Вы находитесь на странице: 1из 1

Runa Vimochana Mantram

Devata karya sidhyartham , sabha sthambhasam udbhavam,


Sri nrusimham mahaveeram namami runa mukthaye. 1

Lakshmyalingitha vamangam, bhakthanaam vara dayakam,


Sri nrusimham mahaveeram namami runa mukthaye. 2

Aantramaladaram , sankha charabjayudha darinam,


Sri nrusimham mahaveeram namami runa mukthaye. 3

Smaranath sarva papagnam, khadruja visha nasanam,


Sri nrusimham mahaveeram namami runa mukthaye. 4

Simhanadenaahath, digdanthi bhayanasanam,


Sri nrusimham mahaveeram namami runa mukthaye. 5

Prahlada varadam, srresam, daithyeswara vidharinam,


Sri nrusimham mahaveeram namami runa mukthaye. 6

Veda vedantha yagnesam , brahma rudradhi vandhitham,


Sri nrusimham mahaveeram namami runa mukthaye. 7

Krooragrahai peedithanam bhakthanam abhaya-pradham,


Sri nrusimham mahaveeram namami runa mukthaye. 8

Ya idam padathe nithyam , runa mochana samgnakam(SANAHYOOKATAM),


Anruni jayathe sathyo , dhanam seegramavapnuyath. 9

HARI-OM SHRI LAXMI-NARSIMHA SWAMI KRUPA-KATAKSHA PURUVAARTHAM


SHREE Surya Narayana murthy NAMAH SHREE YAJAMANAHA SHIGRAHAMEVA
RUNA-VIMOCHANA PRAAPTI SIDHDHI-Rhasthu(Tathaastu USED FOR GETTING
BLESSINGS)

Om Ugram-Veeram Maha Vishnum Jwalantha Sarvotto-Mukham.


Narsimha-bhish anam bhradram mrutruyur-mrutruyur Namamayaham

Om Hari Om

Оценить