You are on page 1of 2

Trêng §¹i häc b¸ch khoa Hµ néi Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

Ch¬ng tr×nh §µo t¹o KSCLC §éc lËp -Tù do - H¹nh phóc
Tel/Fax :8.682123

KÕ ho¹ch ®µo t¹o n¨m häc 2010-2011


Líp K51 ksclc
TuÇn 1 TuÇn 2 TuÇn 3 TuÇn 4 TuÇn 5 TuÇn 6 TuÇn 7 TuÇn 8 TuÇn 9 TuÇn 10
16/ 8 ÷ 22/ 8 23/ 8 ÷ 29/ 8 30/8 ÷ 5/9 6/ 9 ÷ 12/9 13/ 9 ÷ 19/9 20/ 9 ÷ 26/9 27/ 9 ÷ 3/10 4/10 ÷ 10/10 11/10 ÷ 18/10 ÷ 24/10
17/10
VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH

TuÇn 11 TuÇn 12 TuÇn 13 TuÇn 14 TuÇn 15 TuÇn 16 TuÇn 17 TuÇn 18 TuÇn 19 TuÇn 20
25/10 ÷ 1/11 ÷ 7/11 8/11 ÷ 14/11 15/11 ÷ 22/11 ÷ 28/11 29/11 ÷ 5/12 6/12 ÷ 12/12 13/12 ÷ 19/12 20/12 ÷ 27/12 ÷
31/10 21/11 26/12 2/1/2011
VH VH VH VH VH Thi Thi Thi Thi Dù tr÷

TuÇn 21 TuÇn 22 TuÇn 23 TuÇn 24 TuÇn 25 TuÇn 26 TuÇn 27 TuÇn 28 TuÇn 29 TuÇn 30
4/1 ÷ 9/1 101/1 ÷ 16/1 17/1 ÷ 23/1 24/1 ÷ 30/1 31/1 ÷ 6/2 7/2 ÷ 13/2 14/2 ÷ 20/2 21/2 ÷ 27/2 28/2 ÷ 6/3 7/3 ÷ 13/3
Thùc tËp
§AMH §AMH §AMH Thùc tËp TN Thùc tËp TN NghØ TÕt NghØ TÕt Thùc tËp TN §å ¸n TN
TN

TuÇn 31 TuÇn 32 TuÇn 33 TuÇn 34 TuÇn 35 TuÇn 36 TuÇn 37 TuÇn 38 TuÇn 39 TuÇn 40
14/3 ÷ 20/3 21/3 ÷ 27/3 28/3 ÷ 3/4 4/4 ÷ 10/4 11/4 ÷ 17/4 18/4 ÷ 24/4 25/4 ÷ 1/5 2/5 ÷ 8/5 9/5 ÷ 15/5 16/5 ÷ 22/5
§å ¸n TN §å ¸n TN §å ¸n TN §å ¸n TN §å ¸n TN §å ¸n TN §å ¸n TN §å ¸n TN §å ¸n TN §å ¸n TN

TuÇn 41 TuÇn 42 TuÇn 43 TuÇn 44 TuÇn 45 TuÇn 46 TuÇn 47 TuÇn 48 TuÇn 49 TuÇn
23/5 ÷ 29/5 30/5 ÷ 5/6 6/6 ÷ 12/6 13/6 ÷ 19/6 20/6 ÷ 26/6 27/6 ÷ 3/7 4/7 ÷ 10/7 11/7 ÷ 17/7 18/7 ÷ 24/7 50,51,52
25/7 ÷ 31/8
§å ¸n TN §å ¸n TN §å ¸n TN §å ¸n TN BV BV
Hµ Néi, ngµy 16/08/2010
Ngêi lËp b¶ng Trëng Phßng §µo t¹o HiÖu trëng
Trî lý dù ¸n KSCLC