You are on page 1of 1

Dindag 8 fehuafi

Cobouw 26
2011

ttlrattlrlrt¡lt¡¡¡rtlll¡t¡lltt¡rllrtll¡ltrIl¡!¡lll¡¡lrlllt l¡lttttlll¡llrlll¡tlr¡llltt¡rllll¡¡lallrlll¡lll
BOUWBEURS ¡ 5
De bouwfraude is nu t¡en jaar geleden. tn De NieuwBouw - voortgekomen uit
boosheid over het wheelen en dealen in de sector - moettegenwoordigzi¡n e¡gen
broek ophouden. Een terugblik met vier angry young merì. "Er is weinig veranderd."

De angryyoungmenvan de bouw

Tom Vroemen, Hans


van Rossum, Niels
Scholten en Menno
Lammers. (Van links
naar rechts)
Foto: Guido
Aenscttop

< YERYOLG YAT PAGIXA T Van Rossum: "De NieuwBouw was ker'in bestuurslid.De ÑieuwBouw Hij kriigt biival van Vroernen, de Van Rossum: "De bou-vvis nog
ArmandLandman een fusie tussen fong PSIBouwen i5inmiddsls een stichring met laatste in het riitie voorzitters tot steeds, tietr inr m'de.bouwfraude
Zoetemeer - Het is na werk- Boun¡Vþrtrourcn Ik kom uitde subeidþ v¿n PSIBanq rrordt serieus nu toe-'lFt schrmiç in4p etnffirnærriæ-En
laatstedub.Wii waren een klein gEnom€n doc politiù en niitse rctte nklm'inoswH' qùerùA¡=rsathdæeen
t¡jd. Op de Al2 scùuiHt groepie die baalden van de bour* terstaaten schuiftaan bii mig t:mnssltEbc*ûrno*d¡& trftmlin-IÞffibçrah
werkend Nederland in defile fraude, iets waar niet eens over topoverleg over vernieuwing Maar tiit dare srhsidielregeneen lecr nogsecdsqr*nakeen
gesproken mochtworden in de blijft tegen zere schenen schoppen- zou aflopen.In plaatsnn de boel p,roirct op de m¡¡lc brm en is
naar huis. ln het Zoeter- De combinatie van een'normale' opschudden, ziinwe gewaagd en bor¡endim volstrekt risicomiidend'
sector. Hoe kan je dan bouwen aan
meerse Bouwhuis blikken de vertrouwen? In die tijd gebeurde baan in de bouw en het voorzitter- ongevraagd adviezen gaan geven. Scholten beaamt daü "Ik zie dat
vier voorzitters, die De het dat het medewerkers van schap van De NieuwBouw blijkt Zo hebben we zowel de commissie bouwers nog steeds vooral op
Rijkswaterstaat verboden werd om voor alle vier soms lastig, al kregen Ruding als de commissie Elverding laagste prijs geselecteerd worden
NieuwBouw de afgelopen ongevraagd van advies gediend. bij de bouwers
en dat alle risico's
deel te nemen aan een bijeenkomst de vier (ex)voorzitters ook allemaal
zes jaar heeft gekend, terug van ons. Door de directeur-generaal een vrije dagvan hun werþever. Adviezen waar dankbaar gebruik liggen.' Van Rossum:'Keijts was
op hun strijd tegen het nota bene!n Een werkgever die opvallend van is gemaakt." heel close, die heeft echt gepro-
uHet beerd Rijkwaterstaat op te schud-
De maiden-speech van Van Rossum genoeg in drie van de vier gevallen Van Rossum: zou ook een
establishment. Broodies den, maar dat is hem net niet
in de Rode Hoed inAmsterdam BAM heet: zowelVan Rossum, beetje raar zijn als je na vijfjaar nog
kaas, karnemelk en jus Scholten als Tom Vroemen (zs) steeds staat te schreeuwen dat het gelukt.' Scholten weer: "Al zie ik dat
haalde de voorpagina van lande-
d'orange staan op tafel. lijke kranten:'Weg met de oude werkten tijdens hun voorzitter- allemaal niet deugt. Zoiets evolu- ãannemers vaak hetzelfde gedrag
garde in de bouw', was zijn strek- schap voor's-lands grootste eert, móet evolueren.n Waarop vertonen wanneer zij onderaanne-
nWe
komenvoort uitwoede. Woede king.'Die hele fase, inclusief deze bouwer. Alleen Van Rossum is Vroemen hem aanvulc i{.1 merk ik mers inhuren. Of in de relatie met
en frustratie over het feit dat de bijeenkomst heeft mijn relatie met ondertussen vertrokken. "Ik kreeg ook nog steeds dat men van ons toeleveranciers.n
mijn toenmalige werkgever tijdens een functioneringsgesprek verwacht dat we jong en naief zijn. Een deel van die werkwiize zit
veroorzakers van de bouwfraude,
de daders, demannen die zonder behoorlijke onder druk gezetn, stelt te horen dat ik me te formeel Dat is de rol die men ons toebe- volgens de vier gebakken in het feit
uMaar kleedde', vertelt Scholten lachend. deelt." dat CEO's in de bouwvolgens een
veters in hun schoenen in een Van Rossum. ik hield aan
politiecel gesmeten werden, toch mijn voorzitterschap ook een 'Voor mijn werk bij BAM hoefde ik vastomlijnd stramien de top
gewoon mochten meepraten in nieuwe baan over." Hij verruilde namelijk geen pak aan. Maar ja, ik Doorgaan bereiken. Bijna allemaal hebben ze
BAM voor ontwikkelaar OVG. had wel regelmatig bijeenkomsten De twee eerste voorzitters, van er dan al een lange carrière bij een
PSIBouw en de Regieraad Bouw. De
oude garde die alle ellende had Bovendien groeide het ledental van metbestuurders in de sectorofeen Rossum en Scholten, zijn eigenlijk organisatie in de bouw opzitten.
veroorzaakt mocht de sectorgaan De NieuwBouwvan 15o tiidens die ontmoeting met een minister." verbaasd dat De NieuwBouw nog 'Men begrijpt niet altijd dat onze
uToen generatiè het heel anders wil en ook
vertellen hoe het beter kon. Oude eerste biieenkomst in Amsterdam "Of met de baas van ie baas", vult steeds bestaat. we dit zes jaar
uOnze
tot dik 4oo een iaar later. Vroemen aan. "fe zit toch met de geleden begonnen hoopten we dat doet', stelt Scholten. loopba-
mannen metvuile handen die
vernieuwing gingen inluiden. Dit top van de bouw om de tafel over we onszelf uiteindeliik zouden nen zijn veel grilligeç vertonen veel
Ieek ons veel te veel op wfndow Schoppen vernieuwing te praten. En dat wordt kunnen opheffen. Datwe niet meer scherpere bochten.'
dressing niet op daadwerkelijke Onder de volgende voorzitter, Niels je niet altijd in dank afgenomen.lk nodig zouden zijn."
vernieuwing.n Scholten (tl), wisselde de strategie heb het ook meegemaakt dat Lammers stond als voorzittervoor Weerstand
Nu, zes jaar later, steekt Hans van van de beweging. Mindernetwerken mensen me vreemd aankeken de keus: opheffen ofdoorgaan.Al Ondanks de forse kritiek is geen
Rossum (lz) zijn woede nog steeds en dineren metde gevestigde orde, omdat ikvoor De NieuwBouwweer had die keuze niets te maken met van de voormalig voorzitters
niet onder stoelen ofbanken. De meer opiniërende artikelen met iets net te scherps had geschreven. bereikte doelen, maar met de cynisch geworden. "Het is gewoon
eerste voorzitter van De Nieuw- prikkelende stellingen.'Hans had Maar dat sterkt me alleen maar om geldkraan die dichtgedraaid zou heel erg lastig een hele sector om te
Bouw, in die tijd nog geen bestuurs- ondanks zijn grote mond een enorm door te gaan." worden. "Ikheb de leden inApril krijgen", stelt Vroemen. De absolute
lid maar'kwartiermaker', is netwerk opgebouwd. Bert Keijts (DG 2oo7 die keuze voorgehouden: als top wil best, maar binnen de
inmiddels projectmanager bij de Rijkswaterstaat tot I januari 2010, Gematigder we doorgaan wil ikvan iedereen die bedrijven zitten gewoon heel veel
red)vond ons leuk. Wij riepen De derde voorzitter, Menno [am- daar voor is commitment. En zie mensen die niet verder denken. Die
Gemeente Rotterdam.
I
Van Rossum verhaalt over de dingen die hijwaarschijnlijk ook mers (æ) - tegenwoordig werkzaam hier: De NieuwBouw heeft nu 2ooo vinden hetwel best, zitten prima
begintijd van De Nieuwbouq de wel wilde roepen maar uit hoofde bij Vernieuwing Bouw, voortgeko- leden, tochTom?' waar ze zitten en hoeven niet meer
beweging van nieuwe generatie van zijn functie niet kon", zegt men uit de landelijke Regieraad Dat De NieuwBouw nog bestaat is zo nodig.'
Scholten na een slok karnemelk. Bouw en PSIBouw - koerste minder omdat die leden - die geen contri- Van Rossum werkt inmiddels bii de
bouwprofessionals die zich
verenigden om de zaken eens echt "Maarive zijn ookgebruikt, en agressief dan zijn twee voorgangers. butie betalen - dat willen. De gemeente Rotterdam. Als Project-
hebben ons bewust laten gebruiken. 'We werden inderdaad gematigder, subsidiestroom is inmiddels manager zit hij nu als opdrachtge-
anders aan te pakken. fonge uKijken of ik daar wat
Alles om de boel op te schudden. maar nog steeds kritisch. Ik typeer opgehouden en het huidige bestuur ver aan tafel.
mensen die van mening zijn en
Want dat bleef nodig. Zo schreven mijn periodevaakals de projecten- zoekt naar nieuwe manieren om de kan betekenen.'Eén verschil met
waren dat de bouw een oerconser-
wij een vernietigend artikel over periode. Meer in de trantvan we initiatieven om de sectorvooruit te vroeger is er in ieder geval: "lk
vatiefbolwerk van grijze heren is en
onze broodheer PSIBouw die wij hebben nu lang genoeg geroepen helpen te financieren. Want het selecteer nooit op laagste prijs,
was en het zat waren altijd maar te
dat het anders moet. Laten we dan blifft nodig, er moet nog steeds af maar altijd op kwaliteit. En dat
moeten uitleggen dat zij zich niet toch als de'schaamlap'van de
schuldig maakten aan smeren en bouwsector zagen." Scholten nu eens laten zien dat we het ook en toe een steen in de vijver, vinden roept bij collega's nog steeds
fêteren om aan werk te komen. verandert de functie'kwartierma- echt anders kúnnen.' ze alle vier. weerstand op.n ¡