You are on page 1of 24

MAKROEKONOMIJA

POTROŠNJA I INVESTICIJE

Pitanja:
1)Nacrtajte krivulju potrošnje
2)Nacrtajte krivulju štednje
3)Formula za raspoloživi dohodak (DI)
4)Marginalna sklonost potrošnji (MPC) –
formula i objasniti
5) Marginalna sklonost štednji (MPS) – formula
i objasniti
6) Objasnite: MPC+MPS = 1
7)Objasnite Keynes-ovu teoriju štednje i
investicije
8)Objasnite pozitivne efekte investicijskog
ciklusa
9) Investicije - izlaz iz ekon. krize
(napomena!!!- Kaynes- ova
teorija+Rooseweltov plan+ New Deal)

1
1)

M
štednja

potrošnja

DI

2
3
2) Krivulja štednje

ŠTEDNJA
M

DI

PREKOMJERNA
POTROŠNJA

4
1)DI = C+S
DI= RASPOLOŽIVI DOHODAK
C= POTROŠNJA
S= ŠTEDNJA

2) MPC - je sklonost potrošača da potroši određeni


dio dodatne jedinice dohodka (npr. koliko lipa od
jedne kune ide za potrošnju)

∆C
MPC =
∆DI

3) MPS- sklonost štediša sa uštede određeni dio


dodatne jedinice dohodka (npr. koliko lipa od
jedne kune ide za štednju)

∆S
M P S=
∆D I

5
6) MPS + MPC = 1

MPS i MPC uvijek čine jedno cijelo jer mi kao mjeru


uzimamo jednu dodatnu jedinicu dohodka i time sve
potrošače stavljamo u jednakost.

7) Keynes je smatrao da je nezaposlenost posljedica


neravnoteže u odnosu štednje i investicija.
- u uvjetima ekon. krize poslovni sektor se suzdržava
od investicija zbog rizika
- da bi se iz krize izašlo nužno je investirati
- «recept» koji je Kaynes dao jest da država u
uvjetima ekonomske krize mora biti prvi investitor
(ulaganje u infrastrukturne objekte, ceste, željeznice,
luke)

6
8) Pozitivni efekti investicijskog ciklusa :

NOVE INVESTICIJE

NOVO ZAPOŠLJAVANJE

NOVI DOHODCI

NOVA POTRAŽNJA

POVEĆANA POTROŠNJA

DODATNE PONUDE

NOVE INVESTICIJE

NOVA RADNA SNAGA

7
OSNOVE AGREGATNE PONUDE I POTRAŽNJE

Pitanja:

1)Nacrtajte grafikon koji prikazuje agregatnu


ponudu i potražnju

2)Objasnite Keynsov i Say-ov pristup agregatnoj


ponudi

3) Grafikon na kojem će biti prikazani pomaci


krivulja (! Paziti na pristup- da li je Keynesov ili
Sayov)

8
1) Grafikon agregatne ponude i potražnje

P AS
AD

VIŠAK

MANJAK

GNP
REALNI

AS – agregatna ponuda, veličina proizvodnje u


nacionalnom gospodarstvu koja se nudi pri različitim

9
razinama cijena. Pri tome se veličina proizvodnje
definira kao ukupnost robe i usluga proizvedenih u
nacionalnom gospodarstvu uvećana za uvoz.

AD – agregatna potražnja, pokazuje razinu realne


potrošnje svih sektora gospodarstva (poduzeća,
stanovništva, vlade i inozemstva) uz različite razine
cijena. Definira se kao zbroj njezinih komponenti:
osobne potrošnje, javne potrošnje, investicijske
potrošnje i izvoza.

10
1) i 3) Keynesov i Sayov pristup i krivulje

Keynsov je pristup na kraći rok.U kratkom roku


poduzeće će na povećanje potražnje odgovoriti
povećanjem proizvodnje i cijena.

Sayov je pristup na dugi rok.U dugom roku, kako se


troškovi prilagođavaju višem nivou cijena, reakcije na
povećanje potražnje najčešće će dovesti do
povećanja cijene, a gotovo nikad do povećanja
proizvodnje.

11
P

AS

GNP

12
P

AS

GNP

EKONOMSKA KRIZA I RECESIJA

Pitanja:
1)Objasnite cikličko kretanje gospodarstva (tzv.
cikličenje)

2)Navedite faze kriznog ciklusa

3)Objasnite uzroke nastanka ekonomskih kriza

4) Objasnite razliku ekonomskih kriza i recesija

13
5)Objasnite ulogu države (saniranje posljedica
ekon. kriza)

6)Navedite vrste nezaposlenosti

14
1)Cikličko kretanje jest izmjenjivanje ciklusa (faza,
valova) koji mogu biti dugi, srednji i kratki

2)Faze kriznog ciklusa

1. Ekspanzija
2. Vrhunac
3. Recesija
4. Dno

3
1
1
4

3)Tržišno se gospodarstvo konstantno nalazi u


nekoj fazi kriznog ciklusa.
• Glavni uzrok krize dugog vala jest problem
ekonomske strukture
• Srednji val izazvan je određenim poremećajima
u nacionalnom gospodarstvu ili na
međunarodnom tržištu
• Krize kratkog vala uzrokovane su nekim
iznenadnim poremećajima, npr. prirodne
nepogode, političke nestabilnosti

15
4) Ekonomska kriza – poremećaj gospodarstva na
duži vremenski period kojeg karaktezira visoka
nezaposlenost, niska razina proizvodnje i
investicija, poslovni neuspjeh i nepovjerenje.

Recesija – opadanje realnog GNP-a (blaži oblik


krize).Na neki način to je početak krize, prvi znak da
kriza počinje.

5)Državna intervencija – aktivna uloga države u


gospodarstvu: investicije i socijalna politika.

6)Vrste nezaposlenosti :
• Strukturna- u granama u recesiji
• Sezonska- rezultat nemogućnosti obavljanja
nekih poslovajer su vezani uz godišnje doba
ili ih onemogućavaju vremenske nepogode
• Ciklička- kao direktna posljedica recesije
• Tehnološka- uvjetuje ju premještanje
radnika radi tehnološkog usavršavanja ili
zbog preorijentacije proizvodnje

16
EKONOMSKI FENOMEN INFLACIJE

Pitanja:
1)Objasni pojam inflacije
2)Navedi vrste i obilježja pojedinih vrsta inflacije
3)Antiinflacijska politika države
4) Formula i zadatak: CPI

1)Inflacija- dolazi od lat. Inflatio- napuhivanje,


nadutost
- to je proces kontinuiranog rasta cijena i opadanje
vrijednosti novca
- u suštini ona znači da je previše gotovog novca u
opticaju (novac počinje gubiti vrijednost )

2)Vrste inflacije:
- Blaga ili puzajuća- do 5% godišnje
- Umjerena inflacija- 5-10% godišnje
- Galopirajuća inflacija- više od 10 % godišnje
- Hiperinflacija- više od 50% godišnje

17
3)Antiinflacijska politika
• niz mjera sa ciljem suzbijanja inflacije; čim
inflacija raste odmah je pokušavamo zaustaviti u
stopu da se ne otme kontroli
• ona je dio ekon. politike kojoj je cilj suzbiti rast
inflacije, a mjere i metode koje se pritom koriste
jesu mehanizmi restriktivne monetarne i fiskalne
politike

4)

Udio potrošnje (100 + % promjene


CPI= nekog dobra A (%) *
cijena A)

CPI je pokazatelj stope inflacije izračunat na bazi


indexa potrošačkih cijena

- mora se računati za svako pojedinačno


dobro, i na kraju zbrojiti
- ostatak iznad 100 jest stopa inflacije, a ako
je ostatak ispod 100 znači da je stopa
inflacije pala

∑CPI= CPIA + CPIB + CPIC +....

18
Zadatak:
1)Potrošači troše samo 2 dobra: x i y i to pola
dohotka troše na x i pola na y.Cijena dobra x u
2002. u odnosu na 2001. porasla za 10%, a y za
20%.Koliki je ukupni CPI? Objasnite!

x y
Udio potrošnje 50% 50%
Porast cijena 10% 20%

CPI X = 0.5*(100+10)=55
CPI Y = 0.5*(100+20)=60

CPI =CPI X + CPI Y= 55+60=115


Inflacija je 15%

19
Zadatak:
Izračunajte CPI studentskih dobara ako studenti
troše, stanovanje 50%, prehrana 20%, odjeća 20%,
10% knjige i zabava. U odnosu na 2003. godinu
stanovanje je poraslo za 42%, prehrana 38%, odjeća
60%, knjige i zabava 55%.
Izračunajte CPI?

STAN HRANA ODJEĆA KNJIGE I ZABAVA


0,5 x 142 0,2 x 138 0,2 x 160 0,10 x 155
71 27,60 32 15,5

CPI= 71+27,60+32+15,5=146,10
To znaći da je stopa inflacije 146,10%.

20
MEĐUNARODNA RAZMJENA (TRGOVINA)

Pitanja:
1) Definirajte tzv. zatvoreno (autarhično)
gospodarstvo
2) Objasnite tzv. otvoreno gospodarstvo
3) Objasnite tzv. teoriju apsolutnih prednosti ili
troškova
4) Objasnite tzv. teoriju komparativnih prednosti ili
troškova
5)Zadatak

1) Zatvoreno gospodarstvo je ono gospodarstvo


koje nastoji biti samodostatno- proizvoditi sve
što treba unutar nacionalnog gospodarstva
- takva zemlja provodi politiku izolacije tako što
izbjegava uvoz stranih proizvoda
- primjer zemlje : srednjevjekovne države; Japan

2) Otvoreno gospodarstvo – gospodarstvo


uključeno u međunarodnu razmjenu (uvoz i
izvoz, te zajednička ulaganja ili join venture)

21
3)
ZEMLJE ENGLESKA PORTUGAL
VINO 100 90
SUKNO 120 80

Teoriju apsolutnih prednosti smatramo netočnom.


Nju je u 18. st. postavio Adam Smith. Smatralo se da
se izvozom mogu baviti samo one zemlje koje po
određenim proizvodima prednjače, a da druge zemlje
sa tim istim proizvodima, prilikom izvoza, ne bi
imale nikakvog profita.

4)
ZEMLJE ENGLESKA PORTUGAL
VINO 100 90
SUKNO 120 80

Netočnost apsolutne teorije dokazao je David


Ricardo teorijom komparativnih vrijednosti
(komparativno = usporedivo). To je kriterij za
uključivanje u međunarodnu razmjenu.Teorija tvrdi
da se zemlje trebaju specijalizirati u proizvodnji i
izvozu roba i usluga u kojima imaju relativnu
prednost, tj. relativno niže troškove, a uvoziti dobra i
usluge u kojima imaju relativno visoke troškove.

22
ZADATAK:

Pretpostavimo da je bez trgovine cijena pšenice 3


kn/kg u RH, a 1 euro u Italiji,i da je tkanina 3 kn/m
u RH, a 0,25 eura u Italiji, ako je jedan euro= 7,5kn.
Odredite točne odgovore za sljedeće konstatacije:
1. RH će uvoziti ili izvoziti pšenicu?
2. Italija će uvoziti ili izvoziti tkaninu?

u kn u kn
ZEMLJA/CIJENA RH ITALIJA
PŠENICA (po kg) 3 7,5
TKANINA (po m) 3 I,875

1. RH izvozi pšenicu.
2. Italija izvozi tkaninu.

23
Potrošnja sati prilikom proizvodnje:

ZEMLJE ENGLESKA PORTUGAL


VINO 100 90
SUKNO 120 80

Unakrsno se gleda.Po komparativnoj metodi vidi se


da se Engleskoj isplati uvoziti sukno jer je domaća
proizvodnja skuplja od izvoza (razlika + 20 sati
prilikom uvoza).Portugal je dao 90 h, a dobio 120
h.Portugal se po tome treba specijalizirati u
proizvodnji sukna.

Engleska...........komparativna vrijednost :
proizvodnja vina
Portugal............komparativna vrijednost :
proizvodnja sukna

24