Вы находитесь на странице: 1из 2

Forma/ Форма IAL09 Anexa nr.

3
la Hotărîrea Guvernului nr. 10
din 19 ianuarie 2010
Приложение № 3
к Постановлению Правительства № 10
от 19 января 2010 г.

NOTĂ DE INFORMARE Pentru uz intern SFS /


Для внутреннего использования |
privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor şi
impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Информация о заработной плате и других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников,
и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат

Codul fiscal 1008602004760 Denumirea contribuabilului SRL Rumagrup


Фискальный код Наименование налогоплательщика

Inspectoratul Fiscal de Stat Balti Perioada fiscală T/2010 N u m ă r u l de înscrieri


Государственная налоговая инспекция Налоговый период Количество записей

Codul localităţii (CUATM)0300 Data prezentării 31.01.2011


Код местности (KATEM) Дата представления

Nr. Codul fiscal al Numele şi Codul fiscal al Suma plăţilor Suma totală a Suma scutirilor acordate pentru perioada fiscală Suma totală a Suma deducerilor conform art. Suma
d/o angajatului prenumele soţului (soţiei) salariale venitului, conform codului scutirii, lei scutirilor 36 din Codul fiscal, lei impozitu¬
№ Фискальный код angajatului angajatului** aferente îndreptat Сумма освобождений, предоставленных за отчетный acordate în Сумма вычетов согласно ст. 36 lui pe
п/п perioada fiscală venit
работника Фамилия и имя Фискальный perioadei spre achitare год согласно коду освобождений (в леях) Налогового кодекса (в леях)
curentă, lei reţinut,
работника код супруга precedente şi în perioada A P M S Sm N H Prime de Contribuţii
(col.7+8+9+10+11 lei
(супруги) achitate în fiscală, lei +12+13)/ asigurare individuale de Сумма
работника** anul curent Общая сумма Общая сумма obligatorie de asigurări удержанного
налога
Сумма дохода, освобождений, asistenţă sociale de stat (в леях)
заработной направленная предоставленных medicală / obligatorii /
платы на выплату в в отчетном Взносы Индивидуальн
невыплаченна отчетном налоговом году обязательного ые взносы на
яв периоде (в (в леях) медицинского обязательное
предыдущем леях) (гр.7+8+9+10+ страхования государственн
налоговом 11+12+13) ое страхование
периоде,
выплаченная
в отчётном
году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TOTAL
ИТОГО

Suma de control
Контрольная сумма (Suma totală pe Notă, col.17)
(Итого по Информации, гр. 17)

* Numărul de ordine se indică în mod consecutiv pe toată Nota, indiferent de numărul de pagini / Порядковый номер указывается нарастающим итогом по всей информации, независимо от количества страниц.
** Codul fiscal al soţului (soţiei) se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie) / Фискальный код супруга (супруги) отражается только в случае, когда работник пользуется освобождением
супруга (супруги).

Conducător / Руководитель

Contabil-şef / Главный бухгалтер

L.Ş./M.IT

Вам также может понравиться