Вы находитесь на странице: 1из 101

Н и к ъ лъс Спа р к с — Т е т рад ка т а

Ч уде са

Ко й с ъм аз ? И к ак , п и там с е , ще с в ърши тази и с тор ия . С лънц е то ток у -


що и зг ря и аз с е дя до п ро зоре ц а , зам ъ гле н о т д ъх а н а е д ин о тми н ал жи во т.
В и дъ т м и таз и с утри н е и мпо за н те н — д в е р и зи ед н а в ър ху д р уг а, то п ли
п а н тало н и и ш ал, ус ук ан д в а п ъти о ко ло ш ията м и , п ъх н ат п од д е бе ли я
п уло вер , к ой то д ъщ е ря м и м и и зп ле те п ре д и тр и йсе т г од и н и . Т ер мос татъ т
в с тая та м и е ув е л ич ен до кр ая и м алк ия т н аг рев а те л е точ но пре д ме н .
Т ой п о тр ак в а, п ъшк а и б ъ лв а г орещ в ъзд ух к ат о п ри к азе н д р ак о н , н о
в ъ пре ки тов а тя ло то м и про д ълж ав а д а п о тр ъп в а от с туд , к ой то н и ког а
н я м а д а с и о т и де — с туд , к о й то с е е тр уп ал в м е н ц е ли осе мд есе т г о ди н и .
Осе м десе т г од и ни , м и с ля с и пон я ког а аз , и м ак а р д а пр ие м ам с по кой но
в ъ зр ас тта с и , в с е о ще се уч уд в ам , ч е н е м и е б и ло то п ло от в ре ме то н а
п р е зи де н та Джор дж Б уш -с т арш и . Ин тер е сно д али в с ич к и хо р а н а м о и те
го д ин и се ч ув с тв а т т ак а.
Моя т ж и в о т? Не е ле с но за о бясн е ни е . Т о й н е беше т о лко в а
за б е ле ж и те ле н и гр ан дио зе н , ко лкото с и го пре дс та вя х н а м лад ин и , н о н е
б и х го н а рек ъл и тъж ен . Б и х г о с р ав ни л с уд а ч н о к уп е н а а к ц ия , н ад еж д н а
и со ли д н а, ч ия то це н а пос те пе н но в ърв и н аг оре . Или п ък с д обр а сде лк а,
и з год н а сд елк а , а о т оп и т з н ам , че не в се к и мо же д а к аже т ако в а н е що з а
со бс тв е н ия с и ж и в от. Но н е м е р а зби р ай те по гр е ш но — аз п о н и к ак ъв
н а ч и н н е с ъм сп ец и але н и н я м а м н ик ак в и за б луд и по о тноше н ие н а т о в а.
Аз с ъм о би кно ве н чо век с о б ик но ве ни м и с ли и в о д и х о б ик но ве н жи во т.
Ня м а п а м етн и ц и , и зд и г н ат и в м оя че с т и и м е то м и в ероя тно ско ро щ е б ъд е
за бр ав е но , н о аз об ич ах е д и н д р уг чов е к с ця ло то с и с ърц е и д уш а и з а
м е н то в а в ин аг и е б и ло дос т атъч н о .
Р ом а н ти ц и те ще н ар ек ат тази и с тор ия лю бов н а, ц и н и ци те ще я
о п ред еля т к ато тр аг ед ия . По мо е м н е ни е тя е п о м а лко и о т д ве те и к ак то
и д а п о г ле дне те н а кр ая й , т о в а н я м а да п р о ме н и ф ак т а, ч е об хв ащ а г о ля м а
ч а ст о т ж и в ота м и и п ътя , к о й то и збр а х д а с ле д в ам . Не с е о п лак в ам о т
н е го и о т м е с т ата , д о ко и то ме о тв еде . Хи ля д и с а н е щ ата , з а к о и то
с ъ ж аляв ам , н о п ътя , к о й то с ле дв ах, в и н аг и е б и л пр ав и лн ия т и н ико г а н е
б и х т ръг н а л п о др уг .
С таро ст та, за с ъ ж але ни е , е л о ш пом ощ н ик , к ог ато тря бв а д а с лед в аш
к урс а с и . Пътя т е п р ав к ак то в и н аги , н о с е г а т о й е осе я н с к амъ н и те и
о т лом ки те , к о и то с е н а тр уп в ат п ре з ед и н д ъл ъг чо веш к и ж и во т. До пре ди
тр и го д и н и мож е х д а н е о бр ъщ ам в н им ан и е н а те зи н е щ а, н о сег а в ече е
н е възмо жн о . Т я ло то м и е и з тер з ано о т б олес т . Не с ъм веч е н и то зд р ав ,
н и то с и ле н и по няког а м и се стр ув а, ч е пр и лич ам н а забр аве н пр а зн ич е н
б а лон — о тп ус н ат , сбр ъч к ан и все п о -ом ек в ащ .
К аш ля м и по г ле жд ам ч а сов н и к а с и с п р ис ви ти о ч и . Р азб ир ам , че е
в р ем е д а в ър вя . С тав ам о т м я с то то с и до п р о зоре ц а и п о в лич а м кр ак а пре з
с т ая т а, с п ир айк и се до пи с а лище то , за д а в зем а те тр ад к ата , коя то с ъм ч е л
с то тиц и п ъ ти . Не я о тв арям .

1
В мес то то в а я м уш в ам п од р ък ат а с и и тр ъгв ам к ъм м яс тото , к ъд ето
тр яб в а д а о ти д а.
В ър в я п о б е ли те ке р ам ич ни п ло чк и , и зп ъс тре ни с ъс с и ви н и шк и . К ато
ко с ата м и и ко с ата н а по вече то хо р а тук , м а к ар т ази с утр и н д а с ъм
е д и нс тв е ния т ч о век в к ори д ор а. Т е с а п о с т аи те с и , с амо т н и , ак о н е бр о и м
р а боте щи те те ле в и зо р и , но с ъщо к ато м е н , х ор ат а т ук с а с в ик н али с т о в а.
Чо в е к може д а с в ик не с в с ичко , с ти г а д а м у б ъд е д а де но дос т атъч но
в р ем е .
Ч ув ам п р и г луше н п ла ч в д але чи н ат а и зн а м м н о г о до б ре к о й п л аче .
С ет не сес тр ите ме в иж д ат , р аз ме ня ме с и ус м ив к и и се по здр ав я в аме . Ни е
с ме пр и я те л и и чес то р а зго в аря ме , н о с ъм с и г ур е н , ч е те с и ш уш ук а т з а
м е н и з а р и туа ла, п р е з к о йто п ре ми н ав а м де н с ле д д е н . Ч ув ам г и и с ег а,
до к ато м ин а в ам по кр ай т я х.
— Е т о г о , о тно во е тр ъг н ал. Дан о в с и чко д а м и не до бре .
Не с е обр ъщ ат д и ре кт но к ъм ме н , з ащо то с мята т, ч е ще н ар аня т
ч ув с тв ата м и , ак о ме з агов оря т з а то в а то лк о в а р ан о с утр ин та, и
до ко лко то с е по зн ав ам , м и с ля , ч е с а п р ав и .
М и н ут а п о -к ъс но с т иг ам с т ая та . Вр ат ата, к ак то о б ик но ве но , е
о твор е н а с пе ц и а лно з а м е н . В с та ята и м а д р уг и д ве м ед и ц и нс ки се с тр и ,
ко и то с ъщо м и с е ус м и хв ат, к о г ато в ли за м . «До бро ут р о », к а зв а т т е б о дро ,
а а з н е п ро п ус к ам д а г и п о п и там з а д е ц ата и м , за уч и ли ще то и з а
п р ед стоя щ ите в а к анц и и . Р азг ов ар я ме , б е з д а о бр ъщ ам е м но го в н и м ан ие н а
п р од ълж ав ащ ия п лач . Т е к ато ч е ли н е г о заб е ля зв ат и с а с в и к н али с н е го ,
к а к то меж д у д р уго то и аз.
С ле д то в а с я д ам н а кр е сло то , ко ето п р и ем а фо р м ата н а тя ло то м и .
С ес три те с а п о чт и п р и к люч и ли . Т я е в е че об леч е н а, н о в се ощ е п л аче .
З н а м , ч е щ е се п о ус поко и , ко г ато си тр ъг н а т. С утре ш ни те п р о цед ур и
в и н аг и я р а зс тро йв а т и д не ш н ия т д е н н е пр ав и из к люче н ие . Най -н ак р ая
за в ес к ата око ло кре в ата е д р ъп н а та и с ес три те и зли зат . Т е и д в е те ме
до кос в а т п о р а мо то и м и с е ус м и хв ат , к о г а то м и н ав а т по кр ай ме н . Пи т ам
се к а кво ли о зн а ч ав а то в а.
Изв ес тн о в р е ме прос то се дя и се в зи р ам в н ея , н о тя н е о тв р ъщ а н а
п о г ле д а м и . Не с е уч уд в а м , защ о то тя н е зн ае ко й с ъм . Аз с ъм н е п озн а т з а
н е я . С е тне се и з вр ъщ ам н ас тр ани , н ав е жд ам г лав а и се мо ля ти хо н а
Гос под д а м и д аде си ла та, к оя то зн ам , ч е ще м и е н уж н а. В и н а ги с ъм
в я рв ал в Б ог и в с и лат а н а м о ли тв ата, н о а ко тря бв а д а б ъд а чес те н , в яр ат а
м и д о го ля м а с те пе н е про д ик тув а н а о т десе ти н а в ъпро с а, н а ко и то
н е пре ме н но б и х ис к а л д а по луч а о тго вор , с ле д к а то с и о ти д а о т то зи свя т.
Е то ч е с ъм го то в . С лаг а м оч и лата с и и и з в аж д а м о т д жоб а с и луп а.
Пос тавя м я н а м ас ат а и п ос я г ам к ъм те тр адк ата. На лаг а с е н а д в а п ъ ти д а
бр ъс н а и зт ри тат а п ърв а с тр а н и ц а с и зкр и ве ния с и п р ъс т , за д а я о тв оря .
С ле д то в а в зи м ам л уп ат а в р ъ к ата с и .
В и н а ги , п р е д и д а з ап оч н а д а ч е т а, в ум а м и зв уч и в ъп ро с ът: «Ще с е
с л уч и ли д не с ?». Ни к о г а н е зн а м то в а п р ед в ар ите лно и п о с ъщ е с тво е дв а
ли и м а г о ля мо зн ач е н ие . Он о в а, кое то м е к ар а д а п ро д ълж ав ам е
в е роя тно ст та, а н е ув е ре но с тта — н е що к ато зала г ан е н а хаз ар т . И

2
в ъ пре ки че може те д а ме н арече те ме чта те л, г луп а к и ли н ещо о т то зи род ,
аз в яр в ам , ч е вс ичк о н а т о зи с вя т е в ъзм ож но .
З н а м , ч е ш анс ов е те и н а ук ат а с а п ро т ив ме н . Но н аук а та н е д ав а
в с ичк и о тг о вор и и т ов а е ед но о т нещ ата , к ои то съм н ауч и л п ре з жи во т а
с и . Вярв а м , че ч уд ес ата — ко лко то и да с а н еоб яс н им и и не ве роя тн и — с а
и с тинс к и и с е с луч в ат , н е хае йк и з а ес те ст ве н и я пор яд ък н а вс е лен ата.
З а то в а от но во за поч в а м д а й ч е та н а г л ас с н ад еж д ата, ч е ч уд о то , кое то с е
я в и в ж и во та м и , ще се сб ъд н е п о не ощ е вед н ъж .
И м о же б и … може б и тов а ще се с л уч и д н ес .

Ду хо ве

В р анн и я ок том вр и н а 19 46 г . Но й К алхун с е де ше н а вер а н д ата , коя то


о п ас в аше о т всяк ъде с тар и нн а та м у к ъщ а в к о ло н и а ле н с ти л и се люб ув аш е
н а за ля з в ащо то с лън це . Т о й об ич аше да п р е к арв а в ечер и те с и тук , о с обе но
с ле д те ж ък де н , и д а о с тав я м ис л и те с и д а се ск и тат б ез о пре де ле н а
п о сок а. Т ак а с и поч и в аш е , пр и в ичк а, коя то бе н ас лед и л о т б ащ а си .
Най -м н о г о м у хар е с в аше д а с ъзер ц ав а д ър ве т ата и о тр аже н ията и м в
ре к ата . Пр иро д а та в Се в ер н а К аро л ина е кр ас и в а пре з е с ен т а — зе ле но ,
ж ълто , ч е рве но , ор а н же во и в сич ки о ста н али о тсе нк и м е жд у тя х.
С м ай в ащ и те ц ве то ве п ла м тя ха по д с лъ н ц ето и за к о й ли п ъ т Ной К алх ун
се з ап и та д а ли н я ког ашн и те со б ств е н иц и н а к ъщ ат а с ъщо б я ха пр ек ар в а ли
в е чер и те си тук , м и с лей к и с и з а с ъщ и те н ещ а.
К ъщ ат а бе ше п ос трое н а п ре з 1772 г ., к ое то я п р аве ше е д н а о т н ай -
с т ар и те , а с ъщ о и н ай -г о лем и те по строй к и в Ню Б ер н . Пър во н ач ал но т я б е
с л уж и ла к ат о ос но в н а сг р ад а н а н як о га шн а п л ан та ц и я и то й я бе ше к уп и л
в е д н аг а с ле д кр ая н а во й н ата, о тд е ля йк и ед ин ай се т месе ц а и м алк о
с ъс тоя н ие за в ъзс т анов я в ан е то й . Е д и н р е порт ер от Р о ли * б е ш е н ап и с а л
с т атия з а н ея п ред и н як о лко се дм и ци , о тбе ля зв а йк и , че то в а е е д н а от н ай -
с п о луч л ив и те ре с тав р ац ии , к о и то е в иж д ал . И Но й б еш е с ъг лас ен с н е го ,
що се о тн ас я д о к ъщ а та, к ъд е то пре к ар в аше по -г оля м ата ч ас т о т в ре ме то
с и , н о с о с тан алат а ч ас т от и мо т а н ещ ата с т оя ха и н аче .
[ * Р о ли , с т о ли ц а н а щ ата С е вер н а К ар оли н а . — Б . п р .]
Око ло ц е н тр а лн ат а п о с тро й к а и м аше д в ан а йсе т ак р а з е мя , г р ан ич е щ а
с р ек а Б р апс ис Кр ий к и т ой б еше п ор аб о ти л в ър ху о г р ад а та, к оя то
о п ас в аше о ста н али те тр и с тр ани н а и м е н ие то , зам е ня йк и и зг н и лите и
п о с тр ад али от тер ми ти коло ве с н о ви . Им аш е о ще м ног о р аб о та з а
в ър ше не , осо бе но о тк ъм зап а д н ата с тр ан а, и д о к ато с и п ри б ир аш е
и н с тр уме н ти те к ъм кр ая н а де ня , с и б е ше н апо мн и л д а по р ъч а още д ър ве н
м ат ер и а л. С е тне в ле зе в к ъщ а та, и зп и ч аш а с л ад ък ч ай и с е и зк ъп а.
В и н а ги с и в зи м а ше д уш в кр ая н а д е ня — в о д а та о тн а сяше е дн о вре ме нно и
м ръ со тия та и ум о р ат а о т тяло то м у.
С ет не вч ес а кос ат а с и н аза д , об леч е с и н я р и з а с д ъ лги р ък ав и и
и з бе ле ли д ж и нс и , с и п а с и о ще е д н а ч аш а ч а й и и зле зе н а ве р анд ата,
к ъ де то се де ше с ег а и в с ек и де н по тов а в ре ме .

3
Про те гн а р ъц е н ад г ла в ата си , п ос ле н а с тр а н и и р азк ър ш и р а ме не .
Ч ув с тв аше с е ч и с т и с ве ж . До лавя ше в м ус к ул и те с и лек а ум о р а и з н ае ше ,
че утр е щ е го б оля т , н о б е ш е до во лен , ч е е с в ър ши л п о вече то о т он о в а,
ко е то бе ше п ла н ир ал .
Но й пос е г н а к ъм к и тар ата с и и в то зи м о ме н т с и с пом н и за б ащ а с и .
Ко л ко мно г о м у ли п с в аше ! Др ън н а п о с тр ун и т е , н ас тро и д ве о т тя х и
о п и та о тново . Т о з и п ът вс ич ко б е ше н аре д и з ап оч н а д а с в ир и . Т и х а
м уз и к а, н е жн а м уз и к а… Пър в о лек о с и тан а н ик а ше , с е тн е запя с г лас ,
до к ато нощ та с е с п ус к аше око ло нег о . Св ир и , док а то с лън це то з але зе
н а п ълно и в с ич ко н ао ко ло п о тън а в м ра к .
Б е ше м алко с ле д сед е м , ко г ато Ной оста в и к и тар ата , о б ле г н а с е н азад
н а с то л а с и и за поч н а д а с е лю ле е . По н ав ик по г ле д н а н а гор е и в ид я
Ор ио н , Го ля м а та М ечк а, Б ли зн аци и По ляр н ата зве зд а д а по тр еп в ат н а
ес ен но то н е бе .
З а поч н а д а прес мя та н аум н апр а ве н ит е до тоз и мо ме н т р а зхо д и , но
п о с ле се о тк а за. З н аеше , ч е е по х ар чи л п о -го ля м ат а ч ас т о т сп ес тяв ан ия т а
с и по к ъщ ат а и с ко ро ще ше д а се н ало жи д а с и тър с и р або т а, н о про п ъд и
та зи м и съл о т ум а с и и ре ши д а се пора д в а н а с лед в ащ и те ня колко мес е ц а,
до к ато в ър веш е р ес т авр ац ия та , б е з д а с е тре в ож и з а н и що . Не щ ата н як а к
с и щя ха д а с е н аре дя т, в и н аг и с та в аше так а. Осве н то в а м и с ли те за п ар и
м у н ав я в аха ск ук а. Отр ано се б е ше н ауч и л д а се н ас л аж д ав а н а про с ти те
н е ща , к о и то н е мо же ха д а с е к упя т с п ар и и н е р азб и р аше хор ат а, к ои то
м и с ле ха др уг оя че . Т о в а бе ше др уг а ч е р та, к о ято б еше н ас ле ди л о т б а щ а
си.
Отн я к ъде се поя в и ло вд ж ий с ко то м у к уч е К ле м , ко е то б ли з н а р ък ат а
м у, п р ед и д а ле г не в к р ак а та м у.
— З д р аве й , мо м иче , к ак я к ар аш? — п о п ита то й и я пог а ли л аск а во п о
г л ав ат а, а тя и зс к им тя ти х о и го п ог лед н а с кро тк и те с и кр ъг ли о чи . Б е ше
и з г уб и л а е д и н ия си к р ак п р и ав то моб и лн а к атас тро ф а, н о в ъ прек и то в а
с ъ ум яв а ше д а с е д в и ж и дос та д обре и м у п р аве ше ком п ан ия в ти хи те
в е чер и к ато тази .
Но й бе ше н а тр и йсе т и е д н а. М ак ар и н е м н о го , т е зи год и н и б я х а
до стат ъч н и , з а д а с е ч ув ств а с амоте н . Не б еше и злиз ал н а с р ещ а, о тк акто
се в ър н а тук и д о то зи мом е н т н и то е дн а ж е н а н е бе с ъб уд и л а и н ай -м ал ък
и н т ерес у н е г о . З н а еше , ч е в и н ата за т о в а с и е н его в а. У н е го и м аше н е що ,
ко е то г о к ар а ше д а се д ърж и н а р азс то я ни е о т вся к а ж ен а, коя то
за п оч не ше д а се сб л и ж ав а с не го , н ещо , к ое то н е бе ше с и г уре н , че мо ж е
д а п ро ме н и , до р и и д а се оп и т аше . И п о няког а в м иг о ве те , п ре д шес тв ащ и
с ъ ня , то й с е п и таше д али не м у е п и с ан о з ав ин аг и д а б ъде с амо те н .
В еч ер та н апр е дв аше , то п ла и п рекр ас н а . Но й с луш аше щур ц и те и
ш ум о ля щи те лис та , м и слей к и с и , че п р иро д ата е м но г о по -и с т ин ск а и
с ъ б уж д а п о -с и лн и е моц и и о т н ещ а к ато ко ли те и с а м олет и те . Т я д ав аш е
п о в ече , о тко лко то в зи м аше и н е й н ите зв уц и в и н аг и м у н ап о м ня ха за то в а
к а к ъв е тряб в ало д а б ъд е чов ек ът. По ня ко г а по в ре м е н а в ой н а та, и
ос о бе но пре д и го ля мо с р аже ни е , то й ч е сто с и м и с леш е за т е зи п рос т и
зв уц и . «Т е щ е ти помо г н ат д а н е по луд е еш — к а за м у б а щ а м у , к о г ато г о
и з пр ащ аше н а фро н та. — Т о в а е б о ж ията м уз и к а и тя щ е те в ър не у д о м а ».

4
Но й до пи ч ая с и , в ле зе в ътр е , н ам е ри ед н а к н и г а и н а в р ъщ ане в кл юч и
ос ве тле ни ето н а в ер а нд ат а. К ог ато се дн а о тнов о , с е з аг ле д а в кн и г а та.
Б е ше ст ар а, к ор и ц а та й б е ш е с к ъс а н а и п о с тр ан иц и те и м аше п е тн а от к а л
и во д а . «С тр ъкч е та тре в а» о т Уо лт Уи тм ан — то мче , к ое то б е но си л съ с
се бе с и п ре з цяла та во й н а . Ве дн ъж дор и бе ше пое ло е ди н к урш ум в мес то
н е го .
Б р ъсн а к ори ц ата с р ък а, за д а я и зт уп а о т п р ах а. С е тн е о твор и к н и г ат а
н а с лук и и п роч е те д ум и те п ред н ег о :
«Т о в а е т воя т ч а с , о Душ а, тв оя т с во бод е н п о ле т
в б ез с лов е сно то .
Дал е че о т к ни г ите , о т и зк ус тво то , д е н я т
е и зтр и т, ур ок ът з авър ше н .
И ти с е и зди г аш в с в оя т а п ъ лнота , б е зм ълв н а ,
зр ящ а, за м и с ле н а за н ай -с к ъп и те н а теб е те м и :
н о щ, с ън , с м ър т и з ве зд и те . ''
У см и хн а се н а се бе си . По н як а ква п р ич и н а У и тм ан в и н аг и м у
н а п ом ня ше за Ню Б е р н и се р а дв аше , ч е се е в ър н ал. М ак ар д а б еше
о тс ъс т в ал че тир и н ай се т го д ин и , то в а б еше н е гов ия т до м и то й по зн ав аше
м но го х ор а т ук , п о в еч ето о т тя х о ще о т д е тс тво то с и . И в то в а н я м аш е
н и що уч уд в ащо — п о д об но н а м но го др уг и ю жн и г р адо в е , хо р ата тук н е с е
п р ом еня х а, а с ам о м ал ко по -м а лко ос таря в а ха.
Най -д о бр ия т м у п р и я те л с е г а бе ше Га с , с ед ем д есе т и д в его ди ше н
че р ноко ж м ъж , ко йто ж и вее ше м алко п о -н адо л у п о п ътя . Б я ха с е
за п озн али н яко лко се д м иц и , с лед к а то Но й к уп и к ъщ ат а, ко г а то Г ас с е
п о яв и н а в р ата та м у с б ути лк а до м ашен ли к ьо р и тен дж ер а с Бр ун с уи кск а
я х ния . Дв ам а та с е н а п и ха п ре з т аз и п ър в а в ечер , р а зк а зв ай к и с и р аз н и
и с тор ии .
С ег а Га с го н аве с тя в аш е д в а -тр и п ът и в с е дм и ц а та, о бич ай но к ъм
ос е м . С н е гов о то до моч ад ие о т ч ети р и де ц а и ед ин а й се т в н ук а , т о й
п о н яког а и м а ше н уж д а д а с е м ах не о т к ъщ ата с и и Но й не мо жеше д а г о
в и н и за т о в а. Об и к но в е но Га с н осе ше хар мо н ик ат а с и и с л е д к ато
п о б ъбр е ха, д в ам а та и з св ир в аха по ня ко лко п ес н и . По н яко г а с в и ре ха с
ч а сове .
Пос те пе н но Гас к ато че ли з аме н и се м е йс тво то м у. М и н ала та г о ди н а
Но й беше ос та н ал с ам с лед с м ър тт а н а б ащ а с и . Бе ше е д ин стве но д е те .
М ай к а м у б е ше п оч и н ала о т гр и п , ощ е к ог ато б еше н а д в е го ди н и , и м ак а р
н я ко г а д а бе ис к ал д а се о же н и , н ико г а н е г о н ап р ав и .
Б е ше по зн ал лю бов та. В ед н ъж и с амо в е д н ъж , п ре д и м но го год и н и . И
то в а г о проме н и зав ин аг и . С ъв ър шен ат а лю бо в пр ав и так и в а н е ща с
хо р ата и н ег о в ат а б е ше т ак а в а.
Кр а й бреж н и те о б лац и п ълзя ха б а вно п о в еч ер но то не б е и с т ав ах а
ср е б ърн и п о д с ве тл ин ата н а л ун ата . К ог ат о с е с г ъс т и ха, т о й о б лег н а г лав а
н а о б ле г а лк ат а н а лю лее щи я се сто л . Кр ак ата м у г о о т тлас к в ах а
м е х ан ичн о о т по д а, п о д д ърж а йк и р авно мере н р и т ъм . И к ак то об ик но в е но в
та к и в а но щи м ис ли те м у г о вр ъщ а ха н е усе тно в ед н а т ак ав а т о п ла вече р
о т пред и че тир и н айсе т г од и н и .

5
19 32 г . Т ок у щ о бе ше з ав ърш и л уч и лищ е и бе о ти шъ л д а с е по в есе ли
н а е же г од н ия гр адс к и ф ес ти в ал. Це ли я т гр ад се бе ше с те к ъл, хор а та с и
п р а ве ха б ар б екю и с е заб ав ля в а с и гр и . В ечер та бе ше в ла ж н а — п о
н я к акв а пр ич и н а си с пом ня ше то в а съв с е м яс но . Пр ис т иг н а с ам и д ок ато
в ър ве ше п ре з тълп ата, тъ р се йк и пр ия те ли , з ър н а Фи н и С а р а — д в а м а
д уши , с ко и то б е ше и зр ас н ал — д а р азг о в аря т с ед н о не по зн а то м ом иче .
«К р аси в а е », б е ше с и по ми с ли л Но й . Ко г ато се пр ис ъед и н и к ъм тя х , т я
в д иг н а к ъм н его з ам ис ле ни те с и оч и . «З д р аве й те — к аза мом иче то
п р ос тич ко и пр о те г н а к ъм н его рък а. — Ф и н м и е р азк а зв ал м но го за в ас .»
Об и к но ве н о за позн анс т во , не що , кое то б и за бр ав и л от д авн а , ак о н е
б е ше тя . Но ко г ато с т ис н а р ък ата й и сре щ н а уд и в и те лн и те й и з ум р уде н и
оч и , то й р а збр а , о ще пре д и д а по еме с ле д в ащ ия с и д ъ х, че то в а б е ше
ж ен ата, с коя то мо жеш е д а прек а р а оста тък а о т жи во т а с и и н ико г а не би
м ог ъл д а н амер и др уг а так а в а. Т я и зг ле жд а ше то лков а п р екр ас н а, т о лко в а
с ъ вър ше н а , д ок а то ле тн ия т вя тър н ак ла н яш е в ър хове те н а д ърве т ата .
Но с ет не к ато че ли се н ад иг н а тор н а до . Ф и н м у о бяс н и , ч е мо м иче то
щ е прек ар а ля то то в Ню Б ер н с ъс с е мей с тво то с и , за що то б ащ а й р або т и з а
ко м п ания та «Р .Дж . Р е й н о лд с », и в ъп рек и че Но й с амо к им н а , п ог ле д ът й
ся к аш м у п о д ск аз а, ч е тя р азби р а м ълч ание то м у. Фи н с е ус м и хн а,
за б е ля зв а йк и к акво се с л уч в а с п р ия теля м у, а С ар а п р ед лож и д а с и к уп я т
че р ешо в а к ок а-ко ла . Ч е ти р и м ат а прек а р аха п р азн и к а зае д но , д ок ато
н а кр ая тъ лп и те ор едя ха и п ав и лио н и те зап о ч н аха д а з атв а рят.
Ср е щн аха се н а с ле дв ащ ия д ен , а с ъщо и н а п о -с ле дв ащ ия и скор о
с т ан ах а н ер аз де лни . В сек и д ен , с и зк люч е н ие н а н еде ля , ко г ато ход е ше н а
ц ър кв а, Но й св ър шв аше р або т ата с и к олк о то мо же по -б ър зо и пос ле
п о ли таше к ъм п ар к а «Ф ор т-Т о тън », к ъ д е то тя го ч ак аше . М о мич е то н и ког а
п р ед и н е б е ж ив я ло в м а лък г р ад и те в с ек и де н п р аве х а с ъ вър ше н о н о в и
за н ея н е щ а. Т о й я н ауч и д а ло в и р и б а в п ли т чи н и те , ход е х а н а д ълг и
р а зход ки в с т ар ин н ата г ор а, п ла в аха п о рек ата с к ан у в е д нъж п о п ад н а ха в
ля тн а б уря и н а н ег о м у с е с тр ув а ше , че я е п озн а в ал ця л ж и во т.
Но и Ной се сдо б и с няк о и но в и ум е ни я . На та н ц ов и те з аб ав и , кои то
се ус тро йв аха в т ю тю не ви я ск лад , и ме н но тя го н ауч и д а тан ц ув а в алс , а
се тне и ч ар лсто н . И м а к ар д а с е п ре пъв аха п о в р еме н а п ър в и те н яко лк о
п е с н и , тър пе н ие то й н а й -н а к р ая се о тп л ати и т е та н ц ув аха в ун е с ч ак до
кр ая н а в ечер та. С ет не Но й я и зп р ати д о дом а й и та м н а в ер анд ат а, с ле д
к а то си по же ла ха лек а нощ , т о й я це лун а за п ъ рв и п ът, ч уд е йк и се з ащо б е
ч а к ал то лко в а д ълго . По -к ъс н о п ре з ля то то я д ове де в к ъщ ата , в к оя то
ж и ве е ше с ег а , тог а в а и зос таве н а и з апус н ата, и й к аза , ч е ед и н д ен тя ще
б ъ де н его в а и ще о пр ав и в с ичко к ак вот о им а д а се о п р авя по нея . Дв ам ат а
е ч ас о ве го во ре ха за м еч ти те с и — той за ж е ла н ие то си д а в и д и с в е та, т я
за п л ан о ве те с и д а ста н е х уд ож н и к — и п ре з е д н а в ла жн а а в г ус то вс к а н ощ
д в ам ата и з г уб и х а д е вс тв е нос тта с и . Ког ато с и з ам и н а тр и с е д м иц и те п о -
к ъс но , тя о тн есе с ъс се б е с и ч ас тиц а о т д уш ата м у и п о с л ед н ите д ни н а
ля то то . Из пр ат и я е дн а р а н н а д ъж дов н а с утр и н , и зп и в айк и я с ум о ре н и те
с и о т б е зс ъни е о чи , а с е тне се п ри бр а в к ъщи и с и п р иг о тви р ан и ц ата.
Пре к ар а с лед в ащ а та с ед ми ц а с ам н а остр ов Ха р п ърс .

6
Но й прок ар а п ръс ти пр е з ко с ата с и и п ог ле д н а ч ас ов н ик а с и . Б е ше
ос е м и д в а н айс ет. С та н а и и зле з е п ре д к ъщ ат а, п о г ле жд ай к и к ъм п ъ тя . Га с
го н я м аше н ик а к ъв и п р е д по лож и , ч е д не с ня м а д а с е о тб ие пр и н его .
Т ръ г н а о бр а тно к ъм лю лее щ ия с е с тол и с ед н а о тно во .
Б е ше р а зк аз ал н а Г ас за лю бов т а с и . Пър вия т п ът, ког ато м у с по ме н а
за н е я , с т ария т н е г ър пок лати г ла в а и се р азс мя .
— З н ачи тов а е пр и зр ак ът, о т ко го то бя г аш — б еше к аза л той .
Ко г ато го по п и та к ак в о и м а п ред в и д , Гас обя с н и :
— Го во ря з а п аме тт а и д ухов е те , к о ито нос и м в н ея . Глед ам те к а к
р а боти ш де н и н о щ , б ъх ти ш се к ато г ре ше н дя в о л и н е ти о с т ав а в ре ме д а
с и пое ме ш д ъ х. Им а т р и пр ичи н и хора та д а с е дър ж ат та к а. Или с а луд и ,
и л и с а г л уп ав и , и ли с е о пи тв ат д а забр авя т не що . Що се о тн ася до теб , а з
зн ае х, ч е с е оп и тв аш д а з абр ав иш н е що , н о не зн ае х к акво .

Т ой се з ам и с ли н а д д ум и т е н а п р ия те ля с и . Гас , р а збир а с е , б е ше
п р а в . Ню Бер н бе с т ан ал гр а д , о б ит аван о т д ухо в е . Духо ве те н а п ам е тта.
Но й чес то я в и жд аше в п а рк а «Ф ор т Т о тън », н а тя хн ото м яс то , в се к и п ъ т
ко г ато м и не ше о т там . Или се де ше н а ск а ме й к а та, и ли с тоеш е д о по р тат а
н а в хо д а, в и н а ги ус м и хн ата, р ус ат а й к ос а ле ко д о косв аше р аме не те й , а
оч и те й бя х а с ц ве т а н а и зум р уд и . Ког ато се де ш е ве чер н а в е р анд ата с
к и тар а та с и , то й я в и жд аше до с еб е си , за с луш ан а т и хо , д ок ато св ир е ше
п е с н ите о т де тс т вото с и .
Ч ув с тв аше се по с ъщ ия н ач и н , ко г ато м и не ше по кр ай л юб имо то и м
к а фе не , п ок р ай те ат ър а и ли про с то , до к ато се р азхо ж д аше п о ули ц и те .
К ъде то и д а п о г ле дн еше , в и ж д аше н ей н и я о бр аз, ко й то о ж и вяв а ше п ре д
оч и те м у.
Ч ув с тво то б е ше с тр ан но . Т о й б еше о тр ас н ал в Ню Б е р н . Б е п ре к ар а л
п ър в и те с и се де мн айс ет го д ин и тук , н о к а то ч е ли п о мн еше с а мо
п о с ле дн о то ля то , ля то то , кое то б я ха п ре к ар али з ае дн о . Ос тан а ли те м у
с п о ме ни б я ха п р ос то фр аг ме н ти , р аз п и ле н и к ъсч е та о т д ет с тво то м у,
м ал ко от тя х с ъб уж д аха ня к ак в а е мо ц ия .
Е д н а в е чер р азк аза н а Гас за то в а и т о й н е с а мо г о р а збр а , н о и м у
об я сн и пр ич и н ата .
— Б ащ а м и к азв а ш е — п о д е Га с , — ч е п ърв и я т п ът, ко г ато чов е к с е
в л юб и , т ов а п ро ме ня ж и во та м у за ви н а г и и ко лко то и д а с е о п и тв а,
ч ув с тв о то н ико г а н е с и о ти в а . Т о в а мом и ч е , за ко е то м и р азк а зв аш, е б и ло
п ър в ата т и лю б ов . И к ак во то и д а п р ави ш , т я ще ос т ане с те б за ви н аг и .
Но й по к л ати г ла в а и к о г ато о бр аз ът й з ап оч н а д а и зб ле д ня в а , с е в ър н а
к ъ м У и тм а н . Ч е те о коло ч а с и в се ки п ът, к о г ато в ди г неше о чи , в и ж д аше
е н о тите и о по с ум и те , кои то п од тич в аха п ок р ай ре к а та. В де с е т и п о ло ви н а
за тво р и к н иг а та, к ач и се в с п алня та с и и за п и с а в д н е в н ик а с и
н а б люде н и я та с и от д е ня и р а бо тат а, к о я то бе с в ърш и л по к ъщ ата.
Ч е тир и йс е т и п е т м и н ути п о -к ъс н о в е че с пе ше . К л е м с е к ачи п о с тълб и те ,
п о д уш и с пя щ ия с и с топ ан и н , се тн е опи с а н яко лк о к р ъг а по под а и н акр ая
се с в и в ле г лото д о к р ак а та м у.

7
С ъщ ат а в ечер , н о м ал ко по -р а но и н а с то ти ц и к и лом етр и о т Ной , т я
се деш е н а ок аче н ата н а в ер анд а та лю лк а в до м а н а ро ди те ли те с и ,
п о д г ън а ла п од с ебе си ед и ния с и к р ак . М яс то то бе ше ле к о в лаж но , к ог ато
се д н а. М алк о по -р а но б е в аля л д ъж д , с и ле н и жи ле щ , но об ла ц и те веч е с е
р а зсе й в аха и тя в и жд аше зад тя х з ве зд и те , п и т ай ки с е д а ли бе взе л а
п р а ви лн о то ре шен и е . Б еш е се бор и ла с не г о д н и н ар ед — в к лючи те лно и
та зи в ече р — но д ълб око в с ебе с и знае ше , че н ико г а ня м а д а с и про с ти ,
ак о о с тав и в ъзмож но с тта д а й се и з п лъзн е .
Л о н не з н ае ше и с ти нс к а та пр ич и н а, п ор ад и ко я то тя з ам и н а в аш е н а
др уг ат а с утр и н . Пре ди с е дм и ц а м у з аг а тн а, ч е и м а н амер е н ие д а посе т и
н я ко лко ан ти кв ар н и м аг а зи н а п о кр а й бре жи е то .
— С ам о з а н я ко лк о дн и — б е до б ави ла тя . — И о с в е н то в а и м ам
н ужд а д а с е о тк ъс н а о т с ум ат о хат а о коло год еж а. — Не й б е ш е пр ия тно д а
го лъ же , н о з н ае ше , че н е е в ъ змож но д а м у к аж е и с тин ата. З ам и н ав ане то
й н я м аше н ищо о бщо с н ег о и н ям а ше д а е че с тно д а го мо л и д а я р азб ере .
Път я т о т Р о ли д о м яс то то , к ъде то о тив аше , тр ая око ло д в а ч ас а и т я
п р и с ти г н а м алко пре д и е д и н айс е т. Отс е д н а в м алък хо те л, о т иде в с тая т а
с и , р азо п ако в а к уф ар а с и , ок ачи рок ли те с и в г ар деро б а и п р и бр а в си чк о
ос тан а ло в че к ме дж ет ата. По в ре ме на о бя д а по мо ли с ерв и тьор к ата д а я
уп ъти д о н ай -б ли зк и те ан тик в арн и м аг аз и н и и с ле д в ащ и те ня ко лко ч ас а
п р ек ар а в п аз ар ув ан е . В че т ири и п о лов и н а се пр и бр а в ст аят а с и .
С ед н а н а кр ая н а лег ло то , вд и гн а теле фон а и с е об ад и н а Ло н . Не
м ож а ха д а р аз гов а рят д ълго , з ащо то то й в ли заше в с ъд а, но п ре д и д а
за тво р и т я м у д а д е те ле фо н ния н ом е р н а х о те ла , в к ой то бе ше о тсед н а ла и
об ещ а д а м у с е об ад и н а д р уг ия де н . «До б ре — п о ми сл и с и тя о ст авя й к и
с л уш алк а та. — Об ик но в е н р азг о вор . Ни що н ео б ич айно . Н и що , кое то д а
с ъб уд и п одо зре н ия . »
По з н ав а ше го п оч ти о т ч е тир и го д и н и. Б я ха с е сре щ н а ли п ре з 1942 г ,
п о вре ме н а во й н ата , в ко я то и Ам ер и к а се бе ше вк люч и л а г о ди н а п ре д и
то в а. В се ки п о м аг аше , с к ак во то може и т я р а бо те ше к ато до брово лк а в
е д н а бо лн иц а в це н тър а н а г р ад а. Бла г од аре н ие н а ус и лия та с и , б е ше
с т ан ал а н ео б хо д им а и ц е н е н а , н о р або тата с е о к аза по -те жк а, о тк о лко то б е
оч акв а ла. Пър в а та в ълн а о т р ане н и во й н и ц и с е пр и б ир аше у до м а и тя
п р ек ар в аше д н и те с и с ъс с ък р уш ен и и с ло м е н и хо р а. Ког а то Ло н , с ъс
с в о йс тве н ия с и не пр и н уд е н ч ар , се зап озн а с нея н а е дн а ко ле д н а заб ав а,
тя в идя в н е го вс ич ко , о т кое то се н уж д а е ше — чо ве к с ув ере нос т в
б ъ дещ ето и ч ув с тво за хум ор , ко е то п рог о н в аше вс ичк и те й с тр ахо ве .
Т ой беш е ос е м го ди н и по -го ля м от н е я , кр ас и в , и нт е ли г е н те н и
об аяте ле н пре ус пя в а щ ад в ок ат . Об и ч аш е р або тата с и и н е с ам о п ече ле ше
д е лата си , н о б е н ап р ави л и и м е . Т я р азб ир аш е с тр а стт а, с к оя то то й
п р ес ле дв аше ус пе ха, за що то с обс т ве ни я т й б ащ а и п ове че то м ъже , ко ито
ср е щ аше в сво я со ц и але н кр ъ г , бя ха к ато не го . В к ас то в ата с ис те м а н а
Ю г а с е ме й но то и ме и п ос т и же ния чес то б я х а н ай -в а жн ия т ф ак тор п о
о т ноше н ие н а е д и н б ъде щ бр ак . В н яко и с луч аи т е бя ха е д инс т ве н ия т
ф ак тор .
И м а к ар ощ е о т д етст во то с и д а с е б еш е б ун т ув ал а с р ещ у т е зи не щ а,
ср е щ айк и се п о ня ког а с «н е п о д хо дя щи » м ъж е , тя б еш е пр ив леч е н а о т

8
н е при н уд е ното по в е ден и е н а Ло н и п ос те пе нно го б еше об ик н ал а. Т о й
б е ше в н им а те ле н с н ея , в ъпр ек и д ълг и те ч асо ве , ко и то п ре к арв аше по
с ъд и лищ ат а. Б е ше д же н тъл ме н , е дно в рем е н но зря л и о тг о воре н , и п ре з
с тр ашн и те г од и н и н а во й н а та, в и н аги ко г а то и м аше н уж д а д а с е о п ре н а
н я ко го , то й н еи з ме нно бе ше до нея . Чув с тв аше с е с и г ур н а с не го , з н аеш е ,
че е об и ч ан а, и з ато в а пр ие пре д ложе ни е то м у з а б р ак .
Док ато с и м ис ле ше з а т е зи н ещ а, в н е я с е с ъб уд и ч ув с тв о з а в и н а и т я
зн аеш е , ч е тряб в а д а с ъбере не щ ата с и и д а с и тр ъг не , п р ед и д а е
п р ом ен и ла ре ше н ие то с и . Б еш е пр ав и ла то в а в е дн ъж , м н о го о тд ав н а, и ак о
го н ап р аве ше п ак , з н ае ше , ч е н и к ог а п о ве че н ям а д а н а м ер и си ли д а с е
в ър не отно в о тук . В зе д ам ск ата си ч ан т а и се поко л еб а, п о ч ти го то в а д а
тр ъг не к ъм в р ата та. Но с е тне с и с пом н и о бс тояте лс тв ата, ко и то я бя х а
до ве ли тук и о ст ав и ч ан т ата с и , ос ъ зн ав ай к и , ч е ако си тр ъг н еше с е г а,
н и к ог а ня м аше д а р азб ер е к ак во е мо же ло д а с е с л уч и . И к ак щ еше д а
ж и ве е с то в а?
Т ръ г н а к ъм б аня та и п у с н а к р ан а н а в ан ата. С ле д к ато п ров е ри
те мп ер а тур а та, се н а соч и к ъм то а летн ата м а с ич к а, с в али злат н и те с и
об ец и и п р ек ос и о тно в о с т ая та . На м е р и то але тн а та с и ч ан тич к а , и зв а д и
о т там бр ъс н ач и с ап ун и с е с ъб ле че пре д о г лед а ло то .
К аз в али й бя х а, че е кр ас и в а, още о тк акто бе ше м ладо мо мич е и
ко г ато ос та н а го ла, тя се заг лед а в о тр а же н ие то си . Т я ло то й б еше
с те гн а то и до бре о форм ен о , г ър д ите й б я ха пр ият но з акр ъг ле н и , коре мъ т
п л ос ък , а к р ак ата с тро йн и . От м ай к а с и беш е н ас ле ди л а в и со к ит е с к ули ,
г л адк а та кож а и р уси те ко с и , но н ай -кр ас и во то в не я бя ха оч и те й и т е с и
бя ха с амо н ей н и . «Оч и к ат о о к е анс к и вълн и », к ак то о б ич аше д а к а зв а Л он .
В зи м ай ки бр ъс н ач а и с ап ун а, тя се в ър н а в б аня т а, с пр я к р ан а, о с тав и
к ър п ата , так а ч е д а м о же д а я с ти г не , и в ле зе в н им ате лно в ъ в в ан ата.
Об ич аше о тмор а та, к о я то во д а та й н ос е ше и с е о т п ус н а по -д ълб око в
н е я . Де ня б еше д ълъг и г ърб ъ т й б еше н ап р ег н а т, н о б еше д ово лн а, ч е е
п р и к люч и ла с п аз ар ув ан е то то лков а б ър зо . Т ряб в аше д а с е в ъ рн е в Р о ли с
н е що в и д и мо и н е ща та, к ои то б е к уп и ла, щ я ха д а с в ър ш ат ч уд е с н а р аб о та.
Нап о мн и си д а н а уч и и ме н ата н а ощ е н яко лко м аг ази н а в р айо н а н а
Б офо р т, н о се тне с ме т н а, ч е ня м а д а е н е об хо д имо . Л о н н е б еше о т хор ата,
ко и то про в еря в а т же ни те с и .
Т я п ро те гн а р ъ к а к ъм с ап ун а, с ап ун и с а се и зап о ч н а д а б р ъс н е
кр ак ат а с и . З а м ис ли с е к акв о б и ха к а зали н е й н и те р о ди те ли те з а
п о в еде н ие то й . Не се съм н яв аше , ч е н я м а д а го о добр я т. Осо б ено м ай к а й .
Т я ни ко г а не пр ие оно в а, кое то се с луч и тук пр е з о но в а ля то и ня м аше д а
п р и ем е о нов а, к ое то се с луч в аше и с е га , к ак в и то и о бяс н е н ия д а й д аде ше .
Ос т ан а в ъв в а н ата о ще и зв ес тно в ре ме , п ре д и д а и з лезе и д а с е
п о дс уш и . Т р ъг н а к ъм г ар д ероб а и ог лед а ро к ли те , к ато н ай -н ак р ая с и
и з бр а е д н а ж ълт а и д ъ лг а, л еко с воб одн а о тп ред , к ак в и то с е н осе х а то г ав а
в Юг а. Об лече я и се о гл ед а, з ав ър т ай к и се , п р ед о г лед ало то . С тое ше й
до бре и п о дчер тав а ше ж е нс тв е нос т та й , н о в ъп р ек и тов а с е о тк аз а о т н ея и
я в ър н а н а з ак ач алк а та.
В мес то тов а се с пр я н а е д н а п о -вс е кид не в н а и п о -м а лко о тв оре н а и я
об лече . С в е тло с иня и с ук р ас а о т д а н те ла , рок ля та се зак о пч ав аше о тпр е д

9
и м ак ар д а н е бе ше то лко в а из ис к а н а като п ър в ата , тя по -добре по с тиг аше
е фе к та, ко й то търс еше .
С ло жи с и м ал ко гр и м , с ъвсе м лек а оч н а ли ния и с п ир а ла, за д а
п о дч ерт ае оч и те си . С л ед то в а п ар фюм , н о н е пре к але но м н ого . Изб р а с и
м ал к и д ис кре тн и о бе ц и и о б у с анд а лите с н иск и то ко ве , к о и то бе нос и л а
п о -р ан о . В ч е с а р ус ат а с и ко с а, хв ан а я в и с ок о с и г ла и с е о г ле д а в
ог лед а ло то . Не , то в а е м ал ко п рек а ле но , п о ми сл и с и тя , и я п ус н а д а п ад н е
о т ново в ър ху р ам ен е те й . Т ак а е по -доб р е .
Ко г ато пр ик люч и , о тс тъп и кр ач к а н аза д и п р ец ен и кр ай н ия р езул тат.
Изг ле жд а ше до бре — н и то п ре к але но е лег ан тно , н и то пр е к але но
н е бр еж но . Не и с к аше д а п р ек а ля в а . В с е п а к ня м а ше н и к ак в а пр ед с тав а
к а кво д а о ч акв а. Б е ше м и н ало м но г о в р ем е — в ероя т но т в ър д е м но го —
п р е з ко е то се б я ха с луч и л и р аз лич ни н е щ а. В к люч и те лн о и та к и в а , з а
ко и то не й с е и ск аше д а м ис л и .
По г леж д ай к и н адо лу, в и дя , ч е р ъ це те й тре п еря т и се п ри смя н а с еб е
с и . Изн е н ад а се , защ о то о би кн о ве но бе ше сп о кой н а и ря дк о г уб еше
с а мооб л ад ан и е . С ъщо к а то Ло н , тя в и н аг и бе ув ер е н а в с е бе си , о ще о т
д е те . С по м ня ше си , ч е няк о г а тов а п ораж д а ше и п ро б ле м и , о соб е но к о г ато
и з ли за ше с момч ета н а н е й н ата в ъзр аст , к о и то с е п лаш е ха о т н е я .
В зе ч ан т ата с и , к лючо ве те н а к о лат а и н а к р ая к люч а н а с та я та.
З а в ър тя го ня к о лко п ъти нер в но в р ък ата с и . «В е че с ти г н а д а лече , н е с е
о тк азв ай точ но се г а », к аз а с и тя , н о тък мо пр е д и д а и з лезе , с е в ър н а и
се д н а о тнов о н а к р ая н а ле г ло то . По г лед н а ч асо вн и к а с и . Б е ше п оч ти
ш ес т. Зн ае ше , ч е тр яб в а д а тр ъг н е до няко лко м и н ути — н е ис к аше д а
п р и с ти г не по тъм но , н о с е н уж д аеше от о ще м алк о в рем е .
— По д я во ли те — п р о ше п н а тя . — к ак в о пр авя тук ? Не тр я бв а д а б ъд а
тук . Ня м а н и к ак в а п р ич ин а за тов а. — Но о ще док а то п ро и зн асяше тез и
д ум и , зн ае ше , ч е то в а н е е ис тина . Ид в а н е то й т ук и м аш е с вое то
ос но в ан ие . И ак о н е др уг о , п о не ще ше д а п о л уч и о тго вор а , к ой то т ър сеше .
Отв ори ч а н тат а с и и запо чн а д а ров и в н ея , д о к ато и зв ад и ед н а
с г ън ат а и зре зк а о т в ес т ни к , б а в но и п оч ти с б лаг ого в е н ие . В н и м ав ай ки д а
н е я р азк ъс а , тя и р азг ън а и с е заг ле д а в н ея .
— Е т о з ащо — к аза тя н акр ая . — Т о в а е пр ич и н ата д а б ъд а тук .

Но й с та н а с утр и н та в п ет и , к ак то пр ав е ше об ик но в е но , г ре б а с к аяк а
с и ч ас по ре к а Бр а йс ис . К ог ато с е в ър н а, с лож и р або тн ите с и д ре хи ,
п р е то пл и вч ер аш н и те п итки , и зяде няк о лко яб ълк и и пр и к люч и зак ус к ат а
с и с две ч а ши к а фе .
Р а бо ти по ог р ад а та, к ак то и п ред ишн ия д ен , п од ме ня йк и и зг н и ли те
д ъс к и с н о в и , та м к ъд е то бе н уж но . Б е ше си ро м ашко ля то , те м п ер ат ур ат а
б е ше н а д д в айс е т и п е т г р ад ус а и к о г ат о с тан а вр е ме за обя д , веч е по тен и
и з море н , се зар ад в а н а в ъз мо ж но ст та да с и о тд ъ хне .
Я де кр ай р ек ат а, за щ о то м у б е ше пр ият н о д а г ле д а к еф али те . Об и ч а ше
д а г и н аб лю д а в а к а к ск ач а т по дв а -тр и п ъти н ад п ов ър х нос тт а и
п р об ляс в ат във в ъзд уха, п р ед и д а и зче з н ат о тно во в тъм н ат а во д а. По
н я к акв а п р и чи н а в и н а ги се и зум я в аш е о т ф а к та, ч е те хн ит е и н с ти н к ти н е
се бя ха п ром е н и ли хи ля д и , м оже б и дор и де се тк и хи ля д и год ин и .

10
По ня ко г а се п и таше д али ч ов е шк и те и н с ти нк ти се б я ха п роме н и ли
п р е з то в а вре ме и в ин а г и с тиг аше д о з ак люче ни ето , ч е н е с а. Не и що с е
о т н ася до н ай -п ър в ич ни т е и о с но в ни че р ти н а чо ве ш к ата м атр и ц а. Чо век ъ т
в и н аг и е б и л агр ес ив е н , в и н а г и се е с тре м я л д а д ом и нир а и д а ко н тро лир а
с в е та и в сич ки о с та н ало . И в о й н ата в Е вро п а и Я по н ия д о к азв аше то в а.
Пр ик лю чи р або т а н я к ъде око ло тр и и тр ъгн а к ъ м ед н а м алк а б ар ак а
б л и зо до н е гов ия п ри ст ан . В ле зе , в з е в ъд иц а та с и и н я к о лко ж и в и щ ур ц и ,
ко и то д ър жеше п од р ък а, с е тне тр ъг на к ъм п р и с тан а, зак ач и с тр ъв та н а
к ук ич к а та и х в ър ли в ъд и ц ат а.
Р и б о ло въ т в ин аг и г о к ар аше д а р азм иш ля в а н ад ж и во та. С ле д с м ър тт а
н а м ай к а с и бе и зр ас н ал в р а з лич н и до мо ве и по н як ак в а п ри чи н а к ато
д е те заек в а ше мно го , пор а д и ко ето м у с е п о д игр а в аха . Пос те пе н но
с т ав аше в се п о -н е о бщ и те ле н и с коро с ле д к ато н ав ърш и п е т г о ди н и ,
о тк аза д а г о вор и в ъо бщ е . Ко г ато тръ г н а н а уч и ли ще , уч и т е ли те м у г о
м и с ле ха з а б ав но р аз ви в ащ с е и п ре по р ъчв а ха д а б ъд е о т п ис ан о т
уч и ли ще .
Но б ащ а м у в зе н ещ а та в с во и р ъце . Т ой г о о ста в и д а ход и н а уч и л и ще
и с лед кр ая н а ур о ц и те го в зим аше д а м у п о м аг а в с клад а за д ърве н
м ат ер и а л.
— До бре е д а п ре к ар в ам е и зв ес тн о в ре м е зае д но — к а зв аше то й ,
до к ато р аб о те ха р а мо до р амо . — Т оч но к ак то аз и мо я т б ащ а п р аве хм е
то в а н яко г а.
Док ато бя ха з аед но , б ащ а м у м у р а зк аз в аше за п ти ци те и ж иво тн и те и
с и пр ипо м няш е ис тори и и ле г е нд и от м и н ало то н а Се вер н а К аро ли н а.
Няк о лко м есе ц а по -к ъс но Но й го во ре ше о тно во , м ак ар и не мно го до бре , и
б а ща м у р еш и д а го уч и д а че т е с к н и ги с пое з ия . «На уч и с е д а че те ш тов а
н а г л ас и щ е мож еш д а к азв аш вс ич ко , к ак во то по иск аш . » Б ащ а м у о тн ов о
се ок аза пр а в и н а с ле д в ащ ат а г од и н а Но й ве че н е з ае кв аше . Но п род ъ лж и
д а хо д и в с кла д а, п ро сто защ о то б е ше с в и кн а л с то в а, а в е чер ите че те ше
н а г ла с тв ор б ит е н а У и тм а н и Т е нисъ н , д ок ато б а ща м у с е лю ле еше н а
с то ла до н ег о .
Ко г ато поо тр ас н а , п р ек ар в аше п ов е чето си уи к е н ди и в ак ан ц и и с ам .
Изс ле дв аше с т ар ин н ата Кр о атс к а* г ор а, с п ус к а йк и с е п о т ече н и е то н а
ре к а Б р айси с . По ня ког а се о тд алеч аваш е н а це ли тр ий се т к и ло ме тр а, а
ко г ато рек ата с та не ше не про хо ди м а , с ли з аш е о т к а н уто си и и з м и н ав аше
ос тан а ло то р азс тоя н ие д о кр а й бреж и е то пе ш а. Л аге р ув а н е то н а о ткри то
с т ан а н ег о в а с тр ас т и т о й п рек ар в аше ч ас ове в г ор ат а, к ъд е то се д еш е п о д
го лем и те д ъбо ве , тан а н и к аше с и тихо и с в ир е ше н а к и тар а та с и н а
бо бр ите , г ъск и те и ч ап ли те . По е тит е зн ае ха, ч е то в а ус ам о тен и е в
п р и род а та, д а ле че о т хор ата и хор с к и те н е щ а , б еш е добр о з а д уш ата, а т о й
в и н аг и се б е ше о тъ жд ес твя в ал е п ое тит е .
[ * По и м е т о н а м ес тно и н д и анс ко п ле ме — к ро ас ан , жи вя ло н а
те р и то рия та н а С ев ерн а К ар о ли н а . — Б . п р .]
М ак ар д а бе ше ти х и за твор е н , год и ни те н а теж ък тр уд в с к лад а з а
д ър ве н м ате р и ал м у по мо гн аха д а б лес ти в с п орто ве те , а т о в а м у с печ е ли
и п о п ул яр нос т. Об ич а ше ф утбо ла и ле к о атле тиче ск ит е с ъсте зан и я и м ак ар
с ъо тбор н и ци те м у д а п р е к ар в аха с во бод но то с и вре ме за ед но , то й ря дк о с е

11
п р и с ъед и няв а ше к ъм тя х. Ня кои го н ам и р аха за в и с око ме ре н , н о пов е че то
п р ос то с мята ха, ч е е п ор ас н ал по -бър зо от вр ъс т ни ц и те с и . Бе ше с е
ср е щ ал с ня кол ко мо ми че та , н о н икое о т тя х н е м у н ап р ав и о собе но
в п еч ат ле ни е . Ни к ое , с и зк люче ни е на е д но . И то се п о яв и , с ле д к ато
за в ър ш и уч и л ище . Е ли . Не го в а та Е ли .
С по м ня ше с и , че р азг ов аря е Фи н за н ея с лед з апо з н анс тво то и м н а
ф ес ти в а ла пре з о н а зи п ър в а но щ . Фи н с е бе ше з ас мя л и бе ше н ап р ав и л д в е
п р ед ск а зан ия : п ър в о , че д в ам ат а ще се в любя т и в торо , че о т то в а н ищо
н я м а д а и з ле зе . С тор и м у с е , че не що к ъл ве и се и зп ълн и с н адеж д а , че е
н я ко й го ля м кос тур . С е тне , о б аче , п о др ъп в ане то с пря , то й н а в и м ак ар а та,
п р ов ери с тр ъв т а и о т ново хв ър ли в ъд иц а та.
Ф и н се беш е о к аза л п р ав и за д в е те н ещ а. Пр е з по -го лям ата ч ас т о т
ля то то тя тря бв аше д а се опр а в д ав а п ре д род и те л и те с и за то в а, че с е
ср е щ ат. Не че н е го хар е св а ха — п ро бл е м ът б еше , ч е то й е о т д р уг а к л ас а,
п р ек але но бед ен , и те н ик ог а ня м а ше д а одо брят ед н а п о -се р ио зн а в р ъзк а
н а д ъщ ер я и м с н е го . «Не м е е г р и ж а к ак в о м ис ля т род и те лит е м и , а з т е
об ич ам и в и н а г и щ е те об ич а м — к аз в аше тя . — Ще н ам е ри м н а ч и н д а
б ъ де м зае д но . »
Но все п ак се р азде ли ха. В н ач ало то н а с е пте м вр и , ко г ато тютю нъ т
б е ше п р ибр а н , тя н я м аше н и к ак ъв и зб ор , ос ве н д а се в ърн е съ с
се ме йс т вото с и в Уи нс т ън -Се й лъм . «С а м о ля то то с в ърш и , Е л и , н е и о нов а,
ко е то се с луч и меж д у н ас — б еше й к а зал то й н а р азд я ла. — Т о н и ког а
н я м а д а с и о тиде . » Но д ум и т е м у н е с е с б ъд н аха . По няк а к в а пр ичи н а
п и с м ата , к о ито й п и ше ше , ос та в аха бе з о тгов ор .
Най -н ак р ая ре ш и д а н а п ус н е ро д н ия си гр ад , з а д а я про п ъд и о т ум а
с и , а и з ащ ото о тк ак то бе ше запо ч н ала Го ля м ата де пр ес ия , с тав а ше вс е
п о -тр уд но чо век д а с и и зк ар в а пр е хр ан ат а в Ню Б е рн . Оти д е п ър во в
Норфо лк и р а боти в е д н а кор абос тро ит е лни ц а ше с т ме се ц а , пре д и д а б ъд е
ув о лне н , а с е тне с е п ре ме с ти в Ню Дж ър си , за що то бе ше ч ул, ч е
п о ложе н ие то там н е е то лк ов а те жко .
З а поч н а р або т а в е дн а ф ир м а, коят о се за н и м ав аше с ъс с кр ап .
Со б с тв е н ик ът й , е вре и н н а име Мо р ис Го лд м ан , и зк уп ув аш е вс як ак в и
м е т ални о тп ад ъци , з ащ о то беше уб е ден , ч е в Е вроп а щ е и зб ух н е в о й н а и
Ам е р ик а о тнов о щ е б ъд е в ъв ле че н а. Но й , о б аче , н е с е и н те ре с ув аше о т
м от и в ите м у. Т о й прос то б е ше щ ас тли в , ч е мо же д а си и зк арв а хля б а.
Б е ше заяк н а л с лед го д и н и те , п рек ар ани в с к лад а за д ърв е н м атер и ал и
се спр авя ше до бр е . Нов ат а м у р або та н е с а мо о т в лич аше м ис ли те м у о т
Е ли , н о и м у б е ш е пр ия тно д а я в ър ши. Б ащ а м у н я ког а об ич а ше д а к а зв а :
«Р аб о ти добр е и с и и зк ар ай з ап ла тат а. В с ичко др уг о е кр ажб а. » Т о в а
о т ноше н ие к ъм тр уд а се нр ав е ше н а ш е ф а м у. «К о лко ж алко , че н е с и
е в ре ин — тъже ше Го лд м а н . — А и н ач е си так ов а ч уде с но мо мче . » Т о в а
б е ше н а й -г о лем ия т ком п ли ме н т, н а к о й то то й беше с п осо бе н .
Но й про д ълж и д а м ис ли за Е ли ос о бе но пр е з н ощ та. Пи ш е ше й в ед н ъж
в м е се ц а , н о н и ко г а н е по луч ав аше о тго вор . Накр ая й н ап и с а ед но
п о с ле дн о п и см о и с е зас тав и д а п р и е ме ф ак та, ч е лято то , к ое то бя х а
п р ек ар а ли за е дно , щ е ше д а о с тан е е д и н с тве н ия т м у с п о ме н от то в а
м ом и че .

12
И в ъпр е к и то в а не мож а д а я з абр ав и . Т ри го д и н и с ле д то в а прощ ал но
п и с мо о ти де в У и нс тън -Се й лъм с н а деж д а та д а я н а мер и . От кр и къщ ата й ,
о т с ъс ед и р азб р а, че се е п ре м ес ти ла и н ай -н ак р ая се о б ади в оф и с а н а
ко м п ания та «Р .Дж.Р е й н о лдс ».
Мо м иче то , кое то о тго в ор и , бе ше но во и н е бе ч ув а ло и м е то м у, н о
б е ше до с татъч но л юб езно д а м у п р е д ло ж и д а н а пр ав и к ак в о то мож е з а
н е го . Ок аз а с е , че б ащ ата н а Е ли е нап ус н ал к ом п а н ия та , бе з д а о ста в и
н и к ак в и ко ор д ин а ти . И с т о в а Ной п рик л ючи и зд ирв ане то с и .
Пре з с ле дв ащ и те ос е м го д и н и т ой ра б оти з а Го л д м ан . В н а ч ало то
ф ир м ата р азп о лаг аш е с д в ан айсе т р або тн и ци , н о с е тне с е р азр ас н а и г о
п о в и ши ха. Пр е з 1940 г . Но й веч е уп р ав л яв аше це л ия би зне с и рък ово д еш е
п е рсо н а л о т тр и йсе т д уш и . Го лд м ан с тан а н а й -г о ле мия т търг о ве ц н а с кр а п
п о ця ло то и зточ но кр а й бреж и е .
Пре з то зи пер и од и м аше в р ъзк и с н яко лко р аз лич н и же н и .
Отн о ше н ия т а м у с е д н а о т тя х, сер ви тьорк а о т със еде н рес тор ан т с
тъ м нос и н и оч и и к оп р и не н и ч ер н и ко с и , с та н аха с ери о зн и . И м а к ар д а
и з ли за ха д в е го д ин и и д а пре к арв ах а в р е ме то с и д обре , то й н ик ог а н е
и з п и та к ъм н ея н и що по д об но н а ч ув с тв ото , к ое то хр ан е ше к ъм Е ли .
Ни то мож а д а я забр ав и . Но в ата м у п ри я те лк а бе ше с няко лко год и ни
п о -го лям а о т не го и име н н о тя го н ауч и к ак д а дос т авя удо в о лс тв ие н а
е д н а ж е н а, м ес т ата, к о и то тряб в а д а до кос не , к о г а д а н е б ър за, д ум и те ,
ко и то тря б в а д а п роше п не . По няко г а те п рек ар в ах а п о ця л д е н в о бя тият а
с и и се любе х а п о н ач и н , к о й то нос е ше р адос т и н а д в а м а и м .
Т я зн ае ше , ч е ня м а д а б ъд ат зае д но зав и н аги и в е д н ъж к ъм кр ая н а
в р ъзк а та и м м у к а за :
— Б и х ис к ала д а мо г а д а ти д а м оно в а, к о е то иск аш , но н е зн ам к ак в о
е то . Ч ас т о т с ър це то ти е за тв ор ен а за в с ич к и , в то в а ч и с ло и за м е н .
Им ам ч ув с тво то , че не с и с ме н , дори ко г а то с ме за ед но . И к ато че ли
в и н аг и с и с няко й др уг .
Но й се о п и та д а о тре че то в а , н о тя не м у п о вяр в а.
— Аз с ъ м ж е н а — н е мо жеш д а м е за б луд и ш. К ог а то м е г ле д аш
п о н яког а, зн ам , ч е в и жд аш др уг а. Ся к аш о ч акв аш тя д а с е п ояв и о т
н и що то и д а те с п аси о т вс и чко то в а …
С ле д м ес е ц тя с е о тб и в р а бо та та м у и м у к а за, ч е е с ре щн а ла д р уг .
Но й не с е о б ид и . Р аз де ли ха с е к ато п р ият ели и г о д ин а п о -к ъс но по луч и
к ар тичк а, в ко я то тя м у с ъо б ща в аше , че се е о мъж и ла. Отто г ав а н е ч у
н и що по в ече за н ея .
Док ато б е ше в Ню Дж ър си , Но й п о се щ ав аш е б ащ а с и в ед н ъж в
го д ин ат а о ко ло Ко ле д а. Дв ам а та р аз г ов а ря ха н ад ъ лго и н аш и роко , хо де х а
за р и б а и о т в р еме н а в р еме п ъте ше ств а ха п о кр ай бре ж ие то п о н яко лк о
дни.
Пре з д ек е мвр и 1 941 г ., к о г а то б е ше н а д в ай се т и ш е с т , в ой н ат а
за п оч н а , то чно к ак то б е ше п ред в и д и л Г о лдм ан . С ле д ме се ц Ной д о йде в
оф и с а м у, за д а м у к аж е , ч е и м а н а мере н и е д а с е з ап иш е к ато д о бров о лец ,
а с е т не се в ър н а в Ню Бер н , за д а с е сбо г ув а с б ащ а с и . Няко лко се дм и ц и
п о -к ъс но б е ше в п од го тв и те ле н лаг е р за н о в о бр ан ц и . До к ато б еше там ,
п о л уч и п ис мо о т Го лдм ан , ко й то му б ла г од аре ше з а р або тата и м у

13
с ъоб щ ав аше , че го пр ави со бс тве ни к на м алък про ц е нт о т ком п а н ия та м у,
в с л уч ай ч е н яког а б ъде п р од ад е на. В п л и к а б е ше и с ъо тв е тния т
се р тиф и к ат, к о йто уд о с то ве ря в аше то ва. «Ни к о г а ня м а ше д а ус п ея бе з те б
— п и ш е ше в п и смо то . — Т и с и н а й -п о ряд ъч н ия т м лад м ъж , с ко го то с ъм
р а боти л , в ъпр е к и че н е си е вре ин .»
С ле д в ащ и те ня ко лко го д и н и Но й прек ар а в Т ре та а р мия н а г е нер а л
Пат ън , к ръс то св ай ки п ус ти ни те н а Сев ер н а Афр ик а и г ор и те н а Е вр о п а с
п е тн ай с е т к и лог р ам а то в ар н а г ърб а си . Не г о во то пе хо тно по д р азд е лен и е
н е изме н но взи м аше уч ас т ие в н ай-те ж ки те ср аж е н ия . Гл ед аше к ак
п р и ятел и те м у е д и н по е д и н си о тив а т, н я к о и о т т я х по гре б ан и н а хи ля д и
к и ло ме три о т до мов е те им . В е д н ъж, д о к ато се к р иеше в е д и н ок о п
н е д але че от Р е йн , м у с е с тор и , ч е Е л и г о н а б люд ав а ня къд е о тв исо ко .
Най -н ак р ая в ой н а та с в ърш и — п ър во в Е в роп а и н я ко лко м е се ц а п о -
к ъс но и в Я п о ния . М ал ко п ре ди д а г о ув о лня т, п о луч и п и с мо от н як ак ъв
ад во к а т о т Ню Дж ър си , к о йто п ред став ля в аш е Мо р ис Го л дм ан . Пр и
ср е щ ата с и с н е го р азб р а, че с тар ия т Го лд м ан е поч ин ал пр е д и го ди н а и
ко м п ания та м у е ли к в и д ир ан а. Ак т и в и те й б я х а р аз прод а де н и и Но й
тр яб в а ше д а п о л уч и чек за с е де мде се т хи ля д и до лар а. По н я к ак в а п р ич ин а
н о в и н ат а н е г о р азвъ лн ув а н и н а й -м ал ко .
С ле д с е дм и ц а с е в ър н а в Ню Бер н и к уп и к ъщ а та. По м не ше к ак дов ед е
та м б ащ а с и , за д а с под е ли с не г о пла н ов е те с и и д а м у п о к аже к ак в и
п р ом ен и с мят а д а н а п р ав и . С т арец ът и зг ле жд аше с лаб , д ок ато о б и к аляше
и з и ме н ие то , к аш ляше и г о воре ше с хр и п тене . Но й се при те сн и , н о б ащ а
м у м у к аз а д а н е с е б е зпо ко и , ув е ряв айк и го , ч е т ов а е с амо про с туд а.
М есе ц по -к ъс но б ащ а м у ум ря о т пн е вмо н ия и беше п огр е б ан до
с ъ пр уг а та с и в мес т ни те гро би щ а. Ной х од еше чес то н а гр о б а м у, за д а
ос тав и ц ве тя , а п он я ког а и бе ле жк а. И в ся к а но щ с и с пом няш е за не го и с е
м о леше за ч ове к а, ко й то го беше н ауч и л н а в аж н и т е н ещ а в ж и в о та.
С ле д и з вес т но вр е ме н ав и м ак ар ата, ос тав и в ъд и ц ата н ас тр ан и и с е
в ър н а в к ъщ а та. С ъсе дк ат а м у Ма р та Шо у б е до ш ла д а м у б ла го д ари з а
о н ов а, к о е то бе н ап р ав и л за не я , до н ася йк и тр и до м аш но и зп ече н и хляб а и
м ал ко б ис кв и ти . С ъпр уг ът й б е заг и нал в ъв в о й н а та, о с т авя й к и я с т ри
д е ц а и с та р а с ъборе ти н а, в коя то д а г и о тг ле д а. З и м ата н аб ли ж ав аше и
м и н а лат а с е д м иц а Но й б е о тде ли л ня ко лко д ни , з а д а с м е н и с ч уп е н и те й
п р озор ц и , д а п о тег не др уг и те и да о пр ав и кю н ци те н а п еч к ата й .
Над яв аше се , че тов а щ е е дос та тъч н о , за д а и зк ар ат з и м ата .
Ко г ато же н а та с и тр ъг н а, Но й се к ач и н а о ч ук ан ия си д о дж и о ти д е д а
в и д и Гас . В и н аг и с п ир аше там , ког ато о т ив аше в м аг аз и н а, защо то
се ме йс т вото н а Гас н я м аш е кола. Е д н а о т д ъще р и те н а п р ия те ля м у
об ик но в е но с к ач аше н а с ед а лк ат а до не г о и д в а м ата п о те г ля ха к ъм
ун и в ерс алн ия м аг ази н «К ей п ърс Дже н ер ал ». К о г ато се в ър н а, то й не с е
за е в ед н а г а д а р азо п ако в а п о к уп к и те . В мес то т ов а с е и зк ъ п а, в з е с и ед н а
б ути лк а б и р а «Б уд в а й зе р », то м ч е н а Ди лан Т ом ас и сед н а н а в ер а н д ата .

На н е я вс е ощ е й бе ше тр уд но д а п о вя рв а, м ак а р че д ър же ше
до к аза те лс тво то в р ъц е те с и .

14
По п ад н а н а н ов и н ат а пред и тр и се дм и ц и в ъв вес тн ик а , ко й то
п о л уч ав аха в к ъщ и . Б е о тиш ла в к ухн я та д а с и с и пе к афе и к ог ато с е в ър н а
н а м ас ата , б ащ а й с е ус м и хн а и й п осоч и е д н а м алк а с н и мк а.
— По м н и ш ли тов а?
Т ой й по д ад е в ес тн и к а и с ле д п ърво н ач ал н ата ли п с а н а и н тер е с н е що
в с н и м к ата пр и влеч е п о г лед а й и тя за с ти н а н а мяс то .
— Не мо же д а б ъд е — про ше п н а Е ли и б ез д а обр ъщ а вн и м а н ие н а
и з не н ад ан ия по г лед н а б ащ а с и , тя с е д н а и зач е те с тат ия та м ълч а ливо .
Поч т и не забе ля з а к ог а в ле зе м а йк а й и сед н а н а м ас а та. Ко г а то н акр ая
ос тав и вес тн ик а , в ъзр ас тн а та же н а с е в з ир аше в н ея с ъс с ъщ ия уч уд е н
п о г ле д к ато то зи н а б ащ а й .
— До бре ли с и ? — п о п и та м ай к а й , о тп и в айк и о т к афе то с и . —
Изг ле жд а ш б ле д а.
Т я н е о тго в ори ве д н аг а, г ър ло то й б е ше пр ес ъхн ало и точ но тог ав а
за б е ля за, ч е р ъ це те и тре п еря т . Т ов а б еше м ом е н тът , ко г ато вс ич к о
за п оч н а .
— И т ук то ще с в ърш и , п о е ди н и ли др уг н а ч и н — про ше пн а т я
о т ново . Се тн е с г ъ н а изр езк ата и я п р иб р а о бр атно в ч ант ич к ат а с и .
С по м н и с и , че бе в зе ла в ес т н ик а от в къ щи , за д а м о же д а и зре же с тати я та.
Проч е те я о т ново , п р ед и д а с и ле г не , о п и тв ай к и с е д а п р ец е н и д о ко лк о
го ля м а бе ше ро ля та н а с луч ай нос тта, и о ще ве д н ъж с утр и н та, с я к аш з а д а
се уб е д и , ч е вс ич ко то в а н е е б и ло с ън . И с е г а, с лед тр и сед м и ци с амо т ни
р а зход ки , с лед тр и с ед ми ц и с ъм н е н ия и н е ув ере н ос т, тя бе р еш и ла д а
до й де тук .
С тр ан но то й п о в еде н ие н е о ст ан а н е заб е ляз ано и к ог а то я п и тах а
к а кво й е , Е ли се опр а в д ав аше с н атр уп ал о то с е н апр е же н ие . Т ов а б е ше
с ъ вър ше но и з в ине н ие . В с ичк и пр оя в их а р а зб ир ане , в к лючи те лно и Л о н и
за тов а то й н е в ъзр аз и , ко г ато п ож е ла д а з ам и н е з а н яко лко д н и .
По дг о тов к ата н а г о де ж а н ес ъм не но б е и зто щи те лн а за в с ичк и . По чт и
п е тс то ти н д уш и бя ха пок ане н и , в то в а ч ис ло г убе р н ато р ът, е д и н се н а тор и
п о с лан и к ът н а Пер у. Т ов а б еше п рек але но по н е йно м н ен ие , н о т ъй и ли
и н а че но в ин а та за г оде ж а и м до ми н и р аше в св е тс к и те с тр а н иц и , о тк акто
о п ов ес ти ха п лан о в ете с и п ред и ше с т м е се ц а . По няко г а й с е и с к аше д а
и з бяг а т н я к ъд е с Л о н и д а се о же нят н аб ъ рзо б ез ц е лия то зи ш ум . Но
зн аеш е , ч е то й ня м а д а се с ъг лас и .

К ато а м б и цио зе н м лад ад вок ат, го де ни к ът й об ич аше д а е в ц е н тър а


н а в н и м ан ие то .
Пое с и в ъз д ух и с тан а о тново .
— С ег а и ли н и ког а — пр ош еп н а тя , с етн е в зе н е щ ата с и и тръг н а к ъм
в р атат а. Спря се с амо за м и г пр ед и д а я о тво р и и д а се сп ус не по
с т ълб и те . Чо век ът н а ре це п ц ия та й се ус м и хн а ве ж л иво , ко г а то м ин а
п о кр ай н е го и тя ус е щ аш е в ър ху г ърб а с и з аи н три г ув ан ия м у п о г ле д ,
до к ато в ър ве ше к ъм ко лат а с и . Се дн а з ад во лан а, по г ле дн а с е за по с ле де н
п ът в о г лед а ло то , з ап а ли и за в и н ад я сно к ъм г лав н ата ул и ц а.
Не се и зне н ад а , ч е то лко в а лесн о н а м ер и п ътя . Мак ар д а б яха м и н а ли
го д ин и , г р ад ъ т н е бе ше г о лям и с е орие н тир аше по ули ц и те с леко та. С ле д

15
к а то п ресе ч е р е к а Т ре н т по е ди н с таро моде н по д в и же н мос т, т я з ав и по
е д и н п ъ т, н ас и п ан с ч ак ъл, ко й то щеш е д а я о тв еде до к р ай н а та ц е л н а
н е йно то п ът ув ан е .
Т ук беш е кр а си во к ак то в и н аг и . З а ра зли к а от р ай он а н а Пи й д мо н т,
к ъ де то б е изр асн ала, зе мя та тук б е р ав н а, но и м а ше с ъщ ат а бог ата и
п л одоро д н а п оч в а, к оято б е и де а лн а за о тг ле жд ан е то н а п а м ук и тю тю н .
Т ез и д ве к улт ур и зае д но с д ърв ен ия матер и ал д ав а ха по м ин ък а в т ази ч ас т
н а щ а та и д о к а то к ар аше п о ж иво п исн и я и зв ън гр ад ск и п ът , тя с е
н а с лажд а в аше н а кр асо т ата, ко я то п ър во н ач ал но бе пр и в ля к л а хор ат а в
то зи кр ай .
З а н ея в с и чко с и бе ше к а к то пр ед и . Пр еч уп е н ата с лъ нче в а с в е тлин а
п р е ми н ав аше пр ез к ло н и те н а в и со к и те в о д н и д ъбо ве и к ар ии те *,
ог ря в а йк и ц в ето в е те н а е с ен та . Отл я в о р ек а с м е та ле н ц вя т с е в и еш е
и з вес т но вре ме пок р ай п ътя , пре ди д а се отк лон и и д а с е в лее в д р уг а по -
го ля м а ре к а м алк о по -н ат атък . С е лски я т п ът м и н ав аше п окр ай с тар и н ни
ф ер м и о т пред и вре ме то н а Гр аж д а нска та в о йн а и тя з н ае ше , че ня ко и о т
с то п ани те т ук ж и в ее ха п о с ъши я н ач и н , к ак то бя ха ж и ве ли и т е хн и те
дя дов ц и . Пр и в и д а н а п о зн а тия п е й заж в ум а й н а хл уха с п о ме н и и
п о ч ув с тв а к ак с ър це то й се св и в а.
[ * К ар и я , в и д с е вер но ам е ри к ан ско д ър во с тв ър д а д ърв ес и н а . — Б .
п р .]
С лън це то бе ув и сн ал о н ад д ър ве т ата в ля во о т п ътя и с лед ед и н
п о ред ен зав ой тя м и н а по кр а й с тар а, и зо с тав ен а п ре ди г од и н а ц ър к в а,
ко я то п род ъ лж ав аше д а с то и уп о р и то н а м я с то то с и . Пр е з о но в а ля то б е
тъ рс и ла тук с ув е н и ри от Во й н ата м еж д у Се в ер а и Ю г а и и звед н ъж
с п о ме ни те о жи вя ха в п ам е тта й , с як аш в с ич ко се бе ше с луч и ло е дв а в ч ер а.
С ет не в и дя е д и н ве личес тве н д ъб , к о й то с то е ше н а бр ег а н а ре к ата и
м и н а ло то с т ан а още п о -б ли зко . Б е ше с и с ъщ ия т — с н и ск и г ъс ти к ло ни ,
п р ос тир ащ и се н ад земя та, ц е ли я т п окр и т с ис п анс к и м ъх к ато с в о ал.
Пре з е д и н г оре щ юлск и де н тя бе с е дя л а п о д то в а д ър во и е д но мо мче я
г л ед аше с к о п неж , к о й то я к ар аше д а з аб р ав я в с ичко др уг о н а с в е та. И
то ч но то г ав а б е ос ъз н ала , че е в лю бе н а.
Т ой б еше д ве го д ин и п о -г о лям о т н ея и д ок ато п ъ тув а ше по то зи п ъ т
в ъ в в ре ме то , о бр а зът м у п о с те пе н но ст ан а п о -ясе н в ум а й . Но й в с ъщ нос т
в и н аг и бе и зг леж д ал м алк о по -го ля м . В н е го и м аш е не що о т и злъчв ане то
н а ти п и че н фер м ер с о бве тре но ли це , к о й то с е п р иб ир а у д о м а с л ед ус и лн а
р а бота н а п о ле то . Им аше з агр уб е ли ръц е и широ ки р а ме не к ато хор ата,
ко и то и зк ар в ат хля б а си с те ж ък тр уд , а о ко ло тъм н ит е м у оч и , ко и то
ся к аш ч е тя х а вс як а н ей н а м ис ъл, бя ха з ап оч н а ли д а с е по явя в а т п ърв и те
с и тни бр ъч и ци .
Б е ше в ис ок и с и ле н , с ъс с в етло кес те ня в а к ос а, п о св ое м у к р ас ив , н о
о н ов а, к ое то п о м неш е н ай -я сно , б е ше г ла сът м у, Б е ше й че л то зи де н .
Б е ше й че л, до к ато леж а ха в тр е в ат а п о д д ърво то , с ме к и п лав е н , поч т и
м уз и к ал ен , ак ц е нт. Т ов а б еше г л ас , п о д хо дя щ за р а дио то , ко й то
и з п ълв аш е в ъзд уха, д ок ато про и з н ася ше д ум и те . З ат вори л а оч и , тя
с л уш аше в н и м ате лно , по зв о ляв а й ки н а с ти хо ве те д а д око с н ат д уш ат а й .

16
«Т я ме пр и м ам в а към м ъг лат а н а зд р ач а. А з п о ли там к ато в ъзд уха,
р а звяв ам к ъдр и ц и те с и към с лън це то — б е г ле ц .»*
[ * У о л т У и тм ан . «Пе с е н за се бе с и ». — Б . п р .]
Т о й п ре лис тв аше с тар и те кн и ги с о пър п ани стр а н и ц и . Кн и г и , ко и то
б е че л с то т иц и п ъти . Ч ет еше и зв ес тно в рем е , с е тне сп ир а ше и д в ам ат а
р а зго в аря х а. Т я м у р аз к аз в аше к а кво ис к а от жи во та си — н ей н и те
н а д еж ди и м е ч ти за б ъ д е ще то — а то й с луш аш е в н и м ате л но и й
об ещ ав аше д а н ап р ав и та к а, ч е в си чк о то в а д а с е с бъд н е . Нач и н ът , п о
ко й то го к азв аш е , я к ар аше д а м у в я р в а и то г ав а тя р азбр а ко лко мно г о
о зн ач а в а то й з а не я . По няко г а, ко г ато го по моле ше , Но й й г о вор еше з а
се бе с и и л и й о бясн я в аше защо е и з бр ал точ но то в а с ти хотвор е н ие , и ли
п р ос то с е вз ир аше в н ея с п лам н ал по гле д .
Е д н а веч е р те г ле д а ха к ак с лън ц е то з аля з в а и се тне я до ха п од
зв езд и те . С т ан а к ъс н о и тя зн ае ше , ч е ро д и те л и те й с тр а шн о ще се ядо с ат,
ак о з н ая т к ъд е е . В о н зи мо ме н т, о б аче , то в а н я м аш е г о ля мо зн ач ен и е з а
н е я . Мо ж еше д а ми с ли е д ин ст ве но за тов а ко лко нео би ч ае н е този де н и
ко лко н еоб ик но ве но е мо мче то , ко е то б е об ик н ал а. Ко г ато тр ъ гн а ха к ъм
до м а й няк о лко м и н ут и по -к ъс но , той в з е р ък ата й в с воя т а и тя усе щ аш е
то п ли н а та м у п р е з це л ия п ът до вк ъщ и.
Ощ е е д ин з аво й н а п ътя и н а й -н а кр ая я в и дя в д ал еч ин а та. К ъщ ат а
б е ше м ног о по -р аз лич н а о т о но в а , ко е то пом не ше . Нам а ли с корос тта и
за в и по е д и н дълъг че р ен п ът с д ър вет а о т д ве те с тр ан и , в о дещ до м ая к а,
ко й то я бе ше пр и зо в ал о т Ро ли .
К ар аше б ав но , г лед а й ки к ъм к ъщ ата и с и по е д ълбок о в ъ зд ух, к о г ато
го в и д я д а се в зи р а в п р иб лиж ав а ща та с е ко ла. Б е ше о бл ече н в р або т ни
др е хи . Отд алеч е й се с то ри , ч е по ч ти не се е про ме н и л и з а м о м ен т, к ог ато
с л ънц е то с е о зо в а з ад г ърб а м у, т о й к ато ч е ли и зч е зн а в о бк р ъж ав а щи я г о
м ир аж .
Ко л ата п род ължи н ап ре д , п ос те пе н но заб а вя йк и хо д и н ак р ая с пр я п о д
ся нк ат а н а д ъб а , п ад а ща н ад ф ас а д ата н а к ъщ ат а. З ав ъ ртя к лю ч а, б е з д а
с в аля о чи о т не г о , и д в иг ате ля т зам л ъкн а.
Т ой с ле зе о т ве р анд а та и тр ъгн а с поко й но к ъм ав томо б и ла, н о
и з ве дн ъ ж замр ъзн а н а мя с тото си , ког ато я в ид я д а и зли за о т ко л ата.
Дв а м ата д ъл го се в зир аха е д и н в др уг , б ез д а п о мр ъдн а т.
Е ли с ън Не лс ън , д в айс е т и д е ве тго ди ш н а м лад а же н а о т ви сше то
об ще с тво , т ърсе ща о тг овор и , к о ито тряб в аше д а н ауч и , и Но й К а лхун ,
м еч тате л, н а тр и й се т и е д н а г о ди ни , п о с е те н о т пр и зр ак а, к о й то б е
п р ом ен и л ж иво та м у з ав и н аг и .

От но во за ед но

Ни то ед и н о т тя х н е по мр ъд н а, д ок ато с то я ха ед и н ср ещ у д р уг . Но й
м ъл чеше , м ус к ули те м у и зг ле жд ах а ско в ан и и за мо ме нт тя дор и с и
п о м ис ли , че н е я е позн ал. Изв е д н ъж с е по ч ув с тв а в и но в н а, ч е е до шл а
п р ос то та к а, б е з н и к ак в о п ред уп ре жден и е . Б е ше с и м ис л и ла, ч е щ е е лес но

17
и щ е з н ае к ак во д а к аж е . Но б е с б ърк ала. Д ум и те , с к ои то й с е ис к аш е д а
р а зб ие та зи уж ас н а т и ш и н а, и с е с тр ув а ха н е ле п и и г луп ав и .
С по м е ни те за ля то то , кое то б я ха прек ар ал и з ае д но , н ахлуха в п ам е тт а
й и д о к ато с е в зи р аше в н е го , тя за б еля з а к о лко м алк о се е про ме н и л о т
п о с ле дн ия п ът, ко г ато го беш е ви дя ла. Изг ле жд а ше до бре . Изб е ле л и те м у
д ж ин си и н е б ре ж но по д п ъхн а тата в тя х р и за н е мо же ха д а с крия т
ш иро ки те м у р аме не , тънк и я кр ъс т и п ло ск ия м у коре м . Л и ц е то м у б еш е
за гор я ло , ся к аш бе р або т и л н а о ткр и то ц я ло ля то , и м а к ар кос а та м у д а б е
м ал ко ор едя ла и п о -с ве тла о т п ре ди , то й б е ше с ъщия т чо ве к , к ого то
п о м не ше .
Ко г ато н ай -н акр ая с ъ бр а с ме лос т, Е ли с и п ое д ълб око в ъзд ух и с е
ус м и хн а.
— З д р аве й , Но й . Р ад в ам се д а те в ид я о т ново .
Дум и те й с як аш г о и з в ад и х а о т няка к ъв ун е с и то й я по г лед н а с
п о ч уд а в о ч ите си . С е тн е , с лед к ато к и мн а ле ко с г ла в а, н а ус т н и те м у
п о с те пе нно се п ояв и ус м и вк а.
— Аз с ъщ о … — заек н а то й . С е тн е вд и гн а р ък а к ъм б р адич к ата си ,
о ткр ив а й ки , ч е не е бр ъс н ат . — Наи с ти н а ли с и ти ? Не м ог а д а п ов яр в ам …
По то н а м у р азб р а, че то й е още в шо к и тов а с е пр и б ав и к ъм
со бс тв е н ат а й и зне н ад а, ч е е тук … и ч е го в и жд а. В н ея с як аш н ещо с е
р а змър д а, н ещо д ълб око по гр еб ан о и ст аро , и за с е к ун д а й с е за в и с вя т .
Е ли се о п ита д а з ап аз и с а м ооб ла д ани е . Не б е о ч ак в ала тов а д а с е
с л уч и , н е бе и ск ала то в а д а с е с луч и . Т я бе сг о ден а с ег а. Не б е до ш ла тук
за т о в а… и в с е п ак…
И в с е п ак …
И в се п ак ня ко г аш но то ч ув с тво взе вр ъх в ъпр ек и ж е лан и е то й и тя
ся к аш о тново бе ше н а пе т н айсе т. Не б еше с е ч ув с тв ала так а о т г од и н и и
к а то че ли в си чк ите й меч ти вс е о ще мо же ха д а се сб ъд н ат.
Ся к аш н а й -н а кр ая с и бе ше до шл а у д о м а.
Б е з д а пр оро ня т д ум а, те тр ъг н аха ед и н к ъм др уг , к ато ч е ли то в а б е
н а й -е с тес тв ено то н е що н а с в е та, и т о й я в зе в п ре г р ъдк и те с и ,
п р и тис к айк и я к ъм г ърд и те с и . Ос тана ха так а д ъл го , д ок ато по вя рв ат , ч е
в с ичко тов а е ис ти н а, п о зво ляв ай к и на ч е тир и н а йсе т те го д и н и р а здя ла д а
се с то пят в с г ъс тя в ащ ия с е по лумр ак .
Най -н ак р ая тя се о тдр ъп н а, з а д а г о п ог ле д не . Се г а, о тб ли зо , заб е ля з а
н я ко и про ме н и , ко и то й б я х а уб я г н али. Т о й бе ше в е че м ъж и ли ц е то м у б е
за г уб и ло н яко г ашн ата с и м ла д еж к а меко та. М алк и те б р ъчи ц и о ко ло оч и те
м у б я ха с тан а ли п о -д ълбок и и н а б р ади ч к ата с и и м а ше бе ле г , к о й то пре д и
н е бе ше там . Ч е р ти те м у б я ха с та н али п о -о с тр и , и зг ле жд аше п о -с уро в и
п о -пре д п азл и в , но ус е щ ане то д а бъд е в пр е гр ъд ки те м у я н ак ар а д а
р а зб ер е ко лко м но г о й е ли п с в ал от п о с лед н ия т п ът , к о г ато го б еш е
в и дя ла.
Оч и те й б я ха п ълн и с ъс с ъл зи , к ог ато н акр ая с е о тк ъс н а ха е д и н о т
др уг . Т я се за с мя нер в но и и з б ърс а с ълзи т е о т ъг ълч е тат а н а оч и те с и .
— До бр е ли с и ? — по п и т а то й , м ак ар н а ли ц е то й д а бя х а и з п ис а н и
хи ляд и др уг и в ъпрос и .
— Пр ос ти м и . Ня м ах н а мер ен ие д а п лач а …

18
— Ня м а н и що — к аз а той , ус м и хн а т. — В се о ще не мо г а д а повя р в ам ,
че с и ти . К ак ме н амер и ?
Т я с е о тдръ п н а н аз ад и се о п и та д а с е ус п о ко и , и зб ър с в ай к и
п ос ле дн и те с ле д и о т с ълзи в оч и те си .
— Пре д и ня ко лко се дм и ц и проче то х в е ди н в ес т н ик с тат ия з а твоя т а
к ъ ща и тря бв аше д а до й д а д а те в и дя .
Но й се ус м и хн а широ ко .
— Р ад в а м с е , че г о н апр ав и к а за т о й и от с тъп и леко н аза д . —
Гос под и , и зг ле жд аш ф анта с ти чн о . И с ег а с и още п о -кр ас ив а о т няко г а.
Т я поч ув с тв а ли ц е то с и д а п лам в а. Т очно к ато п ре ди че тир и н ай се т
го д ин и .
— Б лаг од ар я ти . Т и с ъщо и зг ле ж д аш в е лико ле п но . — И то в а б еш е
с а м ата и с ти н а. Г о ди н и те г о бя ха по щ ад и ли .
— Е , к ъд е беш е пре з в с ичк и те зи год и н и . И з ащ о до й де и ме нно се г а ?
В ъпр ос ът м у я в ърн а к ъм р е ално с тта и я н ак ар а д а о съ зн ае к ак в о
м оже ше д а с е с л уч и , ако н е б е ше вн и м ате л н а. «Не о с тав я й не ща та д а
и з ля за т о т к он тро л по м ис ли с и тя . — Ко лк ото п о -д ълг о про д ълж ав а т ов а,
то лко в а по -тр уд но ще с тав а.» А н а н е я и б е з то в а н е й бе ше н ик ак леко .
Но бо же мо й , т ези оч и ! Т е зи к ад и ф ен и тъм н и оч и .
Т я се и зв ър н а н ас тр ани и с и п о е д ълб о ко в ъзд ух, п и та й к и се к ак д а
об я сн и вс и ч ко , и ко г ато за гово р и , г ла сът й б е ти х;
— Но й , н е б и х и ск ала д а те о с та вям с п о гр еш но в печ а тле н и е … Аз
н а и с ти н а и ск ах д а те в и дя , н о и м а и н ещо др уг о . — Па уз а. — До й д о х т ук с
о п ред ел ен а ц е л. Им а н е що , кое то трябв а д а ти к аж а.
— К ак во е то ?
Т я по г лед н а н ас тр ан и и н е о тго вор и в е дн аг а, и зн е н ад ан а , ч е в се още
н е мо же д а н ам ер и пр ав и лн и те д ум и . Но й п о ч ув с т в а ня к ак ъ в хлад в
г ър д ите с и . К акв о то и д а и м аше д а м у с ъоб щ и , то не бе ше хуб аво .
— Не з н ам к ак д а г о к а жа . Ми с ле х, че щ е е лес но , н о в ече н е с ъм
с и г ур н а …
В т ози мо ме н т прое х тя пр о н изи те ле н в и к н а е нот и К лем и зс ко ч и
и з по д вер а н д ат а, лае й ки с ър д и то . И д в ам а т а и зв ъ р н аха г л ав и по п осо к а н а
с ум ато х ата и Е ли се зар а д в а н а тов а вре ме н но прек ъс в ан е .
— Т во е е ли е к уч е то ? — п о п и та тя .
Но й ки м н а , ч ув с тв а й ки с том а ха с и с вит .
— В с ъщ но с т то в а е д ам а. К аз в а с е К ле ме н ти н . И н а и с ти н а е м оя . —
К ле м тр ъс н а г лав а, п ро тег н а се и с е з ати ч а към мяс то то , о тк ъде то б е ше
до шъ л ви к а н а е нот а. Оч и те н а Е ли с ъвс е м ле ко с е р а зш ир и ха , к о г ато
за б е ля за к уц а н е то й .
— К ак во й е н а ла п ата ? — п о п и та т я , печ е лей к и ощ е вр е ме .
— Б и ла е уд ар е н а о т ко ла п ре д и н я ко лко мес е ц а. До к тор Хар ис ън ,
в е тер и н арят , м и се о б ад и , за д а ме п о пи та д али би х я в зе л, защо то
со бс тв е н ик ъ т й в еч е н е я ис к ал. Ко г ато я в идя х, в е дн а г а р азб р ах, ч е н я м а
д а м и д ад е с ър це д а о ст авя д а я пр ис пят.
— В и н а ги с и б и л т ак ъв — к а за тя , о п и тв а йк и се д а се ус пок о и . Се тн е
за м ълч а за м и г и пог ле д н а к ъм к ъщ ата . — С в ър ш и л с и ч уде сн а р або та п о
н е я . С ъв ър ше н а е , то ч но к акв ато зн а е х, ч е щ е изг ле жд а ед и н д е н .

19
— Б лаг од ар я ти , м но го м и ло о т тво я с тр ан а . Но чес т но к азано , н е
п о до зир ах, че щ е б ъд е то лков а те жко . Ак о зн ае х, е дв а ли щя х д а с е
за хв ан а.
— Р а зб и р а се , че ще ше д а г о н а пр ав и ш — р еч е Е ли . Т я з н аеше м но г о
до бре к о лко е с в ър зан с то в а м яс то. З н а е ше с ъщо ко лко м но го с ърц е
в л аг аше в ъ в в сяко с в ое н ач и н а ни е — или п о н е т ак а бе ше няк о г а.
В с ле д в ащ ия м и г р аз бр а, ч е тв ърде м но го н ещ а с е бя ха п роме н и ли
о т тог а в а. Се г а те бя ха не по з н ати . В и жд аше г о в оч ит е м у. Ч е тир и н айсе т
го д ин и бя ха м но го вре ме . Т в ърд е м н о го .
— К ак во и м а, Е ли ? — Т о й с е и з в ър н а к ъм не я , тър се йк и по г лед а и , н о
тя пр о дълж и д а с е вз ир а в к ъщ ата .
— Дър жа с е г луп а в о , н ал и ? — к аз а т я , о п ит в айк и с е д а с е ус м и хне .
— К ак во и м аш п ред в и д ?
— В с и чко . Ид в а н ето м и тук и зн е в иде ли ц а , б е з д а зн а м к а кво д а к аж а.
С и г урно ти и зг ле жд а м к а то луд а.
— Т и не с и луд а — к а за Но й ти хо . Се тн е про тег н а р ък а към не й н а та и
тя м у п о зв о ли д а я ул о в и , д ок ато с то я ха ед и н до др уг . Т о й пр о д ълж и : —
М ак ар и д а не з н ам пр и ч и н ат а, в иж д ам , че ти е т р уд но . З ащо н е с е
п о р азход им м алко ?
— К ак то ед но вре ме ?
— З а що н е ? М ис ля , че и н а д в ам а н и ще се отр ази добр е .
Е ли по г ле дн а н е ув е ре но к ъм в ход н ата в р ата.
— Т ря б в а ли д а се об а д иш н а н я ко го ?
Но й пок лати г ла в а.
— Не е н уж н о д а се о б а жд ам н а н и ког о . Т ук с ме с а мо а з и К ле м .
М ак ар д а б е по п итал а, тя б е оч ак в ала то зи о тго вор и н е бе ше с и г ур н а
к а кво точ н о п оч ув с тв а, к о г ато го ч у. Но п р и вся к о по ло же ни е се г а с тан а
ощ е по -тр уд но д а к а же о н ов а, к ое то тря б в аше . Ще ше д а й б ъ д е по -ле с но ,
ак о и м аше н я ко й др уг .
Т ръ г н ах а к ъм р ек а та и зав и ха п о е дн а п ът е чк а б ли зо до б ре г а . З а
н е го в а и зне н ад а Е ли о сво бо д и ръка та с и и в ър ве ше н а д ос т атъч но
р а зс тоя ни е , за д а н е се доко с н ат с л уч ай н о .
Т ой я по г ле дн а . Т я б еше ощ е к р ас и в а, с г ъс ти кос и и и зр а зи те лн и очи ,
а п о ход к ата й б е ше то лков а и з ящ н а, сяк аш п оч ти н е док о св а ше зе мя та.
Б е ше в и жд ал кр ас и ви ж е ни и п р ед и , ж е н и , ко и то б я ха п р ив лич ал и по г лед а
м у. Но в с ичк и те бя х а ли ше н и о т к аче ст в ата , к ои то бя ха н ай -ж е ла н и з а
н е го . К ач ес тв а к ато ум , ув е ре но с т, с и ла н а д уха и с тр ас т; к аче с тв а, ко ито
в д ъхнов я в аха к ъм ве лич ие и так и в а, к ак в и то то й с ам с е бе о пи т в ал д а
в ъ зп и тав а у с еб е с и .
Е ли п ри те ж ав аш е те зи к аче с тв а , зн ае ше то в а, и с ег а , д ок ато в ър вя х а
за е дно , т о й п оч ув с тв а, ч е тя н е се е и з ме н и л а. «Ж и в а п о е м а », то в а б я х а
д ум и те , ко и то в ин а г и и зн и к в аха в ум а м у, к о г ато се о п и тв аше д а я о п ише
н а д р уг и те .
— От к о лк о в р ем е с и т ук ? — п о п и т а т я , до к ато с е и зк ач в ах а по е д и н
об р ас ъл с тре в а хълм .
— От м и н ал и я дек е м ври . Р а б о ти х и з вес т но вре ме н а се вер и с лед тов а
бя х т р и г од ин и в Е вро п а.

20
Е ли го по г ле дн а в ъпрос и те л но :
— В о й н ата?
Т ой к им н а и тя пр о д ълж и :
— Пр ед по лож и х , ч е с и б и л т ам . И с е р а дв ам , ч е е св ър ши ла д обр е з а
те б .
— Аз с ъщо — к а за то й .
— Щас т ли в ли с и , че с и у д о м а?
— Да . К о ре ни те м и с а ту к . Т ук с ъм с и н а м я с то то . — Т ой зам ълч а. —
А к ак во с та в а с т еб ? — В ъп рос ът б е з ад аде н н е увер ено , с я к аш о ч ак в аш е
д а ч уе н ещо н е прия тно .
Нас тъп и дълг а п ауз а п р ед и тя д а о тг о вор и :
— С го де н а съ м .
Но й с ве д е п о г ле д и и зве д н ъж се п оч ув с тв а м ног о по -с ла б . Е то к ак в о
б и ло . Е то к а кво е тря бв ало д а м у к аж е .
— Е п о здр ав ле н ия — про д ум а т о й н а кр ая , п и т ай к и се до ко лко е
п р озв уч ал и скр е но . — К ог а е г о ле м и я т д е н ?
— С ле д т ри се дм и ц и . Л он и ск а го деж ът д а е п ре з н ое м ври ?
— Лон?
— Л о н Хам ън д Млад ши , м оя т го де н ик .
Но й к им н а , б е з д а е и зн е н ад а н . Хам ън д о в и бя ха е д н а о т н ай -м ог ъщ и те
и в лия те лн и ф ам и ли и в щ ата . Б я ха н а п р ав и ли п ар и те с и от п ам ук . З а
р а злик а о т см ър тта н а б ащ а м у, та зи н а Л о н Хам ън д С тар ш и се поя в и н а
п ър в и те с тр ан и ц и н а в е стн и ци те .
— Им е то м и е по зн а то . Б а ща м у б е ш е и с т инс к и м аг н ат. А Л о н п о е ли
се ме й ния б и знес ?
Т я пок лати г л ав а.
— Не , т о й е а д вок ат. Им а с во я к ан то р а в ц е н тър а н а г р ад а .
— С и м е к ато не гово то с иг ур но е м н о го зае т.
— Да. Т о й р або т и м но го .
На Но й м у с е с тор и , че е до лов и л н ещо в то н а й и з ад ад е с лед в а щия
с и в ъп рос ме ха н ич но :
— Дър жи ли се до бре с теб ?
Т я не м у о тг овор и ве д н аг а, с як а ш се зам и с ляш е н ад т ози в ъпр ос з а
п ър в и п ът.
— Да. Т о й е до б ър чове к , Но й . Т и би го хар ес ал .
Гла с ът й п р о зв уч а н я к ак н еис кре но , ко г а то о тго в ори , и ли п о н е так а
м у с е с тор и . А м о ж е би п рос то т ак а м у с е ис к аше .
— К ак е б ащ а ти ? — п о пи та тя .
Но й н ап р ав и няк о лко кр ач ки , п р е д и д а о тг овор и .
— По чи н а п о -р ано таз и г о ди н а , с кор о с ле д к ато с е в ър н ах .
— С ъж а ляв ам — к а за тя ти хо , зн ае йк и к о лк о м н о го о зн а ч ав а ше то й з а
Но й .
Т ой к им н а и и з ве ст но вре ме д в ам ата въ рвя х а в м ъл ч ани е .
На в ър х а н а хъл м а Е л и с п р я и с е заг ле д а в с та рия д ъб в д а ле чи н ата,
за д ко й то с лънц ето п ла м теш е в ор ан же во . С к р айче ц а н а о ко то с и тя
ус е щ аше пог л ед а м у в ър ху с е бе с и .
— Им ам е м но го с по ме ни т ам , а, Е л и ?

21
Т я се ус м и хн а.
— З н а м . В и дя х го , к ог ато и д в ах. По мн и ш ли д е ня , к о й то пре к ар ах ме
п о д н е го ?
— Да — о т го вор и т о й кр ат ко .
— М и с ли ш ли п оня ког а з а т о в а?
— По няко г а, д а — о тв ърн а той . — Об и к нове но , ко г а то р а бо тя в
б л и зос т д о не го . Се г а то й е в мо е то и ме н и е ?
— К уп и л с и т о зи уч а стък ?
— Прос то не мож е х д а с и пр е дс т авя , че няко й де н ще н а пр ав я т о т
н е го к ухн е нск и шк афо ве .
Т я се за с мя ти хо , ч ув с тв айк и с е н як ак с тр ан но тр ог н а та о т тов а , к ое то
б е н а уч и ла .
— Ощ е ли че те ш пое зия ?
Т ой к им н а.
— Да. Ни к ог а н е с ъм пр е с тав ал. Пр е д по ла г ам , ч е то в а е в кр ъв т а м и .
— З н аеш л и , ч е ти с и ед и н с тв е н ия т пое т, ко г о то с ъм сре щ ала?
— Аз н е с ъм п ое т. Ч е та п оезия , н о н е п и ша с ти хо ве . С амо с ъм
о п и тв ал .
— И в ъп ре ки тов а с и пое т, Но й Т ейлъ р К ал хун . — Глас ът й с тан а
н е ж ен . — Аз ч е сто с и с по мня м з а т о гав а. Т ов а б е ше п ър вия т п ът, к о г ато
н я ко й м и е че л п о ези я . А в с ъщ нос т , и п ос ле дн ия т .
Дум и те й и зв и к аха в ум о в е те и м хи ляд и с по ме ни , д о к а то в ър вя х а
б а в но к ъ м к ъщ ата по е д н а др уг а п ът ечк а , к о ято м и н ав аше б лизо до
п р и с тан а. С лън це то с е с п ус н а о ще по -н ис ко и неб е то с тан а п ур п ур но ,
ко г ато Но й по п и та:
— З а ко лко вре ме с и т ук ?
— Не зн а м . Не з а д ълг о . Мо же б и до ут ре и ли до др уг и ден .
— Го д е н ик ът т и п о р або та ли е тук ?
Т я пок лати г л ав а.
— Не , т о й ос та н а в Р о ли .
Но й по в д иг н а в е ж ди :
— А зн ае ли , ч е с и тук ?
Е ли по к лати гл ав а о тн ово и н е о тгов ори в ед н аг а:
— Не . К а зах м у, ч е о т и в ам д а о би к о ля ан ти к в арн и те м аг а зи н и . Т ой н е
б и р азбр ал и д в ан е то м и т ук .
Но й бе ше лек о и з н ен а д ан о т отго вор а й . Е д н о бе ше д а п о с ети ш ня к ой
п о зн ат , а с ъв се м др уго д а скр ие ш и с тин а та о т го де ни к а си .
— Не б е ше н уж н о д а и д в аш тук , за д а м и к а ж еш , ч е с и сго д е н а.
Мо же ше д а м и п иш еш и ли д ор и д а м и с е об ад и ш по те лефо н а.
— З н а м . Но по ня к ак в а пр и ч ин а се ч ув с тв ах д лъжн а д а го н а пр ав я
ли ч но .
— З а що ?
Е ли се по ко леб а.
— Не з н ам … — Глас ът й п ос те пе н но з аг лъ хн а и н ач и н ът, п о ко й то
б е ше про и зне с ла д ум и те , г о н ак ар а да й п о вяр в а . Ч ак ълъ т хр уще ше п о д
кр ак ат а и м , до к а то в ървя ха в м ъ лч ан и е. С е т не т ой п оп и т а:
— Е ли , ти о б ич а ш ли го ?

22
— Да, о б ич ам го — о тго во р и тя б ързо .
От д ум и т е й г о з або ля , н о о тно в о м у с е с тор и , ч е в т о н а й и м аше н е щ о
ос о бе но , ся к аш с ам а с е о пи т в аш е д а с е уб е ди в то в а. Но й с пря и не ж но
хв ан а р амен е те й , з а д а я н ак ар а д а го по г лед не . Га с нещ ат а с л ън чев а
с в е тли н а се о тр а зяв а ше в оч и те й , ко г ато за гово р и :
— Ак о с и щ аст ли в а, Е ли , и г о о б ичаш , н я м а д а с е о п и тв ам д а т е
с п ир ам д а с е вър н е ш пр и не го . Но ако и м аш и н ай -м а лк и с ъм не н ия , то г ав а
н е го п р а в и . Т о в а н е е н е що , кое то ч о век п р а в и , ак о н е г о и ск а с ц я ло то с и
с ър це .
— В еч е с ъм в зе ла р е ше н ие , Но й .
Т ой се в г ле д а в н ея за к р атк о , п и тай к и се д ал и д а й вя р в а. С етн е
к и мн а и д в ам ата п р од ълж и ха д а в ър вя т. М алк о по -к ъс н о Но й к а за:
— Не п р а вя не щ ата ле с ни за те б , н али ?
Т я се ус м и хн а е дв а -е дв а.
— В с и чко е н ар ед . Не мо г а д а те в иня з а н и що .
— И в с е п ак м и прос ти .
— Ня м а за що . Ня м а к акв о д а ти п ро ща в ам . Аз с ъм таз и , к оя то тря бв а
д а се и з в и ни . М ож е б и тря б в аше д а ти п и ш а.
Т ой п ок лати гл ав а.
— Ак о тряб в а д а б ъд а ч ес те н , р ад в ам с е , ч е до йд е . Въпре к и вс ичко .
Т ол ков а е хуб а в о д а те ви дя о т но во .
— Б ла г од аря ти , Но й .
— М и с ли ш ли , ч е е в ъ змож но д а за почн е м о т ново ?
Т я го пог ле д н а в не до ум ен ие .
— Т и бе ше н ай -до б рия т п ри я те л , к ой то с ъм и м а л, Е ли . Аз в с е о щ е б и х
и с к ал д а б ъде м пр ия те ли , в ъ пр ек и че с и с го де н а, п ък б и ло то и с а мо з а
н я ко лко д н и . К акво ще к аже ш д а о п ит ам е ?
Е ли се зам ис ли н ад д ум и те м у. Да з а м и не и ли д а ос та не ? И р еш и , ч е
що м то й зн ае з а г о де ж а й , в ер оя тно в с ичко е н аре д . Ил и п о не н я м а н и що
н е при лич но . Т я се ус м и хн а лек о и к и мн а .
— Да о п и т ам е .
— До бре . Ис к аш ли д а о б яд в а ме за ед но ? З н а м ед но мяс то , к ъде то
се р в ир а т н ай -вк ус н и те р ац и в гр ад а.
— З в уч и ч уде с но . И к ъд е е то ?
— В м о я та к ъщ а. З а ло жи л с ъ м к ап ан и о ще п ред и се дм и ц а и п р е д и
н я ко лко д н и в ид я х, ч е с а с е хв ан али н яко лко до бри е кз ем п ля р а. Им аш ли
н я к акв и в ъ зр аже н ия ?
— Ни к а к ви .
Но й се ус м и хн а и посо ч и с п ал ец п рез р а мо то с и .
— Ч уд е с но . Т е с а п р и пр ис т ан а. Ще о тн е ме с амо н яко лко м и н ут и .
Е ли и зв е дн ъж по ч ув с тв а , ч е н е ло в кост та, к оя то я и з м ъч в аше , к ог ато
тр яб в а ше д а м у с ъо б щи н о в и н ата за г о де ж а с и , п о с те пе нно и зче з в аше .
З а твор и оч и , п ро к ар а п р ъс т и пре з кос ата с и и о с тав и лек ият б ри з д а
п о г али ли ц е то й . По е с и д ълб о ко в ъз д ух и г о з ад ър жа з а м о м е н т, ус е щ ай к и
к а к м ус к ули те н а р а м е не те й с е о тп ус к ат, д о к ато и зд и ш аш е . Най -н ак р ая
о твор и оч и и се заг лед а в кр а сота та, к оя то я об г р аж д аше .

23
В и н а ги бе о би ч ал а веч ер и те тук , в еч е ри , в ко и то м ек ит е ю жн и
в е тров е р а зн ас я ха тънк о то ухан и е н а ес ен н и лис т а. Об ич а ш е д ърв ет ата и
тя хното ш ум о ле не , к ое то я ус п окоя в аш е още п о в ече . М ал ко п о -къс но с е
и з в ър н а к ъм Но й и го пог л ед н а с но ви оч и , сяк а ш бе ше не по зн а т.
Гос под и , то й и зг леж д а ше то лк ов а д обр е . Дор и с ле д в с и чк и те тез и
го д ин и .
Гле д аше го , до к ато про тяг аше р ък а къ м в ъ же то , кое то п о тъв аше в ъ в
в о д ата . З апо ч н а д а г о тег л и и в ъп ре ки п ад ащ ия мр ак , Е л и в и дя м ус к ул и те ,
ко и то игр а е ха н а р ък а та м у, д ок а то и зд ър п в аш е к ле тк ат а о т р ек ат а. Се тн е
я зад ърж а в ъв в ъзд уха за м о м ен т , за д а м о же во д ат а д а с е о т теч е . Нак р ая
ос тав и к ап а н а н а п р ис т ан а, о тв ор и в р ати чк ата м у и за п о чн а д а в а д и
р а ц и те е д и н п о е д и н , п ус к ай к и г и в едн а к оф а.
Е ли тр ъг н а к ъм н е го , за с луш ан а в п е се н та н а щ ур ц и те и с и с по м н и
е д и н ур ок о т де тс тво то . Пр еб ро и бр оя н а щ ур ц и те в м и н ут а и п р и б ав и
д в айсе т и де в е т. «Ше й с е т и с е де м гр адус а»*, п о м и с ли с и тя ус м и х н ата . Не
зн аеш е доко лко т о зи ме то д за о пр е деля не н а те м пер а тур а та б е ше т оче н ,
н о й се стр ув аш е доб ър .
[ * С та в а в ъ прос за ше йсе т и се дем г р ад ус а по Ф аре н хайг , ко е то е
п р и б лиз и те лн о р ав но н а д в а йсе т гр ад ус а п о Це л зи й . — Б . п р .]
Док ато в ърв е ше , тя се ог ле д а и р а збра , ч е е з аб р ав и ла ко лк о к р ас ив о
и с в ежо и зг ле жд а ше в с ич ко тук . В д а ле ч и н ат а се в и жд аше д ом а н а Но й .
Т ой бе ос т ав и л ня ко лко лам пи д а с в етя т и с е с ъзд ав аше и лю зия т а, че то в а
е е ди нс тве н ата к ъщ а н а око ло . Ил и п о не ед и н с тве н ата с е лек тр иче с тво .
Ко е то н е б еш е д алеч е о т ис ти н ат а т ук, и з в ън п ре де лите н а гр а д а. Хи ля д и
п р ов и н ци алн и до мов е вс е още н е се р адв а ха н а л ук с а н а е лек тр иче с ко то
ос ве тле ни е .
Е ли с т ъп и н а п р ис та н а и д ъс к ите и зскър ц аха по д кр ак ата й к ато ста р
р ъжд яс ал ак о рдео н . Но й в д иг н а г ла в а и й н ам и г н а, а с е тне про д ълж и д а
со р тир а р ац и те , и зб ир айк и с амо по -го ле м и те . Т я се пр иб л иж и до
лю ле ещ ия с е с то л , ко й то сто еше на п р ис та н а, д окос н а го и по г а ли
об лег а лк ат а м у. Пр е д с тав и с и к ак Но й с е д и н а не г о , ло в и р иб а,
р а зми ш ляв а, ч ет е . Пов ър хнос тта м у б еш е гр уб а и г р ап ав а. З ап и та се ко лк о
ли в ре ме пре к арв аше тук с ам и за к а к во ли с и м ис ле ш е .
— Т о в а е с то лът н а б ащ а м и — к аз а то й , б е з д а я п о г леж д а, и т я
к и мн а. Е ли в и дя по н ебе то д а ле тя т п р и ле пи , а к ъм веч ерн ия хор н а
щ ур ц и те се бя х а п р ис ъе ди н и ли и ж абит е .
Т я тр ъг н а б ав но по пр ис тан а с ус ещ ан е то , че о т п ле щи те й е п ад н а л
н я к акъв теж ъ к то в ар . Дълг о б е и зм ъч в ан а о т н епре о до ли м ия и м п улс д а
до й де тук и с е г а , за п ърв и п ът о т тр и с е дм и ц и , се ч увс т в аш е с по ко й н а. Б е
и с к ала н а в сяк а ц е н а Но й д а н ауч и за н е й н ия г оде ж , д а р азбер е и д а г о
п р и ем е и д ок ато с и м ис леше за то в а, и зв е дн ъж с и с пом н и за е д н а тя хн а
м ал к а тай н а о т о н ов а д ал еч но ля то . З ак р ачи с н ав е де н а г ла в а п о пр ис т ан а,
г л ед ай к и н а до лу, д ок ато н а й -н а кр ая нам е р и о нов а, к о ето тър с еше — Ной
об и ча Е ли , о б г р аде но в с ър ц е . Дум и т е б я ха и здъл б ан и в е дн а о т д ъск и те
н я ко лко д н и пр е ди зам и н ав ан е то й .
С туд е н полъх н а вя тър а н ар уш и о б щия п око й и я н ак ар а д а с е о б гър н е
с р ъце . Изв ес тно вр е ме о с тан а т ак а, г ле д а йк и ту к ъм с ър це то с л юб о в но то

24
п р и зн ан ие , ту к ъм рек ата, д ок ато н а края ч у с т ъпк ит е н а Но й за д г ър б а с и .
Ч ув с тв аше бл и зос тта и топ л и н ата м у, ко г а то заг овор и :
— Т ук е то л ков а ти хо и с п око й н о — к аза тя за м еч тано .
— З н а м . Аз с ам ия т и д в ам тук чес то , за д а б ъд а б л изо до вод ат а. Т ак а
с и поч и в ам по -добре .
— И аз б и х г о пр а ви ла, а к о ж ив ее х т ук.
— Хай д е , д а в ър ви м . Ко м ар и те ск оро ще с та н ат з ли и ос ве н то в а
ум и р ам о т глад .

Не б е то б е ше ве че чер но и Ной и Е ли тр ъгн а ха к ъм к ъщ ата. В


н а с тъпи лата т и ш и н а тя се ч ув ст в аш е м алк о зам ая н а и м и с лит е й
б л уж д ае х а, д ок ато в ър в е ше по п ътеч к ата . З ап и т а с е к ак в о ли м и с ли Но й з а
и д в ане то й тук , м ак а р и с ам а д а н е б еше н ая с но с ъс с еб е с и . Ня ко лк о
м и н ути п о -к ъс но се пр иб ли жи ха к ъм в ер а нд ат а и К ле м г и п ос ре щн а,
н а в ир ай ки мо крия с и нос в р ъце те и м. Но й й с е с к ар а и тя се о тд але чи с
п о д в ита о п аш к а.
Т ой п ос оч и ко ла та й .
— Им а ли н е щ о , к ое то тр я бв а д а с и в зем еш о ттам ?
— Не , п р ис ти гн ах р а но и р а зоп а ков а х н е щ ата с и в хо те ла.
С ам а ус е щ аше , ч е г ла с ът й зв уч и ня ка к р а зли чн о , ся к аш и зм и н али те
го д ин и и зв ед н ъж се бя х а и зп ар и ли някъд е .
— Е , д о бре — к аз а Но й , к ач в айк и с е на в ер ан д ата.
Т ой ос тав и к оф ата до в р ата та и я въ в еде в к ъща та, н ас оч в а йк и с е
п ър во к ъм к ухня та. Т я бе ше п оч ти в едн а г а в дя с но , п рос тор н а и ух а е щ а н а
н о во д ър во . Шк афове те б я ха от д ъб , к ак то и п од ът, а п ро зор ци те бя х а
ш иро ки и г ле д аха н а и зт ок , за д а в ли за п о ве ч е утр ин н о с л ън це . Р е мо н тът
б е ше н а пр аве н с вк ус , за р азли к а о т п ов е че то с тар ин н и до мо в е , к ъд е то в
та к и в а сл уч аи о би к но ве но с е г убе ше мяр ата.
— Им аш ли н е що про ти в д а о г лед ам н аоко ло ?
— Не , запо вя д ай . А в то в а вре ме аз ще р аз о п ако в ам пр од ук т и те ,
ко и то к уп и х с утри н т а.
Оч и те и м с е сре щн а ха за м и г и к о г ато се о б ърн а , тя з н ае ше , ч е т о й
п р од ълж ав а д а я г лед а, д ок а то и зли з аш е о т с т ая т а. В ътр е в с еб е с и Е ли
о т ново ус е щ аше е дно п оз абр ав е но с тр ан н о ч ув с тво .
Пре з с лед в ащи те ня ко лк о м и н ути тя в ли заше о т с тая в с тая ,
и з не н ад в ай к и с е ко лко к р ас и во е вс и чко . К ъм к р ая н а о би к о лк ат а в ече й
б е ше тр уд но д а с и с п о м ни р азр ухата , к оя то н я ког а б е ц аря ла т ук . С е тн е
с ле зе по стъл би те и зав и к ъм к ух н я та, з ърв а й ки про фи л а м у. З а м о ме н т й
се с тор и , че то й о т ново е сед е м н айс е тго д ише н м ладе ж и то в а я н ак ар а д а
за м ръзн е н а мя с то то си . «По д я во ли те — п о м ис ли с и тя , в зе м и се в ръце .
Не заб р авя й , че сег а с и с го де н а же н а. »
Но й с то еше д о к ухне нс кия п ло т и ти хо с и по дс в ирк в аше . Вр ат ич ки те
н а н як о лко от шк афо в е те б я ха о твор е ни , а н а п о д а и м аше пр азн и п аз арс ки
то рб и . Т о й й с е ус м и хн а , п р ед и д а п ри бе р е ня кол ко с тък ле н и б урк а н а н а
м яс то то и м . Т я се с пр я н а н я к о лко кра ч ки о т н его и с е о б лег н а н а п л о та,
кр ъс то с в айк и е д ин ия с и к р ак пре д друг и я . Се т не п о кла ти г лав а , и зум е н а
о т то в а ко лк о м но го бе н ап р ав и л.

25
— С м ая н а с ъм , Но й . Ко лко вре ме т и о тн е р емо н тът?
Т ой в д и г н а г ла в а о т п ос лед н а та п аза рск а то рб а, к оя то р а зо п ако в аш е .
— По ч ти г о д ин а .
— С ам ли н ап р ав и вс и чко ?
Но й се зас мя ти хо .
— Не , р аз б ир а се . Наи с т и н а, к о г ато б я х п о -м л ад , и м ах п лан о ве д а
с в ърш а в с ичк о с а м , н о то в а се ок аз а н е пос и лно . В и д я х, ч е р ес т авр ац ия т а
та к а щ е о тн е ме г од и н и и в к р айн а с м е тк а н ае х хор а … в с ъщ нос т м но г о
хо р а. И в ъп рек и то в а р або тата б е ше то лко в а м но го , ч е поч ти н я м аше де н ,
в ко й то д а с и ляг а м п ре д и по л ун о щ.
— З а що с и с е пр е тов арв а л т ак а?
«З ар ад и д ухо в е те о т м и н ало то », б ез м а лко д а к аж е то й , н о с е
в ъ здър ж а .
— Не зн ам . Пр о сто и ск а х д а пр и ключ а с т ов а. Ис к аш ли н я к акв а
н а п и тк а , док а то с тан е в е чер я та?
— С к ак в о р азпо лаг аш?
— В с ъщн ос т и зб орът н е е особ ено го ля м . Б ир а , ч ай , к афе .
— Не к а б ъд е ч ай .
Но й с ъбр а п а зарс ки те тор б и и г и с лож и н ас тр ан и , с е тне тр ъг н а к ъм
е д н а м а лк а с таич к а в с тр а н и о т к ухн я та и се в ърн а о тта м с к утия ч ай .
Изв ад и няко лко п аке тче та , с лож и ги до печк а та и н а п ълн и ч ай н и к а. С ле д
то в а г о с лож и н а ко тлон а, д р ас н а к леч к а к и бри т и м иг по -к ъс но тя ч у
зв ук а н а п ла м ък а.
— С ле д м ин ут а ч а я т щ е б ъде го то в . — к аза то й . — На тази п е чк а
в с ичко ст ав а м но г о б ързо .
— Пр е кр ас но .
Ко г ато ч ай н ик ът за св ир и , Но й н аля две ч а ши и й п од ад е е д н ат а.
Т я се ус м и хн а, о тп и г лът к а и п о сочи къ м п ро зор е ц а.
— С и г ур н а с ъм , че тук в к ухн я т а е м но го кр ас и во , к о г ато с лън це то
н а д н ик не с утри н та.
Т ой к им н а.
— Т ак а е . Пор ъч а х д а с ло ж ат го л еми п р озор ц и о т тази стр ан а н а
к ъ ща та точ н о по та зи п рич и н а. С ъщ ите с а и в с п а лни те н а г ор ния е т аж .
— Гос т и те ти в ероят но с е ч ув с тв ат п р екр а сно в тя х . Ос ве н ако н е
об ич ат д а п ос пи в ат до к ъс но .
— В с ъ щн о ст д о то з и мо ме н т о ще н е с а м и и д в али г о с ти . От к ак то б а щ а
м и п оч и н а, н е зн ам т очно ко г о д а п ок ан я .
По то н а м у тя р азбр а, ч е то й прос то с е о п и тв а д а п о д дър ж а р азго в ор а.
В ъпр ек и тов а д о ло в и с а мо тат а м у. Но й, о б а че , к а то че ли п роче те м ис ли те
й и п ре д и д а ус п е е д а к аже н ещо , с ме ни те м а та:
— Ще с лож а р ац ит е в м ар ин ата за н я ко лко ми н ути п ре ди д а г и св ар я
— к а за то й , о с тавя йк и ч аш ата с и н а п ло т а. С е тн е тр ъг н а к ъм к ухн ен ск и я
ш к аф и в зе о ттам е дн а г о лям а те нд же р а с ре ше тк а за г о тв ен е н а п ар а и
к а п ак . На п ълн и я е во д а и я п о несе к ъм п е ч к ат а.
— М ог а ли д а ти п о мо г н а с не що ?
— Р аз б ир а се . К ак в о щ е к ажеш д а нар е же ш м ал ко зе ле нч уц и ? Им а
в с як ак в и в х лад и л ни к а, а к уп а ще н а м ер иш е то та м .

26
Т ой й п о соч и е ди н шк аф бли зо до мив к а та и тя о тп и о ще г лътк а о т
ч ая с и , п р ед и д а о ста в и ч аш ата н а п л о т а и д а в зе м е к уп ата . От и д е с н е я
п р и хла ди лн и к а и н а м ер и б амя , т ик в ич к и и лук в ч е кме дж ета та н ай -д о лу.
Но й също се пр иб л и жи к ъм о т воре н ата в р ата и Е ли с е о тдр ъп н а м а лко , з а
д а м у н ап р ав и мяс то . Док ато с тоеше д о не я , тя до ло в и уха н и е то м у —
ч и с то , о тч е тли во и н як ак по зн ато — и п о ч ув с тв а с ъпр ико сн о ве н и е то с
р ък ата м у, к ог ато Но й се пр е сег н а д а в зе ме б ути лк а б ир а и ши ше н це с лю т
со с .
Т ой от вор и бир а та, с и п а я в ъв в од ат а и се тне доб а в и л ютия сос и о ще
н я ко лко под п р авк и . Р азб ърк а вод а та, за д а се ув е р и , че с ъс т ав ки те с а с е
р а зтв ор и ли и тр ъг н а к ъм зад н а та вр а та, з а д а в зе ме р ац и те .
В мес то д а се в ър не в е д н аг а, то й се зад ърж а за м и т д о вр ат ата,
г л ед ай к и к ак Е л и ре же мо рков и те . З ащо бе до шла п ри н его , и то им ен но
се г а, к о г ато б еш е с год е н а. Не в и ж д аше н и к ак ъв с мис ъл в ъв вс ичко то в а.
Но от др уг а с тр а н а Е ли в и н аг и г о б еше и зн е н ад в ал а.
У см и хн а се , с п о м ня йк и си я в р ан н ат а й м ла д о с т — п лам е н н а,
с п о н тан н а, и м п улс и вн а, к ак в и то сп ор ед не го тря б в аш е д а б ъд а т
и с тинс к ите худ о ж н и ци . И тя о пре де лен о б е ше т ак ав а. Не й н и я т ар ти стич е н
та лан т б еше д ар бо ж и . Р або ти те й в ъ об ще не о тс тъ п в аха н а н як о и
к ар ти н и , ко ито б е ви жд ат в м узе и те н а Ню Йо рк .
Б е ше м у п о д ар и ла ед н а к ар т ин а, п ре ди д а з ам и не пре з о но в а ля то и
се г а тя в исе ше н ад к ам и н ат а в ъв в с ек ид н е в н а та. Е л и я н ар ич аш е
к ар ти н а та н а с во и те ме чт и и Но й в и н аг и б е в иж д ат не що и зк люч и те л но
ч ув с тв ено в н е я . Ко г ато я с ъзер ц а в аше в к ъс н и те ве ч ери , т о й от кри в аше
с тр ас т та й в ъв в се к и н ю а нс и ли н и я и до лавя ше м ис ли те й в ъв в се к и щр и х
н а ч е тк ат а.
Няк ъде д але че с е ч у л ай н а к уч е и Ной о с ъзн а, ч е в е че д ълг о с то и до
о твор е н ата в р а та. Б ъ р зо я з атв ори и в л е зе в к ухн я та, ч уд е й к и се д а ли Е ли
е за бе ля з ала , ч е я е н а б люд ав ал.

— К ак в ър в и ? — п оп и та то й , в и жд ай ки, ч е е поч т и с в ър ши ла .
— М ож е д а с е к аже , ч е с ъм го то в а. Не що др уг о за в еч еря ?
— Р а зп о ла г ам е с до м а шно п ри го тве н хля б .
— До м а шн о п р иго т ве н ?
— От е д н а с ъс ед к а — обяс н и Но й и с ло жи коф ат а в м и вк а та. Пус н а
в о д ата и зап оч н а д а м и е р ац и те е ди н по ед и н , ос т авя йк и г и с лед тов а д а с е
р а зхож д а т и з ум и в алн ик а, до к ато м иеш е с ле дв ащ ия . Е л и в зе ч аш ата си и
се п р и б лиж и към н ег о .
— Не с е ли стр ахув аш , ч е ще т е о щи пят, к о г ато г и х в ащ аш ?
— Не . Пр о с то тря б в а д а г и хв ащ а ш е то та к а. — Но й й по к аз а к ак и тя
се ус м и хн а.
— З а бр ав я м , че си п р ав и л то в а пр е з ц ели я с и ж и в от.
— Ню Б е р н е м алък г р ад , н о т ук чо в ек н а уч ав а о н о в а, к о ето е
н е об хо д имо д а з н ае .
Т я се об ле г н а н а п ло т а, с то ей ки б ли зо д о н е го , и до п и ч ая с и . Ко г ато
р а ц и те бя ха го то в и , то й г и с ло жи в т е н дже р ата , и з м и с и ръце те и с е
и з в ър н а к ъм н е я .

27
— Ис к аш л и д а и зле зе м н а ве р анд а та з а м ал ко ? На р ац и те ще и м
тр яб в а по ло в ин ч ас д а п о к ис н а т в м ар ин ат ата.
— Р а зб ир а с е .
Т ой и зб ър с а р ъц е те с и и д в ам ат а т р ъгн аха к ъм вер а н д ат а. Но й з ап а ли
ос ве тле ни ето и ко г ато и з лязо ха н а в ън , то й сед н а н а с тар ия л юлеещ с е
с то л, а н а н е я пр ед ло жи н о в ия . К ог ато в и дя , че ч аш ата и е п р азн а , в ле зе
за м а лко в ътр е и с е в ърн а с но в а ч аш а ч а й и б ир а з а с ебе с и .
— Т и с ед е ше тук , к ог ато д о й дох , н али ?
— Да — о тго в ор и то й , н аме с тв а йк и се п о -уд о б но . Вся к а в е чер се д я
тук . С тан а м и в е че н ав ик .

— Р а зб и р ам з ащ о — к аза Е ли , о г ле жд ай к и се н ао ко ло . — А с к ак в о с е
за н и м ав аш н а пос лед ък .
— В с ъщн ос т и зця ло с ъм с е п о све ти л н а к ъщ ата . Т ак а уд о в ле тв оряв ам
тв ор че ск и те с и и м п улс и .
— А к ак ус п я в аш д а… и с к ам д а к аж а…
— М ор ис Го лдм ан .
— М о ля ?
Но й се ус м и хн а.
— Мо я т шеф о т с е вер а . Им е то м у б е ше Мор ис Г о лд м ан . Т о й м и
за в ещ а ч ас т о т б и зн ес а си , то ч но к о гат о с е уво лн и х о т ар мия т а и ум ря ,
п р ед и д а с е п ри б ер а у д о м а. К ог ат о се в ър н ах в Ща ти те , н ег о в ит е
ад во к а ти м и д адо ха д о с та тъчно го лям че к , за д а к уп я т ази к ъщ а и д а я
ре мо нтир ам .
Т я се за с мя пр иг луш е но .
— В и н аги с и м и к азв ал, че щ е н аме р иш на ч и н д а го н апр ав иш .
Изв ес тн о вре ме дв а м ата се дя ха в мъ лч ан и е , в р ъщ ай к и се н азад в
с п о ме ни те с и . Е ли о тп и о т ново о т ч а я с и .
— По м н и ш ли к ак се про мък н а хм е тук, к о г ато з а п ърв и п ът м и к аза з а
то в а м яс то ?
Т ой к им н а и тя пр о д ълж и :
— Он аз и в е ч ер з ак ъс ня х д ос та и р оди те ли те м и и зп адн аха в я р ос т.
В се още си спо м ням к ак татко с тое ше в ъв в сек и дн ев н ата, п уш е йк и ци г ар а,
а м ай к а м и с еде ше н а к ан апе то и се в зи р аш е в пр аз ното п рос тр анс тво .
Изг ле жд а ха т ак а, с як аш бе ше ум р я л н я ко й от с ем ей с тво то . Т о в а б е ше
п ър в ия т п ът, ко г ато ро ди те ли те м и ос ъзн ах а, че вр ъзк а та м и с теб е
се р ио з н а и м ай к а м и р аз гов аря с ме н до к ъс н о пр е з н ощ та. Т ог ав а тя ми
к а за: «Пр е д по ла г ам , с и ми с ли ш , че и зоб що не т е р а зб ир ам , н о то в а не е
та к а. Прос то съдб а та н и по няк о г а се пре д опр ед е ля о т то в а ко и с ме н ие , а
н е о т то в а к акв о и с к аме ! По м н я , че д ум и те й м е н ар ан и х а м но го .
— Т и м и к аза за то в а н а с лед в ащи я д е н . На м е н с ъщо м и бе ше мно г о
об и дно . Аз ха р ес в а х род и те ли те т и и н я м а х н и к ак в а п редс т ав а , ч е те н е м е
ха ре св ат.
— Не , ч е н е те х арес в аха . Т е прос то н е м и с ле х а, ч е ме зас луж ав а ш .
— Не в и ж д ам г о ля м а р а зли к а .

28
В тон а м у и м аш е бо лк а и Е ли зн ае ше , ч е то й им а п р ав о д а се ч ув ств а
та к а. Т я п ог лед н а к ъ м зве зд и те и о тм е тн а н аз ад к и ч ури те , ко и то бя х а
п а д н али пре д о чи те й .
— З н а м то в а. В и н аги с ъм го зн а е ла. Мо же би точн о з атов а м е ж д у м е н
и м ай к а м и се поя в и е д но о тч уж де н и е .
— А к ак в о м и с ли ш с ег а ?
— С ъщо то к ак во то м ис ле х и т ог а в а. Ч е т ов а н е е пр ав и лн о и н е е
че стно . Уж ас но е е д но мо мич е д а н ауч и , че п оло же н ие то й е п о -в а ж но о т
ч ув с тв ата й .
Но й се ус м и хн а ле к о н а д ум и те й , н о н е к аз а н и що .
— Ни к о г а н е с ъм пр ес та в ала д а м и с ля з а т е б с лед о но в а л я то — к аз а
тя .
— Наи с ти н а ?
— З а що , н е м и л и в яр в а ш? — Е л и и з гле жд аше ис кре но и зн ен ад ан а.
— Т и н ико г а не о тг о вори н а п и с м ата ми .
— К ак в и п исм а?
— Де се тк и п и см а. Пи с а х ти в про д ълж ен и е н а д ве го д ин и , б е з д а
п о л уч а н и то е д ин о тго вор .
Е ли б а в но пок ла ти г лав а и с е тне с в е де п о г лед .
— Аз н е зн а е х… — к а за тя н ак р ая ти хо и Но й пре дп о ло ж и , че м а йк а й
в е роя тно б е п ро вер яв ал а п о щ ата, з ад ър жай к и п ис м а та й б е з н е йно зн ан ие .
В и н а ги б е п о до зир ал н е що по доб но и с е г а в и дя , че и Е ли с ти г н а до то з и
и з во д .
— М ай к а м и не е и м ала пр ав о д а прав и то в а, Но й , и с ъж аля в ам з а
п о с тъп к ата й . Но о п и та й се д а я р азб е реш . С лед з ам ин ав ане то н и тя
в е роя тно с и е м ис ле ла, ч е л ес но ще те заб р авя . Т я н и ког а н е р азбр а ко лк о
м но го о зн ач ав аш за м е н и ако тря бв а д а б ъд а че ст н а, н е зн а м д а ли н я ког а
е об ич а ла б ащ а м и та к а, к ак то а з о б и ч ах теб . На в я рно с е е о п и т в а ла д а
п р ед п аз и ч ув с т в ата м и и е р е ш ила, ч е н а й -д о бр ия т н ач и н за тов а е д а кр и е
п и с м ата , к о ито с и м и и зп р ащ ал.
— Т я не е и м ала п р аво д а в зи м а т аков а р еше н ие — ти хо к аза Но й .
— З н ам то в а.
— Ще ш е ли д а и м а н я к ак в а р азл ик а, а к о г и беш е по луч и ла?
— Р а зб ир а с е . Аз в и н а г и с ъм се п и тал а к ак во ст ав а с теб .
— Не , и м ам пре д в и д с н ас д в ам ата . М ис ли ш ли , че ще ше д а из лез е
н е що о т н а ша та вр ъзк а?
Т я не о тг овор и в е д н аг а:
— Не зн а м , Но й . Наи с ти н а н е зн а м . А м и с ля , ч е и ти не зн ае ш . Ни е н е
с ме с ъщ ит е хор а, ко и то бя хме то г а в а. Про ме н и ли с ме се , п ор ас н а хме . И
д в ам ата .
Е ли за м ълч а. Но й не о тг овор и и в н астъ п и ло то м ълч ани е тя пог ле д н а
к ъ м ре к ата и про д ълж и :
— Да, Но й , м и с ля , ч е вр ъ зк ат а н и м ож еше д а и м а б ъде ще . Ил и п о н е
б и м и се ис к а ло д а е т ак а .
Т ой к им н а, с в е де по г лед и с е тне по г лед н а н ас тр ан и .
— Що з а ч о век е Ло н ?

29
Т я се п око леб а , н е б е оч акв а ла то зи въп рос . С по м ен ав а не то н а и м ето
н а г о де н ик а й с ъб уд и у н е я леко ч ув с тв о н а ви н а и за мо ме н т тя не зн ае ше
к а кво д а о тго в ор и . Про те г н а р ък а к ъм ч аш ата с и , от п и г лътк а ч ай и с е
за с луш а в зв ук а н а к ъ лв ач а, к ой то п о ч ук в аше н як ъд е д а лече . С е тн е
за го в ор и ти хо :
— Т о й е кр ас ив , о б ая те ле н , п ре усп яв ащ и п ове че то пр ия те лк и
с тр ашно м и з ав иж д ат. Нам ир ат го за съв ър ше н и в м ного о тн ош ен ия то в а
е так а. Т о й е м и л, ум е е д а ме р азс м ива и зн а м , ч е ме о бич а п о сво е м у. —
Е ли се ум ъ лч а за кр а тко , з а д а с ъбер е м и с ли те с и . — Но в о т но ше ния та н и
в и н аг и ще и м а не що , ко е то ще ли пс в а.
Т я с а м а с е и зн ен а д а о т д ум и те с и , но зн ае ше , че то в а е с а м ата ис ти н а.
И к о г а то по г лед н а Но й , р аз бр а, че то й бе оч акв а л то зи о т го в ор
п р ед в ар и те л но .
— З а що ?
Е ли се ус м и хн а е д в а -е д в а и с в и р аме не . Гла с ът й б е ше поч ти к ато
ш епо т:
— Пре д п о лаг ам , че в се о ще тър ся о н ази любо в , к оя то им ахме пр е з
о н ов а ля то .
Но й ос та н а д ълго з ам и с ле н н а д д ум и т е й , п р е хв ър ля йк и в ум а с и
в р ъзк и те , к о и то бе и м ал с ле д р аздя лата с и с н ея .
— А ти ? — п о п и та тя н а с в ой р ед . — С по м няше ли с и по няко г а з а
нас?
— Не б еш е н уж но д а с и с п о мня м . Аз н и к о г а н ищо н е с ъм заб р авя л.
— С ре шаш ли се с няк оя ?
— Не — о тг о вор и т о й , по к лащ айк и г лав а .
Дв а м ата с е ум ъ лч аха , т ърсе йк и бе зус пе шно н я к ак в а др уг а т е м а з а
р а зго в ор . Ной до изп и б ир ата си , леко и з не н ад ан ко лко б ър зо б е
п р и к люч и л с нея .
— Оти в а м д а с лож а в од а та н а о г ъня . Ис к а ш ли д а ти д оне с а н е що
др уг о ?
Т я по к лат и г лав а и Но й се в ър н а в к ух н я та . П ус н а р ац и т е в
те нд жер а та и п ъ хн а хл я б а в ъ в ф урн а та. На м е р и м а лко ц ар е вич но и
об ик но в е но бр аш но , о в аля зе лен ч уц и те и н аля оли о в ти г ан а. Сл ож и г о н а
с л аб о г ън , вк люч и т айме р а и с и в зе ощ е ед н а б ир а о т хла ди лн и к а, п ре д и
д а с е в ър не н а в е р а нд ата . И д о к ато п ра в еш е тез и н е щ а, с и м и с ле ш е з а Е ли
и за лю бо в та, к оя то ли п с в аше в ж иво та и н а д в а м а и м .
Е ли с ъ що р а зм иш ля в аше . З а Но й , з а с е б е си и за м н о г о др уг и н ещ а. З а
м оме н т й с е пр и ис к а д а н е б еше с год ен а, н о п ос ле б ър зо п роп ъди таз и
м и с ъл. Т я не о би ч аше Но й , а о нов а, к ое то бя ха и м али няког а м но г о
о тд ав н а . Ос ве н тов а б е ше с ъв сем н орм а лн о д а с е ч ув с тв а п о то зи н ач и н .
Пър в ата и и с ти нс к а л ю бов , е д и нс тв е ни я т м ъж , ко й то бе и м а ла — к ак би
м ог ла д а заб р ав и то в а?
Но б еше л и н о р м ално с ър ц е то й д а т ре п в а вс ек и п ът , к ог а то т о й с е
п р и б лиже ше до н ея ? Бе ше л и н ор ма лн о д а п ри зн ав а н е щ а, к ои то н е
м оже ше д а к аже пр ед н ико го др уг и г о ? Б е ше л и нор м ално д а и дв а тук т р и
се дм и ц и пре ди г о деж а с и ?

30
— Не , н е е — п р оше п н а тя н а й -н а к р ая с ам а н а се бе с и , п о г ле жд ай к и
к ъ м ве чер но то не бе . — Ня м а н и що норм ал н о в ъв вс ич ко тов а.
В този мо ме н т Но й с е в ър н а и Е ли м у с е ус м и хн а — б л аго д ар н а, ч е б е
п р ек ъс н ат с лож н и те й р азм иш ле н ия .
— С ле д н я ко лк о м и н ути в с ичк о щ е бъд е г о тов о — к а за то й об ляг ай ки
се н а с то ла с и .
— Не с е пр ит ес ня в ай . В с е о ще н е с ъм о со бе н о г лад н а .
Но й я п ог ле дн а и тя в идя н е ж нос т т а в оч и те м у.
— Р а д в ам се , ч е д о й де , Е ли .
— Аз с ъщо . Мак ар б ез м ал ко д а с е о тка ж а.
— Но защ о до й де все п ак ?
За що то не и зд ър жа х на и зк у ше ни е то , и с к а ше д а к аже тя , но н е г о
н а п р ав и .
— Пр ос то иск а х д а т е в идя . Да р а зб ер а к ак с и . К ак во пр ав иш .
Но й с е зам ис ли д око лк о е искр е н а, н о не я р азп и т в а пов еч е . В мес то
то в а с ме н и те м ата:
— М е жд у д р уг ото , р ис ув аш л и о ще ?
Е ли по к лати гл ав а.
— В еч е н е .
— Но защ о ? — и зум и се то й . — Т и и маш е т ак ъв та лан т .
— Не зн а м …
— Р а зб ир а с е , ч е зн ае ш . Не мо же д а ням а п р ич и н а.
Т ой бе ше пр ав . Им аш е пр ич ин а.
— Т о в а е д ъ лг а ис тор ия .
— Им ам е н а р а зпо лож ен ие ця л ата н ощ — о тв ър н а той .
— Наи с ти н а ли с мя таш , ч е с ъ м и м а ла тала н т? — п о п и та тя ти хо .
— Е ла — к аз а Но й , п ротя г ай к и р ък а к ъм н ея . — Иск а м д а ти пок а ж а
н е що .
Т я с тан а и г о п о с лед в а к ъм в сек ид не в н ата . Т о й с е с пря п ре д к а м и н ат а
и п осо ч и к ар ти н ата , коя то ви с еше н ад п о лиц ата. Е л и а хн а, и з н е н ад ан а, ч е
н е е я е в идя л а п о -р а но , и о ще по -и з нен а д ан а , ч е и зоб що я в и жд а т ам .
— Т и с и я зап а зи л?
— Р а зб ир а с е , ч е зап ази х . Т о в а е прек рас н а к ар ти н а.
Е ли го по г ле дн а с к еп т ич но и то й поя с н и к акво и м а п ре д в ид :
— Т я м е к ар а д а с е ч ув с тв а м жи в , кога то я г лед ам . По няког а д ор и ми
се и ск а д а с тан а и д а я док ос н а . Т о лко в а е и с ти нск а — те зи фор ми ,
п о л усе н к и , ц ве то ве ! К ар т и н ат а н аи с ти н а е и зум и т е лн а, Е ли . М ог а д а я
с ъ зер ц ав ам с ч асо ве .
— С ер ио зно ли го вор иш ? — п о п и та тя , шо к ир ан а.
— Не б и х м ог ъ л д а б ъд а п о -с ери о зе н .
Т я м ълч еше .
— К ак во , д а н е б и н ик о й д а н е т и е к а зв ал т о в а пре д и ?
— М оя т про фе сор м и бе ше с по ме н ал н ещо в т о зи д ух — о тв ър н а т я
н а кр ая . — Но а з к ато че ли н е м у п о вяр в ах.
Но й ч ув с тв аше , че и м а и др уг о . Е ли и зв ър н а г лав а и п р од ължи :
— Р и с ув а м , о т к ак то се п о мн я . К ог ато с тан а х м алк о по -го ля м а,
за п оч н а х д а си м ис ля , ч е при те ж ав ам ня к ак ъв тала н т. Ос в е н то в а

31
р и с ув ан е то ми но сеш е р адос т. С пом ня м с и к ак р або т и х п о та зи к ар ти н а
п р е з оно в а ля то , до б авя й к и п о не що вс е ки де н , п ро ме ня й к и я с про мя н ат а
н а н аш и те о тно ше н ия . В ече с ъм з абр ав ила к ак ъв б еше п ъ рво н ач алн и я
за м и съл , н о се по луч и то в а, к о ето в и жд аш .
По мня , че не мо же х д а с пр а д а ри с ув ам , с ле д к ато се при бр ах у д о м а
п р е з о нов а лято . М ис ля , ч е по то з и на ч и н се о п и тв а х д а о тс лаб я бо лк ат а
о т н аш ат а р аз дяла . В к р ай н а с ме тк а с е зап и с ах д а уч а и зо бр аз и те л но
и з к ус тво в ко ле ж. Пом ня д ълг и те ч асо ве , ко и то пре к арв ах в с туд ио то ,
с ъ все м с ам а , н ас л ажд ав а йк и с е н а всяк а м и н ута. Об и ч а х сво б од ат а, к оято
в ър ве ше р ък а з а р ък а с усе щ ане то , че с ъ зд ав аш н е що нов о , н ещо кр ас иво .
М алк о пре д и д а се д и п ло м ир ам м оя про фесор , ко й то п и шеш е с ъщо
кр и тич н и с т атии за е ди н ве стн ик , м и к а за, ч е им а м го ля м т алан т. Т о й ме
п о с ъв ет в а д а о пи т ам к ъсм ет а с и к ато худ о ж ни к . Но аз н е го пос луш ах.
Е ли за м ъч а за к р а тко , за д а с ъбе ре м исли т е с и .
— Р о ди те ли те м и , об а че , с мя т аха, че н е е уд а ч но мо м иче с мое то
п о ложе н ие д а с и и з к арв а хля б а с р азн и к ар ти н и . С ле д и зв ес тн о в ре ме
с п ря х д а рис ув ам . Не с ъм до к осв а ла ч етк а о т г од и ни .
Т я се за г ле д а в к ар ти н ата.
— Б и ли о п и т ала о тн о во д а ри с ув аш ?
— Не с ъм си г ур н а, че мо г а. М и н а т в ърд е м ног о вре ме .
— М о же ш , Е ли . З н ам , ч е м о же ш . Т и и м аш та лан т , к о йто и д в а о тв ъ тре ,
о т сър це то т и , а н е о т п р ъс т ите . Он о в а, к о ето п ри т еж ав а ш , н е мож е про с то
д а и зч езн е . Т о в а е н ещо , з а к ое то др уги те хор а мо г ат с ам о д а меч тая т . Т и
с и ис ти нск и х уд ож н ик , Е ли .
Дум и те б я ха про и зн есе н и и зк люч и те лн о ис к ре но и т я р а збр а , ч е т о й
н е й к аз в а те зи н е щ а, с амо за д а бъде м и л с нея . Ной де йс тв и те л но
в я рв аше в тала н та й и п о н я к акв а п р и ч и н а тов а о з н ач а в аше за н ея п о в ече ,
о тко лко то оч ак в аше . Но точ но то г ав а се с л уч и още н е що , н ещо м но го по -
зн ач имо .
Е ли н е з н ае ше защо , но т оч но в то зи м о ме н т п р оп ас тта, к о я то б е
с ъ твор и ла в ж иво та си , за д а р азд е ли б о лк а та о т уд ово лс тв и е то , з апоч н а
д а с и за тв а ря . См ътно с е дог ажд аше , че в жи во т а й н ас тъпв а в а жн а
п р омя н а, н о н е с мее ше д а си го п ри з н ае .
Но по не же вс е о ще не бе ше н аяс но с ч ув с тв а та с и , се о б ър н а с ли ц е
к ъ м Ной . Пр о те г н а с е и д о кос н а р ък ат а м у, к о ле б ли во и н е ж но ,
и з не н ад ан а, ч е с ле д в си ч ки те те зи годи н и то й б е и зре къл точ н о те зи д ум и ,
ко и то бе и м ала н уж д а д а ч уе . К о г ато пог л ед и те и м се ср е щн аха , тя о тно в о
р а збр а ко лко с пе ц и але н е то й за не я .
И з а е д и н кр ат ък м иг , ко лк о то пр им иг в ане н а с ве т улк а в ля тн а н о щ,
Е ли се з ап и та д а ли о тно в о е в л юб е н а в н е го .

В то зи мо ме н т от к ух н я та с е ч у зв ън а н а та й м е р а и Но й с е и зв ърн а,
р а зр уш ав айк и м аг и ята, с тр ан но р аз в ълн ув ан о т с луч и ло то с е ме жд у тя х
то к у-що . Оч и те й б я ха и зре к ли и п р ош еп н ал и н е що , к ое то ко п н ее ше д а
ч уе и в ъп ре к и т о в а то й н е м оже ше да с п ре г ла с а в г л ав ат а с и , н е й н ия т
г л ас , ко йто м у б е ше к а зал, че об ича д р уг м ъж . Т и хо и зр уг а тай м ер а,
ко г ато в ле зе в к ухн я та, за д а и з в ади хляб а о т ф урн ат а. По чти и зго ри

32
п р ъс ти те с и , п ус н а хля б а н а п ло та и в и д я , че о лио то в ти г а н а в ече вр и .
До б ав и зе ле нч уц и те и ч у к ак за п о чв а т д а ц в ърч ат . С е тне , м ъ рмор е й ки с и
п о д но с , и зв ад и м ас ло о т хла д и лн и к а, н ам а за г о в ъ р ху х ляб а и р а зто п и
ощ е м алко з а р ац и те .
Е ли го бе п ос лед в ала в к ухн я та и ве ж ли в о с е п о к аш ля .
— М ож е ли д а с лож а м ас ата ?
— Р азб и р а с е — к аза Но й , и зп о лзвай к и но ж а к ато п ок аз алк а. —
Ч и н и и те с а т ам . А п р и бо ри те и с а лф етк и те е то т ам . И п о -добр е в зе м и
п о в ечко . Р ац и те не с а лес ни з а я де не и ще н и тряб в ат. — Т о й не н ам е ри
с и ли д а я п ог ле дн е , до к ато г о воре ш е . Не и с к аше д а о ткри е , че е с б ърк а л
за о н о в а, ко е то се беш е с луч и ло ме жду тя х то к у-щ о . Не ис к аш е тов а д а е
гр ешк а.
М ис ли те н а Е ли с ъщо се вр ъщ ах а к ъм и зм и н ал ата м и н ута и в д уша та й
се р а злив аше то п ли н а.

Дум и те м у о тп ред и м алко о те кв а ха о тн ово и о тнов о в ум а й , д о к ато


с л аг аше м ас ата: ч и н и и те , пр и бо ри те , со лта и чер н ия п и пер . Ко г ато Но й й
п о д аде хля б а, п р ъс ти те и м се до ко сн аха.
В н им а н ие то м у, о б ач е , к ато че ли и зця ло б е ше по г ълн ато о т ти г ан а и
зе ле нч уц и те , к о и то тряб в аше д а б ъд ат о б ър н а ти . Т о й в ди г н а к ап ак а н а
те нд жер а та, в и дя , ч е н а р а ц и те и м тряб в а о ще м и н ута и г и о с та в и д а с е д о
го твя т . Б еше в еч е п о -с п окое н и о тно во заг о вори за д р ебо ли и .
— Я ла ли с и н як о г а пре ди р ац и ?
— Ня к о лко п ът и . Но с амо в с алат и .
Но й се зас мя .
— В так ъ в с луч а й с е пр иго т ви за п р икл юч ен ие . По ч ак а й с ек ун д а.
Т ой с е к ач и н а г орн ия е таж и м алко п о -к ъс но се в ърн а с ед н а
тъ м нос и н я р и за.
— Хай д е , с ло ж и тов а — к аз а Но й , п о м аг а й ки й д а с е об ле че . — Не
б и х и с к ал д а с и и зц а п аш ро к ля та.
Ко г ато ри з ата б еше н а г ър б а й , тя д о ло ви п о зн а то то о тче тл иво ухан и е
н а Но й .
— Не с е б ез поко й — к а за то й , в и ж д айк и и зр аз а н а ли ц е то й . — Ч и с т а
е.
Т я се за с мя .
— З н а м . Пр ос то с и с по м ни х за п ър в ата н и с р е щ а. Т и м и д а де яке то с и
о н а зи н ощ , п о мн и ш ли ?
— Да — к и м н а той . — По м ня . Ф и н и С ар а бя ха с н а с . Фи н пре з
ц я ло то в ре ме м е р ъч к аше с лак ъ т, д о к ато в ърв я хме к ъ м к ъщ ата н а
ро д и те л и те ти , з а д а м е н ак ар а д а т е х в ан а за р ъ к ата .
— Но ти н е го н апр ав и .
— Не — п о т в ърд и то й , п ок л ащ айк и г лав а.
— З а що ?
— Б и л с ъм прек алено с тес н ит е ле н и ли м е е б и ло с тр ах . Не зн ам . Но
то г ав а п р ос то ми се с тр ув аше , ч е то в а н е е ре д но .
— С е г а, к а то се зам ис ля , т и м а й н а и с ти н а б еше м но го ст ес ни те ле н .

33
— Б и х к а зал п о -с коро м ног о в ъзп и т ан — к аза то й , н ам и г в ай к и й и т я
се ус м и хн а .
Зе ле нч уц и те и р ац и те с тан аха го то ви п оч т и по ед но и с ъщо в ре ме .
— В н и м ав а й , г оре щи с а — к аза той , п о д ав айк и й те нд же р ата и
д в ам ата сед н аха е д ин сре щ у д р уг н а м ал к ата д ърв е н а м а с а. Т ог а в а т я
в и дя , ч е ч ая т е в с е още н а к ух н е н ск ия п ло т, с тан а и г о д он ес е . С лед к ат о
с ло жи з е ле н ч уц и и х ля б в ъв в сяк а о т ч и ни и те , Но й д об ав и и п о е д ин р ак .
Е ли се з аг ле д а в н е го .
— Пр и л ич а н а г о ля м бр ъмб ар .
— В к усе н бр ъ мб ар , с мея д а д об авя — к аза Но й . — Е т о , н ек а т и
п о к аж а к ак се пр а в и .
Т ой й де мо нс тр ир а бър зо , о тде ля йк и ло в ко ме со то , ко е то с лед тов а
с ло жи в чи н ия та й . Е ли с е о п ита д а п ов тор и о н о в а, ко е то бе в и дя ла , н о
ср е щ н а п ро б ле ми и с е н а лож и д а и зп о лзв а п р ъс ти т е с и . В н ач ало то с е
с м ути о т с воя та не по хв а тнос т, пр и те с ня в а йк и с е о т всяк а г ре шк а, но
п о с ле ос ъз н а, че то й н и ког а н е бе о бр ъщ ал вн и м а н ие н а так и в а не щ а и
п о ч ти се зас мя н а о п асе ния та с и .
— А к ъд е е се г а Ф и н ? — п оп и та тя .
Отг о вор ъ т д ой де с лед и зве с тно за къ сне н ие .
— З а г и н а в ъв во й н ата. К о р аб ът м у б е ш е тор п и лир а н п р е з че ти р и йсе т
и тре та.
— С ъж а ля в а м — к а за тя . — З н ам , че ти б е ш е д о б ър пр ия те л.
Гла с ът м у с е про ме ни и с е г а бе с та н ал н як а к по -д ъ лбок .
— Да . Нап о с лед ък м ис ля ч е сто з а н е г о . Спо м н ям с и н ай -в еч е
п о с ле дн ата н и сре щ а. Б я х с е в ър н ал у д о м а, за д а с е с б ог ув а м п ре д и
за м и н ав ане то си н а ф ро н та и го с ре щн ах с луч ай но н а ули ц а та . Ф и н
р а боте ше в б ан к а също к ато б ащ а с и. Дв а м ата е н е го п рек ар ахме п оч ти
ц я лата с ле д в ащ а се д м иц а зае дно . По ня ко г а м и се с тр ув а, ч е аз го уб е д и х
д а се за п ише в ар м ия та . М ис ля с и , че то й щ еше д а с и о с тан е у до м а, ак о
н е бя х а з…
— Т и н я м аш н и к ак в а в и н а — к а за Ели , с ъж аля в ай к и , ч е е о твор и л а
те м ата .
— Пр а в а с и , то й пр ос то м и ли пс в а, то ва е в с ичк о .
— Аз с ъщо го ха рес в а х. С н его в и н аг и б еше в е се ло .
— Да, Фи н б е ше до б ър в то в а.
Т я го пог ле д н а д яво ли то .
— З н аеш л и , ч е то й бе ше в люб ен в м е н?
— З н ам . Т ой с ам м и к аза .
— Т ак а ли ? И к а к в о ти к аз а?
Но й св и р а ме не .
— Об и ч а й ни те за н е г о не ща . Ч е н е п рес т ан но си г о пр ес ле д в ал а и е
тр яб в а ло , е д в а ли н е , д а те о тп ъжд а с п р ъчк а.
Т я се за с мя .
— А ти п о в яр в а ли м у?
— Р а зб ир а с е — о тгов ор и то й . — З ащо д а н е м у в я рв а м ?

34
— В и е м ъже те в ин аг и се д ър жи те ед ин за д р уг — к а за тя и ше г ов и то
бо д н а р ък ат а м у с п р ъс т , а с е тне про д ълж и : — И т ак а, р азк а жи м и к акв о
се с л уч и с те б , о тк ак то се в идя хме за п ос ле де н п ът .
С ет не т е за по чн а ха д а р а зго в аря т , с як аш о п и тв а йк и с е д а н ав акс а т
и з г уб е но то вр е ме . Но й й р азк а за к ак е н ап ус н ал Ню Б е р н , за р а бо та та си в
ко р абос тро и те лн и ц ата , с лед то в а в ск ла д а за ме та лн и о тп ад ъц и в Ню
Дж ър с и . Го во ре ше с т о п лот а з а Мо р и с Го лд м ан и ря дк о до ко св аше т е м ат а
за в о й н ата , п ро п уск айк и п о дро бно стит е . С по де ли к о лко м но го м у ли п с в а
б а ща м у. Е ли м у р а зк аз а з а к о ле ж а, з а р ис ув ан е то , за р аб о тат а с и к ато
м ед и ц инс к а се с тр а в б о лн иц ат а, за с е ме йс твото и п р ия те л и те с и и з а
б л аго т вори те лн и те и н и ци а ти ви , в к о и то бе уч ас тв ал а. Ни то е д и н о т т я х н е
с п о ме н а с кого се беше сре щ ал п ре з те з и ч е тир и н ай с е т го ди н и . Дор и Ло н
б е ше п ре небр ег н а т и м ак ар и д в ам ат а д а з аб е ля зах а то зи п ро п ус к , в с е к и
за п аз и т ов а за с еб е с и .
По -к ъс но Е ли се о п и та д а се с по м н и ко г а за п о с ле д ен п ът б е
р а зго в аря л а т ак а с Ло н . Ма к ар д а б е д о б ър с луш ат е л и д в а м ата ря д ко д а
с п оре ха , то й не б е ше чо ве к , пр ед к ого то мож е ш д а р азкр иеш д уш ата с и .
С ъщо к ато б ащ а й , Ло н с е ч ув с тв аше не ло вко , к о г ато тряб в аш е д а с поде ли
м и с ли те и ч ув с тв ата с и . Не в е д н ъж т я с е о п ит в аше д а м у о бяс н и , че б и
и с к ала д а б ъд ат по -б ли зк и по меж д у с и, н о в и н аг и к а то че ли б ез ус п е х.
И с ег а , д ок а то се де ше тук , Е ли н ай -н акр ая ос ъз н а к ак во й ли пс в аше в
о т ноше н ия та и м .
Не б е то пр и т ъм ня ощ е по ве че и л ун ат а с е и зди г н а в исо ко с
н а п ред в ане то н а в еч ер т а. И б е з д а г о о с ъзн а в ат , м ал ко п о м а лко те
за п оч н а ха д а и згр а жд ат о тно во о н ази п ре д и ш н а б ли зо с т, о н а зи н е ви ди м а
в р ъзк а , к оя то н яко г а б е и м а ло по ме жду и м .

* * *

С кр ая н а в еч е ря та м ног о о т те м и те бя ха и зч ерп а н и и те по ст еп ен но
се ум ъл ч аха. Но й по г лед н а ч асо вн ика и в и дя , ч е с тав а к ъс но . З ве зд и те
с и яе ха ярк о и щур ц и те бя х а с тан а ли п о -ти х и . Р азг о вор ът с Е ли м у б е ше
до став и л уд о во лс тв ие , н о с е б е зпо кое ше д али н е е г овор и л пр е к але но
м но го . Пи та ше с е също к ак в о си м и с л и тя се г а за ж и во та м у, н ад я в ай к и
се , ч е не я е р азоч аро в а л.
С та н а и н а п ълн и о тн ово ч айн ик а. Дв а м ата с тр уп ах а з ае д н о с ъдов е те в
м и в к ата , р азч ис ти ха м ас ат а и то й н а ля д в е ч аш и с г оре щ а во д а, д об авя й к и
п а ке тч ета с ч ай в ъв в с як а о т тя х .
— К ак во ще к аже ш д а и з ле зе м п ак н а в е р анд ата? — п о п и та то й ,
п о д ав ай к и й ч а ш ата. Т я с е с ъг лас и и тр ъ г н а п ър в а . Т о й гр аб н а е д но
од ея ло , в с л уч ай ч е й с тан еше с т уд ен о и с ко ро те б я ха о тно во н а
п р ед и шн и те си м ес та , с то ло ве те се п о лю шв аха , а к р а к ата н а Е л и бя х а
за в и ти с о дея ло то . Н о й я н аб лю д ав аше с к р айче ц а н а о ко то . «Го с под и ,
ко лко е кр а си в а », м и с ле ше си то й , чув с тв а йк и н як ак в а с тр ан н а бо лк а в
г ър д ите с и .
З а що то по вре ме н а та зи в ече ря се беше с луч и ло не що .

35
Т ой п рос то с е беше в люб и л отно во . Зн а е ше то в а сег а, д ок а то с е дя х а
е д и н д о д р уг н а в ер а н д ат а. Б е ше се в лю б и л в е д н а н ов а Е ли , а н е п ро с то в
с п о ме н а с и за н е я .
Но о т др уг а с тр ан а Но й н иког а н е б е п ре с та в ал д а я о б ич а и з н аеше ,
че то в а е н его в ата съд б а.
— Ч уд е с н а ве чер — к аз а то й ти хо .
— Да, так а е — о тв ър н а тя . — Прос то в ълше бн а .
Но й п ог ле д н а к ъм зве зд и те и тя хнот о б лещ ук ан е м у н ап о м н и , ч е
ск оро тя ще с и тр ъг не . В д уш ата м у се в ъзц ар и с тр аш н а п ус то та . Т ой н е
и с к аше та зи но щ д а св ър шв а н ик о га . К ак м оже ше д а я спр е ? К акв о
тр яб в а ше д а й к аже , за д а я н ак ар а д а ос та не ?
Ня м аше пр е дс т ав а. И за то в а в з е р е ше ни е д а н е к а зв а н и що , п р ие м ай к и
п о р аж ен и е то с и .
Дв а та с то ла с е по люш в ах а лек о . Над р ек ат а о тн о во се мярн ах а
п р и леп и . Но щ н и те пе пер уд и ц е лув аха с в е т ли н а та н а в е р анд ата. Ня к ъд е в
то зи мо ме н т и м аше хо р а, к о и то се любе х а.
— Р аз к аж и м и не що — к а за тя н а края и г ласъ т и б е с т ан ал ня к ак
ч ув с тв ен и ли мо же б и п рос то в ъобр а же н ие то м у с и п р ав еше ше г и .
— К ак во ?
— Не зн а м . По че т и м и с т и хов е , к ак то н яко г а п од д ъб а.
И Но й за п оч н а д а й д ек ла м ир а о тде лни о ткъс и , в ъз хв аля в ащи н ощ та.
У и тм ан и Т о м ас , за що то о б ич а ше тя хнат а о бр аз нос т. Т ен ис ъ н и Б р аун и н г ,
за що то те х ни те те м и м у б я х а т о лко в а б ли зк и .
Е ли о б лег н а г лав а н аза д и за твор и очи , ч ув с т в айк и к ак в тя ло то й с е
р а злив а пр ия тн а топ ли н а. При чи н а за тов а бя х а не с ам о ст и хо ве те , но и
г л ас ът , к о й то г и про и зн ася ше . Е д ното н е мо жеш е д а б ъд е о тк ъсн а то о т
др уг о то и с амо д в е те н ещ а з ае д н о мо же х а д а и м ат так о в а в ъзде йс тв и е
в ър ху н е я . Т я н е иск аше д а г и де ли , за щ о то так а щ еше д а р азр уш и ц я лат а
м аг ия . Пое з ията , м и с леш е с и Е л и , н е с е п и ше , з а д а б ъде ан а ли зир ан а.
Не й н о то п ред н а зн ач е н ие е д а в д ъхно вяв а , б е з д а б ъде обяс ня в ан а, д а
до кос в а д уша та, б е з д а б ъде р а зб ир а н а.
З ар ад и не г о с ле д р аздя лата и м тя бе х од и ла н а н я ко лко ли тер атур ни
че те н ия в к о ле ж а. С луша р аз лич н и хор а и р а злич н и с т и хо тв оре н и я , н о
ск оро се о тк а за, з ащ о то н ик о й не я вдъ хн овя в аш е дос т атъч но и ли н е б е ше
до стат ъч но вд ъх но ве н , к акв и то тря б в аш е д а б ъд а т ис ти н ск и те це ни те ли н а
п о е зия та.
Ощ е и з вес тно в ре ме те п род ължи ла д а с е лю лея т н а с то ло в ете с и ,
п и е й ки ч ай , ун е се н и в м ис ли те с и .
Б е зпо ко й ств о то , кое то я беше до ве ло т ук , за н е й н а р ад о ст с и бе ше
о т иш ло , н о я тре воже ха ч ув с тв а та, ко и то бя ха д ош ли н а н е го во мя с то ,
тр е пе т ът, ко й то се утая в аше в д уша та й к а то злате н пр ах в к ори то . Т я с е
о п и та д а г и про п ъд и , д а се с кр ие о т тях, н о п ос те пе нно р азб р а, че н е иск а
то в а д а с е с л уч и . Б я ха м и н али г оди н и , о тк ак то за п о с лед е н п ът б е
и з п и тв а ла н е що подо б но .
Л о н н и ког а н е бе изв ик в ал так и в а ч ув с тв а в не я . Вероя т но н е б и и
м ог ъл, д ор и и д а и с к аше . М о же б и и з ато в а н и ко г а н е се б я ха лю би ли .
Л о н , р азб ир а се , бе о п и тв а л м но го п ъти , и зп о лзв ай к и в сяк ак в и сре дс тв а —

36
о т ц ве тя до н еж н и ук ори — н о тя в ин аг и бе о тк а зв а ла с и з в ине н ие то , ч е
б и и ск ала д а и зч ак а д о св атб а та. Л о н об ик но ве но не о хо т но о тстъ п в аш е и
Е ли по н яко г а с и ми с леше ко лк о м н о го б и г о забо ля ло , ак о н ауч еше н я ког а
за Но й .
Но и м аше и н е що д р уго , к ое то я к ар аше д а ч а к а и то б е с в ързан о с ъс
с а м ия Ло н . Т о й б еше тв ърд е м но го по г ълн ат о т р або тата си и й
п о с вещ ав аше ц я лото с и в н и м ан ие . Р або тата б е ше н а п ър во мя с то и Л о н
н я м аше в ре ме за с т и хотв оре н и я , про п и ле ни веч ери , л юлее щ и се с то ло ве и
в е р анд и . Им е нно зато в а д е лат а м у в ър в я ха ус пе шн о и в и зв ес тн а с те пе н
Е ли го ув аж ав аше з ар ад и не г ов ат а м е тод ич н ос т. Но в с ъщо то вр ем е тя
ч ув с тв аше , ч е н ещо н е й д ос тиг а . Ис к аше н е що др уго , н е що р азл ич но ,
н е що п о в ече . С тр ас т и р о м ан ти к а и ли м о же б и ти х р аз го в ор н а за п але н и
с в ещ и , и ли п ро с то д а не б ъде н а в торо м яс то .
Но й с ъщо бе п о тън ал в м и с лит е с и . З а н ег о т ази в еч ер б е ед н а от н ай -
с п е ц и ал ни те в ж и в ота м у. До к ато с е лю лее ше н а с то ла с и , то й с и
п р и по м няше в с як а м алк а п о дроб н ос т отн о во и о т но во . В сяк а н е й н а д ум а и
ж ес т м у с е с тр ув аха в аж н и и зар е де н и с ъс с мис ъл .
И с е г а, д ок а то с тое ше д о нея , то й се п и таше д али тя ня к ог а б е
м еч тала з а с ъщ и те н ещ а, за к о и то и то й п ре з г од ин и те н а р аз дя ла. Б е ше ли
ко п ня ла ня к ог а о тно во д а се д ър ж ат р ък а за р ък а и ли д а се ц е лув а т п од
м ек ата лун н а с в е тли н а? Б еше ли с и пре дс тавя ла ня к ог а досе г а н а г оли те
и м те л а, ко и то то лко в а д ълг о б я ха р азд е ле ни …
Но й по г лед н а зв е зд и те и с и с пом н и за хи ля ди те п ус ти но щ и , ко ито б е
п р ек ар а л, о тк ак то с е б я ха в ид е ли за п ос ле де н п ът. Ид в ане то й б е с ъб уд и ло
в с ичк и о не зи н я ког аш ни ч увс т в а и то й н е може ше по в ече д а ги отб лъс не .
З н ае ше , ч е о тн о во и ск а ше д а й д ад е лю бов та с и и д а п о луч и л ю б ов та й в
за м ян а. По ве че о т вс ич ко н а све та.
Но с ъз н ав а ше , че то в а е не в ъзмо жн о . Т я бе ше с го д ен а.
Е ли се досе ти п о мълч ание то м у, ч е м и с ли з а н е я и то в а й до с тав и
уд о во лс тви е . Ням а ше пр едс тав а к акв о точ н о , н е я бе ше и гр иж а —
в а ж но то бе ше , че м ис ле ше з а н ея .
С по м н и с и за р аз гов ор а и м п о вре ме н а в е черя и з а с амо та та м у. По
н я к акв а п ри ч и н а тя н е мо же ше д а с и п ре дс т ави к ак то й ч е те пое з ия н а
н я ко го др уг иго и ли к ак с п од е ля меч тите с и с др уг а ж е н а. Прос то н е б еш е
о т то зи ти п м ъже и ли по не та к а й с е и ск аше д а вя р в а.
Т я о тп и о т ч ая с и , за твор и о чи и п ро к ар а р ък а пре з кос и те си .
— У море н а ли с и ? — по п ита т ой , о тк ъс в айк и се н а й -н а кр ая о т
м и с ли те с и .
— М алк о . И о с ве н то в а е в ече вре м е д а с и т р ъг в а м .
Но тя н е с т ан а в ед н а г а. В мес то то в а п ос е г н а к ъм ч аш ата с и и и з п и
п о с ле дн ата г лъ тк а ч ай , ч ув с тв айк и то п ли н ат а м у в г ър ло то с и . Иск аше п о
н я к акъв н ач и н д а с ъхр а н и т ази веч ер в се бе с и — в исок ат а лун а, в я т ър а в
д ър ве та та, н ощ н ата п ро хлад а.
С ет не п о г ле д н а к ъм Но й . От то зи ъг ъл б е ле г ът н а ли це то м у с е
в и жд аше я с но . З ап и та с е д а ли г о беш е по луч и л в ъв во й н ата? Б еш е ли
р а ня в ан н я ко г а ? Т о й н е го воре ше за т о в а, а и тя н е г о р азп и тв аше , п рос то
за що то н е иск а ше д а с и пр е дс т авя с тр ад а н ие то м у.

37
— Т ря б в а д а в ър вя — к аза т я н акр ая , под а в айк и м у о де я ло то .
Но й к им н а и с е и зп р ави , б е з д а к аже д ум а . В з е о д ея ло то и до к ато
в ър вя ха к ъм ко ла та, о п ад али те л и с та ш ум я ха п од кр а к ата и м . С ле д к ато
о твор и вр а тата , тя по неч и д а с ъб леч е р из ата , к оя то й беш е зае л, н о то й я
с п ря .
— Не д е й … Б и х и ск ал д а н е ми я вр ъщ аш .
Е ли не по п и та защо , п о неж е с ъщо и ска ш е д а я за дър ж и . Т я се за г ър н а
с н ея и с кръс ти р ъце пр ед г ър ди те с и , з а д а с е п р ед п аз и о т н о щ н ия х лад .
По ня к ак в а пр ич и н а с и с по м ни е дн а д а леч н а в е чер , к ато уч ен ич к а, к о г ато
с тое ше н а в ер а нд ат а п р ед до м а си , оч ак в айк и це л ув к а .
— Пр ек а р ах п р екр ас н а в ече р — к аза то й . — Б лаг о д ар я ти , ч е м е
н а м ер и .
— Аз с ъщо — о т в ърн а тя .
Но й съб р а к ур аж :
— Ще с е в ид и м ли утре ?
Прос то в ъпро с . Е ли зн ае ш е к ак ъв тря б в а д а е о тго во р ът, ос об ен о ак о
н е и ск а ше д а ус ло ж ня в а ж иво т а с и . «Б о я с е , че н е », тр яб в аше д а к а же
с а мо тя и в с ичко ще ше д а пр ик люч и о щ е т ук . Но в ъпр е ки тов а м ъл чеше .
Де мо н ът -и зк ус и те л с е и з пр ав и с ре щ у н ея , п од тик в аше , п ред и зв ик в а ше
и тя так а и н е ус п я д а п р о и зне се н уж н и т е д ум и , м ак а р д а н е зн ае ше защо .
Ко г ато н ад н и к н а в о чи те м у тър с е йки о тг о вор а . Е ли в и дя м ъж а , к о гото
н я ко г а бе о б и ч ала и и зв ед н ъж вс ич ко си д ой де н а м яс тото .
— С уд о в о лс тв ие .
Но й се и зн е н ад а. Не бе оч ак в ал то зи от го во р . Т о г ав а м у с е п р и иск а д а
я док ос не , д а я в зе ме в п рег р ъдк и те с и, н о н е го н а пр ав и .
— М ож е ли д а до йде ш тук п о о б яд ?
— Р а зб ир а с е . А к ак во щ е пр ав и м ?
— Ще в и д и ш — отг о вори то й . — З н ам е дн о мя с то , к ъде то ще о ти де м .
— Б и л а л и с ъм т ам н яко г а?
— Не , н о т о е мно го сп ец и а лно .
— И к ъд е е то ?
— Изн е н ад а .
— А ще м и хар ес а ли ?
— Нап р аво ще се в люб иш в н его .
Т я се о б ърн а п ре д и Но й д а с е о пи та д а я це л ун е . Не б е ше с иг ур н а
д а ли ще ше д а го н апр ав и , н о ако в се п ак се о п и таш е , зн ае ше , че ще й е
м но го тр уд н о д а г о с п ре . Ня м аше д а м о ж е д а с е с пр ав и с е д н а т ак ав а
с и туац и я с в с и чк и т е зи м ис ли в г лав ата с и . К о г ато с ед н а за д в о лан а , с и
о тд ъхн а с об ле кче н и е . Т ой зат вор и в ра тата и тя зап али д в и г а те ля . До к ато
ко лата б а в но по те г ляше , п ро зо ре ц ът й се о твор и с ъв с ем м алко .
— До утр е — к аза Е ли с о тр а же н ие то н а лун н а та с в ет ли н а в оч ит е й .
Но й по м а ха с лед о тд але ч ав ащ ия с е ав то моб и л. Се тн е тя з ав и и п ое по
п ътя , ко й то во де ше к ъм гр ад а. Т о й ос та н а т ам , док а то с ве тли н и те й с е
ск р и ха за д д ъ бов ат а г ор а и зв ук ът н а м о тор а за г лъх н а в д а леч и н ата. К ле м
се пр и бли ж и к ъм гос по д аря с и и к лекн а д о нег о , за д а м оже д а я по г али ,
о тде ля йк и с пе ц и а лно в ни м а н ие н а ш и я та й , к ъд ето в ече н е м оже ше д а с е

38
п о че ше . С лед к ато хвър ли п ос ле де н п ог ле д к ъм п ътя , чо век ъ т и к уч ето
тр ъг н а ха заед но к ъм в ер ан д ата .
Но й с е н ас тан и п ак н а с то л а с и , п ре хв ър ляй ки о тново в ум а с и
с ъб и тия та о т таз и вече р — з в уц и , д в и же н ия , обр а зи , д ум и . К ато н а
за б аве н к ад анс . Не м у с е че те ше пое зи я , н и то м у се св и ре ше н а ки тар а. И
с а м не з н аеш е к ак во м у с е п р ав и .
— Т я е сго д е н а — про ше п н а т ой н акра я и се тн е се ум ълч а, ос т ав ай к и
та к а ч асо в е . Ч ув аш е с е п роск ър ц в ан е то н а лю лее щи я с е с то л. Но щт а б е ше
ти ха и н и щ о н е п о мр ъд в аш е . С амо К ле м г о н а вес тя в а ше о т в ре ме н а
в р ем е , с як аш за д а се ув е р и д али гос под ар ят й е до бре .
И н як ъд е с лед по лун ощ , в тази яс н а окто м вр и йс к а но щ , нещо в Но й с е
п р ек ър ши и д уш ата м у с е и зп ълн и с коп н е ж. И ак о ня ко й го бе ше зър н ал в
то зи ч а с , ще ше д а в и д и про с то е д ин с таре ц , о к ая н и к , к о й то с амо з а
н я ко лко ч ас а б е ос таря л з а ця л ед ин ж и в о т. Пр ег ърбе н н а с то ла с и м ъж ,
за ро ви л ли ц е в р ъц е те си и с ъс с ълзи в о чи те с и . И то й н е зн а е ше к ак д а
г и с п ре .

Т е ле фо н н и об а жда ния

Л о н ос т ав и с луша лк ат а.
Т ой зв ъ ня в се де м , пос ле в осе м и поло в и н а и се г а о тнов о п ог ле дн а
ч а сов н и к а с и . Дес е т бе з пе тн айс е т.
К ъде бе ш е тя ?
З н ае ше , че е в този гр ад , в ко й то м у б е ше к а з ала, ч е ще бъде , защо то
п о -р ан о б е р азго в аря л с ъс с лужи те ля н а хо те ла, о т ко г о то бе н ауч и л , ч е
та к ав а д а м а н аи с т и н а е о тсе дн ала п р и т я х. С пор ед н его тя б е ше и з лязл а н а
в е черя ок о ло шес т и о тто г ав а не я беше в и жд ал.
Л о н пок л ати г ла в а и с е о б лег н а н а зад н а с то ла с и . К ак то о б и кно в е но ,
то й бе ше пос лед н ия т ос тан а л в к ан то р ата , в коя то бе ше п ус то и ти хо .
Т ов а б еше н е гов а п р ив ич к а — д а с е з ад ър ж а до к ъс но н а р а б ота п о в ре м е
н а н я ко е де ло , д ор и и д е ло то д а в ърв еше д обре . З а ко нът б еше н ег о в ат а
с тр ас т и к ъс н ит е ч асо в е в ус амо те н ие м у д ав а ха в ъзмо ж но с т д а н а в акс а
п р оп ус н а то то , б е з н ик о й д а го пре къ сва за д р е бо ли и .
З н ае ше , ч е ще с пе че ли д ело то , защ от о в ла дее ше по ло же н ие то и б е
оч аро в а л с ъд еб н ите за сед а тели . По ч ти в и н а г и с по луч в аше д а г о н ап р ав и и
за г уб и те бя х а с та н али и з к люч и те лно ре дк и . У спе хъ т м у о тч ас ти с е
д ъ лжеш е н а то в а , ч е ум е е ше д а и зби р а де лата , з а к о и то с е ч ув с тв аше
до стат ъч но по дг о тве н . По доб н а ве щин а и д в аше с оп и т а и с амо м алц и н а
ад во к а ти в г р ад а мо же ха д а с е п о хв аля т с не г ов а та ре п ута ц и я , кое то
н а м ир аше о тр аже н ие и в р азме р а н а хон ор ар и те м у.
Но г ла в но то бе ше уп о ри т тр уд и м е то ди ч но с т. Т ой в и н аг и бе обр ъ ща л
в н и м ани е н а по дро бно сти те , осо бе но в н ач ало то н а сво я та а д вок атс к а
п р ак тик а. Б е о ткр и л, че м алк ите и на в и д н е зн ач и те лн и де т ай ли чес то
г а р ант ир ат ус п е ха м у. Не з ав ис и мо д али с т ав аше д ум а з а б ук в ат а н а з ак о н а
и л и за и з лаг а н е н а ф а кти , Л о н все ки п ът с тар а те л но пр о уч в а ше не ща та и

39
п о то зи н а чи н с п ече ли н яко лк о в а жн и д е ла о ще в н ач а ло то н а к ар и ер ат а
с и , ко и то вс ичк и оч ак в ах а д а з аг уб и .
И с ег а г о б е зпо к оеше е дн а т ак ав а м а лка п о др об нос т.
Т я не бе ше св ър зан а с де ло то . Т ам в си чко бе ше н аред . С тав а ше д ум а
за н е що др уго . Не що с в ър за но с Е ли .
Но п о дя в о ли те , т о не пр ек ъс н ато му с е и зп лъзв аше . Вс и ч ко б еше
н а ре д тази с утр ин , к ог а то тя зам и н а . Или п о не так а с и м ис ле ше . Но о к оло
ч а с с л ед о б ажд ан е то й н е що к ато че ли щ р а к н а в ум а м у. Он аз и м алк а
п о дро бно ст.
По др об нос т.
Не що не з н ач и те лно ? Или не що в а ж но .
М ис ли … м ис ли … По дя во ли те , к ак во бе ше то в а?
У м ът м у р аб о теш е н а п ълн и о б орот и .
Не що … н е що … не що ка за но ?
Не що беш е к аза но ? Да , то ч но так а. С и г уре н б е ше в тов а . Но к акв о
и м е н но ? Е ли ли б е ше к азал а н е що по те ле фон а ? В н ач а ло то н а р азг овор а
и м ? Или в к р ая ? Не , н е се с ещ аше за н и що н е об ич а й но .
И в ъп ре к и то в а бе ше си г уре н , че го тре вож еше ня к ак в а д ум а.
К ак во б еше к аз ала тя ?
Път ув ан е то й б е ми н ало до бре , бе ше се ре гис тр ир ал а в хо те л и с ле д
то в а б е о би к аля ла м аг а зи н и те . Не бе ше забр ав ил а д а м у к аж е те лефо н н и я
н о м ер н а хо тел а с и . И т о в а к ато ч е л и б еше в сич к о .
С ет не се з ам ис ли з а н ея . З н аеш е , ч е я о бич а, б еш е с иг ур е н в то в а. И
н е с амо защо то бе ше кр а си в а и оч аро в а те лн а. Т ов а мо м иче бе с тан ало
г л ав н а та о пор а в ж и во та м у и н а й -д о б р ия т м у п р ия те л. С л ед кр ая н а те жъ к
д е н , Е ли б е ше п ърв ия т чо век , н а ко г ото се об ажд а ше . Т я г о и зс луш в аш е
в н и м ате лно , с мее ш е се н а ше г и те м у и в и н а г и з н ае ше пре к р ас но точ но
к а кво д а м у о тго вор и , с як аш пр и те ж ава ше ня к акв о ш е с то ч ув с тво .
Но н а й -м но го о т вс ич ко м у х ар ес в аш е о ткр и тия н ач ин , п о кой то
и зр азя в аше ми сли те с и . С пом ня ше с и до б ре к ак с ле д п ър в ите и м н яко лк о
ср е щ и й к а за оно в а , кое то г о вор еше н а в с ичк и ос тан а ли же н и — че още н е
е г ото в за с ер ио зн а в р ъзк а. «До бр е — б е ше о тв ър н ал а п рос тичк о тя ,
к и мв ай ки с г ла в а, н о с е т не се об ър н а и п ро д ъ лж и : — Но п ро б ле м ът ти н е
с ъ м н и то аз, н и т о тв о я та р абот а, н и то с воб од ат а ти . Т во я т пр о б ле м е
с а мо тат а т и . Б ащ а т и е н ап р ав и л и ме то Ха м ън д п роч ут о и т и в е роя тно
п р е з ц е лия с и ж и во т с и б и л ср авня в ан с н е г о . Ни к ог а н е с и и м ал н е що
с в ое . Ж и во т ът ти по този н а ч ин се е и зп р а зн и л о т с ъд ър ж ан и е и ти тър с иш
н я ко й , к ой то д а за п ълн и таз и п ус то та с м аг и ч еск а п р ъч к а. Но н и к о й н е
м оже д а н а п р ав и т о в а, о с ве н с ами я т еб. »
Дум и те й о с тан а ха д а зв уч ат в г лав ата м у п р е з це лия де н и н а
с утр и нт а т о й й с е об ад и , з а д а я по мо ли д а м у д а д е в тор и ш анс , и м а к ар и
н е о хо тн о тя с е с ъг лас и . Пре з с ле дв ащ и те че ти ри г о ди н и Е ли с тан а н ай -
в а ж но то н ещо в ж и во та м у и т о й з н а е ше , ч е тря бв а д а п р ек ар в а п ове ч е
в р ем е с не я , но а д вок а тс к а та м у пр акти к а пр авеш е тов а не в ъзмо ж но . Но
в е д н аг а що м се о же не ха, щ е ше д а огр ан и чи ан г аж и ме н ти те с и , об ещ ав аше
с и Ло н . Щеше д а н аре д и н а сек ре та рк ат а с и д а н ап р ав и рег ис тър н а
в с ичк и те м у т е к ущ и де ла и п о то з и н ачи н … Р е г ис т ър ?…

40
И в т о зи мо ме н т в ум а м у н е що отн о во п р и щр ак а .
Р е г ис т ър … ре г ис тр ац ия … ре ги с траци я?
Да, т о ч но так а . Т ой з атв ор и о ч и и се о п ит а д а с е с ъср едо точ и . З ащо
та зи д ум а б е ше в а ж н а? К ак во се к ри еше зад не я ?
Хай д е , н е и зп ус к а й мо м ен та ! Ми с ли , по дя в оли те , м и с ли !
Ню Б ерн .
Е ли се беш е ре ги с тр ир ала в хо те л в Ню Б е рн . Да, то ч но т ак а. Т о в а
б е ше м алк ата п одр о бно с т, к оя то м у уб я г в аше . Но и м а ш е и н ещо др уг о .
К ак во ?
Ню Б е р н , зам и с ли с е то й от но во . На н я ко лко п ъ ти с е б е о тб и в ал в
то зи г р ад по р або та и ли н а п ът к ъм кр ай бре ж ие то . Ни що по ве че . Т ой и
Е ли н и к ог а н е бя х а хо ди ли та м за ед но .
Но Е ли бе ж ивя л а т ам н яко г а.
Л о н поч ув с тв а няк ак в а хлад н а р ък а д а с е с тя г а о ко ло с ър це то м у, о ще
е д но к ъсч е о т з аг ад к ата вс е ки м оме н т щ еше д а с и до й де н а м яс то то .
К ак в а б еше о н ази м а лк а по д роб нос т, ко я то се г уб е ше ?
Е ли , Ню Б ер н … и … и н як акв а з аб а в а. С луч ае н ко ме н тар . На п р ав е н о т
м ай к ата н а Е ли . Т о й по ч ти н е м у б е ше об ър н ал в н им а н ие . Но к ак в о б еше
к а зала т я ?
И с е тн е Ло н преб ле д ня . С пом н я йк и с и н ещо , ко и то беше к аза но
то лко в а о т д ав н а.
Т я бе ше с по ме н ала , че Е л и ня ко г а е б и ла в лю бе н а в ня к ак ъв м лад е ж
о т Ню Б ер н . На ре че го м л аде жк о ув л ече н ие . И к ак в о то лков а, б е ше с и
п о м ис ли л то й , обр ъ ща йк и с е ус м и хн ат к ъм Е ли .
Но тя н е се ус м и хв аш е . На ли ц е то й б е ше и з п ис а н г н яв . И то г а в а Л о н
р а збр а , ч е Е ли б е о бич а ла то зи чов ек м но го п о -с и л но , о ткол ко то б е
за г ат н ала м ай к а й . Мо ж е б и до р и по -с и лно , о тко лк о то о бич аше н его .
И с ег а т я б е ше т ам . Ин те рес н о .
Л о н с ло ж и д л ан и те си е д н а в др уг а к ат о з а мо ли тв а и г и п ри б лиж и до
ус тн и те с и . Съв п ад ен ие ? Мо же б и . В ъз мо ж но бе ше Е ли де йс т ви те лно д а е
об ик аля ла м аг аз ин и те , к ак то бе к аза ла. Н ап р еже н ие то н авя р но н аи ст и н а й
б е до ш ло в по вече и бе им ал а н уж д а д а се р азто в ар и . Възмож но . До р и
в е роя тно .
И в с е п ак … в се п ак … Ам и а к о …?
Л о н пре те г ли д р уг а та в ъзмож н ос т и за п ър в и п ът о т м ног о вр е ме
п о ч ув с тв а с тр а х.
А ми ако се га тя б е ше с не го?
Т ой п рок ле с ъд еб но то де ло , к о ето н е м у п о зво ля в аше д а по те г ли
в е д н аг а к ъм н ея . Ко лко хуб а во щеше д а б ъд е , а ко б е тръг н ал с нея !
З а м ис ли се д а ли м у б е ше к а зал а и сти на та. Д а н о !
И с е тн е в зе р еше н ие з а н и що н а св е та д а н е я г уб и . Ще ше д а н апр ав и
в с ичко в ъз мо жно , з а д а я зад ърж и . Т я б еше вс и ч ко о нов а , о т ко ето и м аше
н ужд а, и н и к ог а н я м аше д а н ам е р и д р уг а к а то нея .
С тр еп е рещ и р ъ це Ло н н аб р а но м ер а й за ч е тв ър ти и по с лед ен п ъ т
та зи в ече р .
И о тно в о н ико й не о тг о вори .

41
Кая ц и и з аб ра ве ни мечт и

Е ли се съб уд и р ано н а с ле дв а щ ата с ут р ин о т р а дос тно то ч ур ули к ан е


н а с ко р ц и те и р а зтърк а оч и , ус е ща йки с ко в а нос тта н а тя ло то с и . Не б е
с п ала добр е , с ъб уж д айк и се с ле д вс е ки с ън , и си с пом н яш е , ч е бе в идя л а
с тре лк и те н а ч а со вн и к а в р аз лич ни п о ло же ния п ре з но щ т а, ся к аш
п о тв ър жд ав айк и хо д а н а вр еме то .
Б е ше с п а ла с ме к ата р и за, к о ято й б еш е д ал, и се г а о т ново поч ув с тв а
ух ан и е т о м у, м и с ле й к и с и з а в еч ерта , к о я то бя ха п ре к ар а ли за е дно .
С по м н и с и не п р ин уд е н ия и м с мя х, р азго в ор а и м и н ай -в ече о н зи мо ме н т,
ко г ато б е го во ри л з а т алан т а й — б еш е то лков а н е оч ак в ано и пр ия тно .
Дум и те м у о тн о во п розв уч ах а в ум а й и тя р азбр а к о лко м ного щ еш е д а
с ъ ж аляв а, ак о бе ше ре ши ла д а не го в ид и о тн о во .
З а в ър тя г лав а к ъм п ро зоре ц а и се заг ле д а в цв ър ч ащ и те п ти ц и , ко и то
тъ рсе х а хр а н а по д р ан н и те слънч е в и л ъч и . З н ае ше , че Но й също б еш е
р а ноб уд н и к , ко й то пос ре щ аш е и згр е ва п о с во й н ач и н . Т о й об ич аше д а
п о п лав а с к а н уто и ли к а як а с и н а раз с ъмв а не и т я н и к ог а н я м аш е д а
за бр ав и о н аз и с утр и н , коя то бя ха п ре к ар али зае дно в к а н уто м у,
оч акв а йк и и з гре в а н а с лън це то . Бе ше се н ало жи ло д а се и зм ъкн е п ре з
п р озор е ц а, за що то ро д ите ли те й н я ма ш е д а й п оз во ля т д а о ти д е , но з а
щ ас ти е не я х в ан ах а и с и с по м ня ше к ак Ной б е о б гър н ал р амо то й с р ък а,
п р и тег ля йк и я к ъм себ е си , д ок а то з ор ат а се с ип в а ше пр е д оч и те и м .
«По г лед н и », б е п ро ше пн ал то й и т я в и д я п ър в и те л ъч и н а с лън ц е то ,
п о лож и ла г ла в а н а р амо то м у, п и тай к и с е д а ли б и мо г ло д а и м а не що по -
п р екр ас но н а с ве т а о т то зи м оме н т.
Ко г ато тр ъ гн а к ъм б аня та, ус е щ айк и с туд е н ия по д под кр ак ата си , Е ли
се зам ис ли д ал и Но й и в то з и мом е нт н е бе ше н як ъде по рек ата,
н а б люд ав айк и н ач а лото н а н о в ия д ен .

И н аи с т и н а бе ше так а. Но й бе с тан а л п ред и и зг ре в с лъ н це , об лич ай к и


се н аб ър зо , д ж и нс ит е о т м и н а лата ве чер , т е н иск а, ч ис т а фла н е ле н а р иза,
с и ньо яке и б оти . Из м и с и з ъб и те , п ред и д а с ле зе до л у, и зп и ч а ш а м л яко и
гр аб н а д в е б и с кв и ти н а п ът к ъм в р ат ата. С л ед к ато К ле м го п оз др ав и с д в е
м ок р и б лизв а н ия , т о й тр ъг н а к ъм п р и стан а, к ъд е то б еше к аяк ът. Об ич аше
те зи в ъл ше бн и м и г ове п о ре к ата — р аз хо дк ата с л одк а о т п уск аше
м ус к ули т е м у, с г р яв аше тя ло то м у и и з ч ис тв аше ум а м у.
С тар ия т к ая т, п ооч ук ан и о люще н , ви с е ше н а две ръждя с али к ук и ,
п р и кре п е ни к ъм п р ис та н а, та к а ч е д а б ъде н ад во д ата и д а н е по ле п в а т по
д ъ но то м у р ак оо бр а зн и . Отк ач и г о от к ук и те и го с ло жи в кр ак ата с и .
Ог л ед а г о н аб ър зо и г о п о несе к ъ м бре г а. С ло в к и и о тр або те н и д в иж ен и я
Но й го п ус н а в ъв вод ата и ск оро се н осе ше по те че н ие то , и зп ълн я в ай к и
ро ля та ед новр е ме н но н а щ ур м ан и н а м ото р .
В ъзд ухът б е ше хл аде н и св еж , а н е б е то бе м ъг ла о т р а злич н и ц в е тов е
— то ч но н а д не го то бе че р но к ато п лан и нс ки вр ъх, с е тне си н ьо , кое то
п о с те пе нно и зб лед ня в аше , с п ус к айки се к ъ м хо р изо н та, к ъде то г о
и з ме ств аше с иво то . Пое с и д ълбоко възд ух н а н я ко лко п ъти , в д и шв ай к и

42
м ир и зм ат а н а бор ов е те и вод а та, и зап о ч н а д а р азм и шля в а. Е то к ак во м у
ли п св аше н ай -м н о го , до к а то бе ж ив я л н а с е вер — во д ата ! В ъп ре к и
м но го то р аб о та, т о й п о няко г а н ам ир аш е в ре ме д а о б ик а ля о ко лн ос ти те н а
Ню Дж ър си , н о н и то ве дн ъж в п род ълже н ие н а ч ети р и н ай се т год и н и не б е
ус п я л д а и злезе н а р азход к а с к ан у. Е то защо то в а бе е дно о т п ър в и те
н е ща , к о ито н ап р ав и , ко г ато се за в ър на .
Им аш е не що осо бе но , п оч ти м и с тич но , в ус е щ ане то д а с е п лъзг аш н а д
в о д ата , м и с леше си то й , и п оч ти ня м аш е де н , в ко йто д а не п ое ме по
ре к ата . Ня м аш е зн ач ен ие д али е с лънч е во и я с но и ли с туде но и о б л ачно ,
до к ато гре б еше в р итъм с м узи к а та в д уша та с и , н о с ей к и се п о в ълн и те с
ц в я т н а ж е ля зо . В и дя с е ме йс тво ко с те н урк и д а с и п оч ив а н а е д и н
п о л уза лят п ън и с е тне е дн а ч ап ла , к оя то р азм а ха к р иле и п о ле тя н ис к о н а д
в о д ата , п р ед и д а и зче зн е в с ре б ър н ата здр аче в и н а, коя то пр е д хож д аш е
и з гре в а. Пое к ъм сред ата н а р ек ата, к ъд е то ор анж е во то с ия н ие н а
с л ънц е то ве че с е р аз лив а ше в ър ху в о д н ата п о вър хнос т. С пря д а г р е бе ,
за д ър ж а йк и к ан уто н а е д но мя с то с лек и д ви ж е н ия и се за г ле д а в лъч и те ,
ко и то с и пр о би в а ха п ът п ре з в ър х арит е н а д ър в е та та. Об и ч аше м и г о ве те
п р ед и зор а та, ко г ато све тът к ато че ли с е р аж д аше о т ново . По с ле отно в о
за п оч н а д а гр ебе ри т м ич но , пр о гон в айк и н ап ре же ни е то , п о дго твя й к и с е з а
д е ня .
В то в а в р е ме в ъп рос ит е та н ц ув а ха в ум а м у к ат о к апк и во д а в
н а гор е ще н ти г ан . Що за чо ве к б е Лон ? К ак в и бя ха о тн о шен ия та и м ? И
за що в се п ак Е ли бе до ш ла?
Ко г ато се в ър н а н а пр и с тан а, бе ше мно го ос в е жен . По г лед н а
ч а сов н и к а с и и с е и зне н ад а, ч е бя ха м и н али ц е ли д в а ч ас а . В ре ме то в ъв
в о д ата с и и м аше со бс тв е н ход и в и н аг и о т ли таше не заб еля з ано .
Ок а чи к ая к а д а и зс ъхне , р а зк ър ши се н як о лко п ът и и се отпр а в и к ъм
б а р ак а та, к ъд е то д ърж еше к ан уто си . По н ес е г о к ъм бр ег а, ос т ав и го н а
н я ко лко кр ач к и о т вод а та и до к ато о ти в аше к ъм къщ ат а, забе ля за , ч е
кр ак ат а м у в с е о ще с а л е ко с хв ан ат и .
С ут ре ш н ат а м ар а ня ощ е н е се бе ше вд и г н ала и Но й зн а еше , ч е
ск о в ан ос тт а в к р ак ата м у о б ик но в е но о зн а ч ав аше , ч е щ е в али . По г ле дн а
н а зап ад , к ъд е то в и дя те жк и б уре нос н и об лац и , ко и то б я ха д алеч е , но
н е с ъмн ен о се пр и б ли ж ав аха, н о се ни от в се още л ек и те ве тро в е . С ъд ей к и
п о в ид а и м , н и к а к н е м у с е и с к аш е д а е н ав ън , к о г а то до йде ха т ук . По
дя во ли те ! С к о лк о вр еме р азпо л аг аше ? Ня к о лко ч ас а ? М ож е б и по в ече ,
м оже б и по -м алк о .
Изк ъп а се , о б лече с и ч е рве н а р и за, н о в и д ж и н с и и ч ерн и к а уб о йс к и
бо туш и , в ч ес а с е и с лез е д о лу в к ухн я та. Изм и ч и н и и те о т м и н а лата в е чер ,
п о р азтреб и м алк о к ъща та, н а п р ав и с и к афе и и зле зе н а вер а н д ат а. Неб ето
б е ше пр и тъм ня ло и пог ле д н а б ар оме тъ р а. С тре лк ат а с тоеш е н епо д в и ж но ,
н о с к оро щеш е д а з ап ъл зи н адо л у.
Отд ав н а с е бе ше н ауч и л д а не под ц е ня в а вре м ето и с е з ами с ли д а ли
и д ея та за и з ле т б еше добр а. Дъж д ът не го п ла ше ше , но с ве тк ав и ци те бя х а
др уг о не що . Осо бе но , ког а то б еше в ъв в о д а та. К ан уто бе ше ло шо укр и тие ,
ко г ато в ъв в лаж н ия в ъзд ух с в и с те ше ел ек тр иче ст во .

43
До и зп и к афе то с и , о тлаг ай ки р еше ни е то з а по -к ъсн о . Т р ъг н а к ъм
б а р ак а та за и н с тр ум ен ти и н а м ери бр ад в ата с и . Прок ар а п але ц по ос тр ие то
й и за поч н а д а я то ч и с бр ус а с и , до к ато сме т н а, че е г о тов а . «Т ъп ат а
бр ад в а е по -о п ас н а о т о стр а та», к азв аш е няко г а б ащ а м у.
Пре з с ле д в ащ ите д в айс ет м и н ут и ц е пи д ър в а, к ои то с ле д то в а
тр уп аше н а к уп ч и н а. Дв и же н ия та м у бя х а ле ки и ум е ли и по че ло то м у н е
и з б и ни то к ап к а по т . Се тн е за де ли н яко лко це п е н и ци н астр ан и и г и
п р е несе в к ъщ а та, с л аг а й к и ги до к ам и н а та.
По г лед н а к ар ти н а та н а Е ли и п ро те г н а р ък а, з а д а я д око сн е , в се о ще
н е мо же йк и д а п овяр в а, ч е я б еше в и дя л о тно в о . Гос по д и , к а к в а бе ше таз и
н е йн а м аг ия , коя то г о к ар аше д а се ч ув с тв а т ак а? Дор и с лед в сич к и те те з и
го д ин и ? К ак в а б еше таз и в лас т , коя то и м аше н ад н его ?
Нак р ая т ой с е и зв ър н а, п о к ла ща йк и г л ав а и тр ъг н а о бр атно к ъм
в е р анд а та. Про вер и б ар о ме тър а о тново . Ня м аш е промя н а. По сле по г лед н а
ч а сов н и к а с и .
Т я с ко ро ще ше д а б ъде тук .

Е ли б еше в е че и з къп ан а и о б лече н а. М ал к о п о -р ано бе о т вори л а


п р озор е ц а, за д а в и д и к а к во е в р еме то. Не б е ш е с туде но и за то в а се с пр я
н а е д н а к р ем ав а п ро ле т н а рок ля с д ълги р ък ав и и ви с ок а я к а. Б еше м е к а и
уд о б н а, м оже б и м алк о пр и ле пн ал а п о тя ло то й , н о й с тое ше д обр е .
Нак р ая с и и збр а б е ли с ан д али в то н .
С ут р и н та се р а зход и и з це н тър а н а г р ад а. Го ля м ата де пре с ия б е
ос тав и ла сво и те с л ед и тук , н о с е в и ж д ах а и п ър в и те п р и зн ац и н а
с ъ взем а не . «М ас о н ск ия т те атър » — н ай -с та ро то к ино в окр ъг а — б е ше
м ал ко за п ус н ат, н о в ъ пр ек и то в а р або те ше и п р ик а н в аш е зр и те лите с
н я ко лко н ов и ф и лм а . Па р к ът , ,,Ф о р т -Т о тън » с и б е ше с ъщ ия т к ато п ре д и
че тир ин ай се т г о ди н и и Е ли с и п о м ис ли , ч е и д е ц а та, к о и то с е лю лее ха н а
лю лк и те с лед уч и ли ще , с як аш бя ха с ъщ и те . Т я с е ус м и хн а, п р и пом ня й к и
с и в ре ме то , ко г ато не ща та бя х а м но го по -п ро с ти . Ил и п о не бя х а
и з г ле жд али так и в а.
А с е г а к ат о ч е ли н и що н е б е ше п рост о . Вс ичк о и зг ле жд а ше то лко в а
н е вероя тно , т о лко в а п редо пре де ле но и тя се зам ис ли к акв о щеш е д а пр ав и
в то з и мо ме н т, а ко не б еше в идя л а с тати ята в ъв в е с тн ик а. Не бе ше тр уд но
д а с и го п р едс тав и , за що то ж и во тът й н е се о тлич а в аше с о собе но
р а зноо бр аз ие . Дн ес бе ше сряд а, к ое то о з н ач а в аше бр ид ж в кр ай гр адск и я
к л уб и с ле д то в а з асе д ани е в Л иг ат а н а ж е н и те , к ъд ето щя ха д а о бс ъдя т
ор г ан и з ир ан е то н а б лаго твори теле н фо нд в п о лза н а ня ко е уч и лище и ли
бо лн и ц а. По с ле няк ак в а с в е тск а в из и та за ед но с м айк а й и н акр ая
п р и б ир ан е у д о м а, за д а с е п р иго т ви з а в е ч еря та с Л о н , к ой то в сря д а
п р и к люч в а ше р або та точ но в се д ем. Т ов а б е ше ед ин с тве н ия т де н в
се дм и ц ат а, в к ой то р едо в но г о ви жд аше .
Е ли п о ти сн а тъг ата с и с н а д еж д ат а, че е ди н д ен н е щ ата мо г ат д а с е
п р ом еня т . Т о й че с то й о бе ща в аше , ч е щ е в н ес е но в р ед в ж и в о т а с и и
ус п я в аше д а г о п о с тиг не в п ро дъ лжен и е н а н яко лк о се д м иц и , н о се тн е
п о с те пе нно се вр ъщ аш е к ъм пре д и шн и я с и гр аф ик . ,,Не м о г а д не с , с къп а

44
— о бя с ня в аш е й Л о н . — С ъж аля в ам, н о н аи с т и н а н е мо г а . Пр и п ърв а
в ъ змож нос т ще г ле д ам д а и зк уп я няк а к в и н ат а с и . »
Т я не о бич а ше д а с пор и е не го , н ай -в ече защо то з н аеш е , че й к азв а
и с тин ат а. Р аб о т ата м у к ат о ад в о к ат и зи с к в аше м но го вр е ме — к ак то
п р ед в ар и те л ни те п ро уч в ани я , так а и уч а стия т а в с ъ деб н и за се д а ния — н о
в ъ пре ки то в а Е ли не с п ир аше д а се п и та з ащо я беше ухаж в ал т о лко в а
д ъ лго , що м не и ск а ше д а п ре к ар в а по ве ч е врем е с н ея с е г а.
Наб ли ж и е дн а к ар ти нн а г а лерия и , ун е се н а в м ис ли , поч ти я по дм и н а,
н о с ет не с е об ър н а и се в ърн а. С пря с е н а вр а тат а за с е к ун д а , уч уд е н а
ко лко д ълг о н е бе по сещ ав а ла так о в а м яс то . Мож е б и тр и г од ин и и ли до ри
п о в ече . Ин тере с но , з ащо ?
В ле зе — г алер ия та бе о твор и ла р ано , з ае дно с м аг аз и ни те по Ме й н
С тр и й т — и тр ъг н а и з зал и те с о к аче н и п о с те ни те к ар ти н и . По в ече то о т
худ о ж ни ц и те б я ха м ес т н и и м оре то при с ъс тв а ше в м н о го о т тв орб и те и м :
м ор ск и пе йза ж и , пяс ъч н и б ре го ве , пел и к ан и , с тар и п ла тно хо д и , в ле к ач и ,
в ъ лно ло ми и ч ай к и . И н а й -в еч е в ълн и . В ълн и с вся к ак в и фор м и , р аз мер и и
ц в ето в е , ко и то н акр ая з апоч н аха д а й и з г ле жд ат с ъв ър ше но е дн а к ви . Я в но
худ о ж ни ц и те не с а б и ли ос о бено в дъх н ове н и и ли п ък про с то с а б и ли
ле н ив и , п ом ис ли си тя .
На е д н а о т сте н и те , о б ач е , и м аше н я ко лк о к ар ти н и , к ои то й
до п ад н а ха. Вс ичк и те бя ха н а е д ин худ о ж ни к , з а ког о то н ико г а не б е
ч ув ала — Иле й н , и п о в еч е то о т тв ор бит е м у к а то че ли б я ха в д ъ хно ве н и о т
ар хи те к тур а та н а г р ъц ки те ос тро в и . На е д н а о т т я х, к о я то я гр аб н а н ай -
м но го , худ о жн и къ т к ато ч е ли ум и шле но бе за п ълн и л с ц ен ат а с
м и н и атюр н и чо в е шк и фи г урк и , ш ироки ли н и и и ярк и ц в е тни п е тн а, с я к аш
н е е б и л н апъл но със редо точе н , до к ато я е р ис ув а л. И в ъп рек и то в а
ц в ето в е те бя х а ж и в и , тре п тящ и и п р ив лич ащи о ко то , к ато ч е ли
п о дс к азв айк и к акво тр я бв а д а б ъд е в и дя но в с ле д в ащ ия м оме н т. К ар т ин ат а
б е ше д и н ам ич н а и със с и ле н др ам ат иче н заря д . Ко лко т о пов е че я г лед а ше
Е ли , т о лков а по в ече я ха рес в аш е , и в е че о б м ис ля ше д а я к уп и , к ог ат о
ос ъзн а , ч е пла тно то й д о п ад а ше , защо то й н апо м ня ше за соб с тве н ите й
р а боти . В г лед а се ощ е по -в н и м а те лн о и с и по м ис ли , че Но й мо же би е
п р а в . Мо же би н аи с ти н а тря б в аш е д а за п оч не д а ри с ув а о тн о во .
В де ве т и по ло ви н а и зле зе о т г а лерия та и т р ъг н а к ъ м ,,Хоф м а н Ле й н »
ун и в ерс але н м аг ази н в це н т ър а н а г р ада. Отн е и н я ко лко м и н ути д а о ткр и е
о н ов а, к о е то тър сеш е , н о н а кр ая го н ам е р и в о тде ла з а уч и ли щ ни п ос об ия .
Хар тия , п а сте ли и мо лив и , с н е особ е но ви сок о к а чес тво , н о дос т атъч но
до бр и . С т е зи н е щ а н я м аше д а м ож е д а с е в ър н е п ълно це н но к ъм
р и с ув ан е то , но все п ак беш е ня к ак во н ач ало и зато в а в лезе в с тая та с и
р а звъл н ув ан а. С е д н а н а б юро то и за п оч н а д а р або ти — н и щ о оп ре де ле но ,
п р ос то иск а ше д а поч ув с тв а к ак обра зи те и цв ето в е те о т п а ме тт а й с е
п р е хвър ля т в ър ху хар тия т а. С ле д няко лко абс тр ак ц и и про бв а д а н апр ав и
гр уб а с к и ц а н а ул и ц ата д о лу и с е и зн ен ад а к о лко лес н о с е п о луч и . Ся к аш
н и к ог а н е се бе ше р а зд е ля ла с лю би мот о с и з ан и м а н ие .
М алк о по -к ъс н о р а зг ле д а в ни м ате лно зав ърше н ат а р и с ун к а и о с тан а
до во лн а от п ос ти г н ато то . З ач уд и с е к акво д а о п и та с лед тов а и н ак р ая
ре ши . Т ъй к ато н ям а ше м оде л, т я си г о п р едс т ав и м и с ле н о , п ре д и д а

45
за п оч не . Т о зи п ът б е ше по -тр уд но , о тко лк о то сц ен ата с ул и ц а та, н о м ал ко
п о м алко н ещ ата за п оч н а ха д а пр идо б ив ат ф ор м а.
М и н ут и те л е тя х а б ър зо . По г леж д аше ч ес то ч ас ов н ик а с и , за д а н е
за к ъс н ее и п р и к люч и м алк о п р ед и о бяд . Б е ше р ис ув ала п оч т и д в а ч ас а , н о
кр ай н ия т ре зултат я и зн е н ад а. Е т ю д ът и зг ле жд а ше так а , с як аш б е
р а боти л а н ад н его м ног о п о -д ъл го . Нав и ли с та хар т ия , п ъх н а го в ч а н тат а
с и и с ъбр а о с тан а ли те си не ща . На п ъ т к ъм в р ата та се зърн а в ог ле д ало то ,
ч ув с тв ай ки се ня к ак с тр а нно с пок о й н а, м а к ар д а не зн а еше точ но за що .
С ле зе п о с тълб и те и с е н асоч и к ъ м в ход н ат а в р ата , к ог а то ч у зад с еб е
с и г л ас .
— Мис?
Об ър н а се , с ъобр а зя в ай к и , ч е в икат и м е нно нея . Ч ове къ т н а
ре це п ци я та. Т о в а б еш е с ъщия т м ъж , ко й то беш е и в чер а , н о то зи п ът н а
ли ц ето м у б е ше и зп и с ан зле п р и кри т и н т ерес .
— Да?
— В че р а н а н яко л ко п ъти в и търс и ха п о тел ефо н а.
— Т ак а ли ? — п о п и т а Е ли , ле ко с трес ната .
— Да. Вс ичк и об а жд ан ия бя ха от м и стъ р Хам ъ нд .
О, Б о ж е !
— Л о н се е о б аж д ал?
— Да, г о с по жо , че тир и п ъти . Аз р азг о в ар я х с н ег о пр и в то ро то м у
об аж д ане . Т о й бе ше м ного пр и тес не н за в ас . К аза , ч е е в аш г о д ен и к .
Т я с е ус м и хн а лек о , о п итв айк и се д а с к р ие в ълне н ие то си . Ч е ти р и
п ът и ? Че тир и ? К ак во може д а о зн ач ав а т о в а? Ам и ак о не що с е е с луч ило у
до м а?
— Т о й к аза ли н е що ? Да н е е с тан а ла н як а кв а зло по лук а?
М ъж ът пок лати г ла в а.
— Не , г о спо жо , не спо ме н а н ищо т аков а. В с ъщ нос т, то й к а то че ли б е
п о -р аз тре вож ен за в а с .
До бр е , п о м ис ли с и Е ли . Т ов а е добр е . Но в с ле дв а щ ия моме н т
и з ве дн ъ ж я п ро н и за ос тр а б о лк а в г ърд и те . Но за що е б и л то лков а
н а с тоя те ле н ? З ащо е тря бв ало д а се оба ж д а то лко в а м ного п ът и ?
Б е ше ли к аз ал а н ещо в че р а, с ко е то д а г о об езпо ко и ? Т ов а и з об що н е
б е ше в н ег о в ия с т и л.
С ъщес тв ув аше ли ня к ак ъв н ач и н д а е р азбр ал ? Не … т ов а б е ше
н е възмо жн о . Ос ве н ако няк о й по зн ат н е я бе ш е в и дял вч ер а тук и не с е
б е ше об ад и л… но з а ц е лта т о й е тря бва ло д а я п рос ле д и до Но й . Не , н и к о й
н е б и н ап р ави л п о доб но н ещо .
Т ря б в аше д а м у с е о б ад и в ед н аг а , н я м аше к ак д а г о и зб е г не . И
в ъ пре ки то в а, п о н як акв а с тр анн а п р и ч ин а , н е й с е и ск аше д а г о п р ав и .
Т ов а бе ше не й ното вр е ме и смя таше д а г о п р ек ар а, к ак то ж е лаеш е . Б е ше
п л ан ир а ла д а м у с е о б ади п о -к ъс но и й с е с тр ув аше , ч е ако го н ап р ав и
се г а, ще с и р азв али це ли я де н . И о с вен тов а к а кво щеш е д а м у к а же ? К а к
щ еше д а м у о б яс ни за к ъсн е н ие то с и ? К ъс н а в ече ря и с ле д то в а р аз хо дк а ?
Мо же б и . Или е ход и ла н а к и но ? Или…
— Мис?

46
«В е че е п оч т и о бяд », м и с л еш е с и Е л и . К ъд е ли б е ше той с е г а ?
В ер оятн о в к ан то р ата с и … Не . По -скор о бе ше в с ъд а. И в то з и м о мен т
и з ве дн ъ ж поч ув с тв а о б лек ч ен ие , с я к аш о т п лещ и те й п ад н а теж ък то в ар .
Б е ше аб со лю тно н е в ъзмож н о д а р аз гов аря с н его се г а, д ори и д а и с к аше .
Р е ак ц ия та й я и зне н ад а . Не бе ше ре д н о д а се д ър ж и по то з и н а ч ин и вс е
п а к т ов а н е я трев о же ше . Пог лед н а ч асо вн ик а с и .
— Наи с ти н а ли е по чт и д в ан а йсе т? — п о пи та тя .
Хо те лс к ия т с луж и те л к им н а , п ог л еж д ай к и к ъм ч асо вн ик а н а с те н ата .
— Да, в с ъщ нос т е д в ан ай се т бе з пе тн ай се т.
— З а с ъ ж але н и е — к аза Е ли , — то й е в с ъ д а сег а и н я м а д а м ог а д а г о
о ткр ия . Ак о с е о б ад и о тно во , б и х те ли м у к а зал и , ч е с ъм н а п аза р и че щ е
о п и там д а се св ър ж а с не го по -к ъс но ?
— Р азб ир а с е — о тв ър н а м ъж ът с го тов но с т, н о тя заб е ля з а
н е изр е че ния в ъпро с в оч и те м у: Но к ъд е бях те м ина ла та но щ? Т о й
зн аеш е м ного до бр е ко г а точ но се е п р иб р ала . И Е ли б е ш е си г ур н а , ч е
с п оре д нег о т о зи ч ас бе т в ър де к ъсе н за с ам о тн а ж ен а в м алъ к г р ад .
— Б ла г од аря в и — к аз а т я , ус м и хн ат а. — З ад ълж ен а с ъ м в и .
Дв е м и н ут и п о -к ъсно Е л и бе ше в ко лат а с и и к ар аше к ъм Ной ,
п р ед вк ус в ай к и де ня и б е з д а се тре в ож и осо бе но за пр о п ус н ати те
об аж д ани я . В чер а м ож е б и ще ше д а е р азли ч но , м ак ар и д а н е зн а е ше
за що .
Док ато м и н ав а ше по п о дв и жн и я мо с т, ч е тир и м ин ути с л ед к а то б е
и з ля зл а о т хо те л а, Л о н се о б ад и о т с ъда.

Бя га ща во да

Но й сед е ше в оч а кв ан е н а лю ле е щия с е с то л и п и еше п одс ла де н ч ай ,


ко г ато н ай -н ак р ая ч у зв ук а н а д в и г ате л. З ао би ко ли о тпре д и в и дя к о лат а
д а с п ир а н а с ъщо то мяс то под д ъб а, к ак то и вче р а. К ле м и зл ая за позд р ав ,
в ър те й к и о п аш к а б ли зо до вр ат ата н а к о лат а и то й в и дя Е ли д а м у м ах а
о тв ътр е .
С ет не т я с ле зе , п о туп а п о г лав ата К ле м и се о б ър н а ус м и хн а та к ъм
Но й , к о й то се пр иб ли ж ав а ше к ъм не я . Е ли и зг леж д а ше по -о тп ус н ат а д не с ,
п о -ув е ре н а , и то й о ще ве дн ъж и зжи вя шо к а , ч е я в и жд а. Но д н ес бе ше по -
р а злич н о о т вч ер а. В д уш ата м у с е бя х а с ъб уд и ли но ви ч ув с тв а, а н е
п р ос то с п о ме н и . На й -м а лко то бе ше п о -с и лно пр ив ле че н о т н ея и
и з п и тв а ше л ек а н е лов кос т в не й но пр ис ъс тви е .
Е ли с ъщо в ърве ше к ъм н е го , н ос е йки м алк а ч ан та в р ък а та с и . З а
н е го в а и з не н ад а тя г о це лун а н е жно по б уз ата, з ад ър ж айк и с воб о д н ат а с и
р ък а до к р ъс т а м у, с ле д к а то с е о тдр ъпн а.
— З д р аве й — к аза Е ли с в е с е ли п лам ъч е та в о ч ит е с и . — К ъд е е моя т а
и з не н ад а?
Но й се поо тп усн а м а лко и б лаг од ари н а б о г а за тов а .
— А н я м а ли д а ч уя п о не «До б ър де н » и ли «К а к с п а? — п о п и та то й .
Т я се ус м и хн а. Т ър пе ни е то в н ик ак ъв с луч ай не бе ше е д н а о т н е йн и те
до броде тели .

47
— До б ре . До б ър д ен ? К ак сп а? И к ъд е е моя т а и зне н ад а?
Т ой се з асмя и о тго вор и сле д к р атк а п ауза :
— Е ли , и м ам ло ш и нов и н и за т еб .
— К ак в и ?
— С мя та х д а те заве д а н а ед н о мяс то , н о с те зи об лац и , ко и то с е
за д ав а т, н е с ъм с иг уре н , че тряб в а д а ход и м .
— З а що ?
— З ар ад и б уря т а. Ще б ъде м н а о ткри то и мо же д а се и змо кри м . И
ос ве н то в а ще и м а св е тк а ви ц и .
— Но о ще не е з ав а ля ло . Ко лк о д але че е м яс то то ?
— На о к о ло м и ля , н а г оре по рек ата .
Т я с е пок о ле б а за с ек ун д а, о г леж д ай к и не б ето . Ко г ато з аго вор и ,
г л ас ът й про зв уч а ре ш ите лн о :
— Т о г ав а о т ив аме . Не м е е гр и ж а д али щ е в али !
— С и г ур н а ли с и ?
— Аб с о лютно .
Но й по г лед н а от но во към об л ац ите , кои т о в и д имо се пр и б ли ж ав а ха.
— Т о г ав а п о -до бр е д а т ръг в ам е вед н а га — к аз а то й . — Да ти в зе м а ли
ч а н тат а?
Т я к им н а и м у я п од ад е . Ной я в несе въ тре и я с ло жи н а е д и н с то л в ъ в
в с ек ид н е в н а та. Се т не в зе е д и н хляб , п ъ хн а го в др уг а ч ан та и и зле зе о т
к ъ ща та.
Дв а м ата тр ъг н аха к ъм к ан уто . Е ли в ър в еше до не г о , м алк о по -б ли зо
о тко лко то вч ер а.
— К ъд е т оч но е тов а мя с то ?
— Ще в и д и ш .
— Ня м а ли п о н е д а м и за г ат неш ?
— Е д о бре — к аз а то й . — По м н иш ли , к о г ато и з тег ли хме к ан уто н а
бр ег а и п осре щн ахме и з гре в а н а с лънце то ?
— Ми с ле х с и за т о в а та зи с утр и н . С п ом ня м с и , че ед в а н е с е
р а зп лак ах.
— В с р ав не н ие с то в а, ко е то щ е в и д иш д н ес , он а зи с утр и н ще ти с е
с тор и о би к но ве н а.
— З н ачи щ е б ъде не що пре к р ас но .
Но й н ап р ав и няк о лко кр ач ки , п р е д и д а о тг овор и .
— С ъщо то лк о в а пре к р ас н о , ко лк о то те б — к аз а т о й н акр а я и к ато ч е
ли и ск аше д а до б ав и ощ е н ещо , но не г о н апр а в и . Е ли се ус м и хн а л еко и
п о г ле д н а н а с тр а ни , ч ув с т в айк и в ър ху ли ц е то с и в я тър а , к о й то се б е ше
ус и ли л.
С ко ро с ти г н аха п ри с тан а . Но й х в ър ли ч ан тата в к ан уто , п р о вери д а ли
в с ичко е гото во и г о с п ус н а в ъв в од ат а.
— Аз м о г а л и д а п о мо г н а с н ещо ?
— Не , п р ос то в ле з вътр е .
С ле д к а то тя с ед н а, то й б утн а ло дк ата в ъв во д ата , зад ъ рж ай ки я б ли зо
до п р ис тан а. С е тне с коч и ло вк о в ътре , б ал ан с ир айк и , та к а ч е д а н е с е
п р еоб ър не . Е ли б е ше в пе ч атл ен а о т ср ъч нос тта м у, з н ае й к и , че о нов а,

48
ко е то б еше н а п р ав и л с так а в а леко та, б е ше по -т р уд но , о тк о лко то
и з г ле жд аше .
Т я се д н а н а п р ед н о то м яс то с ли ц е к ъм Но й . З ап оч в айк и д а г р ебе , т о й
й с по мен а, ч е о б ър н а та н а зад ще про п ус не гле дк и те , ко и то щя ха д а с е
о ткр ив а т, н о тя пок лати г л ав а и м у к аза, ч е так а й е до бре .
И н аи с т и н а бе ше та к а.
Ак о о б ърн еше г л ав а, тя м о же ше д а в и д и вс и чко , к ое то и с к аше д а
в и д и , но н ай -м но го о т вс и чко ис к аше д а в и жд а Но й . На н ег о б е д о шла д а
се лю б ув а тя , а н е н а р ек ат а. Го р н ите коп ч е та н а р и зат а м у б я х а
р а зко п ч ан и и м ус к ули те н а г ър д ите м у с е с ви в аха п ри в с ек и уд ар н а
гр еб ло то . Р ък ав ите м у б я х а н ав и ти , о тк р ив ай ки с и лн ите м у и к р ас ив о
и з в ая н и р ъ це .
«Из я щ ес тво то н а п р иро д а та », м и с л еш е с и Е ли . Им аш е н е що п оч т и
ар тис т ично в д ви же н ия та м у, к ог а то г реб е ше . Не що е ст ес тв е но , ся к аш
в о д ата б еше н е го в а с ти хия и в р ъзка та м у с н е я и дв аше о т не г о ви те
б е зи ме н н и п р ед ци о т ми н а то то . До к ато го н а б люд ав аше , тя с е о пи т а д а с и
п р ед ст ав и ня ко г аш н и те и зс ле до в а те ли , к о и то п ър ви б я ха о ткр и л и те зи
зе ми .
Не се сещ аше за др уг м ъж , ко й то до р и и бег ло д а п ри лич а н а н его .
Т ой бе ше с ложе н и в м но г о о тноше н ия д ор и про ти воре ч и в , и в ъп ре ки тов а
б л и зък и по ня те н — с тр анн а , в ълн ув а щ а ко мб и н аци я . На п р ъв по г ле д
б е ше о б ик нов е но мом че о т м алък гр ад, к ое то н аск оро се бе ше в ър н а ло о т
в о й н ата , и в е ро я тно с ам ия т то й г ле даш е н а с е бе с и п о то зи н ач и н . И
в ъ пре ки то в а в не го и м аше н е що мн о го по -д ълбо к о . Мо же б и р а зличе н г о
п р а веше любо в та к ъм п о ези я та и ли ц ен н о с ти те , с ко и то го бе ше въз п ита л
б а ща м у. Но к а к в ато и д а б е ше п р ич инат а, т о й к а то че ли с е н ас л ажд ав аше
п о -п ълн о н а ж и в ота и и м е нно то в а я б еш е пр ив ля кло н як ог а к ъм не г о .
— З а к а к во ми с ли ш?
Е ли ед в а не по дс коч и — то лко в а н е оч ак в ан бе ше в ъпрос ът н а Но й ,
ко й то я в ър н а к ъм д е йс тв и те лно с тта . Т я ос ъ зн а, че н е б е к а зала н и що ,
о тк акто п о те г ли ха и м и с ле н о б л агод ари н а Но й , ч е я б еше о ста в и л н ас а ме
с ъс с е бе с и . Т ой в и н аг и ум е еш е д а б ъде д ис кр ет ен .
— З а хуб ав и н е щ а — о тв ър н а т я т и хо, н о п о пог ле д а м у р азбр а, ч е е
о тг ат н ал м и с ли те й . Т ози ф акт я зар адв а и с е н адя в аше и то й д а м ис л и з а
н е я с ъщо .
Т ог ав а Е ли усе ти не що д а тре п в а в д уш ата й , к ак т о пре ди т олков а
м но го г од и ни . Б л и зос тта н а Но й и д ви же н и я та н а с и лно то м у тя ло бя х а
с тр ан но в ъл н ув а щи . И ко г а то оч ите им се ср ещ н а ха за м иг , тя поч ув с тв а
н я к акв а т о п ли н а в г ър ди те и ши я та с и и п о б ърз а д а с е и з в ър н е , п ре д и то й
д а в и д и п ор ум ен е ли те й с тр ан и .
— Дал е че ли е още ? — п о п и т а Е ли .
— На о к о ло п о лов и н м и ля . Не по ве че .
Дв а м ата с е ум ъл ч аха .
— Т ук е кр ас и во — к аза н ак р ая тя . — Т о лк о в а чис то . Т о лко в а т и хо .
Поч т и и м ам ч ув с тво то , ч е се в ръщ аме в м и н а ло то .

49
— И в и з в е с тен с м и с ъл е так а . Р е ката и д в а о т г ор ат а. От тук д о
и з вор и те й н я м а н и к ак в и фер ми и в о дата е ч и с т а к а то кри с т ал. Мо же б и
то лко в а чи с та, к о лко то е б и ла п ред и с то ти ц и г од и н и .
Т я се н а в еде к ъм нег о .
— К аж и м и , Но й , к а к в о с и с по мн яш н ай -я рко о т ля то то , ко ето
п р ек ар а хме зае д но ?
— В с и чко .
— А н е щ о по -о собе но .
— Не — о тв ър н а то й .
— Не с и с пом н я ш н и що ос обе но ?
С ле д к р атк а п а уза Но й за г овор и т и хо и с ер ио зно :
— Не , н е е тов а. Не е т о в а, к ое то с и ми с л иш . Аз б я х с ер ио зен , к ог ато
к а зах вс и чко . С п о мня м с и в сек и м и г , ко й то пр е к ар ахме зае д но , и в с е к и о т
тя х б е ше п р екр ас ен . Не м о г а д а и збер а н я к ак ъв мо ме н т, к о й то д а о зн ач ав а
п о в ече за м е н о т о с тан алите . Ця ло то ля то бе ше с ъ вър ше н о , тако в а л я то ,
к а кво то вс ек и тря бв а д а преж и вее . Как б и м о г ъл ед и н мо ме н т д а е по -
в а ж ен о т др уг и те ?
Пое ти те чес то о п ис в ат л юб о вта к ато емо ц ия , к оя то н е може м д а
ко н тро л ир ам е , не що , кое то ос та в а не по ня тно за ло г ик а та и з др ав и я р азум .
И т о ч но так ав а б еш е тя за м е н . Аз н е с мя тах д а с е в любя в те б и с ъм
с и г ур е н , ч е и ти н е с и и м ал а н а м ерен и е д а се в лю би ш в ме н . Но ско ро
с ле д к а то с е ср ещ н ахме , с тан а я сно , ч е н и то ед и н о т н ас н е мо же д а
ко н тро л ир а ход а н а не щ ат а. Ни е се в лю б и хме в ъ прек и н аши те р азл ич ия и
ко г ато то в а с е с луч и , с е р од и не що н о во и пр е кр ас но . З а ме н любо в к ато
та зи и д в а с а мо в е д нъж в ж и во та и в ся к а м и н ута , к оя то п ре к ар ахме за ед но ,
е о тп еч ат ан а н еза лич и мо в п аме т та м и. Аз н и ко г а ня м а д а з абр а вя дори и
е д и н м и г о т н ея .
Е ли с е в зи р аш е в не го . Ник о й , пре з це лия й ж и в от, н е й б е ше к азв а л
н и що п о доб но . Ни ког а. Т я н е зн аеш е к ак во д а о т гово р и и сед еше
м ъл ч али в о с п ла м н ало ли це .
— Про щ ав ай , ак о с ъм те с м ути л. Е л и . Не и с к ах. Но аз за по мн и х то в а
ля то и ве роя тно в и н аг и ще го пом ня . З н ам , ч е не ща та м еж д у н ас не мог а т
д а б ъ д ат веч е с ъщи те , н о то в а н е проме ня о но в а , кое то ч ув с тв ам к ъм теб .
— Не с и м е с м ути л , Но й … — о тв ърн а Е ли ти хо . Про с то н и ко й н иког а
н е м и е г ов ор и л так и в а н ещ а… Он о ва , к ое то к аз а, б е ше кр ас и во . Ч ове к
тр яб в а д а е пое т, за д а м о же д а с е и з р азя в а п о то зи н ач ин и ти с и
е д и нс тв е ния т п ое т, к ого то с ъм с ре щ ала .
С ет не те д ълг о м ълч аха. Ня к ъде в д але ч и н ат а с е ч у кр яс ък н а оре л —
р и б ар , б ли зо до бр ег а в ъв во д ата ц о пн а ке ф ал. Вес ло то с е дв и жеше
р и тм ич но , п ри к ое то лодк ата се п ок лащ аш е е дв а -е дв а. В я тър ът б е с пря л,
об лац и те бя х а с т ан ал и ощ е п о -че р н и и к ан уто се но с еше в н е и зв е стн а
п о сок а.
Е ли за бе ля зв аше вс ичко , в сек и зв ук , вс яко ш ум о ле не . Се т ив ата й бя х а
о жи в е ли и й се с тр ув а ше , че се е с ъб уд и ла от ня к ак ъв д ълб ок с ън . В ум а й
се заре д и ха е пи зо ди о т п ос лед н и те н яко лк о се д ми ц и . З амис л и се з а
б е зпок о йс тв о то , ко е то б е и зп и тв ала , т р ъг в айк и н ас а м . З а и зн ен а д ата си ,
ко го то в ид я с т атия та в ъв вес т н ик а. З а б е зс ън н ите си н ощ и и тре вож н и те

50
д н и . Дор и и в ч ер а в се още се с тр ахув а ш е и об м ис ляш е д али д а н е и зб я г а.
Но н апр е же н ие то вече го ня м а ше и н а н ег о во мяс то бе до шло не що др уг о ,
н а к ое то с е н ас лаж д а в аше , д ок ато се н о сеше н ад в од н а та п о в ър х нос т в
с т аро то ч ерв е но к ан у.
Ч ув с тв аше ня к ак в о с тр ан н о задо во лс тв о , ч е бе до шла. Р а д в аше се , ч е
Но й бе с тан ал т очно так ъв мъ ж , к акъв то с и г о б е ше пр едс т авя ла и ще ше
д а за п ази тов а с ъкров е но зн а н ие в с ебе с и зави н аг и . Б е ше в и жд ала м но г о
м ъже п ре з п ос ле дн и те г о ди н и , р азр уше н и о т во й н а та, о т вр е ме то и л и до р и
о т п ар ите . Не о б ход и м а б еше си ла д а ос т ане ш в ере н н а го ля м ат а с и с тр ас т
и Но й бе док а зал, ч е я п р и те ж ав а.
В т о зи с вя т в лас тв аше б и з нес ът , а н е п ое зия та и та к и в а к ато н ег о
че сто ос та в аха н ер а збр а н и . Ам е р ик а нск а та и ко но м и к а бе ше в п од ем —
и л и п о не та к а п иш е ха вес т н иц и те — и х ор ат а с е бя х а в т ур н али н а п ред ,
о п и тв ай к и с е д а заб р авя т уж а с и те н а в о й н а та. Т я р азб ир аше п ри чи н и те ,
ко и то г и к ар а ха д а го ня т с л ав ат а и б о г атс тво то , н о ув л ече н и в тов а
п р ес ле дв ане м н ог о о т тя х , с ъщо к а то Ло н , п р е не бре г в аха н е щ ат а, к о и то
в н ася х а к р асо та в с в е та .
Ко й в Ро ли би тр ъг н ал д а ре с тав р ира е д н а с тар а и зос т аве н а к ъща ?
Или д а ч е те Уи тм ан и Е л и ът, д а н ам и р а обр ази в ум а с и и ли д а
р а зми ш ляв а з а д ух а? Ил и д а с е н ас ла ж д ав а н а и згр ев а о т но с а н а ед но
с т аро к а н у? Т о в а бя х а не пр а к тич н и и б е зпо ле з н и за ни м ан ия , но тя
ч ув с тв аше , че т е не с а м ало в ажн и , за що то им ен но б лаг о д аре н ие н а тя х
ж и во тът с и стр ув аш е д а б ъд е ж и в я н .
З а нея те з и не ща им ах а с ъща та с той н ос т к ато и зк ус тв о то , м ак ар д а
р а збр а тов а, е дв а ко г ато дой д е тук . Или п о -ск оро с и го с по м ни . Ня ког а
та зи и с ти н а й б е ше и з вес т н а и тя от нов о с е прок ле , ч е бе заб р ав и л а н ещо
то лко в а в а жно — д а тво р и к р асо т а с ъс с обс т ве ни те с и р ъц е . Р ис ув ан е то
б е ше н е й но п ри зв ан и е и Е ли бе уб е д ен а в то в а с ег а. Ч ув с тв а та й таз и
с утр и н го бя х а п о тв ър д и ли и т я з н ае ше , ч е к акв о то и д а с е с луче ше , щ е ше
д а о п и та о ще ве дн ъ ж . На в ся к а це н а, н е з ави с и мо ко й к ак во щ е ше д а к а же .
Дал и Л о н б и я н ас ър чи л д а р ис ув а? С п о мн я ше си , ч е м у б е ше
п о к аза ла е д н а о т сво и те к ар т и н и н я колк о м е се ц а , с лед к ат о бя ха п оч н а ли
д а и зли з ат. Б еше н я к ак в а абс тр акц и я , к оя то доня к ъде пр и лич аш е н а
к ар ти н а та н ад к ам ин ат а н а Но й , н а коя то той то лко в а се в ъзхи ща в аш е ,
м ак ар м о же б и н е то лко в а и зр а зи те лн а. Л о н с е в г ле д а в н е я , с як аш я
и з уч ав аше и м алко п о -к ъс но я п о п и та к а кво е и зо бр азен о н а не я . Т я не с и
н а п р ав и тр уд а д а м у о тго вор и .
С ет не Е ли п ок лат и г лав а , зн ае йк и , ч е н е е съв се м ч ес тн а. Т я об ич а ше
Л о н по с ъв се м др уг и п р ич и н и . М ак ар и д а н е б е ш е к ато Но й , Л о н бе д об ър
чо век , м ъж , за к а к ъв то в и н аг и бе з н ае л а, ч е тря бв а д а с е о м ъж и . С Л о н
н я м аше д а и м а и з н е н ад и и б ъд е ще то бе ше пре д ви ди мо . Т о й ще ше д а б ъд е
лю бя щ с ъп р уг и тя ще ше д а б ъде доб р а с ъпр уг а. Ще ш е д а и м а до м бли зо
до се ме йс тв о то и пр ия те ли те с и , д е ц а и д обр о об ще с тв е но по ло же н и е . С
Л о н ж иво т ът й ще ше д а б ъд е так ъв , к ак ъв то в ин аг и бе оч ак в ал а и и ск ала.
И м ак ар об ич та и м д а н е м о же ше д а бъде о пр е де ле н а к ато п ла м ен н а , Е ли
о тд ав н а се б еше уб е д и ла , ч е с тр аст та н е е н а й -в аж н о то н ещо з а е д н а
се р ио з н а вр ъзк а , п ък б и ло то и бр ак. С тр ас тта и дв аше и с и о т ив аше с

51
те че н ие н а в ре ме то , а п р ия те лс твото и в заи м но то р азб ир ане ос тав а ха. В
то в а о тно ше н ие м е жд у н е я и Л о н в с ичк о б е ше н а ре д и тя вяр в аше , ч е то в а
е дос татъч но .
Но с ег а, док ато г ле д аше Ной д а г реб е , Е ли пос т ав и по д с ъмн ен ие то в а
с в ое уб е ж де ни е . Всек и не гов же ст, в с ич к о о нов а , ко е то той б е ше
и з лъч в а ше ер оти з ъм и тя се уло в и , ч е м ис ли з а н е го п о н ач и н , ко й то н е
п о д хо жд аше за е д н а с го д е н а же н а . Оп и та с е д а о тв леч е м ис ли те с и в д р уг а
п о сок а, и з вр ъщ ай к и г л ав а н ас тр ан и , н о ло вк и те р и тм ич н и дв и же ния н а
тя ло то м у н е и зм ен но пр и в лич а ха п о г ле д а й отно в о .
— Е то , че с тиг н а хме — к аз а Но й , н ас о чв ай ки к ан уто к ъм гр уп а
д ър ве та б л изо до бр е г а.
Е ли се ог ле д а , н о не в идя н ао ко ло н ищо нео б ик нов е но .
— К ъд е е мяс то то , за к ое то м и г оворе ш е ?
— Т ук — о т в ър н а то й , н а п р ав ляв а йки к а н уто к ъм с тво л а н а с тар о
п о в ален о д ър во , к ое то по ч ти скр и в аше о т п ог ле д а няк а к ъв тес е н про ток .
Но й н асоч и к ан уто к ъм д ърво то и д в ам а та тря бв а ше д а н а вед а т
г л ав и те с и , за д а н е с е уд аря т в не г о .
— З а тв ор и с и оч и те — п ро ше п н а то й и Е л и г о н а п р ав и , с лаг ай ки р ъц е
п р ед ли ц ето с и . Т я ч у п ли с ък а н а в од ат а и п о ч ув с тв а д в иж ен и е то н а
к а н уто , ко ето с е д в иже ше н апр е д , о тк ло ня в ай ки се о т тече н и е то н а рек ата.
— До бре — к аз а т ой н а кр ая и с пря д а г ре бе . — С ег а мо же ш д а г и
о твор и ш .

Леб ед и и бур и

Е ли и Но й бя х а по сре д ата н а е зеро , ко е то се п ълнеше о т во д и те н а


ре к а Б р айс ис . Не б е ше го ля мо , м ож е би н я ко лкос то ти н м е тр а ш ир око и т я
се уч уд и , ч е н е г о бе ше в идя ла с а мо с ек ун д и пр ед и то в а.
Гле д к ат а бе ше н ев е роят н а. Т е бя ха б ук в ал но об г р аде н и о т хи ля ди
д и в и л ебе ди и г ъс к и . Пти ц и те п лув а ха т о лко в а н аг ъс то , ч е н а м ес т а н е с е
в и жд аше во д ат а. Отд а лече г р уп и т е ле бе ди п о ч ти п ри ли ч аха н а ай с бер г и .
— О, Но й — к а за тя н акр ая ти хо . — Т олко в а е к р ас ив о .
Т е д ълго вре ме г ле д аха п ти ц и те в м ълч а ние . Но й й п осоч и гр уп а
м ал к и , н ас коро и зл юп ен и г ъс е та, к о и то с ле д в аха г о лем и те г ъск и б ли зо д о
бр ег а, о п и тв а йк и се д а н е и зо с тав ат.
Док ато к ан ут о н ап р ед в аш е к ъм ц ен тъ р а н а е зеро то , в ъзд ухът б еш е
и з п ълне н с кря с ъци и ц в ърче не . По ве че то п ти ц и не и м о бр ъщ а ха н и к акв о
в н и м ани е . Об е зпо кое н и и зг ле жд а ха е ди н с тве но о не зи , ко и то тряб в аше д а
се о тд р ъпн а т о т нос а н а п р иб л иж ав ащо то с е к а н у. Е ли п ро те г н а р ък а и
до кос н а н а й -б ли зк ит е о т тя х, ус е щ айки тре п тящ и те и м пер а п од пр ъс ти те
си.
Но й в зе ч ан тата с хляб о т д ъно то н а лод к ата и я п о д ад е н а Е л и . Т я
р а зпр ъс н а ш е п а тр о хи , о пи тв айк и се д а н ахр а н и п ъ р во н ай -м а лк и те . Т е
за п оч н а ха д а о п и св ат кр ъ гове око ло к а н уто в тъ рсе не н а хр ан а , д ок ато
Е ли се з али в а ше о т с мя х.

52
С ко ро в д а лечи н а та се ч у г ро хо т н а мъл н ия — г лух , н о с и ле н — и т е
р а збр а ха, ч е е вре ме д а си тр ъг в ат.
Но й подк ар а к ан уто к ъм ре к ата , гре б ей к и по -си лно о тп ред и . Е л и вс е
ощ е беше и з ум е н а о т о но в а, к о е то бе ви д я ла ток у -щ о .
— Но й , к ак во пр авя т те тук ?
— Ня м а м п ре дс та в а. З н а м , ч е лебе д и те о т се ве р в сяк а зи м а м и г рир а т
в р айо н а н а е зеро то М ат ам ус к и т, н о изг ле жд а , ч е то зи п ът с а дош ли тук .
Не зн ам за що . Уп лаш и ла г и е и ли п одр ан и лата зи м а и л и с а с е о тк ло н и ли
о т п ътя с и , н о р ан о и л и к ъс но ще се в ър н а т у д о м а.
— З н ачи н ям а д а ос т ан ат тук ?
— С ъм ня в ам се . Т е се рък ово дя т о т и н с тин кта с и и т ов а н е е тя хно то
м яс то . Няко и о т гъск и те мог ат и д а зи м ув ат тук , н о л е бед и те съ с
с и г ур но с т ще с е в ър н а т в М ата м уск и т .
Но й г ре бе ше ус и л е но , до к а то н а д гла в и те и м се с ъбир а ха тъ м н и
об лац и . С ко ро з ав аля , в н а ч ало то ле ко , н о п ос ле д ъжд ът по с теп е н но с е
ус и ли . Про б лес н а с ве тк ав и ц а… п ауз а… се т не о т ново и зтр ещя гр ъм , н о
то зи п ът по -с и лно и п о -б л изо . Но й ве че гре б еш е с вс ич к а с и л а, п р и кое то
м ус к ули т е н а р ъц ет е м у с е о п ъв аха п р и в се ки уд а р н а в ес ло то .
К ап ки те с т ан аха по -те жк и .
Над и г н а се вя тър .
С ко ро в але ше в ече к а то и з в е дро . Но й н ап р а зно се н ад пр ев ар в аше с
об лац и те , р уг ае йк и д ъж д а и пр ок ли н айк и М айк ат а Пр ирод а .
Л ее ше се ис ти н ск и поро й и Е ли г ле д аше к ак в о д ни те та лази п ад а т
д и а го н а лно о т не бе то , с як аш о п ъ лчв а й к и се н а зе м н ото п ри те г ля не ,
н о се н и о т зап а д н и те в етро ве , к о и то в и е ха в к о ро н ит е н а д ър ве т ата.
Пр и т ъм ня о ще по ве че и о т н е бе то за поч н а ха д а п ад ат г о лем и те жк и к апк и ,
п р ед ве щ ав ащ и ур аг ан .
Е ли се н а с лажд а в аше н а д ъжд а и о тмет н а н аза д г лав а , за д а г о сре щн е
с ли це то с и . З н аеш е , че ро к ля т а й о т пред ще ше д а п рог и зн е с амо з а
н я ко лко м и н ути , н о н е я б е ше гр и жа . Ин т е рес но д а ли Но й ще ше д а
за б е ле ж и то н а. В е роя тно , д а…
Прок ар а пр ъс т и пре з мок р ата с и к оса. У с е ща не то бе ше п ре кр ас но ,
ч ув с тв аше се п рек р ас но и в с ичко б еш е пре кр ас но . В ъпрек и д ъж д а , т я
ч ув аш е те жко то м у д и ш а ше и този зв ук с ъб уд и у н е я в ъзб уд а, к ак в а то н е
п о м не ше о т го д ин и .
Не б е то гър ме ше то ч но н ад тя х и д ъжд ъ т се ус и ли д ори о ще пов е че .
Е ли н ик о г а не беш е в и жд ал а т ак ъв пор о й . Т я пог ле д н а н аг оре и с е з асмя ,
о тк азв айк и се от о п и ти те с и д а се з ап аз и с уха, к ое то н ак ар а Но й д а с е
п о ч ув с тв а м а лко по -с п окое н , з ащо то н е зн а еш е , д али Е ли ня м а д а с е
уп лаш и о т б ур ят а. М ак ар р еше н ие то да д о й д ат тук д а б е ше н е й но , тя е дв а
ли б е оч а к в ал а, че ще б ъд ат з ас ти г н ати о т т ак ъв п ото п .
Няк о лко м и н ути п о -к ъс но с е до бр аха д о п р ис та н а и Но й д об л и ж и
к а н уто до н ег о , за д а м о же Е ли д а с лез е . По мог н а й д а за п ази р а в нов е си е ,
се тне с а м с ле зе и и зте г ли к а н уто н а б р е г а н а д ос т атъч но го ля мо
р а зс тоя ни е , за д а н е б ъ де о тнес ено о т р ек а та. И з а в с ек и с луч ай г о в ър з а
за п р и с тан а, зн а ей к и , че м ин ута п о веч е и л и п о -м алк о по д д ъжд а н я м аше
д а и м а т г оля мо зн ач ен ие .

53
Док ато с тяг аше в ъзе л а, то й пог л ед н а к ъм Е л и и и зве д н ъж д ъхът м у
се кн а. Не в ероя т но к р аси в а, тя с пок о йн о го ч ак аше д а п ри к люч и , б е з д а
об р ъщ а н и н ай -м алк о в н и м ан ие н а д ъж д а . Да же н е с е о п и тв аш е д а с е
п р и кр ие и той н ево л но с е заг ле д а в оч ерта н ие то н а г ърд и те й , ко и то
и з п ък в а ха пр ез п ла та н а п о ле пн ала та към тя лото й ро к ля . Дъж дъ т н е б е ше
с т уд ен , н о в ъ прек и то в а з ърн а та й с търч ах а н ап ред к ато м а лки к ам ъч е та.
З а в лад я го не п рео до ли мо же ла н ие и с м уте н , то й с е и зв ър н а бър зо
н а с тр а н и , м ър море йк и с и сър д ито п од н ос с н а де жд ат а, ч е б урята щ е
за г луши вся к ак ъ в зв ук . Ко г ато н ай -н ак р ая в ър з а к ан ут о и се и зп р ав и , Е ли
н е оч акв ано в зе ръц е те м у в с в ои те . Въп рек и по роя , т е не се в т ур н а ха к ъм
к ъ ща та и Но й се за м ис ли ко лко пре кр ас н о би б и ло , ако прек ар ат та зи нощ
за е дно .
Е ли с и ми с ле ше за с ъщо то . Ч ув с тв ай к и то п ли н а та н а д лан ит е м у, т я
с и пре дс тав и к ак те об хо жд ат ця лот о й тя ло , п лъзг ай к и се б ав но по
ко жа та й . С ам а та м ис ъл за тов а я н ак ар а д а с и п ое ме д ълбок о д ъх,
ус е щ айк и няк ак в а но в а то п ли н а в зърн ата н а г ър д и те с и и м еж д у кр ак ат а
си.
Р а збр а , че не що се бе ше проме н и ло , о тк ак то бе дош ла тук . И м ак а р д а
н е може ше д а к аже ко г а точ но се е с луч и ло — вчер а в ечер та, п о вр е ме н а
р а зход к ата с к ан уто , и ли ког ато в ид я ха ле бе ди те , и ли м о же б и д ор и се г а,
до к ато в ър в я ха р ък а за р ък а — т я з н ае ше , ч е отно во е в любе н а в Но й
Т ей лър К алхун , а м о же б и н иког а н е бе пр ес тав ала д а г о о б ич а.

Т е ве ч е не ч ув с тв аха с м ущ е ни е по ме жд у с и , к о г ато с ти г н ах а в р ата та и


в л язо х а в ътре , м окр и до кос ти .
— Им аш ли с к ак во д а с е пр ео бле чеш ? — п о п и та то й .
Т я пок ла ти г лав а , в се о ще д ълб о ко р азвъ лн ув а н а, п и та й к и с е д а ли
то в а ли ч и н а ли це то й .
— М и с ля , ч е ще н а м еря тук н як ак ви д р е хи з а т е б . Мо ж е д а с а т и
м ал ко го ле м и , но ще б ъд ат с ухи и то п ли .
— К ак во то и д а е — к аз а т я .
— В р ъща м с е с лед сек ун д а.
Но й с ъб у м окр и те с и бо туш и , з ати ч а с е по с тъ лб и те и се в ърн а с ле д
м и н ута, н о с е йк и п ам уч н и п ан тало н и и р и за с д ъл г и р ък ав и по д е д н ат а
м и ш ни ц а и д ж и н си и с и ня р и за по д др уг ат а.
— Е т о — к аза то й , п о д ав айк и й п ам уч н и те п ан т ало н и и р из ата с д ълг и
р ък ав и . — М о жеш д а с е п рео б лече ш в с п алня та н а г ор н ия е т аж . Т ам и м а
б а ня и к ър п а, а к о иск аш д а с и взе ме ш д уш .
Е ли м у б лаг о д ар и с ус м ивк а и тр ъ г н а п о с тълб и те , ч ув ств айк и оч и те
м у в ър ху с ебе с и , д о к ато се к ач в аш е . Т я в ле зе в с п а лня та , з атв о ри
в р атат а, с ло жи п ан тало н и те и р и зата н а ле г ло то м у и с ъб лече в с и чко о т
се бе с и . С етн е т р ъг н а г о ла к ъм ш к а ф а, н ам е р и в ъ тре зак ач ал к а, о к ач и н а
н е я рок ля та , с ути е н а и бе льо то с и и тр ъг н а с нея к ъм б аня та, за д а н е
н а м окр и д ърв е н ия п ар ке т. Ч ув с тв аш е н як ак ъв тае н тр е пе т , ч е е с ъв ърше но
го ла в с ъщ ата с т ая , в коя то то й сп е ше .
Не й с е и с к аше д а с е к ъпе с ле д то зи д ъжд . Пр ия тно й б е ше д а ус е щ а
ос о бе н а та м еко т а н а ко ж а та с и , коя то й н апом н яш е з а н а чи н а, п о ко й то

54
бя ха ж и в е ли хор ат а ня ког а отд а вн а. Б ли зо д о пр ир од ат а. К ато Но й . Т я
об лече др е хи те , к ои то й б е ше д ал, и с е п ог ле дн а в о г ле д ало то .
Пан т ало н ите й б я ха до ст а ш и р ок и и за д а н е й п ад а т, н ап ъ ха в т я х р и зат а
с и и н ави м алко кр ачо ли те , та к а ч е д а н е с е в л ач ат по под а . Р и зат а б е ше
м ал ко р азпр ан а пр и я к ат а и в исе ше на е д н о то й р а мо , н о въпре ки т ов а й
ха ре с а к ак и зг леж д а в н ея . Нав и р ъка в и те с и п оч ти до л ак ти те , н ам е р и
ч и фт чо р ап и в шк аф а, о б у г и и тр ъгна к ъм б аня т а, за д а по търс и гр ебе н
и л и н е що п о доб но .
Вч е с а мо к р ата с и ко с а, ко лк ото д а р аз п лет е в ъз ли те в н ея , и с е
п о г ле д н а в о г ле д ало то , с ъж а ля в а йк и , че н е н ос и с ъс с ебе с и ш но ла и ли
н я ко лко ф иб и .
Б и б и ло хуб ав о д а и м а и с п ир ал а, н о тъй и ли и н ач е н я м аше . По оч ит е
й в се още с е в и жд аха с лед и от с ут реш н ия й г р им и тя н апр а в и к а кво то
м ож а с по мо щт а н а е д н а к ърп а з а ли ц е.
Ко г ато с в ърш и , се по глед н а в о г лед а лото , ос т ав а йк и дов о лн а о т
п о с тиг н ато то , и тр ъг н а н адо л у п о с тълб и те .
Но й б еше в ъв в с ек и д не вн ата п ред к ам и н ата, к ъде то се о п и тв аше д а
за п али о г ън . Не я заб е ляза , к о г ато в ле зе и и зв ес тно вр е ме тя г о
н а б люд ав аше мълч али во . Т о й с ъщо с е бе ше прео б ля къ л и и зг леж д аше
до бре — те с н и д ж и нс и , ч ис та р и за, о п ън ата о т ш ир ок и те м у р ам ен е и
в л аж н и кич ур и к ос а, к ои то п ад аха в ърх у я к ата м у.
Но й р азб ута ц е п ен и ц и те и д о б ав и о ще п о д п а лк и . Об ле г н ат а н а к ас ат а
н а в р ат ата с кр ъс тос ан и кр ак а, Е ли п ро д ълж ав а ш е д а г о н аб люд ав а.
Няк о лко м и н ути по -к ъс н о вече г оре ше о гън . Т о й пос е г н а д а в зе ме
н я ко лко то н еи зпо лзв а н и ц е пе н и ц и , в т о зи м оме н т я з ър н а с к р айче ц а н а
ок о то с и и с е и зв ър н а б ър зо к ъ м не я .
Дор и и в н е го в ите дре х и тя и з г ле жд аш е к р ас и в а. С лед кр атък м ом ен т
н а с м ут, Но й с е зае д а н а ре ди ц е п ен и ци те н а к уп ч ин а.
— Не те ч ух — к аз а то й , о п итв а йки се д а по д хв ан е не п ри н уд е н
р а зго в ор .
— З н ам . Наро ч но се оп и та х д а н е в д и га м ш ум .
Е ли забе ля з а с м ущ е н ие то н а Но й и д ор и се д осе т и за п р ич ин ата,
м и с лей к и с и в с ъщо то в ре ме ко лко м лад и зг ле жд а той .
— От к о лко в рем е с то иш т ам ?
— Ня к о лко м и н ут и .
Но й п ъхн а р ъце в д жобо в е те си и п осоч и к ъм к ухн я та .
— Ис к аш ли ч а й ? Ки п н ах во д а, док ато б еше го ре .
Ни що н е з н аче щ р аз гово р , к о лк о то д а н е н а с тъп и н е лов ко м ълч ан ие .
Но , б оже м о й , ко л ко к р а с и в а бе ше тя…
Е ли за б е ляз а к ак я г ле д а и с е з ам ис ли за м и г , ус ещ ай к и к а к с т аро то
ч ув с тв о в зи м а вр ъх н а д н ея .
— А и м аш л и н е що п о -с и лно ? Или е ощ е т вър де р а но за то в а.
— Им ам м алк о б ър б ън в б ю фе та — ус м и хн а с е Но й . — Ще с в ър ш и ли
р а бота ?
— Ч уд е с но !
Т ой тр ъг н а к ъм к ух н ята и Е ли г о в и дя д а п ро к арв а р ък а п ре з в л аж н ат а
с и ко с а, м ал ко пр ед и д а се с к ри е о т пог лед а й .

55
Прое хтя с и ле н г р ъм и о тн о во за в аля поро е н д ъжд . Е ли ч ув аш е
уд ар и те н а к апк и те по п окр ив а и пр ащ ане то н а г оря щ ит е ц е п ен и ц и в
к а м и н ат а. Об ър н а се к ъм про зоре ц а, за д а в и д и с и вото н еб е , р аз це пе но о т
с в е тк а в иц а . С ек ун д и п о -къс но още е дин тът е н , то зи п ът по -б ли зо .
Е ли в зе ед но о дея ло о т ди в а н а и сед н а н а к и лим а п ред к ами н ата.
Кр ъс тос а к р ак а, н ам е тн а с е с о деял о то и с е заг ле д а в тан ц ув ащ и т е
п л ам ъц и . Ной се вър н а и ког ато я в идя , с ед н а до нея . Слож и д ве ч аш и н а
п о д а и с ип а м а лко б ър б ън в ъв в сяк а о т тя х. Нав ън не б е то все по веч е
п р и тъм ня в аше .
Отн о во се ч у о г луш и т е лн а гр ъмо тев иц а. Б ур я та с е н ад и г н а с п ълн ат а
с и си ла и в я търъ т н о сеш е д ъжд а н а т алаз и .
— Ам а ч е в ре ме ! — к аза Но й , г ле д ай к и с тр уй к ите д ъж д , к о и то с е
с т ич ах а по про зоре ц а. Т о й и Е ли бя ха б ли зо се г а, м ак ар д а не с е
до кос в а ха. Гър ди те й с е по вд и г а ха п р и в сек и не ин д ъх и Ной о тн ово с и
п р ед ст ав и к ак до кос в а тя ло то й , но с ус и лие н а в оля та про п ъд и тез и
м и с ли о т ум а с и .
— На м е н м и хар ес в а — к а за тя , отп и в ай к и о т ч аша та с и . — Ви н аг и
с ъ м хар есв ала г ръ мо те в ичн и те б ур и . Ощ е о т м алко мом и че .
— З а що ? — п о п ит а Но й , п рос то за д а п од дър ж а р азг о вор а .
— Не зн а м . В и н аг и с а м и с е с тр ув а ли ро м ант ич н и .
Т я отно во зам ълч а , д ок а то Но й г леда ш е к а к пла м ъц и те б ле щук ат в
и з ум р уд е н и те й оч и . Се тне тя к аз а:
— С п ом ня ш ли к ак с е дя хме за е дно и г л ед ах ме б ур я та н яко лко д н и
п р ед и д а зам и н а?
— Р а зб ир а с е .
— Ч ес то с и м и с ле х за о н ази но щ , с ле д к ато се в ър н ах у д о м а. Ни ког а
н я м а д а з аб р а вя к а к и зг леж д аше тог а в а. И то ч н о так ъв те з апо м н и х
за в и н а ги .
— Пр ом е н и л ли с ъм се м ног о ? — п о п ит а т о й .
Е ли о тп и о тн ово от б ърб ън а си , ус е щай к и пр и я тн а та т оп ли н а, коя то
се р а злив аше в н е я , и доко сн а р ък а та м у, к ог ато за го во р и :
— Не м н ого . Не и н е щ ат а, к о ито п ом ня . С ег а, р а зб ир а се , с и по -с тар ,
с по ве че о п и т зад г ър б а си , н о с и запа зи л с ъщ ия о н зи б ля с ък в о ч и те с и .
В се о ще о би ч аш д а ч е те ш пое зия и да п лав а ш п о р ек ит е . Т и с и с ъш ия т
до б ър ч о век , к о гото по м н я , и дор и и в о йн а та н е е мог ла д а те н апр а в и
ж ес ток .
Но й се з ам ис л и н ад д ум и те й , ч ув с тв ай к и р ък а та й в ър х у с в о ята и
п а ле ц а й , к о й то оп ис в аше б авн и к р ъгов е .
— Е ли , д н ес ти ме по пи та к ак во с и с п ом ня м н ай -яр ко о т о нов а л я то .
А ти к ак в о с и с п о мня ш ?
Т я се за м ис ли и ко г ато з аго вор и , гла с ът й сяк а ш ид в аш е няк ъд е
о тд але че :
— С п ом ня м си к ак се люб е хме . Т о ва с ъм з ап о мн и л а н а й -яр ко . Т и
б е ше п ър в ия т мъж в ж ив о та м и и онов а, к ое то с е с луч и , б е по -пре кр ас но
о т вс ичко , к ое то с и бя х п ре дс т авя л а.
Но й о тп и о т ч аш а та с и , вр ъща й ки се , р а звъл н ув ан , н аза д в м и н ало то .
И п о сле по к лат и г лав а — с т ав аш е вс е п о -тр уд но . А Е ли п ро д ълж и :

56
— С п ом н я м с и к о лко м но г о с е с тр ах увах п р е д и то в а, ц я лат а т ре пе ре х,
и в ъпр е ки тов а с тр аш но те и ск а х. Р адв ам с е , че м и б еше п ър в ия т. Р ад в ам
се , ч е с по д е ли хме т ов а щ ас ти е .
— Аз с ъщо .
— А ти ? Т и с тр а хув а ше ли се ?
Но й м ълч аливо к и мн а. Т я се ус м и хн а.
— И аз та к а с и м и с л е х. Т и б е ше с тес н и те ле н . Ос о бен о в н ач ал ото .
По мня , ч е м е п о п и та д а ли с и и м а м пр и я те л и ко г ато ти к аз ах, ч е и м ам , т и
п о ч ти н е м и п ро гов ор и по ве че .
— Не и с к ах д а зас т ав ам ме жд у в а с .
— Но в с е п ак го с то р и , в ъ п рек и в ро ден ат а т и т ак ти ч нос т — к а за тя с
ус м и вк а . — И с е р ад в ам , ч е г о н апр а в и.
— К ог а м у к а за за н а с ?
— В ед н аг а , щ ом с е в ър н ах у д о м а .
— Т р уд но ли ти б еше ?
— Ни н ай -м алк о . Аз б я х в лю бе н а в т еб.
Е ли ле ко с тис н а р ък ат а м у и с е д н а п о -б ли зо до н его . По лож и г лав а н а
р а мо то м у. Т ой ус е ти ухан и е то й — с ве жо к ато д ъж д а. Се т не тя прод ъ лжи
ти хо :
— По м н и ш ли , к ог ато м е и зпр ат и до вк ъщи с ле д кр ая н а пр а зн ик а? Аз
те по п и тах д ал и ис к аш д а с е ви д им п ак . Т и с амо к им н а с г лав а и не к аз а
н и то д ум а, с я к аш н е беше осо б е но въод уш е ве н .
— Ни к ог а п р е д и не б я х сре ща л м ом иче к ато те б . Б я х про сто
б е зпо мо ще н . Ня м ах пр е дс та в а к ак в о д а к аж а.
— З н а м . Т и н и ко г а н е м о же ш д а с кри е ш н и що . Оч и те ти в и н а г и т е
и з д ав а т. В с ъщ нос т т и и м аш н ай -п ре кр ас н и те оч и , к о и то ня ког а с ъм
в и жд ала.
С ле д м алк о тя вд и гн а г л ав а о т р а мо то м у и го по г ле д н а п р аво в
ли ц ето . Ко г ато з аго в ор и , г лас ъ т й б еше по ч ти к ато ше по т:
— Ни к ог а н е с ъм о б ич ала ня ког о то лко в а си лно , ко л ко то теб о нов а
ля то .
Отн о во про б лес н а с ве тк а в и ц а. В ти хи те м иго в е пр е ди г ър м а оч и те и м
се ср е щн аха и те с е о пи та ха д а зали ч ат и зм и н а лите че тир ин ай се т г о д ин и .
И д в ам ат а ус е щ аха п р омя н ат а, к оя то б е н астъ п и ла в т я х о т вчер а . К о г ато
тъ тен ът н а й -н а кр ая до й де , Но й в ъзд ъхн а и с е и з в ърн а к ъ м пр о зоре ц а.
— Ж алк о , че не с и че ла п и с м ата м и , к ои то ти и зп р ати х — к аза то й .
Т я не о тг овор и в е д н аг а.
— Не в с ичк о е зав ис е ло от теб , Но й . Не ти к аз ах, н о аз ти н апи с а х
д е се тк и п и с м а, с ле д к ато с е в ър н ах у д о м а . Прос то н и ко г а не г и и з пр ати х.
— З а що ? — п о п ит а Но й , и зне н ад ан .
— Пр е д по ла г ам , ч е с ъм б и ла тв ър де уп лаш е н а.
— От к ак во ?
— От то в а, ч е н е с и м е об ич ал и сти н ск и . И ч е м о же б и с и м е
за бр ав и л.
— Ни к о г а н ям аше д а те з абр авя . Т а аз дор и н е с п ир ах д а м ис ля за те б .

57
— С е г а зн а м то в а. М ог а д а г о про ч ета в о ч и те ти . Но т ог ав а б е ше
р а злич н о . Им аше т о лко в а н ещ а, к о и то н е р аз б ир а х, н е щ а, ко и то ум ът н а
е д но м ладо мо м ич е не мо же д а ос ми с ли .
— К ак во и м аш п ред в и д ?
Е ли се з ам ис ли , тър с е йк и пр а ви лн и те д ум и .
— Ко г ато тво и те п ис м а т ак а и не д о йдо х а, аз н е зн а е х к ак в о д а м и с ля .
С по м ня м с и , че р азк аза х н а н а й -д о бр ат а с и п р ия те лк а к ак во с е с луч и п р е з
о н ов а ля то и тя м и к аз а, ч е ти с и по луч и л к ак в о то с и ис к а л и н е е уч уд е н а,
че н е м и п и шеш . Аз, р аз б ир а се , н е й п ов яр в ах , зн ае х, ч е не с и т ак ъв , н о
тв о ето м ълч а ни е и вс ич ки н ещ а, к о и то н и р азде ля ха, м е н ак ар аха д а с и
м и с ля , че оно в а ля то е о зн ач ав а ло п о веч е за м е н , о тко лк ото за т е б … И
до к ато в с як ак в и т ак ив а м ис ли се в ъртя ха и з г ла в ата м и , по луч и х п ис мо о т
С ар а, в кое то м и п и ше ше , ч е с и зам и н ал о т Ню Б ер н .
— Ф и н и Са р а зн ае ха н ов и я м и ад рес …
Т я вд и г н а р ък а , за д а г о с пр е .
— З н а м , но аз н ико г а не г о п ои ск а х. По ми с ли х си , че си н ап ус н ал Ню
Б е р н , за д а за поч не ш но в жи во т. Бе з ме н . З ащо и н ач е н е б и ми п ис а л? Или
н е б и се об а д и л? Или н е би до ш ъл д а ме в ид и ш ?
Но й и зв ър н а г л ав а, н о не к а за н и що и т я про дъл ж и :
— Дълг о н я м а х н и к ак в а ве с т о т те б , с в р ем ето б о лк ата п ос те пе н но
за п оч н а д а за ти хв а и н ак р ая ре ш и х, ч е е п о -добр е д а з абр ав я в с ичко . Или
п о н е так а с и м ис ле х. Но в ъв в сяк о мо мче , с к о е то с е сре ща х пре з
го д ин и те , аз т ърс е х те б , и к о г а то ч ув с т во то с та не ше п р ек але но с и лно ,
ся д ах и т и п и ше х по р ед но то п исмо . Но н ик о г а не г и и зпр ащ а х, защо то с е
с тр ахув ах о т о тг о вор а т и . Ми сле х с и , че о тд а в н а вече и м а ш др уг жи во т, ч е
с и об ик н ал др уг а ж е н а и н е же л ае х д а н ауч а за то в а . Ис к ах д а с ъхр ан я
то в а ля то в п аме тта с и тако в а, к ак во то г о по м не х.
Е ли п ро и знес е т ези д ум и то лк ов а о ч аро в ате лно , то лко в а н е в и нно , ч е
Но й ед в а с е с д ърж а д а н е я ц е лун е . Но н е го н апр а в и . В мес то то в а с е
п р ебор и с ж е лан ие то с и , зн ае йк и , че н е бе д ош ла з а то в а. И в се п ак тя
б е ше т о лков а б ли зо и доко св ане то й т олко в а с лад ос тно .
— Нап и с ах т и п о с лед но то п и с мо пр ед и н яко лко го д ин и . С лед к ато
ср е щ н ах Ло н , п и с ах н а б а щ а т и , за д а р азб ер а к ъде си . Но с ле д вс ичк и те
те зи го д ин и аз до р и не зн ае х д али той в се о ще ж ив ее н а същ ия адр ес . И
ос ве н то в а и м аш е в ой н а…
Гла с ът й за г лъхн а и и звес тно вре ме д в ам а та м ълч ах а, п ог ъл н ати в
м и с ли те с и . На н е б ето п роб лес н а св е тк а в и ц а, пр ед и Но й н ай -н акр ая д а
за го в ор и :
— Ж алк о в се п ак , ч е н е с и г о и з пр ат и ла.
— З а що ?
— Пр ос то , з а д а п о луч а ня к ак в а в ес т от те б . Да н а уч а к а к во пр а в иш .
— Ще ш е д а о с та неш р азоч аров ан . Ж и в о т ът м и н е е осо б ено в ъл н у в а ш.
И о св е н т ов а аз н е с ъм с ъщ ат а, к а кв ато ме п о м н иш .

— Т и с и по -п рек р асн а , о тк о лко то те п о мня , Е л и .


— Б ла г од аря ти , Но й .

58
Т ук то й тр я бв а ше д а з ам ълч и , защ о то зн аеш е , че а к о д ум и те ос т ане х а
н е изр е че ни , п о няк ак ъв н ач ин ще ше д а д ър ж и не щ а та п од ко н тро л к ат о
п р е з в с ичк и те зи ч е тир и н айс е т г од и ни . Но ч ув с тво то в н ег о б е по -с и л но
о т во ля та м у и то й о тс тъпи п ред н е го с н ад е жд а та, ч е то ще ше д а и м в ър н е
о н ов а, к ое то бя х а и м али няко г а о тд а вна.
— Не к азв а м то в а, за д а б ъд а м и л. К азв а м го , з ащо то те о б ич ам и
в и н аг и с ъм те об и ч ал. По в ече , о ткол кото мо жеш д а с и пре д с тав и ш .
В то зи м ом ен т и зпр ащя це п е н и ц а , и зп р аща й ки о б лак о т ис кр и к ъм
ко м ин а, и д в ам а та в и д я ха , ч е в о гн и ще то с а о стан али с а мо тле е щ и
в ъ г ле н и . Т р яб в а ше д а с е хвър ля т ощ е д ър в а, н о н и то ед и н о т тя х н е
п о мр ъдн а.
Е ли о тп и о тн ово о т б ърб ън а с и и за поч н а д а ч ув с тв а в ъз дей ст в ие то
м у. Но н е с амо а лко хо лът бе пр ич и н ата д а с т ис не р ък ата н а Но й м алко по -
с и лно , ч ув с тв ай к и то п ли н ат а м у. К ог а то пог ле д н а пре з про зоре ц а, т я
в и дя , че об л ац и те с а с тан а ли поч ти че р н и .
— Т ряб в а д а р а зп а ля ог ъ ня — к аза Но й и Е ли тря бв аше д а с е
о тдр ъп н е . Т о й о ти де пр и к ами н а та, от вор и вр ат ич к а та и до б ав и н я ко лк о
ц е пе ни ц и . Р а зр ъч к а с р ъж ен а с тар и те д ър в а, та к а ч е д а с е за п аля т и
н о в и те .
Пла м ъц и те се р а згор я ха и Но й се в ър н а п р и н ея . Т я се с г уши до н ег о
о т ново и п о лож и г лав а н а р а мо то м у к ак то пре ди . С е тн е пр о те г н а р ък а и
го п о г али по г ър ди те , а Но й с е н а ве де ле ко и п р ош еп н а в ухо т о й :
— Т о в а м и н а по мня за е д но в рем е . Ко гат о бя хме м лад и .
Е ли с е ус м и хн а , м и с ле й к и с и за с ъщо то , и д в ам ат а о с тан а ха т ак а,
за г ле д ан и в п лам ъц и те и лек ия д и м .
— Но й , ти н е м е по пи та за то в а, н о аз и с к ам д а ти к аж а не що .
— К ак во ?
— Ни ко г а не е и м ало др уг , Но й — к аза тя ти хо . — Т и не беше про сто
п ър в ия т . Т и с и е ди нс тве ния т м ъж , с кого то ня ког а с ъм би ла. Не о ч ак в ам
д а м и к аже ш с ъ що то з а себе с и , н о прос то и с к ах д а зн ае ш .
Но й м ълчеше , и з в ър н а т н ас тр а н и . На Е ли й с та н а то п ло и ую тно ,
до к ато г ле д аше о г ън я . Р ък а та й л ас к ав о о б хо жд а ше с и лн и те м у г ър д и п од
р и зата м у.
Т я си с по мн и о н а зи тя хн а п о с лед н а п ре гр ъдк а, к о г ато с и м и с ле ха, ч е
се р а зде ля т зав ин аг и . Т ог ав а с е дя х а н а е д и н в ълно ло м , ко й то тря б в аше д а
с п ир а вод и те н а рек а Нюс . Е ли п лач еш е , за що то мо же ше д а не се ви дя т
н и к ог а п ов е че , и се п и т аше д али няко га о тно в о ще б ъд е щ ас тли в а. В мес то
д а и к аж е н ещо , то й п ъх н а е д н а бе ле ж к а в р ък ата й , к о я то тя п роче те н а
п ът з а в к ъщ и . Се тн е я за п ази и по няк ог а я пре пр оч и таш е ця лата и л и с а мо
о тде лн и о тк ъс и . Им аше , об а че , ед н а ч ас т, коя то бе че ла н ай -м ал ко с то
п ът и , и п о ня к ак в а пр ич и н а тя и зн ик н а с ег а в п ам е тта й :
«Бо ли то лко ва м но го на р аз дя ла , защ о то д у ши те ни са с върз а ни .
М оже б и вина г и са би ли и ви наги ще б ъда т. М ож е б и с м е жи ве ли хи ля д а
жи во та пре ди то зи и в ъв все ки о т тях с ме се на мира ли о тно во и о тно во .
И м о же б и вс е ки п ът с ме би ли прину де ни да се ра з де ли м по с ъ щи те
пр и чи ни . Е то защо вчера ш но то « до виж да не» е било с бог у ва не з а
по с лед ни те д есе т хи ляди го ди ни и прел юди я к ъм о нова , к ое то ще дой д е .

59
Ко г а то те г леда м , аз ви жда м твоя та кра со та и и з я щес тво и зна м ,
че те с а ра зц ъф тя ва ли с все ки твой с ле д ващ жи во т. И а з з на м , ч е въ в
вс еки м ой жи во т а з с ъм те тър си л. Не няко я ка то те б , а теб , з а що то
тво я та д у ша и м оя та тряб ва да б ъдат ви на г и зае д но . И с е га , п о ня как ва
не по ня тна п ри чи на , ние с ме пр и ну де ни д а си ка же м « дови жда не» .
Би х и с ка л да ти к ажа , че вси чко при нас щ е б ъде на ред и ти с е к ълна ,
че щ е напр а вя вси чко въз мо жно то ва да се сб ъ д не . Но ако не се сре щне м
ни ко га пов ече и на ше то « дови жд а не» се о ка же з а вина ги , а з з на м , че ни е
щ е се види м о тно во в е ди н др уг жи вот. Щ е с е на мери м о тно во , з в езд и те
то г ава м о же б и щ е б ъд а т дру г и , и щ е с е о би ча ме не с а мо в т ова
не въобр ази мо б ъде ще вре ме , но и з а вси чки о нез и в ре ме на , ко г а то не що ни
е раз д еля ло в м и на ло то .»
«В ъ зм ож но л и б еше то в а ? — р азм и шля в аше Е ли . — В ъ змож но ли
б е ше т ой д а е пр ав ? »
Т я н ико г а не б е о тхв ър ля л а т ази в ъзмож нос т, в ко п че н а в д ум и т е м у, в
с л уч ай че с е ок аже ха и с т ин а. Т аз и б е ле жк а н е ве д н ъж й б е п ом аг а ла д а
п р еж и вяв а т еж ки мо ме н т и . Но ф ак тът, ч е с е деш е до не го се г а, к а то че ли
п о д лаг а ше н а про ве рк а теор ия та , ч е те бя ха о бре че н и д а б ъ д ат ви н аг и
р а зд ел ен и . Ос ве н ак о зв е зди те н е се бя х а п ро ме ни ли от п ос ле дн ия п ът,
ко г ато бя ха зае д но .
Но к ак в а то и д а бе ше ис ти н ата, с ег а тя и ск аше д а се д и с г уше н а до
н е го , д а ус е щ а то п лин а та н а тя ло то м у и р ък ата, к о я то б е о бг ър н ал а
р а мо то й . Изве д н ъж Е ли по ч ув с тв а, че тр е пер и , к ак то п ър вия п ът, к ог ато
бя ха зае д но .
С тр ув аш е й се , ч е ня м а н и що п о -н о р м ално о т т ов а д а б ъд е тук .
В си ч ко б е ше с ъвър ше но — и о г ъня т в к ам и н ата, и н ап и тк и те , и б ур я та.
К ато с м аг ич е ск а пр ъч к а, в с ич к и те те з и год и н и н а р аздя ла к ато че ли
н я м аха н и к а кво зн ач ен ие .
Не б е то н ав ъ н бе п ро ря зано о т с ве тк ави ц а . О г ън я т та н ц ув а ш е п о ед н а
р а зп але н а це пе н и ц а, р азпр ъс кв ай к и то п ли н а та с и . Ок то мвр и йск и я т д ъж д
се ле е ше по с тък л ата н а п ро зор ц и те , п о г лъщ ай к и в се ки зв ук о тв ъ н .
И т ог а в а те с е п ред ад о ха, о тстъ п в айк и пр е д в с ичко о но в а, с кое то с е
бя ха б ор и ли пре з пос лед н и те че т ир и най с е т г од и н и . Е л и в д иг н а г лав а о т
р а мо то м у и г о по г лед н а с пре мре жен и о ч и , а Но й я це лун а н е ж но по
ус тн и те . Т я в д и г н а р ък а и д око с н а б узат а м у, п л ъзв а й к и п ръст и п о н ея .
Т ой се н а ве де б ав но к ъм н ея и я ц е лун а о тново , в с е та к а не ж н о и
то м и те л но , и тя о тв ър н а н а ц е л ув к а та м у , ч ув с тв айк и к ак г од и н и те н а
р а здя л а с е с то пя в ат в об зе лат а г и с тр ас т.
Е ли за твор и оч и и ос та н а с ле ко о твор е н и ус тн и , д ок а то п р ъс т и те м у
г а ле ха р ъ це те й . Т о й я ц е лун а п о ш и я та, ли ц е то , к ле п ач ите и с лед к ато с е
о тдр ъп н а , тя про д ълж и д а ч ув с тв а в лаг ата о т ус тата м у там , к ъде то я бя х а
до кос н а ли ус тн и те м у. В зе р ък ат а м у и я н ас оч и к ъм г ърд и те с и , о т
г ър ло то й се н ад и г н а с то н , ко г ато почув с тв а н е ж н ия м у д осег п р ез тън ки я
п л ат н а р и за та.
С ве тът и зг ле жд а ше к а то с ън , к о г ато Е ли с е о тдръ п н а с о тб ля с ъци те о т
ог ъня в ър ху ли ц е то си . С е тн е тя з ап оч н а м ълч а ливо д а р азк о пч ав а
ко пче та та н а ри за та м у. Но й я г лед а ше и ч ув а ш е т и хото й д иш ане , до к ато

60
р ък ата й н ап р е дв а ше н а до лу. Пр и в сяко с ле д в ащо ко п ч е усе щ аше пр ъс ти те
й д а с нов ат до к ож ата м у и к ог ато н а кр ая св ър ши , тя м у се ус м и х н а л еко .
Т ой поч ув с тв а р ъце те й д а с е п л ъзв а т п о д ри зата м у и зс ле дв а йк и тя ло то
м у, д о косв ай ки г о колк о то мож е по -л еко . Гъ р ди те м у б я ха го р ещ и и лек о
в л аж н и п од р ък ата й . Нав еж д айк и се н ап ред , тя го це лун а п о шия т а и в
с ъ що то в ре ме др ъп н а р из ата о т р ам е не те м у, п р и к ое то р ъце те м у
ос тан а ха зак люч ен и о тза д . Е ли вд иг н а ли ц е към не го , по зв о ляв а йк и м у д а
я це л ун е , д о к ато то й д ос ъбл ече р и з ата с и , о с тав я йк и я н а п од а .
С ег а Но й про тег н а р ъц е къ м нея , по вд и г н а ри за та й и о б ход и б ав но
ко ре м а й с пр ъс ти , п ре д и д а я н ак ар а д а в д иг не ръ це и д а и з хлуз и д р е хат а
п р е з г лав ата с и . Дъ хът й с е кн а, к о г ато т о й н ав ед е г лав а и я ц е лун а м е жд у
г ър д ите , п лъз в айк и б а вно е зи к к ъм ш ия та и . Р ъц е те м у н е ж н о г але ха г ър б а
й , р ъце те й , р амен е те й и Е ли поч ув с тв а гор е щи те им т е ла д а се пр ит ис к а т
е д но в др уг о , ко ж а в ко ж а . Ной я це л ун а п о ши ята и я ух ап а ле ко , а т я с е
п о в д иг н а м алко , за д а м у п оз во ли д а с м ък не п ант алон и те й . Се тне Е ли
п о се гн а к ъм ц и п а м у, р аз коп ч а го и ост ан а заг лед а н а в н его , д ок ато то й с е
до съб ле че . Б е з д а б ързат г о ли те и м тел а н ай -н ак р ая с е до б ли жи ха е д но до
др уг о , т ре пе ре йк и пр и сп о ме н а за о но ва, к о ето н як о г а бя х а с по де л и ли .
Е з ик ът м у с л ед в аше ли ни я та н а ш ия та й , а в то в а вр ем е р ъц ете м у
г а ле ха го ре щ ата г л адк а ко ж а н а г ър д ите й , се тне се с п ус н аха н а до лу к ъм
ко ре м а, м и н аха п о кр ай п ъп а и п о с ле п ак п ое х а н а гор е . Но й б е ше п о р азе н
о т кр а со та та й . Кос и те й ул ав я ха п л ам ъц и те и лек о б лещ ук ах а. К о ж ата й ,
м ек а и пр е лес тн а, ся к аш гре еше под св ет ли н ат а н а о г ъня . По ч увс тв а
р ъ це те й в ър х у г ърб а с и , н еж н и и п р икан в ащ и .
Т е л ег н а ха н аз ад , б ли з о до ог ъня и о т то п ли н ата в ъзд ухът т ам
и з г ле жд аше г ъс т . Гърб ът й б еше лек о и з в и т, ко г а то то й се пр ет ърко л и н а д
н е я с е дно п ла в но д в и же н и е . Но й с е н ав ед е н а п ре д , к о ле не те м у б я ха о т
д в е те с тр ан и н а б е др ата и . Е л и пов д и г н а г лав а , з а дъха н а, и ц е лун а
бр ад ичк ата и ш и я та м у, д о кос н а с е зи к р аме не те м у, в к ус в ай к и по т та п о
п л ам н ало то м у тя ло . Пр о к ар а пр ъс ти пр ез кос а та м у, д ок а то то й я
д ър же ше в п р егр ъд к ите с и . Мус к ули те м у б я ха с тан а ли н а в ъзли о т
ус и ли е то . Изк ус и те л но н амр ъщ ен а, Е ли с е оп и та д а г о п ри те г ли към се б е
с и , н о в мес то то в а Но й п лъз н а г ърди т е с и до не й ни те и тя поч ув ств а
тя ло то й д а п о тр ъпв а о т уд о во лс тв ие и о ч ак в а не . Т о й по в тор и с ъщо то
д в иж ен ие о тно во и о тн о во , ц е л ув ай ки в с як а ч ас т н а тя л ото й , с луш ай к и
ти хи те с то нове и в ъз д иш к и , к о и то тя и зд ав аше .
Но й прод ължи т ак а , д ок ато ла ск ит е му я д о ве до ха до п ълн а и з не мог а
и к о г ато н ай -н а кр ая се с ля ха в е д н о , Е ли из в ик а, за б и в а йк и пр ъс ти в
г ър б а м у. Т я з аров и ли ц е в ш ията м у, ч ув с тв а йк и г о д ълбок о в се бе с и ,
ч ув с тв ай ки с и лат а и н е жнос тт а м у, ч ув с тв а йк и вс ек и не гов м ус к ул и
д уша та м у. С ле д в аше н его в ия р и тъм в ун е с , по зво ляв ай к и м у д а я о тве д е
та м , к ъде то п оис к аш е .
Е ли о твор и оч и и се заг ле д а в Ной , к ой то б еше то лк ов а п рек р асе н п од
та н ц ув а щ и те о тб ля с ъц и о т к а ми н ат а. Т я ло то м у б л ес те ш е о т по тт а, п о
г ър д ите м у с е търк улв ах а м ал к и к р иста лн и м ън и ст а, к о и то п а д аха в ър х у
н е йн и те , с ъщо к а то д ъжд а н а в ън . И с вся к а к а пк а лот, с в сек и д ъх , т я

61
ч ув с тв аше к ак ц е лия т й пр ед и ше н ж и во т , в си чк ите й о тго вор но с ти ,
п о с те пе нно и зче зв а т в н и що то .
Т яло то н а все ки е д и н о т тя х д ар я в аш е н а с лад а и получ ав а ше в за мян а,
и в н е з ап но Е ли бе о б зе т а о т ус е щ ане , к ое то н ик о г а не бе п о до зи р ала , ч е
с ъ ще с тв ув а. Т о я р азт ърс в аш е и б уш у в аше в н е я к ато ог ъ н , док а то н акр ая
с т и хн а и тя н ай -се тне ус пя д а с и по е ме д ъх, п о тр ъп в ай к и по д не г о . Но
е д в а-що о тиш ло с и , уд о в о лс т ви ето се в ър н а о тно во и п род ъл ж и д а с е
п о в тар я в д ъ лг и п ос ле д ов ат е лно сти , о тн ово и о тно в о . Дъ ж д ът в ече б е
с п ря л и с лън ц ето заля зло , н о тя ло то й , м ак ар и и зто ще но вс е о ще н е
ж е л ае ше д а се р аз де ля с н ас лад а та ме жд у тя х .
Пре к ар ах а ос та тък а от де н я в пр е гр ъд ки те с и , ту с е люб е ха , ту ле ж ах а
п р ед к ам и н ата, за г ле д ан и в п ла м ъци т е , к о и то по с те п е н но о б гр ъщ ах а
ц е пе ни ц и те . От в р ем е н а в ре ме т о й й ре ц ити р аше с вое люб и мо
с т и хо творе н ие , а тя ле ж еш е до н е го с ъс зат воре н и оч и и с луш аш е ,
ч ув с тв ай ки д ум и те по ч ти ф и зиче ск и . С ет не те от но во тър се ха то п ли н ат а
н а те лата с и , ш е пне й к и с и лю бо вн и с ло в а ме жд у ц е лув к и те .
Про д ълж и ха та к а п ре з ця ла та в ече р , с як а ш и зк уп в ай к и пр о п ус н ати те
го д ин и , и н ак р ая з ас п а ха в п р е гр ъд ките с и . На н я к о лко п ъти п ре з но щт а
Но й се с ъб уж д аш е , в и жд аше д о с е бе си ум о ре н о то й с ияе що тя ло и м у с е
с тр ув а ше , ч е вс ич ко н а с ве т а и звед н ъж с и б еше до ш ло н а мяс то то .
В м и го ве те п ред и зо р ата , д ок ато о т нов о й с е л юб ув аш е , р ес н и ц и те й
в н езап но тр е пн ах а и с е о тв ори ха . Т я м у с е ус м и х н а, п р о т ег н а р ък а и
до кос н а ли це то м у. Т о й с ло жи н еж но п р ъс т в ър ху ус т н и те й , з а д а й
п о п реч и д а го вор и и д в ам а та д ълг о с е г лед а ха.
Ко г ато б уц а та в г ър ло то м у и зче зн а, Н о й й про ше п н а :
— Т и с и о т гов ор ът н а в сяк а м оя мо ли тв а, к о я то съм и зр ич ал. Т и с и
м оя та п е се н , б ля н и д и х ани е и не з н ам к ак мо ж ах д а ж ив ея бе з те б
то лко в а д ълго . Об ич ам те , Е ли , п ов ече о тк о лко то мо жеш д а с и
п р ед ст ав иш . В и н а г и с ъм те об ич а л и в и н аг и ще те о бич а м .
— О, Но й — к а за тя , п р и тег ля йк и г о къ м се бе си .
Т я го же лае ше и им а ше н уж д а о т не го с ег а п о вече о т вс яко г а. Пов еч е
о т вс ичко .

Съ д еб ни за ли

С ъщ ат а с утри н тр и м а м ъже — д в ам а ад в ок ати и е ди н с ъд ия — с е дя х а


в е д н а с ъд е бн а зал а, д ок а то Л о н за в ърш и и зр е че ни е то с и . Ми г п о -къс но
с ъд ия та о тго в ори .
— Т ов а е дос т а не о бич а й н а мо лб а — к аза то й , з ам ис ле н . — С тр ув а
м и , ч е д н е с може хме сп о ко йно д а пр и к лючи м с то в а де ло . Да н е и ск ате д а
к а же те , ч е а н г аж име н тът ви е то лко в а с пе ше н , ч е не мо же те д а о тлож и те
н е ща та д о вече р та и ли до утр е ?
— Не , в аш а с в е тло с т, н е м ог а — о тго в ор и Ло н дос т а п р ип ря но .
«З ап аз и с амоо б л ад ан ие — к аза с и то й . — По ем и с и дъл боко в ъзд ух. »
— И в аш и я т ан г ажи ме н т ня м а н и що о бщо с д е ло то , к ое то
р а зг ле ж д ам е .

62
— Не , в аш а с в е т лос т. В ъпрос ът е о т ли ч но ес те с тв о . З н ам , ч е м о лб ат а
м и е нео б ич айн а , н о н е щ ата н аи с ти н а н е тър пя т о тла г ане . — «Т ак а в е че е
п о -доб ре », п р о дълж и Ло н в ътреш н ия т с и мо н о лог .
С ъди я та се об ле г н а н а зад , пр ете г ля й к и с и туа ц и я т а.
— М и с тър Ве й те , в и е к ак во м ис ли те за то в а . З ап и т ан ия т се по к аш ля ,
п р ед и д а о тго вори .
— М и с тър Хам ънд м и с е о б ад и т ази с ут р и н и аз в е че р азго в аря х с
м ои те к лие н ти . Т е с а с ъг лас н и д а и зч ак ат до по не д е лн ик .
— Р а зб и р а м — к а за с ъд ия та. — А м и с ли т е л и , ч е о тла г ане то ще б ъд е
в и н т ерес н а в а ши те к лиен ти ?
— Т ак а с мя там — о т в ърн а м и с тър Б е й т с . — М и с тър Хам ън д с е
с ъ глас и по в тор но д а р а зг л ед аме ед и н в ъпрос , к о й то пр е дс та в ля в а и н тере с
за м о и те к ли е н ти .
С ъди я та п ог ле дн а с тро г о дв ам ат а м ъ же и се за м ис ли .
— Не м и хар е с в а в с ичк о тов а — о тб е ляз а то й н акр ая . — Ни н ай -
м ал ко . Но м и с тър Хам ън д н и ког а п р ед и н е е о тпр авя л по до б н а мо лб а и
до п ус к ам , ч е в ъпр ос ът де й с тв и те лно е о т и зк лю чи те лн а в аж н ос т за н ег о .
Т ой н апр а в и е фе к тн а п ауза и п о г лед н а ня к ак в и до к уме н т и в ър х у
п и с алище то с и .
— С ъг ласе н с ъ м н а о тс рочк а д о п о н еде л н ик . Ще о ткр ие м зас ед ан ие то
то ч но в д е ве т .
— Б ла г од аря , в аш а с ве тлос т — к а за Л он .
Дв е м и н ути п о -къ сно той и зле зе о т с ъд а , тр ъг н а к ъм к о лат а с и , коя то
б е ше п ар к ир а л н а о тс ре щ ния тро то ар , к а ч и с е и по те г ли к ъм Ню Бер н с
тр е пер е щи р ъц е .

Н ео ча к ва н пос ет ит е л

Но й при го тв и з ак ус к а з а Е ли , д ок ато тя с пе ше в ъв в се ки дн ев н ата.


Ни що о со бе но — б еко н , б иск в и ти и к аф е . Т о й с ло жи п од нос а до н ея ,
ко г ато се съ б уд и , и с ле д к ато ядох а, о тн ов о се лю б и ха. Т о в а б е ше
н е ум о ли мо , к а те г ор ичн о по т в ърж де ние н а о нов а, к ое то бя х а с п оде ли ли
п р ед и шн ия де н . Е ли и зв и гр ъб и изкр е щя с и лно , р а зтър се н а о т ф и н а лн ат а
в ъ лн а н а уд о во лс тв ие то , се тне о бв и ръц е око ло н е го и д в а м ата о с т ан ах а
в к о пче н и е ди н в д р уг , з ад ъх ан и и и з тощ ен и .
Изк ъп аха се зае д но и Е ли об ле че р о кля т а с и , к оято бе ше и зс ъхн ал а
п р е з но щ т а. Т я прек ар а с утри н та с Но й . Дв а м ата н ахр а н и ха К ле м и
п р ов ери ха в с ичк и п р озор ц и , з а д а с е уб е д я т, ч е ня кой о т тя х н е е
п о с тр ад ал о т б ур я та . Дв а б о р а бя ха р азце пе ни о т с ве тк ав и ци и в я тър ъ т
б е ше о тн ес ъл няко лко ле тв и от п о кри в а н а б ар ак а та, но и н аче и мо тът
б е ше н е зас е гн а т.
Но й я д ърже ше за р ък ат а п р ез п ов е чето вре ме , н о п о няк ог а с п ир а ше
д а г о вор и и с амо се в зир а ше в н ея . В та к и в а мо ме н ти н а н е я й с е ис к аш е
д а к а же н ещо , н о н ищо н е й и д в аше н а ум и п р ос то го це лув аше .
М алк о п ред и д в а н айсе т Но й и Е ли о т идо ха д а п р и го твя т обя д . И
д в ам ата ум и р аха о т г лад , з ащо то не бя ха я ли поч ти н и що о т пред и шн и я

63
д е н . Изп о лз в айк и к ак во то и м ах а п о д р ък а, те и зп ъ рж и ха м алко п и ле шко
м ес о , пр е пе ко х а с и хляб и о б яд в а ха н а в ер ан д ата , с луш а й к и сере н ад ат а н а
е д и н п р ис ме хулн и к .
Док ато м и е ха с ъдов е те , ня к ой п оч ука н а в р а тата и Но й о т ид е д а
о твор и .
Отн о во п оч ук в ане .
— Ид в ам — к аза Но й .
Ощ е е д но поч ук в а не , то зи п ът п о -с и лно .
— Ид в ам ! — п о в тор и то й и о тво р и в р ата та.
« О, б о же мой !»
З а мо ме нт то й с е в тре нч и в к р ас и в ата ж ен а н а ок о ло пе тд есе т г о д ин и ,
ко я то мо жеш е д а по з н ае , к ъд ето и д а я в и де ше .
Но й бе и зг уб и л д ар с ло во .
— З д р аве й , Но й — к аза тя н акр ая .
Т ой п ро д ълж и д а м ълч и .
— М о же л и д а в ля за? — п о п и т а т я с р ав е н г лас , ко й то н е и з д ав аше
н и що .
Но й п ро мър мо р и не що и тя м и н а п ок р ай н е го , с п ир айк и с е пр е д
с т ълб и те , ко и то вод е ха към гор н и я е таж .
— Ко й е ? — изв и к а Е ли о т к ухн я та и ж е н ат а с е о б ърн а п о по со к а н а
г л ас а й .
— М ай к а т и — о т го в ор и Но й н а кр ая и в ед н аг а с лед тов а с е ч у зв ук н а
р а зб и то с тък ло .

— З н ае х, ч е ще те н аме ря тук — к аз а Ан Не л с ън н а д ъщ еря с и , док ато


тр им ата се дя ха о к о ло м ас ич к ата з а к афе в ъв все ки дн е в н ат а.
— Отк ъде бе ше то л ков а с иг ур н а ?
— Т и с и м и д ъ ще ря . Е д и н де н , ко г ато и м аш де ц а, щ е р аз бере ш . — Т я
се ус м и хн а, н о г ла с ът й бе ше н ап регн ат и Но й м о жеше д а с и п ре д с тав и
ко лко й е тр уд н о . — Аз с ъ що в ид я х о н ази с та тия и за бе ля зах ре ак ц ия т а
ти . З аб е ляза х с ъщо б е зпок о йс т вото ти п ре з п ос ле д ни те няк о лко се д м иц и и
ко г ато к аз а, ч е о ти в аш д а о би к о ли ш м а г ази н ите по к р ай бр е жие то , зн ае х
м но го добре к а кво и м аш пре дв и д .
— А татк о ?
Ан Не лс ъ н п о к лат и г лав а .
— Не , н е к а зах н а б ащ а ти , н и т о н а ня ко й др уг . Ос ве н то в а н ик о й н е
зн ае к ъде с ъм се г а.
З а мо ме н т н ас тъ п и т иш и н а и Е ли и Но й оч а кв ах а с тр е вог а к ак во ще
п о с ле дв а, н о Ан м ълч еше .
— З а що до йд е ? — по п и та Е ли н ак р ая .
— М и с ле х с и , ч е аз тр яб в а д а ти за д ам то з и в ъ прос .
Е ли пр е б ле д ня .
— До й до х, защ о то тр яб в аше — к аз а м ай к а й . — И п р ед по л аг а м , ч е
то в а е с ъщ ата п р и чи н а, п ор а д и ко я то си д ош ла и ти . Пр а в а ли с ъм ?
Е ли к им н а.
Ан с е и зв ър н а к ъм Но й .
— По с лед н и те няко л ко дн и с иг ур но с а б и ли п ълн и с и зн ен ад и з а теб .

64
— Да — о т го вор и т о й прос то и тя м у с е ус м и хн а.
— З н а м , ч е н ям а д а м и п о в яр в аш , н о аз в и н аг и с ъм те хар ес в а ла, Но й .
Прос то смя т ах, ч е не с и под хо дящ за д ъщ ер я ми . Р азб ир аш ли т ов а?
Но й пок лати г ла в а и о тго в ори до ст а рязк о :
— Не , н е г о р а зб ир а м . Т ов а п ро с то не е ч е стн о по о тн оше н ие н а м ен .
А с ъщо и п о о т ноше н ие н а Е ли . Ин ач е тя не б и б и ла т ук .
Ан г о г ле д аше м ълч а ли во , н о н е к аза н и що . Ч ув с тв ай к и
н а п реж ен ие то , Е ли се н ам ес и :
— З а що к а за, ч е е тря бв а ло д а дой де ш? Ня м а ш ли м и до ве р ие ?
Ан с е и зв ър н а к ъм д ъщер я с и .
— Т ук не с та в а в ъпрос за до в ер ие . А за Л о н . Т о й ми с е об ад и в чер а
в е чер т а, за д а р азг ов аря с м е н з а Ной и с е г а п ътув а н ас ам . Из г ле жд аше
м но го р азс тро е н и ре ши х , ч е тря б в а д а зн а е ш то в а.
Е ли с и пое в ъ зд ух .
— Т о й ид в а н ас ам ?
— По н е так а к аз а. Дор и с и о т лож и д е лото за с лед в ащ ата се д м иц а.
Пре дпо ла г ам , че с коро ще б ъде в Ню Бер н , ако н е е вече пр ис тиг н ал.
— Т и к ак во м у к аза?
— По ч ти н и що . Но т ой зн а е в с ич ко . С по м н и л с и е , ч е м у б я х
с п о ме н ал а за Но й п ред и м но г о в ре ме .
Е ли пр е г лът н а с ус и ли е .
— К аз а ли м у, ч е с ъм тук ?
— Не . И н я м а д а г о н апр авя . Т о в а е н ещо м еж д у те б и н е го . Но
п о зн ав а йк и го , аз с ъм с и г ур н а, ч е т о й ще т е о ткр ие тук , ак о о с т анеш .
Дос татъч но е с а мо д а пр ов еде ня к о лко те л ефо нн и р аз го в ор а. В иж д аш , ч е
аз в се п ак те н аме р и х.
М ак ар и п ри те сн ен а. Е л и с е ус м и хн а н а м ай к а с и .
— Б ла г од аря ти — к аз а т я и Ан п р о те гн а р ъ к а към нея .
— З н ам , че с те б с ме р азлич н и , Е ли , и ч е г ле д аме н а не щ ата по
р а злич е н н а чи н . Аз н е с ъм с ъв ър ше н а, н о н ап р ав и х к ак во то м ож ах , з а д а
б ъ деш щ аст ли в а. Аз с ъм тво я м айк а и в и н аг и ще бъд а так ав а. К ое то
о зн ач а в а, че в и н аг и ще те о б ич а м .
З а кр атко Е ли ос т ан а за м ис ле н а и с лед то в а по п и та:
— К ак во тря б в а д а н ап р а вя ?
— Не з н ам , Е ли . Р е ше н ие то с и е тв ое . Но т ряб в а д а го п ре ми с ли ш
до бре . Про с то се оп и т ай д а си о тго вори ш к ак во б и и с к ала .
Е ли се и з в ърн а н а с тр а н и с ъс зач е рве н и оч и . М и г по -к ъс но по б уза та й
се т ърк ул н а с ълза .
— Не з н ам … — Глас ъ т й заг л ъхн а и м ай к а й с тис н а р ък ата й . Ан
п о г ле д н а Но й , ко й то се деше с н ав е де н а г ла д а и с луш аш е в н и м ате лно .
С ле д к ато р аз бр а н аме к а й , то й к и мн а и и з ле зе о т с т ая т а.
Ко г ато вр а тата с е з атв ор и . Ан п р оше п н а :
— Об и ч аш ли го ?
— Да, — о тв ър н а Е ли ти хо . — Пр и т о ва м н о г о .
— А о б ич а ш л и Л он ?
— Да, н о п о др уг н ач ин . Не , к ак то об ич а м Ной .

65
— Т и н ико г а ням а д а о би ч аш няк о го т о лко в а, ко лко то него — к аз а
м ай к а й и п ус н а р ък ат а н а д ъщеря с и . — Аз н е м о г а д а в зе м а т ов а ре ше н и е
в ме сто те б , Е ли . Изб ор ът е и зця ло тв ой . Но и с к ам д а з н ае ш , ч е т е о б и ч ам ,
и ч е ви н аг и щ е те о б ич а м . Зн ам , ч е от то в а н я м а д а т и с тан е по -леко , но
н е мо г а д а н апр а вя н ищо п ове че .
Т я посе г н а к ъм д жоб а с и и и зв а д и о т та м п ак ет с п ис м а, в ър з ани с
в р ъв . Пли к о ве те б я ха с тар и и ле ко пожълт е ли .
— Т ов а с а п ис м ата н а Но й . Аз н е г и и з хв ър ли х и н ико г а не г и
о твор и х . З н ам , че не тря бв аше д а ги кр ия о т те б и с ъж аляв ам за тов а. Но
п р ос то с е о п и тв ах д а те пр е д п азя . Не раз б ир ах , ч е …
Шо кир а н а, Е ли в з е п ис м ат а и з ад ърж а р ък ата с и в ър ху тя х.
— Т ря б в а д а т ръг в ам , Е ли . Пр е дс то и ти д а в зе м еш в а жн и ре ш ен ия и
н я м аш м но го в рем е . Иск аш ли д а ос тан а в г р ад а ?
Е ли по к лати гл ав а.
— Не , щ е тр яб в а д а се сп р авя с то в а с ам а.
Ан к и м н а и и зв е с тно вр ем е о ста н а, з аг ле д ан а в д ъщер я с и . Най -н ак р ая
с т ан а, з ао б и ко ли м ас а та, н а в ед е се и я ц е лун а п о б уз ата . Пр оче те в ъп р ос а
в оч и те н а Е ли , ко г ато тя се и з пр ав и и я пре г ър н а.
— К ак в о ще п р ав и ш? — п оп и та м ай ка й , п р и т иск ай к и я до с ебе с и .
Пос ле дв а д ъ лг а п ауза.
— Не зн а м — к аза н ак р ая Е ли . — Б л агод аря ти , ч е д о йде . Об и ч ам те .
— Аз с ъщо .
Док ато я и зп р ащ аше до в р ата та, н а Е л и й с е с тор и , ч е м айк а й
п р оше п н а «По с л уш ай с ър ц е то с и », н о м о же б и пр ос то та к а й с е с тор и .

На к ръс т о път

Но й о тв ор и в ход н ата вр ата н а Ан Не лсън .


— До в иж д ане , Но й — к аза тя ти хо .
Т ой к и мн а м ъл ч алив о . И д в а м ата зн а е ха, ч е н я м а к ак во д а с и к аж ат.
С ет не т я из ле зе и з атв ор и в р ата та с ле д се бе с и . Но й я в идя к ак с яд а в
ко лата с и и пот ег ля , бе з д а по г лед не н азад . Ан б е ш е с и лн а ж ен а и т ой
зн аеш е , че и Е ли бе к ато нея . Но й н а д н ик н а в ъ в в сек и д н ев н а та, в и дя Е ли
д а с ед и с н а ве де н а г лав а и тр ъг н а к ъм ве р ан д а та, р азб ир а йк и , ч е и м а
н ужд а д а б ъ де с ам а. На с тан и се н а с т ар ия с и лю лее щ се с то л и се за г ле д а
в р ек а та, к оя то в л ач еше в од и те с и над о лу, д о к а то м и н ути те с е н иж е х а
е д н а п од ир др уг а.
С то р и м у с е , ч е беш е м ин ал а ц я ла в еч н ос т, к о г ато ч у з ад н а та в р ат а д а
се о тв аря . Т о й н е я п ог ле дн а — п о н як акв а п р и ч ин а н е н ам ир аше с ме ло с т
— а с а м о я ч у д а с я д а н а с то ла д о не го.
— С ъж ал яв ам — к аза Е ли . — Ня м ах н и к ак в а п р едс т ав а, ч е щ е стан е
та к а.
Но й пок лати г ла в а.
— Ня м а за що . И д в а м ата зн а е хме , ч е н е що та ко в а р а но и ли к ъс но ще
се с л уч и .
— В ъп р ек и то в а е т р уд но .

66
Нак р ая с е и зв ър н а к ъм н ея и пос е г н а да хв а н е р ък а та й .
— М ог а ли д а ти п о мо г н а н як ак ?
Т я пок лати г л ав а.
— Не . Т ря бв а д а с е с пр а вя с то в а с ама. Но н е м о г а д а р еш а к ак во д а
к а ж а н а Л о н . — Е ли с в е де п ог ле д и гла с ът й с т ан а ти х и н я к ак д але ч ен ,
ся к аш г оворе ше н а с е бе с и : — Пр е дп о лаг а м , ч е в с и чко зав и с и о т то в а
ко лко зн ае то й . Ак о м ай к а м и е п р ав а , то й мо же д а и м а п одо зре н ия , н о н е
м оже д а б ъд е с и г ур е н в н ищо .
Но й п оч ув с тв а с том а хът м у д а с е с в и в а. К ог ато н ак р ая з аго вор и ,
г л ас ът м у б еше р а ве н , но тя до лов и , ч е г о е н ар ан и ла.
— З н ачи н е с мя та ш д а м у р аз к аж еш за н ас , так а л и ?
— Не зн ам . На и с ти н а н е з н ам . Док а то б я х в ъв всек и дн ев н ата , хи ляд а
п ът и с е з ап и т ах к акв о н а и с ти н а и ск ам о т ж и в о т а с и . — Е ли с ти с н а р ък ат а
м у. — И з н ае ш ли к а к ъв бе ше о тго вор ът . От гов ор ът беш е , ч е иск ам д в е
н е ща . Пър во , ч е и с к ам те б . И в тор о , че и ск а м д а б ъд а с теб . Об и ч ам те и
в и н аг и с ъм те об и ч ала .
Т я с и пое д ъл боко в ъзд ух, п р ед и д а про д ълж и ;
— Но и с к а м с ъщо вс ич ко д а за в ърш и д о бре , б е з н и ко й д а б ъд е
ог ор че н . И зн ам , ч е а к о ос т ан а тук , ч ув с тв ата н а н я ко и мо и б ли зк и ще
б ъ д ат н ар а н ен и . Ос о бе но тез и н а Л о н . Аз н е те и злъ г ах, к о г ато ти к а зах,
че го о б ич ам , м ак а р и по др уг н ач и н . Т о й м и е ск ъ п и то в а ня м а д а бъд е
че стно к ъм н ег о . Ак о ос та н а тук , щ е ог орч а о ще и с ем е й ств о то , и
п р и ятел и те с и . Т о в а б и б и ло п р ед ат е лс тво с пря мо в с ич к и , к о и то
п о зн ав а м … и н е ми с ля , ч е м о г а д а го нап р авя .
— Т и не мо жеш д а ж ив ееш за р ад и д р уг и те . Т ря б в а д а н апр а ви ш
о н ов а, к ое то е пр ав и лно за те б , д ор и на д р уг и те т ов а д а н е и м х арес а.
— З н а м — о тв ър н а тя , — но к ак во то и ре ше н и е д а в зем а , аз щ е тряб в а
д а ж и ве я с не го с ле д то в а. З ав и н аг и . Ето защо н е б и х и с к ала д а с ъж аляв ам
за и з бор а , к о йто щ е н ап р авя . Р азб ир аш ли м е ?
Т ой п ок лати гл ав а и с е о п ит а д а г овори с п око й н о :
— Не . Не и ак о то в а о зн ач ав а д а те заг уб я . Не б и х мо г ъл д а по не с а
то в а о тно во .
Т я не к аз а н ищо и с в е де г лав а. Но й п ро д ълж и :
— М ож еш ли п рос то д а с и т ръг не ш о ттук , б е з д а п о гл ед не ш н аз ад ?
Е ли пр е хап а ус тн и , з а д а н е с е р азп л аче и се тн е о тго в ори хр ип л и во :
— Не зн а м . В ероя тно , н е .
— И щ е б ъде ли ч ес тн о к ъ м Ло н , ак о пре з ц я лото в ре м е ми с ли ш з а
мен?
Т я не о тг овор и в ед н аг а . В ме с то то ва с тан а , и з б ърс а ли це то с и и
тр ъг н а к ъм к р ая н а ве р анд ата, к ъ де то с е о б ле г н а н а п ар апе т а. С кр ъс ти
р ъ це п ре д г ър д и те с и и се заг ле д а в ъ в в од ата .
— Не — о тв ър н а тя н а кр ая ти хо .
— С е г а вс ич ко е р а злич но , Е ли — к аза то й . — Ни е в е че с ме зре ли
хо р а и и м ам е пр ав о д а и зб ир аме . Ние тр я бв а д а бъде м зае д но . Т ак ав а е
н а ша та с ъдб а.
Но й се пр и б лиж и к ъм н ея и с лож и ръка н а р а м о то й .

67
— Не и ск ам д а пре к ар ам ос та тък а о т ж и во т а с и , тъг ув айк и по теб и
п р ед ст авя йк и с и ко лк о хуб ав о е мо же ло д а б ъд е вс ич ко . Ос т ан и с ме н ,
Е ли .
Оч и те й з апо чн а ха д а с е п ълн ят с ъс с ъл зи .
— Не зн а м д а ли м ог а — п ро ше п н а тя нак р ая .
— Да , м о жеш . Е ли … н е м о г а д а б ъ д а щ а с тли в , зн а е йк и , ч е с и с ня к ой
др уг . Т ов а щ е ме уб и е . Ни е и м ам е не що и зк люч и телн о р яд ко ,
ск ъпо це н но … Т о е пр ек але н о кр ас и в о , за д а г о за хв ър л им п рос то т ак а.
Т я не о тг о вор и и м алк о по -к ъс но Но й н еж но я о б ър н а к ъ м с е бе си , в з е
р ъ це те й и п о тър си п ог ле д а й . Нак р ая Е ли вд и г н а оч и , п ълн и с ъс съ лзи .
С ле д дъл го м ълч ан ие то й и зб ърс а с ълзи те от с тр ани те й и я по г ле д н а с
об ич и б ол к а, до сещ айк и с е в еч е к ак во ще б ъд е ре ше ни ето й .
— Ня м а д а о с т анеш , н а ли ? — к аз а т о й с т ъж н а ус м и вк а. — Ис к а ш, н о
н е мо же ш.
— О, Но й — и зхли п а Е л и и о ч и те й о тн о во с е н а п ълн и ха с в л аг а. —
Мо ля те , о пи та й с е д а р азбе ре ш …
Но й пок лати г ла в а, з а д а я с пре .
— З н а м к ак во се о пи тв аш д а м и к аже ш… Про че то х г о в оч и те т и . Но
о тк азв ам д а г о р а збер а, Е ли . Не и ск ам в си ч ко д а с в ърш и т ак а . Не иск ам
н и що д а с в ърш в а . Но ак о с и тр ъг не ш, и д в ам а та з н ае м , ч е н я м а д а с е
в и д им н ико г а по веч е .
Е ли об л ег н а г л ав а н а г ър ди те м у и с е р азхл ип а, д о к ато Но й се б ор еш е
с ъс с об ст ве н и те с и с ълзи . Т ой об г ърн а р ам ен е те й .
— Е ли , н е мо г а д а те н а к ар а м д а о стан е ш с ме н . Но к ак во то и д а с е
с л уч и в жи в о та м и , н ико г а н я м а д а з абр а вя тези по с ле д ни ня к о лко д н и с
те б . Т о лк о в а м ног о г о д ин и бя х ме ч тал тов а д а с е с б ъд н е .
Но й я ц е лун а н е ж но и те се пре г ърн а ха п о с ъщия н ач и н , к акто п ре д и
д в а д н и , ко г ато тя с лезе о т ко ла та с и . На й -н а к р ая Е ли с е о тд р ъп н а и
и з б ърс а с ълзи те с и .
— Т ря б в а д а с и с ъб ер а н ещ ат а, Но й .
Т я в ле зе в к ъщ ата, а то й о с тан а д а с е д и , п ре г ър бе н н а с то л а с и ,
с л уш ай к и к ак о би к а ля в ътре , тъ рс ей к и в е щи те с и . Ня ко лк о м и н ути п о -
к ъс но Е ли и зле зе с б а г аж а с и и т р ъгн а к ъм н е го с н а в еде н а г лав а. По д ад е
м у р и с ун к ат а, коя то бе н апр ав и ла таз и с утр и н и ко г ато я в зе , то й в идя , ч е
н е е с пр я ла д а п лач е .
— Е т о , Но й . Нар и с ув а х я за т е б .
Но й р аз в и б ав н о ли с та хар тия , в н и м ав ай к и д а н е го с къ с а.
На н е го и м аш е д в е и зо бр аже н ия , кои то се з ас тъп в ах а ед н о в ър х у
др уг о . На п р е де н п ла н , з ае м а йк и п о -го ля м ата ч ас т о т л и с та, б е то й
с а м ия т, н о к а кто и зг л еж д аше с ег а, а н е п р ед и че тир ин ай с е т го ди н и . Но й
за б е ля за, ч е мо лив ът й б е уло в ил в сяк а ч ер та о т ли ц е то м у, в к люч и те лно и
б е лег а . С як аш бе г ле д ала н я к акв а н е гов а с корош н а с н и мк а.
На зад е н п ла н бе ф ас ад ат а н а к ъщ ат а. И т ук д е т ай ли те о тно во бя х а
п р ес ъзд аде н и с н е вероя тн а точ нос т , сяк а ш Е ли бе ск и ц ир ал а р и с ун к ата си ,
се де йк и по д г о лем ия д ъб .
— К р ас ив а е , Е л и . Б лаг о д ар я т и . — Т ой о п ит а д а с е ус м и хне . — К аза х
ти , ч е си и с ти н с ки худ о ж ни к .

68
Е ли к им н а, с тое йк и с н аве де н а г л ав а и с ти с н ати ус т н и . Вре ме б еш е д а
в ър в и .
Т е тр ъг н аха б ав н о к ъм ко ла та, б е з да р азг о в ар я т. Ког а то с ти г н аха,
Но й я пре г ър н а отн о во , ч ув с тв ай ки в о ч и те м у д а н ап и р ат с ъл зи . Це л ун а я
п о ус т ни те и п о дв е те б узи и с етне док ос н а лек о с пр ъс т ме с тат а, ко ито
б е ше ц е лун а л.
— Об и ч ам те , Е ли .
— И аз те об ич ам .
Но й о тв ори вр ат ата н а ко ла та и те се ц е лун ах а о ще ве д н ъж . Т я се дн а
за д во лан а , б е з д а от к ъсв а оч и о т н его . По с ле с лож и п а ке та с п и см а в
ч а н тат а с и н а с ъсед н ата с ед ал к а, п осе г н а к ъм к лючо ве те и за п али .
Дв и г ате ля т за бобо т и не тър п е ливо . Б е ше вре ме .
Но й б ут н а в р ата та с д в е р ъце и Е ли св а ли про зо ре ц а , и зп ив а й ки го с
п о г ле д , ся к аш се о п и тв аше д а за п ом н и с и лн и те м у р ъц е , н е пр ин уд е н а та м у
ус м и вк а , заг о ря ло то м у ли ц е … Т я прот е гн а р ък а к ъм н е го и т о й в е дн а г а я
п о е , зад ър ж айк и в д л а ни те с и .
— Ос т ан и с ме н — к аза Но й бе ззв уч но и п о ня к ак в а пр ичи н а о т то в а я
за бо ля о ще п о вече . С ълзи те о т но во по те ко ха по с тр ан и те й , н о ня м аше
с и ли д а про д ум а. Нак р ая тя и зв ър н а н ео хо т но п о г ле д и о тдръ п н а р ък ат а
с и . С ло ж и ко ла та н а с к орос т и н а тис н а леко п ед а ла н а г аз та. Ак о н е
тр ъг не ше се г а, н я м аш е д а го н апр ави н и ко г а. Но й о тс тъпи кр ач к а н аз ад .
Т ой б е и зп ад н ал в ня к акв о по лус ън н о с ъс тоя ни е , г лед ай ки к ак
ав томо б и лът б авн о по те г ля и ч ув ай к и хр ущ ен ето н а ч ак ъ ла по д г ум и те .
Ко л ата за в и , о тп р авя й ки се к ъм п ъ тя , ко й то ще ше д а я о тве де в г р ад а .
Т я си о тив а … Е ли с и о т ив а ! И о с ъзна в ай к и то в а, Но й п оч ув с тв а , ч е
ц е лият с в я т се зав ър та п од кр ак ат а м у.
Ко л ата се п ри б ли ж и и м и н а п о кр ай не г о . Е ли м у м ах н а з а п о с леде н
п ът , б е з д а с е ус м и х н е , и ув е лич и скор ос тт а. Т о й й м ахн а н е м о щно в
о тго во р . «Не с и о т и в ай !», и с к аше д а и зв и к а Но й , д о к ато тя с е
о тд але ч ав аше . Но н е к а за н и що и м и н ута п о -к ъс но ко лата с е с кр и о т
п о г ле д а м у. Ос тан а ха с ам о с лед и те от г ум и те й .
Но й ос та н а та м д ълг о , бе з д а по мр ъд не . Б еше си от и ш ла то лко в а
н е оч акв ано , к о лкото б е д о ш ла. Т оз и п ът зав и н аг и . З ави н аги .
Т ой за твори о чи и о тново в ид я к а к к о лата с е отд алеч ав а пос те пе н но
о т не го , о тн ася й к и с ър це то м у.
Но с ъщо к ато м а йк а с и , т я н и то за м иг н е по г лед н а н а зад .

П и с мо от вче ра

Т р уд но бе ше д а се к ар а с ъс с ъл зи в очи т е , н о Е ли все п ак с мя таш е , ч е


щ е ус пее д а н аме р и п ътя си до хоте л а. Б еш е о тв ор и ла про зоре ц а с
н а д еж д ат а, че с ве ж ия т в ъзд ух щ е й п о мог н е д а дой де н а с ебе си , н о тов а
к а то че ли н е по м аг а ше . Ни щ о не мо жеш е д а й по мог не .
Ч ув с тв аше с е ум о ре н а и с е п и т аш е д ал и щ е ше д а и м а с и ли д а
р а зго в аря с Л о н . И к ак в о щ еше д а м у к аж е ? В се още н я м аш е н ик ак в а и дея ,

69
н о се н адя в аш е , че щ еше д а и з м и с ли н е що , п ре ди м о ме н тът д а д ой де .
Нал аг аш е с е .
Ко г ато с тиг н а по д ви ж ния мос т, ко й то щеш е д а я и зв е де н а Ме й н
С тр и й т, веч е с е б еше п о ус пок о и ла. Не н ап ълн о , н о дос т атъч но , за д а
р а зго в аря с Ло н . Или п о не т ак а й се и ск а ше д а вя р в а.
Дв и же н ие то не б еше н а тов а ре но и о т в ре ме н а в ре ме Е ли с е
за г ле жд аше в с луч ай ни те ми н ув ач и по ули ц и те н а Ню Б ер н , ко и то о ти в ах а
н я к ъд е по р або т а. В д вор а н а е ди н се р ви з ав то мон т ьор с е бе ше н аве л н ад
д в иг ат еля н а н о в а к о ла, а д о н е го сто е ше д р уг м ъж , в е роя т но
со бс тв е н ик ъ т й . Две же н и с д е тск и ко л ичк и в ървя х а по ули ц а та и с и
б ъ бре ха , док а то о б ик аля ха м аг а зи н и те. До бр е о б лече н г оспо д ин с ч ан та в
р ък ата в ър веш е е н ерг и ч но пре д в итр и н ата н а б иж уте р ск ия м а г аз и н
«Хър н с »
З а в и и ви д я м л ад м ъж д а р а зтов ар в а ба к алск и с ток и от к ам ио н , ко й то
о тч ас т и пре преч в аше п ъ тя . Нещо в дв и же н ият а м у ся к аш й н ап о мн и з а
Но й , к о г ато и зте г ля ше к ле тк ит е с р а ц и о т кр ая н а п р и с тан а .
З а бе ля за хо те л а м алко по -н ад о лу в кр ая н а ули ц ата, д о к ато ч ак а ше
с в е тоф ар а н а е д н о кр ъс то в и ще . По е с и в ъз д ух, к о г ато с ве тн а зе ле но , и
п о тег л и б а в но к ъм п а рк ин г а, к о йто хо те лъ т де ле ше с н я ко лко п о -го ле м и
м аг ази н а. В ли за йк и в ътр е , в и дя ко лата н а Л о н точ н о до в ход а . М ак а р
м яс то то до нег о д а бе ше с во бод но , тя г о по дм и н а и с и изб р а д р уг о м алк о
п о -н ат атък .
З а в ър тя к люч а и д в и г ате ля т п окор н о зам л ък н а . Отв ор и ж аб к ата и
и з в ади о т т ам о г лед а лце и ч е тк а з а к ос а, к о и то л еж аха в ър х у к ар та н а
С ев ер н а К аро л и н а. Пог ле дн а се и в и д я , ч е оч и те й с а още з ачер ве ни и
п о д п ухн а ли . С ъщо к ак то в чер а с лед д ъж д а, тя с ъж ал и , ч е ня м а гр и м ,
м ак ар д а с е с ъм няв а ше , че ще ше д а й п омо г н е м н о го . Оп и т а с е д а в ч еше
ко с ата с и н а е дн а с тр ан а, с е тне н а д руг а та, р а збр а , ч е ня м а с м ис ъл и с е
о тк аза .
Пос е г н а к ъм ч ан та та с и , о твор и я и в и дя о тн ово с татия та , к оя то я
б е ше до в ела тук . Т о лко в а мно го нещ а се бя х а с луч и л и о тто г а в а. Т р уд но й
б е ше д а по вяр в а , ч е бя ха ми н ал и сам о тр и се д м и ци . С тр ув аш е й с е
н е възмо жн о д а е п ри с ти гн ала тук е д в а з ав ч е р а. Ся к аш б е м и н ал ця л ед и н
ж и во т с лед о н а зи п ър в а ве чер п ри Но й.
В коро н и те н а д ър ве тат а ч ур улик аха с ко рц и . Об ла ц и те бя х а
за п оч н а ли д а с е р азк ъс в ат и Ели в иж даш е меж д у тя х ив и ц ите с и н ьо н е бе .
С лън це то о ще н е беш е си л но з ар ад и л ек ат а м а р аня , н о и тя ск оро щ еше д а
се р а зсе е . Оч ер т ав а ше с е пр екр асе н ден .
Т ов а б е де н , ко й то би и ск а ла д а п ре ка р а с Но й и до к ато м и с леше з а
н е го , тя с и спо м н и з а п и с м ата , ко и то м ай к а й й беше д ала и п о сег н а к ъм
тя х.
Р а зв ър з а п аке т а и зап о ч н а д а р азп еч ат в а п ър во то п и с мо , н о се т не с е
о тк аза . Мо же ше д а пр ед по ло жи к ак во п и ше ше в н е го — не що с ъв с ем
п р ос тич ко , с по мен и о т ля то то , мо же би н як ак в и в ъпрос и . По о но в а вре ме
то й вс е п ак б е оч акв ал н я к ак ъв о тгов о р о т н ея . З а то в а в зе п ос лед но то
п и с мо о т д ъ но то н а п ак е та. Про щ а лното п ис мо . Т о я и н терес ув аш е м но г о
п о в ече о т др уг и те . К ак во й бе ше н ап исал в н е г о ? Ка к го беше к аз ал?

70
Пли к ът бе ше тън ъ к . Ед н а и ли мо же б и д ве с тр ан и ц и , н е по в ече .
К ак во то и д а с ъд ър ж аше т ов а п ис мо , то не бе ше м ного . Е ли г о о б ърн а . На
г ър б а и м аше с амо адр е с в Ню Дж ърси . Ни к ак в о и м е . З ад ърж а йк и д ъ х т я
за п оч н а д а о т в аря п л ик а с но кът .
Р а зг ън а л ис та и н ай -н ап р е д в идя д ат ата — м ар т, 1 93 5 г .
Б е ше й п ис а л д ве год и н и и по ло ви н а , б е з д а по л уч и от н ея о тг овор .
Пре дс та ви с и го к а к с то и н а с таро б юро , о бм ис ля йк и д ум и те си ,
зн ае йк и по н як ак ъв н а ч и н , ч е то в а е к р ая т , и й с е с тор и , ч е в и жд а п о
ха р тия т а с лед и о т с ълзи . Ил и п р ос то въ обр аже н ие то й си п р ав еше ше г и .
З а поч н а д а ч е те п од м ек ат а с лънче в а с в е тли н а, к оя то в ли за ше п ре з
п р озор е ц а н а к о ла та.
«С к ъпа моя Е ли ,
Не з на м ка кво д а ка жа пове че , ос ве н че н е м о жах да спя ми на ла та
но щ, з ащо то з наех , ч е ме жду на с вси чко е с в ърши ло . Стр а нно е оно ва ,
ко е то чу вс твам , ка то че ли не мог а да с вик на с тази мис ъл, н о
по г ле ждай ки наза д , раз бира м , че никог а н е е мо г ло да б ъде др у гоя че .
Т и и а з с ме раз ли чни . Ние ид ва ме о т раз ли чни с ве то ве и въпре к и то ва
ти бе ше о наз и , к оя то ме на у чи к а кво е любов та . Ти ми по ка за ка кво е д а
об и ча ш и с е га а з с ъм по -доб ър чове к бла год аре ние на те б . Не и ск а м
ни ко га да за бравя ш то ва .
Не с ъжа ля ва м за о но ва , кое то се с лу чи . На про ти в , у ве ре н съм , че ни е
и ма х ме не що и с тин ско и с е рад ва м , че п ъти ща та ни се сре щнаха , м а кар и
з а то лк ова к ра тко вре ме . И а ко се с ре щ не м в ня ка к во да ле ч но б ъде ще ,
ак о с е види м в някой на ш сл ед ващ жи во т, аз щ е ти с е у с мих на с ра дос т и
щ е си спо м ня к ак п ре ка рах ме ед но л ято п од д ър ве та т а и ка к с е на у чих м е
да оби чам е . И м ож е б и з а е дин кра тък м иг , и ти щ е по чу вс тваш с ъщо то ,
щ е ми се у с мих не ш в о тго во р и ще о твори ш очи те си за спо м е ни те ,
ко и то в ина г и ще ни с в ърз ва т.
Оби ча м те , Е ли .
Ной»
Т я про ч е те пи смо то о тново , то зи п ът п о -б авн о , и се тне о ще в ед н ъж ,
п р ед и д а г о п ъхне обр атно в п лик а . П ре дс т ав и с и го о тно во к ак п и ше и з а
м оме н т с е п око ле б а д али д а не г о пр оче те още ве д н ъж , но зн ае ше , че н е
м оже д а се б а в и по веч е . Л о н я ч ак а ше .
Кр а к ата й бя ха к а то о мек н али , ко г ато с ле зе о т ко лата . С пря се з а м и г ,
п о е с и д ъ лбоко д ъ х и до к ато прес ич аше п ар к и нг а , о съз н а, ч е в се още н е б е
ре ши ла к акв о д а м у к а ж е .
Отг о вор ъ т д о й де , е д в а ко г ато пос е г н а к ъм вр а тата и ви д я Ло н д а с то и
в ъ в фо айе то н а хо те ла .

З и ма за д ва ма

Ис тор ия т а с в ър шв а тук и аз за тв а р ям т е тр ад к ат а, с в аля м оч и л ата с и и


и з б ърс в ам о ч ите с и . Т е с а ум ор е ни и з ачер в е н и , но до то зи мо ме н т н е с а
м и и зне вер и ли . М ак ар д а зн ам , че и тов а щ е се случ и с коро . Ни то те , н и т о
аз м о же м д а п род ълж а в ам е зав и н аг и . С е г а я г л ед ам , н о тя е и зв ърн ал а

71
г л ав а н ас тр ан и к ъм п ро зор е ц а. З аре я ла е по г ле д к ъм дв ор а, к ъде то
п а ц и ен т и с е р азхо жд ат с ъс св о и п р ия те ли и р од н ин и .
Оч и те ми прос ледя в ат н ей н и те и се г а и д в ам ат а г лед ам е дв ор а. Пре з
в с ичк и те те зи год и н и то зи р и туал н и ко г а н е се п роме н и . В сяк а с утри н ,
е д и н ч ас с ле д з ак ус к а, т е за по чв а т да п р ис ти г а т. М лади хор а , с ам и и ли
с ъс се ме йс т в ата си , и д в ат д а п о се тя т т е зи , к ои то ж и в ея т тук . Т е нося т
с н им ки и п од ар ъц и , с едя т с б ли зк и те с и н а пе й ки те и ли с е р а зхо жд ат по
ал е и те , о п ас а ни с д ърве та, о ли це тв оря в ащи п рир о д ат а. Ня ко и с а д о ш ли
тук з а ц я л де н , но по в ече то ще с и тр ъгн ат с ле д няко лко ч ас а и ко г ато то в а
с т ане , в и н аг и с е и зп ълв а м с тъг а за о не з и , ко и то о с тав ат тук . По н я ког а с е
п и т ам к акво с и м и с лят м о и те пр ия те ли , к о г ато в и жд ат лю б им и те и м хор а
д а за м и н ав ат с ко ли те с и , но зн а м , ч е то в а не е моя р аб о та.
Ни ко г а не г и п и т ам , за що то с ъм н а учи л, ч е в с ич ки н ие и м аме пр ав о
д а и м а м е т ай ни . Но се г а аз щ е ви р азк аж а е д н а о т мо и те .

Ос т авя м те тр ад к ата и л уп ата н а м ас ата д о ме н , ч ув с тв а йк и бо лк а та в


ко с ти те с и , и още ве дн ъ ж с и д а в ам с ме тк а за с т уд а, ко й то е с ков а л
кр ай н иц и те м и . Не по м аг а дор и ч ет ен е то под то п ло то утр ин но с лън це .
Т ов а в еч е н е м е и зн е н ад в а, з ащ ото зн ам , ч е п ре з п ос ле д н и те го ди н и
тя ло то м и с и и м а сво и со бс тв е ни п р ав и ла.
Но по ло же н ие то м и н е е ч ак то лк ов а о к ая но . Хор ат а, к ои то р або тя т
тук , м е п о зн а в ат, з н ая т и н е до с тат ъц ит е м и и п р авя т в си чко в ъз мож но , з а
д а се ч ув с тв ам до бр е . Т е с а о с тав и ли г о рещ ч а й н а к р ая м а с ат а и а з
п р о тяг ам д в е те си р ъце к ъм ч ай н ик а. Не м и е ле с но д а с и н алея ч аш а , н о
го п р а вя , з ащ ото и м ам н уж д а н е щ о д а м е с гре е и се н ад я в ам , ч е ус и лие то
н я м а д а по зв о ли д а р ъж дя с ам н ап ълн о . А н я м а с ъмн ен и е , че с ъм веч е
р ъжд яс ал , к ато з ахв ър ле н а н а б ун и щ е то с тар а ко ла .
Т аз и с утри н й че то х, к ак то и в ся к а друг а с ут р и н , за щ о то тов а е не що ,
ко е то т ряб в а д а п р авя . Не о т ч ув с тв о з а д ъ лг , м ак ар м но зи н а д а с и
об я сня в ат по ве д е ни ето м и точ н о та к а. Ис т и н ата е , ч е аз с и и м ам д р уг и ,
п о -ро м а н тичн и пр ич и ни . Б и х м ог ъл д а в и р а зк а жа з а т я х и се г а, н о е още
р а но , и н е е о с об ен о п ре пор ъч и те лн о д а с е го во ри за р о м а н ти к а пр е д и
об я д , и ли п о не н е и в м о я с луч ай . Ос ве н т ов а н я м ам п ре дс тав а к ак ъв
об р ат мо г ат д а пр идо б ия т не щ ата и а ко тр яб в а д а б ъд а ч ес те н , не б и х
и с к ал д а хр ан я п ре к а ле но го лем и н аде жд и .
С ег а н ие пре к арв а ме вс ек и д ен за едн о , но но щи те с ме р а зд е лен и .
Док тор и те м и к аза ха, ч е не м и е поз во ле но д а я в и жд ам , с ле д к а то с е
с т ъмн и . Р а зб ир ам п р ич и ни те м ного доб р е и м а к ар д а г и пр ие м ам , о т вр е ме
н а в ре ме н ар уш ав ам п р ав и л ата. По няког а с тав ам пр е з но щта, и зм ъкв ам с е
ти хо о т с тая та с и , от и в ам в н е й н ат а и я г ле д ам к ак с п и . З а то в а тя не зн ае
н и що . В ли з ам , н аб люд ав ам я к ак ди ш а и с и м ис ля , че ако н е я бя х
ср е щ н ал, в ероя тно н и ко г а н я м аше д а се о же ня . И д о к а то г ле д ам ли ц е то й ,
ли ц е , кое то поз н ав ам по -д обр е о т св ое то , аз зн а м , че и аз о зн ач ав а х
м но го , ак о н е и п ов е че , за н е я . До ри н е б и х м о г ъл д а о бя с ня к о лко е
в а ж но то в а за м е н .
По ня ко г а ко г ато с тоя там , си м ис ля к ак ъв к ъс ме тлия съм , че бя х
ж ен ен з а н е я по ч ти ч етир и йсе т и де ве т го д и н и . Др уг ия месе ц ще с тан а т

72
то лко в а . Т я ме с луш а д а хър к ам п р е з първ и те че ти р ий се т и п е т г од ин и , н о
с ле д то в а се н ало ж и д а с п и м в о тд е лни с таи . Аз с а м ия т н е спя до бре бе з
н е я . Мя там се , в ъ р тя с е и к о пн ея за то п ли н ат а й , д о к ато ле ж а с от воре н и
оч и пре з по -го лям ат а ч ас т о т но щ т а, г лед ай ки к ак се нк ите т анц ув ат п о
та в ан а к а то т рън и , ко и то се тър к а ля т и з п ус т и ня т а. С пя п о д в а ч а с а, ак о
и м а м къс ме т, и в с е о ще с е б уд я пр е д и зор и , м ак а р д а ня м ам о бя с не н и е
за що .
С ко ро вс ичко ще св ър ши . З н а м то в а. Т я не г о зн ае . З ап ис к и те в
д н е в ни к а м и с та в ат вс е п о -кр а тк и и ми о т нем ат вс е п о -м а лко вре ме . Пи ш а
п р ос тич ко , за що то п ов ече то м и д ни си п р и ли ч ат к ато ед и н . Но дов ечер а
с мя там д а пр еп и ша е дно с ти хо творе н ие , кое то м и д а де ед н а с ес тр а,
ре шав ай к и , ч е ще м и ха рес а . Т о запо ч ва так а :
«Ни к о г а пре ди т о зи ч ас
н е съ м и з п итв а л а з лю бов так ав а,
г л ед ам ч уд ния й л и к в з ахла с и к ато че ли с тъп в ам в ъв жа р ав а . »
По не же веч ер и те с ъм с во бод е н , с ъсе д ит е че с то м е мо ля т д а г и
н а в ес тяв ам . Об и к но ве н о го пр ав я , защо то с ъм че те ц и с ъм н уж е н , и ли
п о н е т ак а м и к а зв а т. Вся к а ве чер тр ъг в ам п о кор идор и те и реш а в ам п ри
ко го д а о т ид а. Ня м а м р а зпис ан ие , н о д ъл боко в с е бе с и в и н аг и з н ам к о й
и м а н уж д а о т ме н . Ког ато о твор я не ч ия вр ат а, аз в и жд ам с тая к ато мо я та,
в и н аг и по лутъм н а и ос ве те н а о т о тб ляс ъц ите н а «К о ле ло то н а к ъс ме та » и
ос ле п и те лн а та ус ми вк а н а во дещ ата . Об зав е жд ане то е с ъщо то к ато мое то
и те ле в и зорът об и к но ве но г ър м и , з ащото н ик о й ве че н е ч ув а д о бре .
М ъже и же ни , те м и се ус м и х в ат , к ог а то в ли з ам , и г оворя т
ш еп н е шко м п о сяг айк и д а и зк люч ат ап ар а ти те с и . «Т олко в а с е р ад в а м , ч е
до й де », к а зв ат те и с е тн е ме п и тат за с ъпр уг ата м и . По н яког а аз и м
о тго в аря м . Р а зк азв ам и м ко лко м и ла и о ч аров ат е лн а бе тя и к а к ме н ауч и
д а в и жд а м кр асот ата в с ве та , в ко йто ж и вее м . Ил и за р а н н и те го д ин и о т
н а ши я б р ак , ко г ато бя хме б езк р айн о щ ас тли ви , п рос то д ок ат о с тоя х ме п о д
зв езд но то южн о н еб е . Ил и за п р ик люч ен ия т а н и зае д но , за б ляск ав и те
и з ло жб и в Ню Йо р к и Пар и ж и за в ъ з торже н и те о тз и в и н а к р и ти ц и те н а
е з иц и , к о и то н е р азб ир ам . Но в п о ве ч ето с луч аи а з с е ус м и х в ам и и м
к а зв ам , че е в се т ак а, а т е се и зв р ъщ ат, за щ о то з н ам , ч е н е ис к ат д а
в и жд ам л и ц ат а и м . Т ов а и м н ап ом ня за с о б ств е н ат а и м тле н нос т. С етн е а з
ся д ам до тя х и запо ч в ам д а ч ет а, за д а за г луш а с т р ахов ете им .
«Б ъ д и с поко ен , ч ув с тв а й с е с вобо де н с м е н …
Аз н я м а о т те б д а с е о тв ър н а, до к ато и с лън це то
н е го н а пр ав и ;
до к ато вод и те н е с пр а т д а про б лясв а т з а те б
и ли с т ата н е с п р ат д а ш ум о ля т ,
и м о ите д ум и з а т еб щ е п роб ля с в ат и щ е шумо ля т .»*
[ *С ти хо ве о т Уо л т У и тм ан , «На е д н а об ик но ве н а пр ос ти тутк а » — Б .
п р .]
И с е тн е а з про чи т ам о ще м а лко , з а д а р азб ер ат ко й с ъм :
«Б р одя ця ла н о щ в мо ето в и де ни е …
Нав е жд ам се с о тво р ен и очи н ад ск ло пе н и те оч и
н а с п я щ ите ,

73
с тр анс тв ащ и о б ър к а н , в себ е с и и з г убе н ,
н е с хо де н и п ро тиво ре чи в ,
аз и з ч акв ам , в з ир ам се , н аве жд ам с е и с п ир ам . »
Ак о мо же ше , моя т а же н а ще ше д а ме пр идр уж ав а в м о и те в ечер н и
ек ск ур зи и , защ о то ед но о т м н о го то н ещ а, к о и то т я об ич аше , б еш е
п о е зия та. Ди лан Т о м ас , У и тм ан , Ше кс п и р и ц ар Дав и д о т Пс алм и те .
В ая те ли н а д ум и т е , тв о рц и н а е зик а . По г ле ж д айк и н аз ад , аз се уд и в ляв ам
о т мо е то с тр ан но ув леч е н ие и поня к ога д ори съ жа ля в а м з а не го . Пое зия т а
в н ася м но г о кр асот а в ж иво та, н о и мн ого тъг а, и н а мо и те го д ин и не с ъм
с и г ур е н , ч е е д но то и зк уп в а др уг о то . Чо ве к тр я бв а д а с е н ас лажд а в а н а
др уг и н е щ а, ак о мо ж е . Т о й тря б в а д а п р е к ар а по с лед н ит е с и д н и п о д
с л ънц е то . А а з ще пр ек ар а м мо и те до нощ н ат а л ам п а.
Пр иб ли ж ав а м се к ъм нея и сяд ам на с то ла до ле гло то й . В то зи
м оме н т ме пр о бож д а бо лк а в г ър б а . З а с то те н п ът с и н а п ом ня м , че тря бв а
д а с и н ам е ря но в а в ъзг лав ни ц а за то з и с то л. Пр о тяг ам с е и в з им ам р ък ат а
й , к ос те лив а и к ре хк а. Пр ия тно ми е да я д ър ж а . Не й н ат а тре п в а в о т гов ор
и д о ри п ог алв а пр ъс ти те м и с п ал ец . Не заг ов ар ям , п ре д и т я д а г о
н а п р ав и . На уч и л с ъм с е , че так а е п о -д о бре . По в ече то п ът и пр ос то се д я
м ъл ч али в о , до к а то с лън це то за ля зв а, и в так и в а д н и н е з н ам н и що за н ея .
М и н ав ат м и н ути , п ре ди тя д а с е о бъ р не к ъм ме н . Пла че . Аз й с е
ус м и хв а м , п ус к а м р ък ата и и бр ък в ам в д жо б а с и . Изв а ж д ам нос н а к ърп а и
и з б ърс в ам с ълзи те й . Т я о твр ъ ща н а пог лед а м и и а з се п и там за к ак во ли
с и м ис ли .
— К ак в а кр ас и в а ис тор ия !
З а в аля в а лек д ъж д и к апк и те ти хо б ар аб а ня т по пр о зор е ц а. В зи м ам
р ък ата й о тнов о . Дн ес ще б ъд е хуб ав д е н , м н ого хуб ав д е н . В ълше б е н . И
аз с е ус м и хв а м .
— Да — о т вр ъщ ам аз.
— В и е ли я н ап ис а хте ? — п и т а т я . Гла с ът й е к ато ше по т, ле к вя тър ,
ко й то ш умо ли пр е з л и с та та.
— Да — о т го в аря м аз.
Т я с е и звр ъщ а к ъм н ощ н ат а м а с ичк а . Ле к арс тво то й е в е д н а м алк а
ч а шк а. Мо е то с ъщо . М алк и х апч е та с ц ве то ве те н а д ъг ат а, з а д а н е
за бр ав я ме д а г и в зи м аме . Т е д о н ася т м о е то тук , в н е й н ата с т ая , м ак ар д а
н е с а д л ъж н и д а го пр авя т.
— Аз с ъм я ч ув а ла и п ре ди , н али ?
— Да — к а зв ам аз о т но во , к ак то пр а вя в и н а г и в д н и к ато то з и . Науч и л
с ъ м с е д а б ъ д а тър пе лив .
Т я се в г ле жд а в ли ц е то м и . Оч и те й с а зе ле н и к ато в ълн и те н а о ке ан а.
— К ог ато м и че те те , с е с тр ах ув ам п о -м алко — к а зв а тя .
— З н ам — к и мв ам , п ок лащ а йк и ле ко гл ав а.
Т я о тно в о се о бр ъщ а и о с тав а и зв ес т но вре ме та к а. Пус к а м е и
п р о тяг а р ък а к ъм ч аш ата с во д а. Т я е н а н о щн ата й м а с ичк а до
ле к арс тво то . В зи м а я и о тпи в а г лътк а.
— Т о в а ис т и нск а и с тория ли е ? — Т я се н ад и г а в ле г лото и о тно в о
п и е о т ч а ш ата с и . Т я ло то й е о ще с и лно . — Ис к ам д а к аж а, в и е по зн а в ахте
ли те зи хор а?

74
— Да — о тг ов ар я м а з. Мо г а д а к аж а и н ещо по ве че , н о об и к нов е но н е
го п р авя ? Т я е в се о ще кр ас и в а .
— Е , з а к о го се оже н и тя н а кр ая ? — зад а в а тя ло г и чн ия в ъп рос .
— З а о н зи , к о го то и з бр а?
— И к о й е то й ?
— Ще р а збе р ете — к аз в ам аз ти хо и с е ус м и хв ам . — В кр ая н а де н я
щ е р аз бере те вс ич ко .
Т я не зн ае к а к д а тълк ув а д ум и те м и , н о н е м е р азп и тв а по в ече .
В мес то тов а за п очв а д а се с уе ти . Ч уд и с е к ак д а м и з ад ад е с ле д в ащ ия с и
в ъ прос , н о н е е с и г ур н а . В мес то тов а ре ш ав а д а г о о т лож и за мо ме н т и
п р о тяг а р ък а к ъм ед н а о т м алк и те с и ха р тие н и ч ашк и .
— Т аз и ли е моя та?
— Не , та зи е в а ш ата — и б утв ам ле к арс т во то й к ъм н е я . Не мо г а д а
хв ан а ч ашк а та с пр ъс ти те с и . Т я я в зим а и п о г ле ж д а хапч е тата . По и з р аз а
н а ли ц е то й с е д осе ща м , ч е н я м а п ре дс тав а за к ак в о с а. По с яг ам с д в е
р ъ це к ъм мо я та ч ашк а и и зс и п в ам ха п че та та в ус та та с и . Т я п р ав и с ъщо то .
Дн е с м и н а б е з спор о ве . Т а к а е по -л ес но . Вд иг ам ч аш а та с и уж к а то за то с т
и о тми в ам пе съч ли в ия вк ус с ч ая с и .
Т ой е ве че ле ко и зс ти н ал. Т я до в ерч ив о пр е г лъ ща св о и те лек ар ст в а с
в о д а.
Пти ц а за п я в а н а п ер в аза н а п р о зор е ц а и д в ам а та и зв р ъща ме г л ав и .
М ълч и м изв ес тн о вре м е , н ас л ажд ав айк и се н а кр асо т ата н а м и г а. Се тн е
п т и ц ата с и о т ив а и тя в ъзд ъхв а.
— Т ря б в а д а в и по п и т ам не що — к азв а ж е н ата .
— С луша м в и и щ е с е оп и та м д а в и о т го во ря .
— До б ре , н о м и е тр уд н о .
Т я не м е п ог ле жд а и аз н е в и ж д а м оч и те й . Т ак а тя кр ие м и с ли те с и .
Няк о и н ещ а н и ког а н е с е п ром еня т.
— Не б ърз ай те — к азв а м а з.
З а що то зн ам к ак во ще м е по пи та.
Най -н ак р ая тя се обр ъщ а к ъм ме н и ме по г леж д а в очи те . У см и хв а с е
н е ж но , та к а к ак то чо ве к се ус м и хв а н а д ет е , а н е н а лю б им .
— Не и с к ам д а н ар аня в ам ч ув с тв ат а в и, за що то с те м и л с м е н , но …
Аз ч ак ам . Д ум и т е й н аи с ти н а ще м е н ар ан я т. Т е щ е о тк ъс н ат п арч е о т
с ър це то м и и ще ос тав я т там ур од ли в б е ле г .
— К о й с те в ие ?

Ж и ве е м в с тарч ес к ия до м «К р и йк с а йд» о т т р и г о д ин и . Р еше н ие то д а


до й дем тук б е ш е не й н о , о тч ас ти за що то бе ше б ли зо до в к ъщи и защ о то тя
с мя таш е , ч е т ак а щ е е п о -ле с но за м е н . З ако в ахме п ро зорц и те и в р ати те н а
до м а с и с д ъск и , защо то с ър це н е ни д а в аше д а го прод а де м , по д пи с ахм е
н я к акв и док ум е н ти и т ак а с е с доб и хм е с мяс то , к ъде то д а ж и ве е м и д а
ум р ем в зам я н а н а ч ас т о т сво бод ат а с и , за к оя то бя хме р або ти л и пре з
ц е лия с и ж иво т.
Т я , р азб и р а с е , б еше п р ав а, ко г ато н ас тоя д а п ос тъп и м т ак а. Ня м аш е
к а к д а се с пр а вя с ам , защо то и д в амат а б я хм е з ас ти г н ати от бо лес ти и
с т арос т. Ни е с ме в п о с лед н и те м ин ути о т д е ня н а н аш и я ж и во т и

75
ч а сов н и к ът тик т ак а. Гр ъмко . Ч уд я с е д а ли а з с ъм е д и нс тве н ия т, ко й то г о
ч ув а.
Пулс и р ащ а бо лк а п р обя г в а п о п р ъс тит е м и , к ое то м и н ап ом ня , ч е н е
с ме се дър ж а ли з а ръ це те с п ре п ле тен и п ръс ти , о тк ак то се пр еме с ти х ме
тук . Т о в а ме н а тъж ав а, н о в и н ат а е моя , а н е не йн а . Пр ич и н ата е
н а п ред н ал ре в м атои де н ар тр ит в н ай -те жк а фор м а. Р ъц е те м и с а уро д ли в и
и б е зфор ме н и и туп т я т п ре з по вече то в рем е , ко г а то съм б уд е н . По глеж д ам
г и и м и с е и с к а д а г и н я м а, д а б ъ д а т а м п ути р ан и , н о то г ав а н ям а д а м ог а
д а п р ав я м алк и те н ещ а, к ои то се н ала г а. З ат о в а и зпо лз в ам л ап и те си ,
к а к то поня ког а г и н ар ич ам , и се о п и твам д а д ър жа с тя х р ъ це те й , к о лко то
м ог а, за що то тя и м а н уж д а о т то в а.
М ак ар Б и б лия та д а к аз в а, ч е чо ве к мо же д а ж и вее до с то и д в айс е т
го д ин и , аз н е и с к а м то в а и се с ъм ня вам , ч е тя ло то м и б и го до п ус н ало ,
до р и и д а ис к ах. Т о с е р азп ад а, ум и р а ч ас т по ч а ст, п ос те пе н н а е ро зи я
о тв ътр е и п о кр ай н и ци те . Р ъц е те м и с а б е зпо л езн и , б ъбр е ц ит е ме
и зо с тавя т, с ър це то м и б ие по -б ав н о вс е ки с ле д в ащ ме се ц . И к ое то е н ай -
ло шо — о тн ов о и м ам р ак , то з и п ът н а п р о с та тат а. Т ов а е тр е тия т м и
с б лъсък с н ев ид и м ия вр аг и н а кр ая той щ е ме о тнес е , м ак ар и не пр е д и д а
к а ж а, ч е е вре ме . До к тор ите се бе з покоя т з а м е н , н о н е и а з. Ня м ам в р е ме
за т ре во г и в с ум р ак а н а м оя ж ив о т.
От п е тте н и де ц а ч е тир и с а ж и в и и м а к ар д а и м е тр уд н о д а н и
н а в ес тяв ат , те че с то и д в ат и аз с ъм и м б лаг од аре н з а то в а. Но до р и к ог ато
н е с а тук , аз г и в и ж д ам в ум а с и в се ки д ен , в се ки от тя х, и т е м и вр ъща т
ус м и вк и те и с ълзи те , к о и то с ъп ътс тв ат жи в ота н а е д н о се ме йс тво . По
с те н и те н а с т ая та м и с а ок ач е ни д есе ти н а те хн и фо тогр аф ии . Т е с а м ое то
н а с ле д с тво , м оя т дя л в св ет а. И аз с ъм м н ого г орд с тя х. По няко г а с е
п и т ам к ак во с и м ис ли жен а м и за тя х, к ог ато ме ч тае , д али и зоб що м и с ли
за тя х , и ли до р и д али и зо бщо меч тае . Им а то лк о в а м н ого н ещ а в нея ,
ко и то вече н е р а зб ир ам .
Ч уд я с е к а кво ли б и к аза л б ащ а м и за м оя ж и во т и к ак во б и н а пр ав и л
н а м ое м яс то . Не с ъм го в и жд ал ц е ли п е тде с ет г од и ни и с е г а т о й е с а мо
ся нк а в м ис л ите м и . Веч е н е мо г а да с и г о пр ед ст авя к ак и зг ле жд аше .
Л и ц е то м у е с мр аче но , ся к аш о тк ъ м г ър б а м у с тр уи св етли н а. Не зн ам
д а ли пр ич и н ат а з а то в а е о тс л абв а ща та м и п ам е т и ли прос то хо д ът н а
в р ем ето . Им ам с амо ед н а не гов а сн и мка и т я е мно го пож ълтя ла. С лед още
д е се т год и ни н ея ве че ням а д а я им а, к а к то и м е н , и с по ме нъ т з а н его ще
б ъ де и зтр и т к а то д ум и в п яс ък . К ъ лн а с е , ч е ак о н е бя ха мо и те д не в ни ц и ,
н я м аше д а ж и ве я и н апо лов и н а то лков а д ъ лго . Дълг и пе р иод и от ж и во т а
м и к ато че ли с а и зче зн али . И до р и се г а, ко г ато че т а ня ко и п ас ажи , с е
п и т ам к ак ъв чо ве к с ъм би л тог ав а, з ащ о то не мо г а д а с и с по мня с ъб и тия т а
о т моя жи во т. Поня к ог а се д я и се ч уд я к ъде е о ти ш ло вс и чко о но в а , кое то
с ъ м пр е жи вя л .
— Им е то м и — к азв ам а з — е Дю к . — В и н аг и с ъм б и л поч и тате л н а
Дж он Уе й н .
— Дю к — п ро ше пв а тя н а с е бе с и . — Дю к . — З ам ис ля с е з а мо ме н т,
б ърч ей к и че ло , оч и те й с а сер и о зн и .

76
— Да — о тв р ъщ ам а з. — Т ук с ъм зар ад и в ас . — «И в и н аг и щ е б ъд а»,
к а зв ам с и м ис ле но .
Отг о вор ъ т м и я к ар а д а се и зче рв и . В о чи те й с е п оя вя в а в л аг а и
с ъ лзи т е по тич ат по ли це то й . С ър це то ми се с в ив а о т м ък а и з а х и ляд е н
п ът с и м ис ля , че м и се ис к а д а м о г а д а н ап р авя не що за н ея .
— Про щ ав айте — к азв а тя . — Ня м а м п ре д ста в а к ак во ста в а с ме н .
Дор и и в и е с те з аг а д к а. К о г ато в и с л уш ам д а г о вор и те , м и с е с тр ув а , ч е б и
тр яб в а ло д а в и по зн ав ам , н о не в и п ом ня . Не зн а м дор и и и ме то в и . — Т я
и з б ърс в а с ълзи те с и и про д ълж ав а : — По м о гн ет е ми , Дю к , п омо г не те м и
д а с и сп о м ня коя с ъм . Ил и п о не коя с ъм б и ла . Ч ув с т в ам се к ато и зг уб е н а.
Отг о в ар я м й о т с ър це то си , н о я лъ жа з а и м е то й . К а к то и з а м о е то .
Им а п р ич и н а за тов а.
— В и е с те Хан а, лю бо в т а н а мо я ж ив о т и о по р а н а о н ези , к о и то бя х а
в а ши пр ия те ли . В ие с те б ля н , тв ор ец н а щ аст ие и худ ож н и к , к о йто е
до кос н а л хи ляд и д уш и . В и е ж ивя хте пълн оце не н ж и во т и н и к о г а н ищо н е
в и е ли пс в ало , з ащо то вс ич ко , ко е то в и б е ше н уж но , н ам и р ахте в д уш ат а
с и . В и е ст е не ж н а и вяр н а и ум е е те д а о ткр ив ате кр ас и во то та м , к ъде то
др уг и те не го ви жд ат. В ие с те уч и те лк а н а п ре кр ас но то и меч тате лк а,
ко я то в и жд а ед и н по -с ъв ърше н свя т . — Аз с п и р ам за мо ме н т д а с и пое м а
д ъ х и се тн е прод ъ лж ав а м : — Ха н а , н я м а пр ич и н а д а с е ч ув с тв ате
и з г уб е н а, за щ о то :
«Ни к о г а н ищо н е е и зг уб ено
и н е мо же д а б ъд е и зг уб е но ,
н и ч и е р ажд ан е , с а мо лич но с т и ли м ис ъл —
н и що не п ро п ад а в ъв с в е та.
Ни то жи в о т, н и то с и ла, н и то в ид и м пре дме т…
А тя ло то — ум о ре но , с таро , с туд ен о , с в ъг л ен и ,
ос тан а ли о т по -р а н н и о гн ьо ве ,
щ е лум н е ня ко г а о т но во в п лам ъц и .»
Т я с е зам ис ля н ад о нов а , кое то ток у-щ о к а зах. В н ас тъп и ло то
м ъл ч ание аз п ог ле ж д ам к ъм п ро зор е ц а и заб е ля зв ам , че д ъ жд ът в ече е
с п ря л. В с тая та за поч в а д а се пр о це жда с лън че в а с ве т лин а.
— В и е ли н ап ис ахте тов а ? — п и та м е тя .
— Не , У о лт Уи тм ан .
— Кой?
— Е д и н в ая те л н а д ум и , тв о р ец н а е зи к а.
Т я не о тго в аря в е дн а г а. В ме с то то в а с е в з ир а в ме н д ълг о , д ок ато
н а кр ая м оя т и н е й ния т д ъх с е с ли в ат. В д и ш в а не . Изд и шв ан е . В д и шв ане .
Изд и шв ане . Дъл бо ки д и хан ия . Пи там с е д али тя зн ае , ч е в мо ите оч и е
кр аси в а .
— Ще о с та не те ли пр и ме н за м ал ко ? — п и т а м е тя .
Аз с е ус м и хв а м и к и м в ам . Т я се ус м и х в а в о тго в ор . С етн е в зи м а
р ък ата м и в с в оя т а и л ас к а во я п р ите гля к ъм се бе с и . З а г ле жд а с е в
д е фор мир а н и те м и п р ъс ти и г и г али . Не й н ите р ъце в с е още с а р ъце те н а
ан г е л.

77
— Хай д е — к а зв а м аз , д ок ато с е и з прав ям с ус и ли е , — д а о ти дем д а
се п о р азход им . В ъз д ухът е с в еж и п т и ц и те н и ч ак ат. Дн е с е пр е кр асе н де н .
— Над н и к в ам в оч и те й , ко г ато и зр ич ам п ос ле дн и те д ум и .
Т я пор ум еня в а и м е к а р а о тно в о д а с и с по мня за м ла до стт а.

Т я де йс тв ит е лно бе ше проч ута. Е д и н о т н ай -го ле м ите худо жн и ц и н а


ам е р ик а нск ия Ю г и аз б я х, и о ще с ъм г ор д с нея . З а р а зли к а о т м е н , ко й то
с м ък а с ъч иня в ах д ор и и н ай -п ро сти т е с ти хо ве , ж е н а м и с ътв оря в аше
кр асот а с та к ав а ле ко та , с к ак в ато Б ог б е с ъзд а л з емя т а. К ар т и н ите й с а в
м уз е и те по све та, н о аз за п ази х дв е за с ебе си . Пър в ата, к оято ня к ог а м и
д а де , и п о с ле д н а та. Т е в и сят н а с т е н ата в с т ая та м и и к ъс но н още м
п о н яког а с едя и с е в зир ам в тя х. И п о н як о г а п лач а, д ок а то г и г лед а м . Не
зн ам з ащо .
Т ак а и м ин ах а го д ин и те . Ни е из жи вя хме ж иво та си , р абот е хме ,
р и с ув ах м е , о тг лед ах ме де п а та с и , о б ич ах ме се е д ин д р уг . Р аз г леж д ам
фо то гр аф и и о т м и н а ли К о ле д и , с еме й н и п ътув ан и я , д и п ло м ир ан и я и
с в атб и . В и жд ам в н уц и те си . И н ас с ам и т е , к ато н а в с я к а по -к ъс н а с н им к а,
ко с и те н и с а по -бе ли и бр ъчк и те н а лиц ат а н и п о -д ълбо ки . Пр о сто н аш ия т
ж и во т — об ик но вен , и п р и в с е то в а нео б ик но ве н .
Не мо же хме д а пре д в ид и м б ъде ще то , н о ко й ли мо же ? Се г а ж и во тъ т
м е не е так ъ в , к ак ъв то с и го п ре дс та вях. И к ак в о в същ нос т с и п р едс т авя х ?
Пе нс ио нир ан е . Гос т ув ан ия н а в н уц и т е , м о же б и по в ече п ъ тув а н е . Т я
в и н аг и об ич а ше д а п ътув а. Нав р е ме то си м ис ле х д а с и н аме ря н я к ак в о
хо б и , м ак а р д а н е зн ае х к а к во . Пр име р но д а п р авя мод е ли н а к ор а би . В
б ути лк и . М ал к и и и зящ н и — не що н ем и с ли мо с мо и те р ъц е се г а. Но н е
с ъ ж аляв ам з а н и що .
Не тряб в а д а с ъд и м за ж иво та с и по п ос ле д н ит е н и год и ни , уб е д е н
с ъ м в то в а, и п р ед по лаг ам , ч е с ъм м о же л д а пр е д ви дя к ак во н и оч ак в а.
По г леж д ай к и с е г а н аз ад , в с ичко к ато че ли е б и ло яс но о ще о т н ач ало то ,
н о тог ав а не й ни те м а лки с тр а н нос т и м и се с тр ув аха с ъвс е м нор м алн и и
н е ви н н и . Т я за бр ав яше к ъде е о с тав и ла к лючо в е те с и , н о ко й не е пр ав и л
то в а? С луч в а ше се д а н е се се ти за и м е то н а н я к о й съ сед , н о в и н а г и
п о м не ше и ме н ата н а б ли зк и те с и . По няко г а п и ше ше г ре шн а г о д и н а н а
че кове те с и , н о ко й н е д о п уск а та к ив а е ле ме н тар н и гр ешк и , к ог ато с и
м и с ли з а н е що др уг о .
Е д в а ког а то се с луч и х а др уг и п о -фр ап ан т н и не щ а, зап оч н ах д а
п о до зир ам н а й -ло шо то . Ют и я в ъв фр и зер а, д ре х и в с ъдо м и я лн ат а, к н и г и
в ъ в ф ур н ата . И то в а н е б еше в с ич ко . Но де ня , в кой то я н ам е ри х в к о лат а
й н а три пре к и о т до м а н и , п лаче йк и над во ла н а, за що то не по мн еше п ътя
за в к ъщ и , за п ърв и п ът се и зп ла ши х и с тинс к и . И тя с ам а та б е ше н е п о -
м ал ко уп лаш е н а, защо то к ог ато по ч ук ах н а п р озоре ц а, с е изв ър н а и к а за:
«О , б о же , к ак во с тав а с м е н ? М о ля те , п омо г ни м и ? » С ър це то м и се с ви о т
м ък а, н о не се осм е ли х д а п ом ис ля з а н ай -ло шо то .
Ше с т д н и п о -к ъс но тя о ти де н а ле к ар и зап очн ах а с ер ия о т
и з с лед в ан ия . Не г и р азбр ах тог а в а, н е г и р а зб ир а м и д не с , мо же б и про сто
за що то с е с тр ахув ам . Т я пр ек ар а поч ти пя л ч ас пр и д -р Б арн уе л и н а
др уг и я де н о тид е п а к . Т о зи де н бе н ай -д ълг ия т в ж ив о та м и . Р азг леж д а х

78
с п ис ан и я , бе з д а р азби р ам к ак во ч ета , и р е ш ав ах к ръсто с лов и ци , ч и й то
с м и с ъл м и уб яг в аше . Най -н ак р ая той н и п о ви к а и д в а м ата в к аб и н е та с и и
н и по к ан и д а с ед не м . Т я м е д ър жеше ув ере н о за р ък а та, н о а з пом н я
до бре , че мо и те р ъц е тр е пере ха.
— С ъж а ля в ам , че тряб в а д а в и с ъо бщя то в а — п о де д -р Б ар н уе л. — н о
с ъд ей ки п о вс ичко , в и е с тр а д ате от р ан н а ф аза н а Алц х ай м ер …
Изв ед н ъж ум ът м и п о т ън а в м ъг ла и м оже х д а м и с ля е ди н с тве но з а
ла м п ата , к оято св е теше о т т ав а н а. Дум и те оте к н ах а в г ла в ата м и : р а нна
фа з а на А лцхай м ер …
С ве тът к ато че ли се зав ър тя в кр ъг и п оч ув с тв а х р ък ата й д а с тис в а
м оя та п о -с и лно .
— О, Но й … Но й … — про ше п н а тя по чт и н а с е б е с и .
И к ог ато с ълзи те с е т ърк ул н аха п о лиц е то й , с тр аш н а та д ум а о тнов о
и з к ън тя в ум а м и : … А л ц хай мер …
Б е зпо щ ад н а бо ле ст , п ус та и н е ум о лим а к ато п ус ти ня та . Кр а де ц н а
с ър ц а, н а д уш и и н а с п о ме ни . Н е зн а е х к ак во д а й к аж а, д ок ато хли п аш е
н а г ъ рд и те м и , и зато в а про с то я д ър жах в п ре г р ъдк и те с и , п о лю шв а й ки я
ле ко .
Док тор ът м ълче ше . До бър и с ъс тр ад ате ле н ч ов ек , н а н е го с ъщо н е м у
б е ше лес но . Т ой бе ше п о -м ла д о т н ай -м алк о то о т д е ц ат а м и и в не гов о
п р и с ъс тв ие се ч ув с тв ах о ще по -с тар . У м ът м и бе ше об ърк ан , н ад лю бо в т а
м и б еш е н а д вис н ала м р ач н а ся нк а и в г лав а та м и с е в ър тя ха с а мо д в а
с т и ха:
«Ни к о й уд ав н ик н е з н ае коя к а пк а во д а
щ е с пре п о с лед н ия т м у д ъх… »
Дум и н а м ъд ър пое т, но в ъпр ек и тов а те не м и д о не с о ха н и к ак в а
ут е ха. Ня м ах п р едс тав а к ак во о з н ач ав аха и ли за що се бя х с е ти л з а т я х.

Ни е про д ълж и хме д а се лю ле е м н а пред -н аз ад и с е тн е Е ли , м о я т б ля н ,


м оя та н е тле нн а кр ас о та, м е по мо ли д а я и зв и ня . Аз зн ае х, ч е ня м а к акв о
д а й п ро ща в ам и й п ро ше п н ах в ух о то : «В с и чко ще б ъд е н ар е д .» Но
д уша та м и б е ше и зп ълне н а с мр ак . С н и що н е може х д а й п о мо г н а.
Отв ътре се ч ув с тв ах к ух, п р азе н к а то зах в ър ле н не по тр ебе н кю не ц .
С по м ня м с и с амо отде лни м оме н т и о т р азяс не н ия та н а д -р Б ар н уе л:
— Т о в а е д е ге н ер ат ив но забо ля в а не н а м о зък а, за с яг а що п ам е тта и
р а зс ъд ък а… ня м а ле ч ен ие и ли т е р апи я за н е г о … Не е в ъзмо ж но д а с е
п р ед в ид и ко лк о б ър зо ще с е р а зв ие … то п ро тич а р а злич но пр и все ки
о тде ле н чо в ек … Б и х ис к ал д а з н ам н ещо п о в ече … Пр ез н яко и дн и ще с е
ч ув с тв ате по -до б ре , о тко лк о то п р е з д р уг и … С теч е н ие н а в ре ме то
с ъс тоя н ие то ви ще с е в лош а в а… С ъжаля в ам , че тря бв аше д а в и с ъо б щя
то в а…
С ъж а ляв ам … С ъж аляв ам … С ъж аля в ам…
В се к и с ъж а ля в аше . Де ц ата н и б я ха с ъкр уше н и , п рия те ли те н и с е
уп лаш и ха за с е б е с и . Не п ом ня к ак с ъм и зля зъл о т к аб и н е та н а до ктор а и
к а к с ъм к ар ал д о в к ъщ и . Ня м ам с по ме н и о т т о зи д ен и в то в а о тноше н и е
м еж д у м е н и же н а м и ня м а р а зли к а .

79
С ле д в ащ и те ч е тир и го д и н и се о пи т ахме д а ус т рои м ж иво та с и по н ай -
до бр ия н ачи н , а к о то в а и зо бщо б е въ змо ж но . Е л и , к ак то м ож еше д а с е
оч акв а , о рг а н изир а в с ичко . На п ус н а хм е до м а с и и с е пр еме с ти хме тук . Т я
п р е н апи с а з авещ а н ие то си и г о зап ечат а. Ос тав и с п е ц и ал н и ук азан ия з а
п о гре бе н ие то си , к о и то д ърж а в н ай -д о лно то чек мед же н а б ю рото с и .
Ни ко г а не с ъм г и ч е л. А к о г ато п ри к люч и с де л ата с и , за п оч н а д а п и ше .
Пи с м а д о пр ия те ли и де ц а. Пи с м а до бр атя , с ес три и б р а тов ч ед и . Пи с м а до
п л е мен н и ци , п ле ме н ни чк и и съ сед и . И е дн о п и смо до ме н .
По ня ко г а , ко г ато с ъм в н ас тр ое н ие , г о пре пр оч и там и тог ав а т я
и з п лув а в п а м е тта м и — в и жд ам я к ак с е ди д о б ум т ящ ата к а м ин а в
с т уд ен и те зи м ни в ече р и , с ч аш а в и но д о се бе с и , и ч е те п и см ат а, к о и то
с ъ м й п ис а л пр е з год и н и те . Т я д ъ лго паз е ше те зи п ис м а, а с е г а г и п а зя аз,
за що то м е н ак ар а д а об ещ ая , ч е ще го с то ря . К аза , ч е с а м ще р а збер а
к а кво д а п р ав я с тя х . И с е ок а за п р ав а. С е г а п р епроч и там м алк и от къси и
п а с аж и о т т я х, т оч но к ак то п р авеш е тя . Т е з и п ис м а , н ап и с ан и о т
со бс тв е н ат а м и р ък а , м е з аин тр и г ув аха, з ащ о то м и помо гн аха д а р азб ер а,
че чо в ек м о же д а и зп и тв а с тр ас т и н е жн о с т, н а к ак в ато и д а е в ъзр ас т.
Гле д ам Е ли се г а и ми с е с тр ув а , ч е н и ког а н е с ъм я об ич ал п о вече , но
ко г ато з апоч н а д а ч е та п ис м а та, о с ъзн ав ам , ч е в и н аг и е би ло т ак а.
З а п ос лед ен п ът г и че то х пр е д и тр и д н и , ос та в айк и б уд е н до к ъс но
п р е з нощ т а. Б еше поч т и д в а с ле д п о лун о щ , ко г ато се пр и б ли ж и х до
б юро то и н а м ер и х де б е лия п аке т с ъс ста р и по ж ълте ли п л и ко ве . Р азв ър за х
п а н де лк ата, к оя то бе ше поч т и н а по ло ви н в ек и н аме р и х п ис м ат а, ко ито
м ай к а й бе ше кр и ла то л ков а о тд ав н а и о н е зи , ко и то й бя х п р ащ ал с ле д
то в а. Пи с м а о т ця л ед и н ж иво т ; п и с ма, в к о и то бя х из по вяд в ал любо вт а
с и ; п и с м а о т мо е то с ър це . Р азг ле жд ах г и с ус м и в к а н а ли ц е то , п ре хв ър ля х
г и в р ъц е те с и и н акр ая о твор и х п ис мото о т п ър в ат а н и г о ди ш ни н а .
Проч е то х о тк ъс о т н ег о :
«Ко га то те вижда м се га — ка к се д вижи ш бав но с но ви я жи во т,
ко й то р а с те в те б — б их иска л да з н ае ш к о лко м но го оз на чава ш з а м е н и
ко лко нео би кно ве на бе и з ми на ла та г од и на . Ни к ой м ъж не е по -
б лаго с ло ве н о т ме н и те оби ча м с ця лото си с ърц е .»
Ос т ав и х го н ас тр ани , р азро в и х о тн о во к упч и н а та и н аме р и х др уго ,
н а п и с ан о в е д н а с туд е н а вече р п ред и тр и йсе т и де ве т год и н и .
«С е дейк и то те б , до ка то най -ма лк ата ни д ъщер я пе е ше не с тройно
на кол ед но то пра з не нс тво в у чи ли ще , а з те по гл ед нах и в идях ко лко с и
г ор да и разб ра х , че ни кой м ъж не би м ог ъл да б ъде по -щас тли в о т м е н .»
А к ог ато ум р я с и н ът н и , он з и , к о й то п р ил ич аше н а м ай к а с и … Т ов а
б е ше н а й -те жко то в ре ме в ж и в о та н и и д ум и те , к о и то н ап и с ах тог а в а, в с е
ощ е о те к в ат в п а ме тта м и :
« Въ в вре ме на скр ъб и на п еча л , аз ще те д ър жа в пр егр ъд ки те си и
щ е те лю лея , щ е вз ема м ъ ка та ти и щ е я нап равя м оя . Ко га то п лач еш , и
аз щ е п ла ча ; и ко га то те бо ли , щ е м е бо ли и м е н. И з аед но щ е с е опи та ме
да спре м по тоц и те с ъл зи и о тчая ние и щ е пр о д ължи м п о о се я ни те с
ду п ки п ъти ща на жи во та . »
С пря х за м иг , с п о мня йк и си за мо я с и н . Т о г ав а той бе ше с амо н а
че тир и год и ни . Аз ж и в я х д в айсе т п ъ ти п о -д ъ лго о т не го , н о ако мо же х,

80
б и х за м е ни л ц е ли я с и ж иво т за н е г о ви я . У ж ас но е д а н ад ж и в ее ш д е те то
с и , тр аг ед ия , коя то н е п о же лав ам н а н и ко го .
Оп и т ах с е д а с пр а с ъ лзит е с и , п ро д ължи х д а п р е х вър ля м п л и кове те , з а
д а о тв лек а м ис л ите с и и н ак р ая н амер и х п и смо то , кое то н ап ис ах в д е ня ,
ко г ато се н а в ърш и ха д в ай се т год и н и от с в атб а та н и .
«Ко га то те ви жд а м , с к ъпа , ра но су три нта , о ще пр еди да си си в зе ла
ду ш, и ли в с тудио то ти , по кри та с боя , с ъс спле те ни коси и у мор е ни о чи ,
аз з на м , че ти си най -крас и ва та же на на с ве та .»
Т ам и м аше о ще м ног о п ис м а, коре с по нд е н ц ия та н а н аш ия ж и вот и
лю бо в , и аз п ро че то х още де се тк и д р уг и , н яко и бо ле з не н и , др уг и
за трог в ащи . В т р и ч ас а в ече бя х и зтощ ен , н о бя х дос т иг н а л д ън о то н а
к уп ч и н ат а. Б е ше ос тан а ло с а мо ед н о п и смо , п о с лед н о то , ко е то й б я х
н а п и с ал , и н ям аше к ак д а н е про ч ета и н е г о .
Отв ори х п ли к а и и зв а д и х д ве те с тр ани ц и . Сл ож и х в тор а та н ас тр ани ,
в д иг н ах п ър в ат а к ъм с ве тли н ата и за п оч н а х д а че та:
«С к ъпа моя Е ли ,
В ер а нда та е при тих на ла , с из к лючение на з вуци те , кои то ид ва т о т
се нки те , и аз н е м ог а да нам ер я ве р ни те ду ми . Ч у вс тва м с е с тр анно ,
з а що то ка то се за ми с ля за те б и за на шия жи во т, и ма то л кова м но г о
не ща , кои то си спо м ня м . Ця л еди н живо т о т спо ме ни . Но ка к да об ле чеш
то ва с ду ми? Не з на м да ли ще м и се у да д е . А з н е с ъм пое т, а м о же би
са мо с тихо тво ре ни е мо же да и зр ази оно ва , к о е то и зпи тва м к ъм теб .
У м ът м и се рее и а з си с по м ня м как си м ис ле х з а на с та з и с у три н,
до ка то пра вех к афе то . Кей т бе ше та м , а с ъщо и Д жей н, и те с е
у м ъ лчах а , ко га то влязо х в к ух ня та . Вид я х , че са п ла ка ли и б ез да кажа
ду ма , се д нах до тях на мас а та и х ва нах р ъце те и м . И з на е ш ли как во
ви дях , к о г а то ги пог лед на х? А з видях те б в ед но о тда вна о тмина ло
вр е ме , в д е ня на на ше то сбо г ува не . Т ог а ва ти бе ше крас и ва , не ж на и
на ра не на о т бо лк а та , ко я то ни т ерз ае , к о га то гу би м не що м ног о с к ъпо .
Не з на м точно з а що , но ре ши х , че тряб ва да и м ра зка жа ед на ис тори я .
По виках Д же ф и Д ей ви д в кух ня та , за що то те с ъ що бях а та м , и
ко га то деца та б ях а го то ви , и м ра зк аза х за нас и к ак с е вър на п ри м е н
пр еди м но г о , м н ого г о ди ни . Ра з каза х и м з а на ша та ра зх од ка и з а
ве черя та с рац и в к у хня та . Т е с лу шах а и се у с михва ха , ко г а то с ти г нах до
из ле та с ка ну то и ве чер та кр ай ка ми на та , дока то на вън б уш ува ше
с тр а ш на б уря . Ра з каз а х и м с ъщо как м а йка ти ни пр е дуп реди на д ру ги я
де н з а Л о н и дори за това ка кво с е сл у чи по -к ъсно с ъ щи я де н, с ле д к а то
з а ми на за гра да .
Ник о га не м о га д а з а бра вя та з и ча с т о т и с тори я та с лед в си чк о то
то ва вр е ме , м а к ар д а с ъ м я чу ва л са м о ве днъж о т те б , и ви на ги с ъм с е
въ зхи ща ва л на сила та , коя то си проя вила в о нзи д ен . В се о ще н е мо га да
си пр едс тавя к а к во е с та ва ло в у ма ти , ко га то с и в ля зла в ъв вес ти б юла и
си ви д яла Л он, и ли к а к с и с е чу вс тва ла , к о га то си ра зг о ва ря ла с него . Т и
м и к аза , че д ва ма та с те из лез ли от х о те ла и с те се д на ли на е дна
с к ам ейк а до с тара та ме то дис тк а църк ва , и че той те е д ър жа л з а
р ъка та , д о ри к ога то си му обя с нява ла, ч е н е м о же ш да тр ъг не ш с не го .

81
Зн ам , че тога ва ти с б и ло те жко . А с ъщо вероя тно и на Ло н, ко й то
с ъс с и гур нос т те е оби ча л, з а ко е то е до ка за те лс тво ре акция та м у . Т ой
не е мо же л да си пре д с та ви , че те г уби , а и как ли би м ог ъл? Д ори док а то
си м у к а зва ла , че ви наги си ме оби ча ла , и че ня ма д а б ъд е че с тно к ъм
не го , то й не е пус на л р ъка та ти . Зн а м , че е би л нара не н и о го р че н и
по чти ц я л час се е о пи тва л да те разу б еди , н о в м о ме н та , в к о й то си м у
ка за ла « Про с ти м и , но а з не мо га да се вър на п ри те б » , то й е раз бра л, ч е
ре ше ние то ти е би ло око нча те лно . Ти м и ка за , че той про с то е ки м нал и
се тне д вама та д ълго с те с ед е ли та м , бе з да о тро ни те ду ма . Ви наг и с ъм
се пи та л ка кво л и с и е мис ле л т о га ва , м ак ар да с ъм п о чти сиг ур ен, че с е е
чу вс тва л п о с ъщия на чи н , как то се чув с твах и а з няк о лко час а п о -ра но . И
ко га то най -н акра я те е и зпр а ти л д о ко ла та , той ти е каз а л, че с ъм
к ъ см е тли я . Д ържа л с е е ка то д же нтълм е н и то га ва ощ е р а збр ах з а що
из бор ът ти е б ил то лко ва тр уде н.
Ко г а то з а върши х и с то рия та , в с таята нас тъп и м ъл ча ние , а се тн е
Кей т с та на и м е пре г ър на . « О, та тко» , к аза тя и ма кар да о чак вах да м е
по пи та т н ещо , те не го нап рави х а . Вм ес то то ва ми д а доха не що м ног о
по -ск ъпоце нно .
Пре з с лед ва щи те ня колк о час а вс е ки о т тях ми оп иса ко лк о м ног о
с ме оз на ча ва ли два ма та с теб з а тях , д ока то са рас те ли . Е д и н с лед др у г
те м и раз к аз ва ха ис тори и з а н еща , к ои то о тд а вна бях з абра вил. И на кра я
ве че не м ож ех да сд ър жа м с ълз и те с и , з ащо то с и да дох с ме тка как ви
пр е крас ни д еца б я хм е о тгле да ли . Бя х го рд с тях , бя х горд и с теб , а
са мия т аз бях щ ас тли в, че бя х из жи вя л живо та си по то з и на чин. И
ни кой не мо же ше д а ни о тне ме то ва . Ник ой и ни що . С ъжа ля ва х
ед и нс тве но , че ти не бе ше до ме н в този м о ме нт, за да го спод е ли м .
С ле д к а то с и тр ъгна х а , аз д ъл го сед ях на лю лее щи я с е с то л, м и с лейк и
си з а ж иво та ни . Т и с и ви на г и д о ме н в та к и ва ми го ве , по не в с ърце то м и ,
и не м ога да си спо мня вре ме , в ко е то да не си била ча с т о т м е н. Не зна м
ко й щ ях да б ъда , ако не се б е ше в ърна ла пр и м е н в он зи д е н, но не с е
с ъ м ня ва м , че щя х да живе я и да у мра в с кр ъб , к а ква то се г а нико г а ня ма
да поз ная .
Оби ча м те , Е ли . Аз с ъм та къв , ка к ъвто с ъм , б ла года ре ни е на теб . Ти
си вс як а при чи на , вс як а над е жд а , вс я ка ме чта , к оя то с ъ м и мал, и
ка кво то и да с та не с нас в б ъде ще , вс еки де н, в к ой то с ме заед но , щ е
б ъд е най -пр ек рас ни я т де н в жи во та м и . В ина г и ще б ъда тво й .
И ти , с к ъп а , ви наги щ е б ъд еш м оя .
Ной . »
С ло жи х с тр ан и ци те н а с тр а н и и с и сп о м н и х к ак се дя хме с Е ли н а
в е р анд а та, к о г а то тя п роче те т о в а п и с мо за п ър в и п ъ т. Б е ше к ъсе н
с ле добе д , ля т ното н еб е беш е н абр азде но с чер в ен и и в и ци и д е ня т б ав но
г а с неш е . Пр и тъмня в аше и до к ато г ле дах к ак с лъ нц ето за ля зв а, с и м ис ле х
за о н зи кр ат ък , м и мо ле те н ми г , ко г ато д е ня т и зв е д н ъж се пре вр ъщ а в н о щ.
Мр ак ът, ос ъзн ах то г ав а, б еш е и лю зи я , за що то с лънц е то п род ълж ав а ше
д а ос ве тяв а земя т а, д ори ко г ато се с кр иеше по д хор и зон та . А то в а
о зн ач а в аше , ч е д е нят и н о щ та с а с в ър зан и к ат о м а лко др уг и н е щ а. Е д но то
н е мо ж е б ез др уго то и в ъпре к и то в а те не мо г ат д а с ъщес тв ув а т

82
е д но вре ме нно . З а м и с ли х с е к ак в о ли е д а б ъд е ш за ед но с н яко г о и п р и вс е
то в а зав и н аг и д а б ъд е ш р азд е ле н о т нег о .
По г леж д ай к и н азад , с и д ав ам с ме тк а как в а м р ачн а и ро н ия се с ъдър ж а
в ъ в ф а к та, ч е Е ли ре ши д а п роч е те п ис мо то то чно в м о ме н т а, к ог ато то зи
в ъ прос и зн и к н а в ум а м и . К азв ам т о ва, з ащ о то сег а в е че з н ам о тго в ор а.
З н а м к а кво е д а б ъд е ш к ато но щта и д е ня — в и н аги зае д но и за в и н аг и
р а зд ел ен .

Им а е д н а осо бе н а кр ас о та в то зи с лед о бед . Т о в а е вр ъ хн ат а то ч к а в


м оя жи во т . Е ли и аз се д им кр ай р ек ат а. Наб ли зо с а и п ти ц и те , и д ив и те
г ъ ск и — мо и те п рия те ли . Т е ла та и м с е но с ят п о хла д н ата в о д а,
о тр азя в ай к и ц ве тов ет е и п ер ат а и м , и за тов а те и з г ле ж д ат п о -го лем и ,
о тко лко то с а в де йс тви те лно с т. Е ли също г и г ле д а с п оч уд а и м а лко по
м ал ко н ие о тно во се о по зн ав аме .
— Пр и ятн о м и е д а с и г овор я с ва с — зап о чв ам а з. — Наш и т е
р а зго в ор и м и ли псв ат, д о р и к о г ато н е е м и н ало м ного вр еме о т пос ле д ния .
Аз с ъм и с кре н и тя зн ае то в а , н о все п ак е пре дп аз ли в а. Аз с ъм
н е позн а т.
— Ни е ч ес то ли п р ав и м то в а ? — п ита тя . — Ч е сто ли се д им тук ,
г л ед ай к и п ти ци те ? Ис к ам д а к аж а , п о зн ав ам е ли с е до бре ?
— И д а, и н е . М и с ля , че в се ки с и и м а тай н и , н о н ие с в ас с е
п о зн ав а ме от го д ин и .
Т я пог ле жд а р ъце те с и и с ле д то в а м о и те . З ами с ля с е за кр а тко и з а
м оме н т ли це то й и з г леж д а о т ново м ладо . Ни е не нос и м бр ачн и те с и х алк и .
И за то в а с ъщо с и и м а пр ич и н а .
— В и е би л и л и с те же не н ? — п и та м е тя .
Аз к и м в ам .
— Да.
— К ак в а бе ше же н а в и ?
К аз в ам й и с ти н а та:
— Т я б еше м оят б ля н . Т я ме н ап р ав и т о зи , к о йто с ъм , и д а я д ърж а в
п р егр ъд к и те с и бе ше то лко в а е с тест в ено за м е н , к о лко то д а ус е щ ам
уд ар и те н а соб с тве ното си сър це . Мис ля з а н ея п ре з ця ло то в ре ме . До р и
се г а, к о г ато се дя т ук , аз м и с ля з а н е я. Ни к о г а н е б и мо г ло д а и м а д р уг а
к а то н ея .
Е ли се за м ис ля . Не зн ам к а кв и ч увс тва с а с ъб уд и ли д ум и т е м и у н ея .
Нак р ая , к о г ато з аго в аря ти х о , г ла с ът й е а н г е лс к и н еже н . Ч уд н о м и е д а ли
п о до зир а к ак во с и м ис ля з а н ея .
— Т я м ър тв а ли е ?
«К а к во е см ър тта? », п и та м с е аз, н о н е го и зг ов ар я м . В мес то то в а
к а зв ам :
— Ж е н а м и е ж ив а в с ър це то м и . И в и н аг и щ е бъде .
— В и е вс е о ще я о б и ч ате , н али ?
— Р аз б и р а се . Но аз о б ич а м м но г о н е щ а. Об и ч ам д а се дя тук с в ас .
Об ич ам д а с е н ас ла жд ав ам н а кр а со та та н а то в а мя с то с н я ко й , к о й то ми е
ск ъп . Об ич ам д а г ле д ам к а к ор ли те р иб ари с е с п ус к ат н ад ре к ата в
тъ рсе н е н а хр ан а.

83
Т я о тн о во м ълч и . Се тне п ог ле жд а н а с тр а н и , за д а н е в и жд ам л и це то й .
Не и н с т ар н ави к .
— З ащо пр ав и те то в а ? — Ни к ак ъв с тр а х, с амо любо п ит ств о . Т о в а е
до бре . З н ам к ак во им а п ре д в ид , н о в ъпре к и т ов а п и т ам :
— К ое ?
— З а що пр ек ар в ате де ня с м е н ?
У см и хв ам се .
— Аз с ъм тук , защ о то т ак а иск ам и так а тря б в а. Не е с ло ж но . И в ие , и
аз с е ч ув с тв аме д обр е е ди н с др уг . В р ем е то , кое то п рек а рв аме з ае дно , н е е
и з г уб е но . Аз с едя тук , р азг о в аря м с в ас и с и м и с ля : «К ак в о б и м ог ло д а
б ъ де по -хуб ав о от то в а, к о е то пр а вя ? »
Т я м е пог ле жд а и з а м оме н т, с амо за ед и н кр а тък ми г , в оч и те й н ещо
тр е пв а . На ус тн и т е й се по я вяв а л е к а ус м и вк а.
— Пр и я тно м и е д а б ъд а с в ас и ак о сте и ск али д а м е з аи н тр иг ув ате ,
в е че ус пя х те . Пр и зн ав а м , че ко м п а нията в и м и нос и р ад ос т, н о аз не зн ам
н и що за в а с . Не о ч ак в ам , р а зб ир а с е , д а м и р азк аже те и с тор и я та н а ж и во т а
с и , н о защо с те то лков а т ай н с тв ен ?
— В ед н ъж ч е то х н я к ъде , ч е же ни те ха рес в ат тай н с тве ни те н е п озн а ти .
— Е т о , в и дя хте л и , п ак н е о тгов ори хте н а в ъп р ос а м и . Ви е
о тк ло ня в ате пов е че то м и в ъпрос и . До р и не м и к а зах те к ак св ър шв а
и с тор ия та, к оя то м и проче то хте тази сутр и н .
С в и в ам р а ме не и и зве с тно в рем е н и е с е д им м ълч али в о . Се тне а з
п и т ам :
— В яр но л и е ?
— К ое д а ли е в ярно ?
— Ч е же н и те харе с в ат та й нс тве н и не п о зн ат и ?
Т я се за м ис ля и се ус м и хв а. С е тн е м и о тго в аря в с ъщ ия д ух :
— Пр е д по ла г ам , ч е е в я рно за н яко и же н и .
— А в и е о т тя х ли с те ?
— По зн ав ам е се тв ърде бе г ло , за д а ви о тго в аря м н а таки в а в ъпрос и
— ш е г ув а се тя и н а м ен тов а с тр аш но м и до п а д а.
С ед им м ълч али в о и н аб люд ав а ме с ве та о ко ло н ас . От н е ни ц я л жи вот,
за д а с е н а уч и м д а п р ав и м то в а . Из г ле жд а с а мо с т ар и те хор а ум е я т д а
се дя т ед и н д о др уг , д а н е с и г о воря т и в ъп р ек и то в а д а с е ч ув с тв а т
щ ас тли в и . Млад и те , заб ър зан и и не тър пе ли в и , в и н аг и с е ч ув с тв ат длъ ж ни
д а н ар уш ат м ълч а н ие то . И н ап р азно , за що то ти ши н ата е с ъв ър шен а.
Т и ш ин а та е с ве щен а. Т я с б ли ж ав а хора та, з ащ о то с амо н а он е зи , ко и то им
е хуб а в о е ди н с др уг , м о г ат д а с ед я т з ае д н о , б е з д а р азг о в аря т. Прос то
е д и н п ар ад ок с .
М и н ав ат м и н ути и д иш ан е то н и пос те пе н но с е с л и в а в ед но точ но
к а к то с та н а п о -р а но т ази с ут ри н . Дълб о ки с поко й ни д и хан и я и м алко по -
к ъс но тя се ун ас я , к ак то с е с луч в а с хор ата, к о и то си и м ат п ъл но д овер и е
е д и н н а д р уг . Пи т ам с е д али м лад и те са с по с об н и н а так и в а р адос ти . Най -
н а кр ая тя с е с ъ б уж д а и с тав а ч уд о .
— В и жд а те л и та зи п ти ц а? — Т я сочи с р ък а и аз н ап ряг а м по г лед .
С тр ан но е , н о аз с ъщо ус пя в ам д а ви дя с и луе та й б лаг о д аре н ие н а яр кото
с л ънц е .

84
— К ас п и йск а ч а йк а — к азв ам а з т и хо и н и е я г лед аме к ак се с п уск а
н а д ре к а Б р айс и с . Се тн е , п рео ткр ив айк и ед и н с тар н ав ик , а з с лаг а м р ък а
н а к о ляно то й и тя н е я отб лъсв а.

Е ли е пр ав а з а м оя та ук ло нч и в ос т. В дн и к ато т е зи , к ог а то с амо моя т а


п а м е т е н али ц е , аз с ъм м ал ко нея се н в о тго вори т е с и , защ о то пре з
п о с ле дн и те н яко лко г о д ин и н е в ед н ъж с ъм н ар аня в ал ч ув с тв ат а й п о р ад и
н е волн и гре шк и н а е з ик а, и с ъм т в ърдо ре ше н д а не д о п ус н а т ов а д а с е
с л уч и п о веч е . З ато в а г о воря , с амо к ог ат о тя м е п о п ита н е що , п о н яког а
н е о пред е лен о , и н и ко г а н е по д хв аща м н о в и т ем и .
Т ов а ре ше н ие с и и м а и с в о и те п люсо в е , и с в ои те м и н ус и , н о то е
с ъ вър ше но не о б ход и мо , за що то с ос ъзн а тата и с ти н а и дв а и б о лк ата . З а д а
ог р ан ич а б о лк ата , аз о гр а н ич а в ам от го во р и те с и . З атов а н и ко г а н е й
к а зв ам , ч е и м а де ц а, н и то ч е с ме же нен и . М ъчно м и е з а тов а, н о не мог а
д а г о пр ом еня .
Пр а в и ли м е то в а н е чес те н с нея ? Мо же б и , н о аз с ъм я в иж д ал,
с м а зан а по д во д оп ад а о т и н фо рм ац ия , к оя то с ъс тав ля в а ше не й ния ж и вот,
и н е б и х и ск а л тов а д а с е с л уч в а п ов е че . Б и ли м о г ъл няко й д а се п ог ле дн е
в ог ле д ало то и д а н е се р аз п лач е , ос ъз н ав а й ки , че е заб р ав и л в с ич ко н ай -
в а ж но в ж и в о та с и ? Подо б но н е що н е б еше п о с или те и н а Е ли . З н ам т ов а,
за що то ко г а то запо ч н а н е йн а та «о д и с ея », аз й р аз к азв ах в с ичк о . Не й н ия т
ж и во т, н е йн ия т бр ак , н е й н и те д е ц а. Не й ни те п р ия те ли и р або т а. В ъпрос и
и о тг овор и к а то в ток шо у о т ти п а «Т о ва е тв оя т жи во т ».
Он е з и д н и бя ха теж ки и за д в ам а ни . Аз б я х к ат о е нц ик ло п е д ия ,
б е зд уше н пр ед ме т, ко й то о тго в аря ше н а б е зкр ай н и те «к ой ? », «к ак в о ?»,
«к ъд е ?», «к о г а ?», м ак а р че е д ин стве н о в ъпрос и те «защ о ? », н а к о и то н е
бя х в с ъс тоя н ие д а д а м о т го во р , м ожех а д а п р и д ад а т с м ис ъл н а ж и в о та й .
Е ли се в зир а ше б е зпо мощ но в с н и мки т е н а заб р аве н и д е ц а, д ър же ше в
р ъ це те с и ч е тк и , с кои то не зн а еше к а кво д а п р ав и , и че те ше любо в ни
п и с м а, к ои то не й но с е ха н ик ак в а р ад ос т. Т я ли н ее ше ч ас по ч ас , с тав аше
в с е по -б лед а и тъж н а и д н и те з авърш в аха м но го по -зле , о тк о лко то
за п очв аха. Аз п р ос то я г уб е х, а с н е я и с еб е си , к о лко то и е го ис тич но д а
зв уч и тов а.
З а то в а аз с е пр о мен и х . С тан ах М аге лан , К о л ум б , и з с лед в ащ
н е вероя тн и те т ай н и н а ч о веш к и я ум и м а лко по -м а лко н амер и х с воя п ът.
И н а уч и х о нов а, к о е то зн ае вс я ко д е те . Ч е ж ив о тът н и е п рос то
с ъ вк уп н о ст о т о тде лн и м а лк и ж и во ти , в с е к и с д ъл жи н ата н а е д и н де н . Ч е
в с ек и де н н ие тряб в а д а о ткр ив аме красо тат а н а ц в е тя та и п ое зия та и д а
го вор им н а п ти ц и те . Ч е де ня т, пр ез ко й то с ме с е р ад в а ли н а ме ч ти те с и ,
н а за ле з и те и н а п р о хлад н и те ве тро в е , н е е п ро пи ля н . И н ай -в аж н ото — а з
н а уч и х, ч е см ис ълът н а ж и во та е д а се д иш н а ня ко я пе йк а к р ай древ н а
ре к а, п о ло ж и л р ък а в ър ху к о ля но то н а лю би м а ж ен а.

— З а к а к во ми с ли те ? — п и т а м е т я .
В еч е с е с тъм в а . С тан а ли с ме о т пе йк а та и в ърв и м б а в но по ос ве те н ит е
ал е и , ко и то се в ия т пок р ай пос т ро йк и те н а д о м а. Т я ме дър ж и за рък а та и
аз с ъм н е йн ия т ес кор т . Ид ея та д а м е хв а н е по д р ък а б еше н е й н а. Мо же б и

85
б е ше оч аро в а н а о т м е н , и ли п ък се бое ше д а н е п адн а. «К а к то и д а е »,
к а зв ам с и аз и с е ус м и хв ам .
— М и с ля з а в ас .
В о тго в ор Е л и с а мо с тис в а ле ко р ък ата м и , н о аз зн ам , ч е й е б и ло
п р и ятно д а ч уе то в а. Ж и во тъ т н и з ае д но м е е н ауч и л д а п р ед уг аж д ам
ч ув с тв ата й , д о р и к ог ато с ам ат а тя н е е н а яс но с тя х .
— З н а м , ч е в ие не по мн и те коя с те — п ро д ълж ав ам а з, — н о аз по м н я
и зн а м , ч е м и е хуб ав о с в ас .
Т я ме по туп в а п о р ък а та и с е ус м и хв а.
— В и е ст е ми л чо век и и м ате добр о с ър це . На д яв а м се , че и п р ед и м и
е б и ло т ак а пр ия тно д а б ъд а в ас , к ак то с ег а.
Изв ес тн о в рем е вър в им м ъ лч али во и н а кр ая тя к азв а :
— Т ря б в а д а в и пр и з н ая не що .
— М и с ля , че и м ам о бож а тел.
— Об о ж а те л?
— Да.
— Р а зб ир а м .
— Не м и ли в яр в а те ?
— В яр в ам в и .
— И б и тр яб в ало .
— З а що ?
— З а що то м и с е с тр ув а, ч е то в а с те в ие .
З а м ис ля м се н ад д ум и те й , д ок ато в ърв и м по д р ъ к а. М и н ав аме покр а й
с т аи те и с етн е пре з д вор а. На в ли за м е в гр а д и н ат а, к ъд е то р аст ат г л ав но
д и в и цве тя , и а з я с п ир ам . На б и р ам б ук е т в ч ерв е но , ро зо во , ж ълто и
в и о ле то во . Дав ам й го , т я г о в з им а и го по д н ася към нос а с и . По м ир исв а
ц в етя т а с ъс зат воре н и о ч и и п ро ше п в а:
— К р ас и ви с а !
По дн о вяв аме р а зхо д к ата с и . В е д н ата с и р ък а тя д ър жи м о ята, а в
др уг ат а ц в е тя т а. Хо р а та н и г ле д ат , защо то в те х н и те очи с ме уд и в и те лн а
д в о йк а, к ак то с а м и к азв ал и ня кои . И в и зв ес те н см ис ъл те с а п р ав и , м ак а р
о т то в а д а н е ми с тав а по -ле ко .
— В и е с мя тате , че аз с ъм в а ши ят обо жат е л? — п и т ам а з н ак р ая .
— Да.
— З а що ?
— З а що то н амер и х не що , кое то в ие с те с кр и ли ?
— К ак во е то ?
— Т о в а — к аз в а тя и м и п о д ав а м а лк о п арче хар тия . — Нам е р и х г о
п о д в ъ зг ла в н иц а та с и .
Аз ч е т а н а г лас :
«Т я ло то о тс лаб в а в п р едс м ър тн а б ол к а,
н о н а обе ща ни е то с и а з в ере н ще ос т ана —
н е ж но д око св ане , к ое то з ав ърш в а е це лув к а ,
щ е с ъб уд и о тно в о люб ов и р а дос те н тре п е т. »
— Им а ли и о щ е ? — п и та м аз .
— Нам е ри х тов а в д жоб а н а п алто то с и.
«М оя т а и т в оят а д уш а б я ха е дно

86
и н и ко г а ня м а д а б ъд а т р азд е ле н и .
В п рек р ас н а та зор а г рее тво е то ли це ,
аз п р о тя г ам р ък а и н ам ир а м мо е то с ърц е .»
— Р а зб ир а м — и то в а е в с ичко , к ое то к азв ам .
Ни е в ър в и м , д о к ато с л ънц е то по тъв а в се п о -н и ско в н еб е то . С кор о
ср е б ърн ия т здр ач е е д ин ст ве но то , кое то ос тав а о т де ня , а н и е в се о ще
го вор им за п о е зия . Е ли с о ч аров ан а о т ро м а нтич н ата тем а.
Ко г ато с ти г аме д о вр а тат а, аз с ъм в е ч е ум о ре н . Т я з н ае то в а, с п и р а м е
с рък а и ме к ар а д а я п ог ле дн а. В то зи мо ме н т ос ъзн ав ам ко лко с ъм
п р ег ър б е н . Дв а м ата с нея се г а с ме е дна к во в исо к и . Поня ког а се р а дв ам , ч е
н е зн ае ко лк о м но го с ъм се про ме ни л. Т я се в з и р а в м ен д ълг о в ре ме .
— К ак во пр ав и те ? — п и т ам аз.
— Не и с к а м д а за б р авя то зи д ен и с е о п и тв ам д а г о зап а зя в п а м е тт а
си.
«Ще й с е уд ад е ли то зи п ът ? », п и т ам с е а з и зн а м , ч е о тго вор ът е н е .
Но не спо де ля м м ис ли те с и . В мес то тов а се ус м и хв ам , з ащо то д ум и те й с а
то лко в а м и ли .
— Б ла г од аря в и — к аз в ам аз.
— Наи с ти н а не иск ам д а в и за бр ав я . Ви е с те м ног о с п ец и а ле н за ме н .
Не зн а м к ак во щя х д а пр ав я б е з в ас д не с .
Гър ло то м и се с тя г а. До ла в ям в д ум и те й н е ж нос т, о н ази н е жн о ст,
за р ади коя то ж ив ея . К о лк о б и х иск а л д а с ъм дос т атъч но си лен , за д а я
о т нес а н а р ъц е в р а я .
— Не к аз в ай т е н ищо — с п и р а ме ти . — Не к а п р ос то д а за п о мн и м то з и
миг.
И аз с е п одч и няв а м , б е зкр айн о щ ас тлив .

Б о лес тт а й с е г а е в п о -н апр е дн ал а ф аз а, н о в ъпр е к и то в а Е ли е


р а злич н а о т о с тан али те . Т ук и м а ощ е т р им а с ъс с ъщо то з аб о ляв ан е , в ър х у
ко и то с е о пи р а м о я т о п и т. З а р азли к а о т н ея , т е с а в м н о го по -те жко
с ъс тоя н ие и п о ч ти н и що н е п о м ня т и н е с ъобр азя в ат . Им ат халю ц и н ац и и ,
ч ув с тв ат се д ълбо ко о б ърк а н и и не п рес т ан но пов т аря т е д н и и с ъщи не щ а.
Дв а м а о т тя х н е мог ат д а се хр аня т с а м и и с коро щ е ум р ат . Т р е тия т
п а ц и ен т , ж е н а , ч е с то с е за лутв а и з к о м п лекс а и с е г уб и . В е д н ъж я
н а м ер и ха в ко л ата н а не по зн ат н а че твър т м и ля о т до м а. С ле д то зи с луч а й
за п оч н а ха д а я вр ъзв а т с к аи ш и за л е г ло то . По н яко г а с е дър ж а т
в р аж деб н о , а д р уг п ъ т с а к ат о и зг уб е н и де ц а , тъж н и и с амо тн и . Р ядк о
р а зпоз н ав а т хо р ата о т перс о н ата и б ли зк ите с и . Алц ха й м ер е м ъч и те лн а
бо лес т и н а де ц а та и м е тр уд но д а г и посе щ ав ат . В съ що то по лож е н ие с а и
м ои те де ц а. Е ли , р азб ир а се , с и има с во и проб лем и , ко и то с в ре ме то
н а в ярно ще с е ут е ж няв а т. С утр и н и те тя е м но го уп лаш е н а и п лач е
н е утеш и мо . В и жд а м алк и чо в ече т а, п одо б ни н а г н омо в е , ко и то я г лед ат , и
се о п и тв а д а ги п ро гон и с в ико ве . К ъп е с е с удо во лс тв ие , но не я д е
ре дов но . Се г а тя е с лаб а , п рек а ле но сла б а п о мое мн ен ие , и в до б ри д ни
к а то д не шн ия се оп и тв ам д а я хр а ня доп ълн и те л но .
Но тук пр и лик ите с вър шв ат. Им е нн о п о тази пр ич и н а н а Е ли г лед а т
к а то н а ч удо , защо то по н яко г а, м ак ар и мн о го ря дко , с лед к ато й ч е та,

87
с ъс тоя н ие то й с е по доб ря в а. Ни ко й н я м а о бяс н е ни е за т о зи фе но ме н .
«Не в ъзмо жн о — к аз в ат ле к ар и те . — Т о в а н е б и тря б в ало и зо бщо д а е
Алц х ай м е р .» Но з а с ъж але н ие е . Пре з п ов ече то д н и , и о со бе но с утри н и те ,
в с ичк и пр из н ац и с а н а ли це .
Но защо бо ле с тт а п р и н ея не п ро ти ч а в к л ас иче ск ия с и в ар и ан т ? З ащо
тя по няко г а се п ром ен я , с ле д к ато й ч ета ? К а зв а м н а д о к тор ит е пр ич ин ата,
с ър це то м и под с к азв а, ч е не гр еш а, н о н е м и вяр в ат. В ме с то то в а те т ърся т
н а уч н о обяс не н ие . Ч е тир и п ът и д в а ха с п е ци алис т и о т Ч ап ъ л Хи л*, за д а
тъ рся т о тго во р н а за г ад к ата . Ч е тир и път с и тр ъгв а ха с п р азн и р ъц е . «Не е
в ъ змож но д а р азбер е те к акв о с т ав а в ум а й , ак о се о п и р ате с а мо н а в а ши я
о п и т и к ни г и », к а зв а м и м аз, н о т е по клащ ат г лав и и о тго в аря т: «Б о ле с тт а
Алц х ай м е р н е се р азв ив а так а . Па ц и ен т ът н е мо же д а п одд ър ж а р азум е н
р а зго в ор и ли п ъ к с ъс тоя н ие то м у д а се п одо бря в а , осо бе но п ък з а е д ин
д е н . Т о в а е аб с о лю тно не възмо жн о .»
[ * Гр ад в с евер н а К аро ли н алин а. — Б . п р .]
Но с е о к а зв а в ъз мо жно . Не в с ек и д е н , н е п р е з п ове че то д н и и з а
с ъ ж але ни е в се п о -ря дко . Но п о ня ког а в се п а к се с л уч в а. В так и в а д ни н е
р а боти с амо п а ме тта й , с я к аш и м а а м н е з ия . Но е моц и и те и ч ув с тв а та й с а
н о рм алн и . И в так и в а д н и аз зн а м , ч е он ов а, к ое то пр ав я , е добро .

В еч еря т а й я оч а к в а в с т ая та й . В дн и к ато д не ш ния д о ктор и те н и


р а зре ш ав ат д а с е хр а н и м т ук и н а м е н н и що п ов е че н е м и е н уж н о . Хо р ат а
тук с е г р иж ат з а в с ичко , д обр и с а к ъ м н а с и аз с ъм и м б лаго д аре н .
С ве тлин а та е п ри г л уш ен а, н а м а с ат а и м а д в е зап а ле н и с ве щи и с е ч ув а
ти ха м узи к а . Ч аш и те и ч и н и и те с а п лас тм асо в и и в г ар аф а та и м а я б ълко в
со к , н о пр ав и лат а с а с и пр ав и ла . З а щас тие Е ли к а то че ли н е в иж д а н ищо
н е ре дно . Т я в ъзд ъ хв а ле к о и о г леж д а мас а та с ш ироко о творе н и о ч и .
— В и е ли се по г ри ж и хт е з а то в а ?
Аз к и м в ам и тя в л и за в стая та.
— В с и чко е м ного кр ас и во .
Аз й п р е д лаг ам р ък а и я с ъпро во жд ам д о п розо р е ц а. Т я н е я п ус к а,
ко г ато с т иг аме та м . Пр ия тно м и е д а ус е ща м до косв а н ето й и н ие сто и м
б л и зо ед и н до д р уг в т ази к р ис т алн а п ро ле тн а в е ч ер . Про зоре ц ът е ле к о
о твор е н и а з ус е щ ам по л ъха в ър ху л и ц е то с и . Л ун ата е и з г ря ла и н и е
г л ед аме н е бе то , кое то е о з ар ен о о т с р ебр ис та с в е тли н а.

— Ни к о г а н е с ъм в иж д а ла н ещо то лко ва к р ас и во — к аз в а тя .
— И аз с ъщо — с ъг лася в ам се аз, н о г ле д ам к ъ м н ея . Т я р азб ир а к акв о
и м а м пр ед ви д и се ус м и х в а.
С ек ун д а по -к ъс н о п ро ше пв а :
— М и с ля , че зн а м пр и ко го е о ти шла Е ли н ак р ая .
— Т ак а ли ?
— Да.
— Пр и ко г о ?
— Ос т ан ал а е с Но й .
— С и г ур н а ли с те ?
— Аб с о лютно .

88
У см и хв ам се и к и мв ам .
— Да, п р ав а с т е — к азв ам а з ти хо и тя с е ус м и х в а в о тго в ор . Л и ц е то й
с и яе .
Др ъп в ам с то ла й с и звес тно ус и лие . Е л и с яд а и а з с е н ас т аняв ам
ср е щ у н е я . Т я м и п ре д лаг а р ък ата с и , аз я в зе м а м и ч ув с тв а м к ак м е г а ли с
п а ле ц а с и , к а к то п р ед и то лк ов а м н ого го д ин и . В зир а м се в н е я д ълго и
м ъл ч али в о , п ре ж и вя в а м о тно во мо ме нт и о т ж и в о та с и , с п ом ня м си хи ля д и
о тм и н али д ни , к ои то ся к аш не с а и зче з н али бе зс лед н о . Не що зася д а в
г ър ло то м и и аз о т н ово р азб ир ам колко м н ого я об ич ам . Глас ът м и е
н е с иг ур ен , к о г ато з аго в арям н ак р ая :
— В и е с те то лков а кр аси в а — к аз в ам аз. В и ж д а м в оч и те й , ч е тя зн а е
к а кво ч ув с тв а м к ъм н ея и к ак ъв е и с тин с к ия т см и с ъл н а д ум и т е м и .
Не м и о тго в аря . В ме сто то в а с ве жд а п ог лед и аз с е п и та м к ак во ли с и
м и с ли . Не ус п яв ам д а р а збер а и с ти свам н е ж но р ък а та й . Ч ак а м . Ч а к ам с
н е търп е н ие с ър ц е то й д а се съб уд и и зн ам , ч е мо ме н тът е м ного б ли зо .
И с лед то в а ч уд ото с е с луч в а.
Док ато орк е с тър ът н а Гл е н Ми л ър с вир и ти хо и п лам ъ к ът н а с ве щи те
п о тре пв а, аз в и ж д а м к ак т я п ос те пе н но отс тъп в а пр е д ч ув с т в ат а, ко и то с е
н а д и г ат в н ея . На ус тн и те й с е п оя вяв а м и ла ус м и в к а, о н а зи ус м и вк а, в
ко я то н ам ир ам с м ис ъла н а ж и во та с и , се тне Е ли по вд и г а пре мр е жен и те с и
оч и к ъм ме н и п р и т ег ля р ъ к ата м и к ъм се б е с и .
— Т и си то лко в а нео би кно ве н — к а зва тя ти хо и о тно в о е влюб е н а в
м е н . Зн ам тов а, за що то с ъм го в иж д ал хи ляд и п ъти .
Е ли о тн о во зам ъ лч ав а , н о не е и н уж но д а к аз в а не що . Пог ле жд а м е с
оч и те о т ед и н др уг ж и в о т и аз ус е щ ам к ак с ър ц е то м и п ре ли в а о т щ ас тие .
У см и хв ам й с е в отг овор , в лаг ай ки цяла та с тр а с т, н а ко я то съм с пос о бе н ,
до к ато ч ув с тв а та н и б уш ув ат в н ас , п о до б но н а м орск и в ъ лни . Об хо жд ам
с т ая т а с пог ле д , в ди г ам г л ав а к ъм т ав ан а, с е тн е о т ново по г леж д ам к ъм
Е ли и о но в а, кое то в и жд ам , с то п ля д уша та м и . И и з в е д н ъж отн о во с е
ч ув с тв ам м ла д . Веч е н е съ м ста р , тре п ере щ , пр ег ърб е н , д ефор м и р ан о т
ар тр и т а и поч ти с ляп о т к ат ар ак та.
Аз с ъм с и ле н и г ор д , н ай -щ ас т лив ия т м ъж н а с в е та , и то в а ч ув ств о
ос тав а з а д ълго в ме н , до к ато се дя срещ у н е я н а м а с ата .
Ко г ато ед н а тр е та о т с ве щи те в ече е и зго ря ла , аз р е ш ав а м д а н ар уш а
м ъл ч ание то :
— Об и ч ам те с ц я ло то си с ър це и с е н адя в ам , че зн а еш то в а.
— Р а зб ир а с е , че го зн а м — к а зв а тя , ос та н ала бе з д ъх. — И а з в и н аг и
с ъ м те об ич ала , Но й .
Ной , ч ув ам о т но во а з. Ной . Дум а та о тек в а в ум а м и . Ной … Ной . «Т я
м е по з н а — м ис ля с и аз . — «Т я зн а е к ой с ъм … »
Т я зн ае кой с ъм …
Т ол ков а м ал ко н е що , про с то е дно и ме , н о з а м ен то е к ато д ар о т Бо г а
и ч ув ай к и г о , зн ам , че не в сич к о о ще е с в ърш и ло . Т о е к ато к лю ч к ъм
в с ичк и те он е зи п р екр а сн и м и г о ве н а о б и ч , к о и то н и с в ързв а т, и н ай -
хуб ав и т е г од и н и о т ж ив о та н и .
— Но й … — ше п не тя . — Ми л ия т м и Но й …

89
И аз — ч о век ът, о тхв ър ли л д и а гно з ата н а лек ар и те — о тно в о
тъ рже ст в ув а м , м ак ар и з а е ди н к р атък м и г . Отк аз в ам д а т ърся обя сн ен и е
за ч уд о то , к ое то се с л уч в а, и в м е с то то в а ц е лув ам р ък ата, п р и б ли ж а в ам я
до б уз ата с и и ш е п н а в ухо то й :
— Т и с и н ай -п ре кр асн о то н ещо в ж и вота м и .
— О… Но й — к а зв а тя с ъс с ълзи в очит е с и . — Аз с ъщ о те об ич ам .
Ак о в с ичк о м оже ше д а с в ър ши т ак а, щ я х д а б ъд а н а й -щ ас т ли в ия т
чо век н а с в е та, н о то в а ня м а д а с е с б ъ д не , защ ото в е че в и ж д ам , ч е
п о г ле д ъ т н а Е л и с тав а в с е по -тр ево же н.
— К ак во и м а? — п и т ам а з.
— Т о лков а се с тр ахув ам — о твр ъщ а тя ти хо . — Т о лко в а с е с тр ах ув ам ,
че о т но во ще т е з аб р авя . Т о в а н е е ч ес т но … Прос то н е мо г а д а п р еж и ве я
то в а о тно во .
Гла с ът й е зад аве н о т в ълне н ие , н о аз н е н ам ир а м к ак во д а й к аж а.
З н а м , ч е ве че р та е к ъм к р ая си , и че не мог а д а н апр авя ни що , за д а с пр а
н е избе жн о то . В тов а с ъм б е зпо мо ще н . Най -н ак р ая й к азв ам :
— Ни к о г а н ям а д а те и зос та вя . Он ов а, ко е то и м аме , е з ав и н аги .
Е ли зн а е , че то в а е вс ич ко , к ое то м ог а д а с т оря , з ащ о то н ико й о т н а с
н е ис к а пр азн и о бе ща н ия . Но о т н ач ин а, п о к ой то м е г лед а, р аз б ир ам , ч е
тя не иск а още ч уд о то д а св ър ши и ум ът й о тн ово д а п о тъне в т ъм н ат а
б е зд н а н а за бр ав ата.
Щур ц и т е пе я т в но щ т а и н ие запо чв ам е д а се хр ан и м . И д в ам а та н е
с ме г ладн и , н о а з с е с тар ая д а я м с апе ти т, з а д а й д а м д об ър п р и мер . Е ли
с и в з им а м алк и хап к и и д ъвч е д ълго , н о и тов а в се п ак е н ещо . Т я и зг уб и
м но го о т тег ло то си п ре з п ос ле д н и те тр и ме се ц а .
С ле д в ечеря ме об зе м а с тр ах. З н а м , че тря б в а д а с ъм щ ас тли в , защо то
та зи в еч е р е док аза те лс тво , ч е люб о в та н и е о ще ж и в а, н о в с ъщо то в ре м е
с ъ зн ав ам , ч е вс ич ко скоро ще с в ър ши . С лън це то о тд ав н а е з аля з ло и он з и
в р аг , ко й то к р адеш е п ам е тта н а Е л и , в сек и м иг щеш е д а се появ и и а з
н я м аше к а к д а г о с п р а. З ато в а се взи р ам в н ея и се н а с лаж д ав ам н а
п о с ле дн и те сек ун д и , п ре з кои то с ме зае д но .
З ас ег а в сич ко е н орм а лно .
Ч ас ов н ик ът тик т ак а.
В се о ще не се с л уч в а н ищо .
Аз в з и м ам р ък ат а й и я задър ж ам .
Ни що .
Ч ув с тв а м я к ак т ре пер и и ше пн а ут е ш ите лни д ум и в ухо то й . Ни щ о .
К аз в ам й з а п ос ле д ен п ът та зи в ече р , че я о бич а м . И к р аде ц ът и д в а.
В и н а ги се и зне н ад в ам ко лко б ър зо с е с луч в а . Дор и с ег а , с ле д
в с ичко то то в а в рем е . Док а то м е д ърж и за р ък ат а, тя з ап очв а б ър зо д а
п р е ми гв а и д а п о к лащ а г лав а. По с ле с е и звр ъщ а к ъм ъг ъл а н а с та я та и
д ъ лго вре м е с е в зир а в н е що . На ли ц е то й е и зпи с а н а тре вог а .
«Не — к р ещя б е зм ълв но аз . — Ощ е не ! Не и с е га… к о га то с м е
то лко ва бли зо ! Не и та з и ве че р ! К огато и да е , но не и та з и ве чер . М о ля
те , Г осп о ди ! Не м о га д а поне са то ва о тно во ! Не е ч е с тно … не е
че с тно … »
Но вс ич ко о тнов о е н а пр аз но .

90
— Т ез и ч о вече та — к аз в а тя н ак р ая , с оч е йк и с р ък а. — Т е ме г ле д ат.
Мо ля те , н ак ар ай г и д а с пр а т.
Гн о мо ве те .
С ве тът с е зав ърта око ло м е н и м и при м аляв а. Ди ш ан е то м и с п ир а з а
м и г и с е тн е з апо чв а о тно во , т ози п ът п о -уч ес те но . Ус тата м и пре с ъ хв а и
ч ув с тв ам к ак с ър це то ми се б лъск а в г ър д ит е м и . «Т ов а е кр ая т !», к азв ам
с и а з и н аи с ти н а е так а . Мр ак ът в еч е е дош ъл . Т о в а е ве че рн ат а
д е зор и е н тац ия , ед и н от с и мп то м ите на б о ле стта н а Алц хай м ер , о т коя то
с тр ад а ж ен а м и , и м о я т н а й -г о ля м ко шм ар . Ко г ато д о й де то й , с и о т ив а тя ,
и в так и в а с луч а и с е п и там д ал и и зо бщо ня ко г а ще с е в ър не пр и ме н .
— Т ам ня м а н и кой , Е ли — к азв ам а з, о п и тв айк и се д а п р едо т вр атя
н е избе жн о то . Т я не м и вяр в а.
— Т е се в з ир ат в ме н .
— Не — ш е п н а аз , п о к л ащ айк и г л ав а.
— Не г и ли в и ж д а те ?
— Не — к аз в ам аз и тя се зам ис ля за м о ме нт.
— Но те с а е то там — н ас тояв а Е л и , отб л ъс кв айк и ме . — И с е в зир а т
в мен!
С ет не запо ч в а д а с и м ър мор и н ещо под нос и к о г ато се оп и тв ам д а я
ус п окоя , тя тр е п в а и м е по г леж д а с ш иро ко о твор е н и о чи .
— Ко й ст е в ие ? — и зк р ещя в а Ели , и зпл аш е н а и пр еб ле дня л а. — К ак в о
п р а ви те тук ? — С тр ах ът в н е я р ас те, н о аз м ълч а, защ о то н е м о г а д а
н а п р авя н и що . Т я о тс тъп в а н аз ад , вд игн ал а р ъце , с як аш за д а се защи т и о т
м е н , и се тн е изр и ч а д ум и те , к ои то се заб и в ат н ай -д ълб о ко в с ър це то ми :
— М аха й те с е ! С то й те д алеч о т м е н ! — С ле д то в а за по чв а д а о тб лъск в а
г н о мов е те , уж а с е н а и веч е з абр а в и ла за п р ис ъс т в ие то м и .
С та в ам и тръг в ам к ъм ле г ло то . Ч увс тв ам се о тс лаб н а л, ед в а в лач а
кр ак ат а с и и ус е щ ам н як ак в а с тр а н н а б о лк а вс тр ан и н ад хълбо к а с и . Не
зн ам о тк ъде и д в а . Изв ес тно врем е с е о п и т в ам д а н а ти с н а ко пч е то , з а д а
п о в ик ам се стр и те , п р ъс ти те м и с а к ато в коч а не ни и п ул с и р ат , н о н ай -
н а кр ая ус п я в ам . З н ам , че с коро щ е б ъд ат т ук . И д ок ато г и ч ак а м , а з
н а б люд ав ам мо я та съп р уг а .
М и н ав ат де с ет… д в а йс ет … тр и йсе т с ек ун д и . Пр од ълж ав ам д а с е
в з ир ам в н ея , п р и пом ня йк и с и м иго в е те , к о ито ток у -щ о с по д е ли хме . Но т я
н е о тв ръщ а н а по г лед а м и и в ум а м и и зп лув а к ар ти н ата к ак се бор и с
н е ви ди м и те си вр аг о ве .
Ся д ам н а лег ло то , и зм ъчв ан о т ос тра б о лк а в г ър б а, пос я г ам к ъм
те тр ад к ата и с е р азпл ак в ам . Е ли н е за б е ляз в а то в а . Ко г ато е так а , тя н е
за б е ля зв а н и що .
Няк о лко с тр ан и ц и п ад ат н а п о д а и аз с е н ав еж д ам д а г и в з ем а.
Т ол ков а с ъм ум ор ен ! И с як аш из вед н ъ ж с ъм ос т ан ал с ам . А к о г ато
се стр и те и д в ат , т е в и жд ат д в ам а д уш и , к о и то т ряб в а д а ус п о к оя т. Е д н а
ж ен а, к оя то тр е пер и о т стр а х з ар ад и д емо н и те в ум а с и , и е д и н с таре ц ,
ко й то я о б ич а по в ече о т в с ич ко н а с ве та , и п лач е ти хо о т бе з с и лие в
ъг ъла, з ак ри л ли це то с и с р ъц е .

91
Пре к арв а м ос та тък а о т ве чер т а с а м в с та я та. Вр ат ата м и е ле к о
о твор е н а и в и ж д ам к ак хор а та в ър в я т п о к ор идо р а — н я ко и по зн ат и , др уг и
н е позн а ти . Ак о с е з ас луша м , ус п я ва м д а ч уя , ч е г о воря т за с в ои т е
се ме йс т в а, р або та , р азхо дк и в п арк а . С ъвсе м о б и к нове н и р азг овор и , н и що
п о в ече , н о аз о с ъзн ав а м , ч е и м зав и жд ам з а ле к о тат а, с к оя то общ ув а т
п о м еж д у с и . З н а м , че зав и с тта е см ър те н гря х , н о п о няко г а н е ус п яв ам д а
се п р еборя с не г о .
Д-р Б а р н уе л с ъщо е тук и гов ор и с е д на о т сес тр ит е , а аз се п и та м к о й
ли е то лк о в а з ле , че до к торъ т о ще д а н е с и е о тиш ъл . Т о й р або т и
п р ек але но м ног о . «Пр е к ар в ай пове че вре ме с ъс се ме йс т вото с и —
п о с ъв ет в ах г о аз в ед н ъж . — Т е н я м а да б ъд а т в и н аг и око ло т е б . » Но к ат о
че ли н е м е с луш а . Л е к аря т б и л д лъж е н д а с е гр иж и за п ац и е н ти те с и ,
об я сн и м и т о й , и д а с е о тзо в а в а в секи п ът , к ог а то б ъде п ов и к ан . Пр ос то
н я м ал и збор . Но тов а г о пос тавя в мн ого с ло жн о п о ложе н ие , защ ото д -р
Б а р н уе л иск а д а б ъде и зця ло о тд аде н н а п ац и е нти те с и и ед н овр еме н но с
то в а и з ця ло о тд а де н н а сем е й ств о то с и . Оч е в ид но е , че то в а не е по
с и лите м у, п р ос то з ащо то ня м а н а ра зп о ложе н ие дос татъч но ч асо в е , н о
то й ощ е не е р азбр ал то в а. До к ато г лас ът м у заг л ъхв а по кор и дор а, а з с е
п и т ам к ое в се п ак ще и зб ер е н а кр ая — с е ме йс тво то и ли р аб о т ат а с и . Или
м оже б и , з а с ъж але н ие , щ е доч а к а моме н т а, ког ато ня к ой д р уг ще н апр а в и
то зи и збо р в м ес то не го .

Ся д ам до про зоре ц а н а е д и н уд о бе н ст о л и с и м и сля з а д н е ш ния д е н .


Т ой бе ше и прек р ас е н , и м ъчи те ле н , и щ ас тлив , и тъже н .
Про т иво по ло жн и те ч ув с тв а, к о и то се бор я т в д уша та м и , н е м и д ав ат д а
за с пя до к ъс но . Т ази вече р н е че та н а н и ко го . Прос то не би х мо г ъл,
за що то ще се р аз плач а н ад к н иг ата . Хо р ата зап оч в ат д а се п р иб и р ат по
с т аи те си и ко р идор и те по с теп е н но о п ус тя в ат. К ъм е ди н айсе т ч ув ам
п о зн ат и с тъпк и , ко и то по н як ак в а пр ичи н а оч а кв ах .
Д-р Б а р н уе л н а д ни кв а в с т ая та м и .
— З а бе ля зах, ч е в с т ая т а в и с ве ти . Им ате ли н ещо про т и в д а в ля з а.
— Не — о тв р ъщ ам аз, п о к лащ а й ки г лав а.
Т ой в л и за и ог ле жд а с тая та, п р е ди д а се дн е н а н я колк о с тъпк и о т м ен .
— Ч ух , ч е с те п ре к ар а ли х уб ав д е н с Ели — к а зв а д ок тор ът , ус м и х н ат.
Т ой е за и н тр иг ув ан о т о т ноше н ия та меж д у н ас . Не з н ам д али и н т ер ес ът м у
е ч ис то профе с ио н але н .
— М ож е д а с е к аже — с ъг лася в а м се аз .
Т ой н а к ланя ле ко г лав а и се в зир а в м ен , о з ад ач ен о т о тго вор а м и .
— До б ре ли с те , Но й ? Из г ле жд ате м алк о п отис н ат.
— До б ре с ъм . Про с то с ъм ум оре н .
— К ак бе ше Е л и д н ес ?
— До б ре . Р аз го в аря хм е по ч ти че тир и час а .
— Ч е тир и ч ас а. Но й , тов а е … не в еро я тно . Ус п яв ам с амо д а к им н а , а
то й пр од ълж ав а д а г ово р и , п ок лащ айк и в н е д о ум ен ие г лав а:
— Ни ко г а н е съм в и жд ал под о бно н е що . Ни то п ък с ъм ч ув ал.
Пре дпо ла г ам , че о бя с не ни ето тряб в а д а с е т ърс и в л юб о в та . В ие д в ам ат а

92
п р ос то с те б и ли с ъзд а де н и ед ин за д руг . Т я с иг ур но в и е об и ч ала уж ас н о
м но го . З н ае те то в а, н а ли ?
— Да — о т вр ъщ ам аз, н о н е мо г а д а к аж а н и що по ве ч е .
— К ак в о в и и зм ъч в а, Но й ? Да не б и Е ли д а е к а зала и ли н ап р ав и л а
н е що , к ое то е н а р ан ило ч ув с тв ата в и ?
— Не . Т я б е ше б е зкр ай н о м и ла . Про с то се г а се ч ув с т в ам … м алк о
с а мо те н .
— С ам о тен ?
— Да.
— Ни к о й н е мо же д а с е ч ув с т в а с амо тен , к о г ато е с др уг и х ор а.
— Аз м о г а — к азв ам аз и п о г ле ж д ам ч асо в н и к а си , м и с ле йк и с и з а
се ме йс т вото м у, к ое то сп и в пр и ти хн а ли я м у д ом , — А с ъщ о и в и е .

С ле д в ащ и те н я ко лк о д н и м и н а ха, б е з д а с е с луч и н и що ос о бе но . Е ли
н е м е по зн а н и то в е дн ъ ж , п ък и аз б я х м а лк о р азс ея н , з ащ о то м ис л и те м и
н е прек ъс н ато се вр ъщ а ха к ъ м он з и де н , к о йто бя хм е пр ек ар ал и зае дно .
М ак ар кр ая т в и н а г и д а и д в а пр ек але н о с коро , т о в а н е хв ър л и с я нк а в ър х у
щ ас ти е то ми и аз б лаг од ар я х н а с ъдб а та за о н о в а, к о е то бя х пре ж ивя л.
Пре з с л ед в аща та с е дм и ц а ж иво т ът ми се в ър н а към пр ив ич н о то с и
р ус ло . До ко лк о то то в а и зоб що е в ъзмо ж но . Че тя х н а Е л и , ч е тя х н а
с ъсе д ит е с и , б род е х по кор ид ор и те . Но ще м ле ж а б уд е н в лег ло то с и , а
с утр и н се дя б ли зо до р ад и атор а. З апоч н ах д а н а м ир ам н я к ак в а с тр ан н а
ут е ха в таз и п р ед в ид имо ст н а ж и во та си .
Пре з ед н а хлад н а м ъг ли в а с утри н — о с е м д н и с лед д е ня , ко й то
п р ек ар а хме зае д но — а з с е с ъб уд и х ра н о , к акто о б ик но в е но , и се дн ах н а
б юро то с и . Р а зг ле ж д ах с н и мк и и чето х п исм а , н а п и с а н и пре д и м ног о
го д ин и . Или п о н е се о пи т в ах. Не м о ж е х д а с е с ъср е до точ а, защ о то и м а х
г л аво б о ли е и с ле д и з вес т но в р еме сед н а х н а с то ла до про зоре ц а, за д а
г л ед ам к ак и з гря в а с лънц ето . Е ли щ е ш е д а с е с ъб уд и с ле д н яко лк о ч ас а и
тр яб в а ше д а си п оч ин а и д а с е о с ве жа, з а д а с ъм в с ъс тоя н ие д а й че т а
п р е з де ня .
Няк о лко ми н ут и с е дя х с ъс за твор е ни оч и и пр ез тов а вр еме бо лк а та в
г л ав ат а м и т у с е зас и лв аше , т у с т и хв аше . С е тн е г и о т вори х и с е
п о люб ув ах н а с та р ия си п р ия те л — ре к ата , к оя то н о сеш е вод и те с и кр а й
п р озор е ц а м и . З а р азли к а о т Е ли , аз и м а м ста я , о тк ъд е то м о г а д а я
в и жд ам , и тя н иког а н е е с п ир ала да м е в дъ хно вя в а. Ч уд н о е к а то с е
за м и сли ш, че таз и ре к а е н а с то ти ц и х и ля д и год и ни и в ъп ре к и то в а с е
п о д м ладя в а с лед в с ек и д ъж д . И таз и с утр и н а з й за г о в арям ш еп не шко м :
— Т и си б лаг ос ло ве н а, п р ият елко , к акто и аз, з ащо то и м аме ш анс а д а
п о сре щ ам е з ае дно н о в и те д ни .
М алк ите в ъ лн и се п лис к а т г ал ьов но в бре г а и б ле д ата утр и н н а
с в е тли н а п ро б ляс в а в ър ху н а б р азде нат а в о д н а п ов ър хно с т, о тр а зяв ащ а
с в е та, к о йто с поде ля ме . Аз и р е к ата . Т еч ащ а, не пос тоя н н а , п ро ме н ли в а.
Ни м а с ам и я т ж и в о т н е е к ато бя г ащ а в о д а, м и с ля с и аз . Ч о в ек мо же д а
н а уч и то лк о в а м но г о о т е д н а р ек а .
Б е д ата до йде , т оч но ко г ато с лънце то н адз ър н а н а д хори зо н та.
З а бе ля зах, ч е р ък ата м и и зтръп н а , н ещо кое то не с е бе ше с луч в а ло н ико г а

93
п р ед и . Оп и тах с е д а я в д и г н а, н о н е м о ж ах, защ о то в то зи м о ме н т
п о ч ув с тв ах о стр а б о лк а в г лав ата, то зи п ът м ного по -с и лн а , поч т и ся к аш
бя х уд а р е н с ч ук . З атво р и х оч и и с ти с н ах к ле п ач и . Р ък ата м и с п ря д а
и з тр ъп в а и з апоч н а д а се вд ър вяв а, с як а ш н ерв и те м и и звед н ъж бя х а
р а зря з ани н як ъ де н ад лак ъ тя . К и т к ата м и с е в це пе н и и р азк ъс в а ща та бо лк а
в г лав ата, к а то че ли се с п ус н а н а долу, д о с ти г айк и до в с як а к ле тк а н а
тя ло то м и , п о доб н а н а о ке анс к а в ъ лн а, к о я то см аз в а и о п ус то ша в а в с ичк о
п о п ътя с и .
Изг уб и х зре ни е то с и и ч ух н е що , коет о з в уче ше к ато г ро хот н а в ла к
с а мо н а с а н ти ме тр и о т г лав а та м и . З н ае х , ч е с ъм по л уч и л уд ар . Б о лк ат а
м и н а п р е з тя ло то м и к а то м ълн ия и п ре з пос лед ни те се к ун д и , в ко и то бя х
в с ъзн а ние , с и п редс т ав и х к ак Е ли ле жи в ле г лото с и в оч ак в ан е н а
и с тор ия та, к оя то н ик ог а н ям аше д а й п р оче та , о б ърк а н а и с ъв ър ше но
б е зпо мо щн а. С ъщо к ато ме н .
И аз зат в о ри х оч и з а п ос ле д е н п ът, пр ед и в сич ко д а по тън е в тъ м н ин а,
и с и м ис ле х «О, Го с по д и , к ак во н ап р ави х? »

* * *

Пре з с лед в ащ и те д ни м но го кр ат но г уб е х с ъз н ан ие и о т но во с е
с ъб уж д ах . В м и гов е те н а прос в е тле н ие с е в и жд ах о бг р аде н о т ап ар ати и
ур е ди , в г ър лото и н о с а м и в ли за ха тр ъб и чк и , а д о ле г ло то м и в ися ха д в е
п р озр а ч ни тор б и чк и с ня к ак в а течн о с т. Ч ув ах ле ко то бр ъмче не н а
м аш и н ите , ко и то от в ре ме н а в ре ме и зд ав аха с тр ан н и зв уц и . Е д и н о т
ап ар ат и те п ис ук аше в р и тъм с ъс с ър цето ми и а з н ам ир а х ня к ак в а о собе н а
ут е ха в то в а , ун ас я й ки се о тно во и отно в о в бе зп аме те н с ън .
Л ек ари те б я ха п р и те с не н и . В иж д ах уг р и же н и те и м л и ц а, д о к ато
р а зг ле ж д аха д и аг р ам и те и р ег ули р ах а ур е д и те . Т е ш е пн е ха по ме жд у с и
м и с лей к и с и , че н е г и ч ув ам : «С ъс то я ни е то м у е се р ио зно , осо бе но з а
чо век н а не го в ата в ъзр ас т, и п ос лед ств и я та мо же д а с а те жк и . » Мр ач н и те
и м ли ц а б я ха к а то пр е люд ия к ъм н е р адос тн и те и м пр е дв и жд ан ия :
«… за г уб а н а р еч та , о гр ан иче н а п од в и ж нос т , в ъзмо ж н а п ъл н а п а р али за. »
С ет не о тно во р аз г ле жд а ха п ок аз ан ият а н а ап а р ати т е , н ов и н ас трой ки и
н а кр ая с и тр ъг в а ха, б е з д а п о до зира т, ч е с ъм ч ул в с як а тя хн а д ум а .
Оп и т в ах се д а н е м и с ля за то в а и в м есто то в а се ко н це н трир ах в ър ху Е ли ,
и з в ик в а йк и в ум а с и н е й ния об р аз вс е ки п ът, к ог ат о мо же х.
Оп и т в ах се д а п о ч увс т в ам докос в ане то й , д а ч уя г ла с а й и д а в и д я
ли ц ето й и ко г ато ус пе е х , очи те м и се п ълн е ха със с ъл зи , за що то не зн ае х
д а ли о тно в о ще мог а д а я дър ж а за р ък ата , д а й пр о ше пн а д ум и н а ут е ха и
д а п ре к ар а м още е д и н д е н с н е я в р а зго в ори , ч е те не и р аз ходк и . Не б я х с и
п р ед ст авя л, ч е вс ичко ще св ър ши т ака. В и н аг и съм с и м ис ле л, че ще с и
о т ид а п ос лед е н и н я м а д а о с тав я Е ли с ам а . Т ак а ще ше д а е по -
с п р аве д ли во .
Т ак а м и н ав ах а ч асо в е те , т у в с ъз н ание , ту в тъ м а, д ок а то дой де е д но
м ъг ливо утр о , в ко е то с и с по мн и х за об е ща н ие то , кое то д а до х н а Е ли , и
то в а м и по де йс тв а к а то шок . От в орих оч и и в и дя х с тая , п ълн а с цв етя ,
ч и е то ух ан и е о ко нч а те лно м е в ър на к ъм ж и во т а. По търс и х зв ън е ц а,

94
н а ти сн а х г о с ус и ли е и сес тр ат а п ри с тиг н а по ло в ин м и н ута п о -к ъс но ,
с ле дв а н а о т д -р Б ар н уе л, к о й то се ус м и хн а в ед н аг а , щ ом ме в и д я .
— Ж ад е н с ъм — к аз ах аз д р ез г аво и д -р Б ар н уе л с е ус м и хн а о ще по -
ш иро ко .
— До бре д о ш ъл об р атно — к а за то й . — Бя х с и г урен , че ще с е
о п р ави те .

Дв е се д м и ци п о -к ъс но веч е мо г а д а н ап ус н а б о лн иц ата, н о с е г а с ъм
п о лов и н чо в ек . Ак о бя х к ад и лак , щ я х д а се д в иж а в кр ъг , защо то дя с н ат а
п о лов и н а н а тя ло то м и е по -с лаб а о т ля в ата. К а зв ат м и , че то в а е добр а
н о в и н а, за що то п ар али з ата е мож ела д а б ъ д е п ъл н а. По няко г а м и с е
с тр ув а , ч е с ъм об гр ад ен о т о п ти м ис т и .
Л ош ат а н о в и н а е , че р ъце те м и веч е н е м и п о зво ля в а т д а и зп о лзв ам
б а с тун и ли и н в а ли де н с то л и с е н алаг а д а с е п р и д в иж в а м по н як а к ъв с и
м ой с в оео бр азе н н ач и н . Не к р ач а к ато н а м лад и н и — л я в к р ак , д есе н кр а к
и с е т не п а к л яв — н и то п ък се т ътря , к ак то б е ш е до скоро , а в м ес то тов а
в л ач а б авно ед и н ия кр ак , п р ип л ъзв ам д ес н ия и пос л е п ак в лач а ле в ия .
С ег а с ъм ж ив а л е ге н д а и хор ата в ер оятн о не м ог а т д а о тк ъс н ат п ог ле д о т
м е н , д о к ато шес тв ам по к ори дор ите . Хо д ът м и е б ав е н дор и и п о м ои те
р а зб ир а н ия и то в а го к аз в а чове к , ко йт о пр е ди д ве с ед ми ц и не мо жеш е д а
н а д бяг а и к ос тен ур к а.
От б о лн и ц ата се връщ а м к ъс но в ечер та и к ог ато в лиз ам в ст аята с и ,
зн ам , че ня м а д а мо г а д а з ас п я до к ъс но . В ъзд ъ хв ам д ълб о ко , до л авяй ки
ух ан и е т о н а про ле тта . Про зоре ц ът е с то я л д ъ лго отво ре н и в ъзд ухът е
с в е ж и про хл аде н . Ев е ли н , е д н а о т мн ого то се с три тук , м и по м аг а д а с е
н а с тан я н а с то ла до про зоре ц а и п о неч в а д а го зат вор и . Аз я с п и р ам и
м ак ар д а по вд и г а уч уд ено в еж ди , т я п р ием а реш ен и е то м и . Ч ув ам д а с е
о тв аря че к мед же и м и г п о -к ъс но н а р а м е не те м и е н ам е тн ат п ул о в ер . Т я г о
н а м ес тв а г р ижо вно , с я к аш с ъм д ет е , с е тн е с лаг а р ък а н а р а м о то м и и
н е ж но ме по т уп в а . Е ве ли н н е к азв а н и що , до к ато пр а в и тов а, и п о
м ъл ч ание то й з н ам , ч е г лед а п р ез п ро зоре ц а. Дълг о в ре ме с то и
н е под ви жн о и аз г ад ая з а к а кво ли с и м и с ли , но н е п итам . Най -н ак р ая я
ч ув ам д а в ъзд ъ хв а. Т р ъг в а къ м вр а тат а, н о се т не с е сп ир а , н ав е жд а с е к ъм
м е н и м е це лув а п о б уза та, н е ж но , т ак а к ак то го п р ав и м оят а в н уч к а.
По г леж д ам я и зне н ад а н и тя к а зв а ти хо :
— Х уб а в о е , че се в ър н а хте . М но г о й ли п с в ахте н а Е ли , а с ъщ о и н а
н а с о с тан алите . Ни е вс ичк и с е мо ли хме за в а с , за що то ког а то в и н я м а, тук
н и що не е с ъщо то . — Т я се ус м и хв а и д ок ос в а лиц е то м и , п р ед и д а с и
тр ъг не . По -к ъсно я ч ув ам о тн ово д а вър в и по ко р и дор а , б ута й к и ко л и чк а и
р а зго в аря й к и ти хо с няк а кв а др уг а с ест р а.
Не б е то тази но щ е б ез зве зд но и та й нс тв е но с и н ьо . Щур ц и те пея т и
за г луша в ат в сяк а к ъв др уг зв ук . До к ато с едя , с и м и с ля д али н яко й б и
м ог ъл д а ме в ид и о т в ън — ме н , зат вор н и к ът н а п лътт а. Ог ле жд ам дв ор а,
п е йк и те и д ър в е тат а, тъ рс ей к и н а п р азн о ня к ак ви п р изн ац и н а ж и во т. До ри
ре к ата сяк а ш е с пр я ла и в тъм н ото п р илич а н а пр азно прос тр анс тво .
У се ща м , че се по д ав ам н а в ълшеб с твот о н а но щ т а. Глед ам н ав ън ч ас о ве и
в и жд ам к ак о тр азен и те о бла ц и з ап оч в ат д а о тс к ач ат от в од н ат а

95
п о в ър хно с т. З а д ав а с е б уря и н еб е то с тав а с р ебр ис тос и во , ся к аш о тно в о с е
с п уск а зд р ач .
Прос ве т в а м ълния и аз ус е ща м к а к м исли т е м и п ол и тат н а зад . Ко и с ме
н и е , Е ли и аз? Не с ме ли к ато с т ар к и п ар ис и б р ъш лян , ч и и то к ло ни и
ла с тар и с а так а зд р аво пре п ле те н и , че и д в ет е р а стен ия ще ум р ат, а к о
б ъ д ат р азде лен и ? Не зн ам . Проб ля сва о ще е д н а с в е тк а в иц а и осв етя в а
м ас ата дос т атъч но , за д а в идя фо тог р афия т а н а Е ли , ко я то ле ж и там —
н а й -хуб ав а та, к о я то им ам . Пре д и го д ин и я с ло ж и х в р а мк а с н аде жд ата, ч е
с т ък ло то щ е я зап а зи зави н аг и . Вз и м ам я и я д ърж а б ли зо пр е д о ч и те с и .
В зи р ам се в н ея д ълго вр еме , п ро с то не мо г а д а о тк ъс н а по г лед . Т ог ав а тя
б е ше н а ч е т ир и йсе т и е д н а и н и к ог а н е е б и ла п о -к р ас и в а. Им а т о лко в а
м но го н ещ а, к ои то и ск ам д а я по п и там , н о зн ам , ч е с н и мк ата н я м а д а м и
о тго во р и и за то в а я ос тавя м н а м ас ата .
Т аз и ве чер Е ли е с ъвс ем н аб лизо , в др уг и я кр ай н а кор и до р а, и
в ъ пре ки тов а аз с ъм с ам . В и н аг и ще б ъд а с ам . Т ов а с и м ис ле х, док ато
ле ж ах в бо л ни ц ат а. Т о в а с и м ис ля и с е г а, до к ато г лед ам пре з про зорец а
к а к с е с ъб ир а т б уре нос ни те об л ац и . Изв ед н ъж ме об зе м а т ъг а, с по м няй ки
с и , ч е так а и не я ц ел ун ах п ре з о н зи п ос лед е н де н . И вероя тно н иког а
н я м а д а я ц е лун а п о в еч е . Мо я та и н е йн ат а б о ле с т н е п о зво ля в ат д а хр ан я
н и к ак в и н ад еж ди .
Най -н ак р ая с т ав ам , п р иб л иж ав ам с е д о б юро то с и и в к люч в ам
ла м п ата . Т ов а м и к о с тв а п ов е че ус и ли я , о тко лкото с ъм оч а кв ал и з ато в а
н е се вр ъ ща м пр и пр о зоре ц а. С яд ам з ад б юро то и п ре з с ле дв ащ и те
н я ко лко м и н ут и р а зг ле жд ам с ни мк и те, к о и то с тоя т в ър х у н е го . Се ме й ни
с н им ки , с н и мк и н а д ец а и в ак ан ц ии . С н и мк и , н а ко и то с м е аз и Е ли .
Отн о во се замис ля м ко лк о м но го нещ а с ме пре ж ив е ли зае дно и з а п оре де н
п ът о с ъзн а в ам ко лк о с ъм д ре ве н .
Отв арям е д но ч ек мед же и н а м и р ам ц в етя та, к о и то й д а до х н яког а
о тд ав н а , с тар и , п о ве хн али и в ър з ан и с п ан д е лк а . Т е с ъщо к ато м е н с а
и з с ъхн а ли и ч уп ли в и и е тр уд но д а г и д ър ж иш , б ез д а г и пр ек ърш и ш . Но
Е ли г и з ап аз и . «Не р а зб ир ам за к ак в о с а ти », к а зв а х аз , н о тя прос то
м ах в аше с р ък а. И п о ня ко г а веч е рите я ви жд а х д а г и д ър ж и , поч т и
б л аго г ове й но , сяк аш в тя х б еше з ак люч е н а тай н ата н а ж и во та. Ж е н и .
И п о не же то в а е в еч ер н а сп о ме н и те , аз за п оч в ам д а т ърся бр ач н ат а с и
ха лк а. На м и р ам я в н а й -г ор но то че к мед же , ув и т а в к ър п ичк а . Не м о г а д а я
н о ся ве че , защ о то пр ъс ти те м и с а о т тек л и и дефор м ир ани . Р а зг ъв ам
к ър п ичк а та и хал к ата в ътре с и е с ъщ ата . К р ъг ла и бе зкр а й н а — мо г ъщ
с и мво л н а оно в а , кое то н и св ър зв аше . И д о к ато я г ле д ам , аз зн ам , про с то
з на м , ч е тя не б и мо г ла д а б ъде др уг а. З н ае х г о то г ав а, зн ам г о и се г а. И в
то зи мо ме н т и про ше п в ам н а г лас :
— Т и вс е още с и моя . Е ли , щ ас ти е мо е , моя бе зс м ър тн а кр асо т а. Т и
в и н аг и с и б и ла н а й -пр екр ас но то не що в ж и во та м и .
Пи та м с е д али тя ч ув а т е зи мо и д ум и и ч ак а м зн ак . Но так ъв н е и дв а.
Е д и н ай се т и по ло в ин а е . Т ърс я пи с мото , ко е то тя м и н а п ис а, о но в а,
ко е то че т а, ко г ато с ъм н ай -п ад н ал д ух о м . Пл и кът е там , к ъде то г о о с тав и х
п о с ле дн ия п ът. Обр ъщ ам го няко лко п ъти с тре пе ре щи р ъце , п р ед и д а г о
о творя . И н ай -н а к р ая за поч в а м д а че та:

96
«С к ъпи Ной ,
Пи ша ти под с ве тли на та на с ве щ , до ка то с пи ш в спа л ня та , ко я то
де ли м о т де ня , в кой то се ож ени х м е . И м ак ар да не чува м диша не то ти ,
з на м , че ти си та м , и скор о и а з ще з а спя до те б , к ак то е би ло ви наги .
Щ е п о чу вс тва м то п ли на та ти , щ е се с г у ша до теб и ма л ко по м а лко ще
се у неса в с ън, м ис ле йки си ко лко е п рекра сно да б ъда до теб .
Г ле да м п ла м ъка до ме н и т ой ми напо м ня за е дна да ле чна ве чер пре ди
м но го г оди ни , к ога то се дях до те б пре д к а мина та , об ле че на в то пли те
др е хи , к ои то м и б е ше дал. Т о га ва з наех , че ви наг и ще б ъ де м заед но , м а ка р
на др уг ия д е н да се р а зко леба х . С ърце то ми бе ше п ле не но , х вана то с
пр и мка о т е ди н юже н по е т, и а з ни що не м о же х д а напра вя . И к а к м оже х
да с е с ъпр о ти вля ва м на е д на люб ов, ко я то се и зд ига ше ка то ко ме та и
тътне ше ка то о кеа нска вълна? За що то това бе чу вс тво то , к ое то ни
с в ърз ва ше то га ва , с ъщо то е и д нес .
Спо м ня м си к а к се вър нах пр и теб на с лед ва щия де н, с лед ка то м айк а
м и д ой де да ме пр еду пре д и , че тайн а та ми е ра зк ри та . Б ях то лко ва
уп ла ше на , по -упла ше на о т вся ког а , з а що то б ях сигу р на , ч е ни ког а н я ма д а
м и п рос тиш , че те напу сна х . Пом н я к ак трепе рех , д ок а то с лизах о т
ко ла та , но ти про гони вси чки те м и с тра хо ве , к ога то м и с е у с ми хна и
пр о те г на р ъце к ъм ме н. « Иск а ш ли ка фе ? » , то ва б е вс ичко , кое то каз а . И
ни ко га по ве че не о тво ри ду ма за то зи де н. Пр ез вс и чки те з и г оди ни .
Т и и п ос ле не ме р а зпи тва ше , ко г а то и зли зах са ма пре з с лед ва щи те
ня ко лк о д ни . А к ога то се вр ъщах с ъс съл зи в о чи те , ви наг и з нае ше ког а д а
м е п р ег ър не ш и ког а да ме ос та ви ш са ма . Не з ная как д о лав яш е
на с трое ние то м и , но ни ког а н е с б ърка и напра ви не ща та по -л еки за м е н.
По -к ъс но , к ог а то , о тидо х ме в м а лка та ц ърк ва и си ра з м е них ме х а лки те , и
се з а кле х ме във вяр нос т, аз те пог ле дна х в о чи те и ра з брах , че с ъм в зе ла
пр а вил но то р еш ени е . И не що по ве че , то гава о с ъз на х к о лко г лупа во е би ло
из о бщо да м ис ля з а др уг м ъж и ник о га по ве че не се ра з ко ле бах .
Ние и мах ме пр ек расе н жи во т и аз м ног о м ис ля за на с . По няко га си те
пр ед с тав я м к ак седи ш на вера нда та с ту к -та м про ша рена к ос а и с ви ри ш
на ки тара та си , а на ши те де ца п ляс к а т с р ъце в ри тъма на тво я та
м у з ика . Д р ехи те ти са и зцап а ни о т дъ лги те час о ве на труд и с и у мо рен,
и кога то ти п ред ла га м да с и по чи неш , м и се у с мих ваш и ка з ваш « Нали
то чно то ва правя .» На мира м не що и зклю чи те лно въ лнува що и з а трог ва що
в оби ч та ти к ъм деца та ни .» Ти си по-д об ър ба ща , о тк о лко то мо же ш да
си пр едс та ви ш» , про ше п ва м ти по -к ъсно , к ога то те ве че с пя т. С ле д то ва
ни е с е с ъб ли ча ме , ти ме це лу ва ш неж но и вр е м е то ка то че ли с пира ,
з а що то та ка и не по мня кога с ме с е о зо ва ли под топ ли те з а вив ки .
Оби ча м те зара ди м ного не ща , ос об ено зар ади тв оя та п ла ме нно с т,
з а що то и ме нно си лна та с трас т пр а ви не ща та в живо та крас и ви .
Л юбо в та и пое зия та , с е мейс тво то и пр ия те ли те , к ра со та та и
пр ирода та . К о лко се р а два м , че нау чи д еца та ни да це ня т те зи не ща ,
з а що то з на м , че жи во тът и м е по -п ъл е н б лаг о дар е ние на то ва . По ня ког а
те м и ка з ва т к о лко си и м с к ъп и все ки п ъ т, к о га то го на пра вя т, с е
чу вс тва м на й -щас тли ва та же на на с ве та .

97
Т и и ме н на у чи да це ня прек рас но то , вд ъх новя ва ше м е и еди нс тве но
б лаго д аре ни е на твоя та подкр епа ста нах худ о жник . А ко з нае ше ко лк о
м но го о зна ча ва ш за м е н. Ка р ти ни те м и се га ук рас я ва т с те ни те на м у зе и
и час тни к о лек ции и мак ар поняк о га да се чу вс твах и з то ще на и уг не те на
о т без к рай ни те и з ложби и на па дки те на кри тици те , ти ви на ги бе ше до
м е н , з а да м е у спо ко иш и о кура жиш. Т и разбр а , че с е ну жда я о т мо е
жи з не но прос тр а нс тво , о т м ое с туд ио , и н ико г а не обр ъща ше в ни ма ни е
на пе тна та о т боя по д рехи те м и , по ко с а та ми , а в ня ко и с лу чаи и по
м еб е ли те . З на м , че не ти е било ле к о. С а мо е дин б ла г ород е н м ъ ж, Ной ,
м ож е д а и ма тър пе ние то да п о не се това . И ти б е ше то зи м ъж. В
пр од ълже ние на ч е тирий се т годи ни . Пре к рас ни г оди ни .
Т и си на й -доб рия т ми п рия те л , а с ъщо и м оя т люби м и аз не зна м ко е
о т д ве те неща це ня п о ве че . В с ъщ нос т ед ва ли е и ну жно да ги д еля ,
ка к то не е ну жно да де ля и жи во та ни на мой и на твой . Т и и ма ш не що в
се бе си , Ной , не що кр аси во и си л но . Добр о та — това е , к о е то виж да м в
теб , ка к то и вси чки ос та на ли . Добро та . Т и си на й -ве ли к оду ш ни я т и
б лагор о де н чо век , к о го то п оз на ва м . Б о г е в теб , у вер е на с ъм това ,
з а що то п ре з це лия си жи во т с и п ос тъп вал ка то нег о в пра те ник .
Зн ам , че ти с е из не на да , к ог а то те по мо лих все ки о т нас да нап и ше
на ша та ис тор ия , преди да на пу сне м до ма с и , н о аз си и мах сво и те
пр и чи ни и ти бла год аря за тъ рпе ни е то . И м а кар да о чак ва ше о б яс не ние ,
аз не ти го да д ох , но мис ля , че се га е ве че вр е ме да го по лу чи ш .
Ние и мах ме п р екр асе н жи во т, ка к ъвто с е с лу чва на м алц и на , и
ко га то те пог лед на , а з се и зп ъл ва м с ъс с трах , з а що то з на м , че в си чк о
то ва ско ро щ е с вър ши . И д в а ма та с ме на яс но как ва е п рог ноза та на
ле кари те , а с ъщо и как во о з на ча ва тя з а на с . Ко га то ви жда м с ълзи те в
о чи те ти , аз се бе зп окоя по ве че за теб , о тк о лко то за м е н, з а що то з на м ,
че твое то с тр ада ни е щ е б ъде по -го лям о . Не мо га да изра зя м ъка та си с
ду ми и ед ва ли и ма подхо д ящи ду ми за то ва .
Но аз те оби ча м то лко ва си лно и толк о ва нев ероя тно м но г о , че щ е
на меря начи н да се върна при теб въпр е ки бо ле с тта си . Об е ща ва м . И с
то ва ще за вър ша п ис мо то с и . Ко гато з абра вя теб и на ша та любо в,
ко га то с ъм из губ е на и са м а , про че ти то ва пис мо , разк а жи ми на ша та
ис тори я , к ак то я р аз ка за на деца та ни , и б ъд и с иг ур е н, че д ълбоко в себ е
си аз щ е з нам , че то ва е на ша та ис то р ия . И м о же би , да , м о же би , ни е
щ е на ме ри м на чи н о тно во да б ъде м зае д но .
М оля те , не ми се с ър ди в д ни те , к ог ато ня ма да с и с по м ня м за теб ,
а те не и збе жно ще дойда т. З най , че те оби ча м , ви на г и щ е те об и ча м и
ка кво то и да се с лу чи , по м ни , че жи вях най -прек рас ния жи во т, ко й то
м ож ех да си поже лая . М оя т жи во т с те б .
И а ко з апаз и ш то ва пис мо и г о про че те ш н я ког а о тно во , вяр вай в
о нова , к ое то ти пи ша се га . Ной , к ъде то и да си и к ак во то и да се слу чи с
на с , а з те о би ча м . Оби ча м те се га, к о г а то пи ша то ва пи с мо . И те
об и ча м сег а , к ог а то г о че те ш . И у ж асно с ъжа ля ва м , а ко н е м о га да ти г о
ка жа . Оби ча м те с ця ло то си с ърце , с ъ пруже м ой . Ти с и , и ви наги щ е
б ъд еш , м оя та е ди нс тве на любо в.
Е ли»

98
Доч и там п исмо то и го с ла г ам н ас тр ани . С т ав ам о т бюро то и н ам ир ам
че хли те с и . Т е с а б ли зо д о ле г ло то ми и т ряб в а д а се д н а, за д а г и об уя .
С ет не се и зп р авя м о т но во , пре ко ся в ам с тая т а и о тв ар я м вр ат ата.
По г леж д ам н адо лу к ъм д ъ но то н а к ори д ор а и в и ж д ам Дж ан ис д а с е ди н а
ре це п ци я та. Или п о не с и м ис ля , ч е е Дж ан и с . З а д а с т иг н а до с тая та н а
Е ли , тряб в а д а м и н а п окр ай бюро то й , н о в то зи ч ас не м и е по з во ле но д а
и з ли за м , а Дж ан ис е и зве ст н а с тов а, ч е н е об и ч а д а н ар уш ав а п р ави л ата.
С ъпр уг ът й е юр ис т.
Ч ак ам , за д а ви дя д а ли ще с и тръг не , н о к а то че ли ням а н ик ак в и
та к и в а изг ле ди и з апоч в ам д а г убя тър пе н ие . Най -н ак р ая и зли зам о т
с т ая т а и тр ъг в ам с ъс сво е обр аз н ата си с тр ан н а по хо д к а. Отн е м а м и ця л а
в е ч нос т , за д а с к ъся р аз сто я н ие то до н ея , н о тя к ато че ли не забе ля зв а
п р и б лиж ав ане то м и . Аз с ъ м б е зш ум н а п ан т е р а, к оя то се п ро кр адв а т и хо в
д ж ун г лат а, н е в р ъс т но п ти че , н ев и д и мо за в р аг о ве те си в г н езд о то .
Най -н ак р ая б и в ам р азк р и т, кое то н е м е и зне н ад в а . С тоя м ъл ч алив о
п р ед н ея .
— Но й — к а зв а тя , к ак в о пр ав и те ?
— Р а зхо жд а м с е — о твр ъ щам а з. — Не м о г а д а за спя .
— З н ае те , че то в а н е е п оз во ле но в то з и ч ас .
— З н ам .
В ъпр ек и то в а н е п о мръдв а м о т мяс то то с и , и з п ълне н с мр ач н а
ре ши мос т.
— В и е вс ъщ но с т н е с те т ръг н ал н а ра зход к а, н ал и ? По -ско ро и ск ате
д а в и д и те Е ли .
— Да — о т го в аря м аз.
— Но й , н али п ом н и те к ак во се с л уч и п ос ле дн ия п ът , ког а то я в и дя хте
п р е з нощ та.
— По м ня .
— Т о г ав а зн ае те , че н е тряб в а д а п р ав и те то в а .
— Т я м ног о м и ли пс в а — о т гов аря м ук ло н ч иво аз.
— З н ам , н о не мо г а д а в и по з во ля д а я в и д и те .
— Дн е с и м а ме год иш н и н а — к азв ам а з и то в а н аис ти н а е так а . Ос тав а
н и е д н а го ди н а д о злат н ата н и с в а тб а . На д н е ш ния д е н се н а в ър шв а т
че тир ий се т и де ве т г од и ни , о тк а к то с е о жен и хме .
— Р а зб ир а м .
— М ог а ли д а о т ид а п р и нея то г ав а ?
Т я пог ле жд а н ас тр ан и за м оме н т и ко гат о от го в аря , г л асът й е с тан а л
м но го по -м ек , к ое то ме и з н ен а д в а, защ о то н и ко г а н е с ъм п од о з ир а л
Дж ан и с в с а н тим е н тал нос т.
— Но й , о т п е т го ди н и р або тя т ук , а п ред и тов а с ъм р або ти л а в др уг
до м . В и жд ала с ъм с то ти ц и дво йк и д а се бор я т с мък а та и с к р ъб т а си , н о
н и к ог а н е с ъм ви жд ала н и що п о доб но н а тов а, к о е то пр ав и те в ие .
В съ щн ос т н ико й т ук н е е в и ж д ал т а ко в а н е що , н и то д ок то р и те , н и т о
се стр и те .
Т я за м ълч ав а з а м о ме н т и ко лк о то и д а е с т р анно , о чи те й за п оч в а т д а
се п ъ лня т с ъс с ълзи . Из б ърс в а г и с п ръс т и се т не про дъл ж ав а:

99
— Оп и тв ам се д а с и пр е дс та вя к ак и з д ърж а те в си чко то в а, о тк ъд е
н а м ир ат е с и л и д а п р ав и те ед но и с ъщо н е що отн о во и о тн ово , д е н с ле д
д е н … и н е мо г а ! Не зн а м к а к г о п ос ти г ате . Поня ко г а ус пя в ате д а по бед и те
до р и бо лес тт а й . И м а к ар д о кто р и те д а н я м ат о бяс н е н ие , н и е сес тр и те
р а зб ир а ме вс ичко . Т ов а е про с то люб ов . Най -н е в ер оятно не що , ко е то
н я ко г а с ъ м в и жд ала.
В г ър ло то м и е з асе д н ала б уц а и н е ус п яв ам д а к а жа н и що .
— Но в ъ прек и тов а н я м ате пр ав о д а хо ди те по кор и дор и те и аз н е
м ог а д а в и г о п о з во ля . З ато в а се в ър не те в с тая т а с и . — С е тн е Дж ан и с с е
ус м и хв а лек о , по дс мър ч а , н амес тв а няк акв и кн и ж а н а б юро то с и и до б авя :
— А с е г а а з о ти в ам д а и з п ия ед но к а фе и н я м а д а м о г а д а п ро ве ря д али ст е
м е пос луш али . З ато в а н е пр аве те н и що г луп ав о .
Т я се и зпр а вя б ър зо , до косв а р ъ к ата м и и тр ъг в а к ъм с т ълби те . Не
п о г ле жд а н аз ад и а з и з вед н ъж о ста вам с ам . Не зн а м к акв о д а ми с ля .
По г леж д ам к ъм б юрото й , в и жд ам п ълн а та й ч аш а с к афе , о т коя то вс е
ощ е се вд и г а п ар а, и за пор е де н п ът се уб е ж д ав ам , че н а с ве та и м а доб р и
хо р а.
З а п ър в и п ът о т г о ди н и м и е то п ло, д о к а то н апре д в ам б а в но к ъм
с т ая т а н а Е ли . И м ак ар д а с е в лач а е д в а-е дв а, с к оро с е ум оря в а м и с е
н а лаг а д а се о пр а н а с те н ат а, за д а н е п ад н а. Хало г е нн и те ла м пи ти хо
ж уж а т н а д г лав а та м и и аз п р и м и жа в ам ле ко , защ о то ф луорес це н тн о то и м
с и я ни е пр ич и н яв а б о лк а в оч и те м и. М и н ав а м п о кр ай д е се ти н а тъ м ни
с т аи , в ко и то с ъм че л, и ос ъз н ав а м , че в с ек и е ди н о т хор а та в тя х м и е
ли п св ал по н я к ак ъв н ач и н . Т е с а мо и те пр ият е ли , ч и и то ли ц а п о зн ав ам
то лко в а до бре , и к о и то ще в и дя утре сут р и н т а. Но н е и та зи в е че р , защ о то
п ътя т е д ълъг и ням ам дос т атъч но в рем е . Пр од ълж а в ам н ата тък и с ърц ето
м и с ус и ли е изт лас к в а к р ъв к ъм ум оре н и те ар тер и и . Но в ъпрек и то в а с е
ч ув с тв ам по -с и ле н с вс як а с лед в ащ а стъп к а. Ч ув а м ня к ъде зад ме н д а с е
о тв аря вр ат а, н о не по г ле жд ам н азад . Се г а с ъм пр ос то ед и н не по зн ат.
Ни ко й не мо же д а ме с пре . З в ън и те ле фон в сес тр и н ск ат а с т ая , но а з
п р од ълж ав ам н а пре д , з а д а не б ъд а хв ан ат. Аз с ъм с ред но ще н б а нд и т с
че р н а м аск а , ко й то пр е п ус к а н а к о н п ре з сън н ата п ус то ш по д с иян ие то н а
ж ълт а л ун а, а то рб а та, ко я то е пр ив ър з ан а к ъм с ед ло то м и , е п ълн а с ъс
зл ате н пр ах . Аз с ъм м л ад и с и ле н и с о г ън в г ърд и те с и . Ще р азб ия
в р атат а и ще в зе м а м оя та л ю б им а н а р ъц е , и щ е я о тн е с а в р ая . К ог о
за б луж д а в ам ?
Аз в о д я ж алко с ъще ст в ув а н е . Аз с ъм глуп ав в лю бе н с т арец , м еч та те л,
н а к о йто е ос та н ала ед н а -е д и нс т ве н а р адо с т — д а ч е те н а лю б и м а та с и
ж ен а и д а я д ъ рж и в п ре гр ъдк и те си в с ек и п ът , к о г ато м оже . Аз с ъм
гр еш н ик с тв ърде м ного н ед ос та тъци и чо в ек , ко й то в ярв а в ч уд ес а , н о
с ъ м тв ър де с т ар , за д а с е п ро ме ня и д а м е е г ри ж а.
Най -н ак р ая с е до б ир ам до с тая т а й , и з то ще н . Кр ак ата м и т реп е рят,
оч и те м и с а за м ъг ле н и , а с ър це то м и с е б лъс к а н я к ак с тр ан но в г ър ди те
м и . Б о ря с е с ов а лн ат а д р ъж к а и н а й -н а кр ая ус п я в ам д а о тво ря в р ата та с
д в е р ъц е . С ве т ли н а та о т к ори до р а се р азли в а в с тая т а, о све тя в ай к и
ле г лото , н а к о е то тя с п и . С тр ув а м и с е , ч е в иж д ам с и луе т а й и и зв е д н ъж

100
м е об зе м а ч увс тв о то , че с ъм п рос то е ди н с луч аен м и н ув а ч п о о ж иве н а
ул и ц а, з аб р ав е н зав ин аг и .
В с тая та й е ти хо и Е ли с п и о тме тн ала о дея ло то си н апо ло в ин а. Ми г
п о -к ъс но я ч ув а м д а с е обр ъщ а н а д р уг а та с тр ан а и д а в ъздъх в а и те з и
зв уц и м е в р ъщ ат к ъм е д н и д р уг и п о -ща с тли ви в ре ме н а. Т я и зг леж д а м алк а
в ле г ло то си и д ок ато я г л ед ам , р азб и р ам , че в с ичко е с вър ш и ло . В с тая т а
е за д уш но и а з п о тр ъ пв ам . Т о в а м яс то се п р ев ър н а в н а ша та гро б ни ц а.
Не п о мръ дв ам п оч т и ця ла м и н ута . А к а к б и м и с е и ск ало д а й р азк а ж а
к а кво ч увс тв а м име н но се г а , н а таз и на ш а г о д иш н ин а , н о м ълч а , за д а не я
с ъб уд я . Ос ве н тов а , к ак в о то и м ам д а к аж а, с ъм г о н ап и с а л н а е д но ли с тч е
ха р тия , кое то ще п ъхн а п од в ъзг лав ни ц ата й . Т о г л ас и :
«Л ю б о в та в те з пос ле дн и н е ж н и ч а сов е
е н ай -ч ув с тв е н а и н а й -ч и с та.
И с н о щта м ас т и ле н а тя ня м а д а ум р е ,
а щ е с ъб уд и с и лн а и лъчис та. »
К ато ч е л и н як о й и д в а п о к ор идор а, зато в а в л и зам в с та я та й и
за тв а рям в р ата та с лед се б е с и . На луч к в ам в тъм но то п ътя до п розор е ц а,
др ъп в ам за в ес а та и л ун а та н а д н и к в а в ъ тре , п ълн а и о гро м н а, п аз и те лк а н а
н о щт а. Обр ъщ а м се къ м Е ли и се ун ас ям в б ля нове . И м ак ар д а зн ам , ч е н е
е ред но , сяд ам н а ле г ло то й и м уш в ам ли с тче то хар тия по д в ъз г лав н и ц ат а
й . С е тн е се прес я г ам и доко с в ам л еко л и це то й , ко ето е не жн о к ат о
ко пр и н а. Гал я кос и те й и н е м и д ос т иг а д ъх. Об зе м а м е по ч уд а и
б л аго г ове н ие , ч ув с тв а м се к ато ком п о зи тор , к ой то з а п ър в и п ът о ткри в а
тв ор б ит е н а Мо ц ар т.
Е ли тре п в а и о тв аря оч и и аз веч е се р аз к айв а м за г луп о с тт а с и ,
за що то зн а м , че с е г а ще запо ч не д а п лач е и д а п ищ и , к ак то пр ави в и н аги .
Да, аз с ъм и м п улс и в е н и с лабо воле в , н о в ъпр ек и то в а м и се и ск а д а
о п и там н ев ъ змо ж но то и пр иб лиж ав ам ли ц ето с и к ъм н е й но то …
Ко г ато ус тн и те н и се до п и р ат, ч увс тв ам н я к ак в о с тр ан но не по зн ат о
п а ре не , н о н е с е о тдр ъп в ам . И в с лед в ащ ия м оме н т се с л уч в а ч уд о , защ о то
ус тата й ле к о се о тв аря и аз о ткр ив ам е д и н за бр ав ен р ай , ко й то е ос тан а л
н е пром ен е н пре з вс ичко то то в а вр е ме , н ео с тар я в ащ к ато зв езд и те . Усе щ ам
то п ли н а та н а тя ло то й и ко г ато ез ик ът м и д око с в а н е й н ия , а з с е о тд ав ам
н а ч ув с тв о то , к а к то пр е д и то лко в а мн ого го д и н и . З а тв ар я м о ч и и веч е с ъм
с тре м ит е ле н кор аб , к о й то се н ос и в б ур н и во д и , д ър зък и б е зс тр аше н , а т я
е м ое то п латно . Пр ъс ти те м и н е ж но г аля т л и це то й и п о с ле хв ащ ам р ък ат а
и . Це л ув ам ус т н и те й , б узи те й и ч ув ам в ъз д ишк ата й . С е т не тя п роше п в а
ти хо :
— О, Но й … Т о лк о в а м ного м и л и пс ва ш е . И п о с ле о ще ед н о ч удо —
н а й -н е вероя тното о т в с ичк и ! — и аз н е мо г а д а с д ърж а с ъл зите с и , до к ато
се и зд и г а ме к ъм р ая . З ащо то в с ъщия т о зи в ълше бе н м иг , пр ъс ти те н а Е ли
н а м ир ат ко п че та та и з апочв ат б авно , м но го б ав но , д а г и р азко пч ав ат ед но
по едно.

К ра й
С к анир а не : h e lyg

101

Вам также может понравиться