You are on page 1of 5

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU MARKETING


(Marketing Research Project)
MSMH: MK206DV01

A. Quy cách môn học


 Tên môn học: Đề án nghiên cứu Marketing (Marketing Research Project)
 Mã số môn học (MSMH): MK206DV01
 Tổng số tiết: 12 tiết, chia ra:
– Số tiết lý thuyết: 12 tiết (3 tuần)
– Số tiết bài tập: 0 tiết
– Số tiết thực hành: 0 tiết
 Số tín chỉ: 02
 Số tiết tự học : 84 tiết

B. Liên hệ với môn học khác


Môn tiên quyết (sinh viên phải thi đậu trước khi học môn này) “MK201D - Marketing
căn bản” và “MK204D-Nghiên cứu marketing”

C. Tóm tắt nội dung môn học


Đề án nghiên cứu marketing là một đề tài nghiên cứu thực tế, cụ thể trong lĩnh vực
marketing mà sinh viên thực hiện về sản phẩm (tiêu thụ, công nghiệp, dịch vụ). Sản
phẩm cần phải được cụ thể hóa trong đề án, được định nghĩa và xác định rõ ràng. Sinh
viên vận dụng kiến thức đã học để tiến hành tổ chức nghiên cứu và thu thập thông tin
marketing đáp ứng một nhu cầu thông tin cụ thể đã được đặt ra.

Đề án này thực hiện trong thời gian 12 tuần, với sự hướng dẫn của giảng viên. Các số
liệu thông tin được sử dụng trong đề án, hoặc là do người hướng dẫn, doanh nghiệp
cung cấp, hoặc sinh viên làm một nghiên cứu để thu thập thông tin từ khách hàng.

D. Mục tiêu của môn học


Mục tiêu của đề án là đánh giá mức độ vận dụng lý thuyết mà sinh viên tiếp thu được
qua quá trình học tập vào việc giải quyết một vấn đề cụ thể của doanh nghiệp. Cụ thể:
1. Đề án giúp sinh viên làm quen với môi trường kinh doanh, xác định nhu cầu
thu thập thông tin kinh doanh và tổ chức thực hiện việc điều tra, xử lý kết
quả và báo cáo các kết quả sau khi đã xử lý. Sinh viên cũng có thể tiến hành
nghiên cứu các vấn đề về xã hội khác nếu được sự đồng ý của giảng viên
điều phối.

Đề cương môn học MK206DV01 trang 1


2. Thông qua đề án, sinh viên cũng thể hiện được tính độc lập, sáng tạo và linh
hoạt để giải quyết một vấn đề cụ thể của doanh nghiệp liên quan đến hoặc
mảng kiến thức chủ yếu mà sinh viên được học trong chương trình.

E. Kết quả đạt được sau khi học môn này


Sau khi thực hiện xong đề án này sinh viên có thể:
1. Sinh viên sẽ thành thạo trong việc xác định nhu cầu thông tin marketing cần
nghiên cứu.
2. Tổ chức việc xác định phương pháp nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu.
3. Sử dụng các phần mềm vào xử lý thông tin (như SPSS)

F. Phương thức tiến hành môn học


Đề án môn học này tập trung vào việc tự nghiên cứu của sinh viên. Mỗi nhóm sinh
viên (từ 2-3 sinh viên) lựa chọn cho mình một đề tài dựa trên các gợi mở về thông
tin cần tập hợp của giảng viên điều phối. Đề tài này sau đó phải được giảng viên
điều phối đồng ý trước lúc tiến hành nghiên cứu chính thức. Đề án được thực hiện
qua các bước:
• Bước 1: Xác định tên đề tài và mục tiêu nghiên cứu
• Bước 2: Lập kế hoạch nghiên cứu, lập đề cương nghiên cứu
• Bước 3: Tiến hành tập hợp thông tin nhằm đáp ứng mục tiêu nghiên cứu
• Bước 4: Viết báo cáo

G. Tài liệu học tập


1. Tài liệu bắt buộc
– ThS. Dương Kim Thạnh và ThS. Hoàng Đức Bình, Tài liệu hướng dẫn
đề án marketing, 8-2008
– Bài mẫu đề án
2. Tài liệu không bắt buộc
• www.vietnammarcom.edu.vn
• www.marketingvietnam.net
• http://www.marketingpower.com/

H. Đánh giá kết quả học tập môn này


1. Thuyết minh về cách đánh giá kết quả học tập
Sinh viên thực hiện đề án sẽ được đánh giá trên 2 loại hình:

1) Thực hiện đề án
Sinh viên được chia thành các nhóm, mỗi nhóm 2-3 người. Mỗi nhóm sẽ làm một đề án
riêng biệt.

Đề cương môn học MK206DV01 trang 2


Vì đây là công trình của nhóm nên sinh viên sẽ được đánh giá như là một nhóm, nghĩa
là những sinh viên trong nhóm sẽ nhận cùng một điểm, đó là điểm của nhóm. Nếu một
thành viên cảm thấy một thành viên khác trong nhóm không đóng góp, thì phải báo cho
giảng viên biết để giải quyết. Trong trường hợp quá đáng, sinh viên có thể yêu cầu tự
làm một mình. Tuy nhiên mọi sự than phiền về nhóm phải trình bày cho giảng viên
muộn nhất là tuần thứ 5.
Nếu nộp muộn mỗi ngày, nhóm sẽ bị trừ 1 điểm. Nếu muộn quá 1 tuần lễ, nhóm bị điểm
0. Có thể xem xét việc nộp muộn nếu nhóm được thỏa thuận trước của Trưởng Bộ môn.
Trong suốt quá trình nghiên cứu, SV phải bảo đảm việc gặp GV ít nhất 2 tuần 1 lần.
Sinh viên không tuân thủ lịch làm việc với GV có thể bị trừ đến 2 điểm.

2) Báo cáo đề án
Sinh viên sẽ nộp 2 quyển báo cáo cho đề án của mình. Báo cáo của SV sẽ được 2 GV
chấm độc lập, trong đó có GV hướng dẫn . Báo cáo nào có số điểm bình quân từ 8 điểm
trở lên sẽ tham gia bảo vệ đề án trước hội đồng. Thời gian trình bày tối đa là 15 phút,
thời gian trả lời tối đa là 5 phút cho mỗi nhóm.

2. Bảng tóm tắt các hình thức đánh giá

Thành phần Thời Tóm tắt biện pháp đánh giá Trọng số Thời điểm
lượng
Thành phần 1 Chất lượng đề án 50%
Thành phần 2 Hình thức đề án 30%
Thành phần 3 Bảo đảm tiến độ 20%
Tổng 100%

I. Phân công giảng dạy


Thành phần ban giảng huấn môn học:
 Giảng viên phụ trách
- Họ và tên: ThS. Hoàng Đức Bình
- Phòng làm việc: A107, ,Đại học Hoa Sen cơ sở 2, CVPM Quang
Trung
- Điện thoại: 54370086 – Ext. 139
- Email: hdbinh@hoasen.edu.vn
- Lịch tiếp sinh viên: công bố trên website khoa theo từng học kỳ
 Giảng viên phối hợp:
− Họ và Tên: ThS. Lê Anh Chung
− Phòng làm việc: A107, Đại học Hoa Sen cơ sở 2, CVPM Quang
Trung
− Điện thoại: 54370086 – Ext. 139
− Email: lachung@hoasen.edu.vn
− Lịch tiếp sinh viên: công bố trên website khoa theo từng học kỳ

Đề cương môn học MK206DV01 trang 3


J. Kế hoạch giảng dạy

Tuần Đầu đề bài giảng Tài liệu tham khảo

1 Giảng viên điều phối sẽ trực tiếp hướng dẫn: Tài liệu hướng dẫn đề
án marketing, 8-2008
 Mục tiêu của đề án
 Các bước thực hiện đề án
 Định hướng chọn đề tài
 Hướng đẫn phân nhóm
thực hiện đề án

2 Giảng viên điều phối sẽ: Tài liệu hướng dẫn đề


án marketing, 8-2008
 Thu nhận tên đề tài
 Điều chỉnh tên đề tài hoặc
hướng nghiên cứu
 Giải đáp

3 Sinh viên lập kế hoạch và đề cương nghiên cứu Tài liệu hướng dẫn đề
án marketing, 8-2008

4 Sinh viên gặp GV hướng dẫn và trình bày kế


hoạch nghiên cứu, và đề cương nghiên cứu

5 Tiến hành tập hợp thông tin. Trong suốt quá trình Tài liệu hướng dẫn đề
nghiên cứu, SV phải bảo đảm việc gặp GV ít nhất án marketing, 8-2008
6
2 tuần 1 lần
7
8

9 SV xử lý thông tin, tiếp xúc với GV Tài liệu hướng dẫn đề


án marketing, 8-2008

10 Viết báo cáo


11

12 Nôp báo cáo trước 16h ngày thứ 6 tuần thứ 12

13 GV chấm báo cáo

14 Nhóm SV từ 8 điểm trở lên báo cáo đề án

Đề cương môn học MK206DV01 trang 4


Phần dành cho quản lý (không phát cho sinh viên)
Họ tên (các) giảng viên xây dựng đề cương lần này:
ThS. Hoàng Đức Bình
Ngày hoàn thành: 14/05/2008

Người duyệt đề cương


Họ và Tên Chức vụ Chữ ký
Nguyễn Thiên Phú Trưởng BM QTKD
Ngày duyệt: 07/09/2009

Lượng giá đề cương loại: ‫ ٱ‬Đạt ‫ ٱ‬Tốt


Họ và Tên Chức vụ Chữ ký

Ngày lượng giá: ___/___/______


(gởi Bản Lượng giá cùng với ĐCMH này)

Đề cương môn học MK206DV01 trang 5