Вы находитесь на странице: 1из 27

НИЙТЛҮҮЛСЭН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ

№ Зохиогч Нийтлэлийн нэр Хаана, хэзээ нийтлүүлсэн


УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААН
М.Амбага Амьд организмд биоантиоксидантын ач ШУА-ийн БНХ-ийн бүтээл
1
холбогдол №4, УБ хот, 1978, х.10-12
М.Амбага Ургамал, амьтан болон нийлэг гаралтай ШУА-ийн БНХ-ийн бүтээл
В.Ю.Куликов нэгдлүүдээс гарган авсан ус, спиртэд уусдаг №5, УБ хот, 1979, х.9-11
2
Ц.Хайдав бодисуудын антиоксидант идэвхийг
тодорхойлох
М.Амбага Хархны элэгний өөхний бодисын чөлөөт ШУА-ийн БНХ-ийн бүтээл
3 Ц.Хайдав язгуурт исэлдэлтийн урвалд гүрвэлийн №5, УБ хот, 1979, х.11-13
В.Ю.Куликов спиртэн уусмалын үзүүлэх нөлөө
М.Амбага Цагаан хулганы элэгний өөхний бодисын ШУА-ийн БНХ-ийн бүтээл
4 Ц.Хайдав аскорбат хамааралт хэт исэлдэлтийн №5, УБ хот, 1979, х.13-15
В.Ю.Куликов процесст барагшуны нөлөө
М.Амбага Амьтан ургамлын гаралтай бэлдмэлүүдэд ШУА-ийн БНХ-ийн бүтээл
5 В.Ю.Куликов тос, спиртэд уусдаг антиоксидант бодисын №5, УБ хот, 1979, х.15-17
Ц.Хайдав нийт хэмжээг үнэлэх
М.Амбага Барагшуны зарим судалгаа ШУА-ийн БНХ-ийн
6 Ц.Хайдав бүтээл , №6 УБ хот, 1982,
х.3-10
М.Амбага Барагшуны антиоксидант нөлөөг судалсан ШУА-ийн БНХ-ийн бүтээл
7
зарим дүн №7, УБ хот, 1985, х.7-9
М.Амбага Динамика изменений размеров зон В кн: Актуальные вопросы
А.Х.Коган повреждения миокарда при постоянной и экспериментальных и
8
Н.И.Лосев транзиторной ишемии клинических исследований.
А.Н.Кудрин Москва, 1983, стр 74-75
М.Амбага Влияние-адреноблокатора атенолола на Бюл.экспер.биол. и мед.
А.Х.Коган размеры некроза миокарда при Москва, 1984, № 1 стр 55-
9 А.Н.Кудрин транзиторной и постоянной коронарной 57
М.Д.Машковск окклюзии
ий
М.Амбага Изменения размеров зоны повреждения Бюл.экспер.биол. и мед.
А.Х.Коган миокарда при постишемической Москва, 1984, № 3 стр 270-
10
Н.И.Лосев реперфузии 271
А.Н.Кудрин
М.Амбага О простой гравиметрической методике Пат.физиология и
А.Х.Коган определения размера инфаркта миокарда экспер.терапия, Москва,
11
Н.И.Лосев 1984, №5, стр 80-82

М.Амбага Методика определения площади Фармакология и


А.Х.Коган неперфузируемого миокарда при токсикология Москва,
12 Н.И.Лосев коронарооклюзионной ишемии с помощью 1984, №6, стр 90-96
микросфер, окрашенных трипановым
синим
13 М.Амбага Фармакотерапевтическое действие кардио- Диссертация на соискание
селективных блокаторов- ученой степени кандидата
адренорецепторов /ОФ 4647/ и медицинских наук, Москва,
антиоксиданта дибунола при инфаркте 1984, 300 с, х.х 18.7
миокарда, вызванном постоянной и
транзиторной коронарооклюзионной
ишемией /экспери-ментальное
исследование/
М.Амбага К вопросу об образовании краевой
А.Х.Коган ″ прооксидантной″ зоны и её роли в Бюл.экспер.биол.и мед.
14 усилении свободнорадикального Москва, 1986, №5, стр 538-
перекисного окисления липидов в регионе 539
ишемии и инфаркта миокарда
М.Амбага Особенности динамики феномена ″ но- Бюл.экспер.биол.и мед.
А.Х.Коган рефлоу″ при реперфузии миокарда в Москва, 1986, №1, стр 16-
15 18
зависимости от длительности
предшествующей ишемии
М.Амбага Динамика соотношения размеров Кардиология, Москва,
А.Х.Коган неперфузируемой зоны и зоны 1987, № 3, стр 101-103
16 повреждения миокарда при постоянной и
транзиторной коронарооклюзионной
ишемии
М.Амбага Динамика размеров зоны нормального Пат,физ. И экспер.терапии,
А.Х.Коган миокарда, прилегающей к зоне риска Бюлл.экспер.биол.и мед.
17 развития инфаркта и вовлекаемой в процесс 1985. № 12, ст 758-760
повреждения при постоянной и
транзиторной ишемии
М.Амбага Сравнительное изучение Фармакология и
А.Х.Коган антиинфарктогенного действия токсикология Москва,
адреноблокатора атенолола, Астрагала 1987, № 6, стр 47-51
18
пестрого и антиоксиданта дибунола при
инфаркте миокарда, вызванном постоянной
и транзиторной ишемией
М.Амбага Correlation Link between the size of La Sante Publique 1984, 4,
19 Limitrophe area and the level of RFPOL p.315-327
within the evolutionary infarot
Хувьсанги хунчир ургамлын усан ханд, ″ Ардын эмнэлэгт
-адренорецепторыг сонгомол хориглогч ОФ хэрэглэж байсан эмийн
20 4647 эмийн комбинацын идэвхийг зүрхний ургамлын зарим судалгаа″
шигдээс өвчний эмгэг загвар дээр судалсан дүн шинжилгээний тойм,
дүнгээс УБ хот, 1989, х.3-10
М.Амбага Тагшийн дархлалын урвалын эрчимд ″ Ардын эмнэлэгт
Б.Туяа үзүүлэх нөлөөг судалсан дүнгээс хэрэглэж байсан эмийн
21 ургамлын зарим судалгаа″
дүн шинжилгээний тойм,
УБ хот, 1989, х.14-18
М.Амбага Ман-сер-чим хэмээх нэгэн жорын тухай Монголын анагаах ухаан.
22 Б.Саранцэцэг 1990.№1,х.3-10
Т.Долгорсүрэн
М.Амбага Зүрхний булчингийн ишеми өвчний үед Монголын анагаах ухаан.
23 ЭКГ-ын өвөрмөц үзүүлэлт ба ӨХИП-ын 1990.№3, х.15-17
эрчмийн хоорондох корреляци
24 М.Амбага Таван цул эрхтний үйл ажиллагааны Монголын анагаах ухаан.
хоорондын харьцаа, цаг улирлын 1990.№2, х.29-31
нөлөөллийн талаархи монгол анагаах
ухааны онолын уламжлалыг судлах
асуудалд
М.Амбага Цэх галуун таваг ургамлын нийлбэр Монголын анагаах ухаан.
25 Б.Саранцэцэг алкалиодын антиоксидант, мембран 1990.№1, х.31-34
Т.Долгорсүрэн бэхжүүлэх идэвхи
М.Амбага Туршлагын амьтдад загварчилж үүсгэсэн Монголын анагаах ухаан.
Б.Саранцэцэг элэгний үрэвслийн үед ӨХИП эрчимжих 1990.№3, х.28-34
26
Т.Долгорсүрэн байдал, түүнд Цэх галуун тавгийн нийлбэр
алкалоидын үзүүлэх нөлөө
М.Амбага Дэлүүний үйл ажиллагааны талаархи Монголын анагаах ухаан.
27 Б.Саранцэцэг Монгол анагаах ухааны ойлголтыг 1990.№3, х.25-29
Т.Долгорсүрэн тодруулан судлах асуудалд
М.Амбага Монголын анагаах ухааны хий, шар, Монголын анагаах ухаан.
28 Б.Саранцэцэг бадганы онолыг тайлбарлах асуудалд 1991.№1, х.38-43
Т.Долгорсүрэн
М.Амбага Монголын анагаах ухааны хий, шар, ШУА-ийн мэдээ, 1991, №
29 Г.Наранцэцэг бадганы онолыг термодинамикийн хуулийн 2, х.84-91
Б.Саранцэцэг үүднээс тайларлах нь
М.Амбага Монгол анагаах ухааны хий, шар, бадганы
Б.Саранцэцэг онол нь амьд бие махбодий мембрант ШУА-ийн мэдээ, 1992, №
30 байгууламжаас нөхцөлдсөн ″ бүтэц-үйл 1, х.31-38
ажиллагааны олон хэлбэрийг тусган
илэрхийлсэн ухагдахуун болох″
М.Амбага Таван цул эрхтнийг хий, шар, бадган Судалгаа шинжилгээний
Б.Саранцэцэг голлосон хэмээн МАУ-д хуваах байдал ба тойм, 1992, х.3-11
31
тэдгээрийн мембрант байгууламжийн
бүтцийн онцлог
М.Амбага Таван цул эрхтний бүтэц үйл ажиллагааны Судалгаа шинжилгээний
Б.Саранцэцэг хоорондын харьцаа, цаг улирлын тойм, 1992, х.11-21
32 нөлөөллийн талаархи МУАУ-ны онол ба
мембрант байгууламжийн давтамжит
өөрчлөлтийн хоорондын уялдаа
М.Амбага Дорно дахины анагаах ухааны уламжлал Монголын анагаах ухаан,
33 М.Чүлтэмсүрэн дээр тулгуурлан элэг хамгаалах үйлдэлтэй 1992, № 2, х.39-46
Б.Саранцэцэг шинэ жор боловсруулах асуудалд
М.Амбага Амьдралын үүсэлд биомембраны ШУА-ийн мэдээ, 1993, №
Б.Саранцэцэг гүйцэтгэсэн үүрэг нь дорнодахины анагаах 3, х.64-69
34
ухааны хий, шар, бадганы онолоор
тусгагдсан байж болох нь
М.Амбага Хийн тухай МУАУ-ны ойлголт ба ШУА-ийн мэдээ, № 1, х.39-
35
Б.Саранцэцэг мембрант байгууламж 42
М.Амбага Судасны хатуурал өвчин ба ХШБ хурах, ШУА-ийн мэдээ, 1993, №
36 Г.Наранцэцэг хөдлөх цаг улирал, идээ ундааны талаархи 4, х.69-72
МУАУ-ы ойлголтын харилцан уялдаа
М.Амбага Элэгний өвчний талаархи МУАУ-ы ШУА-ийн мэдээ, 1991, №
37
Б.Саранцэцэг ойлголтыг тайлбарлах асуудалд 3, х.42-45
М.Амбага Хий шар, бадганыг арвидуулах үйлдэлтэй ШУА-ийн мэдээ, 1994, №
38
Б.Саранцэцэг идээ ундаа ба мембрант байгууламж 3, х.36-40
М.Амбага Хүний насыг даган ХШБ өөрчлөгдөх тухай ШУА-ийн мэдээ, 1994, №
39 Б.Саранцэцэг МУАУ-ы онолыг мембрант байгууламжтай 3, х.72-77
холбон судлах асуудалд
М.Амбага Ходоодны өвчний талаархи МУАУ Монголын анагаах ухаан
40
А.Алтанцэцэг ойлголтыг тайлбарлах асуудалд 1994, № 4 х.12-16
М.Амбага Хий, шар, бадганы хайлалт, царцалтын Монголын анагаах ухаан
41 Б.Саранцэцэг тухай Дорнодахины анагаах ухааны онол ба 1994, № 4 х.24-28
мембрант байгууламж
М.Амбага Склерон эмийн судалгааны дүнгээс Монголын анагаах ухаан
42
Г.Наранцэцэг 1994, № 4 х.31-35
М.Амбага Цэх галуун тавгийн нийлбэр алкалоидын Монголын анагаах ухаан
Б.Саранцэцэг антиоксидант, мембран бэхжүүлэх болон 1994, № 4 х.16-20
43
Б.Долгорсүрэн иммуномодулятор үйлдлийн харилцан
уялдаа
М.Амбага Халуун өвчний талаархи МУАУ-ы ШУА-ийн мэдээ, 1995, №
44
Б.Саранцэцэг ойлголтыг тайлбарлах асуудалд 1, х.22-28
М.Амбага ″ Хий, шар, бадган-мембрант ШУА-ийн мэдээ, 1995, №2,
45 Б.Саранцэцэг байгууламж″ шинэ санааны онол, практик х.48-55
танин мэдэхүйн ач холбогдол
М.Амбага Дархлалын эсийн зохицуулга ба Монголын анагаах ухаан
46
Б.Саранцэцэг эрчимжилт, мембраны байгууламж 1995, № 3, х.41-44
Бөөрний хүйтэн хий өвчний тухай МУАУ- ″ Мал эмнэлэг″ , 1995 №1,
47 М.Амбага ны ойлголтыг мембраны өөрчлөлттэй х.10-12
Б.Саранцэцэг холбон тайлбарлах нь
М.Амбага Судас шинжлэлийн аргын ШУ мөн чанарыг ШУА-ийн мэдээ, 1995, №
48
Ш.Болд тогтоох асуудалд 4, х.10-16
М.Амбага Эмийн бодисын иммун заслын үйлдлийн Монголын анагаах ухаан
49 Б.Саранцэцэг эрчимжилт мембраны төлөвөөс хамаарах 1995, № 4, х.3-8
П.Болормаа
М.Амбага Нарийн навчит цахилдгийн фитохими, Монголын анагаах ухаан
50 Б.Саранцэцэг фармакологийн судалгаа 1995, № 3, х.14-19
Г.Пүрэвсүрэн
М.Амбага Судал шинжлэлийн үндсэн баримтлалын Монголын анагаах ухаан
51
Ш.Болд талаархи МУАУ онолын ШУ мөн чанар 1995, № 3, х.22-26
М.Амбага ″ ХШБ-МБ″ шинэ санааны гүн ухааны Монголын анагаах ухаан
52
Б.Саранцэцэг зарим асуудалд 1995, № 3, х.34-39
М.Амбага Зарим эмийн ургамлын антиоксидант Монголын мал эмнэлэг,
53
Б.Саранцэцэг идэвхийг судалсан дүнгээс 1995, №4, х.18-22
М.Амбага ″ ХШБ-МБ″ шинэ санааг тогтолцооны ШУА-ийн мэдээ 1996, № 1,
54
онолын үүднээс тайлбарлах нь х.42-52
М.Амбага Дорнодахины анагаах ухааны онолын мөн Монголын анагаах ухаан
55
Б.Саранцэцэг чанарыг судлах аргачлалын асуудалд 1997, № 2, х.14-16
М.Амбага ″ Субстанци-гадаад шинж-хийсвэрлэлт″ ШУА-ийн мэдээ, 1997, №1,
56
шинэ аргачилсан хандлагын мөн чанар х.23-28
М.Амбага Нарийн навчит цахилдгийн бэлдмэлийн ХААИС-ийн эрдмийн
57 Б.Саранцэцэг бөөр хамгаалах үйлдэл бичиг УБ, 1997, х.65-67
П.Болормаа
58 М.Амбага Цул, сав эрхтэн болон судасны гадаад ХААИС-ийн эрдмийн
илрэлийн хооронд мэдээлэл зөөгч хүчин бичиг УБ, 1997, х.67-69
Б.Саранцэцэг зүйлийг судлан тогтоох асуудалд
М.Амбага Зүрхний шигдээс өвчний эмчилгээний Уламжлалт анагаах ухаан,
59 Б.Саранцэцэг, асуудалд 1997, №1, х.
Л.Хүрэлбаатар
М.Амбага ″ Цон, ган, чаг″ цэгүүд дээр судас Уламжлалт анагаах ухаан,
60 Ш.Болд шинжлэл явуулах уламжлалт аргын ШУ 1997, №1, х.
Б.Саранцэцэг судалгаа
М.Амбага Толгодын бударганы иммунотроп үйлдэлд Уламжлалт анагаах ухаан,
61 Б.Саранцэцэг, мембраны төлөвийн өөрчлөлтийн үзүүлэх 1997, №1, х.
П.Цэдэн нөлөө
М.Амбага Зарим эмийн ургамлын бөөр хамгаалах ″ Шинэ эм″ сэтгүүл 1997,
62 Б.Саранцэцэг үйлдлийн судалгаа № 1, х.
Т.Долгорсүрэн
М.Амбага Элэгний эсийн хурц үхжлийн үеийн ″ Шинэ эм″ сэтгүүл 1997,
63 дархлал зохицуулгын алдагдалд толгодын № 1, х.
П.Цэдэн бударганы үзүүлэх нөлөө
М.Амбага Current status of Herbal Medicine in Mongolia Guidelines for appropriate
use of Herbal Medicine,
64
1997, p.147-150 /WHO
Rowpacfic/
М.Амбага Толгодын бударганы фармакологийн ″ Гэмтэл согог″ сэтгүүл,
65 П.Цэдэн судалгаа 1998, №1
Б.Саранцэцэг
М.Амбага Зүрхний ишемийн голомтод No reflow АУХ-ийн эрдмийн бичиг
66
бүс үүсэх тухай 1998 № 1
М.Амбага The constitution type of human body and ШУА-ийн мэдээ № 1
67
Б.Саранцэцэг membrane structure
М.Амбага Хоёр валентаар төмрийн прооксидант Онош 1999, №2, х.9-12
68 Б.Цэрэндагва үйлдэл, ба уламжлалт жорыг заслын
Б.Саранцэцэг үйлдлийн механизм
М.Амбага Хий шар, бадган-МБ шинэ санаа ба ″ Хорт хавдар″ сэтгүүл
69
хавдрын эсрэг эмийн судалгаа 1999 №2
М.Амбага Хий, шар, бадган-МБ шинэ санаан дээр АУХ-ийн эрдмийн бичиг
70 тулгуурлан хавдрын эсрэг үйлдэлтэй эм №2
гарган авах
М.Амбага Идээ ундааны амт чадал эрдмийн тухай АУХ-ийн эрдмийн бичиг
71 УАУ-ны ойлголтын мембраны механизмыг №2
хавдрын эмчилгээнд ашиглах боломж
М.Амбага Хануур заслын үйлдлийн механизмын ″ Онош″ 1999. № 3, х.45-
72
талаархи шинэ санаа 47
М.Амбага Апоптоз ба хавдрын өсөлтөнд үзүүлэх ″ Онош″ 1999. № 3, х.42-
73
түүний нөлөө 44
М.Амбага Элэгний өвчний тухай Монгол анагаах “Монгол эм, эмнэлэг”,
74
ухааны үзэл баримтлал 2001, т.15, №2, х.10-18
М.Амбага “Хий, шар, бадган - мембрант байгууламж” “АУХ-ийн эрдмийн бичиг”,
75
шинэ санааны гүн ухааны үндэслэл 2001,, №3, х. 168-172
М.Амбага “Хий, шар, бадган - мембрант байгууламж” “Монголын анагаах ухаан”,
76
шинэ санаа 2001, №1, х.3-9
77 М.Амбага Хавдрын эсрэг үйлдэлтэй “Эллипин“ эмийн --х-- х.9-12
судалгаа
М.Амбага Нарийн цахилдагийн бөөр хамгаалах --х-- х.9-12
78
идэвхи
М.Амбага Уламжлалт судас шинжлэлийн аргын --х-- х.15-19
79
мембраны механизм
80 М.Амбага Хувьсанги хунчрын зүрх хамгаалах идэвхи --х-- х.19-22
М.Амбага Протопины алкалоидын элэг хамгаалах --х-- х.22-25
81
идэвхи
М.Амбага Хануур заслын үйлдлийн мембраны --х-- х.25-28
82
механизм
М.Амбага Ходоод хамгаалах үйлдэлтэй эмийн --х-- х.28-32
83
бодисын судалгаа
М.Амбага Шинэсэрхүү бударганы дархлал сэргээх --х-- х.32-38
84
үйлдлийн судалгаа
М.Амбага Түвд, Монгол, Хятад уламжлалт анагаах --х-- х.42-47
85 ухааны мөн чанарыг мембрант
байгууламжтай холбон тайлбарлах
М.Амбага Уламжлалт анагаах ухааны онолын --х-- х.47-49
86 төлөвшилтөд монголчуудын оруулсан хувь
нэмрийг тодруулах нь
М.Амбага Төөнө засал, түүний уламжлалт ба орчин --х-- х.49-52
87
үеийн хэрэглээ
М.Амбага Уламжлалт анагаах ухаан судлалын Монголын шинжлэх ухаан,
88
цаашдын хандлага II боть
М.Амбага Салимон эмийн эмнэл зүйн судалгааны дүн “Монголын анагаах ухаан”,
89
2002, №1, х.36-41
М.Амбага Хорлогч гэм - хорлогдогч махбодын тухай “Монголын анагаах ухаан”,
90 уламжлалт анагаах ухааны ойлголтыг 2002, №2, х.52-55
тайлбарлах онол-арга зүйн асуудалд
М.Амбага Зарим зүйл цахилдагийн фармакологи “Монголын анагаах ухаан”,
91
судалгааны дүнгээс 2002, №2, х.55-58
Ц.Мөнхтуяа, Сэтгэл түгшлийн үед өөхний хэт “Монголын анагаах ухаан”,
Б.Саранцэцэг, исэлдэлтийн процесс эрчимжих байдал, 2003, №2, х.9-13
92
М.Амбага түүнд зарим уламжлалт жорын үзүүлэх
Ц.Чимгээ нөлөө
Ж.Баярмаа, Потанины хотирын (Zygophullum Potaninii “Монголын анагаах ухаан”,
М.Амбага, Maxium) бэлдмэлийн хорон чанар, 2003, №2, х.35-38
93 Б.Саранцэцэг, үрэвслийн эсрэг идэвхи болон
Л.Мягмар, антиоксидант үйлдлийг холбон судалсан
Ц.Чимгээ дүн
Ж.Баярмаа, Элэгний үрэвслийн үед селений тоо хэмжээ “Монголын анагаах ухаан”,
М.Амбага, өөрчлөгдөх байдал, түүнд Потанины 2004, №3, х.53-55
Г.Энхмаа, хотирын үзүүлэх нөлөө
94
Ц.Бямбасүрэн,
Л.Мягмар,
Р.Шинэхүү
Хүн төрөлхтөний ангаах ухааны ирээдүйг “Монголын анагаах ухаан”,
95 хөтөлгөө морьтой зүйрлэхийн учир 2004, №2, редакцийн
зурвас
96 Б.Саранцэцэг, Хий, шар, бадган, мембраны 3 төлөв, “Монголын анагаах ухаан”,
Л.Хүрэлбаатар редокси-потенциалын 3 төлөв кодын 2004, №2
шилжилтийг тогтоосон судалгааны үр дүн
Б.Саранцэцэг, Хий, шар бадган хайлж царцах тухай УАУ- “Монголын анагаах ухаан”,
97 Л.Хүрэлбаатар ы онолын ойлголтыг элэгний хурц өвчний 2004, №2
загвар дээр судалсан дүн
Д.Цэрэндагва “Төмрийн ихсэлт порфирий өвчнийг Онош сэтгүүл, 1999 он,
Б.Болорчимэг уламжлалт анагаах ухааны аргаар эмчлэх №4, хуудас 34-36
98
З.Мэндсайхан нь”
С.Сээсрэгдорж
Д.Цэрэндагва “The new conception on mechanism of action Онош сэтгүүл, 2000 он,№1,
М.Амбага of the <<Digta-3>>” хуудас 32-34
99
Б.Саранцэцэг
Н.Төмөрбаатар
С.Сээсрэгдорж “Элэгний хурц үрэвслийн үед “ӨХИП-АО” Онош сэтгүүл 2001, №2,
Ч.Чимэдрагчаа тогтолцооны тэнцвэр алдагдах байдал хуудас 6
100 Д.Чулуунчимэг түүнд Дэгд-3 тангийн үзүүлэх нөлөө”
С.Хишигжарга
л
Д.Цэрэндагва .“Элэгний халуун чанартай өвчний үед Монголын анагаах ухаан
С.Олдох Дэгд-3 тан, хануур заслыг хавсран хэрэглэх сэтгүүл8 Улаанбаатар, 2002
101
С.Хишигжарга асуудалд” он, хуудас 37
л
Д.Цэрэндагва “Хануур заслын үйлдлийн мембраны Монголын анагаах ухаан
102 М.Амбага механизм” сэтгүүл, 2001 он, №1,
Б.Саранцэцэг х 25
.Цэрэндагва . “Элэгний халуун чанартай өвчний үед Монголын анагаах ухаан
103 Б.Баянмөнх Дэгд-3 тан, хануур заслыг хавсран хэрэглэх сэтгүүл, 2001 он,
Л.Долгорсүрэн асуудал” №2,хуудас 35
Д.Цэрэндагва Ханах засал Эрдэм шинжилгээний
Н.Төмөрбаатар бүтээлийн цуврал,
104
М.Амбага Улаанбаатар 2002
Б.Саранцэцэг
Г.Оргилбаяр, ”Гепатитийн үед тарваганы ба
зэрлэг Эврика-2007, багш оюутны
105 Д.Цэрэндагва, гахайн элгийг хэрэглэсэн дүн” эрдэм шинжилгээний
Б.Туул хурал,
Г.Оргилбаяр, ”Элэгний үрэвслийн үед тарваганы ба “УАУ-ы өнөөгийн байдал
Д.Цэрэндагва, зэрлэг гахайн элгийг хүнсний нэмэлтээр ба хэтийн төлөв”
106
Д.Энхмаа хэрэглэсэн үеийн гистоморфологи Уламжлалт анагаах ухааны
өөрчлөлт” бага хурал
Б.Бадамсүрэн Элэгний хатуурлын үеийн цусны бүлэгнэлт, Эрдмийн чуулган-50, 2008,
107 Д.Цэрэндагва цус алдалтаас урьдчилан сэргийлэх №9, хуудас165-167
Б.Цэрэндаш
Д.Бадамсүрэн Элэгний циррозын бүтцийн судалгааны дүн Эрдмийн чуулган-51
108 Б.Сувд
Д.Цэрэндагва
109 Batgerel L., Research result on clinical effect of "Heplipin" Abstract book, The 3rd
Ambaga M preparation in hepatocellular carcinoma International Conference on
The result clinical effect in the “Barbad-10” “Traditional Medicine:
preparation with chronic hepatitis current situation and the
future status” 14-16
September, 2009,
Ulaanbaatar, Mongolia, p-
9,10
Batgerel L., Research result on clinical effect of "Heplipin" Уламжлалт ба орчин үеийн
Ambaga M preparation in hepatocellular carcinoma анагаах ухааны интегратив
110
The result clinical effect in the “Barbad-10” тогтолцоо” сэтгүүл 2008 он
preparation with chronic hepatitis №1
Л.Батгэрэл, Ходоодны хорт хавдар бүхий өвчтөний "Залуу судлаачдын
М.Амбага эмчилгээний явцыг хий, шар, бадганы эмгэг эрдмийн чуулган"
111
тоон харьцаагаар хянасан дүн илтгэлийн хураангуй
Улаанбаатар, 2006, х 9-10
Л.Батгэрэл, Элэгний анхдагч өмөнгийн үед Эллипин “Хүрэлтогоот-2008”
М.Амбага бэлдмэлийн эмнэлзүйн үйлдлийг судалсан Анагаахын залуу
112 дүн судлаачдын эрдмийн
чуулганы илтгэлийн
хураангуй 2008
С.Наранцэцэг Архаг гепатитийн үед өөх-тосны солилцоо “Элэгний циррозийн
өөрчлөгдөх байдал, түүнд зарим эмийн оношлогоо, эмчилгээний
үзүүлэх нөлөө. өнөөгийн байдал, хэтийн
113
төлөв” онол практикийн
бага хурлын хураангуй. УБ.
2004.
С.Наранцэцэг Элэг хамгаалах үйлдэл бүхий Гепамон АУХ ”Эрдмийн бичиг”
114 бэлдмэлийг гистохими-микросомийн 2005. №1. х.130-132.
исэлдэлтийн хавсармал аргаар судалгаа
С.Наранцэцэг Элэгний эсийн хурц үхжлийн үед Монголын анагаах ухаан
сукцинатдегидрогеназа, 2006 №1. х.4-5
115 лактатдегидрогеназа өөрчлөгдөх байдалд
Гепамоны үзүүлэх нөлөөг гистохимийн
аргаар судалсан дүн.
С.Наранцэцэг Элэгний эсэд гликогений нийлэгжилт Монголын анагаах ухаан
116 алдагдах байдал, түүнд Гепамоны үзүүлэх 2006 №1. х.4-6
нөлөөг гистохимийн аргаар судалсан дүн.
С.Наранцэцэг Элэгний эсийн үрэвсэл, үхжлийн үед Монголын анагаах ухаан
117 саармаг өөх тосны бодисын солилцоо 2006 №1. х.4-6.
алдагдахад Гепамоны үзүүлэх нөлөө
С.Наранцэцэг Элэгний эсийн үрэвсэл, үхжлийн үед өөх Онош сэтгүүл 2006 №1
118 тосны бодисын солилцоо алдагдах байдалд
Гепамон бэлдмэлийн үзүүлэх нөлөө
З.Балдандугар, М.Амбага, Б.Саранцэцэг. Монголын Анагаах Ухаан
З.Балдандугар,
Түвд-Монгол,Хятад уламжлалт анагаах сэтгүүл. УБ 2001 он.
М.Амбага,
119 ухааны онолын мөн чанарыг мембрант 42-46 хуудас.
Б.Саранцэц
байгууламжтай холбон тайлбарлах
эг
асуудалд
The similarity of theorefical expressions of The Second International
Chinese and Mongolian traditional conference on
Z.Baldandugar, medicine on cause and treatment specify of “Traditional Medicine-
120
M.Ambaga. impotense. current situation and
future status. 2006. Page
220.
The influence of “Anti-impotence-3” The Second International
preparation on immune response redition. conference on
Z.Baldandugar, “Traditional Medicine-
121
M.Ambaga. current situation and
future status. 2006. Page
223.
З.Балдандугар, Хятад анагаах ухаанд бэлгийн сулрал Эрүүл мэндийн шинжлэх
122 М.Амбага, өвчний үед хэрэглэдэг “Антиимпотенци-3” ухаан сэтгүүл. 2007 №7
С.Олдох. бэлдмэлийн судалгааны асуудалд. 108-113 хуудас.
The comparative study of the theories of yin Mongolian journal of health
yang and khii, shar, badgan. sciences. Volume 4
123 Z.Baldandugar
Number 2, December
2007.
ХООЛЗҮЙ, ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ТЕХНОЛОГИ
Шинжлэх ухааны зарим төөрөгдөлд хийх
Монгол улсын хүнсний аж
дүгнэлт хийгээд хүнсний үйлдвэрлэлийн
124 Г.Лхагваа үйлдвэр, хүнс судлалын
технологи, хоолзүйн хөгжлийн зарчмыг
хөгжил – 70 жил, 2000
төсөөлөх нь
125 Д.Амарбаясгал Эмчилгээний хоолны зохистой хэрэглээ Шинжлэх ухаан, технологи
ан М.Пүрэвжав сэтгүүл, 2003/04
Ц.Батсүх
126 Д.Амарбаясгал Сувиллын хоол хүнсний уургийн Хүн ба Хүнс, № 4, 2003
ан зохицуулалт
Ц.Батсүх
М.Пүрэвжав
Г.Лхагваа
Н.Оюундарь
Эмчилгээний технологийн үндсэн асуудал, Шинжлэх ухаан,
127 Д.Амарбаясгал
түүнд хоол ундны холбогдол технологи, № 1, 2004
ан Ц.Зууннаст
С.Сэржмядаг
Махбодийн түвшинд энерги үйлдвэрлэх
Шинжлэх ухаан,
128 Г.Лхагваа үзэгдэл хийгээд хүмүүний өөрийгээ
технологи, № 2, 2004
эрүүлжүүлэх нь
Шинжлэх ухаан, технологи
129 Г.Лхагваа Хүн төрөлхтний энергийн хууль
№ 3, 4/2004
Хүний биед өндөр температур үүсэх Шинжлэх ухаан, технологи
130 Г.Лхагваа
үзэгдэл №4, 2004
Эмчилгээний шинэ онол, аргазүйн зарим Шинжлэх ухаан, технологи
131 Г.Лхагваа
асуудал №1, 2005
Техник, технологийн залуу
Зарим хоолны элэг хамгаалах шинж эрдэмтэн судлаачдын
132 М.Пүрэвжав
чанарын судалгаа эрдэм шинжилгээний бага
хурлын эмхэтгэл, УБ, 2005
“Мөнх тэнгэрийн хүчин
дор, монголчуудын
Г.Лхагваа
133 Монголчуудын уламжлалт хоолзүй сэтгэлгээ-чадамж” олон
С.Сэржмядаг
улсын бага хурлын
эмхэтгэл, 2006
134 Г.Лхагваа Хоолзүй, хүнсний хийгээд эмчилгээний Монголын инженерийн
технологийн адармаг асуудлууд ухааны үндэсний
академийн э/ш бага хурлын
эмхэтгэл, 2006
Их Монгол улс
байгуулагдсаны 800
Чингис хааны байлдан дагуулалтын амжилт
135 Г.Лхагваа жилийн ойд зориулсан
ба монголын уламжлалт хоолзүй
ШУТИС-ийн э/ш бага
хурлын эмхэтгэл, 2006
Дарханы Технологийн
сургуулийн 15 жилийн ойд
Г.Лхагваа
136 Хоол хүнс ба синергетик зориулсан “Эрүүл хүнс”
С.Сэржмядаг
олон улсын э/ш бага
хурлын эмхэтгэл, 2006
Дарханы Технологийн
сургуулийн 15 жилийн ойд
Г.Лхагваа Эмчилгээний шинэ технологид мэдээллийн
137 зориулсан “Эрүүл хүнс”
С.Сэржмядаг үүрэг
олон улсын э/ш бага
хурлын эмхэтгэл, 2006
Г.Лхагваа Эртний монголчуудын шугаман бус Шинжлэх ухаан,
138
С.Сэржмядаг сэтгэлгээний хариу урвал технологи, №2, 2006
Чингис хааны байлдан дагуулалтын амжилт Шинжлэх ухаан,
139 Г.Лхагваа
хийгээд монголчуудын уламжлалт хооллолт технологи, №2, 2006
“Шилдэг” сэтгүүл № 06,
140 Г.Лхагваа Чингисийн байлдан дагуулалт ба өлсөлт
2006
“Хоол хүнс ба синергетик” “Далд ухааны нууцад
141 Г.Лхагваа
нэвтрэхүй” ном, 2007
“Далд ухааны нууцад
142 Г.Лхагваа Хүн төрөлхтний энергийн хууль
нэвтрэхүй” ном, 2007
Чихрийн шижин үүсгэсэн амьтны загвар
“Хүнс судлал-2007” багш
143 Л.Цэрэнпүрэв дээр эмчилгээний хоолны нөлөөллийг
нарын эш бага хурал
судалсан зарим дүнгээс
Малын мах, сүүний зохицуулагч “Хүнс судлал-2007” багш
144 С.Сэржмядаг
үйлчлэлийг судалсан зарим дүн нарын эш бага хурал
Л.Цэрэнпүрэв “Монгол туургатны эрт ба
Чихрийн шижин өвчний эмчилгээнд зарим
145 Г.Лхагваа эдүгээ” олон улсын э/ш II
малын махны нөлөөлөл
чуулганы эмхэтгэл, 2007
С.Сэржмядаг “Монгол туургатны эрт ба
Зарим малын мах, сүүний зохицуулах
146 Г.Лхагваа эдүгээ” олон улсын э/ш II
үйлчлэлийн судалгаа
чуулганы эмхэтгэл, 2007
“Инженерийн ухаан-эх
орны хөгжил” инженерийн
147 Г.Лхагваа Хүн, түүний бодгаль чанар ухааны үндэсний
академийн 10 жилийн ойн
э/ш хурлын эмхэтгэл, 2007
“Монголын инженерийн
Махбодийн энергийн шинж чанар ба
148 Г.Лхагваа ухааны үндэсний академи”
хоолзүйн онолын шинэчлэл
ном, 2007
149 Л.Цэрэнпүрэв Чихрийн шижин өвчний эмчилгээнд зарим “Онош” монголын анагаах
Б.Саранцэцэг малын махны нөлөөллийг судалсан дүн ухааны мэргэжлийн
Л.Дамдинсүрэн нийгэмлэгүүдийн эш,
Ц.Чимгээ практикийн улирал тутмын
сэтгүүл №3/39, 2008
“Онош” монголын анагаах
ухааны мэргэжлийн
Г.Лхагваа Хоол хүнсний энерги-мэдээллийн шинж
150 нийгэмлэгүүдийн эш,
С.Сэржмядаг чанар ба түүний зохицуулагч үйлчлэл
практикийн улирал тутмын
сэтгүүл №3/39, 2008
С.Сэржмядаг
151 Хоол хүнсний зохицуулагч үйлчлэл Хүн ба Хүнс, № 2, 2008
Г.Лхагваа
Чихрийн шижин өвчтэй хүмүүсийн бодит Хүн ба Хүнс, № 2, 2008
152 Л.Цэрэнпүрэв
хоолонд хийсэн судалгаа
G.Lkhagvaa The Development Study on Self-Healing Booklet of International
Technology Conference on “Multifacetal
153 Aspects of Aging and Age
Related Diseases”, Beijing,
2008
L.Tserenpurev Effects of some kind of meat on diabets Booklet of International
millitus Conference on “Multifacetal
154 Aspects of Aging and Age
Related Diseases”, Beijing,
2008
S.Serjmyadag Study on Food Functionalities Booklet of International
Conference on”Multifacetal
155 Aspects of Aging and Age
Related Diseases”, Beijing,
2008
Өнөөгийн хүмүүсийн хооллолт адгууснаас
156 Г.Лхагваа Зууны шуудан № 249, 2008
ялгаагүй болсон
С.Сэржмядаг
157 Хоол хүнсний ангилалзүйн шинэ төсөөлөл Хүн ба Хүнс № 3, 2008
Г.Лхагваа
Д.Оюун-
“Идээ ундны жинхэнэ товч” зохиолд
Эрдэнэ Монголын анагаах ухаан
158 тэмдэглэсэн жирэмсэн болон хөхүүл
Ш.Болд №3, 2008
эхчүүдийн зан үйл, идээ ундаа
Г.Лхагваа
Технологи иновацийн
С.Сэржмядаг залуу судлаачдын “Хүрэл
159 Хүнсний ангилалзүйн асуудалд
Г.Лхагваа Тогоот 2008” э/ш бага
хурлын эмхэтгэл, УБ, 2008
Технологи иновацийн
Чихрийн шижин өвчинд адууны махны залуу судлаачдын “Хүрэл
160 Л.Цэрэнпүрэв
нөлөөллийг судалдсан зарим үр дүн Тогоот 2008” э/ш бага
хурлын эмхэтгэл, УБ, 2008
С.Сэржмядаг Хүнсний зохицуулагч үйлчлэлийн судалгаа НЭМХ-гийн 40 жилийн
161 Г.Лхагваа хийгээд хүнсний ангилалзүйн зарим ойн эш бага хурлын
Б.Саранцэцэг асуудал эмхэтгэл, 2008
С.Сэржмядаг Шинжлэх ухаан, технологи
162 Хүнсний ангилалзүйн шинэ төсөөлөл
Г.Лхагваа №03, 2008
МОНЦАМЭ мэдээ № 018 /
163 Г.Лхагваа Хүний тухай шинэ мэдлэг
2009
Монголчуудын хоолны соёл дэлхийг
164 Г.Лхагваа Гэрэлт цалиг №3, 2009
дулаарлаас аварна
Чихрийн шижин өвчний эмчилгээний ХБТС-ийн багш нарын эш
165 Л.Цэрэнпүрэв
хоолны нөлөөллийг судалсан зарим дүн хурлын эмхэтгэл, 2009
ШУТИС, Эрдэм
С.Сэржмядаг
166 Хүнсний зохицуулагч үйлчлэл шинжилгээний бүтээлийн
Г.Лхагваа
эмхэтгэл № 5, 2009
“Шинжлэх ухаан,
технологи-Монгол улсын
167 Г.Лхагваа Хүний хөгжлийн шинэ боломж хөгжил” ШУТИС-ийн 50
жилийн ойн олон улсын
бага хурлын эмхэтгэл, 2009
“Шинжлэх ухаан,
Чихрийн шижин өвчний эмчилгээний технологи-Монгол улсын
168 Л.Цэрэнпүрэв хоолны зохицуулагч шинж чанарын хөгжил” ШУТИС-ийн 50
судалгаа жилийн ойн олон улсын
бага хурлын эмхэтгэл, 2009
“Шинжлэх ухаан,
технологи-Монгол улсын
169 С.Сэржмядаг Хүнсний зохицуулагч үйлчлэлийн үндэслэл хөгжил” ШУТИС-ийн 50
жилийн ойн олон улсын
бага хурлын эмхэтгэл, 2009
ШУТИС-ийн 50 жилийн
ойд зориулсан Инженрийн
ухааны үндэсний
Хүний хөгжлийн шинэ боломж, Хүнсний
170 Г.Лхагваа академийн “Монгол
зохицуулагч үйлчлэл, Хүнсний ангилалзүй
инженерүүдийн бүтээлч
сэтгэлгээний хөгжил” ном,
2009
Abstract book of
Understanding humans and their diet, and International Conference
171 G.Lkhagvaa
Traditions of old Mongolians “Prevention of Age-Related
Diseases”, China, 2009
Чихрийн шижин өвчин ба эмчилгээний “Биотехнологийн өнөөгийн
172 Л.Цэрэнпүрэв хоолыг системийн хандлагын үүднээс авч асуудлууд” үндэсний II
үзсэн судалгааны дүн бага хурал, 2009
Залуу судлаачдын эрдэм
Чихрийн шижин өвчин ба эмчилгээний шинжилгээний бага
173 Л.Цэрэнпүрэв хоолыг системийн хандлагын үүднээс авч хурлын эмхэтгэл, Хүрэл
үзсэн судалгааны дүн Тогоот, 2009

Ариусахуй, Бясалгахуй
174 Г.Лхагваа Хүний хөгжлийн зарим асуудал
11/2009
Залуу судлаачдын эрдэм
Чихрийн шижин өвчин ба эмчилгээний шинжилгээний бага
175 Л.Цэрэнпүрэв хоолыг системийн хандлагын үүднээс авч хурлын эмхэтгэл, Хүрэл
үзсэн судалгааны дүн Тогоот, 2009

Хүн төрөлхтний шинжлэх ухааны мэдлэгт Ариусахуй Бясалгахуй 1,


176 Г.Лхагваа
монголчуудын оруулсан хувь нэмэр 2 /2010
177 Г.Лхагваа Хүнсний зохицуулагч үйлчлэл ба хавдрын Монголын анагаах ухааны
С.Сэржмядаг өвчин мэргэжлийн нийгэмлэгийн
сэтгүүл “Онош”, 2/2010
Монголын анагаах ухааны
178 М.Пүрэвжав Хавдартай өвчтөнд шим тэжээлийн үүрэг мэргэжлийн нийгэмлэгийн
сэтгүүл “Онош”, 2/2010
Ноён Дарвинтай мөчөөрхөлцөх нь буюу
179 Г.Лхагваа Үнэн сонин 074 / 2010.4.22
хүн, хүний хөжлийн шинэ үзэл баримтлал
“Дэлхийн дулаарал,
Хүн, хүний хөгжлийн шинэ үзэл баримтлал экологийн хямрал-
180 Г.Лхагваа
ба уур амьсгалын тулгамдсан асуудлууд тулгамдсан асуудлууд” э/ш
бага хурлын эмхэтгэл 2010
181 Г.Лхагваа Хүний хөгжлийн шинэ боломж Гэрэлт бие 3/2010
Шинжлэх ухаан, технологи
Ноён Дарвинтай мөчөөрхөлцөх нь буюу
182 Г.Лхагваа 1/2010
хүн, хүний хөжлийн шинэ үзэл баримтлал
Inter. Conf. on Inovation in
New understanding about human and their
183 G.Lkhagvaa Food and Nutrition Science,
development
7.-11.07. 2010
Inter. Conf. on Inovation in
184 S.Serjmyadag Food functionalities Food and Nutrition Science,
7.-11.07. 2010
Inter. Conf. on Inovation in
185 L.Tserenpurev New diet therapy concept for diabets Food and Nutrition Science,
7.-11.07. 2010
186 Г.Лхагваа Монголчуудын хоолзүйн шинжлэх ухаан Үндэсний шуудан 224/2010
Хүрэл Тогоот 2010,
С.Сэржмядаг
Анагаах ухааны салбар
187 Г.Лхагваа Хүнсний зохицуулагч үйлчлэл
хуралдааны эмхэтгэл, УБ,
Б.Саранцэцэг
2010

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН ТЕЗИС, ИЛТГЭЛ

№ Хамтран
Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн нэр Хэвлэлийн нэр, хот, дугаар хуудас бичсэн
зохиогчийн нэр
1. Оценка суммарной концентрации Тезисы докладов все союзной
антиоксидантов конференции ″ Проблемы
жироспирторастворимой природы из освоения лекарственных ресурсов В.Ю.Куликова
препаратов растительного и животного Сибири и Дальнего Востока″ , Ц.Хайдав
происхождения 1983, стр.198-199
2. Влияние антиоксиданта дибунола на Тезисы Всесоюзного совещания А.Х.Коган
размеры инфаркта миокарда, ″ Биоантиоксиданты″ 1983, Н.И.Лосев
вызванного транзиторной Москва, стр.77-78 А.Н.Кудрин
коронарооклюзионной ишемией
3. Применение антиоксидантов-новый Там же.стр 95-96 А.Н.Кудрин
принции профилактики и лечения А.Х.Коган
инфаркта миокарда
4. Эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн МАХН-ын XIX их хурлаас ЭХ
холбоог бэхжүүлэх нь судалгааны талаар дээшлүүлсэн зорилтыг
ажлын өгөжийг дээшлүүлэх эх үүсвэр хэрэгжүүлэх арга зам онол-
мөн практикийн бага хурал. 1987.
х.48-50
5. Изучение антиоксидантной активности Тезисы докладов в научной
некоторых соединений растительного конференции и семинара ″ К Б.Саранцэцэг
происхождения вопросу рационального А.Авирмаа
использования ресурсов Д.Дашиймаа
лек.растений МНР″ 1987, стр 4-6 Б.Туяа
6. К изучению Б.Саранцэцэг
мембраностабилизирующего действия -*- стр 6-7 А.Авирмаа
некоторых соединений растительного Д.Дашиймаа
происхождения Б.Туяа
7. Основные принципы организации и Г.Т.Сухих
проведения иммунофармакологических -*- стр.10-13 Б.Саранцэцэг
исследований по скринингу Д.Дашиймаа
иммуномодулирующих веществ
растительного происхождения
8. Гистоморфологическая оценка Д.Дашиймаа
гепатозащитного действия некоторых -*- стр. 33-35 Б.Нацагдорж
соединений растительного Б.Саранцэцэг
происхождения
9. Антиритмическая активность
некоторых соединений при -*- стр.35-37 А.Авирмаа
экспериментальном нарушения ритма
сердца у белых мышей
10. Зүрхний ишеми өвчний гэмтлийн Ардын эмчилгээний арга барилыг
голомт дахь завсрын бүсийн эмгэг эмнэлгийн практикт хэрэглэх нь
жамын онцлог сэдэвт ЭШ-ний онолын бага
хурал, семинаруудын илтгэлийн
тезис, 1987, х.23-24
11. Ургамлын гаралтай зарим нэгдлүүдийн Б.Саранцэцэг
дархлалын урвалд үзүүлэх нөлөө -*- х.43-44 Д.Дашиймаа
12. Чихрийн шижин өвчний үед ӨХИП-ын
зарим үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлт -*- 45-47 Б.Саранцэцэг
13. Зүрхний булчингийн хурц ишеми,
шигдээс өвчний үед ЭКГ-ын өвөрмөц -*- 47-48 А.Авирмаа
өөрчлөлт ба ӨХИП-ын эрчмийн Д.Цэгээнжав
хоорондох корреляци
14. Зүрхний булчингийн үрэвслийн үед -*- стр.49-50 А.Авирмаа
ЭКГ ба гистоморфологийн өөрчлөлт Д.Дашиймаа
15. Сроки и механизм формирования Материалы ХХIII научно-
экспериментальной аневризмы левого практической конференции,
желудочка посвященной 70- летию со дня
рождения академика
Т.Шагдарсүрэна, УБ, 1988, стр 10-
13
16. Цэх галуун тавгийн биологийн идэвхит ШУА-ийн Химийн хүрээлэнгийн С.Жавзан
нэгдлийн химийн судалгаа ЭШ-ний бага хурал, 1989, илтгэл Я.Жамъянсан
Б.Саранцэцэг,
17. Цэх галуун тавсгийн фармакологийн
судалгааны зарим үр дүнгээс -*- Б.Саранцэцэг
18. Дэлүүний үйл ажиллагааны талаархи АУДС-ийн багш нарын ЭШ-ний
монгол анагаах ухааны ойлголт, ХХХII бага хурлын илтгэлийн Б.Саранцэцэг
түүнийг тодруулан судлах асуудалд хураангуй УБ,1990, х.21-23 Ц.Лхагвасүрэн
19. Элэг дэлүүний үйл ажиллагааны -*- х. 69-71 Б.Саранцэцэг
харилцан уялдаа, түүнд эмийн бодисын Л.Мягмар
үзүүлэх нөлөө Т.Долгорсүрэн
20. Цэх галуун таваг ургамлын алкалоидын -*- х.81-82 Б.Саранцэцэг
химийн бүтэц болон эм судлалын Б.Жамъянсан
үйлдлийн харилцан уялдаа С.Жавзан
Л.Мягмар
21. Цэх галуун тавгийн алкалоидын ″ Анагаах ухаан, ЭХ нийгэм
иммунотроп идэвхи хангамжийн тулгамдсан
асуудлууд″ Монголын эмч Б.Саранцэцэг
нарын IY их хуралд зориулсан Т.Долгорсүрэн
ЭШ-ний бага хурлын илтгэлийн
хураангуй УБ хот, 1990, х. 242-
244
22. Цэх галуун таваг ургамлын бэлдмэлийн ″ Анагаах ухаан, ЭХ нийгэм
эмнэлзүйн судалгааны дүн хангамжийн тулгамдсан Б.Саранцэцэг
асуудлууд″ Монголын эмч Д.Агваанцэрэн
нарын IY их хуралд зориулсан Б.Дагвадорж
ЭШ-ний бага хурлын илтгэлийн С.Хандсүрэн
хураангуй УБ хот, 1990, х. 241- Ч.Дангаа
242
23. Монголын анагаах ухааны жүдлэнгийн АУИС-ийн багш нарын ЭШ-ний
сургаалын мөн чанарыг тайлбарлах ХХХIII бага хурлын илтгэлийн Ц.Намсрай
асуудалд хураангуй УБ хот, 1991, х. 51-52 Г.Наранцэцэг
24. Элэгний эсийн хоргүйтгэх, уураг
нийлэгжүүлэх үйл ажиллагаанд цэх -*- х. 68-70 Б.Саранцэцэг
галуун тавгийн нийлбэр алкалоидын Т.Долгорсүрэн
нөлөө
25. Ман-сер-чим жорын найрлагыг -*- х. 91-93 М.Чүлтэмсүрэн
судалсан дүнгээс Б.Саранцэцэг
Т.Долгорсүрэн
26. Хий, шар, бадганы хуралт хөдлөлтөд АУХ-ийн ЭШ-ний бүтээл, 1993, Б.Саранцэцэг
цаг улирлын нөлөөллийн талаархи х. 136-139 Ш.Чадраабал
МАУ-ны ойлголтыг тайлбарлах нь Ё.Думаа
27. Хий, шар, бадган хөдлөх хоногийн ″ Тэжээхүйн ухаан″ , УБ хот,
хэлбэлзлийн тухай МАУ-ны ойлголт нь 1991. Б.Саранцэцэг
мембрант байгууламжийн бүтэц, үйл х. 18-23 С.Чой
ажиллагааны өөрчлөлтийн тусгал Т.Долгорсүрэн
болох нь
28. Мембранд холбогдсон зарим фермент, ″ Тэжээхүйн ухаан″ , УБ хот,
рецепторын зохицуулга хийгээд ХШБ- 1991. Б.Саранцэцэг
ы орших орны тухай МАУ-ы х. 23-27 С.Чой
томъёоллын харилцан уялдаа Т.Долгорсүрэн
29. Ходоодны шархлаа өвчний үед ӨХИП ″ Тэжээхүйн ухаан″ , УБ хот,
эрчимжих нь ходоодны эс гэмтэн 1991. А.Алтанцэцэг
үхжих эмгэг жамын хүчин зүйл болох х. 47-50 Б.Долгормаа
нь
30. Монгол анагаах ухаан дахь элэгний ″ Тэжээхүйн ухаан″ , УБ хот, Б.Саранцэцэг
өвчний талаархи ойлголтыг тайлбарлах 1991. М.Чүлтэмсүрэн
нь х. 27-30 Т.Долгорсүрэн
31. Элэгний өвчний үед илрэх дархлалын ″ Тэжээхүйн ухаан″ , УБ хот, Б.Саранцэцэг
урвалын зохицуулгын алдагдлыг 1991. М.Чүлтэмсүрэн
монгол уламжлалт жороор засах нь х. 45-47 Т.Долгорсүрэн
Д.Маньбадар
32. Ходоодны салст бүрхүүлийн гэмтэл ″ Тэжээхүйн ухаан″ , УБ хот,
үрэвслээс хамгаалах үйлдэлтэй эмийн 1991. А.Алтанцэцэг
бодисын фармакологи судалгаанаас х. 27-30 Б.Долгормаа
33. Молекулярно-биологические Тезисы докладов Научной сессии,
соответствия ″ Хий, шар, бадган″ посвященной дню Науки, Улан-
Үдэ, 1992, стр. 11
34. Элэгний үйл ажиллагааны улирлын АУИС-ийн багш нарын ЭШ-ний М.Чүлтэмсүрэн
өөрчлөлтийн тухай МАУ-ны онолыг ХХХIҮ бага хурлын илтгэлийн Б.Саранцэцэг
судлах асуудалд хураангуй, УБ хот, 1992, х. 4-6
35. Дорнодахины АУ-ы уламжлалд АУИС-ийн багш нарын ЭШ-ний М.Чүлтэмсүрэн
тулгуурлан элэг хамгаалах үйлдэлтэй ХХХIҮ бага хурлын илтгэлийн Б.Саранцэцэг
шинэ жор бүтээх асуудалд хураангуй, УБ хот, 1992, х. 7-9
36. Элэг дэлүүний нөхөр дайсны ″ Орчин үе ба анагаах ухаан″ Ж.Батсайхан
харьцааны тухай МАУ-ы онолын сэдэвт ЭАХНСУИ-ийн онол Б.Саранцэцэг
баримтлалын талаархи практикийн бага хурлын Ч.Дангаа
гистоморфологийн судалгааны дүн илтгэлүүдийн хураангуй, 1991, х.
41-43
37. Уушигны үйл ажиллагааны АУИС-ийн багш нарын ЭШ-ний М.Чүлтэмсүрэн
улиралчилсан өөрчлөлтийн тухай ХХХIY бага хурлын илтгэлийн Б.Саранцэцэг,
МУАУ-ы онолыг судлах асуудалд хураангуй, УБ хот, 1995. Т.Долгорсүрэн
38. Хий, шар, бадганыг арвидуулах
үйлдэлтэй зарим идээ ундааны -*- Б.Саранцэцэг
талаархи МУАУ-ы ойлголт ба М.Чүлтэмсүрэн
мембрант байгууламж
39. Нийлмэл бэлдмэлийн элэг хамгаалах Монголын эм зүй, эм хангамжийн
үйлчилгээг судалсан дүн асуудал онол практикийн бага З.Оюунгэрэл
хурлын илтгэлийн хураангуй, Л.Цэрэндулам
1993, х. 17-19
40. Эс шингэх өвчний тухай ойлголтыг Монголын эм зүй, эм хангамжийн
задлаж тайлбарлах асуудалд асуудал онол практикийн бага Б.Саранцэцэг
хурлын илтгэлийн хураангуй,
1993, х. 23-25
41. Хийн /лүн/ билэг чанарын тухай Монголын эм зүй, эм хангамжийн
МУАУ-ы ойлголтыг тайлбарлах нь асуудал онол практикийн бага Б.Саранцэцэг
хурлын илтгэлийн хураангуй,
1993, х. 25-26
42. ″ Хий, шар, бадган-мембрант АУХ-ийн ЭШ-ний онол
байгууламж″ шинэ санааны үүднээс практикийн ХХҮII бага хурлын Б.Саранцэцэг
зарим нэг өвчинд дүн шинжилгээ хийх материал. 1993. х. 91-94 Л.Цэрэндулам
нь
43. Элэг хамгаалах үйлдэлтэй зарим эмийн АУХ-ийн ЭШ-ний онол З.Оюунгэрэл
бодисын судалгаа практикийн ХХҮII бага хурлын Л.Цэрэндулам
материал, 1993, х.91-94 Т.Долгорсүрэн
44. Элэг хамгаалах үйлдэлтэй нэгдлүүдийн Монгол орны ургамлын аймаг,
химийн бүтэц-фармакологи үйлдлийн ургамалжилтын судалгаа Б.Саранцэцэг
хоорондын харилцан уялдаа сүүлчийн 20 жилд ЭШ бага Д.Хишгээ
хурлын хураангуй, 1994, х.50-51
45. Толбот силибумыг нутагшуулан Монгол орны ургамлын аймаг,
тарималжуулж, биологийн идэвхит ургамалжилтын судалгаа
бодис гарган авсан дүнгээс сүүлчийн 20 жилд ЭШ бага
хурлын хураангуй, 1994, х.41-42
46. Соответствие хий, шар, бадган Экологические проблемы
возрастным трансформациям микробиологий и биотехнологии
мембранных структур Байгальского региона, Улан-Үдэ,
стр 58-60, 27-29 июня 1995 г
47. Получение и изучение -*- стр. 74-76
гастропротективного действия из А.Алтанцэцэг
слизистой оболочки желудка свиньи
48. МУАУ-ы хий хэмээх ойлголтыг орчин Монголын сэтгэцийн эмч нарын
үеийн сэтгэц бие зүйн ухаантай холбон ЭШ-ний ХП бага хурлын Б.Болдцэрэн
тайлбарлах оролдлого материал. 1994, х.69-72
49. ″ ХШБ-мембрант байгууламж″ шинэ ″ Монгол туургатны уламжлалт
санааны гүн ухааны зарим асуудал анагаах ухаан″ ЭШ бага хурлын Б.Саранцэцэг
илтгэлийн хураангуй, УБ. 1995.
х. 11-16
50. Судал шинжлэлийн үндсэн ″ Монгол туургатны уламжлалт
баримтлалын талаархи МУАУ-ы анагаах ухаан″ ЭШ бага хурлын
онолын ШУ-ны мөн чанарыг судлах илтгэлийн хураангуй, УБ. 1995. Ш.Болд
асуудалд х. 19-23
51. Эмийн амт чадал, эрдмийн тухай ″ Монгол туургатны уламжлалт
МУАУ-ы ойлголтыг судлах онол арга анагаах ухаан″ ЭШ бага хурлын Н.Зоригтбаатар
зүйн зарим үндэс илтгэлийн хураангуй, УБ. 1995.
х. 24-25
52. Эмийн бодисын иммунзаслын ″ Монгол туургатны уламжлалт
үйлдлийн эрчимжилт мембраны анагаах ухаан″ ЭШ бага хурлын Б.Саранцэцэг
төлвөөс хамаарах үзэгдэл илтгэлийн хураангуй, УБ. 1995. П.Болормаа
х 34-38
53. Амьтны гаралтай зарим бэлдмэлийн ″ Монгол туургатны уламжлалт
ходоодны салст бүрхүүлийг хамгаалах анагаах ухаан″ ЭШ бага хурлын А.Алтанцэцэг
идэвхи илтгэлийн хураангуй, УБ. 1995.
х. 40-43
54. Нарийн навчит цахилдагийн ″ Монгол туургатны уламжлалт
фитохимийн судалгаа анагаах ухаан″ ЭШ бага хурлын Г.Пүрэвсүрэн
илтгэлийн хураангуй, УБ. 1995.
х. 57-61
55. Судлын улиралчилсан өөрчлөлтийн ″ Эрүүл мэндийн салбарын
тухай МУАУ ойлголт ба мембрант тулгамдсан асуудал, цаашдын Ш.Болд
байгууламж зорилт″ УБ. 1995. х 24-25 Б.Саранцэцэг
56. Уушигны үйл ажиллагааны АУИС багш нарын ЭШ-ний
улиралчилсан өөрчлөлтйийн тухай ХХХҮ бага хурлын илтгэлийн Б.Саранцэцэг
МУАУ онолыг судлах асуудалд хураангуй х.101-103
57. Түмэн навчит ортууз шинэсэрхүү МЭХ-ийн онол практикийн
бударганы бэлдмэлийн иммунотроп хурлын илтгэлийн хураангуй, УБ, Б.Саранцэцэг
үйлдлийн эрчим улирлаас хамаарахуй 1995. П.Болормаа
х. 30-32
58. Малын дархлалын зарим үзүүлэлтэд -*- х. 17-19
ханах заслын нөлөөллийг судалсан А.Отгондаваа
ажлын дүнгээс
59. Гахайн ходоодны салст бүрхүүлээс АУИС-ийн багш нарын эрдмийн
гаргасан бэлдмэлийн ходоодны эсийн чуулган 38. 1996. х.346-348 А.Алтанцэцэг
орчин дахь хүчил-шүлтийн
тэнцвэржилтэд үзүүлэх нөлөө
60. Бөөрний хурц үрэвсэлт өвчний эмгэг АУИС-ийн багш нарын эрдмийн
загвар үүсгэх асуудалд чуулган 38. 1996. х.348-350 Б.Саранцэцэг
61. ХШБ, таван махбодийн онолын мөн АУИС-ийн багш нарын эрдмийн
чанарыг тогтоон судлах асуудалд чуулган 38. 1996. х.350-352 Б.Саранцэцэг
62. ТНО,ШБ бэлдмэлийн иммунотроп АУИС-ийн багш нарын эрдмийн Б.Саранцэцэг
үйлдэл улирлаас хамааран өөрчлөгдөх чуулган 38. 1996. х.366-368 П.Болормаа
байдал
63. Ургамлын гаралтай зарим бэлдмэлийн АУИС-ийн багш нарын эрдмийн
АО идэвхийн судалгаа чуулган 38. 1996. х.368-370 Б.Саранцэцэг
64. Астрадин эмийн эм судлал, эмнэлзүйн АУИС-ийн багш нарын эрдмийн М.Эрдэнэцэцэг
харьцуулсан судалгаа чуулган 38. 1996. х.378-379 А.Авирмаа
65. Хий, шар, бадганы бэлэг чанар, эмийн Тэжээхүйн ухаан. 1996, № 2. х.23-
чадал эрдмийн тухай МУАУ онол ба 33 Б.Саранцэцэг
мембрант байгууламж
66. Дархлалын тогтолцоонд нөлөөт Тэжээхүйн ухаан. 1996, № 2. х.33- Б.Саранцэцэг
эмүүдийн үйлдлийг цаг улиралтай 37 П.Болормаа
хамааруулан судлах нь
67. Ходоодны салст бүрхүүлийг хамгаалах
үйлдэлтэй зарим эсийн ургамлын Тэжээхүйн ухаан. 1996, № 2. х.45- А.Алтанцэцэг
фармакологи судалгааны дүнгээс 49
68. МУАУ-д хэрэглэгдэж байсан сэтгэц Тэжээхүйн ухаан. 1996, № 2. х.53-
нөлөөт эмийн ургамлын фармакологи 59 Б.Дагвацэрэн
судалгаа
69. Склерон эмийн тосны судалгааны Тэжээхүйн ухаан. 1996, № 2. х.86- Г.Наранцэцэг
дүнгээс 89
70. ″ ХШБ-МБ″ шинэ санааны Тэжээхүйн ухаан. 1996, № 2. Б.Саранцэцэг
холбогдолтой зарим тодруулга х.107-112
71. Хурц дэгдээс бэлдмэл гарган авч Тэжээхүйн ухаан. 1996, № 2. Д.Хишгээ
стандартчилах х.100-103
72. Мембрант байгууламж нь ДДАУ АУИС-ийн ″ Эрдмийн чуулган-
онолын үндсэн чиглэлүүдийн мөн 39″ 1997. х.282-284 Б.Саранцэцэг
чанарыг тайлбарлах гол бүтэц болох нь
73. Уламжлалт эм заслын зарим аргын мөн АУИС-ийн ″ Эрдмийн чуулган-
чанарыг тогтоох судалгаа 39″ 1997. х.284-286 Б.Саранцэцэг
74. ДДАУ-ы судлаар оношлох аргын мөн АУИС-ийн ″ Эрдмийн чуулган-
чанарыг судлах аргачлал асуудалд 39″ 1997. х.292-294 Ш.Болд
75. Силодин эмийн эмнэлзүйн судалгааны АУИС-ийн ″ Эрдмийн чуулган- Г.Зулхүү
дүн 39″ 1997. х.299-301 Б.Саранцэцэг
76. Эмийн бодисын иммуномодулятор АУИС-ийн ″ Эрдмийн чуулган- П.Болормаа
үйлдэл иммунотроп хүчин зүйлсийн 39″ 1997. х.305-307 Б.Саранцэцэг
нөлөөллөөс хамаарах нь
77. Толгодын бударганы элэг хамгаалах АУИС-ийн ″ Эрдмийн чуулган- Б.Саранцэцэг
үйлдлийн судалгаа 39″ 1997. х.322-324 П.Цэдэн
78. Монгол орны нөхцөлд тарималжуулсан Тэжээхүйн ухаан № 3 П.Цэдэн
толбот силибумын элэг хамгаалах Б.Саранцэцэг
үйлдэл М.Чүлтэмсүрэн
79. Шинэсэрхүү, бударгана, хуурмаг Б.Саранцэцэг
булчирхайт ортуузын Тэжээхүйн ухаан № 3 П.Болормаа
иммуностимулятор үйлдлийн Т.Долгорсүрэн
механизмыг судлах асуудалд
80. Цагаалин ба хувьсанги хунгирын
нийлбэр полифенольт нэгдлийн Тэжээхүйн ухаан № 3 Г.Наранцэцэг
комбинацийн идэвхийг зүрхний ишеми Д.Баяндорж
өвчний эмгэг загвар дээр судалсан дүн
81. Склерон эмийн судалгааны асуудалд Тэжээхүйн ухаан № 3 Г.Наранцэцэг
82. УАУ талаархи ДЭМБ-ын бодлого ДЭМБ-ын 50 жилийн ойд
зориулсан ЭШ-ний бага хурлын
илтгэл 1998.
х 24-27
83. ДЭМБ-аас Монголд хэрэгжүүлж буй ДЭМБ-ын 50 жилийн ойд
NCD төсөл ба зүрх хамгаалах зориулсан ЭШ-ний бага хурлын
үйлдэлтэй эмийн бодисын судалгаа илтгэл 1998.
х 41-44
84. Ургамлын гаралтай эмийн бэлдмэл ДЭМБ-ын 50 жилийн ойд Ш.Болд
зориулсан ЭШ-ний бага хурлын Б.Саранцэцэг
илтгэл 1998.
х 258-289
85. Элэгний эсийн үхлийн үеийн дархлал Монголын эмгэг судлал, 1998.№2,
зохицуулгын алдагдалд Толгодын х 23-24 П.Цэдэн
бударганы үзүүлэх нөлөө Б.Саранцэцэг
86. Мухар олгойн хурц үрэвсэл болон мэс АУИС, ″ Эрдмийн бичиг-40″
заслын дараах үеүдэд дархлалын 1998 х. 148-150 П.Хайдав
урвалын эрчим өөрчлөгдөх байдал
87. Нарийн навчит цахилдгийн бөөр АУИС, ″ Эрдмийн бичиг-40″
хамгаалах үйлдлийн механизмыг 1998 х 278-281 Б.Саранцэцэг
судлах асуудалд
88. Толгодын бударганы ТМТ-д үзүүлэх АУИС, ″ Эрдмийн бичиг-40″ П.Цэдэн
нөлөө 1998 х 299-301
89. Судас барьж шинжлэх уламжлалт АУИС, ″ Эрдмийн бичиг-40″ Ш.Болд
аргын зарим маргаантай асуудлыг 1998 х 281-283 Б.Саранцэцэг
судлах нь
90. Хүний өвөрчлөлийн өөрчлөлт ба АУИС, ″ Эрдмийн бичиг-40″
мембраны төлөвийн өөрчлөлтийн 1998 х 261-263
харилцан шүтэлцээ
91. Хоёр валенттай төмрийн ионы АУИС, ″ Эрдмийн бичиг-41″
прооксидант үйлдлийг элэгний зарим 1999 х 124-125 Д.Цэрэндагва
өвчний үед судлах асуудал
92. Толгодын бударганы АУИС, ″ Эрдмийн бичиг-41″ П.Цэдэн
иммуномодулятор үйлдлийн судалгаа 1999 х 133-134 Б.Саранцэцэг
93. Хэт исэлдэлтийн бүтээгдэхүүний эмнэл АУИС, ″ Эрдмийн бичиг-41″ Б.Саранцэцэг
зүйн ач холбогдол 1999 х 135-136 Л.Лхагва
94. Бөөрний өвчний эмгэг загварын үед АУИС, ″ Эрдмийн бичиг-41″
ӨХИП-ийн эрчим өөрчлөгдөх хөдлөл 1999 х 136-137 Б.Саранцэцэг
зүй
95. Мухар олгойн үрэвслийн голомтод АУИС, ″ Эрдмийн бичиг-41″
ӨХИП процесс эрчимжих байдал 1999 х 138-140 П.Хайдав
96. Өвөрчлөл, судас, шээс шинжилгээний АУИС, ″ Эрдмийн бичиг-41″
гурвалжин холбоог мембрант 1999 х 140-142 Ш.Болд,
байгууламжтай холбон судлах Б.Саранцэцэг
асуудалд
97. Тарималжуулсан толбот Силибумын үр АУИС, ″ Эрдмийн бичиг-41″
жимсийг судалсан дүнгээс 1999 х 169-170 Т.Зориг
98. Элэгний эдэд төмөр болон зарим нэгэн АУИС, ″ Эрдмийн бичиг-41″
бичил язгуурын махбодыг 1999 х 192-193 Д.Цэрэндагва
тодорхойлсон арга зүйн асуудал
99. Хорт хавдрын голомтод ӨХИП АУИС, ″ Эрдмийн бичиг-42″ Р.Шинэхүү
дарангуйлагдах үзэгдэл 2000 х 85-87
100. Нумраа хунчрын антиоксидант АУИС, ″ Эрдмийн бичиг-42″ П.Батхуяг
үйлдлийн судалгаа 2000 х 331-333
101. Голомеруленефритын үед Туйплангаар АУИС, ″ Эрдмийн бичиг-42″ Б.Бямбадорж
эмчилсэн эмнэлзүйн судалгааны 2000 х 345-347 Б.Саранцэцэг
дүнгээс
102. Антимпотенци-3 бэлдмэлийн дархлаа АУИС, ″ Эрдмийн бичиг-42″ Б.Саранцэцэг
тогтолцоонд үзүүлэх нөлөө 2000 х 367-369 Ким Ки Чан
103. Хүйтэн бадган өвчний талаархи АУИС, ″ Эрдмийн бичиг-42″
уламжлалт анагаах ухааны онолын 2000 х 371-372 Ё.Уянга
ойлголтын мембраны механизмыг Ш.Болд
судлах асуудалд
104. Элэгний өвчний урвалтын талаархи АУИС, ″ Эрдмийн бичиг-42″
МУАУ-ы ойлголтын мембраны 2000 х 373-374 Ж.Хатанбаатар
механизм
105. Уламжлалт хануур заслын дархлалын АУИС, ″ Эрдмийн бичиг-42″ Д.Цэрэндагва
зүгшрүүлгийн нөлөө 2000 х 377-378 Б.Саранцэцэг
106. Элэгний эдэд агуулагдах зарим АУИС, ″ Эрдмийн бичиг-42″
микроэлементийн агууламжид 2000 х 379-380 Д.Цэрэндагва
″ Хануур засал, цус ялгах″ тангийн Б.Саранцэцэг
үзүүлэх нөлөө
107. Туйплангийн фармакологитйн Монголд эм судлалын шинжлэх
судалгааны зарим үр дүнгээс ухаан үүсэж хөгжсөн,тэнхим Б.Бямбадорж
байгуулагдсаны 50 жилийн ойд Б.Саранцэцэг
зориулсан ЭШ бага хурлын Л.Хүрэлбаатар
илтгэлийн хураангуй 1999.х.29-31
108. Детамон шүдний шин эмийн эмнэл Монголд эм судлалын шинжлэх
зүйн судалгаа ухаан үүсэж хөгжсөн,тэнхим
байгуулагдсаны 50 жилийн ойд Б.Саранцэцэг
зориулсан ЭШ бага хурлын
илтгэлийн хураангуй 1999.х.32-34
109. Цус ялгах үйлдэлтэй зарим тангийн Монголд эм судлалын шинжлэх
фармакологийн судалгаа ухаан үүсэж хөгжсөн,тэнхим
байгуулагдсаны 50 жилийн ойд Б.Цэрэндагва
зориулсан ЭШ бага хурлын Б.Саранцэцэг
илтгэлийн хураангуй 1999.
х.37-40
110. Эмийн бодисын амт, чадал, эрдмийн Монголд эм судлалын шинжлэх
тухай Дорнодахины онол ба мембрант ухаан үүсэж хөгжсөн,тэнхим Б.Саранцэцэг
байгууламж байгуулагдсаны 50 жилийн ойд Ким Ки Чан,
зориулсан ЭШ бага хурлын Б.Оч
илтгэлийн хураангуй 1999.
х.40-43
111. Бэлгийн сулралын эсрэг үйлдэлтэй Монголд эм судлалын шинжлэх
зарим уламжлалт жорын фармакологи ухаан үүсэж хөгжсөн,тэнхим Ким Ки Чан,
судалгаа байгуулагдсаны 50 жилийн ойд Б.Саранцэцэг,
зориулсан ЭШ бага хурлын Б.Оч,
илтгэлийн хураангуй 1999. Б.Бямбадорж
х.44-47
112. Асваргал эмийн эм судлалын Монголд эм судлалын шинжлэх
судалгаанд ухаан үүсэж хөгжсөн,тэнхим
байгуулагдсаны 50 жилийн ойд Г.Наранцэцэг
зориулсан ЭШ бага хурлын Д.Баяндорж
илтгэлийн хураангуй 1999.
х.53-56
113. Хавдрын эсрэг үйлдэлтэй Эллипин Нийслэлийн хүн амын эрүүл
эмийн судалгааны дүн мэндийн тулгамдсан асуудлууд
1998, х.105-107
114. Study on Gastroprotective effects of the International Conference A.Altantsetseg
preparation ″ SUGAST″ Abstracts,10-14 August 1999,
Ulaanbaatar, Mongolia, p.31-32
115. The Hepatoprotective and Antiapoptosis International Conference D.Tserendagva
mechanism of ″ Digda-3″ and its Abstracts,10-14 August 1999, B.Sarantsetseg
combination with bloodletting thorapy Ulaanbaatar, Mongolia, p.22-23
116. The efficacy of Heplipin-A new International Conference K.Hayashi,
anticancor remedy on the prevention and Abstracts,10-14 August 1999, L.Zhong,
treatment of some experimental cancors Ulaanbaatar, Mongolia, p.14-15 L.Hurelbaatar,
B.Sarantstetseg
117. The new antiaging preparation, obtained The 2 nd International Seminar on
in the theoretical basis of Mongolian Regional Cooperation of Traditional
Traditional Medicine and Alternative Medicine Sh.Bold
Development in the Mekong- B.Sarantsetseg
ASEAN-Indian Ocean /MAI/
Region, August 30 September 2,
1999, p.1-2.
118. To explanation of Science of Dicto The 2 nd International Seminar on
therapy methods of Mongolian Traditional Regional Cooperation of Traditional
Medicine and Alternative Medicine Sh.Bold
Development in the Mekong- B.Sarantsetseg
ASEAN-Indian Ocean /MAI/
Region, August 30 September 2,
1999, p.3-4
119. The new conception ″ Rlung, Mkhris, First world congress of Tibetian
Badgan and membrane structure″ Medicine, USA,
Washingtion,1998.9-10 November.
p.1-2
120 Immunocorrection effect of traditional The 1st Mongolian-Russian Tserendagva D,
medical bloodletting therapy International Medical Symposium Ambaga M,
2000. p.15 Sarantsetseg B,
Tumurbaatar N.
121 The change of concentration of some The 1st Mongolian-Russian Tserendagva D,
microelements under bloodletting therapy International Medical Symposium Ambaga M,
during acute hepatitis in rats 2000. p.67 Sarantsetseg B,
Tumurbaatar N,
Tsendee B.
122 The membrane mechanosm of bloodletting International Symposium, Tserendagva D,
therapy Biologically active matters and Ambaga M,
pharmacology, Ulaanbaatar, 2000, Sarantsetseg B.
p.16
123 The seasonal changes of ″ Rlung, Sarantsetseg B.
Mkhris, Badgan″ and the membrane Ambaga M.
structure of the human body
124 ″ Ходоодны хүйтэн бадган өвчний ″ Хий, шар, бадган - мембрант
тухай Уламжлалт анагаах ухааны байгууламж″ онолын 10 жилийн
онолын ойлголтын мембраны ойд зориулсан ЭШ-ний хурлын
механизм″ . Ходоод, дээрх гэдэсний илтгэлийн хураангуйд
шархлаа өвчний эмчилгээний асуудалд
125 ″ Хануур заслын үйлдлийн мембраны ″ Хий, шар, бадган - мембрант
механизм″ Ходоодны архаг шрхлаат байгууламж″ онолын 10 жилийн
үрэвслийн үед илрэх ходоодны салст ойд зориулсан ЭШ-ний хурлын
бүрхэвчийн өөрчлөлт Helicobacter илтгэлийн хураангуйд
pylory-ийн халдвар. Сагсай чонын
өргөсийн (Carduus Crispus.L) хуурай
хандны хэт исэлдэлтийн эсрэг ба
мембран бэхжүүлэх идэвхи
126 Аспирины гаралтай ходоодны салст ″ Хий, шар, бадган - мембрант
бүрхүүлийн гэмтлийн эмгэг жамын байгууламж″ онолын 10 жилийн
асуудалд ойд зориулсан ЭШ-ний хурлын
илтгэлийн хураангуйд
127 The creations of genius people will be ″ Хий, шар, бадган - мембрант
indestructible Шинжлэх ухааны зарим байгууламж″ онолын 10 жилийн
төөрөгдөлд хийх дүгнэлт хийгээд ойд зориулсан ЭШ-ний хурлын
эмчилгээний шинэ арга зүй илтгэлийн хураангуйд
128 Цусны улаан эсийн иммуносупрессив мөн тэнд
чанар, түүнд хануур заслын үзүүлэх
нөлөө
129 ″ Дэгд-3″ тангийн халуун мөн тэнд
боловсруулах үйлдэл. Одой сараана ба
Европ ороонгын цусны бүлэгнэлтэнд
үзүүлэх нөлөөг харьцуулан судалсан нь
130 ″ Мана-4″ тангийн үйлдлийн мөн тэнд
мембраны механизм
131 ″ Сугаст″ эмийн ходоод хамгаалах мөн тэнд
үйлдлийн механизмыг орчин үеийн
зарим бэлдмэлд харьцуулан үнэлэх нь
132 Төөнө заслын үүсэл хөгжил, үйлдлийн мөн тэнд
хавсруулсан судалгаа. Монголын
уламжлалт эм найрлагаар шар хижиг
өвчнийг эмчилсэн нь
133 Нейжин сударт илэрхийлэгддэг онолын мөн тэнд
холбогдолтой зарим илэрхийллүүдийн
мембраны механизм
134 ″ Хиазосол″ эмийн фармакологийн мөн тэнд
судалгааны зарим дүн. Туйплингийн
бөөр хамгаалах үйлдлийн судалгаа
″ Хий, шар, бадган - мембрант
байгууламж″ шинэ санааны тухайд
135 Сульфаниламидын бүлгийн зарим ″ Моносфарм″ компаний 10 Л.Хүрэлбаатар,
бэлдмэлүүдийн зохистой хослолыг олж жилийн ойд зориулсан ЭШ-ний Г.Пүрвээ
тогтоох асуудалд бага хуралд
136 ″ Өвчлөх ёс″ -ны тухай уламжлалт мөн тэнд
анагаах ухааны онолын ойлголтын
мембраны механизм
137 Төөнө заслын үйлдлийн механизмыг мөн тэнд
судлах асуудалд
138 Дархлал сргээх бэлдмэлүүдийн мөн тэнд Б.Саранцэцэг
идэвхийг дээшлүүлэх арга зам П. Болормаа
139 Хавдрын эсрэг үйлдэлтэй Эллипин мөн тэнд Л.Хүрэлбаатар
эмийн судалгаа К.Хаяаши
140 Хурц салбайт хонин зажлуур (Linaria мөн тэнд Б.Саранцэцэг
acutiloba) ургамлын фармакологийг Л.Хүрэлбаатар
судалгааны зарим дүнгээс
141 Бөөр хамгаалах үйлдэлтэй шинэ эмийн мөн тэнд Б.Саранцэцэг
бэлдмэл гарган авах асуудалд Л.Хүрэлбаатар
Х.Цацрал
142 Элэг хамгаалах үйлдэлтэй шинэ эмийн мөн тэнд Л.Хүрэлбаатар
бэлдмэл гарган авах зарим судалгаа Б.Саранцэцэг
Ц.Чимгээ
143 Зарим Ганганы эфирийн тосны мөн тэнд Р.Оюундарь
фармакологийн харьцуулсан судалгаа Г.Эрдэнэцэцэг
144 Бэлгийн сулралын эсрэг үйлдэлтэй мөн тэнд Л.Хүрэлбаатар
эмийн бодисын судалгаа Б.Саранцэцэг
145 Туулайд үүсгэсэн хордлогот нефритийн мөн тэнд Б.Бямбадорж
загвар дээр Туйплингийн бөөр Б.Саранцэцэг
хамгаалах үйлдлийг гистоморфологийн
судалгаагаар үнэлэх нь
146 ″ Тонзилмон″ эмийн судалгаа мөн тэнд З.Балдандугар
147 Халуун боловсруулах үйлдэлтэй зарим ″ Эх орны эмийн үйлдвэрлэл ...″
тангийн судалгаа бага хурлын хураангуй, 2000,
х.37-39
148 Элэгний халуун чанартай өвчнийг --х-- х.57-59
хануур заслаар эмчлэх асуудалд
149 ″ Дэгд-3″ тангийн элэг хамгаалах --х-- х.81-83
үйлдэл
150 Туйплингаас эмийн бэлдмэл граган ″ Эм зүйн тэнхмийн 40 жил″
авах асуудалд илтгэлийн хураангуй, 2001, х.7-9
151 ″ Нефромон″ эмийн эмнэлзүйн --х-- х.51-53
судалгааны дүн
152 Элэгний хурц үрэвслийн үед зэс, цайр, --х-- х.55-57
төмрийн ионы тэнцвэрт байдал
алдагдах, түүнд хануур заслын үзүүлэх
нөлөө
153 Хөгшрөлтийн эсрэг үйлдэлтэй шинэ --х-- х.61-63
бэлдмэлийн судалгаа
154 Historical facts on Mongolian Traditional 2001, International Academic
Medicine from Long ago until 13-th Conference on Mongolian Medicine
century Huh hot, 2001, p.71-74
155 Natural Hot Spring Therapy in Mongolia --х-- p. 332-335
156 Study about Mongolian Medicine --х-- p. 336-337
Depletony therapeutics
157 The hepatoprotective and anticipoptosis --х-- p. 337-338
Devices of Bloodletting therapy
158 The similarity and Difference of theory of --х-- p. 348-350
Mongolian and Chinese Traditional
Medicine on taste, power, property of
Medicines and Influence of some plants on
Membrane structure
159 Обоснование теории МТМ о горячем и Тибетская медицина Бурятии -
холодном характере пульса достояние России, 2000, Улан-
Үдэ, стр.18-19
160 УАУ-ы муу цусыг тайлбарлах онол, ″ Оточ Манрамба дээд сургууль -
цусны улаан эсийн иммуносупрессив 10 жил″ бага хурал, 2001, х.6-11
чанар, апоптоз, тэдгээрт хануур заслын
үзүүлэх нөлөө
161 ″ Нефромон″ эмийн үйлдлийг --х-- х.21-27
бөөрний галын илчийн тухай УАУ-ы
ойлголттой холбон судлах нь
162 Мануулын махны биохимийн үзүүлэлт, --х-- х.19-21
тосны хүчлийн судалгаа
163 Тамир, тунгалгийн тухай УАУ-ы
ойлголтыг судлах онол-арга зүйн
асуудал
164 The influence of antiimpotence -3 Biologically active matters and
preparation on the immune response pharmacology, p.8-10
reaction
165 The membrane mecchanism of --х-- p.14-16
bloodletting therapy
166 Study of FRPOL limiting mecchanism of
immunostimulating action of some
principles of plant origin
167 Alteration of intensity of immunotropic
effect of preparations made from oxytropis
168 Pseudoglandulosa and Salsola laricifolia
dependent on seasonal state
169 Өнө эртнээс XIII зууныг хүртэлх үеийн ″ Монголын анагаах ухаан -80″
Монголын анагаах урлал, түүний ЭШ-ний бага хурлын материал,
дадлагажин хэлбэржсэн түүхэн хөгжил УБ, 2001, х.246-247
170 Туршилтын амьтанд хорт хавдрын --х--
эмгэг загвар үүсгэх асуудалд
171 ″ Хий, шар, бадган - мембрант --х-- х.269-271
байгууламж″ шинэ онолын уламжлалт
анагаах ухаан судлалд эзлэх байр суурь
172 ″ В″ вирусын гаралтай элэгний хурц --х-- х.275-279
үрэвслийн шарлалттай хэлбэрийн үед
″ Дэгд-3″ танг хэрэглэх асуудалд
173 ″ Салимон″ эмийн эмнэлзүйн --х-- х. 280-282
судалгааны дүн
174 Synchronized Development of Oriental Practical Workshop on Oriental B.Sarantsetseg
Medicine in Education System, Research Medicine between Mongolia and
and Practical Applications Korea, UB, 7 July, 2003
175 Эмийн 2 хүчний тухай уламжлалт Монгол улсад эм хангамжийн Б.Саранцэцэг
анагаах ухааны онолыг Кельвиний алба үүсч хөгжсөний 80 жилийн Л.Хүрэлбаатар
мөчлөгийн дагууд тайлбарлах нь ойд зориулсан Эрдэм шинжилгээ,
онол-практикийн бага хурлын
илтгэлийн хураангуй, х.102-106
М.АМБАГЫН БҮТЭЭЛЭЭС ГАДААДЫН СУДЛААЧИД ИШЛЭЛ АВСАН БАЙДАЛ

№ Зохиогчийн ямар бүтээлийг Өөр судлаачид ишлэл авсан бүтээл


а/ Л.Н.Сернов, В.В.Гацура
М.Амбага Дифференциальный индикаторный метод
Методика определения площади определения зон ишемии и некроза при
неперфузируемого миокарда при экспериментальном инфаркте миокарда у крыс.
1 коронарооклюзионной ишемии с ″ Бюллетень экспериментальной биологии и
помощью микросфер, окрашенных медицины″ 1989.№5, стр 534-535
трипановым синим. ″ Фармакология б/ В заявке открытия, подтвержденного в СССР 13
и токсикология″ . 1984,№6, стр 94-96 декабря 1990 г, №393 под названием ″ Явление
усиления ПОЛ в ишемизированных органах″
М.Амбага
Изменение размеров зоны
повреждения миокарда при а/ М.В.Биленко ″ Ишемические и реперфузионные
2 постишемической реперфузии, повреждения органов″ , Москва, Медицина, 1989,
″ Бюллетень экспериментальной 368 с, /23 х.х/
биологии и медицины″ , 1984, № 3,
стр 270-272
М.Амбага, а/ М.В.Биленко ″ Ишемические и реперфузионные
Особенности динамики феномена повреждения органов″ , Москва, Медицина, 1989,
″ но рефлоу″ при реперфузии 368 с, /23 х.х/
миокарда в зависимости от б/ В заявке открытия, подтвержденного в СССР 13
3
длительности предшествующей декабря 1990 г, №393 под названием ″ Явление
ишемии, ″ Бюллетень усиления ПОЛ в ишемизированных органах″
экспериментальной биологии и /М.В.Биленко, А.В.Алесенко, Е.Б.Бурлакова,
медицины″ . 1986, №1, стр 16-18. А.Х.Коган, А.Н.Кудрин/
а/ М.В.Биленко ″ Ишемические и реперфузионные
М.Амбага
повреждения органов″ , Москва, Медицина, 1989,
Влияние-адреноблокатора атенолола
368 с, /23 х.х/
на размеры некроза миокарда при
б/ В заявке открытия, подтвержденного в СССР 13
4 постоянной и транзиторной
коронарной окклюзии, декабря 1990 г, №393 под названием ″ Явление
″ Бюлл.экспер.биол.и мед″ , 1984, усиления ПОЛ в ишемизированных органах″
№1, стр 55-57. /М.В.Биленко, А.В.Алесенко, Е.Б.Бурлакова,
А.Х.Коган, А.Н.Кудрин/
а/ М.В.Биленко ″ Ишемические и реперфузионные
М.Амбага повреждения органов″ , Москва, Медицина, 1989,
О простой гравиметрической 368 с, /23 х.х/
методике определения размера б/ В заявке открытия, подтвержденного в СССР 13
5
инфаркта миокарда ″ Патологическая декабря 1990 г, №393 под названием ″ Явление
физиология и экспериментальная усиления ПОЛ в ишемизированных органах″
терапия″ . 1984, №5, стр 80-82. /М.В.Биленко, А.В.Алесенко, Е.Б.Бурлакова,
А.Х.Коган, А.Н.Кудрин/
М.Амбага
К вопросу об образовании краевой
И.Н.Черныш, В.Б.Садовников
″ прооксидантной″ зоны и ее роли в
Влияние гликозида строфантина на
усилении свободнорадикального
6 ультраструктуру кардиомиоцитов прооксидантной
перекисного окисления липидов в
зоны миокарда у крыс ″ Экспериментальная и
регионе ишемии и инфаркта
клиническая фармакология″ , 1997, № 4, стр 29-32.
миокарда, ″ Бюл.экспер.биол.и
медицины″ 1986. №5, стр 538-539.
“Хий, шар, бадган - мембрант Р.Санжаатогтох. Мал эмнэлгийн шинжлэх ухааны
7
байгууламж” ном /1995/ докторын зэрэг горилсон бүтээл /1999/
“Хий, шар, бадган - мембрант И.П.Убеева. Анагаахын шинжлэх ухааны докторын
8
байгууламж” ном /1995/ зэрэг горилсон бүтээл /1998/
“Дорнодахины анагаах ухааны гүн
О.Г.Цыренжапова. Анагаахын шинжлэх ухааны
9 ухаан, танин мэдэхүй, шинжлэх
докторын зэрэг горилсон бүтээл /1998/
ухааны үндэслэл” ном /1996/
“Хий, шар, бадган - мембрант К.Ж.Маланов. Анагаахын шинжлэх ухааны
10
байгууламж” ном /1995/ докторын зэрэг горилсон бүтээл /1998/
“Хий, шар, бадган - мембрант
11 Профессор Б.Жигмэдийн бүтээлүүдэд
байгууламж” ном /1995/
“Хий, шар, бадган - мембрант Академич А.Н.Кудрин, профессор С.М.Николаев
12
байгууламж” ном /1995/ нарын бүтээлүүдэд
“Хий, шар, бадган - мембрант
13 Ж.Отгондаваа “Хануур засал” ном /2000/
байгууламж” ном /1995/
“Хий, шар, бадган - мембрант
14 Б.Дагданбазар ”Хануур засал” ном /1995/
байгууламж” ном /1995/