Вы находитесь на странице: 1из 62

Principalele obiecte de interes ale politologici sunt:

- viaţa politică a societăţii, fenomenele politice caracteristice, istoria


politică a comunităţilor (inclusiv schimbarea socială, revoluţiile etc.);
- conduita politică individuală şi colectivă, cu resorturile
(motivaţiile) ei, cu regularităţile caracteristice, relaţiile politice
(interindividuale sau intergrupale);
- organizarea politică a societăţii, instituţiile şi statul (inclusiv
tipurile de stat, de regim politic etc.);
- acţiunea grupurilor politice şi relaţiile dintre acestea (grupuri
sociale, grupuri etnice, grupuri de interese, grupuri de presiune etc.);
- acţiunea organizaţiilor politice (în primul rînd, a partidelor şi
asociaţiilor politice, dar şi a organizaţiilor internaţionale, a celor
neguvernamentale etc.);
- natura puterii politice, exercitarea şi controlul exercitării acesteia,
guvernarea şi tipurile sale (inclusiv conducerea politică la diferite nivele,
decizia, limitele puterii etc.);
- cultura politică (mentalităţile, atitudinile, valorile, tradiţiile,
modelele comportamentale relevante etc.);
- relaţiile internaţionale (de cooperare sau de tip conflictual), geo
politica, diplomaţia şi negocierile internaţionale, instituţiile şi
organizaţiile internaţionale.

Современная геополитика представляет собой науку, мучающую внешнюю политику


государства посредством коипл^ного анализа ряда определяющих ее факторов. Основным объем»
геополитических исследований является географическая среда граны, которая характеризуется
рельефом, размером и расположением территории в мировом геополитическом пространстве:; 1пом и
формой государственных границ; состоянием окружающе^реды; наличием природных ресурсов.
Географическая среда рассмгрива-ется в тесной взаимосвязи с такими важнейшими факторамцвиеш-
ней политики, как политическая система, социально-демсрафи-ческая структура общества,
экономика, военная мощь. О ни,ю традиции, изучаются другими политическими науками: собствен»
политологией, политической социологией, политической диогра-фией, политической экономией и
т.п. Геополитика использ)^данные этих научных дисциплин в своих обобщающих исследйниях
внешней политики при определении силового потенциала ддар-ства, его целей и национальных
интересов на мировойфене. Структура геополитических исследований приведена на схе<е 28.
При изучении географической среды в рассматриваемо! науке делается акцент прежде всего на
исследовании фундаментных качеств пространства. В данной связи важное значение име^акое
понятие, как территориальность.

Reieşind din cele spuse, se poate considera, că politologia este o ştiinţă "care
studiază legităţile cele mai generale de constituire şi funcţionare a puterii politice, a naturii ei
sociale şi principiile de realizare în sistemele politice şi în alte forme de relaţii politice.
Cu alte cuvinte, politologia este ştiinţa despre politică şi relaţiile politice, despre esenţa şi
formele vieţii politice, despre sistemele politice, locul şi rolul omului în viaţa
politică"2.
Noi vom opta pentru următoarea teza: "politologia este o ştiinţă care studiază
legităţile cele mai generale de constituire şi funcţionare a puterii politice, a naturii sociale a ei şi
principiile de realizare în sistemele politice şi în alte forme de relaţii politice. Cu alte
cuvinte, politologia este ştiinţa despre politici şi relaţiile politice, despre esenţa şi formele vieţii
politice, despre sistemele politice"8.

Ştiinţa politică nu este o disciplină pur abstractă, ci una predominant practică: ea se inspiră din experienţa
practică şi vizează atingerea unor concluzii relevante practic, în general, un demers politologic conţine:
diagnoze (caracterizări ale situaţiilor politice sau sociale de interes, enunţări de probleme), explicaţii ale
acestor situaţii, eventual şi previziuni (a ceea ce s-ar putea întîmpla dacă nu se iau măsuri politice
remediatoare) sau avertizări, argumentări (în favoarea sau defavoarea unor idei, aranjamente politice,
strategii, existente sau propuse) şi, în sfîrşit, soluţii la situaţiile problematice identificate (soluţiile sunt
extrem de diverse: ele merg de la simple propuneri legislative sau propuneri de modificare instituţională
pînă la chemări la revoltă, revoluţie sau război, programe de restructurare globală a societăţii etc.).

politologia studiază geneza, esenţa şi manifestările politicului, atât în contextul unei societăţi la un
moment dat, cât şi în perspectivă istorică.
De notat că principalele aspecte studiate se referă la: a) relaţii politice; b) instituţii (puterea,
partide, organizaţii internaţionale); c) aspecte socio-psihologice şi ideologice (psihologia politică,
opinia publică, filosofic politică).

Şi în realitate, vizavi de lumea politicului interes deosebit au


manifestat astfel de gânditori antici ca Platon, Aristotel, Cicero. De către
ei părtaşii acestora, precum şi oponenţi au fost scrise lucrări
fundamentale sub denumirea de „Politica”, „Statul”, „Legile”,
„Republica”.
Dificultatea constă în faptul să nu confundăm doctrinele politice şi
alte idei ale trecutului cu ştiinţa politică în adevăratul sens al cuvântului,
deşi nu trebuie să negăm existenţa legăturii genetice între ele. Dacă
primele într-o formă sau alta au luat naştere odată cu apariţia statului,
atunci ştiinţa politică s-a format pe măsura dispersării politicii ca o
necesitate a dezvoltării umane. (pag.8)

Conţinutul obiectului politologici este indisolubil


legat de definitivarea caracterului specific al categoriilor
lui. Categoriile politologici sînt cele mai ample şi mai
cuprinzătoare comparativ cu categoriile ştiinţelor sociale,
ce studiază unele sfere ale instituţiilor politice,
proceselor politice, în categoriile politologici pot fi y
incluse asemenea noţiuni, cum sînt relaţiile politice, viaţa
politică, sistemul politic, regimul politic, cultura politică
şi conştiinţa politică, puterea politică, partidele politice şi
organizaţiile obşteşti etc.

. Obiectul de studiu al ştiinţei "Istoria doctrinelor politice şi juridice" îl reprezintă ideile


(gândurile, opiniile, părerile), sistematizate conform unor principii şi reguli de procedură (ştiinţifică) în
cadrul teoriilor, doctrinelor şi concepţiilor, având ca obiect realitatea politico-juridică. Studiul4
concepţiilor, doctrinelor şi teoriilor trecutului este realizat sub aspectul genezei, evoluţiei istorice şi a
raporturilor lor cu realitatea politico-juridică actuală. în calitate de obiect de studiu al ştiinţei "Istoria
doctrinelor politice şi juridice", pe lângă teorii mai sunt doctrinele şi concepţiile, care reprezintă forme
de sistematizare şi structurare a cunoştinţelor, având un grad inferior de complexitate în raport cu
teoria
Teoria reprezintă forma sistematizată a cunoştinţelor cu privire la realitatea naturală şi/sau socială,
prin intermediul căreia se prezintă informaţiile esenţiale cu privire la
domeniul care este supus descrierii şi explicaţiei (ca exemplu: teoriile apariţiei
statului şi dreptului, teoria separaţiei puterilor în stat).

Doctrina este sistemul cunoştinţelor teoretice, susţinut de un cercetător,


şcoală, confesiune, partid politic, stat etc., cu privire la un oarecare domeniu al
realităţii, în acest sens, doctrina se deosebeşte de teorie şi, respectiv, de
concepţie prin următoarele particularităţi:

Funcţiile teoriei, în cunoaşterea ştiinţifică teoria îndeplineşte anumite funcţii, printre


principalele fiind următoarele:
1) funcţia informativă. Teoria nu se restrânge la cunoştinţele obţinute
în cadrul
cercetărilor empirice şi la sistematizarea acestora. Cu ajutorul teoriei trebuie să se
prezinte informaţii noi, creative. Aceste noi cunoştinţe sunt prezentate, de regulă,
sub forma unor cunoştinţe cu privire la legităţile realităţilor, ce constituie obiectul
teoriei; '-i!
2) funcţia referenţială". Sistemul de cunoştinţe, ce constituie obiectul teoriei,

în mod constant, politologia se dezvoltă printr-o abordare inter-disciplinară, la formarea noilor


cunoştinţe contribuind diverse ştiinţe (psihologia, sociologia, teoria sistemelor, antropologia, statistica şi
artele) şi numeroase metode şi tehnici din cele mai diverse domenii de cercetare: studiul documentelor
istorice, rapoarte de presă, înregistrări oficiale, observaţii personale, experimente de laborator, analiză
statistică, construire de modele şi simulări pe calculator.
De regulă, conceptele psihologice se aplică în studii privind comportamentul la vot, socializarea
politică, conducerea politică, opinia publică, atitudinile politice precum şi conflictul şi cooperarea

încă din timpuri străvechi, ştiinţa politică a fost înţeleasă ca fiind, în acelaşi timp, şi ştiinţă şi artă.
Ştiinţă, prin faptul că ea se bizuie pe anumite principii, legi, axiome, că operează cu anumite concepte
riguroase. Artă, prin faptul că ea presupune un anumit fler, o anumită propensiune spre anticipare, spre
intuire etc. Totodată, ştiinţa politică a f ost şi este socotită şi o artă a posibilului.

domeniile de referinta in stiintele sociale

b) Psihologia politică.
Domeniu care a stârnit interesul unor numeroşi cercetători din diverse domenii ale
ştiinţelor socioumane, ea îşi focalizează demersul de cercetare spre personalitatea individului şi
în special spre dimensiunea cultural-politică a acesteia. Cele mai multe studii s-au concentrat
încă de la mijlocul secolului al XlX-lea spre acea categorie a actorilor politici reprezentată de
marile personalităţi.
Cercetările moderne au fost însă îndreptate şi spre domeniul personalităţii
individului-elector, luându-se în considerare aspectele intime, punctuale şi discrete ale percepţiei
manifestării politice.
Se observă în prezent două ramuri importante dedicate analizei domeniului politic din
perspectivă psihologică.

1. Prima tendinţă este susţinută de zona politologică a analizei şi se concentrează


dominant spre fundamentul cultural, politic, social, etc. al personalităţilor politice.
Sunt analizate dimensiunile influenţei pe care acestea o au prin structura lor în cadrul
unui partid sau asupra unui electorat, percepţia publică a profilului individual al unei
personalităţi politice etc.
2. A două tendinţă este remarcată prin cercetătorii proveniţi din aria de investigare
psihologică şi este concentrată dominant spre mijloacele prin care individul îşi
formează propria opinie sau atitudine, modul în care poate fi influenţat de diverşi
factori: grupuri de apartenenţă, mass media, familie etc.

5.7.7. Elemente de epistemologie în sociologia politică


Specific pentru sociologia politică este faptul că beneficiază de aportul unor orientări
epistemologice multiple, care au generat în decursul timpului f> serie de paradigme de inspiraţie
epistemologică.

a. Paradigma structuralist-funcţionalistă
Inspirată dintr-o teorie mai largă prezentă pentru mult timp în gândirea sociologică, ea
poate fi caracterizată după trei dimensiuni.
a.a. Societatea este organizată ca o structură cu elemente ce au roluri şi funcţii bine
definite. Astfel, votul reprezintă o formă de control popular asupra guvernării. a.b.
Partidele politice constituie structuri ale căror funcţii sunt acelea de a stabili
obiective şi de a coordona derularea acestora în scopul evoluţiei publice. Acestea mai au
funcţia de a reprezenta în decizie alegătorii de care sunt susţinute. a.c. Alegătorul îşi
derulează componenta politică a vieţii sale sociale în raport cu
valori, norme şi aspiraţii conforme cu statutul său în societate.
în această perspectivă epistemologică, întreaga desfăşurare a procesului politic are o
structură funcţională bine determinată ale cărei rezultate sunt previzibile şi măsurabile.
Acţiunea individului este deci în concordanţă cu suma rolurilor sale în societate şi statutul
său dominant, opţiunea electorală fiind o decizie complexă care preia rezultatele unei analize
contextuale personale. Practic, din această perspectivă fiecare cetăţean este un alegător raţional
şi conştient de faptul că prin vot el îşi exercită o funcţie pe care o are în cadrul comunităţii.

b. Paradigma interacţionist-simbolică
Conform acestei paradigme de inspiraţie epistemologică, întreaga societate politică
interacţionează prin intermediul unor simboluri. Astfel, partidele politice atrag alegătorii
utilizând valori simbolice ale realităţii sociale în vreme ce alegătorii interacţionează cu aceste
simboluri prin intermediul celor instaurate cultural sau prin intermediul simbolurilor personale.
Partidul care îşi construieşte structura de simboluri (doctrină, platformă, program de guvernare)
cu cea mai mare capacitate de interacţiune va beneficia de cea mai puternică susţinere.
Această paradigmă presupune că opţiunea politică a cetăţeanului este influenţată de
comunicarea indirectă (prin intermediu] simboJurilor comune) pe care acestea o realizează cu
principali} actori politici, partide sau lideri. Opfiunea pentru O 3/IUinJtă ofârfă politică 6Stâ dlfâCt
proporţională cu gradul de interacţiune indirectă (simbolică) dintre individ şi acestea.
^ In mod similar, succesul unei guvernări este direct proporţional cu nivelul de interacţiune
socială prin intermediul simbolurilor unanim acceptate şi utilizate între guvernanţi şi electorat.
Competiţia politică este din această perspectivă una a construcţiei celui mai puternic
simbol sau arsenal de simboluri (cu cel mai puternic nivel de interacţiune).

c. Paradigma etno-metodologică
Implicaţiile acestei paradigme în sociologia politică are de cele mai multe ori două forme
importante de exprimare.
într-o primă versiune, această paradigmă sugerează faptul că activitatea politică este
întotdeauna influenţată de contextul social, local. Societatea politică îşi derulează procesul de
evoluţie într-un spaţiu închis şi este dependentă de celelalte instituţii din societate. Paradigma
etno-metodologică aruncă o perspectivă nouă asupra vieţii politice a individului, sugerând că
aceasta se desfăşoară în interacţiune cu contextul local imediat şi mai puţin cu cel social global.
în aceste condiţii, activitatea actorilor politici şi ofertele lor politice sunt întotdeauna evaluate
pornind de la perspectiva comunitară locală către cea societală. Efectul acestui proces asupra
actorilor politici este acela că sunt nevoiţi să adopte un tip de activitate specific în acord cu
anumitor scopuri politice;
Astăzi politologia este o ştiinţă recunoscută în istoria ideilor şi a teoriilor politice;
întreaga lume, -acordândui-se o mare atenţie, fiind una legităţile formării şi funcţionării puterii
din principalele discipline în instituţiile de învăţământ politice, formele şi metodele ei de funcţionare
superior. Se organizează regulat congrese şi simpozioane în societate (partide politice, alegeri);
internaţionale, în cadrul cărora sunt analizate aspecte ale sistemele şi regimurile politice, natura lor;
vieţii social-politice. "Politologii sunt principalii instituţiile politice (organele de administrare
consultanţi ai guvernelor, instituţiilor de stat şi celor ale locală, guvernul, constituţia);
puterii, partidelor şi altor formaţiuni politice, ai modul de manifestare practică a doctrinelor şi
experţilor în soluţionările politice adoptate de organele
teoriilor politice;
de stat şi organizaţiilor nestatale de toate nivelurile. La
serviciile lor apelează liderii politici şi businessmenii"1. esenţa conflictelor politice, modul lor de
Rolul important al politologici este determinat de soluţionare;
factorul politic din societate, locul şi
/necesitatea de a elabora metode de influenţare asupra
importanţa lui în elaborarea principiilor de
(conştiinţei sociale, de a argumenta teoretic deciziile elitei
\politice, de a elabora direcţiile de bază ale politicii bază ale activităţii politice;
partidele politice, opinia publică şi factorii ce
(interne şi externe a statelor contemporane.
contribuie la formarea ei;
Şi în Republica Moldova acestei ştiinţe i se acordă o principiile şi mecanismele de funcţionare a
mare importanţă. La începutul anilor 90 politologia a fost
democraţiei, îndeosebi în societăţile de
inclusă drept disciplină de studiu la Universităţi, în cadrul
tranziţie;
Universităţii de Stat din Moldova a fost deschisă facultatea de
mecanismele sociale ce contribuie la
Ştiinţe Politice, în republică activează o seamă de savanţi,
includerea personalităţii în procesul politic;
cercetători ştiinţifici, recunoscuţi peste hotarele ţării. Printre ei
factorii ce contribuie la menţinerea stabilităţii
vom numi pe A.Zavtur, Gh.Rusnac, V.Moşneaga, P.Pascaru,
A.Roşea, V.Saca, P.Frunţaş, I.Vangheli, V.Cujbă etc. în societate;
sistemele electorale;
Determinarea locului, rolului şi importanţei politologiei
în actuala viaţă politică ne conduce direct la definiţia obiectului specificul dezvoltării relaţiilor dintre stat şi
ei de cercetare. societate;
Pe baza^ sintetizării experienţei de predare a acestei interacţiunea dintre societatea civilă şi politică;
discipline în Republica Moldova obiectul cercetării modul şi căile de formare a conştiinţei politice
politologiei îl constituie: şi culturii politice;
- procesele şi relaţiile politice; relaţiile politice dintre state;
- strategia şi tactica politică în atingerea problemele politice globale şi modul lor de
soluţionare etc.

сравнительная политология — устанавливает причины сходства и раз-


личия политических структур, сопоставимых по порядку, функциям, мор-
фологии, производит таксонирование политических явлений, процессов
(национальное — интернациональное; локальное — глобальное; ре-
гиональное — цивилизационное); политических событий, которые в силу своего статуса, зани-
прикладная политология — техника проведения, обмирщения полити- маемой должности обладают определенными властными пол-
ческих решений: экспертиза, обсчет, нейтрализация, катализация, деформация номочиями и тем самым оказывают существенное влияние на
практических действий. ход событий. Рекомендации прикладной политологии нередко
направлены на повышение эффективности деятельности кон-
кретных властных структур.
Исходя из этимологии слова «политология» (древнегреч. Формулируемые на основе прикладных политологических
«полис» — «город-государство», отсюда: «политес» — «гражда- исследований выводы и рекомендации зачастую служат осно-
нин», «политикос» — «государственный деятель», «политейл» — ванием для соответствующих теоретических обобщений. В то
«конституция» и «логос» — «учение», «знание»), можно сделать же время теоретическая политология служит методологической
вывод, что предметом политологии являются государство и основой проведения прикладных политологических исследова-
другие политические явления, т. е. политика как реальное яв-
ний
ление.
Политология функционирует и развивается на двух уровнях —
теоретическом и прикладном. Geneza şi evoluţia istorică a politologiei. Necesitatea
Теоретическая политология изучает сущность политики, ее şi importanţa studierii
природу, значение для человека и общества, политические
взаимоотношения между классами, нациями и государствами, а
также между личностью, обществом и государством. Она выяв- Din cele mai vechi timpuri apare elementul politic. P.
ляет и исследует закономерности, обусловливающие развитие ocupă un loc deosebit în sistemul ştiinţelor sociale. Ea
политической жизни общества, отдельных политических про- apare la o anumită etapă istorică odată cu creşterea
цессов, явлений, событий. Эти закономерности действуют как
законы-тенденции и нередко трактуются как политические. В complexităţii vieţii social-politice. Fapt ce a condus în a
их числе можно назвать закономерности: 2 jum a sec. 19 – înc. Sec 20 şa constituirea politologiei
• возникновения и развития политических интересов со ca ştiinţă aparte. Prima etapă istorică de apariţie a ideii
циальных субъектов, их взаимодействия с экономическими и
другими социальными интересами; politice se referă la mileniul 2. La toate popoarele vechi
• возникновения, функционирования и развития полити dominau misticul religios, închipuiri despre originea
ческой деятельности, политических отношений и политических divină a politicii, a puterii. A II perioadă – de la mij. Mil.
процессов;
• становления, функционирования и развития политиче 1 î. H. Începe procesul de conceptualizare apar primele
ской власти и государства. • concepţii care aveau în majoritatea lor un caracter
В рамках теоретической политологии исследуются способы filosofico-etic. Primele concepţii ale fenomenului politic
познания политических явлений, соотношения в них рацио-
нального и иррационального. au fost elaborate de gânditori antici Confucius, Platon,
Прикладная политология исследует частные политические Aristotel, Marc Aureliu, Cicero. Primele concepţii au dat
проблемы, формирует знания, направленные на решение каж- naştere segmentului teoretic al politicii.
додневных практических задач политической жизни общества,
на анализ складывающейся в нем конкретной политической
Evul Mediu gândirea politică avea un caracter religios.
ситуации. На основе знаний вырабатываются практические со- Era alimentat de teologie, care domina.
веты и рекомендации участникам политических событий отно- Epoca modernă timpurie (începe cu Renaşterea, sec. 17
сительно того, какие действия предпринять в сложившейся си- raţionalism) – părintele politologiei în epoca modernă N.
туации. Как правило, рекомендации адресуются тем участникам
Machiaveli este primul care a încercat să elibereze 1. cognoscibil (de cunoaştere) este necesar de a
influenţa politică de factorul religios. A pus începutul asimila cunoştinţe politice, originea, mecanisme
laicizării gândirii politice. A evidenţiat politica ca o sferă de pătrundere, de reglementare.
aparte . 2. cultural-politic – politologia contribuie la
Epoca luminilor (sec. 18) – Hobbes, Decard, Voltarire, formarea, educarea culturii politice şi civice la
Montesqeue (sec. 19) – un nou avânt au avut loc cetăţeni, tineretul studios. Prin studierea
schimbări, secolul revoluţiei industriale, constituirii politologiei persoanele comunică mai bine cu
noilor clase, apariţia unor noi fenomene în procesul statul.
politic. Burghezia deţine şi puterea politică pe lângă cea 3. praxiologic – politologiei contribuie la
economică. Apariţia partidelor politice şi a mişcărilor raţionalizarea practicii social-politice prin
naţionale în sens contemporan. Toate acestea au dus la recomandarea sa de ordin ştiinţifico-politic la
apariţia p., deoarece filosofia nu mai făcea faţă. adresa factorilor politici de decizie (puterii) cum
Din a 2 jum a sec. 19 apar gânditori care pun începutul aceasta să elaboreze şi să promoveze politica
segmentului teoretic al politologiei ca ştiinţă aparte internă şi externă.
(Marx, Enghels, Alexis de Tocville). Părintele
politologiei epocii contemporane – Max Weber. , Mosca, Actualmente definim trei poziţii pentru definirea
Pareto, Michels – creatorii elitologiei contemporane, politologiei:
apare pentru prima dată în SUA. - unii savanţi consideră p. drept ştiinţa care studiază
Către mijlocul sec 20 se încheie procesul de formare a instituţiile politice. În primul rând statul ca ştiinţă
ştiinţei politice. despre puterea politică
În 1991 în RM se creează Asociaţia de politologi. În - alţi savanţi identifică p. cu sociologia politică, ca
Moldova ştiinţa politică apare după 1989, fiindcă în ştiinţa generală despre politică, privindu-le ca o
timpul puterii sovietice această ştiinţă era considerată o ştiinţă unică
ştiinţă burgheză (cu excepţia Poloniei, Ungariei). În 1990 - examinează politologia ca o ştiinţă general
apare prima catedră la USM. Pe parcurs se creează integrativă despre politică în toate manifestările
doctorantura. Din a 2 jumătate a anilor 90 nu acordă o sale, care include în sine ca părţi componente
anumită atenţie, creîndu-se catedre de ştiinţe socio- teoria politică. (politologia propriu-zisă în sens
umane. îngust, sociologia politică, filosofia politică,
psihologia politică)
Necesitatea şi importanţa studierii politologiei este
determinată de trei factori principali: Pentru a defini la justa valoare obiectul politologiei este
necesară de a cunoaşte structura lui. Aceasta include o
serie de elemente:
1. nucleul politic – puterea politică - Leg. Politico-sociale care exprimă legăturile între
2. conţinutul politic – 3 niveluri (teoretic, caracterul structurile politice şi cele sociale ale societăţii
metodologic, aplicativ, istorico-politic) - Leg. Politico-culturale care reflectă relaţiile între
3. categoriile politologiei – la rândul lor au un politică şi cultură prin intermediul conştiinţei
caracter diferit sunt grupate în trei grupe de politice, culturii politice.
categorii de care se foloseşte politologia.
Prima grupă – categoriile general-ştiinţifice – proprii Funcţiile politologiei:
şi altor ştiinţe social-umanitare (societate, sistem, 1. f. Gnoseologică – politologia înarmează factorii
popor, libertate, putere, drept, cultură, progres, politici cu cunoştinţe despre viaţa politică, rolul p.
evoluţie) în societate. Ea e funcţia teoretico-cognoscibilă
A doua grupă includ categoriile general ştiinţifice care 2. f. Metodologică – concluziile politologiei pot
se află la hotar între ştiinţe (statul de drept, societatea servi drept bază pentru ştiinţele politice
civilă, grup social, clasă socială, opinie publică, particulare, care studiază unele sau alte fenomene
conflict militar-politic) politice precise
A treia grupă – categoriile proprii ale politologiei 3. f. Axiologică – politologia face aprecieri a
(politică, putere politică, organizare politică, sistem instituţiilor politice, regim politic, comport politic
politic, regim politic, pluralism politic, interese 4. f. Ideologică – p. contribuie la elaborarea unor
politice, valori politice, relaţii politice, activitate concepţii, teorii specifice, necesare pentru
politică) desfăşurarea activităţilor politice
5. f. De reglementare sau de raţionalizare a
Legităţile politologiei: - legit. apariţiei, constituirii, acţiunilor, activităţilor, relaţiilor politice
apariţiei, funcţionării şi dezvoltării intereselor, 6. f. De pronosticare (prospectivă)- este necesar de a
concepţiilor, teoriilor politice cunoaşte atât trecutul cât şi prezentul
- l. constituirii, funcţionării şi dezvoltării puterii 7. f. De socializare politică –politologia contribuie
politice prin cunoştinţe la antrenarea, includerea
- funcţionării şi dezvoltării proceselor politice cetăţeanului în relaţiile politice.
- funcţionării sistemelor politice
- dezvoltării instituţiilor politice
- dezvoltării forţelor care luptă pentru putere politică
Elitologia, prin conţinutul şi obiectul său de studiu, poate fi
- forţele politice neoficiale: grupele de presiune considerată (după statutul epistemologic) o disciplină, o ramură
- relaţiile politice între actorii sus-numiţi. a ştiinţelor politice care studiază procesul de conducere (guver-
- Legităţile politico-economice care întruchipează nare) social-politică a societăţii, activitatea structurilor de putere,
interacţiunea sistemului politic şi economic precum şi formarea, dezvoltarea, componenţa şi anatomia
degradării păturii superioare a societăţii, locul şi rolul elitelor discipline din arealul ştiinţelor politice (sociologia politică,
politice şi al clasei conducătoare în societate, raporturile dintre filosofia politică, psihologia politică, antropologia politică, etica
guvernanţi şi guvernaţi. Deci această disciplină ştiinţifică are un politică, geopolitica, ştiinţa statului, ştiinţa dreptului, ştiinţa
obiect propriu de reflecţie teoretică, de studiu, cunoaştere şi de partidelor politice, istoria politică etc.).
cercetare empirică. Fundamentarea teoretică a obiectului elitolo- Ştiinţa politică contemporană constituie un complex întreg şi
giei necesită însă implicit cunoaşterea rezultatelor cercetărilor şi diversificat de discipline ştiinţifice. Vom preciza că politicul repre-
din celelalte discipline ştiinţifice politice înrudite, cu care ea zintă acea dimensiune imanentă a societăţii, acea sferă particulară a
(elitologia) interferează fără a le substitui. vieţii sociale, acea modalitate specifică a organizării interioare a sis-
Precum se ştie, politologia (ştiinţa politică sau teoria generală temului social global care constituie, în fond, obiectul de studiu al
a politicii) este o ştiinţă despre domeniul politic, o ştiinţă care tuturor ştiinţelor politice, în acest sens vom arăta că reputatul polito-
studiază geneza, esenţa, legitatea şi funcţionalitatea politicului, log român Ovidiu Trăsnea în una din lucrările sale 1 înţelege prin dis-
însă domeniul politic (ca domeniu al vieţii sociale, ca sub sistem al ciplinele politice acele discipline care, într-o viziune globală sau par-
sistemului social global) constituie şi obiectul de studiu al altor ţială, cu o finalitate teoretică sau operational-aplicativă, folosind o
discipline din arealul ştiinţelor politice (sociologia politică, abordare structurală sau istorică, se consacră studiului vieţii politice.
filosofia politică, psihologia politică, antropologia politică, etica Deşi respectivele discipline sînt diferite atît ca natură, cît şi sub ra-
politică, geopolitica, ştiinţa statului, ştiinţa dreptului, ştiinţa portul structurii, ariei şi funcţiunilor lor specifice, acelaşi autor folo-
partidelor politice, istoria politică etc.). seşte termenul de "sistem al ştiinţelor politice" pentru a sugera co-
Ştiinţa politică contemporană constituie un complex întreg şi munitatea relativă a obiectului lor (politicul în diferitele sale laturi şi
diversificat de discipline ştiinţifice. Vom preciza că politicul repre- ipostaze), relativa lor unitate funcţională (converg în explicarea poli-
ticului şi orientarea sau raţionalizarea acţiunii politice), precum şi
interacţiunile care există între ele şi care, pe măsura avansării tendin-
Elitologia, prin conţinutul şi obiectul său de studiu, poate fi ţelor de diferenţiere şi integrare, proprii ştiinţei contemporane, devin
considerată (după statutul epistemologic) o disciplină, o ramură a tot mai ample şi mai complexe, promovînd forme noi de cooperare
ştiinţelor politice care studiază procesul de conducere (guvernare) interdisciplinară, de cercetare pluridisciplinară 2. Pentru o viziune
social-politică a societăţii, activitatea structurilor de putere, globală şi cuprinzătoare asupra ştiinţelor politice, pentru o înţelegere
precum şi formarea, dezvoltarea, componenţa şi anatomia adecvată a raporturilor lor reciproce şi a graniţelor dintre ele, Ovidiu
degradării păturii superioare a societăţii, locul şi rolul elitelor Trăsnea trasează în unele lucrări ale sale 3 următoarea schiţă a sis-
politice şi al clasei conducătoare în societate, raporturile dintre temului ştiinţelor politice, model-ipoteză susţinut şi de alţi autori 4: 1)
guvernanţi şi guvernaţi. Deci această disciplină ştiinţifică are un ştiinţe politice teoretice, printre care ştiinţa politică fundamentală
obiect propriu de reflecţie teoretică, de studiu, cunoaştere şi de (teoretică, structural-istorică şi nomotetică) sau politologia şi ştiinţe
cercetare empirică. Fundamentarea teoretică a obiectului elitolo- politice speciale (elitologia, stasiologia, conflictologia, ştiinţa rela
giei necesită însă implicit cunoaşterea rezultatelor cercetărilor şi
din celelalte discipline ştiinţifice politice înrudite, cu care ea
(elitologia) interferează fără a le substitui. Обращая внимание на эволюционность процесса формирования
Precum se ştie, politologia (ştiinţa politică sau teoria generală политической науки, как постепенного накапливания идей и методов
исследования полигики, профессор Гарвардского университета К.
a politicii) este o ştiinţă despre domeniul politic, o ştiinţă care Дойч выделил три стадии в развитии политической науки. Причем
studiază geneza, esenţa, legitatea şi funcţionalitatea politicului, качественные различия этих стадий он выявлял на основе тех
însă domeniul politic (ca domeniu al vieţii sociale, ca sub sistem al изменений, которые происходили именно в американской
политологии.
sistemului social global) constituie şi obiectul de studiu al altor
Первую стадию, содержание которой составляло формирование (политическая теория и история идей); 2) политические институты
теоретической базы политологического анализа, он назвал (конституция, центральное правительство, региональное и местное
философской. Она заняла время продолжительностью в несколько веков правительства, государственная администрация, экономические и
- от Аристотеля до Гражданской войны в США. Затем происходила социальные функции правительства, сравнительный анализ политических
наработка методов анализа политики, создавалась эмпирическая база институтов); 3) партии, группы и общественное мнение (политические
данных о формах проявления политических феноменов. Это была партии, группы и ассоциации, участие гражданина в правительстве и в
вторая стадия - эмпи-фическая± продолжавшаяся до 40-х годов Хх. в. администрации, общественное мнение); 4) международные отношения
Наконец, третья стадия - стадия рефлексии - характеризовалась крити- (международная политика, международные организации, международное
ческим переосмыслением прежней методологической и экспе- право).
риментальной базы политологии. Необходимость такой ревизии была В принципе можно отметить две тенденции, два подхода к
вызвана новыми условиями взаимодействия государства, общества и определению природы политической науки: европейскую и американо-
индивида в западных странах. Эта стадия включает период после британскую. Согласно первому, политология (политическая наука)
Второй мировой войны и продолжается до настоящего времени. является одной из наук, изучающих политику. Наряду с ней
Подобные или весьма схожие системы периодизации развития существуют самостоятельные отрасли знаний: политическая
политической науки, основывающиеся на определении степени заслуг социология, политическая антропология, политическая философия,
американской или европейской политических школ, представляются политическая психология и т. д. Каждая из них изучает одну
достаточно уязвимыми, и прежде всего потому, что критерий заслуг конкретную сторону политической жизни, т. е. имеет самостоятельный
достаточно относителен. Дело в том, что американская политология предмет исследования, в частности политическая наука анализирует
очень функциональна и обслуживала потребности достаточно деятельность государственных институтов, поскольку в Европе сама
специфического американского общества, следовательно, ее выводы в наука развилась из юридической традиции.
значительной мере верны для американских условий. Европейская Однако подобная фрагментарность политических исследований не
политология более фундаментальна, теоретична, поэтому отличается обеспечивает возможности целостного анализа политики как
универсальностью своих выводов и предположений. специфического общественного феномена. Более того, в границах
В основу периодизации политической науки, на наш взгляд, должен такого узкого подхода политика ограничивается одной из исторически
быть положен процесс кристаллизации политических знаний, оформления обусловленных форм политического поведения, оставляя вне поля
их в самостоятельную отрасль на основе постоянного уточнения зрения иные его проявления. В политике значительный удельный вес
предмета исследования и совершенствования методов политологического занимают неинститу-циализированные формы политической жизни,
анализа. Определение природы и смысла мира политики опиралось на Например, процесс принятия решений, поведение электората.
тенденцию преемственности и обогащения каждого последующего В США политология рассматривается как наиболее общая наука о
периода достижениями предшествующей политической мысли. На
политике, интегрирующая различные отрасли политического знания:
политическую философию, политическую теорию, политическую
основе этой тенденции эволюционировала, в частности, западная по-
социологию, политическую психологию, политическую
Впервые политическую науку как науку о власти определил Н. антропологию. Различия между этими отраслями обусловлены
Макиавелли. Это определение и стало доминирующим в западной различиями подходов, которые используются в анализе политической
политологии. Однако, поскольку властные отношения чрезвычайно сферы. Например, согласно С. Липсету и Р. Бенедиксу, политическая
богаты по содержанию, многообразны по формам проявления и наука и политическая социология рассматривают процесс
субъектам-носителям, постольку в их анализе стали вычленяться те распределения и осуществления власти в обществе, акцентируя
или иные стороны многогранного мира политики, которые внимание на различных сторонах этого процесса. «Политическая наука
становились предметным содержанием самостоятельных отраслей начинается с государства и исследует, как оно влияет на общество, -
политического знания. Это привело, как уже отмечалось, к разделению замечают они, - в то время как политическая социология начинает с
политической науки на относительно самостоятельные политические общества и исследует, как оно влияет на государство, т. е. на
дисциплины: политическую философию, политическую теорию, по- формальные институты распределения и осуществления власти».
литическую социологию, политическую психологию, политическую Предметом политической антропологии являются политические
антропологию и т. д. институты и процессы в развивающихся и примитивных обществах.
По инициативе ЮНЕСКО, которая приложила значительные Интеграция относительно самостоятельных отраслей знаний в
усилия для формирования политологии как самостоятельной отрасли границах единой политической науки - политологии обеспечивается
знания, в 1948 г. в Париже был проведен международный коллоквиум использованием системного анализа, который близок и
по проблемам политической науки. Было решено употреблять термин бихевиористскому, и функциональному. В границах системного
«политическая наука» в единственном числе. Содержание политической подхода предметом политологии, по определению Д. Истона,
науки составили следующие вопросы: 1) политическая теория выступает анализ процессов жизнедеятельности политических систем,
посредством которых происходит авторитетное распределение н« анализируя эти институты как таковые.
ценностей, типичных способов реагирования, позволяющих системе Вторая группа авторов фактичес^ отождествляет
поддерживать и обеспечивать выживание. политическая политологию и полип» ческую социологию как наиболее об.
социология. щие науки о политике. |.«Политиче. скую науку, — пишет
М. Гравитц, — можно определи^ как изучение того, как
люди используют институты, р$. гулирующие их совместную жизнь, и
Содержание политических взаимодействий государства, общества и
изучение идей приводящих в движение людей, независимо от того, с»
индивида по поводу распределения и осуществления власти выражается
зданы эти идеи ими самими или получены от предшест-вующих поколений.
посредством системы категорий, т. е. основных понятий. Классификация
категорий политологии может проводится по различным основаниям. Если Можно сказать, что в предмете политической науки тесно переплетены
в качестве основания выделить характер изменений в политике идеи, институты ц люди». (П э н т о Р., Г р а в и т ц М. Методы социаль -
(изменчивость и стабильность), то условно можно выстроить два ряда ных наук. М., 1970. С. 190.)
категорий, отражающих два этих состояния. Эту же точку зрения, рассматривающую политологию и
Динамизм политического развития отражают категории «политический политическую социологию как синонимы, разделяют М. Дюверже и
интерес», «политический выбор», «политическое развитие», «политический ряд других известных политологов. М. Хэттих, фактически
процесс», «политическая модернизация», «политические технологии», отождествля! предметы этих наук, видит специфику политологии
«политическая ситуация», «политическая альтернатива» и т. д. главным образом лишь в практической направленно сти, применяемости
Стабильность политической сферы выражают понятия «политическая ее выводов. (Н а т т I с Ь М, ОшпсШедпНе с)ег РоНтНолтзепзсНаГт.
власть», «политический режим», «политическая система», «политические 6агт5тас)т, 1980, 5 . 5 - 6 . )
нормы», «политические традиции», «политическая культура». Некоторые авторы отождествляют с политической наукой лишь
Язык политологии пластичен, разнообразен по формам выражения, политическую социологию, понимаемую « широком значении. I:
но достаточно строг. Он существует в вербальной форме, т. е. «Политическая социология в широком смысле слова, — пишет О. Берг-
представлен понятиями, которые обозначают определенные Шлоссер, — занимается всеми общественными феноменами, рассматри-
политические явления, такие, как власть, режим, демократия и т. д. ваемыми как политически существенные. В объективной области это
Политология оперирует также символами, знаками, стереотипами, прежде всего структуры общества в и» различных формах и факторы,
выражающими конкретное действие или сущность, например, жесты, воздействующие на эти структуры. В субъективной области она исследует
свастика, эмблемы, государственная символика (герб, гимн, флаг). становящиеся политически важными социальные теории и образцы
Политология же традиционно занимается преиму щественно поведения. В узком смысле объект политической социологии —
институциональным аспектом политики ' прежде всего устройством и исследование конкретных политически важных групп и процессов». (РоНт!
деятельностью государгт ва, всего механизма политической власти. 5сНе 5о7ю1од!е< Не!с)е1Ьегд, 1980. 5. 66.)
(Америка!* екая социология. Перспективы. Проблемы. Методы. М 1972. Представляется, что избежать отме-
С. 204.) Эти две науки могут иметь общий объек' исследования, но при его Пояитопогия ченных выше и некоторых других не-
изучении отличаются познав* тельными интересами и методом анализа, как интегрвтивная достатков первых двух точек зрения
отражав его специфические аспекты. наука. н а предмет политологии и ее соотно-
Первая группа определений И! ходит из того, что политология в шение с другими политическими на уками
собственном, узкси смысле представляет собой лишь одну из наук о пси позволяет третья точка зрения по этому вопро су. Она рассматривает
итике. Ее предмет не охватывает всю политическую проблематику, политологию как общую, интеграционную неуку о политике во всех ее
которая изучается не только политиче ской наукой (политологией), но и проявлениях, включающую в качестве составных частей политическую
такими важнейшим политическими дисциплинами, как политическая соч социологию, политическую философию, теорию государства и права,
иология и политическая антропология, а также и други ми, относительно политическую географию и все другие политические дисциплины.
периферийными политическими нау ками: политической философией, Как отмечает Дж. Сартори, необходимо отказаться от «скверной
политической геогра фией, политической психологией, политической привычки превращать политическую науку в единственном числе во
биоло гией и т.п. множественные политические науки». (Загтом О. I сотрШ с!е!1а зоепга
В рамках этого подхода особое внимание уделяете: соотношению ро11т!са одд! т 1та11а// I! М!!апо. 1970. № 208. Р. 205.) В этой связи уме-
политологии и политической социолог»» как центральных политических стно провести аналогию с философией, которая, будучи единой наукой, в
дисциплин, предметы ко торых достаточно близки. При этом политическая то же время включает экономическую философию, политическую
сои иология обычно рассматривается как дочерняя по отно шекию к философию, философию морали, истории и т.п.
социологии и политологии наука, охватывающа 1 их общие, пересекающиеся Свидетельством широкого мирового признания такой позиции является
области. Она изучает взак моотношения между обществом и употребление термина политическая наука в единственном числе в
государством, ме* ду социальным строем и политическими институтами, названии всемирной организации политологов — «Международная
ассоциация политической науки». Международный коллоквиум
политологов, состоявшийся в Париже в 1948 г. под эгидой ЮНЕСКО, trebuinţele fiecare membru al grupării sociale.
также принял решение использовать еРмин «Политическая наука» в Alţi politologi consideră că în acea perioadă este greu
единственном числе. И се же до сих пор полного согласия в вопросе о
трак-°вке политологии не достигнуто de vorbit de activităţi politice pentru că acestea presupuneau
Итак, определяемая в самой общей форме, политология представляет anumite structuri, instituţii etc., pentru a putea promova organizat
собой науку о политике и ее взаи-моотношениях с человеком и обществом.
interesele, în epoca respectivă acestea lipseau în mod complet.
Такая дефиниция политологии была бы в известной мере гавтолсгич ной
без раскрытия сути политики как ее предмета (та как здесь одно Sigur că şeful unei cete sau unui trib, prin firea lucrurilor, era mai
политическое явление определяется через другое, тоже политическое
явление). Охарактеризовать содержание политики в общей форме можно с apropiat de bunul dobândit şi putea să-şi adjudece o parte mai
помощью разных способов. Один из них — перечисление важнейших însemnată din acesta. Numai că, acelaşi lucru se putea referi la
составных частей предмета политической науки. К ним относятся
политическое сознание и культура; политические институты и прежде oricare membru al comunităţii respective, pentru că oamenii nu
всего государство партии, группы интересов (союзы); субъекты политики:
личность, социальные группы, элиты и лидеры и др.; внутригосударственные
puteau obţine decât un minimum de bunuri care să le asigure
и международные политические отношения; политический процесс как existenţa biologică, în acea perioadă lipsind surplusurile pentru
динамическая характеристика политики.
Гбозможно выделение и других параметров предмета политической care s-ar fi ivit necesitatea unei politici de adjudecare.
науки. Так, О. Штаммер предлагает четыре его главных измерения: Pornind de la aceste considerente, mulţi politologi
1) нормативные идеи (программы, декларации, инст
рукции, правовые и другие нормы); consideră că domeniul politic apare o dată cu diferenţierea
1) отношения власти и политического господства; socială, cu proprietatea privată, cu apariţia de surplusuri care
2) субъективные установки;
А) институты. (Ро1|Т15сЬе 5огоо1од!е, 5. 12.) Перечисление содержания necesitau o activitate conştientă şi organizată privind modalităţile
предмета политологии не может быть исчерпывающим и зависит от
исследоаЗ" тельского подхода, степени детализации политически1 явлений,
de repartiţie şi de însuşire a acestor surplusuri, iar de aici un
а также от научных методов. întreg sistem de
organizare, gândire şi activitate politică. De aceea, se consideră
Domeniul politic se prezintă sub trei aspecte: sistem politic,
că domeniul politic a apărut în momentul trecerii spre
acţiune politică, şi gândire politică, între acestea existând o strânsă
orânduirea sclavagistă, când îşi fac apariţia instituţiile politice, în
interdependenţă.
special statul.
în legătură cu momentul apariţiei domeniului politic, în
lumea politologilor există păreri controversate. acţiunea politică cuprinde categorii sociale tot mai largi, în
Unii politologi consideră că domeniul politic există de la lumina acestor realităţi, apare importanţa ştiinţelor politice în
începutul vieţii sociale, de când există societatea, motivând că general şi a politologiei în special, care să ofere un fundament
activităţile conştiente, de promovare a unor interese, au existat de la ştiinţific factorilor de decizie politică, dar şi o cultură politică
început, în cele mai primitive forme de organizare umană tuturor cetăţenilor pentru a participa în cunoştinţă de cauză la
(gintă, trib), au existat şi anumite activităţi ce promovau conştient viaţa societăţii.
diferite interese. Şeful unei ginţi sau al unui trib stabilea, pe
baza unei politici, cum şi în ce măsură urma să-şi satisfacă în abordarea problematicii domeniului politic, trebuie
precizate locul şi raporturile acestuia cu celelalte domenii ale — механизмы — обычаи, традиции, нормы, законы, способы влияния на
субъектов политических действий;
vieţii sociale. — институты — организации, стимулирующие, инициирующие, контро
Societatea, ca sistem global, are mai multe domenii de лирующие, ревизующие, торпедирующие предприятия субъектов полити
ки в их связи с механизмами политических действий.
activitate: politicul, domeniul în care au loc activităţi privind
Осуществление политики адресно, когерентно уровням субъективности.
organizarea şi conducerea de ansamblu a comunităţii umane Персональный уровень: а) человек как представитель Ното зархепх с аде-
respective pentru promovarea multitudinii de interese; кватным пользованием и распоряжением врожденным и благоприобретен-
ным (таланты, возможности, влечения); б) человек как обладатель гумани-
economicul, domeniu al activităţii producerii, circulaţiei şi тарности с подконтрольным поведением, проявлением. Персональный
desfacerii bunurilor materiale; domeniul vieţii spirituale care уровень — потенция политики; разговор о нем уместен в подчеркивании
аутентичных аспектов судьбы, прав, свобод человеческой личности, являю-
include oglindirea în conştiinţa oamenilor a fenomenelor щейся стяжателем бесценного капитала: автономного строя существования,
realităţii obiective. подчиненного реализации приватных целей — поддержанию психофизиче-
ской целостности, этой высшей ценности индивида — сгустка активности,
între domeniile vieţii sociale există legături organice de
избирательности во взаимодействии со средой, вариативности в отношениях
condiţionare şi potenţare reciprocă, în sensul că nu pot exista с действительностью; чувства собственности — базиса индивидуальной
separate unele de altele şi, cu cât valoarea fiecăruia este mai свободы; природной самодостаточности, инспирирующей самоутвержде-
ние. Персональный уровень — альфа и омега политики, связанной с «делом
ridicată, cu atât şi societatea în ansamblul ei beneficiază de o масс», но утрачивающей приоритет при соприкосновении с «делом лично-
stabilitate şi dezvoltare accentuate. сти», лучше любого правительства знающей, что ей нужно.
Alături de celelalte domenii, politicului îi revine un rol Групповой уровень — по ряду признаков (ценностей) обосабливаемая
important în asigurarea dezvoltării sociale pe linia progresului из общественного целого совокупность людей, характеризующаяся относи-
тельной устойчивостью бытия в пространстве и времени; способная к вос-
istoric.
произведению и трансформации, вследствие внешних и внутренних влия-
ний, инициации; выступающая элементарной единицей политического
Сообразно уровням субъективности вычленяются элементарные процесса. Общностям (популяциям) присущи поведенческие черты, фор-
структуры, соответствующие организации политического. Персональный и мы, не проявляющиеся у индивидов: они становятся не в процессе индиви-
групповой уровень — микрополитика. Здесь радикальна естественная дуальной жизни, а в коллективной взаимообработке, интеракции (умноже-
стихия заинтересованного обмена деятельностью, организуемая этикетом, ние слияния персональных энергий, сочетательные рефлексы, подражание,
традицией, наследуемым порядком общения, порождаемой ими суггестия).
самоочевидной регуляцией. Такова незатейливая гармонизация интересов Политические группы типологизируются стандартными таксонами со-
циально-психологической систематики, выделяющей: по количеству боль-
через сшибку и демпфирование эгоистических притязаний в нормальной
шие, малые, микрогруппы; по статусу — формальные (официальные) и
рутинности повседневной жизни. Страновый, региональный, мировой уровни
неформальные (неофициальные); по силе связей — безусловные (контакт-
(макрополитика) — техника объемного социально-государственного
ные) и условные; по качеству — слаборазвитые (ассоциации, корпорации,
призрения, к которой причастны специально подготовленные лица, носители
диффузные группы) и высокоразвитые (коллективы); по значимости—ре-
навыков, ролей, частичных функций. Они наделены полномочиями,
ферентные и членства.
прерогативами, компетенциями интерсоциальных акций. В силу
С группового уровня проявляются основные черты политических систем:
социальности человека к микрополитике приобщены все люди — лицедеи
— интенсивный обмен информацией, энергией, коммуникацией;
общественного процесса. В макрополитику вовлечены политические агенты
— наследственность—идентичное самовоспроизведение, редупликация,
— представители институтов. Для отправления политики на всех уровнях трансляция;
необходимы: — изменчивость — мутации, реверсии;
— лица — субъекты политических действий; — раздражимость — активность, реактивность;
—дискретность — атомарность, суверенность; al investigaţiei specializate, în general înţelegându-se că urmăreşte o
— устойчивость—диапазоны стабильности, стационарности дискрет cercetare lipsită de prejudecăţi a adevărului, folosind metode repetabile
ных состояний, обеспечивающие самобытность. de alţii care doresc să verifice rezultatele.
Строповый уровень — исторически обусловленная национально-госу- Este concludent că, deşi treptele sau procedeele susţinute de
дарственная дифференцированность человечества, выражающая его поли- primul grup variază oarecum în unele detalii, în general acestea sunt
тохорологическую неоднородность. Иерархия ценностей на страновом уровне
următoarele: 1) identificarea clară a problemei ce trebuie cercetată;
имеет вид модифицируемой последовательности:
— национальные интересы, безопасность, целостность; 2) formularea unei ipoteze ce exprimă o relaţie între variabile;
— гражданский мир, когда, говоря классическим философским слогом, 3) raţionarea deductivă atentă în ceea ce priveşte ipostaza pentru a
«природа вещей, воля всех и закона пребывают в согласии» (И. Фихте); investiga implicaţiile problemei şi caracterul său logic adecvat;
— «доля народа, счастье его».
4) culegerea de date pentru testarea empirică a ipotezei; 5) analiza
По обстоятельствам центрируются разные звенья одной цепи. В стадиях cantitativă şi calitativă a datelor, şi 6) acceptarea, respingerea sau
экспансии, обнажающих интенции глобализма, выходят имперские идеи: идея reformularea ipotezei.
«единого Запада», патронируемого США, идея «единого человечества» (все- Este pilduitor că, în ciuda unor progrese din ultimii ani, în ştiinţa
единство), напутствуемого Россией. politică nu s-a aplicat metoda ştiinţifică aşa de riguros şi aşa de mult ca
Региональный уровень — ассоциации близлежащих национально-госу- în ştiinţele naturale.
дарственных формирований, однородных по экономико-географическим,
национально-культурным, общественно-политическим параметрам. Регионы Prin urmare, triada: obiect propriu, metodologie specifică, sistem
— полиэтнические, полидержавные ареалы, жизненные пространства conceptual este o cerinţă firească ce rezultă din procesul de clasificare
существования консолидированных в национальные государства народов; a ştiinţelor, de tipologizare a lor şi, la rândul ei, contribuie la
представляют симбиозы хорологических (территории, акватории) и культурных dezvoltarea lor de sine-stătătoare. Dar nici din obiectul sau
черт. Они определяются как политопы — географически репродуктивные conţinutul diverselor ştiinţe sociale, nici din metodele, nici din vo-
сферы, с размещенными на них транснациональными способами про- cabularul specific al lor nu lipsesc interferenţele, întrepătrunderile, cu
изводства и воспроизводства жизни. С точки зрения пространственной efect benefic pentru toate în ansamblu şi pentru fiecare în parte
регионы обладают геоморфологическим, климатическим, гидрологическим Politologia a fost interpretată, adeseori, mai ales după cel deal
doilea Război Mondial, şi mai ales privită ca ramură de cercetare, în
două accepţiuni mai importante şi anume: fie ca o ştiinţă a statului, fie
ca o ştiinţă a puterii.
Cu privire la metodologia ştiinţei politice, plecând de la admiterea
Atât termenul de putere, cât şi cel înrudit de influenţă, sunt
faptului că cele trei condiţii sine qua non ale unei ştiinţe, deci şi ale
esenţiale în ştiinţa politică. Adeseori s-a susţinut că studiul politicii
ştiinţei politice, sunt obiectul, metodologia şi sistemul categorial propriu,
priveşte „influenţa şi influentul" (Harold Lasswell) ori exercitarea
că ramificarea, compartimentarea totului social în părţile sale „puterii, regulilor sau autorităţii" (Robert Dahl) şi că luarea de decizii
componente şi implicit, delimitarea obiectului specific uneia sau alteia sau „alocarea valorilor cu autoritate" (David Easton) sunt, într-o mare
dintre disciplinele sociale au premers oarecum depistării, conturării şi măsură, variaţiuni pe tema puterii. Respectivele ipostaze ni se par
dezvoltării unei metodologii specifice, întotdeauna a fost şl va fi greu, numai parţial îndreptăţite.
dacă nu imposibil, să stabilim exact momentul apariţiei unei me- Pentru definirea obiectului de studiu al oricărei ştiinţe se
todologii specifice ştiinţei politice. Totuşi, putem afirma că elucidarea impune şi precizarea metodologiei acesteia, cu ajutorul căreia se
problemelor de metodologie postmerge, în linii generale stabilirii unui
realizează investigaţia ştiinţifică. Metodologia este un ansamblu
statut propriu al unei anumite ştiinţe.
de metode, mijloace, procedee şi tehnici de cercetare integrate
De multă vreme, metoda ştiinţifică a fost apreciată, mai mult sau mai
într-o viziune, într-un cadru teoretico-conceptual, propriu disci-
puţin îndreptăţit, ca o abordare sistematică a descoperirii de cunoştinţe
verificabile şi transmisibile. plinei respective1, în cazul elitologiei, ca şi în cel al politologici,
Adeseori, metoda ştiinţifică este considerată un mod de exprimare al sociologiei politice şi al altor ştiinţe politice, acest cadru îl
constituie concepţia ei teoretică proprie asupra politicului, prin- impus necesitatea constituirii unei discipline cum este psihologia
cipiile şi categoriile specifice prin care îl defineşte. Metodologia politică), juridic, geografic (abordare ce a condiţionat apariţia
ocupă un loc central în asigurarea nivelului calitativ-ştiinţific al geopoliticii ca ştiinţă interdisciplinară), antropologic (folosit la
investigaţiei realităţii politice. De asemenea, se subliniază înte- vremea sa de Aristotel), filosofic (numit, de obicei, mod de abordare
meiat că metodologia ştiinţei este strîns legată de filosofic, deoa- ontologic sau substanţional). în prezent aceste moduri de abordare
rece filosofia este baza conceptuală a oricărei metodologii 2. sînt fortificate cu noi metode de analiză a politicului, cum ar fi cea
Metodologia, fiind teoria despre metodele cunoaşterii ştiinţifice, sistemică (cunoscută ca paradigmă sistemică sau paradigma Parsons-
conţine următoarele componente definitorii: 1) enunţuri (teze, postu- Easton), comparativă (metodă de reflecţie folosita
late, formule) teoretice fundamentale care servesc drept orientări în
abordarea realităţii sociale; 2) metode şi mijloace de cercetare şi cu- La sfîrşitul sec. XX în ştiinţele socioumane tot mai insistent se
legere (colectare) a datelor empirice; 3) tehnici şi procedee de prelu- impunea o nouă metodă de analiză, numită metoda sinergetică
crare a datelor şi informaţiilor obţinute, de ordonare, sistematizare şi (grec. "synergeia" - acţiune colectivă), apariţia căreia (ca direcţie
corelare necesare pentru argumentarea ştiinţifică; 4) metode şi pro- de cercetare) este legată de numele chimistului belgian (de origine
cedee de analiză, interpretare şi construcţie (reconstrucţie) teoretică rusă) I. Prigojin şi de numele fizicianului german G. Hacken. Acest
pe baza datelor empirice în vederea elaborării descrierilor, tipologiilor, tip nou de reflecţie teoretică în ştiinţele politice oferă posibilitate
explicaţiilor şi predicţiilor teoretice. cercetătorului să aprecieze în chip nou unele procese, fenomene,
Mergînd pe urmele lui David Baston1 şi ale altor cercetători evenimente şi fapte politice care nu pot fi examinate cu ajutorul
occidentali, politologii români Ovidiu Trăsnea şi Ion Mitran în studiile metodelor tradiţionale, în opinia unor autori, sinergetică, ca mod de
lor2 divizează întreaga varietate a modurilor de abordare ( a metodelor) abordare, de reflecţie teoretică, a ocupat poziţiile pierdute de metoda
practicate în ştiinţa politică în două categorii distincte. Este vorba, în dialectică1.
primul rînd, de modurile de abordare politologice, din şirul cărora fac Politologia are şi metodele sale de cercetare, care
parte instituţionalismul sau orientarea instituţio-nalistă (M. Prelot este contribuie la transformarea ei într-o ştiinţă de sine stătătoare.
considerat unul dintre cei mai autorizaţi reprezentanţi al acestei Metoda sistemică — analizează sistemul politic ca ceva
direcţii), psihologismul (utilizat de Confucius şi N. Machiavelli, de S. întreg, ca totalitate ("sistemul socialist", "sistemul politic al
Freud care fundamentează concepţia psihanalizei), behaviorismul Moldovei" etc.) şi subsistemele ca parte integră a sistemelor
(şcoala behaviorală sau comportamentalis-mul, direcţie fondată de W. globale ("sistemul de partid") s.a.
Wilson), structural-funcţionalismul (utilizarea sa se datorează lui G.A. Metoda behavioristă — analizează comportarea
Almond şi şcolii sale, metodă numită şi paradigma Almond), indivizilor şi grupurilor de indivizi în timpul îndeplinirii unui
funcţionalismul (model de cercetare utilizat des în elitologie), anumit rol politic.
formalismul (inovaţie recentă în cîmpul analizei politice), analiza * Metoda behavioristă se bazează pe următoarele
semantică sau logică a limbajului politic (demers terminologic în idei: politica ca fenomen social are un caracter individual;
accepţia lui G. Balandier), teoria jocurilor etc. motivul principal de participare în politică este orientarea
în al doilea rînd, este vorba de tipurile de analiză (de reflecţie) psihică; luând parte la viaţa politică, indivizii introduc un chip
extrapolitologice a politicului, în această categorie sînt incluse mo- personal—psihologic ce se manifestă în procesul realizării
durile de abordare istoric (istorico-logic sau logico-istoric), sociologic politicii.
(utilizat pe larg de marxism în analiza politicului ca suprastructură a Metoda cantitativă — se bazează pe cercetările statistice
bazei economice), economic (considerat de unii autori mod de ale activităţii politice, pe cercetările de anchetă, analiza
elaborare din punct de vedere al activităţii), psihologic (abordare ce a rezultatelor referendumurilor, alegerilor etc.
Metoda istorică — analizează fenomenele politice în методологические концепции анализа политической жизни.
procesul lor de formare şi evoluţie. Так, французский политолог Р.Ж.Швар-ценберг называет
следующие типы анализа в политической теории:
Metoda comparată — această metodă se bazează pe марксистский анализ, системный анализ, функциональный
premisa că există anumite legităţi generale ale manifestării анализ, кибернетический подход11. Несмотря на различия
comportamentului politic, deoarece în viaţa politică şi cultura мировоззренческих основ, отмеченные типы анализа
politică a diverselor popoare sunt multe momente comune. ориентированы на глобальный подход, то есть на
Metoda comparată presupune utilizarea experienţei proceselor рассмотрение общества как целого, единого организма. Р.-
Ж.Шварцен-берг прав, отмечая, что глобальный подход к
politice ale altor state. социальной действительности разработан К.Марксом и
характерен для марксистского типа анализа. Преобладание
общества, класса над индивидом, государства над личностью
— сущностная сторона метода марксизма.
По гносеологическому основанию допустимо вычленять стандартные
методы эмпирического и теоретического уровня: описание — объяснение,
Указанные типы анализа политики тождественны
также в установке на объективное отражение реальности.
констатация — концептуализация, регистрация—теоретизация и т. д. с тради- Науки нет без объективной истины. С каких бы
ционным оснащением: сходство—различие, анализ—синтез, индукция— философских позиций не подходил исследователь к
дедукция, фиксация—рефлексия, наблюдение—моделирование, классифи- объяснению политических явлений, он стремится к
кация —типологизация и т, д. объективному знанию. Хотя понимание объективности
По историческому основанию оправданно дифференцировать методы истины может быть неоднозначным. В марксистском
незрелой (архаичной) и зрелой фазы научности. Первое множество—в ос- анализе объективность связана с признанием политики
новном качественные дедуктивно-умозрительные, спекулятивные подходы; социальной реальностью. В ряде западных политических
второе — подходы количественно детализируемые, эмпирически опробуе- школ источник объективности знания не выносится за
мые (корреляционный, регрессионный, факторный анализ, историко-срав- пределы мышления. Тем не менее научный анализ (если
нительные оценки, анкетирование, интервьюирование, зондаж, опросы). он действительно научный) всегда следует логике
По предметному основанию возможно различать методы социологические,
действительности, а не логике мировоззренческого
принципа. Известное требование эмпирической верности
антропологические, психологические, математические, культурологические, теории, ее верификаций, проверки фактами, несмотря на
стимулирующие становление пограничных, сопредельных, комплексных ограниченность (не всякая идея может быть подтверждена
форм знания. эмпирически), все же ориентировано на реализацию
Отработанной методологии политологии пока (!) не сложилось. Причины принципа объективности.
этого многообразны и глубоки, но в итоге проистекают из общей плачевной Субъективизм, замешанный на вульгарно понимаемой
ситуации в методологии обществознания. Корни последней, в свою очередь,
партийности, породил укоренение в политическом
мышлении утопических и полуутопических представлений о
таятся в некогда повсеместно произведенной идеологизации социального политике, мистификацию роли политических институтов, в
поиска, которая, исключая полноценную самореализацию гуманитариев- первую очередь правящей партии.. Тем самым были созданы
профессионалов, стимулировала либо беспросветную апологетику (как в предпосылки для волюнтаризма в деятельности власть
сознательном варианте убого-искреннего кретинизма—«классики-де все уже придержащих.
сделали», так и в варианте тривиального аналитического хамелеонства — Проблема объективности политического знания
некритического подлаживания исследований под извивы конъюнк-турной обсуждается зарубежными политологами в плане
«державной мысли»), либо анемию творчества, идущую от выявления реальных ограничений ее решения. Из того
реалистического понимания собственного бессилья, невозможности в такой факта, что нередко политология, по их признанию,
обстановке предаваться серьезной разработческой деятельности. Как бы там ни сталкивается с задачей обоснования правильности того или
было, налицо отсутствие развернутой рефлективной доктрины социального иного политического порядка, вытекает установка на
действия, включающей наряду с прочим особую философию политики.
отрицание объективного значения ценностей.
Подчеркивается лишь относительность всех политических
Сказанное справедливо, но не исчерпывающе. ценностей, что разрушает основание для научного
В современной политологии существуют различные познания.
Проблемы объективности политологического знания и его систем, стремясь соединить функциональный подход с
партийности, политической оценки должны быть системным.
разведены. Первая носит гносеологический характер и При этом Т. Парсонс рассматривает политику как
относится к суждениям, касающимся теории политики. параллельно существующую с экономикой подсистему
Вторая составляет необходимый элемент анализа общества, считает ее инструментальным аспектом
политической доктрины, ее политических основ. социальной организации34.
Методологический багаж политологии включает в Функциональный анализ — одна из современных
качестве своего существенного элемента исторический методологий в политической науке. Он включает изучение
подход. функциональных зависимостей элементов политической
Трудно переоценить его значение для познания системы: единства институтов власти, соответствия их
политических явлений. Сопоставление настоящего с действия (функционирования) потребностям политических
прошлым, выяснение исторических истоков и факторов субъектов; выявление того, как реализуется потребность в
возникновения и развития тех или иных политических приспособлении системы к изменяющейся среде и т.д.
явлений, прослеживание этапов исторической эволюции
исследуемых политических систем, институтов — без всего Исследователи отмечают и ограниченность методологии
этого невозможно понять политическую реальность и ее функционализма, которая слишком абстрактна и мало
грядущие тенденции. Кто не владеет прошлым, тот не помогает в объяснении конкретных явлений. Функцио-
способен объяснить настоящее. Верно и другое суждение: нальная модель политической системы консервативна,
кто искажает картину прошлого, тот неизбежно впадает поскольку отдает предпочтения равновесию стабильности
в заблуждение относительно настоящего и будущего. системы.
Конкретное изучение разнообразных политических явлений Функциональный анализ в политической науке
и процессов осуществляется с помощью всех известных развивали американские ученые Алмонд и Пауэлл,
социологических методов. Приоритетную роль играют разработав три уровня анализа: система и среда, внутреннее
опросы общественного мнения, поскольку они дают функционирование системы, ее сохранение и адаптация.
возможность выяснить субъективное отношение граждан к Теоретическая политология представлена также
деятельности политических институтов, равно как и к системным анализом, общую концепцию которого
ценностям, лежащим в их основе. применительно к политической науке разработал Д.
Истон. С точки зрения системного анализа, политическая
Бихевиористская методология ложилась на благодатную сфера жизни общества представляет сово-
почву критики авторитарных и тоталитарных режимов,
основывающихся на концепциях надличностного купность определенным образом упорядоченных по-
государственного или партийного интереса, на догме литических взаимодействий в данном обществе, посредством
полного подчинения личности государству, системе. которых происходит волевое распределение ценностей.
Критика бихевиорализма и позитивизма привела к Данная совокупность образует политическую систему,
формированию новых течений: постбихевиорализ-ма и действующую в социальной среде, включающей другие сферы
постпозитивизма. В их содержании — разработка жизни общества (экономическую, биологическую,
политических теорий и моделей, поиск срочных решений психологическую) и внешние системы.
неотложных проблем современности. У В рамках
постбихевиоралистского периода формируются и получают
развитие такие типы политиче- В русле теоретических подходов функционального и
ского исследования, как функционализм и системный системного анализа в современной западной политологии
анализ. Т. Парсонс, как основоположник структурного сформировались некоторые концептуаль-
функционализма, выступил инициатором разработки 48
концептуального и теоретического аппарата социологии и
политологии. Свое главное внимание американский
социолог уделяет анализу функционирования политических
ные парадигмы (общие модели постановки проблем и их ные, так и новые методы. Из традиционных издавна применя-
решения). Они описаны как западными, так и советскими ется в политологии исторический метод. Посредством этого ме-
авторами36. Это парадигмы конфликта, согласия и тода описывается, например, история государства, характери-
плюрализма. зуются исторические личности; он позволяет раскрывать диа-
Парадигма конфликта по сути ориентирует мысль
политолога в русло анализа противоречий политических лектику реальных политических процессов с точки зрения их
отношений. Парадигма согласия — в русло поиска возникновения и дальнейшего развития. С его помощью выяс-
консолидации политических 'сил, консенсуса, понимания няются общие закономерности развития политических явлений.
условий сочетания противоречивых факторов и сил в Этот метод позволяет также выделить конкретные особенности
политике для достижения согласия и стабильности политических явлений и показать их роль в тех или иных исто-
политической системы, равно как и ее динамизма. рических условиях.
Парадигма плюрализма служит обоснованию возможности К традиционным относится нормативный метод. Он пред-
согласия в обществе, отрицая противоположность классовых полагает выяснение значения политических явлений для обще-
и социальных интересов, а также интересов иных больших ства и личности, их оценку путем их соотнесения с определен-
социальных групп. ной нормой. Нормативный метод применяется в прогнозах
Все три парадигмы обеспечивают целевую установку
политологических исследований на изучение структуры и всех типов, он позволяет определять оптимальные параметры
процессов, имеющих отношение к политической изменений изучаемого объекта, оценивать степень вероятности
интеграции, к обеспечению равновесия политических получения нормативного (идеального) варианта, пути и средст-
систем. Все они отражают определенные, даже ва его достижения. Примером такого подхода является доклад
существенные, стороны социально-политических «Социальная и социально-политическая ситуация в России;
отношений. А стало быть не могут игнорироваться состояние и прогноз», подготовленный в 1993 г. Институтом
политической наукой. Тем не менее нельзя не отметить и социально-политических исследований РАН при участии ряда
односторонность их интерпретации. Скажем, парадигма научных центров страны, представленный в вышестоящие ор-
конфликта работает в узких рамках сфер экономической и ганы власти.
личной жизни. Отрицаются классовые конфликты;
принимается во внимание только возможность разрешения К традиционным можно отнести также институциональный
любого конфликта путем всеобщего согласия. метод. Суть его заключается в «... реалистическом подходе к
На тех же посылках строится парадигма плюрализма. изучению институтов, с помощью которых осуществляется по-
Однако какой бы ни была ограниченность названных литическая деятельность. Он позволяет понять реальность, ин-
парадигм, это не должно мешать использованию всех тересуясь больше процессом, чем структурами, больше интере-
достижений науки в исследовании политики с диалектико- суясь группами, действительно контролирующими власть, чем
материалистических позиций. Нельзя трактовать всякое конституциональным отправлением той власти» [10, с. 25]
знание как только истинное или, напротив, лишь как ложное, Со второй половины XX столетия активно применяются и
независимо от его источника. Английский философ Поппер
выдвинул иной тезис: единственно рациональная позиция другие методы исследования политических явлений и процес-
— рассматривать все знание как возможно истинное и сов. В 60 — 80-е годы одним из широко применяемых в поли-
возможно ошибочное. тологии стал сравнительный метод. Он предполагает сопостав-
ление однотипных политических событий (политических сис-
тем, партий, способов деятельности государственного
Изучение проблем политики в политологической науке аппарата в одинаковых или разных условиях и т.д.); на его
опирается на применение различных методов исследования. основе делаются соответствующие выводы.
Метод — это совокупность приемов и способов построения Сравнительный метод дает возможность выявить и раскрыть
научного знания и его применения в исследовании тех или общие черты политической жизни разных народов и стран,
иных явлений. Выбор метода обусловлен конкретными задачами общие закономерности и тенденции развития политических
исследования. Как заметил Г. В. Плеханов: процессов, сделать вывод о специфике политических режимов,
В современной политологии используются как традицион- определить факторы, повышающие эффективность действия
механизмов власти, и т.д. необходим для исследования способов сохранения и регулиро-
Системный метод в исследовании общественных, в том вания данной системы. Эффективность применения структур-
числе политических явлений был детально разработан в 50— 60-е но-функционального метода в исследовании политических сис-
годы XX столетия Дэвидом Истоном (р.1917)— канадско-амери- тем очевидна. Этот метод позволяет ответить на вопросы: что
канским политологом, профессором политических наук Кали- должна делать политическая система (какие функции она
форнийского университета, и Толкоттом Парсонсом (1902— должна выполнять) и как система это делает (при помощи ка-
1979) — американским социологом, профессором Гарвардского ких структур и с какой эффективностью).
университета. В числе новых методов политологии следует назвать бихе-
Суть метода заключается в исследовании политической виористский. Он стал складываться еще в начале XX в., когда
жизни как системы. Д. Истон отмечает: Чарльз Мерриам (1874—1953,) — старейшина американской по-
литической науки — указал на то, что определяющую роль в
Политическая жизнь может рассматриваться как система разно-
образных взаимосвязанных видов деятельности, влияющих в своей
политической жизни общества играет политическое поведение
совокупности на способ принятия и исполнения решений. людей.
Бихевиористский подход ориентирует на систематическое
Поскольку эта система открыта, она подвержена вмеша- наблюдение за поведением (личности, социальных групп). Его
тельствам извне и изнутри. Однако она может принимать меры исходные принципы:
для обеспечения своего существования. Ими могут быть требо- • действия людей, направленные на достижение своих по-
вания самостоятельности личности, а также требования потре- литических целей;
бительских благ, равноправия, подкрепленного государственной
политикой, т. е. актами и постановлениями правительства.
Системный подход в политологии имеет преимущества пе-
ред другими методами. Он ориентирует на то, чтобы рассмат-
ривать полпттгтрргг' т™™»- общЕСТид,!™ КЯУ простую совокуп
ность ее элементов, а как динамично функционирующую и по-
стоянно изменяющуюся систему. Он позволяет определить
наиболее значимые цели функционирования государств, других
элементов политической системы, а также оптимальные пути и
способы их достижения. Основа системного метода — построе-
ние модели, аккумулирующей все факторы и взаимосвязи ре-
альной политической ситуации.
Структурно-функциональный метод исследования политиче-
ских явлений предполагает расчленение сложного объекта
(например, политической системы общества) на составные час-
ти, выявление и изучение связей между ними, определение их
роли в удовлетворении соответствующих потребностей систе-
мы. Этот метод разработан американскими социологами Ро-
бертом Мертоном (р. 1910) и Толкоттом Парсонсом. В полито-
логии наиболее последовательными его разработчиками явля-
ются американский политолог Гэбриэл Алмонд (р. 1911) и Дэвид
Истон.
Цель структурно-функционального анализа — дать количе-
ственную оценку разного рода социальных изменений, к кото-
рым данная система, в том числе и политическая, может при-
спосабливаться. Такой анализ целесообразен, а иногда просто
• исследование эмпирических фактов, объясняющих их
политическое поведение.
Бихевиористский метод эффективен, в частности, при ис-
следовании причин расхождения между устойчивыми полити-
ческими принципами поведения людей и принимаемыми ими
конкретными решениями. Этот метод как бы призывает отка-
заться от поиска решающего влияния какого-либо одного фак-
тора на политическое поведение людей. При этом он ориенти-
рует на учет роли количественных показателей их деятельности
и поведения, например, при исследовании избирательных кам-
паний, в том числе процесса голосования, а также при анализе
общественного мнения, деятельности политических партий,
процессов принятия политических решений государственными
органами и т.д. Моделируя заданную ситуацию, можно преду-
гадать с наибольшей вероятностью ход будущих политических
событий.
Метод экспертных оценок (метод Дельфи). Он предполагает
сбор независимых, не связанных друг с другом экспертных
данных, которые обобщаются, систематизируются и сводятся в
непротиворечивый прогноз.
Метод имитационного моделирования. Его стали часто при-
менять в последние десятилетия, особенно в связи с развитием
Метод деловых игр. Суть его в том, что создается определенная игровая ситуация; в ней
несколько действующих лиц должны принимать решения, от которых зависят результаты,
ожидаемые участниками деловой игры. Этот метод позволяет исследовать проблемы
обеспечения общественной и политической стабильности, процессы политических
переговоров и факторы достижения согласия. Он применяется также при анализе
дипломатических и военных стратегий крупных держав и т.д.
Составной частью метода деловых игр является принятие решений.
Количественные методы. С их помощью анализируются и измеряются различные
количественные параметры политических явлений, что дает возможность существенно
повысить научную обоснованность предпринимаемых действий. Приемами
количественного метода являются статистический анализ, позволяющий выявить те или
иные процессы политической жизни общества во всем их многообразии (например,
поведение участников политических событий, в том числе интенсивность их
политического участия в период избирательных кампаний) и анкетный опрос. Последний
используется для изучения общественного мнения: выявляются рейтинг того или иного
лидера, намерения избирателей и т. д. При помощи этого метода можно выявить не только
само общественное мнение и основанное на нем поведение людей, их отношение к тем
или иным проблемам, но и те обстоятельства, которые их обусловливают.
Прежде всего это социологический подход. Он предполагает выяснение зависимости политики от общества,
социальной обусловленности политических явлений, в том числе влияния на политическую систему
экономических отношений, социальной структуры, идеологии и культуры. В своих крайних, жестко детер -
министских формах социологический подход широко представлен в марксистских трактовках политики как
надстройки над экономическим базисом, как отношений **ежду классами, нациями и государствами
(Ленин).
Этот метод ярко выражен и в теории заинтересо- ванных групп А. Бентли, рассматривающей политику как
сферу соперничества многообразных общественных гРУпп, преследующих собственные интересы.
Социологический метод по праву занимает одно из центральных мест в политической науке, во многом
определяет спе-4ифику политической социологии. Одним из его наибо- Лее Широко применяемых более
частных проявлений яв-ляется культурологический подход, ориентирующий на Ь|явление зависимости
политических процессов от пол-Итической культуры.
На протяжении всего периода своего существование политическая наука во многом базируется на
норматив, ном или нормативно-ценностном подходе. Он предполагает выяснение значения политических
явлений для обще, ства и личности, их оценку с точки зрения общего блага, справедливости, свободы,
уважения человеческого до-стоинства и т.п. Этот подход ориентирует на разработку идеала политического
устройства и путей его практического воплощения. Он требует исходить из должного или желаемого, из
этических ценностей и норм и в соответствии ё ними строить политические институты и поведение.
Нормативный подход подвергается критике за идеализацию политической действительности,
оторванность от реальности, умозрительность многих построенных на его основе политических
конструкций. Его определенная слабость проявляется в релятивности, относительности ценностных суждений,
их зависимости от мировоззрения, социального положения и индивидуальных особенностей людей. И все же,
несмотря на определенную ограниченность, этот подход необходим для политической науки, поскольку он, в
сочетании с антропологическим и другими методами, придает политике этическое, человеческое измерение,
вносит в нее нравственное начало.
В отличие от нормативного функциональный подход требует изучения зависимостей между
политическими явлениями, проявляющихся в опыте, например, взаимосвязей между уровнем
экономического развития .и-лол-итическим строем, между степенью урбанизации насе ления и его
политической активностью, между количеством партий и избирательной системой и т.п. Этот метой
предполагает абстрагирование от этической оценки политики и основывается на позитивистской ориентации
исследователя. Одним из первых функциональный метод в политологии широко использовал Макиавелли,
провозгласивший отказ от религиозных догм и этических ценно стей при изучении политики, необходимость
анализа ре' альной жизни во всей ее противоречивости

Институциональный подход, наряду с нормативным, вплоть до начала XX века был господствующим в


политической науке. Он ориентирует на изучение институтов, с помощью которых осуществляется
политическая деятельность, т.е. государства, партий, других организаций и объединений, права,
правительственных программ и других регуляторов политической деятельности.
Антропологический подход во многом противоположен социологическому методу. Он требует
изучения обусловленности политики не социальными факторами, а природой человека как родового
существа, имеющего инвариантный набор основополагающих потребностей (в пище, одежде, жилище,
безопасности, свободном существовании, духовном развитии и др.). Он исходит по меньшей мере из.
трех важнейших принципов:
ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА

\) постоянства, инвариантности фундаментальных подовых качеств человека как существа


биологического, социального и разумного (духовного), изначально обладающего свободой;
2) универсальности человека, единства человеческо
го рода, независимо от этнических, расовых, социаль
ных, географических и иных различий, равноправия всех
людей;
3) неотъемлемости естественных, основополагаю
щих прав человека, их приоритета по отношению к прин
ципам устройства, законам и деятельности государства.
Применительно к исследованию реальных политических действий антропологический подход требует
не ограничиваться изучением влияния социальной среды или разумной, рациональной мотивации, но выявлять
и иррациональные, инстинктивные, биологические и другие мотивы поведения, обусловленные человеческой
природой.
Психологический подход сходен с антропологическим методом в требовании исходить в политических
исследованиях из человека. Однако, в отличие от антропологизма, он имеет в виду не человека вообще, не
человека как представителя рода, а конкретного индивидуу ма, .что предполагает учет его родовых качеств,
социального окружения и особенностей индивидуального развития.
Этот метод ориентирует на изучение субъективных механизмов политического поведения,
индивидуальных качеств, черт характера, бессознательных психических процессов, а также типичных
механизмов психологических мотиваций. Этот подход зарождается в глубокой Древности. Так, еще
Конфуций рекомендовал правителям учитывать в своем поведении психологическую реакцию подданных
для обеспечения их доверия и послушания. Заметный вклад в разработку психологии властвования внес
Макиавелли, особенно в своей работе «Госу-Дарь».
Современный психологический подход многовариан- Тен. Одно из центральных мест в нем занимает
психоанализ, основы которого разработал 3. Фрейд. Психоана- Лиз ставит в центр исследований
бессознательные психи- ч^С|<ие процессы и мотивации. Он исходит из того, что ст рые аффективные
переживания человека не исчеза-
ют из психики, а вытесняются в сферу бессознательной и продолжают оказывать активное воздействие на
по итическое поведение.
Психологический подход не претендует на исключительность и позволяет выявить один из важнейших
аспектов политической жизни. Его специфическим развитием выступает социально-психологический метод,
ориентирующий на изучение зависимости политического поведения индивидов от их включения в
социальные группы, а также на исследование психологических характеристик групп (наций, классов,
малых групп> толпы и т.п.).
Деятельностный подход дает динамическую картину политики. Он предполагает ее рассмотрение
как специфического вида живой и овеществленной деятельности, как циклического процесса, имеющего
определенные стадии (этапы). Это определение целей деятельности, принятие решений; организация масс и
мобилизация ресурсов на их осуществление; регулирование деятельности; учет и контроль за реализацией
целей; анализ полученных результатов и постановка новых целей и задач.
Деятельностный подход служит методологической базой теории политических решений. Рассмотренная
под этим углом зрения, политика выступает как процесс подготовки, принятия и реализации обязательных
дпя всзго общества решений. С использованием деятельно-стного подхода связана и трактовка политики как
специфической формы управления обществом.
Психологический подход не претендует на исключительность и позволяет выявить один из важнейших
аспектов политической жизни. Его специфическим развитием выступает социально-психологический метод,
ориентирующий на изучение зависимости политического поведения индивидов от их включения в
социальные группы, а также на исследование психологических характеристик групп (наций, классов,
малых групп> толпы и т.п.).
Деятельностный подход дает динамическую картину политики. Он предполагает ее рассмотрение
как специфического вида живой и овеществленной деятельности, как циклического процесса, имеющего
определенные стадии (этапы). Это определение целей деятельности, принятие решений; организация масс и
мобилизация ресурсов на их осуществление; регулирование деятельности; учет и контроль за реализацией
целей; анализ полученных результатов и постановка новых целей и задач.
Деятельностный подход служит методологической базой теории политических решений. Рассмотренная
под этим углом зрения, политика выступает как процесс подготовки, принятия и реализации обязательных
дпя всзго общества решений. С использованием деятельно-стного подхода связана и трактовка политики как
специфической формы управления обществом.

Нисколько не перечеркивая самой его общеинтерес-ности, общечеловеческого значения, мы в то


же время начинаем лучше осознавать возможные границы его применения, «хрупкость» самой
западной модели, зачастую не выдерживающей столкновения с «чужеродными» историко-
культурными реальностями. Для того чтобы не впасть в грех «натурализации» западного
политического опыта в качестве «естественного» для всего человечества и только ждущего
удобного случая, чтобы сразу же проявиться во всем блеске в пространстве других культур,
автор сочетал метод идеализации и сравнительный метод.
Для этого предстояло преодолеть «провинциальную» самоуверенность традиционного
западничества, игнорирующего многообразие мирового политического опыта человечества, и
оценить специфику Запада как особого региона «глобальной» системы.
Сразу же возникает потребность найти некоторые общие принципы, характеризующие
политический мир и политические практики Запада. Оцененные с позиций социокультурной
«теории относительности», они обнаруживают не только свою рациональность и
общечеловеческий потенциал, но и свою естественную ограниченность, ибо нет и не может быть
ни отдельного народа, ни отдельного цивилизационного региона, претендующих на роль
непогрешимого общечеловеческого эталона, который остальным остается лишь старательно
скопировать.
Метод идеализации позволяет выделить эти устойчивые общие принципы политики эпохи
модерна на Западе, отвлекаясь от многообразия эмпирического политического опыта. Сравни-
тельный метод, с одной стороны, позволяет увидеть эти принципы во всей их относительности и
односторонности, а с другой — правильно интерпретировать эту односторонность, отделяя в ней
то, что относится к ограничениям нашего грешного бытия на этой Земле, от того, что
указывает на ограниченность специфического цивилизационного опыта Запада. На таких
методологических принципах и строился первый раздел данной работы.
Задачей общего теоретического анализа в политической науке является расшифровка
общего поведенческого кода того или иного цивилизационного региона — некоторых прин-
ципов политической жизни и практики, более или менее скрыто
уровнях.
В данном случае в качестве объекта был взят западный циви-лизационный регион. С одной
стороны, это диктовалось беспрецедентно сильным влиянием Запада в мире, особенно
возросшим после его победы в холодной войне, с другой — тем практическим соображением,
что сегодня весь учебный процесс в российских вузах, как и сами государственные стандарты в
области политологического образования строятся преимущественно с учетом западной
«цивилизационной нормы». Однако общее значение политической аналитики как раз и
состоит в данном случае в том, чтобы в современном смысле реинтерпретировать западный
политический опыт, превратив его из безальтернативного и «абсолютного» в относительный,
подлежащий свободному сравнительному анализу и творческой коррекции.
Наряду с теоретическим анализом в политической науке сегодня активно применяется
инструментальный (операциональный) анализ, связанный с выявлением конкретных меха-
низмов политического действия и разработкой эффективных политических технологий.
Описание методов этого прикладного анализа в данном случае не входило в число задач
автора.

1. Pentru orice ştiinţă, inclusiv pentru politologie o mare semnificaţie o are nu


numai rezultatele cercetării ci şi calea care duce spre acest rezultat: anumite
procedee, metode, instrumente de cunoaştere ştiinţifică, precum şi procesul
de aplicare a acestora. Operaţiunile, procedurile lor, examinarea metodelor
de cercetare politologică, necesită mai întâi a defini categoria de metodă
ştiinţifică. În sens larg prin metodă se subânţelege modul de cunoaştere a
fenomenelor, proceselor, iar prin metodă ştiinţifică se înţelege
fundamentarea teoretică a modului normativ de cunoaştere. În sens îngust,
prin metodă ştiinţifică înţelegem totalitatea de principii, reguli, norme,
instrumente, proceduri ce asigură interacţiunea cercetătorului cu obiectul
cercetat în scopul rezolvării sarcinii investigate. Din cele menţionate rezultă
însăşi metodologia ştiinţelor politice ca domeniu aparte despre aplicarea
diferitor metode şi cunoaşterea lor în analiza politică. Metodele de cercetare
a politicii s-au format treptat în mersul dezvoltării istorice. În acest sens
deosebim câteva perioade de apariţie şi dezvoltare a metodologiei politice:
I etapă: - clasică – de când apare elementele ştiinţei politice din antichitate şi
până în sec. 19. Este legată mai mult de metodele deductive, logico-filosofice şi
morale, axiologice.
II etapă – instituţională – cuprinde mijl. Sec. 19 până la începutul sec. 20. Când
pe prim plan se impun metodele istorice şi de comparare, precum şi cele
normativ instituţionale.
III etapă – behavioristă (anii 20-30 până în anii 60 sec. 20) când se folosesc pe
deplin metodele cantitative de cercetare (studiul comportamentului politic)
IV etapă – postbehavioristă – se caracterizează prin îmbinarea metodelor
tradiţionale cu cele noi (anii 70-*80 până în prezent).

Pe parcursul primei perioade un rol principal le revin criteriilor axiologice de


apreciere a politologiei, a formelor de stat. Aceste criterii se bazau pe normele
morale. De ex. Arsitotel indica regimuri politice drepte (monarhia, aristocraţia,
politeia) şi regimuri nedrepte (tirania, oligarhia, democraţia). Totodată, la
Aristotel se întâlnesc şi elemente de metodă comparate în special în descrierea
polisurilor greceşti (a studiat viaţa politică din 158 de polisuri)
Pe parcursul perioadei a doua analiza comparativă se impune pe prim plan mai
ale în lucrările lui Alexis de Tocville (compara procesul democratic din SUA cu
cel din Franţa). În lucrările lui Marx, Enghels, mai apoi în cele ale lui Mills,
metoda istorico-comparativă se foloseşte intens şi de clasicii politologiei
contemporane: Weber, Mosca, Pareto. Totodată, cercetările acestora au şi un
caracter empiric, fiindcă concluziile lor teoretice se bazează pe interpretarea
anumit material factologic.
A treia etapă a produs o revoluţie în metodologia ştiineţi politice, care ţine de
utilizarea unor metode noi empirice şi cantitative. Aceste metode erau
împrumutate din arsenalul psihologiei, sociologiei, ştiinţelor economice precum
şi din matematică, cibernetică, geografie...
Din metodele behavioriste se evidenţiază culegerea şi analiza datelor despre
observaţiile empirice asupra comportamentului politic. Din psihologie şi
medicină se folosea mai cu seamă testele şi experimentele de laborator. Din
sociologie – sondajul, ancheta, interviul, observaţia. Din matematică, din
statistică – analiza corelaţională şi factorială, modelarea matematică. O mare
însemnătate o capătă metoda de cercetare a procesului electoral. În anii 70
metodologia behavioristă este deprinsă de criză. Unii politologi, ca David
Easton cer întoarcerea înapoi la metodele tradiţionale, cantitative, la normele
morale.
Actualmente în lumea savanţilor politologi se manifestă două curente de bază
privind metodologia ştiinţelor politice:
- tradiţionalism – împărtăşeşte metodele calitative ale politologiei, metodele
instituţionale
- .... – metodele postbehavioriste, cantitative. Astfel metodele aplicate în
ştiinţele politice cunosc o evoluţie nu mai scurtă decât obiectul politologiei.
2. Metodele de cercetare în politologie pot fi clasificate după anumite criterii,
cum ar fi gradul comunităţii de analiză a obiectului. Conform acestui criteriu
evidenţiem trei grupe de metode:
a. metode general-ştiinţifice
b. metode social-umanitare
c. metode special-ştiinţifice.

a. Prima grupă de metode cuprinde 2 subgrupe:


- metode logico-euristice (inducţia, deducţia, analiza, sinteza, diagnoza şi
prognoza, determinarea, clasificarea, compararea, analogia, observarea,
experimentul)
- metode filosofico-axiologice (metoda dialectică, sistemică, m. sinergetică
(studierea proceselor, fenomenelornedeterminate, autodezvoltarea
fenomenului, autoorganizare, automanifestarea) m. funcţionalismului
structural (pe structura politicii, funcţionarea politicului).
b. a doua grupă se foloseşte în ştiinţele socio-umanitare şi politologia apelează
la aceste metode. Din astfel de metode fac parte metoda istorică, m.
sociologică, m. analizei psihologice, m. din culturologie.
c. A treia grupă – metodele special ştiinţifice sunt metodele propriu-zise ale m.
modelării, imitaţională a situaţiei politice cu folosirea elementelor din teoria
jocurilor politice:
- evaluări de expertiză a raitingului liderilor politici
- m. comparativă a sistemului, a statelor, partidelor, etc.
- M. ontologică sau substanţială care pune accentele pe studiul primelor
substanţe ale politicii. (puterea politică).
Pentru a cunoaşte mai profund fenomenele politice este necesar de a îmbina
diferite metode.

3. Politologia ca ştiinţă are paradigme, adică construcţii teoretice ce


întruchipează esenţa obiectului. Dintre paradigmele folosite de p. fac parte:
- paradigme externe, vin din partea altor ştiinţe: teologică (se explică
fenomenele divine), naturalistă: (subparadigme) - geografice, biologică,
psihologică, socială: economică, a dreptului, morală, cultural-antropologică.
- Paradigme interne: ce exprimă conţinutul, esenţa politologiei: raţional-
critică: s. Conflict, s. Consensului.
Este necesar de îmbinat aceste paradigme.

Putem separa trei perioade în istoria formării şi dezvoltării


politologiei. Aceasta în primul rând este preistoria de la antichitate până
în perioada modernă. Etapa respectivă este reprezentantă de către Platon,
Aristotel, Cicero şi alţi gânditori ai antichităţii şi perioadei medievale.
Importanţa acestei perioade se manifestă prin acumularea şi transmiterea
din generaţie în generaţie a cunoştinţelor politice.
Politologia ca ştiinţă aparte a fost posibilă în rezultatul separării
lumii politicului de sistema industrial-economică şi societatea civilă în
calitate de domeniu aparte a activităţii umane. Acest proces s-a
desfăşurat de la începutul epocii moderne până la mijlocul secolului XIX
care se caracterizează prin formarea celor mai importante concepţii ale
lumii politicului, despre politică, activitate politică, stat, putere,
instituţiile politice în sensul noţiunilor actuale, şi corespunzător în
germenul analizei ştiinţifice. O contribuţie în excluderea din politic şi
gândirea politică a concepţiilor teologice le aparţine lui N. Machiaveli,
J. Boden, T. Gobbs, B. Spinoza şi alţii. În acest aspect merită atenţie
astfel de lucrări ale lui Dj. Millton „Despre libertatea cuvântului”, Dj.
Gobbs „Leviafan”, DJ. Lokk „Două tractate despre conducerea
statului”, Monteskie „Despre spiritul legilor”, J.-J. Ruso „Despre
contractul social”, A. Fergiuson „Societatea civilă” şi altele. În aceste
lucrări într-o formă sau alta se evidenţiază problema politicului ca o
sferă principală a activităţii umane. (pag.9-10)
Gobbs are în vedere nu „ştiinţa politică”, şi nu „filosofia politică”
şi nici „ştiinţa despre stat”, dar „ştiinţa civilă”. (pag.12)
Aici menţionăm că doar de la mijlocul sec. XVIII şi până la
începutul sec. XIX putem vorbi despre lumea politicului şi societatea
civilă ca o ramură auxiliară a sociumului uman. Pag.12
Un imbold deosebit în dezvoltarea teoriei politice, ideilor
regimului constituţional, formelor de guvernare liberal-democratice şi
republicane, precum şi apariţiei premizelor în formarea şi constituirea
instituţiilor, relaţiilor şi normelor, corespunzătoare acestor teorii şi idei
s-a dat în perioada Iluminării, apoi de către Marea revoluţie franceză,
războiul pentru independenţă din SUA de la sfârşitul sec. XVIII şi
revoluţiilor din sec. XIX. Aceste tendinţe s-au evidenţiat în mod vădit în
tradiţiile politice franceze, engleze şi americane, unde sistemele
republicane şi democratice erau privite ca cele mai favorabile forme de
guvernare, optimal corespunzătoare naturii omului. Evident, că în a doua
jumătate a sec. XVIII - începutul sec. XIX erau formulate principiile
fundamentale ce au stat la temelia elaborării concepţiilor şi teoriilor
politice contemporane. Iar aceasta a creat premize pentru formarea unei
discipline independente ce avea ca scop analizarea şi cercetarea
profesională a lumii politicului.
Procesul de stabilire a politologiei cu aparatul său de noţiuni-
categoriale personale, principiile metodologice şi sistema de
argumentare a evoluat în procesul dezvoltării ştiinţelor din perioada
moderă. Pag.14
Procesul formării şi evidenţierii politologiei din sistemul general al
ştiinţelor sociale şi umanitare a decurs o perioadă de câteva decenii, care
include sfârşitul sec. XIX- începutul sec. XX. De aceia indicarea unei
date concrete de apariţie într-o ţară sau alta a ştiinţei respective se poate
doar convenţional. În Germania ştiinţa politică aluat naştere în prima
jumătate a sec. XIX prin formarea şcolii de drept Staatslehre ce avea ca
prerogativă studierea statului în aspectul tuturor aparenţelor sale. Bazele
acestei şcoli au fost edificate prin lucrările lui I. Kant şi, în special
G.V.F. Hegel prin studiul său „Filosofia dreptului”. O contribuţie aparte
au avut-o juriştii germani L. fon Ştain, O. fon Ghirche, R. Ellinek ş.a.
Un aport deosebit în elaborarea principalelor categorii şi concepţii
ale lumii politicului le-a revenit de asemenea reprezentanţilor ştiinţei
politice germane şi filosofiei politice, aşa ca M. Weber, K. Şmidt, M.
Xabax ş.a.
Formarea ştiinţei politice franceze datează cu două evenimente:
anul 1871 când E. Butli a format „Şcoala liberă a ştiinţelor politice”, şi
respectiv anul 1913, când a fost publicat lui A. Zigfrid „Harta politică a
Franţei de Vest în perioada republicii a treia”.
Între evenimentele enunţate au fost publicate un şir de lucrări ce au
stat la baza formării ştiinţei politice franceze. În primul rând este vorba
de „Principiile ştiinţei politice” de E. de Parie (1870), „Elementele
ştiinţei politice” E. Levrier (1871), „Filosofia ştiinţei politice” E. Akola
(1877). După ei au urmat lucrările clasice ale lui E. Ersan, A. Mişel
„Ideea statului” (1896) şi, respectiv „Doctrina politică a democraţiei”
(1901), L. Diuge „Dreptul constituţional” ş.a.
Dezmembrarea şi formarea ştiinţei politice engleze a început la
sfârşitul sec. XIX prin fondarea pe lângă Universitatea din Londra a
şcolii de ştiinţe economice şi politice. În perioada celui de-al doilea
război mondial studenţii din universităţile din Oxford, Mancester,
Kembridj şi alte instituţii superioare au început a studia disciplinele
politice. În mod deosebit se acorda atenţie instituţiilor politice şi
formelor de guvernământ, dreptul constituţional şi administrativ englez,
filosofiei politice şi teoriei, relaţiilor internaţionale şi administrării
coloniale. În perioada respectivă au activat savanţii politologi E. Barker,
D. Kowll, U. Robson etc.
Câteva decenii a ocupat procesul de formare a ştiinţelor politice în
SUA. Fondatorii cercetărilor sistematice ale politicii în SUA se
consideră F. Liber. Devenind în 1857 profesor de istorie şi economie
politică în Colegiul din Columbia (ulterior primind denumirea de
Universitatea din Columbia), el citea lecţii în domeniul filosofiei
politice, atenţie acordând subiectelor de teorie a statului şi eticii politice.
Djon Berdjes în 1880 a fondat în cadrul Colegiului din Columbia şcoala
ştiinţelor politice. S-a introdus sistema de pregătire a cadrelor ştiinţifice
ce manifesta prin pregătirea şi susţinerea disertaţiilor, iar din anul 1886
şcoala respectivă a iniţiat tipărirea reviste „Trimestrialul ştiinţelor
politice”.
Exemplul Columbiei l-a urmat universitatea lui Djons Hopinks
precum şi late instituţii superioare din SUA. Un rol deosebit în
dezvoltarea ştiinţei politice americane i-a revenit lucrării lui D. Berdjes
„Ştiinţa politică şi dreptul constituţional comparativ”, publicată în 1890.
în 1903 a fost fondată Asociaţia americană a ştiinţelor politice ce a pus
începutul formării unor asociaţii de acest gen şi în alte regiuni ale SUA,
iar mai apoi şi în alte state. În acelaşi an s-a lansat editarea revistei
„Analele academiei americane de ştiinţe politice şi sociale”, iar din 1906
„Comentariile ştiinţei politice americane”, din 1939 „Revista cercetărilor
politice”, ce contribuie până în prezent în procesul elaborării subiectelor
esenţiale ale ştiinţei politice. (pag. 16-18)
Este necesar să evidenţiem teoria elitelor formulate de către
G. Mossca în lucrările „Teoria guvernării şi conducerea parlamentară”
(1884), „Bazele ştiinţei politice” (1896, vol.I, 1923, vol.II), şi V. Paretto
în „Tractatul despre sociologia generală” (1916) şi „Transformările
democraţiei”, şi de asemenea „Sociologia partidelor politice în condiţiile
democraţiei” de R. Mihells. În studiile respective sunt expuse teoriile
circulării elitelor legea de fier a oligarhilor, conform căreia realităţile
politice în toate sistemele politice se apreciază prin concurenţă şi
corespunzător schimbarea la putere a diferitor grupări de elită. Reieşind
din cele enunţate, toţi împreună considerau principala sarcină a ştiinţei
politice studierea elitelor, particularităţile funcţionării acestora şi
legitatea periodicităţii înlocuirii de la putere. (pag.21)
În context un rol important l-a avut colocviul internaţional pe
probleme ale ştiinţei politice, organizat la iniţiativa UNESCO desfăşurat
la Paris în 1948. la reuniunea respectivă a fost formulat şi adoptat un
document special prin care s-a încercat să se sistematizeze şi renoveze
elementele principale al ştiinţei politice. Prin urmare s-a u evidenţiat
patru categorii ale acestor elemente:
1. Teoria politică: a) teoria politică; b) istoria ideilor politice.
2. Institutele politice: a) constituţia; b) conducerea centrală; c)
conducerea regională şi locală; d) funcţiile de conducere
economică şi socială; e) analiza comparativă a institutelor
politice.
3. Partidele, grupările şi opinia publică: a) partidele politice; b)
grupările şi asociaţiile; c) participarea cetăţenilor la guvernare şi
administrare; d) opinia publică.
4. Relaţiile internaţionale: a) politica internaţională; b) politica şi
organizaţiile internaţionale; c) dreptul internaţional.

În 1949 sub egida UNESCO a fost creată Asociaţia mondială a


ştiinţelor politice, conferinţele anulare a căreia au contribuit la
dezvoltarea cercetărilor politologice.
La finele anilor 40-50 în SUA a luat naştere aşa numita revoluţie
bihiveoristă în ştiinţele sociale, precum şi în politologie. Savanţilor
americani le revine aportul în elaborarea analizei structural-funcţionale a
fenomenelor politice, politologiei comparative, tratarea politico-culturală
etc.
Simptomatic, că savanţii americani au contribuit esenţial la
organizarea conferinţei sus enunţate din cadrul UNESCO. Imediat după
această conferinţă în Franţa s-au creat Şcoala naţională de administraţie,
Institutul de cercetări politice din cadrul Universităţii din Paris, Fondul
naţional al ştiinţelor politice, precum şi Asociaţia franceză a ştiinţelor
politice. (pag.26-27)
În 1950 la iniţiativa lui G. Laski, D. Brogen, M. Oucshota, C.
Wilson a fost fondată Asociaţia de cercetări politice a Regatului Unit
(APISK) ce a devenit una din filialele Asociaţiei mondiale a ştiinţelor
politice. Din acest an s-a iniţiat editarea cotidianului APISK cu
denumirea „Cercetările politice”.
Realizări deosebite în acest domeniu a obţinut Republica
Federativă Germania în perioada anilor 60-80. Aceste succese sunt
legate de activitatea lui K. Bayme, G. Popmozera, G. Liubbe, G.-K.
Kalitenbrunner. Evident, că ştiinţa politică germană se dezvoltă şi
funcţionează prin prisma îmbinării tradiţiilor teoretico-filosofice
incipiente pe de o parte, şi empirico-factografic pe de alta. Prezintă
interes existenţa a câteva concepţii a ştiinţei politice din Republica
Federativă Germania. Părtaşii primei concepţii, urmează tradiţiile şcolii
Staatslehre, identificând-o cu ştiinţa despre stat, completând-o cu
studierea dinamicii instituţiilor statale. Cea de a doua concepţie neagă
unitatea ştiinţei politice, susţinând ideea existenţei unei totalităţi de
„ştiinţe politice”: istoria, sociologia şi economia. Adepţii celei de a treia
concepţii o privesc ca un compartiment al sociologiei, concentrând
atenţia la aspectele sociologice ale politicii. Cea de a patra concepţie este
reprezentantă de către cercetătorii ce susţin că scopul politologiei
constituie analiza istorico-hermeneutică contemporană. (pag.28-29)
În Republica Moldova de la mijlocul anilor 80 în acest plan au avut
loc progrese esenţiale în această direcţie ce a creat condiţii favorabile
pentru şcoala politică din ţara noastră. O etapă deosebită a constituit
suspendarea oficială în 1989 a rolului de conducere a PCUS , ce
presupunea anularea studierii în instituţiile de învăţământ a
comunismului ştiinţific şi a altor discipline din domeniul respectiv.
Ulterior a urmat recunoaşterea oficială a politologiei ca obiect de sine
stătător în cadrul disciplinelor studiate la instituţiile de învăţământ.
(pag.29)
Ştiinţa politică în SUA se dezvolta preponderent în direcţia
realizării cercetărilor empirice aplicate. Acordând atenţie aspectului de
acumulare şi sistematizare a datelor empirice ştiinţa politică americană
nu totdeauna în măsură deplină lua în consideraţie schimbările istorice şi
teoretice. Dacă în SUA ea se dezvolta în direcţia pozitivismului şi
scientismului, atunci în Europa continentală s-au restabilit şi cu succes
se dezvoltau în continuare tradiţiile istorico-juridice, politico-filosofice.
(pag 30-31)
În sistemul social-politic contemporan ca un socium integru se
evidenţiază următoarele subsisteme interdependente şi reciproritate: de
producţie, sau economică, socială, spirituală şi politică. Subsistemul de
producere asigură material infrastructura, dar politică mecanismul de
realizare a dorinţei şi intereselor comune ale tuturor elementelor
sistemei. Sfera socială şi spirituală în totalitate constituie societatea
civilă ca un subsistem unic. Pag.39
Însă cea politică nu se limitează doar la aceasta, deoarece una din
principalele sale caracteristici constituie dinamica, acesta este domeniul
care permanent este supus modificărilor. Totodată, cea politică prin
forma sa integrală include în sine aspecte social-filosofice şi teoretice. În
context ea cuprinde istoria doctrinelor şi tradiţiilor politice, sistemelor
politice, paradigmelor şi curentelor politic-ideologice etc.
Totodată în centrul lumii politicului se situează statul, puterea şi
relaţiile dintre putere. (pag.41)
Natura socială a omului este astfel că ea nu poate să nu identifice
pe sine cu o anumită cultură, tradiţie cu ceva cu care n-ar putea să se
mândrească ca limba maternă, simbolica personală. Anume în cultura
naţională persoana caută reflectarea sa, prin ea se identifică se cunoaşte
pe sine însăşi. Fiind ca formă de existenţă a omului, cultura într-un
anumit raport se atribuie şi la esenţă, şi la existenţa acestuia. Putem
vorbi, că cultura constituie baza suverană de existenţă a civilizaţiei.
Politica în mâna lui Pericles a fost arta, pe când în mâna lui Aristotel a fost ştiinţă.
. Было решено, что основными проблемами исследования и изучения политической науки
являются: 1) политическая теория (в том числе история политических идей); 2) политические
институты (исследование центральных и местных правительств, правительственных учреждений,
анализ присущих этим институтам функций, а также тех социальных сил, которые данные
институты создают); 3) партии, группы, общественное мнение; 4) международные отношения.
Судьба отечественной политической науки складывалась в прошлом непросто. Первые
оригинальные работы, посвященные анализу политики и ее законов, появились еще в начале XX в.
Бурные события того времени заставляли искать ответы на животрепещущие вопросы о
политическом настоящем и будущем страны. Принадлежавшие к различным идейным течениям
такие ученые как Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, М.М. Ковалевский, М.Я. Острогорский, П.Б.
Струве, М.И. Туган-Барановский и многие другие, анализировали в своих работах проблемы
власти, государства, рево-
люции, политической судьбы Отечества. С 1917г. вплоть до второй половины 80-х гг. на
политологии лежало идеологическое табу. Долгое время политология разделяла судьбу генетики,
кибернетики и официально как самостоятельная научная дисциплина не признавалась, хотя в 1962
г. в СССР была создана Советская ассоциация политических (государственных) наук, ныне
преобразованная в Российскую ассоциацию политологов.
Только в 1989 г. Высшая аттестационная комиссия ввела политологию в перечень научных
дисциплин. Постановлением Правительства РФ политология определена и как учебная
дисциплина в вузах. Конечно, это не означает, что в России политические проблемы вообще не
исследовались и не изучались. Это осуществлялось в рамках программ по философии, теории
государства и права, политической экономии и других дисциплин.. Но они были слабо ин-
тещированы между собой.

Intuiţia cea mai veche sugera Apolitica este sfera organizării şi conducerii unei comunităţi, încă de la
Platon, apare această interpretai ce conduce la două alte întrebări: cum trebuie organizată viaţa public
(comunitară) şi cine trebuie să conducă? La prima întrebare, antic răspundeau stabilind rolul fiecărui
grup social (sclavii, stăpînii de sclav oamenii liberi cu ocupaţii modeste, militarii, înţelepţii), modul de luai
a deciziilor importante pentru comunitate etc. Pentru Platon, spr exemplu, era de la sine înţeles că
sclavii trebuie să fie conduşi iar înţelept trebuie să conducă (căci ei ştiu cel mai bine ce trebuie făcut, ce este
Bin pentru comunitate). Politicul apare astfel ca fiind domeniul problemele privitoare la cine şi cum trebuie
să conducă o comunitate, precum şi l modul în care trebuie organizată societatea. Se conturează acum
j distincţia fundamentală între mai multe tipuri de conducere sau putere tirania sau dictatura (în care
conducerea sau puterea aparţin unui singu om), aristocraţia sau oligarhia (în care conducerea aparţine unei
elite unei categorii sociale privilegiate, spre exemplu, stăpînilor de sclavi) Ş , democraţia (în care puterea
aparţine poporului, adică celor recunoscut drept cetăţeni: oamenii liberi, care aveau drepturi politice).
în Evul Mediu, domină o viziune monarhistă fondată pe gîndires creştină. Monarhul (regele)
trebuie să conducă (guverneze) ţara tot aş* cum Dumnezeu conduce (guvernează) lumea. Apar acum
noţiunile de autoritate (deţinere a puterii, drept de a decide, de a conduce) Ş 1
itate (calitatea de a fi stăpîn, şi nu stăpînit, de a domina, şi nu de dominat). Ele sunt de origine
religioasă (cf. Cari Schmitt, Teologia • • -v reeele are autoritatea pe pămînt, aşa cum Dumnezeu o are
în
ltlC(*f- &

(monarhul este, de altfel, privit ca „trimis" al lui Dumnezeu pe pămînt) • l este suveran în ţară tot aşa
cum este Dumnezeu în lume.
în Evul Mediu tîrziu, apare întrebarea esenţială: autoritatea (puterea) este nelimitată sau limitată? Poate
regele (sau aristocraţia) face orice? Puterea lor este arbitrară? Răspunsul va fi negativ: Dumnezeu a dat şi
oamenilor simpli anumite drepturi şi libertăţi (naturale sau originare), iar încălcarea lor de către putere se
pedepseşte; şi regele dă seama în fata cuiva (în faţa lui Dumnezeu), după cum şi aristocraţii dau seama în
fata regelui (sunt răspunzători de faptele lor). Autoritatea are anumite drepturi (de decizie, de a stăpîni şi
guverna) dar nu orice drept. Apare astfel problema centrală a limitelor puterii sau autorităţii. Ce are dreptul
de a face, şi ce nu are dreptul de a face, autoritatea? în Anglia, încă din sec. al XHI-lea, nobilimea sileşte pe
rege să admită limitarea puterii sale (prin actul Magna Charta Libertatuni). Cîteva secole mai tîrziu, apare
ideea constituţionalismului: puterea este limitată printr-o lege (normă sau regulă) fundamentală,
Constituţia, iar monarhia trebuie să fie constituţională (să respecte Constituţia - regele însuşi trebuie să
accepte prevederile constituţionale).

Так, вряд ли возможен научный анализ политики без использования общих фщюсофских
категорий диалектики, философского анализа объективного и субъективного в политическом
процессе, понимания ценностных аспектов власти. Но философия не подменяет политологию, а
может дать только какие-то общеметодологические принципы или критерии научного анализа
политики.
Много общего между политологией и социологией. В частности, вопрос о том, как отражается
политический процесс в сознании людей, чем мотивируется политическое поведение той или иной
социальной группы, какова социальная база политической власти, является предметом
исследования социологии, политической социологии. Но здесь наблюдается и явно выраженная
пересекающаяся грань с политологией. Строго говоря, если рассмотреть соотношение
гражданского общества и государства, то все то пространство, все отношения, которые
вписываются в сферу гражданского общества и его взаимодействия с государством, — это объект
исследования социологии, а сфера государственного — предмет политологии. Естественно, такое
разграничение носит весьма условный характер, поскольку в реальной политической жизни все
взаимосвязано.
Еще больше «точек соприкосновения» у политологии с лраво-выми дисциплинами
(международным правом, государственным правом), предметом анализа которых являются
правовая система общества,'механизм власти, конституционные нормы и принципы. Но право —
это дисциплина в большей степени описательная и прикладная, тогда как политология —
дисциплина преимущественно теоретическая. Это в известной мере касается соотношения по-
литологии и и^тодии^Как отмечает испанский политолог Т.А. Гар-сиа, «... историк имеет дело с
прошедшим временем. Он может наблюдать начало, развитие и конец общественных формаций.
Поли-
Политическая
История
Политическая психология
политических учений
философия изучает изучает
изучает становление
ценностные аспекты субъективные
политической науки,
властных отношений мотивации
основных понятий
политического
и теории поведения
Ч ф >
Политическая Политология Политическая
комплексная наука
изучает влияние о политике во всех
гражданского * ^ ее проявлениях,
интегрирует климатических и
на распределение и синтезирует природных факторов
выводы других наук
о политике

/ Т Политическая
антропология
/ изучает влияние
/
/ родовых качеств
личности,
Теория государства и основополагающих Политическая
права изучает потребностей история изучает
историю и человека в пище, изменение
закономерности одежде, духовном политических

возникновения безопасности на институтов и норм в


государства и политическое процессе эволюции
права
поведение

Схема 3. Политика как объект изучения


Р
толог, напротив, не смотрит на историю как на спектакль, он воспринимает ее как действие.
Его политический анализ, в отличие от анализа историка, несет в себе сознательную
заинтересованность с точки зрения политического проекта, который он хочет превратить в
реальность. Объективный источник его затруднений состоит в том, что он должен оценить
реальное состояние политических си

• Сложность и многогранность политики как общественного явления позволяет исследовать


ее на макро- и микроуровнях. В первом случае исследуются политические явления и процессы,
которые происходят в рамках основных институтов власти и управления, имеющих отношения ко
всей общественной системе. Во втором — описываются и анализируются факты, связанные с
поведением индивидов и малых групп в политической среде. Вместе с тем сложность и
многогранность политики позволяет исследовать ее одновременно и с общетеоретических, и с
конкретно-социологических позиций, между которыми располагаются различного рода про-
межуточные исследовательские уровни. Однако при этом важно иметь в виду, что ни один из
промежуточных уровней не дает исчерпывающего представления о политике в целом.

Разумеется, при этом необходимо иметь в виду, что политологию можно условно
разграничить_на_терретическую и прикладную,, эти стороны, или уровни, как бы дополняют
и обогащают друг друга.
Теоретическое исследование политики отличается от прикладного ее анализа прежде
всего следующими целями: если первое ставит основной задачей познание и лучшее
понимание политической жизни, то второе связано с весьма прагматическими задачами
оказания влияния и просто изменения текущей политики. Прикладная политология прямо
отвечает на вопросы: «для чего?» и «как?». Она может быть представлена как совокупность
теоретических моделей, методологических принципов, методов и процедур исследования, а
также политологических технологий, конкретных программ и рекомендаций,
ориентированных на практическое применение, достижение реального политического
эффекта.
Прикладная политология исследует основные субъекты политических событий, их
иерархию, классы и внутриклассовые образования, партии, толпу и политическую
аудиторию, социальные, этнические и религиозные группы, роль участников политических
событий в принятии политических решений и их реализации. К прикладным отраслям
политологии можно отнести концепции государственного управления, партийной стратегии
и тактики, ситуационного
политического анализа. В частности, весьма актуальной является в настоящее время теория
политических технологий (технология выработки и принятия политического решения;
технология проведения референдума, избирательной кампании и т.д.).
Политической сфере, как и любой другой сфере общественной жизни, присущи
определенные закономерности. Эти_закономернос-ти отражают и характеризуют свойственные
политической сфере всеобщие, существенные и необходимые формы связей и отноше^ дий ;
реализуемые в функционировании и развитии данной сферы. Политические закономерности по
мере того, как они осознаются людьми, фиксируются в виде определенных' теоретических
принципов и норм политической деятельности, политического поведения.
Одна из основных задач политологии состоит в том, чтобы выявить основные
закономерности и тенденции функционирования и развития политики и таким образом познать
сущность политики, объяснить ее. На основе знания политических закономерностей по-
литология вырабатывает рациональные

В целом можно выделить три группы политических закономерностей в зависимости от


сферы их действия и проявления.
Первая группа — это закономерности, выражающие связи, взаимодействия политической
сферы с другими сферами общественной жизни. К ним относятся: зависимость структуры,
функций политической системы общества от его экономической и социальной структур;
активное воздействие политики на экономическую, социальную и духовную жизнь общества и
др.
Вторая группа — это закономерности, выражающие существенные и устойчивые связи и
отношения во взаимодействии струк-турных элементов самой политической сферы. К ним
относятся, например, такие закономерности, как влияние политического сознания,
политической культуры личности на ее поведение; взаимосвязь форм демократии и типа
политической системы общества.
Третья группа — это закономерности, выражающие существенные и устойчивые связи,
тенденции развития отдельных сторон, явлений политической жизни-общества. К ним относятся:
разделение властей в демократическом обществе на законодательную, исполнительную и
судебную; утверждение принципа политического плюрализма.

Политология использует общенаучные^ категории, категории наук, находящихся на стыке с


политологией. Кроме того, она имеет 'собст^шыекатегррии, которые выражают наиболее
существенные характеристики политической сферы (схема 4).
В современной политологии определились следующие направления в исследовании природы
и сущности политической жизни:
1) социологическое направление, опирающееся на теоретико-методологическое осмысление
природы и сущности политики, политических явлений и процессов;
Категории, используемые политологией
1 1 *
Категории других Категории наук, Собственные
социально-гуманитарных находящихся на категории
наук (общенаучные) стыке с (специфические)
политологией
— П Цивилизация Правовое Политика
-
> государство
М
Общество
Политическая
—^ Население Частная власть
— *] Население собственность
Политическая
— ^| Народ жизнь
Гражданское
— ^| Свобода общество Политическая
система
— ^| Власть Социальные слои
—И Право и группы Политический
режим •
— ^| Культура Общественное
мнение Политическая
—^ Прогресс
культура
— ^) Образ мышления Общественное
мнение Политические
— ^| Революция | интересы
— >\ Эволюция Военно-
промышленный Политические
комплекс ценности

Военно- Политическая
политические деятельность
конфликты

Схема 4. Категории, используемые политологией

2) нормативно-институциональный подход, в основе которого находится анализ


политических, конституционных норм и'инсти-тутов, партийных и избирательных систем, их
сравнительный анализ;
3) эмпирико-аналитическое направление, основывающееся на анализе данных наблюдения и
эксперимента, результатов конкретно-социологических исследований.

Având în vedere conţinutul, importanţa şi sfera sa de cuprindere, politologia


reprezintă o ştiinţă de maximă generalizare a domeniului politic, care se ocupă cu studierea
legilor şi modalităţilor concrete în care acestea se manifestă, în funcţie de condiţiile istorice ale
dezvoltării sistemului politic.
Categoriile studiate de politologie sunt şi ele de maximă generalizare şi se referă la sistem
politic, stat, putere politică, partidism, democraţie, regimuri politice, acţiune politică etc.. Ca şi
legile, categoriile politologiei au un caracter obiectiv, impuse de progresul istoric şi aflate
într-o relaţie de cauzalitate
ия, события к сфере политики. Эта категория конкретизируется в таких понятиях, как
«политическое явление», «политическая жизнь», «политическая система», «политическая
власть», «политические отношения», «политические интересы», «политические действия»,
«политические ценности», «политические конфликты», «политические партии», «политическое
участие», «политическое сознание», «политический режим», «политическая организация
общества», «политический прогресс» и т. д.
В политологии находят отражение понятия, которые характеризуют конкретные стороны
и процессы политической жизни общества и личности. К ним относятся: «политическая
активность», «политическое поведение», «политическое лидерство», «легитимность»,
«политические установки», «избирательная система», «электоральное поведение» и т. д.
При анализе политических явлений и процессов политической жизни общества
используются также понятия: общество, народ, свобода, право, патриотизм, справедливость,
революция, эволюция, статус, политический строй, демократия, гласность и т. д. Эти и
другие категории, употребляемые дисциплинами, пограничными с политологией,
рассмотрены далее в соответствующих главах.
Наиболее общими категориями политологии, охватывающими всю ее проблематику и
отражающими ее специфику, выступают категории «политика» и «политическое».
Категория «политика» — это сложная категория, многомерная по содержанию.
Производными от нее выступают категории: «мировая политика», «международная
политика», «внешняя политика», «внутренняя политика», «социальная политика»,
«экономическая политика», «духовная политика», «финансовая политика», «национальная
политика», «конфессиональная (религиозная) политика», «аграрная политика», «правовая
политика», «геополитика» и т. д. Категория «политическое» — также сложное понятие, оно
более широко и емко отражает свойства, особенности и принадлежность того или иного
процесса, явле-

В настоящее время сложились национальные политологические школы (см.: Зарубин ВТ.,


Лебедев Л.К.; Мадздиы..СМ г~Втд,ение в политологию. СПб., 1095ГС726—28).
Ведущую роль в современной зарубежной политической науке занимает американская
политология. На формирование американской политологической школы значительное влияние
оказали традиционные подходы и концепции, восходящие к политическим идеям Платона и
Аристотеля, классическому конституционализму Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтескье и др.
Американская политологическая школа представлена следующими направлениями.
1. Теоретические проблемы политической науки (Р. Даль,
Д. Истон и др.). Основное внимание уделяется вопросам полити
ческой стабильности и модернизации, функционирования полити
ческих систем и режимов.
2. Сравнительные политологические исследования (Г. Алмонд,
С. Верба, С. Липсет). Основное внимание уделяется эмпирически
ми исследованиями, которые проводятся по единой программе
одновременно в нескольких странах. Целью подобных исследова
ний является изучение зависимости между экономикой, политикой
и стабильностью, специфических особенностей политической куль
туры, восприятия ценностей либерализма народами различных
стран и культур.
3. Исследования в области международных проблем, развития
цивилизаций и глобальных взаимозависимостей (3. Бжезинский,
С. Хантингтон и др.). Отношения между Востоком и Западом, при
чины политических конфликтов, проблема посттоталитарного раз
вития — основной круг тем, интересующих ученых этого направ
ления.
Исследование динамики общественного мнения. Основное
внимание уделяется определению предпочтений избирателей в ходе
голосования, формированию имиджа политиков, политических ин
ститутов и политических решений, а также разработки методов и
инструментария для проведения исследований
Американская школа политологии оказала существенное влияние на политическую науку
вАнглии.В современном виде английская политология. представляет новую отрасль гуманитарного
знания, в которой все больше усиливается экономическая, социологическая, социально-
психологическая направленность политических исследований. При этом особое внимание уделяется
анализу английской политической системы, института выборов, механизма политического давления
на правительство и парламент со стороны различных формальных и неформальных групп,
психологии политического поведения избирателей и др. Центральными проблемами современной
английской политологии являются: 0/теория конфликта;<2| теория со-гласия;(3)/теория
плюралистической демократии.
В отличие от англо-американской политологии современная политология в _ФРГ носит
преимущественно теоретике -философский характер и сочетается с политико-социологическими
исследованиями. Немецкая школа политической науки включает следующие направления:
1. Исследование философии политики, акцентирующее внима
ние на применении методов психоанализа и возрождения философ
ских традиций: неокантианства и веберовского ренессанса
(Т. Адорно, Ю. Хабермас, Э. Фромм).
2. Анализ социальной природы тоталитаризма, его истоков,
форм и проявлений (X. Арендт, К. Поппер).
3. Изучение социальных конфликтов, специфики их проявления
в сфере политических отношений и типологии (Р. Дарендорф).
Что касается Франции^ то здесь политическая наука сравнительно молода. По существу,
она оформилась как самостоятельная
отрасль знаний только после Второй мировой войны. Для политической науки во Франции более
характерными являются теоретические, государствоведческие аспекты, исследование
политических процессов в рамках конституционного права. Исследователи выделяют во
французской политологической школе несколько направлений:
1. Исследование классов, групп, включенных в политические от
ношения (Л. Сэв, М. Фуко и др.).
2. Изучение сущности власти: взаимодействие субъектов и аген
тов политического действия, рекрутирование правящих элит, соот
ношение рациональных и иррациональных моментов политики
(П. Бурдье, Ф. Буррико и др.).
3. Исследования стратегии политических партий и движений,
политических кризисов, политической социализации различных
групп, особенно молодежи.
4. Развитие прикладных отраслей политического знания: техно
логии политики и политического маркетинга, направленных на оп
тимизацию политических отношений и формирование определен
ной политической среды (Д. Давид, М. Бонгран и др.).
В России политология как наука и учебная дисциплина получила официальное признание и
гражданство лишь в последние годы. В центре внимания исследователей находятся следующие
проблемы: политическая жизнь и ее основные характеристики; теория власти и властных
отношений; политические системы и режимы современности; политическая культура и
политическая идеология; личность и политика; политическая модернизация общества;
геополитика; международные политические отношения, политические аспекты глобальных
проблем современности.
Tot din perioada antichităţii şi până în vremurile moderne unii "nvătaţi au considerat că
politologia se ocupă doar de studiul puterii olitice, care include şi statul, teorie susţinută de la
Herodot, Aristotel până în zilele noastre, întâlnindu-se şi la politologii Marcel Prelot, Duverger,
Raimond Aron, ultimul incluzând în obiectul politologiei şi autoritatea politică.
Toate aceste preocupări au însemnat paşi importanţi pe calea cunoaşterii, care au dus la
constituirea politologiei ca ştiinţă distinctă, care studiază politicul sub aspectele sale generale. O
confirmare a acestei realităţi o constituie faptul că însuşi termenul de politologie a apărut şi s-a
generalizat târziu, în deceniul al 6-lea al secolului nostru, fiind lansat de Eugen Fischer
Baling în Germania şi Therive în Franţa.
A înfăţişa momentele de constituire şi dezvoltare a politologiei, ca ştiinţă distinctă,
înseamnă, de fapt, a reda întreaga gândire politică din antichitate până în prezent, a expune
deci o istorie a gândirii care nu intră în obiectul demersului nostru.
De aceea, ne vom limita a înfăţişa unele momente mai semnificative ale gândirii
politice, menite să îngăduie înţelegerea modului în care a apărut şi s-a dezvoltat politologia ca
ştiinţă.
Momentele importante ale apariţiei şi dezvoltării politologiei se !eagă de diferitele trepte
de progres social precum perioada antichităţii, cu diferitele sale centre (Orientul antic, Grecia
antică, Roma antică), caracterizată prin apariţia elementelor constitutive ale Politologiei:
perioada feudală caracterizată prin dominaţia fenomenului religios; perioada Renaşterii de
care se leagă punerea bazelor politologiei ca ştiinţă politică modernă; epoca modernă, în Car e se
lărgeşte sfera de cuprindere a politologiei ca ştiinţă;
perioada contemporană, când politologia cunoaşte o larga dezvoltare şi când se
conturează clar ca ştiinţă politică distinctă.
A) Perioada antichităţii, în care fenomenul politic devine evident atât ca sistem cât şi
sub forma gândirii şi acţiunii politice. Acest fapt a determinat preocupări constante pentru
studierea fenomenului politic şi a constituirii diferitelor ştiinţe politice care, la început, au fost
denumite cu termenul generic de "ştiinţă despre stat, despre cetate" etc..
a) Primele preocupări de gândire politică şi, deci, de elemente ale ştiinţei politice, le
întâlnim în Orientul antic, unde, prin secolul al XXV-lea Î.Ch., se remarcă primele consemnări
cu referire la stat.
în perioada respectivă, statul îmbracă formele monarhiei despotice, şi primele
preocupări în domeniu au fost legate de această formă de stat, concretizate în elaborarea
unor coduri şi învăţături privind legitimitatea şi autoritatea monarhului, căruia i se atribuia
origine divină.
Un reprezentant de seamă al acestor teorii din vremea respectivă a fost Ptah-hotep,
care recomandă norme şi principii pentru aristocraţia egipteană, fundamentate pe
argumente religioase, prin care trebuia ca cei "inferiori" să se supună celor "superiori",
consideraţi ca fiind predestinaţi cu această condiţie socială.
Tot pentru Egiptul antic este semnificativă o scriere intitulată "Cuvântarea lui
Amenemhat", ce reprezintă un îndrumar de sfaturi politico-morale, prin care faraonul îşi iniţia
fiul în arta guvernării, în alegerea demnitarilor, în organizarea şi conducerea armatei.
Asemănător îndrumarului egiptean de sfaturi, întâlnim în Mesopotamia codul lui
Hammurabi, de la sfârşitul secolului al XVI ll-lea î.Ch. (descoperit în 1901 la Susa), ce
reprezintă un cod de reguli şi legi privind organizarea statului, a dreptului de proprietate şi
raporturile dintre diferite categorii sociale.
Un alt moment de referinţă în evoluţia gândirii politice a ntului antic îl întâlnim în
China. Este vorba mai întâi de secolele \/il XII î-Ch., perioadă în care a circulat o lucrare
însemnată, "Sîtzin" (Cartea cântărilor), în care sunt cuprinse 305 ode conţinând te de protest
împotriva rânduielilor existente şi prin care se xprimau îndoieli faţă de binefacerile oferite
de divinitate. Este vorba apoi de doctrina filosofului chinez Confucius (551-479 î.Ch.), care
cuprinde elemente şi reguli privind relaţiile dintre clase, dintre conducători şi supuşi,
opinându-se pentru regulile unei bune
guvernări.
Avem apoi doctrina lui Mo-Tzî (479-381 î.Ch.) care, pornind de la principiul "iubirii
universale", milita pentru înlăturarea inegalităţii şi stabilirea unui regim de dreptate pentru toţi
oamenii, indiferent de poziţia lor în societate; de asemenea, doctrina daoistă reprezentată prin
Lao-Tzî (secolul al Vl-lea Î.Ch.), potrivit căreia în natură şi în viaţa socială acţionează legea
universală "Dao", care, independent de voinţa şi conştiinţa oamenilor, realizează un proces
raţional şi ordonat, recomandând oamenilor calea non-acţiunii.
India antică ne oferă, de asemenea, elemente importante în gândirea politică şi deci în
constituirea politologiei ca ştiinţă. Astfel, în secolul al lll-lea Î.Ch., se înscrie lucrarea
"Arthasastra", atribuită lui Kautilya, în traducere "Ştiinţa politică", în care erau formulate
sfaturi Şi principii călăuzitoare regilor în activitatea de conducere a statului.
Tot pe această linie se înscrie şi lucrarea "Legile lui Mânu", primul om, păstrată într-o
versiune din secolul al ll-lea Î.Ch., care se referă la regimul politic de castă şi la datoria
monarhului de a veghea la această ordine socială.

Prin conţinutul şi scopurile sale, politologia este o ştiinţă despre domeniul politic.
Domeniul politic, ca domeniu al vieţii sociale, constituie obiectul de studiu al mai multor
discipline politice. Alături de politologie, domeniul politic este studiat de ştiinţa dreptului, ştiinţa
statului, ştiinţa partidelor (stasiologia), istorie politică, filosofie politică, sociologie politică
etc.. Faţă de toate acestea, politologia studiază, după cum s-a menţionat, domeniul politic sub
aspectele sale cele mai generale, în timp ce celelalte ştiinţe politice sunt, într-un fel, ştiinţe
particulare, în sensul că fiecare dintre acestea are în studiu un anumit segment al politicului, şi
nu ansamblul său.

în consecinţă, ştiinţa politică (sau ştiinţele politice, la singular sau la plural) reprezintă în primul
rând, aspectele „aplicate", spre deosebire de cele ale „ştiinţei pure" în cadrul unor discipline relevante.
De precizat că, ştiinţa politică, apărută ca disciplină în a doua jumătate a secolului al XlX-lea,
purta amprenta noilor curente intelectuale.
începând cu jumătatea acestui secol, sub influenţa mişcării be-havioriste, specialiştii politici au
devenit tot mai conştienţi de necesitatea aplicării metodelor ştiinţifice în cadrul disciplinei lor.
în altă ordine de idei, ştiinţa este implicit, o teorie asupra politicului, asupra reflectării adecvate,
specifice a acestuia. Or, este lucru pe deplin dovedit şi cvasiacceptat în exegezele de ştiinţă, sau
de ştiinţe politico-sociale că, cum se conchide în literatura de specialitate, teoria, în orice domeniu,
presupune o idee sau un ansamblu de gândire ce aspiră să explice, să prezică sau să prescrie în orice
domeniu de cercetare. Spre pildă, în ştiinţa empirică (inclusiv în ştiinţa politică empirică), teoria se
referă la un set de propoziţii logic relaţionale, care statuează relaţii dintre variabile în scopul de a
explica, de a prevedea sau ambele.
în esenţă, teoria politică are două ramificaţii principale: a) filoso-fia politică sau teoria normativă,
cu preocupările sale axiologice, analitice, istorice şi speculative şi b) teoria empirică, ce face eforturi să
explice, să anticipeze şi să ghideze cercetarea precum şi să organizeze cunoaşterea prin formulare.
Teoria empirică - ataşată metodei ştiinţifice - a eclipsat virtual-mente preocupările raţionaliste şi
normative ale filosofici politice ca fiind structura teoretică centrală a disciplinei. Acţionând de la premisa
behavioristă a uniformităţilor subiacente fenomenelor politice, teoreticienii empirici au împins mai
departe căutarea unor propoziţii verificabile ce doresc să explice şi să anticipeze comportamentul politic.
Tocmai de aceea, abordarea micro în sociologia politică se concentrează asupra unor anumite
instituţii politice ca organizaţii sociale, incluzând structurile lor oficiale şi neoficiale, modelele de
conducere, metodele de a înfrunta conflictele şi legăturile cu alte organizaţii.
Nu de puţine ori termenul sociologie politică este interschimbabil cu „sociologia politicii", în mai toate
sursele de referinţă în materie se recunoaşte că, dezvoltarea abordării sociologice în politică se da-
torează mai ales lucrărilor lui Karl Marx şi ale lui Max Weber şi că, 'perspectivele marxiste au
stimulat investigaţia să analizeze efectele ' structurii Soeio-economice asupra comportamentului politic.
Consensul, în cadrul unor grupuri relativ mici şi privitor la unele
c
probleme clare, poate fi uneori complet. Evident, în cadrul unei
c
societăţi, consensul privind o anume problemă va fi probabil parţial
într-un moment, variind ca nivel în timp. Ca procedeu de grup din
sfera deciziei, înseamnă acordul sau asentimentul tuturor membrilor
'•' grupului implicat.
Indisolubil, psihologia politică este o componentă majoră a sub-domeniulUx comportamentului
pob'tic din ştiinţa politică. Este în general admis că mai ales conceptele psihologice se aplică de regulă
în studii privind comportamentul la vot, socializarea politică, conducerea politică, opinia publică,
atitudinile politice precum şi conflictul şi cooperarea politică. Variabilele psihologice s-au studiat, de
regulă, prin cercetări pe eşantioane ori prin interviuri amănunţite.
Indubitabil, psihologia politică modernă îşi găseşte rădăcinile intelectuale în lucrările de pionierat
datorate lui Harold Laswell, Psychopathology and Society (Puterea şi Societatea, 1950, scrisă
împreună cu Abraham Kaplan) precum şi alţi autori. Treptat, treptat, termenii psihologici au penetrat
discursul ştiinţei politice iar conceptele psihologice se aplică pe scară largă în studiile privitoare la
politica naţională sau internaţională. Aplicarea analizelor psihologice în studiile politice rămâne o
întreprindere eterogenă şi pluralistă, dar fundamentul său în disciplina ştiinţei politice a devenit
suficient de solid pentru a deveni permanent.
Legături foarte strânse are ştiinţa politică cu antropologia politică. Aspectul în cauză nu surprinde
pe nimeni dacă amintim că, în genere, antropologia presupune studierea instituţiilor şi practicilor
guvernamentale în comunităţile etnice, mai ales în societăţile primitive şi tribale.
La rândul ei, antropologia politică analizează legătura dintre
comportamentul politic şi. cultura grupului mai mare, examinând
felurile în care apar instituţiile şi practicile politice. Este, de reţinut
;• că, începând cu 19.45, interesul tot mai ma-re al analiştilor politici în
i,studierea,societăţilor neoccidentale a dus la crearea unui domeniu de
interes în care politica şi antropologia- se întrepătrund.
Prm natura ei, ştiinţa politică este şi ştiinţă a comportamentului, o modalitate de stăpânire
behavioristă.
Reţinem de la început că prin behaviorism, se înţelege o abordare ce pune accentul pe aplicarea
metodelor şi perspectivelor ştiinţifice în studierea politicii şi a guvernării, în linii mari, behaviorismul
analizează mai ales comportamentul faptic al indivizilor şi grupurilor şi mai puţin rolurile oficiale sau
instituţiile şi structurile în care acestea funcţionează.
Este adevărat că nu există un consens în ceea ce priveşte conturul exact al behaviorismului. Totuşi,
există o largă înţelegere asupra câtorva puncte esenţiale şi anume: a) behavioriştii încearcă să fie
riguroşi şi sistematici în cercetarea lor, aspirând la precizie prin cuantificarea şi măsurarea datelor; b)
ei aspiră să descopere uniformităţi şi regularităţi în comportamentul politic prin formularea şi apoi
testarea unor ipoteze empirice.
în esenţă, behaviorismul vede o legătură esenţială între teorie şi cercetarea empirică, în viziunea sa,
teoria trebuie să fie verificabilă cu referire la comportamentul real, iar cercetarea faptelor trebuie să fie
ghidată de teorie.
Prin comportament politic se înţelege un ansamblu de gânduri şi acţiuni umane legate de procesul
de guvernare, în linii mari comportamental politic cuprinde reacţii interne (gânduri, percepţii, judecată,
atitudine, convingeri) precum şi acţiuni observabile (vot, proteste, tobby, întruniri electorale, campanii
electorale). Totodată, în sens mai larg, comportamentul „politic" se poate baza pe orice amplasament
instituţional (familie, afaceri, biserică şi altele), dar termenul se aplică de reguli, activităţii, ce are loc în
sau prin aşezămintele instituţionale ale statului. De asemenea comportamentul politic mai desemnează
şi o abordare a ştiinţei politice, care îl consideră pe actorul individual drept unitatea grupurilor,
presupunând că grupurile reprezintă in-teracţhmi colective ale unor indivizi.
De reţinut că behaviorismul se preocupă de integrarea cunoştinţelor despre comportamentul
politic, propunând o strânsă colaborare cu alte discipline, mai ales cu ştiinţele sociale. Totuşi el trebuie
delimitat de behaviorism care este o şcoală fotmală de psihologie, ale cărei baze au fost puse de John
B. Watson, şi care imprimă o privire teoretică, în sensul că numai datele clare sub formă de
stimuli şi de reacţii sunt semnificative pentru analiza", in timp ce factorii mentali cum ar fi atitudinile,
opiniile şi convingerile sunt lipsite de înţeles.

Stasiologia - ştiinţa partidelor politice

De partidism în sensul contemporan, ca un sistem de relaţii politice cu caracter istoric, cu funcţii bine
delimitate, care funcţionează după o tipologie mai mult sau mai puţin riguroasă nu putem vorbi în trecutul
prea îndepărtat.
Drumul ştiinţei, în orice domeniu, este anevoios, el parcurge traiectul de la concepţii, filosofii,
doctrine şi politologii. Acest lucru este valabil şi când e vorba de ştiinţe referitoare la unele subsisteme,
cum este subsistemul partidelor politice, din cadrul mai larg al ştiinţelor politice.
Dimitrie Guşti precizează că partidul este o parte dintr-un tot şi că el, partidul presupune existenţa
unui partid opus fiindcă astfel el nu poate să se manifeste ca partid, deci el presupune neapărat
opoziţia din partea altui partid.
Pentru D. Guşti partidul, ca fenomen social, vizează următoarele probleme esenţiale: 1) ce este
partidul politic; 2) care sunt tipurile de manifestare; 3) cum se afirmă şi se menţin (prin organizaţia ce
şi-o dă); 4) care sunt mijloacele de înfăptuire a scopurilor partidului politic. Concluzia sa este aceea
că: „Toate aceste chestiuni stau în cea mai strânsă legătură unele cu altele şi formează la un k>c sistemul
partidului politic "4~.

în orizontul iniţiativei acţiunii politice (captate de polul „A" din schema hexadei „situaţionale") putem
plasa disciplinele ce acoperă studiul actorilor politici, al relaţiilor de autoritate politică şi al raporturilor politice,
precum şi studiul aspectelor psiho-sociale ale politicului, adică: praxiologia politică generală, ca ştiinţă a
conducerii politice; psihologia politică; studiile asupra politicilor sectoriale; pedagogia politică etc.
Cu ontologia politică 4, cu epistemologia politică (preocupată de structura şi de instrumentele
cunoaşterii politice), cu semiologia discursului politic şi cu logica („a-teoretică" a) acţiunii politice 25, dar şi
cu disciplinele ce studiază mecanismele elaborării deciziilor politice şi aspectele acţionale, respectiv structural-
funcţionale ale politicului ne plasăm, în chip firesc, la nivelul fundamentării teoretice a demersurilor politice,
marcat prin variabila „C" din schema analizei „situaţionale".
De coordonata teleologică a modelului hexadic („O") ne putem sluji pentru a plasa studiul ideilor şi al
ideologiilor politice, respectiv istoria şi sociologia doctrinelor politice, dacă nu doctrinologia politică pur şi
simplu 26. Pentru că ajută la circumstanţierea şi contextualizarea fenomenelor politice, tot aici şi-ar afla locul
geografia electorală27 şi geografia politică în general, iniţiată, în Franţa, de către Andre Siegfried.
Ceea ce se admite a reprezenta axiologia politică28 şi culturo-logia politică (ca studiu al procedeelor
prin care acced elitele la valori, pentru a-şi statornici şi a-şi consolida situaţia privilegiată, dar şi ca studiu al
aspectelor culturale ale politicului, în general), respectiv deontologia
activităţilor politice, dacă nu etica politică pur şi simplu, sau chiar morala politică, despre care dau seamă
29
preocupările lui Th. Funck Brentano din La science sociale. Morale politique (din 1897), se aliniază
coordonatei evaluative („ v") din modelul pe care îl folosim.
Pe coordonata ,,inspiraţiei" şi a răsfrîngerii în conştiinţa „beneficiarilor" a deciziilor adoptate de
autoritatea politică („/"), ne putem fixa cu sociologia politică ° (ca studiu al fenomenelor politice prin
raportare la alte fenomene sociale şi, tot astfel, ca studiu al forţelor politice din-tr-o anumită societate), Cu
istoria politicii şi cu antropologia politică, legitimată prin însăşi definirea omului ca £â>ov uoAiTiKOV.
La polul „instituţional" şi metodologic („ M") se aşează, în fine, disciplinele atente la aspectele relaţionale ale
politicului, respectiv studiu proceselor şi al instituţiilor politice, al organizării raţionale şi eficiente a activităţii
administrative, realizat prin: teoria generală a statului şi dreptului (respectiv ştiinţa - sau teoria -
statului), ştiinţa administraţiei (publice), ştiinţa dreptului constituţional, a dreptului administrativ şi a
celui internaţional. Tot aici se plasează metodologia politică, corelată politologici şi celorlalte ştiinţe politice.
Cele şase familii de ştiinţe politologice, ordonate în spectrul analizei „situaţionale", se acordă cu dominante ale
actului politic în maxima sa generalitate. Nu acesta este cazul cu rubricile clasificatorii din sistematizarea
aprofundată, ce supralicitează etichetări de ordin epistemic şi epistemologic: discipline politologice cu rol
propedeutic; discipline politologice propriu-zise de ordin teoretic şi cu caracter fundamental; discipline
politologice propriu-zise de ordin teoretic şi cu caracter special etc
Concomitent trebuie de menţionat că politologia nu a apărut iniţial drept o ştiinţă
distinctă în raport cu celelalte ştiinţe social-politice. O perioadă îndelungată ideile despre
fenomenul politic au fost incluse în lucrări cu conţinut filosofic, juridic, religios, etic,
economic etc.
Politologia se dezvoltă spre o ştiinţă de sine stătătoare în diferite etape:
I) antichitatea — în care debutează gândirea
despre politic;
II) evul mediu — se manifestă supremaţia
teologiei în raport cu ştiinţa politică;
III) în epoca modernă se lărgeşte sfera
problematicii politologici;
IV) în epoca contemporană politologia cunoaşte
o dezvoltare deosebită şi se conturează ca
ştiinţă distinctă în sistemul ştiinţelor politice.
în studierea aspectului politic al vieţii societăţii o contribuţie esenţială revine şi
filosofiei politice, sociologiei politice, psihologiei politice, istoriei, dreptului etc.
"Dacă politologia studiază problemele generale, apoi celelalte ştiinţe studiază detaliat
numai unele părţi componente ale politicului. Pornind de aici, unii politologi consideră
politologia drept ştiinţă fundamentală^ a politicului, fiindcă studiază legile generale
ale acestuia, pe când alţii consideră că politologia nu poate fi declarată ştiinţă
fundamentală numai din motivul că studiază aspectul politic al vieţii sociale în planul cel
mai general. Ea nu poate fi o ştiinţă mai importantă decât altele care studiază aceleaşi
fenomene, procese numai în mod particular, mai detaliat"9.
Teoria statului studiază starul ca instituţie politică, luând în vedere aspectele şi
funcţiile lui.
Filosofia politică este o reflectare metateoretică asupra vieţii politice. Ea cuprinde o
ontologie politică, studiază esenţa politicului, se preocupă de structura şi instrumentele
cunoaşterii politicii, formează o logică politică, analizează limbajul şi discursul politic.
Psihologia politică studiază comportamentele psihologice din viaţa politică a societăţii şi
gradul lor de influenţă asupra unor acţiuni politice concrete, la fel rolul mecanismelor psihologice
în adoptarea deciziilor politice de către elita politică.
Având ca obiect de studiu domeniul politic, politologii studiază legităţile specifice
acestui domeniu
sub aspectul cel mai general, care se manifestă în condiţii concrete istorice:
a) organizarea unui sistem politic bine articulat şi
structurat în relaţii, instituţii, concepţii prin intermediul
căruia societatea îşi asigură funcţionalitatea şi progresul;
b) organizarea şi conducerea democratică a
societăţii pentru dezvoltarea progresului global, social,
bunăstării şi prosperităţii cetăţenilor;
c) armonizarea intereselor tuturor cetăţenilor,
grupurilor, categoriilor sociale;
d) unitatea organică între libertate şi
responsabilitate, deoarece progresul social nu poate fi
asigurat decât prin manifestarea libertăţii în mod
responsabil de către membrii societăţii, indiferent de
poziţia ocupată pe scara ierarhiei sociale;
e) unitatea organică dintre organizarea şi
conducerea democratică a societăţii şi bunăstarea şi
prosperitatea tuturor cetăţenilor.
Reieşind din problemele şi legităţile politologici, putem formula sarcinile politologici:
- studierea proceselor şi relaţiilor politice;
- evidenţierea mecanismului de funcţionare a
instituţiilor politice şi gradul lor de influenţă
asupra procesului de transformare a societăţii,
caracterul acestor transformări;
- fundamentarea ştiinţifică şi expertiza deciziilor
politice;
- studierea activităţii partidelor, formaţiunilor,
mişcărilor politice şi sociale;
- analiza nivelului de cultură politică a
subiecţilor politici (clasele, păturile sociale,
grupurile sociale, naţional-etnice, masele
populare, personalităţile politice);
- studierea problemelor de bază ale relaţiilor
internaţionale, alianţelor, blocurilor ce
activează în lumea contemporană;
- determinarea metodelor optimale de aplanare a
conflictelor politice, crizelor social-politice
etc.

Ca teorie generală despre domeniul politic, politologia are anumite funcţii:


- cognitivă, deosebit de importantă pentru că prin această funcţie se realizează
cunoaşterea şi înţelegerea fenomenului politic, ?!• _^ e aici, interpretarea cât mai corectă a
acestui fenomen conducând la o atitudine şi un comportament corespunzătoare,
valabilejDentru societatea politică cât şi pentru societatea civiiăr
- normativă, înţelegându-se prin aceasta căile, mijloacele,
metodele privind organizarea şi conducerea politică cât mai eficientă
a societăţii;
- prospectivă, care se referă la previziunea politică pe baza
unor investigaţii de amploare, menită să descifreze tendinţele
fenomenului politic, mutaţiile ce survin în cadrul raporturilor sociale
pe plan naţional şi internaţional şi a noilor cerinţe de progres ale
societăţii;
- educativă, care să vizeze implicarea responsabilă a fiecărui
cetăţean în activitatea politică în cadrul căreia să primeze spiritul
patriotic, democratic, respectarea valorilor general umane.
Legătura politologiei cu ştiinţele politice, dreptul: Dreptul suplimentează
politologia cu teoriile despre drepturile şi obligaţiile omului ca cetăţean.
Dreptul poate fi atins în probleme de separare a puterii în stat. Însăşi p. la etapa
iniţială în mare măsură se dezvolta în cadrul ştiinţelor juridice, ca şi a filosofiei,
istoriei.
Geopolitica – politologia: se întâlnesc în studiul fenomenelor politice în
raport cu aria geografică. Deci la hotarele dintre geografie şi politologie a
apărut... Astfel p. reprezintă o ştiinţă care demonstrează universalitatea
ştiinţifică prin legături numeroase cu alte ştiinţe sociale. Acest lucru este
determinat în primul rând de multipla imagine a omului. Adică omul într-un fel
este studiat de toate ştiinţele. Nu întâmplător în unele ţări se creează instituţii de
cercetare şi de studiere a omului. Aici se îmbină eforturile multor savanţi a
diferitor ştiinţe socio-umane, a filosofiei, politologiei, antropologiei. În al doilea
rând de interacţiunea strânsă a politologiei cu alte ştiinţe este însuşi societatea
care într-un fel este studiată de toate ştiinţele socio-umane: sociologie...

Alte motive: p. apelează la categroiile altor ştiinţe sociale, care sunt adaptate la
specificul sferei politice.
P. apelează la serviciul metodelor ştiinţifice de ordin filosofic, social,
psihologic, culturologic, antropologic.

Corelaţia câmpurilor de obiect a teoriei politice cu alte ştiinţe sociale:


Ştiinţa politică
1. teoria politică (în centru cerc mare)
2. antropologia politică (mai departe cercuri mici ce se intrsectează cu
cel mare)
3. sociologia
4. filosofia
5. istoria
6. psihologia (pedagogia)
7. culturologia
8. economia
9. dreptul
10.politologia în sens larg.
1. Dat fiind că politica este studiată de mai multe ştiinţe sociale, umanitare şi
chiar naturale, rezultă că ştiinţele politice este un complex de discipline
ştiinţifice. În cadrul structurii ştiinţelor politice, politologia în sens larg, se
disting câteva zeci de ştiinţe particulare, de la 20 pînă la 40. Începând cu
cele tradiţionale (istoria politică, geografia politică, biopolitologia). Din
aceste discipline multe sunt instituţionalizate în discipline academice,
universitare, iar comunitatea politologică care studiază aceste ramuri a
condus la apariţia unor asociaţii naţionale şi internaţionale desprinse din
asociaţia internaţională de politologie. Astfel astăzi sunt asociaţii aparte a
specialiştilor din sociologia politică, psihologia politică şi chiar nu demult a
apărut şi în domeniul biopolitologiei. Ştiinţele politice pot fi un sistem
alcătuit din diverse subdiscipline de ordin politic particular. Acestea luate în
ansamblu formează câmpul general al ştiinţelor politice. În cadrul acestui
câmp un loc şi un rol principal îi revine teoriei politice, adică politologia în
sens îngust. Aceasta studiază politica ca fenomen integral în toate
dimensiunile sale analitice. Apar două întrebări în ce corelaţie se află teoria
politică cu ştiinţele politice în general, în ce constă diviziunea muncii în
teoria politică şi în alte subdiscipline politologice. Răspunsurile la aceste
întrebări depinde de procesele integrării şi diferenţierii cunoştinţelor în
punctele de îmbinare a politologiei cu un şir de ştiinţe umanitare. Aceste
puncte au dus la formarea unor ramuri ştiinţifice interdisciplinare numite
subdiscipline politologice. Toate aceste ramuri îndeplinesc diferite funcţii în
sistemul de cunoaştere a lumii politice. Unele din aceste subdiscipline
politice: filosofia politică, sociologia politică, culturologia politică
elaborează poziţiile general metodice, instrumentele şi stilul analizei
politice. Aceasta rezultă din faptul că ramurile sus-numite examinează p.
într-un context mai larg prin noţiuni cum ar fi universul, lumea societatea,
civilizaţia, cultura.
Al doilea grup de sudisciplini este orientat la acumularea şi sistematizarea
datelor şi faptelor despre evenimentele, procesele politice. În acest caz se
evidenţiază istoria politică, statistica şi informatica politică.
Al treilea grup de subdiscipline este legat de analiza unor elemente aparte a
sferei politice. Aici evidenţiem psihologia politică, etnografia, antropologia
politică. La fel observă legături între p. şi economia politică, demografia
politică, geografia politică, prin mecanisme exterioare de influenţă asupra
politicului.

Toate subdisciplinele politologice pot fi divizate în trei grupe:


1. Ştiinţele politice teoretice – teoria politică, filosofia politică,
sociologia politică
2. disciplinile politologiei aplicative, inclusiv cele care apar la etapa
actuală – informatica politică, statistica politică)
3. disciplinile limitrofe – praxiologia politică, filosofia politică..)
Cât priveşte teoria politică ca nucleu a politologiei în sens larg ea acumulează
rezultatele teoretice şi empirice a tuturor subdisciplinelor politologice, se bazează
pe câmpurile ale obiectelor acestor subdiscipline.
Teoria politică are două aspecte:
- teoria propriu-zisă a sferei politice
teoria generală a sferei social-politice – teoria interacţiunii politicului cu
socialul
Aşadar, disciplinele cele mai direct implicate în abordarea ştiinţelor politice sunt: ştiinţa politică,
sociologia, dreptul, managementul, istoria şi administraţia publică.
Este pe deplin recunoscut că ştiinţele politice utilizează şi introspecţii provenind din domenii
precum analiza sistemelor, cercetarea operaţională, cibernetica, teoria jocurilor şi teoria generală a
sistemelor, care traversează frontierele tradiţionale ale disciplinelor.
filosofia politică se preocupă mai ales de esenţa sau de fundamentul natural al realităţii şi mai
puţin de manifestările specifice, observabile ale acesteia.

Specialiştii constată, totodată, că majoritatea sistemelor politice, din trecut şi din prezent, a avut
experţi gata să-şi ofere cunoştinţele şi abilităţile guvernanţilor.
Cum ştim, în anumite surse de specialitate se apreciază că prin ştiinţe sociale se înţelege
aplicarea unor metode ştiinţifice în studierea comportamentului uman, ansamblul de cunoştinţe astfel
realizat sau disciplinele - luate individual sau colectiv - angajate într-o asemenea
investigaţie.Termenul de ştiinţe sociale se foloseşte uneori într-un sens mai larg pentru a desemna
studierea relaţiilor sociale ale omului, cu accentul pus mai degrabă pe „social" decât pe
„ştiinţă". In primul sens, termenul de „ştiinţe sociale „ este în esenţă sinonim cu termenul mai nou
ştiinţă behavioristă.
Este, în genere acceptat că termenul „ştiinţe sociale" a început să fie folosit în secolul trecut, când
pionierii cercetărilor sociale moderne au început să utilizeze câteva din presupunerile şi metodele
ştiinţelor naturale, iar ulterior, studierea ştiinţifică a relaţiilor umane se făcea în numele ştiinţei
morale şi, încă mai înainte, al filosofici morale. De precizat că, ştiinţa politică, apărută ca disciplină în
a doua jumătate a secolului al XlX-lea, purta amprenta noilor curente intelectuale.
începând cu jumătatea acestui secol, sub influenţa mişcării be-havioriste, specialiştii politici au
devenit tot mai conştienţi de necesitatea aplicării metodelor ştiinţifice în cadrul disciplinei lor.
în esenţă, teoria politică are două ramificaţii principale: a) filoso-fia politică sau teoria normativă,
cu preocupările sale axiologice, analitice, istorice şi speculative şi b) teoria empirică, ce face eforturi să
explice, să anticipeze şi să ghideze cercetarea precum şi să organizeze cunoaşterea prin formulare.
Teoria empirică - ataşată metodei ştiinţifice - a eclipsat virtual-mente preocupările raţionaliste şi
normative ale filosofici politice ca fiind structura teoretică centrală a disciplinei. Acţionând de la premisa
behavioristă a uniformităţilor subiacente fenomenelor politice, teoreticienii empirici au împins mai
departe căutarea unor propoziţii verificabile ce doresc să explice şi să anticipeze comportamentul politic.
Ca filosofic analitică, filosofia politică se preocupă de înţelesul cuvintelor şi conceptelor, de
consistenţa logică a argumentelor, de căile cunoaşterii adevărului şi de fundamentele pe care se bazează
o propoziţie pentru a fi considerată adevărată ori falsă.
De reţinut că, din punct de vedere istoric, filosofia politică s-a identificat cu căutările omului pentru
cunoaşterea fundamentată a fenomenelor politice, în ultimele decenii filosofia politică a cantonat mai
mult în istoria ideilor.
psihologia politică este o componentă majoră a sub-domeniulUx comportamentului pob'tic din
ştiinţa politică. Este în general admis că mai ales conceptele psihologice se aplică de regulă în studii
privind comportamentul la vot, socializarea politică, conducerea politică, opinia publică, atitudinile
politice precum şi conflictul şi cooperarea politică. Variabilele psihologice s-au studiat, de regulă, prin
cercetări pe eşantioane ori prin interviuri amănunţite.
Indubitabil, psihologia politică modernă îşi găseşte rădăcinile intelectuale în lucrările de pionierat
datorate lui Harold Laswell, Psychopathology and Society (Puterea şi Societatea, 1950, scrisă
împreună cu Abraham Kaplan) precum şi alţi autori. Treptat, treptat, termenii psihologici au penetrat
discursul ştiinţei politice iar conceptele psihologice se aplică pe scară largă în studiile privitoare la
politica naţională sau internaţională. Aplicarea analizelor psihologice în studiile politice rămâne o
întreprindere eterogenă şi pluralistă, dar fundamentul său în disciplina ştiinţei politice a devenit
suficient de solid pentru a deveni permanent.
Legături foarte strânse are ştiinţa politică cu antropologia politică. Aspectul în cauză nu surprinde
pe nimeni dacă amintim că, în genere, antropologia presupune studierea instituţiilor şi practicilor
guvernamentale în comunităţile etnice, mai ales în societăţile primitive şi tribale.
La rândul ei, antropologia politică analizează legătura dintre
comportamentul politic şi. cultura grupului mai mare, examinând
felurile în care apar instituţiile şi practicile politice. Este, de reţinut
;• că, începând cu 19.45, interesul tot mai ma-re al analiştilor politici în
i,studierea,societăţilor neoccidentale a dus la crearea unui domeniu de
interes în care politica şi antropologia- se întrepătrund.
Prm natura ei, ştiinţa politică este şi ştiinţă a comportamentului, o modalitate de stăpânire
behavioristă.
Reţinem de la început că prin behaviorism, se înţelege o abordare ce pune accentul pe aplicarea
metodelor şi perspectivelor ştiinţifice în studierea politicii şi a guvernării, în linii mari, behaviorismul
analizează mai ales comportamentul faptic al indivizilor şi grupurilor şi mai puţin rolurile oficiale sau
instituţiile şi structurile în care acestea funcţionează.
De reţinut că behaviorismul se preocupă de integrarea cunoştinţelor despre comportamentul
politic, propunând o strânsă colaborare cu alte discipline, mai ales cu ştiinţele sociale. Totuşi el trebuie
delimitat de behaviorism care este o şcoală fotmală de psihologie, ale cărei baze au fost puse de John
B. Watson, şi care imprimă o privire teoretică, în sensul că numai datele clare sub formă de
stimuli şi de reacţii sunt semnificative pentru analiza", in timp ce factorii mentali cum ar fi atitudinile,
opiniile şi convingerile sunt lipsite de înţeles.
Aşadar, revoluţia behavioristă în ştiinţa politică, deşi are rădăcini adânci, a apărut ca o forţă
semnificativă în anii '50 consofidându-şi poziţia în cadrul disciplinei politice în anii '60. Amintim că în
perioada controverselor dintre suporterii şi detractorii săi, behaviorismul a fost descris în mai multe
feluri: „paradigmă a ştiinţei poMcc", „ştiinţa politicii", „scientism pur", „dogmă intelectuală" sau, pur
şi simplu, „o modalitate" ori „o abordare".
Studiile privind comportamentul legislativ, juridic, administrativ sau chiar internaţional se
deosebesc de abordările juridice, instituţionale sau istorice ale studiului politicii.

în altă ordine de idei comportamentul politic mai este şi o etichetă dată unui subdomeniu
al ştiinţei politice ce se preocupă de subiecte precum personalitatea politică, atitudinile
politice şi opinia publică, comportamentul la votare, partidele politice şi grupurile de
interese, întrunirile politice, cultura politică, studiile privind elitele şi puterea comunitară,
într-un sens foarte general, comportamentul politic este uneori considerat sinonim cu studiul
behaviorist al politicii. De reţinut că frecvent comportamentul politic este subiectul ştiinţei
politice, în sens larg, instituţiile politice pot fi considerate, pur7.2. Stasiologia - ştiinţa
partidelor politice

De partidism în sensul contemporan, ca un sistem de relaţii politice cu caracter istoric, cu funcţii bine
delimitate, care funcţionează după o tipologie mai mult sau mai puţin riguroasă nu putem vorbi în trecutul
prea îndepărtat.
Concepţiile, doctrinele călăuzitoare, când acestea sunt desigur în concordanţă cu dezvoltarea, cu
progresul social-politic, juridic, moral constituie condiţia sine qua non a afirmării şi dăinuirii
partidelor
politice.
Partidele politice, fie în sistemele unipartidiste, bipartidiste, plu-ripartidiste se dovedesc a fi în
toate marile tipuri de sisteme social-politice expresia inconfundabilă a progresului, a salturilor
revoluţionare în dezvoltarea societăţii.
Raportîndu-ne, spre exemplu, la cadrul ordonator sugerat de
lu
Trăsnea, mai întîi în Ştiinţa politică. Studiu istorico-episte-
} O
gtc , din 1970, iar apoi şi detaliat în Curente şi tendinţe în polito-
tofo°- C°ntemP°rană 6. din 1972, aflăm că: «- (1) disciplinele poli-
ce
P r opriu-zise s^înt teoretice, sau aplicative; ®" (2) şi unele
i 1*972' Cureme *-' tendinţe în politologia contemporană, Editura Politică,
fh id i
" Trăsm
şi altele sînt susţinute de ramuri ale altor ştiinţe, din sfera social-urnanul • *" (3) disciplinele politice
de graniţă (ce păreau - la un moment d ' să ameninţe cu aneantizarea ştiinţei politice propriu-zise 7) sînt
teor ' tice, sau istorice; <*" (4) un sistem al ştiinţelor politice este de neconc put în afara orientărilor şi a
controlului ţinînd de o filosofie politică 8 înţeleasă ca „reflecţie asupra sensului faptelor politice în
raport cu existenţa umană", ca şi asupra „valorilor, scopurilor, opţiunilor $i deciziilor pe care le
implică acţiunea politică. Pentru că este înţeleasă inclusiv „ca metodologie a ştiinţei (ştiinţelor) politice,
ca reflecţie asupra limbajului, structurii, scopurilor şi limitelor acestei ştiinţe, ca logică şi epistemologie a
ştiinţelor politice, ca o conştiinţă de sine teoretică a politologiei sau, altfel spus, ca metapolitologie",
credem că fîlosofia politică de care vorbeşte Ovidiu Trăsnea reprezintă, de fapt, un subsistem al ştiinţelor
propede-utice de la care disciplinele politice propriu-zise şi disciplinele politice
0 dobîndesc un gir asupra „specificităţii şi condiţiilor de va-
" un instrument în plan „evaluativ, orientativ şi critic"™. Sistemul amenajat de Ovidiu Trăsneai în
orizontul disciplinelor • - d conducerea societăţii include, cu titlu d«ie „ştiinţă teoretică fundată"
politologia, înţeleasă pe diferitele irmeridiane ale reflecţiilor în domeniu ca „ştiinţă politică", ca „ştiinţă a
politticii", ca „politică genera-Ccum o numea, la noi, într-o continuitate e^videntă cu tradiţia aristote-r a
Mircea Djuvara11), ori pur şi simplu ca „teorie generală a politicii" 12.
13.6. La rubrica disciplinelor teoretice speciale, politologul
Ovidiu Trăsnea, autorul clasificării în atenţie I3T , include: <*• (1) mai ve
chea teorie (sau ştiinţa) a statului, născută „prin «dejuridizarea» şi
sociologizarea studiului statului"; =»" (2) şti.'inţa administrativă (cum
o numesc autorii francezi), respectiv teoria ggenerală a administraţiei
(în viziunea autorilor germani), ori pur şi simpplu administraţia publică
(cum e numită, de regulă, în Statele Unite); «=»• (3) ştiinţa relaţiilor ş a organizaţiilor internaţionale,
aspirînd la o e emancipare „politologică",
în raport cu sociologia şi cu dreptul; •*" (4) ş, tiinţa partidelor politice,
revendicată de Maurice Duverger sub numele de stasiologie.
Drept ştiinţă aplicativă generaţia, Ovidiu Trăsnea in
vocă praxiologia politică generală, ca „ştiinţsfă a conducerii politice",
iar cu titlul de ştiinţe aplicative speciale, auttorul integrează sistemului
amenajat discipline politice sectoriale, sau des ramură, precum ştiinţa
administraţiei, ori studiile 15 susţinînd politica*, economică, politica de
mografică, politica culturală, politica ştiinţetâ, politica educaţiei şi a
'"vâţămîntului, politica medico-sanitară etc. Sub aceleaşi auspicii mai
e
ste aşezată, de asemenea, pedagogia politic-ă, asumată ca studiu „al
Proceselor, principiilor şi metodelor inculcării culturii politice . în categoria disciplinelor
politice de yaniţâ (de enţa sau de intersecţie) cu caracter teoretic regăsii: l ( I )
mură t'7 2 / S aU x*»*** POM** ca disciplină sociologică de ra-
a
^ H "^ 0 / 0 ^ /*»« direcţie în antropologia socială le-
ga a de descnerea ş, analiza sistemelor politice din societăţile arhaice- -
3 ştiinţele juridico -politice legate de dreptul conaţional, de drep-
o±7r //V ŞidCCel inte™<io™l> ^ W Poezia politică, ca abordare (d,n perspect.va psihologiei sociale şi a
altor discipline de pro-
duaU " Part !aCUaritătil
dual^ colectivi °r
cţiunii poMce Q
PSiMce ?t
iim
P^ociale ak agilor indivi

«influenţei factorilor psihoza asupra structurilor proceselor pont si „ J ^ S <° grafia P ° liticâ > ca ^Plicare
a geografiei uma-IcuHÎ r r 16 - " P ă m î n t U ' U i " ?n ^Prinderea corelaţiilor dintre
a t n H f T Ş1 C ° nteXtUl ge ° grafiC ' reS P CCtiv în ^ nda *a inter. actmni, dintre fenomenele politice şi factorii geografici.

limitrofe'^' TiP°IOgia 3VUtă ^ V6dere mai înSCrie' închiP de disciP'ine mtrofe de ordin istoric: istoria politică şi istoria
doctrinelor politi-
ce (aceasta din urmă extinsă la sociologia doctrinelor politice) Dovadă în acest sens sînt definiţii ale
politologici, precum aceea a lui Marcel Bridel, reportată de autor - în studiul istorico-epistemologic din
1970 - drept disciplină completă şi specializată, reunind, în-tr-una sau mai multe ramuri, descrierea
instituţiilor politice naţionale, istoria lor, principiile lor ideologice, funcţionarea lor, forţele care le
acţionează, influenţele pe care le suferă, rezultatele pe care le procură si incidenţele lor asupra vieţii
ţării şi a relaţiilor cu ţările vecine şi, tot-astfel, studiul comparativ al instituţiilor şi al faptelor politice
străine, considerate ele înseşi sub diverse aspecte 2\
în orizontul iniţiativei acţiunii politice (captate de polul „A" din schema hexadei „situaţionale") putem
plasa disciplinele ce acoperă studiul actorilor politici, al relaţiilor de autoritate politică şi al raporturilor politice,
precum şi studiul aspectelor psiho-sociale ale politicului, adică: praxiologia politică generală, ca ştiinţă a
conducerii politice; psihologia politică; studiile asupra politicilor sectoriale; pedagogia politică etc.
Cu ontologia politică 4, cu epistemologia politică (preocupată de structura şi de instrumentele
cunoaşterii politice), cu semiologia discursului politic şi cu logica („a-teoretică" a) acţiunii politice 25, dar şi
cu disciplinele ce studiază mecanismele elaborării deciziilor politice şi aspectele acţionale, respectiv structural-
funcţionale ale politicului ne plasăm, în chip firesc, la nivelul fundamentării teoretice a demersurilor politice,
marcat prin variabila „C" din schema analizei „situaţionale".
De coordonata teleologică a modelului hexadic („O") ne putem sluji pentru a plasa studiul ideilor şi al
ideologiilor politice, respectiv istoria şi sociologia doctrinelor politice, dacă nu doctrinologia politică pur şi
simplu 26. Pentru că ajută la circumstanţierea şi contextualizarea fenomenelor politice, tot aici şi-ar afla locul
geografia electorală27 şi geografia politică în general, iniţiată, în Franţa, de către Andre Siegfried.
Ceea ce se admite a reprezenta axiologia politică28 şi culturo-logia politică (ca studiu al procedeelor
prin care acced elitele la valori, pentru a-şi statornici şi a-şi consolida situaţia privilegiată, dar şi ca studiu al
aspectelor culturale ale politicului, în general), respectiv deontologia
Politologia se dezvoltă spre o ştiinţă de sine stătătoare în diferite etape:
V) antichitatea — în care debutează gândirea
despre politic;
VI) evul mediu — se manifestă supremaţia
teologiei în raport cu ştiinţa politică;
VII) în epoca modernă se lărgeşte sfera
problematicii politologici;
VIII)în epoca contemporană politologia cunoaşte
o dezvoltare deosebită şi se conturează ca
ştiinţă distinctă în sistemul ştiinţelor politice.
în studierea aspectului politic al vieţii societăţii o contribuţie esenţială revine şi
filosofiei politice, sociologiei politice, psihologiei politice, istoriei, dreptului etc.
"Dacă politologia studiază problemele generale, apoi celelalte ştiinţe studiază detaliat
numai unele părţi componente ale politicului. Pornind de aici, unii politologi consideră
politologia drept ştiinţă fundamentală^ a politicului, fiindcă studiază legile generale
ale acestuia, pe când alţii consideră că politologia nu poate fi declarată ştiinţă
fundamentală numai din motivul că studiază aspectul politic al vieţii sociale în planul cel
mai general. Ea nu poate fi o ştiinţă mai importantă decât altele care studiază aceleaşi
fenomene, procese numai în mod particular, mai detaliat"9.
Unii autori afirmă că politologia şi sociologia sînt aceleaşi ştiinţe. De exemplu,
M.Duverger susţine că aceste două obiecte au structuri universale diferite, că departamentul
ştiinţelor politice ar privi politologia ca o ştiinţă politică, în timp ce departamentul de sociologie
se socoate ca o ştiinţă sociologică politică, deoarece ea studiază fenomenele din ansamblul
social, comparându-le cu fenomene politice analogice, iar indivizii "îşi modifică orientările
politice deseori în dependenţă de schimbările sociale"".
Teoria statului studiază starul ca instituţie politică, luând în vedere aspectele şi
funcţiile lui.
Filosofia politică este o reflectare metateoretică asupra vieţii politice. Ea cuprinde o
ontologie politică, studiază esenţa politicului, se preocupă de structura şi instrumentele
cunoaşterii politicii, formează o logică politică, analizează limbajul şi discursul politic.
Psihologia politică studiază comportamentele psihologice din viaţa politică a societăţii şi
gradul lor de influenţă asupra unor acţiuni politice concrete, la fel rolul mecanismelor psihologice
în adoptarea deciziilor politice de către elita politică.
Aceste realităţi au determinat majoritatea politologilor să considere politologia drept
ştiinţă fundamentală a politicului, teză justificată de faptul, că politologia reprezintă teoria
generală a politicului, ce se ocupă cu studierea legilor generale ale acestuia.
Reieşind din problemele şi legităţile politologici, putem formula sarcinile politologici:
- studierea proceselor şi relaţiilor politice;
- evidenţierea mecanismului de funcţionare a
instituţiilor politice şi gradul lor de influenţă
asupra procesului de transformare a societăţii,
caracterul acestor transformări;
- fundamentarea ştiinţifică şi expertiza deciziilor
politice;
- studierea activităţii partidelor, formaţiunilor,
mişcărilor politice şi sociale;
- analiza nivelului de cultură politică a
subiecţilor politici (clasele, păturile sociale,
grupurile sociale, naţional-etnice, masele
populare, personalităţile politice);
- studierea problemelor de bază ale relaţiilor
internaţionale, alianţelor, blocurilor ce
activează în lumea contemporană;
- determinarea metodelor optimale de aplanare a
conflictelor politice, crizelor social-politice
etc.
1. Interacţiunea politologiei cu alte ştiinţe sociale
2. Clasificarea ştiinţelor politice

2. Pornind de la faptul că politologia ca ştiinţă are drept obiect de studiu sfera


politică în ansamblu, adică fenomenele, subiecţii ariei de influenţă în
societate, rolul acestei influenţe deţine firesc faptul că această ştiinţă intră în
raporturi de complementarietate cu alte ştiinţe sociale. În special prin
metoda de abordare şi soluţionare a problemelor sociale. Anume plasând
omul în coordonata conducerii, organizării, cercetării, în politologie
apelează la studii concrete oferite de psihologie, sociologie, economie, drept,
istorie, antropologia socială, geopolitica. Astfel accentuând caracterul
teoretic al informaţiei oferite de politologie, această ştiinţă se referă la
antropologia socială mai mult pentru originea şi sursa necesităţii omului de a
se organiza. În acest sens antropologia socială aduce argumentul de
impunere a omului, liderului în comunitatea socială. Politologia apelează, de
asemenea, la dialectică (filosofie), la conceptele, fenomenele, procesele în
coordonata temporală, spaţială, adică la problema geocronometrică studiată
de filosofie. În acestsens p. studiază metodele de cercetare ale filosofiei, în
special metoda dialectică.
Totodată, politologia se află în strânsă corelaţie cu psihologia. Prin faptul că
psihologia oferă studii cu privire la comportamentul individului în situaţii
concrete , despre tentaţiile, orientările, lui psihologice. În acest caz politologia
apelează la metoda la metoda analizei psihologice pentru a particulariza
comportamentul individului.
Corelându-se cu sociologia, politologia găseşte răspunsuri la întrebările de ce
oamenii tind să activeze în grup, de ce se formează partidele, mişcările politice,
care sunt raporturile dintre nucleul şi membrii partidului.
Corelaţia cu economia, îndeosebi cu economia politică, în acest caz
politologia simte necesitatea de a acumula informaţie despre fenomenele şi
legităţile economice, despre fenomenele proprietăţii, a producerii, repartiţiei,
consumului care se află într-o interacţiune permanentă cu actorii politici, în
special cu statul.
Legătura politologiei cu ştiinţele politice, dreptul: Dreptul suplimentează
politologia cu teoriile despre drepturile şi obligaţiile omului ca cetăţean.
Dreptul poate fi atins în probleme de separare a puterii în stat. Însăşi p. la etapa
iniţială în mare măsură se dezvolta în cadrul ştiinţelor juridice, ca şi a filosofiei,
istoriei.
Geopolitica – politologia: se întâlnesc în studiul fenomenelor politice în
raport cu aria geografică. Deci la hotarele dintre geografie şi politologie a
apărut... Astfel p. reprezintă o ştiinţă care demonstrează universalitatea
ştiinţifică prin legături numeroase cu alte ştiinţe sociale. Acest lucru este
determinat în primul rând de multipla imagine a omului. Adică omul într-un fel
este studiat de toate ştiinţele. Nu întâmplător în unele ţări se creează instituţii de
cercetare şi de studiere a omului. Aici se îmbină eforturile multor savanţi a
diferitor ştiinţe socio-umane, a filosofiei, politologiei, antropologiei. În al doilea
rând de interacţiunea strânsă a politologiei cu alte ştiinţe este însuşi societatea
care într-un fel este studiată de toate ştiinţele socio-umane: sociologie...

Alte motive: p. apelează la categroiile altor ştiinţe sociale, care sunt adaptate la
specificul sferei politice.
P. apelează la serviciul metodelor ştiinţifice de ordin filosofic, social,
psihologic, culturologic, antropologic.

Corelaţia câmpurilor de obiect a teoriei politice cu alte ştiinţe sociale:


Ştiinţa politică
11.teoria politică (în centru cerc mare)
12.antropologia politică (mai departe cercuri mici ce se intrsectează cu
cel mare)
13.sociologia
14.filosofia
15.istoria
16.psihologia (pedagogia)
17.culturologia
18.economia
19.dreptul
20.politologia în sens larg.

3. Dat fiind că politica este studiată de mai multe ştiinţe sociale, umanitare şi
chiar naturale, rezultă că ştiinţele politice este un complex de discipline
ştiinţifice. În cadrul structurii ştiinţelor politice, politologia în sens larg, se
disting câteva zeci de ştiinţe particulare, de la 20 pînă la 40. Începând cu
cele tradiţionale (istoria politică, geografia politică, biopolitologia). Din
aceste discipline multe sunt instituţionalizate în discipline academice,
universitare, iar comunitatea politologică care studiază aceste ramuri a
condus la apariţia unor asociaţii naţionale şi internaţionale desprinse din
asociaţia internaţională de politologie. Astfel astăzi sunt asociaţii aparte a
specialiştilor din sociologia politică, psihologia politică şi chiar nu demult a
apărut şi în domeniul biopolitologiei. Ştiinţele politice pot fi un sistem
alcătuit din diverse subdiscipline de ordin politic particular. Acestea luate în
ansamblu formează câmpul general al ştiinţelor politice. În cadrul acestui
câmp un loc şi un rol principal îi revine teoriei politice, adică politologia în
sens îngust. Aceasta studiază politica ca fenomen integral în toate
dimensiunile sale analitice. Apar două întrebări în ce corelaţie se află teoria
politică cu ştiinţele politice în general, în ce constă diviziunea muncii în
teoria politică şi în alte subdiscipline politologice. Răspunsurile la aceste
întrebări depinde de procesele integrării şi diferenţierii cunoştinţelor în
punctele de îmbinare a politologiei cu un şir de ştiinţe umanitare. Aceste
puncte au dus la formarea unor ramuri ştiinţifice interdisciplinare numite
subdiscipline politologice. Toate aceste ramuri îndeplinesc diferite funcţii în
sistemul de cunoaştere a lumii politice. Unele din aceste subdiscipline
politice: filosofia politică, sociologia politică, culturologia politică
elaborează poziţiile general metodice, instrumentele şi stilul analizei
politice. Aceasta rezultă din faptul că ramurile sus-numite examinează p.
într-un context mai larg prin noţiuni cum ar fi universul, lumea societatea,
civilizaţia, cultura.
Al doilea grup de sudisciplini este orientat la acumularea şi sistematizarea
datelor şi faptelor despre evenimentele, procesele politice. În acest caz se
evidenţiază istoria politică, statistica şi informatica politică.
Al treilea grup de subdiscipline este legat de analiza unor elemente aparte a
sferei politice. Aici evidenţiem psihologia politică, etnografia, antropologia
politică. La fel observă legături între p. şi economia politică, demografia
politică, geografia politică, prin mecanisme exterioare de influenţă asupra
politicului.

Toate subdisciplinele politologice pot fi divizate în trei grupe:


4. Ştiinţele politice teoretice – teoria politică, filosofia politică,
sociologia politică
5. disciplinile politologiei aplicative, inclusiv cele care apar la etapa
actuală – informatica politică, statistica politică)
6. disciplinile limitrofe – praxiologia politică, filosofia politică..)

O problemă aparte ţine de corelaţia p. şi sociologiei politice. Unii savanţi,


Duverger consideră delimitarea între p. şi s.p. ca fiind convenţională. Ei folosesc
aceste două noţiuni ca identice. Alţi savanţi – Lipset, le diferenţiază , atribuind
obiectului politologiei mai întâi studierea instituţiilor politice şi a mijloacelor de
influenţă a acestor instituţii asupra grupurilor sociale. Iar sociologia politică după
ei este axată pe studierea legăturilor şi mecanismelor inverse de influenţă a
societăţii asupra instituţiilor politice de stat. Aşa sp studiază mecanismele sociale
ale puterii şi ale influenţei în societate, legităţile influenţei comunităţilor sociale
asupra instituţiilor politice de stat. În cadrul sociologiei politice poate fi evidenţiată
o subdisciplină aparte: sociologia relaţiilor internaţionale.
Cât priveşte teoria politică ca nucleu a politologiei în sens larg ea
acumulează rezultatele teoretice şi empirice a tuturor subdisciplinelor politologice,
se bazează pe câmpurile ale obiectelor acestor subdiscipline.
Teoria politică are două aspecte:
- teoria propriu-zisă a sferei politice
- teoria generală a sferei social-politice – teoria interacţiunii politicului cu
socialul.

PRIN COMPARATIE, SPRE SINTEZA. Pentru a deveni eficienta si operationala, metoda


comparativa are nevoie de concepte operationale, proprii politologiei (sistem politic sau cultura politica,
socializare, comunicare politica, democratic, clasa politica si elita politica, actori politici etc.), de cadrul
teoretic adccvat (criteriile si principiile compararii). Prin comparare devine posibil a evalua entitati sau
evenimente simetrice sau asimetrice, similare sau contrastante, eterogene sau omogene. Rolul comparatiei
este acela de a netezi drumul analizei si a pregati terenul sintezei, permitand astfel intemeierea predictiei, in
cele din urma, a inlesni selectia alteraativelor strategice si elaborarea programelor poiitice, a deciziilor chiar.
In realitate, perspectiva comparatista reprezinta un continuu efort de selectie, analiza, interpretare, renunjare
si afirmare.
Capacitatea de prevedere, de anticipare a cursului evenimentelor si proceselor sociale, adica predictia,
reprezinta o cerinfa esentiala, o conditie a activitatii politice si a cercetarii stiintifice in acest domeniu. Dar
analistul politic si omul politic au motivatii diferite §i actioneaza in moduri specifice in aceasta privinta,
scopurile lor fiind, in Pnncipiu, deosebite. In ce-1 priveste pe omul politic, se intelege ca el pleaca de la
convingerile sale, de la acel ansamblu de reprezentari, idei, principii si judecati de valoare privind natura si
scopurile imediate si de perspectiva ale actiunii. Exteriorizate Pnn anumite conduits, convingerile politice
contribuie la formarea identitatii de grup, lar prin aceasta, la structurarea politica a societatii, la diferentierea
ei socio-politica.
3.2. Funcţia cognitivă

Funcţia cognitivă atribuită ştiinţei politice este, fără dubii, cea mai controversată. Dacă unii autori
de lucrări, tratate, cercetători de prestigiu relevă expresis-verbis locul şi rolul acestei funcţii pentru
politologie, susţinând că aceasta este finalitatea majoră pe care ea o are, şi că aceasta este facilitatea
de existenţă şi acţiunea interferenţă a celorlalte funcţii, alţi autori, se pare că din ce în ce mai puţini în
ultima vreme, rămân încă sceptici faţă de raţiunea şi utilitatea unei asemenea funcţii.

3.3. Funcţia normativ-aplicativă

încercările de a vida ştiinţa politică de funcţia normativ-practică nu s-au bucurat de un consens şi


ele pierd tot mai mult teren în prezent.
Ştiinţa politică s-a dovedit a fi prin excelenţă o adevărată propedeutică a analizei prezentului şi cu
atât mai pronunţată a viitorului.
Ştiinţa, ştiinţele politice, alături de celelalte ştiinţe, şi ale naturii şi ale societăţii se „uită" şi în
trecut pentru a percepe prezentul, sondează prezentul pentru a-şi prefigura viitorul.
Cunoscând realitatea politică şi prevăzându-i sensurile potenţiale ale evoluţiei, politologia
antrenează implicit un sistem de valori în
numele căreia face prognoza; este capacitatea sa de a formula judecăţi de valoare, de a ierarhiza faptele
politice şi tendinţele, mai mult sau mai puţin vizibile, ale domeniului său.
De menţionat că şi cu privire la această funcţie a politologici există astăzi o vie confruntare, unii
susţinând-o, alţii contestând-o pe considerentul că orice evaluare ar fi manifestarea unei pure subiec-
tivităţi.
în consecinţă, concluzia indusă de aici este aceea că: „Dar dacă realitatea politică conţine valori -
fapt demonstrat şi de mecanismul opţiunii politice al individului sau al unei categorii sociale - dacă
evenimentele politice capătă accente axiologice diferite, atunci trebuie să tragem concluzia că şi analiza
politică trebuie să fie orientată spre valori.
încercând să descifreze semnificaţiile fenomenului politic, politologul nu poate face aceasta decât
raportându-1 la o tablă de valori şi, implicit, propunând anumite valori. Cu alte cuvinte, analiza lui va fi
inevitabil critică"17. în genere, acordul, sau interesul mai mare între specialişti se constată atunci când e
vorba de funcţiile teoretică-explicativă, funcţia prospectivă şi funcţia normativă, politică.
Am putea spune că această funcţie decurge din însuşi statutul politologici de a fi o ştiinţă. Adică de
a conţine în ea generalul, cum ar spune Aristotel. Dacă, după el ştiinţa este a generalului, se înţelege că
ea nu poate fi interpretată, nici ca o ramură empirică, nici a se opri la nişte pretenţii empirice, pragmatice.

3.4. Funcţia axiologică

Funcţia axiologică tocmai astfel de evaluări îşi propune, tocmai astfel de întrebări îşi pune. Or, toate
acestea presupun o privire critică, analitică, presupun o răspundere, o anumită maturitate.
Judecăţile de valoare nu se opresc în marginea constatării, a contemplării. Mai mult decât în alte
ştiinţe, în politologic este iminentă o implicare a cercetătorului, o exprimare motivată, legitimată în
sensul taxării acelor rezultate din cercetare în folosul unei invenţii, unei activităţi de înfrângere şi
înlăturare a aspectelor negative, frânătoare în calea progresului, a dezvoltării, a civilizaţiei politice,
civile, democratice.
Bineînţeles, funcţia axiologică nu se poate întemeia pe iluzii, pe himere. Ea implică în mod necesar
o cunoaştere exactă sine ir a eî studio, o comprehensiune cât mai exhaustivă, verificată şi verificabilă.
Ea, politologia, merge pe principiul că numai un lucru făcut duce la o judecată şi corectă şi adevărată.
Demistificarea şi demitiza-rea politologici nu se face prin declaraţii, prin adeziuni căutate, prin formule
retorice, ci prin acurateţe şi rigoare, prin spiritul unei etici profesionale şi a unei autoexigenţe.
Funcţia axiologică este în intrinsecă legătură cu valorile politice pe care le slujeşte şi, la rândul lor,
valorile politice îi substanţializează conţinutul, sau mai exact, îi vitalizează misia ei în cadrul evaluării, al
aprecierii corespunzătoare a adevărului.
Dacă utilitatea şi necesitatea funcţiilor cognitivă şi cea de prognoză au fost şi sunt mai mult sau mai
puţin acceptate de mai mulţi reprezentanţi ai diferitelor şcoli, concepţii, orientări, în legătură cu funcţia
axiologică sau de valorizare, de apreciere, rezervele sau scepticismul sunt şi mai mari, mai persistente.
Se înţelege că scepticismul vine din partea care acceptă numai caracterul empiric, constatativ al
ştiinţei politice sau, şi mai exact, al sociologiei politice.
Funcţia axiologică, de apreciere, presupune implicit recunoaşterea faptului că politologia,
studiind politicul, sub aspectul relaţiilor, instituţiilor, al partidelor, al organizaţiilor, al valorilor
politice nu se opreşte la o simplă şi neutră înregistrare, fotografiere sau contemplare a unui aspect sau
altul, ci, în temeiul celor constatate, formulează şi o judecată de valoare, o interpretare critică, în acord sau
în dezacord cu cele obiectiv-constatate.
Nu există dubii astăzi că funcţia teoretico-cognitivă este un fel de placă turnantă pentru toate celelalte
funcţii. Ea pregăteşte şi facilitează înnodarea celorlalte funcţii în angrenajul întregului travaliu al ştiinţei
politice.
Este cât se poate de adevărat că funcţia teoretico-cognitivă are menirea să producă informaţia
ştiinţifică privind politicul, sau aspecte intrinseci ale sale.
Nu e de mirare că reacţia contrară orientării empiriste nu a întârziat să vină în dezbaterile de
specialitate, să pătrundă în numeroase studii şi lucrări din domeniul politologici.

funcţia axiologică se referă la evaluarea


orânduirii politice, instituţiilor politice, evenimentelor şi comportamentul politic. La etapa
actuală, în condiţiile democratizării societăţii, datorită supremaţiei valorilor general-umane,
sporesc posibilităţile axiologice ale ştiinţei politice ş^i influenţa ei umanistă asupra proceselor
politice;
Specificul ştiinţei politologice determină funcţiile acestei ştiinţe în societate:
- funcţia gnoseologică contribuie la reflectarea
adecvată a realităţii politice, definitivarea legităţilor
obiective, prognozării fenomenelor politice;
funcţia socializării politice — de formare a unei
atitudini civice, a culturii politice democratice a
populaţiei;
- funcţia reglativ-motivaţională — influenţa
directă asupra comportamentului politic al cetăţenilor.
Gradul motivaţiei ştiinţifice a acţiunilor politice
reprezintă indicatorul de bază al nivelului dezvoltării
culturii politice;
- funcţia de raţionalizare a vieţii politice a
instituţiilor politice, relaţiilor politice, deciziilor politico-
administrative, comportamentul politic etc. Se manifestă
drept bază teoretică a reformelor politice şi a
reorganizării societăţii, justifică necesitatea creării sau
anihilării anumitor instituţii politice, propune tehnologii
de aplanare a conflictelor politice;
- funcţia educativă —. ajută la formarea unei
înalte culturi politice şi conştiinţe politice, contribuie la
implicarea responsabilă a fiecărui cetăţean în activitatea
politică.

Во-первых, это гносеологическая, познавательная функция, суть которой состоит в


наиболее полном и конкретном познании политической реальности, раскрытии присущих ей
объективных связей, основных тенденций и противоречий.
Во-вторых, политология, изучая объективные закономерности, тенденции и противоречия
политической системы, проблемы, связанные с преобразованием политической
действительности, анализируя пути и средства целенаправленного воздействия на политические
процессы, выполняет функцию рационализации политической жизни. Она обосновывает
необходимость создания одних и ликвидации других политических институтов, разрабатывает
оптимальные модели и политические структуры управления, прогнозирует развитие
политических процессов. Тем самым политология
С
2ЗД§^!Л^Ш^1™!!^^Ж! поли-
тических реформ.
В-третьих, политология выполняет функцию политической
социапизации^^формирования гражданственности, подитач^ской
культуры населения. Знание научных основ политики позволяет правильно оценить соотношение
общечеловеческих, государственных, групповых и личных интересов, выработать отношение к
существующим политическим структурам, партиям, определенную линию политического
поведения.
В-четвертых, это прогностическая функция. Политология способна дать: О/)
долговременный прогноз одиапазоне возможностей политического развития той или иной страны
на данном историческом этапе; ^представить альтернативные сценарии будущих процессов,
связанных с каждым из выбираемых вариантов крупномасштабного политического действия;С?)
рассчитать вероятностные потери по каждому из альтернативных вариантов, включая побочные
эффекты. Но наиболее часто политологи дают кратковременные прогнозы развития политической
ситуации в стране или регионе, перспектив и возможностей тех или иных политических лидеров,
партий и т.д.
Мировоззренческая функция политологии тесно связана с гносеологической и выражается в
создании целостной картины политического развития общества, осмыслении места и роли
политики в развитии всего общества и его основных сфер, в том числе экономической,
правовой, духовной. Усвоение этого лежит в основе формирования политической культуры
людей.
Сегодня наше общество особенно нуждается в повышении уровня политической
культуры народа, в воспитании у каждого гражданина навыков активного участия в
политической жизни общества, умения правильно анализировать происходящие события
чтобы понять их подлинный смысл и значение в жизни общества и государства,
самостоятельно ориентироваться в политическом мире и успешно действовать в нем. Цена
ошибок в политике сегодня исключительно велика. Чтобы свести их к минимуму,
необходима, в частности, мировоззренческая подготовка всех граждан нашего общества.

Основные типы методов и уровни методологии политических исследований сложились


постепенно в ходе исторического развития
политической мысли. Периодизация развития методологии политической науки может быть
представлена следующим образом:
- классический период (до XIX в.), связанный преимущественно
с дедуктивным, логико-философским и морально-аксеологическим
подходами;
- институциональный период (XIX — начало XX в.) — на веду
щие позиции выходят историко-сравнительный и нормативно-ин
ституциональный методы;
- бихевиористский (англ. Ьепауюг, ЬеЬауюиг — поведение) пе
риод (20—70-е гг.), когда стали активно внедряться количествен
ные методы;
- в последней трети XX в. наступил новый, постбихевиорист
ский этап, характеризующийся сочетанием «традиционных» и
«новых» методов.
Институциональный метод связан со стремлением выявить определенные юридические
нормы, проанализировать основные законы общества, начиная с конституции, и их смысл для
существования и нормального развития общества. Большое влияние оказали здесь воззрения Ш.
Монтескье, Дж. Локка, Э. Берка, Т. Джеффер-сона и др.
В данном подходе основное внимание уделяется политическим институтам (парламенту и
правительству, партиям и избирательным процедурам, механизмам разделения властей и
конституционному устройству). Анализ строится, исходя из сложившихся и общественно
укорененных политических форм. Эти формы или институты, с одной стороны, являются
логическим продолжением и закреплением социальных отношений и норм, а с другой — призваны
вносить в общество стабилизирующее начало.
Сравнительный (компаративный) метод известен со времен Аристотеля, Платона,
Монтескье. Его особенность заключается в сопоставлении двух (или более) политических
объектов. Сравнительный метод позволяет установить, в чем состоит их подобие,
Социологический метод представляет собой совокупность приемов и методов конкретных
социологических исследований, направленных на сбор и анализ фактов реальной политической
жизни. Методы социологических исследований — опросы, анкетирование, эксперименты,
статистический анализ, математическое моделирование — позволяют собрать богатый
фактический материал и на его основе изучить политические явления и процессы. Их преиму-
щество заключается в том, что исследователь имеет дело с материалом, который можно
математически формализовать, проследить тенденцию и корреляцию. Немаловажно и то, что на
основе социологического материала возможно сделать политические прогнозы. В современной
политологии социологические методы получили большое распространение. На их основе
сложилась прикладная политология, ориентированная на практическое применение результатов
исследования, которые в данном случае являются специфическим интеллектуальным товаром.
Заказчиком такого рода исследований выступают центральные и местные власти, государствен-
ные учреждения, политические партии и т.д.
Антропологический метод, который исходит из природы человека, широко используется
при анализе механизмов, институтов

власти и социального контроля преимущественно в доиндустриаль-ных обществах, а также


проблем адаптации и трансформации традиционных механизмов контроля при переходе к
современным политическим системам. Этот метод дает ключ к изучению таких проблем, как связь
типа человека (устойчивых черт его интеллекта, психики) и политики, влияние национального
характера на политическое развитие, и наоборот.
Психологический метод ориентирован на изучение субъективных механизмов политического
поведения, индивидуальных качеств, черт характера, а также типичных механизмов психологичес-
ких мотиваций. В основание этого метода легли наиболее значительные идеи Аристотеля,
Сенеки, Н. Макиавелли, Ж-Ж. Руссо, Т. Гоббса и др. о соотношении личности и власти, о
природе человека в политике, о воспитании гражданина, о том, каким надлежит быть правителю.
Одним из источников современного психологического подхода стали идеи психоанализа. По
справедливому утверждению Г. Лас-суэлла, автора знаменитой книги «Психопатология и
политика», «политология без биографии подобна таксидермии — науке о набивании чучел».
Психоанализ выявляет скрытые бессознательные мотивы поступков политических деятелей и
находит их в особенностях детского развития, в тех конфликтах, которые оставили в душе
будущего политика шрамы психологических травм. На основе психоанализа возможно объяснение
различных типов политического поведения (в частности, поведения толпы, авторитарного типа
личности). Политический психоанализ необходим при изучении процесса политической
социализации, мотивов поведения лидера и малых групп.
Наибольшее распространение получило психоаналитическое исследование феномена
политического лидерства, в рамках которого выделяются два направления: прцхпйиргряфичрркое и
психоис> торическое. С позиций психобиографии корни лидерства надо искать в сфере
бессознательного личности, в особенностях детского и юношеского развития. Поэтому в рамках
этого направления значительное внимание уделяется влиянию ранних периодов жизни
(биографическим особенностям) на структуры бессознательного личности. Достаточно часто при
этом подходе уделяется внимание роли компенсаторных механизмов (путям и способам
компенсации низкой самооценки) и их влиянию на политическое поведение
Своеобразную революцию в политической науке совершил бихевиористский метод,
возникший как альтернатива юридическому методу, в рамках которого политическая жизнь
анализировалась путем изучения государственно-правовых и политических институтов, их
формальной структуры, процедур их деятельности.
Применение бихевиористского метода в политологии основывается на убеждении, что политика
как общественное явление имеет прежде всего индивидуальное измерение, и потому все групповые
формы деятельности она стремится вывести именно из анализа поведения индивидов, соединенных
групповыми связями. Подход такого рода предполагает, что доминирующим мотивом участия в по-
литике является психологическая ориентация. Для бихевиористов политика — это вид
социального поведения индивидов (групп), характеризующийся установками и мотивациями,
связанными с участием во власти и властвовании.
Бихевиоризм сыграл заметную роль в становлении и развитии сравнительной и прикладной
политологии. Именно в рамках бихевиоризма были выработаны основные методы прикладных
политических исследований: 1)статистические исследования политической активности , в
частности исследования , касающиеся выборов : 2) анкетные исследования и опросы ; 3)
лабораторные эксперименты; 4) применение теории игр в изучении принятая политических
решений. В то же самое время неоднократно высказывались критические замечания по поводу
злоупотребления количественными методами анализа. Подчеркивалось, что увлеченность методами
математического и статистического анализа в ущерб качественным снижает потенциал и
результативность исследований.
В рамках постбихевиористского периода формируются и получают развитие такие типы
политического исследования, как структурно-функциональный анализ и системный подход.
В структурно-функциональном анализе за единицу исследования здесь принимается
«действие», а общество представляется как совокупность сложных социальных систем действия
(концепция Т. Парсонса, Р. Мертона). Каждый индивид в своем поведении ориентирован на
«общепринятые» образцы поведения. Нормы объединены в институты, имеющие структуру и
обладающие функциями, направленными на достижение стабильности общества. Цель
структурно-функционального анализа состоит в количественной оценке тех изменений, к которым
данная система может приспособиться не в ущерб своим основным функциональным обязанностям.
Этот метод целесообразен для анализа способов сохранения и регулирования системы,
максимальный же его эффект проявляется в сравнительном исследовании политических систем.
Структурно-функциональный анализ включает изучение функциональных зависимостей элементов
политической системы: единства институтов власти, соответствия их действия (функционирования)
потребностям политических субъектов; выявление того, как реализуется потребность в
приспособлении системы к изменяющейся среде и т.д.
Бихевиористский метод не позволял представить мир политики целостно, не был способен выявить
взаимосвязи различных его элементов. Поэтому в 50—60-х гг. возникла потребность в сис
темном подходе, который рассматривает политическую сферу общества как определенную
целостность, состоящую из совокупности элементов, находящихся в отношениях и связях друг с
другом и внешней средой. С помощью системного подхода удается четко определить место
политики в развитии общества, ее важнейшие функции, возможности при осуществлении
преобразований. Основатель системного подхода в политологии — Д. Истон (США) отмечал: «Что
поддерживает систему в рабочем состоянии, так это входящие факторы различного характера. Они
могут быть преобразованы посредством внутренних процессов самой системы в выходящие
факторы, а последние, в свою очередь, имеют последствия как для системы, так и для окружающей
систему среды» (Еав1оп О. Ап АрргоасЬ т.о 1Ье Апа1у515 оГ Ро1Шса1 5уз1ет5 // Ро1Шса1 5уз1ет .апс!
СЬап^е. РппсеЬп, N. 3., 1986. Р.24).
В основе метода экспертных оценок лежит проведение экспертных оценок специалистами в
той области политической деятельности, по поводу которой ведется экспертиза. Опыт показывает,
что наиболее эффективным является применение метода экспертных оценок для решения
широкого круга неформализуемых проблем политической жизни — выработки управленческого
решения, оценки политической ситуации, прогноза политического развития и т.д. Понятно, что
особое значение для данного метода имеет подбор экспертной группы.
Коммуникативный метод позволяет разработать кибернетическую модель политического
процесса, рассматривая политические структуры как коммуникативные единицы, единицы
общения. Политические взаимодействия рассматриваются как информационные потоки, главный из
которых — политическое решение и реакция на него агентов политики. Последние должны быть
адекватны поставленной в решении цели, что возможно при учете всех информационных потоков,
исходящих от людей.
Метод политического моделирования состоит в исследовании политических процессов и
явлений путем разработки и изучения их моделей. Возможны различные классификации моделей.
Например, по назначению выделяют измерительные, описательные, объяснительные,
критериальные и предсказательные модели.
Потребность в методе моделирования возникает тогда, когда анализ реального политического
явления невозможен или затруд-
-

. С бихевиоризмом органично связаны психологический метод и такая его разновидность, как


психоанализ (3. Фрейд). Психологический метод в анализе политики одним из первых стал
использовать Н. Макиавелли в «Государстве». Он дал блестящий пример исследования субъективных
механизмов политического поведения через анализ побуждений, желаний, страстей, пороков
индивида.
Если психологический метод в качестве предпосылки политического поведения рассматривает весь
спектр психических мотиваций, то психоанализ акцентирует внимание на роли бессознательного в
политической деятельности. Достоинства психоанализа состоят в том, что с его помощью можно
объяснить политическое поведение в терминах иррационального.
Действительно, часто политическое поведение невозможно описать через целеполагание, анализ
идеалов субъекта. Его поступки обусловливаются бессознательным, т. е., по 3. Фрейду, теми
впечатлениями, которые получены в детстве. Всякий раз в моменты эмоциональных переживаний
образы и впечатления детства, всплывая в памяти субъекта, становятся мотивами поведения. Очень
эффективным метод психоанализа оказался при выявлении природы тоталитаризма, деструктивного
политического поведения, политической некрофилии. Это подтвердили блестящие работы Т.
Адорно «Авторитарная личность» и Э. Фромма «Некрофилы и Адольф Гитлер».
Длительное увлечение эмпирическими методами анализа политики, когда систематическое
наблюдение за фактами превращалось в самоцель, формировало обрывочные, фрагментарные
представления о политической реальности. В 50-х годах на волне критики эмпирических методов
происходит становление системного подхода, с позиций которого политика рассматривалась как
целостное самодостаточное образование, а логика ее развития выводилась из всего спектра
взаимодействий политики с внешней средой и характера внутренних связей между составляющими
ее элементами.
Существенное усложнение политической жизни в современных обществах обусловливает
использование комбинации , методов, учитывающей достоинства и недостатки каждого из них. В.
последнее время в политологии возрастает влияние методов моделирования и прогнозирования
политических процессов: построения трендов, сценарных анализов и т. д. Быстротекущие
политические процессы в большей мере востребовали прогностические функции политологии, ее
способность моделировать политические ситуации, избегать негативных последствий принимаемых
решений.
' Как и всякая наука, политология стремится сформулировать свои знания о политике в форме
закономерностей, т. е. объективных устойчивых взаимосвязей, принципов, тенденций. Первые
попытки в этом направлении были предприняты Н. Макиавелли и Ш. Монтескье.

Политология выполняет функцию рационализации политической жизни: политических


институтов и отношений, политико-управленческих решений, поведения и т.д. Эта наука выступает
теоретической основой политического строительства, политических реформ и реорганизаций. Она
обосновывает необходимость создания одних и ликвидации других политических институтов, разраба -
тывает оптимальные модели управления государством, технологию относительно безболезненного
разрешения социально-политических конфликтов.)
Онтологическая функция — первая и отправная. Ее назначение — познание и
объяснение политических явлений и сов такими, какие они есть в действительности. Выполняя
функцию, политология отвечает на вопросы, что такое политика, политические
институты и учреждения, как и почему они возникли, что они представляют собой в настоящее
время, какова их судьба и т. д.
Эвристическая функция. Эвристика — это искусство нахождения истины и новых открытий.
Политология не ограничивается познанием и истолкованием политических явлений и процессов,
а постоянно углубляет знания о них, открывает новые закономерности в их развитии.
Методологическая функция. Методология — это, по сути дела, теория (учение), обращенная к
научным исследованиям. Политология как сравнительно молодая наука призвана постоянно
совершенствовать, обогащать арсенал методов, способов познания своего сложного и динамичного
предмета. Ее категории, выводы и осново-! идеи используются другими гуманитарными науками,
они затрагивают проблемы политической жизни общества.
Управленческая функция. Термин "политика" в переводе с греческого — "искусство
управления государством". Венцом политики выступает политическая (государственная) власть.
Вот почему партии и политические движения ведут столь активную борьбу за политическую
власть. Кому принадлежит она, тот, как правило, решает все дела. Реализуется политическая
власть через государственное управление.
Мировоззренческо-регулятивная функция. Один из основателей международного права
Г. Гроций говорил, что война начинается в умах людей. Можно сказать шире — всякое поведе -
ние, любая человеческая деятельность начинается в умах, в сознании людей. Отсюда вытекает
важная роль мировоззрения, политического сознания и политической культуры в регулировании
общественных отношений. Они образуют интеллектуальную основу, определяющую качество
работы всего регулятивного механизма. От уровня политического сознания и культуры
напрямую зависит политическая активность личности и общества.
Прогностическая функция. На основе познания закономерностей развития политических
явлений и процессов политология способна выдвигать гипотезы, теории, истинность которых
[ться практикой.
Научное прогнозирование имеет большое значение для
в политической сфере, оно позволяет "заглянуть" в будущее политических явлений.
Научные прогнозы будят мысль, придают уверенность в действиях и тогда, когда не полностью
осуществляются.

Функции политологии тесно между собой взаимосвязаны, они друг друга. Лишь взятые в
единстве, в системе, они полное представление о назначении и социальной роли по-
литологии (схема 2.).

Схема 2. Функции политологии

Мировоззренческо
регулятивная

teoria politică, teoria sistemelor politice comparate,


Realismul pol/ teoria relaţiilor internaţionale, geopolitica, politologia, filozofia politică,
Problema dreptăţiiiir'6~ istoria ideilor, doctrinele politice, analiza politică, sociologia politică,
antropologia politică, psihologia politică, teoria managementului politic, teoria politicilor publice, filozofia
socială, istoria politică a lumii etc.Toate aceste discipline formează domeniul ştiinţelor politice
Dintre disciplinele din alte
domenii care sunt, însă, înrudite cu
(sau relevante pentru) ştiinţele politice
se pot enumera: economia politică,
teoria
.- organizaţiilor, teoria jocurilor, teoria comportamentului raţional
(sau a
' - '••••- alegerii raţionale), managementul, ştiinţele administrative,
dreptul (mai
1;
ales dreptul constituţional, filozofia dreptului, teoria generală a
dreptului
"""• " etc.), sociologia, psihologia (mai ales cea a comportamentului
colectiv),
filozofia (mai ales filozofia istoriei,
etica, antropologia), etologia, istoria
etc.
Politologia este, deci, numai una
dintre disciplinele ce formează
domeniul ştiinţelor politice. Dar ea
reprezintă, într-un anumit sens,
disciplina fundamentală, deoarece
urmăreşte sintetizarea rezultatelor
obţinute în acest domeniu, în întregul
său. Politologia aspiră la alcătuirea
unui tablou general al vieţii politice,
al fenomenelor şi conduitelor
politice, al relaţiilor şi sistemelor
politice, al organizării politice a
societăţii, al acţiunii politice.

Politologilor le revine permanent misiunea să concureze şi să


conlucreze cu filosofii, sociologii, istoricii. Integrând unele aspecte ale
disciplinelor respective politologia se situează în punctul de intersectare
a acestora şi prezintă prin sine o ştiinţă multidisciplinară.
La etapa formării ştiinţei politice ca disciplină aparte istoricul
englez E. Frimen fără careva temei a spus: „Istoria este politica
trecutului, iar politica constituie istoria actuală”. Este ne uimitor
faptul, că ştiinţa politică s-a format în corelaţie directă cu istoria. Pag.45
Este evident că există un complex de institute, fenomene, relaţii ce
în mod convingător se referă la societatea civilă (familia, grupul, păturile
sociale, clasele, aparatul administrativ de stat etc.). Însă există şi astfel
de institute care pot fi privite ca componente de bază ale unei construcţii
sau elemente concomitente ale societăţii civile şi ale subsistemului
politic. În acest sens sunt tipice formaţiunile politice ce includ în
componenţa sa diferite grupe, pături sociale, clase ale societăţii civile.
Scopul principal al cărora este de a grupa, cristaliza interesele
conflictuale din societate reprezentându-le în structurile puterii,
transformându-le într-un curs politic corespunzător în cadrul sistemului
legislativ şi executiv al puterii.
Evident, că nici ştiinţa politică, nici sociologia nu sunt în drept să
pretindă la un monopol exclusiv în această problemă. Ieşirea din
antinomia respectivă s-a realizat în contextul formării unei discipline
auxiliare – sociologia politică, obiectul de cercetare ale căreia sunt
institutele, mecanismele, procesele existente la legătura dintre societatea
civilă şi lumea politicului. Pag.47
Filosofia politică prezintă prin sine domeniul sau subcapitol al
filosofiei ce are ca obiect de studiu şi tractare sfera politicului. Scopul
său constituie identificarea binelui şi răului, dreptăţii şi nedreptăţii,

Вам также может понравиться