You are on page 1of 2

TUGASAN 1

JADUAL PENENTUAN UJIAN

Mata Pelajaran: Perdagangan Semester: 1 Tingkatan: 5 (Sastera Ikhtisas)

BILANGAN ITEM MENGIKUT ARAS KEMAHIRAN KOGNITIF WAJARAN


TAJUK OBJEKTIF PELAJARAN YANG DI UKUR JUMLAH ITEM
PENGETAHUAN KEFAHAMAN APLIKASI ANALISIS SINTESIS PENILAIAN (%)

BAB 1: PERBANKAN DAN INSTITUSI


KEWANGAN LAIN

1.1 Sistem Perbankan 1. Membezakan sistem perbankan konvensional dan sistem 2 2

a) Perbankan Konvesional sistem perbankan secara Islam. [1, 2]

b) Perbankan Islam

1.2 Jenis-jenis bank 1. Menerangkan fungsi Bank Pusat dan bank-bank lain. 5 5

a) Bank Pusat [3, 4, 5, 6, 7]

b) Bank Perdagangan (Bank Islam)


c) Bank Saudagar 2. Menjelaskan perbezaan antara setiap jenis bank.
d) Bank Badan Berkanun

e) Bank Koperasi

1.3 Perkhidmatan bank perdagangan 1. Menerangkan bentuk-bentuk perkhidmatan bank


a) Menerima simpanan perdagangan dan kegunaannya.
b) Kemudahab pembayaran 2. Menjelaskan kepentingan setiap bentuk perkhidmatan 4 4

c) Kemudahan pembiayaan bank perdagangan kepada pelanggan bank. [12, 13, 14, 15]

d) Perkhidmatan lain

1.4 Cek 1. Menerangkan penggunaan berbagai jenis cek.


a) Jenis-jenis cek dan penggunaannya 2. Mengenalpasti sebab-sebab cek tak layan. 1 1

b) Faedah menggunakan cek [31]

c) Cek-cek lain 3. Melakarkan cek.


d) Cek tak layan 4. Menghuraikan kelebihan dan kekurangan penggunaan cek.
5. Menjelaskan perbezaan cek terbuka dan cek palang. 2 2
[36, 37]

1.5 Institusi kewangan lain 1. Menerangkan ciri dan fungsi setiap jenis institusi kewangan lain. 4 4

a) Syarikat Kewangan [21, 22, 23, 24]

b) Syarikatr Pajakan
c) Syarikat Pemfaktoran
d) Syarikat Jaminan Kredit Malaysia

BAB 2 : INSURANS

2.1 Insurans 1. Menerangkan konsep, peranan dan istilah-istilah 2 2

a) Pengenalan kepada insurans dalam insurans. [8, 9]

b) Konsep insurans 2. Mengenalpasti jenis-jenis risiko.

c) Jenis risiko 3. Menghuraikan konsep pemusatan risiko. 1 1

d) Peranan insurans [25]

2.2 Prinsip-prinsip insurans 1. Menerangkan prinsip-prinsip insurans. 4 4

a) Kepentingan boleh diinsuranskan [39, 40, 41, 42]

b) Penuh percaya 2. Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang 1 1

c) Ganti rugi mempengaruhi kadar premium insurans. [16]

d) Prinsip takaful

2.3 Jenis-jenis insurans 1. Mengetahui jenis-jenis dan kegunaan insurans. 4 1 5

a) Insurans Kemalangan [45, 46, 47, 49] [48]

b) Insurans Kebakaran

c) Insurans Hayat
d) Insurans Perkapalan/Penerbangan

e) Insurans-insurans lain

2.4 Takaful 1. Membandingkan insurans konvensional dengan Takaful. 1 1

a) Prinsip Takaful 2. Menjelaskan prinsip-prinsip Takaful. [38]

b) Produk Takaful

2.5 Belian polisi dan tuntutan gantirugi 1. Mengetahui cara-cara membeli polisi dan membuat tuntutan 1 1

a) Prosedur membeli polisi gantirugi. [11]

b) Prosedur membuat tuntutan gantirugi 2. Menjelaskan implikasi setiap prinsip insurans ke atas 1 1

tuntutan gantirugi. [18]


TAJUK BILANGAN ITEM MENGIKUT ARAS KEMAHIRAN KOGNITIF WAJARAN
OBJEKTIF PELAJARAN YANG DI UKUR JUMLAH ITEM
PENGETAHUAN KEFAHAMAN APLIKASI ANALISIS SINTESIS PENILAIAN (%)

BAB 3 : PENGANGKUTAN

3.1 Pengangkutan 1. Menerangkan peranan dan jenis-jenis pengangkutan. 1 1

a) Peranan pengangkutan [26]

2. Menjelaskan dengan contoh kepentingan pengangkutan 2 2

kepada sesuatu jenis perniagaan. [19, 20]

3.2 Jenis-jenis pengangkutan 1. Mengenalpasti kelebihan dan kekurangan setiap jenis 1 1

a) Pengangkutan darat pengangkutan. [17]

b) Pengangkutan laut 2. Menghuraikan jenis-jenis pengangkutan darat, laut, udara


c) Pengangkutan udara dan saluran paip.
d) Saluran paip

3.3 Pengkontenaan 1. Menerangkan maksud pengkontenaan dan Pengangkutan 2 2

a) Maksud pengkontenaan Antarabangsa Routier (TIR). [43, 44]

b) Pengangkutan Antarabangsa Routier (Transport 2. Mengenalpasti agensi-agensi yang peranannya berkaitan 1 1

International Routier) dengan bidang pengangkutan. [50]

3.4 Pemilihan jenis pengangkutan 1. Menerangkan faktor-faktor pemilihan jenis pengangkutan. 1 1

a) Faktor-faktor pemilihan jenis pengangkutan [32]

2. Memilih jenis pengangkutan yang sesuai bagi membantu 1 1

perniagaan. [35]

BAB 4 : KOMUNIKASI

4.1 Komunikasi 1. Menerangkan peranan komunikasi. 1 1

a) Peranan komunikasi [10]

b) Perkhidmatan komunikasi 2. Menerangkan jenis perkhidmatan komunikasi yang sesuai 1 1

i. Televisyen dan radio digunakan dalam perniagaan. [34]

ii. Perkhidmatan pos 3. Menerangkan ciri-ciri setiap jenis perkhidmatan komunikasi. 4 4

iii. Perkhidmatan telekomunikassi [27, 28, 29, 30]

iv. Perkhidmatan kurier 4. Menerangkan agensi yang terlibat dalam perkhidmatan


komunikasi.
5. Menjelaskan faktor-faktor pemilihan sesuatu jenis 1 1

perkhidmatan komunikasi. [33]

JUMLAH ITEM 50

WAJARAN ( % )