Вы находитесь на странице: 1из 2

∞¡√πÃ∆∏ ∂¶π™∆√§∏

O.§.ª.∂. ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜


AÁ·ËÙÔ› ÁÔÓ›˜,

TȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÔÈ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÌÂ
¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È ÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎÈÛÌfi. ŒÙÛÈ ÚÔˆı‹ıËÎÂ Ë ·Û‡‰ÔÙË ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·
ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ë Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘, Ë ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ·ÓÈÛÔًوÓ, Ë Î·Ù·Û·Ù¿ÏËÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈ-
ÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
O ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜, Ë ·È‰Â›· Î·È Ë ˘Á›·, ·ÊÔ‡ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ··ÍÈÒıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜,
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÂÏÈο Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ηÈ
Ù˘ ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. TËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘-
ÍË, ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô, ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›·, ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·, ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·.
EȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ··ÍÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·È‰Â›· ˆ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó
Û οı ÔÏ›ÙË, Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›-
‰Â˘Û˘. A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂÙ·ÙfiÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Ì›-
ˆÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Â˘ı˘ÓÒÓ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹-
Ì·Ù·, ÒÛÙ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó Ù· standards, Ù· ÙÂÛÙ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-
ÛÌfi.
M ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ë ÂÍÔ˘Û›· ÂȯÂÈÚ› Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ó·
ÌÂÈÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó «·Í›Â˜» fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÔÈÎÔÓÔ-
ÌÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË, Ë «·ÍÈÔÎÚ·Ù›·». T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·-
ÔÎÚ‡‚ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ‹ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜.
™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÔÙ˘ˆÌ¤ÓË Ì ÙÔÓ ÈÔ Â‡ÁψÙÙÔ ÙÚfiÔ ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011.
TÔ 2,75% ÙÔ˘ AE¶ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· ·ÔÙÂÏ› ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯·ÌËÏfi ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Û¯ÔÏÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘, ‰ÈÏÔ‚¿Ú‰È·˜, ÂÚ-
Á·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ˘Ô‰ÔÌÒÓ ¿ıÏËÛ˘, Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ÂÈÌfiÚʈÛ˘
ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ıÂÛÌÒÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.
E› ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Â›Ì·ÛÙ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ Î·È ı‡Ì·Ù· ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈʤÚÂÈ:
ñ AÔχÛÂȘ Ì ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜,
ñ EÏ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¤ÚÌ·ÈÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜,
ñ M›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·,
ñ A‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, Ì›ˆÛË ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ,
ñ K·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ,
ñ ¢È¿Ï˘ÛË Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜,
ñ A˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ›‰Ë Ï·ÙÈ¿˜ Ï·˚΋˜ ηٷӿψÛ˘, ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·, ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ¢EKO, ÛÙȘ ·ÛÙÈ-
Τ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜, ÛÙ· ‰Èfi‰È·... Î·È Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È.
TË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Á›Ó·Ì ̿ÚÙ˘Ú˜ ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘:
ñ M›ˆÛ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ
ñ K·Ù¿ÚÁËÛ ÙËÓ ¶ÚfiÛıÂÙË ¢È‰·ÎÙÈ΋ ™Ù‹ÚÈÍË ÛÙ· §‡ÎÂÈ· Î·È ÙËÓ EÓÈÛ¯˘ÙÈ΋ ¢È‰·Ûηϛ· ÛÙ· °˘ÌÓ¿ÛÈ·
ñ ¢ÈfiÁΈÛ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ì·ıËÙÒÓ ·Ó¿ ÙÌ‹Ì·
ñ K·Ù¿ÚÁËÛ ٷ TÌ‹Ì·Ù· AıÏËÙÈ΋˜ ¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ Î·È Ù· AıÏËÙÈο ™¯ÔÏ›·
ñ M›ˆÛ ٷ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
ñ ¶ÂÚȤÎԄ ηٿ 40% ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ
ñ MÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜
ñ A·Í›ˆÛ ÙȘ ™¯ÔÏÈΤ˜ BÈ‚ÏÈÔı‹Î˜ Ì ΛӉ˘ÓÔ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο
ñ YÔ¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙËÓ Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ·.

AÁ·ËÙÔ› ÁÔÓ›˜,

M ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ Û ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ Ù˘
TÚfiÈη˜ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÚÔˆı› Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ-ηٷÚÁ‹ÛÂȘ
Û¯ÔÏ›ˆÓ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. ¢›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜
EÎ·›‰Â˘Û˘, ¯ˆÚ›˜ ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ̷˙ÈΤ˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ
Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· Ì 30 Ì·ıËÙ¤˜. H ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË Ù·ÎÙÈ΋ ·fi ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô Ì¿˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ
Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ ‰ÂÓ ÂȉÈÒÎÂÙ·È ¤Ó·˜ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ηٿÛÙ·Û˘, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›-
ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. A˘Ùfi ı· ÂÈʤÚÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÚÓËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰È-
ηۛ·, fiˆ˜:

— TÌ‹Ì·Ù· 30 Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘,
— ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ (ÔÏ˘‰‡Ó·Ì· Û¯ÔÏÈο ΤÓÙÚ·) Ì ΛӉ˘ÓÔ Ó· ¯·ı› ÙÔ
ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ Û¯¤Û˘ ÌÂٷ͇ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È ‰È‰·ÛÎÔ̤ӈÓ,
— A‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· (Ô-
‰È΋, ·ÛÙÈ΋) Î·È ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ,
— A‡ÍËÛË Ù˘ Ì·ıËÙÈ΋˜ ‰È·ÚÚÔ‹˜ Î·È Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ·ÔÙ˘¯›·˜, ÂȉÈο fiÛˆÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¢¿ÏˆÙ˜-·-
‰‡Ó·Ì˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜.

AÁ·ËÙÔ› ÁÔÓ›˜,

M ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ, ı· ÎÏËı›Ù ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ‰È·‚›ˆÛ˘, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ-
›˙ÂÙ ˆ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÛËÎÒÛÂÙ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û¯Ô-
Ï›Ԣ. T· Û¯ÔÏ›·, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¯ÔÚËÁÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÙÔ˘˜ ¤ÍÔ‰·,
Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
E›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ˯ËÚ¤˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ «N¤Ô ™¯ÔÏ›Ի, Ì ÙÔ Û‡ÓıËÌ· «ÚÒÙ· Ô Ì·ıË-
Ù‹˜», ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ¢¯¿ÚÈÛÙË Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔ-
Ó›˜ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ.
A˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô fiÛÔ ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙ ӷ ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠fiÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ·:

✔ YÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ EÎ·›‰Â˘Û˘


✔ AÔÙÚÔ‹ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
✔ ¢ÈÂΉ›ÎËÛË ÂÓfi˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ı· ÌÔÚÊÒÓÂÈ fiÏ· Ù· ·È‰È¿
✔ ¢È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙÂ
Î·È ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·

Aı‹Ó·, ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


O§ME

Вам также может понравиться