Вы находитесь на странице: 1из 15

Expresii uzuale 

(expresia din paranteza e ca sa va arate cum se pronunta cuvantul respectiv)

 Да (da) – Da
 Нет (nyet) – Nu.
 Я вас люблю (Ia vas liubliu) – Vă iubesc
 Я тeбя люблю (Ia tebia liubliu)- Te iubesc.
 Спасибо (Spasiba) – Mulţumesc.
 Добрый день (Dobrîi den’) – Buna ziua
 До свидания (Da svidan’ia). – La revedere.
 Я (ia) – Eu
 ты (tî) – Tu
 И (i) – Şi
 Сколько стоит? (Skol’ko stoit?) – Cît costă?
 Как вас зовут? (Kak vas zavut?)- Cum vă numiţi?
 Меня зовут… (Мenia zаvut…) – Mă numesc…
 Дерево (Dierievo) – Copac
 Россия (Rassiia) – Rusia
 Москва (Maskva) – Moscova
 Румыния (Rumîniia) – România
 Бухарест (Buharest) – Bucureşti
 Украина (Ukraina) – Ucraina
 Киев (Kiev) – Kiev
 Город (gorăd) – Oraş
 Кофе (kofe) – Cafea
 Вино (vino) – Vin (băutură)
 Вода (voda) – Apă
 Девять (deviat) – Nouă (număr)
 Солнце (sonţe) – Soare
 Язык (iazîk) – Limbă
 Бог (bog) – Dumnezeu
 Здравствуйте (Zdrastvuite) – Salut
 Извините (Izvinite) – Scuzaţi-mă
 Ты говоришь по-русски/английски? (Tî gavariş’ po ruski/angliiski)? – Tu vorbeşti rusa/engleza?
 Родина (Rodina) – Patrie
 Папа (Papa) – Tata
 Мама (Mama) – Mama
 Брат (brat) – Frate
 Сестра (sestra) – Soră
 Доктор (Doctor) – Doctor
 Америка (Amerika) – America
 Африка (Afrika) – Africa
 Антарктика (Antarktika) – Antarctica
 Италия (Italiia) – Italia
 Германия (Ghermaniia) – Germania
 Англия (Angliia) – Anglia
 Армия (Armiia) – Armată
 Мир (Mir) – Lume, Pace (omonim)
 Война (Voina) – Război

http://translate.google.ro/translate?hl=ro&langpair=en%7Cro&u=http://www.russianlessons.net/forum/index.php

http://translate.google.ro/translate?hl=ro&langpair=en%7Cro&u=http://www.du.edu/langlit/russian/grammarx.htm
http://translate.google.ro/translate?hl=ro&langpair=en%7Cro&u=http://www.ielanguages.com/russian.html
Alfabetul rus este cunoscut ca alfabetul chirilic. There are 33 letters in the Russian alphabet. Există 33 litere în alfabetul
rus. 11 vowels, 20 consonants, and 2 pronunciation signs. 11 vocalele, 20 consoane, şi 2 semne pronunţie. Here is what
the Russian alphabet looks like (in dictionary order). Aici este ceea ce arata ca alfabetul rus (în ordine dicţionar).

А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З,
И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я

Now let's have a look at these letters in detail. Acum, haideţi să aruncăm o privire la aceste litere în detaliu. For your
reference we will make some notes about unusual hand-written forms, however this will be covered in another lesson so
don't worry too much yet. Pentru referinţă, vom face unele note despre forme neobişnuite scrise de mână, însă acest
lucru vor fi acoperite într-o altă lecţie aşa că nu vă faceţi griji prea mult încă.

Russian letters that are (almost) the same. litere ruseşti care sunt (aproape) la fel.
А а - Pronounced like the "a" in the word "father" or "car". А а - pronunţă ca "a" din cuvântul "tată" sau "masina". It is not
the 'flat' "a" sound you sometimes hear in words like "cat" or "flat". Acesta nu este "plat" un sunet "auzi tu, uneori, în
cuvinte ca" pisica "sau" plat ".

К к - Pronounced like the "k" in "kitten" or "kangaroo". К к - pronunţă ca "k" în "pisicuta" sau "cangur". This letter replaces
the english "c" sound in words like "cat". Această scrisoare înlocuieşte englezesc "C" de sunet în cuvinte ca "pisica".

М м - Pronounced like the "m" in man. М м - pronunţă ca "M" la om. (Note: Unlike english, the hand-written " м " should
always start from the bottom) (Notă: Spre deosebire de engleză, scrise de mână "м" trebuie să înceapă întotdeauna din
partea de jos)
O o - When stressed, it is pronounced like the "o" in "bore". O O - atunci când a subliniat, acesta se pronunţă ca o "in"
teava ". When un-stressed it is pronounced more like the letter "a". Când ne-a subliniat se pronunţă mai mult ca litera "A".
(See later notes.) (A se vedea notele mai târziu.)

Т т - Pronounced like the "t" in "tap". Т т - pronunţă ca "t" în "robinet". (Note: The hand-written form for " т " should always
start from the top, as it looks quite similar to the letter " м ") (Notă:-în scris de mână "т" trebuie să înceapă întotdeauna de
sus, aşa cum se pare destul de asemănătoare cu litera "м")

Russian letters that look like english letters but sound different. Rusă litere care arată ca scrisorile limba engleză, dar
sunet diferit.
(These are the most important to learn so you don't get them mixed up.) (Acestea sunt cele mai importante pentru a
învăţa, astfel încât să nu-i amestecat.)
В в - Pronounced like the "v" in "vet". В в - pronunţă ca v "" în "veterinar". (Equivalent to the english letter "v"). (Echivalent
cu scrisoarea englez "V").

Е е - Pronounced like the "ye" in "yes". Е е - pronunţă ca voi "" în "da".

Н н - Pronounced like the "n" in "no". Н н - pronunţă ca "n" în "nu". (Equivalent to the english letter "n"). (Echivalent cu
scrisoarea englez "n").

Р р - Pronounced like the "r" in "run", but it is rolled. Р р - pronunţă ca "r" în "Run", dar este laminate. (Equivalent to the
english letter "r"). (Echivalent cu scrisoarea englez "r").
С с - Pronounced like the "s" in "see". С с - pronunţă ca "s" în "vedea". (Equivalent to the english letter "s"). (Echivalent cu
scrisoarea englez "S"). (It might help to remember that it's used like the "s" sound in the english words "centre" and
"cent".) (Ar putea ajuta să ne amintim că este folosit ca "s" de sunet în cuvinte în limba engleză "centru" şi "eurocent".)

У у - Pronounced like the "oo" in "boot" or "root". У у - pronunţă ca oo "în" boot "sau" root ".

Х х - Pronounced like the "h" in "hello". Х х - pronunţă ca "h" în "Hello". However, this is often pronounced more like the
"ch" in the Scottish "Loch" or German "Bach", or the spanish "x" in "Mexico". Cu toate acestea, aceasta este deseori
pronunţat mai mult ca ch "în scoţiană" Loch "sau german" Bach ", sau" spaniolă X "în" Mexic ".

Russian letters that look unusual, but have familiar sounds Rusă litere care arată neobişnuit, dar au sunete familiare
Б б - Pronounced like the "b" in "bat". Б б - pronunţă ca "b" din "Liliacul". (Equivalent to the english letter "b"). (Echivalent
cu scrisoarea englez "b").

Г г - Pronounced like the "g" in "go". Г г - pronunţă ca g "în" du-te ". (Equivalent to the english letter "g"). (Echivalent cu
scrisoarea englez "g").

Д д - Pronounced like the "d" in "dog". Д д - pronunţă ca "d" în "câine". (Equivalent to the english letter "d"). (Echivalent cu
scrisoarea englez "d").

З з - Pronounced like the "z" in "zoo". З з - pronunţă ca "z" în "grădină zoologică". (Equivalent to the english letter "z").
(Echivalent cu scrisoarea englez "z").
И и - Pronounced like the "i" in "taxi". И и - pronunţă ca "i" în "taxi". (Sometimes equivalent to the english letter "i", the
short 'ee' sound.). Uneori, echivalent cu limba engleză, "scrisoarea i", pe termen scurt 'ee ("de sunet.). (Note: The hand-
written form for " и " looks a little like the english "u"). (Notă:-în scris de mână "и", arată un pic ca englezesc "U").

Л л - Pronounced like the "l" in "love". Л л - pronunţă ca "l" din "dragoste". (Equivalent to the english letter "l"). (Echivalent
cu scrisoarea englez "L").

П п - Pronounced like the "p" in "pot". П п - pronunţă ca "p" în "oală". (Equivalent to the english letter "p"). (Echivalent cu
scrisoarea englez "P").

Ф ф - Pronounced like the "f" in "fat". Ф ф - pronunţă ca "f" în "gras". (Equivalent to the english letter "f"). (Echivalent cu
scrisoarea englez "f").

Э э - Pronounced like the "e" in "fed". Э э - pronunţă ca "e" în "hrănite".

New Russian letters and sounds Noi litere ruseşti şi sunete


(The sounds will be familiar, but they don't have their own letter in English). (Sunete va fi familiar, dar nu au propria lor
scrisoare in limba engleza).
Ю ю - Pronounced like the "u" in "universe". Ю ю - pronunţă ca "U" în "Universul". (Pronounced much like the english
word "you"). (Pronunţat la fel ca cuvântul englezesc "tu").

Я я - Pronounced like the "ya" in "yard". Я я - pronunţă ca "tine" în "curte".


Ё ё - Pronounced like "yo" in "yonder". Ё ё - pronunţă ca "yo" în "Yonder".

Ж ж - Like "s" in "measure", "pleasure" or "fusion" or like "g" in colour "beige". Ж ж - Ca "s" în "măsură", "placere" sau
"fuziune" sau ca "g" în culori "bej". (As there is no english symbol for this sound, it is usually represented as "zh")
(Deoarece nu există simbol limba engleză pentru acest sunet, de obicei este reprezentat ca "zh")

Ц ц - Similar to the "ts" sound in "sits" or "its". Ц ц - Similar cu "TS" sunetul în "sta" sau "ei".

Ч ч - Pronounced like the "ch" in "chips" or "church" . Ч ч - pronunţă ca ch "în" cipuri "sau" biserica ".

Ш ш - Pronounced like the "sh" in shut. Ш ш - pronunţă ca "sh", în închisă.

Щ щ - Pronounced like "sh" but with your tongue on the roof of your mouth. Try putting your tongue in the same position
as you would to say "ch" but say "sh" instead. English speakers may find it hard to define the difference between "ш" and
"щ". Щ щ - pronunţă ca "sh", dar cu limba pe cerul gurii. Încercaţi punerea limba ta în aceeaşi situaţie ca tine ar fi să spun
"ch", dar spune "sh" în loc. Vorbitori de limba engleza poate fi greu pentru a defini diferenţa între "ш" şi "щ".

Ы ы - Pronounced like the "i" in "bit" or "ill". Ы ы - pronunţă ca "i" în "biţi" sau "bolnav". (Said with your tounge slightly
back in your mouth.) (A spus cu limba uşor înapoi în gură.)
Й й - This letter is used to form diphthongs. Й й - Această scrisoare este folosită pentru a forma diftongi. So "oй" is like
the "oy" sound in "boy" or "aй" is like the "igh" in "sigh". Deci, "oй" este ca "Oy" sunetul în "băiat" sau "aй" este ca igh "in"
suspin ".

Pronunciation Symbols Pronunţia Simboluri


(These letters have no sound on their own, but are still considered letters.). (Aceste scrisori au nici un sunet pe cont
propriu, dar sunt considerate în continuare scrisori.).
Ъ ъ - The 'Hard Sign' is rarely used. Ъ ъ - "Hard Înregistraţi-vă" este rar folosit. It indicates a slight pause between
sylables. Aceasta indică o uşoară pauză între sylables.

Ь ь - The 'Soft Sign' makes the previous letter 'soft'. Ь ь - "Soft semn" face scrisoarea precedentă "moale. Think of the "p"
sound in the word "pew". (Try inflecting a very slight "y" sound onto letter before it.) Gândiţi-vă la "p" de sunet în cuvântul
"strana". (Încercaţi inflecting o foarte uşoară "y" de sunet pe scrisoare înainte de aceasta.)

A note about vowels O notă despre vocalele


You may have noticed that there are often two forms of a vowel, hard and soft. Poate că aţi observat că există două forme
de multe ori de o vocala, hard si soft. It may help to note the corresponding vowels. Aceasta poate ajuta la nota vocalele
corespunzătoare.

А ("a") А ("a") Я ("ya") Я ("tine")


Э ("e") Э ("e") Е ("ye") Е ("voi")
У ("oo") У ("oo") Ю ("yoo") Ю ("Yoo")
О ("o") О ("O") Ё ("yo") Ё ("Yo")
Ы and И are corresponding vowels but don't really follow this pattern. Ы şi И sunt vocalelor corespunzătoare, dar nu într-
adevăr urmeze acest model.
Й is also considered a vowel Й este de asemenea considerat o vocală

The "y" sound is always pronounced. "Y" de sunet este întotdeauna pronunţată. It may take some time to get used to
pronouncing it with consonants. Aceasta poate dura ceva timp să te obişnuieşti cu el pronunţa cu consoane. Try the
following: Încercaţi următoarele:

НЕТ (No) - Pronounced "nyet". НЕТ (nr) - pronuntat "nyet". This is one syllable. Aceasta este o silabă.
семь (Seven) - Pronounced "syem". семь (şapte) - pronuntat "syem".
пять (Five) - Pronounced "pyat" пять (cinci) - pronuntat "pyat"
МЕТР О (Metro, underground railway) - Pronounced "mye-tro". МЕТР О (Metro, metrou) - pronuntat "mye-tro".

Click the green play icon to listen to the word pronounced in Russian. Faceţi clic pe pictograma pentru redare verde
pentru a asculta cuvântul pronunţat în limba rusă.

Spelling Rule 1. Ortografia Articolul 1.


There is a rule for spelling in russian you should keep in mind: "Never write Ы, Ю, or Я after the letters 'Г, К, Ж, Х, Ч, Ш,
Щ' instead use И, У, А". Există o regulă pentru ortografie în rusă trebuie să păstraţi în minte: "Nu scrie Ы, Ю, sau Я după
Г literele", К, Ж, Х, Ч, Ш, Щ "utilizaţi în loc И, У, А".
It is not important to worry about this yet, but it will help you understand how things are spelt in later lessons. Nu este
important să vă faceţi griji despre acest încă, dar va va ajuta sa intelegem cum lucrurile sunt scrise în lecţii mai târziu.

A note about stress. O notă despre stres.


In most languages, including English, some syllables are emphasised more than others. În cele mai multe limbi, inclusiv
engleza, unele silabe sunt accentuate mai mult decât altele. A good example would be the word “ph o tograph”, where the
first syllable is stressed. Compare this to “Phot o graphy” where the second symbol is stressed. Un bun exemplu ar fi
cuvântul "tograph O pH-ului", în cazul în care prima silabă este accentuată. Compara la acest "graphy o Phot", unde
doilea simbol este subliniat. Phonetically the sound of the vowel changes. Fonetic sunet de modificări vocală.

Russian works in much the same way. lucrări ruse în acelaşi fel de mult. However in some words it's important to know
which syllable is stressed, this is because the letter “o” is pronounced very differently depending on whether it's stressed
or not. Other stressed vowels are important, but if you only remember the “o” rule, then you will still be able to speak well.
Once you start to hear Russians speak, you will be able to copy the way they are pronouncing words. (On this site we will
indicate a stressed vowel by underlining it. However, we will only do this to the first occurrences of a word. One syllable
words are assumed to be stressed.) Totuşi, în unele cuvinte este important să ştii ce silabă este subliniat, acest lucru se
datorează faptului că litera "O" se pronunţă foarte diferit în funcţie de faptul dacă este stresat sau nu vocalele. Subliniat
Altele sunt importante, dar dacă vă amintiţi doar "o" regulă, atunci va fi în continuare posibilitatea de a vorbi de bine.
Odată ce aţi început să aud ruşi vorbesc, va fi capabil de a copia modul în care sunt pronunţa cuvintele acestuia. (Pe
acest site vom indica subliniat o vocala, subliniind. Cu toate acestea, vom numai face acest lucru la apariţiile prima parte
a cuvântului. o silabă cuvinte sunt prezumate a fi subliniat.)

Take notice of the following examples: Iau notă de următoarele exemple:


До свид а ния (good-bye) - Pronounced "da-svee-da-nee-ye". До свид а ния (la revedere) - pronuntat "-svee-da-nee-
YE" da. (The до is pronounced as if it is part of the next word). (До se pronunţă ca şi cum ar face parte din cuvântul
următor).

Спас и бо (thank-you) - Pronounced "spa-see-ba". Спас и бо (de multumire) - pronuntat "spa-vezi-ba".

Да (yes) - Pronounced "da". Да (da) - pronuntat "da".

Нет (no) - Pronounced "nyet". Нет (nu) - pronuntat "nyet".

сто (100) - Pronounced "sto". сто (100) - pronuntat "sto".

Пок а (Bye) Пок а (Pa)

Пл о хо (Bad) Пл о хо (BAD)

Хорош о (Good) Хорош о (Bun)

Some Listening Practice Unele practici de ascultare


There are many more examples in the following lessons that also have Russian audio that you can listen to. It is important
you learn the sounds by listening to the Russian audio in the following lessons. If you learn by listening, your speach will
be much clearer. Există mai multe exemple în următoarele lecţii care au, de asemenea, audio ruse pe care le puteţi
asculta. Este important să înveţi sunete, prin a asculta la audio ruseşti în următoarele lecţii. Dacă învăţăm prin ascultare,
discursul dumneavoastră va fi mult mai clare .

There are hours of audio on this site. Există de ore de audio de pe acest site. Here are some example sentences to get
you started. Iată câteva propoziţii de exemplu pentru a obţine ai început. Don't worry about learning the words, just try to
learn the sounds of the letters. Nu vă faceţi griji de învăţare despre cuvinte, doar încearcă să înveţe sunete de litere.

Моя мама любит музыку - (My mother loves music) Моя мама любит музыку - (Mama mea iubeste muzica)

шесть книг - (six books) шесть книг - (şase cărţi)

семь газет - (seven newspapers) семь газет - (şapte ziare)

в о семь зданий - (eight buildings) в о семь зданий - (opt clădiri)

д е вять собак - (nine dogs) д е вять собак - (nouă câini)

д е сять студентов - (ten students) д е сять студентов - (zece elevi)

сто рублей - (one hundred roubles) сто рублей - (o sută de ruble)

сто долларов - (one hundred dollars) сто долларов - (sute de dolari)


Conclusion Concluzie
You have now seen how the whole alphabet works and is pronounced. Aveţi acum văzut cum tot alfabetul lucrări şi se
pronunţă. It is time to practice, go to the exercises section of this lesson. Here you will be able to practice your new skills,
reading words that are almost the same as the English equivalent. You may also wish to print a copy of the alphabet table
for reference in future lessons. Este timpul pentru a practica, mergeţi la secţiunea exerciţii din această lecţie.. Aici veţi
putea să vă exersa abilităţile noi, citind cuvintele care sunt aproape la fel ca în limba engleză, echivalent Aţi putea dori, de
asemenea, pentru a imprima o copie a tabelului alfabet pentru lecţii de referinţă în viitor.

You may also like to try our Russian Language Trainer to help you memorise what you have learnt in this Russian lesson.
Aţi putea dori, de asemenea, să încercaţi noastre de limba rusă Trainer a vă ajuta să memoreze ceea ce ai învăţat în
această lecţie Rusă.

Alphabet Table Alfabetul Tabelul


Exercises Exerciţii
Home Acasă
Text original în Engleză:
А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я
Contribuiţi cu o traducere mai bună

Вам также может понравиться