You are on page 1of 18

SolidWorks 1

IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

VI. Ve o osnovnem delovanju

Prejšna poglavja so vam predstavila veliko funkcij, ki so na voljo v SolidWorks. Slede a


poglavja prikazujejo še dodatne funkcije SolidWorks-a.

To poglavje opisuje SolidWorks funkcije na slede ih podro jih:

SolidWorks osnove
Konstrukcijsko drevo FeatureManager
Odpiranje novih in obstoje ih dokumentov v SolidWorks
Izbiranje
Pregled dokumentov
Prilagajanje SolidWorks-a
Skiciranje
Dimenzije
Sistemske opcije

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 2
IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

1.1 SolidWorks osnove

Dostop do SolidWorks-ovih dokumentov z uporabo Windows Explorer [raziskovalec]

Windows Explorer [raziskovalec] nudi naslednje možnosti:

Predogled [ang. Thumbnail image] – vidite predogled SolidWorks kosov in sestavov.


Grafika temelji na orientaciji modela, ko je bil shranjen.

Odpiranje dokumentov – odpre kos, sestav ali risbo.

Povleci in spusti – povlecite in spustite lahko:

Katerikoli SolidWorks dokument iz raziskovalca na prazno podro je SolidWorks


okna, ki ni že zaseden z kakšnim drugim dokumentom.

Kos ali sestav iz raziskovalca v odprt SolidWorks sestav, da sestavu dodamo kos ali
podsestav.

Kos ali sestav iz raziskovalca v odprto in prazno risbo, da ustvarimo 3 standardne


poglede modela.

1.2 Dostop do SolidWorks-ovih dokumentov z uporabo Internet


Explorerja

Internet Explorer ponuja funkcijo povleci in spusti.


Povlecite in spustite lahko povezave, ki sko ijo v SolidWorks kose iz Internet Explorerja v:

Okno FeatureWindow
Nov, prazen dokument kosa
Dokument sestave ali risbe
Na prazno podro je SolidWorks-a

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 3
IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

1.3 Nastavljanje razli nih pogledov SolidWorks dokumentov

Obstaja ve na inov, kako lahko vidite SolidWorks dokumente.

Mnogodelen pogled razli nih dokumentov – naenkrat imate lahko odprtih ve oken,
ki prikazujejo kos, sestav ali risbo.

Ve delen pogled istega dokumenta – odpirate si lahko dodatne poglede istega


dokumenta. Izbira zna ilke v enem pogledu, jo izbere v vseh pogledih. Npr. kadar
ustvarjete zaokrožitev, lahko izberete robove v enem pogledu na sprednjem delu v
drugem pogledu pa na zadnjem delu.

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 4
IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

Delitev oken pogledov – uporabljate lahko kontrole za delitev, s katerimi razdelite


poglede v dva ali štiri dele. Za vsako okno posebej lahko neodvisno obra ate,
pove ujete ali nastavljate pogled modela.

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 5
IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

Podvojevanje panelnega prikaza


Podvojite lahko lo en panelni prikaz, ki je poleg grafi nega okna, obi ajno je prikazano
konstrukcijsko drevo. Lo en prikaz ni omejen na podvojevanje prikaza konstrukcijskega
drevesa, ampak lahko izberete katerokoli kombinacijo prikaza dveh izmed slede ih možnih
panelov:

Konstrukcijsko drevo [FeatureManager]


PropertyManager
Configuration Manager
Dodatni programi, ki uporabljajo to panelo

Ta opcija je na voljo sama ali v povezavi z Window, New Window. Brez da odprete novo
okno, lahko prikažete isti kos, sestavo ali risbo z katerokoli kombinacijo panel. Pri npr.
kompleksni zasnovi lahko:

Prikazujete razli ne preseke kosa, risbe ali sestava razstavljenega ali


sestavljenega
Pregled razli nih detajlov za konfiguracijo
Ozna evanje razli nih predmetov iz vsake panele

1.4 PropertyManager

Mnogo funkcij uporablja PropertyManager namesto pogovornih oken, saj tako ostanejo vaši
modeli vidni namesto, da bi bili skriti pod pogovornimi okni. PropertyManager lahko
uporabljate za nastavitev vseh možnosti. Celo barvno si ga lahko prilagodite.

1.5 Prilagajanje orodnih vrstic

Prilagodite si lahko prikaz orodnih vrstic.

Premikanje gumbov orodnih vrstic – med razli nimi orodnimi vrsticami lahko
premikate gumbe, spreminjate menuje ali resetirate bližnji ne tipke.

Prerazporejanje orodnih vrstic – orodne vrstice v SolidWorks oknu lahko premikate.


Lahko jih vklju ite v rob okna ali pa jih pustite plavajo e.

Hitri menuji

Kadar delate s skico, kosom, sestavom ali risbo, imate preko hitrih menujev dostop do
širokega nabora orodij in ukazov s pritiskom na desno miškimo tipko.
ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com
Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 6
IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

Kadar se pomikate preko geometrije ali objekta v konstrukcijskem drevesu, lahko z desnim
klikom prikli e hitri menu, ki prikazuje operacije, ki jih lahko izvajamo nad izbranim
objektom.

Npr. s hitrim menujem lahko:

Izberete skicirno orodje


Odpirate in zapirate skice
Spreminjate ali si ogledujete lastnosti objekta
Preko pogovornega okna Properties damo zna ilki ali dimenziji novo ime
Skrijemo ali prikažemo skico, ravnino, os ali komponento sestava.
Odpremo komponento sestava za urejanje
Dostopamo do orodij kotiranja in ozna evanja, kadar delamo z risbo
Najdemo objekt v konstrukcijskem drevesu

Opcije hitrega menuja ConfigurationManager

Kadar držite desno miškino tipko v praznem oknu ConfigurationManager, lahko:

Odprete pogovorno okno Add Configuration


Neposredno prikažete zavihek Document Properties v pogovornem oknu Options.

Dodatne opcije hitrih menujev

Na voljo imate še dodatne funkcije, e se odlo ite za uporabo desnega klika in ne menuja. Te
funkcije se pojavijo, e so na voljo:

Delete – izbriše zna ilko ali del skice ali Bill of Material v risbi
Suppress/Unsuppress – prikrije ali odkrije zna ilko ali komponento
Edit Equation – popravljanje ena be, kadar imate v skici vezano dimenzijo
Open – odpre kos ali sestavo preko risbe
Mate – doda relacijo v sestavi
Move component – premika komponento v sestavi

Sprejemanje zna ilk


Na voljo imate ve poti da potrdite ustvarjene zna ilke. Po predogledu ustvarjene zna ilke,
lahko storite slede e:

Desno-kliknete ter izberete iz hitrega menuja


Kliknete ikone v potrditvenem polju v zgornjem desnem robu grafi nega okna

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 7
IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

Desno-kliknite da sprejmete predogled, kadar se miškin kazalec spremeni v .

1.6 What’s Wrong? [Kaj je narobe?]

SolidWorks ponuja funkcijo “What’s Wrong”, ki nam omogo a pregled informacij o napakah,
ki so se pojavile ob ponovni izgradnji modela.
Rde krog z dol usmerjeno puš ico poleg imena kosa ali sestave v
konstrukcijskem drevesu opozarja, da je med izgradno prišlo do težave.
Križec (x) v rde em krogu kaže predmet, ki je odgovoren za napako.

Nekatere najbolj pogoste napake po izgradnji so:


Vise e dimenzije ali relacije – dimenzije ali relacije se navezujejo
na to ke, ki ne obstajajo
Zna ilke, ki ne morejo biti izgrajene, kot npr. prevelik radij
zaokrožitve

Pogovorno okno What'


s Wrong prikazuje informacije o napakah.

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 8
IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

1.7 Bližnjice na tipkovnici

Za dostop do menijev so na voljo bljižnice na


tipkovnici. Glejte pod rtane rke v vrstici
menu.
Glejte tudi pod rtane rke za postavke v menijih.
Kadar je meni raztegenjen pritisk na pod rtano rko
aktivira povezano funkcijo.
Nekatere funkcije imajo poleg napisano kombinacijo
tipk, ki ozna uje bljižnico. Npr. kombinacija Ctrl+N
odpre novo datoteko.
Bljižnice lahko prilagodite tako, da ustrezajo vašemu
na inu dela.

Slede a tabela prikazuje spisek nekaterih najbolj


pogosto uporabljanih bližnic:

Funkcija Kombinacija tipk na tipkovnici


Vrtenje modela
Horizontalno ali vertikalno Puš ice
Horizontalno ali vertikalno za 90° Shift + puš ice
V smeri/protismeri urnega kazalca Alt + leva/desna puš ica
Premikanje modela Ctrl + puš ica
Pogovorno okno Orientation Spacebar
Pove ava Shift + Z
Pomanjšava Z
Pove aj, da ustreza oknu F
Izgradi model Ctrl + B
Izgradi model in zna ilke Ctrl + Q
Osveži zaslon Ctrl + R

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 9
IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

1.8 Tiskanje ozadja

Možnost imate tiskati ozadje, ki vsebuje nastavljene barve. V pogovornem oknu Print je
možnost Print Background kot privzeto onemogo ena.

1.9 Konstrukcijsko drevo FeatureManager

Konstrukcijsko drevo FeatureManager in grafi no okno sta dinami no povezana. Na


kateremkoli lahko izbirate zna ilke, skice, risalne poglede ali geometrijo.

Konstrukcijsko drevo ponuja naslednje možnosti:

Zaporedje zna ilk – spreminjanje zaporedja, po katerem so grajene zna ilke


Ime zna ilk – spreminjanje imena zna ilk
Premikanje in kopiranje zna ilk – zna ilke lahko premikate s prenašanjem v model.
Npr. lahko premaknete izvrtino na drugo ploskev. Premikate ali kopirate lahko tudi
zaokrožitve ali posnetja.
Prenašanje med odprtimi dokumenti – prenašate lahko kos ali sestav iz
konstrukcijskega drevesa v risbo.
Suppress/Unsuppress – prikrije/odkrije izbrano zna ilko

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 10
IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

Dimensions [Dimenzije] – prikazovanje in urejanje dimenzij


Annotations [Ozna be] – filtriranje, pove evanje in nadzor prikaza ozna b z uporabo
mape Annotations .
Lighting [Osvetlitev] – nastavljanje na ina in koli ine osvetlitve v mapi Lighting
Rollback bar – trenutno povrne model v prejšnje stanje
Equations [Ena be] – dodajanje, popravljanje ali brisanje ena b z uporabo mape
Equations .
Jezi ki – uporabljajte jezi ke na zgornjem robu konstrukcijskega drevesa, ki vam
prikazuje trenutno funkcijo.
- Kos ali skica je odprta za pregledovanje in urejanje.
- Sestava je odprta za pregledovanje, urejanje, dodajanje komponent in izdelavo
konfiguracij.
- Risba je odprta za pregledovanje in urejanje.
- V uporabi je PropertyManager
- V uporabi je ConfigurationManager, kjer izdelujete, izbirate ter pregledujete
konfiguracijo kosa ali sestave.

Simboli – preko simbolov dobimo informacije o:


Delih ali zna ilkah z eksternimi sklici. Eksteren sklic je odvisnost od geometrije, ki
obstaja v drugem dokumentu.
Stanje skic (predefinirane, poddefinirane)
Stanje sestavov in njegovih relacij

Ikona Rebuild – ikona Rebuild se pojavi, kadar je potrebno ponovno izgraditi


model.

Lebde e konstrukcijsko drevo FeatureManager – kliknete lahko naslov


PropertyManager (PropertyManager title) ali jezi ek FeatureManager da isto asno
vidite PropertyManager in FeatureManager.

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 11
IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

1.10 Odpiranje novih in obstoje ih dokumentov

1.10.1 Predloge dokumentov [Document Templates]

Predloge so dokumenti (deli, sestavi in risbe), ki vsebujejo uporabniku prilagojene parametre.


Ustvarite lahko kolikor ho ete razli nih predlog za kose, sestave in risbe. Predloga je lahko
prazen dokument ali pa kos, risba, sestav, ki ste ga shranili kot predlogo. Lahko npr. ustvarite:

Predlogo z uporabo milimetrov in drugo z uporabo col.


Predlogo z uporabo ANSI in drugo z uporabo ISO standarda
Osnoven kos, ki ga uporabljate za izdelavo orodja
Kadar odpremo nov kos, sestav ali risbo se prikaže pogovorno okno New SolidWorks
document. Pogovorno okno ima jezi ke, ki vam omogo ajo organizirati predloge, prikazovati
predoglede predlog in nastavljati prikaz predlog za vsakega od jezi kov. Izdelujete lahko tudi
dodatne jezi ke.

1.10.2 Mrežne mape [Web folders]


Mrežne mape so orodje, ki omogo a ve im uporabnikom deliti in delati na SolidWorks kosih,
sestavah in risbah kot na drugih dokumentih preko Interneta. Datoteke lahko shranjujete in
odpirate iz mrežnih map.

Izbiranje
1.10.3 Filtri izbora

Da lažje izbirate dolo ene predmete, lahko nastavite Selection Filter na vrsto predmeta, ki ga
želite izbrati. Selection Filter ponuja veliko opcij ozna evanja.

Npr. ko delate z kosi, lahko nastavite filter da izbira samo ploskve,


robove ali vogale.
Selection Filter lahko nastavite tudi na izbiro referen ne geometrije,
delov skice, dimenzij ali ozna b.
Kadar greste z miško preko predmeta so prikazani predmeti, ki ste jih
izbrali z naborom filtrov. V asih so poudarjeni, v asih pa kazalec
spremeni obliko. To vam olajša izbiro, da izberete samo tiste predmete,
ki jih želite.

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 12
IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

1.10.4 Metode izbiranja

Izbirate lahko s slede imi metodami:

Izbirate lahko tako, da z narisanim pravokotnikom izberete vse zajete elemente.


Izberete lahko skupino tangentnih krivulj, robov ali ploskev ali zvezo robov z uporabo
desne miškine tipke.

1.10.5 Ozna evanje izbora

Robovi, ki ste jih izbrali, se prikažejo kot debela rta, robovi ploskev, ki ste jih izbrali, pa kot
tanka rta.

1.11 Pregled dokumentov

1.11.1 Dinami ni in zasen en predogled

Predogledi vam omogo ajo predstavo teles preden jih potrdite.


Kadar izberete zna ilko, ki omogo a dinami en predogled boste v
grafi nem oknu zagledali prikaz ter dinami en odziv predogleda na
premik miške.

Zasen en prikaz vam prikazuje predogled zna ilk, ki jih ustvarjate.

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 13
IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

1.11.2 Pop-up nasveti [pop-up tooltips]

Pop-up nasvet vam pomaga pri grajenju modelov.


Pop-up nasvet se pojavi z informacijskim sporo ilom,
nekaj sekund kasneje pa izgine. Ta sporo ila
zamenjajo sporo ila, ki zahtevajo potrditev s tipko
OK.

1.11.3 Funkcije srednje miškine tipke

Pri miški s tremi tipkami lahko dinami no uporabljamo naslednje ukaze:

Premikanje vseh tipov dokumentov – Držite Ctrl in kliknite srednjo tipko


Vrtenje kosa ali sestava – pritisnite srednjo tipko
Zoom vseh dokumentov – držite Shift ter kliknite srednjo tipko.

Opomba: V aktivnem oknu risbe, lahko premikate dokument z držanjem srednje tipke z ali
brez so asnega držanja tipke Ctrl.
e uporabljate miško s tremi tipkami, boste morda morali namestiti dodaten program, ki
omogo a delovanje take miške.

1.11.4 Pogovorno okno Orientation

Pogovorno okno Orientation lahko uporabljate za:

Dolo anje lastnih pogledov


Preklop na standardne poglede in dva dodatna pogleda Trimetric in
Dimetric
Spreminjanje orientiranosti vseh standardnih pogledov
Povrnitev privzetih nastavitev za vse standardne poglede

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 14
IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

1.12 Prilagajanje SolidWorks-a

1.12.1 Prilagajanje funkcionalnosti SolidWorks-a z uporabo pogovornega


okna Options

SolidWorks vam omogo a prilagajanje funkcionalnosti po lastnih potrebah.

Jezi ek System options – nastavljanje opcij, kot so sistemske barve in velikost


korakov, ki so shranjene v register in vpliva na vse trenutne in bodo e dokumente.
Jezi ek Document Properties – nastavljanje opcij, kot so enote, barve modela,
vplivajo samo na trenuten dokument. Na voljo je samo e imate odprt dokument.

1.12.2 Priprava na tisk z uporabo Print Options

Izberite File, Print za dostop do tipk Setup, Header/Footer, Line Weights in Margins.
Uporabite Setup za nastavitev naslednjih opcij:

Scale [merilo]
Drawing Color [barva risbe]
Paper [format papirja]
Orientation [postavitev]

Nastavite lahko tudi Line Weights [debelina rt] in Margins


[robovi], kateri se najbolje ujemajo z vašim tiskalnikom ali
risalnikom. Te nastavitve veljajo za vse SolidWorks dokumente,
dokler ne spremenite nastavitev.

Za dodajanje glave/noge pred tiskanjem lahko uporabite


Header/Footer. Opcije vklju ujejo:

Izbira preddolo ene glave ali noge


Pregled izbire v oknu Preview
Izberite Custom Header ali Custom Footer
Izberite Font stil in velikost za izdelavo glave/noge po
meri

Glave/noge po meri vklju ujejo:


Oznake strani
Število strani
Datum
as
Ime datotek

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 15
IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

1.12.3 Skins [preobleke]

V ozadje PropertyManager lahko dodajate slike. Preobleke so bitne slike,


ki se pojavljajo za vnosnimi polji PropertyManager. Ustvarite lahko tudi
svoje PropertyManager tipke. SolidWorks vsebuje nabor preoblek, lahko
pa uporabite tudi svoje slike, da ustvarite preobleke.

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 16
IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

1.13 Skiciranje [Sketching]

V za etnih poglavjih ste risali pravokotnike in kroge. V naslednjih podpoglavjih boste risali
rte, krožne loke in elipse. V primerih boste uporabljaji tudi geometrijske relacije, 3D
skiciranje ter skicirna orodja Fillet, Mirror, Convert Entities, Offset Entities, Extend in
Trim. Dodatni skicirni na ini, elementi in orodja so opisani spodaj.

1.13.1 Skicirni na ini

Skicirate lahko z na inom klikni-vleci ali pa klikni-klikni. e kliknete prvo to ko in


vle ete uporabljate na in klikni-vleci. e kliknete prvo to ko in sprostite tipko tedaj
ste v na inu klikni-klikni. Sistem avtomatsko prepozna na in iz vašega za etka.
Med rtami in loki lahko avtomatsko prehajate s pomo jo tangentnih relacij (samo v
na inu klikni-klikni).
Rišete lahko na mreži z preskokom na mrežne rte in to ke.

1.13.2 Skicirni elementi

Parabola - dolo ite fokus in vlecite, da dolo ite razteg


Paralelogram - dolo ite en vogal in potegnite dve stranici
To ka [point] - kliknite na grafi no okno, da dolo ite pozicijo
Ve kotnik[polygon] - dolo ite število stranic, središ e, premer v rtanega ali
o rtanega kroga ter kot zasuka.
Krivulja [spline] - ustvarite krivuljo z dolo itvijo kontrolnih to k ter z dolo itvijo
proporcionalnosti; prilagodite krivuljo z navedbo geometrijskih relacij to k ali z
uporabo orodja bližnic Moving Frame, Insert Spline Point, Simplify Spline ali
Inspect Curvature.
Tekst [Text] - odpre skico na ploskvi modela, da dodamo tekst (samo pri kosih)

1.13.3 Skicirna orodja

Circular Step Sketch and Repeat -naredi krožen vzorec skiciranih elementov
Construction Geometry - transformira skicirne elemente v konstrukcijsko
geometrijo in konstrukcijsko geometrijo v skicirne elemente
Face Curves - izvozi 3D izoparametri ne krivulje s ploskev
Intersection Curve - nariše krivuljo na preseku dveh površin, ravnine in površine,
ravnine in kosa ali površine in kosa.
Linear Step Sketch and Repeat - naredi linearen vzorec skiciranih elementov
Sketch Chamfer - poševno odreže prese iš e dveh rt
ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com
Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 17
IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

Split Entities - razdeli krivuljo, da dobimo dva skicirna elementa

Mnoga ostala skicirna orodja podpirajo izdelavo, popravljanje in analiziranje skic, vklju ujo
naslednje:

Iskanje napak v skici


Samodejna razrešitev geometrije skice pri tvorjenju kosa
Poravnava rte skice z izbranim robom modela
Samodejno tvorjenje relacij pri risanju skic
Samodejno prikazovanje pomožnih rt
Samodejna pritrditev delov skic, ki jih uvažamo
Prikaz in izdelava rt in lokov z enako dolžino ali radijem

Naslednji nasveti vam lahko prihranijo nekaj asa.

Uporaba okna Modify kot kalkulatorja – dimenzije in


aritmeti ne simbole se vpisuje direktno v okno

Opomba: Ni vam potrebno pisati enot kot so mm.

S spreminjanjem pozicij kot – lahko:


Skrijete koto
Premaknete ali kopirate koto na drug pogled v risbi
Postavite dimenzijo na sredino med kotirne rte
Kliknite na kotirne puš ice da spremenite smer puš ic

S popravljanjem dimenzij krožnih zna ilk – lahko:


Premikate po kotirnih rtah
Spremenite kote polmera v kote premera
Prikažete premer kot linearno dimenzijo

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 18
IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

Prilagajanje kotirnih rt, teksta in puš ic – dolo ite lahko prikaz kotirnih rt, teksta
in puš ic.

Izdelava ordinatnih kot – izdelate lahko


ordinatne kote v skicah in risbah

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si