You are on page 1of 12

SolidWorks 1

II. 40 minutni za etni te aj

II. 40 Minutni za etni te aj


To poglavje vas vodi preko ustvarjanja vašega prvega SolidWorks modela. Naredili boste
preprost model:

To poglavje vklju uje:

Izdelava osnovne oblike[ang. base feature]


Dodajanje izbokline [ang. boss feature]
Dodajanje izreza [ang. cut feature]
Prilagajanje modela (dodajanje zaokrožitev, spreminjanje velikosti)
Prikazovanje prereza modela

Poglavje naj bi bili zmožni zaklju iti v 40 minutah.

Opomba: Nekateri prikazi v tej knjigi so bili zaradi preglednosti spremenjeni. Kar vidite na
zaslonu, lahko odstopa od slik v knjigi.

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 2
II. 40 minutni za etni te aj

1.1 Izdelava novega kosa [ang. Part]

Za izdelavo novega kosa, kliknite New document v Task pane v SolidWorks,


kliknite New v orodni vrstici Standard ali kliknite File, New. Prikaže se novo
pogovorno okno New SolidWorks Document.

Kliknite Part in nato OK. Prikaže se okno new part.

1.2 Risanje pravokotnika

Osnovni gradnik našega kosa je škatla, ekstrudirana iz skice pravokotnega profila. Najprej
narišemo pravokotnik.
Kliknite Extruded Boss/Base v orodni vrstici Features. Prikažejo se ravnine

Front (spredaj), Top (zgoraj) in Right (desno) in kazalec se spremeni v . e se


premaknete s kazalcem nad ravnino, se le-ta osvetli.
Izberite ravnino Front. Pogled se spremeni tako, da gledate na ravnino Front, na
kateri se odpre skica. Sedaj lahko uporabljate ukaze za skiciranje.
Pritisnite Rectangle v orodni vrstici Sketch ali pritisnite Tools, Sketch Entity,
Rectangle.
Pomaknite miško v izhodiš e. Ko je
kazalec v izhodiš u, se spremeni

v .
Pritisnite levo miškino tipko, ter
za nite premikati miško tako, da
narišete pravokotnik. Ko rišete
pravokotnik, se sproti prikazujejo
tudi dimenzije le tega. Ponovno
pritisnite levo miškino tipko, da
zaklju ite risanje.

Za ve informacij o relacijah med to kami in rtami glejte SolidWorks Tutorial.

Pritisnite Select v orodni vrstici Sketch ali pritisnite


Tools, Select.
Stranici pravokotnika, ki izhajata iz izhodiš a sta rni. Ker
ste za eli risati v izhodiš u, sta krajiš a teh dveh stranic
avtomatsko v relaciji [ang. related] z izhodiš em.
(Krajiš a se ne da premikati). To je nakazano tudi z
simbolom ob krajiš u.
Ostali dve stranici (in tri krajiš a) sta modri. To nakazuje,
da se jih da premikati. Ker smo jih risali kot pravokotnik
se jim samodejno pripiše relacija vodoravnosti oz.
navpi nosti, kar je prikazano s simbolom oz. .
ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com
Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 3
II. 40 minutni za etni te aj

Primite eno izmed stranic ter jo potegnite na stran ali pa prijemališ e na robu ter
pravokotniku spremenite velikost.

1.3 Dodajanje dimenzij

V tem poglavju boste dolo ili velikost narisanega pravokotnika s kotiranjem. SolidWorks ne
zahteva, da kotirate skico, preden iz nje tvorite 3D model. V našem primeru boste dodali kote,
da bo skica popolnoma definirana.
Ko dodajate kote, se stanje skice izpisuje v statusni vrstici. Vsaka izmed SolidWorks skic
spada v eno izmed treh stanj, katere nakazuje tudi razli na barva:

Popolnoma definirana [ang. fully defined], pozicije vseh elementov so popolnoma


definirane z dimenzijami ali relacijami. V popolnoma definirani skici, so vnosi
obarvani rno.
Poddefinirana skica [ang. under defined], dodatne kote ali relacije so potrebne, da
popolnoma popišemo geometrijo. V tem primeru lahko premikamo poddefinirane dele
skice. V poddefinirani skici so vnosi obarvani modro.
Predefinirana skica[ang. over defined], objekt ima dimenzije ali relacije, ki so v
konfliktu. Predefinirana skica je obarvana rde e.

Pritisnite Tools, Options. Na jezi ku System options pritisnite General, potem


pritisnite polje pred Input dimension value, da se ta po isti. Pritisnite OK.
Kliknite Smart Dimension v orodni vrstici Sketch ali kliknite Tools,
Dimensions, Smart.
Miškin kazalec se spremeni v

Kliknite vrhnji rob pravokotnika, potem pa


kliknite na mesto, kamor želite locirati
dimenzijo.
Navpi na rta se iz modre spremeni v rno.
S kotiranjem dolžine vrhnje stranice
pravokotnika, popolnoma definiramo širino.
Še vedno lahko premikate stranico gor in
dol, kar tudi nakazuje modra barva
vodoravne stranice.

Pritisnte desni rob pravokotnika, potem


pritisnte da locirate dimenzijo.
Zgornja stranica ter preostala krajiš a se
obarvajo rno. Statusna vrstica v spodnjem
desnem kotu nakazuje, da je skica poplnoma
definirana [ang. fully defined].

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 4
II. 40 minutni za etni te aj

1.4 Spreminjanje dimenzij

Dvokliknite eno od dimenzij.


Prikaže se pogovorno okno Modify, trenutna dimenzija je
ozna ena.
Vpište 120mm, potem pritisnite .
Skica spremeni svojo velikost v skladu z vpisano dimenzijo. Nova dimenzija je
120mm.
Pritisnite Zoom to Fit na orodni vrstici View ali pritisnite tipko f ali pritisnite
View, Modify, Zoom to Fit, da prikažete celoten pravokotnik preko celotnega
grafi nega podro ja in ga centrirate na sredino.
Dvokliknite še drugo dimenzijo, ter spremenite njeno vrednost na 120mm.
Ponovno pritisnite Zoom to Fit , da postavite skico preko celotnega grafi nega
podro ja.

1.5 Ekstrudiranje osnove

Prva funkcija uporabljena v kateremkoli kosu [ang. part] se imenuje osnova [ang. base
feature]. Osnovo naredite z ekstrudiranjem pravokotnika.
Kliknite Exit Sketch v orodni vrstici Sketch. V levem podoknu se pojavi Extrude
PropertyManager, pogled se spremeni v trimetri en[ang. trimetric] in v grafi nem
oknu se pojavi predogled ekstruzije.
Pod Direction 1, naredite slede e:
Nastavite End Condition na Blind
Nastavite Depth na 30mm.
Pritisnite OK da potrdite ekstrudiranje.
V FeatureManager (konstrukcijsko drevo) se pojavi
nov element Extrude1.

e želite model oddaljiti pritisnite Z, e ga želite


približati pa pritisnite SHIFT+Z.
Kliknite na znak poleg Extrude1 v konstrukcijskem drevesu.Skica Sketch1, ki ste
jo ekstrudirali je na seznamu pod Extrude1.

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 5
II. 40 minutni za etni te aj

1.6 Shranjevanje kosa

Pritisnite Save v orodni vrstici Standard ali pritisnite File, Save.Prikaže se


pogovorno okno Save As.
Napišite Tutor1 in pritisnite Save.

Pripona .sldprt je dodana imenu ter shranjena v aktivno mapo. Za shranjevanje v drugo mapo
uporabite Windows raziskovalno tipko, da dolo ite željeno mapo.
Opomba: Imena ne razlikujejo velikih in majhnih rk. Npr. imena TUTOR1.sldprt,
Tutor1.sldprt in tutor1.sldprt so vsa za isti predmet.

1.7 Risanje izbokline [ang. Boss]

Dodatne oblike na kosu (kot so izbokline ali izrezi) rišemo na ploskve ali ravnine in potem
ekstrudiramo skice.
Opomba: Rišemo na eno ravnino ali ploskev naenkrat, kasneje pa naredimo željeno obliko iz
ene ali ve skic.
Pritisnite Hidden Lines Removed [skrij nevidne robove] v orodni vrstici View ali
pritisnite View, Display, Hidden Lines Removed.
Kliknite Extruded Boss/Base v orodni vrstici Features.
Premaknite miškin kazalec preko sprednje ploskve kosa.

Kazalec se spremeni v in robovi ploskve se poudarijo,


kar nakazuje, da lahko ploskev izberemo.
Izberite prednjo ploskev kosa s klikom. Na tej ploskvi se
odpre skica.

Pritisnite Circle (krog) v orodni vrstici Sketch Tools ali


pritisnite Tools, Sketch Entity, Circle. Kazalec se spremeni v

.
Pritisnite blizu središ a ploskve ter premaknite kazalec, da se
izriše krog. Da dokon ate ponovno pritisnite miškino tipko.

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 6
II. 40 minutni za etni te aj

Dimenzioniranje in ekstrudiranje izbokline


Pozicijo in velikost kroga dolo imo z potrebnimi kotami.
Pritisnite Smart Dimension v orodni vrstici Sketch ali desno kliknite kjerkoli v
grafi nem podro ju in izberite Smart Dimension.
Izberite zgornji rob ploskve, krog, ter dolo ite pozicijo dimenzije. Preverite predogled
kote pri vsaki koti. Predogled vam prikazuje, kam so pritrjene kotirne rte, da se lahko
prepri ate o pravilnih referen nih objektih. Kadar kotirate krog, so kotirne rte
pritrjene na središ e.
Dvokliknite pravkar postavljeno koto in podajte vrednost 60 v pogovornem oknu
Modify. Za potrditev spremembe kliknite .

Ponovite kotiranje tudi na drugem robu. Tudi tu dolo ite dimenzijo 60mm.

Še vedno uporabljamo orodje Dimension . Izberite krog, da dolo ite njegov


premer. Premikajte kazalec, da vidite predogled kote.
Ko je kota postavljena vodoravno ali navpi no, je prikazana kot linearna kota, kadar
pa je pod kotom, se prikaže kot kota premera.
Dolo ite mesto dimenzije ter nastavite njeno vrednost na 70mm.
Kliknite Exit Sketch v orodni vrstici Sketch. Prikaže se Extrude
PropertyManager.
Pod Direction1 nastavite Depth (globino) ekstrudiranja na 25mm, ostala polja
pustite, kot so privzeta ter pritisnite OK , da ekstrudirate izboklino.
Extrude2 se pojavi v drevesu FeatureManager .

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 7
II. 40 minutni za etni te aj

1.8 Izdelava izreza

Izdelali boste izrez, ki bo koncentri en [ang. concentric] z izboklino.

Skiciranje in dimenzioniranje izreza

Kliknite Shaded With Edges v orodni vrstici View.


Kliknite Extruded Cut v orodni vrstici Features ali pritisnite Insert, Cut,
Extrude.
Izberite prednjo ploskev cilindri ne izbokline.
Kliknite Normal To v orodni vrstici Standard
Views. Kos se obrne tako, da izbrana ploskev gleda
proti vam.

Narišite krog blizu središ a izbokline, kakor je


prikazano. Kliknite Smart Dimension ter kotirajte
premer na 50mm.

Dodajanje koncentri ne relacije [ang. concentric


relation]

Pritisnite Add Relation v orodni vrstici Sketch ali


pritisnite Tools, Relations, Add. Prikaže se Add Relations PropertyManager.
Izberite narisan krog (notranji krog) in rob izbokline (zunanji krog).

Izbrani objekti se prikažejo pod Selected Entities.

Pod Add Relations (dodaj relacijo), izberite Concentric . Concentric0 se pojavi


pod Existing Relations (obstoje e relacije). Sedaj imata zunanji in notranji krog
kocentri no relacijo. Na skici se prikaže tudi simbol .
Kliknite OK .

Sedaj lahko izrežete luknjo.


Pritisnite Exit Sketch v orodni vrstici Sketch. Prikaže se Cut-
Extrude PropertyManager.
Pod Direction1 nastavite End Condition na Throught All in
pritisnite OK .
Pritisnite Isometric v orodni vrstici Standard Views.
Pritisnite Save v orodni vrstici Standard, da shranite kos.

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 8
II. 40 minutni za etni te aj

1.9 Zaokroževanje robov

V tem poglavju boste zaokrožili štiri stranske robove naenkrat, saj imajo vsi enak radij
(10mm). To pomeni, da lahko uporabimo za vse en ukaz.

Najprej boste spremenili nekaj nastavitev pogleda, da boste lažje opazovali, kaj se dogaja, ko
ustvarjate zaokrožitve.

Kliknite Tools, Options. Na jezi ku System options pritisnite Display/Selection.


Pod Hidden edges displayed as izberite Solid. Ta nastavitev vam omogo a, da lažje
vidite skrite robove, ko uporabljate pogled Hidden Lines Visible (skriti robovi vidni).
Pod Part/Assembly tangent edge display izberite As visible. S to nastavitvijo lažje
vidite zaokrožene robove.
Pritisnite OK.
Pritisnite Hidden Lines Visible .
Kliknite prvi stranski rob, da ga ozna ite.

Opazujte, kako se površine [ang. Face], robovi [ang. Edge] in krajiš a


[ang. Vertex] poudarjajo, ko se premikamo preko njih z miškinem
kazalcem. Opazujte tudi, kako se spreminja miškin kazalec.

Držite tipko Ctrl pritisnjeno in izberite še preostale tri robove.


Pritisnite Rotate View v orodni vrstici View ali pritisnite View, Modify, Rotate ter
povlecite, da obrnete kos približno tako, kot je prikazano.
Pritisnite Select , držite tipko Ctrl ter ozna ite vse 4
stranske robove.
Pritisnite Fillet v orodni vrstici Features ali pritisnite
Insert, Features, Fillet/Round.

Prikaže se Fillet PropertyManager in predogled


zaokrožitev.
Pojavi se oznaka , ki ozna uje radij.
Pod Items to Fillet, okno Edge fillet items prikazuje štiri ozna ene
robove.

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 9
II. 40 minutni za etni te aj

Prav tako pod Items to Fillet izberite možnost Full preview, da se vam prikaže
predogled zaokrožitev vseh robov v grafi nem oknu.
Prepri ajte se, da je vrednost Radius nastavljena na 10mm,
ostalo pustite na privzetih vrednostih.
Pritisnite OK .

Vsi štirje robovi so zaokroženi, predmet Fillet1 se pojavi v drevesu


FeatureManager.

1.10 Ustvarjanje dodatnih zaokrožitev

Sedaj dodajte zaokrožitve še na ostale ostre robove kosa. Ploskve in


robove lahko izberete pred ali pa po odprtju Fillet PropertyManeger.
Pritisnite Hidden Lines Removed.

Pritisnite Fillet . Pojavi se Fillet PropertyManager.

Ozna ite elno ploskev. Predogled zaokrožitve se pojavi na


zunanjem robu osnove[base] in izbokline [boss].
Spisek Edges, Faces, Features and Loops prikazuje, da je izbrana
ploskev. Ikona ozna uje radij [Radius] zaokrožitve.
Pod Items to Fillet, spremenite Radius na 5mm ter pritisnite
OK . Zaokrožitev zunanjih in notranjih robov se izvede v
enem koraku.

Ponovno pritisnite Fillet .

Ozna ite elno ploš o krožne izbokline [boss].


Spremenite Radius na 2mm in pritisnite OK .
Pomnite, da se zaokrožitve pojavljajo v FeatureManager v
takšnem vrstnem redu, kot ste jih ustvarjali.
Pritisnite Rotate View ter zavrtite kos, da ga vidite iz
razli nih pogledov. Za ogled osen enega modela pritisnite
Shaded With Edges .
Pritisnite Save , da shranite model.

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 10
II. 40 minutni za etni te aj

1.11 Izdelava lupine [ang. Shell]

Sedaj bomo naredili lupino iz narisanega kosa. Material bomo odstranili iz ozna ene ploskve,
pustili bomo le tankostenski kos.
Pritisnite Back v orodni vrstici Standard Views.
Zadnja ploskev kosa se obrne proti vam.
Pritisnite Shell v orodni vrstici Features ali
pritisnite Insert, Features, Shell.

Prikaže se Shell1 PropertyManager.


Ozna ite zadnjo ploskev.

Ozna ena ploskev se pojavi pod Parameters v seznamu


Faces to Remove .

Pod Parameters, nastavite Thickness [debelina] na vrednost 2mm in pritisnite OK


.
Funkcija Shell odstrani ozna eno ploskev.

Da pregledate rezultat izberite Rotate View ter zavrtite kos.

Morda boste morali premakniti kos na drugo lokacijo okna.

Pritisnite Pan v orodni vrstici View ali izberite View,


Modify, Pan, nato izberite kos ter ga pomaknite na novo
lokacijo ter spustite miškino tipko.

Ponovno pritisnite Pan , da izklju ite orodje.

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 11
II. 40 minutni za etni te aj

1.12 Spreminjanje dimenzij z uporabo prijemališ [ang. Handles]

Ta odsek prikazuje, kako spremeniti dimenzije z uporabo prijemališ .


Pritisnite Rotate View v orodni vrstici View ter ga premaknite, da obrnete
kos približno tako, kot je prikazano na sliki. Ponovno pritisnite Rotate View da
izklopte funkcijo.
Kliknite Extrude1 v drevesu FeatureManager.
Extrude1 se razširi, da lahko vidite skico iz katere izhaja. Dimenzije se pojavijo v
grafi nem podoknu.
Pritisnite Move/Size features v orodni
vrstici Features.
Pojavijo se prijemališ a za ekstrudiran model.
Ta vam omogo ajo premikanje, vrtenje in
spreminjanje nekaterih velikosti na modelu.
Premaknite Resize prijemališ e da
pove ate globino ekstrudiranja iz 30mm na
50mm.
Opazujte miškin kazalec, ko spreminjate
globino. Le ta vam kaže dimenzijo, ki jo
spreminjate. Ko sprostite miškino tipko se
model ponovno obnovi z uporabo novih
dimenzij.
Ponovno pritisnite Move/size features , da izklopite funkcijo.
Pritisnite kjerkoli zunaj modela, da skrijete dimenzije.
Pritisnite Save da shranite model.

Opomba: Dimenzije lahko spreminjate tudi preko


pogovornega okna Modify, kakor je bilo predhodno
obravnavano.

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si
SolidWorks 12
II. 40 minutni za etni te aj

1.13 Prikazovanje prereza

Kadarkoli lahko naredite prerez 3D modela, tako da izberete ploskev modela ali ravnino, s
katero želite dolo iti rezalno ravnino. V našem primeru bo referen na ravnina Right.
Izberite Isometric , potem pritisnite pogled Shaded .
Pritisnite Section View v orodni vrstici View ali izberite View, Display,
Section View. Pokaže se Section View Property
Manager. Pod Section 1, se kot privzeta prikaže
ravnina Front na seznamu Reference Section
Plane/Face.

Pod Section 1 desno kliknite Right , da


izberete ravnino Right.

Vpišite 60 za Offset Distance [oddaljenost


rezalne ravnine od referen ne] in pritisnite
Enter. Pojavi se rezalna ravnina oddaljena
60mm od ravnine Right.

Vrednost Offset Distance lahko spreminjate


tudi s klikom na puš ici .Predogled se dinami no obnavlja s spreminjanjem
vrednosti.

Nasvet: Preklopite na pogled Top ali Front , da bi bolje razumeli, kako deluje
prerez.
Kliknite na Reverse Section Direction , da
spremenite smer vidnega modela.
Pritisnite OK .

Prerez modela je prikazan. Prerezan je samo pogled


modela, na pa model. Pogled v prerezu se ohrani tudi, e
spremenite pogled [View mode], orientiranost
[Orientation] ali pove avo [Zoom].
Ponovno pritisnite Section View , da izklopite
pogled v prerezu. Model se zopet prikaže v celoti.

ib-CADdy d.o.o. tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com


Dunajska 106 faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si
1000 Ljubljana e-mail: info@ib-caddy.si