You are on page 1of 28
UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR Producing Leaders Since 1905 KOD AMALAN UNTUK MENCEGAH DAN MENGENDALIKAN KES GANGGUAN SEKSUAL DI UNIVERSITI MALAYA Biro Aduan Gangguan Seksual Universiti Malaya Wo Tel: 02-79573598 Emailtags@umedumy Universiti Malaya 2008 Penal Pertama 2007 (Ceakar Ke 2008 KANDUNGAN 4. est Amalan Untuk Mencegah dan Mengendaican Kes Ganggpan Srcuol di Univesit Relay 2. Polis Univer aly Mengenai Gangguan Skt 21, Raeonal 22. Pesnyalns Polish ‘Shop Kea male 31 Kumpulan Sasaran 32. Pedhubungan Sat Alsdeik Dengor Felaar 133. Bechoburgan Pengelin dengan Poker Sud Reshubungen Swart Kalan Selea/ Sumpulan 45 eshabungen Ai Kemuniti Unverat dengan Pihak Laat 4. Penganlan GangguanSeieual. co 41 Take! Conggoan Sekeas) 42, Kareguri Canggu Sell 3 Rentok-Penal Gaagguan Schaal 44 Sergan Seksuat 5. Biro Aduan Gangguan Seksua] Unverti Malaya (BAGS) 6 Preven avelnion Aon SL Frovodur Adsan 42 Tindakaa Taller 62. Langhah langhah Pecindungan 7. Pongenn Mealaghation Kesedoran dan Fendidikan AL Sumersumber Maklumst dan Ferolongas « 9 Gea 20 Rajan Lamps A" Cars alr Ungan Monongant Gangguan Sohal dé UM. 5 Borang Aduan Res Cargguan Seka Cx. Peratjuen Fenelon C2 Persson Pengeenisn 20 10 n 2 uM 5 a5 16 w 18 8 20 aondd PENGHARGAAN “exe Kod Ama it lela digcht bunt pers bias oleh Jasataniua Maranon. Ganggian Seca Posstaay KaBaAgen “Bhadenss Univers Malaya KAUN yard danpad rotor Mads De funcdah Samu Gk ti Saat Yar Profsoc Mada Dt Dutta Shanfah Hassan Ad sn Noor Bh Badan sian hemody tla dipehalt dan diperbais oe awatnnase has Gang SeSsual Uiverits Maley dan bceraps hh fempatn yang ein darpadae Progsor Mada D-Joredah Sanu Penge ‘roles Madys De ahon! Mohd ure ‘rolesor Madya Res. Maat Da. Bang Sir Ing nei jot SarmusinSabaredin {Baas Halinatn arta ‘oan Rhsldan Adihsh essen Brak Mae Als mr ‘yan Nor Aish Samah ‘ean Mastin Xaxrin Puan Rati Hashine van Zarina Zainal Abidin Seid i Sharon Res Citiinune Hamid Mean ‘ean Sabet Moe Deal aki ths Kod Asian untuk Mescegah den Mengendaikan Kes Gengguon Seoul Univers Malays sah elontan le hak engesan sven Maya alam meeyusrosy pacts 19M Jane 207. KATA-KATA ALUAN NAIB CANSELOR UNIVERSITIMALAYA Asalamualisgum Warakmatulasi Wabseakaa dan salem eee Kod Amolan Untuk Mencegoh dan Mombisii Gangzuan Sekswal di Tenpat Reye tah citshen oleh Kementeian Surber Mania pala {shun 1999 celacer Sengen havrat Lersaar astuk menghastaan fenahitarn tors stay soatara perbeljaren yang eh sal da web Stam sess monimekatkan prestaethena sp sneivid lem m3 fer dan vega: ‘ag: member sohongan kepada wsiha erat, Unive Malay lth Stam iva sith Sean ee Anan an Merge tengrtauon Kes Gangguan Sekai ot Univer ays bug sepa dan tnoinghartan pngsan,Latkamone pongo, Kopel seta ‘credaranberteruan, gangguan sekaual Gan aga antl mencegah fanggu aeksual di Kniangor peboro den poljar. esha swe nt SIRESp shan dapat mewauson dan merpecunghatan beharmenisn oss dar preston here yog rca arb Si ants en ae Univeat Mole Auhir kes, soya tng mengucopansesnggt ahniah dan terns ash Sepace lovetinkoats Kiss Canggu Selsual Universit Maya yang, {cthocrayamengnenthan kl Aslan Jaga hapada pins Pengoesn dian venga Univeant Males kerana elah afa-sama runyOong aa ab nl onaleen em