvX-Xns‚ hm¿Ø sabv 14˛mw Wmw. "_em-’wKw Dƒs∏sS aq∂v Nm\-en¬, F.- kn. Imdn¬ t]mIp- Fkv.F
- k
- v.F
- ¬.kn \SØnb KqVm-tem-N\ - b
- nepw ]cn-
Xnø-Xn-bnse at\m-c-a-bn¬ h∂Xv tIkv' F∂ kq∏¿eoUv BZyw. ∂ {]Xnsb C‚¿hyq sNøp∂ Zriy- j- Ø n- s \bpw sI Fkv Sn
kw`-h-Øns‚ Kuc-hhpw Bghpw "kt¥mjv am[-h≥ Ad-Ãn¬' ߃ I≠ncp∂p F∂ Imcyw teJ- hnP-b-Øn¬ ambm-Pm-etam? Fsbbpw Ah-X-cn-∏n-°p-∂p-≠v.
{]Xn-^-en-∏n-°p-∂-Xm-bn-√. apJy- F∂ ssS‰n-epw \¬In. F∂m¬ I≥ ad-∂p. t]meo-kn-s‚bpw cmjv{So- "Fkv.-F-kv.-F¬.kn : alm- Bsc-sbm-s°tbm kt¥m-jn-∏n-
hm¿Ø-bpsS Xe-s°´v CXm-bn- sabv 12\v amXr-`qan ]{Xw 17˛mw b-°m-cs‚bpw ]¶p-am{Xw ImWp∂ hn-Pbw ambm-Pmew' F∂ ]c-ºc °m≥ th≠n- b p≈ Xd- t he
cp∂p, ""kt¥mjv Ad-Ãn¬; ]oV- t]Pn¬ sImSpØ ""kt¥mjv am[- am[y-a-{]-h¿Ø\w [m¿ΩnI-Xsb sabv 14, 15, 16 Xnø-Xn-I-fnse ae- t]mse-bm-Wn-Xv hnh-cn®n-´p-≈-Xv.
\-tI-knepw {]Xn' F∂-XmWv. Xe- hs\ apßm≥ klm- b n- ® Xv ewLn-°p-∂X - m-Wv. bm-f-a-t\m-ca Zn\-]-{X-Øn¬ {]kn- ae-bmf ]{X-{]-h¿Ø\w Po¿W-en-
hm-N-I-tØmSp tN¿Øv sImSpØ t]meo- k nse D∂- X ¿'' F∂ 2007 \hw-_-dn¬ B`y-¥-c-a- ≤o-I-cn-®n-cp-∂Xv teJ-I-∑m-cpsS k-am-Ip-∂Xv CØcw dnt∏m¿´p-Iƒ
Nn{Xw ASn- ° p- d n- ∏ p- k - l nXw hm¿Ø h√mØ Ahn-th-I-am-bn. {¥n°v IØ-bbv°pw aptº-Xs∂ Ae-k-X-sIm≠pw ]nSn-∏p-tI-Sp- aqe-am-W.v Cu hnjbw kw_-‘n®v
ImWpI. "sIm®n-bn¬ Ad-Ãn-emb ]nt‰-∂p-Xs∂ kt¥m-jvam-[-h≥ sIm®n-bnse ]e ]{X-tam-^o-kp-I- sIm≠pw {it≤-ba - mbn F∂p \nco- DØ-c-hm-Zn-Ø-s∏´ ]Zhn hln-
kt¥mjv am[- h s\ t]meokv t]meokv he-bn-em-sb-∂mWv 13\v fnepw kzman AarX-ssN-X-\y-bpsS £n- ° p- ∂ - X m- W v DNn- X - s a∂p °p∂ c≠p- t ]- c p- s S- s b- ¶ nepw
¢_n¬ sIm≠p-h-∂-t∏mƒ' F∂- sslt°m-SX - n-bn¬ {]Xn \ - ¬Inb X´n- ∏ p- I - s fbpw ]Wm- ] - l - c - W - tXm∂p-∂p. As√-¶n¬ {]Xn-]£ Ia‚p-Iƒ dnt∏m¿´n¬ tN¿°m-am-
XmWXv. Cu Nn{X-Øn¬ BsI- ap≥Iq¿ Pmaym- t ]- £ - b n- t ∑¬, sØbpw ssewKn-I-]o-U\-tØbpw I£n cmjv{Sob [¿Ωw \n¿∆-ln- bn-cp-∂p. teJ-I∑ - m-cpsS Ia‚p-Iƒ
bp-≈Xv Hcp Ie-≠d - ns‚ ]›m-Ø- t{]mkn-Iyq-j≥kv Ub-dI - vS¿ P\- Ipdn-®p≈ hm¿Ø-Iƒ FØn-bn-cp- °m-\p≈ Xd-th-e-bmbn A[x-]- am{X-ambn At\z-jW dnt∏m¿´p-
e-am-Wv. H‰ t\m´Øn¬ ImWpI d¬ \¬Ip∂ hni-Zo-I-c-W-Øn¬ ∂p. Ah-bn¬ H∂-p-t]mepw am[y-a- Xn®p F∂p ]d- t b- ≠ n- h - c pw. Iƒ Xcw-Xm-gp∂ Imew CXn\p
B Nn{Xw kt¥m- j v a m- [ - h s‚ \n∂v sXfn- b p- ∂ - X v . AXn\pw ߃ A°m- e Øv \¬In- b n- s √- ]Ømw ¢mknse Imcy-ß-sfm-∂p- apºv ae-bmf am[ya {]h¿Ø\
I´u-´m-sW-∂m-W.v kµ¿`-tØbpw t\csØ AdÃp \S-∂X - mbpw ]d- t∂m¿°p-I. am[ya-{]-h¿Ø-I¿°v a√ apJy-ambpw aq∂p Znh-ksØ Ncn-{X-Øn¬ D≠m-bn-´pt≠m?
ÿe- t Øbpw kqNn- ∏ n- ° p∂ b-s∏-Sp-∂p-≠v. t]meokv Xnc-bp∂ bqWnt^mw D≠m- b n- c p- s ∂- ¶ n¬ ]c- º - c - b n¬ At\z- j n- ° p- ∂ - X v . _ln-cm-Im-iØv
]›m-Øew bmsXm∂pw Cs√∂p kt¥mjv am[-hs\ \ymbo-Ic - n-°p- t]meo-kp-Im-cs‚ bqWnt^mw am{X- BZy- Z n- h - k sØ dnt∏m¿´n¬
am-{X-a√ {]Xnsb hfsc kpap- ∂-hn[w At∂-Zn-hkw Nm\-ep-Iƒ a√ im¥n-Xocw sdbvUn¬ e`n-°p- XpS¿aqey \n¿Æb(kn.-C)sØ C¥y-bpsS Zim-h-Xm-ctam?
CIgvØn ImWn-°p-tºmƒ c≠mw ]Øp D]- { K- l - ß - f p- a mbn
`mK-Øn¬ "kn.-C. \√-Xm-W,v ]s£ PSLV - C9 \S-Ønb hnt£-]-W-hn-
.........' F∂ t_mIvkn¬, kn.-C.- P-b-sØ, G{]n¬ 29s‚ at\m-ca
A£-b-Xr-Xo-b-s°-Xnsc sXcp-hp-\m-SIw bpsS KpW-ßf - mWv hnh-cn-°p-∂X
acw\S¬ ]≤-Xn-bpsS A]m-I-X-
Iƒ, hnhn[ kvIqƒ Ie-≠-dp-I-
- .v ]{Xw hnti-jn-∏n-®Xv {i≤n-°pI
""_ln-cm-Im-iØv C¥y-bpsS Zim-
h-Xmcw''. Zim-h-Xmc k¶-ev]-hp-
IÆq¿: "Fs‚ Xe-I-Øp- sØ-°p-dn®v Abmƒ hmNm-e\ - m-Ip- sIm®p s]¨Ip´n Ic- ™ p- fnse sshcp- ≤ y- ß ƒ, kv I qƒ ambn Cu hnt£-]W - Ø- n\v F¥p
t∂....' F∂v \ne-hn-fn-®p-sIm≠v ∂p. DØ- t c- ¥ y- b n¬ ssiih sIm≠v HmSn- h - c p- ∂ - X v . F\n- Ubdn A®Snbn¬ tZio- b - ]- _‘w? kzbw- ` q- h mbn ChnsS
c≠p- t ]¿ sXcp- h ns‚ c≠p hnhm-l-hp-ambn _‘-s∏´ Cu s°m∂pw th≠- — m... F\n°v XmI°p h∂ \ndw am‰w, {Kma-k`- - Fs¥-¶nepw \St∂m? C√. ]ns∂
tImWp-I-fn¬ \n∂v HmSn-h-cp- Zn\w Fß- s \- b mWv ChnsS kz¿W- s Ø- ° mfpw hne- ] n- S n® bn¬ A[ym-]I - s\ an\n‰vkv Fgp- Cu ]Øp D]-{K-lhpw C¥y-bp-
∂Xp I≠v P\-߃ Aev]-k- kz¿Ww hmßn-°q-´m-\p≈ Zn\- hkv{X-sØ-°m-fp-sa√mw th≠Xv Xm≥ \ntbm-Kn-®X - v... F∂n-hs - bm- tS-Xm-bn-cp-∂pthm? A√. Im¿t´m-
s°bpw Fkv.F - k - v.F - ¬.kn hnP- km‰v ˛ 24, sF.-Fw.-Fkv ˛1 (an-\n-
abw A‘m-fn®p \n∂p. {]kv¢- ambn amdn-b-sX∂v kmaq-ly-{]- kvt\l-am-sW-∂pw F\n°v Pohn-
bsØ CI-gØ v n-°m-Wn-°m≥ teJ- km‰v) F∂nh IqSmsX tdm°-
_n\p ap∂n- e p≈ ÿeØv h¿Ø-I≥ hni-Zo-Ic - n-°sh Abm- ®m-a-Xn. F\n°v Pohn®m aXn. ... ‰nep≠mbn-cp∂ 8 \mt\m D]-{K-l-
I¿ D]-tbm-Kn-°p-∂p-≠.v B¿°m\pw
A£-b-Xr-Xob X´n∏v imkv{X- fpsS DØcw ap´p-∂p. At∏m-gmWv F∂p ]d-™t- ∏mƒ Np‰pw IqSn-b- ßfpw hntZi cmPy-ß-fp-tS-XmWv.
th≠n Hm°m-\n-°p-∂s - X∂v H‰-hm-
t_m- [ hpw bp‡n- N n- ¥ bpw kz¿W-hym-]mcn {]th-in-°p-∂-Xv. h-cpsS IÆp-If
- n¬ Xncn-®d - n-hns‚ b-\b - n¬ a\-kn-em-Ipw. ]c-ºc - b- °v - am{X-a√ CØcw `mjm-{]-tbm-K-
hos≠-Sp-°pI XpS-ßnb ktµ- Xs‚ sSIvÃb - n¬ tjm∏n\pw aZy- Xnf-°w. IØv sImSpØ Im¿´q-Wp-Ifpw ߃ Hcp imkv{X-km-t¶-XnI ˛
i-ß-sf-gp-Xnb π°m¿Up-I-fp- tjm-∏n\pw ]e-N-c°p IS-bv°p- \mSIw Xocp-tºmƒ Bflo-b- hfsc Xcw-Xm-gv∂X - m-bn-t∏m-bn. ssh⁄m-\nI ZuXy-Øn\v tN¿∂-
ambn Hcp-Iq´w ]cn-jZv {]h¿Ø- hnZym`ymka{¥n-bpsS ^e-{]- XmtWm? lnµp-]p-cmW k¶-ev]-
I¿ sN≠-ta-f-hp-ambn FØn-b- Jym-]\ - sØ D≤-cn-®p-sIm≠v Bcw- Øn-te°v CØ-cs - amcp ZuXysØ
t∏mƒ AhnsS XSn-®p-Iq-Sn-b-h¿ `n-°p∂ dnt∏m¿´v Cßs\ ""C\n kw{I-an-∏n-°p-∂Xv aX-\n-ct- ]-£X - -
]n∂o-SmWv CXv \mS-Ia - m-sW∂v \ap°v kpta-jns\ ]cn-Nb - s
- ∏-Smw. bpsS ImgvN-∏m-Sn\v hncp-≤-at√?
Xncn-®d- n-™X - v. Xncp- h - \ - ¥ - ] p- c w \K- c - t ØmSp G‰hpw IqSp-X¬ s{]m^j-W-ep-
HmSn- s b- Ø n- b - h ¿ X߃ tN¿∂pInS-°p∂ Hcp FbvUUv Ifpw hnZ-Kv≤cpw Hs°-bp≈ Hcp
HmSm-\p≈ Imc-W-sa-s¥∂v ]c- kvIqfn¬ CØ-hW Fkv.-F-kv.- am[y- a - ÿ m- ] - \ - Ø ns‚ G‰- h pw
kv]cw tNmZn-°p-∂p. C∂se F¬.- k n. ]co£ Fgp- X nb {][m\ hm¿Ø°v Cß-s\-sbmcp
cm{Xn apX¬ `mcysb ImWm-Xm- hnZym¿∞n-bmWv kpta-j.v ae-bmfw hn]-cybw kw`-hn-°p-∂Xv Btem-
b-XmWv Hcm-fpsS {]iv\-sa-¶n¬ t]mepw t\sc sNmt∆ Fgp-Xm-\- N-\m-°p-dh - p-sIm-≠m-sW∂v Nn¥n-
hoSv ]pXp-°n-∏-Wn-bm≥ sh® dn- b n- √ . Cw•ojpw IW°pw °m≥ Ign-bp-∂n-√. tIc-fo-bs‚
Imsi-SpØv `mcy cmhnse hoSp- lnµnbpw Hcp c£-bp-an-√. ]Ømw- bp‡n-t_m-[Ø - nt\‰ ]cn-°mtWm
hn´p t]mb-XmWv at‰-bm-fpsS ¢mkv Pbn-°m≥ Hcp km[y-X-bp- CXv km£y-s∏-Sp-Øp-∂Xv?
{]iv\w. Ch-cpsS ]cn-Nb - ° - m-c≥ an-s√-∂m-bn-cp∂p ho´p-Im-cp-sSbpw ae-bm-f-Ønse Hcp ]{Xhpw
ÿe-sØ-Øn-b-t∏mƒ Aev]w kpta-jn-s‚bpw IW°pIq´¬. C¥y≥ _ln-cm-Imi ]cy-th-£-
ap≥]-co-£I - f- n-se√mw kpta-jns‚ W-Ønse Cu Ncn-{X-hn-P-bsØ
Bizm-kw. c≠p-t]cpw ]´-W-
am¿°v Pbn-°m≥ th≠-Xn¬ \n∂v th≠hn[w sken-t{_‰v sNøm≥
Ønse Pz√-dn-I-fpsS Iyqhn-em- Xøm- d m- b n- √ . Cu ZuXy- k w- L -
hfsc Ipd-hm-bn-cp-∂p. C∂se
sW∂pw A£-bX - r-Xo-bb - m-bX - p- Øns‚ Ub-d-IvS¿ ae-bm-fn-bmb
^ew h∂-t∏mƒ kptajv Pbn-®p.
sIm≠v Pz√-dn-I-fpsS ap∂n¬ H≥]Xp Un πkpw Hcp kn bpw. tPm¿÷v tImin BWv. Cu ZuXy-
henb Xnc-°m-sW∂pw ]ecpw Pbn-®X - n¬ Cßs\ A¤p-Xs - ∏´p Øn¬ henb ]¶p-h-ln® 4 ae-
t_m[w sI´p hogp- ∂ p- s h- sa√mw Hmtcm Zn\-ß-fp-≠m-bm¬ X D]-tbm-Kn®v P\-ßsf NqjWw \nev°p∂ ]Xn-\m-bn-c-°-W-°n\p bm-fn-Iƒ IqSn D≠v. AhcpsS-sbm-
s∂√mw Abmƒ ]d- ™ p. I®-hSw s]mSn-s]m-Sn-°m-sa∂v sNøp∂ X´n- ∏ p- I - s f- ° p- d n®pw kpta-jp-am-cp≠v''. CØ-cØ - n-semcp ∂pw t^mt´m-Ifpw Kth-jWt\´-
At∏m-gmWv kmaq-ly-{]-h¿Ø-I- AXn- \ p≈ hgn Is≠- Ø - W - imkv { X- t _m- [ - s Ø- ° p- d n®pw IY B¿°p-th-W-sa-¶nepw Fhn- ßfpw a‰p-hn-h-c-ßfpw AS-ßp∂
\mb kltZh≥ CS-s]-Sp-∂-Xv. sa∂pw GP‚n-t\mSv Bh-iy-s∏- kwkm- c n- ® p- s Im≠v ]cn- j Øv tSbpw sh®v s]cp-°mw. F∂mepw hm¿Øm-bn-\ß - ƒ s]mXp-sh D≠m-
Abmƒ \m´p-Im-tcm-Smbn tNmZn- Sp-∂p. tPym’ys\ Iq´n-s°m-≠p- Pn√m {]kn-U‚ v Sn. sI. tZh-cm- ]Xn-\m-bn-c-°-W-°n\p kpta-jp- bn-s√∂p ]d-bmw. F¥n\v, ISRO
°p-∂p. "Cu A£-b-Xr-Xob h∂v F√m-‰n\pw Zn\w Ipdn-°p-I- P≥ apt∂m-´p-h∂ - p. kwi-bß- fpw am¿ Cßs\ A¤p- X - s ∏´p bpsS Cu t\´-sØ-∏-‰n-bp≈ D]-
F∂ BNm-cs - Ø-°p-dn®v Bsc- bmWv DS-bmS NXp-jvSn-Zn-\w, a[p- adp-]-Sn-I-fp-sa-√m-ambn AsXmcp \n¬°p-∂p-sh-s∂-gp-Xm≥ teJ-I- hm¿Ø-Iƒ \t∂ Ipd-hm-bn-cp-∂p.
¶nepw apºv tI´n-´pt≠m' Cß- a-£n-Im-Zn-\w, kwKo-Xm-£n-Zn-\w kwhm-Za - mbn amdn. Pn√m Iem-{Sq∏v ∑m¿°v Akm-am-\y-amb bP-am-\- D≠m-bn-cp∂ GXm\pw A\p-_‘
s\- b p≈ ]pØ≥ BNm- c - XpSßnb ]e Ah- X m- c - ß sf Ah-X-cn-∏n® \mS-I-Øn¬ ]n kn `‡n Xs∂ thWw. Cu ]c-ºc hm¿Ø-Iƒ Dƒt]-Pp-I-fn-te°pw
߃°p]n-∂n¬ I®-hS- X - m-X]v c - y- tPym’y≥ {]Xy-£s - ∏-Sp-Øp-Ib
- m- kptcjv_m_p, {]Imiv sN߬, Ah-km-\n-∏n°p-∂Xpw kpta-jns\ sIm≠p-t]m-bn. 10 D]-{K-l-ß-fp-
am-sW-∂pw, tPymXn-jw, hmkvXp, Wv. {]Im-i≥ a´-∂q¿, Fw. kp[o¿ Icp- h m- ° n- b m- W v . kpta- j ns‚ sSbpw {]tXy- I - X - I fpw e£y-
Ge-kp-Iƒ, I]-Si - m-kv{X-߃, Cu Ah-Xm-cß - s
- f√mw tN¿∂v _m_p \µ-Ip-am¿, {ioe-Pv, hn. hn. hnPbw teJ-I≥ BZyw dnt∏m¿´p ßfpw hni-Z-am-°p∂ t_mIvkv
BƒssZ-hß - ƒ F√mw tN¿∂v ]mh-s∏´ a\p-jysc he-ho-in-∏n- dnt\-jv, \oc-P, kn. sI. A\q- sNbvXX - n-\∏- pdw s]cp-∏n®p ImWn- \yqkp-Ifpw an°-hcpw \evIn-bn-√-
a\p-jys\ NqjWw sNøp-Ib - m- Sn-°p-Ib
- m-Wv. Ahsc apf-¶º - n¬ ]vem¬, hn. hn. {io\n-hm-k≥ F∂n- °m-\p≈ {ia-am-WX - v. F∂n´v Fgp- . Npcp-°-Øn¬ CØ-c-Øn-semcp
sW-∂p-sa√mw Abmƒ ]d-bp-tºm- Xe-Io-gmbn sI´n-Øq°n cwK-a[ - y- h-cmWv IYm-]m-{X-ßsf Ah-X-cn- Xp∂p ""Un πkn-eqsS IjvSn®p D∂-Xt- \-´sØ, AXm-bXv imkv{X-
tg°pw kz¿W-hym-]m-cn-I-fpsS Øn¬ Bfn-°-Øp∂ Xobn-en´p ∏n- ® - X v . {]Zo]v a≠q¿ BWv IS∂p IqSn-bh - c - n¬ am{X-a√ kpta- km-t¶-XnI hnP-bsØ th≠-hn[w
jp-am-cp-≈-Xv. G πkpw, F bpw, dnt∏m¿´p sNøm-\p≈ [m¿Ωn-I-
GP‚ v IS-∂p-h-cp-∂p. IØn-°p-I-bm-W-h¿. H∏w tIc-f- \mSIØns‚ cN-\bpw kwhn-[m-
Hs° In´n-b-h-cnepw A{]-Xo-£n- Xbpw C—m-i‡ - nbpw ae-bmf ]{X-
A£-b-Xr-Xo-b-bpsS al-Xz- Øns‚ `q]-Shpw At∏m-gmWv Hcp \hpw \n¿h-ln-®-Xv. ߃°v C\nbpw D≠m-bn-´n-s√-∂Xv
X-ambn anI-®-^ew In´n-b-Xns‚
Aº-c∏pw BÀm-Zhpw A\p-`-hn- hmkvXhw Xs∂.

Edited, Printed & Published by V. Vinod, Parishad Bhavan, Kozhikode - 673002 for Kerala Sastra Sahithya Parishath, Kozhikode -673002, Printed at Kamala Printers, Oyitty Road, Kozhikode -
673001, and Published at Parishad Bhavan, Chalappuram, Kozhikode - 673002. Phone: 0495 2701919, Fax: 0495 2304780