You are on page 1of 1

Maha Lakshmi Astakam:

Namastestu Mahamaye Shreepeethe Surpujte,


Shankha Chakra Gadahaste Mahalakshmi Namostute,
Namaste Garudarure Kolasurbhyankari,
Sarvapaphare Devi Mahalakshmi Namostu te,
Sarvagye sarvvarde sarvadushtabhayankari,
Sarva Dukh: hare Devi Mahalaksmi Namostu te,
Sidhdhbudhdhiprade devi bhuktimukti pradayani,
Mantrapoote Sada devi Mahalaksmi Namostu te,
Adya anta rahite devi adya shakti maheshwari,
Yogaje yogasambhute mahalakshmi Namostute,
Sthool sookshmamaharaudre mahashaktimahodari,
Mahapaphare devi mahalakshmi Namostute,
Padmasansthite devi parbrahmaswarupini
Parmeshi jaganmatarmahalakshmi Namoshtu te,
Shvetambardhare devi nanaalankarbhusite
Jagatshthite jaganmatarmahalakshami Namostu te,
Mahalakshmi ashtakam shtotram yah: pathebhaktimannaraH:
Sarvasidhdhimavapnoti rajyam prapnoti sarvada,
Ekkale pathenityam mahapapvinasnam,
Dvikalam yah: pathenityam dhandhanyasamanvitaH:
Trikalam yah: pathenityam mahashatruvinashnam
Mahalakshmirbhavenityam prasanna varda shubha,

Please you may recite the above Maha Lakshmi Astakam daily as
suggested above in orderly manner.
WITH BEST WISHES ON THE AUSPICIOUS DAY OF DEEPAWALI
Dhirendranathmisra@ymail.com