You are on page 1of 1

CÂU HỎI ÔN TẬP

Môn học: CẤP THOÁT NƯỚC


Chương 1:
1. Sơ đồ HTCN? Nêu chức năng từng công trình. Vì sao trong HTCN
BCNS là công trình bắt buộc? Khi nào HTCN phải có đài? Liên hệ.
2. Mối liên hệ giữa các công trình trong HTCN về lưu lượng?
3. Mối liên hệ giữa các công trình trong HTCN về áp lực (đài nước ở đầu
hoặc cuối MLCN)
4. Hệ số k điều hòa? Vì sao tính toán công suất của HTCN phải xét đến hệ
số KĐH.
5. Công thức xác lưu lượng tính toán và công suất của HTCN.
Chương 2:
1. Các loại MLCN? Ưu nhược điểm và phạm vi ưd
2. Nguyên tắc vạch tuyến MLCN.
3. Xác định Vận tốc tính toán.
4. Các yêu cầu đối với ống cấp nước.
Chương 3:
1. Các loại HTCN BTN?
2. Các xác định lưu lượng tính toán cho HTCN BTN?
3. Xác định Hct
4. Đồng hồ đo nước: Mục đích, cách xđ.
5. Két nước, bể chứa.
Chương 4:
1. Yêu cầu của thiết bị vệ sinh thu nước
2. Các thông số thủy lực của HTTN BTN. Tính toán thủy lực MLTN bên
trong nhà
3. Ý nghĩa biểu đồ cá.
4. Bể tự hoại.
Chương 5:
1. Các loại HTTN? Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng
2. Các loại MLTN? Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng