You are on page 1of 28

CAIETUL DIRIGINTELUI

Numele şi prenumele prof. : POPESCU MADALINA ELENA


Clasa: a VI-a
Şcoala: GENERALA BENGESTI
2010/2011

MOTO
„Eu sunt copilul.
Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viată ! Dă-mi, te rog, acele
lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume ! "
(din Child's Appels, Mamie Gepe Cole)

1
ARGUMENT

“Caietul dirigintelui", conceput în această formă dorim să reprezinte un util şi facil instrument de lucru pentru profesorul diriginte.
În realizarea lui am pornit de la legislaţia în vigoare care reglementează munca dirigintelui în scoală şi ne-am raportat permanent la
indicaţiile metodice cuprinse în literatura pedagogică şi psihologică,literatură care vizează metodologia activităţii educative.
Pentru a asigura unitatea şi continuitatea muncii educative desfăşurată la clasa de elevi, caietul a fost conceput pe ani, oferind posibilitatea de
consemnare a datelor chiar în cazul reorganizării claselor pe parcursul anilor şcolari.
De asemenea, caietul poate fi utilizat pe parcursul a 4 ani şcolari chiar în condiţiile încadrării diferite a diriginţilor de la un an la altul(în
situaţii deosebite, când cadrele didactice nu sunt titulare). În acest caz, caietul trebuie predat conducerii la sfârşitul anului şcolar, pentru a putea fi
preluat de noul diriginte în anul următor.
În structurarea caietului ne-am străduit să prevedem variante pentru consemnarea, pe cât posibil, a tuturor aspectelor muncii educative,
asigurându-i valabilitatea pentru ciclul gimnazial şi liceal; precum şi pentru învăţământul seral, dar care necesita unele adaptări ce le pot realiza
diriginţii.
Pentru a dobândi operativitate şi pentru a fi completat cu uşurinţă de toate categoriile de personal didactic, caietul oferă puncte de sprijin
pentru fiecare aspect al muncii educative .
Pentru completarea tabelelor cu numele elevilor ,se va întocmi un tabel cu elevii clasei ,care apoi se copie în toate tabelele.
Fişa individuală se va multiplica pentru fiecare elev.

CUPRINS
2
1. COLECTIVUL CLASEI
2. COLECTIVUL DIDACTIC AL CLASEI
3. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR
4. RESPONSABILITĂŢI ÎN CADRUL COLECTIVULUI
5. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE
6. SARCINILE DIRIGINTELUI
7. TEMATICA ORELOR DE DIRIGENŢIE
8. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI A ABSENŢELOR
9. ELEVII CU REZULTATE DEOSEBITE ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ
10. SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ
11. SITUAŢIA MANUALELOR PRIMITE/PREDATE
12. PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAŢA COLECTIVULUI
13. SITUAŢIA OPŢIUNILOR ŞCOLARE
14. PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII
15. PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII
16. OBSERVAŢII ASUPRA CLASEI
17. FIŞELE INDIVIDUALE ALE ELEVILOR

3
OBIECTIVE

A. Managementul clasei ca grup


1. Să-şi formeze şi să-şi dezvolte capacitatea de organizare a clasei ca microgrup;
2. Să cunoască şi să respecte normele şi valorile grupului;
3. Să identifice şi să găsească soluţii pentru nevoile grupului;
4. Să-şi asume răspunderea şi să ibă iniţiativa personală;

B. Dezvoltarea personalităţii şi dezvoltarea carierei


1. Să-şi formeze şi să dezvolte capacităţi de autocunoaştere;
2. Să-şi valorifice resursele interioare în scopul autorealizării;
3. Să-şi dezvolte motivaţia învăţării raportate la propriul potenţial şi la oferta şcolară profesională;
4. Să-şi cultive încrederea în sine;
5. Să-şi formeze şi să-şi dezvolte capacităţi decizionale;

C. Educaţia pentru valori


1. Să cunoască şi să respecte valorile fundamentale ale societăţii democratice;
2. Să armonizeze şi să exerseze propriul sistem de valori în acord cu cel social;
3. Să-şi formeze o conduită participativă la viaţa socială;
4. Să-şi valorifice propriul potenţial de activitate, înţelegând rolul muncii;
5. Să-şi formeze şi să-şi dezvolte respectul responsabilităţii pentru lucrul bine făcut;
6. Să-şi dezvolte capacităţi de proiectare, de execuţie şi de evaluare în muncă;
7. Să-şi formeze un stil de muncă eficient;
8. Să adopte criterii estetice şi morale în aprecierea valorilor culturale;
9. Să formeze comportamente adecvate de receptare a valorilor culturii;
10. Să înţeleagă nevoia de interiorizare a sentimentului sacru;
11. Să înţeleagă deosebirile dintre domeniul privat şi cel public;
12. Să înţeleagă şi să promoveze familia ca principal cadru de desfăşurare a vieţii private;
13. Să-şi formeze şi să-şi dezvolte capacităţile de relaţionare în grupurile non-formale;
14. Să cunoască importanţa calităţii mediului pentru viaţă;
15. Să cunoască relaţiile dintre dintre om şi mediu, interdependenţa dintre mediu şi dezvoltarea societăţii;
16. Să-şi formeze atitudinea de respect faţă de mediu şi să-şi dezvolte comportamente responsabile;
17. Să cunoască şi să înţeleagă normele de igienă şi influenţa factorilor de risc asupra stării de sănătate
18. Să-şi dezvolte responsabilitatea pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a celorlalţi;
19. Să-şi formeze un stil de viaţă echilibrat (fizic, intelectual, emoţional)
4
D. Educaţia pentru securitatea personală
1. Să cunoască şi să respecte regulile de circulaţie;
2. Să-şi formeze un comportament responsabil ca participant la traficul rutier;
3. Să înţeleagă complexitatea şi funcţiile străzii ca spaţiu social;
4. Să cunoască legislaţia privind protecţia consumatorului şi a rolului Oficiului pentru Protecţia Consumatorului;
5. Să-şi formeze deprinderi de a utiliza informaţiile referitoare la produsele şi serviciile de care beneficiază;
6. Să cunoască şi să adopte criterii de selecţie în consumul de bunuri şi servicii;
7. Să cunoască drepturile cetăţenilor în domeniul protecţiei civile;
8. Să identifice modalităţile de ocrotire a populaţiei şi intervenţia în caz de calamităţi, catastrofe, dezastre, război;
9. Să cunoască instituţiile şi misiunile de protecţie civilă;
10. Să cunoască importanţa focului în viaţa omului, sursele şi modalităţile producerii incendiilor;
11. Să cunoască normele de prevenire şi stingere a incendiilor;
12. Să-şi formeze şi să-şi consolideze comportamente preventive de apărare împotriva incendiilor.

5
1. COLECTIVUL CLASEI
Nr. Data şi Prenumele Ocupaţie, Adresa
Numele şi prenumele CNP
crt. locul naşterii părinţilor loc de muncă familiei

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

6
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

7
2. COLECTIVUL DIDACTIC AL CLASEI

Numele profesorului
Obiectul de
Nr.
învăţământ
Crt. Clasa a V a Clasa a VI a Clasa a VII a Clasa a VIII a

10

11

12

13

14

15

16

17

8
18

19

3. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR

Componentele structurale Clasa a V a Clasa a VI a Clasa a VII a Clasa a VIII a

Semestrul I

Semestrul al II-lea

Examenul de corigenţă

Alte examene şi concursuri

4. RESPONSABILITĂŢI
a) ALE ELEVILOR
Nr. Numele şi prenumele elevilor
Responsabilităţi
crt. Anul şcolar 2009-2010 Anul şcolar 2010-2011 Anul şcolar 20011-2012 Anul şcolar 2012-2013
Clasa a V a Clasa a VI a Clasa a VII a Clasa a VIII a
1 Şeful clasei
2 Locţiitor
3 Casier
4 Consiliul elevilor

9
b) ALE PĂRINŢILOR
Nr. Responsabilităţi Numele şi prenumele elevilor
crt. Anul şcolar 2009-2010 Anul şcolar 2010-2011 Anul şcolar 20011-2012 Anul şcolar 2012-2013
Clasa a V a Clasa a VI a Clasa a VII a Clasa a VIII a
1 Şeful comitetului
2 Membru
3 Membru

5. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

1. Dezvoltarea respectului faţă de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană


2. Dezvoltarea abilităţilor interpersonale necesare în şcoală, în familie, în grupul de prieteni şi în carieră
3. Utilizarea abilităţilor de management al informaţiilor pentru obţinerea performanţei şi asigurarea succesului
4. Dezvoltarea resurselor personale şi managementul ofertelor de educaţie şi profesionale pentru planificarea carierei şi adaptarea optimă la
cerinţele pieţei muncii
5. Dezvoltarea abilităţilor de management al stilului de viaţă

6. SARCINILE DIRIGINTELUI
- organizează, conduce şi desfăşoară activităţi educative cu clasa la care a fost numit diriginte;
- urmăreşte cum se asigură ordinea, curăţenia şi atmosfera generală în sala de clasă ce i-a fost repartizată;
- se preocupă de cunoaşterea elevilor şi a clasei;
- consiliază elevii şi părinţii acestora în probleme de învăţare, de viaţă, de integrare socială;
- sprijină orientarea şcolară şi profesională;
- reprezintă elevii în colectivul didactic şi ţine legătura cu profesorii care predau la clasă în vederea optimizării eforturilor acestora;
- ţine legătura cu părinţii elevilor, comunică periodic familiei situaţia la învăţătură şi disciplină;
- acordă notele la purtare, iar când este cazul, supune situaţia disciplinară dezbaterii consiliului profesoral;
- completează, în condiţii grafice corespunzătoare, catalogul clasei;
- urmăreşte transcrierea mediilor în registrul matricol, atât la sfârşitul anului şcolar, cât şi după examenele de corigenţă;
- completează caietul dirigintelui.

10
8. SITUAŢIA ŞCOLARĂ
a) LA ÎNVĂŢĂTURĂ

Anul şcolar 2009-2010 Anul şcolar 2010-2011 Anul şcolar 20011-2012 Anul şcolar 2012-2013
Nr. Clasa a V a Clasa a VI a Clasa a VII a Clasa a VIII a
Numele şi prenumele
crt. Med Med Med Med
Situaţia Media Situaţia Media Situaţia Media Situaţia Media
purta purta purta purta
şcolară generală şcolară generală şcolară generală şcolară generală
re re re re
BAHACIU. ADE
1. LINA
2. BĂLĂNUŢ.IONELA
3. BORAME . ENDER
4. CEICO T. EORGE
5. CERNAT
CHIUJDE O. A
6. URICA
7. COSTIN NA
8. DACHE M. PAUL
9. DUMITRMIN
10. FILCIU IENA
11. GRECIA ALINA
12. ICHIM NTALINA
13. IVANOVDRIAN

14.
LEFTER I. ANDREEA
15. LEFTER V. ALINA
16. MIHAIL T. DANIEL

17.
MIHALAPETRONELA
18. MOCANNA
19. NICHIFEORGIANA
20. OSTAFOS-IULIAN

11
21. POSTOORGNA
22. PUŢEAA. SIMONA
23. RADU DRU
24. ROŞU . ADRIAN
25. SERG EMANELA
26. STOICA I. ALINA
27. ŞURUSIMONA
28. ŞTEFEXANDRU
29. ZAHADREEA

12
b) SITUAŢIA ABSENŢELOR

Clasa a V a Clasa a VI a Clasa a VII a Clasa a VIII a


Nr.
Numele şi prenumele elevului Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Crt.
M N M N M N M N M N M N M N M N
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

13
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Nemotivate
Motivate
TOTAL GENERAL
Neşcolarizaţi:

9. ELEVI CU REZULTATE DEOSEBITE


ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ
14
Nr. Numele şi prenumele Activitatea la care a obţinut Performanţa * An şcolar
crt. rezultate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
· M = menţiune specială; PS = premiu special; PIII = premiul al treilea; PII = premiul al
doilea; PI = premiul întâi

10. SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ *


Nr. Numele şi prenumele În ce constă problema Data consemnării Măsuri luate
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
- eşec şcolar - starea de sănătate
- integrare dificilă - situaţie materială deosebită ( venituri f. mici)
- comportament deviant
11. SITUAŢIA MANUALELOR PRIMITE/PREDATE

15
Nr. Manuale primite Manuale predate
crt Disciplina şcolară Clasa a V a Clasa a VI a Clasa a VII a Clasa a VIII a

Limba română
1
Limba franceză
2
Limba engleză
3
Istoria
4
Geografie
5
Matematică
6
Fizică
7
Chimie
8
Biologie
9
Educaţia muzicală
10
Educaţia plastică
11
Cultura civica
12
Religia
13
Informatică
14
15 Tehnologie

16
17
18
19
20

16
21
22
23
24
25
26
27
28
29

12. PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAŢA COLECTIVULUI


Anul şcolar 2009-2010 Anul şcolar 2010-2011 Anul şcolar 20011-2012 Anul şcolar 2012-2013

17
Nr. Clasa a V a Clasa a VI a Clasa a VII a Clasa a VIII a
Numele şi prenumele
crt.
R I A R I A R I A R I A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
R – retras, izolat, dezinteresat de viaţa colectivului
I – integrat în colectiv, dar fără să aibă iniţiativă
A – are autoritate, bun organizator şi animator al colectivului

13. SITUAŢIA OPŢIUNILOR ŞCOLARE

18
Nr. Anul şcolar 2009-2010 Anul şcolar 2011-2012 Anul şcolar 20011-2012 Anul şcolar 2012-2013
Numele şi prenumele Clasa a V a Clasa a VI a Clasa a VII a Clasa a VIII a
crt.
Op. Op. Op. Op.
Op. .şcolară Op. .şcolară Op. .şcolară Op. .şcolară
profesională profesională profesională profesională
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

14. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE


19
Clasa a V a

Nr. Activitatea Data Observaţii


crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Clasa a VI a

Nr. Activitatea Data Observaţii


crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Clasa a VII a

20
Nr. Activitatea Data Observaţii
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Clasa a VIII a

Nr. Activitatea Data Observaţii


crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

15. PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII


21
Nr. Tema Data Observaţii
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.

16. PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII

Nr. Tema Data Observaţii


crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.

22
17. OBSERVAŢII ASUPRA COLECTIVULUI CLASEI
- colectiv eterogen
-elevii provin din mediu rural
- nivel mediu de cunoştinţe
- nu absentează nemotivat
- nu creează probleme disciplinare deosebite
-se mobilizează la realizarea activităţilor extraşcolare

23
FIŞA INDIVIDUALĂ A ELEVULUI …………….

Date biografice
1. Numele şi prenumele:
2. Data şi locul naşterii:
3. Domiciliul:

Date privind starea de sănătate


1. Antecedente ereditare şi condiţii de mediu nocive ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Antecedente personale ( deficienţe fizice, senzoriale, etc.) ………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
3. Starea generală a sănătăţii ( pe ani şcolari) ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
4. Menţiuni medicale cu importanţă pentru procesul de învăţământ ( pe ani şcolari) …………......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................

Date privind mediul familial

1. Familia Numele şi prenumele Anul Pregătirea şcolară Profesiunea/ funcţia Locul de muncă
naşterii
Tata
Mama
Copii

2.Caracteristicile vieţii de familie Clasa a V a Clasa a VI a Clasa a VII a Clasa a VIII a


- înţelegere deplină
- conflicte mici şi trecătoare
- dezacord marcant între părinţi
- familie dezorganizată
3.Condiţii de pregătire a lecţiilor
24
4. Atenţia acordată formării copilului

Date privind şcolaritatea

Clasa Clasa a V a Clasa a VI a Clasa a VII a Clasa a VIII a


- rezultate şcolare
- succese deosebite (da/nu)
- Dificultăţi: corigenţe, absenţe,
abandon şcolar, etc.(da/nu)
- pregătirea lecţiilor
- conduita în şcoală

Date privind caracteristicile personalităţii

1.Nivelul de dezvoltate a proceselor Clasa a V a Clasa a VI a Clasa a VII a Clasa a VIII a


intelectuale
- mobilitatea gândirii
- memoria
- exprimarea orală
- exprimarea în scris
- imaginaţia (creativitatea)
- atenţia
2.Timiditatea (da/nu)
3.Capacitatea de efort intelectual
4.Motivaţia pentru învăţare
5.Aptitudini speciale
6.Trăsături de voinţă şi caracter :
- încrederea în forţele proprii
- perseverenţa
- modestia
- sociabilitatea
- politeţea
- tendinţa spre conduite deviante
7.Interese:
- obiecte preferate
- preocupări în timpul liber

25
Date referitoare la orientarea şcolară şi profesională
Clasa a V a Clasa a VI a Clasa a VII a Clasa a VIII a
- opţiunea elevului

- opţiunea familiei

- recomandarea prof. diriginte

OBSRVAŢII ASUPRA ELEVULUI:


( aspecte în care este necesară intervenţia dirigintelui )

26
Orarul clasei

Ziua
C
L Ora
LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI OBSERVATII
A
S 1
A 2

3
A V-A
4

Ziua
C
L Ora
LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI OBSERVATII
A
S 1
A 2

3
A
VI-A 4

27
Ziua
C
L Ora
LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI OBSERVATII
A
S 1
A 2

3
A
VII- 4

A 5

Ziua
C
L Ora
LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI OBSERVATII
A
S 1
A 2

3
A
VIII- 4

A 5

28