You are on page 1of 1

“Ïîèñòèíå ìîëèòâà äëÿ âåðóþùèõ ïðåäïèñàíà

â îïðåäåëåíîå âðåìÿ” (Êîðàí, 4:103)

Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ “Àëü-Ìàñàð”, ã. Îäåññà, ïë. Ìîëîäåæû, 17À
òåë.: (0482) 34 72 50, ôàêñ: (0482) 34 72 49