You are on page 1of 3

¶……‰{……±…, 17.01.2011 ∫…‰ 23.01.

2011

=SS… x™……™……±…™… ®…v™…|…n˘‰∂˜…, V…§…±…{…÷Æ˙


®…v™…|…n‰˘∂… =SS… x™……™……±…™… B¥…∆ Æ˙…V™… E‰Ú  V…±…… x™……™……±…™…… ®… ]ı≈…∆∫…±…‰]ıÆ˙, ∫…Ω˛…™…EÚ O…xl…{……±…, ∂…“Q…±…‰J…EÚ O…‰b˜-2,
∂…“Q…±…‰J…EÚ O…‰b˜-3, ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3, ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 (Ω˛…b˜«¥…‰™…Æ˙ ]ı‰ Cx… ∂…™…x…) B¥…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 (<∆ M±…∂… x……‰<∆M…)
|…¥…M…« E‰Ú  x…™… ®…i…  Æ˙HÚ {…n˘… {…Æ˙  x…™…÷ HÚ Ω˛‰i…÷  ¥…Y… {i…
+…¥…‰n˘x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +∆ i…®…  i… l… : 18.02.2011 |……Æ˙∆ ¶…EÚ {…Æ˙“I……  n˘x……∆EÚ : 13.03.2011

®…v™…|…n‰˘∂… =SS… x™……™……±…™… B¥…∆ Æ˙…V™… E‰Ú  V…±…… x™……™……±…™…… ®… ]ı≈…∆∫…±…‰]ıÆ˙, ∫…Ω˛…™…EÚ O…∆l…{……±…, ∂…“Q…±…‰J…EÚ O…‰b˜-2, ∂…“Q…±…‰J…EÚ O…‰b˜- 10. +…¥…‰n˘EÚ…Â ∫…‰  x…¥…‰n˘x… Ω˛Ë  EÚ +…Ïx…±……<x… +…¥…‰n˘x… EÚ“ {……¥…i…“ {…fiπ`ˆ EÚ“ |… i… ¶… ¥…π™… E‰Ú  ±…B ∫…∆¶……±… EÚÆ˙ Æ˙J…Â*
3, ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3, ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 (Ω˛…b˜«¥…‰™…Æ˙ ]ı‰ Cx… ∂…™…x…) B¥…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 (<∆ M±…∂… x……‰<∆M…) |…¥…M…« E‰Ú  x…™… ®…i…  Æ˙HÚ {…n˘… 11. B‰∫…‰ +…¥…‰n˘x… ∫¥…“EÚ…Æ˙ x…Ω˛”  EÚB V……B∆M…‰  V…xΩ˛Â +…Ïx…±……<x… ¶…Æ˙x…‰ E‰Ú §……n˘  |…∆]ı ±…‰EÚÆ˙ B®…{…“+…Ïx…±……<x… E‰Ú {……∫… b˜…EÚ ™……  EÚ∫…“
{…Æ˙  x…™…÷ HÚ Ω˛‰i…÷ <SUÙ÷EÚ =®®…“n˘¥……Æ˙… E‰Ú +…Ïx…±……<x… +…¥…‰n˘x… {…j… +…®…∆ j…i…  EÚ™…‰ V……i…‰ Ω˛È* +x™… ®……v™…®… ∫…‰ ¶…‰V…… V……BM……* {……‰]ı«±… ∂…÷±EÚ E‰Ú  ±…B  EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ˙ EÚ… b˜≈…}]ı ¶…“ ∫¥…“EÚ…Æ˙ x…Ω˛” Ω˛…‰M……* B‰∫…… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ <xΩ˛Â
J…hb˜ "+' ®……x™… x… EÚÆ˙i…‰ Ω˛÷B  x…Æ˙∫i… EÚÆ˙  n˘™…… V……¥…‰M…… +…ËÆ˙ =∫…EÚ“  V…®®…‰n˘…Æ˙“ +…¥…‰n˘EÚ EÚ“ Ω˛“ ®……x…“ V……¥…‰M…“*
+…Ïx…±……<x… +…¥…‰n˘x… ¶…Æ˙x…‰ E‰Ú  x…n˘Ê∂… +…ËÆ˙  ¥… v… x……‰]ı- ™… n˘ +…{…EÚ…‰ +…Ïx…±……<x… °Ú…®…« ¶…Æ˙x…‰ ®… EÚ…‰<« ∫…®…∫™…… +…i…“ Ω˛Ë i……‰ x…“S…‰ n˘∂……«B M…B n˘⁄Æ˙¶……π… x…∆§…Æ˙… {…Æ˙ i…iEÚ…±… ∫…∆{…E«Ú EÚÆ˙Â*
1. EfiÚ{…™…… +…¥…‰n˘x… {…j… ¶…Æ˙x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ ∫……¥…v……x…“{…⁄¥…«EÚ  x…n˘Ê∂…… EÚ…‰ {…g ±…Â* +…{…  x…n˘Ê∂… {…÷ ∫i…EÚ… |…¥…‰∂… {…Æ˙“I……  ±…∆EÚ ∫…‰ b˜…=x… B®…{…“+…Ïx…±……<x…  ±… ®…]ı‰b˜
±……‰b˜ EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ Ω˛È*  x…∞¸{…®… ∂…… {…∆M… ®……ϱ…,
2. +…¥…‰n˘x… {…j…  ¥…Y……{…x…  n˘x……∆EÚ ∫…‰  n˘x……∆EÚ 18.02.2011 EÚ…‰ Æ˙… j… 12:00 §…V…‰ i…EÚ +…Ïx…±……<x… ¶…Æ˙‰ V…… ∫…EÚi…‰ Ω˛È*  u˘i…“™… i…±…, +Ω˛®…n˘{…÷Æ˙,
{……‰]ı«±… ∂…÷±EÚ:- Ω˛…‰∂…∆M……§……n˘ Æ˙…‰b˜, ¶……‰{……±… - 402026
3. |…i™…‰EÚ +…¥…‰n˘EÚ EÚ…‰ 40/- Ø˚. {……‰]ı«±… ∂…÷±EÚ n˘‰™… Ω˛…‰M……* °Ú…‰x… (0755) 4019400-06, 4019430
{……‰]ı«±… ∂…÷±EÚ E‰Ú + i… Æ˙HÚ  EÚ∫…“ ¶…“ ∞¸{… ®… +x™… EÚ…‰<« Æ˙… ∂… EÚ… ¶…÷M…i……x… x…Ω˛” EÚÆ˙x…… Ω˛Ë* ™… n˘  EÚ™……‰∫EÚ v……Æ˙EÚ u˘…Æ˙… + i… Æ˙HÚ J…hb˜ "§…'
Æ˙… ∂… EÚ“ ®……∆M… EÚ“ V……i…“ Ω˛Ë i……‰ B®…{…“+…Ïx…±……<x… E‰Ú  x…®x… n˘⁄Æ˙¶……π… x…∆§…Æ˙… {…Æ˙ ∫…∆{…E«Ú EÚÆ˙  ∂…EÚ…™…i… n˘V…« EÚÆ˙… ∫…EÚi…‰ Ω˛È* ]ı≈…∆∫…±…‰]ıÆ˙, ∫…Ω˛…™…EÚ O…xl…{……±…, ∂…“Q…±…‰J…EÚ O…‰b˜-2, ∂…“Q…±…‰J…EÚ O…‰b˜-3, ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 (Ω˛…b˜«¥…‰™…Æ˙ ]ı‰ Cx… ∂…™…x…) ∫…Ω˛…™…EÚ
n˘⁄Æ˙¶……π… GÚ. (0755) 4019400-406, 4019430 O…‰b˜-3 B¥…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 (<∆ M±…∂… x……‰<∆M…) |…¥…M…« E‰Ú  x…™… ®…i… {…n˘… EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…
+…Ïx…±……<x… +…¥…‰n˘x… ¶…Æ˙x…‰ ∫…∆§…∆v…“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« V……x…EÚ…Æ˙“ :- (I) {…n˘x……®…, ¥…‰i…x…®……x… i…l…… +Ω˛«i……™… :-
+…¥…‰n˘x… {…j… ¥…‰§…∫……<]ı https://www.mponline.gov.in B¥…∆ https://www.mphighcourt.nic.in˘ {…Æ˙ +…Ïx…±……<x… {…n˘x……®… B∆¥… ¥…‰i…x…®……x…  Æ˙HÚ {…n˘ x™…⁄x…i…®… ∂…ËI… h…EÚ B¥…∆ i…EÚx…“EÚ“ +Ω˛«i…… + i… Æ˙HÚ ™……‰M™…i……
={…±…§v… Ω˲* +…¥…‰n˘x… {…Æ˙“I…… °Ú…®…« +…Ïx…±……<x… ¶…Æ˙EÚÆ˙ ®…v™…|…n˘‰∂… Æ˙…V™… E‰Ú  V…±……, i…Ω˛∫…“±… B¥…∆ §±……EÚ B¥…∆ E÷ÚUÙ O……®… {…∆S……™…i…
∫i…Æ˙ {…Æ˙ ∫l…… {…i… B®…{…“ +…Ïx…±……<x… E‰Ú + v…EfiÚi…  EÚ™……‰∫EÚ…Â E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* B®…{…“ +…Ïx…±……<x… E‰Ú + v…EfiÚi… (1) ]ı≈…∆∫…±…‰]ıÆ˙ 07 1. ®……x™…i…… |……{i…  ¥…∂¥… ¥…t…±…™… ∫…‰  ¥… v… EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ B{±…“E‰Ú∂…x…
9300-34800+ ∫x……i…EÚ {…Æ˙“I…… =k…“h…«* EÚ… Y……x…
 EÚ™……‰∫EÚ…Â EÚ“ ∫…⁄S…“ E‰Ú  ±…B https://www.mponline.gov.in, {…Æ˙ Authorized Kiosk list Link n˘‰J…Â*
<∆]ıÆ˙x…‰]ı EËÚ°‰Ú ™…… ∫¥…™…∆ P…Æ˙ §…Ë`ˆ‰ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ u˘…Æ˙… <∆]ıÆ˙x…‰]ı E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ +…¥…‰n˘x… °Ú…®…« ¶…Æ˙x…‰ EÚ“  ¥… v…:- O…‰b˜ {…‰ 3200 (=SS… x™……™……±…™…) 2.  Ω˛xn˘“ ¥… +∆O…‰V…“ EÚ… Y……x…*

+…¥…‰n˘EÚ https://www.mponline.gov.in B¥…∆ https://www.mphighcourt.nic.in˘ ¥…‰§…∫……<]ı E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ Ω˛…‰®… {…‰V… (2) ∫…Ω˛…™…EÚ O…xl…{……±… 01 1. ®……x™…i…… |……{i…  ¥…∂¥… ¥…t…±…™… ∫…‰ ±……™…•…‰Æ˙“
{…Æ˙ Citizen Services x……M… Æ˙EÚ ∫…‰¥……B∆  C±…EÚ EÚÆ˙ <∫…E‰Ú ={…Æ˙…∆i… Application  ±…∆EÚ {…Æ˙ V……EÚÆ˙ §…]ıx… EÚ…‰  C±…EÚ EÚÆ˙Â* 5200-20200+ ∫……∆<∫… ®… ∫x……i…EÚ {…Æ˙“I…… =k…“h…«*
+§… =∫…‰ ™…Ω˛…ƒ i…“x… +…Ï{∂…x…  n˘J……<« n˘ÂM…‰‰* O…‰b˜ {…‰ 2800 2. EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ B{±…“E‰Ú∂…x… EÚ… Y……x…*
Click here to Open Application form (=SS… x™……™……±…™…) 3.  ¥… v… ∫x……i…EÚ EÚ…‰ |……l… ®…EÚi……*
Pay for unpaid Application (3) ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 01 1. ®……x™…i…… |……{i…  ¥…∂¥… ¥…t…±…™… ∫…‰ §…“.∫…“.B./
Click here to view advertisement (Ω˛…b˜«¥…‰™…Æ˙ ]ı‰ Cx… ∂…™…x…) §…“.B∫…∫…“.(EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ ∫……<∆∫…/<±…‰C]ı≈…Ï x…C∫…) {…Æ˙“I……
+…¥…‰n˘EÚ <∆]ıÆ˙x…‰]ı EËÚ°‰Ú E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ™…… P…Æ˙ §…Ë`ˆË ∫¥…™…∆ ¶…“ +{…x…… °Ú…®…« ¶…Æ˙ ∫…EÚi…… Ω˛Ë* +…¥…‰n˘EÚ °Ú…®…« ¶…Æ˙x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ Click 5200-20200+ =k…“h…«* ™…… ®……x™…i…… |……{i… {……Ï ±…]ı‰ Cx…EÚ
here to view Advertisement EÚ…‰  C±…EÚ EÚÆ˙ n˘“ M…<« ∫…®…∫i… V……x…EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙ ∂…i……Á EÚ…‰ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ {…g ±…Â* <∫…E‰Ú ={…Æ˙…∆i… O…‰b˜ {…‰ 1900 ®…Ω˛… ¥…t…±…™… ∫…‰ <±…‰C]ı≈…Ï x…C∫…/EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ ®…  b˜{±……‰®……*
Ω˛“ +…¥…‰n˘x… Click here to Open Application form EÚ…‰  C±…EÚ EÚÆ˙Â* <∫…E‰Ú ={…Æ˙…∆i… +…¥…‰n˘EÚ EÚ…‰ ∫GÚ“x… {…Æ˙ °Ú…®…«  n˘J……<« (=SS… x™……™……±…™…) 2. Ω˛…b˜«¥…‰™…Æ˙ ®…‰x]ı‰x…‰x∫… EÚ… EÚ®… ∫…‰ EÚ®… 3
n˘‰M……* +…¥…‰n˘EÚ EÚ…‰ °Ú…®…« ®… ®……∆M…“ M…<« ∫…®…∫i… V……x…EÚ… Æ™…… EÚ…‰ ∫…Ω˛“-∫…Ω˛“ ¶…Æ˙x…… + x…¥……™…« Ω˛Ë* +…¥…‰n˘EÚ EÚ…‰ °Ú…®…« {…fiπ`ˆ {…Æ˙ x…“S…‰ ¥…π…« EÚ… +x…÷¶…¥…*
EÚ“ +…‰Æ˙ BEÚ §…]ıx… Browse  n˘J……<« n˘‰M……* <∫…®… +…¥…‰n˘EÚ EÚ…‰ +{…x…… °Ú…‰]ı…‰-Ω˛∫i……I…Æ˙ ∫… Ω˛i… +]ıËS… EÚÆ˙x…… Ω˛Ë* <∫… §…]ıx… E‰Ú
x…“S…‰ +…¥…‰n˘EÚ EÚ…‰ °Ú…‰]ı…‰-Ω˛∫i……I…Æ˙ E‰Ú (|……∞¸{… Ω˛‰i…÷ <∫…  ±…∆EÚ {…Æ˙  C±…EÚ EÚÆ˙‰ link)  n˘J……<« n˘‰M…“* hyperlink EÚ…‰  C±…EÚ EÚÆ˙x…‰ (4) ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 |…¥…M…« 65 1. ®……x™…i…… |……{i…  ¥…∂¥… ¥…t…±…™… ∫…‰ ∫x……i…EÚ 1. EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ Ω˛…b˜«¥…‰™…Æ˙/
5200-20200+ {…Æ˙“I…… =k…“h…«* ∫……Ï}]ı¥…‰™…Æ˙ EÚ… Y……x…
{…Æ˙ °Ú…‰]ı…‰ Ω˛∫i……I…Æ˙ E‰Ú °Ú…®…Ê]ı EÚ…  |…∆]ı ±…‰EÚÆ˙ = S…i… ∫l……x… {…Æ˙ °Ú…‰]ı…‰  S…{…EÚ…EÚÆ˙ =∫…E‰Ú x…“S…‰ Ω˛∫i……I…Æ˙ EÚÆ˙Â* <∫…E‰Ú ={…Æ˙…∆i… =HÚ
°Ú…®…Ê]ı EÚ…‰ ∫EËÚx… EÚÆ˙ jpg ™…… gif °Ú…®…Ê]ı ®… Ω˛“ ∫…‰¥… EÚÆ˙Â* +§… +…¥…‰n˘EÚ Browse §…]ıx…  C±…EÚ EÚÆ˙ <∫…E‰Ú ={…Æ˙…∆i…  V…∫… O…‰b˜ {…‰ 1900 2. ®……x™…i…… |……{i… §……‰b˜«/∫…∆∫l…… ∫…‰  Ω˛xn˘“ B¥…∆ +O…‰V…“ 2. b˜…]ı… Bx]ı“≈ +…Ï{…Æ˙∂‰ …x…
b˜…™…Æ˙‰C]ı≈“ ®… +…¥…‰n˘EÚ x…‰ +{…x…… °Ú…‰]ı…‰ Ω˛∫i……I…Æ˙ ∫EËÚx… EÚÆ˙ ∫…‰¥…  EÚ™…… Ω˛Ë* =∫… b˜…™…Æ˙‰C]ı≈“ ∫…‰ +{…x…… °Ú…‰]ı…‰ Ω˛∫i……I…Æ˙  ∫…±…‰C]ı EÚÆ˙ (=SS… x™……™……±…™…) ]ı…™… {…∆M… {…Æ˙“I…… =k…“h…«* EÚ… Y……x…
3. ®….|…. ∂……∫…x… u˘…Æ˙… ®……x™…i…… |……{i… ∫…∆∫l…… ∫…‰
+]ıËS… EÚÆÂ˙*
+…¥…‰n˘EÚ °Ú…®…« EÚ…‰ {…⁄h…« ∞¸{… ∫…‰ ¶…Æ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ =∫…‰ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ {…g ±… +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ∫…÷ x… ∂S…i… EÚÆ˙ ±…  EÚ °Ú…®…« ®… V……‰ ¶…“ V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ B{±…“E‰Ú∂…x… ®…  b˜{±……‰®…… EÚ…‰∫…« =k…“h…«*
¶…Æ˙“ M…<« Ω˲ ¥…Ω˛ ∫…Ω˛“ Ω˲* ™… n˘ °Ú…®…« ®… EÚ…‰<« M…±…i… V……x…EÚ…Æ˙“ ¶…Æ˙ n˘“ M…<« Ω˛Ë i……‰ {…÷x…: =∫…‰ `ˆ“EÚ EÚÆ˙ ±…Â* <∫…E‰Ú ={…Æ˙…∆i… Ω˛“ (5) ∂…“Q…±…‰J…EÚ O…‰b˜-2 73 1. ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x… u˘…Æ˙… ®……x™…i…… |……{i… §……‰b˜«/∫…∆∫l…… +∆O…‰V…“ ]ı…™… {…∆M… EÚ… Y……x…
Submit §…]ıx… n˘§……B∆* <∫…∫…‰ +…¥…‰n˘EÚ EÚ…‰ BEÚ +…¥…‰n˘x… °Ú…®…« x…∆§…Æ˙ |……{i… Ω˛…‰M……* <∫…E‰Ú ={…Æ˙…∆i… +…¥…‰n˘EÚ {……‰]ı«±… ∂…÷±EÚ E‰Ú 5200-20200+ ∫…‰ Ω˛…™…Æ˙ ∫…‰E‰Úhb˜Æ˙“ ∫E⁄Ú±… |…®……h… {…j… +l…¥…… 10+2
¶…÷M…i……x… E‰Ú  ±…B Proceed to Payment §…]ıx… n˘§……BM…… i……‰ =∫…‰ {……‰]ı«±… ∂…÷±EÚ ¶…÷M…i……x… Ω˛‰i…÷ n˘…‰ +…{∂…x…  n˘J……<« n˘ÂM…‰ :- O…‰b˜ {…‰ 2800 {…r˘ i… ∫…‰ Ω˛…™…Æ˙ ∫…‰E‰Úhb˜Æ˙“ {…Æ˙“I…… =k…“h…«*
1. G‰Ú b˜]ı EÚ…b˜«* ( V…±…… x™……™……±…™…) 2. ®….|…. ∂……∫…x… u˘…Æ˙… ®……x™…i…… |……{i… §……‰b˜«/∫…∆∫l…… ∫…‰
2. <∆]ıÆ˙x…‰]ı §…È EÚ∆M…*  Ω˛xn˘“ ]ı…™… {…∆M… {…Æ˙“I…… =k…“h…«*
3. G‰Ú b˜]ı EÚ…b˜« E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ {……‰]ı«±… ∂…÷±EÚ EÚ… ¶…÷M…i……x… :- +…¥…‰n˘EÚ  EÚ∫…“ ¶…“ <∆]ıÆ˙x…‰]ı EËÚ°‰Ú ™…… P…Æ˙ §…Ë`ˆ‰ ¶…“ ∫¥…™…∆ <∆]ıx…x…‰]ı 3. ®….|…. ∂……∫…x… u˘…Æ˙… ®……x™…i…… |……{i… §……‰b˜«/∫…∆∫l…… ∫…‰
E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ u˘…Æ˙… +{…x…… °Ú…®…« ¶…Æ˙ ∫…EÚi…… Ω˛Ë* °Ú…®…« ¶…Æ˙x…‰ E‰Ú ={…Æ˙…∆i… {……‰]ı«±… ∂…÷±EÚ EÚ… ¶…÷M…i……x…  EÚ∫…“ ¶…“ §…ÈEÚ E‰Ú  Ω˛xn˘“ ∂…“Q…±…‰J…x… {…Æ˙“I…… 100 ∂…§n˘ |… i…  ®… x…]ı
G‰Ú b˜]ı EÚ…b˜« E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˛Ë* +…¥…‰n˘EÚ u˘…Æ˙… °Ú…®…« ¶…Æ˙x…‰ E‰Ú ={…Æ˙…∆i… {……‰]ı«±… ∂…÷±EÚ EÚ… ¶…÷M…i……x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B EÚ“ M… i… ∫…‰ =k…“h…«*
Proceed to Payment §…]ıx… n˘§……x…‰ {…Æ˙ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ ∫GÚ“x… {…Æ˙ ∫]ı‰]ı §…ÈEÚ +…Ï°Ú < hb˜™…… (B∫…§…“+…<«) EÚ… {…‰®…Â]ı M…‰]ı¥…‰  n˘J……<« 4. ®….|…. ∂……∫…x… u˘…Æ˙… ®……x™…i…… |……{i… ∫…∆∫l…… ∫…‰
n˘‰M……* <∫…®… G‰Ú b˜]ı EÚ…b˜« EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… ¶…Æ˙x…‰ E‰Ú ={…Æ˙…∆i… EÚx°Ú®…« §…]ıx… n˘§……EÚÆ˙ {……‰]ı«±… ∂…÷±EÚ EÚ… ¶…÷M…i……x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˛Ë* EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ B{±…“E‰Ú∂…x… ®…  b˜{±……‰®…… EÚ…‰∫…« =k…“h…«*
+…¥…‰n˘EÚ EÚ…‰ {……‰]ı«±… ∂…÷±EÚ ¶…÷M…i……x… |… GÚ™…… ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ {…⁄h…« Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙…<Vb˜ Æ˙∫…“n˘ |……{i… Ω˛…‰M…“*  V…∫… {…Æ˙ =∫…EÚ“ (6) ∂…“Q…±…‰J…EÚ O…‰b˜-3 226 1. ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x… u˘…Æ˙… ®……x™…i…… |……{i… §……‰b˜«/∫…∆∫l…… +∆O…‰V…“ ]ı…™… {…∆M… EÚ… Y……x…
]ı≈…∆V…‰C∂…x… ∫…∆§…∆v…“ V……x…EÚ…Æ˙“ ¶…“ +∆ EÚi… Ω˛…‰M…“* +…¥…‰n˘EÚ <∫… Æ˙∫…“n˘ EÚ…‰ ∫…∆¶……±…EÚÆ˙ Æ˙J…Â* 5200-20200+ ∫…‰ Ω˛…™…Æ˙ ∫…‰E‰Úhb˜Æ˙“ ∫E⁄Ú±… |…®……h… {…j… +l…¥…… 10+2
4. <∆]ıÆ˙x…‰]ı §…È EÚ∆M… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ {……‰]ı«±… ∂…÷±EÚ EÚ… ¶…÷M…i……x… :- +…¥…‰n˘EÚ S……Ω˛‰ i……‰ ∫¥…™…∆ P…Æ˙ §…Ë`ˆ‰ <∆]ıÆ˙x…‰]ı ™…… <∆]ıÆ˙x…‰]ı EËÚ°‰Ú E‰Ú O…‰b˜ {…‰ 1900 B¥…∆ {…r˘ i… ∫…‰ Ω˛…™…Æ˙ ∫…‰E‰Úhb˜Æ˙“ {…Æ˙“I…… =k…“h…«*
®……v™…®… ∫…‰ °Ú…®…« ¶…Æ˙EÚÆ˙ {……‰]ı«±… ∂…÷±EÚ EÚ… ¶…÷M…i……x… <∆]ıÆ˙x…‰]ı §…È EÚ∆M… ∫…÷ ¥…v…… ∫…‰ EÚÆ˙ ∫…EÚi…… Ω˛Ë* <∫…E‰Ú  ±…B +…¥…‰n˘EÚ E‰Ú {……∫… ∫]ı‰]ı  ¥…∂…‰π… ¥…‰i…x… 125/- 2. ®….|…. ∂……∫…x… u˘…Æ˙… ®……x™…i…… |……{i… §……‰b˜«/∫…∆∫l…… ∫…‰
§…ÈEÚ +…Ï°Ú <∆ b˜™……, ∫]ı‰]ı §…ÈEÚ +…Ï°Ú <∆n˘…ËÆ˙ +l…¥…… ™…⁄ x…™…x… §…ÈEÚ +…Ï°Ú <∆ b˜™…… EÚ“ x…‰]ı§…È∆ EÚ∆M… ∫…÷ ¥…v…… Ω˛…‰x…… + x…¥……™…« Ω˛Ë* +…¥…‰n˘EÚ ( V…±…… x™……™……±…™…)  Ω˛xn˘“ ]ı…™… {…∆M… {…Æ˙“I…… =k…“h…«*
°Ú…®…« ¶…Æ˙x…‰ E‰Ú ={…Æ˙…∆i… Proceed to Payment §…]ıx… n˘§……BM…… ™…Ω˛…ƒ {…Æ˙ =∫…‰ <∆]ıÆ˙x…‰]ı §…È EÚM… +…{∂…x…  n˘J……<« n˘‰M……* <∫…‰  C±…EÚ 3. ®….|…. ∂……∫…x… u˘…Æ˙… ®……x™…i…… |……{i… §……‰b˜«/∫…∆∫l…… ∫…‰
EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ¥…Ω˛ +{…x…‰ §…ÈEÚ u˘…Æ˙… |…n˘…x… ™…⁄V…Æ˙ +…<«.b˜“. {……∫…¥…b˜« b˜…±…EÚÆ˙ ±…… M…x… Ω˛…‰M……* <∫… |… GÚ™…… ∫…‰ +…¥…‰n˘EÚ +{…x…‰ §…ÈEÚ  Ω˛xn˘“ ∂…“Q…±…‰J…x… {…Æ˙“I…… 80 ∂…§n˘ |… i…  ®… x…]ı EÚ“
BEÚ…=∆]ı ∫…‰ ∂…÷±EÚ EÚ… ¶…÷M…i……x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… Ω˛Ë* ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ ¶…÷M…i……x… |… GÚ™…… {…⁄h…« Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ +…¥…‰n˘EÚ EÚ…‰ ∫GÚ“x… {…Æ˙ {……¥…i…“ M… i… ∫…‰ =k…“h…«*
x…∆§…Æ˙ +…ËÆ˙ +…¥…‰n˘EÚ EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…  n˘J……<« n˘‰M……* <∫…EÚ…  |…∆]ı +¥…∂™… ±…Â* 4. ®….|…. ∂……∫…x… u˘…Æ˙… ®……x™…i…… |……{i… ∫…∆∫l…… ∫…‰ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙
5. B®…{…“+…Ïx…±……<x…  EÚ™……‰∫EÚ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ +…¥…‰n˘x… °Ú…®…« ¶…Æ˙x…‰ EÚ“  ¥… v… :- +…¥…‰n˘EÚ +…¥…‰n˘x… °Ú…®…« ¶…Æ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +{…x…‰ B{±…“E‰Ú∂…x… ®…  b˜{±……‰®…… EÚ…‰∫…« =k…“h…«*
x…V…n˘“EÚ“ B®…{…“ +…Ïx…±……<x… E‰Ú + v…EfiÚi…  EÚ™……‰∫EÚ {…Æ˙ V……¥…‰M……*  EÚ™……‰∫EÚ ∫…∆S……±…EÚ https://www.mponline.gov.in
¥…‰§…∫……<]ı +…‰{…x… EÚÆ˙ +{…x…… ™…⁄V…Æ˙ +…<«b˜“ +…ËÆ˙ {……∫…¥…b˜« b˜…±…EÚÆ˙ ±…… M…x… ]ı…<{… ®…  EÚ™……‰∫EÚ  ∫…±…‰C]ı EÚÆ˙ ±…… M…x… EÚÆ˙‰M……* <∫…E‰Ú (7) ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 |…¥…M…« 544 1. ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x… u˘…Æ˙… ®……x™…i…… |……{i… §……‰b˜«/∫…∆∫l…… 1. +∆O…‰V…“ ]ı…™… {…∆M…/
={…Æ˙…∆i… ∫… ¥…«∫…‰V… ®… V……EÚÆ˙ B{±…“E‰Ú∂…x… ®… ∫…¥…«|…l…®… °Ú…®…« ¶…Æ˙x…‰ ∫…∆§…∆v…“  x…n˘Ê∂… +…ËÆ˙ V……x…EÚ… Æ˙™……ƒ +…¥…‰n˘EÚ EÚ…‰ ={…±…§v… EÚÆ˙…BM……* 5200-20200 + ∫…‰ Ω˛…™…Æ˙ ∫…‰E‰Úhb˜Æ˙“ ∫E⁄Ú±… |…®……h… {…j… +l…¥…… 10+2 ∫]ı‰x……‰O……°Ú“ EÚ… Y……x…*
+…¥…‰n˘EÚ <xΩ˛Â ∫……¥…v……x…“{…⁄¥…«EÚ {…g ±…‰ i…… EÚ ®……∆M…“ M…<« ∫…®…∫i… V……x…EÚ… Æ˙™……ƒ °Ú…®…« ®… ∫…Ω˛“ ¶…Æ˙“ V…… ∫…E‰Ú∆* <∫…E‰Ú ={…Æ˙…∆i… +…¥…‰n˘EÚ O…‰b˜ {…‰ 1900 {…r˘ i… ∫…‰ Ω˛…™…Æ˙ ∫…‰E‰Úhb˜Æ˙“ {…Æ˙“I…… =k…“h…«* 2. EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ Ω˛…b˜«¥…‰™…Æ˙/
 EÚ™……‰∫EÚ ∫…∆S……±…EÚ EÚ…‰ +{…x…“ ∫…®…∫i… V……x…EÚ…Æ˙“ ={…±…§v… EÚÆ˙…EÚÆ˙ °Ú…®…« ¶…Æ˙¥…… ±… B¥…∆ ∫……l… ®… +{…x…… {……∫…{……‰]ı« ∫……<«V… EÚ… °Ú…‰]ı…‰ ( V…±…… x™……™……±…™…) 2. ®….|…. ∂……∫…x… u˘…Æ˙… ®……x™…i…… |……{i… §……‰b˜«/∫…∆∫l…… ∫…‰ ∫……Ï}]ı¥…‰™…Æ˙ EÚ… Y……x…
+¥…∂™… ±…‰ V……¥…Â*  EÚ™……‰∫EÚ +…¥…‰n˘EÚ EÚ… °Ú…‰]ı…‰ Ω˛∫i……I…Æ˙ ∫EËÚx… EÚÆ˙ = S…i… ∫l……x… {…Æ˙ +]ıËS… EÚÆ˙‰M……* °Ú…®…« ¶…Æ˙x…‰ E‰Ú ={…Æ˙…∆i…  Ω˛xn˘“ ]ı…™… {…∆M… {…Æ˙“I…… =k…“h…«*
+…¥…‰n˘EÚ °Ú…®…« ®… ¶…Æ˙“ M…<« ∫…®…∫i… V……x…EÚ… Æ˙™……ƒ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ {…g ±…Â* +…¥…‰n˘EÚ ∫…¶…“ V……x…EÚ… Æ˙™……ƒ ∫…Ω˛“-∫…Ω˛“ ¶…Æ˙“ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ={…Æ˙…∆i… 3. ®….|…. ∂……∫…x… u˘…Æ˙… ®……x™…i…… |……{i… ∫…∆∫l…… ∫…‰ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙
Ω˛“  EÚ™……‰∫EÚ ∫…∆S……±…EÚ EÚ…‰ Proceed to Payment §…]ıx… n˘§……EÚÆ˙ {……‰]ı«±… ∂…÷±EÚ EÚ… ¶…÷M…i……x… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ EÚΩ˛Â* +…¥…‰n˘EÚ  EÚ™……‰∫EÚ B{±…“E‰Ú∂…x… ®…  b˜{±……‰®…… EÚ…‰∫…« =k…“h…«*
∫…∆S……±…EÚ EÚ…‰ {……‰]ı«±… ∂…÷±EÚ x…EÚn˘ ¶…÷M…i……x… EÚÆ˙‰M……*  EÚ™……‰∫EÚ ∫…∆S……±…EÚ ¶…÷M…i……x… |… GÚ™…… {…⁄h…« Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ n˘…‰ {…fiπ`ˆ“™… EÚ®{™…⁄]ıÆ˙…<Vb˜ (8) ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 14 1. ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x… u˘…Æ˙… ®……x™…i…… |……{i… §……‰b˜«/∫…∆∫l……  Ω˛xn˘“ ∫]ıx‰ ……‰O……°Ú“ EÚ… Y……x…
Æ˙∫…“n˘ +…¥…‰n˘EÚ EÚ…‰ |…n˘…x… EÚÆ˙‰M……* <∫… Æ˙∫…“n˘ ®… {……‰]ı«±… ∂…÷±EÚ EÚ“ {…⁄Æ˙“ V……x…EÚ…Æ˙“ +∆ EÚi… Æ˙Ω˛‰M…“* ∫……l… Ω˛“ +…¥…‰n˘EÚ ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… (<∆ M±…∂… x……‰<∆M…) ∫…‰ Ω˛…™…Æ˙ ∫…‰E‰Úhb˜Æ˙“ ∫E⁄Ú±… |…®……h… {…j… +l…¥…… 10+2
{…⁄h…« V……x…EÚ…Æ˙“ ¶…“ Æ˙∫…“n˘ ®… +∆ EÚi… Ω˛…‰M…“* 5200 - 20200+ {…r˘ i… ∫…‰ Ω˛…™…Æ˙ ∫…‰E‰Úhb˜Æ˙“ {…Æ˙“I…… =k…“h…«*
6. +…¥…‰n˘EÚ <∫…‰ v™……x…{…⁄¥…«EÚ {…g ±… +…ËÆ˙ i…l…… +{…x…‰ {……∫… ∫…∆¶……±…EÚÆ˙ Æ˙J…Â* O…‰b˜ {…‰ 1900 B¥…∆ 2. ®….|…. ∂……∫…x… u˘…Æ˙… ®……x™…i…… |……{i… §……‰b˜«/∫…∆∫l…… ∫…‰
7. V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ“ ∂…÷r˘i…… B¥…∆ ∫…i™…i…… EÚ… {…⁄Æ˙… =k…Æ˙n˘… ™…i¥… +…¥…‰n˘EÚ EÚ… Ω˛…‰M……*  ¥…∂…‰π… ¥…‰i…x… 125/-  Ω˛xn˘“ B¥…∆ +∆O…‰V…“ ]ı…™… {…∆M… {…Æ˙“I…… =k…“h…«*
8. ™… n˘ +…¥…‰n˘EÚ E‰Ú {……∫… G‰Ú b˜]ı EÚ…b˜« ™…… x…‰]ı §…È EÚ∆M… ∫…÷ ¥…v…… ={…±…§v… x…Ω˛” Ω˛Ë* i……‰ ¶…Æ˙‰ M…™…‰ °Ú…®…« EÚ…  EÚ™……‰∫EÚ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ( V…±…… x™……™……±…™…) 3. ®….|…. ∂……∫…x… u˘…Æ˙… ®……x™…i…… |……{i… §……‰b˜«/∫…∆∫l…… ∫…‰
Pay for unpaid Application  ±…∆EÚ u˘…Æ˙… {……‰]ı«±… ∂…÷±EÚ EÚ… x…M…n˘ ¶…÷M…i……x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… Ω˛Ë* {……‰]ı«±… ∂…÷±EÚ EÚ… |…i™…‰EÚ +…¥…‰n˘EÚ +∆O…‰V…“ ∂…“Q…±…‰J…x… {…Æ˙“I…… 80 ∂…§n˘ |… i…  ®… x…]ı
EÚ…‰ ¶…÷M…i……x… EÚÆ˙x…… + x…¥……™…« Ω˛Ë* EÚ“ M… i… ∫…‰ =k…“h…«*
9. <∫…E‰Ú  ±…B +…¥…‰n˘EÚ EÚ…‰ ={…Æ˙…‰HÚ §…i……™…‰ M…™…‰  §…xn˘÷ ®… n˘∂……«<« M…<«  ¥… v… +x…÷∫……Æ˙ °Ú…®…« ¶…Æ˙x…‰ E‰Ú ={…Æ˙…∆i… +{…x…‰ x…V…n˘“EÚ ®… 4. ®….|…. ∂……∫…x… u˘…Æ˙… ®……x™…i…… |……{i… ∫…∆∫l…… ∫…‰ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙
∫l…… {…i… B®…{…“+…Ïx…±……<x… E‰Ú + v…EfiÚi…  EÚ™……‰∫EÚ {…Æ˙ V……EÚÆ˙ ¶…Æ˙‰ M…™…‰ °Ú…®…« EÚ… +…¥…‰n˘x… GÚ®……∆EÚ B¥…∆ +{…x…“ V…x®… i… l…  EÚ™……‰∫EÚ B{±…“E‰Ú∂…x… ®…  b˜{±……‰®…… EÚ…‰∫…« =k…“h…«*
∫…∆S……±…EÚ EÚ…‰ §…i……x…… Ω˛…‰M……* <∫…E‰Ú ={…Æ˙…∆i…  EÚ™……‰∫EÚ ∫…∆S……±…EÚ Pay for unpaid Application˘ ®…∆ =HÚ V……x…EÚ… Æ˙™……ƒ ¶…Æ˙EÚÆ˙ °Ú…®…« E÷Ú±… {…n˘ 931
+…‰{…x… EÚÆ˙ ±…‰M……* <∫…E‰Ú ={…Æ˙…∆i… Proceed to Payment §…]ıx… n˘§……EÚÆ˙ {……‰]ı«±… ∂…÷±EÚ EÚ… ¶…÷M…i……x… EÚÆ˙ n˘‰M……* ∂…÷±EÚ ¶…÷M…i……x…
|… GÚ™…… {…⁄h…« Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙  EÚ™……‰∫EÚ ∫…∆S……±…EÚ +…¥…‰n˘EÚ EÚ…‰ n˘…‰ {…fiπ`ˆ“™… EÚ®{™…⁄]ıÆ˙…<b˜Vb˜ Æ˙∫…“n˘ |…n˘…x… EÚÆ˙‰M……* <∫… Æ˙∫…“n˘ ®… {……‰]ı«±… ]ı“{… :- 1. ={…Æ˙…‰HÚ…x…÷∫……Æ˙ n˘Ã∂…i… x™…⁄x…i…®… +Ω˛«i……B∆ +…¥…‰n˘x… {…j… |…∫i…÷i… EÚÆ˙i…‰ ∫…®…™… B¥…∆ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ +Ω˛«i…… ®…÷J™… {…Æ˙“I……  n˘x……∆EÚ
∂…÷±EÚ EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ E‰Ú ∫……l… +…¥…‰n˘EÚ ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… ∫…®…∫i… V……x…EÚ…Æ˙“ +∆ EÚi… Ω˛…‰M…“* i…EÚ =k…“h…« Ω˛…‰x…… +…¥…∂™…EÚ Ω˛Ë*
2. + i… Æ˙HÚ ™……‰M™…i…… Ω˛‰i…÷ ∫…∆§…∆ v…i…  ¥…π…™…/Y……x… EÚ“ {…Æ˙“I…… =k……“h…« Ω˛…‰x…… +…¥…∂™…EÚ x…Ω˛” Ω˛Ë* 23. ®…÷Æ˙Ëx…… 3 1 1 1 - - 1 - - - - - 7
3. ®….|…. ∂……∫…x…, ∫……®……x™… |…∂……∫…x…  ¥…¶……M…, ®…∆j……±…™…, ¶……‰{……±… E‰Ú {… Æ˙{…j… GÚ. ∫…“-3-11/08/3/BEÚ  n˘x……∆EÚ 12.06.2009 E‰Ú 24. x…Æ˙ ∫…∆Ω˛{…÷Æ˙ 2 1 - 1 - - 1 - - - - - 5
|…EÚ…∂… ®… E‰Ú¥…±…  x…®x… ±… J…i… ∫…∆∫l……+… ∫…‰ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ B{±…“E‰Ú∂…x… ®…  b˜{±……‰®…… EÚ…‰∫…« =k…“h…« |…®……h… {…j… ®……x™…  EÚ™…‰ V……™…ÂM…‰ :- 25. {…z…… 2 - - - - - - - - - - - 2
1. Diploma from all Universites recognized by UGC. 26. Æ˙…™…∫…‰x… 3 1 - - - - 1 - - 1 - - 6
2. Diploma from all open Universities recognized by UGC. 27. Æ˙…V…M…g-§™……¥…Æ˙… 3 1 - - - - 1 - - - - - 5
3. Diploma level examination from DOEACC. 28. Æ˙i…±……®… 2 1 - 1 - - - - - 1 - - 5
4. Modern Office Management Cources from Govt. Polytechnic College. 29. Æ˙“¥…… 2 1 - - - - 1 - - - - - 4
 ¥…∂¥… ¥…t…±…™…/b˜…‰BEÚ ∫…‰ {…Æ˙“I…… =k…“h…« Ω˛…‰x…… i…¶…“ ®……x…… V……¥…‰M…… V…§… EÚ ∫…∆§… v…i…  ¥…∂¥… ¥…t…±…™…/b˜…‰BEÚ ∫…‰ |…®……h… {…j…/+∆EÚ∫…⁄S…“ 30. ∫…“Ω˛…‰Æ˙ 2 1 - - - - 1 - - - - - 4
V……Æ˙“ EÚ“ M…<« Ω˛…‰* 31.  ∫…¥…x…“ 2 - - 1 - - - - - 1 - - 4
(I) |…i™…‰EÚ |…¥…M…« E‰Ú  x…™… ®…i… {…n˘…Â EÚ“ +x…÷®…… x…i… ∫…∆J™…… 32. ∫……M…Æ˙ 1 - - - - - - - - - - - 1
33. ∂…Ω˛b˜…±‰ … 3 1 1 2 - - 1 - - 4 1 - 13
GÚ. {…n˘ EÚ… x……®… +x……Æ˙ I…i… +x™…  {…UÙc… ¥…M…« +x…÷. V…… i… +x…÷. V…x…V…… i… ™……‰M…
34. ∂……V……{…÷Æ˙ 3 1 - 1 - - 1 - - - - - 6
∫……®……x™…  ¥…EÚ±……∆M… ∫……®……x™…  ¥…EÚ±……∆M… ∫……®……x™…  ¥…EÚ±……∆M… ∫……®……x™…  ¥…EÚ±……∆M…
35.  ∂…¥…{…÷Æ˙“ 5 2 1 1 - 1 2 1 - 1 - - 14
1 ]ı≈…∆∫…±…‰]ıÆ˙ (=SS… x™……™……±…™…) 3 - 1 - 1 - 2 - 7 36. ∂™……‰{…÷Æ˙ 2 - - - - - - - - 1 - - 3
2 ∫…Ω˛…™…EÚ O…xl…{……±… - - - - 1 - - - 1 37.  ∫…∆M…Æ˙…˱…“-§…Ëg¯x… 2 - - - - - - - - 1 - - 3
(=SS… x™……™……±…™…) 38 ]ı“EÚ®…M…g 4 1 - 1 - - 2 - - - - - 8
3 ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 1 - - - - - - - 1 39 =VV…Ëx… 3 1 1 1 - - 1 - - - - - 7
(Ω˛…b˜«¥…‰™…Æ˙ ]ı‰ Cx… ∂…™…x…) 40 =®… Æ˙™…… 2 1 - 1 - - - - - 2 - - 6
(=SS… x™……™……±…™…) 41  ¥… n˘∂…… 4 1 - 1 - - 2 - - - - - 8
4 ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 28 1 7 1 10 1 15 2 65 42 ®…hb˜±…‰∂¥…Æ˙ 1 - - - - - - - - 1 - - 2
(=SS… x™……™……±…™…)
E÷Ú±…™……‰M… 98 27 9 23 - 1 24 2 1 38 2 1 226
E÷Ú±…™……‰M… 74
(iv)˘ +. ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 |…¥…M…« E‰Ú  x…™… ®…i… {…n˘… EÚ“ {…⁄¥…« |…S… ±…i… +…Æ˙I…h… Æ˙…‰∫]ıÆ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  V…±…‰¥……Æ˙ §…ËEÚ±……ÏM…  Æ˙ HÚ™……ƒ :-
(ii) +. ∂…“w…±…‰J…EÚ O…‰b˜-2 E‰Ú  x…™… ®…i… {…n˘… EÚ“ {…⁄¥…« |…S… ±…i… +…Æ˙I…h… Æ˙…‰∫]ıÆ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  V…±…‰¥……Æ˙ §…ËEÚ±……ÏM…  Æ˙ HÚ™……ƒ :-
GÚ. x™…… ™…EÚ  V…±…‰ +x……Æ˙ I…i… +x™…  {…UÙc… ¥…M…« +x…÷. V…… i… +x…÷. V…x…V…… i… ™……‰M…
GÚ. x™…… ™…EÚ  V…±…‰ +x……Æ˙ I…i… +x™…  {…UÙc… ¥…M…« +x…÷. V…… i… +x…÷. V…x…V…… i… ™……‰M… EÚ… x……®… ∫……®……. ®… Ω˛±……  ¥…EÚ. ∫……®……. ®… Ω˛±……  ¥…EÚ. ∫……®……. ®… Ω˛±……  ¥…EÚ. ∫……®……. ®… Ω˛±……  ¥…EÚ.
EÚ… x……®… ∫……®……x™… ®… Ω˛±…… ∫……®……x™… ®… Ω˛±…… ∫……®……x™… ®… Ω˛±…… ∫……®……x™… ®… Ω˛±……
1. +±…“Æ˙…V…{…÷Æ˙ - - - 1 - - - - - 1 4 1 7
1 +±…“Æ˙…V…{…÷Æ˙ - - - - - - 2 1 3 2. +x…⁄{…{…÷Æ˙ - 1 1 1 1 - - - - 4 1 1 10
2 +∂……‰EÚx…M…Æ˙ 1 1 - - - - - - 2 3. +∂……‰EÚx…M…Æ˙ - - - - - - - - 1 1 - - 2
3 §…c¥……x…“ - - - - - - 2 - 2 4. §…c¥……x…“ 1 - - - - - 1 - - - - - 2
4  ¶…hb˜ - - - - 1 - - - 1 5. §…Ëi…⁄±… - - - - - - - - - 1 1 - 2
5 v……Æ˙ 1 - - - - - 2 - 3 6.  ¶…hb˜ - - - - - - 1 1 - - - 1 3
6 Ω˛Æ˙n˘… 1 - - - 1 - - - 2 7. ¶……‰{……±… - - - - - - - - - 1 - 1 2
7 Ω˛…∂‰ …∆M……§……n˘ - - - - 1 - - - 1 8. §…÷Æ˙Ω˛…x…{…÷Æ˙ - - - - - - - - - - 1 - 1
8 <∆n˘…ËÆ˙ - - - - 1 - - - 1 9. UÙi…Æ˙{…÷Æ˙ - - - - - - - - - - - 1 1
9 ∫……M…Æ˙ - - - - - - 1 - 1 10.  UÙxn˘¥……c… - - - - - - - - - - - 1 1
™……‰M… 3 1 - - 4 - 7 1 16 11. n˘®……‰Ω˛ - - - - - - - - - 2 - - 2
12. n˘¥‰ ……∫… - - - - - - - - - 2 - - 2
(ii) §…. ∂…“w…±…‰J…EÚ O…‰b˜-2 E‰Ú  x…™… ®…i… {…n˘…Â EÚ“ ®….|…. Æ˙…V…{…j… (+∫……v……Æ˙h…).  n˘x……∆EÚ 21.09.2010 u˘…Æ˙… |…¶……¥…∂…“±… x…¥…“x…
13. v……Æ˙ - - - - - - - - - 2 1 - 3
+…Æ˙I…h… Æ˙…‰∫]ıÆ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  V…±…‰¥……Æ˙  Æ˙ HÚ™……ƒ :- 14 J…hb˜¥…… - - - - - - - - 1 1 - - 2
GÚ. x™…… ™…EÚ  V…±…‰ +x……Æ˙ I…i… +x™…  {…UÙc… ¥…M…« +x…÷. V…… i… +x…÷. V…x…V…… i… ™……‰M… 15 M¥…… ±…™…Æ˙ - - - - - - - - - 2 - - 2
EÚ… x……®… ∫……®……x™… ®… Ω˛±…… ∫……®……x™… ®… Ω˛±…… ∫……®……x™… ®… Ω˛±…… ∫……®……x™… ®… Ω˛±…… 16. Ω˛Æ˙n˘… - 1 1 - - - - - - 2 1 - 5
17. Ω˛…∂‰ …∆M……§……n˘ - - - - - - - - - 1 - - 1
1 +x…⁄{…{…÷Æ˙ 1 - - - - - - - 1
18. <xn˘…ËÆ˙ - - 1 - - - - - - - - 1 2
2 §…c¥……x…“ 1 - - - - - - - 1
19. V…§…±…{…÷Æ˙ - - - - - - - - - 3 1 - 4
3 §…Ëi…⁄±… 1 - - - - - 1 - 2
20. EÚ]ıx…“ - - - 1 - - - - - 2 1 - 4
4 ¶……‰{……±… 5 2 1 - 1 - - - 9
21. ®…hb˜±…… - - - - - - - - - 1 - - 1
5 UÙi…Æ˙{…÷Æ˙ 2 - - - - - - - 2
22. ®…xn˘∫……ËÆ˙ 2 1 - - - - 2 - - - - 1 6
6  UÙxn˘¥……c… 1 - - - - - - - 1
23. ®…÷Æ˙Ëx…… 3 2 1 1 - - - - - 2 - - 9
7  b˜hb˜…ËÆ˙“ 1 - - - - - - - 1
24. x…Æ˙ ∫…∆Ω˛{…÷Æ˙ - - - - - - - - 1 - - - 1
8 n˘ i…™…… 1 - - - - - - - 1
25. x…“®…S… - 2 - 1 - - 1 - - 1 - - 5
9 <∆n˘…ËÆ˙ 6 3 1 - 2 - 1 - 13
26. {…z…… - - 1 1 - 1 2 1 - 2 1 - 9
10 V…§…±…{…÷Æ˙ 2 - - - - - - - 2
27. Æ˙…™…∫…‰x… - - 1 - - - - - - 2 1 - 4
11 ®…∆n˘∫……ËÆ˙ 1 - - - - - - - 1
28. Æ˙…V…M…g-§™……¥…Æ˙… - - 1 - - - - - - 1 - - 2
12 ®…÷Æ˙Ëx…… 1 - - - - - - - 1
29. Æ˙i…±……®… - 1 - 1 - - - - - - - 1 3
13 Æ˙“¥…… 1 - - - - - - - 1
30. Æ˙“¥…… - - - - 1 - - - - - - 1 2
14 Æ˙i…±……®… 1 - - - - - 1 - 2
31. ∫……M…Æ˙ - - 1 - - - - - 1 1 - 1 4
15 Æ˙…™…∫…‰x… 2 - - - - - - - 2
32. ∫…i…x…… - - 1 - - - - 1 - 2 - 1 5
16 ∫……M…Æ˙ 2 - - - 1 - - - 3
33. ∫…“Ω˛…‰Æ˙ - - 1 1 - - - - - - - - 2
17 ∫…i…x…… 2 - - - 1 - - - 3
34. ∂…Ω˛b˜…±‰ … 1 1 1 2 - - 1 - - 4 2 1 13
18 ∂…Ω˛b˜…±‰ … 1 - - - - - - - 1
35. ∂……V……{…÷Æ˙ - - 1 - - - - - - - - - 1
19 ∫…“v…“ 1 - - - - - 1 - 2
36.  ∂…¥…{…÷Æ˙“ - - 1 - - - - - - 2 - - 3
20  ∫…∆M…Æ˙…˱…“- §…Ëg¯ x… 1 - - - - - 1 2
37. ∫…“v…“ - 2 1 - - - - - 1 3 2 1 10
21 ]ı“EÚ®…M…g 2 1 1 - 1 - - - 5
38. ]ı“EÚ®…M…g - - - - - - - - - 2 - - 2
22 =VV…Ëx… 1 - - - - - - - 1
39 =VV…Ëx… - - - - - - - 1 - - - - 1
™……‰M… 37 6 3 - 6 - 5 - 57 40. =®… Æ˙™…… - - 1 - - - - - - 1 - 2
(iii) ∂…“w…±…‰J…EÚ O…‰b˜-3 E‰Ú  x…™… ®…i… {…n˘…Â EÚ“ ®….|…. Æ˙…V…{…j… (+∫……v……Æ˙h…)  n˘x……∆EÚ 21.09.2010 u˘…Æ˙… |…¶……¥…∂…“±… x…¥…“x… E÷Ú±…™……‰M… 7 11 15 10 2 1 8 4 5 48 18 14 143
+…Æ˙I…h… Æ˙…‰∫]ıÆ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  V…±…‰¥……Æ˙  Æ˙ HÚ™……ƒ :-
(iv)˘ §…. ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 |…¥…M…« E‰Ú  x…™… ®…i… {…n˘…Â EÚ“ ®….|…. Æ˙…V…{…j… (+∫……v……Æ˙h…)  n˘x……∆EÚ 21.09.2010 u˘…Æ˙… |…¶……¥…∂…“±…
GÚ. x™…… ™…EÚ  V…±…‰ +x……Æ˙ I…i… +x™…  {…UÙc… ¥…M…« +x…÷. V…… i… +x…÷. V…x…V…… i… ™……‰M… x…¥…“x… +…Æ˙I…h… Æ˙…‰∫]ıÆ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  V…±…‰¥……Æ˙  Æ˙ HÚ™……ƒ :-
EÚ… x……®… ∫……®……. ®… Ω˛±……  ¥…EÚ. ∫……®……. ®… Ω˛±……  ¥…EÚ. ∫……®……. ®… Ω˛±……  ¥…EÚ. ∫……®……. ®… Ω˛±……  ¥…EÚ. GÚ. x™…… ™…EÚ  V…±…‰ +x……Æ˙ I…i… +x™…  {…UÙc… ¥…M…« +x…÷. V…… i… +x…÷. V…x…V…… i… ™……‰M…
1. +±…“Æ˙…V…{…÷Æ˙ 1 - - - - - - - - 2 - - 3 EÚ… x……®… ∫……®……. ®… Ω˛±……  ¥…EÚ. ∫……®……. ®… Ω˛±……  ¥…EÚ. ∫……®……. ®… Ω˛±……  ¥…EÚ. ∫……®……. ®… Ω˛±……  ¥…EÚ.
2. +x…⁄{…{…÷Æ˙ 2 1 - 1 - - - - - 2 - - 6
1. +±…“Æ˙…V…{…÷Æ˙ 1 - - - - - - - - 3 1 - 5
3. +∂……‰EÚx…M…Æ˙ 2 1 - 1 - - 1 - - - - - 5
2. +x…⁄{…{…÷Æ˙ 2 1 - 1 - - - - - 2 - - 6
4. §…c¥……x…“ 1 - - - - - - - - 2 - - 3
3. +∂……‰EÚx…M…Æ˙ 2 1 - 1 - - 1 - - - - - 5
5 §……±……P……]ı 2 1 - 1 - - - - - 1 - - 5
4. §…c¥……x…“ 1 - - - - - - - - 2 - - 3
6 §…÷Æ˙Ω˛…x…{…÷Æ˙ 2 - - - - - - - - 1 - - 3
5. §…Ëi…⁄±… 2 - - - - - - - - 2 - - 4
7.  UÙxn˘¥……c… 2 - - 1 - - - - - 2 - - 5
6.  ¶…hb˜ 3 2 1 1 - - 2 - - - - - 9
8. n˘®……‰Ω˛ 2 - - - - - 1 - - - - - 3
9. UÙi…Æ˙{…÷Æ˙ 3 1 1 1 - - 2 - - - - - 8
9. n˘ i…™…… 2 - - - - - - - 1 - - - 3
10.  UÙxn˘¥……c… 3 1 1 1 - - 1 - - 2 1 - 10
10. n˘¥‰ ……∫… 3 - 1 1 - - 1 - - 1 - - 7
11. n˘®……‰Ω˛ 2 1 - - - - 1 - - - - - 4
11. v……Æ˙ 2 1 - 1 - - - - - 4 1 - 9
12. n˘ i…™…… 5 1 1 1 - - 2 - - - - - 10
12.  b˜hb˜…ËÆ˙“ 1 - - - - - - - - 1 - - 2
13. n˘¥‰ ……∫… 3 1 - - - - 1 - - 1 - - 6
13. M…÷x…… 3 1 1 1 - - 2 - - - - 1 9
14.  b˜hb˜…ËÆ˙“ 1 - - - - - - - - 2 1 - 4
14. M¥…… ±…™…Æ˙ 2 - - - - - - - - - - - 2
15 v……Æ˙ 2 1 - 1 - - 1 - - 3 2 1 11
15. Ω˛Æ˙n˘… 1 - - - - - - - - 1 - - 2
16. M…÷x…… 3 2 1 1 - - 2 - - 1 - - 10
16. Ω˛…∂‰ …∆M……§……n˘ 1 - - - - - - - - - - - 1
17. M¥…… ±…™…Æ˙ 5 2 1 2 - - 2 - - - - - 12
17. <xn˘…ËÆ˙ 7 3 1 2 - - 2 1 - 1 - - 17
18. Ω˛Æ˙n˘… 3 1 1 1 - - 1 - - 2 1 - 10
18. V…§…±…{…÷Æ˙ 4 2 1 1 - - 1 - - 2 - - 11
19. Ω˛…∂‰ …∆M……§……n˘ 3 1 - 1 - - 1 - - 1 - - 7
19. Z……§…÷+… 1 - - - - - - - - 2 - - 3
20. <xn˘…ËÆ˙ 9 3 2 2 1 - 2 1 - 1 - - 21
20. EÚ]ıx…“ 2 1 - - - - - - - 1 - - 4
21. V…§…±…{…÷Æ˙ 5 2 1 1 - - 1 - - 2 - - 12
21. ®…hb˜±…… 2 - - - - - - - - 2 - - 4
22. Z……§…÷+… 1 - - - - - - - - 3 1 - 5
22. ®…xn˘∫……ËÆ˙ 2 1 1 1 - - 1 - - - - - 6
¶……‰{……±…, 17.01.2011 ∫…‰ 23.01.2011

23. J…hb˜¥…… 2 - - 1 - - - - - 1 - - 4 3 ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 1. ®…‰x]ı‰x…Â∫… +…Ï°Ú Ω˛…b˜«¥…‰™…Æ˙, 60 1:00 P…h]ı…


24. EÚ]ıx…“ 3 2 - 1 - - 1 - - 1 - - 8 (Ω˛…b˜«¥…‰™…Æ˙ ]ı‰ Cx… ∂…™…x…) 2. <∆∫]ı…±…‰∂…x… +…Ï°Ú ∫……Ï}]ı¥…‰™…Æ˙,
26 ®…hb˜±…‰∂¥…Æ˙ 6 2 1 2 1 - 2 - - 4 2 1 21 (=SS… x™……™……±…™…) 3. §…‰ ∫…EÚ ]ı≈§…±… ∂…⁄ ]ı∆M…,
27 ®…xn˘∫……ËÆ˙ 3 1 - 1 - - 1 - - - - - 6 4. x…‰]ı¥… E«Ú∆M…,
28 ®…÷Æ˙Ëx…… 6 2 1 2 - - 2 1 - - - - 14 5. +…Ï{…Æ˙‰ ]ı∆M…  ∫…∫]ı®… (|…∂x… {…j…)
29. x…Æ˙ ∫…∆Ω˛{…÷Æ˙ 2 - - - - - - - - - - - 2 |……™……‰ M…EÚ {…Æ˙“I…… 28 30  ®… x…]ı
30. x…“®…S… 3 2 1 1 - - 1 - - - - - 8 4 ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3,  Ω˛xn˘“ ]ı…™… {…∆M… 20 10  ®… x…]ı
31. {…z…… 2 1 - - - - 1 - - 1 - - 5 (=SS… x™……™……±…™…) +∆O…‰V…“ ]ı…™… {…∆M… 20 10  ®… x…]ı
32. Æ˙…™…∫…‰x… 6 2 1 2 - - 2 - - 2 - - 15 ∫……®……x™… +∆O…‰V…“ 20 20  ®… x…]ı
33. Æ˙…V…M…g-§™……¥…Æ˙… 2 1 - - - - 1 - - - - - 4
EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ ]ı…™… {…∆M…+Y……x… 28 10  ®… x…]ı
34. Æ˙i…±……®… 3 1 1 1 - - 1 - - 2 - - 9
35. Æ˙“¥…… 2 - - - - - 1 - - - - - 3 5 ∂…“Q…±…‰J…EÚ O…‰b˜-2 B¥…∆  Ω˛xn˘“ ∂…“Q…±…‰J…x…+]ı…™… {…∆M… 60 35  ®… x…]ı
36. ∫……M…Æ˙ 5 2 1 2 - - 2 1 - 1 - - 14 ∂…“Q…±…‰J…EÚ O…‰b˜-3 +∆O…‰V…“ ]ı…™… {…∆M… 10 10  ®… x…]ı
37. ∫…i…x…… 3 1 - 1 - - 1 - - 1 - - 7 ( V…±…… x™……™……±…™…) EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ ]ı…™… {…∆M…/Y……x… 18 10  ®… x…]ı
38.  ∫…¥…x…“ 2 - - 1 - - - - - 2 - - 5 6 ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3  Ω˛xn˘“ ]ı…™… {…∆M… (®…Ë]ıÆ˙) 50 15  ®… x…]ı
39 ∫…“Ω˛…‰Æ˙ 6 2 1 2 - - 2 1 - 2 - - 16 ( V…±…… x™……™……±…™…)  Ω˛xn˘“ ]ı…™… {…∆M… ( b˜C]ı‰∂…x…) 08 05  ®… x…]ı
40. ∂…Ω˛b˜…±‰ … 3 1 1 1 - - 1 - - 3 1 1 12 +∆O…‰V…“ ]ı…™… {…∆M… 10 10  ®… x…]ı
41. ∂……V……{…÷Æ˙ 3 1 - - - - 1 - - - - - 5 EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ ]ı…™… {…∆M…/Y……x… 10 10  ®… x…]ı
43 ∂™……‰{…÷Æ˙ 2 1 - 1 - - 1 - - 1 - - 6 ∂…“«Q…±…‰J…x… 10 15  ®… x…]ı
44. ∫…“v…“ 3 2 1 2 - - 1 - - 2 1 - 12
7 ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 +∆O…‰V…“ ∂…“Q…±…‰J…x… + ]ı…™… {…∆M… 60 35  ®… x…]ı
45  ∫…∆M…Æ˙…˱…“-§…Ëg¯x… 9 3 2 3 1 1 3 1 - 6 3 1 33
(<∆ M±…∂… x……‰<∆M…)  Ω˛xn˘“ ]ı…™… {…∆M… 10 10  ®… x…]ı
47 ]ı“EÚ®…M…g 4 1 1 1 - - 2 - - - - - 9
( V…±…… x™……™……±…™…) EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ ]ı…™… {…∆M…/Y……x… 18 10  ®… x…]ı
E÷Ú]ı÷®§… x™……™……. 2 - - - - - 1 - - - - - 3
48. =®… Æ˙™…… 3 1 - 1 - - - - - 3 1 - 9 ®…÷J™… {…Æ˙“I…… EÚ…  n˘x……∆EÚ B¥…∆ {…Æ˙“I…… E‰Úxp˘ ®….|…. =SS… x™……™……±…™… EÚ“ ¥…‰§…∫……<]ı {…Æ˙ n˘‰J…… V…… ∫…EÚi…… Ω˛Ë* S…™… x…i… +¶™… l…«™…… EÚ…‰
49.  ¥… n˘∂…… 3 2 1 1 - - 2 - - - - - 9 ®…÷J™… {…Æ˙“I…… Ω˛‰i…÷ |…¥…‰∂… {…j… {…fil…EÚ ∫…‰ ¥…‰§…∫……<]ı E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ V……Æ˙“  EÚ™…‰ V……¥…ÂM…‰  V…∫…‰ ¥…‰ B®…{…“+…Ïx…±……<x… +l…¥…… ®….|…. =SS…
E÷Ú±…™……‰M… 147 52 23 42 3 1 50 5 - 59 15 4 401 x™……™……±…™… EÚ“ ¥…‰§…∫……<]ı ∫…‰ +{…x…… +…¥…‰n˘x… GÚ®……∆EÚ B¥…∆ V…x®… i… l… b˜…±…EÚÆ˙ b˜…=x…±……‰b˜ EÚÆ˙ ∫…E‰Ú∆M…‰ B¥…∆ <∫…EÚ… =k…Æ˙n˘… ™…i¥…
+¶™…l…“« EÚ… Ω˛…‰M……*
(iv) ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 (<∆ M±…∂… x……‰<∆M…) |…¥…M…« E‰Ú  x…™… ®…i… {…n˘…Â EÚ“ +x…÷®…… x…i… ∫…∆J™……
x……‰]ı :- (1) ®…÷J™… {…Æ˙“I…… ®… ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 (=SS… x™……™……±…™…) |…¥…M…« E‰Ú {…n˘ Ω˛‰i…÷  Ω˛xn˘“ ¥… +∆O…‰V…“ ]ı…™… {…∆M… ]ı…<{… ®…‰]ıÆ˙ n˘‰J…EÚÆ˙
GÚ. {…n˘ EÚ… x……®… +x……Æ˙ I…i… EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M……*
1 ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 (<∆ M±…∂… x……‰<∆M…) ( V…±…… x™……™……±…™…) 14 (2) ®…÷J™… {…Æ˙“I…… ®… ∂…“Q…±…‰J…EÚ O…‰b˜-2 ( V…±…… x™……™……±…™…) {…n˘ Ω˛‰i…÷ +Ω˛«i……v……Æ˙“ +¶™… l…«™…… EÚ…‰ {……ƒS…  ®… x…]ı ®… ±…M…¶…M… 500
∂…§n˘… EÚ…  b˜C]ı‰∂…x…  Ω˛xn˘“ ®…  n˘™…… V……™…‰M……  V…∫…E‰Ú ]ı…™… {…∆M… Ω˛‰i…÷ 30  ®… x…]ı EÚ… ∫…®…™… {…fil…EÚ ∫…‰  n˘™…… V……™…‰M…… +l……«i…¬ =HÚ
E÷Ú±… ™……‰M… 14
{…Æ˙“I…h… 35  ®… x…]ı EÚ… Æ˙Ω˛‰M……*
x……‰]ı :- (1) ®…v™…|…n˘‰∂… ∂……∫…x… E‰Ú  x…™…®……x…÷∫……Æ˙ ¶…⁄i…{…⁄¥…« ∫…Ë x…EÚ…Â Ω˛‰i…÷ 10 |… i…∂…i… {…n˘ ∫…®…∫i…Æ˙“™… B¥…∆ |…¶……M…¥……Æ˙ (Ω˛…‰Æ˙“V……‰x]ı±… (3) ®…÷J™… {…Æ˙“I…… ®… ∂…“Q…±…‰J…EÚ O…‰b˜-3 ( V…±…… x™……™……±…™…) {…n˘ Ω˛‰i…÷ +Ω˛«i……v……Æ˙“ +¶™… l…«™…… EÚ…‰ {……ƒS…  ®… x…]ı ®… 400 ∂…§n˘… EÚ…
Bhb˜ EÚ®{……]ı«®…‰x]ı¥……<«V…) +…Æ˙ I…i… ΩÈ˛*  b˜C]ı‰∂…x…  Ω˛xn˘“ ®…  n˘™…… V……™…‰M……  V…∫…E‰Ú ]ı…™… {…∆M… Ω˛‰i…÷ 30  ®… x…]ı EÚ… ∫…®…™… {…fil…EÚ ∫…‰  n˘™…… V……™…‰M…… +l……«i…¬ =HÚ {…Æ˙“I…h… 35
(2) +¶™……l…“« BEÚ ∫…‰ + v…EÚ {…n˘… E‰Ú  ±…™…‰ BEÚ Ω˛“ +…¥…‰n˘x… {…j… E‰Ú u˘…Æ˙… + v…EÚi…®… i…“x… {…n˘… E‰Ú  ±…B +…¥…‰n˘x… EÚÆ˙ ∫…EÚi……  ®… x…]ı EÚ… Æ˙Ω˛‰M……*
Ω˛Ë B¥…∆ ¥…Ω˛ |……Æ˙∆ ¶…EÚ {…Æ˙“I…… E‰Ú  EÚ∫…“ ¶…“ E‰Úxp˘ EÚ…‰ {…Æ˙“I…… Ω˛‰i…÷ S…÷x… ∫…EÚi…… Ω˛Ë* (4) ®…÷J™… {…Æ˙“I…… ®… ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 ( V…±…… x™……™……±…™…) |…¥…M…« E‰Ú {…n˘ Ω˛‰i…÷ ]ı…™… {…∆M…, +∆∂…i…: ]ı…<{… ®…‰]ıÆ˙ n˘‰J…EÚÆ˙ B¥…∆ +∆∂…i…:
(3)  V…±…… x™……™……±…™…… E‰Ú {…n˘… ∫…‰ ∫…∆§… v…i… +¶™…l…“«,  x…™…÷ HÚ Ω˛‰i…÷, +{…x…“ {…∫…∆n˘ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ i…“x…  V…±…… EÚ…‰ GÚ®……x…÷∫……Æ˙ +…¥…‰n˘x… ∫…“v…‰  b˜C]ı‰∂…x… {…Æ˙ EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M……* (500+150 ∂…§n˘)
®… n˘ ∂…«i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ Ω˛È* i…fii…“™…  V…±…‰ E‰Ú ∞¸{… ®… ¥…Ω˛ ""+x™… EÚ…‰<«  V…±……'' n˘ ∂…«i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ Ω˛È* ""+x™… EÚ…‰<«  V…±……'' n˘ ∂…«i… (5) ®…÷J™… {…Æ˙“I…… ®… ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 (<∆ M±…∂… x……‰<∆M…) ( V…±…… x™……™……±…™…) {…n˘ Ω˛‰i…÷ +Ω˛«i……v……Æ˙“ +¶™… l…«™…… EÚ…‰ {……ƒS…  ®… x…]ı ®…Â
400 ∂…§n˘… EÚ… +∆O…‰V…“ ®…  b˜C]ı‰∂…x…  n˘™…… V……™…‰M……  V…∫…E‰Ú ]ı…™… {…∆M… Ω˛‰i…÷ 30  ®… x…]ı EÚ… ∫…®…™… {…fil…EÚ ∫…‰  n˘™…… V……™…‰M…… +l……«i…¬ =HÚ
EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ Ω˛“ +¶™…l…“« EÚ…‰ =∫…EÚ“ {……j…i……x…÷∫……Æ˙ +x™…  V…±…‰ E‰Ú  ±…B S…™… x…i…  EÚ™…… V……¥…‰M…… +x™…l……  ∫l… i… ®… +¶™…l…“« EÚ“ {…∫…∆n˘ {…Æ˙“I…h… 35  ®… x…]ı EÚ… Æ˙Ω˛‰M……*
E‰Ú  V…±…‰ ®… {…n˘ ¶…Æ˙ V……x…‰ {…Æ˙ +x™…  V…±…‰ ®… S…™…x… x…Ω˛”  EÚ™…… V……¥…‰M…… ¶…±…‰ Ω˛“ +x™…  V…±…‰ E‰Ú S…™… x…i… +¶™…l…“« ∫…‰ <∫… +¶™…l…“« (6) ®…÷J™… {…Æ˙“I…… ®…  Ω˛xn˘“ ∂…“Q…±…‰J…x…/]ı…™… {…∆M… {…Æ˙“I…… ®… ∫……®……x™… ¥…M…« B¥…∆ +x™…  {…UÙc… ¥…M…« E‰Ú +¶™… l…«™…… EÚ…‰ x™…⁄x…i…®… 60
EÚ… +∆EÚ |… i…∂…i… + v…EÚ Ω˛…‰* |… i…∂…i…, +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… ¥…M…« E‰Ú +¶™… l…«™…… EÚ…‰ x™…⁄x…i…®… 50 |… i…∂…i… B¥…∆ +x…÷∫…⁄ S…i… V…x…V…… i… ¥…M…« E‰Ú +¶™… l…«™…… EÚ…‰ x™…⁄x…i…®…
(4)  V…±…… x™……™……±…™…… E‰Ú {…n˘… ∫…‰ ∫…∆§… v…i… +¶™…l…“«, EÚ“  x…™…÷ HÚ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ {……ƒS… ¥…π…« i…EÚ ∫l……x……∆i…Æ˙h… +…¥…‰n˘x… {…Æ˙  ¥…S……Æ˙ x…Ω˛” 40 |… i…∂…i… +Ω˛«EÚ…Æ˙“ +∆EÚ |……{i… EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ Ω˲* ¥……∆ UÙi… +¶™… l…«™…… E‰Ú x…Ω˛”  ®…±…x…‰ {…Æ˙ =HÚ x™…⁄x…i…®… +Ω˛«EÚ…Æ˙“ +∆EÚ…Â EÚ“
 EÚ™…… V……¥…‰M……* ∂…i…« EÚ…‰ ®……x…x…“™… ®…÷J™… x™……™…… v…{… i… ®…Ω˛…‰n˘™… u˘…Æ˙…  ∂… l…±…  EÚ™…… V…… ∫…E‰ÚM…… +l…¥…… ™……‰M™… +¶™…l…“« x…  ®…±…x…‰ {…Æ˙ {…n˘… EÚ…‰  Æ˙HÚ
J…hb˜ ''∫…"" Æ˙J…… V……EÚÆ˙ {…÷x…:  ¥…Y…… {…i…  EÚ™…… V……¥…‰M……*
(1) +…™…÷ EÚ“ M…h…x…… :-  n˘x……∆EÚ 01.01.2011 EÚ…‰ 18 ¥…π…« EÚ“ +…™…÷ {…⁄h…« Ω˛…‰x…… +…¥…∂˜˜™…EÚ Ω˛Ë, =HÚ  i… l… {…Æ˙ Ω˛“ + v…EÚi…®… (7) |……Æ˙∆ ¶…EÚ {…Æ˙“I…… E‰Ú |……{i……∆EÚ…Â EÚ“ M…h…x…… ®…÷J™… {…Æ˙“I…… B¥…∆ ∫……I……iEÚ…Æ˙ ®… +∆ i…®… ™……‰M™…i……GÚ®…  x…v……« Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ ®… x…Ω˛” EÚ“
+…™…÷ ∫…“®…… EÚ“ M…h…x……  x…®x……x…÷∫……Æ˙ Ω˛…‰M…“ :- V……™…‰M…“*
1. {…÷Ø˚π… +…¥…‰n˘EÚ (∫……®……x™… ¥…M…«) = 35 ¥…π…« (∫…) ∫……I……iEÚ…Æ˙ (={…Æ˙…‰HÚ ∫…¶…“ |…¥…M……Á E‰Ú {…n˘… Ω˛‰i…÷ )- :- (12 +∆EÚ)*
2. {…÷Ø˚π… +…¥…‰n˘EÚ (+…Æ˙ I…i… ¥…M…«) = 40 ¥…π…« (1) ∫……I……iEÚ…Æ˙ ®…÷J™… {…Æ˙“I……  n˘x……∆EÚ EÚ…‰ Ω˛“ ®…÷J™… {…Æ˙“I…… E‰Ú ={…Æ˙…∆i…  ±…™…… V……¥…‰M……*
(+x…÷.V…… i…/+x…÷.V…x…V…… i…/+. {….¥…M…«) (2) ∫……I……iEÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…®…™… S…™…x… ∫… ®… i… E‰Ú ∫…®…I… ∫…®…∫i… +Ω˛«EÚ…Æ˙“ ®…⁄±… |…®……h… {…j…… E‰Ú ∫……l… ={… ∫l…i… Ω˛…‰x…… + x…¥……™…« Ω˛…‰M……*
3. ®… Ω˛±…… +…¥…‰n˘EÚ (∫……®……x™… ¥…M…«) = 35 + 10 + 45 ¥…π…« (3) ∫……I……iEÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…®…™… +…Æ˙ I…i… ¥…M…« E‰Ú ∫…®…∫i… +¶™… l…«™…… EÚ…‰ ∫…I…®… + v…EÚ…Æ˙“ (V……‰ +x…÷ ¥…¶……M…“™… + v…EÚ…Æ˙“ ∫…‰  x…S…±…‰ ∫i…Æ˙
4. ®… Ω˛±…… +…¥…‰n˘EÚ (+…Æ˙ I…i… ¥…M…«) = 35 + 5 + 10 + 50 ¥…π…« EÚ… x… Ω˛…‰) u˘…Æ˙… |…n˘k… ∫l……™…“ V…… i… |…®……h… {…j… ®…⁄±…i…: B¥…∆ ∫…i™…… {…i… {…`ˆx…“™… UÙ…™……|… i… |…∫i…÷i… EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ Ω˛Ë*
(+x…÷.V…… i…/+x…÷.V…x…V…… i…/+. {….¥…M…«) (3) S…™…x… B¥…∆ +¶™… l…«i…… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®… +x™… +…¥…∂™…EÚ V……x…EÚ…Æ˙“ :-
5.  ¥…v…¥……, {… Æ˙i™…EÚi……, i…±……EÚπ…÷n˘… ®… Ω˛±…… = 35 + 10 + 5 = 50 ¥…π…« (1)  V…±…… x™……™……±…™…… E‰Ú {…n˘… Ω˛‰i…÷ +¶™…l…“« EÚ…‰ ®…v™…|…n˘‰∂… EÚ… ®…⁄±…  x…¥……∫…“ Ω˛…‰x…… +…¥…∂™…EÚ Ω˲*
+…¥…‰n˘EÚ (∫……®……x™… ¥…M…«) (2) ¥…Ω˛“ +¶™…l…“«  x…™…÷ HÚ E‰Ú  ±…™…‰ {……j… Ω˛…ÂM…‰ V……‰ ®…v™…|…n˘‰∂…  ∫… ¥…±… ∫…‰¥…… (∫…‰¥…… EÚ“ ∫……®……x™… ∂…i…Á)  x…™…®…, 1961 u˘…Æ˙…  x…v……« Æ˙i…
6.  ¥…v…¥……, {… Æ˙i™…C˜˜i……, i…±……EÚ∂…÷n˘… ®… Ω˛±…… = 35 + 5 + 10 + 5 = 55 ¥…π…« ∫…®…∫i… ®……{…n˘hb˜… EÚ“ {…⁄ i…« EÚÆ˙i…‰ Ω˛… B¥…∆  x…™…®… 6 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  x…™…÷ HÚ E‰Ú  ±…™…‰ +{……j… x… Ω˛…Â*
+…¥…‰n˘EÚ (+…Æ˙ I…i… ¥…M…«) (3) ∂……∫…EÚ“™…/+r˘«∂……∫…EÚ“™… EÚ…™……«±…™……Â/∫…∆∫l…… ®… EÚ…™…«Æ˙i… EÚ®…«S…… Æ˙™…… EÚ…‰ ®…÷J™… {…Æ˙“I……  n˘x……∆EÚ i…EÚ  x…™…÷ HÚEÚi……« |…… v…EÚ…Æ˙“ EÚ…
(+x…÷.V…… i…/+x…÷.V…x…V…… i…/+. {….¥…M…«) +x……{… k… |…®……h… {…j… ∫…∆±…Mx…/|…∫i…÷i… EÚÆ˙x…… + x…¥……™…« Ω˲*
7. Æ˙ V…∫]ı≈…Æ˙, EÚ±™……h… +…™…÷HÚ, ¶……‰{……±… M…Ë∫… = EÚ…‰<« +…™…÷ ∫…“®…… x…Ω˛” Ω˛Ë* (4) ∫…¶…“ {…Æ˙“I……+… ®… +¶™…l…“« EÚ… |…¥…‰∂… {…⁄h…«i…: |…… ¥… v…EÚ Ω˛Ë*  ±… J…i… {…Æ˙“I……/∫……I……iEÚ…Æ˙ ®… ={… ∫l…i… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ +¶™…l…“« EÚ…‰
{…“ ci…, ¶……‰{……±… ®… EÚ…™…«Æ˙i… Ω˛Ë/l…… i……‰ =∫… +…¥……M…®…x… ¥™…™… B¥…∆ +…Ω˛…Æ˙ ¶…k…… n˘‰™… x…Ω˛” Ω˛…‰M……*
+¥… v… EÚ… |…®……h…-{…j… |…∫i…÷i… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙* (5) ®…÷J™… {…Æ˙“I…… ®… ∂…“Q…±…‰J…x…/]ı…™… {…∆M… EÚ…Ë∂…±… {…Æ˙“I…h… Ω˛‰i…÷ ]ı…™… {…∆M… ®…∂…“x… ±……x…‰ EÚ… =k…Æ˙n˘… ™…i¥… +¶™… l…«™…… EÚ… Ω˛…‰M……,
x……‰]ı :-  ¥…EÚ±……∆M…… B¥…∆ ¶…⁄i…{…⁄¥…« ∫…Ë x…EÚ…Â EÚ…‰ ¶…“ ®…v™…|…n˘‰∂… ∂……∫…x… E‰Ú  x…™…®……x…÷∫……Æ˙ +…™…÷-∫…“®…… ®… UÙ⁄]ı n˘“ V……™…‰M…“*  V…±…… x™……™……±…™…/=SS… x™……™……±…™… u˘…Æ˙… ]ı…™… {…∆M… ®…∂…“x… ={…±…§v… x…Ω˛” EÚÆ˙…™…“ V……¥…‰M…“* ±…‰ EÚx… +∆O…‰V…“ ]ı…™… {…∆M… EÚ“ + i… Æ˙HÚ
(3) {…Æ˙“I…… EÚ“ ™……‰V…x…… :- ™……‰M™…i…… Æ˙J…x…‰ ¥……±…‰ +¶™…l…“« EÚ…‰ +∆O…‰V…“ ]ı…™…{…Æ˙…<«]ıÆ˙ ±……x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… x…Ω˛” Ω˛…‰M…“ B¥…∆ =∫…EÚ“ ™……‰M™…i…… EÚ… {…Æ˙“I…h…
(+) |……Æ˙∆ ¶…EÚ {…Æ˙“I…… (={…Æ˙…‰HÚ ∫…¶…“ |…¥…M……Á E‰Ú {…n˘… Ω˛‰i…÷ ) - (100 +∆EÚ) - |……Æ˙∆ ¶…EÚ {…Æ˙“I…… BEÚ Ω˛“  n˘x……∆EÚ EÚ…‰ ¥… BEÚ Ω˛“ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ {…Æ˙  EÚ™…… V…… ∫…E‰ÚM……*
∫…®…™… ®…‰  x…®x… ±… J…i…  V…±…… ®…÷J™……±…™…… {…Æ˙ +…™……‰ V…i… Ω˛…‰M…“* (6) {…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… ®… EÚ®…“/¥…fi r˘ Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ Ω˲*
{…Æ˙“I…… E‰Úxp˘ - 1. §……±……P……]ı, 2. ¶……‰{……±…, 3. UÙi…Æ˙{…÷Æ˙, 4.  UÙxn˘¥……c…, 5. M…÷x……, 6. M¥…… ±…™…Æ˙, 7. <∆n˘…ËÆ˙, 8. V…§…±…{…÷Æ˙, (7) S…™…x… |… GÚ™…… EÚ…‰ ∫…∆∂……‰ v…i… ™……  x…Æ˙∫i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… {…⁄h…« + v…EÚ…Æ˙ ®……x…x…“™… ®…÷J™… x™……™…… v…{… i…, =SS… x™……™……±…™… ®…v™…|…n˘‰∂…,
9. J…hb˜¥……, 10, ®…∆n˘∫……ËÆ˙, 11. Æ˙“¥……, 12. ∫……M…Æ˙, 13. ∂…Ω˛b˜…‰±…, 14. =VV…Ëx…* V…§…±…{…÷Æ˙ EÚ…‰ Ω˛Ë*
|…¥…‰∂… {…j… - |…¥…‰∂… {…j… B®…{…“+…Ïx…±……<x… u˘…Æ˙… +{…x…“ ¥…‰§…∫……<]ı {…Æ˙ V……Æ˙“  EÚ™…… V……¥…‰M……,  V…∫…EÚ…  |…∆]ı +…=]ı ∫¥…™…∆ +¶™…l…“« EÚ…‰ (8) ®…÷J™… {…Æ˙“I…… Ω˛‰i…÷ S…™… x…i… +¶™…l…“« EÚ…‰ +…Ïx…±……<x… +…¥…‰n˘x… EÚ“ {……¥…i…“ EÚ“ |… i… E‰Ú ∫……l… +{…x…“ ∂…ËI… h…EÚ +Ω˛«i……, i…EÚx…“EÚ“
|……{i… EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M……* |…¥…‰∂… {…j… EÚ…  |…∆]ı +…=]ı B®…{…“+…Ïx…±……<x… EÚ“ ¥…‰§…∫……<]ı E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ +{…x…… +…¥…‰n˘x… GÚ®……∆EÚ B¥…∆ +Ω˛«i……,  x…¥……∫… |…®……h… {…j… ¥… V…… i… |…®……h… {…j… (E‰Ú¥…±… +…Æ˙ I…i… ¥…M…« E‰Ú  ±…B) EÚ“ ∫¥…|…®…… h…i… B¥…∆ ∫¥…SUÙ °Ú…‰]ı…‰ ∫]ı‰]ı |… i…™……ƒ,
V…x®… i… l… b˜…±…EÚÆ˙ |……{i…  EÚ™…… V…… ∫…E‰ÚM……*  |…∆]ı +…=]ı EÚ“ ∫…÷ ¥…v……  n˘x……∆EÚ 25.02.2011 ∫…‰ ={…±…§v… Ω˛…‰M…“,  V…∫…EÚ… {…fil…EÚ ∫¥…™…∆ E‰Ú n˘…‰ °Ú…‰]ı…‰O……°Ú B¥…∆ ∫¥…™…∆ E‰Ú {…i…‰ ¥… {……ƒS… Ø˚{…™…‰ EÚ… b˜…EÚ  ]ı EÚ]ı ™…÷HÚ BEÚ  ±…°Ú…°Ú… ¶…‰V…x…… +…¥…∂™…EÚ Ω˛…‰M……, V……‰ |…i™…‰EÚ
∫…‰ EÚ…‰<« ∂…÷±EÚ n˘‰™… x…Ω˛” Ω˛…‰M……*  ∫l… i… ®…  |…∆∫…“{…±… Æ˙ V…∫]ı≈…Æ˙ ({…Æ˙“I……), |…∂……∫… x…EÚ ¶…¥…x…, =SS… x™……™……±…™…, ®…v™…|…n˘‰∂…, V…§…±…{…÷Æ˙ E‰Ú EÚ…™……«±…™… ®… ®…÷J™… {…Æ˙“I……
|……Æ˙ ®¶…EÚ {…Æ˙“I…… EÚ… {……`ˆ¨GÚ®… : ∫……®……x™… Y……x… (40 +∆EÚ), ∫……®……x™…  Ω˛xn˘“ (10 +∆EÚ) ¥… ∫……®……x™… +∆O…‰V…“ (20 +∆EÚ) B¥…∆∆  n˘x……∆EÚ E‰Ú n˘∫…  n˘x… {…⁄¥…« i…EÚ |……{i… Ω˛…‰ V……x…… S…… Ω˛™…‰* =HÚ n˘∫i……¥…‰V… |……{i… x… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ +¶™…l…“« EÚ…‰ ®…÷J™… {…Æ˙“I…… ∫…‰ ¥… V…«i…  EÚ™……
EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ Y……x… (30 +∆EÚ) EÚ… ¥…∫i…÷ x…π`ˆ |…∂x…{…j… Ω˛…‰M……*
|… GÚ™…… :- V…… ∫…E‰ÚM……* +¶™… l…«™…… E‰Ú ®…⁄±… |…®……h… {…j…… E‰Ú  x…Æ˙“I…h… ¥… ∫…i™……{…x… EÚ“ EÚ…™…«¥……Ω˛“ ®…÷J™… {…Æ˙“I……  n˘x……∆EÚ EÚ…‰ Ω˛…‰M…“*
(1) |……Æ˙∆ ¶…EÚ {…Æ˙“I…… ®… +¶™…… l…«™…… EÚ…‰ |…∂x… {…j… E‰Ú =k…Æ˙… EÚ…‰  S… xΩ˛i… EÚÆ˙x…‰ Ω˛‰i…÷ {…fil…EÚ ∫…‰ BEÚ =k…Æ˙ {…÷ ∫i…EÚ… |…n˘…x… EÚ“ (9) ™… n˘ EÚ…‰<« =®®…“n˘¥……Æ˙  ¥…Y……{…x… EÚ“ ∂…i…Á {…⁄Æ˙“ x… EÚÆ˙i…‰ Ω˛÷™…‰ ¶…“ +…¥…‰n˘x… |…‰ π…i… EÚÆ˙i…… Ω˛Ë ™…… =∫…EÚ… +…¥…‰n˘x… {…j… j…÷ ]ı{…⁄h…«
V……¥…‰M…“ V……‰  EÚ OMR ∂…“]ı E‰Ú ∞¸{… ®… Ω˛…‰M…“,  V…∫…®… +¶™…l…“« |…∂x… E‰Ú ¥…ËEÚ ±{…EÚ =k…Æ˙… ®… ∫…Ω˛“ =k…Æ˙ EÚ… S…÷x……¥… EÚÆ˙ {……™…… V……i…… Ω˛Ë i……‰  EÚ∫…“ ¶…“ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ =∫…EÚ“ +¶™… l…«i……  x…Æ˙∫i… EÚÆ˙ n˘“ V……™…‰M…“,  V…∫… {…Æ˙ EÚ…‰<« {…j……S……Æ˙ ®……x™… x…Ω˛” Ω˛…‰M……*
+…‰.B®….+…Æ˙. ∂…“]ı ®… EÚ…±…“ ∫™……Ω˛“ E‰Ú §……±… {…‰x… ∫…‰ M……‰±…… §…x……EÚÆ˙ +{…x…… =k…Æ˙ +∆ EÚi… EÚÆ˙ÂM…‰* (10) +…Æ˙ I…i… |…¥…M…« (+.V……., +x…÷.V….V…… i… B¥…∆ +. {….¥….) E‰Ú +¶™…l…“« ®…v™…|…n˘‰∂… ∂……∫…x…, ∫……®……x™… |…∂……∫…x…  ¥…¶……M…, ¶……‰{……±…
(2) |……Æ˙∆ ¶…EÚ {…Æ˙“I…… ®…  Æ˙HÚ ]ı≈…∆∫…±…‰]ıÆ˙, ∫…Ω˛…™…EÚ O…xl…{……±… B¥…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 (Ω˛…b˜«¥…‰™…Æ˙ ]ı‰ Cx… ∂…™…x… E‰Ú {…n˘ Ω˛‰i…÷ ±…M…¶…M… 10 u˘…Æ˙… V……Æ˙“ {… Æ˙{…j… GÚ®……∆EÚ 07-26/96/+-|…/1  n˘x……∆EÚ 01.08.1996 B¥…∆ GÚ®……∆EÚ B°Ú 7-2/96/+-|…/1  n˘x……ƒEÚ 12.03.1997
M…÷x…… +¶™…l…“« B∆¥… +x™…  Æ˙HÚ {…n˘… E‰Ú  ¥…Ø˚r˘ ±…M…¶…M… S……Æ˙ M…÷x…… +¶™…l…“« ®…÷J™… {…Æ˙“I…… Ω˛‰i…÷ S…™… x…i…  EÚ™…‰ V……¥…ÂM…‰* |……Æ˙∆ ¶…EÚ ®…  n˘™…‰ M…™…‰  x…n˘Ê∂…… E‰Ú +v™…v…“x… ∫…I…®… |…… v…EÚ…Æ˙“ u˘…Æ˙… V……Æ˙“ ∫l……™…“ V…… i… |…®……h… {…j… Ω˛“ |…∫i…÷i… EÚÆ˙ +x™…l…… =x…EÚ“ +¶™… l…«i……
{…Æ˙“I…… ®…Â∆ ∫……®……x™… ¥…M…« B¥…∆ +x™…  {…UÙc… ¥…M…« E‰Ú +¶™… l…«™…… EÚ…‰ x™…⁄x…i…®… 55 |… i…∂…i…, +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… ¥…M…« E‰Ú +¶™… l…«™…… EÚ…‰ +x……Æ˙ I…i… |…¥…M…« E‰Ú i…Ω˛i…  ¥…S……Æ˙ ®… ±…“ V……¥…‰M…“ *
x™…⁄x…i…®… 45 |… i…∂…i… B¥…∆ +x…÷∫…⁄ S…i… V…x…V…… i… ¥…M…« E‰Ú +¶™… l…«™…… EÚ…‰ x™…⁄x…i…®… 35 |… i…∂…i… +Ω˛«EÚ…Æ˙“ +∆EÚ |……{i… EÚÆ˙x…… (11) {…÷x…®…⁄«±™……∆EÚx… EÚ… EÚ…‰<« |……¥…v……x… x…Ω˛” Ω˛Ë +i…: <∫…  ¥…π…™… ®… |……{i… +…¥…‰n˘x…… {…Æ˙ EÚ…‰<« EÚ…™…«¥……Ω˛“ x…Ω˛” EÚ“ V……BM…“*
+…¥…∂™…EÚ Ω˲* (12) ]ı≈…∆∫…±…‰]ıÆ˙, ∫…Ω˛…™…EÚ O…∆l…{……±… B¥…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-3 (Ω˛…b˜«¥…‰™…Æ˙ ]ı‰ Cx… ∂…™…x…) EÚ“ ®…÷J™… {…Æ˙“I…… V…§…±…{…÷Æ˙ ®… B¥…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ
(§…) ®…÷J™… {…Æ˙“I…… - 88 +∆EÚ ∏…‰h…“-3 (=SS… x™……™……±…™…)/∫…Ω˛…™…EÚ ∏…‰h…“-3 (<∆ M±…∂… x……‰<∆M…) EÚ“ ®…÷J™… {…Æ˙“I…… V…§…±…{…÷Æ˙, M¥…… ±…™…Æ˙ +…ËÆ˙ <∆n˘…ËÆ˙ ®… +…™……‰ V…i… EÚ“
GÚ. {…n˘x……®…  ¥…π…™… +∆EÚ ∫…®…™… V……¥…‰M…“* +x™… {…n˘… Ω˛‰i…÷ ®…÷J™… {…Æ˙“I…… |……Æ˙∆ ¶…EÚ {…Æ˙“I…… E‰Ú E‰Úxp˘… {…Æ˙ ™…… +x™…  V…±…… ®… +…™……‰ V…i… EÚ“ V……¥…‰M…“* ∫…¶…“ {…n˘… E‰Ú
∫…∆§…∆v… ®… ®…÷J™… {…Æ˙“I…… E‰Úxp˘ E‰Ú  x…v……«Æ˙h… EÚ… + v…EÚ…Æ˙  |…∆∫…“{…±… Æ˙ V…∫]ı≈…Æ˙ ({…Æ˙“I……) EÚ…‰ Ω˛…‰M…… B¥…∆ |……Æ˙ ®¶…EÚ {…Æ˙“I…… E‰Úxp˘ {…Æ˙
1 ]ı≈…∆∫…±…‰]ıÆ˙, (=SS… x™……™……±…™…) ]ı≈…∆∫…±…‰∂…x… ( Ω˛xn˘“-+∆O…‰V…“) 30 1:30 P…h]ı… Ω˛“ ®…÷J™… {…Æ˙“I…… EÚ… +¶™…l…“« EÚ… + v…EÚ…Æ˙ x…Ω˛” ®……x…… V……¥…‰M……*
]ı≈…∆∫…±…‰∂…x… (+∆O…‰V…“- Ω˛xn˘“) 30 (13) ™… n˘  EÚ∫…“ +¶™…l…“« E‰Ú  ¥…Ø˚r˘ EÚ…‰<« n˘… hb˜EÚ |…EÚÆ˙h…  EÚ∫…“ {…÷ ±…∫… l……x…‰/x™……™……±…™… ®…  ¥…S……Æ˙…v…“x… Ω˛…‰ +l…¥……  EÚ∫…“
∂…§n˘…l…«, ∫…⁄ HÚ™……ƒ, ¥……C™……∆∂…, =r˘Æ˙h…… EÚ… Y……x… 20 x™……™……±…™… ∫…‰  x…Æ˙…EfiÚi… Ω˛…‰ S…÷EÚ… Ω˛…‰ i……‰  x…h…«™…/∫…∆§…∆ v…i… + v… x…™…®… B¥…∆ v……Æ˙… ∫… Ω˛i… |…EÚÆ˙h… GÚ®……∆EÚ +… n˘ EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“
EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ ]ı…™… {…∆M…/+…Ï{…Æ˙‰∂…x… EÚ… ¥™…¥…Ω˛… Æ˙EÚ Y……x… 08 10  ®… x…]ı + x…¥……™…«i…: n˘Â*
2 ∫…Ω˛…™…EÚ O…xl…{……±… ±……™…•…‰Æ˙“ ∫……<∆∫… 60 1:00 P…h]ı… (14) S…™… x…i… +¶™… l…«™…… EÚ…‰ ®…v™…|…n‰˘∂… ®… EÚ…™…«Æ˙i…  EÚ∫…“ ¶…“ x™……™……±…™… ®… B¥…∆  EÚ∫…“ ¶…“ ∫l……x… {…Æ˙ {…n˘∫l…  EÚ™…… V…… ∫…E‰ÚM……*
(=SS… x™……™……±…™…) ∫……®…… V…EÚ Y……x… 10 (∫…÷¶……π… EÚ…EÚc‰)
EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ ]ı…™… {…∆M…/+…Ï{…Æ˙‰∂…x… EÚ… ¥™…¥…Ω˛… Æ˙EÚ Y……x… 18 10  ®… x…]ı Æ˙ V…∫]ı≈…Æ˙ V…x…Æ˙±…