Вы находитесь на странице: 1из 46

MEPO™ ¢EYTEPO

H ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


¶ÚfiÙ·ÛȘ ÌbÓ ÔsÓ âÛÙd ÏfiÁÔ˜ ηٷʷÙÈÎe˜ j àÔÊ·ÙÈÎfi˜ ÙÈÓÔ˜ ηٿ ÙÈÓÔ˜.
AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, \AÓ·Ï˘ÙÈÎa ÚfiÙÂÚ·, 24·, 17
KEº∞§∞πO ∞΄ TÚfiÔÈ Û‡Ó‰ÂÛ˘
ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ
¨ 161
√ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›· ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û‡ÓıÂÙÔ˜ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ÌÂÁ·-
χÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÏËÚfiÙËÙ· ÙË Û˘ÓıÂÙfiÙËÙ· Ù˘ ÛΤ„˘ ÙËÓ ÔÔ›· Â͈ÙÂÚÈ·ÂÈ. ™Â ¤Ó·Ó Û‡ÓıÂÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ
Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÚÂȘ ÙÚfiÔ˘˜:

·) T›ıÂÓÙ·È Ë Ì›· ‰›Ï· ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÎfiÌÌ· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰Â Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì οÔÈ· Û˘Ó‰Â-
ÙÈ΋ ϤÍË. ∏ ·Ô˘Û›· Û˘Ó‰ÂÙÈÎÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ‚¤‚·È· Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÔËÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜, ηıÒ˜ ·˘Ù‹ ÂÈ-
Ù˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∞˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ·Ú¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÔÓÔ-
Ì¿˙ÂÙ·È ·Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì·, ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÁÔÚÁfiÙËÙ· –΢ڛˆ˜ Û ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÂÚÈÁڷʤ˜–
Î·È ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ ·ÙÙÈ΋ Â˙ÔÁÚ·Ê›·, ηıÒ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ· ÛÙ¿‰È· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢:
∫·d Û˘Ì‚·ÏfiÓÙ˜ Ùa˜ àÛ›‰·˜ âˆıÔÜÓÙÔ, âÌ¿¯ÔÓÙÔ, à¤ÎÙÂÈÓÔÓ, à¤ıÓ÷ËÛÎÔÓ. [∏ ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂ-
Ù·È Ì ÙË ¯ÚÔÓÈ΋-ÏÔÁÈ΋ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ.]
\Ed Û·˘ÙeÓ Î·ÏÂÖ˜, âd ÙÔf˜ ÓfiÌÔ˘˜ ηÏÂÖ˜, âd ÙcÓ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·Ó ηÏÂÖ˜. [ÎÏÈ̿ΈÛË ·fi ÙÔ ÌÂÚÈÎfi ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi]
N.E.: ºÒÓ·˙Â, ¤‚ÚÈ˙Â, ·ÂÈÏÔ‡Û ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜.

‚) ™˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ (‚Ï. ¨ 162)Ø ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ (·ÚȘ Ì ·ÚȘ ‹
‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ Ì ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ›‰Ô˘˜). H Û‡Ó‰ÂÛË ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ ‹ Û‡Ó‰ÂÛË
ηٿ ·Ú¿Ù·ÍË:
ΔcÓ fiÏÈÓ àÓ¿ÛÙ·ÙÔÓ âÔ›ËÛ·Ó Î·d ÙcÓ ∫·‰Ì›·Ó η٤Ϸ‚ÔÓ.
\EÂd ‰’ ì̤ڷ Ù’ qÓ Î·d Ê·ÓÂÚeÓ qÓ Ùe ÁÂÁÂÓË̤ÓÔÓ, Ôî ïÏÖÙ·È âÍ‚ԋıÔ˘Ó. [Ùb - η›: Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ·Ú·Ù·ÎÙÈο ÙȘ
‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ «\EÂd... qÓ» Î·È «[âÂd ] Ê·ÓÂÚeÓ qÓ Ùe ÁÂÁÂÓË̤ÓÔÓ».]
N.E.: ñ ™Ò· Î·È ÌË ÌÈÏ¿˜. ñ ªÂ›Ó ӷ Ê¿ÌÂ Î·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ.

Á) ™˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ˘ÔÙ·ÎÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜, ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÌfiÚÈ·, ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ‹ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ Î·È ÂÚˆ-
ÙËÌ·ÙÈο ‹ ·Ó·ÊÔÚÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· (‚Ï. ¨¨ 171-194). ∏ Û‡Ó‰ÂÛË ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ‹ Û‡Ó‰Â-
ÛË Î·ı’ ˘fiÙ·ÍË Î·È ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ˘„ËÏfi, Û‡ÓıÂÙÔ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘, ηıÒ˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈο-ÏÔÁÈο ·Ófi-
ÌÔȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ (·ÚȘ Ì ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ‹ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ë Ì›· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ
¿ÏÏË):
\EÂd âÂÛ··Û·Ó Ùa˜ ӷܘ, ·Ú¤ÏÂ˘Û·Ó â˜ §ÔÎÚÔ‡˜.
∂s Ôr‰· ¬ÙÈ, âaÓ à‰ÈÎá, ‰ÒÛˆ ‰›ÎËÓ. [™˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ˘ÔÙ·ÎÙÈο Ë Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË «Âs Ôr‰·» Ì ÙË ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· «¬ÙÈ
‰ÒÛˆ ‰›ÎËÓ» Î·È Ë ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· «âaÓ à‰ÈÎá» Ì ÙËÓ Â›Û˘ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· «¬ÙÈ ‰ÒÛˆ ‰›ÎËÓ».]
N.E.: ñ ¶‹Á·ÈÓ ӷ ·›ÍÂȘ. ñ §¤ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ˆ˜ ÙÔÓ Á‡Ú¢·.

KEº∞§∞πO ∞΄ TPO¶OI ™YN¢E™H™ TøN ¶POTA™EøN 133


KEº∞§∞πO B΄ ¶·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË
ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ
¨ 162
∏ ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜:

Û˘ÌÏÂÎÙÈÎÔ‡˜ ‰È·˙¢ÎÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜

^HÌÂÖ˜ ÔûÙ ¯Ú‹Ì·Ù’ ÂåÛʤÚÂÈÓ ‚Ô˘ÏfiÌÂı·, ÔûÙ ÙáÓ ÎÔÈÓáÓ à¤¯ÂÛı·È ‰˘Ó¿ÌÂı·. [Û˘ÌÏÂÎÙÈÎÔ›]
¢È·Êı›ÚÔ˘ÛÈ ÙÔf˜ Óˆ٤ÚÔ˘˜ j ‚ÂÏÙ›Ô˘˜ ÔÈÔÜÛÈÓ; [‰È·˙¢ÎÙÈÎfi˜]
\EÁg ÌbÓ Âå˜ Ù·‡ÙËÓ Î·Ù¤Ê˘ÁÔÓ, ÔyÙÔ˜ ‰b ÔéÎ â›ÛÙ¢ÛÂÓ ·éÙ÷É. [·ÓÙÈıÂÙÈÎÔ›]
\AÓ‹ÁÔÓÙÔ ‰b ηd Ôî \AıËÓ·ÖÔÈ âÎ Ùɘ Ã›Ô˘ ÂÏ¿ÁÈÔÈØ ì ÁaÚ \AÛ›· ÔÏÂÌ›· ·éÙÔÖ˜ qÓ. [·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi˜]
ΔeÓ ·éÙeÓ ÙÔ›Ó˘Ó ÙÚfiÔÓ, t \AıËÓ·ÖÔÈ, ηd ñÌÂÖ˜ ÙcÓ ÎÚ›ÛÈÓ Ù·‡ÙËÓ ÔÈ‹Û·ÛıÂ. [Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎfi˜]

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ

·) ¶·Ú·Ù·ÎÙÈο Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÚÔÈ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘:
^O ‰’ àÎÔ˘Û›ˆ˜ ηd ‚È·›ˆ˜ à¤ı·ÓÂ.
√¥ Ù ÛÊfi‰Ú· Ó¤ÔÈ Î·d Ôî Á¤ÚÔÓÙ˜ àÌÓ‹ÌÔÓ¤˜ ÂåÛÈ.
N.E.: ∞ÁfiÚ·Û „ˆÌ› Î·È Á¿Ï·.

‚) ŸÙ·Ó ÙÚÂȘ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‹ fiÚÔÈ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎÔ‡˜ ‹ ‰È·˙¢ÎÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó-
‰¤ÛÌÔ˘˜, ÚÔ·ÙÂÈ Û¯‹Ì· ÏfiÁÔ˘, Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÏ˘Û‡Ó‰ÂÙÔ:
∂ú¯ÔÌÂÓ ìÌÂÖ˜ ¶‡‰Ó·Ó ηd ¶ÔÙ›‰·È·Ó ηd ªÂıÒÓËÓ Î·d ¿ÓÙ· ÙeÓ ÙfiÔÓ ÙÔÜÙÔÓ.
N.E.: O‡Ù ›‰· Ô‡Ù ¿ÎÔ˘Û· Ù›ÔÙ· Ô‡Ù ı¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ.

∞. ™ YN¢E™H M E ™ YM¶§EKTIKOY™ ™ YN¢E™MOY™


¨ 163
™˘ÌÏÂÎÙÈÎÔ› ·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Â›Ó·È ÔÈ: η›, Ù¤, ÔûÙÂ, Ì‹ÙÂ, Ô鉤, Ìˉ¤. ∏ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ·˘-
ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û˘ÌÏÔ΋ Î·È ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ: ·) ηٷʷÙÈ΋ Î·È ‚) ·ÔÊ·ÙÈ΋-·ÚÓËÙÈ΋.

1. ∏ ηٷʷÙÈ΋ Û˘ÌÏÔ΋

¨ 164
∏ ηٷʷÙÈ΋ Û˘ÌÏÔ΋ Á›ÓÂÙ·È:

·) ªÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ηd, Ùb (ηÈ), fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÂÙ·È ·Ï‹ ηٿʷÛË (·Ï‹ ηٷʷÙÈ΋ Û˘-
ÌÏÔ΋):
ΔcÓ ·Ú·Û΢cÓ ÙáÓ â¯ıÚáÓ ïÚÄÙ ηd Ôé‰bÓ ‰ÂÖ ÂÚd ÙÔ‡ÙˆÓ Ï¤ÁÂÈÓ.
\AϤͷӉÚÔ˜ qÁÂÓ âd ÙeÓ ÔÙ·ÌeÓ Î·d ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Á¤Ê˘Ú·Ó.
^Y’ âÌÔÜ Ó˘Ód ÂåÎfiÙˆ˜ ÌÈÛÂÖÙ·È, ñfi Ù ñÌáÓ ‰Èη›ˆ˜ ÙÈ̈ÚËı‹ÛÂÙ·È.
N.E.: ¶‹Ú ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Î·È ¤Ê˘ÁÂ.

‚) ªÂ Ù· ˙‡ÁË ÙˆÓ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Î·d - η›, Ùb - η›, Ùb - Ùb (Î·È - ηÈ), fiÙ·Ó Ë Î·Ù¿Ê·ÛË ‰ËÏÒÓÂÙ·È ÌÂ
¤ÌÊ·ÛË (ÂÌÊ·ÙÈ΋ ηٷʷÙÈ΋ Û˘ÌÏÔ΋):
∫·d ÄÛÈÓ ö‰ˆÎ ›ÛÙÂȘ \AϤͷӉÚÔ˜ ηd öÏ·‚Â.

134 MEƒO™ ¢EYTEPO H ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


oø ™ÒÎÚ·Ù˜, ·éÙfi˜ Ù àÔÚÂÖ˜ ηd ÙÔf˜ ôÏÏÔ˘˜ ÔÈÂÖ˜ àÔÚÂÖÓ.
\Ed ÙÔ‡Ùˇˆ Ô¥ Ù ôÏÏÔÈ âÁ¤Ï·Û·Ó ¬ Ù’ \AÁÏ·˚Ù¿‰·˜ âÂÌÂȉ›·ÛÂ.
N.E.: ∫·È ¤‰ˆÛÂ Î·È ‹Ú ·Á¿Ë.

Á) ªÂ Ù· ˙‡ÁË ±Ì· ( ÙÂ) - ηd (Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· - ηÈ), Âéı‡˜ ( ÙÂ) - ηd (·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ - ηÈ), õ‰Ë ( ÙÂ) - ηd (‹‰Ë - ηÈ),
Ôûˆ (ÙÂ) - ηd (·ÎfiÌË ‰ÂÓ - ηÈ), ۯ‰fiÓ (ÙÂ) - ηd (ۯ‰fiÓ - ηÈ), fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ‰‡Ô Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ú¿ÍÂȘ:
√î ·ÓÔ˘ÚÁÔÜÓÙ˜ ±Ì· Ù ·ÓÔ˘ÚÁÔÜÛÈ Î·d ÚfiÊ·ÛÈÓ ÂñÚ›ÛÎÔ˘ÛÈ ÙÔÜ à‰È΋̷ÙÔ˜.
∂éı‡˜ Ù âÎ Ùɘ ≤‰Ú·˜ àÓÂ‹‰ËÛ ηd Ùe ‰fiÚ˘ öÏ·‚Â.
òH‰Ë Ù ‰Èa ÙÔÜ çÚfiÊÔ˘ âÊ·›ÓÂÙÔ ÜÚ Î·d ™ÈÏ·Óe˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù÷É Û¿ÏÈÁÁÈ.
N.E.: ∞ÎfiÌË ‰ÂÓ Â›¯· ËÚÂÌ‹ÛÂÈ Î·È Ì ۇÁ¯˘Û ¿ÏÈ.

‰) ªÂ Ù· ˙‡ÁË Ôé ÌfiÓÔÓ / Ìc ÌfiÓÔÓ / Ôé¯ ¬ÙÈ / Ìc ¬ÙÈ - àÏÏa ηd (fi¯È ÌfiÓÔ - ·ÏÏ¿ ηÈ), fiÙ·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÙȘ
ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÌϤÎÔÓÙ·È ‰ËÏÒÓÂÈ Î¿ÙÈ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË (ÂȉÔÙÈ΋ ηٷʷÙÈ΋ Û˘ÌÏÔ-
΋). ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ àÏÏa ‰Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ (‚Ï. ¨ 168.3), ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ
·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÂÔ̤ӈÓ:
√é ÌfiÓÔÓ öÏÂÁ ٷÜÙ·, àÏÏa ηd Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ·Ú›¯ÂÙÔ ÂÚd ÙÔ‡ÙˆÓ.
ªc ÌfiÓÔÓ â·ÈÓÂÖÙ ÙÔf˜ àÁ·ıÔ‡˜, àÏÏa ηd ÌÈÌÂÖÛıÂ.
N.E.: Ÿ¯È ÌfiÓÔ ·Ú›ÛÙ¢ÛÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÒÙ¢ÛÂ.

OÈ ÛË̷ۛ˜ ÙÔ˘ ηd

¨ 165
√ ηd ‰Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ ˆ˜ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜1:

·) ¶ÚÔÛıÂÙÈÎfi˜Ø ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «Î·È Â›Û˘», «Î·È ÂÈϤÔÓ», Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó Î·È Ë ·Ú¯È΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ˆ˜
ÂÈÚÚ‹Ì·ÙÔ˜:
\AÎÔ‡ˆ ηd ôÏÏ· öıÓË ÙÔÈ·ÜÙ· ÂrÓ·È.
√î ‰b ηd Ù¿‰Â àÓ¤ÁÚ·„·Ó.
N.E.: AÁfiÚ·ÛÂ Î·È ¤Ó· ÊfiÚÂÌ·.

‚) ∂ȉÔÙÈÎfi˜Ø ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «·ÎfiÌË Î·È»:


¢áÚ· ηd ıÂÔf˜ öÂÈÛ·Ó.
N.E.: ºÔ‚¿Ù·È Î·È ÙÔÓ ›ÛÎÈÔ ÙÔ˘.

Á) ∂Ó·ÓÙȈ̷ÙÈÎfi˜Ø Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ì ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È «·Ó ηȻ (‚Ï. Î·È ¨ 132):
∫·d ÌÂÙ·ÂÌÔ̤ÓÔ˘ ·éÙÔÜ ÔéÎ âı¤Ïˆ âÏıÂÖÓ. (·Ó Î·È ¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È Ì οÏÂÛÂ)
N.E.: ∫·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È.

‰) ∞ÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜Ø ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «¿Ú·Á», «·ÎÚÈ‚Ò˜», «Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ» Î·È Ì·›ÓÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÚˆÙË-
Ì·ÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‹ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi Â›ÚÚËÌ·:
Δ› ηd ‚Ô‡ÏÂÛıÂ, t ÓÂÒÙÂÚÔÈ;

1. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÛË̷ۛ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ·˘Ù‹, Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ηd ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜:
·) √ÌÔȈ̷ÙÈÎfi˜Ø ··ÓÙ¿ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ϤÍË Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ÔÌÔÈfiÙËÙ· ‹ ÈÛfiÙËÙ· Î·È Ë Ï¤ÍË Ô˘ ¤ÂÙ·È ÙÔ˘ ηd Ù›ıÂÙ·È ·ÓÙ› ‰Ô-
ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜. ªÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ «fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜»:
¡·›, àÏÏ’, t ™ÒÎÚ·Ù˜, Ôé¯ ïÌÔ›ˆ˜ ÂÔȋηÛÈ Î·d ≠OÌËÚÔ˜. [Ôé¯ ïÌÔ›ˆ˜ ^OÌ‹Úˇˆ]
‚) ¶·Ú·‚ÔÏÈÎfi˜Ø ··ÓÙ¿ Û ·Ú·‚ÔÏÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ (‚Ï. ¨ 194.B) Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «·ÎÚÈ‚Ò˜ ηȻ:
^OÔÖÔ› ÙÈÓ˜ iÓ Ôî ÚÔÛÙ¿Ù·È tÛÈ, ÙÔÈÔÜÙÔÈ Î·d Ôî ñ’ ·éÙÔf˜ Á›ÁÓÔÓÙ·È.

KEº∞§∞πO B΄ ¶APATAKTIKH ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN 135


Â) ªÂÙ·‚·ÙÈÎfi˜Ø Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‹ ËÌÈÂÚÈfi‰Ô˘ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚› Ô ÏfiÁÔ˜ ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÛÙ·
ÂfiÌÂÓ·:
ªÂÙa ‰b Ù·ÜÙ· qÏıÂÓ âÍ \AıËÓáÓ £˘ÌÔ¯¿Ú˘ ö¯ˆÓ ӷܘ çÏ›Á·˜Ø ηd Âéıf˜ âÓ·˘Ì¿¯ËÛ·Ó ·sıȘ §·Î‰·ÈÌfi-
ÓÈÔÈ Î·d \AıËÓ·ÖÔÈ.
N.E.: ∫·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, fiÏ· ̤ÏÈ-Á¿Ï·.

2. ∏ ·ÔÊ·ÙÈ΋ Û˘ÌÏÔ΋

¨ 166
∏ ·ÔÊ·ÙÈ΋ Û˘ÌÏÔ΋ Á›ÓÂÙ·È:

·) ªÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÔûÙ - ÔûÙÂ, Ì‹Ù - Ì‹ÙÂ, ÔûÙ - Ì‹ÙÂ, Ì‹Ù - ÔûÙÂ, Ôé‰b - Ô鉤, Ìˉb -
Ìˉb (Ô‡Ù - Ô‡ÙÂ), fiÙ·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÙÈΤ˜:
^HÌÂÖ˜ Ôî \AÚÂÔ·ÁÖÙ·È ÔûÙ ηÙËÁÔÚÔÜÌÂÓ ÔûÙ àÔÏÔÁÔ‡ÌÂı·.
\EÁg ‰b ıÚ·Ûf˜ ÔûÙ’ ÂåÌd Ì‹Ù ÁÂÓÔ›ÌËÓ.
N.E.: O‡Ù Û ›‰· Ô‡Ù Û ͤڈ.

‚) ªÂ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ηd Ôé (Î·È ‰ÂÓ), ηd Ì‹, fiÙ·Ó Ë ÚÒÙË ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Î·Ù·Ê·ÙÈ΋ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·ÔÊ·ÙÈ-
΋:
\EÚá ηd Ôé ÛȈ‹ÛÔÌ·È.
\AÁÒÓÈÛ·È ÂÚd ·éÙɘ ηd Ìc ÊÂÜÁÂ.
N.E.: ñ ΔÔ ÂÓÓÔÒ Î·È ‰ÂÓ ·ÛÙÂȇÔÌ·È. ñ ÕÎÔ˘ Î·È ÌË ÌÈÏ¿˜.

Á) ªÂ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÔûÙ - Ù¤, Ì‹Ù - Ùb (Ô‡Ù - ηÈ), fiÙ·Ó Ë ÚÒÙË ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÙÈ΋ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Î·-
Ù·Ê·ÙÈ΋:
¶·ÚÂÌ˘ıÔÜÓÙÔ Ùa˜ fiÏÂȘ ó˜ ÔûÙ àÎÚÔfiÏÂȘ âÓÙÂȯ›ÛÔÈÂÓ â¿ÛÔÈ¤Ó Ù ·éÙÔÓfiÌÔ˘˜.
ΔÔ‡ÙÔ˘ ≤ÓÂη Ì‹Ù ÔÏÂÌÂÖÙ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ÔȘ ÛˇÒ˙ÂÛı¤ Ù àÛÊ·Ïᘠ¬ÔÈ ı¤ÏÂÈ ≤ηÛÙÔ˜.
N.E.: O‡Ù Íԉ‡ÙËη Î·È ¤Ú·Û· ˆÚ·›·.

‰) ªÂ Ù· Ôé¯ ¬ˆ˜ / Ìc ¬ˆ˜ / Ìc ¬ÙÈ / Ôé¯ ¬ÙÈ - àÏÏ’ Ôé‰b / àÏÏa Ìˉb (fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ - ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ / ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ),
fiÙ·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÙÈΤ˜ (ÂȉÔÙÈ΋ ·ÔÊ·ÙÈ΋ Û˘ÌÏÔ΋):
^HÌÖÓ ‰’ Ôé¯ ¬ˆ˜ ÂÚd ÙÔÜ ÙfiÎÔ˘ ï ÏfiÁÔ˜ âÛÙ›Ó, àÏÏ’ Ôé‰b ÙàÚ¯·Ö· àÔÏ·‚ÂÖÓ ‰˘Ó¿ÌÂı·.
ªc ¬ˆ˜ çÚ¯ÂÖÛı·È âÓ ®˘ıÌˇá, àÏÏ’ Ô鉒 çÚıÔÜÛı·È ≇ӷÛıÂ.
N.E.: Ÿ¯È ÌfiÓÔ ‰Â Ê¿ÓËÎÂ, ·ÏÏ’ Ô‡Ù ÙËÏÂÊÒÓËÛÂ.

Â) ªÂ Ù· Ôé¯ ¬ˆ˜ - àÏÏa ( ηd) (fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ - ·ÏÏ¿ ηÈ), fiÙ·Ó Ë ÚÒÙË ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÙÈ΋ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË
ηٷʷÙÈ΋ (ÂȉÔÙÈ΋ ·ÔÊ·ÙÈ΋ Û˘ÌÏÔ΋):
√é¯ ¬ˆ˜ àÁ·Ó·ÎÙÔÜÌÂÓ, àÏÏa ηd ¯·›ÚÔÌÂÓ, ¬Ù·Ó àÎÔ‡ÛˆÌÂÓ ·éÙÔf˜ ÙÔÈÔÜÙfiÓ ÙÈ ‰È·ÂÚ·Á̤ÓÔ˘˜.
√é¯ ¬ˆ˜ ñÌÖÓ ÙáÓ ·ñÙÔÜ ÙÈ â¤‰ˆÎÂÓ, àÏÏa ÙáÓ ñÌÂÙ¤ÚˆÓ ÔÏÏa ñÊ÷‹ÚËÙ·È.
N.E.: Ÿ¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÂÈı·Ú¯Â›, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ı·‰È¿˙ÂÈ.

B. ™ YN¢E™H M E ¢ IAZEYKTIKOY™ ™ YN¢E™MOY™


¨ 167
¢È·˙¢ÎÙÈÎÔ› ‹ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎÔ› ·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Â›Ó·È ÔÈ: õ, õÙÔÈ, ÂúÙÂ, â¿ÓÙÂ, ôÓÙÂ, õÓÙÂØ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ˆ˜ ÂÍ‹˜:

136 MEƒO™ ¢EYTEPO H ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


2
·) ŸÙ·Ó Ë ‰È¿˙¢ÍË Â›Ó·È ·Ï‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ õ :
\EÈÛÎÔáÌÂÓ ÙÔÜÙÔ, t ∂éı‡ÊÚˆÓ, j âáÌÂÓ.
N.E.: ™˘ÌʈÓ›˜ ‹ ‰È·ÊˆÓ›˜;

‚) ŸÙ·Ó Ë ‰È¿˙¢ÍË Â›Ó·È ÂÌÊ·ÙÈ΋, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ˙‡ÁË ÙˆÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ j - õ, õÙÔÈ - õ.
ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰È¿˙¢Í˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ j -
j ηd (‹ - ‹ Î·È / ‹ ¤ÛÙˆ):
hH ›ıÂÛı \AÓ‡Ùˇˆ j Ì‹.
òHÙÔÈ ‰È·ÏÂÁ¤Ûıˆ j Âå¤Ùˆ ¬ÙÈ ÔéÎ âı¤ÏÂÈ ‰È·Ï¤ÁÂÛı·È.
™f ‰b Ù› ÛÈÁ÷Ę, t ™ÒÎÚ·Ù˜, ηd Ôé¯d j Û˘ÓÂ·ÈÓÂÖ˜ ÙÈ ÙáÓ ÂåÚËÌ¤ÓˆÓ j ηd âϤÁ¯ÂȘ, Âú Ù› ÛÔÈ Ìc ηÏᘠ‰ÔÎÂÖ
ÂåÚËΤӷÈ;
N.E.: ŸÏË Ì¤Ú· ‹ ·›˙ÂÈ ‹ ‚ϤÂÈ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.

Á) ŸÙ·Ó Ù· Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓ· ̤ÚË Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Î·È ‰ËÏÒÓÂÙ·È ·‰È·ÊÔÚ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘
(·‰È¿ÊÔÚË ‰È¿˙¢ÍË ‹ ·Ú·‰È¿˙¢ÍË), ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ j - j - õ, ÂúÙ - ÂúÙ ( η›), ÂúÙ - õ,
â¿ÓÙ - â¿ÓÙÂ, ôÓÙ - ôÓÙÂ, õÓÙ - õÓÙ (›Ù - ›ÙÂ):
òAÌÂÈÓÔÓ ÁÓÒÛÂÛı Ùa˜ ·åÙ›·˜, ÂúÙ’ àÏËıÂÖ˜ ÂåÛÈÓ ÂúÙ „¢‰ÂÖ˜.
Δe ÌbÓ ôÍÈÔÓ ÎÂÚ‰·Ï¤ÔÓ âÛÙ›Ó, â¿ÓÙ ÛÌÈÎÚeÓ ÷q â¿ÓÙ ̤Á·, Ùe ‰b àÓ¿ÍÈÔÓ àÎÂÚ‰¤˜.
N.E.: E›Ù ¤ÚıÂȘ ›Ù ‰ÂÓ ¤ÚıÂȘ, ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔ‡ οÓÂÈ.

°. ™ YN¢E™H M E A NTI£ETIKOY™ ™ YN¢E™MOY™


¨ 168
AÓÙÈıÂÙÈÎÔ› ·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Â›Ó·È ÔÈ: ̤Ó, ‰¤, àÏÏ¿, ¬Ìˆ˜, ̤ÓÙÔÈ (fï˜), η›ÙÔÈ (Î·È fï˜),
ÌcÓ (fï˜), àÏÏa ÌcÓ (·ÏÏ¿ fï˜, ÂÈϤÔÓ fï˜), ηd ÌcÓ (Î·È fï˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ), Ôé ÌcÓ àÏÏa (·ÏÏ¿ fï˜), àÙaÚ
3
(fï˜, ·ÏÏ¿). ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Ì¤Ó, ‰¤, ÌcÓ Î·È Ì¤ÓÙÔÈ ‰ÂÓ Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ :
^OÌÔÏÔÁÂÖ ÌbÓ Î·d ·éÙfi˜, ¬Ìˆ˜ ‰b ηd Ùe „‹ÊÈÛÌ· ñÌÖÓ ÙÔÜ ‰‹ÌÔ˘ àÓ·ÁÓÒÛÂÙ·È.
\EÁg ÌbÓ ÔrÌ·È Ô鉤Ó. \AÏÏa ÌcÓ ó˜ àÏËıÉ Ï¤Áˆ Ï·‚¤ ÌÔÈ ÚáÙÔÓ Ù·‡ÙËÓ ÙcÓ Ì·ÚÙ˘Ú›·Ó.
∫·ÏᘠÁ¿Ú, t ëÙ·ÖÚÂ, ϤÁÂÈ. \AÙaÚ §˘Û›·˜ qÓ âÓ ôÛÙÂÈ.
™˘ÓËı¤ÛÙÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È:
1. √È Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÌbÓ - ‰¤, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ·ÓÙ›ıÂÙÔ ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË

2. ΔÔ j ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â›Û˘ ˆ˜:


·) ∂·ÓÔÚıˆÙÈÎfiØ ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «‹ ηχÙÂÚ·», ÁÈ· Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ‹‰Ë ÂÈÒıËÎÂ:
\EÚÔÜ ÙcÓ Î˘Ó·ÁeÓ òAÚÙÂÌÈÓØ j ’Ág ÊÚ¿Ûˆ. (ƒÒÙ· ÙËÓ Î˘ÓËÁfi ÕÚÙÂÌËØ ‹ ηχÙÂÚ· ı· ÛÔ˘ ˆ ÂÁÒ.)
N.E.: £· ¤ÚıˆØ ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ¤Ï· ÂÛ‡.
‚) ¢È·Û·ÊËÙÈÎfiØ Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ‰È·Û·ÊËÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÂÚÒÙËÛ˘:
Δ› ÙËÓÈο‰Â àÊÖÍ·È, t ∫Ú›ÙˆÓ; j Ôé Úˇg öÙÈ âÛÙ›Ó;
N.E.: °È·Ù› Ϙ „¤Ì·Ù·; ◊ Ì ıˆÚ›˜ ¯·˙fi;
Á) ∂Ó·ÓÙȈ̷ÙÈÎfiØ ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «·ÏÏÈÒ˜», «‰È·ÊÔÚÂÙÈο», «Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË»:
√éÎ öÍÂÛÙÈÓ ·éÙˇá Âå˜ Ùe îÂÚeÓ ÂåÛȤӷÈ, j àÔı·ÓÂÖÙ·È.
N.E.: £· ÙËÚ›˜ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ‹ ÌËÓ ·›ÍÂȘ ηıfiÏÔ˘.
3. ™ÙËÓ ·ÓÙÈıÂÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ù· ̤ÚË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Â›Ù ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ·fiÏ˘Ù· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ (·ÚÓËÙÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛË) ›Ù ÙÔ ¤Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛ¯‡
ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÏÏËÏÔ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È (ÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛË):
ΔcÓ âÓ Ù÷É fiÏÂÈ ÂÚd ΔÈÌ¿Ú¯Ô˘ Ê‹ÌËÓ ÔéÎ âÁg ÙÔ‡Ùˇˆ ·ÚÂÛ··Û·, àÏÏ’ ·éÙe˜ ÔyÙÔ˜ ë·˘Ùˇá. [·ÚÓËÙÈ΋]
Δe ‰’ ·úÙÈÔÓ ÔéÎ àÁÓÔÂÖ˜ ̤Ó, ¬Ìˆ˜ ‰b ÊÚ¿Ûˆ ÛÔÈ ÎàÁÒ. [ÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋]

KEº∞§∞πO B΄ ¶APATAKTIKH ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN 137


¤ÓÙÔÓ˘ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÌbÓ - ‰’ ·s / ̤ÓÙÔÈ /
¬Ìˆ˜ ‰b / Ôé ÌcÓ (àÏÏ¿):
ΔcÓ ÌbÓ ÂåÚ‹ÓËÓ ‰È¤Ï˘ÛÂ, ÙeÓ ‰b fiÏÂÌÔÓ Î·ÙÂÛ··ÛÂÓ.
√î ÌbÓ öÊ¢ÁÔÓ, Ôî ‰’ ·s ≛ˆÎÔÓ.
∫·d ÎÚ·˘Ác ÌbÓ Ôé‰ÂÌ›· ·ÚÉÓ, Ôé ÌcÓ Ôé‰b ÛÈÁ‹.
N.E.: O ÌÂÓ N›ÎÔ˜ Â›Ó·È ÙÂÌ¤Ï˘, Ô ‰Â KÒÛÙ·˜ ÂÈfiÏ·ÈÔ˜.

➤ ŸÙ·Ó ÙÔ ÌbÓ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ‰b (Û¯‹Ì· ·Ó·ÓÙ·fi‰ÔÙÔ), ÙfiÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÌfiÚÈÔ Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘
«‚¤‚·È·», «Ì¿ÏÈÛÙ·» (‚‚·ÈˆÙÈÎfi ÌbÓ) ‹ ÙÔ˘ «ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ»:
\EÁg ÌbÓ Ï¤Áˆ, öÊË, ηd ™Â‡ı˘ Ùa ·éÙ¿. (‚¤‚·È·)
§¤ÁÂÙ·È ‰b ηd ¬‰Â ï ÏfiÁÔ˜, âÌÔd ÌbÓ Ôé Èı·Ófi˜. (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ)
2. √ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ‰¤, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ̤Ó, Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «f, «·ÏÏ¿». ∂Ó‰¤¯ÂÙ·È, ˆÛÙfi-
4
ÛÔ, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ˆ˜ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi˜ :
∂åÌd ï ηÙËÁÔÚáÓ âÍ àگɘ âÁg ÙÔ‡ÙˆÓ, ÙÔ‡ÙˆÓ ‰’ Ôé‰Âd˜ âÌÔÜ. [·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜]
¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ÁÚ¿ÊÂÈ „‹ÊÈÛÌ· âÎÎÏËÛ›·Ó ÔÈÂÖÓ ÙÔf˜ Ú˘Ù¿ÓÂȘ Ù÷É çÁ‰fi÷Ë îÛٷ̤ÓÔ˘ ÙÔÜ âÏ·ÊË‚ÔÏÈáÓÔ˜ ÌË-
Ófi˜. ªÂÙa ‰b Ù·ÜÙ· wÎÔÓ Ôî ºÈÏ›Ô˘ Ú¤Û‚ÂȘ. [ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi˜]
3. √ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ àÏÏ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù›ıÂÙ·È5:
·) ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÓÙÔÓ˘ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ ÌÈ·˜ ηٷʷÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ ÚÔ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÔÊ·ÙÈ΋ (Û¯‹Ì· ηْ ¿ÚÛË
6
Î·È ı¤ÛË) . ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ·ÔÊ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÂÚȤ¯ÂÈ ÙȘ ϤÍÂȘ ôÏÏÔ˜ ‹ ≤ÙÂÚÔ˜, Ô àÏÏa ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘
«·Ú¿ ÌfiÓÔ» Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ÂÍ·›ÚÂÛË. ΔËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÚÓËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Î·È Ô àÏÏ’ õ :
√é ÁaÚ ï ı¿Ó·ÙÔ˜ ‰ÂÈÓfiÓ, àÏÏ’ ì ÂÚd ÙcÓ ÙÂÏ¢ÙcÓ ≈‚ÚȘ ÊÔ‚ÂÚ¿.
\EÓ Ùˇá ̤Û÷ˆ ôÏÏË ÌbÓ fiÏȘ Ôé‰ÂÌ›· ÔûÙ ÊÈÏ›· ÔûÙ ^EÏÏËÓ›˜, àÏÏa £Ú÷ÄΘ μÈı˘ÓÔ›.
\AÚÁ‡ÚÈÔÓ ÌbÓ ÔéÎ ö¯ˆ àÏÏ’ j ÌÈÎÚfiÓ ÙÈ Ù¿Ï·ÓÙÔÓ.
N.E.: ¢ÂÓ ÙÔ Í¤Úˆ, ·ÏÏ¿ ı· ÙÔ Ì¿ıˆ.

‚) ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ˘ÔıÂÙÈ΋ ‹ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Î·È ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ»:
Eå ÛáÌ· ‰ÔÜÏÔÓ, àÏÏ’ ï ÓÔܘ âχıÂÚÔ˜.
Á) ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÔÊ·ÙÈ΋ ‹ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Î·È ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «·ÂÓ·ÓÙ›·˜»:
ªc ÊıÔÓ‹Û÷˘, àÏÏ’ â›‰ÂÈÍÔÓ. \AÏÏ’, t ™ÒÎÚ·Ù˜, öÊË, Ôé ÊıÔÓ‹Ûˆ. (ªËÓ ·ÚÓËı›˜ ·fi ÊıfiÓÔ, ·ÏÏ¿ ‰Â›Í ̷˜.
∞ÂÓ·ÓÙ›·˜, ™ˆÎÚ¿ÙË, ›Â, ‰Â ı· ·ÚÓËıÒ.)

4. √ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¬Ìˆ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘¯Ó¿ ÂÎʤÚÂÙ·È Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜: ¬Ìˆ˜ ‰¤, àÏÏ’ ¬Ìˆ˜,
¬Ìˆ˜ ̤ÓÙÔÈ . ™˘Ó‹ıˆ˜ Ù›ıÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ‹ ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹:
∫·ÏᘠÂúÚËη˜. ≠Ö˜ ‰’ öÙÈ Ï¤Á Ùe ÙÚ›ÙÔÓ.
°ÈÁÓÒÛÎˆÓ ï ôÓıÚˆÔ˜ Ùa ηÎa ¬ÙÈ Î·Î¿ âÛÙÈÓ, ¬Ìˆ˜ ·éÙa ÔÈÂÖ.
N.E.: ñ ªÂÁ¿ÏˆÛ ÎÈ fï˜ ‰ÂÓ ˆÚ›Ì·ÛÂ. ñ ∞Ó Î·È ÈÎÚ¿ıËÎÂ, fï˜ ‰ÂÓ Â› ٛÔÙ·.

4. ŸÙ·Ó Ô ‰b ÂÎʤÚÂÙ·È Ì ÙÔ ÌÄÏÏÔÓ, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Â·ÓfiÚıˆÛË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ (Â·ÓÔÚıˆÙÈÎfi˜):


§¤Áˆ ‰c ·s Ùe ÌÂÙa ÙÔÜÙÔ, ÌÄÏÏÔÓ ‰’ âÚˆÙá.
5. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ·˘Ù‹, Ô àÏÏa ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â›Û˘:
·) ªÂ Ú‹Ì· Û ÚÔÙÚÂÙÈ΋ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ‹ Û ÚÔÛÙ·ÎÙÈÎ‹Ø ‰ËÏÒÓÂÈ ¤ÓÙÔÓË ÚÔÙÚÔ‹ Î·È ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «ÂÌÚfi˜ ÏÔÈfiÓ»:
¶ÂÚd ÙÔÜ ÌÂÁ›ÛÙÔ˘ ÓÜÓ ‚Ô˘Ï¢fiÌÂı· ÙáÓ ìÌÂÙ¤ÚˆÓ. \AÏÏ’ ïÚÄÙ Âå ‰ÔÎÂÖ ¯ÚÉÓ·È Ô≈Ùˆ ÔÈÂÖÓ.
‚) ™Â ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ÌfiÚÈÔ q (àÏÏ’ q)Ø ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚˆÙÒÓÙÔ˜, ÂÓÒ Ë ÂÚÒÙËÛË Â›Ó·È
Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚËÙÔÚÈ΋ (¨ 5):
\AÏÏ’ q, Ùe ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ, ηÙfiÈÓ ëÔÚÙɘ ≥ÎÔÌÂÓ;
6. K¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È Ì ÙÔÓ àÏÏa ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÔÊ·ÙÈÎfi Ì ¤Ó· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·Ù·Ê·ÙÈÎfi:
Δ·ÜÙ· ¿ÓÙ· Á¤ÁÔÓ ‰Èa ÙcÓ ìÌÂÙ¤Ú·Ó ôÓÔÈ·Ó, àÏÏ’ Ôé ‰Èa ÙcÓ âΛÓÔ˘ ‰‡Ó·ÌÈÓ.

138 MEƒO™ ¢EYTEPO H ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


5. √È Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Ì¤ÓÙÔÈ (fï˜, ·ÏÏ¿ fï˜) Î·È Î·›ÙÔÈ (Î·È fï˜). ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô‰ÔÈ ‹ ËÌÈÂÚ›Ô-
‰ÔÈ, ··ÓÙ¿ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ· Ô Î·›ÙÔÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â›Û˘ Û¿ÓÈ· Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ì¤ÓÙÔÈ Î·È Î·›ÙÔÈ ˆ˜ ‚‚·ÈˆÙÈ-
ÎÒÓ ÌÔÚ›ˆÓ, Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «‚¤‚·È·», «·Ï‹ıÂÈ·»:
\EÂȉaÓ Ì¤ÓÙÔÈ ÙÔÜÙÔ Á¤ÓËÙ·È, Ó›ÎË ‰’ ñÌÖÓ öÛÙ·È, âÌÔd ̤ÓÙÔÈ ı¿Ó·ÙÔ˜. [‚‚·ÈˆÙÈÎfi˜ – ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜]
\øʤÏÂÈ·Ó Ôé‰ÂÌ›·Ó âÓ ÙÔ‡ÙÔȘ öÊË ïÚÄÓØ Î·›ÙÔÈ ÔéÎ àÓ‹ÎÔÔ˜ ÙÔ‡ÙˆÓ qÓ. [·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜]
ªfiÓÔ˜ àÓıÚÒˆÓ ·úÙÈÔ˜ qÓ ·éÙˇá Ùɘ ÛˆÙËÚ›·˜. ∫·›ÙÔÈ Ù›˜ iÓ Ì›˙ˆÓ Ù·‡Ù˘ ÂéÂÚÁÂÛ›· Á¤ÓÔÈÙÔ; [‚‚·ÈˆÙÈ-
Îfi˜]

¢. ™ YN¢E™H M E A ITIO§O°IKOY™ ™ YN¢E™MOY™


¨ 169
ø˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ·Ú·Ù·ÎÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ÁaÚ (ÁÈ·Ù›). √ ÁaÚ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ‹ ËÌÈ-
ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Î·È ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ÔÙ¤ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. ∞·ÓÙ¿ Â›Û˘ ÛÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ηd ÁaÚ (‰ÈfiÙÈ Î·È, Î·È Ì¿ÏÈ-
ÛÙ·, ηıfiÛÔÓ Ì¿ÏÈÛÙ·), ηd ÁaÚ Î·d (Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ), àÏÏ’ Ôé ÁaÚ (·ÏÏ¿ fï˜ ‰ÂÓ), ÁaÚ ‰c / ÁaÚ ÔsÓ (ÁÈ·Ù› ‚¤‚·È·),
ÁaÚ ‰‹Ô˘ (ÁÈ·Ù› ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·) ÎÙÏ.:
√î ‰’ ôÏÏÔÈ Î·Ù¤Ê˘ÁÔÓ Úe˜ \AÁËۛϷÔÓØ âÁÁf˜ ÁaÚ öÙ˘¯ÂÓ üÓ.
ªÂÙa ‰b ÙÔÜÙÔ õÚÍ·ÙÔ ÏfiÁÔ˘ ï º·ÚÓ¿‚·˙Ô˜Ø Î·d ÁaÚ qÓ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜.

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ
·) √ ÁaÚ ··ÓÙ¿ Î·È Ì ÙË ‰È·Û·ÊËÙÈ΋-ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «‰ËÏ·‰‹»Ø ÂÂÍËÁ› Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Î·È Ù›-
ıÂÙ·È, Û˘Ó‹ıˆ˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ ‹ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ fiˆ˜ Ùe ̤ÁÈÛÙÔÓ, ÛËÌÂÖÔÓ ‰¤, ÙÂÎÌ‹-
ÚÈÔÓ ‰b Î.Ù.fi.7:
™ÎÔÂÖÓ ‰b ¯Úc ηd âÎ ÙáÓ‰Â, t ôÓ‰Ú˜ ‰ÈηÛÙ·›. ¶¿ÓÙ˜ ÁaÚ â›ÛÙ·Ûı ¬ÙÈ âÓ Ù÷É ÚÔÙ¤Ú÷· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›÷· ÔÏÏÔd
Ùa ‰ËÌfiÛÈ· öÎÏÂÙÔÓ.
ΔÂÎÌ‹ÚÈÔÓ ‰b ÙÔ‡ÙÔ˘ ñÌÖÓ Ì¤ÁÈÛÙÔÓ âÚá. ¶ÚáÙÔÓ ÌbÓ ÁaÚ \AÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ öÏÂÈ âd Ùɘ âÌɘ ÓÂÒ˜.
‚) ø˜ ·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ› ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ˘ÔÙ·ÎÙÈÎÔ› ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ó˜, â›, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‹ ËÌÈÂÚÈfi‰Ô˘ (‚Ï. ¨ 179.1, ·Ú·Ù‹ÚËÛË ·′).

∂. ™ YN¢E™H M E ™ YM¶EPA™MATIKOY™ ™ YN¢E™MOY™


¨ 170
ø˜ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎÔ› ·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ôÚ·, ÔsÓ, ÁÔÜÓ, ÔéÎÔÜÓ, ÔûÎÔ˘Ó,
ÙÔÈÁ·ÚÔÜÓ, ÙÔÈÁ¿ÚÙÔÈ, ÙÔ›Ó˘Ó, ‰‹, œÛÙÂ. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ôÚ·, ‰‹, ÔsÓ, ÁÔÜÓ, ÙÔ›Ó˘Ó ‰ÂÓ ··ÓÙÔ‡Ó
ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ:

1. √ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ôÚ· (ÏÔÈfiÓ) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ÏÔÁÈο ·fi ÚÔËÁÔ‡-
ÌÂÓÔ˘˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡˜:
¢ÂÖ ôÚ·, öÊË, ÙeÓ àÓ‰ÚÈ·ÓÙÔÔÈeÓ Ùa Ùɘ „˘¯É˜ öÚÁ· Ùˇá Âú‰ÂÈ ÚÔÛÂÈο˙ÂÈÓ.
lO ôÚ· â›ÛÙ·Ù·È ≤ηÛÙÔ˜, ÙÔÜÙÔ Î·d ÛÔÊfi˜ âÛÙÈÓ.

7. ™¯ÂÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÁaÚ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «ÏÔÈfiÓ» ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‰È‹ÁËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ÏfiÁÔ˜ (‰ÈË-
ÁËÌ·ÙÈÎfi˜):
¢ÔÎÂÖ ÔsÓ ÌÔÈ àÓ¿ÁÎË ÂrÓ·È ‰ÈËÁ‹Û·Ûı·› ÛÔÈ Ùe ‰È‹ÁËÌ· ÙÔÜÙÔ. §¤ÁÂÙ·È ÁaÚ Á˘Ó‹ ÔÙ ÚÂÛ‚ÜÙȘ \OÏ˘Ì›·ÛÈ ·ÚÂÏıÔÜÛ· Âå˜ Ùe
ÛÙ¿‰ÈÔÓ ëÛÙ¿Ó·È Ù ±Ì· ÙÔÖ˜ àÓ‰Ú¿ÛÈ Î·d ı¿۷Ûı·È ÙÔf˜ àÁˆÓÈ˙Ô̤ÓÔ˘˜.

KEº∞§∞πO B΄ ¶APATAKTIKH ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN 139


2. √È Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ‰‹, ÔsÓ, ÁÔÜÓ (ÏÔÈfiÓ, ¤ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ) ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi, Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ·Ô-
Ù¤ÏÂÛÌ· ˘·ÚÎÙÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. √ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ‰c ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎʤÚÂÙ·È Ì·˙› Ì ٷ ¯ÚÔ-
ÓÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ÙfiÙ ‹ âÓÙ·Üı· (ÙfiÙ È·, ÙfiÙ ϤÔÓ) Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓ˘ ·fi ÙË
8
¯ÚÔÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Î·Ù¿ÛÙ·Û˘ :
òEÏÂÁfiÓ ÙÈÓ˜ ¬ÙÈ Î·Ù›‰ÔÈÂÓ ˘Ú¿Ø â‰fiÎÂÈ ‰c ÙÔÖ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔÖ˜ ÔéÎ àÛÊ·Ïb˜ ÂrÓ·È ‰È·ÛÎËÓÔÜÓ.
Δe ÁaÚ ÌÂı‡ÂÈÓ Ï‹ıËÓ âÌÔÈÂÖ ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ Ú¿ÙÙÂÈÓ ‰ÂÔ̤ӈÓ. √î ÔsÓ ÙÔ‡ÙÔ˘ àÎÚ·ÙÂÖ˜ à‰‡Ó·ÙÔ› ÂåÛÈÓ âÈÌÂ-
ÏÂÖÛı·È.
¢ÔÎÂÖ ÁaÚ ì „˘¯c Ùe ÛáÌ· Û˘Ó¤¯ÂÈÓØ âÍÂÏıÔ‡Û˘ ÁÔÜÓ Û‹ÂÙ·È.
\EÂd ‰b àÊ›ÎÔÓÙÔ ¿ÓÙ˜ âd Ùe ôÎÚÔÓ, âÓÙ·Üı· ‰c ÂÚȤ‚·ÏÏÔÓ àÏÏ‹ÏÔ˘˜ ‰·ÎÚ‡ÔÓÙ˜.
3. √ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÙÔ›Ó˘Ó (ÏÔÈfiÓ) ÂÈÛ¿ÁÂÈ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹ –ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Û¯Â-
ÙÈο ·Ó›Û¯˘ÚÔ– ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi˜ ÛÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ηd ÙÔ›Ó˘Ó (Î·È ÏÔÈfiÓ), öÙÈ ÙÔ›Ó˘Ó (·ÎfiÌ·
ÏÔÈfiÓ), ÌÂÙa Ù·ÜÙ· ÙÔ›Ó˘Ó (ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¿ ÏÔÈfiÓ):
ªc ÙÔ›Ó˘Ó, âÂȉ‹ Á öÛÙÈÓ, t ‚Ô˘Ï‹, ÛáÛ·› Ì ‰Èη›ˆ˜, àÔϤÛËÙÂ à‰›Îˆ˜.
∫·d ÙÔ›Ó˘Ó Ùa ÙÔ‡ÙÔȘ ëÍɘ ÂÈÚ¿ÛÔÌ·È ÊÚ¿˙ÂÈÓ.
ªÂÙa Ù·ÜÙ· ÙÔ›Ó˘Ó âοÏÔ˘Ó ñÌĘ.
4. √È Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÙÔÈÁ¿ÚÙÔÈ, ÙÔÈÁ·ÚÔÜÓ (ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÏÔÈfiÓ) ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ‚‚·Èfi-
ÙËÙ·:
√é ÁaÚ âÎ ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘ ÌfiÓÔÓ ÙcÓ „ÉÊÔÓ Ê¤ÚÔ˘ÛÈ. ΔÔÈÁ¿ÚÙÔÈ ‰È·ÙÂÏÂÖ ÙÔÜÙÔ Ùe Û˘Ó¤‰ÚÈÔÓ Âé‰ÔÎÈÌÔÜÓ âÓ Ù÷É
fiÏÂÈ.
Δˇá üÌˇˆ Ùa ‚¿ÚË ÎÈÓÔÜÌÂÓ. ΔÔÈÁ·ÚÔÜÓ Î·d ÔÓÔÜÌÂÓ ÙeÓ tÌÔÓ Ì¿ÏÈÛÙ·.
5. √ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÔéÎÔÜÓ (ÏÔÈfiÓ) ÂÈÛ¿ÁÂÈ Î·Ù·Ê·ÙÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, ÂÓÒ Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÔûÎÔ˘Ó (ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ) ÂÈÛ¿-
ÁÂÈ ·ÔÊ·ÙÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·:
√éÎÔÜÓ ï ÌbÓ Ùa ‰›Î·È· Ú¿ÙÙˆÓ ‰›Î·ÈÔ˜, ï ‰b Ùa ô‰Èη ô‰ÈÎÔ˜.
√ûÎÔ˘Ó âÎ ÙáÓ Î¿Ùˆ ï î‰Úg˜ àÏÏ’ âÎ Ùɘ ÎÂÊ·Ïɘ Á›ÓÂÙ·È.
6. √ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ œÛÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ·Ú·Ù·ÎÙÈÎfi˜, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‹ ËÌÈÂÚÈfi‰Ô˘ ηÈ
‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ¿ÏÏË Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË (‚Ï. Î·È ¨ 181.1). ∂ÈÛ¿ÁÂÈ ÈÛ¯˘Úfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È «ÂÔ̤-
Óˆ˜», «ÁÈ’ ·˘Ùfi»:
^O ÁaÚ ¯ÚfiÓÔ˜ ηd ì âÌÂÈÚ›· Ùa Ìc ηÏᘠö¯ÔÓÙ· âΉȉ¿ÛÎÂÈ ÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜. ≠øÛÙ Ôé ‰ÂÖ ñÌĘ âÎ ÙáÓ ÙÔÜ
ηÙËÁfiÚÔ˘ ÏfiÁˆÓ ÙÔf˜ ÓfiÌÔ˘˜ ηٷ̷Óı¿ÓÂÈÓ.

8. √È Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÔsÓ Î·È ‰c ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ˆ˜: ·) ·Ó·ÎÂʷϷȈÙÈÎÔ› ÙˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ‚) ·Ó·ÏËÙÈÎÔ›, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·-
Ú¤ÓıÂÛË, ·ÔηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘:
^ø˜ ÌbÓ ÔsÓ Ôé‰ÂÓd öÓÔ¯Ô˜ ÙáÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ¤ÓˆÓ ï ‰ÈˆÎfiÌÂÓfi˜ âÛÙÈÓ, àÔ‰¤‰ÂÈÎÙ·È. [·Ó·ÎÂʷϷȈÙÈÎfi˜]
\EÂd ‰b Ôî ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔÈ ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù¤‚·ÈÓÔÓ Âå˜ Ùa˜ ÎÒÌ·˜ àe ÙÔÜ ôÎÚÔ˘ õ‰Ë ÛÎÔÙ·ÖÔÈ (‰Èa ÁaÚ Ùe ÛÙÂÓcÓ ÂrÓ·È ÙcÓ ï‰eÓ ¬ÏËÓ
ÙcÓ ìÌ¤Ú·Ó ì àÓ¿‚·ÛȘ ·éÙÔÖ˜ âÁ¤ÓÂÙÔ Î·d ì ηٿ‚·ÛȘ), ÙfiÙ ‰c Û˘ÏÏÂÁ¤ÓÙ˜ ÙÈÓb˜ ÙáÓ ∫·Ú‰Ô‡¯ˆÓ ÙÔÖ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔȘ âÂÙ›ıÂÓÙÔ.
[·Ó·ÏËÙÈÎfi˜]

140 MEƒO™ ¢EYTEPO H ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


¶INAKA™ 11. H ¶APATAKTIKH ™YN¢E™H

™À¡¢∂™∏ – ™À¡¢∂™ªOπ ™∏ª∞™π∞ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞Δ∞

M E ™ Y M ¶ § E K T I K O Y ™ ™ Y N ¢ E ™ M O Y ™
™YM¶§OKH

1. ∫∞Δ∞º∞Δπ∫∏
·) ∞Ï‹:
η›, Ùb Î·È æ‡‰ÂÙ·È Î·d ÔéÎ àÏËıÉ Ï¤ÁÂÈ.

‚) ∂ÌÊ·ÙÈ΋:
ñ ηd - η›, Ùb - η›, Ùb - Ùb ñ Î·È - Î·È ñ ^YbÚ ñÌáÓ Î·d ı˘Û›·˜ ı‡ÛÂÈ Î·d Âé¯a˜ ÂûÍÂÙ·È.
ñ ±Ì· (ÙÂ) - η›, Âéı‡˜ (ÙÂ) - η›, ñ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· - ηÈ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ - ηÈ, ñ òH‰Ë Ù qÓ Ì¤ÛÔÓ ì̤ڷ˜ ηd Ôûˆ ηٷʷÓÂÖ˜
õ‰Ë (ÙÂ) - η›, Ôûˆ (ÙÂ) - η›, ‹‰Ë - ηÈ, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ - ηÈ, qÛ·Ó Ôî ÔϤÌÈÔÈ.
ۯ‰fiÓ (ÙÂ) - ηd ۯ‰fiÓ - ηÈØ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ‰‡Ô ڿ͈Ó.

Á) ∂ȉÔÙÈ΋:
Ôé ÌfiÓÔÓ / Ìc ÌfiÓÔÓ / Ôé¯ ¬ÙÈ /
Ìc ¬ÙÈ - àÏÏa ηd fi¯È ÌfiÓÔ - ·ÏÏ¿ Î·È Oé ÌfiÓÔÓ Î·Ù¤Ê·ÁÂÓ, àÏÏa ηd η٤ÈÂÓ.

2. ∞¶√º∞Δπ∫∏-APNHTIKH
·) ∞Ï‹:
ñ ηd Ôé, ηd Ìc ñ Î·È ‰ÂÓ, Î·È ÌË ñ ¢È¤ÌÂÈÓ· ‰’ âÁg ηd Ôé ÚÔ‡‰ˆÎ’ âÌ·˘ÙfiÓ.
ñ ÔûÙ - Ù¤, Ì‹Ù - Ùb ñ Ô‡Ù - ηÈØ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÚÓËÛË ñ √ûÙ âÂÌ›ÁÓ˘ÓÙÔ ·Ú’ àÏÏ‹ÏÔ˘˜ ηٷÛÙ¿ÓÙ˜ ÙÂ
ÛÙË Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ͢Ó¯ᘠâÔϤÌÔ˘Ó.
ñ ÔûÙ - ÔûÙÂ, Ì‹Ù - Ì‹ÙÂ, ÔûÙ - Ì‹ÙÂ, ñ Ô‡Ù - Ô‡ÙÂØ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÚÓËÛË ñ √ûÙ õÚÍ·ÙÔ Ï¤ÁÂÈÓ Ùa ‚¤ÏÙÈÛÙ· ÔûÙ ÓÜÓ ‰È·ÙÂÏÂÖ
Ì‹Ù - ÔûÙÂ, Ôé‰b - Ô鉤, Ìˉb - Ìˉb Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ. Ú¿ÙÙˆÓ Ùa Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ùˇá ‰‹Ìˇˆ.

KEº∞§∞πO B΄ ¶APATAKTIKH ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


141
142
™À¡¢∂™∏ – ™À¡¢∂™ªOπ ™∏ª∞™π∞ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞Δ∞

‚) ∂ȉÔÙÈ΋:
ñ Ôé¯ ¬ˆ˜ - àÏÏa (ηd) ñ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ - ·ÏÏ¿ ηÈØ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÚÓËÛË ñ ^H ÁÉ Ôé¯ ¬ˆ˜ ÙÈÓa ηÚeÓ õÓÂÁÎÂÓ, àÏÏa ηd Ùe
ÛÙË Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ≈‰ˆÚ âÎ ÙáÓ ÊÚÂ¿ÙˆÓ â¤ÏÈÂÓ.
ñ Ôé¯ ¬ˆ˜ / Ìc ¬ˆ˜ / Ôé¯ ¬ÙÈ / ñ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ - ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂØ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÚÓËÛË ñ √é¯ ¬ˆ˜ Ùɘ ÎÔÈÓɘ âÏ¢ıÂÚ›·˜ ÌÂÙ¤¯ÔÌÂÓ, àÏÏ’ Ôé‰b
Ìc ¬ÙÈ - àÏÏ’ Ôé‰b / àÏÏa Ìˉb Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ‰Ô˘Ï›·˜ ÌÂÙÚ›·˜ Ù˘¯ÂÖÓ äÍÈÒıËÌÂÓ.

M E ¢ I A Z E Y K T I K O Y ™ ™ Y N ¢ E ™ M O Y ™
¢IAZEY•H

·) ∞Ï‹:
j ‹ ÃÚá ÙÔÖ˜ ÂåÚË̤ÓÔȘ j ˙‹ÙÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆ ÙÔ‡ÙˆÓ.

MEƒO™ ¢EYTEPO H ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


‚) ∂ÌÊ·ÙÈ΋:
ñ j - õ, õÙÔÈ - j ñ‹-‹ ΔÔÛÔÜÙÔÓ j ñÌáÓ Î·Ù·ÂÊÚfiÓËÎÂÓ j ëÙ¤ÚÔȘ
ñ j - j ηd ñ ‹ - ‹ Î·È Â›ÛÙ¢ÎÂÓ.
Á) ∞‰È¿ÊÔÚË:
ñ j - j - õ, ÂúÙ - j ñ ‹ - ‹ - ‹, ›Ù - ‹
ñ ÂúÙ - ÂúÙ (η›), â¿ÓÙ - â¿ÓÙÂ, ñ ›Ù - ›Ù ¶ÂÚd ÙÔÜ âÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ≤ËÛ ‰ÔÜÓ·È „ÉÊÔÓ,
ôÓÙ - ôÓÙÂ, õÓÙ - õÓÙ ÂúÙ’ öÓÔ¯fi˜ âÛÙÈÓ ÂúÙ ̋.

M E A N T I £ E T I K O Y ™ ™ Y N ¢ E ™ M O Y ™
ÌbÓ - ‰b ÌÂÓ - ‰ÂØ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ·ÓÙ›ıÂÙÔ ‹ ΔÔf˜ ÌbÓ à¤ÎÙÂÈÓÂ, ÙÔf˜ ‰b Ê˘Á¿‰·˜ âÔ›ËÛÂ.
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ.
ÌbÓ ‚¤‚·È·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓØ Û¯‹Ì· ·Ó·ÓÙ·fi‰ÔÙÔ ΔfiÙ ÌbÓ Ôî \A¯·ÈÔd ÙcÓ fiÏÈÓ ‰ÈÂʇϷͷÓ.

‰b ñ fï˜, ·ÏÏ¿Ø ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ ñ \OÚıᘠöÏÂÍ·˜, Ôé ʛψ˜ ‰¤ ÌÔÈ Ï¤ÁÂȘ.


ñ ηÈØ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi˜ ñ ¶ÂÚd ‰b Ùɘ âÌɘ îÈÎɘ Ôé ÔÏf˜ ï ÏfiÁÔ˜.
™À¡¢∂™∏ – ™À¡¢∂™ªOπ ™∏ª∞™π∞ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞Δ∞

àÏÏa ñ ·ÏÏ¿Ø ‰ËÏÒÓÂÈ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ıÂÛË. ñ √éÎ äÌÊÂÛ‚‹ÙÂÈ, àÏÏ’ óÌÔÏfiÁÂÈ à‰ÈÎÂÖÓ.
ñ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓØ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ˘ÔıÂÙÈ΋ ñ \EÂd ñÌÂÖ˜ Ôé ÙÔÏÌÄÙ ϤÁÂÈÓ, àÏÏ’ âÁg âÚá.
‹ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ÚfiÙ·ÛË
ñ ·ÂÓ·ÓÙ›·˜Ø ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÔÊ·ÙÈ΋ ñ — √éÎ Ôr‰· ¬,ÙÈ Ï¤ÁÂȘ. — \AÏÏ’ âÁg ÂÈÚ¿ÛÔÌ·È
‹ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Û·Ê¤ÛÙÂÚÔÓ ÊÚ¿Û·È.
ñ ·Ú¿ ÌfiÓÔØ ‰ËÏÒÓÂÈ ÂÍ·›ÚÂÛË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ù· ñ \EÓ Ùˇá Ì¤Ûˇˆ ôÏÏË ÌbÓ fiÏȘ Ôé‰ÂÌ›·, àÏÏa £Ú÷ÄΘ
ôÏÏÔ˜ ‹ ≤ÙÂÚÔ˜ + ·ÔÊ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. μÈı˘ÓÔ›.

àÏÏ’ j ·Ú¿ ÌfiÓÔØ ‰ËÏÒÓÂÈ ÂÍ·›ÚÂÛË, ‡ÛÙÂÚ· √é‰bÓ ôÏÏÔ ÛÎÔÂÖ, àÏÏ’ j ïfiıÂÓ âÍ âÏ·ÙÙfiÓˆÓ
·fi ·ÔÊ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ï›ˆ öÛÙ·È.

¬Ìˆ˜ fï˜Ø Ù›ıÂÙ·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Oî ‚¿Ú‚·ÚÔÈ öÊ¢ÁÔÓ. ≠Ö˜ ‰b ηd à¤ı·ÓfiÓ ÙÈÓ˜.
Î·È Ì ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ‹ ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈ΋ ∫·›ÂÚ à·ÓÙáÓ Ù·Ö˜ Ó·˘ÛdÓ ¬Ìˆ˜ à¤Ê˘ÁÂÓ.
ÌÂÙÔ¯‹.

̤ÓÙÔÈ ñ fï˜Ø ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ ñ Δa˜ ̤ÓÙÔÈ àÊÔÚÌa˜ Ôé¯ ïÌÔ›·˜ ö¯Ô˘ÛÈÓ.


ñ ‚¤‚·È·, ·Ï‹ıÂÈ·Ø ‚‚·ÈˆÙÈÎfi˜ ñ √yÙÔ˜ ̤ÓÙÔÈ ï ö·ÈÓfi˜ âÛÙÈÓ Î·Ïfi˜.

η›ÙÔÈ ñ Î·È fï˜Ø ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ ñ ∫·›ÙÔÈ Âå ÙÔÜÙÔ ›ÛÂÈ ÙÈÓa˜ ñÌáÓ, t ‚Ô˘Ï‹, Ù› ÌÂ
ΈχÂÈ ÎÏËÚÔÜÛı·È ÙáÓ âÓÓ¤· àÚ¯fiÓÙˆÓ;
ñ Î·È ‚¤‚·È·, ·Ï‹ıÂÈ·Ø ‚‚·ÈˆÙÈÎfi˜ ñ ∫·›ÙÔÈ Ù›˜ ÔéÎ iÓ ÌÈÛ‹ÛÂÈÂÓ ÙcÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ÏÂÔÓÂÍ›·Ó;

Ì‹Ó, àÏÏa Ì‹Ó, ηd Ì‹Ó, Ôé ÌcÓ àÏÏ¿, fï˜, ·ÏÏ¿ fï˜, Î·È fï˜, ·ÏÏ¿ fï˜, \AÏÏa ÌcÓ ÎàÎÂÖÓÔ ÄÛÈ Ê·ÓÂÚfiÓ âÛÙÈ.
àÙaÚ fï˜ \AÙaÚ Úe˜ Ù› Ì ٷÜÙ’ âÚˆÙ÷Ę;

KEº∞§∞πO B΄ ¶APATAKTIKH ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


143
144
™À¡¢∂™∏ – ™À¡¢∂™ªOπ ™∏ª∞™π∞ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞Δ∞

M E A I T I O § O ° I K O Y ™ ™ Y N ¢ E ™ M O Y ™

ÁaÚ ÁÈ·Ù› √î ‰b 쉤ˆ˜ â›ıÔÓÙÔØ â›ÛÙ¢ÔÓ ÁaÚ ·éÙˇá.

ó˜, âÂd (Û·ÓÈfiÙÂÚ·, ‚Ï. ¨ 179.1, ·Ú·Ù‹ÚËÛË ·′)

M E ™ Y M ¶ E P A ™ M A T I K O Y ™ ™ Y N ¢ E ™ M O Y ™

ôÚ· ÏÔÈfiÓ, ¿Ú·Ø ‰ËÏÒÓÂÈ ÏÔÁÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. Δe ¯Ú‹ÛÈÌÔÓ ôÚ· ηÏfiÓ âÛÙÈ.
‰‹, ÔsÓ, ÁÔÜÓ ÏÔÈfiÓØ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. Δe ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ï ÛÖÙÔ˜ à¤ÏÈÂØ ÎÚ¤· ÔsÓ âÛı›ÔÓÙ˜
‰ÈÂÁ›ÁÓÔÓÙÔ.

ÙÔÈÁ¿ÚÙÔÈ, ÙÔÈÁ·ÚÔÜÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÏÔÈfiÓØ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û˘Ì¤Ú·- ΔÔÈÁ¿ÚÙÔÈ àÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÈÌÔÓ ñÌÖÓ ÙcÓ ¯ÒÚ·Ó Î·ÙÂÛ··ÎÂ.

MEƒO™ ¢EYTEPO H ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


ÛÌ· Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ·. ΔÚ›ÁˆÓÔÓ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ‰È·ÊÔÚ÷Ä ‰È·Ê¤ÚÂÈØ ÙÔÈÁ·ÚÔÜÓ ≤ÙÂÚ·
ÙÚ›ÁˆÓ·.
ÔûÎÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓØ ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÚÓËÙÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. √ûÎÔ˘Ó Ùe ηÎeÓ ‚Ô‡ÏÂÙ·È àÏÏa ÙàÁ·ıfiÓ.

ÔéÎÔÜÓ ÏÔÈfiÓØ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·Ù·Ê·ÙÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. √éÎÔÜÓ àÊÚÔÛ‡ÓËÓ ¿ÓÙ˜ ʇÁÔ˘ÛÈÓ.

ÙÔ›Ó˘Ó ÏÔÈfiÓØ ‰ËÏÒÓÂÈ ·Ó›Û¯˘ÚÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. Δe ÌbÓ ÙÔ›Ó˘Ó ÌÂÈÚ¿ÎÈÔÓ Ôé‰bÓ ≥Ì·ÚÙÂÓ.

œÛÙ (ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‹ ËÌÈÂÚÈfi‰Ô˘) ÂÔ̤ӈ˜, ÁÈ’ ·˘ÙfiØ ‰ËÏÒÓÂÈ ÈÛ¯˘Úfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. \EÓ›ÔÙ ÏËÁa˜ âÓ¤ÙÂÈÓÔÓ àÏÏ‹ÏÔÈ˜Ø œÛÙ ηd ÙÔÜÙÔ ö¯ıÚ·Ó
·ÚÂÖ¯Â.
KEº∞§∞πO °΄ YÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË
ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ
OI ¢∂ÀΔ∂ƒ∂YOÀ™∂™ ¶ƒOΔ∞™∂π™

¨ 171
™ÙÔÓ ÏfiÁÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ‹ Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› ÙÔ
ÓfiËÌ· ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. ∏ Û‡Ó‰ÂÛË ‰Â˘ÙÂÚ¢ԢÛÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ (¢¶) Ì ·ÚȘ (∫¶) (‹ Ì ¿ÏϘ ‰Â˘ÙÂÚ‡Ԣ-
Û˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ›‰Ô˘˜) ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ (‚Ï. Î·È ¨ 161Á):

§¤ÁÔ˘ÛÈÓ ¬ÙÈ º›ÏÈÔ˜ ÔÏÈÔÚÎÂÖ ÙcÓ òOÏ˘ÓıÔÓ.


↓ ↓
∫¶ ¢¶

\EÈÛÙ¿ÌÂı· ¬ÙÈ ‚Ô‡ÏÂÛı àÓ·Ï·‚ÂÖÓ ÙcÓ àÚ¯cÓ mÓ ÚfiÙÂÚÔÓ âΤÎÙËÛıÂ.


↓ ↓ ↓
∫¶ ¢¶ ¢¶

¨ 172
°È· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÌÈ·˜ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÚfiÙ·Û˘, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ:
 ¶Ò˜ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È: Ì ÔÈ· ϤÍË ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË.
 ∞fi Ô‡ ÂÍ·ÚٿٷÈ: ÙÈ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· Î·È Ù›ÓÔ˜
¯ÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È (·ÚÎÙÈÎÔ‡ ‹ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡).
 ¶Ò˜ ÂÎʤÚÂÙ·È: Û ÔÈ· ¤ÁÎÏÈÛË Ù›ıÂÙ·È ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÚfiÙ·Û˘.
 ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ Ù˘: Ò˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Ë ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË.

¨ 173
√È ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜, ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È, fiˆ˜ Î·È ÛÙË ¡.∂, ÛÂ:
·) OÓÔÌ·ÙÈΤ˜Ø Â›Ó·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ fiˆ˜ Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù·: ˆ˜ ˘Ô-
ΛÌÂÓ·, ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ·, ÔÓÔÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ÂȉÈΤ˜, ÔÈ ÂÓ-
‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜, ÔÈ Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ηÈ, Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.
N.E.: OÓÔÌ·ÙÈΤ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏËÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.

‚) ∂ÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜Ø Â›Ó·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡-
ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ˆ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ·Ó‹ÎÔ˘Ó, fiˆ˜ Î·È ÛÙË ¡.∂., ÔÈ ·ÈÙÈÔÏÔ-
ÁÈΤ˜, ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜, ÔÈ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈΤ˜, ÔÈ ˘ÔıÂÙÈΤ˜, ÔÈ ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈΤ˜, ÔÈ ·Ú·¯ˆÚËÙÈΤ˜, ÔÈ ¯ÚÔÓÈ-
Τ˜ ηÈ, Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.

™ËÌ›ˆÛË: ∂Âȉ‹ ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÌ›ÙÔ˘Ó Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜, ı· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó Û Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÂÓfiÙËÙ· ÛÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

¨ 174
OÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È ÌÂ:
·) ∞Ï‹ ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi:
√r‰· ¬ÙÈ Ôî Ù‡Ú·ÓÓÔÈ âÏ¿¯ÈÛÙ· ÌÂÙ¤¯Ô˘ÛÈ ÙáÓ ÌÂÁ›ÛÙˆÓ àÁ·ıáÓ.
‚) ¢˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋ (ÔÚÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ + ‰˘ÓËÙÈÎfi iÓ) Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔ-
ÔÈËı› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ(ÙÔ ÌË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi):
∫Ϥ·Ú¯Ô˜ ÂrÂÓ ¬ÙÈ ∫ÜÚÔ˜ ôÚÈÛÙÔ˜ iÓ ôÚ¯ˆÓ qÓ, Âå â‚›ˆ.

KEº∞§∞πO °΄ Y¶OTAKTIKH ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN 145


Á) ¢˘ÓËÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋ (¢ÎÙÈ΋, ÂÎÙfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·, + ‰˘ÓËÙÈÎfi iÓ) Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ
·ÚfiÓ ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ:
\AÂÎÚ›ıË ¬ÙÈ ôÓ¢ \AıËÓ·›ˆÓ Ôé‰bÓ iÓ Ú¿ÍÂÈ·Ó.
‰) ÀÔÙ·ÎÙÈ΋ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ·:
^O ‰’ \AÚٷͤÚ͢ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ∫ÜÚÔÓ, ¥Ó· àÔÎÙ›Ó÷Ë. (ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÛÎÔÙÒÛÂÈ)
Â) ∂˘ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘ (·ÓÙ› Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‹ Ù˘ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜), ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ú‹Ì· ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÈÛÙÔÚÈ-
ÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘, Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÁÓÒÌË ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÁÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜:
ΔeÓ ¶ÂÚÈÎϤ· âοÎÈ˙ÔÓ ¬ÙÈ ÔéÎ âÂÍ¿ÁÔÈ âd ÙáÓ ÔÏÂÌ›ˆÓ. (K·ÙËÁÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Û ÙÔ
ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ.) [·ÓÙ› ÔÚÈÛÙÈ΋˜]
•ÂÓÔÊáÓ âÊÔ‚ÂÖÙÔ Ìc ηÎa Á¤ÓÔÈÙÔ Ù÷É fiÏÂÈ. [·ÓÙ› ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜]

¶·Ú·Ù‹ÚËÛË

⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ:


·) ŸÙ·Ó Ë ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË ‰Â ‰ËÏÒÓÂÈ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÁÓÒÌË, ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‹ ÙËÓ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋:
¶·ÙËÁ‡·˜ â‚fi· ¬ÙÈ ‚·ÛÈÏÂf˜ ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È. (ÊÒÓ·˙ ‰˘Ó·Ù¿)
\AıËÓ·ÖÔÈ ‰¤Î· ӷܘ öÂÌ„·Ó ÙÔÖ˜ ∫ÂÚ΢ڷ›ÔȘ, ¥Ó· ‚ÔËı‹ÛˆÛÈ.
‚) ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÂÁÎÏ›ÛÂˆÓ (ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‹ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜ Î·È Â˘ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘)
Û ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈο Î·È ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, ·Ó¿ÏÔÁ·
Ì ÙÔ ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi-‚¤‚·ÈÔ ‹ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·:
√yÙÔÈ öÏÂÁÔÓ ¬ÙÈ ∫ÜÚÔ˜ ÌbÓ Ù¤ıÓËÎÂÓ, \AÚÈ·ÖÔ˜ ‰b âÓ Ùˇá ÛÙ·ıÌˇá ÂÊ¢Ág˜ ÂúË.
òEÏÂÁÔÓ ¬ÙÈ ÔÏÈÔÚÎÔÜÓÙ·È, Ôî ‰b £Ú÷ÄΘ ÂÚÈÎÂ΢Îψ̤ÓÔÈ ÂrÂÓ ·éÙÔ‡˜.
¡·Ü˜ âÏ‹ÚÔ˘Ó, ¬ˆ˜ Ó·˘Ì·¯›·˜ Ù àÔÂÈÚ¿ÛˆÛÈ, ηd Ùa˜ ïÏο‰·˜ ·éÙáÓ wÛÛÔÓ Ôî \AıËÓ·ÖÔÈ ÎˆÏ‡ÔÈÂÓ
à·›ÚÂÈÓ. (E¿Ó‰ÚˆÓ·Ó ÏÔ›·, ÁÈ· Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó·˘Ì·¯›·, Î·È ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·fiÏÔ˘ ÙˆÓ
ÊÔÚÙËÁÒÓ ÏÔ›ˆÓ ÙÔ˘˜.)

™ËÌ›ˆÛË: √È ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÔÈ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ Î·È fiÛ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‹ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ˘fiıÂÛË, ÂÎʤÚÔÓÙ·È Î·È Ì ¿ÏϘ ÂÁÎÏ›-
ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ÔÈΛ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜.

A. OI ONOMATIKE™ ¶ƒOΔ∞™∂π™
1. O I ∂ π¢π∫∂™ ¶ ƒOΔ∞™∂π™
¨ 175
∂ȉÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂȉÈÎÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Î·È ·fiÚÈÛÙÔ ÂÚÈÂ-
¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ· ÙÔ ÓfiËÌ¿ Ù˘. ¢¤¯ÔÓÙ·È ¿ÚÓË-
ÛË Ôé.
N.E.: ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÂÙ‡¯ÂȘ.

1. EÈÛ·ÁˆÁ‹

OÈ ÂȉÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜:


·) ¬ÙÈ, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÎÚ›ÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋Ø

146 MEƒO™ ¢EYTEPO H ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


‚) ó˜, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÎÚ›ÛË ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋.
ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ¬ÙÈ Î·È ó˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ Î·È Ë ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ¯Ú‹ÛË
ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ı¤Ì· ‡ÊÔ˘˜.
N.E.: EÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ٷ fiÙÈ, ˆ˜, Ô˘, [Û¿ÓÈ·:] Ó·, ηÈ.

2. EÎÊÔÚ¿

OÈ ÂȉÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È ÌÂ:


·) OÚÈÛÙÈ΋, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi:
§¤ÁÂÈ ¶ÙÔÏÂÌ·ÖÔ˜ ¬ÙÈ ¶ÂÚ‰›Îη˜ ÚáÙÔ˜ âÓ¤‚·ÏÂÓ â˜ ÙáÓ £Ë‚·›ˆÓ ÙcÓ ÚÔÊ˘Ï·Î‹Ó.
‚) ¢˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‹ ÙÔ ÌË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi:
¢ÉÏÔÓ qÓ ¬ÙÈ ®÷·‰›ˆ˜ iÓ â‰‡Ó·ÓÙÔ ÔÏÂÌÂÖÓ ·éÙÔÖ˜.
Á) ¢˘ÓËÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙÔ ·ÚfiÓ ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ:
√r‰· ¬ÙÈ ¿ÓÙ˜ iÓ ïÌÔÏÔÁ‹Û·ÈÙÂ. (fiÙÈ fiÏÔÈ ı· Û˘ÌʈÓÔ‡Û·ÙÂ)
‰) E˘ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÁÓÒÌË:
òEÏÂÁÔÓ ¬ÙÈ ‚·ÛÈÏÂf˜ ÛÊ›ÛÈ Ê›ÏÔ˜ öÛÔÈÙÔ.

3. ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜

OÈ ÂȉÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, fiˆ˜ Î·È ÛÙË N.E., ˆ˜:
·) ∞ÓÙÈΛÌÂÓ· Û ڋ̷ٷ ÏÂÎÙÈο (ϤÁˆ, ‰È‰¿ÛΈ, àÁÁ¤Ïψ, ‰ËÏá, àÔÎÚ›ÓÔÌ·È Î.Ù.fi.), ‰ÂÈÎÙÈο (‰Â›ÎÓ˘ÌÈ,
àԉ›ÎÓ˘ÌÈ Î.Ù.fi.), ÁÓˆÛÙÈο Î·È ·ÈÛıËÙÈο (ÁÈÁÓÒÛΈ, Ôr‰·, Ì·Óı¿Óˆ, â›ÛÙ·Ì·È, ˘Óı¿ÓÔÌ·È, ·åÛı¿ÓÔÌ·È,
àÎÔ‡ˆ Î.Ù.fi.):
§¤ÁÂÈ ó˜ ôÚ· \AÚÁÂÖÔÈ qÛ·Ó Ôî âÈηÏÂÛ¿ÌÂÓÔÈ ÙeÓ ¶¤ÚÛËÓ âd ÙcÓ ^EÏÏ¿‰·. (ˆ˜ ‰‹ıÂÓ)
√r‰· ¬ÙÈ Ì¿ÙËÓ ÛÔÈ ·éÙa ϤÍÔÌÂÓ.
¶˘Óı¿ÓÔÌ·È ó˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ÂúÏËÊÂÓ AåÛ¯›Ó˘. (fiÙÈ Ù¿¯·)
‚) ÀÔΛÌÂÓ· Û ·ÚfiÛˆ· Ú‹Ì·Ù· ‹ ·ÚfiÛˆ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fi,ÙÈ Î·È Ù· ·Ú·¿Óˆ Ú‹Ì·Ù· (ϤÁÂ-
Ù·È, àÁÁ¤ÏÏÂÙ·È, Ì·ÚÙ˘ÚÂÖÙ·È, ‰¤‰ÂÈÎÙ·È, ‰ÉÏfiÓ âÛÙÈ, ô‰ËÏfiÓ âÛÙÈ, Ê·ÓÂÚfiÓ âÛÙÈ, ۷ʤ˜ âÛÙÈ Î.Ù.fi.):
\HÁÁ¤ÏıË ¬ÙÈ ÙÂıÓËÎfiÙ˜ ÂrÂÓ.
^ø˜ ‰b 䉛ÎÔ˘Ó Û·Ê¤˜ âÛÙÈ.
Á) ∂ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û fiÚÔ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÚfiÙ·Û˘, Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ‰ÂÈÎÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜:
ΔÔÜÙÔ ‰’ ï ÏfiÁÔ˜ ϤÁÂÈ, ¬ÙÈ ÊÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔÈ ÛÔÊ›˙ÔÓÙ·È Ùe ıÂÖÔÓ ¯¿ÚÈÓ ÊÈÏ·ÚÁ˘Ú›·˜ . (fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹)

➤ T· (Âs) Ôr‰’ ¬ÙÈ, (Âs) úÛı’ ¬ÙÈ, úÛÙ ¬ÙÈ, ‰ÉÏÔÓ ¬ÙÈ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ú‹Ì·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ‚‚·Èˆ-
ÙÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «‚¤‚·È·», «‚‚·Èfiٷٷ», «ÚÔÊ·ÓÒ˜»:
\EÚÚ‹ıË ‰ÉÏÔÓ ¬ÙÈ ÔÏÏ¿.
\AÎÔ‡ÂÙ ÌbÓ ÔsÓ Âs Ôr‰’ ¬ÙÈ Î·d ñÌÂÖ˜ \I¿ÛÔÓÔ˜ ùÓÔÌ·.

4. IÛÔ‰‡Ó·Ì˜ Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜

√È ÂȉÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó Û˘ÓÙ·ÎÙÈο Ì ÂȉÈÎfi ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ ‹ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹, ·Ó¿ÏÔÁ·


Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘, Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ·fi ·˘Ù¿:

KEº∞§∞πO °΄ Y¶OTAKTIKH ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN 147


¶˘Óı¿ÓÔÌ·È ¬ÙÈ \AÚٷͤÚ͢ ÏËÛ›ÔÓ âÛÙ›. → ¶˘Óı¿ÓÔÌ·È \AÚٷͤÚÍËÓ ÏËÛ›ÔÓ ÂrÓ·È.
°ÈÁÓÒÛΈ ¬ÙÈ Ùe ıÂÖÔÓ àÏ¿ıËÙfiÓ âÛÙÈ. → °ÈÁÓÒÛΈ Ùe ıÂÖÔÓ àÏ¿ıËÙÔÓ ùÓ.

2. O I ∂ ¡¢Oπ∞™Δπ∫∂™ ¶ ƒOΔ∞™∂π™
¨ 176
∂Ó‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌfi, Êfi‚Ô ‹
·ÓËÛ˘¯›· Ì‹ˆ˜ Û˘Ì‚Â› οÙÈ Î·Îfi ‹ Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› οÙÈ ÂÈı˘ÌËÙfi. ¢¤¯ÔÓÙ·È ¿ÚÓËÛË Ôé.
N.E.: ºÔ‚¿Ù·È Ì‹ˆ˜ ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÂÈ.

1. EÈÛ·ÁˆÁ‹

OÈ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜:


·) Ìc ‹ ¬ˆ˜ Ì‹, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Êfi‚Ô Ì‹ˆ˜ Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔØ
‚) Ìc Ôé, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Êfi‚Ô Ì‹ˆ˜ ‰Â Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ÂÈı˘ÌËÙfi.
N.E.: ∂ÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ٷ ÌË, Ì‹ˆ˜, Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ.

➤ TÔ Ìc ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ‹ ·ÚÓËÙÈÎfi ÌfiÚÈÔ:


ºÔ‚ÔÜÌ·È Ìc ηÎfiÓ ÙÈ ¿ıˆ. [ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜]
™˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ ñÌÖÓ Ìc ·Ú·‰È‰fiÓ·È Ùa ¬Ï·. [·ÚÓËÙÈÎfi ÌfiÚÈÔ]

2. ∂ÎÊÔÚ¿

OÈ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È ÌÂ:


·) ÀÔÙ·ÎÙÈ΋, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÚÎÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Êfi‚Ô ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ:
Oî Ù‡Ú·ÓÓÔÈ ÊÔ‚ÔÜÓÙ·È Ìc ·î fiÏÂȘ âχıÂÚ·È Á¤ÓˆÓÙ·È.

‚) ∂˘ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Êfi‚Ô ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi Î·È ·‚¤‚·ÈÔ
1
ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ :
òE‰ÂÈÛ·Ó Ìc àÔı¿ÓÔÈÂÓ. (ºÔ‚‹ıËÎ·Ó ÌËÓ Âı¿ÓÔ˘Ó.)

3. ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜

OÈ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, fiˆ˜ Î·È ÛÙË N.E., ˆ˜:
·) ∞ÓÙÈΛÌÂÓ· Û ڋ̷ٷ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Êfi‚Ô, ‰ÈÛÙ·ÁÌfi, ·ÓËÛ˘¯›· (ÊÔ‚ÔÜÌ·È, ‰¤‰ÔÈη, çÎÓá, ïÚá, ÚÔÛ¤-
¯ˆ, ñÔÙ‡ˆ Î.Ù.fi.):
ºÔ‚ÔÜÓÙ·È Ìc BÔȈÙÔd ‰÷ËÒÛˆÛÈ ÙcÓ \AÙÙÈ΋Ó.
^OÚÄÙ ¬ˆ˜ Ì‹ ÙÈ ·åÛ¯ÚeÓ ڿ͈ÌÂÓ. (¶ÚÔÛ¤ÍÙ ӷ ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì οÙÈ Î·Îfi.)

1. √È ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È (Û¿ÓÈ·) Î·È ÌÂ: ·) AÏ‹ ÔÚÈÛÙÈ΋ (Êfi‚Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ·ÚfiÓ, ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ):
ñ ¢¤‰ÔÈη Ìc ôÏÏÔ˘ ÙÈÓe˜ j ÙÔÜ àÁ·ıÔÜ ÌÂı¤Íˆ. ñ ≠OÚ· Ìc ·›˙ˆÓ öÏÂÁÂÓ. ‚) ¢˘ÓËÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋ (Êfi‚Ô˜ Èı·Ófi˜ ÛÙÔ ·ÚfiÓ ‹ ÛÙÔ Ì¤Ï-
ÏÔÓ): ºÔ‚ÔÜÓÙ·È Ìc Ì·Ù·›· iÓ Á¤ÓÔÈÙÔ ·≈ÙË ì ηٷÛ΢‹, Âå fiÏÂÌÔ˜ âÁÂÚı›Ë. [ˆ˜ ·fi‰ÔÛË ˘ÔıÂÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘]

148 MEƒO™ ¢EYTEPO H ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


‚) ÀÔΛÌÂÓ· Û ·ÚfiÛˆ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ Ú‹Ì·Ù· (‰ÂÈÓfiÓ âÛÙÈ, ‰¤Ô˜ âÛÙ›,
ΛӉ˘Ófi˜ âÛÙÈ, Êfi‚Ô˜ âÛÙ›, ÊÔ‚ÂÚfiÓ âÛÙÈ Î.Ù.fi.):
¢¤Ô˜ âÁ¤ÓÂÙÔ Ìc ÍfÓ ¬ÏÔȘ öÏıˆÛÈÓ Ôî §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ. (À‹Ú¯Â Êfi‚Ô˜ Ì‹ˆ˜...)
∫›Ó‰˘Ófi˜ âÛÙÈ Ìc Á¤ÓˆÓÙ·È ÌÂÙa ÙáÓ ÔÏÂÌ›ˆÓ. (Ì‹ˆ˜ Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜)
ºfi‚Ô˜ âÛÙ› Ìc à‰ÈΛ· ÙȘ ìÌÖÓ Á¤ÓËÙ·È.
2
Á) ∂ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û fiÚÔ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÚfiÙ·Û˘, ΢ڛˆ˜ Û ‰ÂÈÎÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ :
\EÊÔ‚‹ıË ÙÔÜÙÔ, Ìc ÔéÎ öÏıÔÈ ì ‚Ô‹ıÂÈ·.
√yÙÔ˜ ï ΛӉ˘ÓÔ˜, Ìc ñe ì‰ÔÓɘ ìÙÙËıáÌÂÓ.

4. IÛÔ‰‡Ó·Ì˜ Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜

Δ· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Êfi‚Ô Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Î·È ÌÂ: ·) Ï¿ÁÈ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛËØ ‚) ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ-
΋ ÚfiÙ·ÛËØ Á) ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛËØ ‰) ÙÂÏÈÎfi ··Ú¤ÌÊ·ÙÔØ Â) ¤Ó·ÚıÚÔ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔØ ÛÙ) Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi.

3. O I ¶ §∞°π∂™ ∂ ƒøΔ∏ª∞Δπ∫∂™ ¶ ƒOΔ∞™∂π™


¨ 177
¶Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‹ Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜
ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂÚÒÙËÛË , fiˆ˜ Î·È ÔÈ Â˘ı›˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂÚÒÙËÛË ‰Â
‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Â˘ı¤ˆ˜ ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÚˆÙ¿, ·ÏÏ¿ Ì ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Î¿ÔÈÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙÔ Ù¤-
ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi. ¢¤¯ÔÓÙ·È ¿ÚÓËÛË Ôé ‹ Ì‹ :
∂˘ı›· ÂÚÒÙËÛË: oHÏıÔÓ Ôî Ú¤Û‚ÂȘ;
¶Ï¿ÁÈ· ÂÚÒÙËÛË: \EÚˆÙ÷Ä Âå qÏıÔÓ Ôî Ú¤Û‚ÂȘ.
N.E.: ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Ó· οӈ.

¨ 178
√È Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ‚·ıÌfi ¿ÁÓÔÈ·˜ Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯Ô˘Ó, ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ:
·) OÏÈ΋˜ ¿ÁÓÔÈ·˜, fiÙ·Ó ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Î·È Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ··ÓÙË-
ı› Ì ¤Ó· Ó·d ‹ ¤Ó· Ôé Ø Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ:
 ªÔÓÔÌÂÏ›˜, fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ̤ÏÔ˜, ˙ËÙÂ›Ù·È ‰ËÏ·‰‹ ·¿ÓÙËÛË Û ¤Ó· ÂÚÒÙËÌ·.
 ¢ÈÌÂÏ›˜, fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ̤ÏË, ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ·fi ‰‡Ô ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ.
‚) ªÂÚÈ΋˜ ¿ÁÓÔÈ·˜, fiÙ·Ó ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ¤Ó·Ó ÌfiÓÔ fiÚÔ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙË
ϤÍË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘.

1. EÈÛ·ÁˆÁ‹

·) √È Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÈ΋˜ ¿ÁÓÔÈ·˜ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È:


 ŸÙ·Ó Â›Ó·È ÌÔÓÔÌÂÏ›˜, Ì ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ÌfiÚÈÔ Âå (Ì‹ˆ˜, ·Ó) Î·È Û·ÓÈfiÙÂÚ· Ì ٷ â¿Ó, ôÓ, jÓ (·Ó):

2. √È ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È Û·Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÂÓÓÔÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ ·fi Ù· Ú‹Ì·Ù· ÛÎfiÂÈ,
ÛÎÔÂÖÙÂ, ¬Ú·, ïÚÄÙÂ :
\AÏÏa Ì‹ Û ›ÛFË ∫Ú›ÙˆÓ ÔÈÂÖÓ Ù·ÜÙ·. → \AÏÏa ¬Ú· Ì‹ Û ›ÛFË ∫Ú›ÙˆÓ ÔÈÂÖÓ Ù·ÜÙ·.

KEº∞§∞πO °΄ Y¶OTAKTIKH ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN 149


\AÔÚÂÖ˜ Âå ‰È‰·ÎÙfiÓ âÛÙÈÓ ì àÚÂÙ‹.
™ÎfiÂÈ âaÓ Î·d ÛÔd àÚ¤Û÷Ë. (™Î¤„Ô˘ ·Ó ·Ú¤ÛÂÈ Î·È Û ۤӷ.)
N.E.: ∂ÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ٷ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÌfiÚÈ· ·Ó, Ì‹ˆ˜.

 ŸÙ·Ó Â›Ó·È ‰ÈÌÂÏ›˜, Ì ٷ ˙‡ÁË Âå - j (Â¿Ó - ‹), fiÙÂÚÔÓ (fiÙÂÚ·) - j (ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô - ‹), ÂúÙ - ÂúÙÂ
(Â¿Ó - ‹):
™ÎÔáÌÂÓ Âå ìÌÖÓ Ú¤ÂÈ j ÛÔ›. (∞˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ·Ó Û ̷˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ‹ Û ۤӷ.)
∫Ú›ÓÂÙ fiÙÂÚÔÓ ì àÚÂÙc ÌÄÏÏÔÓ j ì Ê˘Ác ÛˇÒ˙ÂÈ Ùa˜ „˘¯¿˜.
òA‰ËÏÔÓ qÓ ÂúÙ ÎÚ·Ù‹Û·ÈÂÓ ÂúÙ ÎÚ·ÙËıÂÖÂÓ. [ÎÚ·Ùá : ÓÈÎÒ]
N.E.: ∂ÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ٷ ·Ó - ‹ (·Ó).

‚) √È Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÌÂÚÈ΋˜ ¿ÁÓÔÈ·˜ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ‹ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ Î·È ÌÂ


ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ‹ ·Ó·ÊÔÚÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·:
ªc ÁÓÒÙˆ ì ‰ÂÍÈ¿ ÛÔ˘ Ù› ÔÈÂÖ ì àÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÔ˘. (N· ÌË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ...)
™ÎfiÂÈ fiÙÂÚÔ˜ ìÌáÓ àÔÎÚÈÓÂÖÙ·È. (™Î¤„Ô˘ ÔÈÔ˜ ·fi Ì·˜ ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ.)
\AÁÓÔá ¬Ô˘ âṲ̂Ó. (¢ÂÓ Í¤Úˆ Ô‡ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ.)
N.E.: ∂ÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ‹ Ì ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·.

EI™A°ø°IKE™ §E•EI™
¶INAKA™ 12.
TøN ¶§A°IøN EPøTH™EøN MEPIKH™ A°NOIA™

EÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ AÓ·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ MÂÙ¿ÊÚ·ÛË

Ù›˜; n˜ / ¬ÛÙȘ ÔÈÔ˜;


– ¬ÛÂÚ ÔÈÔ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜;
fiÛÔ˜; ¬ÛÔ˜ / ïfiÛÔ˜ fiÛÔ˜;
fiÛÙÔ˜; – ÔÈÔ˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿;
Ô‰·fi˜; ïÔ‰·e˜ ·fi ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜;
ÔÖÔ˜; ÔxÔ˜ / ïÔÖÔ˜ ÙÈ Â›‰Ô˘˜;
fiÙÂÚÔ˜; ïfiÙÂÚÔ˜ ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô;
ËÏ›ÎÔ˜; ìÏ›ÎÔ˜ / ïËÏ›ÎÔ˜ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜;
ÔÛÙ·ÖÔ˜; – Û fiÛ˜ ̤Ú˜;

EÚˆÙËÌ·ÙÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· AÓ·ÊÔÚÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· MÂÙ¿ÊÚ·ÛË

ÔÜ; Ôy / ¬Ô˘ / öÓı· Ô‡;


ÔÖ; Ôx / ¬ÔÈ / öÓı· Ô‡;
÷É; ÷w / ÷wÂÚ / ¬÷Ë Ô‡; / Ò˜;
á˜; ó˜ / ¬ˆ˜ Ò˜;
– œÛÂÚ Ò˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜;
– Ôx· Ò˜ (·ÎÚÈ‚Ò˜);
fiıÂÓ; ¬ıÂÓ / ïfiıÂÓ / öÓıÂÓ ·fi Ô‡;
fiÙÂ; ¬ÙÂ / ïfiÙÂ fiÙÂ;
Ëӛη; ìӛη / ïËӛη ÔÈ· ÒÚ·;
ÔÛ¿ÎȘ; ïÔÛ¿ÎȘ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜;

150 MEƒO™ ¢EYTEPO H ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


2. ∂ÎÊÔÚ¿

OÈ Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È ÌÂ:


·) OÚÈÛÙÈ΋, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi.

‚) ¢˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‹ ÁÈ· ÙÔ ÌË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi.

Á) ¢˘ÓËÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙÔ ·ÚfiÓ ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

‰) AÔÚËÌ·ÙÈ΋ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ (ÂÓ›ÔÙ + ·ÔÚÈÛÙÔÏÔÁÈÎfi ôÓ), fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÚ›· Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤-
ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ.
3
Â) E˘ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÁÓÒÌË .

3. ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜

OÈ Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, fiˆ˜ Î·È ÛÙË N.E., ˆ˜:
·) ∞ÓÙÈΛÌÂÓ· Û ÌÂÙ·‚·ÙÈο Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÂÚÒÙËÛË, ·ÔÚ›· (âÚˆÙá, àÔÚá, ˘Óı¿ÓÔÌ·È, ı·˘Ì¿-
˙ˆ Î.Ù.fi.), ÁÓÒÛË, ¿ÁÓÔÈ· (ÁÈÁÓÒÛΈ, Ôr‰·, ïÚá, ·åÛı¿ÓÔÌ·È, àÁÓÔá, àfiÚˆ˜ ö¯ˆ Î.Ù.fi.), ·fiÂÈÚ·, ÊÚÔÓÙ›-
‰· (ÂÈÚáÌ·È, ·Ú·Û΢¿˙ÔÌ·È, Ú¿ÙÙˆ, ÊÚÔÓÙ›˙ˆ, âÈÌÂÏÔÜÌ·È Î.Ù.fi.), ÛΤ„Ë, ÚÔÛÔ¯‹ (ÛÎÔá, ÛÎÔÔÜÌ·È,
âÍÂÙ¿˙ˆ, ‚Ô˘Ï‡ÔÌ·È Î.Ù.fi.), ‰Â›ÍË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË (‰Â›ÎÓ˘ÌÈ, ‰ËÏá, ϤÁˆ, àÔÎÚ›ÓÔÌ·È Î.Ù.fi.):
\HÚÒÙ· Âå ÂúË ôÏÏË ï‰fi˜.
^H‰¤ˆ˜ ‰’ iÓ ñÌáÓ ˘ıÔ›ÌËÓ Ù›Ó’ ôÓ ÔÙ ÁÓÒÌËÓ ÂÚd âÌÔÜ Âú¯ÂÙÂ, Âå Ìc âÂÙÚÈËÚ¿Ú¯ËÛ·. (·Ó ‰ÂÓ ·Ó·-
Ï¿Ì‚·Ó· ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ÙÚÈ‹ÚÔ˘˜)
\AÔÚá Ù› ÚáÙÔÓ Âúˆ.
\E˘Óı¿ÓÂÙÔ ¬ˆ˜ iÓ Î¿ÏÏÈÔÓ ÔÚ¢ı›Ë. (∑ËÙÔ‡Û ӷ Ì¿ıÂÈ Ò˜ ı· Ù·Í›‰Â˘Â ηχÙÂÚ·.)
∞éÙfi˜ Ù ıËÚ÷Ä Î·d ÙáÓ ôÏÏˆÓ âÈÌÂÏÂÖÙ·È ¬ˆ˜ iÓ ıËÚáÛÈÓ.
∂å¤ ÌÔÈ fiÙÂÚÔÓ ì ÁÉ Ï·ÙÂÖ¿ âÛÙÈÓ j ÛÙÚÔÁÁ‡ÏË.
‚) ÀÔΛÌÂÓ· Û ·ÚfiÛˆ· Ú‹Ì·Ù· Î·È ·ÚfiÛˆ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ Ú‹Ì·Ù·
(ô‰ËÏfiÓ âÛÙÈ, àÊ·Ó¤˜ âÛÙÈ, ôÔÚfiÓ âÛÙÈ, àfiÚˆ˜ ö¯ÂÈ, Ê·ÓÂÚfiÓ âÛÙÈ, ı·˘Ì·ÛÙfiÓ âÛÙÈ, ϤÁÂÙ·È, ‰¤‰ÂÈÎÙ·È Î.Ù.fi.):
òA‰ËÏÔÓ qÓ Âå à‰›Îˆ˜ âÙÂÙÈÌÒÚËÓÙÔ.
\EϤÁÂÙÔ Î·d ˇz ÙÚfiˇˆ ì Ó·˘Ì·¯›· âÁ¤ÓÂÙÔ.
Á) ∂ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û fiÚÔ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÚfiÙ·Û˘, Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ‰ÂÈÎÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜:
ΔÔÜÙÔ Û΄ÒÌÂı·, Âå àÏËıÉ Ï¤ÁÂȘ.

3. EÎʤÚÔÓÙ·È Â›Û˘ Ì ÙÔ ¬ˆ˜ (Ìc) + ÔÚÈÛÙÈ΋ ̤ÏÏÔÓÙ·. √È Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜:
·) EÍ·›ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· Ú¿ÍË Î·È ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÊÚÔÓÙ›˙ˆ, âÈÌÂÏÔÜÌ·È, ÚÔÓÔá, ÛÎÔá, ïÚá,
·Ú·Û΢¿˙ÔÌ·È :
\EÈÌÂÏÔÜÓÙ·È ¬ˆ˜ Ìc Ê·ÜÏÔÈ öÛÔÓÙ·È. (ºÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ò˜ ‰Â ı· Á›ÓÔ˘Ó Ê·‡ÏÔÈ.)
√È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ¬ˆ˜ + ÔÚÈÛÙÈ΋ ̤ÏÏÔÓÙ·, ηıÒ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó
ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· Ú¿ÍË (Ò˜ ı· / Ò˜ Ó·), ÂÓÒ ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙËÓ ›‰È· (ÁÈ· Ó· / ÁÈ· Ó· ÌË) Î·È ÔÈ
ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi Ú‹Ì· Êfi‚Ô˘ (Ì‹ˆ˜ / Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ).
‚) ¢ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓË ÚÔÙÚÔ‹ Î·È ··ÓÙÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ Ú‹Ì· ÂÍ¿ÚÙËÛ˘. ø˜ Ù¤ÙÔÈÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÓÔËı› ¤Ó· ·fi Ù· Ú‹Ì·Ù· ¬Ú·, ïÚÄÙÂ, ÛÎfiÂÈ,
ÛÎÔÂÖÙÂ :
≠Oˆ˜ Ù·ÜÙ· Ìc ‡ÛÂÙ·È. (KÔ›Ù· Ó· ÌËÓ Ù· Ì¿ıÂÈ.)

KEº∞§∞πO °΄ Y¶OTAKTIKH ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN 151


¶INAKA™ 13. OI ¢EYTEPEYOY™E™ ONOMATIKE™ ¶POTA™EI™
(°È· ÙȘ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‚Ï. ¨ 192)

EI¢O™ ∂π™∞°ONTAI ME: ∂∫ºEPONTAI ME: XPH™IMO¶OIOYNTAI ø™:

¬ÙÈ
(·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ 1. AÓÙÈΛÌÂÓ· Û ڋ̷ٷ:
OÚÈÛÙÈ΋
ÎÚ›ÛË) ÏÂÎÙÈο, ÁÓˆÛÙÈο,
‰ÂÈÎÙÈο, ·ÈÛıËÙÈο
¢˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋
ó˜
∂π¢π∫∂™

(˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ 2. YÔΛÌÂÓ· Û ·ÚfiÛˆ· Ú‹Ì·Ù· ‹


ÎÚ›ÛË) ·ÚfiÛˆ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ
¢˘ÓËÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋
·Ó¿ÏÔÁ˘ ÛËÌ·Û›·˜

∂˘ÎÙÈ΋ ÙÔ˘
3. EÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û ‰ÂÈÎÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·
Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘
‹ ÛÂ ¿ÏÏÔÓ fiÚÔ

Ì‹, ¬ˆ˜ Ìc 1. AÓÙÈΛÌÂÓ· Û ڋ̷ٷ:


(Êfi‚Ô˜ Ì‹ˆ˜ Á›ÓÂÈ Êfi‚Ô˘, ˘Ô„›·˜,
EN¢OIA™TIKE™

οÙÈ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ) ÀÔÙ·ÎÙÈ΋ ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡, ·ÓËÛ˘¯›·˜

Ìc Ôé 2. YÔΛÌÂÓ· Û ·ÚfiÛˆ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ


(Êfi‚Ô˜ Ì‹ˆ˜ ‰Â ∂˘ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁ˘ ÛËÌ·Û›·˜
Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ÂÈı˘ÌËÙfi) Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘
3. EÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û ‰ÂÈÎÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·
‹ ÛÂ ¿ÏÏÔÓ fiÚÔ

O§IKH™ A°NOIA™
MÔÓÔÌÂÏ›˜: √ÚÈÛÙÈ΋
1. ∞ÓÙÈΛÌÂÓ· Û ڋ̷ٷ:
Âå, â¿Ó, ôÓ, jÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο, ÁÓˆÛÙÈο, ÏÂÎÙÈο, ‰ÂÈÎÙÈο,
ÛΤ„˘, ÊÚÔÓÙ›‰·˜, ·fiÂÈÚ·˜, ÚÔÛÔ¯‹˜
¢ÈÌÂÏ›˜: ¢˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋
¶§A°IE™ EPøTHMATIKE™

Âå - j
fiÙÂÚÔÓ(-·) - j
ÂúÙ - ÂúÙ ¢˘ÓËÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋
MEPIKH™ A°NOIA™ 2. YÔΛÌÂÓ· Û ·ÚfiÛˆ· Ú‹Ì·Ù· ‹
EÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÚfiÛˆ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ
·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ‹ ∞ÔÚËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿ÏÔÁ˘ ÛËÌ·Û›·˜
ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋

AÓ·ÊÔÚÈΤ˜
·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ‹ ∂˘ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ 3. EÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û ‰ÂÈÎÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·
·Ó·ÊÔÚÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ‹ Û ¿ÏÏÔÓ fiÚÔ

152 MEƒO™ ¢EYTEPO H ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


B. OI E¶IPPHMATIKE™ ¶ƒOΔ∞™∂π™
1. O I A ITIO§O°IKE™ ¶ POTA™EI™
¨ 179
AÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙÔ ÓfiËÌ·
Ù˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓ˘ (Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÚÈ·˜) ÚfiÙ·Û˘. ¢ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·Ó·ÁηÛÙÈÎfi ·›ÙÈÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÛ-
‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓË ÚfiÙ·ÛË Û ۯ¤ÛË ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ (Û¯¤ÛË ·ÈÙ›Ô˘ – ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜). ¢¤¯ÔÓÙ·È ¿ÚÓËÛË Ôé.
N.E.: ŒÊ˘ÁÂ, ÁÈ·Ù› ‚È·˙fiÙ·Ó.

1. EÈÛ·ÁˆÁ‹
OÈ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜:
·) ¬ÙÈ, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·ÈÙ›·Ø
‚) ó˜, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·ÈÙ›·Ø
Á) ‰ÈfiÙÈ, â›, âÂȉ‹ 4.
N.E.: EÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÁÈ·Ù›, ÂÂȉ‹, ‰ÈfiÙÈ, ·ÊÔ‡, ÂÊfiÛÔÓ, ηıÒ˜, Ô˘, ÌÈ· Ô˘.

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ
·) T· ó˜, â d ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‹ ËÌÈÂÚÈfi‰Ô˘ (·ÈÙÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Ù·
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·) Î·È ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ¿ÏÏË Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË:
^ø˜ ¯Úc Ûb ÂÚd ÔÏÏÔÜ ÔÈÂÖÛı·È ÙcÓ ÊÚfiÓËÛÈÓ. (°È·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚ›˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙË ÊÚfiÓËÛË.)
\EÂd ηd Ùfi‰Â öÚ·Í·Ó ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ Ùe ÏÉıÔ˜ ·éÙáÓ.
‚) M ÙÔ Âå (·Ó, Ô˘) ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ˘ÔıÂÙÈ΋˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜ (·›ÙÈÔ Èı·Ófi ‹ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÈ-
ÌÔØ ¿ÚÓËÛË Ì‹ ), ÔÈ Ôԛ˜ Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ˆ˜ ˘ÔΛÌÂÓ· ·ÚfiÛˆˆÓ ÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ „˘¯ÈÎÔ‡ ¿ıÔ˘˜:
¢ÂÈÓfiÓ âÛÙÈ Âå à‰È΋ÛÔÌ¤Ó ÙÈÓ·.
√È ·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ˘ÔıÂÙÈ΋˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ˘ÔıÂÙÈΤ˜ Ì ‚¿ÛË ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜
ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô: ÔÈ ˘ÔıÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÏÔÁÈο ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘, ÂÓÒ ÔÈ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜ ˘ÔıÂ-
ÙÈ΋˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜ ¤ÔÓÙ·È Î‡ÚÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘ Ë ÔÔ›· ÂÎʤÚÂÙ·È Ì ڋ̷ „˘¯ÈÎÔ‡ ¿ıÔ˘˜. E›Û˘, ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È
·fi ÙȘ Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ú‹Ì·Ù·.

2. ∂ÎÊÔÚ¿
OÈ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È ÌÂ:
·) OÚÈÛÙÈ΋, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·›ÙÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi:
\EÔÚ‡ÂÙÔ âÊ’ êÌ¿Í˘, ‰ÈfiÙÈ âÙ¤ÙÚˆÙÔ. (ÁÈ·Ù› ›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ›)
‚) ¢˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·›ÙÈÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‹ ÌË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi:
√éÎ öÏÂÁ Ùa˜ âÌa˜ Ú¿ÍÂȘ, ¬ÙÈ â‰Â›ÎÓ˘ÂÓ iÓ ÙcÓ âÌcÓ àÚÂÙ‹Ó. (ÁÈ·Ù› ı· ¤‰ÂȯÓÂ)
Á) ¢˘ÓËÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·›ÙÈÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙÔ ·ÚfiÓ ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ:
¢¤ÔÌ·È ÔsÓ ÛÔ˘ ·Ú·ÌÂÖÓ·È, ó˜ Ô鉒 iÓ ëÓe˜ ≥‰ÈÔÓ àÎÔ‡Û·ÈÌÈ j ÛÔÜ. (™Â ·Ú·Î·ÏÒ Ó· Ì›ÓÂȘ, ÁÈ·Ù› Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ
‰Â ı· ¿ÎÔ˘Á· ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ·fi Û¤Ó·.)
‰) E˘ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÁÓÒÌË:
√î ÛÙÚ·ÙËÁÔd âı·‡Ì·˙ÔÓ, ¬ÙÈ ∫ÜÚÔ˜ Ôé Ê·›ÓÔÈÙÔ. (·ÔÚÔ‡Û·Ó)
4. ∞ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Î·È Ì ÙÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ¬ÙÂ, ïfiÙ (·ÊÔ‡Ø ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· ÁÓˆÛÙ‹):
÷ÏÂa Ùa ·ÚfiÓÙ·, ïfiÙ àÓ‰ÚáÓ ÛÙÚ·ÙËÁáÓ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ ÛÙÂÚfiÌÂı·.

KEº∞§∞πO °΄ Y¶OTAKTIKH ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN 153


3. ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜

OÈ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, fiˆ˜ Î·È ÛÙË N.E., ˆ˜:
·) ∂ÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Ù˘ ·ÈÙ›·˜ Û οı ڋ̷ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ڋ̷ „˘¯ÈÎÔ‡ ¿ıÔ˘˜ ( ¯·›Úˆ,
≥‰ÔÌ·È, ı·˘Ì¿˙ˆ, àÁ·Ó·ÎÙá, ·åÛ¯‡ÓÔÌ·È, àı˘Ìá Î.Ù.fi.):
√î ≠EÏÏËÓ˜ äı‡ÌÔ˘Ó, âÂd ÔéÎ Âr¯ÔÓ Ùa âÈÙ‹‰ÂÈ·. (OÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰˘Û·Ó·Û¯ÂÙÔ‡Û·Ó, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ù· ·Ó·-
Áη›·.)
\EÂȉc ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÖÙ·È, ÔÚ‡ÂÙ·È Âå˜ ∞úÁ˘ÙÔÓ âd ÌÈÛıˇá. (EÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ,...)
‚) ∂ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û ÂÌÚfiıÂÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·ÈÙ›·˜:
¢Èa ÙÔÜÙÔ ÎÚ›ÓÂÙ·È, ¬ÙÈ ·Úa ÙÔf˜ ÓfiÌÔ˘˜ ‰ËÌËÁÔÚÂÖ.

4. IÛÔ‰‡Ó·Ì˜ Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜

∞ÈÙ›· (·Ó·ÁηÛÙÈÎfi ·›ÙÈÔ) ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Â›Û˘ (‚Ï. Î·È ›Ó·Î· ¢): ·) Ë ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ (·Ï‹ ‹ ‰˘ÓËÙÈ΋)Ø
‚) Ë ÁÂÓÈ΋ Ù˘ ·ÈÙ›·˜Ø Á) Ë ‰ÔÙÈ΋ Ù˘ ·ÈÙ›·˜Ø ‰) Ë ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ Ù˘ ·ÈÙ›·˜Ø Â) ÔÈ ÂÌÚfiıÂÙÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Ù˘ ·ÈÙ›·˜.

2. O I Δ ∂§π∫∂™ ¶ ƒOΔ∞™∂π™
¨ 180
ΔÂÏÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·›ÙÈÔ, ÙÔÓ ÛÎÔ-
fi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ԂϤÂÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È. ¢¤¯ÔÓÙ·È ¿ÚÓËÛË Ì‹.
N.E.: ¶‹Á ӷ „ˆÓ›ÛÂÈ.

1. EÈÛ·ÁˆÁ‹

OÈ ÙÂÏÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ¥Ó·, ¬ˆ˜, ó˜ (ÁÈ· Ó·).
N.E.: ∂ÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ó·, ÁÈ· Ó·.

2. EÎÊÔÚ¿

OÈ ÙÂÏÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È ÌÂ:


·) ÀÔÙ·ÎÙÈ΋, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÎÔfi ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ·:
¶¤ÌÂÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ·˜, ¬ˆ˜ ‚ÔËı‹ÛˆÛÈ Ù÷É fiÏÂÈ.
‚) ÀÔÙ·ÎÙÈ΋ + i Ó ·ÔÚÈÛÙÔÏÔÁÈÎfi, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÎÔfi ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ ˘fi ÚÔ¸fiıÂÛË:
°‡ÌÓ·˙ Û·˘ÙeÓ fiÓÔȘ ëÎÔ˘Û›ÔȘ ¬ˆ˜ iÓ ‰‡ÓFË Î·d ÙÔf˜ àÎÔ˘Û›Ô˘˜ ñÔ̤ÓÂÈÓ.
Á) ∂˘ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÎÔfi ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi Î·È ·‚¤‚·ÈÔ ÛÙÔ
·ÚÂÏıfiÓ:
\EοÏÂÛ¤ ÙȘ ·éÙfiÓ, ¬ˆ˜ ú‰ÔÈ Ùa îÂÚ¿.
‰) OÚÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘, fiÙ·Ó ÚÔËÁÂ›Ù·È Â˘¯‹ ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙË ‹ οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ, Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÎÔ-
5
fi ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙÔ .
\E¯ÚÉÓ ·éÙÔf˜ ˙ÉÓ, ¥Ó· àËÏÏ¿ÁÌÂı· ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔÜ ‰ËÌ·ÁˆÁÔÜ.

5. OÈ ÙÂÏÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È Î·È ÌÂ: ·) OÚÈÛÙÈ΋ ̤ÏÏÔÓÙ· (ÛÎÔfi˜ ‚¤‚·ÈÔ˜): ™˘ÌÚ¿ÙÙÔ˘ÛÈ ¬ˆ˜ ÌÂÁ›ÛÙËÓ ‰fiÍ·Ó ≤ÍÔ˘ÛÈ. ‚) ¢˘ÓËÙÈ-
΋ ¢ÎÙÈ΋ (ˆ˜ ·fi‰ÔÛË Ï·Óı¿ÓÔ˘Û·˜ ˘fiıÂÛ˘): \E‰›‰Ô˘ ‚Ôܘ, ¬ˆ˜ iÓ ı‡Û·ÓÙ˜ [= Âå ı‡ÛÂÈ·Ó] ëÛÙÈˇáÓÙÔ. Á) E˘ÎÙÈ΋ (¯ˆÚ›˜ ÂÍ¿ÚÙË-
ÛË ·fi ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ): ñoAÚ’ ÔéÎ iÓ öÏıÔÈ ‚·ÛÈÏÂf˜ ó˜ ÄÛÈÓ àÓıÚÒÔȘ Êfi‚ÔÓ ·Ú¿Û¯ÔÈ; [¤ÏÍË ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â˘ÎÙÈ΋] ñòIÛˆ˜ ‰¤
Ô˘ àÔÛοÙÂÈ, ó˜ ôÔÚÔ˜ ÂúË ì ï‰fi˜. (ÿÛˆ˜ οÔ˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ù¿ÊÚÔ, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ·‰È¿‚·ÙÔ˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜.) [ÛÎÔfi˜ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜]

154 MEƒO™ ¢EYTEPO H ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


3. ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜

OÈ ÙÂÏÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, fiˆ˜ Î·È ÛÙË ¡.∂., ˆ˜:
·) ∂ÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ Û ڋ̷ٷ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Û fiÛ· ‰ËÏÒ-
ÓÔ˘Ó Î›ÓËÛË ‹ ÛÎfiÈÌË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·:
\A‚ÚÔÎfiÌ·˜ Ùa ÏÔÖ· η٤η˘ÛÂÓ, ¥Ó· Ìc ∫ÜÚÔ˜ ‰È·‚FÉ.
ΔÔ‡ÙÔ˘˜ ¤ÌÔÌÂÓ, ó˜ ‚Ô˘Ï‡ۈÓÙ·È ÂÚd ÙáÓ ëÏÏËÓÈÎáÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ.
‚) ∂ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û ÂÌÚfiıÂÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ‰Èa ÙÔÜÙÔ, ÙÔ‡ÙÔ˘ ≤ÓÂη :
¢Èa ÙÔÜÙÔ Û˘ÏϤÁÂÛıÂ, ¥Ó· Ôî à‰˘Ó·ÙÒÙÂÚÔÈ ÙÔÏÌáÛÈ ÂÚd ÙÔÜ ‰Èη›Ô˘ àÌÊÈÛ‚ËÙÂÖÓ.
™ÙÚ·ÙËÁÔf˜ ·îÚÔÜÓÙ·È ÙÔ‡ÙÔ˘ ≤ÓÂη, ¥Ó· ·éÙÔÖ˜ ìÁÂÌfiÓ˜ tÛÈ.

4. IÛÔ‰‡Ó·Ì˜ Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜

™ÎÔfi (ÙÂÏÈÎfi ·›ÙÈÔ) ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Â›Û˘ (‚Ï. Î·È ›Ó·Î· ¢): ·) Ë ÙÂÏÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹Ø ‚) ÙÔ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡Ø
Á) ÙÔ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡Ø ‰) ÔÈ ÂÌÚfiıÂÙÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡Ø Â) Ë ÁÂÓÈ΋ Î·È Ë ·È-
ÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡Ø ÛÙ) Ë Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ œÛÙ ‹ ó˜ + ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÂȉȈ-
ÎfiÌÂÓÔ ÛÎÔfi.

3. O I ™ Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δπ∫∂™ ¶ ƒOΔ∞™∂π™
¨ 181
™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ‹ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘
‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ‹ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· ÂÍ¿ÚÙËÛ‹˜
ÙÔ˘˜. ¢¤¯ÔÓÙ·È ¿ÚÓËÛË Ôé, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÂÎʤÚÔÓÙ·È Ì ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ, ÔfiÙ ‰¤¯ÔÓÙ·È ¿ÚÓËÛË Ì‹.
N.E.: ¢ÂÓ ¤ÙÚÂÍ·, ÒÛÙ ӷ ÎÔ˘Ú·ÛÙÒ.

1. EÈÛ·ÁˆÁ‹

OÈ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÌÂ:


·) ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ œÛÙÂ6, ó˜ Ø
‚) ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ âÊ’ z
ˇ , âÊ’ z
ˇ Ù (Ì ÙÔÓ fiÚÔ Ó·, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó·).
N.E.: EÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÒÛÙ (Ó·), Ô˘ (Ó·).

➤ O œÛÙ (Û˘ÓÂÒ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi) ÂÈÛ¿ÁÂÈ Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‹ ËÌÈÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ‰ÂÓ
·ÎÔÏÔ˘ı› ¿ÏÏË Î‡ÚÈ·:
≠øÛÙ’ âΛӢ Ùɘ Ó˘ÎÙe˜ Ôé‰Âd˜ âÎÔÈÌ‹ıË.

2. EÎÊÔÚ¿

OÈ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È ÌÂ:


·) OÚÈÛÙÈ΋, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi:
√≈Ùˆ˜ åÛ¯˘ÚeÓ ì àÏ‹ıÂÈ·, œÛÙ ¿ÓÙˆÓ âÈÎÚ·ÙÂÖ.

6. √ œÛÙ + ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ˘ÔΛÌÂÓÔ, ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÏÂÔÓ·ÛÙÈÎfi˜:
•˘Ó¤‚Ë ÌÂÙa ÙcÓ Ì¿¯ËÓ, œÛÙ ÔϤÌÔ˘ ÌˉbÓ öÙÈ ±„·Ûı·È ÌˉÂÙ¤ÚÔ˘˜. [±„·Ûı·È: À ÙÔ˘ ͢Ӥ‚Ë ]

KEº∞§∞πO °΄ Y¶OTAKTIKH ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN 155


‚) ¢˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ‹ ÌË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi:
√î ıÂÔd Ô≈Ùˆ˜ âÛ‹ÌËÓ·Ó, œÛÙ ηd å‰ÈÒÙ˘ iÓ öÁÓˆ. (ÎÈ ¤Ó·˜ ¿Û¯ÂÙÔ˜ ı· ηٷϿ‚·ÈÓÂ)
Á) ¢˘ÓËÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙÔ ·ÚfiÓ ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ:
\EÓ àÛÊ·ÏÂÖ öÛÔÌ·È, ó˜ ÌˉbÓ iÓ öÙÈ Î·ÎeÓ ¿ıÔÈÌÈ.
7
‰) E˘ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÁÓÒÌË :
Oî ÓÂÎÚÔd ñe Ùˇá Ù›¯ÂÈ öÎÂÈÓÙÔ, œÛÙ Ôé ®÷¿‰ÈÔÓ ÂúË àÓÂϤÛı·È. (ÒÛÙ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó·Û‡ÚÔ˘Ó)
8
Â) ∞·Ú¤ÌÊ·ÙÔ ÙÂÏÈÎfi (œÛÙÂ, ó˜ + ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ) Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó :
ñ AÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi (·Ï‹ ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ϤÁÔÓÙÔ˜), ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜
Ó· Â›Ó·È Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi:
∫ÜÚÔ˜ qÓ ÊÈÏÔÙÈÌfiÙ·ÙÔ˜, œÛÙ ¿ÓÙ· fiÓÔÓ ñÔ̤ÓÂÈÓ.
ñ AÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÎÔfi, Î·È ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· ‚Ô‡ÏËÛ˘ ‹ ÛÎfiÈÌ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜:
∫Ú·˘ÁcÓ ÔÏÏcÓ âÔ›Ô˘Ó, œÛÙ ηd ÙÔf˜ ÔÏÂÌ›Ô˘˜ àÎÔ‡ÂÈÓ.
¶ÔÚ‡ÔÓÙ·È àۋ̈˜ œÛÙ Ìc ÁÈÁÓÒÛÎÂÛı·È ¬ÙÈ å¯Ó‡ԢÛÈÓ.
ñ ¶ÚÔ¸fiıÂÛË, fiÚÔ ‹ Û˘Ìʈӛ· Î·È ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ âÊ’ z
ˇ , âÊ’ z
ˇ Ù (Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó·,
Ì ÙÔÓ fiÚÔ Ó·, Ì ÙË Û˘Ìʈӛ· Ó·):
√î ‰b ‰È‹ÏÏ·Í·Ó, âÊ’ z
ˇ Ù ÂåÚ‹ÓËÓ ö¯ÂÈÓ. (A˘ÙÔ› ¤Ù˘¯·Ó Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi, Ì ÙÔÓ fiÚÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÚ‹ÓË.)

➤ ¶ÚÔ¸fiıÂÛË, fiÚÔ˜ ‹ Û˘Ìʈӛ· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰ËψıÔ‡Ó Î·È Ì ٷ âÊ’ ˇz, âÊ’ ˇzÙ + ÔÚÈÛÙÈ΋ ̤ÏÏÔ-
ÓÙ·:
¶¿ÓÙ· ΛӉ˘ÓÔÓ ñÔ‰‡ÔÓÙ·È, âÊ’ ˇzÙ Ï›ÔÓ· ÎÙ‹ÛÔÓÙ·È.

3. ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜

OÈ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ˆ˜:


·) ∂ÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙË N.E.:
O≈Ùˆ˜ àÓ·›ÛıËÙÔ˜ Âr, AåÛ¯‡ÓË, œÛÙ’ Ôé ‰‡Ó·Û·È ÏÔÁ›Û·Ûı·È.
‚) ∂ÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÚÔ, ÚÔ¸fiıÂÛË, Û˘Ìʈӛ·:
Oî ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· ì÷ Ú¤ıËÛ·Ó, âÊ’ z
ˇ ÙÂ Û˘ÁÁÚ¿„·È ÓfiÌÔ˘˜.
Á) ∂ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û ÂÌÚfiıÂÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÚÔ, ÚÔ¸fiıÂÛË, Û˘Ìʈӛ·:
\AÊ›ÂÌ¤Ó Û âd ÙÔ‡Ùˇˆ, âÊ’ z
ˇ Ù ÌËΤÙÈ ÊÈÏÔÛÔÊÂÖÓ.

4. IÛÔ‰‡Ó·Ì˜ Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜

™˘Ì¤Ú·ÛÌ· (‹ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·) ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Â›Û˘ (‚Ï. Î·È ›Ó·Î· ¢): ·) ÙÔ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜Ø
‚) ÙÔ ÚÔÏËÙÈÎfi ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ‹ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜.

7. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ë ÂÎÊÔÚ¿ ÌÈ·˜ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ Ì ¢ÎÙÈ΋ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ¤ÏÍË ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â˘ÎÙÈ΋:
∫·Ù·ÁÂÏ·ÛÙfiÙÂÚÔÓ Âå Âå˜ ÙÔÛÔÜÙÔÓ ÌÈÎÚÔ„˘¯›·˜ öÏıÔÈÌÂÓ, œÛÙ Ùa ÚÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÙÔ‡ÙˆÓ ñÔÌ›ӷÈÌÂÓ.
8. ŸÙ·Ó Ë Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ì j œÛÙ / j ó˜ + ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ Î·È ÚÔËÁÂ›Ù·È Â›ıÂÙÔ ‹ Â›ÚÚËÌ· Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÔ‡ ‚·ı-
ÌÔ‡, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ‚ã fiÚÔ˜ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› (·Û‡ÌÌÂÙÚË Û‡ÁÎÚÈÛË, ‚Ï. Î·È ¨
41, ·Ú·Ù‹ÚËÛË ·′):
òHÈÛıÔÓÙÔ ·éÙeÓ âÏ¿ÙÙˆ ö¯ÔÓÙ· ‰‡Ó·ÌÈÓ j œÛÙ ÙÔf˜ Ê›ÏÔ˘˜ èÊÂÏÂÖÓ.

156 MEƒO™ ¢EYTEPO H ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


4. O I À ¶O£∂Δπ∫∂™ ¶ ƒOΔ∞™∂π™
¨ 182
ÀÔıÂÙÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ÌÂ
ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ‹ Ó· ·ÏËı‡ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È. ¢¤¯ÔÓÙ·È ¿ÚÓËÛË Ì‹.
N.E.: AÓ ı¤ÏÂȘ, ÌÔÚ›˜ Ó· ¤ÚıÂȘ.

1. EÈÛ·ÁˆÁ‹

OÈ ˘ÔıÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔıÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Âå, â¿Ó, ôÓ, õÓ.
N.E.: ∂ÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔıÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ·Ó, ¿Ó, [Û¿ÓÈ·:] Û·Ó, ¿Ì· Î.¿.

2. ∂ÎÊÔÚ¿

OÈ ˘ÔıÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È ÌÂ:


·) Âå + ÔÚÈÛÙÈ΋:
∂å ÙÔÜÙ’ âÔ›Ô˘Ó, âÓ›ÎˆÓ ôÓ.
‚) Âå + ¢ÎÙÈ΋:
∂ú ÙÈÓ· Ï¿‚ÔÈÂÓ, à¤ÎÙÂÈÓÔÓ.
Á) â¿Ó, ôÓ, jÓ + ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋:
\E¿Ó ÙÈ ö¯ˆ àÁ·ıfiÓ, ‰È‰¿ÛΈ.

3. ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜

OÈ ˘ÔıÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, fiˆ˜ Î·È ÛÙË N.E., ˆ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ-
ÛÌÔ› Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÚÔ¸fiıÂÛË.

4. IÛÔ‰‡Ó·Ì˜ Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜

ÀfiıÂÛË ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Â›Û˘: ·) Ë ˘ÔıÂÙÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹Ø ‚) ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¤ÎÊÚ·ÛË ¤¯ÂÈ ˘ÔıÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·. (òAÓ¢
ÙÔ‡ÙˆÓ Ôé‰bÓ öÛÙÈ ÁÂÓ¤Ûı·È ÙáÓ ‰ÂfiÓÙˆÓ. [Âå Ìc ö¯ÔÌÂÓ Ù·ÜÙ·].)

O I À ¶O£∂Δπ∫OI § O°OI
¨ 183
ÀÔıÂÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÏÔÁÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ì›· ˘ÔıÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, Ë
9
ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ˘fiıÂÛË, Î·È Ì›· ·ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·fi‰ÔÛË . ∏ ˘fiıÂÛË Î·È Ë ·fi‰ÔÛË Ì·˙›,
10
ˆ˜ ÏÔÁÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÏÔÁÈ΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ (˘ÔıÂÙÈÎÔ‡) ·ÈÙ›Ô˘ – ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ :
N.E.: AÓ ‰Â ı¤ÏÂȘ Ó· ¤ÏıÂȘ, ˜ ÙÔ ÌÔ˘.

9. ø˜ ·fi‰ÔÛË Ù›ıÂÙ·È Î·È ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË, ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ ‹ ÌÂÙÔ¯‹ (‚Ï. Î·È ¨ 185, ˘ÔÛËÌ. 16Á).
10. ŸÙ·Ó Ë ˘fiıÂÛË Â›Ó·È ·ÚÂÓıÂÙÈ΋, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·fi‰ÔÛË Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ù˘ Ϥ͢ «‚¤‚·È·»:
^O ¯Ú˘Ûfi˜, Âå ‚Ô‡ÏÔÈÔ ÙàÏËıÉ Ï¤ÁÂÈÓ, öÎÙÂÈÓ ÙeÓ âÌeÓ ·Ö‰·. (·Ó ‚¤‚·È· ı¤ÏÂȘ)

KEº∞§∞πO °΄ Y¶OTAKTIKH ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN 157


ÀÔıÂÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜

ÀfiıÂÛË ∞fi‰ÔÛË
∂å ıÂÔ› ÙÈ ‰ÚáÛÈÓ ·åÛ¯ÚfiÓ, ÔéÎ ÂåÛd ıÂÔ›.

¨ 184
√È ˘ÔıÂÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÎÊÔÚ¿˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ÙËÓ ¤ÁÎÏÈÛË Ù˘
·fi‰ÔÛ˘ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜, ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ¤ÍÈ Â›‰Ë:
·) 1Ô Â›‰Ô˜: ΔÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi.

À¶√£∂™∏ ∞¶√¢√™∏

Âå + ÔÚÈÛÙÈ΋ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¤ÁÎÏÈÛË


(ÌÙÊÚ.: «·Ó» + ÔÚÈÛÙÈ΋) (ÌÙÊÚ.: Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤ÁÎÏÈÛË)

∂å ÌbÓ ÔsÓ ôÏÏÔ ÙÈ Î·ÏᘠöÚ·ÍÂÓ, â·ÈÓá.


∂å àÚ¤ÛÎÂÈ ÛÔÈ Ù·ÜÙ·, âȯ›ÚÂÈ ·éÙÔÖ˜.
∂å àÊ‹ÛÂȘ ÙÔf˜ £Ë‚·›Ô˘˜ ôÓ¢ Ì¿¯Ë˜, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂȘ Ùa öÛ¯·Ù· ·ıÂÖÓ.
‚) 2Ô Â›‰Ô˜: ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡.

À¶√£∂™∏ ∞¶√¢√™∏

Âå + ÔÚÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋11


(ÌÙÊÚ.: «·Ó» + ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ (ÌÙÊÚ.: «ı·» + ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ ‹
‹ ˘ÂÚÛ˘ÓÙÂÏ›ÎÔ˘) ˘ÂÚÛ˘ÓÙÂÏ›ÎÔ˘)

∂å ÌbÓ ·éÙe˜ âÔ›ÂÈ ÙÈ Ê·ÜÏÔÓ, ÂåÎfiÙˆ˜ iÓ â‰fiÎÂÈ ÔÓËÚe˜ ÂrÓ·È.


∂å Ìc âÁg âΤÏÂ˘Û·, ÔéÎ iÓ âÔ›ËÛÂÓ \AÁ·Û›·˜. (‰Â ı· ÙÔ ¤Î·Ó / ‰Â ı· ÙÔ Â›¯Â οÓÂÈ)
Á) 3Ô Â›‰Ô˜: ΔÔ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ.

À¶√£∂™∏ ∞¶√¢√™∏
12
â¿Ó, ôÓ, jÓ + ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋ ̤ÏÏÔÓÙ·
(ÌÙÊÚ.: «·Ó» + ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋) (ÌÙÊÚ.: ÔÚÈÛÙÈ΋ ̤ÏÏÔÓÙ·)

\EaÓ ï ‚·ÛÈÏÂf˜ ôÏÏÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁeÓ ¤Ì÷ Ë, öÛÔÌ·È Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ñÌÖÓ.


\EaÓ àÓ·ÏÔÁ›ÛËÛıÂ, ·éٛη ÁÓÒÛÂÛıÂ.

11. ™ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ: ·) AÚfiÛˆÔ Ú‹Ì· ‹ ·ÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË Û ·Ú·Ù·ÙÈÎfi (ö‰ÂÈ, â¯ÚÉÓ, ÚÔÛÉÎÂ, âÍÉÓ,
àÓ·ÁηÖÔÓ qÓ, ‰›Î·ÈÔÓ qÓ ÎÙÏ.) + ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ: Eå qÛ·Ó ôÓ‰Ú˜ àÁ·ıÔ›, âÍÉÓ ·éÙÔÖ˜ Ùa ‰›Î·È· ‰ÂÈÎÓ‡Ó·È. ‚) ŒÓ· ·fi Ù· Ú. â‚Ô˘Ïfi-
ÌËÓ, öÌÂÏÏÔÓ, âÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Û· + ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ: ^H fiÏȘ âÎÈÓ‰‡Ó¢Û ‰È·Êı·ÚÉÓ·È, Âå ôÓÂÌÔ˜ âÂÁ¤ÓÂÙÔ. (Â¿Ó Ê˘ÛÔ‡ÛÂ)
12. ™ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¤ÁÎÏÈÛË ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË (˘ÔÙ·ÎÙÈ΋, ‰˘ÓËÙÈ΋ ‹ ¢¯ÂÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋, ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋,
ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ· ‹ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‹ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·, Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜, ·ÚfiÛˆÔ Ú‹Ì· + ÙÂÏÈÎfi ··Ú¤ÌÊ·-
ÙÔ, ÚËÌ·ÙÈÎfi Â›ıÂÙÔ Û -ÙÔ˜, -Ù¤Ô˜ Î·È ÁÂÓÈο ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¤ÎÊÚ·ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ):
hAÓ Ìc ÈÛÙ‡ËÙÂ, ¤Ì„·Ù Ú¤Û‚ÂȘ.

158 MEƒO™ ¢EYTEPO H ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


‰) 4Ô Â›‰Ô˜: ∞fiÚÈÛÙË Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ ·ÚfiÓ ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

À¶√£∂™∏ ∞¶√¢√™∏
13
â¿Ó, ôÓ, jÓ + ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ·
(ÌÙÊÚ.: «·Ó», «fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜» + ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋) (ÌÙÊÚ.: ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ·)

hHÓ âÁÁf˜ öÏı÷Ë ı¿Ó·ÙÔ˜, Ôé‰Âd˜ ‚Ô‡ÏÂÙ·È ıÓ÷‹ÛÎÂÈÓ.


\E¿Ó ÙÈ ö¯ˆ àÁ·ıfiÓ, ‰È‰¿ÛΈ.
Â) 5Ô Â›‰Ô˜: ∞Ï‹ ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ϤÁÔÓÙÔ˜.

À¶√£∂™∏ ∞¶√¢√™∏
14
Âå + ¢ÎÙÈ΋ ‰˘ÓËÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋
(ÌÙÊÚ.: «·Ó» + ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡) (ÌÙÊÚ.: «ı·» + ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡)

∂å Ôî ÔÏÖÙ·È ïÌÔÓÔÔÖÂÓ, Â鉷›ÌˆÓ iÓ Á›ÁÓÔÈÙÔ ì fiÏȘ.


√é‰Âd˜ ÁaÚ ˙ˇÒË Á’ ôÓ, Âå Ìc ÙÚ¤ÊÔÈÙÔ.
ÛÙ) 6Ô Â›‰Ô˜: AfiÚÈÛÙË Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ.

À¶√£∂™∏ ∞¶√¢√™∏

Âå + ¢ÎÙÈ΋ Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ ‹ ‰˘ÓËÙÈ΋


15
(ÌÙÊÚ.: «Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘» + ÔÚÈÛÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘
·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡) (ÌÙÊÚ.: ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡)

TáÓ â¯ıÚáÓ Âú ÙÈÓ· Ï¿‚ÔÈÂÓ, à¤ÎÙÂÈÓÂ.


∂å ú‰ÔÈ ÙÔf˜ Ó¤Ô˘˜ Á˘ÌÓ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, â÷‹ÓÂÛÂÓ ôÓ.

¨ 185
ŒÓ·˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÙÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È, fiˆ˜
Î·È ÛÙË ¡.∂.:
·) ∞Ïfi˜Ø ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ì›· ˘fiıÂÛË Î·È Ì›· ·fi‰ÔÛË:
\EaÓ ˙ËÙFɘ ηÏá˜, ÂñÚ‹ÛÂȘ. [À. + ∞.]
16
‚) ™‡ÓıÂÙÔ˜Ø ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù˘ Ì›·˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ‹/Î·È ·Ô‰fiÛÂȘ :
\EaÓ ÌbÓ ‰fiÍFË Î·Ïe˜ ÂrÓ·È ï ÓfiÌÔ˜, ˙FÉ ï ÙÈıÂd˜ ηd à¤Ú¯ÂÙ·È. [À. + ∞. + A.]

13. ™ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÓˆÌÈÎfi˜ ·fiÚÈÛÙÔ˜:


hHÓ ‰¤ ÙȘ ÙÔ‡ÙˆÓ ÙÈ ·Ú·‚·›ÓFË, ˙ËÌ›·Ó ·éÙÔÖ˜ â¤ıÂÛ·Ó. (ÙÔ˘˜ ÙÈ̈ÚÔ‡Ó)
14. ™ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÌÔÚ› Û·ÓÈfiÙÂÚ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ: ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÚÎÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘, ¢¯ÂÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋ ‹ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋:
Eú ÙȘ Ù¿‰Â ·Ú·‚·›ÓÔÈ, âÓ·Ác˜ öÛÙˆ ÙÔÜ \AfiÏψÓÔ˜. (·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿Ú·)
15. ™ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Û·ÓÈfiÙÂÚ· ‰˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡, ·Ï‹ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‹ ÔÚÈÛÙÈ΋ ˘ÂÚÛ˘ÓÙÂÏ›ÎÔ˘:
Eú ‰¤ ÙȘ ·éÙˇá ÂÚ› ÙÔ˘ àÓÙÈϤÁÔÈ, âd ÙcÓ ñfiıÂÛÈÓ â·ÓÉÁÂÓ iÓ ¿ÓÙ· ÙeÓ ÏfiÁÔÓ.
Eú Ù›˜ Á¤ ÙÈ ·éÙˇá ÚÔÛÙ¿Í·ÓÙÈ Î·ÏᘠñËÚÂÙ‹ÛÂÈÂÓ, Ôé‰ÂÓd ௿ÚÈÛÙÔÓ Âú·Û ÙcÓ ÚÔı˘Ì›·Ó.
Eú ‰¤ ÙȘ ηd àÓÙ›ÔÈ, Âéıf˜ âÙÂıÓ‹ÎÂÈ.
16. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·Ïfi˜ ‹ Û‡ÓıÂÙÔ˜, ¤Ó·˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ:
·) ∂ÏÏÂÈÙÈÎfi˜, fiÙ·Ó Ï›ÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ‹ Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ ‹ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë ˘fiıÂÛË ‹ Ë ·fi‰ÔÛË, ÂÂȉ‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÓÔË-
ıÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· ·fi Ù· Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ·:
— òAıÏÈÔ˜ ôÚ· ÔyÙfi˜ âÛÙÈÓ Î·Ùa ÙeÓ ÛeÓ ÏfiÁÔÓ. — EúÂÚ ÁÂ, t Ê›ÏÂ, ô‰ÈÎÔ˜. [ô‰ÈÎfi˜ âÛÙÈÓ]
∞fi ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÚԤ΢„·Ó ˘ÔıÂÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ì ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·, fiˆ˜: Âå ‰b Ìc (‰È·ÊÔÚÂÙÈο),

KEº∞§∞πO °΄ Y¶OTAKTIKH ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN 159


\EaÓ ÌÂÏÂÙ‹ÛˆÌÂÓ Î·d àÓÙÈ·Ú·Û΢·ÛÒÌÂı·, ¯ÚfiÓÔ˜ âÓ¤ÛÙ·È. (ı· ˘¿Ú¯ÂÈ) [À. + Y. + A.]

➤ ™Â ¤Ó·Ó Û‡ÓıÂÙÔ ˘ÔıÂÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ‰È·-
˙¢ÎÙÈο Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÂúÙ - ÂúÙÂ, â¿ÓÙ - â¿ÓÙÂ, õÓÙ - õÓÙÂ, ôÓÙ - ôÓÙ :
\E¿Ó Ù Ôî ÙÂÙÚ·ÎfiÛÈÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛˆÛÈÓ â¿Ó Ù Ôî âÎ ªÈÏ‹ÙÔ˘ ÔϤÌÈÔÈ, ‰È·Êı·Ú‹ÛÂÛıÂ.

¶INAKA™ 14. TA EI¢H TøN Y¶O£ETIKøN §O°øN

EI¢O™ À¶O£∂™∏ ∞¶O¢O™∏

1Ô: ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Âå + ÔÚÈÛÙÈ΋ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¤ÁÎÏÈÛË


2Ô: AÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ Âå + ÔÚÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋
3Ô: ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ â¿Ó, ôÓ, jÓ + ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋ ̤ÏÏÔÓÙ·
4Ô: AfiÚÈÛÙË Â·Ó¿ÏË„Ë â¿Ó, ôÓ, jÓ + ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ·
ÛÙÔ ·ÚfiÓ ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ

5Ô: AÏ‹ ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ϤÁÔÓÙÔ˜ Âå + ¢ÎÙÈ΋ ‰˘ÓËÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋


6Ô: AfiÚÈÛÙË Â·Ó¿ÏË„Ë Âå + ¢ÎÙÈ΋ (Â·Ó·ÏËÙÈ΋) ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ ‹
ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‰˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘

ÏcÓ Âå (ÂÎÙfi˜ ·fi), Âú(ÂÚ) ÙȘ ηd ôÏÏÔ˜ (ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏÔÓ), ÂúÂÚ ÔÙb (ηd ôÏÏÔÙÂ) (ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔ-
Ú¿), ÂúÂÚ Ô˘ (ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜), âaÓ ÌfiÓÔÓ (·ÚΛ ÌfiÓÔ Ó·) Î.¿., ηıÒ˜ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ œÛÂÚ (iÓ) Âå,
óÛÂÚ›, œÛÂÚ ôÓ, ó˜ ôÓ, Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «Û·Ó»:
∂å ÌbÓ ä‰›ÎËÎÂÓ, ‰›ÎËÓ ‰ˇá Ø Âå ‰b Ìc [䉛ÎËÎÂÓ], àÔʇÁFË.
¢ÈÂÊı¿ÚËÛ·Ó œÛÂÚ iÓ Âå Úe˜ ±·ÓÙ·˜ àÓıÚÒÔ˘˜ âÔϤÌËÛ·Ó. [œÛÂÚ iÓ ‰ÈÂÊı¿ÚËÛ·Ó, Âå âÔϤÌËÛ·Ó Úe˜...]
‚) §·Óı¿ÓˆÓ, fiÙ·Ó Ë ˘fiıÂÛË Ï·Óı¿ÓÂÈ, Â›Ó·È ÎÚ˘Ì̤ÓË Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ÌÈ· ˘ÔıÂÙÈ΋, ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ˘ÔıÂÙÈ΋ ‹ ¯ÚÔÓÈ΋ ˘ÔıÂÙÈ΋ ÌÂÙÔ-
¯‹, Û ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ˘ÔıÂÙÈ΋ ‹ ¯ÚÔÓÈ΋ ˘ÔıÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ‹ Û ¿ÏÏË Ï¤ÍË ‹ ÊÚ¿ÛË Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ˘fiıÂÛË:
Δ·ÜÙ· Ú¿Í·˜ ÌÂÁ¿ÏËÓ ‰fiÍ·Ó ≤ÍÂȘ. [âaÓ Ú¿Í÷˘ – ≤ÍÂȘ : ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ]
Á) ∂Í·ÚÙË̤ÓÔ˜ ‹ Ï¿ÁÈÔ˜, fiÙ·Ó Ë ·fi‰ÔÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Î‡ÚÈ· ·ÏÏ¿ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË, ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ ‹ ÌÂÙÔ¯‹. °È· Ó· ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆ-
Ú›ÛÔ˘ÌÂ, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ fiÙÈ:
• ∞Ó Ë ·fi‰ÔÛË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ·ÚÎÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, Ô ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜:
§¤ÁÂÈ ¬ÙÈ, âaÓ Ì¿ıFË, ·‡ÛÂÙ·È Ù·ÜÙ· ÔÈáÓ. [âaÓ Ì¿ıFË – ·‡ÛÂÙ·È : ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ]
• ∞Ó Ë ·fi‰ÔÛË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, Ë ˘fiıÂÛË (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ 2Ô˘ ›‰Ô˘˜, Ë ÔÔ›· ‰Â ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È) ¤¯ÂÈ
ÙË ÌÔÚÊ‹ Âå + ¢ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘. TfiÙ ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘, ÙÔ ÓfiËÌ· Î·È Ë ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ˘ ˘ÔıÂÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÛÂ
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹ ÙÔ˘:
^HÁÂÖÙÔ ±·Ó ÔÈ‹ÛÂÈÓ ·éÙfiÓ, Âú ÙȘ àÚÁ‡ÚÈÔÓ ‰È‰Ô›Ë. [â¿Ó ÙȘ ‰È‰ˇá – ÔÈ‹ÛÂÈ : ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ]

160 MEƒO™ ¢EYTEPO H ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


5. O I ∂ ¡∞¡Δπøª∞Δπ∫∂™ ¶ ƒOΔ∞™∂π™
¨ 186
∂Ó·ÓÙȈ̷ÙÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ
ÂÓ·ÓÙ›ˆÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ (·ÚÈ·˜) ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó. ¢¤¯ÔÓÙ·È ¿ÚÓËÛË Ì‹.
N.E.: ∞Ó Î·È Â›Ì·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜, ı· ·ÁˆÓÈÛÙÒ.

1. EÈÛ·ÁˆÁ‹

OÈ ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Âå η›, âaÓ/iiÓ/jjÓ Î·d (·Ó ηÈ, ÌÔÏÔ-
ÓfiÙÈ) Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ˆÛË ÚÔ˜ οÙÈ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi.
N.E.: ∂ÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ٷ ·Ó ηÈ, ÂÓÒ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Î.¿.

2. ∂ÎÊÔÚ¿

OÈ ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ˘ÔıÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÂ:


·) OÚÈÛÙÈ΋ ‹ ¢ÎÙÈ΋, fiÙ·Ó Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ Âå :
∂å ηd ¯Ú‹Ì·Ù· ö¯ÔÌÂÓ, ÔéÎ ÂéÙ˘¯ÔÜÌÂÓ.
òAÍÈÔÓ ÁaÚ àÎÔÜÛ·È Ùe ‰È‹ÁËÌ· ÙÔÜÙÔ, Âå ηd Ìc ÚÔÛ‹ÎÔÈ KÏÂÔÎÚ¿ÙÂÈ.
‚) ÀÔÙ·ÎÙÈ΋, fiÙ·Ó Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ â¿Ó, ôÓ, õÓ :
\EaÓ Î·d Ìc ‚ԇψÓÙ·È, ¿ÓÙ˜ ·åÛ¯‡ÓÔÓÙ·È Ìc Ú¿ÙÙÂÈÓ Ùa ‰›Î·È·.

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ

·) ŸÙ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ˘ÔıÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Âå, â¿Ó, ôÓ, jÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô Î·d ˆ˜ ÚÔÛıÂÙÈÎfi˜, ÙfiÙ ٷ Û˘ÌϤÁ-
Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ:
Tfi‰Â ‰b ‰È·ÓÔËıáÌÂÓ, Âå ηd ÛÔd Û˘Ó‰ÔÎÂÖ. (·Ó Î·È Û˘ Û˘ÌʈÓ›˜) [ÚÔÛıÂÙÈÎfi˜Ø Ë ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ˘ÔıÂÙÈ΋]
‚) O Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Âå η›, fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó», ÂÈÛ¿ÁÂÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ·Ú·¯ˆÚËÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ
(‚Ï. ¨ 187):
òAÓıÚˆÔÈ Î·ÎÔ›, Âå ηd èÊÂÏÂÖÓ ‰ÔÎÔÜÛÈÓ, ÌÄÏÏÔÓ ‚Ï¿ÙÔ˘ÛÈÓ.

3. ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜

OÈ ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, fiˆ˜ Î·È ÛÙË N.E., ˆ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔ-
ÚÈÛÌÔ› Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ˆÛË.

4. IÛÔ‰‡Ó·Ì˜ Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜

∂Ó·ÓÙ›ˆÛË ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Â›Û˘ (‚Ï. Î·È ›Ó·Î· ¢): ·) ÔÈ ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜Ø ‚) ÔÈ ÂÌÚfiıÂÙÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ-
ÛÌÔ› Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ˆÛË.

6. O I ¶ ∞ƒ∞Ãøƒ∏Δπ∫∂™ ¶ ƒOΔ∞™∂π™
¨ 187
¶·Ú·¯ˆÚËÙÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ
ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ (·ÚÈ·˜) ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó. ¢¤¯ÔÓÙ·È ¿ÚÓËÛË Ì‹.
N.E.: ∫È ·Ó ·ÎfiÌË ‰È·ÊˆÓÔ‡Û·, ı· Û ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·.

KEº∞§∞πO °΄ Y¶OTAKTIKH ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN 161


1. EÈÛ·ÁˆÁ‹

OÈ ·Ú·¯ˆÚËÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·¯ˆÚËÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜:


·) ηd Âå, ÎÂå, ηd ôÓ, ηd â¿Ó, ÎôÓ, ηd jÓ (·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó, ÎÈ ·Ó ·ÎfiÌ·) ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηٷʷÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË:
ÃÚc ÔÈÂÖÓ Ì ÙÔÜÙÔ, ηd Âå Ìc ¤ÔÈı·. (¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›Ì·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜)
\AÓcÚ ÔÓËÚe˜ ‰˘ÛÙ˘¯ÂÖ, ÎiÓ ÂéÙ˘¯FÉ.
N.E.: ∂ÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·¯ˆÚËÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Î·È ·Ó, Î·È Ó·, fiÛÔ ÎÈ ·Ó, Ô‡Ù ÎÈ ·Ó Î.¿.

‚) Ô鉒 Âå, Ìˉ’ Âå, Ô鉒 â¿Ó, Ô鉒 ôÓ, Ô鉒 õÓ, Ìˉ’ â¿Ó, Ìˉ’ ôÓ, Ìˉ’ jÓ (Ô‡Ù ÎÈ ·Ó) ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÚÓËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË
Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ú·¯ÒÚËÛË ÚÔ˜ οÙÈ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ·›ı·ÓÔ ‹ ·‰‡Ó·ÙÔ.
ªc ıÔÚ˘‚‹ÛËÙÂ, Ìˉ’ âaÓ ‰fi͈ ÙÈ ñÌÖÓ Ì¤Á· ϤÁÂÈÓ. (·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Û·˜ Ê·Ó› fiÙÈ Ï¤ˆ οÙÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi)

➤ ŸÙ·Ó Ô Î·d Ô˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙˆÓ Âå, â¿Ó, ôÓ, jÓ Â›Ó·È Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜, ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi˜ ‹ ÚÔÛıÂÙÈÎfi˜, Ë ÚfiÙ·ÛË ‰ÂÓ
Â›Ó·È ·Ú·¯ˆÚËÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ˘ÔıÂÙÈ΋:
∫·d Âå Ì‹ ÙÈ ÎˆÏ‡ÂÈ, âı¤Ïˆ ·éÙÔÖ˜ ‰È·Ï¯ıÉÓ·È. [ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi˜]

2. ∂ÎÊÔÚ¿

OÈ ·Ú·¯ˆÚËÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ˘ÔıÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÂ:


·) OÚÈÛÙÈ΋ ‹ ¢ÎÙÈ΋, fiÙ·Ó Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ Âå.
17
‚) ÀÔÙ·ÎÙÈ΋, fiÙ·Ó Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ â¿Ó, ôÓ, õÓ .

3. ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜

OÈ ·Ú·¯ˆÚËÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, fiˆ˜ Î·È ÛÙË N.E., ˆ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔ-
ÚÈÛÌÔ› Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ú·¯ÒÚËÛË.

4. IÛÔ‰‡Ó·Ì˜ Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜

¶·Ú·¯ÒÚËÛË ‰ËÏÒÓÂÈ Â›Û˘ Ë ·Ú·¯ˆÚËÙÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ (‚Ï. Î·È ›Ó·Î· ¢).

7. O I Ã ƒO¡π∫∂™ ¶ ƒOΔ∞™∂π™
¨ 188
ÃÚÔÓÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ¯ÚÔÓÈο ÙÔ ÂÚȯfi-
ÌÂÓÔ Ù˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓ˘ (·ÚÈ·˜ Û˘Ó‹ıˆ˜) ÚfiÙ·Û˘. ¢¤¯ÔÓÙ·È ¿ÚÓËÛË Ôé ‹ Ì‹.
N.E.: ¢È¿‚·˙Â, ÒÛÔ˘ Ó‡¯ÙˆÛÂ.

OÈ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó, fiˆ˜ Î·È ÛÙË ¡.∂.:


·) ÙÔ ÚÔÙÂÚfi¯ÚÔÓÔ, fiÙ·Ó Ë Ú¿ÍË ÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Á›ÓÂÙ·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Ú¿ÍË Ù˘ ·ÚÈ·˜ Úfi-
Ù·Û˘:
\EÂd õÎÔ˘Û àÉÏıÂÓ. [¶ÚÒÙ· ¿ÎÔ˘ÛÂ Î·È ÌÂÙ¿ ¤Ê˘ÁÂ.]
‚) ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ, fiÙ·Ó Ë Ú¿ÍË ÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Á›ÓÂÙ·È ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ì ÙËÓ Ú¿ÍË Ù˘ ·ÚÈ·˜
ÚfiÙ·Û˘:
\AÊ›ÎÔÓÙÔ ¬Ù ÓfÍ âÁ¤ÓÂÙÔ. [ŒÊÙ·Û·Ó ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ó‡¯ÙˆÛÂ.]

17. √È ·Ú·¯ˆÚËÙÈΤ˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ì·˙› Ì ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË fiÏ· Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ˘ÔıÂÙÈÎÒÓ ÏfiÁˆÓ:
º‹ÛÔ˘ÛÈ ÛÔÊeÓ ÂrÓ·È, Âå ηd Ìc ÂåÌ›. [Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi]
°ÂÏ÷Ä ï ̈Úfi˜, ÎôÓ ÙÈ Ìc ÁÂÏÔÖÔÓ wF . [·fiÚÈÛÙË Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ ·ÚfiÓ – ̤ÏÏÔÓ]

162 MEƒO™ ¢EYTEPO H ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


Á) ÙÔ ˘ÛÙÂÚfi¯ÚÔÓÔ, fiÙ·Ó Ë Ú¿ÍË ÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Á›ÓÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Ú¿ÍË Ù˘ ·ÚÈ·˜
ÚfiÙ·Û˘:
ªÂÛÛ‹ÓËÓ Â¥ÏÔÌÂÓ ÚdÓ ¶¤ÚÛ·˜ Ï·‚ÂÖÓ ÙcÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó. [∏ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ¤ÁÈÓ ‡ÛÙÂÚ· ·fi
ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ ªÂÛÛ‹Ó˘.]

1. EÈÛ·ÁˆÁ‹

OÈ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È (Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ·):


·) ŸÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÙÂÚfi¯ÚÔÓÔ:
ñ M ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ‹ ÙȘ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ó˜ (·ÊÔ‡, ÌfiÏȘ), â›, âÂȉc (·ÊÔ‡, ·ÊfiÙÔ˘), âÂd
(ââÂȉc) ÚáÙÔÓ, âÂd (ââÂȉc) Ù¿¯ÈÛÙ· (·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ, fiÙ·Ó), ÚdÓ + ¤ÁÎÏÈÛË (·Ú¿ ·ÊÔ‡):
Oî ‰b ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· ìF Ú¤ıËÛ·Ó âÂd Ù¿¯ÈÛÙ· Ùa Ì·ÎÚa Ù›¯Ë ηıFËÚ¤ıË. (ÁÎÚÂÌ›ÛÙËηÓ)
ñ M ÙȘ ÂÌÚfiıÂÙ˜ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ âÍ Ôy, âÍ ¬ÙÔ˘, àÊ’ Ôy, àÊ’ ¬ÙÔ˘ (·ÊÔ‡, ·ÊfiÙÔ˘):
º›ÏÈÔ˜, àÊ’ Ôy ÙcÓ ÂåÚ‹ÓËÓ âÔÈ‹Û·ÙÔ, Ôé ÌfiÓÔÓ ñÌĘ, àÏÏa ηd ÙÔf˜ ôÏÏÔ˘˜ à‰ÈÎÂÖ.
N.E.: ∂ÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ٷ ·ÊÔ‡, ·ÊfiÙÔ˘, ηıÒ˜, fiÙ·Ó, ÌfiÏȘ Î.¿.

‚) ŸÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ:


ñ M ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ¬ÙÂ, ïfiÙ (fiÙ·Ó, ÙfiÙ Ô˘), ≤ˆ˜, öÛÙÂ, ̤¯ÚÈ, ô¯ÚÈ (̤¯ÚȘ fiÙÔ˘, ÒÛÔ˘),
ìӛη, ïËӛη (ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘, ÂÓÒ):
^Hӛη ÌÔÈ â‰fiÎÂÈ Î·ÈÚe˜ ÂrÓ·È, ÚÔ˚¤Ó·È âΤÏÂ˘Û·.
ñ ªÂ Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ïÛ¿ÎȘ, ïÔÛ¿ÎȘ (οı ÊÔÚ¿ Ô˘):
TeÓ EéÊÚ¿ÙËÓ, ïÛ¿ÎȘ η٤Ϸ‚ÂÓ ·éÙÔf˜ àÓ¿ÁÎË, âÁÂʇڈ۷Ó.
ñ ªÂ ÙȘ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ¬ÛÔÓ ¯ÚfiÓÔÓ, âÓ z ˇ , âÓ ¬Ûˆ ˇ (ÂÓÒ, ηıÒ˜, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘):
\EÓ ¬Ûˇˆ Ù·ÜÙ’ âÚ¿ÙÙÂÙÔ, \E·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ âÍ÷‹ÂÈ. (ÂÎÛÙÚ¿Ù¢Â)
N.E.: ∂ÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ٷ ÂÓÒ, ηıÒ˜, fiÙ·Ó, fiÛÔ Î.¿.

Á) ŸÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ˘ÛÙÂÚfi¯ÚÔÓÔ:


ñ ªÂ ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ≤ˆ˜, öÛÙÂ, ô¯ÚÈ, ̤¯ÚÈ, ÚdÓ + ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ (ÚÔÙÔ‡ Ó·):
M¤¯ÚÈ ÙÔ‡ÙÔ˘ §·Ûı¤Ó˘ Ê›ÏÔ˜ èÓÔÌ¿˙ÂÙÔ, ≤ˆ˜ ÚÔû‰ˆÎÂÓ òOÏ˘ÓıÔÓ.
ñ ªÂ ÙȘ ÂÌÚfiıÂÙ˜ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Ôy, ô¯ÚÈ Ôy, ̤¯ÚÈ ¬ÙÔ˘, ô¯ÚÈ ¬ÙÔ˘ (̤¯ÚȘ fiÙÔ˘, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘):
\EÎÂÖ öÌÂÈÓ ̤¯ÚÈ Ôy KÜÚÔ˜ Âå˜ ™¿Ú‰ÂȘ àÊ›ÎÂÙÔ.
N.E.: ∂ÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ٷ ̤¯ÚÈ Ó·, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ó·, ÒÛÔ˘ Ó·, ÚÔÙÔ‡ Ó· Î.¿.

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ

·) TÔ ÏËÎÙÈÎfi ʈӋÂÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¬ÙÂ18 ÂÎıÏ›‚ÂÙ·È, fiÙ·Ó ‚ÚÂı› ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ʈӋÂÓ ‹ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ‰›-
ÊıÔÁÁÔ Ù˘ Ϥ͢ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ¢Â Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ¬ÙÈ :
òEÂÌ„ÂÓ âÈÛÙÔÏ‹Ó, ¬Ù’ \AÌÊ›ÔÏÈÓ âÔÏÈfiÚÎÂÈ.
‚) T· ô¯ÚÈ, ̤¯ÚÈ, ˆ˜ ηٷ¯ÚËÛÙÈΤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ Ì ÁÂÓÈ΋, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÂÌÚfiıÂÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙfiÔ˘ ‹ ¯Úfi-
ÓÔ˘:
̤¯ÚÈ ÙÔÜ ïÌ·ÏÔÜ – ô¯ÚÈ Ùɘ Ù‹ÌÂÚÔÓ ì̤ڷ˜

18. O ¬Ù ‰ÂÓ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ¯ÚÔÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÛÙÂÚÂfiÙ˘˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ì ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·, fiˆ˜: öÛÙÈÓ ¬Ù (οÔÙÂ, ÌÂÚÈΤ˜
ÊÔÚ¤˜), ïÙb ÌbÓ - ïÙb ‰b (¿ÏÏÔÙ ÌÂÓ - ¿ÏÏÔÙ ‰Â), ÔéÎ öÛÙÈÓ ¬Ù (ÔÙ¤), ÔéÎ öÛÙÈÓ ¬Ù Ôé (¿ÓÙÔÙÂ), ¬Ù Ìc (ÂÎÙfi˜ ¿Ó), âÓ›ÔÙ (οÔÙÂ)
Î.¿.:
°›ÁÓÔÓÙ·È ‰b âÍ ·éÙáÓ öÛÙÈÓ ¬Ù ηd Ù‡Ú·ÓÓÔÈ.

KEº∞§∞πO °΄ Y¶OTAKTIKH ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN 163


2. ∂ÎÊÔÚ¿

OÈ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È ÌÂ:


·) OÚÈÛÙÈ΋, Ë ÔÔ›· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, fiÙ·Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ¯ÚÔÓÈο οÙÈ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ
19
Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi :
\EÂȉc ÂåÛÉÏıÂÓ, âÔÚ‡ÂÙÔ Úe˜ ÙcÓ àÎÚfiÔÏÈÓ. [ÚÔÙÂÚfi¯ÚÔÓÔ]
20
‚) ÀÔÙ·ÎÙÈ΋ , fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó:
ñ ΔÔ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ:

ÃÚÔÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ∫‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË


\EÂȉaÓ Ù¿¯ÈÛÙ· ì ÛÙÚ·Ù›· Ï‹ÍFË, Âéıf˜ àÔ¤Ì-
¯ÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ ÔÚÈÛÙÈ΋
„ÂÈ ·éÙfiÓ. (ÌfiÏȘ)
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ + ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ̤ÏÏÔÓÙ·

ñ AfiÚÈÛÙË Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ ·ÚfiÓ ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ:

ÃÚÔÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ∫‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË


≠OÙ·Ó ‚ԇψÓÙ·È, ÂñÚ›ÛÎÔ˘ÛÈÓ.
¯ÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ ÔÚÈÛÙÈ΋
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ + ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ·

Á) ∂˘ÎÙÈ΋, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó:


ñ AÏ‹ ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ϤÁÔÓÙÔ˜:

ÃÚÔÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ∫‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË


^O ëÎgÓ ÂÈÓáÓ Ê¿ÁÔÈ ôÓ, ïfiÙ ‚Ô‡ÏÔÈÙÔ. (A˘Ùfi˜
¯ÚÔÓÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ‰˘ÓËÙÈ΋ Ô˘ ÂÈÓ¿ Ì ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Ê¿ÂÈ fiÔÙ ı¤ÏÂÈ.)
+ ¢ÎÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋

ñ AfiÚÈÛÙË Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ:

ÃÚÔÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ∫‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË

ÔÚÈÛÙÈ΋ ^OfiÙ ı‡ÔÈ ∫Ú›ÙˆÓ, âοÏÂÈ \AÚ¯¤‰ËÌÔÓ. (οı ÊÔ-


¯ÚÔÓÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ ‹ Ú¿ Ô˘ ı˘Û›·˙Â)
+ ¢ÎÙÈ΋
‰˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋
(Â·Ó·ÏËÙÈ΋)
·ÔÚ›ÛÙÔ˘

19. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È Ì ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÚȤ¯ÂÙ·È Î·È ˘fiıÂÛË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÌÔÚ›
Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ:
·) TÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi (À.: ¯ÚÔÓÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ + ÔÚÈÛÙÈ΋ → ∞.: οı ¤ÁÎÏÈÛË):
≠OÙ’ ÂéÙ˘¯ÂÖ˜ [Âå ÂéÙ˘¯ÂÖ˜], Ìc ̤Á· ÊÚfiÓÂÈ.
‚) ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ (À.: ¯ÚÔÓÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ + ÔÚÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ → ∞.: ‰˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋):
^OfiÙ [Âú ÔÙÂ] âÎÂÖÓÔ öÁÓˆÌÂÓ, îηÓᘠiÓ Âr¯ÂÓ ìÌÖÓ. (ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Ì·˜ ı· Ï˘ÓfiÙ·Ó)
20. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÂÎʤÚÔÓÙ·È Ì ¢ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ·ÓÙ› Ù˘ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜:
òHÏÈ˙ ñe ÙáÓ ë·˘ÙÔÜ ·›‰ˆÓ, âÂȉc ÙÂÏÂ˘Ù‹Û·È ÙeÓ ‚›ÔÓ, Ù·Ê‹ÛÂÛı·È. [âÂȉaÓ ÙÂÏÂ˘Ù‹Ûˆ – Ù·Ê‹ÛÔÌ·È]

164 MEƒO™ ¢EYTEPO H ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


H ¯ÚÔÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÂÎʤÚÂÙ·È ÌÂ
˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ‹ ¢ÎÙÈ΋ Â›Ó·È ¯ÚÔÓÈ΋ ˘ÔıÂÙÈ΋.

3. ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜

OÈ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, fiˆ˜ Î·È ÛÙË ¡.∂., ˆ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›
¯ÚfiÓÔ˘.

4. IÛÔ‰‡Ó·Ì˜ Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜

ÃÚfiÓÔ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Â›Û˘ (‚Ï. Î·È ›Ó·Î· ¢): ·) Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹Ø ‚) Ë ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘Ø Á) Ë ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ¯Úfi-
ÓÔ˘Ø ‰) Ë ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘Ø Â) Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·Ø ÛÙ) ÔÈ ÂÌÚfiıÂÙÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘Ø ˙) ÙÔ
ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

∏ Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ú d Ó

¨ 189
√ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÚdÓ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È:
·) M ¤ÁÎÏÈÛË, Û˘Ó‹ıˆ˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÚÓËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚÔÙÂÚfi¯ÚÔÓÔ:
ñ √ÚÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiØ ÌÙÊÚ.: «·Ú¿ ·ÊÔ‡», «¤ˆ˜ fiÙÔ˘» + ÔÚÈÛÙÈ΋:
√é ÚfiÙÂÚÔÓ äı¤ÏËÛÂÓ àÂÏıÂÖÓ, ÚdÓ ·éÙeÓ âÍ‹Ï·Û·Ó. (·Ú¿ ·ÊÔ‡ ÙÔÓ ÂÍfiÚÈÛ·Ó)
ñ ÀÔÙ·ÎÙÈ΋ + iÓ ·ÔÚÈÛÙÔÏÔÁÈÎfi. ∏ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ¯ÚÔÓÈ΋ ˘ÔıÂÙÈ΋ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ ‹ ÙÔ
·fiÚÈÛÙ· Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ·ÚfiÓ ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓØ ÌÙÊÚ.: «ÚÔÙÔ‡ Ó·», «ÚÈÓ Ó·» + ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋:
ªc à¤ÏıËÙÂ, ÚdÓ iÓ àÎÔ‡ÛËÙÂ. [ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ]
Oé ÚfiÙÂÚÔÓ ·‡ÔÓÙ·È, ÚdÓ iÓ ›ۈÛÈÓ ÔR˜ 䉛ÎËÛ·Ó. [·fiÚÈÛÙË Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ ·ÚfiÓ – ̤ÏÏÔÓ]
ñ E˘ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘ (·ÓÙ› ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜ + iÓ) ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ:
OéÎ àÊ›ÂÛ·Ó ÚdÓ ·Ú·ıÂÖÂÓ ·éÙÔÖ˜ ôÚÈÛÙÔÓ. (¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ¿ÊËÓ·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó, ÚÈÓ ÙÔ˘˜ ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ó ÚfiÁ¢-
Ì·.)

‚) ªÂ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ, Û˘Ó‹ıˆ˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηٷʷÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ÁÂÁÔÓfi˜ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ˘ÛÙÂÚfi¯ÚÔÓÔ ˆ˜
ÚÔ˜ ÙËÓ Ú¿ÍË Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÚfiÙ·ÛË˜Ø ÌÙÊÚ.: «ÚÔÙÔ‡ Ó·», «ÚÈÓ Ó·» + ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋:
√yÙÔÈ ÔsÓ ‰È¤‚ËÛ·Ó, ÚdÓ ÙÔf˜ ôÏÏÔ˘˜ àÔÎÚ›Ó·Ûı·È.

°. OI ∞¡∞ºOƒπ∫∂™ ¶ƒOΔ∞™∂π™
¨ 190
∞Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û fiÚÔ ¿ÏÏ˘ ÚfiÙ·Û˘, Ô ÔÔ›-
Ô˜ ›Ù ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ù ÂÓÓÔ›ٷÈ. ŸÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÛÙÂÓ‹ ÏÔÁÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ fiÚÔ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó
ˆ˜ ·Ó·Áη›ÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Î·È Î·ÓÔÓÈο ‰Â ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÎfiÌÌ·. AÓÙ›ıÂÙ·, fiÙ·Ó ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚfiÛıÂÙ˜
ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÏÂÈÊıÔ‡Ó, ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔÛıÂÙÈΤ˜ Î·È ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÎfiÌÌ·:
°ÈÁÓÒÛÎÔ˘ÛÈÓ ±·Óı’ L º›ÏÈÔ˜ ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È. [·Ó·Áη›Ô˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜]
¢ÂÚÎ˘Ï›‰·˜, ¬ÛÂÚ ÔϤÌÈÔ˜ qÓ ·éÙˇá, âÓ \A‚‡‰ˇˆ öÙ˘¯ÂÓ üÓ. [ÚÔÛıÂÙÈ΋]
N.E.: ñ ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ·ÁfiÚ·Û·. ñ Œ·È˙·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤‚ÏÂ ÛÙÔÓ Î‹Ô.

KEº∞§∞πO °΄ Y¶OTAKTIKH ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN 165


OÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È, fiˆ˜ Î·È ÛÙË ¡.∂.:
·) M ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜:

n˜ (Ô ÔÔ›Ô˜, Ô˘) ïÔÖÔ˜ (fiÔÈ·˜ ÏÔÁ‹˜)


¬ÛÙȘ (fiÔÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜) ïfiÙÂÚÔ˜ (fiÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô)
¬ÛÂÚ (Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜) ìÏ›ÎÔ˜ / ïËÏ›ÎÔ˜ (fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜)
¬ÛÔ˜ / ïfiÛÔ˜ (fiÛÔ˜) ïÔ‰·e˜ (·fi ÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘)
ÔxÔ˜ (Ù¤ÙÔÈÔ˜ Ô˘)
∫ÜÚÔ˜ ö¯ˆÓ ÔR˜ ÂúÚËη óÚÌÄÙÔ àe ™¿Ú‰ÂˆÓ.
O鉤ÔÙ ÙcÓ ÌËÙ¤Ú· ÔûÙ’ Âr· ÔûÙ’ âÔ›ËÛ· Ô鉤Ó, âÊ’ z
ˇ äF Û¯‡ÓıË. [Ì ÂÌÚfiıÂÙË ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·]
‚) M ·Ó·ÊÔÚÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·:

¬ÛÔÓ / ¬Ûˇˆ (fiÛÔ) ÔxÔÓ / Ôx· (fiˆ˜, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜)


Ôy / ¬Ô˘ / öÓı· / ¬ÔÈ (fiÔ˘) ó˜ / ¬ˆ˜ (fiˆ˜)
Fw / ¬FË (fiÔ˘, fiˆ˜) œÛÂÚ / wF ÂÚ / ηı¿ÂÚ (fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜)
öÓıÂÓ / ¬ıÂÓ / ïfiıÂÓ (·’ fiÔ˘)
\EÎÎÏËÛ›·Ó âÔ›ËÛ·Ó, öÓı· ‰c ï £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ öÏÂÍÂÓ.

➤ Δ· ¬˜, Ôy, ¬Ô˘, ¬ıÂÓ, ïfiıÂÓ, öÓı·, öÓıÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· Î·È ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË, fiÙ·Ó ·Ó·-
ʤÚÔÓÙ·È ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‹ ËÌÈÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ¿ÏÏË Î‡ÚÈ· Úfi-
21
Ù·ÛË :
uøÓ Âx˜ âÁÒ, Ù·‡ÙËÓ âÌ·˘Ù÷á ®÷·ÛÙÒÓËÓ âÍËÜÚÔÓ. (A’ ·˘ÙÔ‡˜ ¤Ó·˜ ÂÁÒ, ·˘Ùfi ‚ڋη ˆ˜ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi
ÌÔ˘.)
¶·ÚF‹ÓÂÈ ÌÂıÔÚÌ›Û·È Âå˜ ™ËÛÙfiÓ Ø Ôy ùÓÙ˜ Ó·˘Ì·¯‹ÛÂÙÂ, öÊË. (TÔ˘˜ ÚÔ¤ÙÚÂ ӷ ÚÔÛÔÚÌÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ™ËÛÙfiØ ÂΛ ·Ó
‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ, ı· Ó·˘Ì·¯‹ÛÂÙÂ, ›Â.)

¨ 191
√È ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ‚) ÂÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜.

¨ 192
∞Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡-
ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ˆ˜ ÔÓfiÌ·Ù·:
Oé ηϿ Á\ qÓ L öÚ·Í·. (·˘Ù¿ Ô˘ ¤Ú·Í· / ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÌÔ˘)
N.E.: ŸÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ·˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ.

1. EÈÛ·ÁˆÁ‹

OÈ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜:


\AÎÔ‡ÂÙ ÙÔÜ ÓfiÌÔ˘ Ùɘ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜ n˜ Ôé‰b ÙÔf˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ñ‚Ú›˙ÂÛı·È àÍÈÔÖ.
\E‚Ô˘ÏfiÌËÓ åÛ¯‡ÂÈÓ ÙÔf˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÔR˜ âÓÔÌÔı¤ÙËÛÂÓ ï ™fiψÓ.

21. ∞Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ‹ ·Ó·ÊÔÚÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·+ÔsÓ, ‰‹, ‰‹ÔÙÂ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ fiˆ˜ öÛÙÈÓ n˜ / öÛÙÈÓ ¬ÛÙȘ (οÔÈÔ˜),
ÔéÎ/Ôé‰Âd˜ öÛÙÈÓ ¬ÛÙȘ (ηӤӷ˜), ÔéÎ/Ôé‰Âd˜ öÛÙÈÓ ¬ÛÙȘ Ôé (ηı¤Ó·˜), öÛÙÈÓ Ôy (οÔ˘), Ôxfi˜ (Ù’) ÂåÌd + ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ (›-
Ì·È ÈηÓfi˜ Ó·), ÔxfiÓ Ù’ âÛÙd + ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ (Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó·) Î.¿. ‰ÂÓ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ÚfiÙ·ÛË:
ñ ∫àÁg Ô鉒 ïÙÈÔÜÓ àÓÙ¤ÏÂÁÔÓ ÙÔ‡ÙÔȘ. (Ù›ÔÙ·) ñ√é‰Âd˜ öÛÙÈÓ ¬ÛÙȘ ÔéÎ iÓ ö‰ˆÎÂÓ ÙÚ›· Ù¿Ï·ÓÙ·. ñΔa ÌbÓ ùÚË ÔxfiÓ Ù’ âÛÙd ηd
å¯Ó‡ÂÈÓ. [å¯Ó‡ˆ : å¯ÓËÏ·ÙÒ]

166 MEƒO™ ¢EYTEPO H ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


➤ MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÙÒÛË ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, fiˆ˜ ··ÈÙ› Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘
·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘, ·ÏÏ¿ Û ÁÂÓÈ΋ ‹ ‰ÔÙÈ΋, ÂÂȉ‹ ¤ÏÎÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÒÛË (ÁÂÓÈ΋ ‹ ‰ÔÙÈ΋) Ù˘ Ϥ͢ ÙËÓ ÔÔ›·
ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ. TÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤ÏÍË ÙÔ˘ ·Ó·ÊÔÚÈÎÔ‡22.
\E̤ÌÓËÙÔ ÙáÓ Û˘ÌÊÔÚáÓ zÓ ö·ıÂÓ. [·ÓÙ›: ÙáÓ Û˘ÌÊÔÚáÓ L˜ ö·ıÂÓ]

2. EÎÊÔÚ¿

OÈ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜
ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ (·ÚÎÙÈÎfi ‹ ÈÛÙÔÚÈÎfi):
·) ŸÙ·Ó Â›Ó·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÎÚ›Û˘ (¿ÚÓËÛË Ôé), Ì ÔÚÈÛÙÈ΋, ‰˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋, ‰˘ÓËÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋ Î·È Â˘ÎÙÈ΋ ÙÔ˘
Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘ (‡ÛÙÂÚ· ·fi Ú‹Ì· ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘).
‚) ŸÙ·Ó Â›Ó·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈı˘Ì›·˜ (¿ÚÓËÛË Ì‹ ), Ì ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋, ¢¯ÂÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋, ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ Î·È Â˘ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿-
ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘ (‡ÛÙÂÚ· ·fi Ú‹Ì· ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘).

3. ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜

OÈ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, fiˆ˜ Î·È ÛÙË N.E., ΢ڛˆ˜ ˆ˜:
·) ÀÔΛÌÂÓ· (Y):
≠OÛÙȘ ˙ÉÓ âÈı˘ÌÂÖ, ÂÈÚ¿Ûıˆ ÓÈÎÄÓ. [À ÛÙ· ÂÈÚ¿Ûıˆ Î·È ÓÈÎÄÓ]
‚) ∞ÓÙÈΛÌÂÓ· (A):
lO Ûf ÌÈÛÂÖ˜, Ìc ÔÈ‹Û÷˘. [∞ ÛÙÔ Ìc ÔÈ‹ÛF˘]
Á) ∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· (K):
√yÙfi˜ âÛÙÈÓ n˜ „‡‰ÂÙ·È. [·ÓÙ› ï „Â‡ÛÙ˘ : ∫ ÛÙÔ ÔyÙÔ˜]
‰) OÌÔÈfiÙˆÙÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› (·Ú·ı¤ÛÂȘ, ÂÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ÂÈıÂÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›):
oHÓ ‰¤ ÙȘ \AÔÏÏÔÊ¿Ó˘, n˜ ηd º·ÚÓ·‚¿˙ˇˆ âÙ‡Á¯·Ó ͤÓÔ˜ üÓ. [·Ú¿ıÂÛË ÛÙÔ \AÔÏÏÔÊ¿Ó˘]
oø ∫Ϥ·Ú¯Â, àfiÊËÓ·È ÁÓÒÌËÓ, ¬,ÙÈ ÛÔÈ ‰ÔÎÂÖ. [ÂÂÍ‹ÁËÛË ÛÙÔ ÁÓÒÌËÓ]
Tfi‰’ âÛÙd Ùe ÛÙÚ·Ùfi‰ÔÓ n ηÙÂη‡ıË ñe ÙáÓ ™˘Ú·ÎÔÛ›ˆÓ. [Ùe ÛÙÚ·Ùfi‰ÔÓ Ùe ηٷη˘ı¤ÓØ ÂÈıÂÙÈÎfi˜
ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙË Ï¤ÍË Ùe ÛÙÚ·Ùfi‰ÔÓ]
Â) ∂ÙÂÚfiÙˆÙÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Û ÌÈ· ·fi ÙȘ Ï¿ÁȘ ÙÒÛÂȘ:
μÔ‡ÏÔÌ·È Ï·‚ÂÖÓ ÙÈ zÓ ö¯ÂȘ. [ÁÂÓÈ΋ ‰È·ÈÚÂÙÈ΋]

¨ 193
∞Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ
fiÚÔ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹ ÂÓÓÔ›ٷÈ, ·ÏÏ¿ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·È Î¿ÔÈ· ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË.
N.E.: ¶ËÁ·›ÓÂÈ fiÔ˘ ÙÔÓ Î·ÏÔ‡Ó. [ÂΛ fiÔ˘]

1. EÈÛ·ÁˆÁ‹
OÈ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ٷ ·Ó·ÊÔÚÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Ôy , F w, Ôx , ¬ıÂÓ , öÓıÂÓ ,
¬Ô˘, ¬ÔÈ, ¬ËF (‚Ï. Î·È ¨ 194 ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ì ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·).

2. EÎÊÔÚ¿
OÈ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È fiˆ˜ Î·È ÔÈ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜.

22. OÌÔ›ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ¤ÏÎÂÙ·È Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ fiÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ¤ÏÍË ‹ ·Óı¤ÏÍË):
TcÓ ÔéÛ›·Ó mÓ Î·Ù¤ÏÈÂ Ùˇá ˘îÂÖ Ôé Ï›ÔÓÔ˜ àÍ›· âÛÙdÓ j ÙÂÙÙ¿ÚˆÓ Î·d ‰¤Î· Ù·Ï¿ÓÙˆÓ. [·ÓÙ›: ì ÔéÛ›· mÓ Î·Ù¤ÏÈÂ]

KEº∞§∞πO °΄ Y¶OTAKTIKH ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN 167


3. ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜

OÈ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ˆ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›


ÙfiÔ˘ ‹ ÙÚfiÔ˘:
K·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ùa ·ÎÏˇˆ ùÚË ÙÔÜ ‰›Ô˘, ¬ıÂÓ Ôî ÍfÓ ºÈÏÒÙ· âÈÛÈÙÈÂÖÛı·È öÌÂÏÏÔÓ.
™ˇÒ˙ÂÛı ¬÷Ë ‰˘Ó·ÙfiÓ âÛÙÈ. (fiˆ˜, Ì fiÔÈÔÓ ÙÚfiÔ)

¨ 194
Afi ÙȘ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÏϤ˜:

A. EÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ·ÈÙ›·˜, ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡, ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ŒÙÛÈ ‰È·-
ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ:
1. AÓ·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜Ø ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ú‹Ì·Ù· „˘¯ÈÎÔ‡ ¿ıÔ˘˜, ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙȘ
·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ¬˜, ¬ÛÙȘ, ¬ÛÔ˜, ÔxÔ˜, ÂÎʤÚÔÓÙ·È fiˆ˜ ÔÈ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡-
ÓÙ·È ˆ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Ù˘ ·ÈÙ›·˜:
ΔcÓ ÌËÙ¤Ú· â̷οÚÈ˙ÔÓ, Ô¥ˆÓ Ù¤ÎÓˆÓ öÙ˘¯ÂÓ. [¬ÙÈ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ Ù¤ÎÓˆÓ öÙ˘¯ÂÓ]
2. AÓ·ÊÔÚÈΤ˜ ÙÂÏÈΤ˜Ø ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ú‹Ì·Ù· ΛÓËÛ˘ ‹ ÛÎfiÈÌ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜
Ì ÙȘ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ¬˜, ¬ÛÙȘ, ÂÎʤÚÔÓÙ·È Ì ÔÚÈÛÙÈ΋ ̤ÏÏÔÓÙ· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÂÈÚÚËÌ·-
ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡:
ª¿ÚÙ˘Ú·˜ ÂfiÚÈÛÙ·È, ÔQ Ì·ÚÙ˘Ú‹ÛÔ˘ÛÈÓ ·éÙˇá. [¥Ó· ÔyÙÔÈ Ì·ÚÙ˘Ú‹ÛˆÛÈÓ ·éÙˇá]
3. AÓ·ÊÔÚÈΤ˜ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈΤ˜Ø ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙȘ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ¬˜, ¬ÛÙȘ, ¬ÛÔ˜,
ÔxÔ˜, ÂÎʤÚÔÓÙ·È fiˆ˜ ÔÈ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›
ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ô≈Ùˆ(˜), ÙÔÈÔÜÙÔ˜, ÙÔÛÔÜÙÔ˜, ÙËÏÈ-
ÎÔÜÙÔ˜ :
√é‰Âd˜ qÓ Ô≈Ùˆ Ê·ÜÏÔ˜, n˜ ÔéÎ iÓ öÚ·ÙÙ ٷÜÙ·. [œÛÙ ÔyÙÔ˜ ÔéÎ iÓ öÚ·ÙÙ ٷÜÙ·]
4. AÓ·ÊÔÚÈΤ˜ ˘ÔıÂÙÈΤ˜Ø ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ Î·È ·Ó·ÊÔÚÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·, ÂÎʤÚÔÓÙ·È
fiˆ˜ ÔÈ ˘ÔıÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË ˘ÔıÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ:
√éÎ iÓ â¯ÂÈÚÔÜÌÂÓ Ú¿ÙÙÂÈÓ, L Ìc äÈÛÙ¿ÌÂı·. [Âú ÙÈÓ· Ìc äÈÛÙ¿ÌÂı· : ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡]
Oî Ù‡Ú·ÓÓÔÈ àÔÎÙÂÈÓ‡·ÛÈ nÓ iÓ ‚ԇψÓÙ·È. [âaÓ ÙÈÓ· ‚ԇψÓÙ·È : ·fiÚÈÛÙË Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ ·ÚfiÓ-̤ÏÏÔÓ]

N.E.: À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈΤ˜ / ·Ú·¯ˆÚËÙÈΤ˜:


ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ÚÔÛ·ıÒ, ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÓˆ.

B. ¢ËÏÒÓÔ˘Ó Û‡ÁÎÚÈÛË ‹ ·ÚÔÌÔ›ˆÛË Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·Ú·‚ÔÏÈΤ˜ ‹ ·ÚÔÌÔÈ·ÛÙÈΤ˜


ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÛfi (ËÏÈΛ·, ̤ÙÚÔ, ‚·ıÌfi), ÔÈfiÓ (ȉÈfiÙËÙ·), ÙÚfiÔ, Î·È Â›Ó·È Û˘-
¯Ó¿ ÂÏÏÂÈÙÈΤ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ú‹Ì·:
≠Oˆ˜ ÁÈÁÓÒÛÎÂÙÂ, Ô≈Ùˆ ηd ÔÈÂÖÙÂ.
N.E.: ∫ÔÈÙÔ‡ÛÂ Û·Ó Ó· ˙‹Ù·ÁÂ ‚Ô‹ıÂÈ·.

1. EÈÛ·ÁˆÁ‹

OÈ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·Ú·‚ÔÏÈΤ˜ ‹ ·ÚÔÌÔÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È:


·) ŸÙ·Ó ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÛfi, Ì ÙȘ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ¬ÛÔ˜, ïfiÛÔ˜, ìÏ›ÎÔ˜, ïËÏ›ÎÔ˜ Î·È Ù· ·Ó·ÊÔÚÈο
ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ¬ÛÔÓ, ¬Ûˇˆ :
∞úÙÈÔÓ qÓ Ôé¯ ì çÏÈÁ·ÓıÚˆ›· ÙÔÛÔÜÙÔÓ ¬ÛÔÓ ì à¯ÚËÌ·Ù›· [·úÙÈÔÓ qÓ].

168 MEƒO™ ¢EYTEPO H ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


‚) ŸÙ·Ó ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈfiÓ, Ì ÙȘ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ÔxÔ˜, ïÔÖÔ ˜ :
™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔÈÔÜÙÔÓ, ÔxÔÓ Î·d Ùa ÓÜÓ [Û˘Ì‚·›ÓÂÈ].
Á) ŸÙ·Ó ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÚfiÔ, Ì ٷ ·Ó·ÊÔÚÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ó˜, œÛÂÚ, ¬ˆ˜, ηı¿ÂÚ, FwÂÚ, ÷w, ÔxÔÓ, Ôx·23:
ΔcÓ ë·˘ÙÔÜ à‰ÂÏÊcÓ ‰›‰ˆÛÈÓ ™Â‡ıFË, œÛÂÚ ñ¤Û¯ÂÙÔ.
N.E.: ∂ÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ٷ ηıÒ˜, fiˆ˜, Û·Ó Ó·.

2. EÎÊÔÚ¿

OÈ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·Ú·‚ÔÏÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È ÌÂ:


·) AÏ‹ ÔÚÈÛÙÈ΋, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi:
\EÌb äÁ¿·, œÛÂÚ Î·d ñÌÂÖ˜ ÙÔf˜ ñÌÂÙ¤ÚÔ˘˜ ·Ö‰·˜ àÁ·ÄÙÂ.
‚) ¢˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋, ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ·ÔÚÈÛÙÔÏÔÁÈÎfi ôÓ, ¢ÎÙÈ΋ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ‰˘ÓËÙÈÎfi ôÓ,
fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ‹ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ (Û·ÓÈfiÙÂÚË ÂÎÊÔÚ¿):
≠øÛÂÚ ÔsÓ âÌÔd iÓ èÚÁ›˙ÂÛı ηd äÍÈÔÜÙ ‰›ÎËÓ ÙcÓ ÌÂÁ›ÛÙËÓ âÈÙÈı¤Ó·È, Ô≈Ùˆ˜ àÍÈá ñÌĘ ÔÓËÚÔf˜
·éÙÔf˜ ÓÔÌ›˙ÂÈÓ.
\Eͷگɘ ÔsÓ ñÌÖÓ, ¬ˆ˜ iÓ ‰‡ÓˆÌ·È, ‰ÈËÁ‹ÛÔÌ·È Ùa ÂÚ·Á̤ӷ.
T·Üı’ Ô≈Ùˆ˜, œÛÂÚ iÓ Ê‹Û·ÈÌÂÓ, ö¯ÂÈÓ Û˘ÌʤÚÂÈ.

3. ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜

OÈ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·Ú·‚ÔÏÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, fiˆ˜ Î·È ÛÙË N.E., ˆ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ›
ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Û‡ÁÎÚÈÛ˘ – ·ÚÔÌÔ›ˆÛ˘.

23. √È ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ϤÍÂȘ ÙˆÓ ·Ó·ÊÔÚÈÎÒÓ ·Ú·‚ÔÏÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ‹ ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·, Ô˘
Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ‹ ÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú·‚ÔÏÈο ˙‡ÁË, fiˆ˜ Ù·: ÙÔÈÔÜÙÔ˜ - ÔxÔ˜, ÙÔÈÔÜÙÔ˜ - ïÔÖÔ˜, ÙÔÛÔÜÙÔ˜ -
¬ÛÔ˜, ÙfiÛÔÓ - ¬ÛÔÓ, ÙÔÛÔ‡Ùˇˆ - ¬Ûˇˆ, Ô≈Ùˆ˜ - ó˜ Î.¿.

KEº∞§∞πO °΄ Y¶OTAKTIKH ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN 169


¶INAKA™ 15. OI ¢EYTEPEYOY™E™ E¶IPPHMATIKE™ ¶POTA™EI™
(°È· ÙȘ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‚Ï. ¨ 193)

EI¢O™ ∂π™∞°ONTAI ME: ∂∫ºEPONTAI ME: XPH™IMO¶OIOYNTAI ø™:

¬ÙÈ ∂ÁÎÏ›ÛÂȘ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÎÚ›Û˘ EÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ·ÈÙ›·˜ ΢ڛˆ˜ Û ڋ̷ٷ


ó˜ ∂˘ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘ „˘¯ÈÎÔ‡ ¿ıÔ˘˜
AITIO§O°IKE™

‰ÈfiÙÈ EÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ·ÈÙ›·˜


âÂd
âÂȉc
Âå (˘ÔıÂÙÈ΋ ÀÔΛÌÂÓ· Û ·ÚfiÛˆ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ
·ÈÙÈÔÏÔÁ›·) „˘¯ÈÎÔ‡ ¿ıÔ˘˜
¥Ó· (Ìc) YÔÙ·ÎÙÈ΋ (Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ EÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÛÎÔÔ‡ ΢ڛˆ˜ Û ڋ̷ٷ
Δ∂§π∫∂™

¬ˆ˜ (Ìc) ÙÔ iÓ) ΛÓËÛ˘ ‹ ÛÎfiÈÌ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜


ó˜ (Ìc) OÚÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ EÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ÛÎÔÔ‡
 E˘ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘
œÛÙ  EÁÎÏ›ÛÂȘ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÎÚ›Û˘
ó˜ E˘ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘ EÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ (Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡)
™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δπ∫∂™

œÛÙ A·Ú¤ÌÊ·ÙÔ EÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜


ó˜ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ˘ ‹ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ˘
âÊ’ ˇz A·Ú¤ÌÊ·ÙÔ EÈÚÚ. ÚÔÛ‰. fiÚÔ˘ – Û˘Ìʈӛ·˜
âÊ’ ˇzÙ  OÚÈÛÙÈ΋ ̤ÏÏÔÓÙ· EÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰.
fiÚÔ˘ – Û˘Ìʈӛ·˜
Âå OÚÈÛÙÈ΋
À¶√£∂Δπ∫∂™

 E˘ÎÙÈ΋
EÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÚÔ¸fiıÂÛ˘
â¿Ó, ôÓ, jÓ YÔÙ·ÎÙÈ΋

Âå ηd OÚÈÛÙÈ΋ ‹ ¢ÎÙÈ΋ EÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÂÓ·ÓÙ›ˆÛ˘


∂¡∞¡Δπø-
ª∞Δπ∫∂™

âaÓ/iÓ/jÓ Î·d YÔÙ·ÎÙÈ΋

fiÙ·Ó ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi


ηٷʷÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË
ηd Âå, ÎÂå OÚÈÛÙÈ΋ ‹ ¢ÎÙÈ΋
ηd ôÓ, ÎôÓ, YÔÙ·ÎÙÈ΋
¶∞ƒ∞Ãøƒ∏Δπ∫∂™

ηd õÓ, ηd âaÓ EÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ·Ú·¯ÒÚËÛ˘

fiÙ·Ó ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi


·ÚÓËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË

Ô鉒 Âå, Ìˉ’ Âå OÚÈÛÙÈ΋ ‹ ¢ÎÙÈ΋


Ô鉒 âaÓ/iÓ/õÓ, YÔÙ·ÎÙÈ΋
Ìˉ’ âaÓ/iÓ/jÓ

170 MEƒO™ ¢EYTEPO H ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


 XÚÔÓÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤-
ÛÌÔ˘˜ ‹ ¯ÚÔÓÈΤ˜
ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ
 XÚÔÓÈο
ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· OÚÈÛÙÈ΋
 EÌÚfiıÂÙ˜ ·Ó·ÊÔ-
ÚÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ
XÚÔÓÈÎÔ‡˜ E˘ÎÙÈ΋
˘ÔıÂÙÈΤ˜
ÃÚÔÓÈΤ˜

Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜
Ã√¡π∫∂™

∂ÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ¯ÚfiÓÔ˘


XÚÔÓÈÎÔ¸ÔıÂÙÈÎÔ‡˜ YÔÙ·ÎÙÈ΋
Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜

ŒÁÎÏÈÛË ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÚÓË-


ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛËØ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ
ÚÔÙÂÚfi¯ÚÔÓÔ.
ÚdÓ A·Ú¤ÌÊ·ÙÔ ‡ÛÙÂÚ· ·fi
ηٷʷÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛËØ
‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ˘ÛÙÂÚfi¯ÚÔÓÔ.

§E•EI™ ¶OY EI™A°OYN ¶EPI™™OTEPA


¶INAKA™ 16.
A¶O ENA EI¢H ¢EYTEPEYOY™øN ¶POTA™EøN

§E•H ∂I¢H ¶POTA™EøN ¶OY EI™A°EI

¬ÙÈ ÂȉÈΤ˜, ·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜


ó˜ ÂȉÈΤ˜, Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜, ·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜, ÙÂÏÈΤ˜,
Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈΤ˜, ¯ÚÔÓÈΤ˜, ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜
â›, âÂȉc ·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜, ¯ÚÔÓÈΤ˜
¬ÙÂ, ïfiÙ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜, ¯ÚÔÓÈΤ˜
¬ˆ˜ Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜, ÙÂÏÈΤ˜, ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜,
ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜ (¬ˆ˜ Ìc)
Âå ˘ÔıÂÙÈΤ˜, Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜, ·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜
â¿Ó, ôÓ, jÓ ˘ÔıÂÙÈΤ˜, Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜
·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜
·Ó·ÊÔÚÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜, Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜

KEº∞§∞πO °΄ Y¶OTAKTIKH ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN 171


KEº∞§∞πO ¢΄ O ¢ı‡˜ Î·È Ô Ï¿ÁÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜

¨ 195
∂˘ı‡˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ, ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÎÙÏ. ÂÓfi˜ ÚÔÛÒÔ˘ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜
·˘Ù¤˜ ‰È·Ù˘ÒıËηÓ.
\EÁg ηÏÏ›ÛÙËÓ ìÁÔÜÌ·È ÂrÓ·È ÙcÓ ÙÔÈ·‡ÙËÓ àÔÏÔÁ›·Ó.
μÔ‡ÏÔÌ·È ‰’ ñÌÖÓ, öÊË, ηd âȉÂÖÍ·È ó˜ ‰ÂÖ Ùe ÚÄÁÌ· Á›ÁÓÂÛı·È.
oø ™ÒÎÚ·Ù˜, q ‰’ ¬˜, ᘠâÛÒı˘ âÎ Ùɘ Ì¿¯Ë˜; [q ‰’ ¬˜ : › ·˘Ùfi˜]
^O ®‹ÙˆÚ ÂrÂÓØ \AÎÔ‡Û·ÙÂ, t ôÓ‰Ú˜, ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÂÚÓÔÜ.
N.E.: ñ BÚ¤¯ÂÈ ¤Íˆ. ñ «EÏ¿Ù», ›Â, «fiÔÙ ı¤ÏÂÙ».

¨ 196
¶Ï¿ÁÈÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô ÏfiÁÔ˜ ηٿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· ÏfiÁÈ· ÂÓfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Û ¿ÏÏÔÓ (-‹ Û ¿ÏÏÔ˘˜) fi¯È
·˘ÙÔ‡ÛÈ·, fiˆ˜ ÂÈÒıËÎ·Ó ·Ú¯Èο, ·ÏÏ¿ Ì ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi οÔÈÔ ÏÂÎÙÈÎfi, ‰ÔÍ·-
ÛÙÈÎfi, ÁÓˆÛÙÈÎfi, ·ÈÛıËÙÈÎfi, ‚Ô˘ÏËÙÈÎfi, ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ÎÙÏ. Ú‹Ì·:
ª¤ÏÈÛÛÔ˜ Ùe kÓ ôÂÈÚÔÓ ÂrÓ·› ÊËÛÈÓ.
òEÏÂÁfiÓ ÙÈÓ˜ ó˜ ÁÈÁÓÒÛÎÔ˘ÛÈ Ùe ‰›Î·ÈÔÓ.
\EÓ¤¯˘Ú· öÊËÓ Ï‹„ÂÛı·È ηÙa ÙÔf˜ ÓfiÌÔ˘˜.
N.E.: ñ §¤ÂÈ fiÙÈ ‚Ú¤¯ÂÈ ¤Íˆ. ñ M·˜ › ӷ ¿Ì fiÔÙ ı¤ÏÔ˘ÌÂ.

MÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ·fi ¢ı‡ Û Ï¿ÁÈÔ

¨ 197
∫·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ·fi ¢ı‡ Û Ï¿ÁÈÔ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi
ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ (ÏÂÎÙÈÎfi, ‰ÔÍ·ÛÙÈÎfi ÎÙÏ., ·ÚÎÙÈÎÔ‡ ‹ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘), ηıÒ˜
Î·È ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Â˘ı‡ ÛÙÔÓ Ï¿ÁÈÔ ÏfiÁÔ (·ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË ÎÚ›Û˘ ‹ ÂÈı˘-
Ì›·˜, ¢ı›· ÂÚÒÙËÛË, ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË). ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Á›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ, ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο
Î·È ÛÙ· ÙÔÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·, ÛÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Î·È ÛÙȘ ÎÙËÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ:
1. √È Î‡ÚȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÎÚ›Û˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ÛÂ:
·) ∂ȉÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÏÂÎÙÈο, ÁÓˆÛÙÈο ‹ ·ÈÛıËÙÈο Ú‹Ì·Ù·, Ë ÔÔ›· ÂÎʤÚÂÙ·È Ì ÙËÓ ¤ÁÎÏÈÛË ÙÔ˘ ¢-
ı¤Ô˜ ÏfiÁÔ˘, fiÙ·Ó ÙÔ Ú‹Ì· ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ·ÚÎÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘, ‹ Ì ¢ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘
·ÓÙ› Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜, fiÙ·Ó ÙÔ Ú‹Ì· ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÈÛÙÔ-
ÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Ë ‰˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È Ë ‰˘ÓËÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢ı¤Ô˜ ÏfiÁÔ˘:

EY£Y™ §O°O™ ¶§A°IO™ §O°O™

√é‰bÓ ‰ÂfiÌÂı· ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. §¤ÁÔ˘ÛÈÓ ó˜ Ôé‰bÓ ‰¤ÔÓÙ·È ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ.


√é ‰›Î·È· ¿Û¯ÔÌÂÓ ñe ÙáÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ. òEÏÂÁÔÓ ¬ÙÈ Ôé ‰›Î·È· ¿Û¯ÔÈÂÓ ñe ÙáÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ.
∫ÂÓe˜ ï Êfi‚Ô˜ âÛÙ›Ó. òEÁÓˆÛ·Ó Ôî ÛÙÚ·ÙÈáÙ·È ¬ÙÈ ÎÂÓe˜ ï Êfi‚Ô˜ ÂúË.
√î ≠EÏÏËÓ˜ ÓÈÎáÛÈÓ. μ·ÛÈÏÂf˜ õÎÔ˘ÛÂÓ ¬ÙÈ Ôî ≠EÏÏËÓ˜ ÓÈΡáÂÓ.
\E‰˘Ó¿ÌËÓ iÓ âÁg ÛáÛ·È ÙÔÜÙÔÓ. ∂rÂÓ ¬ÙÈ â‰‡Ó·ÙÔ iÓ ÛáÛ·È ÙÔÜÙÔÓ.
√≈Ùˆ˜ iÓ ÌfiÓˆ˜ ì ÂåÚ‹ÓË ‚‚·›· Á¤ÓÔÈÙÔ. òEÏÂÁÔÓ ¬ÙÈ Ô≈Ùˆ˜ iÓ ÌfiÓˆ˜ ì ÂåÚ‹ÓË ‚‚·›· Á¤ÓÔÈÙÔ.

172 MEƒO™ ¢EYTEPO ∏ ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


‚) ∂ȉÈÎfi ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÏÂÎÙÈο, ‰ÔÍ·ÛÙÈο Î·È (Û·ÓÈfiÙÂÚ·) ÁÓˆÛÙÈο ‹ ·ÈÛıËÙÈο Ú‹Ì·Ù·:

EY£Y™ §O°O™ ¶§A°IO™ §O°O™

\Eı¤Ïˆ ÙÔÜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈÓ. òEÊË âı¤ÏÂÈÓ ÙÔÜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈÓ.


\EÓ ÌÂÁ¿Ïˇˆ ÎÈÓ‰‡Óˇˆ âṲ̂Ó. \EÓ ÌÂÁ¿Ïˇˆ ÎÈÓ‰‡Óˇˆ ìÁÔÜÓÙÔ ÂrÓ·È.
¡ÈÎfiÏÔ¯Ô˜ ÔÏÈÔÚÎÂÖÙ·È âÓ \A‚‡‰ˇˆ. òHÎÔ˘ÛÂÓ ¡ÈÎfiÏÔ¯ÔÓ ÔÏÈÔÚÎÂÖÛı·È âÓ \A‚‡‰ˇˆ.

Á) ∫·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÁÓˆÛÙÈο ‹ ·ÈÛıËÙÈο Ú‹Ì·Ù·:

EY£Y™ §O°O™ ¶§A°IO™ §O°O™

\EÁÁ‡˜ âÛÙÈÓ \AϤͷӉÚÔ˜. ™·ÙÈ‚·Ú˙¿Ó˘ öÁÓˆ âÁÁf˜ ùÓÙ· \AϤͷӉÚÔÓ.


\AÚ›ÛÙ·Ú¯Ô˜ ≥ÎÂÈ. ^O ‰’ FõÛıÂÙÔ \AÚ›ÛÙ·Ú¯ÔÓ ≥ÎÔÓÙ·.

2. √È Î‡ÚȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈı˘Ì›·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÙÂÏÈÎfi ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ Î·È ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· ‚Ô˘ÏËÙÈ-
ο, ÎÂÏ¢ÛÙÈο, ··ÁÔÚ¢ÙÈο, ¢¯ÂÙÈο ÎÙÏ.:

EY£Y™ §O°O™ ¶§A°IO™ §O°O™

¢È·‚·›ÓÂÙÂ, t ñ·ÛÈÛÙ·›, ÙeÓ ÔÙ·ÌfiÓ. ΔÔf˜ ñ·ÛÈÛÙa˜ ‰È·‚·›ÓÂÈÓ ÙeÓ ÔÙ·ÌeÓ âΤÏ¢ÛÂÓ.
∂úı Ûf Ê›ÏÔ˜ ìÌÖÓ Á¤ÓÔÈÔ. ∏û¯ÔÓÙÔ ·éÙeÓ Ê›ÏÔÓ ÛÊ›ÛÈ ÁÂÓ¤Ûı·È.

3. √È Â˘ı›˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¯È΋ ¤ÁÎÏÈÛË ‡ÛÙÂÚ·
·fi Ú‹Ì· ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ·ÚÎÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÓÒ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó, Û˘Ó‹ıˆ˜, ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‹ ÙËÓ ·ÔÚËÌ·ÙÈ΋ ˘ÔÙ·-
ÎÙÈ΋ Û ¢ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ú‹Ì· ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘:

EY£Y™ §O°O™ ¶§A°IO™ §O°O™

OéÎ ·åÛ¯‡Ó÷Ë ÙÔÏÌáÓ ÂÚd ηÏáÓ âÈÙË- \EÚˆÙ÷Ä Âå ÔéÎ ·åÛ¯‡ÓÔÌ·È ÙÔÏÌáÓ ÂÚd ηÏáÓ âÈÙˉ¢-
‰Â˘Ì¿ÙˆÓ ‰È·Ï¤ÁÂÛı·È; Ì¿ÙˆÓ ‰È·Ï¤ÁÂÛı·È.
Δ›ÓÔ˜ ‰ÂfiÌÂÓÔ˜ ≥ÎÂȘ; ΔÈÛ۷ʤÚÓ˘ õÚÂÙÔ ·éÙeÓ Ù›ÓÔ˜ ‰ÂfiÌÂÓÔ˜ ≥ÎÔÈ.
¶·Ú·‰áÌÂÓ ∫ÔÚÈÓı›ÔȘ ÙcÓ fiÏÈÓ; ΔeÓ ıÂeÓ â‹ÚÔÓÙÔ Âå ·Ú·‰ÔÖÂÓ ∫ÔÚÈÓı›ÔȘ ÙcÓ fiÏÈÓ.

1
4. √È ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ı¤Ô˜ ÏfiÁÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÛÙÔÓ Ï¿ÁÈÔ ÏfiÁÔ . ™¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ¤ÁÎÏÈÛË ÂÎÊÔÚ¿˜:

1. °È· ÙÔ˘˜ ˘ÔıÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙÔÓ Ï¿ÁÈÔ ÏfiÁÔ ‚Ï. ¨ 185, ˘ÔÛËÌ. 16Á.

KEº∞§∞πO ¢΄ O EY£Y™ KAI O ¶§A°IO™ §O°O™ 173


·) ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Ú‹Ì· ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ·ÚÎÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÁÎÏÈÛË ÙÔ˘ ¢ı¤Ô˜ ÏfiÁÔ˘, ÂÓÒ Á›-
ÓÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜, ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È:

EY£Y™ §O°O™ ¶§A°IO™ §O°O™

μÔ‡ÏÔÌ·È ÙÔÜÙÔÓ ·ıÂÖÓ zÓ ôÍÈfi˜ âÛÙÈ. §¤ÁÂÈ ¬ÙÈ ‚Ô‡ÏÂÙ·È ÙÔÜÙÔÓ ·ıÂÖÓ zÓ ôÍÈfi˜ âÛÙÈ.
√î ôÚ¯ÔÓÙ˜, âaÓ ·îÚÂıáÛÈ ñe ÙáÓ Ô- ºËÛd ÙÔf˜ ôÚ¯ÔÓÙ·˜, âaÓ ·îÚÂıáÛÈ ñe ÙáÓ ÔÏÈÙáÓ,
ÏÈÙáÓ, ηÙa ÓfiÌÔÓ ôÚ¯Ô˘ÛÈÓ. ηÙa ÓfiÌÔÓ ôÚ¯ÂÈÓ.
≠IÓ· ‰’ öÙÈ Î·d ôÌÂÈÓÔÓ Ì¿ıËÙÂ, ÙÔ‡ÙÔ˘ §¤ÁÂÈ ¬ÙÈ, ¥Ó· ‰’ öÙÈ Î·d ôÌÂÈÓÔÓ Ì¿ıˆÛÈ, ÙÔ‡ÙÔ˘ ≤ÓÂη
≤ÓÂη Ï›ˆ Ϥ͈. Ï›ˆ ϤÍÂÈ.

‚) ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Ú‹Ì· ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙË ‰˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‹ ÙË ‰˘ÓËÙÈ΋
¢ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢ı¤Ô˜ ÏfiÁÔ˘, ÂÓÒ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó, Û˘Ó‹ıˆ˜, ÙËÓ ·Ï‹ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‹ ÙËÓ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ (Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ
·ÔÚÈÛÙÔÏÔÁÈÎfi iÓ) Û ¢ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘Ø ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ ·ÔÚÈÛÙÔÏÔÁÈÎfi iÓ ¯¿ÓÂÙ·È. AÓ
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Á›ÓÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜.

EY£Y™ §O°O™ ¶§A°IO™ §O°O™

√é‰b ӷܘ âÛÙÈÓ Fw ÛˆıÂÖÌÂÓ iÓ Ê‡ÁÔÓÙ˜. ∂rÂÓ ·éÙÔÖ˜ ¬ÙÈ Ôé‰b ӷܘ qÓ Fw ÛˆıÂÖÂÓ iÓ Ê‡ÁÔÓÙ˜.
√é‰¤Ó ÌÔÈ Ì¤ÏÂÈ zÓ Ï¤ÁÂȘ. \AÂÎÚ›Ó·Ùfi ÌÔÈ ¬ÙÈ Ôé‰bÓ ·éÙˇá ̤ÏÔÈ zÓ Ï¤ÁÔÈÌÈ.
\EÂȉaÓ ‰ÂÈÓ‹ÛËÙÂ, ¿ÓÙ˜ àÓ··‡ÂÛıÂ. ¶·Ú‹ÁÁÂÈÏ·Ó, âÂȉc ‰ÂÈÓ‹Û·ÈÂÓ, ¿ÓÙ·˜ àÓ··‡Â-
Ûı·È.

°ÂÓÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ

·) ™ÙÔÓ Ï¿ÁÈÔ ÏfiÁÔ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ë ·Ï‹ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ Î‡ÚȈÓ
ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ ¢ı¤Ô˜ ÏfiÁÔ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Ë ·Ï‹ ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È Ë ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ (Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ·ÔÚÈ-
ÛÙÔÏÔÁÈÎfi iÓ) ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚ¢ԢÛÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ı¤Ô˜ ÏfiÁÔ˘, fiÙ·Ó Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙËÚ› ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÛÙ¿ÛË
Û’ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÈËÁÂ›Ù·È (ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÚfiÙ·Û˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ Úfi-
Ù·Û˘ Î·È fi¯È ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·) ‹ fiÙ·Ó Î¿ÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ‚¤‚·ÈÔ ‹ ˆ˜ ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ·:
hHÓ âd ¶ÔÙ›‰·È·Ó úˆÛÈÓ \AıËÓ·ÖÔÈ, ☠ÙcÓ \AÙÙÈÎcÓ âÛ‚·Ïá. → ^Y¤Û¯ÂÙÔ ·éÙÔÖ˜, jÓ âd ¶ÔÙ›‰·È·Ó úˆÛÈÓ
\AıËÓ·ÖÔÈ, ☠ÙcÓ \AÙÙÈÎcÓ âÛ‚·ÏÂÖÓ. [·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹]
¶ÔÏÈÔÚÎÔ‡ÌÂı· âd ÏfiÊÔ˘. → √î ‰b öÏÂÁÔÓ ¬ÙÈ ÔÏÈÔÚÎÔÜÓÙ·È âd ÏfiÊÔ˘. [‚¤‚·ÈÔ]
^H ÁˆÚÁ›· ÊÈÏ¿ÓıÚˆfi˜ âÛÙÈ Ù¤¯ÓË. → \EÁÒ ÛÔÈ öÏÂÁÔÓ ¬ÙÈ ì ÁˆÚÁ›· ÊÈÏ¿ÓıÚˆfi˜ âÛÙÈ Ù¤¯ÓË. [‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·Ï‹-
ıÂÈ·]

‚) H ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ·fi ¢ı‡ Û Ï¿ÁÈÔ ÂÍ·Ú-
Ù¿Ù·È ·fi ÙÔ ÔÈÔ˜ ÌÂٷʤÚÂÈ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· Î·È Û ÔÈÔÓ:
E˘ı‡˜ ÏfiÁÔ˜: \EÁg ÙÔÜÙÔ ñÌĘ ‰È‰¿Íˆ.
¶Ï¿ÁÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜: òEÏÂÁ ¬ÙÈ ·éÙe˜ ÙÔÜÙÔ ìÌĘ ‰È‰¿ÍÔÈ.
òEÏÂÁ ¬ÙÈ ·éÙe˜ ÙÔÜÙÔ ·éÙÔf˜ ‰È‰¿ÍÔÈ.
òEÏÂÁ˜ ¬ÙÈ Ûf ÙÔÜÙÔ ìÌĘ ‰È‰¿ÍÔȘ.
ÎÙÏ.

174 MEƒO™ ¢EYTEPO H ™YN¢E™H TøN ¶POTA™EøN


¶INAKA™ 17. METATPO¶H TOY §O°OY A¶O EY£Y ™E ¶§A°IO

EY£Y™ §O°O™ ¶§A°IO™ §O°O™

EI¢O™ ¶POTA™H™ MOPºH §O°OY PHMATA E•APTH™H™

EȉÈ΋ ÚfiÙ·ÛË §ÂÎÙÈο, ÁÓˆÛÙÈο, ·ÈÛıËÙÈο

1. K‡ÚÈ· ÎÚ›Û˘ EȉÈÎfi ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ §ÂÎÙÈο, ‰ÔÍ·ÛÙÈο ηÈ


(Û·ÓÈfiÙÂÚ·) ÁÓˆÛÙÈο, ·ÈÛıËÙÈο
K·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ °ÓˆÛÙÈο, ·ÈÛıËÙÈο

BÔ˘ÏËÙÈο, ÎÂÏ¢ÛÙÈο, ··ÁÔÚ¢ÙÈο,


II. K‡ÚÈ· ÂÈı˘Ì›·˜ TÂÏÈÎfi ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ
¢¯ÂÙÈο ÎÙÏ.

EÚˆÙËÌ·ÙÈο, ·ÔÚ›·˜, ·ÈÛıËÙÈο,


III. E˘ı›· ÂÚÒÙËÛË ¶Ï¿ÁÈ· ÂÚÒÙËÛË
ÁÓˆÛÙÈο, ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÎÙÏ.

¢Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· (‰È·ÙËÚ› ÙËÓ


¤ÁÎÏÈÛË ÙÔ˘ ¢ı¤Ô˜ ÏfiÁÔ˘) AÚÎÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜
¢Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· (‰È·ÙËÚ› ÙË
IV. ¢Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ‰˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‹ ÙË ‰˘ÓËÙÈ΋
¢ÎÙÈ΋)
IÛÙÔÚÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜
¢Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· (ÂÎʤÚÂÙ·È ÌÂ
¢ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘
·ÓÙ› Ù˘ ·Ï‹˜ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‹
Ù˘ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜)

KEº∞§∞πO ¢΄ O EY£Y™ KAI O ¶§A°IO™ §O°O™ 175