You are on page 1of 17

ADITZ LAGUNTZAILEAK

NOR (izan) batuan euskalkixen


Orainaldia alokutiboa alokutiboa hika
Naiz nauk/naun nok/non
haiz Haz
da duk/dun dok/don
gara gaituk/gaitun gaittuk/n – gaixok
dira dituk/ditun dittuk/n

Iraganaldia --------------------------------------------------------------------------------------
Nintzen ninduan/nindunan nitzuan/nitzonan
hintzen hitzan/hitzenan
zen zuan/zunan zuan/zonan
ginen gintuan/gintunan gitzuan/gitzonan
ziren zituan/zitunan zittuan/zittunan

Alegiazkoa [+ke] --------------------------------------------------------------------------------


Nintzateke nindukek/ninduken nintzakek/n
hintzateke hintzake
litzateke lukek/luken litzakek/n
ginateke gintuzkek/gintuzken gintzakek/n
lirateke lituzkek/lituzken litzakezak/n

Iraganaldia [+ke] -------------------------------------------------------------------------------


Nintzatekeen nindukean/nindukenan
hintzatekeen
zatekeen zukean/zukenan
ginatekeen gintuzkean/gintuzkenan
ziratekeen zituzkean/zituzkenan

NOR (*edin)
Orainaldia ---------------------------------------------------------------------------------------
Naiteke naitekek/naiteken
haiteke
daiteke daitekek/daiteken
gaitezke gaitezkek/gaitezken
daitezke daitezkek/daitezken

Iraganaldia --------------------------------------------------------------------------------------
Nintekeen nintekean/nintekenan neikian/enan
hintekeen Heikian/heikenan
zitekeen zitekean/zitekenan jeikian/enan
gintezkeen gintezkean/gintezkenan geikian/enan
zitezkeen zitezkean/zitezkenan jeikian/jeikenen

Alegiazkoa [+ke] --------------------------------------------------------------------------------


Ninteke nintekek/ninteken neikek/n
hinteke leikek/n heike
liteke litekek/liteken geikek/n
gintezke gintezkek/gintezken leikiek/ne
litezke litezkek/litezken
NOR-NORI (izan) batuan euskalkian
Orainaldia alokutiboa alokutiboa hika ------
Zait zaidak/zaidan jatek/jaten
Zaik/n jak/jan
zaio zaiok/zaion jakok/jakon
zaigu zaiguk/zaigun jakuk/jakun
zaie zaiek/zaien jatiek/n –
jakuek/ne
Iraganaldia --------------------------------------------------------------------------------------
Zitzaidan zitzaidaan/zitzaidanan jatan/jatenan
Zitzaian zitzainan Jatan/jatenan
zitzaion zitzaioan/zitzaionan jakuan/jakonan
zitzaigun zitzaiguan/zitzaigunan jakuan/jakunan –
zitzaien zitzaiean/zitzaienan jakien/jakonen

Alegiazkoa [+ke] --------------------------------------------------------------------------------


Litzaidake litzaidakek/litzaidaken Litxakitek/n
Litzadakek/n Litxakik/n
litzaioke litzaiokek/litzaioken Litxakiok/n
litzaiguke litzaigukek/litzaiguken Litxakiguk/n
litzaieke litzaiekek/litzaieken Litxakiek/ne

NOR-NORK (*edun) ) batuan euskalkian


Orainaldia alokutiboa alokutiboa hika ------
dut diat/dinan juat/jonat
ditut ditiat/ditinat jittuat/jittunat
duk/n dok/n
dittuk/n dittuk/n
du dik/din
ditu ditik/ditin jok/jon
dugu diagu/dinagu jittuk/jittun
ditugu ditiagu/ditinagu juau/jonau
dute ditek/diten jittuagu/jittunagu
dituzte ditiztek/ditizten juek/jone
nau naik/nain jittuek/ne
naute naitek/naiten naixok/n
gaitu gaitik/gaitin naixuek/naixone
gaituzte gaitiztek/gaitizten gaixok/n
gaixuek/ne
Iraganaldia --------------------------------------------------------------------------------------
Nuen nian/ninan naixuan/naixonan
huen nitian/nitinan nittuan/nan heuan/heuen
nituen hittuan/hittunan
zuen zian/zinan juan/jonan
zituen zitian/zitinan jittuan/jittunan
genuen genian/geninan gaixuan/nan
genituen genitian/genitinan gittuan/nan
zuten zitean/zitenan juen/jonen
zituzten zitiztean/zitiztenan jittuen/nen
ninduen nindian/nindinan nindduan/nan
hinduen ninditean/ninditenan nindduen/ninddunen
ninduten gintian/gintinan gindduen/ginddunen
gintuen gintiztean/gintiztenan gindduen/ginddunen
gintuzten
Orainaldia batuan euskalkian
Alegiazkoa alokutiboa alokutiboa hika -----
Nuke nikek/niken neukek/neuken
huke heuke
nituzke nitizkek/nitizken nitukek/n hittuke/
luke likek/liken leukek/n
lituzke litizkek/litizken litukek/n
genuke genikek/geniken geukek/n
genituzke genitizkek/genitizken gittukek/n
lukete liketek/likete leukiek/n
lituzkete litizketek/litizketen littukiek/n
ninduke nindikek/nindiken ninddukek/n
nindukete nindiketek/nindiketen ninddukiek/n – ene
gintuzke gintizkek/gintizken gindduzkek/n
gintuzkete gintizketek/gintinzketen ginddukiek/ginddukene

Iraganaldia [+ke] -------------------------------------------------------------------------------


Nukeen nikean/nikenan
hukeen
nituzkeen nitizkean/nitizkenan
zukeen zikean/zikenan
zituzkeen zitizkean/zitizkenan
genukeen genikean/genikenan
genituzkeen genitizkean/genitizkenan
zuketen ziketean/ziketenan
zituzketen zitizketean/zitizkenan
nindukeen nindikean/nindikenan
ninduketen nindiketean/nindiketenan
gintuzkeen gintizkean/gintizkenan
gintuzketen gintizketean/gintizketenan

NOR-NORK (*ezan)
Orainaldia ---------------------------------------------------------------------------------------
Dezaket zezakeat/zezakenat
Dezakek/n
Ditzakek/n
ditzaket zitzakeat/zitzakenat
dezake zezakek/zezaken
ditzake zitzakek/zitzaken
dezakegu zezakegu/zezakenagu
ditzakegu zitzakeagu/zitzakenagu
dezakete zezaketek/zezaketen
ditzakete zitzaketek/zitzaketen
batuan euskalkian
Iraganaldia alokutiboa alokutiboa hika
Nezakeen nezakean/nezakenan neikian/neikenan
Hezakeen Heikian/heikenan
hitzakeen nitzakean/nitzakenan jeikian/keikenan
nitzakeen zezakean/zezakenan
zezakeen zitzakean/zitzakenan geinkian/geinkenan
zitzakeen genezakean/genezakenan
genezakeen genitzakean/genitzakenan jeikien/jeikenen
genitzakeen zezaketean/zezaketenan
zezaketen zitzaketean/zitzaketenan
zitzaketen

Alegiazkoa [+ke] --------------------------------------------------------------------------------


Nezake nezakek/nezaken Neikek/n heike
Hezake
hitzake nitzakek/nitzaken Jeikek/n
nitzake lezakek/lezaken
lezake litzakek/litzaken Geikek/n
litzake genezakek/genezaken
genezake genitzakek/genitzaken Jeikiek/jeikene
genitzake lezaketek/lezaketen
lezakete litzaketek/litzaketen
litzakete

NOR-NORI-NORK (*-i)
alokutiboa alokutiboa hika
Diot zioat/zionat jutzat/jutzenat
dizkiot zizkioat/zizkionat
diok/n jutzek/n hustan/hustenan
dizkiok/n hutzan/hutzenan
dio ziok/zion jutzau/jutzenau huskuan/huskunan
dizkio zizkiok/zizkion hutzian/hutzenan
diogu zioagu/zionagu jutziek/jutzene
dizkiogu zizkioagu/zizkionagu
diote ziotek/zioten
dizkiote zizkiotek/zizkioten jutziat/jutzienat

diet zieat/zienat jutziek/ne


dizkiet zizkieat/zizkienat
die ziek/zien jutzau/jutzenau
dizkie zizkiek/zizkien
diegu zieagu/zienagu jutziek/ne
dizkiegu zizkieagu/zizkienagu
diete zietek/zieten
dizkiete zizkietek/zizkieten justek/justen

dit zidak/zidan justiek/justene


dizkit zizkidak/zizkidan
didate zidatek/zidaten justiek/justiene
dizkidate zizkidatek/zizkidaten
digu ziguk/zigun juskuk/n
dizkigu zizkiguk/zizkigun
digute zigutek/ziguten juskuek/juskune
dizkigute zizkigutek/zizkiguten

Iraganaldia alokutiboa alokutiboa hika -----


nion nioan/nionan nutzan/nutzenan hustan/hustenan
nizkion nizkioan/nizkionan hutzan/hutsenan
hion/hizkion jutzan/jutzenan huskuan/huskunan
zion zioan/zionan hutzian(hutzienan
zizkion zizkioan/zizkionan gutzan/gutzenan
genion genioan/genionan
genizkion genizkioan/genizkionan jutzien/jutzenen
zioten ziotean/ziotenan
zizkioten zizkiotean/zizkiotenan

nien niean/nienan nutzian/nutzienan


hien/hizkien
nizkien nizkiean/nizkienan jeutsien/jutzenen
zien ziean/zienan
zizkien zizkiean/zizkienan gutzan/gutzenan
genien genizkien/genizkienan
genizkien genizkiean/genizkienan jutzien/jutzienen
zieten zietean/zietenana
zizkieten zizkietean/zizkietenan

zidan zidaan/zidanan justan/justenan


zizkidan zizkidaan/zizkidanan
hidan/hizkidan justen/justenan
zidaten zidatean/zidatenan
zizkidaten zizkidatean/zizkidatenan juskuan/juskunan
zigun ziguan/zigunan
zizkigun zizkiguan/zizkigunan juskuen/juskunan
ziguten zigutean/zigutenan
zizkiguten zizkigutean/zizkigutenan

Alegiazkoa
nioke niokek/nioken neuskiok/n heuskitt
nizkioke nizkiokek/nizkioken heuskio
hioke/hizkioke heuskie
lioke liokek/lioken leuskiok/n heuskigu
lizkioke lizkiokek/lizkioken
genioke geniokek/genioken geuskiok/n
genizkioke genizkiokek/genizkioken
liokete lioketek/lioketen leuskiek/n
lizkiokete lizkioketek/lizkioketen

nieke niekek/nieken neuskiek/ne


nizkieke nizkiekek/nizkieken
hieke/hizkieke
lieke liekek/lieken leuskiek/ne
lizkieke lizkiekek/lizkieken
genieke geniekek/genieken guskiek/ne
genizkieke genizkiekek/genizkieken
liekete lieketek/lieketen leuskiek/ne
lizkiekete lizkieketek/lizkieketen

lidake lidakek/lidaken
lizkidake lizkidakek/lizkiaken
hidake/hizkidake leuskittek/n
lidakete lidaketek/lidaketen
lizkidakete lizkidaketek/lizkidaketen leuskittek/n
liguke ligukek/liguken
lizkiguke lizkigukek/lizkiguken leuskiguk/n
ligukete liguketek/liguketen
lizkigukete lizkiguketek/lizkiguketen leuskiguk/n
l

NOR-NORI-NORK batuan euskalkian


Orainaldia alokutiboa alokutiboa hika
diezaioket ziezaiokeat/ziezaiokenat
diezazkioket ziezazkiokeat/ziezazkiokenat
hiezaioke/hiezazkioke
diezaioke ziezaiokek/ziezaioken
diezazkioke ziezazkiokek/ziezazkioken
diezaiokegu ziezaiokeagu/ziezaiokenagu
diezazkiokegu ziezazkiokeagu/ziezazkiokenagu
diezaiokete zeizaioketek/ziezaioketen
diezazkiokete ziezazkioketek/ziezazkioketen

Iraganaldia --------------------------------------------------------------------------------------
niezaiokeen niezaiokean/niezaiokenan neikixoan/nan heikitt
niezazkiokeen niezazkiokean/niezazkiokenan heikixo
hiezaiokeen heikigu
hiezaiokeen ziezaiokean/ziezaiokenan leikixoan/nan heikizu
ziezaiokeen ziezazkokean/ziezazkiokenan
ziezazkiokeen geniezaiokean/geniezaiokenan geikixoan/nan
geniezaiokeen geniezazkiokean/geniezazkiokenan
geniezazkiokeen ziezaioketean/ziezaioketenan leikixoan/nan
ziezaioketen ziezazkioketean/ziezazkioketenan
ziezazkioketen

Alegiazkoa [+ke] --------------------------------------------------------------------------------


niezaioke niezaiokek/niezaioken neikixok/n
niezazkioke niezazkiokek/niezazkioken
hiezaioke/hiezakioke
liezaioke liezaiokek/liezaioken leikixok/n
liezazkioke liezazkiokak/liezazkioken
geniezaioke geniezaiokek/geniezaioken geikixok/n
geniezazkioke geniezazkiokek/geniezazkioken
liezaiokete liezaioketek/liezaioketen leikixuek/n
liezazkiokete liezazkioketek/liezazkioketen
ADITZ TRINKOAK

NOR saila batuan euskalkian


EGON alokutiboa alokutiboa hika------------
Nago nagok/nagon nak/n
hago hau
dago zagok,zegok/zagon,zegon jak/n
gaude gaudek/gauden gazak/n
daude zaudek,zeudek/zauden,zeuden jazek/n

Iraganaldia --------------------------------------------------------------------------------------
Nengoen nengoan/nengonan ninguan/nan
hengoen hinguen/hinguenan
zegoen zegoan/zegonan jauan/jauenan
geunden geundean/geundenan gingozan/gingozenan
zeuden zeudean/zeundenan jauzan/jauzenan

ETORRI
Orainaldia ---------------------------------------------------------------------------------------
Nator natorrek/natorren natok/n
hator hator
dator zatorrek,zetorrek/zatorren,zetorren jatok/n
gatoz gatozak/gatozan gatozak/n
datoz zatozak/zetozak/zatozan/zetozan jatozak/n

Iraganaldia --------------------------------------------------------------------------------------
Nentorren nentorrean/nentorrenan netorran/enan
hentorren hetorran/hetorrenan
zetorren zetorrean/zetorrenan jatorran/jatorrenan
gentozen gentozaan/gentozanan getozan/getozenan
zetozen zetozean/zetozenan jatozan/jatozenan

IBILI
Orainaldia ---------------------------------------------------------------------------------------
Nabil nabilek/nabilen nabik/n
habil habil
dabil zabilek,zebilek/zabilen,zebilen jabik/n
gabiltza gabiltzak/gabiltzan gabitzek/n
dabiltza zabiltzak,zebiltzak/zabiltzan,zebiltzan jabitzak/jabitzan

Iraganaldia --------------------------------------------------------------------------------------
Nenbilen nenbilean/nenbilenan nabilan/nebilenan hebilen/hebilenan
henbilen
zebilen zebilean/zebilenan jabilan/jabilenan
genbiltzan genbiltzaan/genbiltzanan gebitzan/gebitzenan
zebiltzan zebiltzaan/zebiltzanan jabitzan/jabitzenan
Joan alokutiboa alokutiboa hika
Noa noak/noan noiek/n
hoa hoa
doa zoak/zoan joiek/joien
goaz goazak/goazan goiezak/n
doaz zoazak/zoazan joiezak/n

Iraganaldia --------------------------------------------------------------------------------------
Nindoan nindoaan/nindoanan ninddoian/nan
hindoan hinddoian/hinddoienan
zihoan zihoaan/zihoanan joian/joienan
gindoazen gindoazaan/gindoazanan ginddoian/ginddoienan
zihoazen zihoazaan/zihoazanan joiezan/joiezenan

NOR-NORK saila
EDUKI
Orainaldia ---------------------------------------------------------------------------------------
daukat zaukaat,zeukaat/zaukanat,zeukanat jaukat/n
dauzkat zauzkaat,zeuzkaat/zauzkanat,zeuzkanat
daukak/n daukak/n
dauzkak/n
dauka zaukak,zeukak/zaukan,zeukan jaukek/n
dauzka zauzkak,zeuzkak/zauzkan,zeuzkan
daukagu zaukaagu,zeukaagu/zaukanagu,zeukanagu jaukau/jaukenau
dauzkagu zauzkaagu,zeuzkaagu/zauzkanagu,zeuzkanag
daukate u jaukiek/jaukene
dauzkate zaukatek,zeukatek/zaukaten,zeukaten
zauzkatek,zeuzkatek/zauzkaten,zeuzkaten
Iraganaldia --------------------------------------------------------------------------------------
Neukan neukaan/neukanan neukian/neukena
Heukan/ neuzkaan/neuzkanan n
heuzkan
neuzkan zeukaan/zeukanan
zeukan zeuzkaan/zeuzkanan jaukan/jaukenan haukan/haukena
zeuzkan geneukaan/geneukanan n
geneukan geneuzkaan/geneuzkanan geukan/geukenan
geneuzka zeukatean/zeukatenan
n zeuzkatean/zeuzkatean jaukien/jaukiena
zeukaten n
zeuzkaten

EKARRI
Orainaldia ---------------------------------------------------------------------------------------
Dakart zakarreat,zekarreat/zakarrenat,zakarrenat jakarrat/jakarrenat dakak/n
Dakartzat zakartzaat,zekartzaat/zakartzanat,zekartzanat
Dakark/n zakarrek,zekarrek/zakarren,zekarren jakak/jakan
Dakartza zakartzak,zekartzak/zakartzan,zekartzan
k/dakartz zakarreagu,zekarreagu/zakarrenagu,zekarrenagu jakarrau/jakarrenau
an
dakar jakarrek/ne
dakartza
dakargu
dakartzag zakartzaagu,zekartzaagu/zakartzanagu,zekartzanagu
u
dakarte zakartek,zekartek/zakarten,zekarten
dakartzat zakartzatek,zekartzatek/zakartzaten,zekartzaten
e
Batua euskalkia
Iraganaldia alokutiboa alokutiboa hika -------
nekarren nekarrean/nekarrenan nekarran/nekarrenan
nekartzan nekartzaan/nekartzanan
hekarren/hekartzan hekarren/hekarrenan
zekarren zekarrean/zekarrenan jakarran/jakarrenan
zekartzan zekartzaan/zekartzanan
genekarren genekarrean/genekarrenan gekarran/gekarrenan
genekartzan genekartzaan/genekartzanan
zekarten zekartean/zekartenan jakarrien/jakarrienan
zekartzaten zekartzatean/zekartzatenan

ERAMAN
Orainaldia ---------------------------------------------------------------------------------------
Daramat zeramaat/zeramanat jaroiat/jaroienat
daramatzat zeramatzaat/zeramatzanat
daramak/n daroiek/daroien
daramatzak/n
darama zeramak/zeraman jarioiek/n
daramatza zeramatzak/zeramatzan
daramagu zeramaagu/zeramanagu jaroian/jaroienan
daramatzagu zeramatzaagu/zeramatzanagu
daramate zeramatek/zeramaten jarioiek/jaroien
daramatzate zeramatzatek/zeramatzaten

Iraganaldia --------------------------------------------------------------------------------------
neraman neramaan/neramanan naroian/naroienan
neramatzan neramatzan/neramatzanan heroian/heroienan
heraman/heramatzan
zeraman zeramaan/zeramanan jaroien/jaroienan
zeramatzan zeramatzaan/zeramatzanan
generaman generamanaan/generamanan geroien/geroienan
generamatzan generamatzaan/generamatzanan
zeramaten zeramatean/zeramatenan jaroien/jaroienan
zeneramatzaten zeramatzatean/zeneramatzatenan

ERABILI
Orainaldia ---------------------------------------------------------------------------------------
darabilt zerabileat/zerabilenat jabixat/jabixenat
darabiltzat zerabiltzaat/zerabiltzanat
darabilk/n dabik/n
darabiltzak/n
darabil zerabilek/zerabilen jabik/jabin
darabiltza zerabiltzak/zerabiltzan
darabilgu zerabileagu/zerabilenagu jabixau/jabixenau
darabiltzagu zerabiltzaagu/zerabiltzanagu
darabilte zerabiltek/zerabiltzen jabixek/jabixene
darabiltzate zerabiltzatek/zerabiltzaten
Batua euskalkia
Iraganaldia alokutiboa alokutiboa hika ----
nerabilen nerabilean/nerabilenan nebillan/nebillenan
nerabiltzan nerabiltzaan/nerabiltzanan hebilan/hebilenan
herabilen/herabiltzan
zerabilen zerabilean/zerabilenan jabillan/jabillenan
zerabiltzan zerabiltzaan/zerabiltzanan
generabilen generabilean/generabilenan gabillan/gabillenan
generabiltzan generabiltzaan/generabiltzanan
zerabilten zerabiltzean/zerabiltenan jabillen/jabillenen
zerabiltzaten zerabiltzatean/zerabiltzatenan

JAKIN
Orainaldia ---------------------------------------------------------------------------------------
dakit zekiat/zekinat jakixat/jakinat
dakizkit zekizkiat/zekizkinat
dakik/n dakik/dakin
dakizkik/n
daki zekik/zekin jakik/jakin
dakizki zekizkik/zekizkin
dakigu zekiagu/zekinagu jakixau/jakixenau
dakizkigu zekizkiagu/zekizkinagu
dakite zekitek/zekiten jakixek/jakixene
dakizkite zekizkitek/zekizkiten

Iraganaldia --------------------------------------------------------------------------------------
nekien nekian/nekinan nekixan/nekixenan
nekizkien nekizkian/nekizkinan hekixan/hekixenan
hekien/hekizkien
zekien zekian/zekinan jakixan/jakixenan
zekizkien zekizkian/zekizkinan
genekien genekian/genekinan gekixan/gekixenan
genekizkien genekizkian/genekizkinan
zekiten zekitean/zekitenan jekixen/jekixenen
zekizkiten zekizkitean/zekizkitenan

NORK saila
IHARDUN
Orainaldia ---------------------------------------------------------------------------------------
Dihardut ziharduat/zihardunat
Diharduk/n
hiarduen
dihardu ziharduk/zihardun
dihardugu ziharduagu/zihardunagu
dihardute zihardutek/ziharduten

Iraganaldia --------------------------------------------------------------------------------------
niharduen niharduan/nihardunan
ziharduen ziharduan/zihardunan
geniharduen geniharduan/genihardunan
ziharduten zihardutean/zeniardutenan
Batuan euskalkian
IRAUN
Orainaldia alokutiboa alokutiboa hika ------------
Diraut zirauat/ziraunat
Dirauk/n
dirau zirauk/ziraun
diraugu zirauagu/ziraunagu
diraute zirautek/ziraunate

Iraganaldia --------------------------------------------------------------------------------------
Nirauen
hirauen nirauan/niraunan
zirauen zirauan/ziraunan
genirauen genirauan/geniraunan
zirauten zirautean/zirautenan

DIRUDI
Orainaldia ---------------------------------------------------------------------------------------
Dirudit zirudiat/zirudinat
Dirudik/n
dirudi zirudik/zirudin
dirudigu zirudiagu/zirudinagu
dirudite ziruditek/ziruditen

Iraganaldia --------------------------------------------------------------------------------------
Nirudien nirudian/nirudinan
hirudien
zirudien zirudian/zirudinan
genirudien genirudian/genirudinan
ziruditen ziruditean/ziruditenan

NOR-NORK saila
IRITZI
Orainaldia ---------------------------------------------------------------------------------------
deritzot,deritzat zeritzoat,zeritzaat/zeritzonat,zeritzanat
deritzok/n deritzek/n
deritzet,derizte zeritzeat,zerizteat/zeritzenat,zeriztenat
deritzo,deritza zeritzok,zeritzak/zeritzon,zeritzan
deritze,derizte zeritzek,zeriztek/zeritzen, zerizten
deritzogu,deritzagu zeritzoagu,zeritzagu/zeritzonagu,zeritzanagu
deritzegu,deritzagu zeritzeagu,zerizteagu/zeritzenagu,zeriztenagu
deritzote,deritzate zeritzotek,zeritzatek/zeritzoten,zeritzaten
deritzete,deriztete zeritzetek,zerizteek/zeritzeten,zerizteten

Iraganaldia --------------------------------------------------------------------------------------
neritzon,neritzoan neritzoan,neritzaan/neritzonan,neritzanan
neritzen,neritzean neritzean,neriztean/neritzenan,neriztenan
heritzon heritzen
zeritzon,zeritzan zeritzoan,zeritzaan/zeritzonan,zeritzanan
zeritzen,zerizten zeritzean,zeriztean/zeritzenan,zeriztenan
generitzon,generitzaan generitzoan,generitzaan/generitzonan,generitzenan
generitzen,generiztean generitzean,genreriztean/generitzenan,generiztenan
zeritzoten,zeritzaten zeritzotean,zeritzatean/zeritzotenan,zeritzatenan
zeritzeten,zerizteten zeritzetean,zeriztetean/zeritzetenan,zeriztetenan