You are on page 1of 5

DECRET nr.

167 din 21 aprilie 1958 *** Republicat


privitor la prescripţia extinctiva*)
EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 11 din 15 iulie 1960
Data intrarii in vigoare : 15 iulie 1960

*) Prezentul text republicat al Decretului nr. 167 din 21 aprilie 1958, cuprinde
textul iniţial al decretului cu modificările aduse prin Decretul nr. 218 din 1 iulie
1960, având şi o noua numerotare a articolelor.
Aceasta republicare cu o noua renumerotare a articolelor, s-a făcut în temeiul
art. IV din Decretul nr. 218/1960.

ART. 1
Dreptul la acţiune, avînd un obiect patrimonial, se stinge prin prescripţie,
dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit în lege.
Odată cu stingerea dreptului la acţiune privind un drept principal se stinge şi
dreptul la acţiune privind drepturile accesorii.
Orice clauza care se abate de la reglementarea legală a prescripţiei este
nulă.
ART. 2
Nulitatea unui act juridic poate fi invocată oricind, fie pe cale de acţiune, fie
pe cale de excepţie.
ART. 3
Termenul prescripţiei este de 3 ani, iar în raporturile dintre organizaţiile
socialiste, de 18 luni.
Prin derogare de la dispoziţiile alineatului precedent, în raporturile ce
izvorăsc din asigurare, termenul de prescripţie este de 2 ani, în afară acelor
raporturi ce izvorăsc din asigurările de persoane în care obligaţiile devin
exigibile prin ajungerea la termen sau prin amortizare; cu privire la primele de
asigurare datorate în temeiul asigurărilor prin efectul legii, sunt aplicabile
dispoziţiile art. 22.
ART. 4
În raporturile dintre organizaţiile socialiste, termenul prescripţiei este de 6
luni în ce priveşte dreptul la:
a) orice acţiune izvorita din transmiterea unor produse calitativ
necorespunzătoare sau pentru netransmiterea în tot sau în parte a unor produse
datorate;
b) orice acţiune prin care se pretinde plata unor penalităţi ori, amenzi civile;
c) orice acţiune pentru restituirea de diferenţe de preţ rezultate din
recalcularea preţurilor în temeiul dispoziţiilor legale sau din aplicarea gresita a
preţurilor sau tarifelor legale;
d) orice acţiune a organizaţiilor socialiste privitoare la serviciile de
telecomunicaţii ce acestea folosesc;
e) orice acţiune izvorita dintr-un contract de transport terestru, aerian sau pe
apa, îndreptată impotriva unei organizaţii socialiste de transport.
Termenul de prescripţie este de un an, dacă contractul de transport a fost
încheiat spre a fi executat succesiv cu mijloace de transport felurite.
Termenul de prescripţie prevăzut de prezentul articol nu este aplicabil în
raporturile dintre întreprinderile de stat pentru comerţul exterior şi organizaţiile
socialiste furnizoare de mărfuri pentru export sau beneficiare ale produselor
importate.
ART. 5
Dreptul la acţiunea privitoare la viciile ascunse ale unui lucru transmis sau
ale unei lucrări executate, se prescrie prin împlinirea unui termen de 6 luni, în
cazul în care viciile nu au fost ascunse cu viclenie.
ART. 6
Dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se
prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani, iar în raporturile dintre
organizaţiile socialiste, de un an.
ART. 7
Prescripţia începe sa curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune sau
dreptul de a cere executarea silită.
În obligaţiile care urmează sa se execute la cererea creditorului precum şi în
acelea al căror termen de executare nu este stabilit, prescripţia începe sa curgă
de la data naşterii raportului de drept.
Dacă dreptul este sub condiţie suspensivă sau cu termen suspensiv,
prescripţia începe sa curgă de la data cînd s-a împlinit condiţia sau a expirat
termenul.
ART. 8
Prescripţia dreptului la acţiune în repararea pagubei pricinuite prin fapta
ilicită, începe sa curgă de la data cînd pagubitul a cunoscut sau trebuia sa
cunoască, atît paguba cît şi pe cel care răspunde de ea.
Dispoziţiile alineatului precedent se aplica prin asemănare şi în cazul
imbogatirii fără just temei.
ART. 9
Prescripţia dreptului la acţiune în anularea unui act juridic pentru violenta,
începe sa curgă de la data cînd aceasta a încetat.
În caz de viclenie ori eroare sau în celelalte cazuri de anulare, prescripţia
începe sa curgă de la data cînd cel îndreptăţit, reprezentantul sau legal sau
persoana chemată de lege sa-i încuviinţeze actele, a cunoscut cauza anulării,
însă cel mai tirziu de la împlinirea a 18 luni de la data încheierii actului.
ART. 10
În raporturile dintre organizaţiile socialiste, prescripţia dreptului la acţiune
izvorit din transmiterea unor produse calitativ sau cantitativ necorespunzătoare
începe sa curgă de la data cînd produsele au fost efectiv preluate de organizaţia
beneficiara, indiferent dacă a fost sau nu întocmit proces-verbal la constatare a
lipsurilor.
ART. 11
Prescripţia dreptului la acţiune privind viciile ascunse ale unui lucru transmis
sau ale unei lucrări executate, începe sa curgă de la data descoperirii viciilor,
însă cel mai tirziu de la împlinirea unui an de la predarea lucrului sau lucrării.
Prescripţia acţiunii privind viciile unei construcţii, începe sa curgă de la data
descoperirii viciilor, însă cel mai tirziu de la împlinirea a trei ani de la predare.
Prin dispoziţiile prezentului articol nu se aduce nici o atingere termenelor de
garanţie, legale sau convenţionale.
ART. 12
În cazul cînd un debitor este obligat la prestaţiuni succesive, dreptul la
acţiune cu privire la fiecare din aceste prestaţiuni se stinge printr-o prescripţie
deosebita.
ART. 13
Cursul prescripţiei se suspenda:
a) cît timp cel impotriva căruia ea curge este împiedicat de un caz de forta
majoră sa facă acte de întrerupere;
b) pe timpul cît creditorul sau debitorul face parte din Forţele Armate ale
Republicii Populare Romane, iar acestea sînt puse pe picior de război;
c) pînă la rezolvarea reclamaţiei administrative facuta de cel îndreptăţit, cu
privire la despăgubiri sau restituiri, în temeiul unui contract de transport sau de
prestare a serviciilor de posta şi telecomunicaţii, însă cel mai tirziu pînă la
expirarea unui termen de 3 luni socotit de la înregistrarea reclamaţiei.
ART. 14
Între părinţi sau tutor şi cei ce se afla sub ocrotirea lor, între curator şi acei
pe care îi reprezintă precum şi între orice alta persoana care, în temeiul legii
sau al hotărîrii judecătoreşti, administrează bunurile altora şi cei ale căror
bunuri sînt astfel administrate, prescripţia nu curge cît timp socotelile nu au
fost date şi aprobate.
Prescripţia nu curge impotriva celui lipsit de capacitate de exerciţiu, cît timp
nu are reprezentant legal şi nici impotriva celui cu capacitate restrînsa, cît timp
nu are cine sa-i încuviinţeze actele.
Prescripţia nu curge între soţi în timpul căsătoriei.
ART. 15
După încetarea suspendării, prescripţia îşi reia cursul, socotindu-se şi timpul
curs înainte de suspendare.
Prescripţia nu se va împlini totuşi înainte de expirarea unui termen de 6 luni,
socotit de la încetarea cauzei de suspendare, cu excepţia prescripţiilor mai
scurte de 6 luni care nu se vor împlini decît după expirarea unui termen de o
luna de la suspendare.
ART. 16 (necon. adm. DEZ. 193/2003)
Prescripţia se întrerupe:
a) prin recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie, facuta de cel în
folosul căruia curge prescripţia.
În raporturile dintre organizaţiile socialiste, recunoaşterea nu întrerupe
curgerea prescripţiei;
b) prin introducerea unei cereri de chemare în judecata ori de arbitrare, chiar
dacă cererea a fost introdusă la o instanta judecătorească, ori la un organ de
arbitraj, necompetent;
c) printr-un act începător de executare.
Prescripţia nu este întreruptă, dacă s-a pronunţat încetarea procesului, dacă
cererea de chemare în judecata sau executare a fost respinsă, anulată sau
dacă s-a perimat, ori dacă cel care a făcut-o a renunţat la ea.
ART. 17
Întreruperea şterge prescripţia începută înainte de a se fi ivit împrejurarea
care a întrerupt-o.
După întrerupere începe sa curgă o noua prescripţie.
În cazul cînd prescripţia a fost întreruptă printr-o cerere de chemare în
judecata ori de arbitrare sau printr-un act începător de executare, noua
prescripţie nu începe sa curgă cît timp hotărîrea de admitere a cererii nu a
rămas definitiva sau, în cazul executării, pînă la îndeplinirea ultimului act de
executare.
ART. 18
Instanta judecătorească şi organul arbitral sînt obligate ca, din oficiu, sa
cerceteze, dacă dreptul la acţiune sau la executarea silită este prescris.
ART. 19
Instanta judecătorească sau organul arbitral poate, în cazul în care constata
ca fiind temeinic justificate cauzele pentru care termenul de prescripţie a fost
depăşit, sa dispună chiar din oficiu judecarea sau rezolvarea acţiunii, ori sa
încuviinţeze executarea silită.
Cererea de repunere în termen va putea fi facuta numai în termen de o luna
de la încetarea cauzelor care justifica depăşirea termenului de prescripţie.
ART. 20
Debitorul care a executat obligaţia după ce dreptul la acţiune al creditorului
s-a prescris, nu are dreptul sa ceara înapoierea prestaţiei, chiar dacă la data
executării nu stia ca termenul prescripţiei era împlinit.
Dispoziţiile alineatului precedent nu sînt aplicabile în cazul cînd debitorul
este o organizaţie socialistă, dacă la împlinirea prescripţiei aceasta organizaţie
este obligată, potrivit legii, sa verse la bugetul de stat ceea ce datora fostului
creditor.
ART. 21
Dispoziţiile Decretului de fata nu se aplica dreptului la acţiune privitor la
drepturile de proprietate, uzufruct, uz, abitatiune, servitute şi superficie.
ART. 22
Impozitele şi taxele datorate statului, contribuţia pentru asigurări sociale,
precum şi primele de asigurare datorate în temeiul asigurărilor prin efectul legii,
rămîn supuse dispoziţiilor privitoare la prescripţie din legile speciale.
ART. 23
Dreptul la acţiunea privitoare la sume de bani consemnate sau depuse la
instituţiile de banca, credit şi economie sau la orice alte organizaţii socialiste,
pe seama statului ori a organizaţiilor de stat, se prescrie în termen de 3 ani de
la data consemnarii sau depunerii.
Cu toate acestea cînd eliberarea sumelor consemnate sau depuse este
condiţionată de un act al organului judecătoresc sau al altui organ de stat,
aceste sume vor fi restituite celor în drept la prezentarea actului respectiv;
dreptul la acţiune în acest din urma caz se prescrie în termen de un an de la
data cînd se poate cere restituirea pe baza actului organului de stat.
Dispoziţiile alineatelor precedente nu sînt aplicabile sumelor constituite drept
garanţie pe baza normelor legale sau a clauzelor contractuale.
ART. 24
Dreptul la acţiunea privitoare la sumele de bani încasate din vînzarea biletelor
pentru spectacole care nu au mai avut loc, se prescrie în termen de 60 zile de
data cînd urma sa aibă loc spectacolul.
ART. 25
Dispoziţiile prezentului Decret sînt aplicabile şi prescripţiilor neimplinite la
data intrării sale în vigoare, în care caz termenele de prescripţie prevăzute în
Decretul de fata vor fi socotite ca încep sa curgă de la intrarea în vigoare a
acestui Decret.
Cu toate acestea, dispoziţiile legii anterioare, privitoare la termenele de
prescripţie, rămân mai departe aplicabile, dacă termenele ce ele prevăd se
împlinesc înaintea celor fixate prin prezentul Decret.
ART. 26.
Pe data intrării în vigoare a Decretului de fata, se abroga orice dispoziţii
legale contrare prezentului Decret, în afară de cele care stabilesc un termen de
prescripţie mai scurt decît termenul corespunzător prevăzut prin Decretul de
fata.

-------------