Вы находитесь на странице: 1из 4

!

   
Ikalawang Pandistritiong Pagsusulit

Pangalan: _______________________________________ Petsa: ___________________


Pangakat: _______________________________ Guro: ___________________

I.—Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga tanong. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot.
______ 1.— Alin ang tungkulin ng isang bata sa tahanan?
a.— Pumasok sa takdang oras c. tumutulong sa mga gawaing bahay
b.— Magtanim ng maraming puno d. gumamit ng dinamita
______ 2.— Aling ang tungkulin ng isang bata upang mapangalagaan ang kapaligiran?
a.— Putulin ang mga puno c. magtanim ng puno
b.— Sunugin ang mga puno d. sirain ang mga puno
______ 3.— Ang kuya mo ang inaasahang magatapon ng basura bago ito pumasok sa trabaho, ngunit hindi niya
ginawa ang kaniyang tungkulin.
a.— Gaganda ang paligid c. lilinis ang bahay
b.— Babaho ang paligid d. kakaunti ang langaw
______ 4.— Hindi ginawa ni Jose ang tungkulin niyang magdilig ng halaman. Ano kay ang mangyayari?
a.— Lulusog ang mga halaman c. malulungkot ang mga nanay
b.— Mamumukadkad ang mga halaman d. lalago ang halaman
______ 5.— Ang bawat bata ay may sariling kakayahan na dapat ________________ .
a.— Kalimutan b. balewalain c. pagbutihin d. isantabi na lang.
______ 6.— Paano mapabuti ng bata ang kakayahan niya sa pag-aawit?
a.— Magpaturo nang maayos sa pag-awit c. makinig sa awit
b.— Magpalista sa pag-awit d. tumingin sa umaawit
______ 7.— Si Ben ay mahusay sa pagguhit, samantalang si Dan ay mahusay sa Matematika. Nagkaroon ng
pagligsahan sa Matematika, sino ang isinali ng guro?
a.— Ben b. Noel c. Dan d. Pete
______ 8.— Magaling bumigkas ng tula si Sonia, samantalang si Linda ay mahusay sumayaw. Humingi ng
batang isasali sa pagsayaw. Ipinadala ng guro si _____________.
a.— Sonia b. Linda c. Belen d. Roma
______ 9.— Ahensyang tumutulong sa mga sinalanta ng bagyo, baha, lindol, sunog at epidemya.
a.— DSWD c. Beautification Program
b.— Health Center d. Samahang Nayon
______ 10.— Ito ay samahan ng mga kabataang lalaki at babaeng mahilig sa palakasan tulad ng basketbol,
volleyball at baseball.
a.— Sports Club c. Beautification Program
b.— Rotary Club d. Samahang Nayon
______ 11.— Sino ang tinaguriang ³Dakilang Lumpo´ na isang mahusay na manunulat?
a.— Dr. Jose Rizal c. Apolinario Mabini
b.— Andres Bonifacio d. Guillermo Tolentino
______ 12.— Siya ang pinakamahusay na pintor ng mga tanawin sa kabukiran at kalikasan.
a.— Fernando Amorsolo c. Apolinario Mabini
b.— Andres Bonifacio d. Guillermo Tolentino
______ 13.— Sino ang Pilipinang mang-aawit na kinikilala sa buong mundo dahil sa pagsali sa Miss Saigon?
a.— Bea Lucero c. Lea Salonga
b.— Lydia de Vega d. Cecile Licad
______ 14.— Karapatan ng mga bata ang mabigyan ng ____________ para mapanatili ang kanyang kalusugan.
a.— Libreng pag-aaral c. hanap-buhay
b.— Wastong pagkain d. maayos na tahanan
______ 15.— Siya ay tanyag sa larangan ng piyano sa buong mundo.
a.— Lea Salonga c. Lydia de Vega
b.— Cecile Licad d. Sharon Cuneta
______ 16.— Ahensya ng pamahalaan na nagpapautang para sa pabahay, pagpapagamot at pagbabayan ng
matrikula.
a.— DSWD b. GSIS c. DepEd C. Health Center
______ 17.— Sino ang tanyag sa paglalaro ng bowling at naging kampeon na apat na beses sa mundo.
a.— Bea Lucero c. Paeng Nepomuceno
b.— Eric Buhain d. Velasco Jr.
______ 18.— Bakit nagiging tanyag ang isang tao?
a.— Mayaman sila c. tahimik siya
b.— Mabait sila d. may nagawa siyang kahanga-hanga
c 
  

______ 19.— Alin sa mga sumusunod ang tungkulin nating sa atingmga magulang?
a.— Igalang at mahalin ang mga magulang
b.— Bigyan sila ng maraming gawain
c.— Utusan at pagalitan sila
d.— Ilabay sila sa ampunan
______ 20.— Pinagkalooban tayo ng Dakilang Maykapal ng mga angking __________ kinikilala ng sambayanan.
Ito ay nakasulat sa ating Konstitusyon.
a.— Kakayahan b. tungkulin c. tanyag ng Pilipino d. karapatan
______ 21.— Isa siyang batang bayani na nagligtas ng maraming bata hanggang siya ang malunod.
a.— Emilio Aguinaldo c. Sajid Bulig
b.— Emilio Jacinto d. Jose Rizal
______ 22.— Kung ang lahat ng tao ay may karapatan bilang nilalang ng Dakilang Maykapal, ano ang katumbas
nito sa dapat nating isagawa at gampanan?
a.— Kakayahan b. Karapatan c. Tungkulin d. Kalusugan
______ 23.— Sentrong pangkalusugan na nagbibigay ng libreng gamot at serbisyo ng mga doktor, nars at dentista
at komadrona.
a.— GSIS b. Land Bank c. Health Centers d. SSS
______ 24.— Si Pepe ay isang pilay. Ngunit magaling naman siyang tumugtog ng gitara. Ano ang mabuting
magagawa niya?
a.— Turuang tumugtog ang ibang bata
b.— Tumugtog sa maghapon
c.— Magsanay sa paglakad
d.— Bumili ng bagong gitara
______ 25.— Nakita mo ang isang bata na inaabuso ng kapit-bahay mo. Anong programa ang inyong tatawagan?
a.— GSIS b. Bantay Bata 163 c. Hospital d. Health Center

II.—Panuto: Pagtambalin ang mga bayani o tanyag na Pilipino at ang natatanging kakayahan nila. Isulat ang titik
ng tamang sagot sa patlang.

______ 26.— Guillermo Tolentino A. Siya ay tanyag sa larangan ng boksing.


______ 27.— Mechora Aquino B. Siya ang nagtatag ng Katipunan bilang
paghimagsik ng mga Pilipino laban sa mga
Espanyol
______ 28.— Manny Pacquiao C. Tanyag ng iskultor na gumagawa ng bantayog
ni Andres Bonifacio.
______ 29.— Efren ³Bata´ Reyes D. Kilala bilang ³Tandang Sora´
______ 30.— Andres Bonifaction E. Nagtamo ng medalyang ginto sa larangan ng
bilyar.

c 
  

!    
Ikalawang Pandistritiong Pagsusulit

Pangalan: _______________________________________ Petsa: ___________________


Pangakat: _______________________________ Guro: ___________________

Panuto: Itiman ang bilog na katapat ng titik na may tamang sagot.

1.— Ang institusyong nagpapahayag ng damdamin at opinyon ng mga tao.


oa. paaralan ob. pamahalaan oc. telebisyon od. radyo
2.— Ang pinakamataas na pinuno ng isang barangay.
oa. alkalde ob. Kapitan/Punong Barangay oc. gobernador od. bise-alkalde
3.— Pinangangasiwaan niya ang paggawa ng mga tulay at kalsada.
oa. inhinyero ob. alkalde oc. gobernador od. konsehal
4.— Nangangasiwa at nakikipag-ugnayan sa mga pinuno ng Pamahalaang Lokal.
oa. Department of Justice
ob. Department of Interior and Local Government
oc. Department of Social Welfare and Development
od. Department of Education
5.— Sino ang namumuno sa ating bansa?
oa. Benigno Aquino Sr.
ob. Benigno Coquangco Aquino
oc. Benigno Simeon C. Aquino III
od. Benigno C. Aquino Jr.
6.— Ano ang tawag sa kita ng pamahalaan?
oa. sahod ob. buwis oc. tubo od. interes
7.— Ano ang batas?
oa. patakaran ob. tungkulin oc. karapatan
8.— Sino ang tumutulong sa mga mamamayan?
oa. mga taong bayan oc.pamilya
ob. ibang bansa od. pamahalaan
9.— Anong ahensya ng pamahalaan ang sumusubaybay, nanaliksik at nagbabalita tungkol sa kalagayan ng
pahanon?
oa. DOH ob. PAGASA oc.NAPOCOR od. DNR
10.—Aling ahensya ng pamahalaan ang nagpapautang ng puhunan para sa maliit na negosyo?
oa. DILG ob. Barangay oc.Bangko od. PAGIBIG
11.—Paano makatutulong ang isang bata sa pamahalaan upang mapabuti ang pamayanan?
oa. magpalimos oc.magtrabaho agad
ob. mag-aral ng mabuti od. sumama sa sindikato
12.—Alin ang paglilingkod ng pamahalaan?
oa. pag-aayos ng tindahan
ob. pag-aayos ng simbahan
oc. pag-aayos ng mga daan at tulay
od. pag-aayos ng mga sinehan at estasyon ng TV
13.—Nagtatakda ang pamahalaan ng isang araw upang ang bawat batang may gulang na 0-7 ay mabigyan ng
bakuna. Anong paglilingkod ito?
oa. Pang-edukasyon oc. Pangkalusugan
ob. Pangkabuhayan od. Panlipunan
14.—Alin ang nakatutulong sa pamahalaan?
oa. hindi pagsali sa mga programa ng pamahalaan
ob. pandaraya sa pagbabayad ng buwis
oc. pagsira sa mga babala, daan at tulay
od. pagbabayad ng tamang buwis.
15.—Alin ang tama sa mga konsepto na nakasulat sa ibaba?
oa. huwag makialam
ob. ipaubaya ang pangangalaga at kaayusan ng pamayanan sa mga pulis
oc. tumulong sa pangangalaga at kaayusan ng pamayanan
od. ipaubaya sa pamahalaan ang pamamalakad sa bansa.
16.—Ang paggawa ng ordinansa para sa mga naninirahan sa barangay ay karaniwan ginagawa saan?
oa. bayan oc. barangay
ob. lalawigan od. lungsod
c 
  

17.—Aling ang tungkulin ng tao sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran?
oa. itapon ang basura sa tamang lagayan
ob. pumitas ng mga bulaklak sa parke
oc. sunugin ang mga basura
od. iwanan ang mga plastik na pinagkainan sa palaruan.
18.—Alin ang polusyon sa lupa?
oa Mga basura sa tabing daan
ob. Mga lumulutang na plastik sa kanal
oc. Mga usok ng sinunog na gulong
od. Mga ingay ng sasakyan sa lansangan
19.—Isang guro si Gng. Cruz at nagtuturo sa Lungsod ng Lucena. Anong uri ng buwis ang dapat niyang bayaran.
oa. Community Resident Tax oc. Import Tax
ob. Real Estate Tax od. Income Tax
20.—Isang dakilang karapatan ng mga mamamayan upang makapamili ng nais na pinuno.
oa. karapatang bumoto oc. karapatang mag-aral
ob. karapatang mamamahayag od. karapatang pang-relihiyon
21.—Bakit kailangang tumupad sa mga tungkulin sa pamahalaan?
oa. para sa ikabubuti ng sarili
ob. para sa kabutihan ng bansa
oc. para sa kaunlaran ng kapitbahay
od. para sa ikagagaling ng pamilya
22.—Walang makakapilit sa ating na sumama sa pananampalataya ng iba. Anong karapatan ito?
oa. karapatang magpahayag
obkarapatang bumoto
oc. karapatan sa pagpili ng relihiyon
od. karapatang ipagtanggol ang sarili.
23.—Ang tawag sa buwis mula sa taunang kita ng isang mamamayang naghahanapbuhay?
oa. Income Tax oc. Import Tax
ob. Travel Tax od. Amusement Tax
24.—Ito ang buwis na ipinapataw sa mga pagkain sa mga Fast Food tulad ng McDonald, Jollibee, Supermarket at
iba pa.
oa. Value Added Tax oc. Excise Tax
ob. Income Tax od. Business Tax
25.—Ikaw ay isang alagad ng batas. Nasangkot ang kapatid mo sa pagnanakaw. Inutusan ka ng iyong pinuno para
siya hulihin. Ano ang gagawin mo?
oa. Gagampanan mo ang iyong tungkulin bilang pagsunod sa batas
ob. hahanapin mo ang iyong kapatid at papayuhang magtago
oc. makikiusap ka sa pinuno mo na ipahuli siya sa iba mong kasamahan
od. maglalagay/magbigay ng pera sa pinuno na di nalalaman ng iba upang ang kapatid ko¶y mapawalang
sala.

Para bilang 26-30. Basahin at kilalanin ang bawat batas. Punan ng titik na may wastong sagot ang mga patlang
sa ibaba.

a.— Batas Republika Bilang 8749


b.— Batas Republika Bilang 8550
c.— Batas Republika Bilang 6657
d.— Batas Republika Bilang 6727
e.— Philipine Clean Water Act of 2004
f.— Seatbelt Belt Law

_______ 26. Ipinagbabawal ang paggamit ng dinamita sa pangingisda.


_______ 27. Binibigyan ng pagkakataon ang magsasaka na magkaroon ng sariling lupa.
_______ 28. Ipinatutupad ang walong oras na pagtatrabaho.
_______ 29. Inaalagaan tayo sa polusyon sa hangin.
_______ 30. Batas na nangangalaga sa nagmamaneho ng sasakyan at sa pasaherong katabi.

Good Luck!

c