Вы находитесь на странице: 1из 1

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


-------------------------------------------------------

Châu Phú, ngày 14 tháng 01 năm 2011


DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA BỒI DƯỜNG HSG
MÔN VẬT LÝ KHỐI 10

STT Họ và Tên Lớp Điểm TBM ĐTBM-VL Ghi chú


1 Nguyễn Văn Phú 10A9 8,1 8,1
2 Trần Mỹ Hồng 10A9 8,1 8,7
3 Huỳnh Thị Trúc Linh 10A9 8,2 8,4
4 Bùi Thị Mỹ Linh 10A9 8,0 8,8
5 Huỳnh Duy Khánh 10A9 7,2 8,3
6 Phạm Khải 10A9 7,1 8,3
7 Nguyễn Hửu Hậu 10A10 8,8 8,5
8 Lưu Thị Mỹ Duyên 10A10 8,0 8,1
9 Võ Thị Kim Sang 10A10 7,8 7,3
10 Lê Lin Đa 10A9 7,7 8,7
11 Phạm Văn Ngoan 10A3 7,0 8,0
12 Phan Võ Luân 10A9 7,8 8,0
13 Trần Thanh Tùng 10A10 8,3 8,7
14 Trần Thị Như Nguyệt 10A10 8,1
15 Dương Thị Ngọc Huyền 10A7 7,2 8,1
16 Nguyễn Thị Trúc Linh 10A7 7,4 8,4
17 Nguyễn Thị Trúc Lê 10A6 7,2 8,1
17 Nguyễn Thị Yến Nhi 10A6 7,4 8,4
18 Nguyễn Ngọc Minh Nhựt 10A8 7,6 8,4
19 Lê Hoàng Sơn 10A8 7,,7 8,6
20 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 10A10 8,1 8,2

NGƯỜI LẬP

Lý Thị Thanh Dung

Похожие интересы