Вы находитесь на странице: 1из 1

ÖÔÐË.468369.

040 Ý3
À1 Ðèñ. 1

19 30 R41
18
31 29 R42
9

ÊÈÏÖ27À-5/8
C6 R43
C4 C5
1 39
2 38 R44
3 37
VD6 4 36 R45
5 35
6 34 R46 R51
+5V 7 33
8 32 R52
R7 R60
1 DA1 R6 10k VT3 10ê
10 21 R47
VD15
10k 11 22
1171 3 BC857Ñ 12 23
ÑÏ42 13 24 VT13
R11 14 25 R53 XT3:1
2 15 26
100 16 27 TCO VT14
+12V R54 XT3:2
RST 17 28 ETD
+5V VD16
DR1 10k XT4:1
R4 2 A
4.7k VD2 +5V 3 B R55
R1 R3 R9 LL4148 4 C
C2 DA2.1 VT16

RA8A103J
7.5k 1.5k 0.01 47k R14 1 5 D R50
10k 6 E 14
VD3 TCO 7 F
R8 LL4148 8 G
VD1 200k +5V VD17
LL4148 9 IT VT15
R10
200 R15
10k
ETD
VT4
BC847C
+5V
7 8 9
VT2 R16 R23 À2
BC847C 10k 7 8 9
IT R24
VD4 R12 VD7
R2 47k 1 1
TZMC 6V8 VT7
5.6k VT1 BC847C
BC847C C3
C1 220 VD8
VT5 R25 R28 R33 R36 VD11 2 2
0.47 BC847C
R5 15k DA2.2
T
T 47k 10
+5V VT11 13 VD9 3 3
RU1 11
180LD10 R17
10k VD10 4 4
DA2.3
TOUCH OT
R26 5 5
FU1 MF-R010 VT9 6 6
Òàáëèöà 1
R34 R37
C20
ÖÔÐË.468369.040

LM339D
Ïåðâ. ïðèìåí.

R39
MC34119D DA5
AT89S52PDIP 40 XT4:2
20

VD12
IN74AC34D
R27 R29
R18 R35
10ê
R22 R38 C21 C24
C9 VT10
C10
Ñïðàâ. ¹

R30 C19
R48 R49

R19 R21 VT12 DA5


R31
C22 12
10 VT6 C11 13
R20 VT8
R32 R40
C18 C23
HL4 HL5
11 GNL3014UYC GNL3014UYC
R57 1.5k
+ R58 1.5k
Ïîäï. è äàòà

VD5 R56 680 "3" "4"


DA3 DA4
HL6 HL7
XT2:1 GNL3014UYC GNL3014UYC
+U C8 C12 C14 C15 C16 C17
C7
XT2:2 C13
Âçàì. èíâ. ¹ Èíâ. ¹ äóáë.

GND

Ðèñ. 2 Òàáëèöà 2
Îñòàëüíîå ñì. ðèñ. 1
Îáîçíà÷åíèå Ðèñ.
À1
ÖÔÐË.468369.040 Ý3 1
Ïîäï. è äàòà

XT1:1 ÖÔÐË.468369.040-01 Ý3 2
"+VV"
XT1:2
"+UV"
T
Ö Ô Ð Ë .4 6 8 36 9 .0 4 0 Ý 3
"0V" " V" Ëèò. Ìàññà Ìàñøòàá
XT1:3 Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà Áëîê âûçîâà
"V" "V" Ðàçðàá. Äåãòåâ ÖÈÔÐÀË CCD-2094.1M 1:1
Ïðîâ. Ðîãîâ
Èíâ. ¹ ïîäë.

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ


Ò.êîíòð. Ëèñò 1 Ëèñòîâ 1
Í.êîíòð. Áîåâà Ïëàòà ïå÷àòíàÿ 219, 220
Óòâ. Ôåäåðîëüô
Êîïèðîâàë Ôîðìàò A2