Вы находитесь на странице: 1из 3

1

AËÐóþ$Ë$Ðèþ$…Væü {Ö°ÐéçÜ$Ë ÐðþO¿æýÐèþ… &3

{Ö°ÐéçÜ$Ë ÐðþO¿æýÐèþ… &3 Ðèþ$$QŠ糧éËMæü$ AÆ>¦Ë$ MöÐèþ$Ã
{Ö°ÐéçÜ$Ë ÐðþO¿æýÐèþ… &3 Ðèþ$$QŠ糧éËMæü$ AÆ>¦Ë$ MöÐèþ$Ã

Ðèþ$$QŠ糧éËMæü$ AÆ>¦Ë$

MöÐèþ$Ã

Ððþ*Ñ

™èþÐèþ$$ÃËÐèþ$$

ç³Ç¿êçÙ

Mæü–Úë~h¯èþÐèþ$$

¯èþË$ÐðþO¯èþ

^ðþËW

BÐèþ$$Mö¯èþ²

^óþÐèþ$$…_

Äæý$fqÐèþ$$

ÝùÐèþ$ ´ë¯èþÐèþ$$

çÜÆæÿçÜÐèþ$$

™èþ…{™èþ

Ñ¿æýÐèþÐèþ$$

AÐèþº–£æþÐèþ$$

=ï܈,^ðþr$tMöÐèþ$à =ò³§æþÑ =™é…º*ËÐèþ$$ =ÑÐèþÆæÿ×ýÐèþ$$,°…§éÐèþ^èþ¯èþÐèþ$$,Ðèþ*sêÏyæþ$r =¯èþËÏ h…Mæü ™øË$ =^èþMæüP¯ðþO¯èþ,ÔèýMìü¢ MæüÍW¯èþ,A…§æþÐðþ$O¯èþ,{õ³Ðèþ$ MæüÍW¯èþ ={ç³M>Õ…_ =ÐéÅí³…_¯èþ =ç³° º*° =ç³Nh…^èþ$r =Äæý$fq…ÌZ ÝùÐèþ$Ë™èþ¯èþ$ (JMæü¡Væü) í³…yìþ ÆæÿÝë°² ™éVóü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… =ç³ÆæÿçܵÆæÿ…Byæþ$Mö¯óþ {Mîüyæþ, ï܈ ç³#Ææÿ$çÙ$Ë ç³ÇàÝëË$ =ÑçܢDž糺yìþ¯èþ =M>ÆæÿÅ íܨ® ÌZ çÜÐèþ$Ææÿ¦Ððþ$O¯èþ¨(«§æþ¯èþÐèþ$$) =1.Äæý$fqÐèþ$$ _ÐèþÆæÿÌZ GMæü$PÐèþ ™èþMæü$PÐèþ §øÚëË$ ´ùÐèþ#rMæü$ ^óþÄæý$$ ç³° 2.Äæý$fqÐèþ$$ _ÐèþÆæÿÌZ ^óþõÜ Ý벯èþÐèþ$$

§øÚëË$ ´ùÐèþ#rMæü$ ^óþÄæý$$ ç³° 2.Äæý$fqÐèþ$$ _ÐèþÆæÿÌZ ^óþõÜ Ý벯èþÐèþ$$
§øÚëË$ ´ùÐèþ#rMæü$ ^óþÄæý$$ ç³° 2.Äæý$fqÐèþ$$ _ÐèþÆæÿÌZ ^óþõÜ Ý벯èþÐèþ$$
§øÚëË$ ´ùÐèþ#rMæü$ ^óþÄæý$$ ç³° 2.Äæý$fqÐèþ$$ _ÐèþÆæÿÌZ ^óþõÜ Ý벯èþÐèþ$$
§øÚëË$ ´ùÐèþ#rMæü$ ^óþÄæý$$ ç³° 2.Äæý$fqÐèþ$$ _ÐèþÆæÿÌZ ^óþõÜ Ý벯èþÐèþ$$
§øÚëË$ ´ùÐèþ#rMæü$ ^óþÄæý$$ ç³° 2.Äæý$fqÐèþ$$ _ÐèþÆæÿÌZ ^óþõÜ Ý벯èþÐèþ$$
§øÚëË$ ´ùÐèþ#rMæü$ ^óþÄæý$$ ç³° 2.Äæý$fqÐèþ$$ _ÐèþÆæÿÌZ ^óþõÜ Ý벯èþÐèþ$$
§øÚëË$ ´ùÐèþ#rMæü$ ^óþÄæý$$ ç³° 2.Äæý$fqÐèþ$$ _ÐèþÆæÿÌZ ^óþõÜ Ý벯èþÐèþ$$
§øÚëË$ ´ùÐèþ#rMæü$ ^óþÄæý$$ ç³° 2.Äæý$fqÐèþ$$ _ÐèþÆæÿÌZ ^óþõÜ Ý벯èþÐèþ$$
§øÚëË$ ´ùÐèþ#rMæü$ ^óþÄæý$$ ç³° 2.Äæý$fqÐèþ$$ _ÐèþÆæÿÌZ ^óþõÜ Ý벯èþÐèþ$$
§øÚëË$ ´ùÐèþ#rMæü$ ^óþÄæý$$ ç³° 2.Äæý$fqÐèþ$$ _ÐèþÆæÿÌZ ^óþõÜ Ý벯èþÐèþ$$
§øÚëË$ ´ùÐèþ#rMæü$ ^óþÄæý$$ ç³° 2.Äæý$fqÐèþ$$ _ÐèþÆæÿÌZ ^óþõÜ Ý벯èþÐèþ$$
§øÚëË$ ´ùÐèþ#rMæü$ ^óþÄæý$$ ç³° 2.Äæý$fqÐèþ$$ _ÐèþÆæÿÌZ ^óþõÜ Ý벯èþÐèþ$$
§øÚëË$ ´ùÐèþ#rMæü$ ^óþÄæý$$ ç³° 2.Äæý$fqÐèþ$$ _ÐèþÆæÿÌZ ^óþõÜ Ý벯èþÐèþ$$
§øÚëË$ ´ùÐèþ#rMæü$ ^óþÄæý$$ ç³° 2.Äæý$fqÐèþ$$ _ÐèþÆæÿÌZ ^óþõÜ Ý벯èþÐèþ$$

2

M>WÍ

3.Äæý$fqÐèþ$$ _ÐèþÆøÏ Äæý$fqÐèþ$$ ^óþõÜÐéyæþ$ ,Äæý$fq…ÌZ Ðéyìþ¯èþ ç³ÇMæüÆ>Ë$ Ý벯èþÐèþ$$ ÐèþËÏ Ôèý$¨® ´÷…§æþ$r =MúWÍ

¿êÐèþ…:

ÝëÓÑ$ÐéÇ™ø Ôèý–…V>Ææÿ M>ÆæÿÅ {MæüÐèþ*°Mìü íܧæþ®ç³yìþ¯èþ JMæü ¯éÆÿ$$M>Ðèþ$×ìý,""ÝëÓÒ$! ±Mæü$ AËÐésñýO¯èþ D M>Ðèþ$Äæý$fq… ¯é™ø ^óþÄæý$ÐèþÄæý*Å!'' A…r* ,Ôèý–…V>Ææÿ M>ÆæÿÅ {MæüÐèþ$…ÌZ fÇVóü ÑÔóýÚëË$ °fÐðþ$O¯èþ Äæý$fq…ÌZ° Ðésìý™øsìý ´ùÍa ^ðþº$™ø…¨. ç³ËÏÑ:

ÝëÓÒ$! H§ø íܨ®…^éË°,¯ðþÆæÿÐóþÆ>Ë° B Äæý$fq… ^óþÝë¢Ææÿ$ Mæü§é! D M>Ðèþ$ Äæý$fq… ^óþÄæý$r… Ðèþ˯èþ ¯èþ$Ðèþ#Ó MøÆæÿ$Mö¯óþ MøÇMæü˱² D MöÐèþ$ÃÌZ ±Mæü$ MæüË$Væü$™éÆÿ$$.

^èþÆæÿ×ý…1

ÝëÓÒ$! B Äæý$fq…ÌZ ÝùÐèþ$Ë™èþ¯èþ$(JMæü ¡Væü) í³…yìþ ÆæÿÝë°² ™éVóü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ÝùÐèþ$´ë¯èþ… A…sêÆæÿ$ Mæü§é! ÝùÐèþ$´ë¯èþ… ^óþíܯèþ Ðéyóþ ÝùÐèþ$Äæý*h.AÐèþ#¯é! Ðèþ$Ç& Ðèþ$¯èþD Ôèý–…V>Ææÿ Äæý$fq…ÌZ A…§æþÐðþ$O¯èþ ç³Ë$ÐèþÆæÿ$çÜ MæüÍW¯èþ D çÜ$§æþ† ¡í³ ò³§æþÑ ÝùÐèþ$Ë™èþ Ìê…sìý¨.ò³§æþÑ í³…yìþ ¯èþ$Ðèþ#ÓMæü*yé ÝùÐèþ$Äæý*h M>!('í³…yìþ' Ðèþ*{™èþ… ^óþÄæý$Mæü$ ¯éÄæý$¯é !A¯éÅÄæý$Ððþ$O´ù™é¯èþ$)

B Äæý$fq…ÌZ Ðéyæþsê°Mìü ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ çßZÐèþ$ {§æþÐèþÅ… ç³#ÆøyéÔèý…. (¯óþÆÿ$$ ,A¯èþ²Ðèþ$$ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþÑ) A¨

Äæý$fq…ÌZ çßýÑçÜ$ÞV> (AW²ÌZ Ðóþõܨ)Ðéyæþ™éÆæÿ$ Mæü§é! Ðèþ$¯èþ C§æþªÇÌZ MøÇMæü˯èþ$ ò³…^óþ ™é…º*Ë… Ðèþ$¯èþ Ôèý–…V>Ææÿ Äæý$fq…ÌZ ç³#ÆøyéÔèý….Ðèþ$…{™èþ çÜíßý™èþ…V> B ç³#ÆøyéÔé°² AW²ÌZ ÐóþçÜ$¢…sêÆæÿ$. Ðèþ$¯èþ Ôèý–…V>Ææÿ Äæý$fq…ÌZ Mæü*yé M>Í´ù™èþ$¯èþ² ÔèýÈÆ>Ë Äæý$fq Væü$…yéÌZÏ ™é…º*Ëç³# ™èþ$…ç³ÆæÿË$ A糚yæþ糚yæþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ðèþ$«§æþÅÌZ C§æþªÇMîü ™èþVæü$Ë$™èþ* -& MøÆðÿPË òÜVæü Æóÿç³#™èþ*- ^èþ$Ææÿ^èþ$Ææÿ Ðèþ$…r$…sêÆÿ$$ Mæü§é! A…§æþ$Móü ™é…º*Ë… ç³#ÆøyéÔèý… Ðèþ…sìý¨. ÝëÓÒ$!B Äæý$fq…ÌZ ç³Ñ{™èþÐðþ$O¯èþ Ðóþ§æþ Ðèþ$…{™éË òœ*çÙ Ñ°í³çÜ$¢…r$…¨. Ðèþ$¯èþ Ôèý–…V>Ææÿ Äæý$fq…ÌZ B¯èþ…§æþ…ÌZ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… Ðèþ$¯èþãæþ çÜíßý™èþ…V> Ðèþ*sêÏyæþ$Mö¯óþ Ðèþ*rË$,«§æþÓ¯èþ$Ë$,A…§æþ…V> A°í³…^óþ ç³ÆæÿçܵÆæÿ °…§éÐèþ^èþ¯éË$& CÐèþ±² Ðóþ§æþÐèþ$…{™éÌêÏ Ñ°í³çÜ$¢…sêÆÿ$$.CMæü Ôèý–…V>Ææÿ Äæý$fq… Ððþ$$§æþË$ò³r$t .±§óþ BËçÜÅ….

^èþÆæÿ×ý…2

B Äæý$fq…ÌZ Äæý$fq… ^óþõÜÐéÆæÿ$ ç³Ñ{™èþÐðþ$O¯èþ ¯èþËÏh…Mæü ™øË$¯èþ$ (Mæü–Úë~h¯èþ…) «§æþÇÝë¢Ææÿ$. Ðèþ$¯èþ Ôèý–…V>Ææÿ Äæý$fq…ÌZ ¯é ò³Or ±Mæü$ Mæü–Úë~h¯èþ…. «§æþÇ…^èþsê°Mìü C…M> BËçÜÅÐóþ$Ñ$sìý »êº*!Äæý*Væü ÔéËÌZ ç³NÆæÿ~ Mæü$…¿êË$ E…^èþr… ç³Ç´ësìý Mæü§é! Ðèþ$¯èþÔèý–…V>Ææÿ Äæý*Væü ÔéËÌZ Mæü*yé ¯é çÜ¢¯é˯óþ ç³NÆæÿ~ Mæü$…¿êË$ ± Äæý*V>°Mìü íܧæþ®…V> E¯é²Æÿ$$.

B Äæý$fq…ÌZ B Äæý$fqMæüÆæÿïèþ$ ÑçܢDž^óþ ÐðþO¿ZV>Ë$ HÆ>µr$Ï ^éÌê E…sêÆÿ$$ Mæü§é!Ðèþ$¯èþ Ôèý–…V>Ææÿ Äæý$fq…ÌZ

Ðèþ$¯èþ çÜÆæÿÝëË$ Ðèþ$¯èþ Äæý*V>°² ÑçܢDž^óþ ÐðþO¿ZV>Ë$. CMæü {ç³M>ÕçÜ*¢ Ôèý–…V>Ææÿ Äæý$fq… Ððþ$$§æþË$ò³r$t .

^èþÆæÿ×ý…3

ÝëÓÒ$ ! JMæü Äæý*Væü ÔéË HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë…sôý Ðèþ$$…§æþ$V> G¯ðþ²¯ø² HÆ>µr$Ï, BàÓ¯éË$, º…«§æþ¯éË$, ™øÆæÿ×êË$ & CÌê…sìýÑ G¯ðþ²¯ø² HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mö…sêÆæÿ$. °¯èþ$² Møǯèþ D M>Ñ$° MúWÍ ±Mæü$ Äæý*Væü ÔéË. D Äæý*VæüÔéËÌZ Mæü*yé B Äæý*V>°Mìü Ðèþ$$…§æþ$V> ^óþõÜ HÆ>µrÏ Ðèþ…sìýÑ ^óþÆÿ$$. AÄæý*Å! ±Mæü$ AÐèþº–£æþÐèþ$…sôý ™ñþË$çÜ$ Mæü§é!1.Äæý$fqÐèþ$$ _ÐèþÆæÿÌZ GMæü$PÐèþ ™èþMæü$PÐèþ §øÚëË$ ´ùÐèþ#rMæü$ ^óþÄæý$$ ç³°2.Äæý$fqÐèþ$$ _ÐèþÆæÿÌZ ^óþõÜ Ý벯èþÐèþ$$3.Äæý$fqÐèþ$$ _ÐèþÆøÏ Äæý$fqÐèþ$$ ^óþõÜÐéyæþ$ ,Äæý$fq…ÌZ Ðéyìþ¯èþ ç³ÇMæüÆ>Ë$ Ý벯èþÐèþ$$ ÐèþËÏ Ôèý$¨® ´÷…§æþ$r CÐèþ±² AÐèþº–£æþÐóþ$. Ðèþ$¯èþ Ôèý–…V>Ææÿ Äæý$fq… ç³NÆæÿ¢Æÿ$$¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ$¯èþ ^ðþÐèþ$rÏ™ø AÐèþº–£æþ… ^óþ§éª… ÝëÓÒ$! Ðèþ$¯èþMæü$ Ðèþ$¯èþÐóþ$ çÜ–íÙt…^èþ$Mæü$¯èþ² çßý§æþ$ªËÌZ C¨ÐèþÆæÿMæü$ ¿ZV>˯èþ$¿æýÑçÜ*¢ ¯èþ¯èþ$² GÌê ç³Ç´ëÍ…^éÐø& C糚yæþ$

3

Mæü*yé AÌêVóü ç³Ç´ëÍ…^èþ$. CMæü ÐóþÆóÿ BÌZ^èþ¯èþ&C…Mø ç³° Ðèþ§æþ$ª. ç³NÇ¢V> D Ôèý–…V>Ææÿ Äæý$fq…ÌZ ™èþËÐèþ$$¯èþPËÆÿ$$ ,^èþMæüPV> ç³° ç³NÇ¢ ^óþ§éª… . ÑÔóýÚë…ÔéË$

''A¯óþ MîüÆæÿ¢¯èþÌZ ""çÜVæüÐèþ*Mæü$

±MìüÄæý$ÅMæü/^óþÇ ÐóþÆðÿ ™èþÐèþ$$ÃËÐèþ$$ ^óþÄæý$§æþ$ ^ðþÍ''A¯óþ ç³…Mìü¢ÌZ çÜVæüÐèþ*Mæü$ G…WÍ ò³sìýt…_¯èþ A¯èþ²Ðèþ$Äæý$Å C…§æþ$ÌZ ™èþÐèþ$$ÃÌê°² ç³#ÆøyéÔèýÐèþ$$™ø ´ùÌêayæþ$.™é…º*ËÐèþ$$ ÐóþÄæý$° ¯øÆæÿ$¯èþ$ çÜ$Ðèþ$¡Ôèý™èþMæüMæüÆæÿ¢ °ÆæÿíÜ…^éyæþ$"".™é…º*Ë… M>Ðèþ$ Væü$×ý ÐèþÆæÿ¦Mæü…''A…sêÆæÿ$ ò³§æþªË$. A…§æþ$Móü ™é…º*Ìê°² ÑÐéçßý… M>°ÐéÇMìü °õÙ«¨…^éÆæÿ$. ÑÐéçßýÐðþ$O¯èþ §æþ…ç³™èþ$Ë Ðèþ$«§æþÅ ™é…º*Ë õÜÐèþ¯èþ… G¯ðþ²¯ø² ¼yìþÄæý*Ë °õÙ«§é˯èþ$ ™öËWçÜ$¢…¨.A¯èþ²Ðèþ$Äæý$Å ^ðþí³µ¯èþr$Ï ç³#ÆøVæüÐèþ$¯èþ… MæüÍW…^óþ ç³#ÆøyéÔèý… A¨. "¯èþË$ÐðþO¯èþ Ææÿ$^èþ$Ìôý ¯ðþOÐóþ§æþÅÐèþ$r'A° C…Mø MîüÆæÿ¢¯èþÌZ ^ðþí³µ¯èþ A¯èþ²Ðèþ$Äæý$Å B "¯èþË$ÐðþO¯èþ' 糧鰲 D MîüÆæÿ¢¯èþÌZ Ææÿ$^èþ$Ë*Ç…^óþ Äæý$ÐèþÓ¯èþ ÕQÆ>ËMæü$ ÑÔóýçÙ×ý…V> Ðéyéyæþ$. ^óþÐèþ$$…_ A…sôý"" ™èþËÐèþ$$¯èþPË$ ÐèþÌñý ç³NÇ¢V> ç³°ÌZ¨W''A° AÆæÿ¦….D MîüÆæÿ¢¯èþÌZ "M>Ðèþ$ Äæý$gêq°² ^óþÐèþ$$…_ ^óþÄæý$ÐèþÄæý*Å! 'A¯èþr…ÌZ MæüÑV>Ç ^èþÐèþ$™éPÆæÿ…, ÐèþÅ…VæüÅ… Fíßý…^èþ$Mö…sôý ç³çÜ…§æþ$V>E…r$…¨. BÐèþ$$Mö¯èþ² Mæü¯ðþ² Ððþ¯ðþ²ËË$ A° çœ$sìýM> ^èþË Ðèþ*à™èþÃüÅÐèþ$$ÌZ ™ñþ¯éÍ Æ>Ðèþ$Mæü–çÙ$~yæþ$ A…sôý Ðèþ$¯èþ A¯èþ²Ðèþ$Äæý$Å BÐèþ$$Mö¯èþ² (ÐéÅí³…_¯èþ)^ðþÐèþ$rË$ A¯é²yæþ$.ºçßý$ç³Æ>MŠü! ""_¯èþ²ç³šyæþ$ ,Ææÿ†MóüãMæü¯èþ$¯èþ²ç³šyæþ$'' "Æ>'A¯óþ ^èþ¯èþ$Ðèþ# 糧é˯èþ$ ç³ÍMìü™ôþ AÑ °…§æþË$ M>Ðèþ¯é²yæþ$ MæüÑ ^úyæþç³µ. D M>Ðèþ$ Äæý$fqç³# MîüÆæÿ¢¯èþÌZA¯èþ²Ðèþ$Äæý$Å BÐèþ$§æþ¯èþ ç³Ç¿êçÙ˯èþ$ (°…§éÐèþ^èþ¯èþÐèþ$$Ë$) Ðóþ§æþ Ðèþ$…{™éË™ø ´ùÌêayæþ$. ï܈Mìü - &MöÐèþ$à A¯óþ 糧鰲 ç³Æ>ÅÄæý$ 糧æþ…V> Mæü͵…_¯èþ ™ñþË$Væü$ Ðéyæþ$ Q_a™èþ…V> Ðèþ$¯èþçÜ$Þ¯èþ$ JMæü Fç³# Fí³¯èþ ÆæÿíÜMæü$yæþ$ AÆÿ$$E…sêyæþ$. çÜ…§óþçßý… Ìôý§æþ$.""§óþÐèþ™èþË ´ëÍ çÜ$ÆæÿÔéS ç³NÐèþ#MöÐèþ$Ã/ MøÐèþ$ÌêÆóÿ¦…§æþ$«§æþÆæÿ$ MöÐèþ$à VøVæü$ËÐèþ$Ã''A° {Ö ¯é£æþ$yæþ$ ÁÐèþ$ Q…yæþ…ÌZ §óþÐèþ™èþËMæü$ Mæü˵ Ðèþ–„æüç³# ç³NËMöÐèþ$ÃV>,ÕÐèþ#yìþMìü ¿êÆæÿÅV> ´ëÆæÿÓ†° ÐèþÇ~…^óþ çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ MöÐèþ$à Ôèý»êª°² {ç³Äñý*W…^éyæþ$.""ÐèþÄæý$çÜ$ Mø†Ðèþ…sìý¨. Ðèþ$¯èþçÜ$ MöÐèþ$ÃÐèþ…sìý¨. Fõ³íÜ ´ù™èþ$…¨ Ððþ$$§æþsìý¨.B Fç³# Ðèþ$ÆæÿÐèþ¯èþ…r$…¨ Æðÿ…yæþÐèþ¨''A° B{™ôþÄæý$ V>Ææÿ$ A¯é²Ææÿ$.ï܈ A¯óþAÆæÿ¦… Ðèþ^óþa ç³Æ>ÅÄæý$糧éË$ ^éÌê E¯é²Æÿ$$.D M>Ðèþ$ Äæý$fqç³# MîüÆæÿ¢¯èþÌZ A¯èþ²Ðèþ$Äæý$Å M>Ðé˯óþ MöÐèþ$à A¯óþ 糧鰲& ï܈ A¯óþ AÆæÿ¦…ÌZ&Ðèþ$¯èþ Ðèþ$¯èþçÜ$ÞË$ Fç³sê°Mìü {ç³Äñý*W…_ E…sêyæþ$. A¯èþ$Ðèþ*¯èþ…Ìôý§æþ$.Ôèý$¿æý… ¿æý*Äæý*™Œþ!

™é…º*Ë õÜÐèþ¯èþ…ÌZ G…WÍ Ýë°²íßý™éÅ°² ò³…^èþ$™èþ$…¨.""G…™èþ Ò$§æþ$ Mæüsñýt¯ø

&yé.™éyóþç³ÍÏ ç³™èþ…fÍ

’’’’’