You are on page 1of 3
ALLA GROTTA Amn. Fedele Fantuzzi 2 P sis oa. ror olf pr p | + [eget ! dao ae a al - jaa LaLa aS ee eee ee 6 Ce mig oo shri pee eae +g geass T pr pyi Pr pr r pr o a oth ni + nana - na ni- nam - Se oe —¥+ i+ 7 = ‘ 7 ae > oma ni - mana - na nel te-por del bucl'a-signel - lo ve-glieno_ima-gi prostra - tai p tepor del] bue I'a- si-nel - lo pi-mana-ona| ni - mama - na PD i veglia-no_ima-gi prosira - tai i> nama - ma ni - aa 8 ni-nana- na ni-mana- a ni - mana - mo ni - nana - nani - na che la notte tse - fa fm - ll che In noue.t se | bab 12 Bi nana - om oni s mana- na ono ma = oma fe - ona men - ue sullagrota pic - ci - na ai- na na- nani - sal : ni + nana - fa sublagrotta pic] - ci - na ie : hi-ho ha = hal ni-na na - na 7 ca: de usm stl-la di - vi + ma che di-scen-de dai ma stella di | vi Gi-sten-de dai ma stel-la di -| vi di-scen-de dai a ca = de uo - om sel-ta di - vi - na che = di-scen-de dai ce - ii dal-le vol-te stel-la : te P : pacarosurtal te | dal-[e vol-fe stel-la dal - le vol-te stel-la Dds ese (ele es [ ae Mee eel : ag py hy ) a —¥ 7 ¥ Meee ee ig E ™p | pr cae i lar = \ wae — = =e i id ap ni - nana - na ni od hy Nd SS fe 3 te SS SS eet er ; a 7 ferent Toph ppp et 5 ot a bocca chiusa pS etd ly dy r railentare