Вы находитесь на странице: 1из 588

TAHHhlH

OB:m;ECTBA

BC~tX1)n~In\OB1)II BCtX1) CTPAH1l.

~.

Dalla straordinarietA degli etTetti certo pue indursi la straordinarieta, 1& grandezza, l' insistenza delle cagioni; ma'l' intreccio I" l'alterno prevalere lli queste, l' attrazione che esercitano, sfuggono all' analisi, Il mistero precinge la notturna fecondazione. Dai piu disparati sentimenti trae vigore Ill. setta.· Le materie piil preziose ed insieme le menu elette concorrono a formare questo gigante, rifusione ciclopica e tetra di quanto s'agita, ribolle e schiuma nelle viscere sociali.
G. DE CASTRO. (Un crpaaaaro cBolicTlla JlilnCTBii IlOlitHOBYBeCTa3llul)'Ieuie 0 cTpaaHOJll'L esoaCTSt, se.lII'1iu a HenpepYSHOCTUnpU'IHlI'L; HO UXl>CBJl31>, paauaa CTeneHI> npeotita, Jlauill II o(ioJ)~Hoe nparaaenle YCKO.lbSal)T'L BCHEarO OTI> aH&.1I13&. MpaK'L06.ICKaeTl> Taftuy on.1O,II;OTBOpeHiR. CeKTU nO'lepnal>T'L CII.lLIHS'Lcauyx'L upOTHBOno.10lKHLIX1. '1YSCTB'L. CallY. B03BLlmeHnUJI I caMIlli HaSKill OCUOBHLlII I ua'llUa cnoc06cTBYI>T'Lt'L 1 oCipasoBaWJ) aroro raraara, :u;uLlOnU'IecKarOU Mpa'lUaro cutmeuia acero, 'ITO manUT'L,KliDIlT1> 6po.t;llT'LB'L utJlpan 06~ecTBa.) U

~
_

~.

T AiBLUI OBIIlBCTBA
Bt1}Xn B1}HijBl H Bt1}Xn tTPAHn.
"lAP13_A YHILlIMl rEI£PTDP'Hl.

113 Jl A III I!

1<.:.

II. A:X~IATOllOII.

C_-IIETEPEvprr:c_
IIE'IATARO 8T. TUIlOrPA.z.I1I t:. R. A XliA TODolf, AKHTP. IIBP., J;.

Ie 17.

1876.

or

.1 A B &11 HIE. E

n P E .J: II C JI 0 B I E.
BBE,1;EIIIJ<:.

..

1. CMLIC."J'L II eBOllCTBO TaUULlX'L 06~ecTB'L. 2. K.1JaCCB'fHH,aIJ,iJI T:!T1IHJX'L 06rl(eCTB'L. 3. Pe,lIHrio3HLIJI oomecras. 4. Iloraruaecsin o(iU{eCTllR. 5. IJ,'h.u, nO.llfTHQI"CRHX'L o~m,eCTB'I>. (j. Pe.rurioaaaa TailHLIJf o6~ecTBa. 7. CallLlH coaepmeaaaa YMcTBeHHaro lfe.](HI'i;lfecsiit THn'L.

8. Ilpasaau

Br.ICOSaro

paasaria.

!!. ·IIepBo6LITHRII
U CyllJ,CCTHt.

Ry.lhTypa.

10.

Hernnaoe
npaanaa

ylff>Hie 0 npHpO.lt nCTURHaro yseai».

11. OCHoBHua

nosaaaia ApeBHUX'L. 12. h.1I01J'L It'!. 13. CyTL MHCTUIJeCRarO yqeoiJl. 14. naR'L FpaTIi.locL IICTOHooe saaaie. 15. Ilepaoaasan.naa ~yX'L xacrepiu u peaY.lbTaT'L I1X'L yua,Us. 16. Macrepia t!'L aerpcaoansecsoa T01lKII aptuiJl. 17. Ilpoxoaseaie npeAbI,D;Vm;aro. l~. Oruoodpaaie ,'lOrMaTOB'L. 19. Maaoaaaie
lIHCTUlfecRollY ua,D;06uOCTB 8'L TaiiuLIX'L o6m,ecTBan.

VI

KourA I. MlICTEPHI.

,lI;PEBHIH
r. MArH.-20.

Ilpoacxoaaeaie ClOBa: MaMi. 21. ,lI;peBoocTL MarOB'L. 22. 30pOaCTp'L. 23. Ylleaie 30poacTpa. 24. IIosaonenie orajo. 25. Ilpoacxoazeaie CJlOBaDens, BOMi. 26. ' Onoeoos uoceameaia. 27. MBe'L PycTaHa. II. IIOB.!IOOEOIE ~hTP~. - 28. MucTepiu MHTpLl. 29. IIpoIIcxo4£Aeoie EynTa MUTpLl. 30. ,lI;orMaTLIB T. D. 31. 06pJl)J.LI DOCBJI~eoiJl. 32. ,Pe.luriB, npoacmennia on ¥arBsMa. III. BPAHBBLI B rBHooco~BCTLI.-33.lIpocTooapOp;BaJl Btpa B'L HOllio. 34. TaiioLTJI yqeoiJl. 35. BpaKR B BYAAR. 36. ACKeTBSHlr. 37. rBMOOC0«pHCTLT. MtcTa, rp;t cosepma38. .IDCb HBcTepio. 39. BpaH'L H Bpasa. 40. Heaspsxeaaoe AlJM. 41. JIuaraM'L. 42 . .[OTOC'L. IV. 'EroDETcBIJI MIICTEPIH.-43. ,l(peBOOCTLeranercsoa IUIBlIllIS8I\ii: 44. XP8MLI ApeBBsro ErBDTa. 45. Eranercsie zpeI\LI R napa, 46. Butmoee B aayrpeaaee Ylleoie. 47. Eraneresaa MBeO-Ioris. 48. ~eOBSC'L. 49. KpeCT'L. 50. MtcTa DOCBJlII\eoia. 51. IIOPBlOS'L noeaameaia. 52. MRcTepiB Ce ' panaca, 53. MucTepiB Oaapaea, 54. lISBA8. v, IIPEBl'A~EaIJI MueA OB'L IIsB)J.~.-55. Paenpocrpaaeaie erBDeTCSUX'L MBcTepiii. 56. ,lI;iOOHciRHIB BRSXH1IecsiJlMII~ crepia. 57. Ca6asiiicsia aacrepia, 58. K86Bpiitcsia MBCTepia, 59. 3.!1eBSoocsiJl MocTepiB. 60. ,lI;BepB BS'L pora 0 CJI0BOBOitBOCTB. 61. OT.toeoie 3.'1eBSDBCSHX'LTaHOCTB'.L. 62. TecMotPopiu. 63. ntJlL rpelleCSBX'L JluCTepiA 6oJIi>e BpaBCTBeBB8JI, dlll'L perariosaaa. • VI. KBTAilclua B JlDOOCSIa JlBCTEPIB.-64. KBT8itCBL!IxetacIJHsua. 65. Baexeaie B'.LBHT8icsiJl JlBcTepiB. 66. IIapUJelL KelKAY6y,uiitCKBIIB H PHIICBO-S8TolullecsHIIB 06pJlAaMa. 67. .[8Y- Tse. 68. HOBtilmiJl BBT8itCSia 061I\eCTB8. 69. JIDOBCSia KBcTepiB. 70. JIDoBcsoe YlleBie. 71: JIU8.

YII YII. MESCHEABCSIJI D nBPYBIABCSIB IIHCTEPID. - 72. Kopeaaae ZBTeJlD AKepDsD. 73. MescDs80CsiB ()OateCTB8. 74. JKeCTOKOCTLlIescDs8BCSoi peaaria, 75. Ilocaameaie B1> aacrepia, 76. Boasmia KBcTepill. 77. qe.lloBi>lJeCRiB zepTBonplloomeoiB. 78 Ooseseale B1>OSpOB8BJIeOOhlJl R02&D. 79. Ilepjsiaaesia IIHcTepiB. YIH. ,l(PYO,D;LI.- 80. APYII;U.J, M8rD 3ao8)J;a. 81. XpaMLI. 82. MtcTa noeaameaia. 83. 06PB.JJ;LJ.84. ,1(OSTpDBLI. 85. IIoJ1BTneCEaB B cY,D;e6oaJIBJI8CTL. 86 • .iKPH~LI. 87. Y BIIUO4Keoie. IX. CSAO,ll;OBABCRIJI MBCTEPIB. - 88. ,u;POTTLI. 89. 06pJliJ,LI. no. AORaaaTe!LCTBa 8CTPOHOMBlJeCSaroaaaxeaia. . KOBrA

II.

8MAHAU;IOHHCThl.
I.

II.

KABBAJlDCTBRA. - 91. Eanpeaexoaaeale. 92. Ea paaBUTie. 93. BpeMB aoaaaaaoaeaia s866a.IBCTHRB. 94. Koors IesBp8X'I1. 95. PaSB6Ie pO,D;Llsa66uBcTBSB. 96. Barsaia IeseseB.IIJI. 97. Oorsopeaie Mipa HS1>aasero, 98. Pacnpocrpaaenie sa66aJlBCTBlJeCSBX'L H,D;eit rBOCTHSH.-99. XapSSTep'L rBocTH~BSMS. 100. ,II.OKTPBUbi. 101. PasBDTie, raocranaeaa, 102. ,l(YX1>rBOCTB~DSMa. KBOU PE.,'IBrIH

III.
JIIOBBH.

CLIBL! B,JJ;OBLI. 103. Ilpoacsoazeaie peraria .11106BII. 104. Msoec'b. 105. MsoDXeBBM'L. 106 • .iKB3BL Maoeca. 107. YCOtXH IISOHxeHSMa. 108. ,u;OSTpUOLl. 109. Pacnpocrpaaeaie peaaria .111068&. II. BECEJI.U OAYSA. -110. Ilepexors OT1>ApeBBDX'b S'b COBpeMeBBLlM'b DOCBJlII\eBiaK'b. 111. ,u;yX'b,B;peBBBX1> TaiioLlX1>
I.

VIII

06~eCTB'It. 112. ,lI;yX'It cOBpeHeOOLlX'Ito()~eCTB'It. 113. TIPIIsaaa B yCUtXH epeea. 114. YCBlia B ariaaie epeTHKOB'L. 115. AJlb()Hroil~Y. 116. Ylleoie a.u6BroA~eB'L. 117. IJ;t.m a.lb6nro11~eB'L. 118. Peaaria Tpy6aAYPOB'It. 119. 3aTPY;J;aeaie OOOBT£, py6aAypOB'It. 120. Iloasia Tpy6a,lYPOB'L.121. T CTeoe8B y Tpy6a,'{ypOB'L. 122. Cp,Y .'JI06BlI. III. Y TflmEO IE.-123. Ifcropaaeeeia opulli;qauiH. 124. ,lI.os-

rpaaa
IY.

npasaaa,

PLl~APcTBo.-125. Ilepaoaasaasaaa ut.1L. 126. Pauapu soeaase aOOCTOlY peraria .U06BlI. 127. Ilpasara D AOI£TpU8Y. KourA

IV.

1I3MAE.,lIIIThl.
I.

II.

III.

JlOjitA HYAPOCTB.-128. PaS.lBlIOLlB ceRTLI, npoacmemria on HaOBxeOSlia. 129. TaiioLlB ,lI;OltTPOOLl OC.'JaMUSMa. 130. KaO,llB,ltaTY. 131. .1KeCToRocTbBa6el£a Beceaaro. 132. 1f3Mae.llITY. 133. Y1Jeoie KaBpCKoii .'lOatH. 134. Y crrsxa yqeoiJI. AccAcBoLl.-135. Ocaosaaie opseaa. 136. Hriaaie Xacaaa, 137. Ylleoie opzeaa. 138. Ilpeaaaaocrs noc.•t;J.oBaTe.leit 139. Boo6pazaeMLlil pd. 140. I-~poBOilia;rHL1iiX8pasreps Xacaaa, 141. Eme UpUMtPLl OpelRHOOCTIf B'b uoC.'lt).oBaTe.'IJIX'L. 142. Xpacriancsie rocyrapn B'L COlOst C'L Aceacaaaxa. 143. Y nasroaeaie cenru )'PY3Ll.-144. Ilpoacxosaeaie ceRTLl .lPYSOB'L. 145. )"'i(>E1ie. 146. Heaasnia cO()L1Tia. nOBrA

V.

PUII;APII XP Al\IA.
147. Ocuouanie op.teaa, 148. YcntxB opaena. 14~. Ouucauie 80MlIilU,WPCTB'It. 150 06BBoeHie OpOTIIB1> opaeaa, 1;) 1. 3aro-

IX

BOPIJ OpOTIfB'L opaesa. 152. Baaaaaie, osaesaeeaoe BeJIBROllY aacrepy. 153. 06BBoeoie npOTBB'LTaMD.lIiepOB'L.154. COl&zesie pLl~apeii. 155. .HKOB'L MOJle. 156. TaBOCTBa raauriepoas. 157. Xpall'L 0 nepsoss. 158. XpaM'L, CRMBO.'l'L CBBToro )J;yxa. 159. Yqeoie TaMOJliepOB'L. 160. ITocaameaie. 161. O(hBcoeoie nopjraaia specra. 162. TaMDaiepa, npoTBBoBKIf nans. 163. Ba4floMeT'L. 164. IIoc.1Ji;J1crsia nazenia pLl~apei xpaaa. 165. CBBSL C'I>4flpaoR-M&COBCTBOM'L.

noorA BO.lIbHhlE
I.

VI.
CY,lI.hH.

II.

CBBmEOOblE BEMLI.-166. Ilpoacxoazeaie B ~tJlb yqpeatzeaia. 167. l1.0.llEnOCTOblB JIB~a. 0 opraaaaania, 168. HSLln B npasaaa OOCB8meOBLlX'L.169. Ilponeaypa, 170. Hcno.lIaeaie nparOBOpOB'L. 171. Yna,l(os'L yqpezAeois. 172. ITo~tJyii ,1ltBLI. ,BeaTH IIao.1B.-173. Xapasrep» oomecraa. 174. Hanpaareaie H yqeBie. 175. CBtdoiB cooemeasaa, O,D;BBM'L IIC ~B.JiiicRHM'L DeCaTeJIBM'L.

!\BUrA VII. A.lIXMMI1KH. I • .<LIXBMHRH.-1i6. ACTpOJIoriB eCT!>, IIOateT'L 6blTL, TaitBaa epees, 177. KaKaM'L 06pasOM'L acrpoaoria npamra B'L yna,l\OK'L. 1i8. Bsaxeale aJJXHMiH B'L BayRt. 179. TUBR rypa, 180. l.(t.;m aJJXBlliu. 181. Hcropia SJJXBMill. 182. 06psUJ,BRU aUlIMHQeCKarO SBLlBa. 183 • .lIaQBaB cy)(b6s aUBMBBOB'L.

x
II.

PosEBKPEi~EPLt.-184. 3acJlyrB Pos~mKpei~epOB'D. 185. Ilpoacxoaxeale o()~ecTBB COMBBTe.1lLBO. 186. IIPOBcxozAeaie aaaaaaia, 187. CBt,ll.toia 0 BBX'D CaMBX'D.188. IIoaTBsecsie BIiiIMLtCJlLIPeaeaspeanepoes. 189. IIpeycniulBie D yaasroaeaie Poseaspeaaepoe». 190. IIepeXOA'D K'Dq,paoRlIBCOOBM'D •

R,HBrA

VIII.

<I>PAHK-MACOHhl. ,lErEoAA 0 XPAMfl.-191. IIpeAKU Xapaaa. 192. XBpaM'b, COJlOMOO'b ~apB~a CaBcsaa. B II. IIpouCXOZAEOIE nPEAADI8.-193. Ilepsae MBCOOLt. 94. 1 Ilepioaa q,paoK-MacoocTBB. 195. cI>pauK-MacoBcTBOBLlTeSaeT'D DS'DMBOrDX'D BCTO'lOBKOB'D. III. Y CTABLt H O()LtIJAD. -196. Ilepeseas YCTaBOB'D. 197. MacoocKie O()Lt1JaB.198. Macoocsaa as()ysa. , IV. JIoZA.-199. Bayrpeaaee YCTpoicTBO JIOZH. 200. II(:dimaa JIoza. 201. nOJlJleria 'IIIBOB'D. 202. OTKpLtTie JIOatu. Y. Hacroamee B nOA)l.ilJlLBOeMacoucTBO.-203. Paarasie Mez~ uacT08~UM'b H nO)lAt.lLOLtM'D MaCOOCTBOM'D. TOJILKOot~ 204. ROTOpLteo6psiJ.1iiISaCJlyzHBaIOT'D oeodeaaaro yuoaaaoseala. 'fl. 06paALt nocBa~EoIB.-205. YqeOUK'b. 206. IIoJlMacrepse. 207. MaCTep'D. Psaesaes 06'b y()iiicTBt XUpSlIS. 208. 06ucoeoie zereaaa. 209. IIoAoBTie OSUPBC&. 210. n.llaMeotIO~all sBtsAa. vn. CBB~EOOAH KOPOlEBCIUH APRA.-211. qBOLt: 212. 06ps.!l.liiI. 213. Ilpoxoaxeaie sepeas DORpLtBBJla. VIlI. BEJlHSIi BSBPABoLul PLt~APL ItA,'I;omA.-214. CJlOBO Ka,ltOm'b. 215. IIpieJl'b B'D CTeneOL. 216. Taaaeraeasaa JtcToB~a. 217.' Oess cTyneoeil. IX. I"oaaL P08EOKPEil~EP'D. - 218. Oraasie on P03eBspeil~epOB'D B paSHOpO,ll.BLtaaasaaaia. 219. KOJlJleria sa1••

XI IIpieM'J. B'J. oepBylO xpa~fBBy. 221. Bropaa XpaIlBOB.. 222. Ilpieas B'J. TpeTbIO xpaMBoy. 1IB3PABlICKAH BJIB MEMII>IHCKAJI CBCTEMA.-223. ABolIaJia B'J. MB3paDMcKoll'J. yCTIBt. 224. Y 'Ipell\~eBie. 225. Ilcropia D YCTPOitCTBO.226. 06pJJ,il,f,JD npa3ABBsB. 227. }'IeM<piHcsiu YCTaB1>. HOBLlE PLlD;APB XPAJu.-228. Ilpcaexoazeaie. 229. MBDYLlH CoBCOR'I>BeJIBRBX'J.lIaCTepOB'I>. 230. Bosoeaoaaeaje Op,1I;eo8.231. JIeBDTBROO1>. 32. 06PULI nocaameaia. 2 c{lPAD&-MACOBCTBO B'J. AUr.11IB B mOT.1JAn;UB.-233. tl)paBK-lIaCOOCTBO B'L AorJIiB. 234. <.[Jp&SK-MaCoocTBO B'L mOTJIID,dB. 235. HOBoe 4>pauR-MlconcTBo. <PPAOJ(-MACODCTBOBO tl)PABn;IU.-236. Bseaenie BO<.[Jpaouiro. 237. KaBaJIep1> PaMsaii. 238. <.[JBJIOco<pcKie YCTaBLl. 239. I'epnors Illaprpceia, hJIEPMOSTCKIH SAOBTYJI'J. B CTPorOE nocnmAOIE.210. Bziaaie ieayaroas. 241. Orporoe nocaymaaie. E O.1flE .m HPOROE DO;.nmABIE.-242. Opraaaaanis 60JIte maposaro nocrymaaia, 243. CoOPLl B'I>repMaOCKIfX'LJlozaX'L. 2-1:4. :U;uoOeD,!I,Op<PcKiii YCTan. 245. A4>pusancKie crpoarera, BIIJlLl'EJII>MCB8ACKlli KOOrPEC'L.-246. Pas.'HIIJBLle KOOrpeca, 247. Ilpeaia B'J. Bu.1IbreJILMC68,d. 248. PesYJILTaT'J. OOB'L B

zoaa. 220.

x.

XI.

XII.

XIII.

XIV. xv.

X\'I.

corxamenia.
JIAcoocTBo B HAnOJlEOHBSM'J..-249. MacoBcTBO nOA'L [lOKpOBHTeJlbCTBOM'L HanOJeOo8. 250. Paoupocrpaaeuie f_[lpasK-1l8cODCTB8.251. Pa60JIilocTBo B'L 4>paoK-ll&COOcTBt. 252. ADTB-D800JleOBOBCKoe4>p8BE-Macoo~TBO. XVIII. 4>'PABR-MACOOCTBO, PECTABPAn;IJI B BTOPAJI HliOEPIJI.253. 06xn;ecTBo «Boapoareaaaa <.[Jpaon;i.u. 25--1. Ilonoecsoe UpoTHBoAiliicTBie lIaCODCTBY.255. IIoJIHTH1IecKoe OH'ITOZeCTBOMaCOBC!Ba. 256. «ppaBE-M8cOHCTBO Hanoaeoas III. B 257. Iesyaresia BOTpurB. XIX. 4>PAOK-MACOUCTBO B'J. HTAJIIU.-258. IIpB'IY)lJIBBLlJl lIa• coacsia o6Jn;ecTBa. 259. lIuIOlIBOaT!.1 B'I> HT8JIiB. 260. CPpaHK-M8cOBCTBO'I> HeanoJI'lJ. 261. IIo)lpo600CTu 0 )lOKyB
X\'II.

XII MeBri;. 262. cI>PSBR-M8COBCTBO D'L BeBeI\iH. 263. YOlIme-

nie npa Hauoaeotrs. 264. cI>p8oR'MacO~CTBo HaCTO'fII~aro speaeaa B'L IlTaJJiH. 265. Ilorpeoaocrs B'L pe4>opHt. xx. KAJIOCTPO H 267. ErHnETCROE ErlIneTcKiii HACOOCTBO,-266. YCTaB'L. 268. atlISOL

Hariocrpo. aoaoraaaaie.
XXI. IIPIEMOOE 270.

ltaJiOCTPOBO saM1>T&a,

HACOOOTBO. -269. 271.

IICTOp01JeCRan CTeneBH. IJPOHCX03t~eBie H

Opraaaaania.

IesYHTcRilI

XXII. )1;B¥nO.'IOE HACOHCTBO.-272.

aanpae-

aeaie. 273. Ilepasa 06~ecTBa 060BX'L nOlOB'L. 274. ,lJ,pyria 06~eCTBa 060ox'L nOJJOB'". 275. IIopo1JBLlJl ABynO.lILlH
06m.eCTB8. 276. XXIII. PJilI\8PO H BOM4>LlpOSJiI. 277. )1;OIlL!Iacona, 4>PAHK-HACOBCTBA. 278. IIPECJ'II,lJ;OBAHIE

Ilpasaasr

roaeata.
lISAaBi.ll.

279. IIpHHtpLI

nparscaeata.

280. AOTH'HacoHcRiJl PaCKO.1lbBUqLlf B'L

XXIV. PACKOJJLBH1JLH XXV. PACDPOCTPABEOIE

"'vOTABLI B CEKTLI.-281. 3a6aBo8J1 CTeneHL. OPAEBA.-283. 284.

YCTaBLI H eeKTLI. 282.

4_)paBK-.acoBcTBO

Hcnaaia
285. CTBO B'L

Ileprjraria.

cI>p8BK.MacoocTBO D'L Poccia. 28G. cI>paHR-:MacoB-

cI>paoR-MacoHcTBO B'L illseftI\spiH.

Illsenia II IIo.llLmt. 287. 4_)paoK-MSCOHCTBO E'L I'epaaais. 288. cI>p8BR-MacoocTBO B'L TYPI\ilI) Asia, A4>PBKt H Oseaaia. 289. cI>paBK-MaCOOCTBO AMe8'1
rOJl.1JSoAiH B PIIKt .. HH1JT03tBOCTL Tm.eTOLlJl IIycToT8 IIOl'L
,1

XX"I.

oOB~ilmAro

4>PABK-HACOHCTBA.-2!)0, 4>paBK' MaCODCTBa.291. MacOHCTBO Be pacH&COBCTBY He MaCOBCRaJl

DpHT8SaBiJl

BOBtilmsro 293.

HaCOBCRBX'L 06PH,lJ;OB'L.292.

IlpOCTpaUJleT'L nososniit. CH.1ly. 294.

TSK8J1 sa~aqa

Y na,ll;0 K'L

MaCOBCTBS. 295.

ureparypa.

II P E JI. If C JI 0 B I E.

~IBoro aerosrs, co6paTh poio

JtT'L

TaHBLUI OCilIleCTB& CiLlAH 06aJITe.1JbBLlM'D npeaH AaBBO JI HaMtpeBa.'ICJI KOTOPLl8 M04i.HO CiLl.'10 nct cnt)I;imiJl,

oplIB.'1eaSBmHM'D Moe saaaaaie, B'D JICHOe ~i)JIoe

nosepnayrs

113'DMHOrOQUC.'IeHOLlX'L, qaCTO OT,lJ,a,leOHLlX'D, 00a. HCTOfJOHROB'L,0 JIIOCiouLlTHtiimeli TtX'!. TaHHLlX'D yIJpe4R~eoiBX'L, 061I1ecTBeOHLlX1>, KOTOPIilll

COBctM'D oe),ocTyoOLlX'L

cropoaf acropia '1e.loBtQeCTBRpeaucioanuxs, UO.IHTUIJeCKI1X1> II Omaso,


samers .180t. no lttpt 6o.1te JI oe npase.n. ysaaaaie oa

cy-

U~eCTBOBa.'1H caMLlX'b ~peBOllX'b BtROB'D H,1J,O cs namero apexena, eme B1> OOPUOK'D H He pIl3pa60T8.1'L ,1;06LlThIX1> MaTepia.'IOB'b,Kor,J;a B'L 0603ptoin

Athenroum'a (:1-; 2196)


CIIOLOPa. ;J;e-I:acTPQ, ee; 00 see lI3-

«II

Mondo

Secretes

cs KOTOPhIM'Lnosaase

.a

BMi:.lJ1>Y,!I;OBo.lbcTnie BCTp1iTlITbCJI B'b MIl" II coaqa.lIa ,lJ,YM8.1'D nepesecra ooa XOTJI JI U OSqaJI'L BY4RHLlM'L C,lHmROM'D Mooroe an-

BhIOBCaJl'DKHury roro,

Kaa'D OO),BBraJJaCLM08 paoora, nepeeorsnsa,

ee B'b KaqeCTBt

opIlOHMaJlIJ. xapasreps

u Ciod;e caMOCTOJlTeJLHhIH.

Maoroe

JI aamers H nOqTB

BLllIyCTlITL H3'D OpUrOBIJ.UOarO OpOIJ3Be,lJ,eHill,0POBoKoYTsro BtCTOhIlt'b nO.IBTB"leCRBM'D asnpanreniear, qaCTO Be Jlyqme

COHCXO,'J,OTeJlLBarO 1t'L paSOhIM1> BTa.!IL80CKBM'L OO.1[lJTOqeCKOM'L

napriaes,

pss60ftBOQeCRlIX'b maess.

Clt;J,OB8JO op06aBOTL Moo roe crasnrs aaao

US'L HCTOqOOKOB'b, npeaajmecmeaao

fJiftCKl:1X'L II HtMe~KBX'b, HeosBtcTHLlX'b HTa.lILHHcROMY nacare.no. tiLI.IO upBBeCTO as ,'J,pyrIlx'L HaKOBe~'L, OCHOBaoi.8X'L II 00B'D OBOM'DCBtTt' qOTaTeJJHclt,lJ,OBa.m 00-

"ltIj1iiil"~.~,.
,t;ft'PQ¥..I", _~

.__ '" 0 .... ,., ICy- ,_,., ~ b 8Iha IlpefjtJ·eIIi ••• B AODG.laeBi81111 OTAUu1. fi idUullCllQ'O qparutua, Be pilABO 'eocT&s:IUlQlIlIl l\Ulila so....
...

t"ijqP,

., JPW•."..

hag, Huep .... BaIlU8BrQs, Bara68TS; tan

IIIott&Pa.

eBDOpoll'lr

_ ..Ita--

etoISe!80

npo.neA8BiI; Gone roro: IIpOIf8BeAece6i CUIiII Beau OTten 0 Tabun oCSm,eetIIILD, .. aterian B'Io ABr.ri., ~s~., rep.asia BI. BUD •• BeeJ 'lTb IIIU1BC1BO DO MOlly Dp8AIIMJ B'i &Tan 'Iewpen D~OBIISt. t1'pIUlU'lt EBpODllr GU.lO DpooKO!ptSO .&01) B DOUJ.I.IO .aftpiuo .... Ha asr.lile&OJI1..oUd atn anero, 'lib .or.lo Ga COJlepSnaT. n DB."; B81 .. a, BBAUIl&8 n 1836 r., 1IaP.l80fi HalT8n:cSecret Societies of the Middle Ag~) Opll'88&1'aaro
n

.PCYp6IIuro ~~a,
Bi8,
lUII)'lUJII,ILl'O

C'f",a, 'fPYA\,'f8118p' DpelCTUlBDliI1 aar.ailcsol nJ6.tB&~, • COSPUHft ... OC8OBBO' .aoroe B'8" CJOero
OAB'SO

.oan

!Ito..

lUuaTl.

DpaBO

sa

AO-

acero 1J8TRpe oGoteCTB&. 2Kua. BaBle.. nO.l"J 8'1. IIOU,. DOC.!iAOBrIt 8Ii1B.COB'L, :B npB6&BIU1I J1. Pf&ODIC. B?Opol UCT.r DOA OBa em;e ae SItSapuac, B .Ie..... a J BaA.TeD, BtCISO.lL~ SOBill.'i OTAil.ton, fi ~ep61t .eT0AI1IeCBOllf pacopeAiueBilO, • rieKO.lLBO A06&IRJtuuIn IlOAP06BocTel, S& ocsoBaBia Cri.dBH, C06paBHYI1> BO apeu erpaBCT80BISii qbaro ron. DO IlTuil, M npeUM!I'*'CfM1J CTpui TaIBlIl'!. OOIQ.ecTB'L. Jlm6oaaaTuulI1 UTaTe.U, KOTOpy. UO&e.1&eT'1t DO,lpo60ilmu~ cri.... Bil, .OS8'J"l, CDp&BIT&CIB C'J, CDRClOn oolillsesil,

oCSu.aen

o6oalalJeuux'i ft aa'lU" ~of Bura; • Be IOTiln. 81rpoKGaN". "sera IIiIBOC"'B, on BOfOplilX" 88,l&Bie AOctBr.lO Ga otn.exa QBOe DpoTBB'i B&CT0811l&1'O, qlTaTen .110attn G8n yripes .., no BOlita ace, ... se ... I8.lO&eSS08, eeaoBallO lIa JlOoro'llC.l80Biln C'L aBTOpyetOIl"lo, • dCCKIS'!.
CBldiTelDCTB&J:'i

,lIo.lell

:lOTB OTBOCBTUtJBO 06~ecT8'Lt

KOTOrUU'L ce-

llae
TOp".

CYlIJ.ecTBo8&uie 8&BBc1uo on
DOTOJlY, B'!t .B,.U"

cozpa.eBU

OCTOpoaBOOTII, OCTaBJS.lB 8&

TeARy, I &0co6olO

xv
US'); MOZOO Meote OBCbMeOHLIX'); J{OSaSaTenCTB'L,CTapOHBas 00MilTKoe opBMtHeoie: rOBopsa BMteT,); ocooeaao < What

is hits is history, And what is mist is mjstery.»


cqTO B'1. ~'tJlb OOUaJlO, ro aeropia,

A
~aBis

rAil

TYMaH,);, TaM'); TaBOa.)


\

HasOHe~');., 8 TO BMils B,); BOAY, sro Tpe60B&.I'J. czaTaro 8 saMtllaBis, SBeBbeB,);. o6m8pBOCTB Ope,ll;lleTa noacaeaia pBllecsox');

06'l>eM'); aaeroamsro

88-

BBJlOZeHia 4>asTOB');-OP8 8 BBO,JJ;BJI,); 008C&Bie B,);

rpoMaAHoit AJUl

TO.lbSO TaKis

SOTOPLlS oSaSLlBa.lBCb BeBs6tzoLl

Y8CBeBis TeMOLlX'); MiJCT,); 8.1a nonoaaeaia

BeAOCTaIO~ax'); BCTO-

OI.

nepsaro

BBrJlS,JJ;a OZeT'); oosasaTbCS, liTO HtSOTOPLlS 06M BKJllOlleOLl B'L 9TO o8,JJ;aoie,&aK,);CTaAoLl8) MIlCOBLI. qJleBLl TaAHLlX'); 06~eCTB'I> He Moryn BaM'b

~eCTBa aenpasaasao o6~ecTBa; DMtlOn HanpoMtp');,

06L1KHOBeaiJl SaJlBUTb 8TO BceMY CBtTY,

• BOSpaSOTL, O,JJ;BaROB OABB,); MaCOO'bHe COIITeT,);CTLl,JJ;OM,);Be B 0 no608TC8 B8SBaTb ceda MaCOBOM,);; HanpOT8B'L, OB,);8T8M,);rOp,ll;BTC.II B rOTOB,);Tpy6aTb 0 TOM'b BCtM'b a K&Z,JJ;OMY; C&MLlAoeBCTOa BUit se.lbT'b, zazAy~ill co,il;tiicTBoBaTb BOSPOZ,JJ;eBilO pO,JJ;BoA seaB,); 6paTCTBO 4>eoieB'b, HMileT,); ,11;0npaaaaa, lITO BR.lIIOKOTOPWl OT'); Taloa.

a BCTynBBmill ,JJ;JlS roro

CTaTOIIBOCMLlC.lI8, IIT06Ll CO,ll;epZaTb 8TO B,); rJly601l&itmeil TaAnt OT,); OenOCBJI~eBHLlX,);. JI ,JJ;epzaJlC8rasoro 1I8JI,); B,); caoe c06paBie cBtTa, CTaiiBLlX'b) DMiJJl8 HJl8 HM,tIOT');(T&AoLle npasaaa XOTS cymeeracseaie 06IlleCTB'b BCt TiJ, a 06pa,l(LI),

caparae

caMoro 06~eCTB& BOBce Be aceas zeJlaBiu

B1. Cy~HOCTB, HtT1. COIOBa MeZ,lI;y JlIO,I(bJlO, SOTOPLlit Be 0608PYZDJlCS 6Ll co BpeMeBeJl'b. IIpD CRpLlBaTbC8 BO Mpast coeJ(8HeBia \ Ten, ,l(OJlzoa lI.1eOOB1. coosa SBBLIMO Ats· BOT1., D oe 6HTb JlDIIOO BSBtCTBLIMO, ~tJlb ox'); 06Bapyz8TbCJI· saRBMo-H06YAb TaM'b

AiJAcTBi.aMBj r,JJ;iI eCT£ ditcTBie, a ecaa BtT'b Tyra BanpoMtp'b,

npemoaaraerca

BO,l(BMarO, TO nOJl;OsptBaIOT'bTaitoaro.

KaR'b CBJlbHO ZeJlaJlB OCTaThCSHeoBBtcTOLlIlO,

XVI 0,1l,08S0 cymecraoaaaie ro ,11,0 roro, roro, lUlRU U MOCTBRH TSRze B'L cuy nO)l;06oaro aamaa 06~ecTBa nO)l;OsptBS.iJU SS)I;OJl-

RaE'L 6LIJI'L OTRpLIT'L RTO-JJD60 03'L IJJeOOB'L.AJI;XU-' MtCTO B'L OSCTOJf~eM'L

aszaaia,
TaR'L

liTO pscnpOCTpS08JIU Tsuooe YlJeBie OJIBYlJeHie eaoe O).J;HBM'L noc.lt~oBaTeJIJfM'L; Tahoe

06JIeRa.JIH B'L CJ10Ba, nOOiTOLIJI

TOqOO BOKBHSB1\iJl, XOTJI rOCY).J;8pCTBeOHoe CY,'l,e6HOeYlJpemAeoie, OABaRO BMtJIa CBOBX'L TaiiOLIX'L areOTOB'L B ropiro TsiloLlX'L 06II\eCTB'L. peJIBriOSOLIJI U nO..'lBTBlJeCRiSf,ouars CTSCTOPOO'L. PeJIOriOSBLlJI 061l\eCTBa MoryT'L De BMilIOT'L aaaC'L nO.llOTRaa OCHOaad.JIOnpOIl3BO,1l,CTBO, nOlleMY COp8BeAJlHBO,lI;OJlSO&6LIT& BRJlOlleOa B'L sareTSUOLIJI 06Il\eCTBa, .HI B0300R8Tb CO BctX'L seaia, aaaia

6LIT& 060H).J;eOLIMo.nSBieM'L, TSR'L ESR'L Bo06~e lJecRoll 1\t.1l&1OoeJl&3JI OTOeCTHC&C'L DX'L

no OTCYTCTBilOOOBHSOLI;DO R'L 06~eCTBSM'L

npeaecpeaeniexs

aaxroaecrea.

HOTep081\ioos.1ILI, TaHoo CTpeMJITCJI&'L

lJIeohr, I\OMJlYOHCTLI,

HorB.1JllcTLI, Bsra6HTLI CTOlJlI\SrO noparaa HO;l,iiil\aMU, mania

aacnoaepaeaie

BelI\eH. Y6iifcTBS

aor.mllso'h,

coaepmeaaaa B03MYyno-

YRSSLIBBIOT'Lna ROSOR TaiioLIX'L 06II\eCTB'L B'h sorJili,

CRUX'D BJIs).J;iloiHX'h B'D HO,!l,iu. lIo,JJ.iiiL\es'L, sopeenomears MllaaJ'D C'L TOM'D, sro

Heearoaro

,11,0 6o~lbmoro rasera,

npeaeopeaeaieas,
sBuiHcKoH sasie-ro

O,'\OOH sur.liHcKOil peaarioanoas

06pJl).J;t, saMt-

'leUOOM'L BO Bceil

HB,lI,iH,

KOTOPLIH COCTOJl.'l'L B'D 3TOM'L O(}pSfAOM'DnpuBTaR'D, sa oa6J1IO)J;eoie.

ldSJIeB&Rie XJI'Mbi BOCIJ.1H03'D ,'I,epeBOU B'h BLlm.JIO, sro

,'I,epeBUlOj Booc.lJiI)J;CTBia me

3L1BaJU HSpO,1l,'D rOTOBHT&CJI R'D 061I\eMY B03CTaoilO; ~tiiCTBiSfMU TY3eMl\eB'L H8AO 6b1 HMtT& crporoe ));.1J1SfCUOCTU0 o6J1eneoiJl oa aeooasmie cnpaaoss,

necs TeRCT'hpa3,1;t.lenh

OT).J;iI.iIbI, C'L COOTBtTCTBylO~I1~U 311.rO.108RaM8II HOMepsL\ieit.

noc.rfuoesrersaoo

1l0}lOPb, 1874.

BBE)l.EH IE.

cPacnpa-lIte,

ea lite Be BiI)(IIX'IJ, BsC.dI,lt(X'l>)' IOB'I>.

xxrx,

CT.

16.

cIgnis ubique latet, naturam amplectitur omnem; Cuncta parit, renovat, dividit, nrit, alit»
(Orcas CKPLlT'IJBe3,lil, 06I1111(aen BCI) npup0.1Yi OB'IJ
ace paz;{aeT'I>, BOB06BOJI.IlleT'b, paa,li;';UfeT'L,

coaa-

raers

nnraers.)

BBEAEHIE.

1.

CMfIlCAZ U C80UCm80 maUHfIlXO 06~Cm8Z.-)I.JlB BOTOPbIK'L acropia OtT'L aasero cJlYllalBaro

OCTHOOLlX'L ,1I:.1f1l

MbIClHTeJeit,

Ope,1l;CTaBUeTCB pa,1l;O)('L},.'I;B80B'L SHSOo Kipa. o(}~eCTB'L ~opMa, He CTpa9He CEO-

TeJlLBLlX'L ~iJ.leA,

BBX'L BOSHoBOOBeoie H Ai>AcTBie Tahyx'L BY8 II Be06'L8COBJlLlB aaaeaia, poresaoe HtBorAa OTKpYTbIJI:COlLI, BCt Btsa r;r,t B oe02RIIJ,aBHoe dilcTBie,

Be BpeMeHHaB

HO BOO.ilOt JlCOI.tf B

npez-

BO,dHHbIH peSY.lbTaT'L OSBtCTHLlX'L OpB1lBH'L. TaiiOLlJl 06~eCTBa 6YJlH Tas'!.

ae

oeO(}XO)lOMY, salt'b JJ;OJIlltHO 6LlJlO, BO IItCTO, rAt Be OOIUOOSl.'lBCI> MtCTOM'L OSlJ.SYBSTaiioLlSl OTd~lL1: 06111.ecTBS

zepeao

,1I;O.nZOO HMtTL

sopeas,
cyeBtpia, syllopall'!.

BOSJJ'h BJ'a~bIqeCTDa

JiAOJlOB'L 60raTCTBa, ~eTomeil H BO BctX'L ~eTBmH rd

rOCYAapCTBaX'L, cy~ecTBoBaTb

KOH1f&JlOCL BJaAYlleCTBO Co.UJ, 6oJJte,

6L1J1oOCMtSBY. TasoM'L tnmlHblXO Ha o6~cm8Z. -

.lIBCb sa6BOeT'L q,BJlOCO<i>8, XpSM'L :lKpe~a, oOJJ;seMeJILeesraropa, c

. 2.

KAaccu¢u"a'l.l,iR

1) ParaEeanercsia BlH 3..IJeBsBHcsia TaBOCTBa. 2) Boeaaaa: Taanaiepa, - 3) CYJ.e6HLla: ~eMLl UK Besa. - 4) YlleBLlJI: AJlXBIIBBB. - 5) rpazAaHcsis: ~paBE-IIaCOBLl.-6) Ilozarasecsia: Kap60HspB. Ho lIepTa paarpaaaxeaia
Moryr'L (}LlTL pacnpeA1ueoLl BaopB¥tp'L CJlt)lyB-,~ie riOSBYJI, us'!. Be BcerAa TOIIBO oope)l'll.1JeH8; BtSOTOPLlJl O(}D\eCTBaCoe,l;OHSI.nI" C'L J~eBLI)(H ~tJUlMH POSeBSPeB~epLl; CiorOCJIOBCKie~orllaTr.t, sas'!. lIanpBMtp'L HMtlOn aeaanye6YJJ;eT'!. K OOJHTHlleCsia o6~ecTBa

Moe B.BiaBie Ba rpaat)l.aOCRJIO ZBBHL.

IIo9TOJlY JA06Hte

pa8Ailni
pe.llri0881iiU1

4
OT.lnITe.lbBI.IX.'J.

niBil.

oCSm,eCTBIIo8a .18&
DO.IBT8QeesUr. •• fl.lo

OT.dua:
BpelleD'!.
DaD

3. Pe.ttntoaH",-, oollft!C'N8Q. C'L TOro

OJ, C&II.IiIX'!.qleBBu'J. .
o()~ecTB&; ICTBHBliUI

atpO.cuod~Bie BQ8BBUB

eBOB TaluWl

To·eCT&,

oepio.l.l,

aor,J.S

pe.lB'riOSBJila

DO·

aRauia OepBUX'L .IK.,lel-COCTO.BBmU,


ero, • sa&Quau., BOroPJilIlB

HIAO aalliTBTL,
-

BS'L OOB.IIMuo-no-

rla 0 lIiposAaai. B Billson Morym,ecm,

soropoe 0POBSse,;rO

DUO Do,uepZBBUOCb

lIU} CTUB flpa'lIBa'lLCII B'L 0611\el Jlaccii '1eJlonqecaro POM. BCTHBBoe auaie r.l8BBJilH'L ol5pasoll'L coxpaSUOCb B'L .. pes-

DU'L ueBlt
'TonKa

(lIBCTepiBx .. " Uo.", •

XOTa

ad yze

OTA&.iB.lBCE>

Ba OABY CTe·
npeACT&B.I.IIJI

em. oepBoCiilTBOI, BpazAeSDol


BaiIcTo

lIY.lpooTB,

DpoTOTBD&; •• eS80,

BueBi.& npBpoALI

IIlUTO dlcTBneUBOCTB npKpOAJiI BDJTBOTOpol BBABIIWA lIip'L ecT!. DADO BriDlBee npolB.leBie. TI.ft BU~ Dope.dume sroro BOBBp&lQ.eSSaro renep& BCTBDRaro SUBia Se06XO.lB.O .....a ypasYII'fiaiB JlDOrarO, 'ITb COCTaB.l.a.lO yqeBie ,lpeBUH pe.llri08BNX'L o6l1\ecTBiI, TO til, D08,I.BH, BOlxeJI'J. B'J. 6b .... mu OO,lpo(SBOCTIiI00 8TOIIY OpeAlieTy. 4. Ho.tUtNu'IeCtriJI oQ(lfeCm6a. - nO.IBTB'IeCBia Tdow. 06~e-

BBtmBeI,
peasea

BpelIeBBol,

ri'lBol.

C'fBa

661.11

61aroAtTeJ~BJile

peryuTopLI

K opeAoXpaOBTe.4bBlile

U&oaBIiI All BacToam,aro; ,I,A. (')JA)'IqarO-MOrl'~eCTBeBBLle PLI'IarB. Ben, BU'i ApaD aeropia COOTona 6w 18'}, OABOro 110aD.aora AecDOTBS.',

qua • Be uiu'L
HO.IB 1lU0B'ba,

BOTopUft, esepx'L roeo, .tB.l.ILICJI (')JiI <Ses'!. ,dICTW, BorAIl Be UYSII.I'L It'll yopaaaeoilo o06JSAU B'L upoTBBodilcnho, BYSHB&8 coo(ho,eCTBo eers AiilcTBie p&8llWm.leBU,

OpDTBlUeBie. ""OB&Te.lltBO cOirlic'l'B.

criHasoDBBmeeca p&811L1m.leBie, seropoe oupe .. .I.1uB.lOC~, ecn coner!.. B'J. TaIlOIl'i CllJilc,dt T&layS o6m.ecTBa n Dhoropol C'l'eOeBB uyaD Bypazeaie.", costen B'b BCTO· pill. lb B&&AOn 'Ie.lorrbll eers Htuo, npaaa ..... aalD,ee ellY, e
HADoe
BO san G~TO BalOAIlIleecJl

KuAoe

88" era. 3T8 CJlyt'aDe


BOBIIJlD,ltiCI IlpoT¥'I'

Be B'b Bell'lo, a TaB'L el&Ban, Bitro clLlII.aie ero; 08'10Be M03l.eT'Laa ero 8.1&AH"IeCTB&, BO YK.lOBHnCa au ~t-

an. Oft ero apec.riAGBIBi.I. am Wft; III1D9N 41J..-raa lie-: ocaae.a; ee Be AOCTBroe'l'Ja DeaR JIB ,Gi~, a. daa DUMa; DpUUIWIB ee B9 "BI'~ JI084ua B. CIIIrI8m,
lrpoa&11B 89 yc~m&an..

5-

Boerr., 10TOPJI>
A06po1,'JI'I'eUBSI,

.1iI

OID,JII\&elI1o BRAt "P888m.. n


8TO, UIXO.B7C8
8'It

08&-1'0 c~

D BIft.

.!BOioDea-

"Iuona
C'Ii CUB ...

C08SIIJotit

co6omj

TO CIfJTHoe Biuo Be I'UeTeTlo TO"lBO, B8~10 8'1. 418aaqecKol op.pod


IJe.lOnqeCEOII'J. r.raeBO .Iy1JID8

era

8 Be Tepea~ UK" CUll, ,dleTBy.,atia ... BOl'AI ..UetBl~


co'fO 1I0BII1~.eTCIt

.api

n.li,
eClB •

aeqy.C'l'BBTe.lldIIl,

(11);

OB1. DOCTJDI8'I"I. ,lypBO,

nCT!> ero CYlIleOTBB. Talalill otSJI.t8CTB&-IL1pa&eBie TOI ze ,lBofCTBeIlBoCTB, Dpo.BB.la~elea Bt. sapo .... 'L B'L Gonme» .. pauiJpiJ; ou TO ClIYTBoe HillITo H DURTBft, SOTOpoe ..... CTBJ8T1t Ba 06m,eCTB9BsYfcoBilcn & BRBWI&8'1"L JrpKBe8ie, 06&&pyaWBaJDm,eeca B'II BB,lt

<TafBaro

06lQ,eCTB&),

.CUTe.nBIlI'O

01lBCTBTe.lLllBl'O yrplilaeai..

BaSOK"", elo BOBpoz,aaeft 'Jpen CJlepTl>,a cBiln BUlilBMT1t an. 1IPH&, "IpeB'L OOOB&. BITOBe BB,J.IIT'Jo B calm, "",111 o~. )I_BO CpaBBBTL ero C'J, !leB1,lIIlOIO 81_1, BOTOpoJ cam, O,lS&BO, ,l,OJ:O,lBTir AO BBC'D; C'J. Tea.lOn an OCbacTa, &y~ so ailS'lt ae
1iUI'L

Cornelio

.....

CTJU8T"J. Bora
Kozen

'1(UoriB&, &OTopoe

.Iilt

.,..&&10,

OII{~aell1o

,lI;oKaBaTL DocpeACTBO.IiI~ Tep.lilOM8Tpa.

OA80 .S'& C81UilX'L8BBm..

1yBC'l'B1o,

aopoa.-l)IItBh Be.lricrBsll..

TalBlil1
BOace Be

06~eCTaa,
aOABU

BTO

~eBie,

so xopomaa • .YAPLI »eon,


BUIBIIN'tIt

C'II ~B.:rB&lll'loUODlUIBTeTBO.lil'S,

BO-

Dpoca:l1o OiSDJ,eCTBeUBYX'J. BBTepec08'lo; &e.luie

.... eals,
'J'8K'J., BUD

Be .I8'1S0CT.I, Uopazan.

8Aea, &e Dl,lel-BeHBU

yqpes.een

COe,lBBeBB.... UC'I'I> •

C• .IUB, B&C.l'lII;CTlJO,Depe .... MeJIOe OTD,aO d;d... ro.8CTBBUI aari~ .1.,68., BOTOpYiI OCB8D\U1'L aea&pacmlp.8'I"I.

DpeA'i.lJiI

orriTC'l'BeBBOCTB

Bp8BCTBeB·

.opalB....

.e.loB'llu.

Ee-n.

BlBOBU&B, BeoGJ:QABIiBa BeBa-

.BCT' - BeUUBCT& BO SlY. BOTopaa coaeaen. TOilJ Bapo..,., 1l0TOPIilA lie !.ien BesaBB,din,
8'1'0- &eTePOB)lOCTL .I1D,ellipCTBO, •

B&pOAIII.
DOTO.

rope
lITO 8.10

5. l/,tM6

no""tnU'lec1CUZZ

06tqeCmn.-~tn

cyeBtpie,

pa6cTBo!
",eROB'II B03.I,BU-

.'ft .......
.pO .. GU)J~.I'It
CU.
~.

xpaIl'J.

OILIO.lOTBOpKTIl aapoAOB'L np8B,I;a,

aporpec&,

DO cetiil, JlP.~en Talsan ofim,ecTBIUI'LSilBOTOPoe spe· se.lnie, r01'A& ."'L 6eIn 8rol ~ilJB fSoplo6a ax,. DRSBO.laTC8 B& C1'enealt 1Il8nol, sroBCTIIJecsoi BOlBa DapTil. OBa ae ocn.acaaen. cym.eCfllOB&Bie TalBu:n 06m.ecTB'L, XOTa eABa ... OOpaBA1ilUen. BX'It. Ec.iB cupoC.Bn Moe acspeaaee .stsie,
C1'8flB8oe

.t

....

nopa6o~eBBlln

ceP»\U'L sapOAfimB CSYAYI'L

CI06o.lIl. &tTL

8To AOCl'eJUUBOe SAaBie,

eme BB ,lOSOBlJeSO
80 DODIiITK&,

JIOaeT'L, B.BDrA& 8&BepmeBO ae (irAen.,

'to a BB BUll,

06m.eCTB& BOfAa·,u60 BcnO.l~ ~alOn. JIID&! cnpaBe,uaBoCTb, B ae IIOfY Be 0.106pau meopemu'leCKaw C'!'pellleai.B S'i> CBo60AiI a paBeSCTB)'; so, UB10 cym.emBO Mu~ee, cr.y no OUIdT)' B'L npom.llOJl'L B npapo,d :aem.el, rAt ,lI,06po B 8J0 ~... :mRW cymecTBOB&TIt ri'l90

.,6

,1YUIO,

1JTo(ia

'l'aiBY.I

6oPb(li, no DO:T.06soe crpeaaeaie T8ute DUO ,lo.l&BO OCT&B&TI.CJI 6eIrJ. cooTBilTCTBylO~aro ftptJrnnu'leCfCaW peaynT&Ta. CBOOO,l'k eme cnoco6CTBOBaTb 1I0IlBO,. nCTO d.Ju. BTO- A&. • Teuepil eae.lOeBBO JJ,t1&!),",; 80 6JAb cerolSun
B'L

B duo

lUS

YCT&BOB.leSOBcellipooe,

BeBCfBO, e,l,B&

.JB

OBO

06~eCTBeBBOe B DO.llTB'Iec&Oe panpo,uBJ.OCIl 6w ,l{0 aaarpa, HeOCDopBH,


OABBI&OBO, R crpaCTB

'ITO

nOla

.IIOAB O,J,&peBfIZse

ax..

Be OAB-

BIBOBIiI, paaeaerao lIezAr


IBIoTilo

BIIIB

o~Ba lIeua.

TP1A80

(ilil B 0&-

cTpaDY, aO'fOpaa B8BJ1elWla 61i1 cy~eC1'BeaByJO B DOcro.BSBym BOnsy 8ft diCTBiA JraBOro-.lB60 TaAsaro UO.lBTflIIecsafO
!TO Bil 8'i 0"001 Halt AByX'L

06~eCTBa. HaAO a&II'1iTDn,


DO.Jlo8yl)~BXCB

erpaa's,

B&B6onmem c8060 ... 1, nO.IBT2'leCBOI B o6m.e· 0 cneDBol. HlleaBO n AarJliB B mseh.apiH, Be (1.. 88..10 TaADYX'l. 06m,ecTB'L C'It uaPOABIIIM .. B.lB BCTopneCKBII'J. 8Baqeaie .... ITpu,D.&, BOrA&.llJeI~p~, I n 1308 rOAY, caepru aBCTpiAcsoe are, TPfJA~&1''' 'Ie.loBil&'1. 'aulD..... COm8'L oCBolSo&Aesis OTe'l8CTBa; AlII
so 'TO

6111n saroBOpmBBIJ, BIDe 1lJ:'L 8&1IN.C.UIl 8DaUT8.JIloaO B8KilBB.lBClI, Bc.I'iAcrBie DOCTJDBOS'L B CliepTa reClepa. IITen )'611'11 ero Be nOTOIIY, lifO 0810, Ten, 6Yn ueB'L TIAsaro 06m,eCTBI B 06asao'i ylSBTio ero, a 8& TO, lITO &8CTpiicsiA aaIItcTBBB'L CAiIu'Jo 8.10 .lauo ell 1, rpo8JI ZlaOH era cyoa.

7
6. Pelu4lio3H'blR
maiiH'blR
ootl,feCm8a.-ClLluiUI ApeBBis niBLul o(5l1\eCTBIL O(SPSSOBIUOCL Be CTOJILKO C'L nOJlOTB'IeCBOlO, CKOJbK() C'L pe.1JDriOSBOlO I\tJlLlO, nOTOIIY peraria Bt'leCRllX'L SBILBiit. BKJIlO'I&S BCJIsoe BCBYCTBO B BSYRY; copILBeAJIBBO 6Ji1J1IL BaSBaBIL ILpxeOJOrielO 'IeJOCpILBBllTeJ(bBILS

xaeozoeia

CBO,lf,BT'LBet

DO

BB,lBJlOJlY nporaaopsaaniia po~t rosopa

B 0pOTBBOnOJIOZBJilS BtPOBILBis R'L COOOCTSBJfeBis B pILSB'L CBJlII\eBB

O,lf,BOMY nepBO(SLITBOMY, OCBOBBOJlY,BCTllBBOIIY OOBBTilO 0 OPBB ea SaROBaX'L; BCt npespameaia,

omoro

UJIH 60JIte

60rOB'L,

nepezsaeexae

BJilX'L RBBrSX'L llB~YCOB'L, nSpCOB'L B APyrOX'L BSPO,lf,OB'L, OCBOBaBJiI BIL npOCTJilX'L 4mSB'IeCRBX'L 4>&RTILX'L, BCRSZeBBIiIX'L Hoe nOBBMILBie npBpO,ll;1iI 6LIJlO npeBMYII\eCTBOM'L Bso60Jlte coso paasaroro BS'LBCtX'L 'Ie.lOBrJi'leCRBX'LBJleMeB'L soropoe SILBHMIUO BliIcmylO .10J£BO npe),CTSB..'IeBBIiIX'L,C'L BILMtpeBieJl'L BJIB CJIY'IaifBO. HCTBBBIiIILsiST-

(10),
TOUr

BMeBBO

apiacsaro

naexeaa,

CSOH B03BLlmeBBOCTH B'L ctBepy lOry OT'L BOX'L .ileZUIL

OT'L rHMlUaitcROX'L

rops,

Ih

AOJlHOIL KILmJlupIL, C'L ea

Bt'lBOIO secaeaaoro

BOlO, ,1l0BBIiIM'L (SorILTCTBOJl'L paCTBTeJILBOCTB B 0611\B)(1I'lJepTILMB

npapom
paa

scero

60Jlte

nOAXO,lf,BBmelO R'L Bso6pILzeBilO .

u 6J(ILZeOBlLro MrJicToOpe6liIBSoiJl B'L BliIcmeit CTeneBR 60rILTo 60rILTo

O,il;ILpeOBIiIX'L'IeJlOBrJi'leCRBX'LcYII\eCTB'L.·

7. Ca.1fblll c06epmeHH'blU 'teIW81b"eCKiu mum. -II


MOr'L 6LITL

oza-

peBBIiIX'L BMeOBO nOTOMY, 'ITO B'L TILSOJl'L 6.lJILrO,llILTBOM'LMtCTt

npoasaezeas

TOJILRO Bblcmiii

TBn'L,

TILS'L CRILSILTb,

RBOBT'L-3CCeo~ilI Toil BO Bcei ea nOJBoTt.

poCKomBoi

npOpO,lf,Ll, C'L ROTOPOIOOB'L COnpoB

CTILBJUI.'J'L)1;00I\tJIoe B nOTOMY 61iIJI'LB'L COCTOJlBiu nOCTBrOYTL ee 0 IIO,lf,0600 TOMY, RILR'L CBJlLl npapoaa npOBSBeJlB B paarasaae C3MLlii un BSBe.llB pacreaia B. ZBBOTOIiIX'L paSOIiIX'L creneaef CTeBeBJJIIB paaaaria; CR3S3BO, apiiicRiii paaaaria 'IeJ(oBt'lecsie cosepmeaasa

COBepmeBCTBIL, TaR'L OBt TBOLl C'L P33BJillUI TOn'L, lI.rJien· RaE'L yate acropiio

RILBRSSCRiA, OAOB'L TaM'L, rd cMtmH-

II OABB'L SSCJIyzBBaeT'L aamero BBllJlSBis, Ror)J,3. 1JeJ(oBtQeCTBs. ,lI;aze

MIiI usyqaeM'L AYXOBBYlO acropiio

RILBSSSCRoe nJleMJI npHXO;J;HT'L B'L COOPOKocBoBeBie B BaeTC.II C'L '1epBLlll'L n.1JeMeBeJl'L, un BaopoMtp'L,

B'L llB,lf,iH B

I-

a. Jl~
l'IDj UDA
~Boe

fWCOfftHO ~ go ....,. .. eeaiJ:


,J;tJC'l'B)'JOTIo

-uplaTso

• Qyria BUmBUI !'Clom Ci.l&~ Jla CTeDaBi pllBuia. aTO o6D\eBsricTB&I


B

JHWIOOM.-H l'~

IIBU·

OrBOCB'1'8ARO paCTeBiJ, 80
eo&BlBie .... II

'I8.lorim.-pacreaie,
DOqexy STa

TO.IItEO
BCTaH

nO,J.8B&BOCTlaJD.

JlO,IJUa Ciun ,,8BO nplixtaDA 31'0

•n

BelrY; ODWn. AOK&8IiJ&aen

Ba Ami. Ero opraaliJt oco6eBBO 11.08"', ,J.OCTar&IOn Bilemaro cosepmesC'1'lllt; cDAOB&T8.ILBO, OB'J. B&B60.dle CDOC06eB'J. ,coae~ np.poAJ • nocur&u 81 ...a1'eJlLBOCTLj .8'L rorD t
c.ai.QeT'lt, ut.l'J.

.ro. oa'L BIISOr,l.&Be lIoaen


B'II aen.eCTBO, B C1> .., s'LIIDe ri:l'L,

rpY5eUB.BJn,

6aTL aapBapOIl1o, noCharo aaqua, BipoaTBO,


BOTOpil..
T&l1o UK'll 8

D03B&llia

roPABTC&

!eDep •• r.&D&ro .IBCIt,


~I)

BapB&pc'l'IIO B1. 6'11.11.1:1'10

lLIe.aau'L.

AOBaBa-

au10 "MO

n ..yron II'icri *), eeTh TOlt.SO noc.riAcTsie DOp apoerim,eDia. B'lo roM'll IU C01BBeaiB **) a AOB&8filBLI1"
6R'l'1o

.... " .or...


88110.lBO, ecn

9n

DOBBuiH

BIn OBa

qaCTIIJD

JTP&U·

6JiUB
B DOTOII, 0

.Csaaesil. Haeioam,ee
B'L Bero

causeaie
B8'Ji TilX10

61i1.1o 6 ..
.OBX'L oeb-

Be BumlfBTII

:IOTa qaCTB~y qe.loBtlS'L

aeaeBit,
CBonBO _

a Ao.aaen

BIlD1!C&Ti

cruel

ail-

"OB88aTencrrn,

IJTO ailKOl'A&

811in

BCTBS-

Dpapod. ea A'IIaT8.ILBOCTK, 'ITO 910 BJileBBO npanaa, oOlJe., .BCTepU ca.IiIX" OT,J.ueBBYX1I aapo.aoB'I> BII:inon. cronlO oI5m,aro B'L ,l.ornTa:l'i B o6pa~an, DOqeK), BO Bei;n
BosaTie DPBA&8TC8 • 1I0qe.r

6o.lbmoe 8Ba1fsaie

B8Bi;cTSYK'It

."eall'll

06paBaJl'll,

IC'II O"_BaEOBO neqULBS. CaaTOCTL, npSDBCIlBle •• s BO Bet riBa. lIO BC1Ix.. crpaBU'L '8OJY ceJlL, Be (JS.I& eme C'L
OAa.n
BmCTBYIII'Ji DBC&Te.lelll'L

TO'lBOCThlO OCSuCBeBa DB

.**);

o6'WlcBeBie, BOTOp08 a Dpe~CTaB.lID, ,lOIUten.,

'ITO CJ:OACT80

-I "Rectangular Rene .... " ,. I, erp. .tOl • ) Tan .e, CTp. «6.
-) 1Ic1lDlD.t,

.P&'y.teTa,

f'OlO,

on. sow a

aauCTIolI8.I'L

)lOll CBt,ttHin

n..:o-

:aa BI!.e,

OTllocareuBO

ItOTOparo CIt. AJ,IlolDe.

9
MezAY CO()OIO peJiBrioSDIilX'I> B DayqoyX'i MLlXi XOTa sal:a,!{ollOYS .lIBCL 3TB TaHB. B ,lI.OKTPBD'I> BapOAOB'I>caOT)J.a.'leRDYX'I> ,lJ,OlZDOHMtTL oCDoBaDieM'I>o()m,iA BCTOllOUK'L, MBcTBqecKis 4!OpMY, J!'J, SOTOpyX'I> nOCTeneDDO CTalB

xpaaa
l}laKKO'

noasaaia,
'IUTaTelL

KaaaTLCJI C3MIIMH saMtuuia, nt.1b

Teneps
uamero

YCHOTPUT'I>, 'ITO 8TB 6Ii1Tb Mozen, DelLSS

TOpyX'L OR'I> caasaaa,

Be yra,lJ,YBaJl'I>,Be 'IyiK,lW

npeasera;

DOD8TL DPOBCXOZ,lJ,eoie De COCTaBBB'I>ce6t B KYJlbTYP'll

roro,
Bnis

qeMY nOYlIa.llU MBcTepiB,

n ClILlC.l'L acaaro no6Yi1;eT'b yTBepz-

0 DepB06L1TBIilX'I> noeaaaiaxs

sesoessa.

9.

IIep806bt1n'HaR "y,~6mypa,-lIs'I> npermecrapomaro


ToA mKO.llLl, soropaa 'ITO qeloBtS'I>

OlleBB,lJ,DO,ITO S Be Dout)10BaTeJlL '

zaers, JW>
laze

DOCTeDeoDO BOSBIilCB.lICJIOT'I> cocroaais 8DOXY, ]1.0 roro OTA&JJeooylO, 'ITO CBU, IJp~OllTO sa MpaSOIrl'i, II BaSaA,'L OBD eCJJB MLI CTa· uas'I>, Mpan

BapBapCTBa ,ll,O,BacToa~eA ~BBB.lBSa~ill. HanpOTBB'L, a npuoa;J;Jlezy qoc.ny Tilx'I>, soropae crpamao 'ITO
B'J,

DOAYliaTI. 06'I>8TOM'L, YCMaTpHB8ton CstT'I> BLICOKO

passoToA npaaaao,

Sy.llbTYPLl B MoryllBX'I> YMCTseBoIilU

xoaeropasecsta

apeaeaa

nOlpLlTLI Ho

JlIO,IlB Bo06paZ8IOT'I>,

6Y,lJ,TO npa

K3Z~OM'I> mart Mr ..y. oe saSpLlSaJl

]1.0JlZHIiI yrJIy6JJJITI.Ca B'I> CBJJbBtimylO BeH'I> DOABOraTLC.8,!I.aJlte U ,lI.ute, 6yP.en oameKY pOBaBold yXO,ll.BTb DPeA'I> BaMB, CBiTy,

sas'I> Be()OCKJlOB'L, E'L KOTOPOMY, Dpo6aBBTCJI 'R-'L BSOfiAYT'I>

MLl DO BII,ltBMOMY DPB6J1uZ&eMCJlj BOBLIA CStT'L DpeA'I> BaMBj MpaK'L, eCTI. CSilT'I>; U Tan SOTOPLlA Be 'ITO aaoe,

BOBLl8 COJlB~a SarOpJlTCJI, BOSIilJI sapa

EaS'I> soanearpa-

CBtT'I>, paapil,D;BTC.8 B'L nepS06L1TOOe COCTClIRie: TOsas'I>' BDilmDOCTI. DO)l.paSYMtsaeT'L MOO-

3eCTBO, & BBYTpeBDOCTI. e,lJ,UOCTBO O,lJ,BB'L-TaS'I> .D BCt peaariosasa B'I> caMIile BeJltDLle 6JJHze B 60Jlte osameaa U YDUSBTelI.oLle

dTBd

Msoro, Aaze

00 sopeas 06J1elleDOIilS lItH'I> 60.lile SSrJlH-

Btposal\ia,

.L1 ,!,o6I1paeMC.8,lJ,0BX'I> acrcsaasa,


II ~ilJl8MB,

06pJI)J.bI B cyentpiBs TtM'I> sazyrcJI mopOSBHO

U BOSSLlmeBDLI, C'I> 60.lte lias'I> r080pBT'L

)1.8MB, yqeHi8MB

Teraeps:

" . , . . kanslans

grundton

ilr Ilndlj. densamma."

(OCBOBBblA rOB'L '1YBCTBa BCerA& OAHU'll 11 TOT'L lie.)

10 II, DO Bypazeoiro TOrO ze D08Ta, ,llpeBOOCTL'

" .... det Atlantis 80m gick under Meb bOgre kraft, med II.dlare begar." (Ta AuaBTBJJ;a, sorepes Doru6.la
CD BLlcmuloIUCD.TallR R BLlcmHxn ntJJllIlI.)

TasBJ,f1, 06pa30M'.L, eraseesia T8.1H1Cb npe,ll.B1.m&BieM'.L Yllenho CTBB'b rOBOpBT'L: eTo,


liTO

O)l.Y 0 Byut

II 30poacTpt CaM'b CB.

ClIB-

xpacriaacraa,

Anycyme-

reneps

O&SYBaeTCS XpBCTiaoCKOIO (iLlJIO

peaarieio,

.CTBOB&JJOy .ilpeBOIIX'L B

npacyme

1JeJOBt1JeCBOMYP0.llY XPOCT8, C'L BOTO· CT&.1a 0&-

OT'L C&MarO O&lI&Ja BtROB'.L .110 npameersia

paro epeseaa

BCTOBOaS Btpa,

Y2&e

eyuiecraoaaamaa,

8L1B&l'bCHxpOCTi&OCKOro.) HaROOeu'L, BO BetX'.L B03BLlmeootl1mDX'.L B'b OCBOBaoiu, :lOT8 B'L paS.IIH1IBLl:l'L D BLlX'L 06pasax'b, BCtM'b. BJR o3BtCTBLl8 BtPOB&OiBX'.L .lem&.iJB ,!laze aCR83eti-

nopoa

azea,

B'L OtROTOPOM'.L CMLlCJlt

onmia

Tasoao sspoeaate B'L TpoBUYi ,Il0rM&T'L, 1JTO e Logoss aceaaauymee CJIOBO COTBOPUJlOace cymecrapomee B3'L Hasero; noaroaeaie orajo; Ylleoie 0 aoapoaaeaia 1Jpes'L orOOL a ,Ilpyria.
10. ]lcmtl1tHoe
noeaaaia SiB,

Y'leHie

° Ilpupod,b

U CytqeC1n81b.-Ha
H& COCTOJloiB,

MEOII'.L DpOe,llBO3BY0 co-

OCOOBLlB&.I0CL yqeoie BeII\et, B XOAt

IIBcTepiA?

sallaJlax'.L C'L

BCXOiEAe.BiH BetX'L oepepa(iont

o()meM'.L npapoas se()t a

1I0S0BKOOBeHtCKO.lbBO ApeBoiii

(16),
B oa

BMtCTt sent.

CTBOM'L, Dpe06.11&,II.&lOmBM'.L sa
"

JtT'.L uas&).'.L 3TO DpOBOSr.l&CBJlB C'.L rpOlllRBII'.L

Tpy6oLlM'L T&RO it

,I

1'0M'.L, RaK'.L OOBoe OTRpLlTie, aarops, RaR'L I'oseps, yze

lIIez..1.Y TtM'.L

rOBOpHT'.L B'.L

8-a

KHort

eIIJIia.llLl)

3o.1omOli Wbnu,
oio,

coe.tHUJllOmeA oe()o B SeMJllO, SOJlOTOi! utUH ltaR'L-TO:

qYBCTBia, OeBU)l.UIIOJl'.L,BceopOOBKaIOmeM'L, BceCB8SYIOmeM'.LasiaO&SLlBaeMOM'.L P&8JHlIOLlIIB BMeoallH,

anima mundi,

tnercurius philosophorum

*), AlbCm8UW~ aKo8a, OICU3HeHHble ..,at-

HumU1tecKie mOKU,

11 T. A. 3TH DOSBaBis, £1> D,CPCMtBt, BymBBKaMB caxoro ceoero C'L TCIJCBiCM'L

O'toHb 80IU.aeOHUfCa B

6J1aro)lapa DpBCTpaCTilO 1Jc.loBila DCpeDOJlBHJlaCL, Ta81> csasar»,

BPCMCBB DOCTeDeBBO BC8aSBJlBCL DpCBpaTBLlMB TOJlKOBaBiBMHH DO 9TOft OCBOBt, IJe.lOBtsa, c)J,uaBmiscs aaiaaia a rastpOIO Ba yMLI C08,l1,aBBLlMB Dpny,D;JlBBOIO cpaBTasiei BClILlCJlJlm.ei TO.lDLI B BC YTpaTBBmia Jl.aze DO ,lI,BCCb,Aepzam,is

S8M'L 06paSOM'L BOSOBUB CreBtpBLlB reopia,

B'L AYXOBOOM'Lpa6cTBt

M8piaALI .110-

Aeft, ROTOPLIC ,lI,pOZaT'L Dpe,D;'L TYCSIJaMB DPBSpasOB'L, BYSBaOBLlX'L K0308MB AYXOBCOCTB8. C06CTBCOHYM1> X'L BeBtzecTBOM'L, B B TorAa sas'L -

<Felix qui potuit rerum cognoscere causas; Atque metus omnes et inexorabile fatum Subjecit pedibus, strepitumque Acberontis avari,»

*)

11.
yseata

OCH08HblR npa8UAa

ucmUHHaw

n03HaHiR

ape8Hu~.-H3'L

M8cTepiii

MLI BnpaBt

8aKJII01JHTL,liTO nCpS06L1TBLleJlIO,IlB yzc sa-

aaaaa Clt,ll,YIOm,eC, XOTJI B'b MBCTCpisx'L 9TO DOSBaBic BBrO )lipa, BCTDB'b: I. BC3d~

TCMOtOO, BCRSZCOO UpC,IlCTaBJleoieM'L O,ll,BBX'L cpCOOMeBOB'L BotmBJltCTO BByTpCOBBX'L, AYXOBBLlX'b, CBMBOJlOtleCKDX'b BORpyl".L BaC'L MY BB,D;DM'L ,IlOKaSaTCJlbCTBa scenpoDOSTOVY ML! ,lI,O.1UKOLI ,D;ODYCTBTL, sro ecrs

BBSalOm.eii Z8SB8; II. •

BCeMipBaB, BCeMOm.OaBB BCeAepZBTe.lbB&S lEDBOb.

3a

BJIB Ba,ll,'L Dep1l0cSL!TOOitZaSBLIO,

COCTaBJl81Om,eIO OCBO-

By 9TOit CDCTeMY, BO.dB'L «HeaBMtoBLlft BOe CBepX'LCCTeCTBCBOOe cy~CmfJO, coaaaao see 08'L caMoro

,n;BBraTe.DU, C,II,DBCTBeO-

K01'OpOeCJlOBOM'b DJIH <Logos) DpH IJCM'L Be nO,ll,paSYMtBll.eTCS XOTB OS'l>Hero BCTe-

ceea;

DaOTeaSMa, TaS'b sas'L C.lI0Ba roaopamaro, RaIOm.i8, ace me BC OB'L CaM'L. III.

Bcesipaaa

zaSBL

cSeSKOOe'lBa.

IY. Bcm,eCTBO Bt1l00.

*) C'IaCTJBB'L, ItTO n03BaJ'!. npH'IBBy Be~ellj OR'!. DonplU'!. aoraaa BCt erpaxn, B
RenpeUOHBYJ:J cY;l;b6y, H myll'!. lWluafO .Axepoua.

1:2IJ!KJ npoauaetef CJUCUOBarJ. 01' ... 81

aro~arhs.

IBm.....

06pae0Jn.t
ria()] .... ,

'fO .. B1t

, CDOIOfi

Aitcsol ••

anoplll

.oTpaau:ca
8OJOriB,

orsy...

liS'll BURBaeIiOIlT,

llepaaoGp ... , sep.d Mlda .&c~

0....

&uo

IIPOIBODUB Bypaaeaia:

(1W1t), cflltlgia. (•• ria), ..fHgi.c. (XIU'IIBII'L), «image, (oGpaa), cimagination. (Boot'ipaaeaie), Bci uOApaayriaalO~ o6IeHBie oepB06lil1Bol, .. aot "'TepiB 6en o6paaa n oDped,leB.,,,
~P.JI
10

Moda

BaA'll ....

cYD\eCTIo.

B.. B08tlmel
aeplAlon
dilDO

B&8Io1BaeTCII dilDO

Bi'IByft

qYAec'Io,

Teoco4lhl, aep.... ,1I;iiBC!'Jea. .


06pasoK'i"

BBD;em CP4liem,

pazAaKl~elD B
aB8B!.,

"tBCTBeBBom.

vir. BtllBU BBIBL, K'Tepia, eers pasr-BU


.ueTCJI ri•• ze Kipa.B CIl'J..
m.

Dp08B.1BmDJ;UCJl TnBII'II

88mB"',

B 9TOT$ BBllUIyiI Kip'L l0p&BBOTopue YDpaIWlTOT'i BeSB.l1JJIYJR BOTOPIiUl'i npOIlB.lleTCR

aTB 8&IOBiI, eorJaCBO

.B88r.,

meCT& dACTB)'IO~Irr. CBoiC'fB'Io B ee,tLlloe, II'!. KOTOpon us.. (i& OTAII1XalDT'L Bei DepaUl meCH, contmeBB98 B'L DOIBon paBBosilcil an rapMOBi., To-een pat. 91'. cellI. CBoICTB'!., eeaoeaaie ceAJlepnOY:U 'IIeel'J., BCTpilueJlLlX'II 81. ecTeCTUeBBYJ:'L BB.1eoi.lrn setS'5 ApeBBBX'Io II Borilmal'i DossaRil, cyn,: 1. DpBTJIl&eBiej 2. Peas!tis BIB UPOTBDOltlcfBiej 3. Kpyroo6p~eBie; 4. Orou,,; 5. enn; 6. 3DJB1>; 7. 'l't.Io BIB COB.'1Imeme acero, IX. 3T& ee.... epB~a "UITCB Ba ,I.BiI TP08Q,Y BIB' AB& [lOIJ')C& DOCpelCTBOM'Ioorua--CaliBOIBqecSB Bso(ipazeBD&ro EpeeTOWL-no cepe,l.lllli. )l;a& nOJme& COCT&8.l8mT1oB'flIIIRPO ABotCTBeOROCTL B.IB aBT&l'OBBSIl'IoB'Io 0p.polt-TBB'L nepsaa TpB CBolcTB& MITepil BIll .pan, OPOB8BOlsmje 60Jb I crpaAABieJ T.-e. aUt,
BOCJla'lecBI!

CYTL ceK£> CBoICTJrr.

nuof lIpBPO,l;U;

88.a; oOc.liuia
XBIIIS'L

ae TpB aCDOloeBIiI cnTa. B sa ..


'
BlB DUCTBTelE..

c.la.,l8aia, T.-e. pal, BOCKB'I8C&1IIi.TO. .

x. OrosL-Bunil
DPllpO,lY

opeTBOpHTeJlo

DpeBpalQ,aTOlQ,ii Mr.lY n. CdT'It. OTclOAa BcreKBeT'L 6uroros'iBie a Bce06w;ee DOBJI08eoieorolO BciJX'L ApeBdIX'Io aapoAoB'lo; apeu.w 30poacrpa BOCHlI UORPWB&.10 B&

'peaBwq&hoe

pTy, qecsiit xopomo CllY onaesac» orcas, 6YlB

13 IIo,ll;'It

OCKBepBBTh OroBI, CBOBIl'lt ,lI;riIXaBiell'lt. SOToparo cy~ecTBoBaoie

OrBeK'It,C&MO co60m, nOAPasYlliBaeTC8 TOT'lt Be6ecBYA,8IeSTpBB CBoACTBOAOBOJJl>OO BSBtCTBY p;peBBBK'I>. OBB OTJlBqaJIB ,lI;Blzy~ylO OasB&IB nepBylO orBeHBLlM'It

OT'I>,lI;BBlEBltarO Be~eCTB& I

890POII'lt alO P;YXOIt'lt, BaqUOK'I> mBSBB, BOBeCTBOIl'I>, IOoBTePOK'I> BYJlS&BOII'lt, ~Ta, RBe41'I>(18 a , XI. Bcssil CSBOSI> orcas, roro, soropLlA BTa BLlpazeoa paereaie CBtT'lt lIT06L1 CTaTb cBtTon; BlB Bs06pazeoa

23).
B p;OIZeB'I» npobB nyTH BtT'I>, spoJli Ras'lt

paz,ll.aeTC8 BS'L Ilpau Apyroro

B,lI;eT'ItlIpes'I> Ilpas'I> UB

CllepTL, BIB a,ll;'I>- B,lI;ea .IBCTl>eB'bB

BO BctX'It MBcTepiau.

86 1Il0zen

p&SBIITbca .1.0 spaCOTLI ~BflTU, IIpa1l0aro eocroaaia npersopaerea AocTBroyn

nJIOAOB'I>,Be npoba B'I> SeMJIIO,rAt TaK'I> B AYXy aesssa

eepaa, cxopoaeaaaro nocpeACTBOIl'l»oraa, B cBtTa, Be

000 XBllneCSB

OO.lBOTLI 80aois

Dpoba 4lasuca CaM03&TlIltois 0 saulO1Jeois, B'b SOTOPOIll'I> OO'I> II Y1JR.lCJICTpaAU'I>-B'I> KOTOPOII'hSaXO,l(BJlC8,sas'l» 6L1 B'I>rop, oDd, B'I> lIlysax'I> pOB)J;eBia.
1C'a

12. K.ll'lo1(6
AD Blltn ne no

MUCmU'leOKoMY Y'leui1O.-QTo

DepB06L1TBLle .110-

noaarie

0 BIilWeRSJIOZeBOLlX'I> 4lasTax'I», )(OCTOBtpoO oa OCHOBaoi8 DaMST8BSOB'I>ApeBoOCTB, so0 e,ll;BBCTBOII'l» B,II.eala opeBOCXOAJln 9TO B'b cooGpazeBie, 1JBTaTe.J1>

OAODM'It OOIOBBTeJlLBLlM'I> BLlBO,l(alll'I>83'1> Y1Jeoia IIBBeJlRlIieM'L IILlClB

CTepiA, 00 Tasze ropae BlB

see, 1JTOBCDOIBB.lO oOBtAmee BCSYCTBO, JIB OpOMLlmJleOBOCTh, B ,lI;aze Btpa. Dpu08M&JI r.ay6ze BBRSHen B'I» BCTIOBoe eaaseaie ,ll,OrllaTOB'I»oeaameaia, n

1JtM'I»KorlB 9TOcAt.llaTh callB nOCBJj~e08L1e. 08'1»TaBZe nolMen,

sro eABBo06pasie B'It YlleBiax'I» MBCTepiA 06YCIOB.lBBaeTCJI TOII'l», liTO D8.laraeMLle )J,Ol'JlaTLIcyTL 06'l»scoeoia BcellipOLlX'l» JlBJIeBiA DPBPOAbI, op;IBaSOBLlX'I» Ba BctX'h nyosTax'£ sellooro mapa. DosToKY, OOBCLlB&a06pa)J,LI neeeameaia, a Be opB6aB.110 K'I> 0811'h BHSaKBX'I» KOMeOT&pieB'I» OlD TOlROB80iit, a npOCTO comlIOCh as 8TOT'L 08parpa411> BBe)J,eoia, SaK'I> Ba KJlIOlI1>.

4I&K-

13. Cymb MUCmU'leCKa1.0 yr4euiR. - 000


apaacreeaaoe 0 oayllooe. TeOJOrB'IeCsoe,

6L1.1OT~olorRlIecsoe, nOTOIlY 'ITO nOCBa- •

••• ...., .... IIJUO' ..., "'lUG .. oeGl ••••


.,........&88,

l~ .....
Dom.IU'O DO.IB1'8mu. • ..

IIIUft .... ..,.


B •••

t.CJe& IIIftAIUm Ko&tJ~ -cEu. COIIII'baeBII.ca, xopomo dlcuie

0 E;urIlftB'fl • 6JAJll'tIl" BOIll88.daj ero opanla 000TJItTcT80BU8 em-XPlct.a: cAm61(6nauro An. e8l1oro ee6sa, I
BIWOKJ' .TO

aqua,

14. lfAa rmPGftItuoc&


UT>

)1811""'.' •• "
aklonso
1010,0" ..oe.

.tJPBo, auce .",epaftlo on Ben)); saJIllBoe, DOTO.1"'0 JUO•• SJTY8 8IIme (JB), 611D ... BU .. 1I8.I0.e811 c:s eereCtll8VBo. • Se06.r;o,pIlUlla BilBOl... , noutACTBU •• .
MmtIWffDe 3NGHie:.-X0T8 8

Jsa

JBO'

,at,

pI81t

(10), .TO BC'l'BBBoe noasne 0 up.po·


C'i Te'leaiell'l.

.1Ii.m UIB...

uepBO($UTBlle .ImA.,

BpelleaB

.cuaa

B CIIinBUOCIt

,JUtnJusa,.,
.esSSI'II

en.

aa6.ryauelliallll, uua

se

.II1lDBBIl"

6,.-

D}T8JI'II &TO npOIl80M.lO. )l;OCTOBilpao 118· pe.IIIris,

steTBO, lITO ~pelBtlmu a •• aTBBSU'll, CO.IB~e, lIicB~" Aellia..

'8cTptueTCi B'" DIlCIoau

BTO C&6elslI"

I'esiceo- ApxeB8
oapJ&BYIIR
C,diUT.b

.....

II mUll OlBllO DpeACTaBJ8.lBCIo BCTIIBBWII'II 0A811..


DPOSB-

OepBOBA'Ia.n.SYIf'Io nOCB8m.eSBYII'"
• C•• BO.lU.
OTB.leqeBBY.II

BBJTpeBBU"

CR.I'Io BtlllBol JKBSBB.

Ho

T&Bis
~a

IICTIISfJ

.ens.

6y.l0

AOCTYOBY•• TO.llIri,

aBsuro

YMCTBeBBaro YPOBBII BCeOpB6YBaKlw.eI


8IB81'01
8&BICBIltIJX..

eCTeCTBeBBO 60lta
OOTpe6BOCT8r1j

YAooeTBope8iell'lo speMen

lIaTepia.u.alU'II
ue(SeCBYX'L BeMl'I;, nOCTe-

OTCIO,!"

opol80m.lO

O.lB~eTBOpeBie

rlIn
DeliO

on san
TO, qTb CB

ro~&BA

CSa.o

IIPOCTO !8!outQeCSBM'Io
oCSpaaoM CO.lB~e, ..

BBo6pa.e,l-1.11

aie.'L e.KBOJa,

era

UpBBBIIITr. aa O.IBo;eTBopeBie .II~a, cy-

1lt8C'l'808&BIDaro 81 &elUt.
B06uTBYX" .IlOlel,

Tas....

nepcrpaBOO-

6&.10 BBimBIM'L

apoasJeaie.",

Billsol, see-

no.uep •• B&lOllte',

BC8OXp&lUIlOlqet JltBBBI;

B10 pI.BLlI'L
B T&It" lade;

au" caa,

B nlll'i ~,OaIPSC'L,

M'&

clln
rep.en,

0.I8.n;enOp8.11CL

DOA'"BlleBaM!: Xp.-

repsJJeeto

s'hsorAa rilcTBBTelLBO cym.ecTBol&BmaKIl B 060rOTBopeBBWKB sa AapOBlnw.ll BIIB lIe.loB1"eeTBY CSI&I'OAUBill. UOKaSYSa,n KOrBIY 3TBl'L lIRK.WX'Io CSoron, un O&OpB.tp'lo, Bo.ILmaa II apa. lila, 6y,uo 6111
Clt.I.CToi8 cra.IB
.1KlUM8,

C'lBTaTr. 9TH o6puIII

15 1Il0rna OaapBc&; cosepma.IH Dpa8AoeCTBa, ~tlL seTOpIiIX'L DO BBABIIOIllY 8&S.lIO'IaJIaCb B'L emerOABOIll'L Bos06aOB.lesiB Den.IB Bc.riAcTBie B~'L YTpaTIiI. BBr&X'L repSY.leca CHt. 0 cllepTB, llpoXOZAeaie cOJlo~a 'Ipes'L 8BaSB 80.dasa A&.IO DOBO~'LK'L .B9&1I'L 0 BOUJlO~e8iJlx'L B T. ·0.; B03Bpa~eBie ea B'L 8B.aee

Bamay,

0 DOA-

ero IIlBBMaa YTpaTa CULl 8BII01O B

comnecroaaie

JI,&JI1f OBO~'L&1. 6&O OSBpBca B CRas.soA no ero

8Bcxoz.a:esiB B'L aA'L B aocepeceaia

MBTpliI. IITas'L, 'ITO B'L OABOM'L Btst C'L SOJlOPBTO)('L Tol )(tCT80CTB, rAt

6L1J10 'IBCTOeeCTeCTBOSBasie, OHa ope06JJ&;J.aJla.llOBClO,\f

TO B'L APyrOIll'L CT&JIO6ac80c.loBieM'L, a B'L TpeneM'L BCTpt1f&eJlOe 'IBc.lO cellL, C801cTB'I> npBpO~I.l, 8eTaM'L. sorp;a YTpaTB.locl> noaarie,

DOBceJ(tcTRoe npe06J1&JI,a8ie eers Be06xo,l,BMLla pesYJlbTaT'Lceaa nplfOBC&.IB cesa HSBtCT8HII'I> TorAa UJa-

15. Hep6ouallai~bHw,;j, oyn Mucmepiu u pe:Jy,zbmam~ un y}~ao"a. - B'L IIlHCTepillxt. ace H)(ruO xapasreps, ecrpoaoaaseesiH, HO B'L aCTpOHOMB'leCsHx'J. CBMBO.llaX'L CSpLlBa.1CB 60Jlte uyoOKil CMLlCJI'1>. U.I8.SBBaa CSpI.lBmeeCJI cO.IIB~e, OOCBJI~eHOLle O B'1>Cy~HOCTH csop6tu Hie eers SII3RL, XallB'IeCSaro H YU}I'lToaeaiJi. nparaaeaia, 06'11yTpari roro cBtTa, soroparo ariaTorAa Kast. Jl,tAcTBie CTBXil1,COrJlaCHO a&SOOaM'L TOJlI>SO npoBSBOABT'II eBOMea'L caepra ~ CBJUlTCaBLliTa 8S'1>-00),'1>J1&JI,LI8 Ho'IH B'L ,l,OCTOCJ&BHYIO aeaasa-

Ilocaameaaae

qeCTB& nopa60TBTeJlbBa~Ll -

ca)(OCTI>A&pYIO~eA CBo60JJ.Y CO~iB; 6LlTI> YMCTBesBOnorpj aeaHI.lJlH Bt. 6ozecTBo, ro-eers B'L CBtT'll. AJI,enT&M'II npeuosass.I1lfCb ,l,OrllaTI.l ApeBBaro AOJlSSO 6I.l.lO He J(epTBoe rlI.Io sarslI eCTeCTBOSHasia, RO ·ypasYMtBie nepe,l,&B&JlOCI>ocBa~aellloMY, n ext. BOSOBSBYTI> B'Io ,l,ymt Y!leBBM 00 B,:J;oXBoBeoilO. npeao-

CTaB.l1l8 c.lY'IalO, OSBBBTca OBI BJIB BtT'L, BO eMY B,I,LlX&.IB mBBol ,l,YX'L. Tan sas'Io 60JJte ,J;O.IJtBO6(,1.10nOCTBraTLC8BBr·TpeBBBIl'lo BJI,OXBOBeoiellt.,· 'Itll'll H 6.... 0 npB'lBBoA IlfiBB.IICJI Depe)J,&B&JIO YCTBoe Y'IeBie, TO 8TO HAean sanOCTeneB8&rO YO&AS&MBcTepiA;

peaasaocrsso

B -'laCTO 4>lIsBQecsie8.1eMeBTI.l-ca6eoSII1. 8l'1l6Jlellbl

B apXeBS)('L-CT&JIB BX'L ope06.11&~alO~BMBQepT8KB. IIocToBH80 ticTp:halO~iaca B'L CBaTH.aB~axt. eaepra B aoapozaeaia,

- 1, ..... __ , p&BIIII8IHIda ft8acrae, ftO Uafta 8110 .,.. .. IIhI1ReCUN' aaaa .. aia ...... PSPfmnu ... ~ .. ri.I.. Hl'O tfII'ec1'BOlam-1'l-8., .0 llleoulmee B&e.taa.teaia,_ ..... eM .UOJ8TfIII1 BIt....... n. pal-MIl _!SUMU • RueaBuia GaD omeceau Do 0"B81 BBtmaei opapo.d • 10.D06 'lOBO saale IX.. aollUo Do pu8U" npo8&8iaa,. U8 ~yeripi.lll'ltr ....
.......

.aTOP'll 8.IIO.lD.II 1811.11) pecryuesil •• II 6i~C.TIiI.lf o lOla ... , B8CTOUIIIJ.eapyco6e".llK K p&8BOPOAS""

'kID-

roaeals If II. KpoBO&&ABae "Bft .. B, CDopa 0 ClO8&X'J., &oropun 8Balleaie &8 DOHR K call., JTBepa,.taa opoUBaue .-of....
JI.,.III, O',\80U080
Joaas.e a

Tol • Apyrot

croPOHY, B806piH

YCBOan ax .. An .aroaerlsew eenll OKapI B A.lR ct-aJU1OTCJI, UolSy pim.TEo, c,It,1yeTa .In 8&"8lIan oKosesie C1. BBCTH PJBB IJII C'J» sosra, oO'k oAoaRo cee),RSIIDTCJI, 'fTo6w paa6B1'f. 118 06p&TIITL 8'10 caol) B'lipy xpa· man. p;a a Doc.riAaie, paa........BDIBC Ha 6e811Bc.leDHYI C8STII. ..
DpoT.BB8IOn
01'.IB.IIJlBCb rOD

ca..nUI &.lelia .JBB, IfT04Su: BUOJ.-tTL ear.u~fJ. B. TO caaoe ape.. , &Or.

JICSO 0POB8BOAH.B TaB'Io B&8YIt&eIlWe a8Y'Ioe&ie BO.1LCTSYICLDOOYTKOIODCTpe6.1STIt orSeII,.


58).on.

is...

lie

.eBte

&eC'IOKI"U,

d.'Io .sOl'A.aapoAfiJ. He.\oTYpoS'Io II me lBecTocep-

B .no.,. rasoe

OAlia XPICTi&.BCI&ll ee&1'I yqpeAB.I& I DPOTBBSBlI ea, BY&a8ln


81&CTI, .II1DIf.lB &a81lBAB 1.1'10. 0600",8010 ccioa8pcsoe HeeKOTpa l,OCTlrJH

T&BOO cp,Bum,e,

Ian

\11, BorAI

IBSBI'Bl\iIO,
U

saro.aS:IOB'Io rp&&.laBe&BX~

'

opan

Be pt.-so

seSaBHCTLlO conpo-

BOa.laeTca

~aae 'lin ••
pe8Y.II.TaTY,

pselilie-DpBHocam,ee

EpaJI'tTOlSu

Be Z&Jlie CO'llBlelllile
B.... II8&H

sa sp&CaopilqHBYB OTqeTIoI.

MBccioBepC5IJI.

OOlqeCTBaKl B1I

OrB'IecTsi,

IIpBB8Ae.1a O.l,.lB'la opuip-.: 16I01~TO DepeAoBoA •• cciosept.. NTUCB aapaote BBJIIUITb 061· T8teJdl'l. IIonaesill np9Ay6t&xesie OPOTaB'Io OpOTeCTaBTOII'It lIepeBO.J,oX,. 'nDlra MyqeSBKOnJ -Posca Ha TyaeKawil aawslo • uar"'ABO o61.sco .. ea coAepz&sie C'Io D01l0lllbl) Bo.ame6uaro
0)'6.18U

.a;euri.

9osapa.

16. Mucmepau
11K'" lIBCTepiB

cz acmpoHO.MutteCK01l mo'iKU 31ubHiJI. - Tax'll


u

B'J. TOIII'lo BCI&&eSBOin.

GesI\t.u.Bon

llBAt

'1 .. IOTOpO.'i
mlo.uso
Be.l8BBJa'i Jl8CQHCTri, r.laBB1iI1I'],

DOITOpe.iI Up. ODIIC&BiB BaSAO. O'I'.-I... so. B" CAliol .-peBsiiAmel IlQilcul puma roBOPUca 0 l'pkooa.r.eBill 1fe.1oriQeCTBa,IIC.riACma ~meauro D.lO_ 'On lp8Ba saaDis, B sarill" Baraa.m era lin pas. A ec.Il'I IIpolIeCTL pasc~
Blo

oCSpa.aon .. , .... 8C'qtOIIOD1leeail ClUiIcu, 06~I.~ 8aldI.aail .. oeBCI8IIIJB 81.... ax'i. apoBO BOil".. , ..... n Oft .8oaecu& 6eaUMe&Ba'i

J,0III.Ia: olDB8O'A, B

"'d ...~"

."BI-

I'pixona.leBil

B'.i

uan Ssu,
Be ." .....

06'JellelQluft TO D0JI111BTea
08 .. tllI~O. BO B'L

TaBBCTseSlfJ10 II &CTpoBO '18Csym 060.l0Uf,. ••

DiiqTO B'I> pOAt c.D'f;,I;J1O~o: qe.lOsiE'I> Bo06~e,

A~BeCaR •

To-eCTJo.e.lod~so-.

ero DO,lpyra. EB&opOB8,leBBfU'i

lITb 08B8'1aeT'i C8AY 8Aex&, BOrA8 8KU

&llBBZI-DOC,d

.rfIora,

aeBsGiaao
TI,OB"

Ao.I&8R (buB ,lOCTBNlJn

spe.eSB
Y.

rOAl,
8'L

(47), C•• BOA BUll,


DpOSBKmee

JUBwsaen.
0p.uDoA,

6eCBOII'L
secsoe

Bpyrt sa DpB6.IBzeaie ~pCTBa 3.!a, B••


BOBcm.l;J, 6&.10 TUM BBo6paBUOCIoC 8G.10101l.. ',

A.ueropa-

aeliTO

TonoBasie,

malum, eMO»,
DeeHB,
.IOB1;&'I. CHon

~<U&en ot'Spa6aTliB&'I'Io aa.no B'IJ am .1111«'. HacTyaaeTL XOJO~Baa DOpa a eMY ByaBo ROIPU!6C1 &J.Ieropaqe· CBBM'L .!BCTOll'll CMOBOBB.~III. Be6eCBUI BpJn. 06p8~Tca, xe..1oB'fnn. C03sta,da BOOTeC'b, TO .e, ftO A.lan, C.liAyen aaoJ(·.1010, SOTopaa 8'L pyst lep •• n atTn co:. 0.10,,8.8 I B8S'It 6y,ll'ro
8&lIaaBsaeT'LalB
aie B%OlDT'L YBl8saeT'L

yB&BLlBaIOIq8H'L

sa oKOBllaBie

"'DR.

DJH)IIBae.-;eBie,Jl'l.
D8 TO, no xe-

ero. ~eBsaa

B10 COCTllB'IJ BcU'L

.acT8pil.

BiTB6 B~K paCTe·


Bo-OepILlX'i,

emf B eruoeTCBiA .lIOTYC'It, DOTO." CIIOIOB •• Beaeps, OKe.1& .lPYII,I;OB'L, 8O.I0T88 aiTBL BBpruia, P08Q8i1' syen Hu.ui-n C30l0TOII'It Ocdl~ Allyn. BoaBpa~C' B'I> caoellY ecTeCTBeSso.y BBAY, olin pon-6yBC'It BepGqro DOCSpeceSbB BO.I'L»

aDlilu_a ATBca, lIBpn

cmepiu.-Bo BctX'LKDCTepio'L

.&COBOB'lt. BtTBIo JtJ, ODept cPo6ePT'L~)l.b8~ lIurepiJ. 17. IIpOao.lOICeHie npedbWlIV«uo.-.lle1ftJ.t&HWt'i zapa"me_po MU'
B 8saD,ia

een,

KBCTllllecaa "TBb

MY

oo'pfl.,e."

6ora,

sucmee

CJfMC"BO .... ~ ,tt6a HaUt. BOlo.., Gode


BOCIIo.uaaie 0~
.apo»l ......

18 .e.aaka, BKllecmaro
1!.I8B808 cy~eCTBOBaaie;

C.. epn..
DOItClAA,

JJe.IB'BOIl...
B

D8'I&nBOII'J.

coGaTU

no-

rpfD81"L
ClI'fJaalOTc.I

"11

DnaoU,

KOTOpY8

Belle,geBBO

zanlmel Noenro. OUPBC'J. y68'l'1t TBq.OBO..... Y pan Cat'J~.on, Oyaapua'B OYAPOl)j A"08BC~ paCTepu..'L ~S"t. B&DpeII'II.; Op.yatr. uoGUAeB'Io ApRllaBOII'll; ATBQJ. • 1dnpa • fepsJ.IeC'i C&JIB.I.OI&I),t. ee6a aIBB8; ABe.1lo y6.""
RaBHOII'D,
OnUII8IlDn

BaaAJP'lI

J[OAIIB,

CIIeps

BCI DpapoAA ae.naaro Dao, ,paSB-IIacoSJiI XBpalla, B TaS'llAa,l'fIe. Ha BCTOu.n &TOl'O 06m.aro npoB&Bu yze (iloIlO y&88880. 18. OiJH006paaie ~.-Y'leRie 0 EABBCTst B TpolI"t BUlO.UOCf, BO act. lIaarepi.. Bo JlBOrn" pe.llriosB.Rn ripo-

a".J8&,

lb.U'Ii

BCDO.IBB&llB; aCCBpiJx..a IiIasaBiase

C&Il9E1 •

AnoD,

BaBUrx'J. lIS CUII'J.

BC'l'piqae .... BiI'ITO B'II pod DOAP&Z&Bia xpacriaaAOrK&1IUI'J., .dB)', p8m,UJD~Jm CD8CB~B • Bee-Tau

OC,(II.JOm.YIOCB ,t1HltTseBBB~ cO.IB.qe Bt'lBIiiA

,,'bot (ll). B..


It.

..CTO

BBiimBell'll CD&CBTen,

ollY-c.d

9T& aTO

ec", ,D;'ksa BOAiasa, •


B'L BOTOPOII'li BtUb •

elO poaueBByl,
CJlYClt,

(17);

Gode r..-y60&on, BBYTpeBSeJl1.

B,leU'J.,

ZBSIIL 0 pasy1d'J.. cala

8.leSTpneCTB&

mee, DOCliiAsee
~lOTcaJ

CBolcTBO ospamBB8Tb, nepaoe Do.u;epZHBalO· YBpamaiOlI\ee BIAUoe cy~ecTBoBaBie, BOOIDBaDG.I-

TaB... CB&88T1t, B'L tSeSIIIIC.leBOYX'I. C03A&BiJl:n.,

SUI1I\BrJ. lIip1.-.IJ'Ime

Taro, C8Jta BCeJeBB&B. B ecrs, A AilB6TBeaBB~ OCT&eTCI TOro ae ,dlBCTseBBlID;eil iii es C06CTBeBSee CBotCTBO Be .utBaH08, Tast. T0'l80, Bal'li B03.l)'X'lo DPOB8BO-

,1,DT'IIBByn, roro Tan JlBt. 181> eTBO,

cn,", "BiTa,

yJl'L

IIYC.n,

BBCBOUSO BC.I'IIACTsie 8Ta aa'lar&

Be B8II...... Cb B'L

CfID,ecTn.

BescOOPBO,

Be

nO.lBO • 01''181'.11180 BYJ)&Z4iBIiI B'b YIJeBiu'L


BO OCBGBBoe DOU'" YIIBl •• euin

ApeBBBX'Ii IIK-

CTarotoB'L,

0 811X'1t MaBen (5Ei1Tb BIiIBeAeBO

rcrc, lIell1 on
Bcilx'I.

Bo
pepa,

III1CTepiu...
TaBB... TO

npe.CT8.BJSeTC8
TO

pozAeUY.1t
TO

.paD.
TO

06p&801I..

S80,I;BOSpa.T.IIO DOSB.1BeTC8 (Some-

HUIlBaeliOO

Mara-BUliB.,

Kau,

TO HSRAI,

IIpoBepDBBa.

lIepceWOBa., l\apB.l\&

Be6a,

ne-

eCTb oQq["

.. riApr. SOTOpOt .~....

IV _
SO...... 8t1 .....

~,

ralaoe colfMMie..... .- D118p18. &POft.rot OM BUYJaeTU ~ AapopoJD. & n replllllelOD .. et ABpo. pa ecD a&.... o, BOISP...,,, 0.. sa -IOABO IIOU, ao • un. co.t~, f(HC1'1t .p., .. aoTOpom eiallft"lo IIriB,uI. KorAl. oH c.aJ&aTla CIIK8OIOJl'la Be"", 1U'It ~epepa. ee ~ CaBUI>j"J. C'It BO.IOCUKB. Uo..06ao ue.....uo. UpoaepllBn, ORI. Dpe&pl8a& • 61eera~a, 80 Tau as Ileu.u.aa 11.,. •••• Tau.,. 06pa801l'lt, 08. coeABsaen. B()lII. CS AD"', p6Aocn en. rpyCTlrl), c~ ~ .ica~e.'It, _p'It ~ CRpOC'ra.ro. CJo&eCTBeBII08 C'5 'IJ8.aOn.ecUII'J.. Apesoie erBDTaae UC'I'O ~a... CSeaecrso DO.... BlAO.ll'J. IIepa.ro AIlsa. lJepBJd MIlH. ltaaGs, soroPOll' nouolUUDTel apa6fiJ DO olUlcaaian, uePBOBa''''UO ~11.11te cs1lra 8 6.aecTa~f;e coolan&, o.r~eTBOpaen. TJ ae Mlilc.lt. C'll npl6&B.luiell'I» DOB.Tia, lITO orrJm. Upe_ecTaoBa.n .pUJ. Bo BC'b1o .8CTepian ... auOAIUD specn (49) CD8O.10l1 ..

a.....

0'J8w,eaia II coacew; T}HI, '1STllpe BOO•• (bi.lll CB8~eaBila nc.aaj B'I» 60nmel '&cTB 09O.l0rii BCTpi'lae.", _ ctoJIf&; lI.ctnoo&ie nips. CBoAC'l'.BeBBY TU .. TO'IIIo,an BeDEl·

acmn.,

.1iI

TaBia

01'8ell'lo,

BOAGm 8 1IOII,lJI:Oft;

apy", • TP8Jl'U"aaft,
&Ill
Be-

OABBUOBYI paaAt.ieaie
Slil.

8 ABolaol,

nOBClOAY BSOCSpazamn ,QuaaD

DpBpoAiJ Ba no.rJ)cliI; BO IC!U:'L

oq,BS U.peACTIB.lS.l'lo 1.11011'11,

.paso.",
sa

eOOOlOA06poe &aquo,
B era 81U'!"

noeB8~eaisn caian, Do~a~

8&UIO'IuaC.

upeaBaro

DpeSOCXOACTBa, loat. B
Beo,Bn CTYliesel.

pOA.TI.C4

.pen ClI8pril B B,I;'I»a. ero yaacallB, Iiar.u,uo


B'II 'fO BpeILI, US'lo npoxOAI.l1I

Lt.

B'i ,l;oetIIIB8IriB

aepepOAI'l'£ea

Bao6paaaeJlJolll1r

DO celiH ue~eplUl'lt UI

DQ,I..DUes
CIlYeri,

Bee aTO, B'II cJo.ate r.lJ~n 6oP'6J crita OCBo6oABT£ca 0'1"i DPttDOn K&tepia.u.BOCTB, SOropylO os'!. 6pu'I» sa ce&I, Dpol:OAS CUOBb cell. CBoiCTB'lo BlIqaOit npBpoALI (11); B'lt BTOPOCTeDeBBOJnt CIl!I~ erit SOf,l,& r .. y60'lllolmee BUlJeBie YTpa'l'B .. oes ..... Q8.loBtlJec'rBIA. cell.
081 ...... 0 nllBflO 810 08B&IJUO UpoXOA'L CO.lsI\a

qpen

Cellt. 8BasoB'L 8O,Aiau,

un
JrL

OseBa
eteIleBB

AO

BtcoB'L, Mil'!. 8TO


Ape

BRABO B'l> cppaBB-lII&COBC'l'si

I£opo.leBCBol

B B'Io.. tCTBB~ii

C'lt cellfllO CTyueSRlIIJ

-JOeftIteBII ~ &..oma. Bo ann. DcrepiBu AU'f8D 0 .... • """ ~BBIIa aeTpOBOIIB1eclia, .... BOCJ[necam .... ... 80 ~ JlOCBlateBue yaaua.m .lPyra .lpyr& B~C'l'Ba1t 8IIUOJI'Ii B ye.aOBIIII& Bgpa.8Bil; BO Bcin Jc.J.OBia DO-

eJ.tJQem

Jlnnea ABP,I.I1'O.'II.,1I DOCBIIllteBi8 8'Eo SleB8K8cm T&BBetBL DOm ... 1IC'lepiJlJ.'It r.JUBlI1 iepolJtaB'I"L 6ru'J. 0&8&0'It 88M'a yelBBea.YIl, 6e8CSpa.aylD BBDf., '!TotSliI lIa cuoCSo.v;i BDout D0CB8m,an ce6B B8y.eBiD • coaep~ilO IIe6ecBilX'It DJMWIeTOft • .A uodll ;J,OCTllrByn '!'Isol OTUeqeBBOCTIJ, pe~ ....... . • uoBBBie, B'J, paauil oepio)l'J. BCTOpiB, JIlep1I\Bl8n. mOft

awl...
no

6&. o~.. • 'I'i aa - apiJlilit P08p&CT'L • Uoa'fOllJ Bepoll'L .8 OCDliJUCB, BOrA&«SIIl.J'i n.

'lBCT01'&

rpe~B,

ynOTpe4lsBien.

BsB1icTBIino

TpaB'i,

BOTopLla

ClI&T&.IBCL 0..-

peaB1lD CBOICTBOft DO'-8.I81'1o aeasoe CTpaCTBoe BOa6y-..eaie; .us oxpaaeaia ce6a On. aero, OBB DOPOlO .upB6ir&lB n Gorie CJI.IIdIYM'J. B ptmBTenBYII'Io OpaK1o. Bo BCtX'L ctP&B&X7t, rAt
CJIIt«TBOBUB MBCrepiB, JlOCTLID, Ban p8.l'L, SOTOpYI llBCTepisx'J..
BI8i1BUBCII ~O&lloe.

DOCBa~eBie craIB CUTan Be06xonBDOCn,lCTmB Bpell\eBie KeZAY xpBCTiasUBj 05aa c&lIOJl'll

~ld

6y.II'It BCDO.IBsen 8DODTa!lB,

DO

BCiD

llOCS8DteBBye B&B'J. oBi

B&8YBUIIC&

TO'"!CTL, BI-

.Ulm;aJl. BeDUl, Bo
a.tmBee B

ecTlo,

Torla

UK..

DpeA'It UK

rift

'on
Tala.., TalBlI

CJlIICTIlJIB',
BCiX'Io BBJTpessee

1JTb 08Ba.a.rO y.esie


B TpB

COBepmeBBO DpOTBBOUO(Sorie MeBiIe CTeDeSB. BY_Til

MY BCTpt .. ell'L

BeB.d
BUB

euTUOCL

BBsocn.,
onoro

• ()Y.lO eoopazeBo

C'J. CAMaK.

fa.

B&paJI.;
6YB

T&sae DOBCill'It DOCBBIq8aiaX'L q~nn

..louwtU'J.

0po.SBOC.TiI caDa CTpamB.il.l &.II.BTDY, 'ITO coxpas..-r-. Bripe.SYa ellJ TaIRY. Al&aBiaA'Io DOABeprc.a BSfanil) D Opel&B'Io (lypian 8& TO, '110 BYAU'L MBCTepiB D;epepllj
T&STU'It,

npollerel,

3,1;' D'It, Opq.eI Do.-eepr.llc&


6i

p&8BYlI'J. 11&.

u.aa8iu'lt 00 Tol me DpRUri. 19. MUH06QHi6 Hado014ocmff

mauHwn

o6t4tctn6an.-B.ra-

roAap. e&IIBJI'It
sllo(laOC'I'B,
OABIIO,

TaABYII'L 06Iq8CTB&JI'I>,B'L BB:r.'L reneps Bin

Y5e

Do-spaAael-IItpi 8'Eo o6JacTi lIL1c.1B. B'II DO.lBTBBi, B'L UZAO!l'It rid, BCTpi'l&IOTe.u: o6e'l'OllTenCTBI, SOTOPU.ll

21 BYSlitBaron. aX'L, XOTa OBa piAKO ~ocTBraron. BeoocpeACTBeBoof ~ba. Ho lllitcn peaanoaaas, cflll.lOcocflCKaH OO.lllTBlIeCSaaCBOII ~OAoa OOllTB BO Bcix'L CTpao&x'L, a aeCIIOTpH Ba crpexseaie ~B.IlTOm'L II ~ypaRoBD OOp;aBHTh 00, OOTOMY no OBa aspymaers ax'L OOROf, OBa TOJlbRO ~YAen. CTaOOBIITLCa CB.ILBte OT'L OpoTBBodfcTBia. HaYKa cTao.oBIITCJI ecoRpymaeMlitM'L OOJlOB TOM'L.OpOTBB'L BTopmeBia ,ll;Ol'JlaTBlIeCRBX'LBel'lmocTeA II BOS· BaKaen. Ylleoaa ~epKOBL, rAil BaYKa, a ae csapeaie, TpYA'L, a Be BCTBsaoia a OOCTlit, ClIBTalOTCa oeO~XOABlllitMH yCJlOBiB~UI. P &8.IBUlitB .BB.leBiB oOBilAmei maSBB CJlyZin. TOMY AORasaTe.lLCTBOII'L. EC.l1I lIeJloriK'L B'L TelleBiB BilsoB'L YMCTBeoBaro IIpaR a YOB1JTOZ&Jl'L cecSBpaAIl BeJlBUrO, 60rOTBOpBllaro Bcero, OO'L Be CTaBeT'L B'L .lI'YlImia BpelieBa OTpB~aTL TO, lIi1M'L 015.11aaH7> Bory; B7>CBOeJl7> OOKJIOBeBiBEIIy, OB'L Bsyuen. B 1ITOT'L csaoro cecSa, paspymaeT'L cfleTBmB B paTo60pcTByeT'L sa.OCTOBY, ROTopaa B eCTL CJlOBOBoaie. OB'L Be 1I0meT'L OTBepraTL cSozeCTBeBBaro, Be OTBepraa casoro cecSa. • B'lt ApeBBOCTB pasyn BOSBlitmUC.ll0T'h peaaria R7> cflBJlOcocflio; 'L B Bame BpeJla, B'LCOJlYRpYToA peasnia, OB'LBOSBlitCBTCa OT'Lcfluoco· ~iB I'L penria. A JlIOAII, scropae TaKOH'L nYTell'L AOCTBrJJB BilpLl a oT~pOCaJlBCfpaX'L B'LCIIJlYcaoero Bce06'Le)ua~aro cosjacrsia-; TaKie .110,1.8 cyn BCTIIBBLIe ope06paSOBaTeJl8 lIeJloBtqeCTBa B ae sYZAalOTC.Il.BB B'L TaABYX7> 8SaK&X'L, BB B'L YCJlOBBlitX'L JlOBaX7>, C lIT06lit YSBaBaTL.u.pyr'L)J,pyraj Ba060poT'L, OBB npOTBB'L scero 00,J,ocSsaro, nOTOHY liTO· clIo(0)J,a, 00 BX'L BSrJlBAY, COCTOBT'LBD uaCBOCTB. rAt ope06.JS)J,seT'LCBOcSO,ll;a, TaHOCTBeOBOCTL Ee 60Y Jile ae oymoa A.lIB AocTozesis BCJJKRX'LOpOmHX'L B OO.leBBLIX'L x n.illedj npeare oaa ayz,J,aJlac}' B'L TaHBlitX'L oCi~ecTBax'L, lITOCiI>1 ropaecrsoaars; reneps eA OyZHO TOJlbKO orspsroe e,ll;IlHCTBO, .QTo6h1nO,II;AepZOBaTLcs. HeJILSB, pasYliteTCJl, YTBepm,ll;aTb,lITOCiLt UaCT&JIOapexa, KorAa MOatHOBlitCKaSlitBaTL BCHRYIOOCTOOY cSes'L onaeeaia B EJleBeTI>1,I sosnea, 0 OPOTBBO)J,tAcTBiJl,oeoeeaao I B'L BOOPOcaX'Lpeaarioaaaxs; AaJJeKOOT'L roro, KaS'L .8BCTByeT1> OB'I>aeAaBDOX'I>oopaSOTeJlLBLIX'L npolitpoB'L. CAoBa «)aycTs ace eme BMtroT'L caoe npolI'Baesie:

22 -

Wer dan das Kind beim rechten Namen nennen? Die wenigen, die was davon erkannt, Die tMrieht g'nug ihr voIles Herz nicht wahrten, Dem Pobel ihr Gefdhl, ihr Schanen oft'enharten, Hat man von je gekreuzigt und verhrannt. *) nFaust".
Koae'IBo,

Goethe.
TenepL

T'i.leCBOH'L BCTB8&BiB &.IB cozaeoiH

Bian,

pil1JH; BO nO.IBTHBa, a B'L oeooeaaocra

soeaa SaTOJlBqecI&ro AYXOBilCKO.lbKOBBBTOB'L B'L

BeOCTB& eme aHillOn. B'L CBOeM'L pscnopaaeala raaia AO(SpoA CJI&BLlQ8l0BtKa; OOlBTB1JBOCTB 00 (SO.lLmei B, BCe-TaBa Be. lIory

-AJl8 naJIL~eB'L B paCBaJleaaLlX'L ze.lliISBLlX'L OO.lOC'LAJlB opBaBn08ToHY, XOTB B B cO.BilsalOcb Bt. ycnilxt TilH'L,

sacra,

TaAaLix'L O(S~eCTB'LJ BOTopLle

OTKaS&TL B'L Jl,aOB p.DB.lIeaia

'AiliCTBYIOT'L no CBOBH'L y6tZJJ,eBiaM'L •

<It) KTO AepsBen. uaalan ,IlITa ero BaCTOR~BlI" B1IeBen? Hexaorie, sllaBme 061. IITOll.. 'lTo,uH6yn, KOToplie He OCTeperABCL 6eaYlluo paCltpLlTL IIpeA" 'IepB}'D CBoe uepeuoueBBoe cepAAe, 06uapYllBn cBOll3r.lllA'It, rlx" paeliBBUll. caBrUB.

KHHrA 1.
APEB BIS IlBCTBPIB.

Mil

BCTptueJl:b

o,uo: CIIYTBIle· Hax9ll

Ha DepB06IlTHIla

oTHomeHia 'Ie.lOBtU Ha'laJO

It'b

npupo,il;t, DpapO,nl D>,I;BJI'I>,

C'L 1t0TOPIU:b )(Il

Ha'illBaeJl'l>, 'IT061l yacHBTJ. rJaBHOe B:b JlBCTepian seero em.e CTOBn

IjIB3BKB n

B:b 0&)(0.1 COltpoSeHHOI r.IJ!SBHiI BU. .qma

H nOCBBDteHiBX'LY 3ByItOBT> soropae, I RuT> CZB)(aeTCJI Y Kalt:b BOCon.. DpODllK&eTCJI YXO)(:b X Ipaxa Ha lISBAIl, DJCTIlBBOJl'l> 1t0TOPIl& DOUOBa

TtI:b . HapOAOIl'lo, 1t0TOpile B TeUeplt

!SAUte· itT> DepB06IlTBIlJl:b ee. !tan B8'It

BOCJlpBBBJlaeT:& BtCKO.lltItO DO'ITB HeBUTHIlI:b

RCIO,l;B R31>rJY!SBHIl Hamero cyDteCTBa, CB.IItBO TJlOl'&J)n HaC'L eepme n'lHaro (jepery, ru'l> BeBia. crporlDl'lo DpB 3ByK&I:b nepB06IilTHOI 'Ie.lOri'leCKOlt Mil ycnllDBJI:b 9TOT:b THIiI :3.ua 'lopraeTCB OBO apB B0311llmemoJa. DOUOBemB Dpapoxtl DouoDeml Don 8BJIt.. roBOPBDtBI:b CTo.tISoB:b Toea, B Bo06paaeme Jlo.l'luien MeltCBU • B:b rB1UlU:b erUerCltBI:b

P&C1l B DpllPOXIl!

ZP~OIl'lo. C'L TtJlB

'1epHllJlB YTeCIUIB lICI&II,I;iu, DOC'!'UBn CltpliU on

AODeCeT:& AO II&C'L 3BJltT> B3'1> JlO-

Hac:b nmoJl'l> It'l>

nmy

Zpe~JlB,

!SYIYDtBI'I> riltOlI'Io

1I

rl&3'1o em.e Y.lOBBT'Io yrpa'leBHlle Ba DBpaKB,I;an, aepTMh

cn,l;li

CBaDtelUlJl) BaJltY BU 6.tarop0,l;llaro

DpOme.l;maro

1'.lTapn'lt

KOTOpya BBAiI.tH ItpOBIt B Cle3Y TYCJI'I'It se-

.I0Bt'leCKIX'It

t .j
I ._ I·

II C T 0 q H II It II:

II Y D E. De Religione Yeterum Persarum. Oxford, 1700. Al'lQUETIL. Zend-Avesta; ouvrage de Zoroastre traduit. Paris, 1771. J. G. RUODE. Die heilige Sage. Frankfurt am Main, 1820. Wt'LLERS. Fragmente fiber die Religion Zoroasters. Bonn, 1831. CATTANEO, C. Le Origini Italiche illustrate col libri sacri dell' antica 'Persia. DE RAInIER. Mem. sur le culte de Mithra. Paria, 1883. MilL L I: R. !tlithras. Wjesbaden, 18B8. EICHHORN. De Deo Sole Invicto Mithra. P UNE KNIGHT. Inquiry into the Symbol Language. CH. LUUN. Gytnnosophista. Bonn, 1832. WINDI8CHHANN. De Theologumensis Vedanticorum. Bonn, 1838. COLE BROOKE. Essay on the Philosophy of India. 1858. J ONES. Extracts from the Vedas. IUIBLICH'CS. De Mysteriis lEgypt. SUNT- VICTOR. Mysteries of Antiquity. Ispahan, 1788. CREUZER. Symbolik. Leipsic. PRITCHARD. Analysis of Egyptian Mythology. RITTER. History of Ancient Philosophy. STU HR. Religions-Systeme der Hellenen. TAYLOR. Dissertation on Eleusinian and Baechle Mysteries.' London, 1770. SCHELLING. Ueber die Glitter von Samothrace. DIOGENES LAERTIU8. ROBIN. Recherches sur les Initiations Anciennes et Modernes. Paris, 1779. OUWAROFF. Essais sur les Mysteres d'Eleusls. Paris, 1816. )IARcONIB ET l\IOt'LTET. L'Hieropbante, Paris, 1839. BARTH. Ueber die Druiden. Erlau, 1826. FIlICItIUS. Commentatio de Druldis. Ulm, 1744. FORclTo. Prose Letterarie, vol. II. HIGGINS: Celtic Druids. London, 1829. LEw I s. Antiquities of the Hebrew Republic, London, 1724. JENNINGS. Jewish Antiquities. London, 1766. MEYER. Der Tempel Solomons. Berlin, 1830.

26-

FJ:LLOW8. The Mysteries of Freemasonry. London, 1860. OLJVBB. Theocratic Philosophy. London, 1840. OLlvn. History of Initiation. London, 1829. MACKBY. Lexicon of Freemasonry. 1867. BBBDOW. Baadbueh der alten Geschichte. Altona, 1887. SCBUBBBT. Nachtseite des NaturwiB8enschaft. Leipzig, 1850. LI8LBY. Man's Origin. Philadelphia, 1868. F.l.B lB. Mysteries of the Cabiri. Oxford, 1808. F AD HR. Horae Mosaicae. Oxford, 1801. BBAB8BUR. Collection de documents etc. Paris, 1861. VOLNBY. Ruins of Empires. RAGON. Cours Philosophique des initiations anciennes et modernes. Paris, 1841. F ABRB D'OLJVBT. La Langue Hebralque Restituee. Paris, 1815. TYLOR. Primitive Culture. London, 1871. ~i.
:10-,

~ I
.;~

:J

'.' "I

"

j,

l ..
, ..

•,
.

..

..

i.

I.
JU.rB.

20. llpoucxOOICaenie CII06a Mat3.-HuBaBie: )(ar'lt 0POBCXO)J;OT'LOT'1> Maja, sepsaao (11), B'It KOTOpO.'It Bpa.a, 00 BRAit. CRoA )(B90JorieJ C~O'OB'It-BtBOB'It BBABT'L ce~a 0 sC'II QYAeC80 caoero JlorymeCTBa. Orroro 06p&80Ba1BCIoC.lOBa: magus (Mar1.), magia (Maria), magic (liarBSM'L), image (06p8S'L), imagination (Bo06pazeBie)-Bct sas'L CBBOBBJlLI, oOApasy.to80lOmie 06JJeQeaie MorymecTBa nepo06L1TBOA zHBoA .aTepiB 6e8'L 06p8sa B'It oopeAtleBBYIO 4l0PIIY, BBA'ItBlO cymeerso. Man., CJIt)l,OBaTe.lbBO, TOT'L, BTO BsyqaeT'L AtAcToie Bt1JBoA .mOSBO. 21. l(pe8HOcmb Mat083; - MarB, BaB'It B&8L1B&.lBCh apeaaie zpeD,LI B'L Ilepeia, os06paza.18 CO(SOiOBe TOJlhBO YlleBie BJiB Btpy, OSB COCTall.la.IH 1I0sapxiIo - BX'It Bl8cn DOBCTBst pal! BaUCh BJlaCTO.0BapXOB'It. B'L 8TO.'L eme YJlOCTootp.8eT'LTOT'L cIlasT'L, 'ITO BOUBY, OpBBe,leBSL1e SBt8)l;01O B'L 8CJJ.8M'L!Bcyea XpOCTa, SaSL1B8.IOTC8'L opeAaBia TO KOpO.l8Ma~ TO BOJlXS8MII. B KaS'L JlYApeD,LI, OSB 6L1.111 .apB B'It CJlYCJJt I'opania: U
Ad summam, sapiens uno minor est Jove, dives, Liber, honoratus, pulcher, rex denique regum. *)

lin DepBOCBBlI\eBBB~eC·Boe D,8PCTBOB8Bie upeAmeCTBOB8JlO ope06.1aAaBho AccBpie, MB~io B Ilepeia. ApocToTen YTBepZAaeT'L,
") C.tOBOJI'L
CK8.3&TL,

JlY.ilpeu,'L RllZe

O,l;ROrOTOn.&o IOnBTepaj

OR'L

t.ioran.,

CBO·

6o,l;eB'L, 'lTRJI'L, apacRB'L,

BaaOBeo;'It u;aplo o;apeA.

- 28UO oao 8u.lo ~

n..TOB'IIcun.n a
'IIet!. D8p&Tuel
BOBIDlUO

,QeaHe ocBoBUia EraDeTCl&l'O n;apC'l'B&;' D'i .-peBBOC'lIl *) ltn, ae 8"


B'Io

1I081108aoo,. BC1JIIClllTi e e
8& DIU TRC8n

a.pia.... 1'O~..
'11'0

Dame

Bpell.

6b... mu

CXOA.lrC8 8'J, JlBi.aiB, .li1"lo

22. 80p0acmps.-OcB0B8Ten BOTOPi1t Be (Sun, BaS" JTBepB,lal>n BTO aiSOTOpYe, COBp&I18BBBS'Io ,1I;apia, DO &ILI'Io riBOB'!. aa ee • .I;ec&n .1;0 sameA SPY. H POABBOIOero (Su.!a Be HBAia, a BasTpiaaa, KOTOpaa .Ie&J11"5 BOCT01JBie, 8& KacoilcSBX" XopeX1>, J ClIlJiIX'LBa,lilcsun rop'll,

opeoG.laAasie lIaron. AO 'I'P08Bcsol Bolay. B&CTY.aron 61U'l. 30poaCT~,

no 6onmBJI'L
liBBY alB

ptl&ll'L OSCJC'J, • HscapT'Jtj Clii,J;oB&Te.IIoBO, Bpa.


apen;a
1I0rfT'L (ililn Jl&BB&BW OOTOIII&III

.aron. 23. y~
aoe •

BBAilcsie

paItiosanBoe

30p0acmpa.-Ero Y'eoie 6s.l0 cuoe coBepurea· a8" BCh.'L ri:I.1., BOTOpS8 B'J. ApeBBOC'I'.

COOTaBla.aB npellieT'l»

Docaa_euia K cOlpasanc!. (jode 8m lIeJlile 80 BC'lX'!. cllilUBmuCB teocofiaX'I>. C.I'IIAIiI ero KOaBO OTYC&aTbB1o peBRell1o 3eB,ltuem-Be ... Tol BRBrt, BOTopaa TeD~"
BOC,llT'J, 8TO SUB.Bie Be...1o 3eB.l&uecri, B eCTL DP<>CTO PO..... C.!y&e(iuHBa, BJlBB&IO~ell'" a&'UUa, BO Bet UK10 BD ,lDl npOTBBOnO.lO&BflI'L,

:.ho Y'lesie
M&n,
aaqUO

a 810A,PeIDOA!loCSaOCTU DpBpOlit. 80 OlIS.yraepZASaBj

Be Btpa

BOBO JlOfymeCUeUBYX'J.

8TO
OSO

API-•

ua,

Be paseB10

0pIllY8AY,

KOTOPhilI

eCTb ,l06po. BpelieaBO

3.10

oe ClUIopOZAeBaoe
DO BJ&CTB.

B Be Bi;qaoe,

cltopi>e

orpaaaseao

polly »hI
-,p:u ;&B8I1L BO

008,1;811e

II n.lYT&pX'l. BLlp&aaeT'L ...utnie, KOTOYBBAH DO"'TBeplt~esie, sro . ApBMaO'b B ero ......


'ITO 080 AYUIlSIIl'L COCT&B.lBeT'L Be oillleu1o; .... el'9 BC.l8&YIO 1:1

llOHlHLI

YBBUOZBTl-CJI

apeaeaa, aoroparo

pally

B B'L SOTOPOJII'L OBO DOCT08BBaa meaia.

DpnHB&

~BBlI:e8iB

npesp ....

3TO

I'ICTHBBe.a ~B.IIocotJ!ill, BDO,IB1; COOTB'ilTCTBYI01D.a.a OCBoa·

BI,UfL H&UJ&IIl'L

0PIIPOAY
CYW,ectBO

(ll).
B.IIB

BepXOBBoe

Bt'ioaa

.iKOSBb

B'J. DBhlX1. II"'"

1111. JIep.

29 CTaX'L Ba8L1BaeTCS BpeM6HeMa 6~ tpaHU~7i, TaS'L SaE'L eMY BeJlLBS OnpedJlBn B&qaJl&; OBO ospyzeBo ciBOieM'L B aa,d;JJeOO CBoicTBBMH H npBOa)(JJeZBOCTSMB,BenOCTBZBMYMB JVIII oamero pasYM'kais; eMY nOAo(SaeT'L6eSMOJIBBOenosseneaie. Tsopeaie BM'bo Ba'IJaJlO nocpeACTBOJl'L 9MaBa~iB, noereneasaro BCTe'IJeoiRBS'L oepBO(SLlTBOlocDOULI BCtX'L Be~eA. Ilepaoe, . 'lITO npOBSOmJlOOT'LBil'IJBarO, 9TO-mT'L, OTsYAa B08BHK'L~apL CBtTa, OpMySJJ.'L.IIocpeACTBOIf'L CJlOBa OpilY8A'L CO.SAaJl'L ip'L, K soroparo oa'L BCe,1l;epZBTen B cYAiR•. OpMyS,1I;'L CB8~eBBOe B Be6ecDoe cy~ecTBo, pasyM'L B B'k)J.tDie. 0pIIYU'L, DepBopozAeBDLlA on. Bpeseaa 6es'L rpaBB~'L, enepaa COTBOPBJI'L CIIOeM! nOAo(SilO meers AYXOB'L, aM'lUacnaHoo60, DO soropae OSpyZUB ero TpOB'L B 6L1J1Bero DOCJlaDDLleE'L BBSmBK'L AYX8M'L B JJIO,1I;BM'L, AU KOTOPLlX'L 8Km8cnaBALI Taaze CJlYZBJJHTBDOM'L 'lJBCTOTLI ccaepmeaersa. B BTOPOil: paSpSA'L TBopeDiil: 0pMysAa saulO'lJaJlCs Bt. 'AB8AAaTB BOCLKBu3aoaxa, o6pas~ax'L A06po,dTeJlB B TOJlSOBaTeJlSX'D on6L1 M JlIO"eA, SOTOp6le Ba6J1IO,lI,aJlB C'lJaCTLeM'L, BeBHBBOCTLIOa cosa xpaBeDieM'I> Mipa. TpeTiil: CODM'L'lJaCTLlXt. AYXOB'L6J.1JI'L ropas,1I;o MBOrOQBCJleBB'ke B COCTOR.t'L BSt. rfiapotap<J87J, MLlCJleitOpMYSJJ.a BJla BAel, sapoZAe'oBLIX'L BM'L DpeEAe, 'IJ'kM'},OB'},upBcTynBJI'L K'II cosAaDilO BC'kX'L Be~eA. He TOJJLEO rfiapotapbl CBJlTLlX'LJlIO,IleA a BeBBBDLlX'L AtTel upeaeroara npeA'}, OpJ(ys)lon, 80 nOCJI'kABiil:CaM'L HMilJl'}, caoero rfiapo.apa, OJIB~eTBopeDie ero MYAPOCTBa 6uroTBopaol 11 LlCJlB ero pasYMa, ero CJlOBa. 3TB AYXB DOCSTCB , Da)l;'L rOJlOBOIOsazAaro 'lJeJlorisa; BTa BAes nepemJla S'L rpesaM'}, a paMJlSDaJl'L, B KY BCTpilqaeM'L ee onSTL B'L AOKamBell'L' lyxt CospaTS, SJlOII'L reaia BpYTa B genius comes *) ropa~s. 3TO TpoespaTBoe cORBAaDie A06pLlx'L AYXOB'L6Y.IIO B806xOAB)(61M'L nOCJI'k)l;e'i'BieJl'}, zaoapeaeaaero pasBBTis Ba'IJSJla saa, o ApullaD'}" sropoe cymecrao, pozAeoDoe OT'L Bt'IJDarO, BCTeI

*) feuill.cnYTBHlnh

-10MID

a_so 0P»",l,., .... It6paoGa'BUO caire. B _ .moJ .... 0.'1>; 80 6JArJ8 ,ecrumln B
1I0'IJ8CTJIOIa,I'J.

).pHIS'II

8&BBm..

B10 saB&8&Bie,

OJ~ectBO oey...... o ero opOOaft utSi,QaTb o4I&cu Jlpa&aj MQT&TO.sliIl cpGh _pelles.,

,ye .....
'lT06y
APBua'll

"AJ ~oGpOft B uo.n. npBJlLla a'll ao~y; 80 ~ tieeueaeBs08 IIsollicno B.lWX'h AJXOB'III

ae....., CTpaAasieJl'h, 6o.aiaau:B a upecfJo.aeaieM1o. 3.1.. e Ch.... : pacoYIT80, .acuie, &a,J.BOCTb, &£CTOBOCThj ,leIiOSIl .lOAI, Xo.IOA&, 6'baocTB, 6eaa.lO,l.ia, BB~TY, seBtaeCT8&, • ul enAsal 8810 dn HumaNn, Aooa'll &leBeTil *). IIoe.a'k ~CT~aia Tpen Tyea,'II .Itn, 0pIIY8.l'D COTBOP" Be.IqeCTBeSBwA Kip'], n meeT!. nepio,l;oa'll, DOp8ABY UKra Buda, ooo'tepeAlo C088,lU selll:JoA Cdn Toparo ae c.atAyeT'L cllilmBBaTh C'L ue6ecBWM1.), BOA!, psereaia, aBBOTDUX'L B qe.lOIl1Ju. .*). APHM&H'L CO)l'BBCTIIOBU'J o6paaOB&silO selin B BO,I,W, DOTO.Y lITO xplun. ).be
1'10 9TH CTuill II

Oparys,l,'II
B'b

Be

)Ior'h

COlpblTb 0pJlYSA'b

JSXh. OPOHSSe.l1Io

TaBJKe

YUCTBOBU'Jo

coraopeaia
KOTOParo

B o08,Au1>ilmea'Jopal~BllllUII,"iII

JDBIIToaesill

QeloB1iJt&,

CTBiell'L eaoeA BO.l. B C.. 0801l1l. Ha'll diKeD. aroro uepB&rQ m.eCTII& OparY8A'Io .oou .....cT8iB 18ues'!. nepsylO .eTY. MetUia B MetI'taHY; so Ap8ll&B'h cuepea aesy, & nOTOlI'L IIJ&8., B BOUe&'h IX'll 81108JO,l·.IUUUWII1> 80." 0"" Blymeaia BBnCTBIU'!.ll.lOAOB'b. II n VcoOp&SlI.n.
He 'l'O.IIt&O up.po
..., 'Ie.Io'Bta, B 'l'UIlIl'l>

so

B ZIlBOTBYX1>,

Baci&oJIU ..., sa1l1,

ao.lBOB1t B Bcaaro
oGpaaOIl'h B OfBC»AY.

AOCSpux'llo
no IICe11J 6an

.BBOTIlYX1I

.I~Y

seJl.IB.

Ho

ApKII&B'h

pOA& raA08'lt 0 pacapucrpaBB8'L ero 8.Iwe A}'XB p,u.I ....


IIpa.se.l.BWIl1> 8

1l1

DoCS'bAeBr.I

B 8i1TkBeBii

) Ikt lITII
'Ia.nnloln.

apeil;uia

Jail a:Jo6.IlI'I&I)n.
.u.o.le~,

aBa'lBTe.lbHOe

oTuooeuie

bOUlfTilt

oepBo6IlTB.Yx'L

CJi;.I,OB8TC..1bIlO YU&J;OI'l> 11.

ClI. ~Dae,wme). ") Btpllte CYlII.eCTBO, eeeraareanee

u:n. 'lC.lOBilltll

Jl

6b1U.

-11_IIIUft .I11~.'II

setero doaftca

..

1lOII" JDopIHNI'I
ua •

Got;

COl'.lacBQ30poampy.,

TPYA" ecfi GTpe6afea

'81 .....

DOBBBJeTC.II CBpaHA.lBBOKJ crAW, ~AA 'UMBO oGpa6&TW8leT1t lelLll) • aacnB.Uen ee DpOI888AJI'l. UTBIl. ltIOAOBOeaUB Aepena. olOauai.B mB&,\Q,&ft ,scan rin., sorB lelWl B8 61181' yae CTJ)M&fi on 8OJ'II, aUieteaBan Ba aee Alxalll IU',II', Doaurca Tpa gpopoD nOM81'&" .II)AIWL

aeero .I"me

no

cao....

.Orym.8CTBO... I "Daman,

nepao6YTBllO
BIIX.. I'll

AOlSpux'L • UIiIX'L II BB8CTIuep06.ucn BeBnICS.Mara G.laaeaCTB&. ApI ..&B'L • nltp&CD.I&B.Ie8-

SpaeoTJ,

CrAB"

ftOCSu

BOIBp&TlU 18... '

..

Be8Bye A8IIOBII • .IOU 6JAJ't1t O'l.m.B8Y B'Ia .opi

BIro .eraul,
.tCTBO.

B 8&KOB..0p• .,.8A& 6Jlet.. npeo6.Ia,I,an. noBCeJB&8fi1B&Ti 'lB'l'aTe.l1)

&CTpOIIollnecsil eJlllc.l7a Teoroail 3opoa.crpa. mecTb A06psx'io ,I.Y:lO B806paaaJDT'& mecn. ... .aiuu" rica~e81., TorAa us .. Qae ,I.y:ll o... ~'BOpaI)n aa.aie .'.kcs~a. ,lI.B&,lAaTI> BOCeK., uaaOO6I eYT)' AU "YBaaro d.II BJ&IIO

ElBa

C8D.a.
Cates

Ho
It.

Teoeoqlll'lOOll meCT& OepiOAQB'ltCOTBOpeBU.ipa eraomeCTB ,djACTBJIOII\IJJI'It CBOAcTB&K'Io npapo,lY.


C»HiO. -

24. HOft.tOHt1f~ acTpa crin 6i1l'11


O1'TOro n

nepBw.'!.

MIt BIun, ftO 81. TleBiB 3opoa aCTelllemell'llan BtlllBoi Jltl8Blj


DOCToaa· UI C&IIOpoBAeuBoJ1litIS •••

DBCLlleBBIU'!.

DaJI8TJiIlK&J:'J. DapcoB'L cainJ aUNDY BB.l8ft

aoe DAU, eers CB.~~.BoaetTU

Orroro
nepaae

lI&rJI

napcy 6w.l1I
a

oraeOQUoaBllau8.
B'J.

Do
a

BIAiu1

DOC.Iilluie

orait

Be ~ecTBO,
TaUM...

TO.lUO Op.lIBBY

TeDla B ,lBIlZeBUI,
JIB'L

opelYl'ILAaB'lo

06pa-

BOJI~CUlYa Boainlmia
no.IBM
BUB
DUO

eelS'll

oora,

OTsPSTia n. ,18ast ua, ripaie. rrpateBBfilX'i nosaaaill. napeR Be


BAuwn
C'i

np.COCTa-

BOTOparo B88IIllUB 68

BeTUBiI~

Boroll'lo; 088 Bllt .88S8i AaBie, 80

Be

npB6ilra.n
CSpYTYKB

ORI Be oo... rUICIo

lIe,,"y

.o.lb601 K'L &aBOI-... &l Uleta aa a.soe-.1B60 aeripQoe ape•••

CIU&KB

CTBeSBYIO, BOTOpaa JopaB.laen


c&IlIiJIlB YCTpamalllI\"IIB

AtACTWJUIB.
CAOO4

set.. .

npBp0,v.l

.Bfip&.l& eABB-

o6aapY••
STOll'"

B&eTCa

25.

DJWuCXOOlCdeHW

Deus, Rou. - Ih

CMIolC.lt

-42J .. IW5 •• ......,., J


Oft

a'.en

rasa.,

8861U0

.D'lt Be OI8IlIBUoCJ.

'&Kol,

TeO.Iom,... .
BGTOpaa OT.JBt.Uacr.

BCtri ;tp)'rBI'It. lIlara, Aumie CBOe au TatHol &aJn lilt) Be COBepman Jy.ceCUlltcna a Be riPR.n Bt. 1fJlec&.
aaia1Cl:o' C'I8'I'UII
era

u,eB7pt SGpte

B'eD~~II.SOC1'.,
81'0 Cl'laBYn,

O!lB Be C'.BOIO."

ocy .. un ,uB-Hie, Btual'O


npo.l.a •
B'i

JJ;PJn.
lI\eJilI)

&aC'l1I arpeMUBCb DO~'" .1'0 B,Me1O0 B'b 88'10

~BilBi.m

l'IUI'i, BB,dlcBiI sutllBJeJr

O",_O'L,

BeB'becTB& • eyeBipiBj BO 1S.1II'OUopa S&ee.leBBIiII 'YAOBBm.HIlIlO I'1I'TnAl'!'I'IIIIl.InI

IlporpeC'i
BIMBTBnax"
tqeCm60

BCTopiB MaCH.

ISoBien e,li.BC'I'ri, 'ltb scerAB lb .q»elUliu1max'b

SI. .IByst BeltAon. DpBBB&eTCII To.n.KQ oJ;!lo CJlI\eCTB'Io; a8BaBie ero Duo, 'iTb OSB&lIaeT'b ~l".ll"IrfI'III B • ~.YApoonJ, BohaCBseTCB aocpe,.ClBOI['I, IOpSS daer-« OTIJA& I npOBCXO,lB1"L Clon: ileus, dies B T. A. Bles 0

C:Tn ,diCTBBTenBO
cci81Om,aroJ IOTOPoe Bas B;les
J

B'IoBalla,ri

D~CTaB.lBJac. 8

Bt.

Bld'lero
c 0

OTB}'A&

DPOBCIO.lI,."

C&BCSpBTCBOe dyaus,
BilpBaro DOBnis

DO&e.lO n 0ABUO

CTOAKUK'L tiaCBOCJOBBIlK'I.CU3S&K'L.
6111.1& BYBOlOJl'i Bn

BcxozAeBiB

R eBolcTBiJ Be~eft, T&S'b I8K'L cBin

ecn ern seero; &em.eenO-O,lBD'i cn.rOqeUBYit cain. Tas,. oenoean .paSCTBeBBJH) CDCTeIlJ B _oBapxilDj J BI!IXl. 6y.l1l .tBTepaTfp& BlyD B n09sis. 3a DaTI> 1'YC8l1'L !tTl. lO r,n,I~_
OBI DpoB8Be.lB C3eBA&secTU, 'l'pH 6o.!Lmia 003.111, IS'b

pu:n

nepasa

9Tl1IeCIUUI, BTOp8.B

BOBBCTBeBBU B TpeTIoa

26. CnocOOa noct1l1~iJl. - KaB.w;J~aT& oparOTOB.1J1JH B'J. eB8fi\eBil) .sorOllllCleBRYIIII ou~eBuulB DocpeACTBOM'L BO,lR II lIe~a. llue.lo IIcDIiITaBil, KOTOPUII'I. 0810 "olsen
6101.10 O1le80 Be.llKO II 8&RaB'lHBIUBCb OBK CTOII'L B'L UB'Uecan ABel. Hcouradia8TB CJiI..,OBaJO BWlecTB
oO~BepraTlIca, DO,l3e.llent, DPOBOZAUca
B.lH

ut BCDuTyellwl6yu
yeABBesie. pascYAR&j
ro6eualllllD

ocJ~eB'L STon

aa oOCTOBBBoe

.IIo.l8ie B couepmeBBoe
COBc1iJl'L JDm&lCB

DCKYClo Be ptARO

Doc.aiu;CTBiSIlB B BBn~BAan ......


BTO OCBJUIBa.n. BCIILlTBBis,

r._...

liOn.

,lOCToraYTL

Be.lH'I&flmBX'L

DO'lieCTeii.

ITo

OBOHlI8.Bia

n... ' ......

-88-..... ,ul& BIilIO,uJB

~ Cnopra,

... umqePJ b:OC8IBteli.a, II"" 110aometSBO" opyaie ... Dpo'lO~.a,., .pe~eftnre.n. 1fJ.lOBlutaaro rpBfa (~) H laaaallO xiaTe.la ..... OOCB.~e.al'O~.
6J.r.l'J.

8OIOriB uepcon;

1fTo6R OB'II "OBI1I\1UIB,

ope~ 8IIJ DJ'ftI. BttAeBBul Bb BI&JTpeDBee DOlI.in~81Iie, on o.~ca: orDen B 80XOlO, 'Ooelia q~ro opoXOAU'J.cellI. CTeneaet DOCS.· IIteBi.a. fipesAe aeero B80py ero OTBpasaJca B8~ 6e8ABY, rAil
BYS88DBYIIB OB'!. C7OJlJ'lI,

roTOB'I. n. fJopL6i eo 8.lIID ,lJDIII .....

act..

e~

fUBClfanKR,

ctpallUllIllI

q-

rJly60llil

onacHul

CBOA",

BYAa lfu1llmil

Be-

ripaYI
yzacsol
6mymlO

man. )(01"10acT&BITilo 8
DO .!&6ep1BT1

ero H18plByT&CJI n cnpecroiJ Heia6'kzsOCTBJ-DepBaa TpB eBolena uPBJIO.lY. H~


!'eIlDol OeIQepliI, OB'!. BCSOp'Il 1I0Mt BlIDO speJleUaM'lt

nn

CBJI~eBBLlt OI'OB.b, !tOfOpsl

csepBa.l'll n

f.lyGBB1l B OCB1nI~8.n ero OJ'"'; OB'J. T!lJUKe c.mma.n. OTAU8DByl peM. JlIOTloIX'lt sBilpel, sol BOJIIB08'L, pliUBie 'u!lOB'It, spocrBHA B rpo8Bfd . .rail c06as'J.. 80 ero JlPOSOaDHB'Io,8'lt r.ly6oaoK'J.
ero B'L TJ CTOPOBJ, OTBY.lI c.JymUBCIo BBySH; BBesan!o OTBOPS.!8C.b aep" • 08'11 OBaaUBUC8 B'L .I0l'(). A Bo~t ABlBX'lt saipef, ela&. ocil'ill\eSBOK'Io OABOID .I8KDOI. HeKe;ueBSO sa sera BaKBAHBIIBC& OOCB.IIIqefMIU8B'5 06pasil .ILBOB'L, TBrpOB'II, BO.lKOh, rpaifloBlo a ~pyl'ax.'L QYAOBBm.BIiII'll 8Bf;pel, on. SOTOPIrIX'II on piJuo OTAur.muca niuli IiJ B8BpeABJlLli.
6YCTpO Be.1'.L

1I011J&Bia,

OTTY.P

OB'!.

nepexOAB.l1.

B'L

APyrylO ue~epJ,
rpoJl&

fiJI

~pCTB08&.I&

Ju'.!a, CJlLlmUBC.b rp08BY.

paCBaTY

B B80peCTIIBBO csep-

slUa JlO.lais, orBeBBWlIl OO'fODIlH OCB1l~&1J lIe.u.aa.mm.ia nBB JlC'l'BTenBIIX'L reDieB", paa .. paaeUB£lX'II ero Doaueuiell'fo B'fo ax'!.
.I(068)(OJl'l.

BBJCJI, era

lIteTonpe6sB&uiB. QT061i1 BlHABA&T'L oeMBoro oopaBe.IB nOTOJl'.b B1. .l:pyroe nOKilD\eoie, rxla ero BBBO!-

BOBaDBOe COCT08Bie

xyxa YTBXUO on. C..aAS08BY'luol


Mr,\&
OD'lo Blilpa&lLl'L ero Epe~a
06PSA&Jllo,

KJIKIBB B )laB801'L SIX'&.

ynoBTe.lLBaro
nO.1seprlIJTLca caf08.11,.

(SJlaroyuo'iJl.
C.1iI,.!;YfOlD.BJllo

I'OTQBBoc'n

OPOBOADBn. B OARB'II un

uelle)1JeOBO

DO.llB.!.II.lDCI> Tpl
lKBBylO

6pocan.

ellY OB rpYill.

sK'lno,

Ba&'.b BHaR'II

nepepo:aueoiB

JUa..,y.
IlO&IIU"

(1i7);

QPUB

~lD

~.

U B1t

OTOBN it .p.. 1 OfUIlBia,

no
on

aee

Ipyaaqe(l

BaIWlI.&T'L B'AU'!.

cao.
B'Io

QUa"1It. lIeQ'WlC8UID'L f~'" CfOPOBJ. Of')'A. p&8.U1U-Bet. aaf~

06pafBB'II raaaa B~
BOdn

_.JlJ"Io,
~eca.

.I"an IlJSB Be'l8CTBBYX'D TUIPI'i 06paao& em Dp080AB.IB CU08L


~'Io COCTOIID\iA lIB.. CUI tMSOUIpaQX'L
B&Z,I,&8 C'L

nllltC'lll

CBOAO~ OD&Curo ""'.~ ..

apeuaepien, .tcron. .dlcTBiB B&soro-u60


1J8BUr, Doa. 08'10 Be AOCtBl'&n

.ea!IIIX'L IUJUCTiDB

llUepeallJl,

ySBBIl'L EM.esalll!

CaqeAAtlMa

IUB CBBTHlBIIta,

OCB~eBBaro

B cinm&1'O 8O.lOTOK'io "parO~BBilKB B

Bluum.WUlDil

Be.nao.l'iumoe co~e B DlaBerBaft eyefUl ~arUBC(' Dpe.tecTByl> .J811fBJ. f.u.aaYI lIan B08C'1lA&n &'1> BOCTO&J D08JaDteBBOIl'Io TpoBi, ellI... ynBUBBr" CSOraTOB>
J&pame

om DpTOBHMB Binall II, B

B'J. TYBBst

~Baro ~ BOspyn aero nona '1lpeJy/lbl II Ten JlBCTepii. OBa BCTpt'l&.IB ueo4JBT& D03ApaBleuiaJD[ B8.8B'Io C'lt aero otSY'lBW.II 06BsaTe.n.CTB& Xp&IIBTD R'L Taint 3opoaCTpa, RBtp.tlJIK eHY CB.8.~eBBN8 ClORa, US'L KOTOpyX'J, BYK'L 6u.IO: TeTpaBn alB BISB&Bie tSora. Ilaearcposs H~"D&.l'I'I exOAeB'I. C'J. espeitcEOlO TeTparp&llolO BJB B&8B&oiell'L 60ra
1eTLlpex ... 6J&B'Io. qHC.lO BUII'II,

'1eTUpe

C'IHTLlOCIt

CaIlLlII'L CDoACTB&X'Io

OOTOIIY UO

B1>

oepBil:t'L .eTypen

BUr.
OTui,

(11) eOBlli~alOTea B DOApas)'JIilB&IDTC.II sci OCTULHLlB; B oepBWI .eTilpe 'fUc.IB, Clo.eBBIllS BII1ICTi. 06paaylOT'It DOCI'i BOTOpol Bee OCT&.ILBoe 0'-;00 nceropeaie. 27. Mt183 0 PycmaMA. - Tas'lo U&8YBUOCI! BOcx05Aeaie Ba
II OT'L aero

Hlny cosepmeBCTBB

Dpol80me..t'L
BOTOpYit

p&SC&&S'L

DepcRACBOII'l. repBY.lecil,

BepJ:olI'lo ua '1)'AolmlJ;1

Palma - apa6cKoe B&8B8me CSllopra-npe,llIpBBIlII&e'l"L aie MasaB.I,epasa, CJIilamaro coBepmeBBLlII'L 8eJIBYII'J.

CpeAB KOOrsJ:'L
cellh

ouacBoCTaI

Upo6SB'L

cTYlIead,
PYCTa.'L

08'J. ,lOCTlLraeT'L

Topyl

nopaaaen. C.dOOTOi

ce6i; Aopory IIO nrn neJIJ,eps Sturo BeJusaol, Betl'L, B10 aan8AaeT'L Ba
D"..'a ......

Bo

Do6tsAaen. ero II TpeliS K&DJ.I:I14D SpODB

BOSBpa~aeT'l> sptBie TpO AOU Mipa. cut, BC'lnn.

35
ero n.diBBOKaM1>. CBMBOJlaqeCRia

RPOBO OOBTOP8.IBCLBO BctX'L MBCTepi8X'1 ApeBBSrO TpO R&OJlO SpOBR; B1> HBAiO noB1>KBTat TpH SOTOPOIO DOpaZeUY OTYOSBall&8T'l> CBMBOJlBlIecsylO S1> DOCBJllI\eBilO.·

B1> ABr,JliB 8KCSJleMoi CJlYZBJlB TpR KaO.JB BOAIiI; B'L MesOOP;OCSBO 8TOit JlereBAt,

aC1>, COCTaB.leBSril OS1> TpeX1> TPOitBIiIX-L BOTel; qepTY .lBTepy

Y,

B T.

p;.

C.IItooTa,

CSOBaroo:de BeJIBSaBa, paSYMteTcs, YKCTBeBBYIOCJltUOTY CTpelfa~aroC8

..

IL
DOB.lOBEBIE •• TPfI.

28. Mucmepiu
Bot

.MumPfll. - K'i>

CTBo.1Jpenn.

Tasot

• ~e6Bol B~o.IOnOUOBCTBJ, BOropas BBOBoCSopcaUr 9ICDeA1I1\iw B'J. BaBBJloBiIO, A ccapiIo ,

Cwpbo

Ani."

SO'I'Opaa OTC'tItBBUa UCTOe noaroaeaie


KaK~B88

Bory,
zperton,
DapCOB'lio 002lWlIll'5oi

.ISS nocpeJ(CTBOJI'lo lieu

cllaPBooen •
B'lt

pymu spa.v •
8B8.1B UJPBTaBUB

B~O.l1i

BlaMes

!petti., KOTOPIUl .-au Tin npOCT& B 'lRCTa, 'ITO


a
Kepa R 6eBCDOPRO

el'BOeTCBU'L

,lpeBOOCTll,

D0II8saUBHBon

&TOlly CTBO.ty
KOzen

BDOc.dp;CTBi.B 6Y.lB npiI'BBTliI

BBYlIecm

US".

6YTIt, BpallKBCKoe &a1l&.Io

DOUf)Be&iej

nOC.l'boaro

)1;1)01)11

OT80Cll1'1>

ro.l8n

J(O

29. HpoUCXIXHCiJeuie rcyAbma .Mum]J'J4. - MBTpa, BsI . .lJX'lt, OPBCTaB.I8BDytt itT. COJH1\Y,calillilil vnlrvnIJP~~Ni~•• 1II I~, BOTOpoKJ nOUOUB.lBC& Bllicd C'J. COJHrten,
B'Io

P. X.

Bauri

Be aim.Baa ero
nocpe~Bno.'J. Ife.~
BpelIeDB

Taell..

Te'leBiell'L
nplIDBCUB

HORaTie

un, (iY.n r.a:&BHliln Opvys.a;on R Jro'_'1.1OI. Ho 0 MHTpi BCB&8B.lOCb11 elfY


C'I»

pasplJ(on
CepaOBCI cosepmuOCio .806pazaeln~.'I.,

cBOlcTlla 6o.eCTB&. llop;o6olill BalBan D.~I1DI~ 6orosT. nCTa BN'CmllX'lt He pt,ltSO BCTpiUeTCJI
YKa88TL Da
B'J,

KR9o.10riBj .0CT8TOliHO

Erann,

en By

Bomoy

D'I.

IOoBTepa

B'J:,

I'perda,

HCKazeeie
CO.lDn.a,

DOCPe,l;CTBOIl'I. ClIilmeBia CBIIBOASC'i apeAMeTOll",

rAlforo eomua

C'lo JtyXOIl'I.

- 37BO'lOpaI'O

o~o0C'lIU0CIt
nepcoB'IIo Be

B'L

uan,

'rU'5

nep9MS011f. BapiiqjB CGI_ MllTpJ

BI8SBU'ICI

nplBJInB08 BMBeme 8811.-CsaroMitJwa.

.ar, nb

a.

Il& DQriIJ:IIQIn

coerauaen

c.dsAyen CIIimBsa'I'L m. rillf.. Et'Opld CSU!. Y BBAiI~eB'll;s8COoiaso, no 'lOT'!> APf1'Ol Mnpa, np.BlIuaellal nocaa~eaBIiUIB sa co.u~e, COBepmeSBOp&8.l11J8a'lo C'i1 88BACIBII'LK C'L C8.Kru:'J.,qt88otlman BpeKen 6RU. opeAKeTon ooo~ro, TaIBCTBeas&ro DOB.lOSeaia. ECiB BUTL <lYSBa rpeqeesaro ColO. cMeithras. n ClIyui Uc.lBfe.lLBRX'b laa· KOB'L, TO D01}UTCB cYMlIa 365, COOTB'flTCTByl)~ ABaft n. rOlJ. To ze CaJloe 6YAen C'Io ClOSOK'i cAbruau-Bll., .J.&.B&e·
6acB.lBAiaa&JlB CSozeCTBY, B ~e OTBOClft'e.nBO cHeleno!», Ba118&aia eo.lll~ B'J. 80. ,lfouam" " np.-Ha DoaTaBsan B'i .ecrL MJrrPR .R BUO,,"'J. B80CSpaseBie mapa ~~a, D~ II CSRa, CBKao· .Ion DClDel IICTHBLI, BYClDel TSOP'IJ8CSOI .ria'J'e.u.BOCT.~ BIiIe· meA •• 9ae8BoI CB.lJiI. Tasaa orpoACTseBDOCTL cor.llCyeTCB Clt TpOBl\em IlmToBa: Baemee )l;oCSpo, c..OBO • Ayma Kip&; es 'l'po.~elO feplleca TpB.ClleraCTa: CwJrn., Pas, .... ,lI.yma; co.
xee

rum.

TPO~8K)

llop,.pia: O~J CIOSO • BiICDIaa ,ll;yma. no repo.a;OTY, Mupa npeBp&TB.lC&ft B&BII.IOBCKJI) MeRny, Beaepy accl~eB'lo, aoTOpoA UPBBOCB.lBBeopmroAB08 DOUO· aeaie, BaB'lo &eacsollY SllJUY a&pcNEAeBYI, 60aecTBf OD.lO,1;OTBO·

peaia, Z881l8, OABOPOASOIlY, DOZllyl, C'lo .pUBeBOB) GorBset AaUTBC'L. lloLlosesie DepCOB'D MBTpt au Aoo.l.1osJ paCDpoerpaaB" .lOCIoDO BeeA .BTans, *) rum, repll&BiB, BpnaBia, • yupamIqiA J;lO BTelISIl1a npOTBBODOCTI8.I.I.I'Ja .. CO~J XPBCTOC'll, COD.. ne MBTp ••

*) lIo...

llep"BJ.D

C80 1t1uellTIL

B'L

Put

onpW.DI.

It'kaonao rln

D~t.

l~KUT,Il.IbBO xopomo
xp&».'!t

eoxpalluPmii1cJl no

XplUlt. MlITploi. KorAllo lIOBllX'L, IlOElI.5UJllUlmill: I10B~en. KeRB Tellep. 1181111'10,II'L B3lAer.xiA

IIIni! ~epKoD~ DIlIlt!PXy, rJUlJut.,

:M RTpll,
taK'L

II

ne o.Jt.OO Ci>all8-l'I. COO 11: (Eu:u '6101TLI TO.Il>KO 3ll&.I'I., no

Ma~

auepr.

TO'IKO,

un.

R BDH.3yh

-38'tl. ~
BUODI8er. ..riera.ql GMaeoCTB&. tIOOIrB~. ft IIO_Ke.lUZ 8'It CellI. ••

OtaTBnma,
K ......

8t'Ol'O synTa B'l> 00 •• B'l> a

Oll'lt CBlTBl'-...

CTyaeaeA, DO &OTopoi SC:rOAB.lB DocB8DJ,esie 6&.10 00,1;0600 on.caHBo.,


BO, ec.IB BOIIIO&aO, e~e
B£OJilUui.ll. Do.IOBIOY UpI8AURIl lIica~a crpoze,

~J~ft'I,

MAin,

IlPOIO,lBl'B

set

B'lI 'fecor. MBTpg

1lOlJUBCft OB~O

M"u.y

(OBT.alSpa), B

eIIOJIf .e Bluez&,lQ lIeBYC'I., upez.s;edn

BYBeCTB

DpolO.lUTe.lliBJiII

ero .lonyclUUl

10 nOJB&ro BUllis
OIiOBeHil

crepil. UepBaS CTenelli.


zepTBy

B&'llBBUICi

e'L OUCTBT!.IltBWX'lI

al l'6J aeO,IIT& nUB 8BI&'!., oosa on npBBOCB'.I'1t 60l'J xdlS'lt R qamBY COLBOAOIO. EMf OOJ:aB&.I1 BOpo."
KOBU,i )leU; OB'!. 6pan ee II BOB.l&rU'L ce6t
olS.!esuCII

H& rD.losy,

BOp.: c!dRTpa .01 BiBe~~,. Bo 'l'Opol CTeneSIL BeotflBT'Io


Maw
B'l> C'L BIiIX.. oelIlepax'lo

B10 6pOBIO ~

B'CDO.IB8IU1B H 11 YAOBIIlI\a.M:1I noel'll ,


B8p.1l:BeBBliile .lLBaIlB, TBl'pallB,

sero

B'L

DOJ_

BaQBDU&C1o ,01188 roBItI~&. JKpe~1iI B ,.•• rwtl>rnI JleODlplIlIB, aaUI.l3.IB B&


.. I""':U......

:rp&IIi,

.llllll,

BOJIUIK. B lPJI'BMB t'L CIBptUYII1t

lIOTYMIl

BripOB'.

ll.llTa

peBon.

B"

8TRX'IoMBBMfilX'Io "pl

seo~ nOABepruca 6anDlOt Oo&CHOCTB, XOT.! B zpe~&JI'Ja POlO OODQIUOCr. De HI myny. TaIBM1. 06pa801l'J.,
uoepaTop1. BIDaAS8mB:r1t KOM.OAt. Upl! CBOeIl'J.noeesmeaia sa.men
B8t.

TO,ooA 6opr.6i

B'Io

~8JeKO, QTO y6HJ~ oABoro DO. aero B'i o6paai AlIllro sBtps.
T&K1.

C.li,l}'Kl~el

CTeoeBB

Beoq.OT'lt Ba..diBa.l'lo

MaDriIO,

sa

ToPOt BaOOPazuVCIo saUH Bonna. 3aoaBi;cb CSPY1&U, TOrA" on Bei:n. BSOPOB'}.jDO Kor,l.a oueprBBUB 310Im&, DOJIB.I.BJlCII ospy.eDDLI' CTpamUYMB rpBrpaXlI. Ec.IIH Be BSIItBJI.10 eM, Dpll ApyraX'L. HCDLIT8oi.BXt., ero Dpllnll~~'I'1I Bala c JII.EOH'L M RTPIiU, BaMeS'L aa SBaS1t aOAiuI, Bor,lli :IlOCTar&eT'lo cool 6o.u.moft CIIJY. Mill BCTpilneM'L Ty'Be n CTeaeOB Jf&eTepa y MaCOBOOl>. Tor.l8 nepeA&B&Jacr. Be.lB ntn. B'J. '1ell1t COCTOB.a:a OBa? TPYABO p'1lmHTL eTon .. nn·ftftoI

39

npa TaBOA Oua.'JeBOOCTB9UOXII, BO MOmROnpe,1l;IIOJlOZIITb,sro zpeqLl orspaaaaa OeOcllllTYCa.MLUI.u;OCTOBtPOLlB apesecsia npeA80iJl, BRII60"l'i;e nplIBBTLlJI reopia 0 npoeexoazeaia BceJleBooA II cBoilcTBa, CORepmeOCTBBII .u;t8ois 0pMys,u;a. B'L Cy~OOCTU, 1I0CTepiH MUTPLl u306paza.JlH nepemas on MpaBa X'I> CBtTy. no lIotoiIo rUBLO, MOTPB eCTL J1IO()OBb;no OTlIOmeoiIO K'I> Opllys,u;y B ApoMaoy, 9TO O~OOL.1106BH. 32. Pesuuu, npoucmeomi.R Otno Ma~U3Ma. - B 3TO UOKJIooe· Hie oe (')Ll.tO e)l;uocTBeooolO epees»,' e;I,lIHCTBeOOLlM'I> aHOLlM'L T 06~eCTBOII'l>, B03BBSmOIl'L H3'L BtAP'I> MBrusMa; nocreneaBO ·ero 06pJlJlY HCSBSHJlHCL AO roro, 'ITO c.aymlllH UPHSPLTTiell'L CIUIOMY yzacBOMY paSBpaTY, KOTOPLlii co npeMeBeM'L (')Yl'I> OCBJllIJ,eo'L ABze o(')OAP.aeJl'l> 'I>~acTepiBX'L. Eme noaxH B ute C,lJtJllUQCLBscioMOi B'I>peaaria, xro OTUPLlCR'I>n CYBa g: o aarepa scero JlYlIme npacnoco(')J1eo'l> 1£'1> BCIIOJlUeBilO 0(')838BBOCTH.zpen;a. C.!ltJlLl lIaraSMa BHAOS TBsme B'I> yMosptoiBx'l> MaJiecB, Pe.JJHriB .lI106BHH TBiBOi BCTOpiH Ta.MUJliepoB"L. .

...

m.
BP..... SK •
ra.aOCOO»SOTW.

33. lIpocmoHap(J(JHaII

6!6pG ~

KHOW.
sal'''

-ClloTpin.

.IH sa

BU'It Da ~c&aZeBie Maras.a,

8D

Ba

o(i[lUIO

asiaTCsol Teoao4liB, oSI Dpe~CT&B.Ilen rssoe GoraTeTDO 6omeCTB'It, l1ro SB OABa Apyraa peJBrlB
CP&BBBTCS.

6ilABOCTIf

aioa
aaKln

una

B rpy«Saro aenaecfsa
opapOAa B

:no

88061.oe

DecoKaisaKI

opiBBaK'L

Bapo~
B'It

BOTOpwl, Be BII.
npBBeA8BBIIl. lipUHBIil

0 8&IOBU'II

yZ&C'L TaiB'.L.

eJI, nplBBIllIa.I'la
010.10

CTO.IILBO ae

caepX'.LecteCTBeBBfiX'i,

~eCTB'.L, C&O.lllBO AAa aero

61il.lo

300,000 «Soran - cTpama&a TO.lDa, on BQ'l:QDlItI aBBBI. B'L IhAia npoBBKBJT& pa60.I'f;oCTBO»1o H SaCTOeJI'It, TOpaa DOAAep.atllBa.la paa,l,i.leBie aa £aCTs,

BUa

BeBWCTBY

B, un

Tute.ndl BX'Io cYlI\eCTBOB8.sie


B'L

BYTLIX10

ZepTS'L, DpeBpam,aa
pa6CTB&.

y
8TB

CTpaAaaia B

CTHe npBspaSI au'll aYlt'lt un BiB llepBoA

34. TauHbUi tJ'Ifflia. - Ho 8'10 TabOln. Belleau. 8 Docsam.eBBWX'L


aa CSe8'IBc.leSBHI CJyulaocTI!

CB.8TS.l8~t

1'18.18 CIiOTpilT.

Ilpasaas. BpallHBIil

nOCTH'i1» a cOXpaOBTI» so ;ua

B ButmBia UII'L,.14II"GI Be CUT&.-!!! BapO,ll.'Io BCd ILfBCTOTi penriJo Afa

DOTOMY O~.Ie&.lB ee B'L 06pu6I DoaaTosA

B TlWBe

Bso6pt.aa: MorAK

.118101&",

TOlDY,
~

BO, Bc.l1lAcTBie BaC'lt,

aSc.I'l>AOB&sU1
Y10CTOIlllDIITJ.c.i

.lBCTOB'Io, DOBHTBWI

lUi

no

BO.uI'lCB&8 peJlIIria

0A8& as'll
r.au'li

'lBcriimu'L,
DepBOiI

BYX'la .IIOAJlK'i.

Bo

BTOpO.

sorlla-.uJtio liiCTB cBsmsj

-4
pll.~ un.caBO:
ODjJ8Ai.leSUI, OB'II

IIift, ...... i.a I'" Jleu06paaaa'll, COtJepmeD, Be 1lO,IM •• ft yu"oaeail), lIepa.i.t, roplD UI C'l'JHW'Bi1D. lila 'IO.llt&O JIGaeu casaT., 'itO J)S", TO-ecTIt, 8iuoe Cfll.8CTBO, Cft 60I'l10. 8

cBoro!. del.. oGpIIa, eMf

npGCTye

UlA.

",YllaJ')'J"L, ''0
ero n

08'11 B'It 18 .....:

Gone ppocB_ea-

aye

Dpe.I.IIG.lUllOn

mU1t ••

csyX'1; 8estaecTB8JlBID

B.A8T1t ero B'J, .-eped • saq1lj TO.IbIO .,,,,pHI ye.ITplaaen ero n .8CelilipsoA Aymiu. Bt. cMaraBBpBasi, roaop.,c.a: duorouCMBBlile oGpa8lI1, COOTriTC'fBy-:-IIde C80ICT8&II1i paeBIoIX'II CI.I'It B aaleCTa .. , CbuB Bs06pflTeBJI ,tiS m'll, IOTOpU6 .tBDJeIIY A~ CTaTOua.ro DOBlllamJU. II II'L APJr0 .... _toft: eMu Be _0&86 COC'r&BBTfo ce6t DOB.nU, B&B1t onBc&n DpeAB'ilfDoe Cym.eCTBO; OBO BKme seere, 1JTb AocTynao ylly, Dame Dpapo ...W Ton ••• EABBIiII, BOrops' Be 61i1.1'1o onpel'kleB1t .a sa AlOIn a8WS" a npBALI'Io pt'!l Bee U 8Il&'!eBie, OB'L 6en BUCDlee eym.eCTBO ••• & ae 'iaCTB~a D,'Ufd'O, KOTOpol DO&lOBaeTC8 '1e.1oBis'L... 31'0 Cy~ec'BO upocrBpaeTCa 8&,1.'11 Bdul. sem.IUIB. OBO AYI:'L Ge81t rluecBoA 0&.10'11., Be •• ten DpocTP&ICTB&&&1000-.1B60 06'lteJ1a, Be BOcupBBI.aen. Bue"TliioiA • ae Caa6aeBO Opr&JUB; OBO
• 'fBCTO, coaepmeSBO,

aceri.l.ym.e, acecym.e, BI&AJoIBO P&8f ••••• ~Jm. BCeHBBol... ~ 3~. BpaMa u Eyooa. - IIo... TeBsa.. Ina Ha.-i. ~uca sa ad 6G.1Lmia eesra -6YAABCTOft • 6PDBBICTOft, 1ft soropU1t
•• 'lua CBOI OT.lI1BTUItJlJiila:IJeIlTIi. .IeHlI,I.t B'.b TeO.lOrneCtwK'II liaatesll sa BTon

AZA&8

paeso.l1. BCTptlfa.I)TCI n

0 Xpui, ecTh • APyrie e~e


BOTOp .. e B1> CBOIO o'iepeAl»

oT,day

oepe.s".

06~ 8T8X'II ABYX'IIr.taBBYX'II ceKT~. HB,J.iI~Y, rpeKIL (BpO.t llB9&l'OP', 1l0T0PYi B'J.atKOTopol ereDeBR 6y.l'll 6YAA.cn) • 6peTOBN 6.Y.I. 6PUBBBCTWj SIlT&I~ Z8, .DOB~Y, Depew • eascu 6y,u.aCTU • .sy.uIlCTU PYSOSO .IIICIt .... JlarUJlo.", 6paJIBSBCTiI ca68881101l1>. 3BueuIIToe 6ywiesoe J'Ieaie BBpBesa ..,8 BlrB.lB8Jla-BOBCe 08 UOBaToe, nOI& UOA'h BilK'll BOApaay.flBLIK DOIBoe Y8BII)foaeaie - y'ieaie r.lYGoso
OTacC8TC1 a.. npeAaaia....
Teoco4K:aoe

~e

caIlO.,. l-rut 08Sa.'1&en COJIepmesBoe 001'.10n 6oaecno, IOta By..,. ae A8DJcsaeT1t .IB'lBaro (Sora
B aa

- 42-

.n

HOp ...

BOA"

tktJleCT8()11f. HBpleB&'

OB'Io DO,waay.t IIRABBBAYULBU B'L

........

"IIB,IO lJl0B80'

C80tSoAY, DOlfe."

B&8IIBUT'II BileDIf •.....

"8'10
I'L

CBo6oAY B ~lLBeBC1'sa. B'L IO?Opo.... Itt. BceMipBYIO

ri.lO,

BaJ:OAIJaCb

saulJlfeBiat
co.I8.,.."

m,aeTC8

.-"my,

T8.B'L10'180, B&B1o

saulOlfeBBuiI

n BYClt Aepeoa, aorla. ODO erOplT'L, B()j~BlIAI•• • Bi'lBUI1 osean cnTa. Kt. 9TO.r }"leDiio BDOc.ri.J;cTBi. BI .... lo.aoe BtpOB&Bie B" MeTa.ocaxosy, R.lB De~ ca.OOTpelieBU,
WaKBP08'1.

.. ym'll, B .BsaBTpooSqOOsylO CHCTellY


Bt. Ih,lla noeeaa It. ea.oRcTIIsaoiH ....
TRI081>, a B" xpacTiaaCBOX'l.

B Apyr.X'L
DO,l,pa .....

06I1(HDaX'lo BCTp1I'IIUa

,t;

B8K'I. uaopn1ip'l.

B" acseTHs.t

noeross,
B

DOMSRia,

Jllep~
no,laep

DAOTS, 0YC1'YBBHQeCTB&,

tine8aaia

acero,

lIellY

eelS:: 1I0881R, OTmenBHSB B APyrie peaariosaae pe811~ 36. .ACltemU3M3.-AcaeTRSJI'I., OCBOB&DByA 0& BEllmeo.,.. .......
BO."
OOBJlTio, a BlieSBo, 8em,eCTBO DO

BCTHBRoe eymecTBoaaaie,

A6co.1I0TBoe BJH Bcec~ee TorAa MK'I. BBlRBUY&.ILBEIIB a&Jellii,:


liTO

oeodeaao
To·eCT!. xro

BCin

06paaa.n,

as CaMOK'II,dl.lfl ••
KOTOPIIIX'I.

0AUB npHspauLul

BaBoBAeBiB,

cdJAY8ft ...

6i1r1fTb, Kalt. YBelHusnlOm;an psaercaate on A6eOJIOTSaro, neraomeaie B'b 6ozecTBo MOBen 6YT& ;llOCTHfU)'TO • 8TOa ZH8HB YllepUJ.uesieJl'l. DIOTH npeoli.la,lU'I> B .D.O-CBrL-IIOpS npeo6Jal&eT'L 8t. HO,J,ia, rAil ero ,l,OBo,un., H TYCBlIB c.Ifo'lllIX'L, S& BCt upeduy eaICOBCTBS&oia, Aase lO callol CJleprL

Ha

upaS,IlSeCTsan

Bt. lIeCTb rpOSDOB

liorDBB

BOB&BH, J&eBY

0...

0& u. AeCHR~ e.. 880CTpeBBLrllll KO.teca .. II, BSCTf[JJeBHue nyB'fipa, YBtOqaBUye ~BtT8.JlH R pa,l;OCTBye, KIIIS'I. 6PTO BAyn B'L 6pa'lBU, KOrAl' ea IISCCIIBBoeB3otSpal£eBie eeserea E'I> faury
BOilY 8.naplG, 6pocamTc.II

TOJD&IIB opa ssyS'll

Tpy6"

DOl"

KO.Ieca,

upaaeeraeeda B'I. .ep'tBy R 6fi1TL paspt3&ll. BWIIB UB sacre. B'I> p88BYX1I eeKTa.I.'I. aCKeTB3M'I> TaKZe Gun DOSO.\OIl'l. It" callY .." CTpaBBYII" 06111IU" 'II, B" (Pa.8CR~ I lopo.JeBIiI Haaappcsoih ten IIteTo, r,d; YUOMHuaeTca AOBo.JLBO Do~po680 0 cnocoM, YCBoeOBOIllt KaTO.IBqeC&DIIII MODua.a: • rlltOTOPWIlB JBD,UB ..... y.epUJ.B.leBia nIOTD. .K.opol8sa roBOl06pOBOJbBO

no6w

-up8ft

.. la ebastete at poor eproo'fer leon forces ill pIrleot attI: plus. belles, et a celles qa'ils aiment Ie plus, « en baisant et ion· chant, ils eprouvent qu'ils sont daBS UJIe entiAre mortification. Qoand ils sentent qoe 00 plaisir les emeu.t, iIs vivent dans 14 retraite, jeAnent et Be disciplineBt, at quand i1s om mAte lear chair en sorte qoe ni 1& conversation, ni le baiser leur causent point d'emotion, i1s eB8&Jent la sotte tentation de coocher ensemble et de s'embrasser ssns autDll Msir de volupte, *). S7. TUMHOco¢ucmW. - Mlil BIl'HII~ OUR!> Il&aO cBt,dBi' 0
rBIlBoc~BCTax'll, lI.rax'II t'ipallliB B811a, ea.Ii~'It
DO

e .an

at..mll\t£ cDs diBeDt qa'il taut ihabit1ler y

C1POl'llX'II6.lJ)C'fIlBCBB&I'O 06llaBa.
01'DleD-

T8.lIX'Yt DepBo6uTRaro Itasoaa, 8U'I"'.II

Ooa

pacnpoerpaSH.lHCb

A41pun

'IJB.Il&l'O IlBOro

11

n. Eeioni. z ....

BBBlKB, BOSo(;80Bl8a' Ba

CSeper&x'lt Hltu

nAon

aaiaTcsol

Teoeo4'u _Rut. CTplLBC'l'BJ&lJD;BII'J, .pet(an, .lIft Dp.D.IICliISUB psc-

trpoerpaseaie Tala.ro J.eBLt,


BOC1'BB DpocTOTa .B8BII pacnYT81iilmu'L • ClJ.OB

&OTOPOIIJ .aCTora an .pa8ft88llBan !Sa BriOJlUlIl'Ja IlpOBB.leSj..


8'10 0"111 88'1.
Bft

eM'I>jXOT. BDOe.IiIAeTBiB Bpe.eBB oa8 DptlJpa'rB.lBc.

callan
aarie

6e88pASC'BeBIUIX'It

eesn.

Ha,li._

OBB
roJ:.Ilj

xo,,'"

DOUB mB8BB

(0'1"1'01'0 B B&8BUie

HI .. -1'f."1I11;.

G'0!fb~,. IIYlpul)

c1'pOriil 06pan BipoBUJ!


JeBie, a
BCXO",BU

• DBTa.lIICIt p8C!eBi.lllllj BO COOcTBeBBIiII Be .diU'll -lin. aec'l'OKIIIIB ft 6.I•• B....

UK BecopaBe,tlB81l ••

B10eABBarO
HI

Bora, n CSeacIleP'rie AymB


60.dllllll. ;I.mUR
D080PSIUn.

&'11 oISIUBoaeBBUII.. yC30Ii.JI~ .ns

•• OaK

ell

napeeeDaB

KorAa CT8poe1'lto.
BOCTep1>, Ctlt'U DOAo68aro

IIX'Io en'!.,
Jttall'L

.. an

IU'B

CTpaAali811'J. Do60po'fh ~.
cBaAtTeae.~

AlescaBlp1t

M&BeAOHCKiA CSan.

SOB~ OABOro BB'J. BIX'L •

U(I 0&,1;0IlpIY'IBnCIl ILl. Jl,UODlYlPim., 1.U BCINTWR etI.n., roIOp4T'1o C'L llepILl ••• p~IID.I\&1l1 Il Tiln, IWTOpIlXt. .aJ)(l.a:n 118MOode, .~ ..... R upl.lOCROl8nieJ1'1t J.-ocronp.sBCIo, IlIO.II't ... OtpeUlCI> on. IUOn. Ec.ur 1I0'IJ8CTBJDn, 'iTO aTOyloao.nCTlie au. lO.UIfen, on ~TCa on. CltTa. UOCT8TCA H 6B'IYIln. ce6A, a It(IrJ,IL aa CTO.IL&O yxepTUT10 lI.lOTl>, 'ITO
•j

OUB yTllepJWUm>,

CJOB:l1>

lIB

paaroaop",

aMim .IlSan.

BK DOJl,uyl_ p~ BOnry1)1"L lin, on lIo,lBepramCH .. krtI • !li.wIAn.eB GeM. ......... ro lIO~e.rIuria.

fJynouy

nelr-

-44&peil8C&1a aa.ueftB ... BeieDiII • E1'8Uft utu nOC'l'08. II88Af eoeJom. Oaap.ea. ec!'Ja eeioacKOe Goaeedo'. EaePCWIO ,pa caelftBa apn;on. exo.-aUCb aa ape ..~ lBJft CfPU", up.80Cft. ~Jm _pTBY ADOBy--~yroe ...
CBOIIleBi.I

J)aBnp& -.

CDpauan

TOp&8C'l'B(), oropoe rpeSB BAlli'" s

FeMompatJe8OtO o. TpaDeaom eo..lI~. cpe,!. Dpeo6.l&.lalO~O B'L AtpBd


88&BSt.ro Topua UII.aTOII1>, OTlJ8eta BCTpe6leBi8 ~NC& eTp&Ba:l'lt, ri.B DOIO.lllB Ba'IUO BIlAitCBOKJ

Henaa
genIllllBll&, me

Be BOI!XB~atW:a,
OT'l&eTB .... ... 9TOIO KOIO,J.UOIl'!. Keet.,

o ($CT08Te.J£CTB&1l1I, ~T.mIl8HJ,

Biel JUlcnTe.JeI,
B8T8pOH.OCTI

BOTOpol 6H.l0 MUCttIepiU. KBCTepia -

8 TBplBCTBa.

88. MftICtHa,
Baft
It n

Wtr. Apfran
SAm

llOA06so 'rG1tJ,
n DO_ CK&la::r'!. B apeBCD«UBesUr rpalla
B'8'L 06msplIRft

ooBepmuBCb

se.elban,

Bwcil1J8BBRX'lo

n.

2'Bep~

BoaO.lUUJ~lIn B'It MlniB 6IUO BB,l&BO f,lWI60.

qro
san

B,l8B: B' eoaepmeBCTBiI

aclt.
...

3.1e4t&aT8si, 9uopi
• TIiIC8'1'L zpe~o8'lt

Cu.cem,

OCOtSeBSOBaIItUte.lLBH

COeTO.lIQie
Ke.lil

UOp~OB'!., K&DB~"

IIO.lgell'l»,

.us

riCBOJrtUH'

II DIlI.lBrpaIlOB'L,

YBpameBBLle CTO.lCSall1J B ... HCIIOJilBCEBIIB ZBBOTDYX'Ji.,

.JOBaAh.,
60&eC'l'B'!., ase HB"

otSencsallH, e&lIot
CIUII.

CSape.lloeq,aIlH,

c.JOBOB'loa CBJII~eBDY::r"

4>arypa•• Dei!. BLlctqea"


OABB.'L DO..
CllllBO.10n

B'II CB8TB.lBru:lI, ,l;oCTyn8on


8806pa.Z&lOCL

CS811leBBYII'Jo, ate c.JY ..

aepXOBooe (N)zecTBO

.lBBraJII'b, ZO'l'OPlilt
BSAiB ero TlIZe 6Y.lblO

Y BCtn.

lpeBRIX'II

oapo.lOB'I. 6o.lte

11.11118"

JI'Io o.tBl\eTBopeoieK"

OD.lOAOTBOI»llom,eACB.!Ii1, ::rOT ....

Bso6pa&UB.lOTOCOBOIO lIameliKOA C'L .leneCTE.n.

B9. H0C8I1U4e,d~. oellll;


TOrAa

SpeMS noeaameaia oopeAunOCL 0PIIB ytSY.lLID .IyBIiI, °a lIacTepia: ... luancb · a& lIeType ereB'II lIepsylO B88ABlan MOM>«SLITLoesameas BOCbllllltn.. n
GpUBH",

KOTOPYI CT&BOBBJC8 ero AY.lOB8b1111. PYSOBO opBrOTOIWIJ'b ero KO 8TOpoi CTeoeSB, upe,\» BOTOpol nsyC'L sal.nO'luca B'L DOCTOJIHOol lloJBTBiI, nocrs, oqelIJ,esiu'L B aSYlieBia acrpoHOMia. B'b zapKoe BpeK.II ro,ll.& ero caaa.n cpe~B D8TB oraea - '1eTLlpe BOCTpa Obl.lalft BOSpyI"L nero, a
J,I!TeJell1>,
CO.lHD,e

Da.JUJO

cBepxy,

B'b AOEAJI 081. CTOa.t'b 06S&2&eH8b1.H, BTt

-46%010",08 Jan

ape ••

1'0;1& &ORn 91'0,

J(RpJ1O .,._.,.
IOTOpII8
Ria

q.... 1'acrIfo;aapoBl.ft •• etephr.


.. BpeeTB •

n. Be.IBBU'i npe8I1y~eeuan.,
DODl'ILIB

un

ero

8GU1QU ....

Be..-

18pl'UB trpBpO~

*), co.aae•• 01 .01''''11, rpo4e. X.paw., Jl)J&BI, a,l8- Bee eJJllBOm nepBlih ypen 01I01CTB!t
BCUIiIHBU...

uacmea

De~epy,

~eBa

rod coaepmuOCl> DOCBJrlqeaie. 0&& 611.1' .pao oen• 'PH iepofa1lta· cwdL!., 0,11;"" B'Ft BOCTOIYl ,J,pJl'OI U. saDQJ. orpeTil n Ill')', u.n. DpeAC'MBBTeD6oron Span, BamRJ B CaBa, ospyaell1llJe ClJ&8~." 8n Dcraroran B1t
1IIopQU'Jo. BIB ,.aCT~

(11). llOOlt 06pno.,. o.....

Ur, ero ae.n

801.., ...

0p • .II1'IHIiIJ:'ft C.lYUIO

llocuDl;eaie Oa'lBBUOtL

e'L 06-

p.meRi. JUB

B'JO

~y

~"CL ,lyIDY aOBB


SilCROJI1tBBX'L

IIJPYIB, 088a'fllOlqBII'It -.ipnro Ayu. (Bpaft); 1I0000i upeAB&pBTe.n.IIIiIX'ft oGJUlAO"', B8BAB.J:ITA sacHa06J:o~

DOn BanaBin'l
BOBPyn

!'pB

pl8&

BOl.8.1111 '!pe8" BeSOYS

ceil. 1eJ1Bt.tn

De_ep., • DMO ero apo... nem.ep", .ez.a:y rin un yBitlRl


06'& Y'Pari
CUll.

Bot B80Gpaauu.. lUa'lTo MarlA8BIII sayltB • JZae&lO~e

06RB8O-

npBBa,ue&1lOCTll, B&B'lr-'lO CBepAmaUe

orsB,

nunBse

DpB8paBII, • BUI.Ci, .-r061i1 JC'l'pUhIn B CIIyrBTr. Deo4lBTa. Kor ... Aoo'...... 11 ,10 ooc.nABel o~eP'l, "PY~B1B B'Jo
CBaEneulym

J.IB'rSOOCSp88BympHOBBBJ,

lBepB

plLCDUBBILDCfo BAC1'eU q,Bl'yp&IIR,


~onBUO

DUBfJ) oc.ainrllT8A88n
BOnqee'lBD MeSLBVI CUTI.IBlQe Beo4lBn

orHI, yBpameDoym mary.IIB


fi

B~

DOlBn

C'l'OOp"1'IiIB It» 88.IJ, 8 CIKQ-

6oraTO y6paBBym Ap&roJl'l;HBn.


apoII&"''1OOU.86UI'OBOBiSJrB.

B BaKJpeB&y1O C&lIIID

GIiI~O Ba06p& ..

pal,
r
oz

080

'fin. II Bas ....

.JOCL B'i 3J1.10peBOK'L J:paKt. Xo.lZ8B'J.


IJ'(,

Yerpe.BBTo

8a

BepTBeUDIIH,

Gun,

DO

yusaaim,

, 1J1'O~1iI 6o?dC1'BO

enyCTIUOOlo

al JlepTB8BD.ri apdl, DBpaIlB.la.n~ orOBl>,. Be .y,t;peBO,OOU .... B8YTY 9BCT&8I, BCSYCCTBeBBO '&BBJl'L o~paso.'L BII8uDaaro, Beo4tBt'lt ,dIitCtBBTe.II>BO y&llzll.u ceCSs, liTO n,d,n. B08ct.lam~rO lIa .OTOC'i Spay e'Jt, ero .eTlo1pll1Ul
DIII.taBmil
ro.lOB8JilB a pYlaMa, 8306paa1D1lt1lllB

'let.

CTanK

B Q8TUpe

46.. AepuIl\II'o 8ft P1111:,. sJl6.lella mtl8Ca: UleTI ore ... S9, a. ~ If..lijxula.- q.ffteU, riP08THO, 8&1IH.. 10 _ " 1'OBOp» TO B.,.. ... t'O Bpau; aee.atAaii eers ruo 118~ , aotop8' em. IIpe..dlJBaa &BeBL. 31'8 B&8BaBiJI coordTCf.,... ~ ~

",1"1. •

~J

DpelCJIOAsei B ,llilri Cocliia n xpaeTiaBelol ~ 40. Heusp"'ItJNH06 .A UK • ._. Tenep. Bqan CUT&.lca 08$
diUlt

....

pepoalUBU"'j BOIDI'U. ..

06.ieWB'I.

B'II 6i1.1:JIOOAe&AJ, .,

romBY TiaPJ • ODOaCIalBUB ero cum;eBBIDIo ... • 0011", ell, 8&'Iep1l8.... aa .l6f &peC'n, a sa rpYAB6JUJ (49), .811,. BP,WB alllloaopon B.III1f8psyl essaen .. (18), 'IM6a JDpoUTt. aa 8BII .. eoaepmelUlTB& Hamsy, B 0&&lIeaU11O ,.....
... }, CpeACTBO DpDTBB'Io

ellJ ....

OTKpilBU.
a

}sJmeRia llifil) ODCoIiJ sere BalOiRlll&5 Cfl8_D\euoe BUBaaie, 08aaQaBmee CD.lBMIJII'


Be.lBBOe

orOBb

COeAIJB8Bmee B'Io CBOeIl'L Dosl'l'ia


Ba'l&lO, II.

Tp."_'

BOTOPOII'lo OCSOBYB&eTCHcym.eeTBO..... ON, B.D B'Ir Tpex6ysBeBBoi ~plli .A UM, ..... IBo6pazeau coaBA&J)m,el, coxp"aSIlm.eA: B JBnrQ8 uI)1I\el B.lB.CU CSoaeCTBa, O.IH~eTBOpeBBaro B1t Spa.iI, BBIIIIq' • CaD, BDTOp&rO CBIIBo,n. 6wl'L paBBoCTOpoaaiil Tpeyro.aullD.
BC&IeBBoi. c..OBO 8TO 6ruo

CoIO.Boe

3TO.1' a&8B&8WopaoBCY.B&lscr.
SU'L

'1JAOTBOpB&8 APIB

cua,

DOA06DO TOIl"

lIaCOBB

crehen

KoPOl8BCIOI

DPBDRCIilB&IWL .. au

Ierees, ••
DpilTaaro
COTplc.llLCll

orso

OBO (fYU

TQ.IItBO OpepeTDM'I> 6esMO.lBOaro •

coaep~ai.ll,

T&5'S B&S'A CTOUO opoaBBeCTBere, ITOGa

aeua • APOrIlY.lO BOOo, • cau 3.al'e.ul saTpeoeH.U 0f'I. CTpaU aa Be6eW'lt. Tol'.,I,& o61.acu.III Beoq,HTJ 8.6 ... 8, B&XOAIBmiJIca BOSpyn, CllIil.CoI'A Taia.. B CO06m.a.tH eMY, Ift'D DOcpeACTBO... SB&Bia 8T01'O OM OB'L CT&BOBH.lC8 qaCThlO 60.eTBa. Y oepcon CoIO~ HOM 08SaQU'L ApeBo aBBBH, A8pe1O a '1elOBt{Ca B'L OABO a '1'0 ae ape•• , lI'icro, l'Ai BUTua AJma 3opoac:Tpaj y B8.l.1I, HIt. ae A&'Io Y BBAiK~eB'I., saopem.ellO
6Y.lD oupiisaTb
8'0.'1.

ero

DO.....

onaceuie... 8&IlIOQaBmell'L

cllepTBoA B'I> cerii

Ba8BB. l:I~b,

B..
coe-

Tahon

BUNDia,

oTBepzeaie

DOUTeU3111 a aaaaie ABS8JOW.YJO

DpBPOA&I, MY BHA 1> BO.lOTJIO •• ApeBSia B BOB'iilmi8 TaABLl. otim.eCTBa.

.
,

- .,4:1• ..llwtnaMa.-OABn
1'UII~, an elll~

Aft I

Xp&IIon,

DosemAY, II&,lO cuaau, B& criau'll IBAiles.x .. &TO-.IBSran (xyacm CUll np.poAu), oepemeADriI
I'll

lC'J'Plueauan

810 cu·

an

Huia
42.

Erwoerta, fpe..,ilO • CIWIAIBaNl),


OCOCSeBBO , ClJ ...... I'DBocott.CTOB'Jo.

s.y.n.n &Toro

callBO.l. 8CTeCTBeIlSO A0.l_ ...


1DOTpeG.leB~II'L, fi JlOftlOca.-JIOT~, OB" aKy.leTOJB..

GY.I1t. ooaeCTI S'll 6ou.m.M1t &10-

EI'8lI1"k,

"uia
~

a..... C'llBT&.IC8 CBAD\eBBIiIU ,


Gar. BCerA&
CBOOOAU

BOCTOtBUIl .. a:apoA&M1aorUBHYJI ..

pac.

TlTe.tLBII1I'It B~~.IIB TOlly

Bso6pasuBCL

aa

"oTocia.

3TO 611.1a8Jl6.. eu

Bor.... oa& OCB060ABTCI:on


B&I'L .lMOC'lt

caoel

&amlO.

DJcu.a'lo sopaa ... I&poAYDla pa8BU&.IC8 .. eosepmes.oe


lO B08B.mUClt Ban
BBimaei C•• BO.I'lt

ut.,
B'It

Cllm., nu, 00...0680


aa

Ayma,
aft

pta pb.,
B

pacreaie

BOlO.., oroa ....

8&BBC O ••
CTO.lt,

on

Dwep.n..

UB'II

CI.BS,

sa

Oa.. sepmaai

108,I,n,
rop ..

aann.

ro,-

SU10 611 ...


CB.~eB-

IlUO .... TC8 8I8O.I0TQIG

Maay,

Bol ropu I'll HBAiB, ~eBTpiI aeua, Dp8AMen DOI.IOBeaia 118AyeoMt, ftTaP'lt, •• S .... Ypofi B .0800.10810. Ee DpeJ.[lQ.l&raJOn

Ba~J tIo TpelU. 081&1111,80..0TIIIJI'Io, cepeGpesYn B ze.rt&BilII'Io, II. &OTOpile OUpaeTCB Tpoilloe esoaeeTao: Spalla, BIIIISY B CBB&. feorPatBlieCSI 8Ta 1'Opa. 01J8BBABO, B&OOpa&. paBusa T.T&pil, mUJIO rpaa~f BO'l'Opn'06paaylOn r.xa·
A riaepBoi

.Idem

Tau.,.

roplil. 06u'" C"tan ropy 0 tpex1J aOI> C~80B&.J'L ae 1110 G.-aoA Ha,uB, ae

oopaaoll'll.

Mac.snaaa ropa, 6un

DB&&X'i CBa~ea,alSe y espeeJn.

IepyauBIIa,

Talae

BIfkI& 'PH BepmBBII, BOTOpya CIIBTUIC6 lIieroope6wBaBieJl .. 6oaecua-AeTAlWU, Xuoea, Mo.ll:o.l, (IBBr. ~pCTBD, IV r.l. 23, CT. 13). TIo UBri 3uapiB (XIV, 4) CTODII BceJloryll\&ro QOSO IIC. B& ...

rpo8BBmaro

,lBJX'It .. ppalln DBBU'It 8ToI ropy DO BP.NI. lepful.IIY P&8Pymeai., JlezAr riJl" AD CUA ropa pUseps.lacL on ~eBTpa."'lIaro una 10 oeROBlosis H pacoS.8CL aa ABt qacrB, n BOCTOay B 8&U&Af~oCSpaaoun .ez.lY p&CTOpUSBfilllB nCT.x. 06DlBpBYH»

CBOB••

,"ona1.

IV.

BrBDIITCKIS

... OTBP ra.

43.

~&

~tfiu.-Becr.
.'i

EraU8118

upe~.en.,

orpe6J1Ondl oco6aro uGeum:eBia


6eaUpe,tbt.BVVIl

BU 'B Y8118 DOIOC&BeIllB, OSpY_BRaB


coli.

opomaell&B rpollaIB~1I1[ ptJamB.


UJCTIlBIMlI-TBSOIn
ero Qn.

ero

TaRBCTBa. ~

ErRIIIJ'l'"I.. BIf.. ~ B~

B O1'B'lIcSliUI

C&a.l1iIaalltBIQUB

Ba6troB'L

1I\&n t1Iellea'i, H !8U'M'to. 06paaOIl'L"OUIII, pila


cOllUB c&JIOCTOJl'TeUBO, ee.r.
Be .lpeBBttmylO,

TO DO-Spa.....

"Ylecn., n

Kipt OIBJ B8~ lpeBBilmvx'to,


SpacBJIt ce6fJ

sUalleBBTYX'to ~gBHJ.mudlrldps XO~lJJB o(fBazeBIISI8

TO BPellS, KorAa eBpouelqlil

T'bo, 1I0..06BO TOllY B&K~ Ilesaps 8&CTU.. ..,.... RUt. 6peTOBOB'L, a 'IOUI rpen, BoopyaeBBli1e .. B e'rpt.

..talfl, DUBaa88r. BOIl810B'i.

3a M.Oro TYC8U ,!'I;n.

ya..
.-0

Tpo••

aaa

&Gina, eraO'l'BBe 8s06pllR

URCIlIIO, qon} ,lOsasYB&eTCB, ~ 6ep.lB8CKOMt. .,.Bei,


Pall3eca
B88BB,

lIilp"', ];PBBB~B.CB Teuepr. n

oanllpJ8OI&

.us

CBJI~eBIlIiIX'to
8B&.I8

UBet.IleB'to, Bpe.en

II,
~

DUBUD

opeloBeaBiA
EnDT8Re

B aaCT8ueBil
Tage

..... ..e'leaU:
TA06eT8..

KBOZeet'B&

BUCOBOllflph" qeCT.... Bosilm •• B B30ISpilTeaian,. rpeqecBie DBe&TelB, BOTOPVX'IoerBoeTCKie' zpeqlil BUIIB8M'i Ontn6MU, BCDOJlleBEI aDeno.naBil oth. 8'1'011 T&HIfCTBeBBol C'l'pUi B onlCr.maron. o~a 88Ja, CTOBPITfiJlIeIJSIl, nBpaa.I,lIil, oaepo Mepoa, .tIhSRPUIftL, c4lIlRIC'fI If CTaT}'1OMe.Boal, npBB'liTcTIJIO. mylO B(')CIO)t'l COJBD,&.

n. R8men

.80ro

KOToplila JIll,

44. X)HUlf~ t)pecHRUJ Emnma.-EraneTCR&a xponoJloris,

YS0pt.

• ef~ g.a BCift. lPJl'IH; ..,..... sa Bt1lllU... fiU.,. . •pan. Ho 9'rII o6e.IlOJ.B., OGUQlalUat eo.nIQ;Jt OJ,I..I 110 au &ODteesot iopllfl; 8ta .IaGapum; 8'1 llftUC,a C'It llUoah.
CUll.

-~, (67);

pasJlIIlol .l}'1D1I; u a ayu, OBBaUl>m;ie npol8BOlU8lWlym CB.lfj 9THctlUC$l, .8(J(S. puamm,ie .ouu., .IDa In GO.I~8 • .elo_a; 8TI 1IIia.
MIO ... , nodpaBlUD",B nD~
CDBOni aliBB B&Bmeca B n'lBOCft am

ieporn,IiI-AOIl'O
B$

GeTS-

AU

B&C'io

TaIBO' a, 6111ft.Mo.en,
a.apo .. , mt'Opgl
8TH CJnDQ.l1iI

JlOBpi1TIi .pUOJI'L

.,..

Beer... Ciilamie etpUiI. 6ellllo.lsi.

cooPJ"""
BOro ~e'lfi, Bft

napUB"'rl-Bci

06mapB1iimHl" • audo.rie Bupa60riBmix'lI


BOf"",.lalSo eyDJ,8C'lBOBaB8lBXIJ». Ha aame, B~O

C0C'l&BJ.8.IBalJill'll 0,,· TaIBaD

lb HBI'!. Beno.nl-

eBBI:.. l:pallU.'It. BOTOpae uay'l'CfI pa6oTOIO IlIJIBpmaI'O BOIO.l'iaia,

Be

DOXoaarO

TO.Y

sa&tt OAllemUI 'lene-

po.oria 8e lIOXo,l,8n Ha z_ym.n'la '1'eIIepb,BOrn UPOXQlBuu. pap: Be.lil, BelpItBl.1oIlHOrO'l8C1eBS1il •• B8l'B6&11H n. C&IIOe eoSpoileBBOe CB8TBJl.~e, Beso.wbBO BpUOPH 118yn CTp&IIBU .RClII-1IIIe&
o 6e3IIo.IBia 8

DrCTOn,

KOTepliUlscer,ul

"O....'BII 6IiiI.lB

BIrr. BBJT'PB BTU'll BABBit,

&y~ aapoAl 8~.n.lle

..,peftO.

.a08Bo.LUOC&,

;J;ODJ~elUil 6u.u TO.!LBO se Jlaoriet 8 .11, Jl,iu soatlmB$. apeHeS'i, nepsse BeDocum,eUIle, BoropiI& eryuBu JlOfOIO fi

S&Don..me npe..iwl. .Ilyscopcail xpan, CBtT'fl, fi DIOOTIIIDupon.H •• a, ~U"IIB


1O.lgeC&Jl1, o6e.IBCSUlIII II c(luSCBIlII,

o6mlpstlmil

."

PlAUB 1O.lOtI8", oapyaea'l» meet6m 1'&.19-

pealllll-l8mAU.

B0A8 .lB.Bamia

rison,.

IlpB6aBu.aa

u.apel, n Te,esis ce .... 8Cl:u a:OBJlO 'I&C1'1~ ft sA'abo • 8&BOCI!.Ia 11&

ero C'r'INI&x1t IIC'IOpUo QBOU... Aiaail, & AlU08 8080e npaG&8aeaie Y,lUI.lO B"PJID~ro O'l"i CBJlTI!Dlqa 6ora, ABBO II , .... eneBIIOCU Ice POClI!. IIIecroe llPlAZPuie Be 10811e80; 8TO

r....sa .C'I'OpiB, (SY.left aon8llA.

UBOr. B&61i1.'" DOBPUTiI puari08&u.a II &CTP9B6Ka'lec&BIII RsoCSpazeBiuB. CyAB no TOil]" 'ITO .soria B8'Io Bau UPBACT&U8.lB '1e.1oat'lec&iB Cy~ecT8&,
JU)'l'O~ DpepBlll& B& DO.lOBJln.

May

BO.IOBJUI XpUOB'JI,

JlO,l,BtpraeJUUI

IIIi1'1'Ban

Bn

pa8aru ...

YIfBTe.IDH1U1o DO.lo&e-

- 150BiBn, HpUUlr n ~J .. Jl8rie aeerou, lIW


ripIIo: 180GpazeBia
piUl ~ZBIiI

mu~, 1f1'O eru8fCB&8 Bip& Chua IleBCd&BCaaa (74, 77); 80 .1'0


TOJl6S0 B&Ba8aIlia.
8'l.

OpeACTaBJDmo

~6tf" " t41JPU.-lKpellecua Aeu, I01'Opwi BlaA'ba y,eaocTIom, cDepaa BJ&eTBOBU&6eapu,riAao; cOOcTBeJlBol S&ID,ISTU apel$ IlOopYZUIi 'faCTI>B&Ce.leBU, APJl'J'ID ODB AepzuH 81. CTpaxil cyenpiell'J> BU 06es0PYUBUH B .. 1Wa,l1l ee paup&TOII'L. lLu.'I'OBY, BOTOpwl CYAB.n. era co 0"10-

6au 45• .Eumemcfrie

DOC'fllr.YTh SH8C1DIiIX'I

aona.6JA1~et......

o~a

pOBY. 8TO npaB.JeBie B&lUOCL HByKBTe.UBIlIlt.j OS1> DB.,. B'L Bell!. HXea.I'L, crpax" rOCDOAeBLJ, 06p&88l\1. peCDJ~._.
Till" Be

lime,

BaU

6liJlO se.s6bBO,

CII....
.lyUle

DpOTBB1oJ1Ieaia,

BOBaCTBO CBepr.lO

B.I&CT1iI AyxoueBCTBI,

C'Io DepBOCBI~eBBBKlKI

nx'L H paA" APyrax!t


ODS .Kin
DB'!. BpilDOC1"I,

BOSSBUH ltapBj n&pa.r.lelL¥;

men.

zpen;on
BpeU

B08lIyra.na a pa~ CUBan, PSA'5 se OTCTpaIIUr,


POCltODlBD

Bxon 6eperoB'L

BaJa

CBOBABOp~liI, Xpa1lH,CIUSIIe 6&.IB

BOTOpse B'J. TO.e

aa.IB~, D,iB ~8

aell.le.duLlieclia
J&pasaaoB'L; ueBIiI

yqpez.s;eBiII, ToprOBlile clLlla»l 8TOI K8.CTLl. ynpaIWLIB

• maa~
I'i Te-

pot_,
'1eltiB

ca.a.a
B'L

p&CoopalULSCL AO Jle.loIieA
.I.B1Ii ODK S&SKIILlH
BblCmis

Bcl;KB In

,i;tiCTliiallll
H,

AOJ:ZBOCTH
S1>

K&1IeC'Dt

Y'IeBIIX'It, f.l&B1UI8 .rioDonet

CJAeA
mso,lY •

Bpa'lel,

Do.ILSOBa.lBCf, BYCIDBMH D01Jecn .... Snu'!., DOAITe'

IIXO) BUOAB.lBCL DpBS••

Mell,.ci,
~i

ret-

CaBot; BIl'It
8&CTUIUB

.Ieaua 6bnmu 'I&en 18.... ,


OBB' Be UAOS8

'!'If"',
B~.

BOTOpym
• BtSPUBU,

on

oCSpa60Tusan;

DO co6BpaJII

A8CaT8BY.

sa

eaKOII'lt

GY.I•

0PBU.lerspOB&BBU

B eARBCTeeBBaa CB060,J;BU'I&C'I'L ytltHie. HCTBBBoe

40. BHtWHte6 14 flHymp6HHU


IU.CIt 8SIIQeCBOI

-3tpel\liI

se Dp.~epz.·

rip"

aapo".J

BO pac~YTL

mly

r.aaaa

OB.

ell.,alB ..... eeea on&Css.... a

Y!JeKie 0 (Soziell'lo e~BBern, ax'll TlAss, GUB co06~UB TO.ILBO Til 1I'1t Ko-ropue Docai , MBoru'J. BcoyTaBiI (S1iI.IB DOCB.II~eulii B'f, IIBCTepiB. IIO!tTO.Y UX,) Y'lesie, DO,l,0680 YIJesim APyrU'L zpe~oB'L, GalO BatmBee
B IIBCTepiH OK&8LlB&.lIJCb,.lI;Byn P0,l,OB'b: (io.u.mia

B BB1TpeSlIeej

-.!l-

•• UIiII;
Bi.
eeeaaee:

UepBU&

6a.ar MICT8Pnr.~
1I.eT6pill

••

Cepallaea, docuiA"
B1. ... .lmaee eo.I8qe-

1IBCTepiB

HsK»t.

MUT8pUt OS8pIea upi8AIIOBUBeio


Cepaaaea

p8BBOAeHCTaie,

CTOJIsie, a JI.crepi. IhQw 11'0seceaBae pauo~eaC'l'8ie. 47. EttmemormR MU80AOIiR.-He,l;oeTaTOI'lo dC'la ae D088O..I88'l"'O Ban BDD.luil BOlTa B'II ~1II.palill upe,..a'1"l. el'1lD8TCBol Jll90Jori., O,l.B8.&O CB&B&'JII JIieBoUIO CiOn. aeo~b:o.uxo, IJ'lOdg
J8CBBTio ClaBJ. BlliuB

es

OTBomeaie

B'It

KsetePUUI'Ii •

TI&U

JI&8lTa. B& ea

co

1I801'.U B

06pSA&IIB

Bori'maro

llICOBCTBa. CKIIICI'It,

qTO Bci CB.BO.IIiI a oCSpa. a BT»~BBBn .


r.ly60Kiii BC8l1ipBO·SOCIIB1JecBiI CKaC.l'li ,l.OBa8&BO

peJBrilxT» ClIama yae 6u.lO


opo~u. 'l&eTY) UI'L

(9, 10),
B

DO B'L TO BpeKJI, BOfA& )(IIeTeJUB

Bt.B60de,
paTB.lCB YC1IOTpiBO

9TOT'It nepsos&1JaABYI (S1II.lt. noses...

6oume.,

ICTpOBOJlH'leeSIlfi,

JT6,.Aen.

o61aBcseml: OaBP8~,DpeACTaB1ae.YI B'It ErsoTi OO~ BIAOK'It CRanerp. 0'10 r.l&8o.'It BaA" UBII", 1JTb 08S11I&I0 Dpau~1 B BBABIE\iI , (is.!,., CIIIBO.l'It CO.lBu;a. OU'!. y6&ft TB~Bo.", SIItel), nopo&~e8BOIO 11.10111... ptu Hs..... Ho TalPos ..., Bcsazesie lhTOBa,
IOTOpoe DPOBCXO,l.BT'II Oft rp8I1eClaro C.lOBa mi9(1), OS8&IIIIDIIt&fO

an

crlJAY~I:lT»

crs08TU, TO.l~&o TOT'lt a.ten. C¥IIlC.l"', lITO 8.I0Bpe.lBHe D.&plJt o'f,l,iI.lJllOll\ieca em. ptuoro &Ja, 8&TKmmo:r. CG.I~, 1I0'le1lY B1t rpe'lecsoA 1I'8oMria roaopllTCa, no Auo.uoH7t-em.e .cpyroe H&3BWe co.aB~ - ylSB.I'1o IIBTosa 080.11. CTpi!DHI, To-eeTE. pascis.l'J> O&pY eBOIIIB JlJ1JILIIlI. KOfA& OSBp1IClo 6an y6.n., IlaroBOK1..,...C1t '1$11'100 .. 8&&0 CBUYBlUOCL CSD.lte o6onrpsoe nOBaTie o Boo6p&a&8.Ilolnt BCte8BOBeaia alII CKep'. CUB~& B'L 80111>1) Ropy-HIS"", zeaa ero, DB lIica~'L, Bolen OTKCEB.BaTi ero II
Ba&oB~

paaptlaaasoe sa 'leTIIP~TIo BYC&OB'b, TO'BCT& sa C'l'O.ILKO lIacT6l, CEO.lt.BO .-ae. ~J II().IBO..lYBioH'lt B sapOZAeaie... Jliea~; osa co61p&e'l'1o BC'i syeEI,
BIlI.G,I,a!'lo ero C'It OABBAI'It .lBmL 8Sa'lBT8lbBLUI" uponycxoll'Jl, a

mo,

oyetue

MicTo 0,'1;

sallim\aeT'fo riM'Io, liTO DOUYBBAO DPeAMetQAI'L DOUoseBia, soro csoileTsa C'b BSAii'iCKB.'L .)JOHralion.

..

'.

- 52).QT. U& DpO.l8OJlJ Blpoeuial AU DOCBImeBBII:l'lo on Il8OGp.....

HaBAa 6au
BCeKipaylO

'rOA&O un, GT1Iero •

.lJIr08,
:IHtpBD-

6i11'11JI) Np.oBiID
rpeBB 80l1l.I8

sp&e011,

BIWIB&8I1JIO Do-eraD8TCSH B'It

npeBpM....

AlBa

OotfJia

&TO C.lOIO

c Cotin
~iI .. a

do(uum,.;
DpoaDOB

*),

B'It TeOootiB.

OTTOl'O &e

II08IlBUO

aecTBO neB'Io,

DOA'L XOTOPIilKB

aa .aorop&UII'IlBIe 6Iua npBBBllan. B'It CaRet eft DO&lOBa.liIClt n. BB,P CBSBAliI DOA'It nOBpIIBuO.'U C'It a.AnaeLIO= cH Bee, tt6
&.0 AQJ:SBa

JU8RBa~n..

Badcna HaHAa (54:), IB~IiI, BOTOpwe osa IIHB-

611.10,

eC!b •

(Sy.-en,
Bliiln

B SD 0",8B'Io

orepTurii

Be CBBK&I'& .oero BO

IrOSPJilB&I&) •

AnaC'll
lpe.Be.'It

BU

6Y.n.

DpeAlieTOIl'lo

uosaoaesia
so,J.iau rOAa ae

seen

IIipi,

noTO.y

1110

npea",e aBU'L

Te.I~'L

pa8Iii1B&1'Io Da BCTyn.aesie B'It aeeeaaee

p&lBOAeacTBie

(69).
C'lo BOCXONio
nplUUl8'Io B1.

48, t;PeHu,,~. - ErBUTHSe CUTa.lB oa1JUO CBpiyc& BolD eosris,da Beasmero ilea. Ho,
coo6paaeBie 1JeTUpTB ABB, aallBSUB rp&ZAascsili rOA"
TYpe ro,.a,
:IOlBIO InIU)T'It lIeaa sosameJl'L B TlEDII'}, SOTOPIilIl'It ABell'It

GKaS'IBs&eTCR l'Ool'!., oaK paute, qpest. aaz,lw.e lierOAa OOCTeueBUO nepe1JeTa~y litO OCB8

ot'ipa.so.'It

oaq&.lO

Ha

BC'It

ABII eereerseasaro

rOAa B1> reseals

365, lITO COCTaB.l8en

1460

.ltr .... Qua

8006paIlUB,
Dpo~8tTaTL

H s&CTa8AaIOT'L Ta&BM'L

OOPUOII1.
cOBepmuocL

oci

8pe-

ro .... , OAao S& ,ll,pyrBK'Io,

AonycsaH

BX10 BaC.laAHnCR

npsB,J.-

RSBAY,

KOTOpoe 008TOJlJ BOepeAI!

OABoBpeKenso

a.
BIB

DpI8,l,SOB&aiell'J. CepiyC8,
0'l"J. 8T01'O COS

XOTB Be ptJ.&O
ao ..eCBI~Y

secr.lI&

OrAIJeSH&Jn., co6as'i

riB.li a;
co6as'L

BBe.lB 8806pazeBie

lIUIfI Z8B1i1:l'L

HsB~Y..

KorAa n

1461
COQU

ro~J

ap18;J1;BecTBO OUaTl» COBOa.lO C'Io BOCXOAOIl'It B80(iuis H CHalBOAa'lecSB ptABOft

CapiyC&,
00,1;1. q,eBHIC'Io

BTO rolOJl':L nT8~Y

B806paaB.IB

s.... o.'It

spacoTLI, SOTOPOit ';&18 s&sB8uie


OBa cropt.lBo &1 l.lTapil
'!acTO r..,ff'lUl~elJ(,.Jl RI'!.

(deliciis abundan.s) **);


• OepeerAHOh(ll)
1!.108'h;

COJ:BLt&, rOBOpB.III
"OCT8HJl'ltin DLlllle

r4ACUWX1>,

apu
JlI1~l,

UOJlIU'L
in.

TII4IOH'L,
c.tY.Il'll

naupHMlIJI'I>

o/jpa,lyer('1J

Ilnrona

(,1I11 Ifll!U'

ApyrllJl'L
)

tjiopltllJ 11:1'1- !J-ep4~.

GO[411011 Hl!.r..lRlIt,I,Cltillllll,

-58088,

In

DeJUa ea odpaaeBUCI
BTB~I, OOaepmGBBG 1JBc.n.

UpBaI[OI'Ji"

a ...

uoc.nlJlJlro
8li6JeIITt Be

pasU.I8Ct.

DO.loGBU nep801.
aeTpOBOD'I8CBUf. BTO'l"5 dllC!8ITe."BO 08BI-

49.
cri.l.yen neT'L
C'I.

.K;pecma. - B1.'
Oro811, B88~ JlY

BYOJCKaTi JqteCT'It.

3UB'!. Ba~8

ya

3TO <Syn.

DpOCTODIJJJOI(~,

cocrollBnrtl

(11, IX), 80 fi ErBDTt Bn BlooaOBara tD8CT& ypoBBa


UK'!. BO.lLl ...

DooepeliBOI) uepeB.l&.l,BBO., BOTOpa& DO.l.BIK&.IacL B on}CJa8' Don.men 8TH.'}, qaC'l'O 8&Bepm8.lCa yDpaBJSIO~aro

.laclt COL lloBameuien


HUOJlo,P'I> 6ozecTB&,
B8K'L

spyro.",

ptB".
TiBt.
Da

BB06paaeai8ll'& TO B'

BRlIBY.'}, 'I.

Dpo~eCOIl'io.

pa8.lBTie
BTOT'L

SBaE'b

Bna eTa!.
ellY

CIlB'l'&JOCLcDaceBieJI'L ErlIlTa,
ClIOTPim. es 6o.n.m •• Talaua cBolena, nIt. foro B BaDp ••

II npBDIICJ,lBU. meIO

6nrororiBie.",. ipt. .oryBIAiBUB sa UB, Be.y

~eCTBO O'l'BpaIl\aTL 810; Bc,d.lCTBie CBOR.... .QTan

erlDTaBe

6o....SY.'L Jluear.sie KpecrBU 'riprie, IIs06pazeBUl 6111lni1T G'Io DpI!BpimJleBBIf1I'& 8'J.


BOJb:QOK'L (cruz

an8ata) *)j

OBB 0PBUI.I,YB&JI.

IX'll

1'It DOMS' •• ,.leon

Eall'L IJIB DOJOtB8RU'L

DOJlOCnJl'lt,

BOTOpun

CBIIBUlI 1lJ1ri.1I,

r,ltofl 8&Xo.un

BX" DO RioIBiI; e.lOBOIl'Il, 8fO c.lt.lUOcr.


Bapo ...1i

(amolitlo malorom) **). ~PJrie o(hnaif B specn., BIB (fy:SB& T,


BO.lBllecBlI pOlly DO Bcell'i 0pBDBCYBIUB :speerJ

lCBOR...

eeMI

8TOT'I>

BOTOPOI) OB'}, as06pazucs


c,a:uuca 8S8'leaie. mBIIBI. SBaBO~ B'L

on"
BOTO-

APOOBeJl'Jo .ipiJ, Be'oGYSBOBeBB08

IlIlCTepiax'J..

crux cmsafa CSfuo CBIIBQ.IOJl'lori!fooi


CTpaO&I'It 3Dallems DOlUOaaJlC,", UB'i

Ho

B'L ,qIJrllX'L

&CTPOBOll.llecIOIlY

8saK1.
R~'L

:My SB,d ... , ti'O B'J. HRAiI spee!"


61i1.1'Jo CB.IlBO.lOK1tBcuesBol

aeo •• n

,a

DOCB8I1\UB DocpeACTBOIl.. ApeBsu'J. liTO JU8IolBIeft B&

(39), BOTOPyl

B'L C&llliIH

e• .IJ roro,
900xil,

serape
DJaBY B'L

cTPa~1il cBiTa; B XpUIiI


OTBOCBTea 1'1 TalOl callot MaTJpi

B08,1;BBraTL DO Ipecroo6pa8BO.Y UO OBa eOBoaJ;aeT'It oaroAIiI EpeCT&,

..peBBet

C'L B08BBBROeeaieJI'£

apXBTeBrypfl.

Beaapeei •

DOCTpoeBioI

}l;si 60umia B'JoBIJ.J;'Ii 06mBpuro

•~ Kp~T'b C'h Jl f'I.r.ol . •• ) YAtUl'me uecuCTiR.

....."aro ....
B'II

apri.lo O~M

BilJ)·rpe~"
eucn.
• XBUlOary

pantpa,

1ITf1.... BO......

&.tt& nyfOail
!'It OrR.,

CBOleray, BOTOpoe Beed .oaUiO aaesu,_", B'Io upupoAt. 1'polaoe T 88U.. II&COBOB'L ~teoeBB Itopo.rUClOt ApEIf. 60. M"CMa tIOC6J1Uft!HiR. - DI. Ennn B .J.Pyrn.. CTpaIl"~ (Bu., !i.,J.iR, llepciJl, Meseao) ."eTO... nocam,eoia 6~~&
DBpa ..... ,

%p'." m; Hp.rall,da.Bo ,qtentloft~ 1&&8flB1. {t t)i oa.. onocnc. B'L

Boon,

B08~BrByT&a Ba;n

DO~JlDIilVIt

oelItepSIlB.

aa nllpSIlBAH lIOZBO cllo1'pfm"

CYARno BX'I> 06n.y,

B.. CJlI(oio c)opKfJ

U OpOqaOCTB, Bas" BS BCSYCCTBeBBil8 ropy, cxopoaeBBwe ropoAa. H:I'I. 4JoPJ(a. BO TonKa


Bs06p&lU.la 0.1&118, 80

oOBpasalDm:ia
CBIlBOJIA8CSR B'!. SOS8-

a.in

upOB8Be.leBii OSBpBca, BosABsrBrr8 6Hn .... TaBO.... nOJo.ema a sa T&sylO B1i160TJ, lifO B'I> BeCeBB86 .. oeeSBee pBBBO.leBCTBie CO~B~e bOBa8YBlJOCb POBHO B'I> O.Ae~ D HI 8epxymn, 'l'O'lBO 6y"TO onBpuC1i S& 910 rpOillABoe nO.-BG sie, .e.... rill'l> ElB" nOB.lOBBUKB ero, y pacopOCTepTlile! 00Dousia, eo8ep~IUB Be.luaro OSHplfca, BOfAS. OB'L aOAU"" n

,.ecKol,

aepBOI5Y'1'Boft ~op.t
0llPlllBA8,

Bctn. ecTecTBeBB~1"J.

~lI\e

uydze ocsesasie

Bonmu

rpo(SBB~&

)lorny

DOABBIlUes 811'1>ea ct. TOpzeCTBollt.. a 51. HOpRdQKa nOOOBU+8HiR. -B'L eonpoBOlB.leBill DpoDOlBBB&,. DocB8lIt&eJlul ,l;O.l.eB1o 6yl'J. eoITH " rJ~oBiA B TanyA 80B DOA" DupaKBAOlOj B10 6051 lillY,
OD'II 081> cnyca:uCJl DO

sort.

.Jo,aesEo8.18. pO",1o many

.1'~CTB.I\'k, npHOTaB.leBHO§
Be.l01I'L. ,H.OeTBfSJII'L O,1B& on npnOCBOBeaiB B88I!JBeTYlO

R Ciw.l'L CBll5&eu

Ua.,

BRdJ'L lIea.lY

nepeA'II

cMo!) )J.Bil.lBepaAoep.. aa.uoBet CBO.-IiI.


C

6111.18Baoepr& HI SOCOB'LJ a Apyra8 nO,D;8BUaCb .,or1l8.~ ero pyaB. npol!~a B'I. ~Bepi, OB'I> D8fa.aOpe 50, n.M'L UI'I> pOAt

.Idln. Ero 6Y.len


BaB'l. cBtn

UYII&.I&CL nopy

sa

8BII" C'L rpOUOII'li, 8fOMY nyn

KOrOpgi1 orJsman.

npeACTaB.IJ1J1Ch

oa.l.neCB,
80ft-OlO

B'L

e.1'Il•.lYXlIn,eI:

hTO

npohen DO

OlBH'I> B Be OrJJB.l.LlB8J3CLDaa&A'I>, TOn.


H B03i\YXOU'Il,

OlfBtI\eS'L

orueJ4'1>,

B Bocrop.eCTBD-

uaA"

CTpUOM'b

ClIP-PTB, BhlilJl,en.

B3'L BiJAP'L SelllJlB sa


KBcTepilllIsBAW ••

ABeBBOa,

rOTOBBCb IS'L

Aymt

K'L OpRHHTilO

-Gfi-

QfI'8I aedIBoJ .,pepIIt 0.a800l '1'p8U BeopJaeallfim. - .... i', .. Gu~ .... I.lS BOTOPRrlo 61itD uo6pazella ClDlBO.IlIteem aDO-TllW8, D;epdepJif
B~ ~

lha .ada,

o~ •. 3.lm
oot,wra

oOCB8tnaeKe.,

..opeAeCftB.lU&CII

1lttOd,ps.

....

JlO3IBOCTL 1ITO xo.-a

BepBynca,

ec.u

OOB8IU1"i.

,.an.me,
••

TO ~pruca

Kor_ .. ptman.. oraesBoII, acsJey, upo·


ropm .... 1lB DO.lOC'lt, ~

'IpeHo 8&lIJ, eTB&JIB,o(Spaayl)!U


BOTOpW •• \101"1> 0AIIHO

BaDo.meSBfl)

&aBSeBSna

B orueBBll.I1 eftllll.
JaBie

fiN"

6&.1'10 yCT.I&B'lt

meTKIn B8'lI.IG-Bp8C8& p&cBUesBiQ.'i


OCf&8&lBeL

.eriaBJilD

CT1D&TIo 6eaonaeso.&r~ on upeoAorlu'lt HY operpa,t)' I exy npeJl.CTOBlO BlUepa&n BCSYCIa OCpelC'l'BOU BO,oI. illapo&il D HfeMBwlunn, B&DOIB80&llIONl •• Bna, Dperp~ exy llyU. UOCTa•• B1o .e~l)oP 4Jue.n eefi sa I'O.IOBY,OB'l> Gpo e&.llCB B'JJ 80AJ • uepen.lul&l1. lI& .lpyrol &tpen., rd ero OZIJ,ltU'It r.lalBIIA BCBfC1>, DQC~JIOII"
J

spa_yu.,

Bfa lIeo+B'l"Io

.-.q

pi-

BOI-'JX8. CTOPOB~

BIB .OAY
B'II ~oi

oat. BSSOC'I'B crilrfl.

XOJl.U'l Ba n.llT~oplIJ
es .IBYll8 D4BIaI ••

BOTOpa8 eel.
DO

ft ABepll 118'1vClOBOBOA

~iBa..

oft

6u.l0 opan.raBO

DO rpOJlIUBOxy
&e,d8BIi:l .. ~

&GoleC}' ft T&BOOO 8 .e

K8!&1.1a.

Tmerao

CB.lIl.lc.a B~T1,

0'l'B0pB~'

.-aep&,
..

II BUOBeJt"o,

Pa;a&'$

;tBI 6oumu1J.

~B8PBr

luaTIlBlUC& sa

HU'}.; BlP!""
C'L rp0880lO

riTep'io 8a.AfBal~ ero ~1N'Io,


jSYCTpoTOi 1'10 310 BpeH.

D.I&Ttilopn YSG,lR'" B81o,·DO"" ero Bon, so.Io,.11l1 ... .t~IUiiX" lW.IeeB apltnU8cL
.. orlymne.lUIDl'l> Ct'JBOM", I BeotBn BBci.a .. , JX8&TBBmBCIo sa BOU~', BaA'lt tie8AOBBOIO

npouaCThI>.
D..TaT,OPIl&

Ho

npea.le,

qU'!.
BI!

OB'Jo

CTaBOJBUCL

CBDe

ROCTH OTBOPB!IICL,

B OB1J. Bs.d.n.

upeA"

.mo, .nepB
cotio!)

.on

BIil6aT~.Il 11ft
B8t.

CO'L,

Cloooaol

B8.1BSOliiOUrilJ

xpax'lo, apso orur:IJ~eBB1II4 • aaDG.lBeBBai zpe~ax. HaHAM,cs iepOlP&BTon DO r.lut. BCt n sapaA&X'fI>, COOTBfl.TC'r8yl)~Bn MBC1'lII"IeCSOIlY asaqeaiJo IIX" ~8&BBOCTeil. Ho &1'8.1. ellte Be ()KaS1IBBUC8 o6p.a .... uocB8~eBiB. H~B'f& 1l0.lBeprwB DOCT)"
BOToprd JBelHliA lOBaT!. p&8'L DOnQueBRo CPOB'lt. B CT8ROBB.lCa c:JpOZ8, 11& .. eB8TS·

B'1 aro
8R'!. Be

apeMl

ellJ

ap9ADBCIaIB&JIOCL erporoe

.onallie,

eera

sapyman.

ero,

TO

UlOseIJ,1o 6YI'l.

-56-

.-rat JtOCNJI,ea.. ,.. BIJ!P$aaee yume Hn.-IL

U,...
8}1O

TfOIBOJ)

W)A

m 8IIf
• oa.B8,

..ro ClrmraJ'Io
~II

COI_-rA"i on. uuca RB&Or~ OISaapy •• Ba", ~ He DepeAUo n. CUTftBDliJ, • c~ep... BIIDIlsa.&, ~ ell]' De OC8IJI.8BBB&OK'i, BOXY JIeTJiI, XU aa6aeBV ~
:'0 COCl'OIIUU Depepoa~eaia,
DGIIBI1'L BCi; ero

nat',_

hAil,

o.p.ca • rOPJ~

Em

GIaI ....

11 DOTOII'L BOtr

YPOBB
B80,\8",

KYAPOCTII,

M.... Boymenol 8IIf

B'L CBXylD COBpoaea"_ r~t ape~ Blyll&l'(, ero Dplllliuem. C•• 80.!OB'Io, , .. 'It BUOABDJ.axCB. H TOrAA y~ ero Boea&poABI O(1J,SBU.J1I.lBD;On, DOClI8lIteBBU... B'I> IIBCTepil HIB~-J[ep-

Il'1o IfBCTepilx'D.

3arilf'L

IJ&Cft CIUI~eBB&ro SAIBU,

Brm

CTeneBL erlIleTeUxtt

penri08UYrr.

o(ips~OB'J,.

52. Mucmepiu Cepa"vca.·-Oui coeTaBJUI BTOPYIO CTe" ••• g BBXt. BSII'I> IJSnCTBO Be MBDrO; OARI'i AOy.JeI ClerB& u.eaet'C& an. KorAS- Seo.-oeit paapymlJ'D xpan CepanlCI, Tan CbuaI
OTBpliiTIII

noxsellBlile J:OAIiI • lIamlaY, rda zpeu,Y DOAaep .... Beo4tnOB'Jo .eDIilTaaian.. !lori.pit, JDOIIRII&I 0 fionmBX'I> .... CTepian, oplBOABn BlaloBCRY 8810 Xepelloaa, erBDeTCUrO .pe~

BO'Popaa UpHAM'''' aCTpOBOlineCBil CIlr.JC.I'D Beel .lere~iJ o4k OBBpacil, 'ri1l'D DOATBep&A&eT'J. CB&38.BBoe B81111 aame. H rep .... ~On., OO.CRBU J:pall'J. MIBepBfI, rod COBepmUBCL olSpa..u Oaa
plea, BO...
B Be

B roaopa TaGaBSt, Jt8paam

0 1I0fIJ.aiI, BIK'D

a&XOABBmeilca xpacTiaBCBBX"L

B'D C8.IIO"'D COBPOB8B-

n.

~epRB&X'h

8& &.IT&peJI"

4hi1Baen rO.lroea,
.JaTWBcuro
(~aDlOXBwb, B'fo SBIlBee

rOBopBn.:

yoOIIIBITI..'

c9ro KOrB.I& !Sora, ROToparo aMB Calvary (ro.lroea) DpoBcxo,1tan. Oft


CJwCIoIb
B'D

e1OS&
BpelUl.

Caius ,

nepeaocaoas

C1Iae.dl
op.poAIiI

CB8Coxmih,

Y&auaie

01 lIepTBeBBocTr:.

53. Mucmqiu Ompuca.-Osi cocraBlB.lIl TpenlO. BlilcmJID ereneas erBOeTCl8fO DOCB811teai.l. Bs an'll .lereB~a 015'10 8slKeai. 08Bpaca. ISpaTOll'h ero, T.cp080¥'h, D80cSpalU.IIaCb B1>dnlcrBi.,
B (ion.

6w.I'L

opUCTaB.laean.

aeolf!ITOM1>. (RlB'D ~illBIOIf'"

MY

JB1.lBII'Io
BfO DO·

BDOC11iACT8iB, If!paoB-lIaCOBW

SIlB"CTBOBaJllJ

eaamesie

US creneaa
88'i

liacfloll'h, OABU.'h

lIaCTepa, aa .. tuBB'D OsopoC& XBpaMon TpeS" cTpoHTe.!e8 COlOliOBOB& xpalla.)

-17'Buuai u~eaBd
OOzeoua Beotwn:

(40), • .w;or.15 d ~0II'1o coo6m,eSBYB> e• .,. TaI8J. Ran. BeJU&.

an .ncaa

~, 110•• COCIIII.I&ft r ....

en J»

&ua ..

&to e&JI08 y ... io. 54. lhuOa. - Bonmoe ·. aG Ilanaail Bn.ur yz9 61i1JO . 100.s01To. Oaa Taaae BSOCSpazuaell C'Io p&B.!allSYIlB 8.lS.IelIa.II, OSOa'IIaB>m,HIIB ea pasBopoAoliIa CBoICTB&.CriTJyl KPJM., UO npo8Osr.l&CU'Io Ut8, KO.lOCIoS B

,aisa, .BerBO DOIB'J'II, .ar~a up&u6 ... m, uo IIIlOro rison oOOJi Y'~ Jlft1'ePii CoBpan. IJIlDII.lU _aRB 81 TO,

~BTP'

08BI1I&IB D01Jel'JllLll 6ozeCTB& reaTe.'

CRUX'!> (resaTa

60I'llBa BO'lIl), BanJrllecKlIX1o,

~beB8BaC&u'J. B

IosnecKllx1r IlIcrepil, ro-eers, TIRHCTn BOO6m,e, ~a BOTOPilX1> a.ueropis (iy.I& B806piTeaa. lIepaaa .Iam, B'Io BOTOPJIO'oaa ot'iJeBUICIt, cs BliImBTr.I.'I> ~pe6peBK.'L lI~eJI'L B aafsuallif, 08a&1I&.I1 BpeIIS, BOrAa coaepmuBCD TaRaCTBa, 811eBBO f.lJxym
aou.

Ell B8SBaBia,
OD8CASU

B08Bpam,&&:Cr.

B'L

S.II1.,

uplBeAeBii

Blo B'i

c.DAYIOII\U'It c.aOB&X'lo, &oTOpYa

AOYHI

B'It CBOeIl'lo

c3o.toTOIl'It

Oedu,

IIBCTepill

De.... BIt,l,O." fB08m

6acn,
a

B.laraen
.BUacl>

ea YCTa:
(BOTt.,

JIm~a,

TPOBJT&8

.0ueSo!),

Bt.

pO,t;BTe.nlllD;a BC'b'l BeIl\el,.P&~I BC'fIn CTBliA, DepBO(iYTSOe IIc1Ja,t;ie nBon, Byemee lin ()0&eCTB10, B.l&AY.'1I1~&AYXos'!>JMepmBxt., uepBoe an. Be6ecBJa'L 8 nepsoe B8t. scellipBJilX'lo Bell\eCTB'Io, e.lllBlili II IIsOro06P&8ByA B8At. caK06YTBoi Jl&TepiBj ., 88&10.'10 JopD.llmOJ,u apull. aepTeCit; .-UpBpO,l&,
mBBOK

.,

BelSa,

BtTp'.B
eAB80llJ

sa

IIOpaXlo II

TBm.DOJ) BeCL

1110 OpeAt-

.lIUt. DOA'IoBU'It,

map'll seeGl nosaosaerca nOA1i pUJBlISYIIB BUIIIB, IIDo.eCTBO .. '" a&8suil u paSBYlla ot'ipS,I;all.. Ilo9ToIIY nepaae IjIpBrilD;1iI B&8Ii1B&1I1 .esa neCCBBYST8&ol, .. Tepl>lD!Soron, .ITen ATTan sesponCOBol MBBepBol. o.l&BIUOlI\ie BBnpilD;W n~lo" Besepeo, erpiJOBOCBr.Ie .BTUB ItpBTa ,J;IIBTeiCBOI> )J,iaDOIO, TpeX$-a8YlISY8 CBD;uiitD;r.I 'ACBOII) nposepUBSOIO B 8.1eB8BBD;1iI ApeBBeJ) (iOrBBelO D;epepoJO. HtBOTOPU8 lIa8W8&lOft lIeBa T&KZ8 lOs0801, . ~pyrie Eel.lo~ol, e~e APyrie reBaTOI) • PUBlaiel). 3eiom.r,

60zecTBJ BOTOpol

- 58a.piit~Ti B

eranraae,

nOCBII~eBBTie B'I» ,IlpeBBIOI) BIysy, HSUI).

'1eCTB'l"It

)(eBa OC06eORY)(H 06pS,Ill1I.H H BI8YB8IOT'I» I(OB)('" BICTOB~B.'r. BMeBell.'I»-(~apB~a Hs'L sroro ReRO, 1ITO11811.11 6JiJJa B'I»r.lasax'l» DOCB.s~eBBlilx'r. Be

0,1,0010 .1IYBOIO.B'I» CBBTB.1IBm,tpaSBOBB,I,RYe 06pa8Ji CBe,leBIil B'L e;J,HBcTBY, MBomeCTBO EYMHpOB'l» C.lHBaeTCS B'I» O,llBO 60ZecTBO,

ro-ecre,

oepB06YTBYIO CHJlY B

pasy .....

59 -

Y.
OPEBPA.~EBIJI MaeA. OB,]) B8B,II;t..

55. PacnpOlJm.paHeHie e-tunemClC~ Mucmepiu.-OTlbecsa eraneTCKDX'L MacTepiil opoCBiJIIIIB&IOT'L COCT&BUIOT'L a CyTL BOBcix'L T&ilBLJX'L Y'IeBiux'L B'L cI>aBBsiw, Ma.lol Asia, I'penia a Iba.lliB. Ka,lJ,M'La HBaX'L SaBeBJIBBX'L IJ'I, I'penho Boo()~e, Op4JeA B'L Opasi», Me.llaBe'L B'L Aproc'L, Tpo4JooiA B'I; \liOTiIO, MBOOC'L B'L Rp lin., Rlloapac'L B'L RBOp'L, 9peXTeiI B'L AeRBLl. IIo.llolSao TOMY, sas'L B'L EJ:.Bm MBCTepiaOOCBa~UaCL Hsad a Osapaey, B'L CaMoep&siB oori OOCBB~&JIaCLJlaTepa ()orOB'L" B'L Bioria Basxy, B'L !taopi Beoepi, B'L !tpari IOoBTepy, B'L AeBoax'L Ilepepf B Ilposepnaas, B'J, A.41Bccri KacToPY a II O.IJIyscy, B'J, .JIeMoociJ Byuaoy, a Tasu.'L ae o()paSOM'L,llpyrBK'L B'L aOLJX'L KicTan, BO :o;iJJlbBX" B cBoleTsa. OOBCIO.IlY ()LlJlaO,llBoaSOBYnOy'lan e,llBBoISoBiIOa 6YAy~eA &B8BB. 56. ,/{iouuciu UAU 8aKZu'leCICis&MUlJm.epiu.-OaiJ .w;UBJlBCLB& ()oJIbmia a KULla. IIocJliJ,llBis Opay;BOB&JfRCr, eaerO,llBO ~ oceaBee p&BOO,lleBCTBieB Ha 8U npas,llaeCTB&JlOOYCKUBCI»zeBmOBS C'L COMBOJlO." 0POB8BO,llBTe.llLBOICBJUI Ha meiJ. OBt K'3aIJaJlHCL npaaeceaieas B'Io3lepTBy sesaersro ZBBOTBaro, soropoe C'Lt,!{&JlB. ODOBHaSB. TorAS ze Heo4JBTLIB OOCBJI~eBBlile n BanpaUJlJlBCb C'LCJJJI~eBBOIO IlIJ1CSOIO xpaMy. KopBBaOBOCO~LI B'L C'LSOJlOTIiIIIIB BasallB, B800.lBeBBYliO OT60PBLJIIO OJlO~a.B,mn Boe-· peaa, 8 BC.liJ,II;'L S8BB.O ZeB~OBLJ, HOCJI~is .COMBO!'Io OPOBSBO,!{BTeJlbBOa CBJILI, BOTOPLlJlcBalSzeBLJ 6lalJlB ,IlJlHBBLlIlOZep;~JJIIB 0 ysi>B'IaOlal O.lIO~O.,,-p8CTeBie, nOCBJIm,eBBOe Bauy BJIH oJIB~eTBopeoiIOCOJlB:O;&. 8TlIM'lt mJla ,llPJrie Y'l8CTBHBBTopzecTBa, 3&

- 60aepepazeBBye zea~DUB, BOTOpaeBCIlO.lBUB BC'fI TenSYB ,li;ilcTBUI '1lUoriaa Dio.Jlaro. B'I c.li.-YI)D\1J) BOU
II&.IOCi necsameaie, TRT&aUB,

up.

&OTOpOJI'L 6ICH. 81.

Basxi, Y6lm"
B80f(SPI_~

Dpe~CTaB.lB"acr.

~lcTBil!

B aeolfllH"i

co6o., Bun. Bo.nmia IlICTepiB npasABoBuBCr. ABAye TpB. rOAa eeasee pa8ao~eeeTBie, DO tS.lB80CTB on 6o.i0ra, 00,,0"&0 CSBft apl8,l,BeCTBa." n. EtIlDTt. B1> BO'lll npeA'L mell1> $eHa iepoq,aBTI npUOCBJ& n $8pTBJ (Saplaa. BSo<SpazU& zeBY Bana, I! BorAa CRAiul B'io 8TOll1o aa Tpoat, &pe~K • oOCBl:~eslltle 06oBrIo DO.l081> DU\.... ~~I C Up.a'flTCTByell1> Te6a, cynpyra, npBriTC1'BY8X'D BOBKA I!R"III'I"IJ

Heo,.n.

oU~&.Ica

eea e.'),

10AOl) B B08AYXOJI'L,DOJlB8l,niilll

Tpoe.paTBOIl} BCByCy, no~tSBolly riJrr., KOTopLle tSiI.lB om• .,.. Ina laOIl'L.ted (39), B BIBOae~'It BBOAB.lI'CII B'LCBJITB.lB~e, • usalill IIBporUS 11 B'L oAe&Ai an mBypfil IlG.lOAOrO G.1eaa. rip.aTBO, tOpIIY,
CHCTeKa

57. Oa6a3iUCIriA Mucmepiu.-Oa6uiI 6fi101oB&8Bame npol8BeAeBBGe on DB BlEOI-.lBdo BOToparo aerpoBO .. lleeEOe 8BIlIeaie 8CTL
C'J,

C..
OBt

6enIlCJeBSIiIU 80nl)j no6pazUB

co.aBD;all ••

BBisAlllll.

cosepma.JIcr. Tepa, B'L Bad

.I1060BBJI) crpacTL

sria, a llpoaepDBBIiI. 30.lOTls-.-pyrie "...._l1I ,laIOn, zaBU -Slits BCOBIiI8UICf> Beo(llTY 8& uas"xJ, B BOCUB~a.I1,: cF.A)Qe!&bail Bacchi! Anes! .Aftes! Hues.'»
EBa
OBBIlIfUO Bil IIBOr,X'lo ~peBBRn

BIll

8SIiIK8X'J> H SOlO,

znor.: BOC[JOIIRBaaie061. HlleH! &eBY. AJ;ua B DP~DR(:XO:lE,l;leBl aJUTa slIta fi .lpellBell'lt !lip'. Korol' MOBeel DO,!;BB.I" 0ycTyn lI:boyIO 811illO , Ollell... enae IspaHlLTJlBe SBllB, 3'0 soan coxpaaema. Sahai (Ca6aa) yae otSucaeBo, HIleS Atff!.8 erne APyria Baasams: Bana. 3TB llaCrepiB cOBepmaTLU .10 IIpeKpaD\eBia nar&o.sxa B B'L ~OIll'lItiaBa Bt. OABOII"& PH lit BUO.lB.1OCr. 7000 nOCBJlII\eBB 58. Ka6UpitlcKiR MUcmepiU.- K,&t'iapa - ~RBBSillc&oe

OSB&qalO~ee (lIory~eCTBeBBYI,. BIil.lIl xerspe ('iorl: Axioxepayc-r., Axioxepa& B KaIlJLIJ'lt. lloc.l'IJAOil 6y.I"

- 61-

csou..
AA01UIC'lt
BpeWi

!pea

6p&TU •• , .,."..8' BOH'IUB


CUR;

npOB8BO",BTenBOI

B8JOCIJ H'.LT&laRJ:~

oo~.-an.

no aueropa ..ecaoe
Ku8.U'L

'f

aero
tTl)

OPraJllI

ydilCTBo

8 upauao--

1'0 _,

OnP8C'l,

B ~yrie, Do.ueprmieca
r.l&B1lJil1l'lt lIicToan.

'lUOIIJ at yriul)
opaa,.sOBuiB

• Bet (!,IJ.
CB U 80 ..

1Ilun,ie CBIIB~OK'L
301lY.

J1'PATiI Co.IBItetl'l. opo8aBOABte.lLBOI B JlYBOC70.

8TB%'i lI.BCTepil 3£pe~g BUBaalle. ItopU6aaT8JlB. ITo SfO)lY 11080", cym.eeTBYet"i 6o.nmoe Buoyrlaie,

61i1.IB OCTpoBa

CaKoepuia

T&It~

BaR'L yTlepzAlrDn

TOze, 1JTO BPO)l" opBlieAeBBaro

Blilme,

aTe llBcrepiJI. eme 61iL1BY1Jpe~Bi1


(ie.4Y. AUC10 08B&qaen CO.iIa~e.

B'It.ecTio AlBea,
IIEMopi.

cr.ma

n;.-

OP&SABOBUICb B'i

aecesaee paBBOAeBCTBie; c.riAQB&Te,lJ,BO, 118JIOSeT'lo 6Yn COM.t aia, UO, 00A0060 ~p,.ran •• crepiaD 8'L 800ZY ax" ya&.lBa,
oat 8so(ipasua
p03Aeaie nepBLul: (ian

s&ra,J,01BY" ellepTb CO.IB~ ABell'll


rpYCTB:

8UOID • eee 108-

B'It aeceSBJ>lO nopJ.

U""_oB&sia ;ll,!'B.lOeb'l'pB ABB. cPyGua BpOOro06pUBl'JD coeBy

C'L apB6aTYJl" a.. BellY u806pazesien Auca, BC.ItAcnie rero, "ITO y nOABoaut CTBO.I& a&lOn ero IlBJri'leBllOe HIlO; 8TOpoi 6.LM'L ABeM" TPYIS'L, I'.L .0TOPIl4 TpyGB.III, noISY Ilp06YAB'l'J. 60ra on. cas, DOAo6aaro CJlepTB; a qKtriI Cbil.l'lo ~ p&.lOCTB, no-

cBam.eaia

B TOpZeCTB& no cayUI)

81'0 B08BpaTa

59. a.leo3uHcICi/I M"cmepi,,~-3.IeB8BBeBis 'l'UBCTI& Upa8,ltBGaaracs B'L lJeCTb Il,epepw, rpe'l8ClWi H8B,I;Ii, TOrAA saBlo 038·
pl1('''L aBJl.aeTC8 B'J.

.'It

_,BHB.

Bad,

I1posepn8B11-Cll.epTb

OsBPllel CBIlBO.lII

yu&8

seale Ilposepnaaa
roro

Blo OpeAoJuY..

errlJ
n

o.-soro

me, a.eBBO, BC'l88BOBeaia eO.lB~

Ba.aee

Bpella roAa.

3TH IIBCTepiB BBalJut COBepDlUlJC& TULsa B'1o ~b:eBaBct, 1'0poAi) ATTIU, so Bnoe.ri~BiB p&CJIpocrp&BUBCIJ B'J, Hfuia B .1.a4EeBloBpBT&Bia. 1l0;r.o6Bo KBor.K'Io .q»Jr • .,. TaBBCTB&K'!o,OBi
pas,D:UUBCb aa

oo.u.mia

JlaDlS.

nocrlABia,

san

UUB-se·

csia B B8.68piAcm IIBCTepiB., Am.lBCIt ;r.eB.IT1> AB.I II DpeIIlYw,eCTBeHBO DOCBJIB xapuTep'L DOAroToBBTULBHA, COCTOII 'I8'I. O'iB~eBii a zepTBOopBBOOIeBiA. 06p1A'L nocB8m;e~i4 B'L 6011>·
uiia T&HBCTB& aa"lBS&.aea rilll'1o, 'iTO

repo.a:loXIt DpOBOlI'.Iamau:

:r;ta.lJbTeCIo,

BY,

aenOCBam,eaByet,

JKelaroID,i1l

OOCB8~eBia

-.62 .auna
BHU B &aSBea.OCTR on

I.

edlueBUJll,

fi JII&&'It

"Beteil onePlllesKoi fe 5t....

IlIH18l,dlftia.

Ell, aa.d8UJl _ .....

JI

JIlBypy. 1)P&.I& C$ aero J.U'l'BYJlonuiaBTorAa CliPIUIIBB&IE. Tlil z.lt6'l.?~ Orrin 6».Itt: cHil'l"lt,) llpoaepOBU aell ... BrfilC8 B& aeJLllO, DOrbll!, IJTO oUr. UIO"Y ~ AAlII'IIIlU.., II'IOaJ IJ"ro orri,(a.h aellBoro JLIO,I,&. C.a.CURI'L eBa~eBBJJO CMtc.,-DaTUB Bft hP8lBY TcrecTL, 001. 6wn ~epepllt
oo.ilm.eB'J.

cnDJ,eaia aaUI)'1&.1CI sa Bpella: aeayea (39). lloc.d 'toro .. DOABeprUC.ll ~ilo.)' paAJ BcouTaail, DOA06oWI'J. DO ~r
rill'L, 60raBI
~aeIlYIl,

8 "PlAUCI, B B08Jea&n aa ..... n. D&CTOC'J., r.d ze.l&ID~1. ..

BOTOpa.ll lCIOeBY BO BBJTpeSBlO1O

(SHU .tiPYrBIiB 'mCTIt nop,.

BSOA.JCl

JlBCrepiaIlB, • zpaaa, r,ti cosep~"


Il&8Ii1B&1B

.&&0 ••

mystes, ua _ .... epopie« Ill. o'lea~ • Of OUpaB&.lR TlAsoe YlJeaie. Co6pa.aie 8UpYB&.IOCIt ca.capoCBIM! Closalla: (Konx om pan, CMYCl'L BOTOpyZ'L AOCTO~IO BelsBtCTeS'1.. lID JTBeps.leailo B&JIBTaaa Y B.lJt.4>OP.u., TO rpe8
BO'toparo
,11,0

Ilepepa,

ospyzeaRrlO

m'lt

OC.IiUBTe.lIoB.YK'L B'L

CBlITOIl1t.

n~

csaq",

'JOI'L,

Teaepb

nepealleaOBJilBa.lC.Il

seesoe

JlCBI5eBie B'L

CJOB'L

Cantlscha om Pocshu,
pelBrio3BbJX'lIo

KOTOpgl

P'I'ftI

neps

ynoTpe6!euiB

Up1l

co6pasi8X'L eCJJI

ofpI--

,1,1.1.10 6~&lIilBOB1o-ell\e

Aoaaaa.TCJhCTBO,

6y

ByZBO,

IIBCTepiB aocrosaero npoBczoZAesi4. 60. ll.BepU u:n pow u CMlH060U "oemu. -B'1. mecroil &ad caSea.UH B B'1. (30.1l0TOII'J. Oed, AnyJle8 ecrs onacsaie TOI'Ow '1TOGpoacxoAB.lO sa a.aeB3I1SCIBXl> uCTepi X'1. BD DepaOli'll QIJO"' IlSBe,l,esili aBeA B ero npOBOABU'Io, BOfA&' npomlB npeAiall" 61il.lB Bynym,eBY B'L BpaTa f~ BS'L ClOHOBOI BOCTB. Ho CSal. ~
ria ABepB 18'l. Bei pora,
8'L BOTopal

BXOAlill1> &eUIOw.ii

.DOCB.B~

nell\epu ilOCB8l1leai.a Blli.!. ~B& BXO,lt&jOABS'L SISSBUC.Il CfIIC· rw.m B'L 8A'lo, APyrol fIOC3X)(}QMa npaBe,lBaro. )[.peBoie DOSTS JTBBPZ.l&.lB, 'ITO qpeSD poroBya ABepll Aaepll nOJlB.lII.IHCL BCTHSBYa BBAtaiB, BOeT! a

'1pes'L

08'11C.lOSOBOi!

OAn

06XaSUBYJI.

OCROBY-

BBJleL sa

9TOII'1. B 0& 06cTOne.lLCTUil,

'ITO IOTilu.

3sell

Cl> CBOnll'b

IlPOlITO

80,1,08&0"10 Bwmen BIilBeJlB S8.KJIO'Ieuie,

B10 DOCl'Il,I,BiJI ABepH,

B'liltOTOPStl

SpBTHU

GYATOBlprH.lin

,D,aTh DODJITb,

-'63.or~o 6wA sadfUie !SOMA; .a:upo.. Yaa&T.., go 6J~ee CBCTOa1Iieen e ,dFsBTUWloe cocToallie, TOfA& _D .s06,...Bie em n •• 6acael. Ho
ran,
OBt.

ace, CusaBaoe .....

Spe.....

Openau ..... , ......

CURt'I

om

U&OBO

Be

B'L

.8.q

CTepiax'JI; DARt. TJDBBua


6'UB

Bap'rJilB1iI.

)l;l8p.

88"10e.t080IOl
B01'Opa2
-

SOC'I'II

DpocTO poe&ODlBilB UepB

spa.., n.
mtJtHH!tII8I.

BUXOJ,B.ft

DOCB8~eBBUI DO O.OBUlin

06p .....

61.

OmMrMUJ

c~eCTBOBUB Bdn OCTB.IUU" • &iu ft DOlaon 6.aecri, sorA. Talaoe nouoBeBie Ra6Bpi • ~e er.1I8TCIia 1I11CTepia !ae 1IC'i88l1r, OTJliBU'L an 2'QJI1O n 396 ro",! .. S uamero .ai~JlCHBi8 6eaza.aOCTBRI 6eoAociI Benli., aoropvt 88'1» peBIIOCTII .'10 :rpIIeTiaBclol ripia coaeplllan crpllaBIU ae • CTOSOC'. C'i BenpfIOIIJIlK ••

"me

9M3tJ8UHOJCtIQri

au

TUBena

62. TecMOffiopiu,. -CaOBO


CTBO; OBO, r.1aB11Ji1Ir1o Q(lpasOH,

8'!0

naq.ft

IUO.O~Te.I"Boe

'fOP-.

OTB0C8Tca 11'& C.KBOlnecsmn. 06paMK.., BXO~B." B'Io'laCTio upUAll8CTSa, DOCB8~lIal'O ~pept. 3m «SorDa AApOIILI& rp6B1L111o,UB'I» J'TMPBAUB, p88YIIBlile sa&ORR, OCBOJl&BBUe sa

BelUe.duds
J

B C06cTB8BJlOCTB,

B'Io U&llJlTb BaOO~.H

!fero
)fO~pis

BaGpaBBIi18 ...

ae&ll Beel., npoBQXO~n. ~

.10 TOpaecneU80.1o

mer:ui. Tee61L18

3.1eJl8Jlci, AO~" ••
&10 8&SOBOA&'f8nct'BJ

rJlh at'll

&&BOBIil

cam.

OTCIDAIo

lIUHuie

OTBoeuoclio

DoaiBY. M.a ••

D~BecTB&,

ie."

BOTOpOe

OTpWBO.Blila C8t~Bia

8T8X'L TOp~8&X'L,XOT.

KBSOTOpoe

nOBuie 1188.1eaeft .8'I» BOIIe,J,iJI .A.pBoT~a: (JKe~B.JiI Ba np~BBri Tec.o41opib, BO noaerie OlleB!» noeepaaoeraoe, 'ran
OKlo ~a &sTopa
CS .. .lO

enaeso,

JUOIiBSaa. o~m.B.l.i •

oCS'loTU .. IIBcrepiax'lo, &


npom"ax'l»

aaxO,l,BTI. Ba npe,l,b'la

O"B.X'&

oCSoSBa.eBiJ.
DB

Ti."
'leTYpe

Be KeBiIe

.U

YSB&eJl'L, 'ITO TOpzeCfBO ,I,.IB.10CLTpll

ABB, •
OARt

np08CXOAI.lO .e~BBU,

n ons6pil
B KYDUlBi

1I'IIC8D;1 B'It Be.K'lo Y1Ja

C1'BQBUB

BoAn

B'It

xpall'lo

8Ul1l8.10

Be.BayeMal CIIepT1t. ltaz"oe coeJome B'Ii Ae.BU'!. Bs6BPa.JO Allyn aelUlJ;1l.B'lt, aaKOB80~eBBIiIJ:t., DUOMIqUC8 tn. S&BOBUO.1o «Sput 8 O"lBll&JD~BXea AoCSP0,l,irre.at.IO.
DO,l,BeprBYTIICS

Mym.8BIil, J

KOTOPUX7r 6L1.11oB&DBT&.Qo B'lt TpH Ta.JaBTa,

~81ol-

.y.ea.-*HOID
..Rio 88 ft

•ecor.

...............
ft

...,

•• aeo4xo..

aa - ........... , . .

1....

Taae- ..~.aBU8fi

orrerBie
BO

aiaa'l! .'_

fWI8., aeJl.l8Afuila,
B D8

fttItWi. "... r. Alle.~T8~


BO B &'J.

COl8pmeBBoe ~epailDe.lI8IIA'J

aelUl. Rain. D;epepa • .IB aeua ouana.JI~1iIII..


oCOIB~, TU ... 8BUB.1I OIUU ... ,

.rmU.1IIUl'lt

ou_..

Up0B8pBBSa

speu IT_ Bpa8AHOBUia, OTeYTe'I'Bie cstTO'IA D)dn, • oAo6ao TOy, AD B&lOBeqolo paaaece.uHCa 0'l"It IIpO mora BanTA, U'l'opJd eI opeAlal'S8T'lo Bay60, !'aft B . aaanae.oe Ia6Ta, au'has.. mJ'fSU1l II rpJ6c)lo ..

n:~
~

BpaD(&eT'It Sece.JOe BaCTpOeBie

68. I~ peAUlioolHall.-D;U.

!lOe88m.eaia Jri, rpeqecaan. .lteTepiBn dIua csopiJe apaBC1BeBB&B, pe.aBrioaS&B; B'J. &TOil .. osia • __ IluaCL on RB.-ileun. a el'Bll8t"RHI.'I! JOIcTepiI, ISOTOpY.GIlD pe.18rioaHU, y.,BIiIB II Do.IBl'necai&. Bio '10 SpelUS, lor_ CTepi. BB8AflIIJI611111 B'L rpe~B, nyu yae nepeC'rUa. 6as

4....

AfI'

eosepmalD~B.'fI,

0(SpQs. --

OOAfWI ~,

n...

Ope •• yllt8CTBOIl'fI BY8B&1a Bseprho ClBeHBaro

B8IlKOI'IIX'L,

D().IBTB'leeB&8 .BaBSL

B'It BapO,l,-k R

Be.lnil.

B'II

8TO."

D&AeBie Ap8BB8ro
1JectBa,llocpeAC'l'BOIl"

DOUOHem

cAbua ero CTpOBr8.l8K.. .... }.Be BB,l,B'IWI saps BOBOI a,.,... npBpo.dl a CTpeKleBie !lMOI'IiB.

not m,...

yclLlil,
BOCTB

APJ .qMtBBOCTB,coeroa8maro

.I..

DIiIT.lIIB&ro B8Jlleaia

CaIlOCTO.BTenalD'J, DpoT8BOD9.lOGO • CIlIlp8aUr

no6opoTL

JlPIPO'-Y, ub
n

,daKetpaILBO nO.lBOIl'la

D~

WHiio

BCeeJutaro Be~C'l'Ba.

VI.

RUT.ulcRla

8nOOCRI8

HHCTEPIB.

64. Eumaii.cuaR, Menuuj3u3u1Ca.-B'L


CBOllCTBSX'L llllBOit B

&HTaBCROilEocMOronilJ MLI BemeCTDeB-

OUU1ISeM'L C,lI'I;)I,1iI DtRorAa npe06J1a)l,aBmei 80 BCeM'L14ipt'DaYKD 0

npapoza.

Bemecrao.e-nepaodumoe
Ilepsaa,

Boe 0811S!0-npeAOOJlaraeTC8 aasaro, XOTa OSSLlB8lOT'L Tau-EeuKlJ

AllHCTBY~~HM'L oa caMoro

ce6n

T3KHH'L 06paaoJrl'L BOSBBSSlOT'LABt CULl. B1> n,1l0B opaqilo'L; 8TO spaaaaa rpaaaua

aemecraeanoe

B OOUCLl08lOT'L S8R'L nepsoe SBeHO B'L 6esrp8oBlIoOCTU, aeeraa cymeaasu3TO cylltecTBoB8BiJl

nocpeza

OTCYTCTBis aeasaro

CTBOO8.JIO 6eSKOOeQDOeJIu HJlB (OS'I8.JIO OOP.IIAK&,. B'L R8SOJI'L-JIH60 06pasll, necoxafmao cRofi Btilmux'L CBCTeMLl B'L CBtTil TaB'L BSR'L 8TO-(BtQooe O3MoB ..peaaea

.;Iu

BaeTCS 6eSKOaellBLIM'L, OOTOMY QTO oeBOSMOatBO npezcraears ero

Hasros.

OTPLlBO'lBOe npeaaaie 00 lIBraTe!L

MeTscflBBH'Ie-

CJlYSUJlO npe,D;lleTOM'L D8cllllmeR1. 8TO aaeroaraee cflopllt 8a nan KorAa

nacareaeit,

80-

YCIlOTPUd, liTO OpB BCeM'bae-

eoeepmeacras

BSJloseoia,

reocoecsoe

YlIeBie

(11).
BeBB-

65. BoedeHie
~RMOMY Bory ,lIs'L y"eoia

fn KUmaUCKiR.

Mucmepiu.-KBTSih~LI

BCOOBiJ;J.bl-

B8.10 6YAJl.BBM'L CSMOt npocTol B'L seero KoolPyn,ia, znmaro

B nOUOBaJlBCL BtROB'L )1,0 P. oot CTUH

S8 BllcROJlt.BOCTOJ1iJTiit 1,0XPBCTiaoCKOit Splil.· )

X"

JIB-

cTByeT'L, lITO B'L ero K.l0BBHS8MH, 60ateCTBO csaro

BpeMH ae 61i1.1oIIBcTepill; KaTaif~LI

Cd.l&.IHCIt BAO.lOOOB1.

Beo6xo;J.HMIiI TOJ1l>BOTorAS, rUBB8J1

n,t.,(L DOCB8~eBiH 61i1J10 norpyaeoie


OMU'mO

O-:MII-TO-4>O.

0POBCXO;J,UJlO OT'L Call&pBT· a

Ap.lluoa,

(OeHBMtpUMLJih,

lPo

TOJlbKOJ1.pyroe B&BB&Bie

BJAAJil. BY"BI Y aao6~a


11011'10 A"ll.Ii BeB8pi'leBBIUI~

66Tpi~uBaro
••
elleK'l.

Bora B 6&.11

B&

ca

n.MrOpa
clllBOlon

Terparpuol

88peen.

6ozec'fBa, TeTpaltTOIn. PAAyra Bt. KBcTepia:u.6aaa


H upeJUIeTOM:J. DO 0-

BBOB.
I9TO

noaB.laJO~aroCJI

COJB~a

Besia, B

Be B'Io O,-BOX:J. ItllT&i, BO II !no MeEcad (73). 66. Hapa.ue.AfJ MeQKX}y ByoauaM()Ma U KamMuuuJJfoMJ.--06.

m,ee CI.O,lCTBO

6..en
no .. 'L

B~ r.l&8& Tan,

sro

calla

&ATOJRBB ae KOc&T&B&

ryn. Be
Aa&8

npB8BaB&Tlo

aeoro

B 06'LBCBBIOT'Io TiJM'la, 'ITO

DO,u .... RB&eTCB

BCTBBOJIO

BtpJ.
r.&ABa CIIJlTJiI.1o TAaze

CXOACTBO

n.

C&IIIilX1o IIUMBYX'l.

nOAPo6s0CT.8X'L.

cY.II(eCTBJ8n. T'hx'l. B lpyrBa'lo


B~ &

o~.1I't.

uePXOBBYI

H B800rpimBKyA .ClBTDY C1t '1eTS&JIB,

~epK8B, 6ea6pa'lie I.J.


KOIBTB&I B& S&CTYOSBE&II1o, S8. B
.II

XOaeBCTB&, 1I0B&CTWPIi llyacKie


88BiSCTBOIfL 83Wxi, f.1JABBOe,dBa C'l.

B Z6se&ie,
IIO.lBTBW

JUlUeSllell'L,

Yllepmuxio,
paeaie It·
cTporaro eareAseBB8'L u1t.Bia,

DOBTopeRie

JI().IBTB1o

UOABH&enecTs/)

XO,lHTL 8& 0PeAUIil

00J03.88B&1'O, .W6pOBO.!bBWe061lTY

coG.llOAeaia pe.lllriOSBfU'L 06p.B.l.OB'LII caKOBCT.Il8&Bie, aee 6oroC1J&eeie c~ a&azeBsUIiH cstUIIJI, coeroamee OSPODJl8Sia 80"010, DOUOB081. B KodisoopeR.llosesHt, 1l0CTBil8 ABH • npaaA.BBItIJ, pe.IRfioSB~1I uponeccla , Bs06paateBia a upTBBH B
6acaOClOBfil8 '1B~TB.lB1I\e B T.

Bym iJ>opllY. MBoro peJllIl'il B& 8eMBOH'lomapf; O,l(DO cyedpaoe BcuaeBie UOB.llTia 0 eCreCTB8IlBWX'lo BBJeaiaXT.. IIpeAuie o CBJlm,enBst loass'h aadieT~ OCHoBaBiell~ CXOACTBO By.uasJI .. C'L IlCI&ZeBBOIO xpacTiucsoJ) BtpOro. Bs ABt08.AD,8.TO!II'h ere.nTi.a 81. Karat 6,..10 JlUOrO'lBCJeaSoe soaroascsoe UleO, BcnoBilAWB&Bmee BY.MB8lI'Io, o&OTopr.lli uyremecneUBnEaKB (iLl... upaaa", sa OOCTOQBJlO xpncTiaacsylO pc..Driro. ' Hecropiaae, zlBnrie KemAY KODfO.1&MB, OQsBUIl rUBY HXl> C[lSlU;eBHUI:WK"lo
10UOOII'1>, qrc) 0 ",a.10 nOBOl'L Ii'll

JeresU1, uosmaeaie llepTBJilII'b, BcnoBi,u, l. B'L. BtEOTOpWX'L oraoureaiaxs eers CXO,lCTIO H C'J. 6oroc.ryzemeK1. eBpOOBl>j ODB JIIBJlOCTBBJBIOT'lo BepxoBBoe CY1I\6CTBO KpOBItJO6boB'.L B K03.Ion 8 aepTBoopUBomeHUlIiI. CXO,J;CTBO 9TO 061.aCUBTb Be 'PYADO. narO.!BD,HSU'.L H aiuwrop.w. APYris BipollcnoriA&sia Tonso BJAAaaJI'h, o6.te'leOBLIiI Db BO-

np

e,J,EtUilO,

UY,:J;IO

cpeaa

TBTJ.1. CQlnl~HHNM JoaHNa.

67-

Asia cymcCTIJQUua J:pBcriaaesaa lJ,epKOI~ iOropol Dana aDell ...


67. JIa!l 1'3e. - .KoB4Jf~ill PUUri08sIiIA BUOBOAlTe.lIo Kif"', ao Jla.y-Tse ero 4luoeoip'lh OS'lt apeB801D8.1l1 KOII,y~ia n r.lJ6Bot u CB06oI.1i KIiIClB. C.lOBO Jiay ... a Au TPY.l80 DepeA&Tltj
CloU.1IKITailD,lil Onpe,l,WIOD ero SU'io CBe~ ..

aeonpel'iuDsYlOt

oeocaaae.ylO,

B10 KOTOpoA OAal1W ecTb ()(SpaaIU.

no B8)1,11)10.Y curaen era PUBOCB.lLIISJI'J. .by-Tae .HCnNaeDa. .lI1O(SBH .apa, B B'II ,TO.'L oTBomesill •• ilen B Msoro DOXBLILSYX'Jo 06W,UlI ~epn. e'lo y.eaieJI'J. J:pBcTiaBCTBa.

Can .1Iay-Tae cpa8y.p. +uoco,ia

68. HOtnbllw.iA Kuma~ ool4ecm8a.-Cuoe BalltQare,u,B08 onmeerao TilBury. II.lB COIOS'L ae6a B 8ell.o, BOToparo f.1&BBOe
oaq&lO paaeBCTBO ~eJoBiqeCTBa B AOlri (Sor&T&rOA~T.ca
6tABLUI'lt

C"

CBO&lI'lt

B8.lBmSOJl'It.

KorAl nocB.1l~aellIa1A

C'A JCDtxO.'lt

BR_~epmBn. C&lIwa crporia


KaZAOlO H8BJleXIUOn KpoBb,

BcnLlT.aia, era BeAY",


XOTOPYIO CMtmBl!&m'J> ~I UB'Ia 1l0BBIJOft

K'L r.aaBi, ABa


B B'i OAHOll1o

'1Aea& OPAeS& CltpeII\8BaJQTJ. BIoA'!. ero

rO.lOBOIO CBOH e&611l '-leBa

By6dlUHTSy.

8TO cB.a~eBH.Lul HILlHTO&'lI.j K'l> lie»,.

OPAeoa

UPOU&,lWB&KlT'I.

ry6w, noc.1iI roro

UpOB8BOCeT'L

06m,ecTBo aTO pacnpOCTpaaeso Jrl, IOSBRD upoBuqU!n KUTU B sa OCTPOBi> JIBi. B~ IJ,eBTpubBIU'lo B ci;BepBYX'L npOBilSo;iBJ.'!. KBTU eCTb ABa. APyru'l> 0611\001'S&, riPIlII'l'BO,
npoHcme,l,miH on nepB&ro, BMMHO: 00-.,81 IIen&a-mo B.lIH .Ioroca B Tias-JIII BIB He6ecsa.ro Paay.a. B'L AeDemil E1. .IOPAY

A6epAHBY (1843) respu'lI. IloTTBsrep'A B&lIe&&eT'l> Ba CJ~ecT' ucaaste xersepraro 06II\eCTBa, rOBopa: c Kor .... uiaie ROSIJH.lOCh. ElI-bsM., .&Bre;icxiJ1 S8.IJUIIBJl&-', CHan en. pysa 80lOTollJpacaers, DOAU'lI. »oil
B'II

ero, p,iTCTd

o61,acsB6

B'i

TO

Be

.pella, ero

lITO

nG.lYIJBJI'lI

ero

0'l"L 0Tll,& B uo Qro6y sapyuTbCa

C'It Ban.

C888&Oa

T&HBCTBeaa8.11 .IIereSA8, Be CiwJO BO BCell'll.

JlB.t ae

CTOBT'lI nOK88&n

r~iI

(Sy

[{BTail,

C&II.WII'lI. paTeBBK'I. 6

npieMOK'L.) Apyroe eme o 61I\eCTBO, 06pa80B8Bmeec.a B'I> S8'11U1i aTOfO cro ...liTia, aTO cTpi8A8), soropare ~ OBBIBOHBTL 6e8ueqOhlX'h B npeAy6f1zAesElhlX1r KIITai~eB'i eli aana,ll;BOIOJJ,BBB.!IJ: --

...L

68OpeABO..,IT8U
BIAn

~.
69.
n'lBO Te.l~t

045Dt8C'rBO.Bbilft IIRYfapo8'l..,
op8BaTe.1lteTBO se )lOfIO

BOTOpIiU'O-

UTaICBOe

plBucau,

~
llipoL-

qaalJO .aoro
XOAUU
B$

I/1tDHcJM

.00.'H'ecBBX~ ClIJTIt • 6i.CTBil.

MUCmepiu. -

Uo

KBiaBUo .aDoB~en,

aiiti

AO CGTBopeBia KOTOpyA ErBDeTt.

a 810 8~O
B'h opezsee

pucs..I'l.
Bpelur:

Gliln.••
Ba.... a .... 8'It Te.I~

OOBTopD}JQ.aaca
8B&&l. 80.d&u,

acrpoBOllnea&a

a.a.aeropi..a,

SUe&1t

HCe8BJ1.~ paBBo.w;eSCTBien. aro

Ton.
B

BOTOPO)lY DOUOU.lca CTJiUrfa 8081.&.... 8 TOT1t me 6us'Io,

(47)

6ozecsi.a

DO'lecTB

BOTOpoVy eapea DOAt. BBA6n I().IO'l'Oro


8ell.1I0.

me CiYm AD.ct.t

uy

BOTOP"!

npBDOCBJCJI B'Io zepTBy OD.lOAOtBOPU.

8'1. II.BCTepiau~

MBTpa 8 BpoBb SOTop8ro

JIDOB~LI DO-

UOUa.lBCL
C&BOII.,. c,l,mauBua ae6ecDW:1'l.

TeB-Cio-)J;alhIl.sBBY,
60ra,

(So.eOTBY,

BOToparo

uaaUBa.l1
rOTOSa·

aeB8BicTBaro

C08A&Ten

CO.llB~a

II ~JBr.-.

~Aca B'It nocs8DteaiIO 0POXOAII.I.,. CRB08L


H8'L DOABB4K8UX.,. Ti.I'b. OU 3ep&aJlO 6u.IIO

HcsyccT~e8BIU

DI.BeTY,
a1l6J1eMOI S!UlUO'IB-

apyrOB1a, H306pazalOmHX'l>BpallteBie
8BllleOaTe.Jl,BOlO 60ZeCTBa

BCeBIIABw,aro re.lbBOM'I> t."TOC'L, ABeplio IIcsyca, tlaCToci;.

RX'Io r.JaBB8ro

(11).

B'I>

nezroroaseaia, OOBUqK& s8DHpan B'L naKOTopa.ro, &aK'L YTBepZAaJlH, CTOpODtUO lac'll B&uOAsm,ee 6oaecTBo C'L o6saar.eSBYM'L )leqOll'L. Bo spella ceoero
06pB.l.iI aeJaIOlD,ii
DOCB1JU.~eBiB DOPOIOAOXO,1l.H.I'I> T&K(lII AO

CreDeD!! '"'

SOcTop.caDocn,

no

OTK&SLlBUCa

Blililn

HS10 58.KJlIO'Ie&ia

OCT&BUCJI ~

AO-T'.hn-DOp'L, nosa yKupa.ll'L C'Io

ro.lo,u,.

3& 8TO AoCipoBo.IDsoe Mf1JeanecTBO 6ruo 06'hm,8S0 aecaoasseaoe o.l8,zescTBo B'L CiY.l)'~ey.'L. Peaaria IIDoBqeB'L co6cneBRo 6y..~B811'Jo, BO 0 ailEOTopwMB B8JII$uesiBIiB. eDiabolo ecclesism Christi imitante! (*) BOCS.lBIBY.a'L KcaBlioe, YSH.a;aBl;, &a1'L OOXO&II o6pSAY 8nOBqeB'II sa PSIf.CID-S8TOIBlIec&ie 06paA~ B'L Espooil, H T&B'L us.. Csas&B.BOe 0 6y M08Mi; n. KaTai 0 TB66T'b .0ae'l''L tiWTL DOBTOpe80 B OtOOCBTeJlbRO HDORiB, TO BOCLlIl~aBie
Keane, KOToprd Be 6w.I'L DB y.eawA, IJOaaTBO (66).

BII 4IB.1oco4rJ"

BDOJlot

69 allien CpaueTca

70. an0t4Cf«Je
lsiBaAu;a.TL
C1t q:YAOBH~8MB B

Y'leuie. - Bon TeB~Cio-,lI;aI·.zr.8BB'lt

aOOCTO~OB'lt • cOIB~e, D.laBeTBY'repot, CTBIiall •• OIY.BTeJB spalla COJH~ BOC8T'J. TyBHRH OfaeBBII'O U;BtT& y ezerOABO Dp&8ASflOT'lt qeType rcpaeeraa: 'peTit .len TpeT~ro IItcau;a, D8TRt ,!teal. narsro ~dic.Hn;a,ceAbMofi leBL celLlloro Mtcan;a B leBDTsl .. eslo ..esararo
wtcan;a, I B'Ia OABOM'II DS'L 3T8I'II opaSABecTB'ls
HUG'L, DOlO(SBIilIIiBey AA08BC&,
B'L

DBa

Hs06pazalOn

r.dl

Dpllpol&

Hs06pazeB& Epeopel-

U;OM'ltJo6.De'leSBLlII'l.

necrpoe

o,dulJrie. q ..eoy sroro pe.18rioa.


nOCB8II\aeIiLlII'lo

saro

O~lD;eCTBI B&8fJB&lOTC8IaMa6ocaMu;

n8CYB8eTC8 Be tCTL lIacRol a rOTOBIlTlICIipasBop0,J,BfiI.H


71, JIaMa. -

D11~B B'L Tfl1feBi. ,J;OJ:raroBpe.eBB 0111meala II I.

'Ie.toBid;
eOCT08~a
TQJlhBO

8TO zpeU;1al OTSplilB&lOT'It sapo ..,..

Be.IBsii .IIa.a, 601''LTa6eT&, BOO.lOII\&eTCS B'L Ho BCTIIBBU atpa,


0
DpeAnO.laraeliOIl'lt HI
BOTOPLlJl

H8'1oyqeais

c006m;aeTe.II up. IIIBCTepiss'L, qe.aoeilB'I>, B'L &O'J'OP&ro Bon~OTnC8


DepBoca8~e8SBS'll,
UBTC,II rOB'liHiell'L,

npoBcl.oa.ceai .. llipa, no'IH 8eAoCTYDBU. apeu Be.JIJ&i1 JIallla,


C'It

ro-eers

BapO_'Oll'lt

TAI.n (SaroBft B81iBCTO'n,

no

iI;lt8T'J. B&Jl'lt CSITUS.,

..Ieoemn

S'II BOTOpr.tB OpeBpalI\aeTCJ! oB~a, c.1Jaa~u nRT&sie.'It ero ri.ay. 3TO OTBpaTBTenOOe 06Y&&ouesie OAalSO npOC'l'O peaYlIoTan stPIil B'Ia nepeceaeaie Aym1l - aBO COC'laB.I8en If&pa,l,Ie.lL C'lo uB.a,iAcSBIiI1I Y'lesieK'J, 0 pa&loaeeia B BOCDpOB8Be.J;eaia, osoc JUqecSB HBo6pa.aeBSOIII'lt ynoTpe6.1eBiell~ KOpoaloBl'O aaae•• liP"

a aaeroamee ero 8sa'ltsie-YR&saTL, lITO Bet 1JacTH BCe.leBBoft 860pepU8BO Dor'O~I:L"TC8 0,1;8& APyrolO B nepelO,l,.8T'L OAHI B'L APyrJIO. ::no uOAo6ie sda'l, no •• pamm;eil CBOit nocn•.

oqam,eaiB noceamaeasto,


VII.
llEJC BBABO!IB B DEPfBIAUCIHJI MBOT!PIB.

72. EopeNt4we OICmneAU .AMepu"u .. eme CS8.SaTI. oall'I>


'ITo-u60
B'L

3T90.lOra lIBTuen

He )(0.,.,...

apOIIICXOJ£Aeoin nepBo6yPIJIoIrI.
80

zlfTe.lel
BiTBn.

Jl&Tep'lt8.

Hoaaro CatTaj

ec.n

up•• en :Asia

reopiEo, I18JOZeBoyro
DpOB8BeJ& RBn

DBelleoia (6 - 9), 0:1'''

aerso call~ OT-

Da 8TO'M. BO[JPDe'I..

IToJ;.o6oo TOUy,
Tan

saR'l, UpBpO,la 81.

aauascKoe
paSBIl&

OJeJUI,
IUeMeBa,

B'L B8l1S,;tBOM'L DOJymapl. ~TO OUO 81'5. ropoOCTAT&B

DBa Dop0.llUa Aoeur.lO

ero oaceuBmis.

Bycmel
B'Io

CTeoBBB ~1J8HiBillu:~iH B'J. ~OBCTOpB'IeC.ia H

epelleB&, 3TO lOKaBIlBaeTWI pa3B8.JIB08.JlU DeUKo.dmolllX'L

,l,on, •

OTSPWTLlIIB

.lpeBBOC'l'B

I(eRTpa..lLBol1 Alfeplltj elJa,", .WU3&Te.lLCTBOII'L xro penril!


B'i cym.aoCTH BoCTOnj ra

Dd

B'Io Meselli

DepT

6r.JJ&

mel

KOTopaa

npeo6.18l1U'1

palSY x»

aa.pO.lon

B aH&lIe 6wTO Be 1I0rJO, TaB'L un aaaOBfJ OlBBaROBW DO BCeil BeueROJtDB If T1; ze II

Bp&BC1BeBBWe B if!88l'1ecaie

BoA

B AtI1CTB!J)T'b

O.llHBaSoBO, npODSBoAS XilCTHUJlB

pe-

3y.1bTaTw, yc.,oBisMI.

TOJb.KO BSMtaeBOye

RJIUI&TII1JOOIlB••

,3.

Me"CFeI«tHC"in
KHoraM'I>

(jo.JIC~rm(J(£. - Pe.iariosuaa
lIIpaQHoA II aepxoaaoe l5o&eCTB&x'I>, r.18UHf>tMIl CY~CCTBOi

rreopia
us'!.

XeKell-

Kaoq,eB'L BOCD.lI8i xapaKTep'!.


nOILlOBB.IBCb 6r.1JB:. TeOTJlbl TOPOIlJ
8ATe.!LBY

H CYPOBOI1 CTporoCTD.

Oaa
TBO-

1tOTOpLln

aeBHAHliloe
UK

Baposoaa,

pe~"i Ba ~,llBn'yUJB

repB~UOIJOXT.1B, zpenLi Ran

(jor'L

~B.locep"iH,
Me

EO-

L10CBSn~eBLI 6L1lB B'L


STOK'L

C8iMLIe SPOBOZSlDLle 61i1JH Ta~'L

O()p8).bI (.\01&8&-

Te.u.CTBO, 1ITO lIeECBBaacaie

nenoc.d.toilflOBes-

OTDomeoio,

II Wa.08THQeCROe


-71CTBO B'J. EBpont, 18.10 B CZBrLlO 6or'!> lIeCTMj 80Topo8 •• .I,lIiOBS BO BU

Bera IIIJJooep,da ftPSUO,


Be BCII8JrQoIaBmas.ft 8&80BI,.,); YJ 'i'eeIUBufD,

DIi1"

mAet,

B'.i;P.y,
MB&-

KOTOpylO OBa: BIIlCTaBIB.IB B8aB8Hie OSBlneT'}, cs.ta

8& opaIY.,.

Ke~a.n:01'ut
6amBB a"8;

K81enaBcBiI

MePIJPiI,
BU

KOTopal'O

o(l.leUDH8

B'L se.reB1iI8 Depr.a.; HeD'l"J1I'i, II CUTUB

TJRneirep&T.n.,

T.ruoKTieT.lB

lIse-

n;iaaa

us

Beuepa. liIlla

BB~.lBDy~JB

npBDBCilB&lOCJ,

B08pom.ebie
poz.I;eB-

'aeWlB B

ero

Ol'BOCBJOCLB..

cUI~y. EN)

OQII'l> OT'!. earo

,day,

UBiiTOBlo pSAyrH

H8 rpp;1> JtOTopol (65). lho(jpuuuca B'i TOpaeCTBevBOit

C'I> se6&. IIIIScmuO

OB'L, 1&8'1>lIe.lonn

oapo BClIn crpaw·

BHAa, CBJUlm.i.A Ba map1J, H.....


BOCBJD

BWCOBBIl'Io zetpTBeBBDKOJI1o, llpolJ,eccia- BO IIpeKn IIp&3l·

KOTOpr.ril

BOB&BiB IUICTephl.
BO.1'LZBSBDj BO sdX1>

Bit op&BGi PJI" OB'li ..ep&al'J.


3TOro upecllJlK&mDlaroes B nepYBiauCSBJ:'Io Bapo,wlJ'l. B

8111;10, e •• •
BUO;J.&'I'Ca

BBo(ipaBeBiB
8808,lIJilX'lo II liON,

lIeBCBB8BeBBH 8MirfI

XPSJl8S1>, c.atAY 000" BUO.lllft

saoaeaia
mT8T8X'L SeK.lHBlile nyu

TaBZ& BC''l)'l;lI&IJ'1'C8 B'It


e~e

Oraito
BLU.J

!'Ail

reoepr.

811iacrYe

B'J. 1000 IP1TOB'Io B 6o,llof!e. Jlo,IaiH)~n. TleKUB·

n06y Bs.paTL JlO.lei sa rpts.~H&e,gJaR 08 aRX'h n08&.u,Bya (joriSBB, ro.to,A'J. ir "Y.y. EN> I'S_
cOCTO'.I.la

TO11'11 ,

TO.lLKO 110M. BinIB-TyeJlU

6 YTL

yspotIteB'J.

.e.1OH IleC&ll1l8
pe.uniu.
&p01l1. UcmpllTll

RpTBOD p.DOIIIe--

Jl'KlAei Be PASO 61i1BlUB 8ILBMOTY


MefCCmQHCf«'Ju.

n.

nCTb ero

B'b OAHB'II .. en.

i 4 • .iEecmot(()C11Ib
cast meBFJ, Br.mynaSy j&pamUilCL zepTsy; CSOJUO KOSSO DO.II'J. B JUOfMOB1l 61.1JO

XpaMIil

B'Io ~
61U80POeMf B'I>

(JfilJlB 1l0J'B&I crpamBItX'L lIepen.. mBli elite

B"O.lOn~

BOTOpue

Bd

B'L qelOlrhteCltt

RaollIQa

BaU;.IBDJD;.1B

BeCueTSJiJ:n"

IJpIIBeceBII'1.Ix'J.

6a.aB

(l.Ioe)l'lo
O&pA1Ia

BpoBS B'J.. a't(Sora l&e1:0 qgOltlleUBrL .I& zpe~'J. oosopnc.B ~OCt'Io8• .I'lt 1'£

TOJUl,ltBY;

trpeA'"

lIeTYB8BOM'},

lIufm,

~eDem.y~a

zepTB'I> ,
JereB,llt,

eMY npBBeCeBBYx'J., aoaa

10000opiIX'J.
liTO

o,il'l;lIBieM'£.

:=hon.
DOQeC1'B,

BOBJlYTB,e.lltBSf TO"O, a8aB'lI npoBcxoz .. eBia.

o4IslI&l,88"
BB~n~B

t.I,...

OpOB80me.l'L on

T08&, C~B&a

.Man),
eI

6w.J&

'lJ:8.!ootQecttaro

«So.eesia

ap ••

.elcna.~

DO'pe(lOB8Tt>

ee

-72 ce6i
-B1o .pOlelJrI

etaBna O!~
0 ........... mu&Ctt
.aereB.lY,

"I 88 ~f BcaOUI_ 8TO, y6lln. 08, 'lJTotia ea.lpan. C'L aea

OBB

,aBBe aa~

BOlly, DTOP'_'

uo~ooo 'Ie.IOna. TURin> cDoco6on OBI. on. ,uol'li'leCTSa • 6s.I. Do.tlJ~eB& BTt lIIIUt 6ol"Oll'S..

aT.,.
BmI
B'5

)J;pyr.oA OTBpaTBTNLaJiI

oopa,u.,

BoallBsmiA

H& oeaoB&aill

6yAM'l

JDOII.BBfT'lo BDOr..lll,J,c'l'Bia.
In

..

75. 1l0Cfl8~

Mucmepiu. CTpa,J.lsia

IlOCB.II~aeJlOIilY

c.t;J;0B&.18 61it.lll B~ J8.lo .....

BYBeCTB BC!i
JDoTpe6.aeBiK ,lUBUK

yacIII,

II DOI.aaia,
uapoJ;OB'lt.

.soropwa
CSB'leB&.lll

BOCTO'U!Yn.

Ero

TYJlH SepeB&&lIII, 01 pilau. HIUlm1o,

MBoo RO!UUIH,·n

U8ilPi>SY

u06y

SBABO 45111.10, .&&10 CB060lBO BU

apollO DPO

cansaerc,

HB.. RBX..,

ax" upa.aran,

,lI,O-EpaCa&

.IeSBOB) 80.1010. Maorie Be BwaDe ... 1l DUX'Ia BCnST&uiil. aeaia npoBSBQAIIlaeL Be BO.-OIO, DO BPOBLfO, B OlemA&. Beo~na 'ala Be 6haa, ao 'lJep8aa; npeA'It nocBB~eaieJl1t eMY A&BU.

pacsa0.0-

B&OBTOU, B.iIfO~

6p.TO

6,.

CBoAcTBO pasciJ.aB&TJa CTpaXt.,

BtBOTOpoi C18Dea. 8 .or.lO ('jYTi eopaB8AJHBO, Tal .. ~ B& .oan. Tor .... oOCWIm,aelllro BeAll B10 Tell. Bya ne~py, BypYTSa DO...10 oCJloB&siell'h JlaCCBBs&rO DBpaaur· ~1LI&BarO XPIUl& BlI~"'DJ~.I8 B'Jo MUBKO, iii ellY 0Pe.lCTOUO upolTil '1pen. sci o6plll.-a .lICrepiA, CIlIISG.lneCBH 1J80Cipaau-wax'll CfpaBCTBOBaBUI n.. 6oron, TO-eCTII, npOXOZleBie CO.IR~
OD1o A'klcTBOBU1o '1p881> Buala 1l,CBsm.aeXOIlY

aOAilu. Ilemepa
S8.lII.IOCL Bee,

no

B&sIilBIUHC&

C" Dytelf.lI

.epTBlalx· ... BOTell C.'lwma.n. aepTBII

TOJLSO KorAO Xpa.6pOCTL. ero

DOpazaT& IIRIIO

06pazeaie
01'Ul:IBBIJ8

}a8ea...
EplBB

B aCOYTUSln

Toon
seaa

B CTOBIII yIIBpaKlU\U'h;

BH~'L, rAt

CO,B,epauuac&

110 8&B.IIOIJeaiB
,lUll

'1eloBiJlJec&ia

IOTOPYX1t OTUPII.IBB8JI1I

gpBHOme8iJl,.
B81t &oToparo

'1pe81> nemepa, CIO,II....

sUs

on

uD.lY8auemelea
y•• palOm,aro,
npHBOIllOBia OT8epni8 ...

SP089;

TO OH'h BaTYSIUC.a HI TOJLRO no

rpene-

mYll(8e rilo
eep.l~e ,J..l.l oaTa BBl'kn
oopomeaa. npoxo.r,a

SblPBUI

BpoBOUAHOIIY

(Sory, Hi OO;lB.IIB'LrOIOB)", CDO,l.t, QpeS10 KOTopoe a;.epTBa 61i1.1&


Haaooen.1t OD'h AOCnrlLl'L SaBaS'IBBIUCa YShOO ,t;.IIlB-

nlln,
Boll

1'&&10 EU .. OQ'h S&XO,lB.lC8: TOrAa 00,.1.'11 aIIUII .. C I'll &&KB'II, aOTOpOI)

:af!pneBBB&OIl1t

B1UJ,I.ny~..

Tpe~BY

-73 Hyl paiJ, D.~epa; "' iT'! Tp8IQ..RJ 8l'O DporUIIlSUI


ZecTBOII1>• UBI. TO.IDII BCTpiqUB ero, .M'II 06paSOBaBW&roCH B nepepO&AeBllaro. I

C'it TOp·
spa-

BaS... 1I&IOdu

ZeBDtBBJiil, eB8B'5 Cit

cOOs TO BeMROrOe, 11M ClJ .... O


pBB1i TpllaAil

oAellMolI, n.LIcu.,

meSBO 06B&ZeBBilB, BaBit BBeTfn.lesswa DauauB, aTY Ducay, opuaa&uCl> 6earpaBB'IBOlf.f p&8Bpary. 76. .BoAbwiIJ .Mtlcmepiu. -110,1,0680 BOCTOlfBWH'II B&pO,uun., • lIe&C~aaB~Y Ullt.IB, SpOilt o611\aro pezaeioaaaro yqesia, 0006lll..&eM&rO nocasmeeasxs, atpeq&ll"b, BByr(leBBee YilleBie,

coupB uoare-

AocTyoaoe

TO.IblW

OM'll Be

ceaieas

qe.aoBtliecsoA

panh, II'IllIIit OBO &aC.lyUT'II' 8TO DpRB8ZepTBY. eaHU aacmaa ereneas BBasia
B DOA'It crporBIlB YC.loBiaHu,

nepeAaBUacb

B1> DOlQOIIb

Beco-

(j,UOAesie aOTopwn BlelUO H eo6olO aeliBoyellJIO eseprs. Ha· CTOBlI\ee f'leBie BH1uo &CTpOBOKn8C&il CIlIilCoI'Io II, Tan me 1&1'11 BOcTO'lBLle UapOAY, OBB sa C80II:1> 6o.Ii1DBX1> opaUBecTB&:U. ODJ&&BB&.IB BC9.e3BOBeBie conD,a • paAOBa.llm. ero oO.lueBiio
»808b
l'&C81B

B& opaalBol:I&aiB,
Bci! orBB,

&alli'lt BTO

B&8YBUOCEo, BOHq)

orBIi.

A&Be

CBa~eBByA

aaeeaeaie MeXIfSB, C1>.pe~&IIB rop'l; 6.IB3'11 ropoA&, r,d~• ~&.IO, DOsa ".leu,a B80iAy1"l. sa (:pe,J,HBY aeCia, I TorAa npuBocB ... .B'It. ep"IBJ U.lJ08'hJr.a. Opy.de, a
),ooTpe6.1J10MOe paay a& rpYAB
zpe~II.,

orcas so rnBt,

B'L xpaxil, B see B&OP&SJ8.1OCL n

noCSu ,I,06111B&T. orOHL, OpeU&88aQeBBlrO

CT&BB.lH B1>
B

OdSBIS&,

B'It. 8aU8silO,
HOByt

sorn. OroBI. 8&rOpUC8, ' .... 0 &lLlI l!iie rpOH&Aaya SOtTap'L, sOTopal
DCTpi'leSByA P&J;OCtBLUIB UBla OCT&8.I8Jl1 B1> XpallllX'L,

B& up8roTOBl8oBWI

8&BBraA II.

Blpaorcas,

.. , pa8aOCIIJII

DO AepeBBBII1> B

OTSYA&ero yme P&3A&8IUB B1> qaCTBWI .3t1l.,IJH~a.1I08B.1eaie COAB~&U& ue6ocuost BCTpilJUB BOBYII. BOCTOp2BeBBYMB unaKH. JKpe~aH'L npenoraseaocs ' eme YQeaie o 6eaCJfepTiB, 0 TpreAHBOIl'i 6ozecTB'k, 0 Deps06uTBO.ll'L aaeeaeuia, soropoe 6or.. BHI\.IIDy~.IB, CH,U B'L QeTBepoYfo.lbBOIl1t
KOBqel"h oaepJ, .lOCo B C1> EeSJOJII.'L B1> B8AoJi 811tl ,IOTOCOII'lll B'i py&iI, DpBBe.n. Ell OOCO.l8-

oouYIOm,ellf

rAt

OBO

O&OB'l&Te.lhBO

B BOSA8Br.IO csoll Xpall". 3to oeepo OW.lO TO csaoe, aoeptll soroparo Dep~OBa~aJbBO croa.l'L rOpOA1> 14exBKO.

-74 77.
~g'PL qe.tOM~

~N01UeHie.

at~,.
,

p.,,1o,
nees

nOCB~eB'L BIJO.ur'li n JlIICTepi. .eBen.Besoil DO. se npRBecen qe.lon.ee&o1 sepTBIiI. 3m1"5 ,.........

Icwopvl1 .eB.B~Y,
.. eoeepmuQJI

8&B08B&Bmie eJt.lyJO~BII'L

84U.lIO, •

'!factO .....
rUB1III1 .~

BCDOJlBeBBYII':L B&,J,'L seOBlaallB B1>

BrIt cotSC'l'BeBIlr.1I1B

1J.I'isBaww 'MCW.......

06PI80M'L:

88, ~pyroi

PYKt 6ow1LmoA" R OCTpyl DO"', c,d.laBBYiI lin .PeIIzpeI\1t B8Ct. .lepeBBBHfilA omeiBBn., OeTa.U.BIiIe.... 'nIpe zpeI\a, ClY.Rsmie BOIIIIO~BRBaMB, BOBRIRC!.B'Io ~ era Y DBpaIlB.aUhBAro KallBS ct. Br.10YUOJO BepmOBof, TaK'L no lie·
r,laqeJoBils'L, DPBBOCHIlIiII
aa.lpilea
B'io

Z8PTB!,

(5y.I'L OJJOZeB'LU. D
BUfB6'L

JRI\OM~ KBepIY,
POJl'L

TO DOlyq&lCK Taloa

Huiillmaro
S80

Ttl., up. BOt$IJT\ll5a

Hero

OK&8YB8JOCLAooTaTOIJBO,
CXBaTJ,JB8lR zepTBy UR'L DIIT.Ll1

paeB ..

(Jopon
lpyrU:l'lt

ZHBOT'L. ,l(sa zpel\a

38 Bors

PfaH,
BOSOII'L

IIe&AY T'lin

melO JlepeBBRDyit spy",.

ell
ero
lin

ZROn
K'L

•• TorN' I'JaBBYIl zpel\'b p&CIIlpIIJtan. H, BypB8oB'L 88'L rpYll eepme, DO,J;BIHtaln.


npe.l('It

88)1,11080.1'" eft

COUIlY al

II

DOTOII'L nOBepl'lU'L

&JHBpon
r.d co

B'L o.nnnn, cOBep1Duea

RaDBm'"

Bepxy

6oumol

IIIJpaIlR.lY,

o6p8)l.'L.

Tiuo

zepTBs

OBOS'IITe.tLBO c6pacLlll&JR copos~, Dftf.leCST'L

CTYneMtI,
......

ItOTOPflH mllJ
CRO~h&Oqacoll'L

BOKpyrt. sesro 8.l&aUr. TaBRK'" o6paSOM'L n


DPHBOCllB

zepT~.

IIAlD-

nHKa.~
.UUB.

BIiICO&&rO easa B~B HCDYT&SROI


coaCTHCL on
Bll'L AaBU1J yzaCBOI aBBRb

xpa6pocTB CIIepTD,

DpeAoerl.cpazaacJ. ~
SO et".I11 OIIB

B08110Z8ooT£

meCThIO lIeRCBKaBCBBliB BORSUK

8&,'"

00.11.10 pBl'" , ECJR oBI! o.lep ....


II cB06o~y; TO 8J:'b T&~B.1B, .RBUB

aepxs,

TO

OS.l8J1&[IOA'" J.lapalll
11.18 lIepTB~::n,

IlpOTBeBBlOtrt.,

B~ ZepTBeDIiBSY, H "P08MWII

TBn

BWPWBUB 88'1>

eepme,
78. 06.ietleHie ~ ~OOItU. -

rp,.B

MJiI
B'L

.pe~y
IILJI

o(5,leslUHcb JIK,coblA

B'L BP0IJ.IUIYR

KOZB
B odes ...

aepTB"'.

YEe lJBAiiu, '11'0 Ton me eac.tyUBX"l. on

01511'1&1
C'b

BOArJCB

.lpyrsx'b

8&

D8BtCTBYI'L
nap'L.

npaBlBec,BU.'L,

1:Je.lo!r:luta B'L TonBO

'ITO eO.lpaBBYIO

mepTBIl OKpoB8uenylO

ROilY,

soropo'ft

men. eme

liopo,lI •

seJbMO..

Be elUlTall!

JBB.llieaiell'L

- 75.lXJI

esoero

lOCTOBBCTBa sa

uepep.za'l'£ea
DO

raTE. 888.1'10 B Buepe.lTa O~p&lI:uuacr.


UPOlOJlZUCJI

J"~'

'taIID

o(SpUOJl.'Io HB
K01'OpIB lI8CB&pan

6oroyrO,lBliUI

Itiu.. 3Tcm. JZ8CwA


y6.BUB
B'L &TOil'}. Baps.J;t

opoca

MII.IOCTIItIB,

lo-nx'lo-ooJ)'lt,
YJIJ;BBY, BOTOPld eYTOB'L

DOK8 Koma Be 118'11'8&.1& p8U&ZeUJIJ;HBY, B B10BOZY

raTE.CII.

Ha lPyroll1o opas,ueerri
~lIilcri

~.II O.diDU ••

U.t8C&.11o

~t-

JJLlX'L lBoe
IIMBI.

es OCTaJIDBliUIB

CBOHMB
B.lB

corp&aA8-

i9. llepyBiaHclCiA
XBaCT&JJH CBOHY'L
3TOMY 08H [Jams-

Mucmepiu.-HBBlCY
DpOBCXOZ.leuiell'J, BIf'li

OOBeJlHTelB lJepy

on.

COJIRIta

.tyBliI;
sro

DO·
ero

DOB.lOBIIJBCI>

Bap8BBiI

C'Ji BeJIBKH)('J, 60rOIl1o, TBK'Ji CBBTO, BUI'b


JrucTepiu,

~M8It'L,

sereparn
BliB

OABO aKa TaBrs.Taoro,

6r.u0

co06w8.n
liSp,!>,
pYX'L B'L TpeX'L

TOJlbKO DOCBBweaBYII'J.. B&8YB&eMWA


H rpoe B'L O.1lBOJlU.

By .. 'L Y
lITO
TSI1UYJI

TaKl&e
0

KYSOTO'

08&811&.10

cOlHB'J,

Hx'l>

Ball'L
UapOA'L

pOBDO BB"IerO TOpZeCTBO Be CDIU'L

oeB8BilcTBO,

UP&SABOB8.JIJCI>B'L 60Jl£,-

moe Korla.
ero OD

e:lEerO,llBOe

nepaaro

ABa

CeBTJl6pcItOA cOJlB~ai &

.syaw.
npa XPSII& "110.11>.

BCIO 80'11> AO socxoaa


.!JIJI!

DOBBleBiB

paCTBOpSlBCI> BOCTOQBY8 JlBepe 6o.n.moro Morn 088pBTD 80.l0TOI

Kaclo, no6LJ apsie


B&UPOTBB'h

CToBBmil

axo ...a.

Cnaw: B

00TOl051> Bs06pa.zeBie
H

STOro

Xp&XIl
B'J,

661.!Ul Millt .weiso .lIuon

oOSpWThI SO,lOTYKII
KpyrJlaro lB~,

lBCTIiU'B,

co.aB~a,

ospyaeBBaro TaKOro

lJQaKR

OJalfeOell'L,

no-

TOllY,

BaB'L BOBiJimie 6LI.lO roro, KpolliJ

aHBOnBC~fl

06YKBOSeOBO lITO DOIITB TOlWBOl ABoAaym

UpeACT&B8&OBM&.IO npOTBB'L
BIl'L

COJlBUe,

pUlitpa,

UCIOeTtoy.
JlJCTOB'L

OBO BMbo
Palla,

cTilaa:t'L. BeCTB.lJ'K8.K'L ApeBBsro


OrOHl> B BORPYl"L B

aa

)(tBcTBeBHB~LI

COJB~a, BOTOPfilB, DO,ll;oCino

DO,lAepBBBaJlH

BBilpeOOLlII

CBHm.eBBLlii Toru sie

61i1J1E1o6peQeuy
I

DB

lSea6p8'lie,
OCiUCBB.lU

XOAUH MBr~ De-

zepTSeBBBKa, oOBa CnpaBe,l.lBBLJe DepYBiasCKie


Bao6opon
DpOTBB'r.

apeD;LJ
8&EOBLl,

T&&1o Ral'L

pYlIiaBD;Y,

oeililqaen

Bl.1> 6.lB8BBX'L Be BUB

cDC'filel,
BR'IerO
OtiBBBB.tH

MeBCBB8BD;eB'L, BOBee Be BlfiJ.!H BilROTOpliJe BCOBoHC8ie DBCaTe.IB,


xopomaro

SPOBOlUADYX'J> OCiPII.lOB'L, XOT8 pa8jJliJeTCB, eme

Bui

KaTOlBD;B8118,

AS.

B8Y'fBBlOB'L,

- 76HX'L B'L zepTBonpKHomeoiB dTeii OT'L lIeTh1pen CB'L rpOlialOOM'L .dlT'L KMiJn

ncdu HueDr.SB:!:"
y6ieDiB ..'liB,
K&soA-BH6YAJ.

]1;0 meCTK

H TR.KSe B'L

CTBeBBD~'L. HCD&O~1d BaBiJpoo

B'L BUy

Be-

nOBBTh1H

BilK

CDIlBOJUqecsiA

06PBA'L.

VIII.

,lI,Pl'B,II,W.

80. /(Pyud'bl, Mcnu 3anada. lIUOOn'L B'L HodB, MarOB'L B'L

Talaoe

Ylleole

)J,PYB)J,OB'L DO 0

l1HOrOll'L CXO,ll,CTBOB810 'L )J,OSTpHBaMOrHIlBocO!i>BCTOB'L 0 6paC

Ilepcia,
0

Zpe~OB'L B'L EronTt BBYTpeooi.ll. nepaoa lIx'L

uC'1:n

a.peItOB'L ApeBBOCTO. nO.~06BO OM'L, OBO BMtlH AOSTPOB'L: BBtmoi.ll B B'L

)J,BapO)l.3. 06pHJ\1.I

pe.1nri03BLlX'L coeepmaaacs )'0

Bparaaia,

0 B'L I'araia,

XOT.II )l;OBe)J,eobI 6L1.Hl OS'L STIIX'L

ropaszo

6l>JlLmaro

COBepmeOCTBa B'L

crparrs, (il.y6'L), c.I0n8

r.J.t OCTPOB'L30rJI.eso ~1I8TBJJC.II DX'L rJIBBOLlM'L CJI080 ()I;PYB)J,'L)

rdtcTo-

upeeasaaieas.
aepeso,

soodme

DPODSBO)l;JIT'L OT'L .!l~v;, on raaascaero orOOL,

IITBMoe B'L BLlcmeii CTeneOD CB8~eOULlM'L Mez:ry CJ4y)l;pe~'L) IIlD cSYAecOHI£'L). XPROBJlCJI cBJI~eooLlA DOTOMY liTO spyr'L npeAsoiIO D B'L rycTLlX'L ,Ily60BLlX'b pOIQBX'Lj Bso6paZBJI'L OBBJlLOLle, BaS'L no DO [lpe,llaoiIO OBMeS'L OB seenpOBSOmJlH 6LlJIa CBIlIIT06Ll 8M'L nOTOMY qrO

nUMUj 00 npOHSBeCTB C)J,PYB,II.'L)MOZBO TaKze

druidh,

81. XpaMbt. -lin

XPBMLl, r)l;t

aoodme

CTO.ll.l0 BB aosaameaia

OBH 6LlJD peaaaro BB)I;a-spyr.llLle, 3M6JleMBTOlleCSB BCeJleooylO; aipaoe d~o, OT'L soroparo, BCe.leOOaJI, BlB, Dp0880mJS BOJlOM'LrIO,

MOOrBX'L OSPO)J,OB'L, APyrBX'L,

B8IDB npapoaareaa;

SlrlteBB)J,owe, nOTOMY liTO 811t.ll

ApYB,II,Csaro OSBpBCaj apecrooepsaaae,

SpeCT'L 8M6J1eMSDepepoz,II,eoia CJJYZBJlO oe60 B noerpoeaa liB. B'lI ~eoTpt

(49),

HJlO C'L SPLlJILJlIlB,

Bs06pasBTL ,JJ.BHzeoie 60ZeCTBeOOarO

AYXS. Ba.lA8XBOOM'L

OOB 6Ll.lJO DS'LBeOTeeaOBLlX'lI s8MoeA, 60JILme ,lI,pyrax'L, a eMY nOKJIo-

lIaCJlOSOTOPLlX'lICOrJl8COBaJlOCL 'lI aCTp<PBOMOlleCSDIrlH C BLlIIOCJleoiJl08XO,ll,BJlCa sueOb

-·78 8I.lBCb, A6ypifcm 6W.lO lULB'II npeACTaBBT8.IIO Ba 6o&eCTBa.


B'Jo

Tpil r.l&B,llu'J.
6fIJ.IB

erero pOA& B'L BpJlT8Bia Becouilaao

JOn

II

lllaocm
Bua
J[

CTOBerearcJil

K,JI(Sep.laBA". Sell.l.lL8WKB

rAt

JI&.IO, T&K'J.OBa
BYCOnrO

Ball_

~

:I,...

8&lIiJuLIBClo

BLlI&III11 B xpaMS 61i1.1o.... B0888CD JlBCTeJil roBOPIt"L,

COCTOU'J. as'];,

paa. Ih'J.

coopyaeBie CT., uo(Sy EOBllen

C'I'O.IIII\BII'L repsy.lecoscKBK'L CTOBlO (SY B'L Bac'I'OBII\e8

nOABBroK'J.j spella

CTyKe.lB

20,000 cpo
AoumyMO
AABTyK'lo BlII

Tasym

B&CWDJ., K&K'L KpoueXOK'L

CB.lL6IOpa-rn.ID.
B ynoTpe6.luc.a K&K'lo CBJllI\eSBlII1 COCTOU'J. an.

82. Mn,cma nQC8J1U+eHUI. a&8I11BUC8 TOC'lo Ull pe6pOK'lo 6o.ILmoro 'ITO JliK:TO nepepOBAem. nOCTaBleSBIiIX'L D.lOCSOro BaKU,

oae-

"pen

allDeA,

c.lyzBBmaX'L

llo,uep."M.
KOT88 A
Dpo-B10

DO.lOZ8BSaro

sa

BBX'L lLI&mlUl, ~

06pasoB&.I&CL IIUellL&aB Kelil. KeHn 6w.I'J. uOA06BWI D&CT0C'l>.


Tpe60BlU.ocb B

)1;011'];, !tIlT&

OABa.KO, 8B&UTeJLBoe

CTplBCTBO

~a

o6craBoBsB ]"AO(jOOOBaTBOIl'L

uocaameaia,
p&3l1ilpt.
uosoaD

06-

mapsillmell'll
pH";&, paslltpa, HarOBBTL MtcTa

saBtioJlile

IIOIJTOJl acaaaro

noep'L CHAR, rAil coaepmuucb


sAlmi,
OPBIlI.uta.lOlII,BX'L CBOAJiIlH, rAt raaepeaaa, Se.liBMB,

.J;P1B)l.csiH IlBcTepia, It'I> :r.paMY, C1>

COCTOUO ..

6awulB
6WAB Bet

,I,lBBBLlMU, BcayCIO
I .TOGa Clyqaax'Ja. 31.

YCTpoeSBflJlIB 6W.lB

upuBa;t.IeZBOCTD B

CTpa:t'lo, .K&&1od.2l&JIOCb Blo OOAO(jBLlX'lI

IJpesJlyw,eCTB8BBO IJO,uelle.u.H,

Doria

BS'L

Il&XOA.8lI1,HXca B'L Anr.lliB, B'L


,B'L

CAY.UK
BaSLIBaeT'b

stKorAa

IltCTOII'L l~cTnTosc&ij B AU

,J.JlBAPYBAC&OX'lo OOCBJIuteBiA. Be.lH&o.atOBLln

nem"ep1o, Afulct8i1 ['pan.


T....

,lI,ep6lfmBpil

CTYae.lB
BaB1ipBo

A.JtCKOiO

Ilemeposo,

TOIIBO It&Slo rOr&BTCSi.ll

nemeps

B'L .lleSBBrTOBiI

E&J,JIBIU."Hpl
UOAo6aan
pe.lori088IIA STllX1> 1>'10 u

Y HlbTmBpt

ope,JtaaSB&IJIUHCL

n,t.lleft.

83. OlipMIM.-CBcTeMa
" Q.1uocolI1cltiH p08&n.

APYH;J,B31l8. BSlIO'IJ&..I& net


H8BUTB£l.ll all. OTOelJ&TOn

J{8CJ.1iAO 811. , TorAa aia

ocr-

06ps"'LI

UOCH.111uecoHu'.hBBwA

aCTpoaou-

Hn r.l&III1r.1.1l 6ozecTsa. cBoAaTca »YZCKOKJ D 4&eltCROMY,JV)JHBie OT~"L B KarL, rIO ~ll'b, OTJH'l&umiecs -rtKB :lEe xapasrepeerasecaaaa
'1ec&ItX'b 4I&&T081o.

.\8Y.lllo-

Il,ePJIJqepl'aJIB,

- 79-

sam
nepioiil

.up8BaJ,lez&JB

OIllPIiCY
;1.8&

Baa.dI. Bauy
'Ie'llepn Ho

II

~epep"t'

UlH aasut.·JlB60 6paBaBIBIIIlt.

.ll.PJrB.'It

BWCID81l'lt for...

II 6erBBIJl~

eo6oJO

saul.

Denaro CJlQ.ecTB&. BNnie


AaA,.JO
TO'leS1t.

.so-

nOCBBm;eBUl saCT1UUt1

rou

II

oope-

.l.WUCb

Tneaielllo

CO.Iso;a, BOrAa OSO ,lOCTIlra.lO pbBOAeBCTBpellS B ro_'OBJiX'i aaaBrUBCIo 1.0 Bon aa nepB08 ... no Brpy, on , aer..- orBI

BeSSYX'l> B COlsnecTiUIT8.lItBNX'It npaa..aoBaBil

sa

K8pBU'It

6&1.1a

BpOIl.leX&X1t

BcellY OCTpoBJ, npezaia. rOBOpB.IB

ropt,.

pas8 ....

cBilTa. 'I1U0 3fU'J.

'iTOCiIil BBeeTB oraet

Bet

.dcW
roAa.

KOTOpWXt. B8&lB saCToam.ia.

a&o;iOB&JlLBfila

Ill'PW, •
un

Bospyl"lt

npoBCXO~B.la XOpoBOUU BCTasuo B

ILISCB& B'lt 'feeTIo CO.lBo;&, B'lt CIIlWe,ri CBIIlBOnpeo6.1a,l&.l& DOP'It, 110&& np&S.lBeCTri

KOTOpoe B'lt 8TO Bpe.lla Jll'leCSO.ll'J., coaane pa.cny~eSBOC1'&,

Halo rp06a.
npoAo.lz&.IOCI> Bto TpB
BTOp&8

Ha

OBO AD riX'b

Be AOCTBraeT'It BYCOTLI Hepll,l,i&S&;

C.1i;,J;OBaTeJll f;J.&lS.lBCf,
30P8.liil,ll Oprill. liOJlBO'li. B
H&aIilBIU&C1o

nca,

fAil

npOBCXOAB.lB

TorAa apeo;y B noe&1U.UI aecallas Blsmal,


KaSAB-

Ho

TopaecneBHiilB

DOcsam.esia COaepm&.lBC& 8'1.

BKlIDIl&.!B eBCia.TY, .aomlUcs

creneaa:
(iapAY,

DepBU,
TpeTWi

p;PYII,l.liI.

),a.n

CUepB&

B'b aaCTOCt. BU B1>

rpo61o, r.d

Bo.ISlleCBaS cseprs
1130CipazlUO
lKlUO

Hso!5paS&.I&C&
ZiHIBIiI

C.II.epTWO

rIO

ero

CBlI-

UB CO.la~,

ero B08Bp&lD;eBie S'It ZliIaSB, soaapemeale .10


BWReCTBrasie

Tpenei

CTeueSB, CBIIlBO.IB'Iecn ero xpr.CipOCTI, &asie

CO.ISlJ,a. KaSAB,II,&TY B.... I&-

a;e BCBYCY B

npo6 ..
u'!.

ynorpe6ilTeJ1>BLl B1> APyru'l. Ju:mBI!.IIlo 6.1i1.1o 6.1i1 OPIlBO,l.1T1t S.lilCb uwu


B'It OP&a.l.llecTBO mUJl&x'J. reps, OhlJ& lIilSJT&, C&lOB:k. 80 STO

CTPa.S&X'It

(26),

norOIA Y

DOA.poCiaoe

onac sa

aaie,
aep-

20 p;e&aCipa PUBOAB.IiI Cionmie oraa Doc.ail IISRllaro


cnpa.WU1.ilOCb OU, 8B.IIBBrO se

'fT06y 1I08BtcTBTII 0 pOlBAesil


KOf,l.8,

(ior& CO.IBo;a. 31'0


cO.!BlJ,eCToasis, He6~

OBO U&IJBBUO YCB.lIHS8.TLruI B DOCTeneBBO nO,ll,BBlIlaTLCB sa

npas,l,aeC"t'BO

n eo BeeKlo .:.peeaeM.'L Mip:l;

APJBAIUI., HUlis AD UJtima Thule (*),


OABBIlIl

•• j) 1

lUI

,f1'IUUUI)l.

-80Or .. , puJIIieorc.,
TOr_ Aft apelrillJ,&.lO BlOtS,..U. 1I0l!~eCTBO • ..",
",

..tD.MIa>
....

.0.10,,110, aOTpe~S8ll0e pe8J.liTITEl B08O(SBOU8SBaro

n.

9Tlru.

paC'r8Te.ILBOCTIo. Jltraee

ctull~eC'l'O.nie

riGCTBil ~ 0PU"ROBUOCE.- 24 i
q;~

OGa

9T1IABB AO-CHJ:1t-noP'!' DPI8A8f1OTe8 B1. xpscriasoot

alt't. POz,lecT80, a nopol sa" DOTO.Y, 110 nepBfile xplICTiaae dlaropasY.llo


~B.

EfepBat

8UR08 .. Aellft:, npSBB.I. Be 701 ••


n8

83Ii1.eCSIIX1t npt.8.lBBBOIn., 80 eD(e, B&cBOlbKO

_r

6y,& ucnoseeao C'L npHJRqien, sarisBs TonKO TeO.lOrneCILBM'J.

a JerOpiB. Yspameaie
,tecno
OaJlR.

~eplBet
06Y'Iai

eCT& .lpeBBil

np&8,lt80aa." sn'leBien acTpoIIo ..... B'io Aef.Jiu .o"o~ • .Ion m. ~ .lPYBJ;OB'Io, npBRRTul xpaet-

eooco6r.r

iI

84. /l,OflmpUHb4. - Hi Y'IeBiR APy.,ltOB'J. eCT& O.-BO BDC... cYm.eCTBO, 6YAYIQee coerosnie B08MeS.l.ill "JIB B&EMaBis , _ cHepTie AymH B )leT8111DCI:IXOsa. Y BH!:'L 61\1.110 npaBuorr. n. BOJ,a eCT& nepsoe BfLllalO BctU Bem.eiI u cyme01'BOB&JI& 10 COTBOpeDi.R Kips 81. BenpHR()C80lleBool '1BCTOTt (11). O.-OIDO STO BRR'L ()y~TO npOTDBopt'lBT'L HX1. cot'icTBesRoi IlPyrol .,. TPBBt, ~TO ,aeOb npoHCIOAUT'L O~ BOlin, DOTOUY 'ITO BO••• Aa
X80C'L cym.eCTMBIU'L
BpeMB

;to coraopeaia

lBB.

OOR

YQUJUf

eme,

1fI'O •

eers

TOJLKO OepeXBa'leOHlilti 6e3BOReULliI rJSIHlLlK'L

OTPIilBOR1. on )(ipOD'L.

rl'lBOCTB

)ORTPBRH

B'L CYlIlHOC1'1f .... OTUe'lIlTOK'f> Ihearopo. Y'IeUilf. DUB 80TMB rJly60Hoe lJlsroroBf>oie 1£1. 'lKc.laK'!. Tp., ceML, AeBaTB&;u~a.Tb (MeTOBOB'I> ~BU1.) H eTO COpOI'!. ce•• , ,.... ecrs ceM& 111. IEB&,tpaTt, YMoo.eHRoe ua TpR. 08B Ta&&e Gaol. npopB~aTe':iIIJ, yTBepZ,II.&H,'ITO Koryn npeACIt3SWB.!lTb
'ITO Cr~eCTByeT1. BOC8J8, O(iPIlSOM'It,

pBA'!.

cotSrnia no nOleT} OTO:O;'L, DO 'IeJloB'i'leCRHII'L ar.epTBODpRBOmeBiIUI'L, no 6i1l1lY'L Jloma,l.B)('L, 110 .a;naarenilo BOAY B no zpe6im_
Ol8UO OBR ,di1CTBRTe.nBO 1t DII'fuU,

6,...,.d.

no

BBABlIIOMY,30a'lRTO.n

uay'lBwfI noaaaaia. 85. IIOAU'lltlt'lec"aR


ax'I. B.laeYb upenumasa

cyde6HaR t'llmcmb. - Bo MBorax" CJYllalls""


B.'BCTb

rocYJ,aplI.

Pasyu'J,erca, OUIt (SLun

e,J.llI1CTlJeOOLIe 'fOJROBaTe.tR peAlIriB

1:1.1 C.ll'k,\OBIlTe.'lLlIO, pacnopa

-81auDelt

up.aoca,. aeptBJ .... KD paspimeaia. Os. ani-II 81aCTb OToIyun Oft xpua, e&II881zaaaea 8m ... nOc.l'i ClIepfBO' B&3B1I • AiIeuie ~OP"1'0 IIOCftVUO ca.MIilX,&; BIiICmBX'6 C&BOUDO.. BuDiA roef,l&,CHllUlIii' eeJ;OIBO.JnOC'

ae

De'b:1I _"_'aPII~;

4WIO.J___,.

.oJ{)"

S'llT" ae .or~ o6'J.aBlHTD _a,


IX'L YIIIO'fis.
He08l1isBfIlll'Lo ooil 1&80••

au lICt

8&U1O .. 611H

H,.. ~

ileA

0..

pimUI

IIIOpIl

OlWallaHABlln
nO.t;aepraw. opoDl&lRr.

npBI'OBOpoH'Io • &l&CTlUI
.n;UCTB,T8IIaBO

.fi, &epTBeBBBBB

.O'l'O~ 8ft IIBY

sax! spoaa
Uo'JeTeBSI
8 BlliJcrl TaR'L

qeAoBf;qecslJX~
II

uprn. 6uo

HBor~ Keee.seme .yB'Io

II\BB'b, zeam.IrB'It

.r.1lT8i,
"OmBO 6WlB

81UI>1i8llBYX'L

Cionmia,
BJ:'Io

6amal,
C'It 1'ill'L

CSIiIB&.lO

aep1BOlD,

npllBOCBKOD

cyutpim,
an.'l8IIia,

npB.UTL

In 6o.rie

san

BpeO;Il

SpOBLlD. f080pBT'L,

nopoA&'I8CTO.1I06aBU,~8IDaacm APYI,UI Dpe,ltDO'lHTIUII BBBOBBRX'IoB'J.


o pecTJD.leBiB X'L, J&E'li caxsn.

pasOOi no
zepTB'L

ApyrU'b

.paa,

Dpiaftlliill'L

BX'L 601'8.11'10; BOI',lta .8.10 Ol8lWBUOCb BO

apecryJUIiISOB'lo, .... 8 sapo..-,

oaa, 6e81. aasptaia coBiler., 8U.ilIl\UB 3m Jat8.CBY! _PTBY 6LL1B npsBoca...


apeA'L ooacoolO BotaolO JlB~'L UB so BYcosara BpeD

1X'it .IlD,IbIIB BeIIBBBSD.

.lPJIlAI)(B,
KOrJ,a lIB

AAJI

II&cTBYX'L

nama,

O(hqecTBeBBaro

MAC1'BiB;
Jloct'Brua

OIIaclWl

OOJmsL.
810 6t.s1U'it l'.aaBBJ.IJl1. npe,lCBaaJ,IBUil so

86. 3(pU"..,.-atPB~,
CRBH'L noaco.'L, CTBeSSIiJX'I>BBJlesii,

o,duulian.,5 .eTU .... e6f ... ~ee DO ua6.llDABSiJ> eeeey

06paaoll'lt

no sa

zepTBOUpSBomeBiall1r.
OCYSAellB&In

IlM:'It

npeAOCT&B.tuact. BUU'JeaiUlX'L

CTpIUDB&a

\l8.lori,ecaU'io o6.IIaa8B .IB~.

BOCT!. y688&TL n.atsBI!&OB1t,

BOlas,

.lPYBA&D;

B Dpop.~sia

TO}J'L, sas'L BYTeK&.lla apoBIt TaKme H3'L ~LlllaII\BXCIi nen3~dlBBo nycTLJBBLU'L llopnn CoxpaBaAJI CS&lU'Io, ;laos.1UCb callo]4J

an

81'1> OCaOBliJ-"BG
BaBeC8BBSX"I. paS'i In aaapoTBB1o, JKB.lB OBt

sa

.aOZecTB&

BBYTpeBBOCTet. ,diBCTBeBBOCTL,

MaoriJJ
Jl.PJria,

STU'L ap8D,'L

ape8&

pacDJTBoHY

CJI&,locTpacrilo.

0 EQTOpYIl pas6BB&JlBCb BOlaLl Oleaa&,

II ae-

CMOTpil.1D DB.8TU JTeCIiI, S8.R'Lsa xphYJ

oKpyaes8we
6

- 82-

aae.. sgu.1 .....


~BOi,

Bkotopan U'Io 8'r1l& ~81U11rr. Kop8BU'tt, ... &uo UIC'!'B, BO!OpOI .e np.ucilBUB da: O'lt. ~pyrls, ..._;. 4nn JCfila J.lo&ps, paspJDIAIJ pan n fOAl cBOl xpaB, pu(SpaclilllUB II&HpiUIiI a, co6pa8'l. APyrie, CTpOB.III JlO8IiII
eu:o

TauH oGpuoa" oerpon. Can .... .JliatI QC'l1tOII'Ia CBHIID, 4IIa~ Y.. a.. dan riCTOnpetS~

.p.~
Boa.'II,

co4So.,.,

eBuo.a:neeail

ftQ".IBeso JII'J. 'Ret. Ba Bee

o6p8,.,.; a ec.tB zp.~ yposa .... Caal:qe8aaro DHpiua, BC'Ii oerULBIiIB BU ........
p&CTep8Ii1B&.1B Il&

C'II CBBpinlilK'Io

'1act'11 •

pls6pammua ea BpoBaBUe '1.18811. 87. y~. - 110 lIipi TOro, DS" pauBBe Ct'UII JTBep&A&T1aC8 B. rin. OCTpoBU1t, UICU .J:PYB,J;OB'ltDOC'1'8II8II80 YD..-a; OBOBlfaT6II.BO OO,.aBII.I'It ee C8eToBiil lIay.lIlR'II, npa. HTe.lJ. BpBTuiB Dpll RepoRt, B'L 61 ro.. y DO P. X.; 0_ a.nu" Ba BU. Bpi;UOCTIt, OCTpoB" 3arses II , paa~B.I1.n ..
ro.loBy a czen
81ilX'lt ... Baduaclt ~B ](BOZ~BO liB" OU" HI KOCTp&x'b, p88BtWt8 •

coZBeBiB
ZpeI\lM ...

D".IitB.DIiIX" PIIURB'b, ....BB&8 OTOUTI xora


18'L RX'b

JtoropJU'L 00
3'l' ....

BUB&TIIT .. -cnpaBe

Do~ilJf.BTNR

SPOBOQARLlU'L

o6paao...
CTodTiB,

Ho

ax10 BJ&,J;Lllfec'rBO 6lil.lO TaBlUl"i

fRlluo_ao, B'Io

KDone

pen:rio8BYX1o O~PB"O'"
OABBBa.a;~ITO'" eIqG

CJ~eMBOB&.IB ropaa.lO .loJlile,

If .lame

B..

qapcTB08&sie

KaBYT&,

Be~xoAHHO ~bl.lO

aan~

saPO.lJ DOUOBBTt.C8 eo.lB~r, .IJail, OrBS)!'!> B up. BeacDopBO, B1> q,PUB... acoBCTB'i eme AepZ&Tca HBorD'" HS'I..lPJI!JlBqeCB~ o6puoB'lo B aiSOToplrIe 1I1IC&TeJ:B, roaopa oth aTOM'Io oPAeat,
eB.lUICL 8,lBST& aaDpe~oc" 1Ul1lB "OI88ITh, KaBJTa, •• 'It B 'ITO on. TU'It B8B1t

6lr1.1'1> Y'lpe&Aeo'lo APYBAB'l8CSoe


uocB8~eBewx"
lIonlBie.

BCKOpi; DocB B1IPOBCDOn..aBle

in toto *),

'l0

O()SSlrIBUK ca

CB.IIoBWlIl B.I.IlTB&IIB XpaBBU

CI!HepmclIBo.

IX.

'CKAH,il.llHABCKIH

MHCTEPIH.

~8.
BMeOH

J(p01n1nbl. -

CS3S,llHS3BCsie 3tpe~f>I

OasLlBUHCL

JlPOTT3no 0)1.803. H mpe~Ll

lUI. MX'L coeaosie

6L1J1o

yqpeS,lleaO CKH9CSDM'Lnp38DTeJleM'L

Carre,

SOTOPLlii BnoCJIil,llCTBill npHOSJl'L aassaaie

APOTTLl, B'L 1JHCJl'h AB11H3)1,~&TH, 6b1.JH B'b OAOO spexa


If CYAbB; OT'LOHX'L npOBSOmJlO BIIOC.ll'h,l\CTBill qpes,D;eoie y

npacaa-

HblX'L B'J. AorJliu. aapoeaauarc

IIx'J.

BJl3CTb ae

UM'hJl& npe)('hJlOB'J., B'L CD.ty

HM'J. npeaajmecraa

BLl68paTL qeJloBilqecsia mepTBLl,

'ITO pacnpOCTp308.ilOCL ~3ze OR BepXOBBLlX'J. p3BBTelei-OT'IerO n

H03UUS.lI3 neo6XO;t8110CTh 31108CKBB3TL Jlo6poe llleoooCJIymBTe.lUIM'L PO,llOM'L,TO 000 C-r3.110 np8TtcaJiTL

pacnoaoaeaie

8T81'L OAOHM'L

lIepXOBOLlX'L mpe~OB'L; 8 Tas'J. saS'L aTO cOCJIoBie, nOJl,0600 CBB-

88paHJJLTJlO'J., OrpaOH'lHBUOCL aeaeseeaaxsa aeero

npi06ptJIo

60raTCTB& H aesoaem, XpBCTiaocTBo 06'hm,8.oiIO mamcrpamao

n8.pO,ll.'hC'L TasoA meCTO~OCTLIO,'ITO npespaaaeeaeaia.

TIl.lOCb B'L npeJllleT'L ymaca US lIs6110BHTL a8.po,ll,'L OT'L aroro .lan Bra,

6b1.l10 npDBilTCTBOB8.aO C'L BOCTOprOM'L, 6JIaro,J;apa 8 ZHTeJ8 MeCTH sa U8.S0DDBmiscs AOJlrodTUiH crp&AaOU,

CUOABoaBiH,

OTD.1I3TB.IIaCBOBJI'L npaTtcoBTeJlHIl'L, rOTCS&rO cyeBlIplJl. HII1Jero ae

paspymDB'L spollll

HX'L ,ll,BOp~LI B U1ICSO.llbSHX'h sallUH-

XP&MLI, aBBBepl'ByB'L BX'L 6oroB'L a YUB1JTOZBB'L BCIO06CTaooBsy y~1I.ail.llo, SpOMJIeXOB'L-OrpOJIIULlX'L coopymeoii PHJI,OB'L nemeps, BLlctqeOoLlx'L 8S'L aeoreeaaaaro

SOTOPLlX'L 'IeJoB'll'lecR8JI JlPOCTIo p3spymBTL ae KOr.lS, ollSOTOPLlX'h B'L CS8JlSX'L, B nllcSO.lLB8X'L eCTeCTBeOOLlX'LrpOTOB'L, KOTopLle CJlyzB.1IB )I,lJl noeaameaia.