You are on page 1of 43

Nhóm thuyӃt trình gӗm có:

DƯƠNG HӲU THÔNG


NGUYӈN HӖNG TRUNG
LÊ THÀNH TRUNG
BÙI XUÂN TRƯӠNG
HÀ TRUNG TӴ
NGUYӈN ĐӬC TUҨN
PHҤM PHONG TUҨN
NGUYӈN VĂN TUҨN
ĐÀO TIӂN TUYӄN
HOÀNG ANH VŨ
LƯU CÔNG VŨ
] 
 
m hӣi đӝng tӯ là mӝt loҥi thiӃt bӏ điӋn dùng
đӇ điӅu khiӇn tӯ xa viӋc đóng/cҳt, đҧo
chiӅu và bҧo vӋ quá tҧi (nӃu có mҳc thêm
rơle nhiӋt) cho các đӝng cơ ba pha rôtor
lӗng sóc.
m hӣi đӝng tӯ khi có mӝt công tҳc tơ gӑi là
khӣi đӝng tӯ đơn, thưӡng dùng đӇ điӅu
khiӇn đóng cҳt đӝng cơ điӋn.
m hӣi đӝng tӯ có hai công tҳc tơ gӑi là khӣi
đӝng tӯ kép, dùng đӇ khӣi đӝng và điӅu
khiӇn đҧo chiӅu đӝng cơ điӋn. Muӕn khӣi
đӝng tӯ bҧo vӋ đưӧc ngҳn mҥch phҧi mҳc
thêm cҫu chҧy (cҫu chì).
Cách đҩu ĐT đơn 1 bv đ/c 3 pha
m Mҥch lӵc: dây 3 pha đҩu vào 3 tiӃp điӇm
thưӡng mӣ chính cӫa bӝ ĐT.(phía 2RL
nhiӋt đã đưӧc đҩu sҷn).
m Mҥch đk: lҩy 1 pha 220V qua 1 nút nhҩn
đҩu thưӡng kín, đҩu // thưӡng hӣ nӕi tiӃp
qua cuӝn dây cӫa ĐT, đҫu ra qua 02 tiӃp
điӇm cӫa 2 RL nhiӋt vӅ dây N.
 ¥ 
  ͙
͛
a, Cҩu tҥo:
1: Cuӝn dây hút
2: Phҫn dүn tӯ tĩnh
bҵng vұt liӋu sҳt tӯ 
3: Nҳp tӯ đӝng
4: TiӃp điӇm chính
b, Hoҥt đӝng: *Trưӟc khi có „
dòng điӅu khiӇn

Trҥng thái : Chưa có lӵc tӯ tác


đӝng, lò xo kéo mӣ nҳp tӯ 3 , 
tiӃp điӇm chính 4 mӣ
Trưͳc khi có dòng
đi͙u khi͛n
` hi có dòng đi͙u khi͛n
Cҩu tҥo :
1: Cuӝn dây hút
2: Phҫn dүn tӯ tĩnh bҵng
vұt liӋu sҳt tӯ 
3: Nҳp tӯ đӝng
4: TiӃp điӇm chính
„

Trҥng thái : Cuӝn hút 1 có


điӋn, Lӵc tӯ hút nҳp tӯ 3, 
làm đóng tiӃp điӇm 4
|   
  

m Ưu điӇm: điӅu khiӇn đưӧc tӯ xa, an toàn,


tҫn sӕ thao tác cao, bҧo vӋ nhiӅu sӵ cӕ.
m Nhưӧc: Mҥch phӭc tҥp, chi phí cao.
Phương pháp dùng khӣi đӝng tӯ kép.
Gӗm 2 bӝ khӣi đӝng tӯ đơn ghép lҥi.
" # $

 
!
4 %& ' (

6 Đӝng cơ không đӗng bӝ ba pha làm viӋc


liên tөc hay không nhӡ chӫ yӃu vào đӝ
làm viӋc tin cұy cӫa khӣi đӝng tӯ.
6 hӣi đӝng tӯ muӕn làm viӋc tin cұy cҫn
thӓa mãn các yêu cҫu kĩ thuұt sau:
ë TiӃp điӇm phҧi có đӝ bӅn chӏu đưӧc đӝ
mài mòn cao.
ë hҧ năng đóng cҳt cӫa khӣi đӝng tӯ phҧi
cao.
ë Thao tác đóng cҳt phҧi dӭt khoát.
ë Tiêu thө công suҩt ít nhҩt.
ë Bҧo vӋ tin cұy đӝng cơ điӋn khӓi quá tҧi
lâu dài.
ë Thӓa mãn các điӅu kiӋn khӣi đӝng đӝng
cơ không đӗng bӝ rotor lӗng sóc có hӋ sӕ
dòng khӣi đӝng tӯ bҵng tӯ 5 đӃn 7 lҫn
dòng điӋn đӏnh mӭc.
m ĐӇ thӓa mãn các yêu cҫu trên, trong sҧn
xuҩt ngưӡi ta chӃ tҥo tiӃp điӇm đӝng ngày
mӝt nhҽ, đӗng thӡi tăng cưӡng lò xo nén
tiӃp điӇm. Làm như vұy sӁ giҧm đưӧc thӡi
gian chҩn đӝng tiӃp điӇm trong quá trình
mӣ máy đӝng cơ, do đó giҧm đưӧc đӝ
mài mòn tiӃp điӇm.
m Thӡi gian chҩn đӝng là mӝt chӍ tiêu quan trӑng
nói lên đӝ bӅn chӏu mòn cӫa tiӃp điӇm. Các kӃt
quҧ nghiên cӭu thí nghiӋm cho thҩy rҵng nӃu
rút ngҳn đưӧc 0,5ms thӡi gian chҩn đӝng lúc
đóng khӣi đӝng tӯ đӇ mӣ máy đӝng cơ điӋn thì
sӁ giҧm đưӧc đӝ mài mòn tiӃp điӇm đi khoҧng
50 lҫn. Các khӣi đӝng tӯ cӫa Liên Xô (cũ) có
loҥi š như kiӇu š422, thӡi gian chҩn đӝng chӍ
3ms, kiӇu š222 - 1,5ms, đӗng thӡi khҧ năng
đóng ngҳt vӅ điӋn đã đҥt tӟi 1.106 lҫn thao tác.
Hãng Siemens (Đӭc) sҧn xuҩt khӣi đӝng tӯ đҥt
đưӧc tuәi thӑ vӅ điӋn tӟi 2.106 lҫn thao tác (ví
dө kiӇu -915).
m hi ngҳt khӣi đӝng tӯ, điӋn áp phөc hӗi
trên tiӃp điӇm bҵng hiӋu sӕ điӋn áp lưӟi
và sӭc điӋn đӝng cӫa đӝng cơ điӋn. Ӄt
quҧ trên các tiӃp điӇm chӍ còn xuҩt hiӋn
mӝt điӋn áp bҵng khoҧng (15 , 20)% Uđm
tӭc là thuұn lӧi cho quá trình ngҳt. Các kӃt
quҧ nghiên cӭu thí nghiӋm vӅ khӣi đӝng
tӯ cho thҩy đӝ mòn tiӃp điӇm khi đóng
đӝng cơ lӟn gҩp 3 đӃn 4 lҫn đӝ mòn tiӃp
điӇm khi ngҳt khӣi đӝng tӯ trong điӅu kiӋn
đang làm viӋc bình thưӡng.
h)* +, * 
 (-   

m Tuәi thӑ cӫa các tiӃp điӇm vӅ điӋn và vӅ


cơ thưӡng do ba yӃu tӕ sau đây quyӃt
đӏnh:
ë Ӄt cҩu.
ë Công nghӋ sҧn xuҩt.
ë Sӱ dөng vұn hành và sӱa chӳa.
¦ Đͱ b͙n chu mòn v͙ đi͟n
m Đӝ mòn tiӃp điӇm vӅ điӋn lӟn nhҩt khi
khӣi đӝng tӯ mӣ máy đӝng cơ điӋn không
đӗng bӝ rotor lӗng sóc, hӗ quang điӋn sinh
ra khi các tiӃp điӇm đӝng dұp vào tiӃp
điӇm tĩnh bӏ chҩn đӝng bұt trӣ lҥi. Lúc này
dòng điӋn đi qua khӣi đӝng tӯ bҵng 6 - 7
lҫn dòng điӋn đӏnh mӭc, do đó hӗ quang
điӋn cũng tương ӭng vӟi dòng điӋn đó.
m Ӄt quҧ nghiên cӭu, thí nghiӋm vӟi nhiӅu
kiӇu khӣi đӝng tӯ khác nhau cho thҩy
rҵng khi giҧm thӡi gian chҩn đӝng các tiӃp
điӇm, đӝ bӅn chӏө mòn cӫa chúng tăng lên
rõ rӋt. Trong chӃ tҥo khӣi đӝng tӯ ngày
nay ngưӡi ta thưӡng dùng kӃt cҩu tiӃp
điӇm bҳc cҫu đӇ giҧm bé thӡi gian chҩn
đӝng thӭ nhҩt, đӗng thӡi làm tiӃp điӇm
đӝng có trӑng lưӧng bé và tăng cưӡng lò
xo nén ban đҫu lên tiӃp điӇm. Giҧm thӡi
gian chҩn đӝng thӭ hai bҵng cách đһt
nӋm lò xo vào lõi thép tĩnh đӗng thӡi vӟi
viӋc nâng cao đӝ bӅn chӏu mài mòn vӅ cơ
cӫa nam châm điӋn.
m Tình trҥng bӅ mһt làm viӋc cӫa các tiӃp
điӇm cũng ҧnh hưӣng rõ rӋt đӃn mӭc đӝ
mài mòn. ĐiӅu này thưӡng xҧy ra trong
qúa trình sӱ dөng và nhҩt là do chҩt
lưӧng sӱa chӳa bҧo dưӥng tiӃp điӇm.
HiӋn tưӧng cong vênh, nghiêng các bӅ
mһt tiӃp điӇm làm tiӃp xúc xҩu dүn tӟi
giҧm nhanh chóng đӝ bӅn chӏu mòn cӫa
tiӃp điӇm. ĐӇ giҧm ҧnh hưӣng cӫa hiӋn
tưӧng này, ngưӡi ta thưӡng chӃ tҥo tiӃp
điӇm đӝng có đưӡng kính bé hơn tiӃp
điӇm tĩnh mӝt chút và có dҥng mһt cҫu.
b Đͱ b͙n chu mòn v͙ cơ
m Cũng như hҫu hӃt các thiӃt bӏ điӋn hҥ áp,
các chi tiӃt đӝng cӫa khӣi đӝng tӯ làm
viӋc không có dҫu mӥ bôi trơn, tӭc là làm
viӋc khô. Do đó phҧi chӑn vұt liӋu ít bӏ
mòn do ma sát và không bӏ gӍ. Ngày nay
ngưӡi ta thưӡng dùng kim loҥi - nhӵa có
đӝ bӅn chӏu mòn cao, có thӇ bӅn gҩp 200
lҫn đӝ mòn giӳa kim loҥi - kim loҥi.
Các yӃu tӕ ҧnh hưӣng đӃn đӝ bӅn
chӏu mài mòn vӅ cơ cӫa khӣi đӝng
tӯ thưӡng là:

m ë iӇu kӃt cҩu (cách bӕ trí các bӝ phұn cơ


bҧn).
m ë Phө tҧi riêng (tӍ tҧi) ӣ chӛ có ma sát và
va đұp.
m ë HӋ thӕng giҧm chҩn đӝng cӫa nam
châm.
Chӑn đúng khӣi đӝng tӯ, sӱ dөng và
vұn hành đúng chӃ đӝ, cũng làm tăng
tuәi thӑ vӅ cơ. Đӕi vӟi các khӣi đӝng tӯ
kiӇu thông dөng, cҫn phҧi đҧm bҧo:
m ë Làm sҥch bөi và ҭm nưӟc.
m ë Lӵa chӑn phù hӧp vӟi công suҩt và chӃ đӝ
làm viӋc cӫa đӝng cơ.
m ë Lҳp đһt đúng, ngay ngҳn, không đӇ khӣi
đӝng tӯ bӏ rung, kêu đáng kӇ. Đӝ bӅn chӏu mài
mòn vӅ cơ khí cӫa khӣi đӝng tӯ có thӇ đҥt tӟi
10.106 lҫn thao tác đóng/cҳt.
] $ .
m hӣi đӝng tӯ thưӡng đưӧc phân chia:
m ë Theo điӋn áp đӏnh mӭc cӫa cuӝn dây hút :
36V, 127V, 220V, 380V, và 500V.
m ë Theo kӃt cҩu bҧo vӋ chӕng tác đӝng bӣi môi
trưӡng xung quanh có các loҥi: hӣ, bҧo vӋ,
chӕng bөi, chӕng nә,...
m ë Theo khҧ năng làm biӃn đәi chiӅu quay
đӝng cơ điӋn: có loҥi không đҧo chiӅu và đҧo
chiӅu.
m ë Theo sӕ lưӧng và loҥi tiӃp điӇm : có loҥi
thưӡng mӣ và thưӡng đóng.
Căn cӭ vào điӅu kiӋn làm viӋc cӫa khӣi
đӝng tӯ như đã nêu ӣ trên, trong chӃ tҥo
khӣi đӝng tӯ, ngưӡi ta thưӡng dùng kӃt
cҩu tiӃp điӇm bҳc cҫu (có hai chӛ ngҳt
mҥch ӣ mӛi pha) do đó đӕi vӟi cӥ nhӓ
dưӟí 25A không cҫn dùng thiӃt bӏ dұp hӗ
quang cӗng kӅnh dưӟi dҥng lưӟi hoһc
hӝp thәi tӯ.
4 |
4

"/01
23445666
7 809:4
;$<=3h
1-
"3
"/"1/|
m - hӣi đӝng tӯ loҥi
LC1F, dùng cho điӅu
khiӇn đӝng cơ có
công suҩt lên tӟi
450 , tҧi AC3
m - Cuӝn dây điӅu
khiӇn có điӋn áp điӅu
khiӇn AC, DC
m - Đӝ bӅn cơ khí và
đӝ bӅn điӋn cao - 5 -
10 triӋu lҫn đóng cҳt
cho congtactor tӯ
115 - 500A; 630-
800A
] 
] 
44 - >
>8-
4
4 - >
244 - >
Ÿ;4?

 - >
§ § -@88)-A§§
|8B
8
1442 6
Chúc các bҥn thành công