Вы находитесь на странице: 1из 4

A¶O™TO§IKH ¢IAKONIA TH™ EKK§H™IA™ TH™ E§§A¢O™

ETO™ 58ÔÓ 24 \I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 API£. ºY§. 4 (2956)

º∞ƒπ™∞´™ª√™ ∫∞π ∆∞¶∂π¡ø™∏


^∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Âé·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú·‚ÔÏ‹ ̤۷ àfi Ù‹ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ îÛÙÔÚ›· ÙÔÜ ÙÂÏÒ-
ÓË Î·› Ê·ÚÈÛ·›Ô˘ ÌĘ ÂåÛ¿ÁÂÈ ÛÙfi ∆ÚÈÒ‰ÈÔ. ªÄ˜ ÙÔÔıÂÙÂÖ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙfi Û˘ÓËıÈ-
Ṳ̂ÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔÜ Ê·ÚÈÛ·˚ÛÌÔÜ Î·› ÛÙfi Û¿ÓÈÔ Ú·ÏÈÛÌfi Ùɘ Ù·›ӈÛ˘.
•ÂÛÎÂ¿˙ÂÈ ÙfiÓ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ Ì·˜ ë·˘Ùfi, ÁÈ¿ Ó¿ ‰ÔÜÌÂ Ù‹Ó â͈ÙÂÚÈ΋ âÈÊ¿ÓÂÈ· η›
Ù‹Ó âÛˆÙÂÚÈ΋ ÔéÛ›·, Ùfi «ÂrÓ·È» η› Ùfi «Ê·›ÓÂÛı·È» ÚÔÛÒˆÓ, ηٷÛÙ¿ÛˆÓ,
Û¯¤ÛÂˆÓ Î·› ·åÛıËÌ¿ÙˆÓ.
∆¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔÜ Ê·ÚÈÛ·›Ô˘
^√ Ê·ÚÈÛ·˚ÛÌfi˜ àÔÙÂÏÂÖ ÌÈ¿ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ âÍ·ÈÚÂÙÈο âÈΛӉ˘ÓË, Ô‡ Û˘-
¯Ó¿ àÂÈÏÂÖ Ù‹ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Ì·˜ ˙ˆ‹, ÂåÛ¯ˆÚÂÖ Î·› ·ÚÂÈÛÊÚ‡ÂÈ Î¿ÔÙ ÛÙfiÓ
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Ì·˜ àÁÒÓ·, ÙfiÓ ‰È·„‡‰ÂÈ, ÙfiÓ àÓ·ÈÚÂÖ Î·› ÙÂÏÈο ÙfiÓ à¯ÚËÛÙ‡ÂÈ.
^∏ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ Ù¿ÛË Ó¿ ÚÔÛÔÈԇ̷ÛÙ η› Ó¿ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ì οÙÈ ôÏÏÔ à\
·éÙfi Ô‡ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂúÌ·ÛÙÂ, Ó¿ ·›˙Ô˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ Ì·˜ ≤Ó· ı¤·ÙÚÔ,
ηٷ‰Èο˙ÂÙ·È àÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· àfi Ùfi ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔ, ÁÈ·Ù› ï‰ËÁÂÖ ÛÙ‹ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË
η› àÚÚˆÛÙË̤ÓË ıÚËÛ΢ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔÜ Ê·ÚÈÛ·›Ô˘. ∞éÙfi˜ ï ıÚËÛ΢ÙÈÎfi˜ Ù‡-
Ô˜ ÙÔÜ ÂéÛ‚ÈÛÙÉ Î·› Ê·Ó·ÙÈÎÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ö¯Ô˘Ó ÂÖ ¬ÙÈ Í·Ó·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÈ ÙfiÓ
£Âfi η› ÏÈıÔ‚ÔÏÂÖ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ.
≠√ÔÈÔ˜ ıÚËÛ·ÂÈ Ê·ÚÈÛ·˚ο, ÛÙ‹Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó¿ ñÂÚ·ÛÈÛıÂÖ Ù‹Ó
›ÛÙË ÙÔ˘, ·éÙÔÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·› âȉÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜. ∫ÔÌ¿˙ÂÈ ÁÈ¿ Ù›˜
ñÔÙÈı¤ÌÂÓ˜ àÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘. \∂ȉÈÒÎÂÈ Ù¿ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ, η›
¬ˆ˜ ÂrÓ·È Ê˘ÛÈÎfi, àÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜ ÁÈ¿ Ó¿ âȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘.
≠√̈˜, οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· âÍ·¿ÙËÛ˘ ÙÔÜ £ÂÔÜ àÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ù¯È ÌfiÓÔ öÓÔ¯Ë,
àÏÏ¿ η› àÓfiËÙË àÊÔÜ «£Âfi˜ Ôé Ì˘ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È» (°·Ï. 6,7). ∫¿ı «Ê·ÚÈÛ·ÖÔ˜»
âÂȉ‹ ÂrÓ·È ôÓıÚˆÔ˜ âÛˆÙÂÚÈο ‰È·Û·Ṳ̂ÓÔ˜ η› ‰È¯·Ṳ̂ÓÔ˜ ηÏÏÈÂÚÁÂÖ Ùfi
„¤Ì·, Ù‹Ó ñÔÎÚÈÛ›· η› Ù‹Ó ·Ú·Ï¿ÓËÛË. ¢ËÏËÙËÚÈ¿˙ÂÈ Ù›˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ̤ ÙfiÓ
£Âfi η› ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜.
TO EYA°°E§IO TH™ KYPIAKH™ (§Ô˘Î. ÈËã 10-14)
T·›ӈÛË Î·› ‰Èη›ˆÛË
ErÂÓ ï K‡ÚÈÔ˜ ÙcÓ ·Ú·‚ÔÏcÓ Ù·‡ÙËÓØ òAÓıÚˆÔÈ ‰‡Ô àÓ¤‚ËÛ·Ó Âå˜ Ùe îÂÚeÓ
ÚÔÛ‡ͷÛı·ÈØ ï Âx˜ º·ÚÈÛ·ÖÔ˜, ηd ï ≤ÙÂÚÔ˜ ÙÂÏÒÓ˘. ^O º·ÚÈÛ·ÖÔ˜ ÛÙ·ıÂd˜
Úe˜ ë·˘ÙeÓ Ù·ÜÙ· ÚÔÛˇ¯ÂÙÔØ ^O £Âfi˜, Â鯷ÚÈÛÙá ÛÔÈ, ¬ÙÈ ÔéÎ ÂåÌd œÛÂÚ Ôî ÏÔÈÔd ÙáÓ
àÓıÚÒˆÓ, ±Ú·Á˜, ô‰ÈÎÔÈ, ÌÔȯԛ, j ηd ó˜ ÔyÙÔ˜ ï ÙÂÏÒÓË˜Ø ÓËÛÙ‡ˆ ‰d˜ ÙÔÜ Û·‚‚¿ÙÔ˘,
àÔ‰ÂηÙá ¿ÓÙ· ¬Û· ÎÙáÌ·È. K·d ï ÙÂÏÒÓ˘ Ì·ÎÚfiıÂÓ ëÛÙÒ˜, ÔéÎ õıÂÏÂÓ Ôé‰b ÙÔf˜
çÊı·ÏÌÔf˜ Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓeÓ âÄÚ·È, àÏÏ\ öÙ˘ÙÂÓ Âå˜ Ùe ÛÙÉıÔ˜ ·éÙÔÜ, ϤÁˆÓØ ^O £Âfi˜, îÏ¿-
ÛıËÙ› ÌÔÈ Ùˇá êÌ·ÚÙˆÏˇá. §¤Áˆ ñÌÖÓ, η٤‚Ë ÔyÙÔ˜ ‰Â‰ÈηȈ̤ÓÔ˜ Âå˜ ÙeÓ ÔrÎÔÓ ·éÙÔÜ j
âÎÂÖÓÔ˜Ø ¬ÙÈ Ę ï ñ„áÓ ë·˘ÙfiÓ Ù·ÂÈÓˆı‹ÛÂÙ·È, ï ‰b Ù·ÂÈÓáÓ ë·˘ÙfiÓ ñ„ˆı‹ÛÂÙ·È.

^∏ Ê·ÚÈÛ·˚΋ ñÂÚËÊ¿ÓÂÈ· η› ·éÙÔ‰Èη›ˆÛË ÂrÓ·È ÙfiÛÔ âÈÏ‹„ÈÌË Î·› ‰·È-


ÌÔÓÈ΋, ¬ÛÔ ì àÏ·˙ÔÓ›· η› ·éÙÔÂÔ›ıËÛË ÙÔÜ ÛËÌÂÚÈÓÔÜ àÓıÚÒÔ˘, Ô‡
η˘¯ÄÙ·È ÁÈ¿ Ù‹Ó ñÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ η› Ù‹Ó àÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ àfi Ù‹ ıÚËÛΛ· η›
Ù‹Ó äıÈ΋. ∫·› Ôî ‰‡Ô ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ ôÓ Î·› Ê·›ÓÔÓÙ·È àÓÙ›ıÂÙ˜ η› àÏÏËÏÔÛ˘-
ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ (ì Ì›· ÂrÓ·È ıÚËÛ΢ÙÈ΋ η› ì ôÏÏË ÎÔÛÌÈ΋), ÂrÓ·È ÛÙfi ‚¿ıÔ˜ Ùfi
ú‰ÈÔ ôı˜. ∂rÓ·È ¯ˆÚ›˜ £Âfi, ÁÈ·Ù› ÛÙ‹Ó ÔéÛ›· ÂÚÈÊÚÔÓÔÜÓ Î·› ·Ú·ÌÂÚ›˙Ô˘Ó
ÙfiÓ £Âfi η› ÛÙ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚¿˙Ô˘Ó Ùfi Âú‰ˆÏÔ ÙÔÜ àÓıÚÒÈÓÔ˘ âÁÒ. ^√ Ê·ÚÈÛ·˚-
ÛÌfi˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È ÌfiÓÔ ÌÈ¿ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Ê˘Ï·Î‹, àÏÏ¿ η› ≤Ó· ÊÚfiÓËÌ· àÏ·˙ÔÓÈ-
Îfi, Ô‡ ϤÂÈ ¬ÙÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ âÈÙ‡¯ÂÈ ïÙȉ‹ÔÙ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. ™Ù‹ ıÚË-
Û΢ÙÈ΋ ›ÛÙË ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÛˆıÂÖ Ì¤ Ù›˜ àÚÂÙ¤˜ η› Ù›˜ àÁ·ıÔÂÚÁ›Â˜ ÙÔ˘Ø ÛÙ‹Ó ñfi-
ÏÔÈË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚÂÖ, Ó¿ ÚÔԉ‡ÛÂÈ Î·› Ó¿ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Ù¿ ¿ÓÙ· ÌfiÓÔ Ì¤ Ù‹Ó
âÁˆÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰‡Ó·ÌË. \∂‰á ì à‰›ÛÙ·ÎÙË ÚÔ‚ÔÏ‹, ì â›‰ÂÈÍË, η› ì Ï¿Ì„Ë
ÙáÓ âÈÙ˘¯ÈáÓ Î·› âÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ η› ÙÔÜ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ âÈ‚¿ÏÏÔ-
ÓÙ·È ó˜ οÙÈ Ê˘ÛÈÎfi η› àÔıÂÒÓÔÓÙ·È.
∆fi qıÔ˜ ÙÔÜ ÙÂÏÒÓË
™ÙfiÓ àÓÙ›Ô‰· Ùɘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚĘ ÙÔÜ Ê·ÚÈÛ·›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ì ÛÙ¿ÛË ÙÔÜ ÙÂ-
ÏÒÓË. ∞éÙfi˜ âÎÚÔÛˆÂÖ ≤Ó· ôÏÏÔ qıÔ˜, Èfi ·éıÂÓÙÈÎfi η› àÏËıÈÓfi, Èfi Ú·-
ÏÈÛÙÈÎfi η› Ù·ÂÈÓfi Ùfi ïÔÖÔ ï‰ËÁÂÖ ÛÙ‹ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·. ^∏ Ù·›ӈÛË ‰¤Ó ÂrÓ·È êÏ¿
ÌÈ¿ äıÈ΋ àÚÂÙ‹ ‰›Ï· ÛÙ›˜ ôÏϘ Ô‡ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ùfi ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔ. ^∏ Ù·›ӈÛË
ÂrÓ·È Î¿ÙÈ Ôχ Èfi ‚·ı‡ η› ÔéÛÈ·ÛÙÈÎfi. ∂rÓ·È ÌÈ¿ àÓ·ÙÚÔ‹ ÙÔÜ ·Ú·ÏÔÁÈ-
ÛÌÔÜ Ô‡ ÚÔηÏÂÖ ï âÁˆÈÛÌfi˜ ̤ Ù‹Ó „‡ÙÈÎË ÂåÎfiÓ· Ô‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂÖ Ì¤Û·
Ì·˜ ÁÈ¿ ÙfiÓ ë·˘Ùfi Ì·˜, Ù›˜ îηÓfiÙËÙ˜ η› Ù›˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜.
^∏ Ù·›ӈÛË ‰¤Ó ÂrÓ·È ≤Ó· Ù¤ÚÌ· ÛÙfi ïÔÖÔ âӉ¯Ô̤ӈ˜ Êı¿Û·ÌÂ, àÏÏ¿
≤Ó·˜ ‰È·Ú΋˜ àÁÒÓ·˜ Ô‡ çÊ›ÏÔ˘Ì ӿ οÓÔ˘ÌÂ, ÁÈ¿ Ó¿ ‚ϤÔ˘Ì ̤ Ú·ÏÈ-
ÛÌfi Ù‹Ó ÂṲ̂ÓË Ê‡ÛË Ì·˜ ÁÈ¿ Ó¿ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔÜÌ ٿ ¬ÚÈ¿ Ì·˜, œÛÙ ӿ ÌÔ-
ÚÔÜÌ ӿ ıÂÚ·¢fiÌ·ÛÙ àfi Ù‹ ÊÈÏ·˘Ù›· Ì·˜, ·éÙ‹ Ù‹Ó âÈΛӉ˘ÓË Î·› ı·Ó·-

14
MÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ùɘ Eé·ÁÁÂÏÈÎɘ ÂÚÈÎÔɘ
ErÂÓ ï K‡ÚÈÔ˜ Ù‹Ó ëÍɘ ·Ú·‚ÔÏ‹Ó: «¢‡Ô ôÓıÚˆÔÈ àÓ¤‚ËÎ·Ó Âå˜ ÙfiÓ Ó·fiÓ, ‰È¿ Ó¿
ÚÔÛ¢¯ËıÔÜÓ, ï ≤Ó·˜ qÙÔ º·ÚÈÛ·ÖÔ˜ η› ï ôÏÏÔ˜ ÙÂÏÒÓ˘. ^O º·ÚÈÛ·ÖÔ˜ âÛÙ¿ıËÎÂ
η› öηÓÂ Ù‹Ó ëÍɘ ÚÔÛ¢¯‹Ó âÓ Û¯¤ÛÂÈ Úfi˜ ÙfiÓ ë·˘ÙfiÓ ÙÔ˘: “£Â¤, Û¤ Â鯷ÚÈÛÙá,
‰ÈfiÙÈ ‰¤Ó ÂrÌ·È ¬ˆ˜ Ôî ôÏÏÔÈ ôÓıÚˆÔÈ, ±Ú·Á˜, ô‰ÈÎÔÈ, ÌÔȯԛ õ ¬ˆ˜ ·éÙfi˜ â‰á ï
ÙÂÏÒÓ˘. NËÛÙ‡ˆ ‰˘fi ÊÔÚ¤˜ Ù‹Ó ë‚‰ÔÌ¿‰·, ‰›Óˆ Ùfi ‰¤Î·ÙÔÓ àfi ¬Ï·, ¬Û· àÔÎÙá”.
^O ÙÂÏÒÓ˘ ¬Ìˆ˜ âÛÙÂÎfiÙ·Ó ̷ÎÚ˘¿ η› ‰¤Ó õıÂÏ ÔûÙ ٿ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ó¿ ÛËÎÒÛFË Âå˜
ÙfiÓ ÔéÚ·ÓfiÓ àÏÏ¿ âÎÙ˘ÔÜÛ Ùfi ÛÙÉıÔ˜ ÙÔ˘ η› öÏÂÁÂ, “£Â¤, âϤËÛ¤ Ì ÙfiÓ êÌ·ÚÙˆ-
ÏfiÓ”. ™Ä˜ ϤÁˆ, ¬ÙÈ ·éÙfi˜ η٤‚ËΠÂå˜ Ùfi Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‰ÈηȈ̤ÓÔ˜ àfi ÙfiÓ £ÂfiÓ ·Ú¿ ï
ôÏÏÔ˜. ¢ÈfiÙÈ ¬ÔÈÔ˜ ñ„ÒÓÂÈ ÙfiÓ ë·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ı¿ Ù·ÂÈÓˆıFÉ, η› âÎÂÖÓÔ˜ Ô‡ Ù·ÂÈÓÒÓÂÈ
ÙfiÓ ë·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ı¿ ñ„ˆıFÉ».
(\EÎ Ùɘ ÌÂÙ·ÊÚ¿Ûˆ˜ Ùɘ K·ÈÓɘ ¢È·ı‹Î˘ ÙáÓ àÂÈÌÓ‹ÛÙˆÓ Î·ıËÁ. B. B¤ÏÏ·,
\AÚ¯ÈÌ. Eé. \AÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘, ^AÌ. \AÏÈ‚È˙¿ÙÔ˘, °ÂÚ. KÔÓȉ¿ÚË, òEΉ. A¶O™TO§IKH™ ¢IAKONIA™).

ÙËÊfiÚ· àÚÚÒÛÙÈ· Ùɘ ≈·ÚÍ‹˜ Ì·˜. ^√ Ù·ÂÈÓfi˜ η› ÈÛÙfi˜ ôÓıÚˆÔ˜ ‚ϤÂÈ
àÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÙfiÓ âÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ. ™˘ÓÂȉËÙÔÔÈÂÖ Ù‹Ó ¿ÏË ÙÔ˘ ̤ ÙfiÓ
«·Ï·Èfi ôÓıÚˆÔ» η› Û˘Ó·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Ù‹Ó àÓÂ¿ÚÎÂÈ· η› Ù‹ Ìˉ·ÌÈÓfiÙËÙ¿
ÙÔ˘, ÁÈ\ ·éÙfi Û˘ÓÙÚ›‚ÂÙ·È Î·› Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÙ·È. ¢¤Ó ÙfiÓ âÓÔ¯ÏÂÖ, ì Û‡ÁÎÚÈÛË, ì
àÓˆÙÂÚfiÙËÙ· η› ì àÚÓËÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙáÓ ôÏÏˆÓ Î·› ÁÈ\ ·éÙfi ‰¤Ó ÚÔÛ·ıÂÖ Ó¿
Ù‹Ó àÓ·Û΢¿ÛÂÈ. ¢¤Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁÂÖ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ η› ‰¤Ó ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÈ Ù›˜ Âéı‡-
Ó˜ ÙáÓ Ú¿ÍÂÒÓ ÙÔ˘ åÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¬ÙÈ ÊÙ·ÖÓ Ôî ôÏÏÔÈ, ÌfiÓÔ àÓ·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·›
ïÌÔÏÔÁÂÖ Ì¤ ı¿ÚÚÔ˜ Ù‹Ó êÌ·ÚÙˆÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ η› àÓ·˙ËÙÄ Ùfi öÏÂÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ.
\∞Á·ËÙÔ› à‰ÂÏÊÔ›, öÛÙˆ η› ôÓ Ôî ÙÒÛÂȘ Ì·˜ ÂrÓ·È ÌÂÁ¿Ï˜, öÛÙˆ η› ôÓ Ùfi
¯¿Ô˜ Ô‡ ÌĘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ àfi Ùfi ÌÂÁ·ÏÂÖÔ Ùɘ êÁÈfiÙËÙ·˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ ÂrÓ·È à‚˘ÛÛ·-
ϤÔ, ÌfiÓÔ Ì¤ Ù‹Ó Ù·›ӈÛË ÌÔÚÔÜÌ ӿ âÏ›˙Ô˘Ì ¬ÙÈ ı¿ ÁÂÊ˘ÚÒÛÔ˘Ì Ùfi
¯¿ÛÌ·, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ ÙfiÙÂ ì ¯¿ÚË ÙÔÜ £ÂÔÜ ÌĘ âÈÛÎÈ¿˙ÂÈ, ÌĘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ, ÌĘ
êÁÈ¿˙ÂÈ Î·› ÙÂÏÈο ÌĘ ÛÒ˙ÂÈ. \∞Ì‹Ó.
\∞Ú¯ÈÌ. ¡. ∫.
\Afi Ù›˜ âΉfiÛÂȘ Ùɘ \AÔÛÙÔÏÈÎɘ ¢È·ÎÔÓ›·˜
∆∞ ∞¶∞¡∆∞ ∞°π√À °ƒ∏°√ƒπ√À ∆√À £∂√§√°√À
ÛÙ‹ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË ·ÙÂÚÈ΋ ÛÂÈÚ¿ µπµ§π√£∏∫∏ ∂§§∏¡ø¡ ¶∞∆∂ƒø¡
∫∞π ∂∫∫§∏™π∞™∆π∫ø¡ ™À°°ƒ∞º∂ø¡, ÙfiÌÔÈ 58 ≤ˆ˜ 64.
24 \I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010: KYPIAKH ∆∂§ø¡√À ∫∞π º∞ƒπ™∞π√À (àÚ¯‹ ∆ÚȈ‰›Ô˘)
•¤Ó˘ ïÛ›·˜ (Âã ·å.), µ·‚‡Ï· îÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ (Áã ·å.), º›ÏˆÓÔ˜ âÈÛÎfiÔ˘
∫·Ú·Û›·˜ ÙÔÜ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔÜ, ¡ÂÔʇÙÔ˘ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ âÓ ∫‡Úˇˆ.
oH¯Ô˜: Ï. ‰ã – ^EˆıÈÓfiÓ: π∞ã – \AfiÛÙÔÏÔ˜: µã ∆ÈÌ. Áã 10-15. – Eé·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: §Ô˘Î. ÈËã 10-14.
H E¶OMENH KYPIAKH: 31 \I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÙÔÜ \∞ÛÒÙÔ˘ (π∑ã §Ô˘ÎÄ).
\AfiÛÙÔÏÔ˜: ∞ã ∫ÔÚ. ÛÙã 12-20 – Eé·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: §Ô˘Î. ÈÂã 11-32.

15
ª¶ƒ√™∆∞ ™∆√ ∆ƒπø¢π√
̤ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈο ΛÌÂÓ· çÚıfi‰Ô͢ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·˜
àfi Ù‹Ó \∞ÔÛÙÔÏÈ΋ ¢È·ÎÔÓ›·
¶. µ. ¶∞™Ã√À, ∞°ø¡π∞ ∫∞π ∫∞∆∞¡À•∏, \∂ÈÏÔÁ‹ ‰ÔÎÈÌ›ˆÓ çÚıÔ‰fiÍÔ˘
ÛÙÔ¯·ÛÌÔÜ. ∆fi ∞ã ̤ÚÔ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ‰ÔΛÌÈ· ̤ ÙÔ̤˜ ÛÙ\ àÁˆÓÈÒ‰Ë
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ùɘ âԯɘ Ì·˜, η› Ùfi µã ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Û¤ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈο
ΛÌÂÓ· η› ı¤Ì·Ù· Ùɘ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜.
Ãπ™∆√À ∫ƒπ∫ø¡∏ (^√ÌÔÙ. ∫·ıËÁËÙÔÜ), ∏ ¶¡∂Àª∞∆π∫∏ ∆∂§∂π√∆∏∆∞, ÛÙ¿ ÓË-
ÙÈÎÔ·ÛÎËÙÈο öÚÁ· ÓËÙÈÎáÓ ·Ù¤ÚˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, 剛ˆ˜ ÛÙ›˜ ηÙ˯‹-
ÛÂȘ ™˘ÌÂÒÓ ÙÔÜ ¡¤Ô˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘. ºÈÏÔηÏÈο ΛÌÂÓ· Ô‡ àÔÙÂÏÔÜÓ
‚Ȉ̷ÙÈ΋ àÔÙ‡ˆÛË Ùɘ àÓÔ‰ÈÎɘ ÔÚ›·˜ ÙÔÜ ÈÛÙÔÜ Úfi˜ Ù‹Ó äıÈ΋
ÙÂÏ›ˆÛË Ì¤ Ù‹ Û˘ÓÂÚÁ›· Ùɘ ı›·˜ ÿÚÈÙÔ˜.
¶. µ. ¶∞™Ã√À, ∂ƒø™ √ƒ£√¢√•π∞™, µ›ÔÈ ^∞Á›ˆÓ Ùɘ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜
η› Î·Ù·Ó˘ÎÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È· çÚıÔ‰fiÍÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÛÙÔÏÈṲ̂-
Ó· ̤ ÔÏϤ˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÂåÎfiÓ˜.
ª∏∆ƒ. ∞Ã∂§ø√À ∂À£Àªπ√À, ¢∂À∆∂ƒ√§∂¶∆∞ ∆∏™ æÀÃ∏™, ™˘ÏÏÔÁ‹ ÛΤ„Â-
ˆÓ ÁÈ¿ ÙfiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi àÁÒÓ· ÙÔÜ ÈÛÙÔÜ, ÁÈ¿ Ó¿ ˙‹ÛÂÈ
ÛÙ‹ ÛÊ·›Ú· Ùɘ àÁ¿˘ ÙÔÜ £ÂÔÜ.

™Ùfi Ó¤Ô ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔÜ P·‰ÈÔʈÓÈÎÔÜ ™Ù·ıÌÔÜ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÉÛÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 1) «°ÓˆÚÈÌ›· ̤ Ù‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ›ÛÙË», ÛÙ›˜ 16:00
2) «∆‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ» (µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋) ÛÙ›˜ 17:00
3) «∆‹Ó îÛÙÔÚ›· Ì·˜» ÛÙ›˜ 21:30
4) «¶·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·» ÛÙ›˜ 10:30 η›
5) «∆fi ÙÚ·¤˙È Ùɘ ∫˘ÚÈ·Îɘ» (οı ∫˘Úȷ΋) ÛÙ›˜ 11:00.
¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·: www.ecclesia.gr

OMI§IA TH™ «ºøNH™ KYPIOY»: 1) K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Î·› œÚ· 6.00 Ì.Ì. Á›ÓÂÙ·È Ùfi ΋ڢÁÌ· Ùɘ
«ºˆÓɘ K˘Ú›Ô˘», ÛÙfiÓ ^I. N·fi ^AÁ›·˜ EåÚ‹Ó˘ (ï‰. AåfiÏÔ˘) \Aı‹Ó·. ¶ÚÔËÁÂÖÙ·È ì \AÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ
^EÛÂÚÈÓÔÜ, ÛÙ‹Ó ïÔ›· ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·Îᘠı¿ ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÂÖ ï M·Î. \AÚ¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ η› ı¿ ïÌÈÏÂÖ. 2) K¿-
ı ¢Â˘Ù¤Ú· η› œÚ· 4.30 Ì.Ì. Á›ÓÂÙ·È Ùfi ΋ڢÁÌ· Ùɘ «ºˆÓɘ K˘Ú›Ô˘» ÛÙfiÓ ^I. ¶ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈÎfi
N·fi ^AÁ›·˜ B·Ú‚¿Ú·˜ ÛÙfiÓ ïÌÒÓ˘ÌÔ ¢ÉÌÔ \AÙÙÈÎɘ. ¶ÚÔËÁÂÖÙ·È ì ¶·Ú¿ÎÏËÛË Ùɘ ^AÁ›·˜ η› ïÌÈÏÂÖ
≤Ó·˜ àfi ÙÔ‡˜ \EÊËÌÂÚ›Ô˘˜ ÙÔÜ ^IÂÚÔÜ N·ÔÜ.

«ºøNH KYPIOY», 낉ÔÌ·‰È·ÖÔ Ê‡ÏÏÔ çÚıÔ‰fiÍÔ˘ ›ÛÙˆ˜ η› ˙ˆÉ˜ Ùɘ «\AÔÛÙÔÏÈÎɘ ¢È·ÎÔÓ›·˜ Ùɘ
\EÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜». \I·Û›Ô˘ 1, 115 21 \Aı‹Ó·. \EΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜Ø \E›ÛÎÔÔ˜ º·Ó·Ú›Ô˘
\AÁ·ı¿ÁÁÂÏÔ˜. ™‡ÓÙ·ÍË, ÙËÏ. 210.7272.331. ¢ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË, ÙËÏ. 210.7272.388. ^Yfi ÙáÓ îÂÚáÓ Ó·áÓ
‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. \EÎ ÙÔÜ T˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ Ùɘ \AÔÛÙÔÏÈÎɘ ¢È·ÎÔÓ›·˜.
^ H « ºø N H K Y PI O Y » Û \ ¬ Ï Ô Ù fi
fiÓÓ Î fi
fiÛÛÌÔ Ì¤Ûˆ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘: www.apostoliki-diakonia.gr

16

Вам также может понравиться