You are on page 1of 27

Latvian Language from Lea

Learnlangs.net

Basic Phrases
Hello.
Sveika! [f] ( sveh_ee-ka
kah )

Hello.
Sveiks! [m] ( sveh_eeks
eeks )

How are you?


Kā jums klājas?( kaah
ah yyooms KLAA-yahs? )

Fine, thank you.


Labi, paldies. ( LAH-bee
bee, pahl-DEAS )

What is your name?


Kā jūs sauc? ( kaah yoo
yoos sowts? )

My name is ______ .
Mani sauc______ . ( MA
MAH-nee sowts_____ . )
Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

I'm pleased to meet you.


Prieks iepazīties. ( preaks EA-pah-zee-teas )

Please
Lūdzu. ( LOO-dzuh )

Thank you
Paldies. ( pahl-DEAS )

You're welcome.
Lūdzu. ( LOO-dzuh )

Yes.
Jā.( yaa )

No.
Nē. ( neh )

Excuse me.
Atvainojiet. ( AHT-vay-noh-yeat )

I'm sorry.
Piedodiet.( peeah-DOH-deeaht )

Goodbye
Uz redzēšanos.

Goodbye ( informal )
Atā.

I can't speak Latvian ].


Es nemāku latviešu valodu [labi].

Do you speak English?


Vai jūs runājat angliski?
Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

Is there someone here who speaks English?


Vai te ir kāds, kas māk angĜu valodu?

Help!
Palīgā!

Look out!
Uzmanies!

Good morning
Labrīt

Good day
Labdien

Good evening
Labvakar

Good night ( to sleep )


Arlabunakti

I don't understand.
Es nesaprotu.

Where is the toilet?


Kur ir tualete?
Problems
Leave me alone.
Ej prom.

Don't touch me!


Neaizskar mani!

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

I'll call the police.


Es zvanīšu policijai.

Police!
Policija!

Stop! Thief!
Ėeriet zagli!

I need your help.


Man vajag jūsu palīdzību.

It's an emergency.
Ir avārijas situācija.

I'm lost.
Esmu apmaldījies (male)/apmaldījusies (female).

I lost my bag.
Es pazaudēju savu somu.

I lost my wallet.
Es pazaudēju savu maku.

I'm sick.
Esmu slims (male)/slima (female).

I've been injured.


Es esmu ievainots.

I need a doctor.
Man vajag ārstu.

Can I use your phone?


Vai es drīkstu izmantot jūsu telefonu?

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

Numbers
1
viens ( veans )

2
divi ( divi )

3
trīs ( trees )

4
četri ( chet-ri )

5
pieci ( pea-tsi )

6
seši ( se-shi )

7
septiĦi ( sep-ti-nyi )

8
astoĦi ( us-toa-nyi )

9
deviĦi ( de-vi-nyi )

10
desmit

11
vienpadsmit

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

12
divpadsmit

13
trīspadsmit

14
četrpadsmit

15
piecpadsmit

16
sešpadsmit

17
septiĦpadsmit

18
astoĦpadsmit

19
deviĦpadsmit

20
divdesmit

21
divdesmit viens

22
divdesmit divi

23
divdesmit trīs

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

30
trīsdesmit

40
četrdesmit

50
piecdesmit

60
sešdesmit

70
septiĦdesmit

80
astoĦdesmit

90
deviĦdesmit

100
simts

200
divi simti

300
trīs simti

1000
tūkstotis

2000
divi tūkstoši

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

1,000,000
miljons ( ...')

1,000,000,000
miljards

1,000,000,000,000
biljons

number _____ ( train, bus, etc. )


numurs _____

half
daĜēji; pus

less
mazāk

more
vairāk
Time
What time is it?

Cik ir pulkstenis?

What time?

Cikos?

When?

Kad?

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

Now

tagad

Later

vēlāk

second

sekunde

minute

minūte

half an hour

pusstunda

hour

stunda

morning

rīts

in the morning

no rīta

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

evening

vakars

in the evening

vakarā

night

nakts
Clock Time
one o'clock

pulkstens viens

two o'clock

pulkstens divi

three o'clock

pulkstens trīs

four o'clock

pulkstens četri

five o'clock

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

pulkstens pieci

six o'clock

pulkstens seši

seven o'clock

pulkstens septiņi

eight o'clock

pulkstens astoņi

nine o'clock

pulkstens deviņi

ten o'clock

pulkstens desmit

eleven o'clock

pulkstens vienpadsmit

twelve o'clock

pulkstens divpadsmit

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

quarter to seven, 17:45

bez piecpadsmit minūtēm seši

quarter past seven, 18:15

piecpadsmit minūtes pāri sešiem

half past seven, 18:30

pusseptiņi
Duration
_____ minute(s)

_____ minūte(s)

_____ hour(s)

_____ stunda(s)

_____ day(s)

_____ diena(s)

_____ week(s)

_____ nedēļa(s)

_____ month(s)

_____ mēnesis(mēneši)

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

_____ year(s)

_____ gads(gadi)
Days
today

šodien

yesterday

vakar

tomorrow

rīt

this week

šonedēļ

last week

pagājušonedēļ

next week

nākošnedēļ

Monday

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

pirmdiena

Tuesday

otrdiena

Wednesday

trešdiena

Thursday

ceturtdiena

Friday

piektdiena

Saturday

sestdiena

Sunday

svētdiena
Months
January

janvāris

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

February

februāris

March

marts

April

aprīlis

May

maijs

June

jūnijs

July

jūlijs

August

augusts

September

septembris

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

October

oktobris

November

novembris

December

decembris

Colors
black
melns

white
balts

gray
pelēks

red
sarkans

blue
zils

yellow
dzeltens

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

green
zaĜš

orange
oranžs

purple
violets/lillā

brown
brūns

Transportation
Bus and Train
How much is a ticket to _____?

Cik maksā biļete uz _____?

One ticket to _____, please.

Vienu biļeti uz _____, lūdzu.

Where does this train/bus go?

Uz kurieni/kurp dodas šis vilciens/autobuss?

Where is the train/bus to _____?

Kur ir vilciens/autobuss, kas brauc uz _____?

Does this train/bus stop in _____?

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

Vai vilciens/autobuss pietur _____?

When does the train/bus for _____ leave?

Kad atiet vilciens/autobuss uz _____?

When will this train/bus arrive in _____?

Kad vilciens/autobuss būs _____?


Directions
How do I get to _____ ?

Kā lai es tieku uz _____ ?

...the train station?

...vilcienu staciju?

...the bus station?

...autoostu?

...the airport?

...lidostu?

...downtown?

...centra virzienā?

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

...the youth hostel?

...jauniešu viesnīcu?

...the _____ hotel?

..._____ viesnīcu?

...the American/Canadian/Australian/British consulate?

...Amerikas/Kanādas/Austrālijas/Lielbritānijas konsulātu?

Where are there a lot of...

Kur te ir daudz...

...hotels?

...viesnīcu?

...restaurants?

...restorānu?

...bars?

...bāru?

...sites to see?

...apskates vietu?

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

Can you show me on the map?

Vai jūs to varētu man parādīt uz kartes?

street

iela

Turn left.

Pagriezties pa kreisi.

Turn right.

Pagriezties pa labi.

left

pa kreisi

right

pa labi

straight ahead

tieši uz priekšu

towards the _____

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

pret _____

past the _____

aiz _____

before the _____

pirms _____

Watch for the _____.

Skaties, kur ir _____.

intersection

krustojums

north

ziemeļi

south

dienvidi

east

austrumi

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

west

rietumi

uphill

kalnup

downhill

lejup
Taxi
Taxi.

Taksometrs.

Take me to _____, please.

Aizvediet mani uz _____, lūdzu.

How much does it cost to get to _____?

Cik maksā brauciens līdz _____?

Take me there, please.

Aizvediet mani uz turieni, lūdzu.

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

Lodging
hotel
viesnīca

Do you have any rooms available?


Vai jums ir kāda brīva istaba?

Does the room come with...


Vai šajā istabā ir...

...bedsheets?
...palagi?

...a bathroom?
...vannas istaba?

...a telephone?
...telefons?

...a TV?
...televizors?

How much is a room for one person/two people?


Cik maksā istaba vienai personai/divām personām?

May I see the room first?


Vai es varētu vispirms apskatīt istabu?

OK, I'll take it.


Labi, es Ħemšu.

I will stay for _____ night(s).


Es palikšu ___ nakti(s).

Do you have a safe?

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

Vai jums ir seifs?

Is breakfast/supper included?
Vai brokastis/vakariĦas ir iekĜautas cenā?
Eating
Breakfast
Brokastis

Dinner
Pusdienas

Supper
VakariĦas

Bars
Beer
Alus

Shopping
Do you have this in my size?
Jums ir mans izmērs?

How much is this?


Cik tas maksā?

That's too expensive.


Tas ir pārāk dārgi.

Would you take _____?


Jūs pieĦemat _____?

expensive

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

dārgi

cheap
lēti

I can't afford it.


Es to nevaru atĜauties.

I don't want it.


Es to nevēlos.

You're cheating me.


Jūs mani krāpjat.

I'm not interested.


Mani tas neinteresē.

OK, I'll take it.


Labi, es to Ħemšu.

I need...
Man vajag/vajadzētu...

...toothpaste.
...zobu pastu.

...a toothbrush.
...zobu birsti.

...tampons.
...tamponus.

...soap.
...ziepes.

...shampoo.
Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

...šampūnu.

...pain reliever. ( e.g., aspirin or ibuprofen )


...atsāpinošas tabletes.

...cold medicine.
...zāles pret saaukstēšanos.

...an umbrella.
...lietussargu.

...postage stamps.
...pastmarkas.

...batteries.
...baterijas.

...a pen.
...pildspalvu.

...English-language books.
...grāmatas angĜu valodā.

Authority
I haven't done anything wrong.
Es neesmu darījis[male]/darījusi[female] neko sliktu.

It was a misunderstanding.
Ir radies pārpratums.

Where are you taking me?


Uz kurieni jūs mani vedat?

Am I under arrest?
Vai es esmu arestēts[male]/arestēta[female]?

Learnlangs.net
Latvian Language from Learnlangs.net

I am an American/Australian/British/Canadian citizen.
Es esmu Amerikas/Austrālijas/Lielbritānijas/Kanādas
pilsonis[male]/pilsone[female].

I want to talk to a lawyer.


Es gribu runāt ar advokātu.

Can I just pay a fine now?


Vai varu samaksāt sodu tagad?

Learnlangs.net