You are on page 1of 2

PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

SISWAZAH SETELAH TAMAT MENGIKUTI KURSUS


IJAZAH KEDOKTORAN DAN SARJANA

1. PUNCA KUASA

1.1 Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia


Bil. 4 Thn. 2005
1.2 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan
Penamatan Perkhidmatan) 2005 – P.U. (A) 176/2005
2. SYARAT-SYARAT
2.1 Pegawai telah tamat mengikuti kursus Ijazah Kedoktoran dan Sarjana;
dan
2.2 Telah melapor diri di Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM.
3. CARA MEMOHON
3.1 Melapor diri di Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM setelah tamat kursus;
3.2 Melapor diri di Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, KPM;
3.3 Mendapatkan perakuan bertulis daripada Ketua Jabatan baru sekiranya
berminat untuk ditempatkan di mana-mana bahagian di KPM;
3.4 Memaklumkan kepada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, KPM;
dan
3.5 Surat Arahan Penempatan akan dikeluarkan berdasarkan kepada tarikh
melapor diri di Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM.
4. KUASA MENIMBANG
Perakuan Ketua Jabatan
5. KUASA MELULUS
5.1 Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia bagi PPPS gred DG44 dan ke atas;
dan
5.2 Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Operasi Pendidikan) bagi
PPPS gred DG41.
6. CARTA ALIRAN URUSAN PENEMPATAN SEMULA
Seperti di LAMPIRAN I
LAMPIRAN I

PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN


SISWAZAH SETELAH TAMAT MENGIKUTI KURSUS
IJAZAH KEDOKTORAN DAN SARJANA

TINDAKAN PEGAWAI
MULA
Lapor diri di Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM

TINDAKAN BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN


Keluarkan surat melapor diri ke BPSM untuk
mendapatkan penempatan

TINDAKAN BPSM
Terima surat melapor diri pegawai

Pohon cadangan penempatan semula dari


Bahagian / Jabatan terbabit untuk penempatan

Terima jawapan dari Bahagian / Jabatan yang


terlibat
Tidak Ketua Jabatan baru bersetuju untuk
Maklumkan kepada memberi penempatan?
pegawai
Ya

Cap dan catat penempatan semula

Tidak Lapor diri sebelum tamat tempoh cuti belajar?


Kemukakan surat
tolak baki cuti kepada
Ketua Jabatan Ya

Kemuka Surat penempatan semula kepada KPPM /


TKPPM (Operasi Pendidikan) untuk kelulusan

Terima Surat penempatan semula yang telah


diluluskan oleh KPPM/ TKPPM (Operasi Pendidikan)

Buat salinan secukupnya dan edarkan


kepada semua yang terlibat

TAMAT