Вы находитесь на странице: 1из 3

2010 College Vêng Presbyterian Kohhran Report: Finance

- 21 -
2010 College Vêng Presbyterian Kohhran Report: Finance

- 22 -
2010 College Vêng Presbyterian Kohhran Report: Finance

Note: 1. Krismas Biak In cheinaah khian nikumah kh^n November


thlaah sum l^kchhuah a ni a, ` 3,000/- lo lang khi chu p>k belh
chauh a ni a, kuminah November thl^ah sum l^kchhuah a ni lo
va, khaikhinna siam a ni lo.
2. Tualchh<ng sumah a pumpuia punna khi kum hmasa hman b^ng
n>na chawhfin a\anga chh<t a ni a. A kum chh<ng ngau ngauva
hmuh ve ve-a punna chu ` 522,970/- a ni.
3. Synod sum khi hmuh zawng zawng a\anga 54.3 % a ni a,
Tualchh<ng sum khi 45.7% a ni.
4. Ramthar, Thawktu ch^wmna, Tualchh<ng leh Ramthar belhkh^wm
khi ` 1,899,963/- a ni a. Hei hi sum hmuh zawng zawng a\anga
25.72% a ni a. Chumi awmzia chu kan sum hmuh ` 100/- ah
` 25.72 z>lin Chanchin |ha kan hril tihna a ni.
5. Mimal tin thawh z^t chu a dawtah hian tarlan a ni a. Tihsual palh
a lo awm pawhin Pathian Ram Ipa l<t ang kha Ip hawn ni-ah dik
taka ziak l<tin a kalna t<rah kalt$r ngh^l z>l a ni.

Dated Aiz^wl,
The 15th Dec., 2010 (UPA LALBIAKTLUANGA)
Finance Secretary

- 23 -