Вы находитесь на странице: 1из 31

ICHA

CALCULO

DE ESTRUCTURAS DE ACERO

[iH~

1986

I

VIGAS S,OLIDADAS SERlE IN ~ropiedQdes pOlra ,el dis,e,rio,

ID.slgna.eldn 1[)j, ..... n:.i'onH S.cddn lotal
Area Ej,. x-x Eji. V~ y FI •• i6n SOItJ
IN HXPeso B ,tr t, sJ
A I W I W ' I IQ it
I
em II Ii!,ffm, mm linn min em! em' em,' em c".~ em' em eM em l'NI'Ii
UI 1()itiJ5~ .'.!DO Ito 1. "' 8:a9OQO' l64iOO' '.l:.O" "7100 z1130 9.75 11. •. , 1,60 1.0
l:a2 " 1. ilr.tO' 7,.,6000, 1""9(10 'a,' '1,WQ 1870 9,'" '1.1,a 1,40 •
3M )2, 1. ]',1 6~' 1'900 'a.4 '.\aoo 1710' '.)9 '1.1,1 It::a& I
a80 as 1. ", 627000' la.5QO Ilia ,0 ~9900 1.~ '"ti, 10,9 l,t,l. a
379 ',!IO JZ 1" 15' t.'2i:!!OOJ' lftoo 111,1.,,1 229(10 1'10 1t,'03 9t60, 1,:1,21 •
258 al l' laB 56:11JOO 11:aoo "1.," aMOO l:i.,fjO 7,81 ,."" 0,'9801 8
a""ii! :I,: 1"1 lOB, '16000 10;300 iKl,9 17900 1010 7,,6a 'tl" 0,17'1 8
aa6 aa 1.11 aM, .70000 t\(JO iIIO .' .... 157- 900 7. olio ,.'*, 0,770 a
;:u., ao 1.11 .to, "9000 8'190 iflo,o l"OIJ Its 1,Ia 9.0~ . 1001 6,
0',. 1
30,' 118 It ~'" ~ ·8170 39,6 12,'" 7)6 7'10, 8,88 0,6]01 6
1,.." :16 :Ii.4 au, '"1(11(JO '51tO 39,0 j,tJOl!) ,,, 6,,80 8.7a 0,5601 6
90:1;):a8 ioo ~ '18, I 647000 lI.uoD 39.' ia700 10i'10 11,6 11'78
i,N ta II U]O 1.0
~98 " 11; ]80 581000 1'3.900 ".t 'r'1'. ll7Q ,,9a 11,'" J.,6
a80 ,a 11:1 ,~ 541,000 1:1000 39.0' ]:4100 1110 9.79 ill., l~"'a
~!I' as t.2 "a, U6000 1:&800 38,7 :19900 1·1;90 9,'& 11.1, a :t.14
254, )50 )2 '!li!i ,I\. \81000 1i~OO' ,S" aa900 Ul0 8,.4to 9,.8a 'I.aIi
;,]) as 1.a :197 111,"000 96:Il10' ,80 ii, .aoooo 11'" ,8,al 9,.- t.09
0117 25 'Ia an '96000 8810, ',7.8 11900 toao ,8,03, 9." 'Q.97~
:iI02 aa :Ia '57 ]6GoOo 1990' ',7,.', 1,5700 899 '7;8" "Ih '0.'"
1:'1 ao U! all, "5000 7~' '7.11. 1.41,. 817 7,67 9.30 ,0.771 6,
1180 :t8 'la :.,0 ,ilOOOO 68. l6.7 ~:a900 :7l' 7.,49 \1'.18 '0 ,'!!,OCl ,
~70 t6 ai' d4!ooo 6laD "6,, 1i1~ 65' 7,as 9'"Ol o,6aa " ,
sa
It! ~~ ,SO " 1.0 nl ],,000 9780 ,' .• 1 a5000 1,,0 8,.:57 10',1 11." I
a,III, ,a 1,0 :198 ,Hooo 9090 ,",.0 aa90Q 1) to 8,17 10,0 ... ~ III,
21.:2, d 1.0 370 l:a6000 8\1.,60 '~,.7' ~ 'Uw 8.,60 ':: loU I I
'196 2, 10 150 :a98000 7''''' ,.II" 111900 '10ao 1.4, 9. ','09 I I
diD a, 1.0 :1)0 169000, 67,0 ,t",a U700 899 s"as '.,67 0,96; I ,
, I
177 '00 I ,,' 10, ., HOooo 6510 "",0 11,00 7:10 7.01 8,l~ 0.9)1 I I
:16) aa:, 10' ao8 a,36OCG 5900 ]'),1 99,10 660 1 ~,91 8._ 'G,B,a, 8 1
,
""" ::1 10' 196 119000 ~ ".4 toi.O 60([1 1 6.78 8.11. ,o.~:J(I , I
1., 10' 1M. aolKIOO !JQ6Q :U ,t, 8110 !JtO I 6.6) '.01 O.67~ , I
1,,6 161 10 i1l 18.5000 -",0 '.11,.7 7.avlo UO I 6;,," 1.'9 o~6Oil , I
117 I 14 10' 161 :t68000 1;100 "t'" 61· to '10 6"a, 7," O.,I! "
, 1
, '~ y
, r: VIG'AS SOLDADAS I
H M-.~ _·-x SER'IE liN:
.. ~ P'rop,iedades p,ara I. di:sefilOI
e
~
8
8.:signQcI6n Oi menslonnl Seccidn tota,I
Area Eje ,X- X Et. y~ y FI.e •• 6n ~
IN HX1P9so, B e t. I W I. W I . .
A, II. I't ~
em Kkgl!1In mm ImIn "'" cmZ em" eml e,m em' c,mI em em em "'IT!
IN 7012.'2 )50 H 8 295 :286000 8220 ,,)1,2 UOOO 1,-,0 '9,ao to.} t.U 8,
,~i'1!6 J2 8 275 :26"1000 7,640 ,:u;~, 2~9OC,lI 1110 9.12 10,2 1,,60 8
19l,o ,28 8 :zlt8 :2:"9000 6.8)0 ,)1,:1 2OQQO U'aO 8,99 10,,1 1,110 8,
178 :25 8 227 ~1,e:OOO 6220 Jl,O 179C1O 1,020 8,87 10,,0 1,~, 8
:162 ,2;2 8 2.06 1196000 51600 )0,8 157'00 898 8.7,) 9,,92 1,,10 8
15i) 3,00' 25 8 202 189000 5/tl0 JO,6 lUOO 7!1O 7',ft6 8"," 1,,'07' 8
1"'5 2,2 8: :liB,. 171,000 "870 3,0.11 9'900 660 7," 8'i'" Oi'~' 8
'l)6 20 8, :173 158000 ""0 :J:O;2 9000 600 7.22 8;)6 0;8.57 6,
'126 18 8, :1161 iit!iQQQ '*15() 3:0,0 8,100 ,r.c 7109 a'la7 0;,'77'1 6
'117' 16 8, :I/t9 U,2000 nSo ~9,7 7aoo ~80 6,.91" 8,17 0,,68;6 6
'i-Oll 'It. 8, 113,8 119000 J400 29'. Ii. 6"00' 420 "~16 8,05, Q',600, 6
II'i 6~1l:I::1,84· )00 32 8 2),5 165000' 55110 ::'!I!).5 1,41foo 960 1.,83, 8,86, ':11,60 8
166 28 8 2ig ::1,.,.8000' ''r9tto ::1:1).5 1,2fiOO' at.<> 7,1:3 8,,75 1I;1to 8
1:;:2 25 8 19''* 1':5000 45:110 26"it U100 750 7.,62 8.66 '1!,25 a
i.39 22 8 176 122000 4060 :a6", 9900 660 7,,119 8.56 1,10 8
129 20 8 1,6., 11,000' 3760 26,,1 9000 600 7.'9 B,1tS 1,00 6
1211 250 22 B 15.10 10,000, )~5Q a5", 9 5730' \59' 6,,09 1.06 0,9"1'7 8
n4 20 8 1,*" '9'5801)' 3190 25,;7' 5210 "17 6,,00 7,00 0,8,3', 6
106, ~8 8 135 88200' 'W'to 25.5 "690 Yl5 5"8,, 6,9'2 0,750 6
'98,5 lI6 B 125 80~'1 2,680 25.3 h70 ),}4 5,,77 6,8): '0,667 6
90',9 jilt 8 u,6 n600 ~,"'20 2:,,0 3:650 2,2 5,6t 6,n 0,,8) 6
8" " :11'3 8 1.06 61,600 :a,115Q 2ft,7' :u.,o 25Q 5,"'3 6,60- '0,.500 5
IN 50'.1:1,82 350 ~l8 8 232 U5lOOO ~610 22,3 20000 n/to 9,.'0' 10.11 1'196 ,8
166 2,5 8 21'1 i()5iQ()Q 1!t200 Z2,3 '1'1'900 1020 9.20' 10" 1,.75 ,
1,50 2:2 8 190 9 I.MJ 00 3770 22,3 1.5700 ,898 9,,09 1Q~g i,.54 8,
1)2 3'001 22 8 1,68 8t,8:oo )270 22,0 9900 '660 '7167 8,10 1,.'2 8,
12) 20 8 151 75600 10),0 22,0' 9('!00 ,600 7.58 ,8.,62 1.20 6
u~ 18 8 il.t., 69/klo 2180 2;1,9 8100 540 7,1t? ,8,,54 1,,08 6
lQ5 16 8 I)Ji 6),101) 2520 2,1;7 '1,2.00 ,1;.80 7.35 ,8,,1;., 0.960 6
99,8 250 18 8 12.7 59000 2)60 21,5 '-6,90 )75 '6,07 7,,0.51 0,,900 6,
92,2 16 8 1.17 5)700 2150 21,41 It. 1170 Jl) 5,96 '6,,97 0,,800' 6,
0;'.6 1~ 8 108 ~81too :119,0 21,2 )6,50 292 5,82 ,6,,87 0,·100' 6
77.0 12 8 98,1 4;i!9QQ 1!7g0 20,9 )1l3!) :11,:;.0 5,6" 6.75: 0,.600 , 17

VIGAS SOtDAD,AS

I

SER'IE IN Propiedades, pare el diseiio

D"esignacion I 'Secci6n
IOi mension.s I lotol
Ej. Fle'!!ie,n I
Area X-X Ej. y-y SOlei
IN HXPe'so B e t
A W I W 10 It Smf.,
em!! kgflm mm nn mm c:m'2 em' em' em c:m,I, em! e:1III1 em em lINn
IN '~'x157 300 :281 8 :200 19000 ,,10 219,9 1~600 8,~, iI.,'" 8,.99 11,87 8
1.r., 25 8 1,8a: 12100 ,,200 t'9.9' UJOO 1'50' 7'.86 8;89 1,67 8
129 ,22 8 16.\ 6,5000 2890 1'9.' 9900 660 1'.76 8,,18 1.,417 8
1,;10 ao 8 IS) 6Ql00 2610 1',,8 9000 600 1',168 8,.7'1 103) 6
In 250 22 8 n2 ,'*900 v..1.0 19.'6 ,5nO it"S 6.,1t 7',27 1.22 8,
10lt ao 8 0) 50900' 2260 19.,6 '210 10111 6,26 7.20 'Ii 'I 'UI 6,
96,6 18 8 12, ~67OQ' aoSO 19.5 4690 "n 6,17 7,11, 11;00 ,6
89',. 16 8 113 1,2600, 1,890 19.,''* ,/a:170 '3J 6,06 7'.0~ 0,;889 16
8a" 200' 18 8 10:5 'S]OO' 1700 19.,1 2,WO z;.o ,. ,'78 "lti3 O.8M (;
76,.5 16 8 9?,,1lt '!KJOO 1,60 19,,0 2,11j(), :u'* 1,.68 ",,6 0.111 s
1,0", 111 8 89',,8 31600 11«'10' 18,,8 1870, 187 !ti,,6 5.,1t'7 0.622 6
64",* 12 8 82,;~ 28,ZOO 11250' 18;" 1600 160 '-,"2 ",6 o"j" ,
II'! iIo:d<lio )00 25 8 1.78, '5700 :;!,18Q, 11,.7 111,00 750 7,,95 8.99 i ,8'7 8
1:26 22 8, t60 .50200 ~51!€I1 1,7.7 9900 660 7,85 8,,88 1,6, 8
H1 2Q 6, 11,02 "*,5700 :2280 18,0 9000 600 1,97 8.88 1,50 (;
109 25t1 22 8, 1,8 ltiiUQQ .21,:20 i7,' '130 458 ,6,IoJ 7.,6 1,,37 8
",5 20 ,6 122 38500 19:10 1'7,8 ,,210 4017 ,6,51;0 7,.36 1,,,2, 6
87,8 1,8 6 Hili! ",,00 1,760 17.8 "'90 31., ,6,41 7,,29 1,,12 6
80,1 16 6 t02 ,,2000 1600 17.7 '*110 JJJ 'hl9 7,22 1,,00 6,
7)," 200 is 6 9'J18 28100 1,*,'0 11,5 I zklo alto 5,06 ',78 Ot'900 6
67.6 16 6 86,,1 26100 1300 1'7."'*, 2,",0 213 10.98 5.7.2 0,,800 ,
6!.,,5 :lift 6 78,3 2,400' u.',o l'7,J 1810 187 It,B8 5.''* 0,700 6-
"". 112 6 70.6 20700, 1040 '~7.1 1600 160 ",,,6 5.56 0,600 ,
49',' 110 6 62,8 180001 898 l!6,9' 13)0 t" 1,;,61 5," O,s;oo ,
IN 35xl,37' 300 25 8 174 1,r,1SOO 2370 15.'* U)OO 150' 8.,0f;; 9,:11 2,1'* 8
:1:23 22 8 1S'6 '7'500 21~ 1'.5 '9'900' 660 7.95 9',00 1,89 8
109 2Q (I 139 ,"200 1'50 15.7 '9000 600 8,,06 8,.98 '1,,71 6
106 250 22 8 ill. 31500 1800 1"", '730 45,8 6", 7',,"'6 ~.'7 8
93:.1 20 6 119' 28700 161tO 15.6 5al0 h7 6,6, 7',45 1,~, 6
8",10 i8 6 109' :a,Moo 11510' 15,6 ""91) 175 ,6,,5'6 7;,8 t,a9 ,
77;,8 16 6, 99'.,11 :&)!JOO tJ70' 15,5 1,,110 3JJ. ,6,40'9 7.,0 1.,14 ,
7'1,;, :200 ,till " '90,,8, 2:1400 n20 15,,'- 2k1O 21to .5. d, 5,86 1,,0, 6
65,2 116 6 8",.1 1.9.500 1111,1) 1~5',3 21130 2,1) ,,07 5,79 0,'91" 6
"9,1 1>" 6 751,' 17500 999 15:,,2, 1810 187 4,9S ',12 0,,800 6
51,0 12 6 671' 1..510.00 8S, 115;.:1., '11600 160 ",81 ','3 0.686 5
"'6,9 1'0 6 ".8 13/0,00 7,63, 1"~9 030 1)3 ,*,,72 "" '0,',11 !J 18

y
'VII G A S SOL DA OA :S I
H SER IE I N
Propi,edades l d . n
Ipa ra e Ise 0
B
DUlglIIQcl,on I See:,;iOn tOita,1

I Area. Ej,. x- X • 't- V FI.xi6n
IN HxPeso I
A I W I W' IQ It
cmllkgf/m emZ ,cfttli eml em em' ~mJ em C~ em mm
lJiIl )1I):d,O~ 250 aa, 8 '1)0 22,1iOO1 1"'90 1.hl 5730 "'58 6.6" 7i,,58 1.8) 8
'90,1 I ::110 , 'u)6 aQ5J(KI1 '1370 13,3 !i~10' 417 6,7'1 7 • .56 :Il.,'6? 6
8, ,:!i ll. 6, 106 1.88001 1260 1,.) 10'90 '75 6.'.6 '1,,4.8 :Ii.,JO 6
7"", I 1.' 6, 96,1 17100' 1V.0 13,] "110' )'J 6;5,9 '1,40 :Il •. 3J 6
69;0' ~ 18 6, 87,8 1.53100 1020 13,2 2!iiOOi 2l6O '1:23 5,," 1.,20' 6
,62,9 f:I~, 6, 80, :a 13900' 935 13,:11. 2130' 213 '.16 "S8 :11,01 6
56,8 l.iII 6, 'l2.' 12500' In 1j .1 j!:87'O f81 5.08 5,,81. 0',9" ,
.50,7 1~. 6, 61t.6 1::1:'000' 7J~ 1),1 1i6001 "60 ,. ;'9,8 ',,72 0,.,,800 5
Itlt.6 10 6 56,8 9510 6)4 UI,9 11,,0 ::1:", '* ,8" 5,6a 0.,667 ,
4111. ,J 15(1' 12. 6 52.6 85:1.0' '68 12,7 675' 90.1 "S8 t,; ,,:22 01" ,
3:6,1 10' 6 ;,,;'(~,8 71t.t.O' "910: 12,6 56) 75"t "It? .", ,1'" 0'1 ,
)2,2 8 6 101,10 6260, 1;,:1.7 UtI.! ·""'11 6(hi 3.H "'.,Oi 0.; ,
JfI 2Ss. '72. 'i' 300' :2.0' 6, 92,6 :tuOQ, 886 11),9 2670' i116? 5,31 6!,14 :Il,GO 6
66,,6 18 6, 84,8 10200 8'116 11,0 aJeooI 2(00 '.32 6,,06 :!;,&.4 6
60.,5 16, 6, "n';:!! 9290 7'"" 1:1 .. ,'0 2130 21' ,;:3,6 5,,99 21.,28 6
51,t.1j 14 (; ",) 8J·.5~) 668 11.,10 ::11870 187' ';19 5i.9'l :11 . .,1.2 6
~'t6 ta , "',' 7280 58l 11,,m :11600' 160 ',19 ',,86 0'.960 ,:
lt3.ii; 150' 14 6 55:,) 6flOC 5U 10,8 788 105 ),17 "."" 0.,,840 6
3,7',,1 "f2 , "'7,3 558l) ·It"" 10,9 615 90,,,0 '.18 ""1:.35 0,720 :5
J,g~6 10 :5 Til ,5 UJo )86 10,8 ") 7.5",0 J,68 I "';,:11,7 0.,600 ,
27,,1 100' n s '5,.) )880 .Hl 1.0.' 200 4,0,,'0 2,38 2iSt. 1)",*80 :5
~~t7 :U) , .)1" '3 go 211 1.0,\ I 167 .JJ ,,'" 2,,0 2,,77 0.'*00 5
2:1·.7 8 5 27,7 2880 230 to, :l t.3t" 26",'7 ~,:20 ;,"li69 01J~1) S
18,,8 6. s ~J ,9 ~3SO lee 9',91 1QI) "1;0,0 2,0'5 2·,58 0, zitO If
b acb: ,a,,1 1.50 '118 6 6) 1.8 11110 , ·'-,71 8,59 lOtO 1.15: "198 "'i'" 1.':5 6
I
".,.6 ~~6 6 !is;:Il "'10 '*.)1 8,61 900 120 ),,94 ".;'7 1.2.0· 6
It 11 1,1 11'" 6 52,') )890 )89 8,6) 788 lOS; ;J,,88 !'II ,5<1 1.0, 6
3,',,2 U 5 '''',,8 ''''10 J~1 8,71 67S 90,,0 ).,88 ".,"'5 '0,900 :5
30,6 :i:o. S 39,1) ~9S0 ~95 e.?!) 563 1,5,,0 J,SO ft,,'? 0,750 ,
~5t7 100 n '5 .n,s ~.3SO g35 ~!'''''7 ;aoo 1j,(J, ,0 ~·;1t7 2.92 0,600 5
22,,8 5 29~O 20.50 205 6.h I 16'1 n .ft 2 ,!to 2,85 '0,500 5
19,.8 8 5. ::1::5,,::1< 1731) 11) 8;)0. 13" ~6,1 2,;1(1 2,17 0.,4.00 5
1Ii.8 6 5 21.% 1·!tl0 141 8, :11 1.00 .00'iO IlL; '16 2,67 10,)00 ~
1, ,8 5 '" 17;,6 u80 1'18 8,19 8) 16,1 2,18 2;66 0,25<) " ]9

I

VIGAS SOlDADAS SERlE 'I P 'Pro,piedade:s, par'Q ,e,l diseno

Desl"MckSn Dlme,Mi'Oftes, Secd6n to 10.11
,A reo &:.11. X,-X IEj,a V-I Flexion I!Sokj
IPHIPeS,o B e t ,I " .
A I W II I, W II i'G lit ~
em x, 11I,I/,n; 'mm rnm 'nun ern' em' ,emi' 1:'"" cm4 cml 't,m em em mIIn'
IP '.0Ds,,8l '100 Ito 1,8 "6, 85,5(100 171,00 "1,9 ~~100 211;0, '.3,a '1!I,Z 1.60 10
,51 " 1,8 "7 71)000 15:SOO h,6 ,?,/WO, '21870 ",I. 1.1,0 1,;~ 8,
nl la, 18 "24 723000 '1\500 11.1;, ,"'aoo, 1710 ,8.97 i,O'., l,a8 :8
,0, Z8 i8 3'~ 655000 :13100' ito. 8, 29900 1500 8,71 1.0",1 1,:112 81
,08 '50 )21 1,8 392 ,,0\8000 1'000 , 1,0,.6 iZ2900 1110 1,6it ',40, i ,1,2, a
as7 28 18 ,)'6 ,89000 11800 ,~,,1. ~IOO 11.50 7 • .ia:o 9.aa' (1',,'980 8
:m~ M 18 34.,(1, ''',000 1,0900 ':9,7 ~'1,goo 1020 7,19 9~,O7' 0.875 8
a~6 22 18 la6, '-'9000' 9990 ",1 :1,800 9011. 6,,'5 8.88 0.170 8
2ft6 :20 :is 31' "69000 9,'80 ,e,7 1"'00' ,819 '6,77 8.7" 0,700 6
IP 9OS:,," MIO ,~ 1,6 It!U ,66'6O()Il) 1,~800 ,0,. ,"'21700 :2.UO' 9,7) '11.4, 1.,78 10
,,2t. J5 t6 ''''11' 600000 1,,00 ,8,,1 37400 1810 ".521 u,a I 1,56, 8
,06 U 16 .)90 ,60000 n~,oo '7.9' ,1.2.00 1710 9,;,,6 11"i ".,"'2 ,8
28a a8 1.6 )59' 506000 11200 '7.5 ~,9900 1,,.,9Q 9,,12 10,,9 l'Fg~ 8
28'1 )SO 32 16 ;)5S 50000Q' 111100 ,,.i ;" ag,9QO t,,.~Q 81,00 9"6,, 1;2'" 8
a60 as u:i ,)1, ",,(100 10:100 l7'.'O 20000 t~40· '1.78 9.~1 t ,09 8
:a," :2' 116 ) 'tit 1;,17000 9270 16,,6 17'900' :'020 7.5'9 9.32 0'.97:2 8,
1~8 ,22:, Hi 291 )80000 ,8.60, ,6,,2 15800 900 7 .• )6 9';16, 0,;,856 8
ad 20 26 a7'8 J,6000 7910' )',8, ~")OO 818 7118 9'1,0) 0.778 6
iD1 .. e, 16 a64 .),)1000 '1)60 15." 'l29OO , 731 6,9'8 ,8't88 0.1'00 6
I,P 80x3'7' 350 35 1,'" 3'7 ~4000 10200 )4"i 25000 ,,,,0, a "ft, 9,951 1.5.3 8
2157 )2 Iii 32',1" ::J71000 9,.,0 ,".0 :22,900, 010 ,6.,6 9,35 jI"foo 8
a;6 28 ~lt )00 ,1diIOOO 8510 3).,7 IQOOO I1ftQ 8,;'1['7 9',,"0 1,22 ,8
2~ ~S; 11,1 280 ,"12000 7800 )),,4 217900 {O':;1O 7.99 '.,57 1,0'9 8
201,1 a2 lit a60 28'-000 ',1'090 ",.,0 "'700 8,99 7,7'8 ., • It:;, 0'.'962 e
200 300 g" I,!., 2.55 27'5000 6860 ,a,,8 IIJOO '1!i:l 6,65: 8,110 0",)8 8
t8? :32 lit 23,8, 2,5000(1 6260- )2.1i 99:ao' 6611 ,6.'" 7.961 0,.825 8
178 20' :!It. :;:26 :2jiWOO 5Sito ,2,:11 9020 601 6,,)1 7,,86 0.7,0 6
1,69 18, 1,1,1 'Ii 5 2:t!1000 5",]0 ,1,,8 8'120 511t 6,115 7.,n (),6'7S 6
160 1,6 tit ~ :woooo ,5010 ;):lI,\ 7220 1t81 5,96 7." 0,;60( (. 20

SERlE IP

I

'VIGAS SOLDADAS

'B
D •• igno,ti6,.. 0, S,ecc: .... to tall

Area 1Il,- X lie y,- 'f Flel16n
B A I W' I W Ii .
I.
C"',liIliIlgf 1m C:!I111~~ em' eM' em em' em em
IP 701352, )50 I " 12. 3,:211 a96OOi!) •• 60 30,,' 11,')0 1.8" to.1 1.15 •
a,6 ]a 13 lGO' a'76000 ,880 ,)0.' 1,10' 1,;7) tO,1 1~60' II
2t, all U In auooo '090 10,,1, 11,4.0, at" 9,tII 1,0\0' s
199 Q 12 25" a~1000 6~80 29.9 iOao' ,8.h 9,aa l.aS 8
18, 22 12 :all _5000 5860 ,a9.7 ,,, ',h 9.6, 'i,:fIO 81 I
119 joo a5 t:a a:aB I I98OiJO ,'610 :a"." 1U_ 7'" 1.0" .. ,. '1,07 8: I
I
1,6, 2a 1,:2 au 180000 ,~,'111tO a".,2 99iO 661 '.86 I~at 0 ..... ' , 8
U6 au la 199 t68000' 41,790 a"o 9010 60, '1,13 1.la 0,1,51' ,
1,tt7 18: n. 1,86 't55«1O U,)O 018,1' 81'10 'Ill , 6,,51' It,OI 0,,711 ..
US 't,' 12, 176, lttaooo' ~ a,8,tt, 121,0 '81 6,;," 1,H, 0",616, 6
129 I ~,~ 1:1: 16, 1,119800' )6!JO 18,;0 ,~Uo ':11 6.'1," 7.7~' 0,,100 6
D 6OUOI ,00 )2, n 256 I7QOOO 5680 a,.8 tiiaoo, 96:1 7t,o 8.'1'a, t.601 ,
tl" :28 11,2 tiI,)l n~ '1:10 2.'.7 s2fioo 84;1 I 7," Ii"' 1.410 •
170 a, I 'Ii2 al6 :1'''000 "'90' a:,., 11)00 "U1 7,n I.', I.a, I
t" ~a 12 199 J2'7000 r.25O 1'.1 99tO ,6,'11 7t- 8,,6 t,tD ,II
14117' ao 12 117 :111'9000 ,"50 a"a niQ <601 6.96 I 1,17 i,'OO' ,
, I
1)9 150 U Uli 177 109000 16Aio :a'.8 57110 ~" '.70 6,111 0,917 I I
I
13:11 ao i~ 1,67 10:2000 "90 ,a~.7 5tao ~'II1' ,'.59 6.7" 0.1), "
121\ 18 1~ I '158 '''''Il00 I ,'iElto :2i11.' '700 )7,6 5.M ',"70 0",0 ,
1.16 16 sa d8 86600 :.890 ~.::a ~t1O ,," "" 6.;,'9' 0.667 ,
109, 14 1:1 09 "88001 26,]0 a",8 "JO a92 5,1, 6.416 0,,'" ,
,usIa, ,,0 I p, 10' fl:W 1,17000' r.66o ~,G aoooo ltV ,.tl 10",' t,,, I
17) 215 to 220 106000 ilt260 aa,o 'l7900' 10:10 ,'.at to'.a 11.75 I
In :22;, '10 aoo ""'JOO )810' In.9 15100' Itt 8._ tO.1 I;" •
1)'9 ,'00 :aa 10 :Ii'78 B,,:r.GO ",0, 1t.7' , 9900 660, I '7,,4117 ,8;61 1:,,]1 •
:00 20 to i'6t. 77,00 '090 21~6 CJiOOO ,600 7,,:6 8.,:, 1,.10 6
121, 18 10' 1541, 71,100 aBifiO 111." 8100 .560 7.,M I." , l~,QI "
na 16 10 'j,-., "800 ano ;:1'1" 7- Uo , 7.10 1,,41 0.960 6
107' 250 18 10 U6 60600 a4lao ;201,1 -\690 37' 'I" 6." 0,900 (I
"t5 1,6 :110 127 5~ l:aiO ." tt,1I70 ",r. ,.7' 60H 0'.100 , ,
, I
,a,O 14 10 ttl !SOlO!) aooo ao,7 ,650 la,a ,~- 6"" 6
84,5 12 :l!O I,DB 441,700 , 1790 ao.' :UlO 3,,., ,." 6.6. , I 21

COLUMNAS SOLDA.DAS

I

SERlE. HN

0,,19n(l.l;lo.n Dimension., S.eccicSn tot,al,
,
Area IEj .. X~X 1E,j. y~ y Fleli6n Sold
HN HXIP:eso B e I t
A I W I W 10 lit Smn
em.ldl.g f,/In mm 1'IWi, IMi cm~ t,m' em' ern C'IIn' em' en 'cm em, INI'I
HI ,0:."6,2 500 ,50 22 588 :266000 10600 ,21,] JOWOO ~170 il.] n,', 5,00 lQ
,80 40 20 48", :224:000 8980 2·:1,5 .83400 l330 13,,1 15,.2 !!tooo 10
,"'6 " 'j,a 11;,:27 :20'11'11)00 SOfia, 2.1,1 12900 :a920 Uti 1~."O '.50' 8
'06 lZ ''16 390 187000 7"60' a,1,9 ,66700 a670 1",,1 1',.9 '.20 :8
269 ,208 14 ,42 166000 66~' 11,2,0 ",lOO :~310 1],1 "",,8 a.80 8
2'" :25 it4 )1, 152000 60:2'0'1 22,0 '2100 :208Q 12,9 lilt 6 ~,50' ,8
32' 22 114 28. '1)7000 ,,,,io, 22,0 ~,800 18]0 12.7 i,:, a,aG' 8
208 :00 114 ~" 127000 5060' 2.1.9 '''1700 1670 12 .• 6 1'*., 2,,00' ,6
192 18 14 24, 11WlOO !lt650' 2.1,8 ,]7,500 1500 '1.2,,11;. U,,2 'iii ,110, ,6
177 16 '14 226 106000 "2)0' 2.1,6 ",,00 1330 12,,2 1'1.'11) '~.6Q' ,6
:IiIH ",z:,:h, "50 It:O 20 4.n 160000 n~' 19,a 60800 .2700 I,'! ,8 13.9 41,,00' 10'
,,01 " 13 ,,8) ll1M1oo 6\10' 19." ')~ 2J3,60 11,.8 1., ,.7 l,!iO' 8
a7' ,2 16 ",0 IJ~ ,.,to, 19.6 .,8600 at60 11·.8 1),6 3.30' II
z'u a8 14 301 1':119000 '3101 19.1 "2:iOO' 18'90 1:11;8 1", ~,801 ,II
2'1" 2, 121 ,27' 101000 U'10 19.9 38000 16'90 :if .8 13.) 2,50' 8
19;" 22 f2 2it7 97~ 4.,"0 19t9 ,Ut.oo 1"'90 11,6 1, .2 2,20 8
t60 20 12 '229 9OaCIO 410':110 19.8 "o~, 1,'.50 n.' 1'" :11 ~"oo 6,
166 18 I.~ 212 82700 ,680 19.8 21,,00 1.200 11.'" 1,2.9 1 •. 110 6,
1,. 16 12 19'" 7,100 "ItO 19.7 "3,00 1,0lI0 u,a 12.,8 2,60 1&
21" 1. 12 111 6-1400 '000 19.5 auoo 9" u.o 1a,6 1;,~ 6,
HN IIOz'O'l IlOo Ito aD .3e .. 1:10000 .~"80 16'19 "a1OO' 1I1JO 10'., 1,2., • "OIl) '~Q
:266 '5 18 ,3)9 '98900 ~'SO 17 .. Ji 37300 181'0 t(ll'.5 1,2,3 , i.:SO 8
:alt, ,2, 16 I ,10', '91,900 ~600 11·,1 ",100 17110 to'.5 2,,2,2 I ,.ao 8·
2111 roI8 ttt a7a, 8zitoo 4ulO 1,7,' 019900 1"90 "h,' l'lI,O I 2,,80 8
290 a" sa a."~ '''''700 ,)140 17.6 26,100 1,,0 to'.' u!Q ;:ill,'" 8
17'2 221 12 219' '67500 ,"70 1,1.6 2,!IOO 1'11,0 t(jI"'!. U.8 a.ao 8·
160 :aD 12 20, ,62500 ".uo 17.' 21'00 10'70 10,.2. 11.7 2.00 6
141 218, 13 US 51Il;00 2810 11,' 'f!9300 960 to'.l 11,6 1,.10 6
I." '116 12 I 17~ naoo 2610 11 .... 'f! jI"100 8,,, IN!)6 tI," 1,(;0 6
Ul 'f!4 12 1'7 "6900 iUW 11.3 1l~9i\'iO 7"1 9,.71 11.' 1,40 6
I 22

y
COLUIM N,AS SOLD,ADAS
SERlE H N I
Propi eda d es pare el dliseno
,.
B
Dimern.iol'lll<'5 Se,ccion to'tal
Area lEI'· I-X Ej. y~y IFleli:ol'll
HXPeso e e t I W I
A W ia it
m'm cm2 cm4 cml em ,em' cmi em elm ell'lll, mm
"z2) 2 )50 35 18, ,395 611,,'00 J610 1~ .,8 :2,5000 :11",0 '9.20 10'.9 ) ,,50 e
212 )2 Ui, :270 5"'900 )1,'0 t4.'9 22900 Ul0' 9',21 1,00.,8 J,20 8
186 a8 1,"- 2)7 SHOO ]080 15.1 20000 ~11tO' 9,19 10,7' 2,.80 ,8
166 25 1.2, 21t, "9000 2800 15,2 1'7900 '1020 9.2(1 10.6 2,.50 ,B:
150 22 12 1191 ,,.4,J00, 2,,0 15,2 '15700 899 9.08 10;'" 2.,20 8
13'* 20 10 'S71 '10600, ~'20 1, ,le, '11.)00 lUi' 9.1ft 10,Ia 2,00 6,
12~ 18 10 t57' )7300' 21)0 1514 12900 7'J5- 9;011 iO,' 1,80 6,
1:13 16 1'0 '1"4, "900 1'9'itO '15,4- u400 ,65' 8.9'2 1'0.:2, 1,60 (0
102 1" so '1.30 3:0500' 17 itO 15,,3 10000 57'~ 8,77 10,0 1,,*0 ,
91., 12 t'l) li.7 26900 1,110 1,,2 8,,80 '-90 8,S8 9188 1;20 ,
)o,z'IBo, '00 32: 16 2l0' )6Il00 24,0 li2,.6 141tOO, 961 7.9:0'1 9.(./6 l,20 8
15' 28, 1'1. 202 32900 21190 12,8 1.2,600' Btoo 7.90 ';29 2.80 8
lU 25, 12 1,80 30000 2:000 :112,9 1000' 750 7.91 9.1'9 2,50 8
1128 22, 12 16,) a7200 18~ 11,2,9 9900 660 7,,80 '9,.,05 2,,20 8
115 30' 10 1.46 2:SOOO 16'70 ll.1 9000 600 7,,8' 9'.00 2:,100 6
]J06 1,8 10 fl" 2:JOOO 15r.o 1) 11, 8:1,00 !ir.o 7',,76 8,90 1,80 6
92,,~ 16 8 U7 20700 U80, 1J .,' 1200 ~e:o 7,.8, 8,,86, 1,60 6
8,.,0, tit 8, 106 118500 :1121tO, tJ ,iii 6100 "20' 7'.1,2 8,'15 :II ,ItO, 6
'7) ., 12 8 9"',11 116,00 ':11090' 1] ,2 51too 3,60, 1,58 8,,62 11,20' ,
"".7 ~I) 8 82.11 :i!~l00' 939 13tl "500 ,00 7.)9 8 "lUI ~ ,00' .5
:l5z1Ji 250 28 1~ Jl67 18200' 1\60 ll),,~ '7)00 ,a !It 6.,611 7,,2 2,80 8
117 25 12 1."9' 1,6700 IJJO 1.0,6, 'S,10 52:1 6;,61 7.81 :!I •. 50 "
106 aa 12 :tJ5 15200 122() '1..0,6 '7)0 ''''9 6",2 7.,6'7 2;:20 s
95,0 ao 10 121 1,1MlOO' 1120 1.0,,8 '210 417 6,':6 7',,62 2,00 6
87," 1,8 1.0 111- 1)000 tOW! 1.0,,8 "690 175 6,%,9 7.52 1,80 (;
76,5 1,6 I 8 '97," 11100 '9Jll 1.0,., 4,1,'70 '" 6 ,,5io 7,,4'7 1.60 &;
68,9 1. 8 87.,8 10500 8" 10,9 3650 292 6,45 7,,37 1,,40 ,6
'7.7 U 6 7',,6 9010 726 11,1 ;)1,0 I!I(J 6.5i1l! 7.)' 1.au s
50.'1: 10 I) 6, ,,8, 781.0 62, 11,1 2600' 208 6,'9 7.ar!! j"OO ,5:
112;/1 8, 6 ,5:~.O 6500 520 'H,O 2080 '167 6.21 7;08 0,800, "
ms 90,,) 200 25, :11'0 U5 7990 799' 8.)4 )))0' 3D 5",,8 6,"",6 a,,50 8
811,) 22, 110 till" 1.)20 7"~ 8,%1 2930 29' ,',.),2 6,,, ,2;,20 8
15,,"* ~, 10 96,0' 6850 68" 8,IIi5 2670 a67 :;,27 6.a<l. 2,,00 ,
69,,;" 18 :110 88,,. 6350 6,)" 8.1,17 2400 2~ '",a1 6,l, i,80 6
60.,8 16 8 ?7,~ 5750 57", ,8,61 :1130 21), ".2S: 6,0' 1,00' Iii
,1,0.,8 11111 8: 69.8 5190 I 519 ,8.63 1870 i87 ,.17 'tOO 1;'*0 6
'6,,0 'n 6 ,8;6 ,.,,20 '*.52 8;,19 1600 160 ',23 5." l,ZO' ,
J9'., m,g 6 SO,8 J.9OQ 3090 8;,77' 1,J'0 II") 5,1.2, 5,,8'* 11.,00 5
)),8 8: ,6 ttl ;0 ,:260 ",26 8,:7'1 1010 107 ~;'98 5,72 0,800 :5 23

B
PERFILES T y ,t'
~ SOLDADOS 5 I
I 'I
X- - 1-= ''_-~ -X-
H
Propiedades para el diseno t

y
Designoci6n Dtmensianes Secci6n total
Area Ejt' X-X Eje y-y
T HJCPeso B e t
A I W I Y I W I
em..kgf!m mm mm mm em2 em' em) cm em em' emJ cm
T a5 .108 )50 a8 18 1)8 6140 )07 6,67 5,02 10000 572 8.53
100 25 18 128 6080 )07 6,89 5,21 8940 511 8,)6
92,7 22 18 118 5990 306 7,12 5,lt5 7870 4.50 8,16
87,t JOO 25 16 ttt 5)60 272 6,95 5,)0 ,6,0 )75 7,12
Bo,4 23 16 loa 5280 271 7.18 5.'5 It 960 ,,0 6,95
76,0 20 16 96.8 5210 270 7.'3 5,7' 4.510 )00 6,82
68,2 250 22 lit 86.9 ,.,60 :a)6 7,2-\ 5,69 2870 229 5.71t
6.t",5 aD lit 82,2 ".~ 2" 7,40 5.90 2610 209 5,6)
60,8 18 lit 17.' It-\ao 2)Ia 7," 6,llt 23:;0 188 '.51
'1'20 • SO,9 )00 25 16 10) 2790 171t 5,21 ),97 5630 '75 7,)9
71t,2 22 16 91t,5 2770 17ft 5.41 1t,11 It 950 no 7,21a
69,7 20 16 88,8 271iO 17'" 5,5ti It ,24 1t500 ,00 7.12
62,7 250 22 14 79,9 2390 152 5.')7 ",22 3870 229 5,99
59,0 ao lit 75,2 2)70 152 5,62 4," 2610 ,309 5,89
55.) 18 14 70.5 2)40 151 ',76 1t,52 2l5O 188 5,17
1t8,It 200 3D 12 61,6 2000 129 ',70 ",51 1)oIto 1) It 1t,66
"5,4 18 12 57,8 1970 129 5,841 It ,68 la<lO taD -41,56
lta,5 16 12 51t,1 19W 128 ,,98 It ,88 1070 107 It.'"
'1' 17,5. 68.6 )()() 22 lit 87." 1680 118 4,39 ),21t 1t950 ,';0 7,5)
".1 20 tit 81.7 1610 118 1t,5) ),)2 41500 )00 7,4r.:iI
59,6 18 14 76,0 1660 11.8 Ia,68 3,1ro.3 0\050 210 7,)0
5'" 250 20 12 68,6 1"*)0 101 41,56 ),37 a610 ao8 6,16
SO,l 18 12 6,,8 tit20 101 It,71 ),1t8 2)50 188 6,06
1t6,41 16 1.2 '9,1 1.00 1.01 41,87 ),6) ao8O 167 5,9Iro
ItO ,6 aoo 18 10 5t,7 1170 83,8 4,76 ),,6 ta<lO 120 ",82
37,6 16 to 47,9 1150 8),7 1t.91 ),70 1070 107 ",7a
)1t,6 llro 10 Ia/t,l 11)0 8),4 5,07 ),89 9'" 9) ,It \,60
T '5 lIr 51,5 250 aD 12 65,6 905 7 .... 1 ),71 2,78 2600 208 6.)0
It7,8 1.8 12 60,8 901 7 .... 2 3,85 2,85 2)-410 188 6,21
1ro4.,O 16 12 ,6,1 8,. 741,2 ',99 2,95 ao8o 167 6,10
)8,6 aoo 18 10 419,2 7ltS 61,6 3,89 2.91 1200 120 \,9Iro
),.6 16 10 4.,,\ 7)9 61,6 ",03 3,01 1070 t07 1r.,85
)2,7 IIro 10 41,6 71119 61,5 4,19 J.15 9)1t " ,4. \.741
27,) 150 16 8 ,41,7 582 1t9,0 ",10 3,12 It 50 60,1 l,60
25,0 lit 8 ,H,9 ,.,41 1t8,9 41,20\ ),a6 )9Iro 52,6 ),5a
22,8 12 8 29,0 562 Its,7 ",Ito ),It, )38 1t"l ),411
T 12,5S 38,) 200 18 12 1t8,8 502 50,It ).21 2,54 1 aDO lao '*,96
)5." 16 12 I, 5,1 "99 50,5 ),l' 2,61 1070 107 ",87
27.1t 1:50 26 1.0 )It,9 406 fel,6 "ltl 2,75 "'1 60,1 3,59
25.2 141 10 3Z,l ItO 1 '*1,6 ),5) 2,86 )9' 52,6 3.51
T to x 21,9 150 II" 8 27,9 175 21.7 2,51 1,9) ,,. 'a,5 ),76
19,7 12 6 25,0 174 21,8 2,610. 2,01 ))8 4,,0 3,.67 24

If I

I

PER FILE,S 'T

SOtOADOS

T

ID.,ig,nociO" S.eci6n lotol
'C'on,st'oAt .5 pandH fl •• O- torsional, Sold,.
T HlxlP,eS'o J C.
·0 '0 " J Smin
c'im.lIgf/m em oem em em' CIfI& 'INn,
T 25 I(so8 ~",.'~ U.',," 0.899 6,13 302 .670 8
~oo -,j,. iI)6 'ij", o,88a 6,a8 a:it8 68. B
92,,7 -!t ,35 'U,,? 0,861 "J;,,. 17't ,,80 8
81.,1 ~,!t .'0, '10,.7 o,e,8 7.07 189' iIt.\,5Q 8
80,,\ .,10 ," 10',," 0,8" 7.az 1'9' "50 ,I
'7,6,,0 ~"~7' lS"t O,lU6 1.", ttJ J010 '6
,68i,,2 -10,5' 10.1 0,802 7.88 us aaoo ,8
6~.,' -4,,;0 to,., 0.78, 1.'" 88,' "ao ,
60,8 -'.2' 100.7 0.762, 8,:1,0' 10'.' 1'1GO ,6
,. ao oX to,9 -:2:.72 '9,~' 0.9t1 II," 1,8,a ,610 8
.,"'",2 -.3 ,01, " .,51 0,900 ",9 'l)a 11760 8;
"'1:7 -",a' g,;,iO' 0,886 ',70' 1,06 1280 6
";g.'1 -J"U 8,'6", 1I),8n ,.~l ',06 11,670 8
59.,0 -J.J.' 8.&0 0,8," 5.,'3 811,0 U90 6
"ii' -3.,62 8.,a 0,8,6 ,," 66,1 n60 6
0408/. -J,,51 8.15 0.8U 6,a; ''I." 77~ ,
",.,,, -1,,18 8~H 0.7% 6.32, 41,.9 ,658 6
J;.:2, 5 -~,,08, 8,50 0,769 6.~~ ,8," ,"7' ,
:r t7'o" 68'1,6 -2,,14, 8 j 9'i' 0,9'1" ,.09 1.41,1 ;"0 8
M,l -:2.,2 '9,OD' 0".", J,l, "'iii 18w. ,
'9,,6 -2i,,, 9,0) O,9U ),,0' 7',': 1'W. 6,
.51." ~2i ".')Ij" 8.01 0,91,3. .,16 76,,1: 1010 6,
50.1 -2:",&. 8,1'0 01,,891 Ij, ,:a' ,e'la 15a 6
.~6",' ~2;,8, 8.18 0.,881 It.,,' ","".,8 668 6,
~,.'6 "2,.66 7.:27 0,,867 5.0'. "".' ,,1 ,
37,'6 -2,90 7,U 01 ,,8i'6 5 ,'Hi ]2!" 357 6
,';,6 ~l,,:l9 7~'6 0.,821 ,," 1"." ;18' 6
7 i5 :. .,1:., -'1,'78, 7,5,' 0,"'. a.75 ft..7 1000 ,
~1.8 -11,,9.5 7.,,6 0.", 2,S, ,6~7 7" 6,
4~iO -2i,15 7,60, O',,:ao 2,,6 "a,3 ,aa 6
]8,'6 -~~Oi 6.60 01,901' ',78 III,',' iOa Iii
",;'6 -:2: "at 6;68 0,,890 ,~87 ] l!h 0' '07 6,
l,~.,7' '8~,.,5 6,78 01,,86, ),,97 2,),,'~ 2'., 6
27' "J' .. 2.,):2 5,9'2 01,8417' , •. '9 la'I' ''.1.'7' 6,
2"10 ~;zi,56 6,08 O,lI:a, -',,63 t'6,,:a, '1'06 6,
a2.,,8 -:2,85 fi.:a6 01.191 ',,78 11,,11 S"O ,
~ la,.,. ,,8.l, -1,,64 6.1) 01,'38 -1,416 "",,6 '99 6
,)5! .. It -1,81 6,17 0.91'. 2,,'" ,t.",a, ,M 6
217'," -1.95 ',)2 0.,8~.6 ,," I •. ,' 14.0 6,
z"z -2.;1,6 '.'" 0,8'1. ",2 117,7 UO 6,
T 10 :IE 21", -l.a, <41,68 0.,,1 2,~5 115.,' 7,.8 6
1',,7 -1."1 111,7" 0,,1:31 1'114 '.'1 a, '!I'll, " 25

y l_e
I PllOTES SOlDADOS 'fs t
SERlE PH x-·- .f-·-X H
L. f-
Propiedades para et dls efio
y
8
-
Oesignacion DimensionK Seeeion total
Area Eje X- X Eje Y- Y Flexidn [Sold
PH HXPeso B e t W
A I I I W I 10 It Smr'l
cmxkgf/m mm rnm mm cmZ em' eml em etWo eml em em em mm
PH ~5x298 IMlO '2 32 )80 127000 5660 18.3 ,~2OO 1710 9,50 11.7 2,84 8
262 28 28 ,,4 11ltOoO 5070 18,5 29900 1500 9,46 11,5 2,49 8
235 25 25 300 10ltOoO "610 18,6 26700 1) ItO 9,44 11," 2,22 8
208 22 22 265 92900 41)0 18,7 23500 1180 9,41 11,3 1,96 8
190 20 20 242 85500 3800 18.8 21~ 1070 9,ItO 11,2 1,78 6
172 18 18 219,. 77900 ,460 18.9 19200 961 9.,8 11,2 1,60 6
153 16 16 195 70000 )110 19,0 17100 8,,* 9.,6 11,1 1,~2 6
PH ItOx206 350 25 25 262, 70500 ",0 16." 17900 1020 8,26 10,1 2.,19 8
182 22 22 2)2 63300 3170 16,5 15800 900 8,2) 9,97 1,92 8
166 :ao 20 212 581tOO 2920 J.6,6 14)00 818 8,22 9,91 1,75 6
150 18 18 192 53200 2660 16.7 12900 7)6 8,20 9.·8~ 1,57 6
1)~ 16 16 171 ,*8000 2~ 16.8 11~ 654 8.18 9.71 1 ,It<> 6
118 14 1~ 150 1,r,2500 21)0 16,8 10000 572 8,17 9,70 1,22 6
101 12 12 129 )6900 1850 16,9 8580 490 8,15 9,64 1,05 5
PH 35x156 300 Z2 22 199 It<> 800 2330 14" 99)0 662 7,06 8,6) 1,89 8
143 ao ao 182 37100 2150 14,t. 9020 601 7,0" 8,56 1,11 6
129 18 18 165 )1t4tOO 1970 14,5 8120 541 7,02 8,50 l,5t. 6
115 16 16 147 )1100 1780 tit" 7210 ~8i 7,01 8,~3 1,37 6
101 14 14 129 27600 1580 14,6 6)10 "20 6,99 8,,6 1,20 6
87,2 12 12 111 zltOoO 1)70 14,7 5400 J60 6,97 8,Jo 1,0) 5
1.3,0 10 10 9),0 20)00 1160 1~,8 ~500 )00 6,96 8,2) 0,857 5
PH ,0:.:119 250 20 20 152 22600 1500 12,2 5230 h8 5,86 7.22 1,61 6
108 18 18 1)8 20100 1)80 12,' 4700 )76 5,85 7,15 1.50 6
96,5 16 16 123 18100 1250 12,) h80 ))4 5,8) 7,09 1,)) 6
84.8 14 14 108 16700 1110 12,It )650 292 5,81 7,02 1,17 6
73,1 12 12 93,1 14600 970 12,5 )130 250 5,80 6,96 1,00 5
61,2 10 10 78,0 12)00 823 lZ,6 2610 209 5.78 6,89 0,8)3 5
PH 25Z 77.6 aoo 16 16 98.9 10200 81z 10,1 2140 a14 ",6, 5.7" 1,28 6
68," I"" 14 81.1 9080 727 10,a 1.870 187 01.,64 ,.67 1.12 6
59,0 12 12 75,1 7960 637 10" 1600 160 4,62 ,.61 0,96<l 5
-'*9,5 10 10 6),0 6780 542 10,4 1)40 1)4 (,.60 ',55 0,800 5
)9,8 8 8 SO.? 5540 44) 10,5 1070 107 4.59 5,49 0,64<J 5 26

y
I CA JONES PLE.GA DOS
0
x-- ++: REC.TANGIULARE 5 V CUA,DRA OIOS
I Propiie dcdes ell diiseno
para
y
R •• B,
IlJuig nat iOiil S.ec:idll'll totall
Anta I X-.k Eje Y-v
0 H'J!t18XIPeso e W
A I W
cnulI"cmKIic:gltm Inm c:m:l em' em' em em" em' em
D a,d's:'9.5 8 15.8 7)10' 585 ,,82 7H'0 ,85 9,8:a
45",2 6, 57,6 5670, ",., ' .• 912- .567'0 \53 9,.9:2,
)8·,0 5, ~," .,800, ,8/1 9,97 4800 )e4 9,97
ao'a:,:;,2 8 6'7,8 61~' 4'1 9,52, 1t·350' It" 8.,01
!wO'. s 6 5i1,6 ,.'780' )82 ,,62 3390' )':9 8,,:u
,,11.,0 5 "",11 '-050' nit 9.6,7 2880 288 8,,'16
t5~~6 ... 9 ,8 5'.' '910 .J91 9;11 2250' 299 6"n
'5.,8 ,6 "5,6 )880 )1.1 9.22 1770' ~.),(i 6.~~
)0,.1 5 ,8," ,,00 aEi40 9;a8 15:10' 201 G,a7
11)~):!!.1 ,6 H,,6 2990 2,)9 8,.6,9 708 Ih ~;,a,
a6~2 5 .n "r. 25'0 _4. 8,,75 609 u.!!! ~.~7
D 2OdO ... \,6;, ,8 59,,8 ,,(i~ J'6~ 7,78 3620 ,6:2 7,79
15.8, ,6 "5,,6 28)0 ,28" 1.88 :a8l0 ~" 7.,88
)0,1 5 JS,'" aho aii.1 7,9~ ~UO 21&1 7',9'1
21ii,3 It 1'0,.9 1'970 197 7.97 1970 197 7',,"7
·~5:no.7· 18 51.,..111 aBk! :dill 7,.' 1.B~ :a:4!o6 ",96
;U.1 , ]1),,6 a~7f1 :a:n 71,6 tr.6O 1'~ 6;.06
~'.~ , "'.".'" :1'9]0 1'9' 7.,61 12\0 166 6",'11
~1.~ " !iii.,' 1580 1,0 7.,66 10,20 1.36 6,.115
lIQK26."'· , :n",6 noo 110 7.H 5'16 11.5 ""l"
2~,3 .5 ~8.;,. 1/160 146 1.117 1t96 99,2 "'1 :JI8
1.8,0' l,w 22., :11200 1:20 1;2) !flO 8,2,'1 " j.n
Il 1's:!5d6,4 6 'J.),'6 llr.o 1." 5,,8) u4Q 15:3 ,,8)
2:2.3 , ~8.,,. ,81 131 5.,88 '981 131 5.,88
18.0' It 22.,'9 807 t08, 5.'n. 807 108 5,en
13,7 J: 17," (>22 8.,.,(') '~'98 6aa 8" ,0 ,.,S
1..adIl,7 6 27.6 8)3, Ul 5,''*' t~, 88.6 11,00
1.8.3 , al~~ 718 9:5,8 5..55 ,,83: 76t7 4.05
Ii.. ~9 4 1,80'9 "94 79.2 ,,60 l18 63,6 I 4;10
ii,3 ;, 1,,. ~lt 460 6,1 .• r. 5,65. :~"7 1t9,' 'It 1"
5~1.~ .It :5 1,8,~ It.S5 60,,( ".98 77." )1,0 a,05
1.1, i' " llt.9 ,8t SO.8 5.,05 ,65.9 2,",," 2,10
8.96, " - U14 a9S ~19,,8 StU 52,5 ~lt'O 2,1.5
DI 10,:.;:10:11:1.7.0, 6 :n,6 '10 62:.1 3,79 '10 62:,1 ',1'"
1.4.4 :5 18,4., 270 5"'.1 ) .,8,. 270 '''.,1 J,S"
11,7 '" 1''1;' :lz6 45".2 J.89 2a6 45",2 J,8'9
8,96, :I 11,4 "77 '5: t" J .,910 1.77' '5,.," J,9"
5:11:1.0.5 5 1),4, 1,8 31.5 ) .,1".,. ,:2,1 20,8 1,97'
8,'9' . ~ 10,9 Ul:t 2.6,,8 )i",o 4·" ,,8 ·t7.9 2,02
6,60 :I 8 ,"-:t. 106 21," ) ,,s'6 ,6.'0 11"·, " 2,07
4;'9 2 5~7'" 1,*,9 ~5;,.0 J,61 25.6 to." 2,11
D 5z 5~ G.,t. 5 8,35 26,8 1101"1 1,,7'9 :26,8 1.0','7 1.7'
, .4" 4 6t9' ~l~6 9,,""" i ,,8;' 2:, .6 9',1',;,1;, 1,81".
" ,25' l s ,4:t. 1";,, 7,16 1,,81) 19;,\ 7;7(, 1,S,
2", :2 '·,7"" 1,4,1 5.6, 11 ;'9" 1,.,1 5.65 :Ii ,9" 27

CANALES Y ZE lAS PLEGADAS

[

H xX=

cc

ALAS NO ATTESADAS Propiedade.s para el. diseiio Secci6n total

~. t

~ R=e

Designoc:.ldn Oimensiones C yZ C
Area 'E;e X. - .X Eje V-V Flexic:Sn
C HXPe.so B e A I W I W I I i I
X 10
em.kg'!m mm mfn cmZ em' em' e,m em' em:l em em em em
c )Ozo\) ,4 100 lea 55,) 6670 "'" 11,0 "59 61,5 2,88 2,5.) ),94 0,1000'
)6,.7 10 ,*6,1 5150 )8) U:,1 )96 52,1,,· 2,91 2.,410 ),9" 0,,)33
B9.1 8 37,9 1l15O )11 11,2 J28 42,9 2,9\ 2,35 h91t 0,.,267
26,6 l' 8 :]).,9 3900 260 10,7 'l/t, 2'\,1 2,05 1.59 2,81 0,,200
20·,.3 6 25,8 )cM.o 2102 10,.8 112 18,6, 2,08 1.51 .2,88 0,150
17,0 5 2,1,7 2.580 172 10.9 95,1 15,,8· 2,09 1./t6 2,88 0,12.5
15,1 50 , 19,2 20)0 U6 10,,). 29,0 6,98 1,.2) o ,,81tO 1,79 0,,08)
12,1 It 15., 1660 111 10,It 2/t,O 5,71 l,21t 0,791 1,80
10,1 ).S 1) ,6 ""70 97,9 10,," 21,3. 5,010 1,25 0,715 1,81
9,19 .) 11,7 1210 8",8 10,1t 18,6 011,37 1,26 0,75" 1: ,8'1
C 25")',7 100 10 41,7 3700 296 9.1,1 )75 51,2 3,00 2,67 ).98 0,400
26,6 8 )).9 )070 246 9.52 )11 "1,9 3,0) 2,58 3,98 0,)20
2',5 75 8 29,9 2"80 199 9,12 136 23.7 2,1) 1,75 2,9) ,0,240
17,9 6 22,,8 1940 155 9,:1) 107 IB,) 2,16 1.67 2.9) 0,180
15·,1 , 19,2 1650 1)2 9.28 90.9 15,5 2,18 1,6.2 2,9.3 0,150
1).1 50 5 16,7 1280 loa 8,z, 28,0 6,89 1.)0 0,92,) 1,85 '0.100
to,6 It U.5 1050 83,7 8,81 23.2 5.6) 1,).1 0,885 1,86
9,)0 '" 11,8 926 7'-,1 8.,81t' ao,6 .,98 1,)2 0,86. 1,86
8,01 ) 10,2 SO) 6"",:2 8,87 17.9 /t ,) 1 l,n O,81i2 1,87
6.71 2,5 8"" 617 5.,2, 8,90' 15,2 ),61 1,)3 0,8al 1,87
c aodO.J 75 8 .25,9 1 "ItO llt/t 7,1t6 128 23,1 2,22 1,96 2,98 0,]00
15.6 fi 19,8 11.]0 111 7,56 100 I.,. ,8 2,2, 1,87 2,.97 0,225
B,l 5 111,7 967 96,7 7,61 85.5 15,1 '2,26 1,8) 2,97 0,188
11.1 50 5 l1t,2 729 72,9 7.17 26,7 6'.75 1,37 1,05 1,91 0,125
9,0. Ia 11,.5 60a 60,0 7,23 22,1 5".5:2 1,)9 1,00 1,92
7.91 ).5 10.1 532 ",2 7,26 19,6 10,88 1,)9 0,98) 1.92
6,8) ) 8,70 1a62 106,2 1,2~ 17,1 ,..,.2) 1 ,ItO 0.,962 1,92
5,7) 2:.5 7.21} )90 :)'9,0 7,)2 l1a,5 1.,6 l,ltl o ,. 9 ItO 1,92
",61 2 ',87 316 )1,6 7.31t: 11. ,8 2,88 1,"2 0,919 1,9) NOTA.

Pan espesores rnenores que 5 .mm se amite el valor de I. par entregar resistencia a la IOfsi6n no comparable co,n la resisrencia at alabeo (vease NCh4 27, Tabla 18;..

28

CANALIESV Z.ETAS Pl.EGADAS

1

x-·~· .. c "."..

u"""'"

V'

c

Ptso t-_Pa_, _' n_dr, "_, __ fl_It9..,IIir-o_-_'i_o_r S""1f'i_O_rKI_, _1'--1

-0 iD ,fJ j
'gf/llil ,em lem em Ii., .,\. .~~;. 2;;3, 11·2:,,5· 0,' 16 .. 1
)61,7 -5124 jUl •• 6, 0,827 16.2
a9.1 ._, i 26 112:1,' o,b9 li .• ~
fi,,6 tit,,"'. 0.,1.:2 18.,'0
.20,,) n.6 0',91.2 18,'1.
17'tQ ~'I,,6 0,'913 lft,2
'5~:I t'O.5: 0.971 :3'.9
12:,,1 :IlQ;, 6 0,'971 :2,.,9
10,,7 110,,6 0,'71 :g:l,9
9.19 jlOi,7 0,971. 2' .91 12.7 26.,6

2", 17', '9' 15.1

13.1 10.6

9.30 8,01 6~71

It •• 9.01 7.9) 6.83 5.7) ~.611

Ut," 0,751 13·.3
1lt.5 0';75" 1.:1;'
to.1 0·,86, 1','
~'o.a 0.,86.5 II" .'0
:!lO~2 0,,86.5 14.,1.
9!,'0!1 1)!951 17','
' .. ' 0','951 17.,3
-2·IOJ ,,1..6, 0'1'951 17·,!i
:2,0"1 9.20< 0,.951 17.,It,
-2,.0% 9.2] 0,'951 11.,4
-It .,14 B,,8.2 0,719 10.6
.. to., 1.6 8.9'2 1)',783: 10.,8
~", 1.6 6.(.1'7 0',7B:5 ~.O .• 8
1
-2,21 1,,65 0'i'91:3 12'10
-~;~8 7,,7'1, 0','91:2 12.,1
-2,,29 7."4 1),'91) 12 .. ,'1
-2,2'9 7.77 0'.9l., 1.2.;2
~3."O 7',8Q" 0,'91,) 1.2.,'"
-2, :),1 7.6~ 0'.9:1) 1:<!,g
!
I 1'000 J Ca
em' em'
~6SOO 69'!tOO
1,000 6D!too
8080 :50500
1~'O' ;!:3iOO
,!too 1.7900
1810 15:300
1,600, 4.,910
82S 10070
5'5 3631)
":Ii )1.60
0900 38900
72·}O 3:2600
6,)80 1.1.600
27~~)< 1.1600
1600 9920
1)90' JZOO
7t9 :2660
,.Sft ~37Q
)06 :2010
:Il78 1160
5520 8500
2)80 !&780
1)90' .5820
1:1180, 1880
6,12 "70
10.12 l.lioo
a6:ii 1200
:1152 10 ItO
18,2 848 66, 70,"1 l.47' l'~ ., 2 •. 3,2
572 60;2, '.50 UI;~ 2,'"
"72 49',,2 'i" 1.1 " 2·,'9
191. :26.9 2,'7' 1.0'.9 1·,'71
t,1.a9 20.,,. 2,·/10 lUI ,0' 1.,'74
127' 17 •. 5: 2,42 '11.:11,0' 1,16
."i7· 7,,52 1,16 1.01" 1;07
29,' 6,14 1",8 ·to,.'!! :!.,Q8
26,2: ,.\.j 1,19 '10 ,It 1,.09
22.,8, '*.70 1 ,ItO 1.0';, 1.,1.0
512 60.2: 3.70 9'.S" g.",.Ej
472 4.912 '.1.l 9,9" 2",*"
191 ;il6,,9' 2.53 9',.30 1,'74
14;; 00,,7 ;;.>,.;,6 9;U 1,78
127 '117,," 2,57 ~.h&'6 1i7'9
]5,7 7' .,5:2 1,·1116 8,80 1.1.1
2'.5 6,,114 1 i/l;8 8,86, 1,1'2
26~2 ,;,,*, :I: ,It, 8,89 li11
22.;8 "';,70 1 ,5(!I 8,9~ :t ,1.4.
19.,;1 ).,96 1,50 8,95, 1114
191 26.'9' 2,'72 7.7"" 1.,7,6
1·'9 20,,7 2,74 7,6""·, 1,,80
127 17,,5: 2,76 7,89': 1,81
",1 7,';;.>, :!, ,59 7,2€i' 1,,15
2er.5 6.1!i :1 ;'60 7,31 1,,116
26.,2 5.,",;1 :Ii ,61. 7.,,. li.:17
2:1:.,8 1&.70 t,'6:1: 7.:17 1. ,.1,8
19,' '.9'6 1 ,6;1 7,~O 1,,::!;8
1!S,7 3.2.0' :! .,6), 7,4.;3 1 ,,1'!) cm~

w

em

21 2., 2, :I:.,aJ

I.Q

29'

CANALE S Y ZE TA S PLEGA DA S R, V
~
[ :~ i'
ALAS NO ATIESADAS H )( +---x
C.C
Propiedades para el disefio I II! ~e

Section total ~. ,
B
~ R;e
Oesignacion Oinwn$iones C yZ C
Area Eje X-X Eje V-V Flexion
C HXPeso B e A I W I W
X 10 it
cmKkgllm mm mm cm2 em' em! em em' em] em em em em
e 17,5J!:11t,It 75 6 18,3 824 91t,2 6,71 96,3 17,5 2:,29 2,00 2.,99 0,,2,57
12.,1 .5 15,4 705 80,5 6,76 82,1 l1t,8 2. ,3 1 1.,96 2.99 0,214
10,1 50 5 12,9 52/'" 59,9 6,37 25,8 6,66 l,ltt 1,1) 1,9/'" O,llt3
8,22 4 10.5 4:32 '*9,. 6.,*2 21,) 5,45 1.,4) 1,08 1,94
7,2/'" 3,5 9,22 )84 4),9 6,/".5 19,0 ",82 1,403 1,,06 1,95
6,2" ) 7,95 'Dit )1.1,1 6,4.8 16,5 4,18 1 ,It it- I,OIt 1,95
5.21t 2.5 6,67 282 J2·;3 6,51 llt.,O J,52 1,1,,5 1,02 1,95
/"',21 2 5,:37 229 2.6,2 6,5) 11,4 2,elt 1,46 0,·995 1,95
c 15 xl.1,1 75 5 14,2 491 65,It 5,88 18,2 14" 2,3.5 2,11 2,99 0,,250
9,01 4 11,5 401" 5.3.8 :5 ,9.3 61",1 11,8 2,,6 2.,06 2,99
9,17 50 :5 11,7 )59 '*1,9 5,55 a,*,6 6,55 1,46 1,22 1,97 0,167
7,41t It 9,1.11 297 )9,6 5,60 2-0,5 5,,6 1,4_7 1,17 1.97
6.55 J" 8,35 264 )5.2. 5,6) 18,,2 4,74 1,48 1,,15 1,97
5,66 3 7,20 230 30,1 5,65 1,,9 It,ll 1,lt9 1,1) 1,97
4.71t 2,5 6,04 195 26,0 5.68 1),' 3,.6 1,49 1,11 1,97
),,82 2 4,.87 1.59 21.1 5.71 10,9 2.,80 1,50 1,09 1,97
C 12.,S 8,19 50 5 10,1.1 2)1 37,0 4,71 23,4 6,40 1,50 1,)1i 1,99 0,200
6,65 4 8,lt7 192 )0,7 4,76 19,1t 5,alt 1,51 1,29 1,99
5,87 ),5 1.lt7 171 27,4 4.78 17,) 4,6) t.,52 1,27 t.,99
5,07 3 6,it5' t.it9 2:3 ,9 it,81 15,1 1t,02 1,5) 1,24 1,99
It,25 2,5 5,lt2 127 20,) 4,8', 12,8 ,.,8 1,54 1,22 1,99
),It) 2 4,)7 10) 16,5 4,86 10,4- 2,74 l,51t 1,20 1,98
c t.o x 5,87 50 4- 7.47 113 22,.6 ),89 t.8,l ,,07 1,56 1,44 2,00
5,16 3,5 6.60 101 20.2 J ,9'1 16,1 4,49 1,56 1.,41 2,00
1,,·,48 ) 5,70 88,5 17.7 ~,94 14,1 ),89 1,57 1,)9 1,99
3,76 :<l,S 4.79 75,3 15,1 ),96 11,9 3,28 1,58 1,37 1,99
3,04 2 ),87 61.5 12,' 3.99 9,72 2,66 1,58 1,34 1,99
c 8 ll. ),54 ItO ) 4,50 1t),9 11,0 3,12 7,01 2··,1.5 1,25 1.,1.4 1,60
2,98 2,.5 ),79 )7 .5 9,)9 ) ,15 5,91 2,07 1,25 1,12 1,60
2,ltl 2 ),07 JO,8 7.71 , , ,17 10.,89 1,68 1,.26 1,09 1,59
c 5 x 1,80 25 2,.5 2,.29 8,45 3,38 1,92 1,)6 0,774 0,770 0.742 1.,00
1.,47 2 1,8'7 7,06 2,83 1,94 1,1.3 0,6)4 0,778 0,718 1,00 :"'OTA:

Para espesores menores que j mm se omjre el valor de i, por emregar resistencia a latorsion no comparable con la resistencia al alabeo Ioease NCh427, Tabla 18),

30

CANALES V ZETAS PLEGADAS
,........u ALAS NO ATIESADAS l
Propiedades para el diseiio
Seccion total
v
c Z
Pandeo flexo- torsional Eje Y-Y
1000 J Co W
Xo '0 P 'a
em em em em' em' em' eml em em em cm
-4. ItO 8,34- 0,722 9,50 2200 "910 1"9 20,7 2,86 7,07 1,79 3,72
-4,40 8,39 0,725 9,56 1290 4-230 127 17,5 2,87 7,12 1,81 3,71
-2."3 6,96 0,878 9.90 1080 1.370 35,7 7,52 1,66 6,4-8 1,16 2.28
-2,.,*", 7,02 0,879 9.97 559 11100 29,S 6,14 1,68 6,53 1,18 2,29
-2,'*5 7,05 0,879 10,0 377 1020 26,2 5,43 1,69 6.56 1.19 2,29
-2,45 7.08 0,880 10,0 ,I' 239 892 22,8 4,70 1.69 6,59 1,20 2.29
-2,46 7,10 0,880 10,1 139 759 19,3 ),96 1,70 6.62 1,20 2,29
-2,"6 7.1) 0,881 10,1 71,6 6~O 15,7 ),20 1,71 6.64 1,21 2,
-It ,67 7,87 0,6'*8 8,51 1180 2920 127 17,5 2.99 6,35 1,79 3,82
-4,67 7.91 0,651 8.57 612 2"20 104- 14,2 ),01 6,,*0 1,81 3,80
-2,62 6,)0 0,827 8,12 973 944 35,7 7,52 1,7.5 .5.70 1,18 2,37
-2,63 6,)6 0,829 8,19 505 789 29,S 6,1'* 1,76 5.75 1,19 2,36
-2,6) 6,)9 0,830 8,22 341 706 26,2 5.43 1,77 5,78 1,20 2.)6
-2,64 6.41 0,831 8.25 216 618 22,8 4.70 1.78 5.80 1.21 2.)6
-2,64 6,4,* o,B32 B,29 126 527 19,3 3,96 1.79 5,B) 1,22 2,)6
-2.65 6,'*7 0.8)3 B,32 610.9 430 15,7 J ,20 1,79 5,85 1,2) 2,)6
-2.8,* 5.70 O,751 6.67 869 607 35.7 7.52 1,B5 ,*,92 1,18 2,46
-2.85 5.75 0,754 6.74 '*52 509 29,5 6,14 1,87" 4.97 1,20 2,45
-2,85 5.77 0,756 6.77 305 J,,56 26,2 5.'*3 1,87 4.99 1.21 2,45
-2.85 5,80 0,758 6,80 19'* "00 22,8 ",70 1.88 5,02 1,22 2,4-1t
-2,86 5,82 0,759 6,84- 113 3'*1 19,3 ),96 1.89 5,01t 1,22 2,"'*
-2,86 5,B5 0.761 6,87 58,2 280 15.7 ).20 1,89 5,07 1,2) 2,4-"
-1,11 5.22 O,61t'* 5,63 399 297 29,S 6,1,* 1.99 10,20 1,18 2.55
-1,11 5,24 0,6'*7 5,66 269 267 26,2 5,4) 1,99 4,23 1.19 2,55
-1.11 5,26 0,64-9 5,70 '17 t 2)5 22,8 10,70 2.00 4-,25 1.20 2,54
-J.12 5.28 0,652 5.73 99.9 201 19,3 3,96 2,01 4-,27 1,21 2,53
-1.12 5,)0 0,655 5,76 51,6 165 1.5,7 3,20 2,01 1j,,30 1,22 2,5.3
-2,169 4,lB 0,645 4,52 1J5 74.0 11,10 2,96 1,59 3.)7 0,9,,"8 2
-2,'*9 '*.20 0,6"9 It.55 79.0 6).7 9.70 2,50 1,60 3,40 0, 2,0)
-2,'*9 10,2) 0,652 4-,58 1,.0,9 52,6 7.91 2,0) 1,61 ),42 o. 2,OJ
-1,56 2,59 0,638 2.79 '*1,8 5,51 2,2) 0.9'*0 0,99 2,08 0.580 1,28
-1,56 2,61 0,6'*'* 2,82 24,9 10,64 1,84 0,768 0,99 2,10 0,590 1,28 31


CANALES Y ZETAS PLEGADAS R, T
~ \.L_ c
[ ALAS ATIESADAS H x-· rt·-x
Propiedades el diseiio . .X
para ~ e

Seccion total +
B A==e
~
Oesignacion Oimensiones CVI C
ArE'Q Eje x - x Eie v-v FIQJliOn
CA HXPeso B C e A I W I W i it
I x 10
cmxkgf/m mm mm mm cml em' em' em cm4 em' em em em em
ell 30 :&25,0 100 35 6 31,6 h70 278 11,4 1t04. 57,4 3,56 2,96 41.67 0,200
21,1 35 5 26,9 )560 2)7 11,5 351 "9,9 3,62 2,97 4,71 0,167
16,8 )0 ,. 21,3 2860 191 11,6 274 )8.3 J.58 2,84 1t.64
14.9 75 25 4 18,9 2)60 157 11,2 124 22,1 2,56 1,88 ,,"
1).1 25 3.5 16.7 2100 lItO 11.2 112 19.9 2,59 1,88 ),1..7
11.3 25 ) lit ,It 1820 121 11,2 98.7 17.S 2,62 1,88 "lt9
ell 25 x19,1 100 )5 5 24,4 2)10 185 9,74 ))1 49,0 ),69 ',24 \.7' 0,100
15.2 )0 ,. 19,) 1860 1"9 9.81 259 )7,6 3,66 ),11 4,66
I),) 75 25 It 16,9 1530 122 9.,.8 uS 21.7 2.6", 2,07 "U
11,7 25 J,5 1",9 1)50 108 9,51 106 19.6 2,67 2,.08 3,50
10,1 25 J 12,9 1180 9",1 9,55 9:.1,7 17.) 2,69 2,08 ).53
8,)1 20 2,5 10,6 969 77.5 9.57 7),1 1.3 ,2 2,63 1,95 ).4)
ell 20 :.:11,7 75 25 4 14,9 895 89.5 7,64, 110 21.) 2.71 2,)2 ).51
10.4 25 ),5 1),2 796 79.6 7,77 99,1 19.2 2,7" 2,33 3,5J
8,96 25 ) 11,4, 694 69,4 7.80 87.4 16.9 2,77 2,33 3.55
7,)) 20 2,5 9,)4 57.3 57,3 7,84 68,4 12,9 2,71 2,20 ),45
5,92 20 2 7,5'*' 467 46,7 7.87 56,) 10,6 2,73 2.20 ),47
ClI 17,5:.:10,9 75 25 4 1) ,9 65) 74,6 6,84 105 20,9 2,75 2,48 ',51
9,67 25 ),5 12,) 582 66,S 6,87 94,7 18,9 2,77 2,,*,-B ) ,.5)
8,J7 25 ) 10,7 508 56,0 6,90 8),6 16,7 2,80 2,48 ),"
6,84 2.0 ,2,5 8,71 420 1.8,0 6,94 65,5 12,7 2,7'* 2,)5 3,45
5,52 20 2 7,04 )42 39,1 6,97 5",0 10,5 2,77 2.,)5 ),47
ell 15 ][ 8,98 75 25 ),5 11,4 406 54,1 5,95 89,7 18,5 2,80 2,66 ),53
7,78 25 ) 9,91 354 47,) 5,98 79,2 16,4 2,8) 2,66 3,54
8,28 50 20 4 10,5 )31 44,9 5,65 )2,9 9,52 1.77 1,54 2,)5
7,33 20 ),5 9,)4 )02 ItO,) 5,68 )0,1 8.,70 1.79 1.54 2,)7
6,)6 20 ) 8,11 265 35,4 5,72 26,9 7.,78 1,82 1,54 2,39
5,)7 20 2,5 6,84 226 )0,2 5,75 23,4 6,76 1.85 l,SIt 2,41
10,19 15 2 5,34 179 23,8 5,79 17,1 4,76 1,79 1,102 2,)2
ell 12,5][ 7,49 50 20 4 9,55 217 3",7 4,77 )0,9 9,,32 1,80 1,68 2,,6
6,65 20 3,5 8,47 195 )1,2 4--,80 26,) 8.53 1,8) 1,68 2.38
5,78 20 3 7,36 172 27,4 1t,8) 25,) 7,63 1,65 1,69 2,ItO
4,68 20 2,5 6,21 147 23,5 4,86 22,0 6,6) 1,88 1,69 2,42
).60 1~ 2 4,84 116 18,6 1t,91 16,2 4,69 1,8) 1,56 2,))
ClI 10 x 5,96 50 20 3,5 7,59 114 22,9 ),88 26,1 8,29 1,85 1,86 2,)9
5,19 20 3 6,61 101 20,2 ),91 2) .3 7,43 1,88 1,86 2,40
4,)9 20 2,5 5.~: 86,6 17,) 3,94 20,) 6,46 1,90 1,86 2,1t2
),40 15 2 4,) 69.2 13,8 \,00 15,0 4,57 1,86 "1,7) 2,))
CA 8 :IE 4,01 40 15 ) 5,11 49,0 12.) ),10 10,8 10 ,27 1,46 1,46 1,88
J,41 15 2,5 4,31, 42,5 10.6 ),1) 9,56 ),76 1,48 1,\6 1,90
2,78 15 2 ) ,5t, 35,3 8,81 3,16 8,07 3,18 1,51 1,46 1,91
"OT"'.:
Para espesores menores que 5 mm se omite el valor de it por entregar resistencia a la torsion no compa-
rable con la resistencia al alabeo (vease NCh427. Tabla 18)-
:
32 v v CANALES y ZETAS PlEGADAS
~I
_....--u ALAS L
\. _....-- A'TIESAOAS
x- - ,; ~:-,-x Propiedades
./'" : para el dis efio
u/ I~
Secci6n total
v
v
CA ZA
Peso Pand.o fI •• o - torsional Eje V-Y E;.U-U E;je V-V ~lexi6n
. 1000 J Co
Xo io P j I W i i i ia
kg'/m em em em em em' em' em' emJ em em em em
25,0 -7,25 l~,O 0,732 16,5 ,820 76800 629 6\,9 4,45 11,9 2,90 5,8)
21,1 -7,JJ 14,1 0,730 16,It 221tO 67000 51t9 56,3 1t,52 12,0 2,95 5,89
16,8 -7,09 14,0 0,745 16,5 1140 50400 423 43.2 ",45 12,1 2,92 5,77
14,9 -4,75 12,,* 0,853 17,,* 1010 22700 178 24,3 3,06 11,4 2,14 ",11
13.1 -'*.19 12,5 0,852 17.3 682 zot.oo 160 2.1,9 ,,10 11,4 2,16 4,15
11,3 -",8) 12" 0,851 17,1 4)2 18000 1"2 19,) ) ,1) 11" 2,18 4,18
19,1- -7,89 13,1 0,636 1"',0 2030 "5800 5"'9 56,3 .,75 10," 2,9" 6,10
15,2 -7,6j 13,0 0,653 1"',1 1030 3'*100 423 4),2 4,68 10,5 2,91 5,96
13,3 -5,16 11,1 0,78" 1),9 904 15200 178 24,3 ) ,24 9.78 2,17 4,27
11,7 -5,20 11,2 0,78) 13,8 610 13700 160 21,9 3,27 9,82 2,19 1..,30
10,1 -5,z4 11,2 0,782 1),7 387 12100 1"2 19,3 ),31 9,86 2,22 4,). ,
8,)1 -4,97 11,1 0,799 13,9 221 901tO 108 14,7 3,20 9,85 2,16 ,*,18
11,7 -5,67 9,97 o,t.7? 11,1 797 9ho 178 24,3 ),45 8,18 2,18 ",45
10,,* -.5,71 10,0 0,676 11,1 539 8490 160 21,9 3,48 8,22 2',20 4,49
8,96 -5,74 10,1 0,675 11,0 342 7510 142 19,3 ),52 8,27 2,23 4,52
7,)) -5.'*' 9.92 0,698 11,1 195 5540 108 1\,7 3,41 8,26 2,17 4,35
5,92 -5,49 9,98 0,697 11,1 100 "570 89.6 12,1 3,"5 8,30 a,19 "',38
10,9 -.5,96 9.'.8 0,604 10,1 7,*4 7130 178 24" 3,57 7 ,ItO 2,17 '1t,56
9,67 -6,00 9,54 0,60'* 10,1 S03 6"50 160 21,9 3,61 7,!t1t 2,19 4,59
8,37 -6,0'* 9,59 0,603 10,0 )20 5710 142 19,3 3,65 7,49 2,21 1t,62
6,84. -5,73 9,4.1 0,629 10,1 18a "160 108 1,",7 3,53 7.48 2,14): ,*,'*5
5,52 -5,77 9,,*7 0,628 10,1 93,8 34.40 89.6 12,1 3,57 7,52 2,18 ",48
8,98 -6,34 9.13 0,519 9,25 1.67 47 ItO 160 21,9 3,il. 6,69 2,15 4,71
7,78 -6,37 9,19 0,519 9,23 297 4.210 142 19,3 3,78 6,7.3 a,17 4,i4
8,28 -),71 6,98 0,718 8,27 563 1620 51,9 10,8 2,22 5,90 1," 2,9'"
7,33 -3,75 7,04 0,717 8,19 382 1'*90 47,5 9,85 2,26 5,94 1,1t6 2,98
6,36 -),78 7,10 0,716 8,12 alt3 13JO 42,6 8,79 2,29 5,98' - 1,"9 3,01
5,37 -3,82 7,15 0.714 8,06 1'*2 1160 37,1 7,62 2.:U 6,02 1,5:\ 3.Plt
4.,19 -3.55 7,02 0,745 8,25 71,2 787 26,4 5,39 2,23 6,03 1,46 2,88
7,49 -",00 6,'*7 0,619 7,05 509 1120 51,9 10,8 2", 5,11 1,4'* 3,06
6,65 -4,0) 6," 0,618 7,01 )46 10)0 47., 9,85 2,37 5,15 l,lt6 3,09
5,78 -4,07 6,58 0,618 6,98 221 922 42,6 8,79 2,4.1 5,19 1,49 3,12
4,88 -4,11 6,64 0,617 6,94 129 80S 37,1 1,62 2,45 5,2) 1.51 ),1"
J,80 -).81 6,48 0,653 7,05 64,S 53) 26," 5,39 2,,4 5,24 1,"6 2,98
5,96 -4,)8 6,13 0,491 6,17 )10 688 "7,5 9,85 2,50 4,)9 1,"3 3.22
5,19 -4,41 6,19 0,"92 6,16 198 603 42,6 8,79 2,54 4,43 1,,*6 3,25
4,39 -~,"5 6,24 0,"'92 6,15 116 528 37,1 7,62 2,58 4,47 1,"8 ) ,27
3 ,ItO -It. 13 6,04 0,5)2 6,16 57,8 3)7 26,4 5.39 2,47 4,48 1,42 3,09
4,01 -),42 "',8'" 0,501 "',95 153 170 19,6 5,08 1.96 3,4~ 1,12 2,53
3,"'1 -J,45 4,89 0,502 4,93 90,4 152 17,) 4,46 2,00 3,53 1,15 2,55
2,78 -),49 1t,94 O,S02 4,92 1t7,2 129 l1t,6 J,75 2,03 3,57 1,17 2,58 33

CANALES PLEGADAS '1 v
!fr=J
J[ ESPALDA-ESPALDA t I
ALAS NO ATIESADAS H x- - -- -x
d
Propiedades para el dis efio ,..---' I~
y
Seccion total B

Designocion Dimens. Ie DC
Area Eje v-v FlexiOn Eje V-Y
Ie HxPeso B e I W i ia it W i
A CI==O d.,4 CI=6 d·8 CI.1O
emx kgl/m mm mm em2 em' em' em em em em em em em em' em
Ie )Ox86,8 200 12 11L 1630 163 3,83 3,97 4,04 4,11 4,'18 5,24 0,800 709 8,01
73,3 10 93,4 1350 135 3,80 3,93 10,00 4,07 4. '110 5,110 0,666 61) 8,10
59,S 8 75,8 1070 107 3,76 3,89 3.96 4,03 4,10 5.010 0.534 509 8,20
53,2 150 8 67,8 458 61,0 2,60 2,73 2,79 2,86 2,93 J ,6) 0,1000 J.5J 6,25
40,5 6 5'l,6 341 45,10 2,57 2,69 2.76 2,82 2,89 3,55 0,300 277 6,)4
310,0 5 10),,* 28) 37,7 2,56 2,67 2,7it 2,80 2,87 3,52 0,250 236 6,39
)0,1 100 5 38," 85,2 17,0 1,49 1,61 1,68 1,75 1,82 2,17 0,1.66 144 4,34
21t,3 4 30,9 67,6 1) ,5 1,48 1,59 1,66 1,73 1,80 2,11t 119 4,38
21,3 3,5 27,2 59,0 11,8 1,47 1,59 1,65 1,72 1,79 2,13 106 4,41
18,4 J 23,4 50,It 10,1 1,"7 1,58 1,64 1,71 1.78 2.11 91,8 4,'*3
IC 25x65,5 200 10 83,4 1350 135 10,02 10,15 ,*,22 4,29 4,36 5,33 0,800 523 7,92
53,2 8 67,8· 1070 107 ) ,98 4,11 4,18 10,25 4,32 5,23 0,640 435 8,01
1t6,9 150 8 59,8 1t56 60,8 2,76 2,89 2,96 3,0) 3,10 3,79 0.480 299 6,13
35,8 6 45,6 )ieo 45,4 2,7) 2,86 2,92 2,99 3,06 3.70 0,)60 236 6,22
)0,1 .5 38,4 283 37,7 2,72 2,810 2,90 2,97 3,04 3,66 0,300 201 6,27
26,2 100 5 33,4 84,9 17,0 1,60 1,72 1,79 1,86 1,'93 2,28 0,200 122 4,27
21,2 4 26,9 67,5 13,5 1,58 1,70 1,77 1,84 1.91 2,25 101 ",32
18,6 3,5 23.7 58,9 11,8 1,58 1,69 1.76 1,83 1,90 2,23 89,3 4,310
16,0 3 20,4 50,) 10,1 1,57 1,69 1,75 1,82 1,89 2,21 77,7 10,)6
1) ,4 2,5 17,.1 41,9 8,)7 1,57 1,68 1,74 1,81 1,88 2,20 65,8 It ,39
IC 20,.,40,7 150 8 51,8 455 60,7 2,96 ) ,10 3,17 3,24 ) ,)2 ),98 0,600 246 5,96
31,1 6 39,6 )40 loS,) 2,9) 3,06 3,13 3,20 .),27 ),87 0,/0,.50 194 6,06
26,2 5 )),'" 282 )7,7 2,91 J,04 ) ,11 ),18 3,25 ),82 0,)76 166 6,11
22,3 100 5 28,'" 84,6 16,9 1.73 1,86 1,92 2,00 2,'07 2,41 0,250 99,2 4,18
18,0 ". 22,9 67,3 1) ,5 1.71 1,84 1,90 1,97 2,'0:; 2,37 82,1 4,2)
15,9 3,5 20,2 58,8 11,8 1,71 1,83 1,89 1,96 2,'04 2,)5 73,0 4,25
1) ,7 3 17,4 50,) 10,1 1,70 1,82 1,89 1,95 2,02 2,)) 6),6 4,27
11,5 2,5 1",6 41,8 8,36 1,69 1,81 1,88 1,94 2,01 2,)1 5),9 4,)0
9,21 2 11,7 )3,4 6,68 1,69 1,80 1,87 1,93 2,00 2,30 4) ,8 10,)2
I'
NOTAS:
Las propirdadn con respeete al eje X-X R obtienen a panir de los perfiles C rorrespendientes.
La Kparaci6n entre los perfiles individuales, d, m millmetros.
Para espcsores mmores que 5 mm se omne el valor de i, por enrregar resistencia a la torsion no compara-
ble ron la resillenria al alabeo (viau NCh427, Tabla 18). 34

-'-,X

I d

...__--tl-'~ Iii ~

I y

a

H

CANALES PllEGAIDAS IE.S PA,IL IOA ....... E S PALD'A ALAS NO ATI,ESADAS

P'ropiedadies por,a el di,selno Seccil,6n total

][

IOtsig,l'!I(I,cidn OiImens.

IC 11"zaa,8 :a~I:a

3Ot' ~6,i

1" ;, 1:1.,.' 10,.,

8i~~

Ie , s ,.,60 ',93

Ie IHXPeso B e

Ie ne
.'f,Qa Ei~ 'rf _,., IFl'elli6n E~e '~'V
A I W fa, it W
I d.'O' d.lo, d!!!6 a-8 chi' 0'
c;;mz cm~' emi em e,m cim em 'e:nII em elllil em· Clift
,'6.6 "'9 .5.a 3.,M 3,1,8 3.a5 .;"33 )-,', '.97 'O.!ll~ 17] 1,5."
'D.' 2.82 n.6 J.,02 ,.1,6 ,.a, 1,)0' '.3'1 't,a 'chlta8 1" 6.'00
2"" 84.,4 16,9 1,81, 1,''- ~,'O1 :l,'QI a,U iI,lte a,aI,' 87',,' 4.,121
.", 67.2 I ~,.'" 1,19 1.93 1.99 2;06 a,U a-" 7a,,' 4,,17'
:!!~hlt ,a,.il" 'U.7 1.,.8 1,91. 1,98 2,0, a,:l3 a:~':a I ~,,9 4.,1',
1',,9 50,.2 ':1:0,0 1,'78 1,90 1,97' 3,04 a,n a,fIO ,6", It "a2
",.,: ,101,,8, ,8,," 1,77 1.,e, 1;96 a.o, a.tO a,,8, ",.,'9 ~.a.\
'10,,7 "".,"-' ,6,68, 1,'76 1,88, I." a ,0,1 a,09 a·"1 ",,0 4,,26
!!IS,,'" ala '7,,6 3,.36 J," I ,,88,
,,15: ',at ),,'1 ,..oal 0',:500 1)1
aa:,', aa" ,0,1, ",13 ",27' ",,4 ',,',,"'1 3'1'·' ],,96, 108 """
aJ,. 8:~.a: 1",8 !I.,'90 12,0] 1,10 a,i8, I,a, a,'7 0,,,, 76',1 ",0,:
'i8,,'9 67,,1 t,.," t,88, a,o, a.08, 2,1': a,a' at'~ 6,,6 '.10
16,.1 58',6 n,1 i,,87 :1,00 a.07 3,141, a,:l2 a.50 ",7 I ~;l.a
1",;. 50.2, 10.0 1;87 t,99' 1,06, I.tl a.a'i 1 • .\8 ~9.' ",1,',
la,.l, .11.8 8,,6, 1,86, 1.98 .11,0" a,1,1: a,t9' a.U .a"o ';17
';74., ",41 '~68 1,.85, 1.98 1.04 I,U a,,18 ::I,l, ".2 ',1,9
aQ',9 I.lht 16,,8, l,a.02 :a:.:I., i:ll,,:liIi:fil :21.2" :2",'1 :2.,67 O,,~ ",4 '.96
16;9 61.1 1]"., 1,.99 ~ .. "!!I :a.ai)' ,a,.~ :1",'" :a ,,61 , .. ~ ',,01
1'.9 58,6 11,7 1,98 :2"U a,18 2,a6 2." 2,,, 48,,6, 41,.0,
12,,9 50',3 10,0 11,.97 a ,,10' ':i"", a,a, I.,a, :2," "a,.' '.0,
to,., ~t.8 8t,", ".,96 31",09 2.;,16 :2.,,1;' 2,,)' 2,.'.\ 3,6,0 '.08
8,.7' ",I,; 6",6' I",,, a ,,08 11,,15 2,.,2a 2",,0' a,," a9," r.,;~o
1".' '7.0 13, •• ::1,,:11 2",2,6 a"" i2,.,i!.1 a ", .. 8 a.72 ,,.,,2. ,,89
1),,2 58.5 2::1 ,.'1 ~"u a"a, 2",a a"J9 a,'~7 2,,'" o4iO.4i ,.,1
u.~ ,0.1 10.,0 21,,'1'0 a,.,aJ 2,.,'::11 a.,,8 a.,~' a"M )"~ 3 ....
9.", 1,,1.7 8,.,," 2.,09 2,.,:III,a 2.,29 2.'7 a,," a,,6, ,0,1 ,.96
7,70\ ",4! 6,,611 2,,08 2,,1,1 2"aa 2",6 a,., a,60 ao\,6 ',99
9,,0:1. a5,1 6'1·" 'j,,6, '1,8) '1,90 '11 ••• 8 a,,06 ::1:,17 ,It ,9 ),ta
7,.'9 21." ':.'5 '1.'168 ,t.8a ,t:~89 't.97 2,05 aid, ,t8.8 ,,1,
6,1' 111! "',.' sri '1.,6,7 '1,.,81 11.,88 1." a:,o, 11,1:11 ".' 3,17
41,'" ,.a5 2.,10 ::Ii,07 '::IIlaa 1.,0 '::II.,e tt" I,J9 6.7,6 1.92
),7,' "",t' 1,,67 1,06 t,ao t,d t .,,6 1,4' 1,36 't" 1 ", 1.50 6 ,

:.1100' ,

,

'15 ,

2,5 a

IC" zaal' 150 5 18.,0 Ii

1,8t, 100,

10\," ,

U.l '.5

U[., ,

9." a"

7.''''' a

K 12,"1.6 • .\ 13.3 It,7 1:0,1

8,,1 6,86

IC10 .'11.'7

10 • .\

8." '7." 6 ,or

Ie • • '7.07 '~96 41 1'8,a

100 ,
.""
""
"
2t'
a
100 4.
):.,5
,
a"
:II
80 ,
a.,
,2
50 :a.,
:3 35

y
CAN A L E S PLE GA DA 5 I
JC E 5 PA L DA-E S PA L DA tr:> l IJl_c
H x-· -~X
ALAS AT I E SA DAS 1 d e
Propi edades para e l dis efio (L___. I ~

Se ccion tota I Y
8

Designacion Dirnens iones J CA DCA
Areoa Eje Y-V Flexion fje Y-v
leA HxPeso B C e A I W 'I ia W
d=O d=4 d=6 d=6 d=10 It
cmxkgf/m mm m.m rnm cml em' cm3 em em em em em em em cml em
ICA. so It'JO,O 200' 35 6 63,7 1370 137 .4-,63 "",76 It,S3 4,90 1t,97 6 •. 07 o,ltOO 396 7,89
1,..2.,2. 35 5 !i.3,7 1170 :117 1t,68 4,.81 1t.,87 4.,94 5,01 6,1.0 0,334 336 7,91
J3 ,.5 30 It 1t2·,7 893 89,) It,57 ·It,70 It,76 4,8) It,90 5,93 274 8.,01
29,7 150 25 4 )7,9 382 50,9 J ,17 3,)0 ) .,)6 ),43 3,49 4.27 193 6,11
26,2 25. )·.5 )),4 341 10.5,5 ) ,20 ) ,32 3,.38 ),4.5 ),51 4,28. 171 6,19
22,6 25 ) '2.8,8 299 )9,8 ),22 i) ,34 ).,40 ),47 ) ,5) 4,)0 148 6,20
ICA 25 :1:)8,2 200 35 5 48,7 1170 117 ,4,91 '5,04. 5,11 5,18 5,25 6,30 ° ,It 00 288 7,70
30,4 )0 4 38.7 893 89,3 1t,80 4,93 5,00 5,07 5.14 6,1.2 235 7,80
26,6 150 25 It 33,9 )82 50,9 3,36 J ,.ItS ),55 ) ,·62 ) ,69' 4,4) 16/,t 6,0)
23,8 25 ),5 30,) )41 4.5,5 J,lj.l ),5"- ),60 ),67 3 ·,74 4 ,It It Ilj.5 6,040
20,3 25 J 25,8 299 39.,8 ),40 ),'53 3,59' 3,66 3,73 4,45 126 6,'"
16,6 20 2,.5 i21,2 227 )0,3 J ,27 3,40 3,1t6 ) ,53 ),59 4,28 106 6,1\
ICA 20 s2) ,5 150 25 4 29,,9 )82 50,9 , ,57 ),71 3,77 ),85 ),92 4,62 136 5,811
20,7 25 3,5 26,l,t, ) 41 ftS,5 3,60 )·,73 3,80 3,87 ).91t 1t,63 121 5,~~
17,9 25 3 22,8 299 39,8 3,62 3,75 3,82 3,89 ),96 4,,61t t05 5.86
lit ,7 20 2,5' 18,7 227 )(:l.,) ),49 ),62 ),68 3,7.5 ),82 4,lt5 88.,) 5,9~
11,8 20 2 15,1 186 24,8 .'),51 :.') ,64, 3,70 ;3 ,77 ),84 %,46 71,5 5,~
ICA,17,5x21,9 150 25 ,. 27,9 )82 50,9 ),70 ),81t )·,91 ),98 1t,0S 4.7) 122 5.111
19,3 25 3.5 24,6 )lj.l ItS,S ) ,7;2 .).,86 ) ,93 4,00 4,07 4,7ft 108 5,7)
16,7 '25 ) 21,) 299 39,8 3,74 3,88 3,95 4,02 4,09 4,75 i '93,9 5~~
13,7' 20 2,.5 17," 227 30,3 3,61 ),74 ,.,81 ) ,8:8 3.95 4,55~ 79,2 5,
11,0 20 2 14.,1 186 24,8 3,6) 3,76 ) ,8) ) ,90 3,97 1t,56 64~1 5,S,
ICA 15 :1:18,0 1-50 25 ).5 22,9 )ltl Its,S 3,86 4,00 1.-,07 It ,15 ' 1t.22. 10,86 95., 5,st
15,6 25 ) '19.8 299 39,8 ),88 ",02 1j.,09 4,17 4,24 It., 87 : 8),1 5,61
16,6 100 20 4, 2,1.1 116 2) ,2 2,)4 2,108 2,55 2,62 2,70 ),1.1 6).,.& j ,81
14,·7 20 ),5 18,7 10.5 20,9 2,37 2,50 2,57 2,64 2,72 ) ,12, 56,.8 J .91
1.2,7 20 3 16,2 92,It 18,5 2·,)9 2,52 2,59 2,66 2,74 J,13, 49,6 J ,'lit
10,7 20 2,5 1),7 79,1t 15,9 2,,*1 2,-51t 2,61 2,68 2,76 ) ,141 42,0 3,91
8,38 15 2. 10,7 55,8 11,a 2,29 .2,102, 2,48 2,5.5 2,6) .2,96 3.1j,,2 4,01
ICA t2,5X15,o 100 20 4. 19,1 116 2),2 2,106 2,60 2,68 2,7.5 2,.83 3,23 54.,4 ),71
1),3 20 3,5 t6,9 105 20,9 2,48 2,62 2,70 2,77 2,85 ),24 1t8,6 ':~
11,6 20 ) t4.7 92,4 18,5 2,51 2,64 2,72 2,7'9 2,87 ),24 42,4 ),
9,76 2.0 '2,.5 12,1t 79,) 15,9 2,53 2,66 2,74 2,81 2,88 ),25 )6,0 ),3t
7,59 15 2 9,67 55,8 11,2 2,40 2,510 2,61 2,68 2,75 3.06 29.4 ).91
ICA 10 Xl1,9 1.00 20 3,5 15,2 tOlo 20,9 2,62 2,,77 ,'.2,84 2,92 3,00. J ,.)8 40,4 3 ,~~
10,4 20 ) 13,2 92,4 18,5 12,64. 2,79 2,86 2,94. ),02- ),)8 35," J;"
8,77 20 2,5 1t ,2. 79,3 15,9 ' .2,.66 2,81 2,88 2,96,3,03 ),)8 30,2 3,61
6,81 15 2 8,67 55,8 11,2. 2,54 2,68 2,15 2,82 2,90 3,17 24,' J,n
ICA S x 8,02 80 15 ) 10,2 43,4 10,8 2,06 2,.21 2,28 2,)6 2,4.4 2,66 22,0 2,.9]
6,81. 15 2,.5 8,68 37,6 9,ft 2,OS 2,23 2,)0 2,)8 2,46 2,66 18,8 2.94
5.55 15 2 7,07 )1,) '7,8 2,10 2,25:2,32 2,40 2,48 2,66 1'5,-'1 2,.~
NOTAS; La separacion entre los perfiles individuales, d. en miltrnetros.
Las propiedades con respecto 31 eje X-X se obriencn a. partir de los perfiles CA correspcndiences.
rara espesores rnenores que Ii mm se omlteel valor de I, per eruregar resistencia a la torslen no comparable con la resistencia al
alabeo (V6ruf NCh'i27, Tabla 18), 36

-

Iii :1(.-

¥' I.

PE.RFI.llES PLEG,ADOS SOIIMBRERO

y

- _I

Propiedc des para el diseno

5

Ej:e Y-Y

w Iy

em' em em

I

'w

ciTlxkgt/m

I, z!Sa"~., 9' ,.8,,3 :30,,:1

~6t!1; aa." t9'11.

t'.J • 1l.1 to.!)

s aox:U.3 :211,6

:at., t8.,. 1.5 ~5

1.',2 to,9

8,5'9

I 15X:l!91,l :116,.3:

:l!tt,2 1!2,1ll

9.~U:1

8,.41, 6;.62.

s lOsf3.16 1.t,'

1.0,1 8.j./f8 (,.,9'

:5.,,96, "';66,

s' S,,; 9, :5.) 8tf).j.

7.,107' 5;,:;06 lli,,!jQ

l.86

5 ~ '6.1) ·If ~98

).99 J,Q9

2.1'0

'75' 80, 6 59,1 1 '~'70

6.5:5 "8 ! 6 ,.,.80

S.5.r., ,8,." 33,70

:2J)O s <II. ':3,' 2920

4s "S 2:8,,6 2~'O

~, Wt,31 ~,

:1.25 ./to" 2O,EliL610'

lS, :2,5 17' .01,,00' '0 a 13 , It. '~Q'O'

)00 ,65, s 55 I!I!

200 55: It

." J ,5

ito ,

:l!OO .!io I' 35: 12,5 )0 2

225 !i'S .~

1 "'51 3.5 1

:l~i 1,.", '),5 ItO,

)5 2.5

7.5 ''5 2,5 30 2:

1~ 55 ", "'53,5

tOO tlt5 ,;, 40 ,

35 g •. 5

50' 3.5 2i • :5 ,0 2:

120' .r.., 3 •. 5 Ito ,

80 ~ :I

I '5 2.5 )0 2

liol ,0 :2

./j,(l, ;),

.15 2,!i

'9,9 ,1.,

:27'.' :2,3,J 19.,,8

1.6 .• ,8 1"'1,8 10.,9

2"'.,.3 20,7

~Si:ll :1'.5.3 :113,6,

2,,1kI' 18'0'

1.580' ·,,1'0' '10901

·861,." ?~)' 5"8

SJ6 687

590 "'9" IAoo

31~ alts

2'78 2.28

1.9'" 16::oi!

1'1

11.0:2

7'9·i6

11.2" :10):

81,( 71;.2 5~,2

42,9'

),2,,"', :26~)

19,r.. 15.2

11,6

lEiS 281 2,i12

zoo jI6" 2135

:I! 21

91.' 75.'1,.

l!9j' 11'*8

:!11M)' :l!1.Z.

92,.7

8) ,I,. 66,;8 5:1!,1.

9"'·,1 7"~9

·71)~7 S8"O .r.6,1

-!t.l,S ::n,6

.51,1 Ito,o

'7'.7 10,7 2ft,2

2·1 ... B 16,5

;1.8.,6 2;)"i2

~t,9 17,2. ~:g.!9

U.6

t:g,:ll '9;,;"'5

,8 •. 56 '6,.r.o

5,,76

'9,6" lS.l 9.49 15;6 !h38 15.9

9,35 1"',6 9.~:Ili 1~!9 9,1., 15,1

8,86 1;3,;3 8,8':1, 1.3 ~S 8,7S 1.,,7

'1.13 1:2~'1 '7 ,6'" :1:2.,~

7;,9 :II.:!!" 7,'"8 U,6 7,'-' u,8

7117 fo;4 '1,1, ilO,!i ',08 :Il'0,7

5,86 ','76 :;.71 5,tiS ,;6"

51M!'1 5,'91

~:~'I

3,BSI ,;,871 a ... ,851

:1,,67 : 3:,66,1

8.,88 9.17

6"S 8,51

6,67

7',59 "0'76

5,1ft.! S,69'

5·,:l) :5.27 5,"'!!

4,68 .!i,8;1

4,." .Ii; ,.It,

4,· ... 00 4, !,113 4 •. 27'

J ,,68

'\6800 U200 10'200

·1t3':7o ,650 lOSO

7~ 601. t.r.10

7:190 55tQ

z.:HIO 1960 :!16k!

1.t,Qt!i, ,~"'" 251

2S:!aD ;a07Q

90~ 7.r..5 S9'9

I.S3 ·115

6r., .531.., ''''JO

2lt8 2.'19 :I! 90

7!t,1t M" :;:1,9

'''2 27''''

1158 1,8 :120

"'6,s 39,.3 '2;2,

:16,8. I 16,,5, :16,)

1.:1 .'\ 1.:II.,l U.2

6·,00 I 5,:14 .5,9' ,5.35 5.92 5,)7

lth~ i 1,) .,

9','~ 9;16 9'.10

1l,9Q t",,::oi!6 "'! 8.f. .It, 2.7 4~79 ",:29

lIS5 to,:!!:

"',S 1 10,0

77," I 1,06

66 ;.,5. 6,98

'.5,8 6,90

21t7 ',71 ,,19 11.' ,.69 ,;~~

9:g1, 714

:3a9 26, ;1;06

.58., 41,,~

It15 JJ3

1,6 119

87,a:1

25,6

19,1 1,,.6

"4,2 )0',;1

U,;J,

7l.:ll 61."

'5.,91 }O,,2o

zit .91

10.,1

7.89

llo,9 ,It ~)

·;W'" 16,5 1~,9

5.31"

1,39 7',00

;;,06 4,93 ,,*,02,

2,77 ~'I 10' 2.j,65 2,12,

s,8.5 S.7:1!

1",17 4..,0) ),;'iI:il

:2,38

2~;1 ",",97 :1.7,7 .f.,SO

(,68 2,9'5 5:,72 2,78

2,7,8 1.8'1 1,,0'3

50; '!i,g" .30' '2

2>:51 30 :2

:il'O.,·? 8,.,.·1t

2 ;,,1)" :2 .,6.8

2,,'O~ 2.76

1,95 g,2:7 1,,972,,6

1,84 2.,01.

'ill'll: l,::I!8

, ,,:ll2: ".:Ill ,;.llO

2,,9'5

11·1,,) :i!4.,g,

.- 8- I

112" ' I 10'.8,

S,,8,,*

7,S9i 5 ~9"*1

1.2,:1 I 1I.0,~

9',01' 7.'./1, ·,·.71.i

",94.

7,81 6.,),'''*

5,091 ',91i ".",,,*1

......

37


y ]
PERFILES PLEGADOS I

SOMBRERO Ito I
x_.r. +·_.-x
cc
- ~ I
Propiedades para el dis efio ~ U
Seccion total·
S HxPeso Pandeo fl~xo- torsional
1000 J Co
xo io {l j
cmxkgljm cm em em cm' em'
I 25z"6,9 -21,1 28,6 0,"57 29,5 7170 931tooO
)8,2 -20,7 2.8,2 0,"57 29,0 t.o5O 798000
)0,1 -20," 27,8 0,"60 28,6 2050 654000
26,2 -22,0 26,5 0,)11 26,0 1780 239000
22,. -21,7 26,2 0.310 25.7 1170 212000
19,1 -21,6 26,0 0,)11 25,5 729 185000
16,1 -23,2 25,6 0,175 21,r,,) 617 37100
1),) -2) ,) 25,6 0,17.) 24,I,r, )5) )0900
10,5 -2) ,2 25,5 0,171 2.,1,r, 179 2.5000
s 2Oz31,) -16,9 22,9 o,I,r,57 23,7 H2O 25)000
2",6 -16,7 22,6 o,I,r,57 2),3 1670 209000
21,5 -17,7 21," 0.)16 20,9 IJ,.60 77100
18,) -17,6 21.2 0,311 20,.8 95) 67800
15.5 -17,5 21,1 0,)10 20,7 59J,. 59200
1),2 -18,4 20,) 0,18) 19.1 soJ,. 12800
10,9 -18,5 20,4 0,178 19,4 288 10)00
8,59 -18,6 20,5 0,174 19,5 146 8180
5'15z19,1- -12,8 17,4 0,4-60 17,9 1)00 "7800
16,.3 -12,6 17,1 0, ".56 17,6 846 "2500
14,2 -1) ,) 16,1 0,)19 15,7 7)9 15800
12,0 -1).3 16,0 0,)14 15.7 "59 13700
9,88 -13 ,2 16,0 0,312 15,6 262 11600
8,"1 -13.5 1.5,0 0,192 11,r,,1 223 2810
6,62 -13,8 15,3 O,lS) 1",4 112 2070
5 10x1),6 - 8,/t3 11,8 0,493 12,,4 92.5 6'*60
11,5 - 8,52 11,7 0,"71 12,2 596 5)60
10,1 - 8,52 10,6 0,359 10,3 5210 2430
8,/t8 - 8,69 10,7 0,)".3 10,4 .324 1940
6,94 - 8,81 10,8 0,,)0 10,5 184- 1550
5,96 - 8,02 9,24- 0,2/,08 8,)6 158 617
",66 - 8,51 9,64 0,220 8,86 79,2 39.5
S 8x 9,53 - 6,71 9,"6 0,/,096 9,91 496 18)0
8,01 - 6,79 9,/,0) 0,481 9,82 J06 15)0
7,07 - 6,66 8,"'5 0,)79 8,16 270 76"
5,76 - 6,86 8,55 0,)55 8,28 153 569
4,SO - 7,01 8,61 o,n6 8,)6 76,5 421
J,88 - 6,21 7,25 0,264 6,49 65,8 184
S 5X 6,13 - It,O) 6,71 0,640 7,86 2). J09
",98 - It,ll 6,6. 0,617 7.M 132 21ta
3,99 - ),66 5,09 0,482 4,86 106 99,7
),09 - 3,910 5,21 0,1027 '*,99 52,5 6,,8
2,70 - 2,70 3,73 0.'*77 2,96 105,8 )8,5


38
~ ANGULOS P'LEG,ADIO:S

~....::..-.............-4'· ALAS IGUALES L

Propiedades para e,l disefic

L x"_ -(-x
of
I Alr.a Eje- x-x 'f Ejlrl ¥ -v Uexo~i,or5ionQ.

e J W 1"0'00 J
,A x= Xg io fJ j
¢m~ em' clmj c'm em em em'
8 2)10 ::11162 6,,00 , , 6 ,68, 1J .s
, ; -
,.,6 2060 1l"I", ,,'13 10,,8 " ,67' J, .,6
,,6 1800 12;5 ,26 10,,9 6611 13.6,
,.10, S'O 1Q5 '.3t ,."9 1,t,O :66'11. 13.'
,8 60 109 ,.10,4 ,25 '9',3:2: ,68)
;6 90 9't.5 ,"7 ,l8 ') .4J , ,671;, 19Q()(l
,~ 1,0' 79,,8 ,,50 , ;5'1 9,,4 ,,666 'iitOO
.9 hS 64,1 .,' ,,'65 9,'65 ,658 5750
7):2 68;5 .61 ,so 7,~9 0,68) 1.,6"'00
6:~' ,8,,0 .7.0 .63 8,10 0',67) 9450
.51:2 47,1 ,.73 ;76 8.~,i ';663 " .,2 ,~,~
"Iii '5,9 '-,75 .90 8.)2 0.6510 .,j 209(1'
2", ,Ii )5), )""r. ,89 6,65, 0,6,S, 8,"" 778.0
18,9 291 '2,., ,9~ 6,,,76, 0,611 8,49 4.0"0
1'(. .'" :225 24..7 ,95 6.,88, ,659, B,5,' 1730
12,,1 ~9Q 20.8 .96 '6,,9) ,65'" e ,6'1 '10~0
lit, ,.'9 1ft' 20,., ,5,.32, 0,68) 6.75 ):190
11,,4 '113 ~5,.6 5. ,., ~,,66B 6,81 1310
9',59 95,5 ;0,1 5,49 0,,661 6,e5 799
7.71. 17.7 to,,6 5,55 0,65:" 6,89 i,l'i,3
:II: 1.07 80 6 9.en 51) i:l. 9,80 2,~9 1,52 -2.4., Io.::1I.B 0,679 ;,41 1080
5,,96 5 7,59 '''7,,8: 8,2,8 :0:1.51 1 ,,:;It -,2,!..9' ,,;,10 0,;670 5,'4 632,
4,.,82 to 6,,'14 39,1 6,72 2,.52 i .56 ·,,;l,;56 ",. ,:;J9 0',661. 5,48 )27
"';24 .3.5 5.lM:l 3'-.,6, ,,9' 2,5) 1,57 ~:2.59 4,43 .,656 ,,;0' 220
6.~ 4,'78 65 , 6,09 2,5,0' 5,,8 2,'02 1,86 2,58 1.23 1;96 ,.1t'1 ,681 " ,,)9 507
, ,,88 It l",;94 20,:; 4·,,)8 2; ,010 1,81. 2,.6() 1.2,5 2.,013 '),5,) , ,669 !t,,,102 2,6)
) .,;"1 3,$ It,J5 ·18,2 3,87 ,2,05 1,.19 2,,61 ~ ,2,6 2,06 li,5.5 '0,66(;, ''''.''~ 17B
2,'95 :3 3.15 15.,8 3 ;", 05i 1,,;6 2,61, 11,2,7 -2,09 ),5a, O.,6SB "',1t6 11),
2,9" 50' !t ,,'i'~ '9 ,,()Io, :2". ''''' 1,,$6 ~1;50 2,,(,6 0"68,, ,) ,37 199
2,.59 ',5 , .so :6,006, 2,25 1,,56 -1 ,,~5J 2,.,69 0,675 J,.J9 t;3I5
:a '. 21t ;3 2,85 7;0) 1,9'5 1,57 -1,,57 2;,,72 0;6'6,8 3,"0 6~h6
1,;88 2,5 a, {.,o, 5,97 '1,6~ lI,S6 -l ;60 I 2.7" 0.661 ,;1,2 "9',9
.;;!l",o;" 40 3,5 2,'60, , ,,99 1,1it1 :I! '. 2" , ,18 ;I"ll O,'GSS 2,6s- 106
1,,'17' ;} i. ,2" ',,50 1,22 ~1i.2:t .... ;1'* 0,,6,79 ~,1.o 67.6
t,l",9' 2,,5 1.,'90 2.,~'9 1,.0(;' 1,25 2 .. ,'17 0,,6,10 2,72 )9.':
'1,20 2. t",) 2,4\ 6.8!. -I,g8 ~"~() .,661 2,,7~ 2O",
:II: ·1,)0 ,0 , 1.,65 l,U 0,,67 ,92- 0,89 '1,18 ' O.S' ~0.86 1,56 ,698 2,01 49;6
1.10 2,5 1.,1tO 1,,2,1 0.,57 0,1}). 0.,81 1,119 0.5,7 -0,89 1,59 '0,685· 2,.02 2,,],1
0,189 ,2, 1".1;1, 1,,00 0,l",6, (I.9!. 0,8'* ·1.,20 00.58 -0.9) 1,62 0,;613 ::1.,'04 15,1
,
I
2.5:z '0,90 25 2.5 1.,15 0,6.8 0'.'9' 0;71 0,;(,4 ,99 ,72 'i ,3D 0,698 j ,6'1' 23,9'
00.13 2. '0,9) 00,57 O,,3i2 ,78 ,72 .'9,9 ,75 1,n 0',68) 1,,69 12,5
20 :0:1 0.1) '0,28 0,:20 ',,62, ,,59 ;7'9' ,.:3'1 .57 ~,o4 ,698 l,;3it 9,8
I
39 ANGULOS PLEGADOS B

V
-'1 ESPALDA-ESPALDA ,1/

x-·_- ,_,-x
ALAS IGUALES H
d
Propiedades para el diseiio [-

Seccion total y
OesignatiOn Oimens. TL x- -tFv- -x
A,rea ~x-)( Eje Y - Y Pandeo flexo - torSional
TL HXPeso B e i 1000J
A i d:O d:4 dz6 d:e data Xo io P j
emxkgf/m mm mm eml em em em em em em em em em em'
TL 20 x<J) ,9 t.oo 16 120 6,2.2 8,~7 8.60 8,67 8.7'" 8-,81 -4-,9'* 11,6 0,819 ).63 102000
82,9 1'" 106 6,25 8,4) 8.56 8,63 8,70 8,77 -'*.,95 11,,6 0,81,8 3,68 69000
71,6 12 91,3 6,28 8,J8 8.52 8.59 8.66 8,72 -4.95 11,6 0,817 J,n 43800
60,2 10 76,7 6,31 8,35 8." 8,5'* 8.61 8.68 -4-,96 11,6 0,816 ),77 25600
,
TL 17,5Z71,9 350 lit 91,6 5,'*1t 7.41 7.5:5 7,62 7,69 7,76 -4,)3 10,2 0,819 3,17 59800
62,2 12 79.3 5,it7 7,)7 7.50 7.57 7.61t 7,71 -'*,J3 10,1 0,818 ),22 )8100
52,,* 10 66,7 5,50 1,33 7,46 7.53 7,60 7,67 -4,34 10,1 0.817 3,27 22200
,*2,3 8 5) ,<) 5.53 7,29 7,102 7,ft9 7,55 7,62 -4.3it 10,1 0,816 ),32 11500
TL 15 %52,8 )00 12 67,3 It ,67 6,35 6,/09 6,56 6,63 6,70 -3,71 8,71 0,819 ,2.12 32300
1t1t.5 10 56.7 4,70 6,31 6.,*4 6,51 6,58 6,65 -3.71 8.70 0,818 2,77 18900
36,0 8 45,9 ",73 6,27 6,~ 6.'*7 6.54 6,61 -) ,72 8,69 0,817 2,82 9800
27,3 6 34.8 4,16 6,23 6,36 6,10) ,6,50 6,56 -3.73 8,68 0,816 2,87 4180
TL 12,5%36,7 250 10 46.7 3,89 5,29 5,'*3 5,SO 5,57 5,6'* -3,09 7,26 0,81<) 2.27 15600
2<),7 8 37,9 3,92 5,25 5,39 5.45 5.52 5,60 -3,10 7,25 0,818 2,32 8090
22.6 6 28,8 3,95 5.21 5.34 .5 ,41 5,1t-B 5,55 -3,10 7.210 0,816 2,)7 )460
1<),0 5 24,2 3,96 5,19 5,)2 5.)9 5,'*6 5.5) -) ,10 7,23 0,816 2,39 2020
TL 10 %2),5 200 8 2<),<) 3.11 4,2) 4,37 4,41" 4,51 1t,59 -2,1t7 5,81 0,819 1,81 6)80
17,9 (, 22,8 ).1" 4,19 4,D 4,40 4,47 4,51t -2,48 5,79 0,817 1,86 2740
15,1 5 19,2 3,16 ltc, 17 4 ~)1 1t,37 4,,.4 4,52 -2,48 5,79 0.816 1,89 1600
12,1 I" 15,5 ),17 1t,15 4,29 4,35 4,102 1t,49 -2,48 5,79 0,816 1,91 826
TL 8 lIrt4- ,I 160 6 18,0 2,49 3,38 3.52 .3 ,59 3,66 3,73 -1,98 4,64 0,818 1,46 2160
11,9 5 15,2 2.51 3,36 3.49 3.56 3,64 3,71 -1.98 ",610 0,817 1,'*9 1270
9,6, 4 12,) 2,52 ),)4 3,47 3,54 ),61 ),68 -1.98 4,63 0,816 1,51 655
B,It-B 3,5 10,8 2,5) ),)) ),46 ) ,5) ),60 ),67 -1,99 4,6) 0,816 1,52 441
TL 6,5% 9.56 1)0 5 12,2 2,02 2,75 2,89 2,96 3,0) ),11 -1,61 3,77 0.819 1,18 1020
7.75 ,. 9,87 2,04 2,7) 2,86 2,9) 3,01 3,08 -1,61 3,77 0,817 1,21 527
6,8) 3,5 8,70 2,05 2,72 2,85 2,92 ),00 3,07 -1,61 3,76 0,817 1,22 355
5,89 J 1,50 2,05 2,71 2,84 2,91 2,98 3.06 -1,61 3,76 0,816 1,2) 225
TL 5 % 5,87 100 4 7,1,,7 1,56 2,12 2,26 2,)) 2,41 2,48 -1,24 2,90 0,819 0,907 )99
5,18 ),5 6.60 1,56 2.11 2.25 2.32 2,39 2,47 -1,24 2.90 0,818 0,920 270
4,48 ) 5,70 1.57 2,10 2,23 2,31 2,38 2,"'6 -1,24 2,90 0,817 0,932 171
),76 2,5 4,79 1,58 2,09 2,22 2,29 2,)7 2,44 -1,24- 2,89 0,816 0,944 100
TL 4 % 't,08 SO 3,5 5,20 1,24 1,70 1,8,* 1.92 1,<)9 2,07 -0,988 2,32 0,819 0,718 212
3,54 ) 4.50 1,25 '1,69 1,83 1.90 1.,98 2.06 -0,989 2,32 0,818 0.7)1 135
2,98 2,5 3,19 1,25 1,68 1,82 1.89 1..97 2,05 -0,991 2,)2 0,817 0,74) 79
2,41 2 ),07 1,26 1,67 1,81 1,88 1,95 2,0) -0,992 2,32 0,816 0,755 41
TL ) % 2,59 60 3 3.)0 0,92 1,28 1.4) 1,51 1,59 1,67 -0,140 1.15 0,820 0,529 99
2.19 2" 2.79 0,93 1,27 1,,*2. 1,49 1,57 1,65 -0,741 1.71j. 0,819 0,5102 58
1,78 2 2,27 0,94 1,26 1,100 1,48' 1,56 1,64 -0.743 1,7/0 0,818 0,551t 30
TL 2.5% 1,80 50 2,5 2,29 0,77 1,07 1,22 1,30 1,38 1,46 -0,617 l,lj.5 0,820 0,/041 48
1,47 2 1,87 0,78 1,06 1,20 1,28 1.36 1.'*5 -0,618 1,45 0,819 0,'*54 25
TL 2 x 1,15 40 2. 1,47 0,62 0,86 1,00 1,09 1,17 1,25 -0,493 1,16 0,820 0,353 20
:-;OTA: La scparaci6n entre los perfiles individuales, d, en milimetros,

40
~ AN'GULOS P'lLEGA 005 EN CRU Z
A,LA 5 IGUALE 5 J

Propiedn de s para el diseiiol Ir
S,eccion totol
.... igna,cidn Dimensiones, XIL
,Areo Eiie v-v &j. u-u
,e eo
A
dl.O ~h'4 rchEi dl: .. I8, d ;;10
ml1ll nrvn 'cm! ,c;,m em em ~m em c'ml
~ i6, 120' 7.<)t.i 8,.96 9.,:22 9.'5 9.1.,7 9.60
ill. :1'06 7,,91 ,8.86 9,,11 9;21i! 9.J' 9,50
1.2, U,J 8,00' 8,7'5 9,01 9,,1" 9,.26, 9.3,9'
iI,O, 7>6,'7 8,,0,' 8,6" 8,911 9,,0) 9,,1,6 9,2'"
.. ":.:71.' ,)50 1" 9'1,6 6.95 7 .• 8I.i 8,.'~O' 8,2.'), ,8,)6 a .• it9
62,3 12 19.3 6't98 7.1' 7,9'9 8,:1,,2 8,2:5 8.38
5,2,,1;, :li0 ,66,7 7,~)1 it" 7',89 8,,02 S,jJ;" 8;.27
It~.] 8 5' ,9 '1.0, 7.5,J 7.'19 '7,91. 8.010 ,8, ~7
.. )0111:52,8 3:00 12 6,'., 5,'96 6,,72 6,98 7.:1'1 7.2;" 7.37
4~" 10 56;,7 '.99 6,.,6,2 6',87 7,00 '7.1,) 7,26
]6,'0 8 ~5,,9 (; 0'1 6',51 6,11 6,90 1,,02 7' on
27',,3: 6, ,to,8 6:0~ 6,101 6,,67 6,19' 6.,9,2 7,,05
2'0 to' '*6,.1 li.,97 5,,60 5.,86 S.99 6,12, 6,25
8 '7,'9 ;",;'9 ',.5'0 5,75 :;,88 6.,011 6,;1.,1j
6 2,8,8 5,,'02 5,40 5.65: 5,,18 5.911 6.,0,
5 2";2 5,'(>:) ,!),)s: 5·.60' 5:,,7) ,,8':5 ~:l.,9B
.. ~,., 200 8 29,9 ).91 4,48, ",7'4 t,.,.87 !i,oo 5, i'
:l!7,9' Ii 22,8 It ,00 4,'S .;;'.,6" ",'16 ,10,89 S.,02
J'.l 5 19,2: 1..,.0'1 4." 1j",,8 r. .7'1 4,~elt; ·1",'9'7
:1:2.1 "" 1,5',.5 4.0.,';1, ~,a8 ,Ii ~.5' 4,'66 4,19 ,10.91
1,6:.:1.". t 1'6ID I) 18,.'0 J ,,1,8 , ,5·6 J,,82 Jlj~5 %,08 4,:211
11.9 5 '1,5.2 ).:20 ).51 3,17 J.90 10,0' 4,16
9.6, ~ 1~1') Ji .,21 J ,;".6 :3,7~ ),.8,0,., '.,97' 4,,'1'0
8'.,1t8 ,., 1.0,,8 ): ,,22 :3 I ,*,./t ,,69 ,';1,,82, 3.,95 4",08
1,),z 9'.,56 13:0 , 1,2,2 2,58 2,90 ,.1,6 ,),.29 ',,*2 ',55
7,'7.5 t. 9.,87 2.60' 2,,85 ,) .,1.1 , .,,24 ',,'37 ',50
6'1,831 'i' 8,70 r!l:.i:l! 2.,8.2 ) ,0,8 ,) ,21 .:1.-'4 ).47
5.,a, , '1,50 2,6':11 a.ao 3,05, ",:1,e 3,'11 ,,44
1~ 5,87 l'DO' r. 1,lt7' 1.99 2: ,:2,", 2·.5,0' :2,6)1 2,76 2,90
5.18 ",' 6,,60 1,99 2,,:U! 2.,10,7 :2,,60 :g,1~ 2,87'
4,48 , 5.70 :2,00 2",'19 2.,105 2,S8 :2,11 2,8~
,.76 2.,5 ".79' 2,01 g.;16 ,2,"',2 2.55 ~,.68 2,8t
.. ax '1,08 80 )"S 5.~ lI!.~8 1.,,8! 2,07 2,:20. 2 .• )) 2.,47
.).5"', J ,1;",50' 'i,59 1.1,8 iIl,Ot.. 2,:1.7 2.)11 2,,410 ,
~'i,8 2.,5 '.19 1,,60 1.7,6 2,01 2,15: 2,,28 2,,41
2,41 2: J. ,'~1 1.,61. :I! .7] 1.99 2,12, 2,25: 2, JoB
:II. 6~ ~i'9' ,60 J j 0,)0 1,18 f .J8 1.,M 1,.77 :11.91 2,04
2.19 :2.5 g"79 1,,19 1,35 ' •• 61 1,,7'1,1 i .88 .2,,01
1.,7'8 :2 2,27 1,.20' 1.,:2 11.58 1.72 l,8S 1.98
.. 50S 1 .• 80 . .50 :2"S 2,,29 0,'9,86 1,1.5 11,4.1, t.5,* 1. ,,6·8 1,82
1 ;'*7 :2. 1 ",B7 i),99J 1,1.2 t ,J8 :Ii,52 1,65 1,79
- IIIz 11;:115 ltD, 2: 1,4.7 0,189 '0·,911.7 1.18 ~ .. n 1,45 '1,59' 41

8,5) 8,S4 8,5' 8,56

ANGULOS PLEGADOS EN CAJON

o

ALAS IGUALES

Propiedades para el diseno Seccion total

v" /u

"J' .. ,. __ ____J~ d

" /

X

/ "

/;--___;"U

/

/

U B

H

e

Oesignaci6n

~i mensiones

OL

-, v

Dl H J( Peso

B

80

Area

Eje V - V

fje u-u

e

A

d=O

dOl'

d.6

d =8

d:l0

cmxkgf/m

mm mm

em

em

em

em

em

C L 2 • ~,15 20 2 1,~7 0,789 0,806

C L 20 %9) ,9 82,9 7~.6 60,2

o L 17,5%71,9 62,2 52,ft ~2-,3

o L 15 .52,8 1t",5 36,0 27,3

C L 12,511:36,7 29,7 22,6 19.0

C L 10 d),5 17.9 15,1 12,1

[J L 8 .11t, 1 11,9 9,63 8,48

o L 6,5. 9,56 7,75 6,83 5.89

C L 5 • 5,87 5,18 It,lt8 3,76

[] Lit. 1t,08 3,51,.· 2,98 2,~1

n L 3 11: 2,59 2,19 ~,78

o L 2,5. 1,80 ~,~7

200

175

150

125

100

65

50

)0

25

16 14 12 10

14_ 12 10

8

12 10 8 6

10 8 6 5

8 6 ,

4

6 5 4 J

5 4

J 3

4 3 3 J

3 3 J 2

3 J 2

J 2

120 106 91,3 76,7

91,6 79,3 66,7 53,9

67,3 56,7 45,9 H,8

46,7 37,9 28.8 2,*,2

29,9 22,8 19,2 15,5

18,0 15,2 12,3 10,8

12,2 9,87 8,70 7,50

1,47 6,60 5,70 1t,79

5.20 4,50 ),79 3,07

3,)0 2.79 2,27

2,29 1,87

7,91,. 7,97 8,00 8,0)

6,95 6,98 7,01 7,0)

5,96 5,99 6,01 6,01t

4.97 ,*,99 5,02 5.03

3.97 ,*,00 4,01 1,.,0)

3,18 3,20 3,21 3.22

2,58 2,60 2,61 2,61

1,99 1,99 2,00 2,01

1,58 1,59 1,60 1,61

1,18 1.19 1,20

0,986 0,993

8,09 8,10 8,11 8,12

7,08 7,09 7,10 7,11

6,06 6,08 6,09 6,10

5,05 5,07 5,08 5,08

It-,olt 1t,06 1t,06 1t-,07

),24 3,24 3,25 3,25

2,6) 2,6'* 2,6~ 2,6%-

2,02 2,02 2,0) 2,03 .

1,62 1,62 1,62 1,62

1,21 1,21 1,22

1,01 1,01

8',26 8,28 8,a9 8,)0

7,25 7,26 7,28 7,29

6,24 6,25 6,26 6,27

5,23 5,24 5,25 5,26

4,22 1t,23 1t,24 ",21t

J ,Itt 3,1,,2 3,1t, J ,I,,)

2,81 2,81 2,82 2,82

2,20 2,20 2,21 2,21

0,988

1,79 1,80 1,80 1,80

1,39 1,39 1.39

1,19 1,19

8,35 8,36 8,)8 8,39

7,)ft 7,35 7.36 7,37

6,)3 6,J~ 6,35 6,)6

5,32 5,H 5,34 5,J5

1t,31 ~,)2 ",33 ,. ,33

3,50 3,51 3.51 3.5:1

2.90 2.90 2,90 2,91

2,29 2,29 2.,30 2,30

1,89 1,89 1,89 i,89

1,28 1,28

1,08

8,lt4 8,lt5 8,4.6 8./"'7

7."3 7,44

7,"5 7,lt6

6,\2 6,4' 6,1.4 6,lt5

5,41 5,~2 5 ,It) 5 ,It It

1t-,1tO ",1,.1 4.lt2 4,~2

3,59 3,60 3,60 3,61

2,99 2,99 3,00 3,00

2,38 2,38 2,39 2.,39

1,98 1,98 1,98 1,98

1,57 1,58 1,58

1,37 1,·38

1,18

7.52 7,53 7.5ft 7,55

6,51 6,52 6,53 6,51t

5.50 5,51 5,5a 5.52

",49 ",50 1t,51 1",51

3,69 3,69 3,69 3,70

3,08 J,08 3,09 3,09

2,47 2,~8 2,'*8 2,48

2,07 2,07 2,08 2,08

1,lt7 1,lt7

1,27

NOTA: La separacion entre los perfiles individuales, d, en milirnetros.

42

ANGULOS PLEGADOS
ALAS DESIGUALES L
e
Propiedades
para el disefio
Se c cion total

L
Area fje X-X Eje V-V

e A I W I
Y W X
mm cmZ em' eml em em em' em] em em em em
z15 lt35,9 1.4 1.37 6,38 fI,"1. 81,9 4,"'7 ),84 7,1'" 3,11
31,1 12 119 6,41 6,)0 71,) 4,50 ),75 7,17 3,15
26,2 10 100 6,1t5 6,00 60.3 !.,5.3 .3,66 7,20 j,19
21,;! 8 81,4 6,48 6,11 "'8,9 4,56 3,57 7,2) .3,2)
5r12,5:11:a6,4 12 ),6 1050 89,4 5,60 5.70 48,9 3,69 3,13 6,18 2,61
22,3 10 28,4 900 75,6 5,6) 5.60 41,S .3,72 3,0'" 6,21 2,65
18,0 8 22,9 7)6 61,'" 5.66 5.50 33,8 3.75 2.96 6,2'" 2,69
13,7 6 17,4 565 46.7 5,70 5,40 25,8 3,78 2,87 6,27 2,72
XiO x18,) 10 23,4 542 54,2 4,82 5,01 26,2 2,91 2,lt-4 5,22 2,10
14,9 8 18,9 445 44,1 4,85 ",90 21,4 2,94 2,)5 5,25 2,14
11,3 6 14,4 34' ",1 4,88 ",80 16,4 2,97 2,26 5,28 2,18
9,49 s 12,1 290 28,) 1t-,90 4,75 13,8 2,98 2,22 5,30 2,19
:11:1.2,0 8 15,3 2lt-a )0,0 4,02 .,22 8.2,1 tJ,,5 2,31 1.91 "',32 1,69
9,19 6 11,7 193 23,0 4,06 4,12 64,2 10,4 2,)'* 1,82 4,35 1,7)
7,72 5 9,8'" 163 19,3 4,07 4,.07 54,6 8,78 2,36 1,78 4,31 1,74
6,2) 4 7,94 l)J 15,6 "',09 •. ,01. 44,6 7,12 2,37 1,73 "',)9 1,76
lII: 6,5x 7,31 6 9,)1 96,7 14,5 ),22 3,31a 33,3 6,72 1,89 1,54 ),47 1,)8
6,15 5 7,8'* 82,3 12,) ),24 3,a8 28,s 5,69 1,91 1,50 3,'*9 1,40
4,91 4 6,3'" 67,2 9,93 ),26 3,23 2J ,4 4.6) 1,92 1,45 3.51 1,"'2
4,38 3,5 5,57 59,4 8,74 3,a6 3,21 20,7 4-,09 1,9) 1,43 3.51 1,4)
::If, :II: 4,78 5 6,09 40,5 7,66 2,58 2.72 12,6 ),30 1,44- 1,18 2,76 1,06
3,88 4 4,94 33,2 6,23 2,59 2,67 10,4 2,70 1,45 1,14 2,77 1,08
3,41 3.5 4.)5 29,S ,.,0 2.60 2,64 9,28 2,)9 1,46 1,11 2.78 1,08
2.95 3 ) ,7.' 25,6 4,7.5 2,61 2,61 8,08 2,07 1,47 1,09 2,79 1,09
:It 3.09 4 3,94 17,) 4,04 2,10 2,22 5,18 1.69 1,15 .936 2,23 0,847
2,7) 3,5 3,47 15,'" 3,57 2,10 2,19 4,6) 1,50 1,15 0,914 2,24 0,856
2,36 3 3,00 13,4 3,09 2,11 2,17 4,05 1,)0 1,16 0,892 2,25 0,865
1,98 2,5 2,52 11,) 2,60 2,12 2.14- ),45 1.10 1,17 0,870 2,26 0,87'"
::I() :II: 2,04 3,5 2,,60 6.70 2.,06 1,61 1,75 1,87 0,82 0,85 0,7 1,70 0,627
1.77 3 2,25 5,87 1,79 1,61 1,72 1,65 0,72 0,86 0,69J 1,71 0,6)6
1.49 2,5 1,90 4,99 1,51 1,62 1.69 1,42 0,61 0,86 0,671 1.72 0,645
1,20 2 1,'3 "',08 1,22 1,63 1,67 1,16 0,50 0,87 0,649 1,73 0,654
1,41 3 1,80 2,95 1,13 1,2<8 1,39 0,914 0,48 0,71 0,612 1,37 0,,19
1,19 2,5 1,,2 2,53 0,96 1,29 1,36 0,788 0.41 0.72 0.590 1,)8 0,529
0,969 2 1,2) 2.08 0,78 1,)0 1.:n 0,652 0,)'" 0,73 0,568 1,39 0,5)8
a2 :II: 0,901 2,5 1,15 1,05 0,5) 0,96 1,03 '0,379 0,26 0,58 0,510 1,040 0,411
0,7" 2 0,93 0,87 0,4) 0,96 1,00 0,317 0,21 0,58 0,488 1,04 0,420 43

-

ANGULOS PLE GA DIIOS

-,r ESPALI~,A~E SPAILDAr- 1:::::te ==~~L~_----'I

ALAS DIESIGUALES H K~-~·~'·II +-,--1 d

18

Propi edadles por c el diseiio S,eccli6n tot a l

r L

x:-E._)!

u:;

TL HKBXlPeso

mm

A

Area Ej,e X-X

e

em

em em em el1l em

Ej8'Y-'

Poii'ideo t litH! ... torsional

x. I. Il' j 1000.J
tim em em em' f1. 1.5: ~~X7:1 ,9 62:,,2 ,~,," tt2L,}

1~ 91,,6 ;"·;~7
12 79,' I",!SO
t,O 66.7 \",.1
8, ,5,';9' ;"'!1,56
1:2 61,3 , .,69
tOi 56,. j' ~"72
,8 ~:5,;9 ',.7'
6 ,,4'18 ),78
10 ~6,;:"1 '2,9'1
8 '7',,9 2,9,1;;
6 28,,8 2.97
5 :2~,2 2,98
8 ,)0.1 2,;',1
6, 2,3'14" 2,:3:~
S' :1i9~7 2,,36
i.. 15,9' 2;,J1
'6 1,8.,6 11 J,89
5 15,.7 1.91
It 1.2".7' i,9,2;
J..5 1.1,1, 1,93
, 12,,2 11l~'*
" 9.87 1".~5
l,S 8,,70 1,46
]I 1,!K) :II ,,1t7
4 7.8, t.n
',5 '6,95 1,15
.) ,6,00 ·1.t.6,
2,S S~OIf ~.17
3,.S 5,,20 O1iS5
31 I ",50 0.,86
2,5, ),,7'9 o,,86
2: , .'07 0,81 ",0'" 9!'19i),,~6 9113,3 '9,40 -)Il~ 10.' 10,,912 ,-0,119 59&00 8',,99 9,llt 9,.2,:1 9.28 '9,35 -1.1, fO,S 10.,911 ,-0,,052 ,8.-1()0 ,8,,9519,,09 9.16 9,.2), 9,,01 el,16 to',5 10,,910, 0,1)1.) 22200 8.90 9tD~ 9,U 'hI,e, 9,,2:5, -3,:1,7 '1,01.5 10.909' O,07511,ao

7,.99 8,,1~ 8,:21 8,.2,8 8,36, -:2,5' 1,911 8,0" 8 ,1.6 ,8,,2) 8, ,,3,0 -a, Sill 7.90 8,OJ" S,ll! 18.,1,8 8,,25 -2,.56 7.85 1.99' 8,,06 8,,'11), 8.,20 ~2.'7

6,,'95 7.,109 7',17 1,2" 1.,2 -1,,4 6,.90' 7'.0'-, 7'"U. 7,'119,7,26 '-1,,95 6".,8," 6.99 1'.'06 7,0 7,,2,1 -1,96 6,,8:2; 6,,96 ?,O!" 7,11 7.1,8 -1,91

,,8, 5.98 6,0.5 6,1, 16,.rol -11.52 5,,78 ';92 6100 6,,01 6"1,,, -:11;52, 5.'l1'5 5,'90 ,5,911 6"OJ" 6,12 ·1I·.5J 'on ',,8'7 ,,9'" 6,,10,2 6,09' '-l,5J

".6\ ~ .19 ;'",861;",9,) 5 ,,01 ~I "alt ,1,,6,1 4,7'6 ,.,.,8) '~,,91 ,*,,'98 -1,,25 ';',5,9 It .11 t", .,80 !t,88 4 .9!S ~ 1, ~ 25 '~"S8 4,.12 '-,'19 4.,81 it;,4 -1,26

".7,',89 3.'97 ",05 It,.t2 -0,9)0 1,'7:2,,3,,81 ',94, .,02 4,.,09 -0,9')5 ) ,,71 3".85 :3, ,93 If. 001 ,II, ,,'08 -0; '9'18 3,,70 ), ,Sill ,3,91 J "99,,..,'06 -O.9IU

3,,05,,:201,,218 3.15i J.~J, ·!0',7')6 ,.o~ ~,1I.9 'ta'~ ~;').'~ Il",~2 -'0"7391 ), ,(1) J t 17 l, 2S .3 1l31~ 131,40 1-0 ,,7'''''~' J,.01 ',16, , .• ~) ,'",):1 ',39 -0"74,,

I

2:,3' 2,,5~ 2,,60 2.68 2,7'6, ,.O',,5!eo 2,,36 :2,,51 2",58 2,66 2,7'4 -0I.5~' 2,3'* 2",,"'9 2.',7 :2,6'5 2,.7) -0'.''''''6 2,;)) 2.1t8 2"552,6,, 2,,'71, -Oll'l.i"

1,89'2,0'" 2,,12 2,.2.-0 2,,2,6 -0,,.62 1,.8,7 :2,0,2 ,2.l!.O 2,.18 21,,26 -o~'65 '11,B6 '2,01 3,'09' 2,11 2,,25 -lo",~68

j.~o l.56 1." lt12 1,80 -Q"S, 1,,3'9' :ti"", :1,.62 ",,70 1,78 ,-0,,).88

9,,116 [0,,92) "0,661. IJ23,00 9"IJ 0,,922 -O,,5,'iJ(!! 18900 ,.11 0.921. -0';5;21 ssoo 9,OB 0',920 -O';'~56 h.80

7.78 01,938 -1.2", 7.75 ~.9'7 -Itt? 7.12 ~,,9'5 el,,10 7,70'10.935 -1",06

6.', 10,,9'*5 -1.,1 6.~2 1o.9""~ -1,29 6'14010 .• 9"" -1,2" 6",,9' 10,,9'*'2 ~1,21

I ",Hi ~,9'2 -0.9'16 5,,1:5 io,9h -0,.9)6 5.:!!', ~',91~ -0,89'7 ~5,J:2 P'.'9t!fO .. 0,,87'

"",11.2 ~,.'~9 -1,,00 ,11,10' 10,.948 ,-0,,959' ",09 0.,""',1 '-0.9)9 "',Og 0,,9'*7 -O'~'91·9'

)..,\0.9S2, ..o!,,881 "~,,"~ rO.9.51 ~0,8,5'9 "", 10.950 -0,8."7' ',.3120,950,-0,,8,16

a, ~8 jO, 9'56 -0.7'8.5 2.57 0','9'5' .. (),.76,1 2",6 ~"i'9'r..; .. 0,.73:8 2: i" 0"". '"'0,7117

2.,07 0,. 951l -0, ,,20'1 2~06 0',91,.,9 -O!50~ 2.05 0,'9(,,8 .. 0",/1·80

1 j.~6 :0,9,9' 1-0,270 1",6 0,9:38, -0,,250

15600 8090 );"'60 :202:0

6550 1810 1,6\0

8;"'7

22:,0 1,]10 6'76 ,*,55

111'020 527

1" 22,

4e, 28,,,. ~80 :110'

i,08 '6' .31

'" 25

a.Slt 8~ 2,8) 1 , ,60 '0,71
2,,',9' 2.5 ';04 '0,72
'!l,.'9~ 2, :2''"'7 0,7'
:g :z 6J; 1~60' 2;5 2,29 0"1,8
11 , 1t'7 2 1'187 0',. sa TL U,SEl5Z5Z,,8 ".' ,6.0'

2,7.'

TL 10 Xl'Oll' s ,7 29;7

2,2,.,6

1,9,,0

TL 8, ~5<~4", 1. 1,8,,;' 1S.1,. 12"

1'1. 6,,5ll20,dlt,6 1:2,) 9,95 8,75

'FL, , ][116% 9. 5:6 '7,,75 6,,8:3 ,,19'

'fl., .~ d)ll 6,18 ~5 ,liS J",.71,

J.96

T.t ) %10zll,;08 ,1 t 5:4 2,98 g .• ~,l1

N'OTA:

La :~cparad6R etUre 10:5 ptdlles indiyidualcs, d, en :!1I!Iilim~lI'lJs,.

44

-

y ANGULOS PLEGADOS
ESPALDA-ESPALDA ~r--
x---
---x
ALAS DESIGUALES
Propiedades para el diseiio

y Seccion total
IY
Designaeion TL l(-_~--X
Area Pandeo f1exo- torsional
e A
"0 io P j
mm em! em em em em'
][jOz'71,9 lit 91,6 ,89 6,02 6,09 6,16 6,2) -5,71 10,% 0,699 5,7) 59800
62,2 12 79,3 5,85 5,98 6,05 6,12 6,19 -5,70 10,4 0,699 5,77 )8100
52.4 10 66,7 5,82 5,95 6,01 6,08 6,15 -5,70 10,'" 0,699 5,81 22200
42" 8 5),9 5,79 5,91 ,98 6,04 6,11 -5.71 10,% 0,699 5,86 11500
17,5%25][52,8 12 67,) 5,60 4,84 4,97 5,04 5,11 5,18 -5,10 8,99 0,678 5,23 )2)00
%4,5 10 56,7 5,63 4,81 4,94 5,00 5,07 5,14 -5,10 8,99 0,676 5,27 18900
36,0 8 45.9 5,66 4.77 4,90 4,97 5,0) 5,10 -5,10 8,99 0,678 5,)2 9800
27,3 6 34,8 5,70 4,74 4,87 "',93 4,99 5,06 -5,10 9,00 5,)6 "'180
lI:2OlI:) 6 , 7 10 ,,*6.7 4,82 ),80 , ,9) 4,00 4,07 4, 1ft -%,51 7,61 4,72 15600
29,7 6 37,~ 4185 ),76 J,89 ),96 4,0) -4,50 7,61 4,76 8090
22,6 6 28,8 4,88 3,7) 3,86 3,92 ),99 %,06 -4,50 7,62 0,651 4,81 )460
19,0 5 24,2 4,90 ),72 3,84 3,90 3,97 Io,OIt -It,SO 7,62 0,651 4,8) 2020
12,5][16.][2;4,,1 8 30,7 1t,02 ),00 ),1) ),20 ) ,27 3,)4 -3,82 6,H 0,6)) 4,04 6550
18,4 6 2),4 4;06 2,97 ),09 3,16 , .2, ),)0 -),82 6,,1 0,634 4,09 2810
15,4 5 19.7 4,07 2,95 3,08 ),14 3,21 J ,28 -) ,82 6,:u 0,635 4,11. IHo
12,5 4 15,9 4,09 2,94 ),06 ),12 ),19 ),26 -.) ,81 6,32 0,6)5 4,,1) 84,7
][1):11:1",*,6 6 18,6 3,22 2,44 2,57 2,64 2,71 2,78 -3,04 0,639 3,21 2230
12,) 5 15,7 ),24 2,42 2,55 2,62 2,69 2,76 -3,0) 3,23 1,10
9,95 "'* 12,7 ),26 2,,*1 2 .. 5) 2,60 2,67 2,,",* -),03 ),25 676
8,75 ),5 11 .. 1 ),26 2,40 2,53 2,59 2,66 2,73 -),0) 3,27 1t55
8 ][10x 9,56 5 12,2 2,58 1,86 1,99 2,06 2,14 2,21 -2,47 "',0) 2,6) 1020
7,75 It 9,87 2,59 1,84 1,97 2,Olt 2,11 2,19 -2,47 4.0) 0,625 2,65 527
6,8) ),5 8.70 2,60 1,8"'* 1,96 2,0) 2.10 2,18 -2,"'*7 4,03 0.625 2,66 )55
5,89 ,. 7.SO 2,61 1,8) 1,96 2,02 2,09 2,16 -2.",*6 "',03 0,626 2,67 225
6,5][ 8x 6,18 It 7,87 2,10 1,48 1,61 1,69 1,76 1,84 -2,02 3,27 0,618 2.15 '*20
5,45 3,5 6,95 2,10 1,47 1,60 1,68 1,75 1,8, -2.,02 3,27 0,618 2,16 284
It,71 3 6,00 2,11 1,'*6 1,59 1,66 1,74 1,-81 -2.02 3,27 0,619 2,17 180
),96 2,5 5,0",* 2,12 1,4g 1,59 t ,65 1,7) 1,80 -2.02 3,27 0,620 2,18 105
5 :It 6x 4,08 3,5 5,20 1,61 I,ll 1,25 1,32 1,40 1,48 -1,57 2,51 ,607 1,67
-) ,54 , 4,SO 1,61 1,10 1.24 1,)1 1,39 1,47 -1,57 2,51 0,608 1,68
2,98 2,5 3,79 1,62 1,09 1.23 1,,0 1,)8 1,45 -1,57 2,51 0,609 1,69
2,41 2 ),07 1,6) 1,09 1,22 1,29 1,)6 1,·"'4 -1,57 2,51 0,610 1,70
x 5l1t 2,83 3 3,60 1,a8 0,94 1,08 1,16 1,24 1,32 -1,24 2,01 0,62) 1,30
2,)9 2,5 ),04 1,29 ,9) 1,07 1,14 1,22 1,31 -1,23 2,01 0,624 1,31
1,94 2 -2,"'7 1,30 ,92 1,06 1,13 1,21 1,29 -1,23 2,01 0,625 1,32 JJ
1 :It It][ 1,80 2,5 2,29 0,96 ,77 0,91 0,99 1.08 1,16 -0.90 1,52 0,648 0.93 48
1,47 2 1,87 0,96 ,76 0,90 0,98 1,06 1,15 -0,90 1,52 0,649 0,94 25 45