Вы находитесь на странице: 1из 5

1

µ√À§∏ ∆ø¡ ∂§§∏¡ø¡ ∞¶√™¶∞™ª∞

¶ÚˆÙ. ∞fi Ù· Â›ÛËÌ· ¶Ú·ÎÙÈο Ù˘ ¶∂ã, 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2008,


∞ÚÈı. ™˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜, ÛÙËÓ ÔÔ›·
¢ÈÂÎ. „ËÊ›ÛÙËΠÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘:

¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ µ·ÎÔ˘Ê›ˆÓ Ù˘ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋˜ ªÂÈÔÓfiÙËÙ·˜


ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ £Ú¿ÎË Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜

ª∂ƒ√™ ∞ã ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ·Ú·‰fiÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È·-


°∂¡π∫√ ª∂ƒ√™ ¯Â›ÚÈÛ‹ Ù˘. ∆Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÂÔÙ›· ·ÛΛ Ô ªÔ˘ÊÙ‹˜.
4. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘ µ·ÎÔ˘-
ÕÚıÚÔ 1 ÊÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÌÔÚ› Ó· Ù· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÁÈ·:
¡ÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·. ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÙÂÌÂÓÒÓ, ÌÂÙ˙ÈÙ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÈÂÚÒÓ
¯ÒÚˆÓ, ÔÈÎÔÙÚÔÊ›ˆÓ, ÁÂÊ˘ÚÒÓ, ËÁÒÓ, Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ µ·ÎÔ˘Ê›- ÓÂÎÚÔÙ·Ê›ˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÓÔÌÔ‡,
ˆÓ Ù˘ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋˜ ªÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ £Ú¿- ‚. ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ Úfi-
΢ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ ‰È¤ÔÓÙ·È: Ûˆ· ¯Ú‹˙ÔÓÙ· ‚ÔËı›·˜,
(·) ·fi ÙË ™˘Óı‹ÎË ∂ÈÚ‹Ó˘ Ù˘ §ˆ˙¿Ó˘, Ô˘ ΢ÚÒ- Á. ÙË ÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ··ÈÙ‹ÛˆÓ, Ï‹„Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ-
ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1 ÙÔ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ
25˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1923 Î·È ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ µ·ÎÔ˘ÊÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜,
(‚) ·fi ÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ÓfiÌÔ. ‰. ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Î·È ‚·ÚÒÓ Ù˘ µ·ÎÔ˘ÊÈ΋˜
ÂÚÈÔ˘Û›·˜.
ÕÚıÚÔ 2 5. ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ù˘ µ·ÎÔ˘ÊÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›-
µ·ÎÔ‡ÊÈÔ ·˜ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘
Ù˘¯fiÓ ÂÎÔÈ‹Ûˆ˜ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ù˘ Û˘ÛÙ¿-
µ·ÎÔ‡ÊÈÔ Â›Ó·È ·ÊȤڈ̷ ηٿ ÙÔÓ πÂÚfi πÛÏ·ÌÈÎfi ¡fi- Ûˆ˜ ˘Ôı‹Î˘, Ù˘ ·ÓÂÁ¤ÚÛˆ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Ì ÙÔ Û‡-
ÌÔ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Î›ÓËÙ· ‹/Î·È ÎÈÓËÙ¿ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙËÌ· Ù˘ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹˜, Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÔÈ-
ÛÙÔȯ›· ‹ ÚfiÛÔ‰Ô ˘¤Ú ¢Û‚ԇ˜, ·Á·ıÔÂÚÁÔ‡, ÎÔÈÓˆ- ÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ Û ¿ÏÏÔ µ·ÎÔ‡ÊÈÔ, Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿
ÊÂÏÔ‡˜ ÁÂÓÈο ÛÎÔÔ‡ ‹ ˘¤Ú ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡, ıÚËÛ΢- ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË Û‡ÌʈÓ˘ ÁÓÒÌ˘ ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ªÔ˘ÊÙ‹.
ÙÈÎÔ‡, ¢·ÁÔ‡˜ ȉڇ̷ÙÔ˜, Ô˘ ›Ù ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ù ȉڇÂ-
Ù·È ÁÈ· ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi ÛÎÔfi. ÕÚıÚÔ 4
µ·ÎÔ‡ÊÈ· Ì ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·
ÕÚıÚÔ 3
µ·ÎÔ˘ÊÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· 1. ∆· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· µ·ÎÔ‡ÊÈ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·Î›ÓË-
ÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, ·fi Ù˘ ÂÓ¿Ú͈˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘
1. µ·ÎÔ˘ÊÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· ·ÔÙÂÏ› ·˘Ùfi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ µ·- ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘, ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰È-
ÎÔ‡ÊÈÔ, ηıÒ˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi ÛÙÔȯ›Ô, ÎÈÓË- η›Ô˘ Î·È ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ȉڇ̷ٷ Ô˘ ÏÂÈ-
Ùfi ‹ ·Î›ÓËÙÔ, ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ µ·ÎÔ˘Ê›- ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ
Ô˘, ›Ù ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·Ó ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ›Ù ˘fi ÙËÓ ¤Ó- ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı›.
ÓÔÈ·Ó ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ 2. µ·ÎÔ‡ÊÈ· ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·Ú·-
¿ÚıÚÔ. ÁÚ¿ÊÔ˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈο ÓÂ-
2. ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ µ·ÎÔ˘ÊÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Á›ÓÂÙ·È ÎÚÔÙ·Ê›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ •¿Óı˘, ƒÔ‰fi-
Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÚ› ÎÏËÚÔ‰Ô- ˘ Î·È Œ‚ÚÔ˘.
ÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÊÂÏÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. 3. ¢ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘
3. ∆· ̤ÏË ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙË µ·- Ù· µ·ÎÔ‡ÊÈ· Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÎÔÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË Û‡Ì-
ÎÔ˘ÊÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ӷ Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙȘ ʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 967 ÙÔ˘ ∞.∫..
2

ÕÚıÚÔ 5 Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙÔÓ ªÔ˘ÊÙ‹ ·ÎÚÈ‚‹ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· Ù˘ ‰È·¯ÂÈ-


¡¤· µ·ÎÔ‡ÊÈ· Ú›Ûˆ˜ ÁÈ· οı ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜.

∆· µ·ÎÔ‡ÊÈ· Ô˘ ı· Û˘ÛÙ·ıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡- ª∂ƒ√™ °ã


Ô˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÎÈÓËÙ‹ ‹ ·Î›- ¢π∞Ã∂πƒπ™∆π∫∂™ ∂¶π∆ƒ√¶∂™
ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ‰È¤ÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÌÂÓ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Î·È
‰ÈÔ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη Â- ÕÚıÚÔ 10
Ú› π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ˆ˜ ÚÔ˜ ‰Â ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ·- ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹
ÚfiÓÙ· ÓfiÌÔ.
1. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·ıÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ
ª∂ƒ√™ µã ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ •¿Óı˘, ∫ÔÌÔ-
µ∞∫√Àºπ∫∂™ ∂¶π∆ƒ√¶∂™ ÙËÓ‹˜ Î·È ¢È‰˘ÌÔÙ›¯Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi Ì›· ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋
∂ÈÙÚÔ‹ Û ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ fiÏÂȘ. √È ¢È·¯ÂÈÚÈ-
ÕÚıÚÔ 6 ÛÙÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ Â›Ó·È ÂÓÙ·ÌÂÏ›˜. ∆· ̤ÏË ÙÔ˘˜ ÂÎϤ-
µ·ÎÔ˘ÊÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÔÓÙ·È ÌÂ Ì˘ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿-
ÓÔ˘˜, ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜, Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ
1. ∆Ë µ·ÎÔ˘ÊÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· ·Ó¿ Ù¤ÌÂÓÔ˜ ‹ ÔÌ¿‰· ·fi ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, fiÔ˘ ˘Ê›-
ÙÂ̤ÓË Û ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ £Ú¿Î˘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ÛÙ·ÓÙ·È Ù· ˘·ÁfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ∂ÈÙÚÔ‹ µ·ÎÔ‡-
¢‹ÌˆÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜, •¿Óı˘ Î·È ¢È‰˘ÌfiÙÂÈ¯Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙Â- ÊÈ·.
Ù·È µ·ÎÔ˘ÊÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ·˘Ù‹ ·ÛΛ ÙȘ ·Ú- 2. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË, Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜
ÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ Â› ÙˆÓ µ·ÎÔ˘ÊÈÎÒÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ Û‡Ìʈ- ÌÔÚ›, Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡, Ó· ÔÚ›-
Ó· Ì ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› ·fi Ù˘ Û˘ÛÙ¿- ÛÂÈ fiÙÈ ÔÌ¿‰· µ·ÎÔ˘Ê›ˆÓ ·Ó¿ ‰‹ÌÔ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜
Ûˆ˜ ÙÔ˘ µ·ÎÔ˘Ê›Ô˘. ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ •¿Óı˘ ‹ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜
2. ∏ µ·ÎÔ˘ÊÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Â›Ó·È ÙÚÈÌÂÏ‹˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂ- ‹ ¢È‰˘ÌÔÙ›¯Ô˘, ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È Î·È ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰È·-
ÓË ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ (ªÔ˘Ù‚ÂÏ‹), ÙÔÓ ∆·Ì›· Î·È ¤Ó· ̤- ¯Â›ÚÈÛ˘ ·fi ÂȉÈ΋ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÁÈ· ÙËÓ
ÏÔ˜. ÔÔ›· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 10 Â.
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. √ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜
ÕÚıÚÔ 7 Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚˆÙ‹ ˆ˜ ÚÔ˜
∂ÎÏÔÁ‹ µ·ÎÔ˘ÊÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ‹ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÛÎÔfi ·ÊÈÂÚÒÛˆ˜ ÙÔ˘
οı µ·ÎÔ˘Ê›Ô˘.
1. √È ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ fiÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ
ÙÔ µ·ÎÔ‡ÊÈÔ ÂÎϤÁÔ˘Ó ÙË µ·ÎÔ˘ÊÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÌÂÙ¿ ÕÚıÚÔ 11
·fi ÁÓÒÌË ÙÔ˘ πÌ¿ÌË ÙÔ˘ ÙÂ̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ∂ÎÏÔÁ‹ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜
µ·ÎÔ‡ÊÈÔ.
2. ∏ µ·ÎÔ˘ÊÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ∆Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ
Ù˘, Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Û ™ÒÌ· ‰È· Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜, ηْ ·fiÏ˘- ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜, Ë Û˘Ì-
ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ (ªÔ˘Ù‚ÂÏ‹) Î·È ∆·Ì›·. √ Ó¤- ÌÂÙÔ¯‹ Û ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁ¤ˆÓ, Ë ÂÔÙ›· ÙˆÓ ÂÎÏÔ-
Ô˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÎÔÈÓÔÔÈ› Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÁÒÓ, Ë ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ
Î·È Ù˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ûˆ˜ Ù˘ µ·ÎÔ˘ÊÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Û ÂÎÏÔÁÒÓ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Ì ·Ó¿ÏÔÁË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ
™ÒÌ· ÛÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô ªÔ˘ÊÙ‹. 32 ¤ˆ˜ Î·È 74 ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ì ÙËÓ
3. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÂÈ΢ÚÒÓÂÈ Ì ·fiÊ·- ÂÍ·›ÚÂÛË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 34 (Ó. 3463/
Û‹ ÙÔ˘ Ô ÔÈΛԘ ªÔ˘ÊÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ °Â- 2006). ªÂ ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ,
ÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ∂ıÓÈ΋˜
¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜
ÕÚıÚÔ 8 ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÎÏÔÁ‹˜.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÌÂÏÒÓ µ·ÎÔ˘ÊÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜
ÕÚıÚÔ 12
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÔÈ‹Ûˆ˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡, ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚·- ™˘ÁÎÚfiÙËÛË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜
Ú›·˜ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜, ·Ú·ÈÙ‹Ûˆ˜ ‹ ÂÎÙÒÛˆ˜ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘
µ·ÎÔ˘ÊÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ·˘Ù‹ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 1. ∏ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Î‹-
Ù˘ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ̤ÏË, Ù· ÔÔ›· ηٷ- Ú˘ÍË ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ, Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Û ™ÒÌ· ‰È· Ù˘
Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ (ªÔ˘Ù‚ÂÏ‹) Î·È ÂÎÏÔÁ‹˜, ηْ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ∞ÓÙÈÚÔ-
ÙÔ˘ ∆·Ì›·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÊˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ¤‰ÚÔ˘, °Ú·ÌÌ·Ù¤· Î·È ∆·Ì›·. √ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ·Ó·ÏËÚÔ›
ÙˆÓ ı¤ÛˆÓ, ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÈχÂÈ Ô ªÔ˘ÊÙ‹˜. ™Â ÂÚ›Ùˆ- ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ, Û fiÏ· ÙÔ˘ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ·, Û ÂÚ›ÙˆÛË
ÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ µ·ÎÔ˘ÊÈ΋˜ ·Ô˘Û›·˜ ‹ Έχ̷ÙÔ˜. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ù· ª¤ÏË Ù˘
∂ÈÙÚÔ‹˜, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‰‡Ó·ÓÙ·È, ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜
¿ÚıÚÔ˘ 7. ÙÔ˘˜, Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â‡ÏÔÁË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË, Ë ÔÔ›· ÔÚ›˙Â-
Ù·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ‚·Ú‡-
ÕÚıÚÔ 9 ÓÂÈ ÙÔ µ·ÎÔ‡ÊÈÔ.
§ÔÁÔ‰ÔÛ›· µ·ÎÔ˘ÊÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ 2. √ ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÎÔÈÓÔÔÈ› Ù· ·ÔÙÂϤ-
ÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ Î·È Ù˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ûˆ˜ Ù˘ ¢È·¯ÂÈÚÈ-
∏ µ·ÎÔ˘ÊÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È, ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Û ™ÒÌ· ÛÙÔÓ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ¶ÂÚÈ-
˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ Ù˘ ÂÚ› ‰È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜, Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È Ê¤ÚÂÈ·˜ Î·È ÛÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô ªÔ˘ÊÙ‹.
ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘,
3

ÕÚıÚÔ 13 ÌË ÂÎÏfiÁÈÌÔÈ. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ڿ͈˜ ÂÚ› ÂÎ-
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÌÂÏÒÓ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÒÛˆ˜ Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞Ó·ÙÔÏÈ-
΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È £Ú¿Î˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› ÛÙÔÓ ÂӉȷÊÂ-
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÌÂÏÒÓ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Á›ÓÂ- ÚfiÌÂÓÔ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÙÒÛˆ˜. √ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜
Ù·È ÌfiÓÔÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÔÈ‹Ûˆ˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡, ı·Ó¿- ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÓÙfi˜ ÚÔ-
ÙÔ˘ ‹ ‚·Ú›·˜ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜, ·Ú·ÈÙ‹Ûˆ˜ ‹ ÂÎÙÒÛˆ˜ ıÂÛÌ›·˜ ›ÎÔÛÈ (20) ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ Âȉfi-
̤ÏÔ˘˜. ∆Ô Ì¤ÏÔ˜ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÏËڈ̷- Ûˆ˜ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹Ûˆ˜. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ·˘-
ÙÈÎfi ηٿ ÙË ÛÂÈÚ¿ ·Ó·ÏËÚÒÛˆ˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ù·ı› ̤¯ÚÈ Î·È ‰¤Î· (10) Ë̤Ú˜, ÁÈ·
˘¿Ú͈˜ ÂÙ¤ÚÔ˘ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡ ̤ÏÔ˘˜, Ô °ÂÓÈÎfi˜ ÛÔ˘‰·›Ô ÏfiÁÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘.
°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ∂¿Ó ·Ú¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ ¿Ú·ÎÙ˜ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı›
ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ªÔ˘ÊÙ‹, ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÎÂÓ‹ ı¤ÛË Ù˘ ¢È·¯ÂÈ- Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Ô ÏfiÁÔ˜ ÂÎÙÒÛˆ˜, Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜
ÚÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ ÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ŒÏÏË- ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÂΉ›‰ÂÈ ÙËÓ Ú¿ÍË ÂÎÙÒÛˆ˜.
Ó· ÔÏ›ÙË, ¤¯ÔÓÙ· Ù· Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ· ÂÎÏÔÁÈÌfiÙËÙ·˜. 2. ∆· ̤ÏË ÙˆÓ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È µ·ÎÔ˘ÊÈÎÒÓ ∂È-
ÙÚÔÒÓ ÂÎ›ÙÔ˘Ó Â›Û˘ Ù˘ ȉÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÌË Û˘Ì-
ÕÚıÚÔ 14 ÌfiÚʈÛË ÚÔ˜ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ ηÈ
¢È·¯Â›ÚÈÛË ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ Û ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·˘ÙÔ‡ ÂΉȉfiÌÂÓˆÓ ˘Ô˘ÚÁÈÎÒÓ ·Ô-
Ê¿ÛÂˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ڿ͈Ó. ∏ ÌË Û˘ÌÌfiÚ-
1. ∏ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜, Û ʈÛË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË
‰‡Ô ËÌÂÚ‹ÛȘ ‹ ‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤·
Ù‡Ô˘, ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÂÍfi‰ˆÓ Ù˘ Î·È Î·- ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· ‰Èο˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘
Ù·ÚÙ›˙ÂÈ ÁÂÓÈÎfi ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ µ·ÎÔ˘Ê›- ÂÎÔ‡ÛÈ·˜ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜.
Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ-
ÎÔ‡ Î·È ·ıËÙÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È fiϘ ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ Â- ÕÚıÚÔ 17
ÚÈÔ˘Û›·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. £ËÙ›· ∂ÈÙÚÔÒÓ
2. ∏ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ÙÔÔı¤ÙËÛË
Î·È Â¤Ó‰˘ÛË Ù˘¯fiÓ ÏÂÔÓ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ÂÈÛÔ- ∏ ıËÙ›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È µ·ÎÔ˘ÊÈ-
‰‹Ì·Ù· Û ¤ÓÙÔÎÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. ÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Â›Ó·È ÙÚÈÂÙ‹˜. ŸÔÈÔ˜ ÂÍÂϤÁË Î·È ˘Ë-
Ú¤ÙËÛ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ‰‡Ô Û˘-
ª∂ƒ√™ ¢ã Ó¯›˜ ıËÙ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â·ÓÂÎÏÂÁ› ÁÈ· ÙËÓ ·Ì¤-
¶ƒ√™√¡∆∞ ∂∫§√°πª√∆∏∆∞™ - ∂∫¶∆ø™∏ - Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË ıËÙ›·.
£∏∆∂π∞ - ∂∫¶ƒ√™ø¶∏™∏
ÕÚıÚÔ 18
ÕÚıÚÔ 15 ∂ÎÚÔÛÒËÛË µ·ÎÔ˘Ê›ˆÓ
¶ÚÔÛfiÓÙ· ÂÎÏÔÁÈÌfiÙËÙ·˜
√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ µ·ÎÔ˘ÊÈ΋˜
1. ∂ÎÏfiÁÈÌÔÈ ˆ˜ ̤ÏË ÙˆÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ‹ ÙˆÓ µ·ÎÔ˘- ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ µ·ÎÔ‡ÊÈÔ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›·
ÊÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Â›Ó·È fiÛÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, Ù˘ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ Î·È ÙˆÓ
¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 21Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ¿Ó- ÙÚ›ÙˆÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ηÈ
‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜, ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ Î·Ù¿ ÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì·. Ù˘ µ·ÎÔ˘ÊÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¤¯Ô˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î›-
2. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÎÏfiÁÈÌÔÈ ÔÈ ªÔ˘ÊÙ‹‰Â˜ Î·È ÔÈ Û‡˙˘ÁÔ› ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘
ÙÔ˘˜, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ªÔ˘ÊÙÂÈÒÓ Î·È ÔÈ Û‡˙˘ÁÔ› ÙÔ˘˜, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
ÔÈ µÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÔÈ ¡Ô̿گ˜ Î·È ∞ÓÙÈÓÔ̿گ˜, ÔÈ ¢‹Ì·Ú- ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘.
¯ÔÈ Î·È ÔÈ ∫ÔÈÓÔٿگ˜. ªË ÂÎÏfiÁÈÌÔÈ Â›Ó·È Â›Û˘ fiÛÔÈ
¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÚËı› ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ª∂ƒ√™ ∂ã
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÈÙ›· Î·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‰ÈηÛı› ·ÌÂÙ·- ™Ã√§π∫∞ µ∞∫√Àºπ∞ ∫∞π µ∞∫√Àºπ∞
ÎÏ‹Ùˆ˜ ÁÈ· ηÎÔ‡ÚÁËÌ·, ÎÏÔ‹, ·¿ÙË, ˘ÂÍ·›ÚÂÛË, ÂÎ- ™∂ ∞∫∞∆√π∫∏∆∏ ¶∂ƒπ√Ã∏
‚›·ÛË, Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›·, ·ÈÛÙ›·, ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·, ηٷ›ÂÛË,
·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜, ¤ÁÎÏËÌ· ηٿ Ù˘ ÁÂÓÂÙ‹ÛÈ·˜ ÕÚıÚÔ 19
ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ ™¯ÔÏÈο µ·ÎÔ‡ÊÈ·
ÁÂÓÂÙ‹ÛÈ·˜ ˙ˆ‹˜, Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌÈÛË Î·È ¯ÚÂÔÎÔ›·.
3. ∆Ô ›‰ÈÔ ÚfiÛˆÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÂÚÈÛÛfi- 1. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤Ó· µ·ÎÔ‡ÊÈÔ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÂ
ÙÂÚ˜ ·fi ÌÈ· ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ ‹ µ·ÎÔ˘ÊÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜. Û¯ÔÏ›Ô, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È Ù˘¯fiÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÔ‡
4. √È Û‡˙˘ÁÔÈ ÌÂÏÒÓ ‹ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÂÍ ·›Ì·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘, ÎÈÓËÙÔ‡ ‹ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÚÔÈÎÈ-
Î·È ÙÔ˘ 3Ô˘ ‚·ıÌÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· Ûı› ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ πÂÚfi πÛÏ·ÌÈÎfi
¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ‹ µ·ÎÔ˘ÊÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ¡fiÌÔ, ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘ ·ÛΛ Ë ·ÚÌfi‰È·
·ÈÚÂÙ‹ ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÊÔÚ›·.
ÕÚıÚÔ 16 2. ∏ ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÊÔÚ›· ÏÔÁÔ‰ÔÙ› ÂÙËÛ›ˆ˜ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘
ŒÎÙˆÛË Û˘ÓÂχۈ˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÎˉÂÌfiÓˆÓ. ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ-
¿ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË 6209/2002 «∫·ı‹ÎÔÓÙ·
1. ∆· ̤ÏË ÙˆÓ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È µ·ÎÔ˘ÊÈÎÒÓ ∂È- Î·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ∂ÊÔÚ›·˜ ÛÙ· ÌÂÈÔÓÔÙÈο Û¯Ô-
ÙÚÔÒÓ ÂÎ›ÙÔ˘Ó Ù˘ ȉÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ ÁÈ· ¤Ó·Ó Ï›· Ù˘ £Ú¿Î˘» (º∂∫ 776 µã/2002), fiˆ˜ ÂοÛÙÔÙÂ
·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ηٷÛÙÔ‡Ó ÈÛ¯‡ÂÈ.
4

ÕÚıÚÔ 20 ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÏÂÙÔ-


µ·ÎÔ‡ÊÈ· Û ·Î·ÙÔ›ÎËÙË ÂÚÈÔ¯‹ ̤ÚÂȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘.

∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ µ·ÎÔ‡ÊÈÔ Û ·Î·ÙÔ›ÎËÙË ÂÚÈÔ¯‹ ‹ Û Ùfi- ÕÚıÚÔ 22


Ô ÌË Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›-
ˆÓ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ •¿Óı˘, ƒÔ‰fi˘ Î·È Œ‚ÚÔ˘, Ë ÏËÛȤ- 1. √ Ó. 1091/1980 ηٷÚÁ›ٷÈ.
ÛÙÂÚË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ‹ µ·ÎÔ˘ÊÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÌÂÙ¿ ·fi 2. ∫¿ı ÁÂÓÈ΋ ‹ ÂȉÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓË ÛÙȘ ‰È·Ù¿-
Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ªÔ˘ÊÙ‹, ÔÚ›˙ÂÈ ªÔ˘Ù‚ÂÏ‹ ÁÈ· ÙË ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ ηٷÚÁ›ٷÈ.
‰È·¯Â›ÚÈÛË ·˘ÙÔ‡ Î·È Ù˘ Ù˘¯fiÓ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘. √ ‰ÈÔÚÈ- 3. √È ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜, Ô˘
ÛÌfi˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ¶ÂÚÈʤ- ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Ó.1091/1980, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙË
ÚÂÈ·˜. √ ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ù· Ù˘È- ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¢È·¯ÂÈÚÈ-
ο ÚÔÛfiÓÙ· ÂÎÏÔÁÈÌfiÙËÙ·˜. ÛÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ÓfiÌÔ Û‡Ìʈӷ
Î·È Ì ٷ ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 24.
ª∂ƒ√™ ™∆ã
ª∂∆∞µ∞∆π∫∂™ ∫∞π ∆∂§π∫∂™ ¢π∞∆∞•∂π™ ÕÚıÚÔ 23

ÕÚıÚÔ 21 ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ Ó. 2190/1994 (º∂∫ 28


π‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ ∞ã), fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 7 Ô˘ ¤¯ÂÈ
ˆ˜ ÂÍ‹˜:
1. °È· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘¯fiÓ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì «7. ¶ÔÛÔÛÙfi ¤ÓÙ ÙÔȘ ¯ÈÏ›ÔȘ (5ò)ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘
ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ µ·ÎÔ˘Ê›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·-
·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ηٿ ηÙËÁÔÚ›·
Û˘ÁÎÚÔÙ› ÂÈÙÚÔ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ¤Ó·Ó ÂÎÚfiÛˆÔ ¶∂, ∆∂, ¢∂ Î·È À∂, Ô˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È Ì ·ÓÂÏÏ‹-
ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¤Ó·Ó Ù˘- ÓÈÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞.™.∂.¶., ηχÙÔÓÙ·È ·fi ŒÏ-
¯ÈÔ‡¯Ô ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Ô˘ ı· ˘Ô‰Âȯı› ·fi ÙÔ ÏËÓ˜ ˘ËÎfiÔ˘˜, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ-
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ¤Ó·Ó ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ¶ÂÚÈʤ- ΋ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ· Ù˘ £Ú¿Î˘ Î·È Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤-
ÚÂÈ·˜ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ - £Ú¿Î˘ Î·È ‰‡Ô ÂÎÚÔ- ÓÔÈ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈ· ‰‹ÌÔ˘ Ù˘ £Ú¿Î˘ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ‰‹ÌÔ˘
ÛÒÔ˘˜ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ‹ µ·ÎÔ˘ÊÈ΋˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê› ·fi ‰‹ÌÔ Ù˘
∂ÈÙÚÔ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂ- £Ú¿Î˘. ∆Ô ∞.™.∂.¶. ηٷӤÌÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢ͋ ÙÔ˘ ÙȘ
Ùˆ›Ûˆ˜ ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ. ı¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÛÔÛÙfi ηٿ ÓÔ-
2. ªÂ ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, √È- Ì·Ú¯›·, ÊÔÚ¤· Î·È Î·ÙËÁÔÚ›·.»
ÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ∂ıÓÈ-
5

ÕÚıÚÔ 24 ÒÓ, Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ, ÌÂÙ¿


·fi ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ªÔ˘ÊÙ‹, ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ-
1. ∏ ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙË Ï‹ÍË Î‹ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ ŒÏ-
Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙˆÓ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ, fiˆ˜ ÚÔ- ÏËÓ˜ Ôϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ·
‚ϤÂÙ·È ÛÙÔ .‰. 2/2007 (º∂∫ 2 ∞ã/2.1.2007) ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÂÎÏÔÁÈÌfiÙËÙ·˜. ∂ÊfiÛÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ
¿Ïψ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ Â› ̤ÚÔ˘˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘. Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·-
2. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù¤·˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘, ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ıË- ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·. √È ÂÎÏÂÁ̤Ó˜ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜
Ù›· ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ, Ì ∂ÈÙÚÔ¤˜ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔ-
·Ó¿ÏÔÁË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 90 ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¢‹ÌˆÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ÂÎÏÔÁÈ΋˜
Î·È ∫ÔÈÓÔًوÓ. ‰È·‰Èηۛ·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ıËÙ›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÚÈ-
3. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·‰˘Ó·Ì›·˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÂÎÏÔÁÒÓ ‹ ÓÒÓ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ
˘¿Ú͈˜ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ·‰‡Ó·ÙË ÙË ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›·.
Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔ-

∞ı‹Ó·, 2008

√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∆∏™ µ√À§∏™

¢∏ª∏∆ƒπ√™ °. ™π√Àº∞™

√ °∂¡π∫√™ °ƒ∞ªª∞∆∂∞™ ∆∏™ µ√À§∏™ √ ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡√™ ∆∏™


¢π∂À£À¡™∏™ ¡√ª√£∂∆π∫√À ∂ƒ°√À

¡π∫√§∞√™ ™∆∂º∞¡√À A£ANA™IO™ K. £EO¢øPO¶OY§O™