Вы находитесь на странице: 1из 258

1359 – 2009

Număr consacrat aniversării a 650 de ani


de la întemeierea Ţării Moldovei

CHIŞINĂU
2008
ISSN 1857-016X

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI


INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Colegiul de redacţie

Redactor principal: dr.hab.Valentin Dergaciov (Chişinău)


Redactor responsabil: dr.hab. Oleg Leviţki (Chişinău)
Secretar de redacţie: dr. Maia Kaşuba (Chişinău)

Membrii colegiului de redacţie: dr.hab. Igor Bruiako (Odesa), prof. dr. Svend Hansen (Berlin), prof. dr.
Eugen Nicolae (Bucureşti), prof. dr. Petre Roman (Bucureşti), dr.hab. Serghei Sanjarov (Lugansk), dr.hab.
Eugen Sava (Chişinău), prof. dr.hab. Serghei Skoryj (Kiev), dr. Nicolai Telnov (Chişinău), dr. Vlad Vornic
(Chişinău); cu concursul Larisa Ciobanu (Chişinău) şi Stanislav Ţerna (Chişinău)

Manuscrisele, cărţile şi revistele pentru schimb, precum şi orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacţie al
“Revistei Arheologice”, Centrul Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural AŞM, bd. Ştefan cel Mare 1, MD-2001 Chişinău,
Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция
“Археологического Журнала”, Центр археологии, Институт культурного наследия АНМ, бул. Штефан чел Маре 1,
MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological
Magazine”, Centre of Archaeology, the Institute of Cultural Legacy of the Academy of Sciences of Moldova, boul. Ştefan cel
Mare 1, MD-2001 Chisinau, the Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialişti în domeniu


Все опубликованные материалы рецензируются специалистами
All the papers to be published are reviewed by experts

© AŞM, 2008
CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

OLEG LEVIŢKI (Chişinău), PIESE DIN CATEGORIA CERAMICII TEHNICE DEPISTATE ÎN


AŞEZAREA TRINCA “IZVORUL LUI LUCA” 5
СВЕТЛАНА РЯБЦЕВА (Кишинэу), О ВИЗАНТИЙСКИХ ЛУННИЦЕВИДНЫХ СЕРЬГАХ VI-VII вв. 31

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ


ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

ILIE BORZIAC, VITALIE BURLACU, ION VARTIC (Chişinău), SITURI MEZOLITICE DIN
VALEA RÂULUI CĂINARI, REPUBLICA MOLDOVA 40
SERGHEI AGULNICOV, ION URSU (Chişinău), COMPLEXE FUNERARE TUMULARE DIN ZONA
PRUTULUI INFERIOR 61
НИКОЛАЙ ТЕЛЬНОВ (Кишинэу), ИГОРЬ ЧЕТВЕРИКОВ, ВИТАЛИЙ СИНИКА (Тирасполь),
ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ У с. ДОЙБАНЬ-2 ДУБЭССАРСКОГО РАЙОНА В 2007 г. 80
СЕРГЕЙ ПОПОВИЧ (Кишинэу), ИССЛЕДОВАНИЯ КУРГАНА У г. ОРХЕЙ 93
СЕРГЕЙ ЛЫСЕНКО (Киев), БЕЛОГРУДОВСКИЙ ГОРИЗОНТ МАЛОПОЛОВЕЦКОГО
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА КИЕВЩИНЕ 100
СЕРГЕЙ ПОЛИН, ЛЮДМИЛА ЧЕРНЫХ, МАРИНА ДАРАГАН, СЕРГЕЙ РАЗУМОВ
(Киев), ИССЛЕДОВАНИЯ КУРГАНОВ ЭПОХИ БРОНЗЫ И СКИФСКОГО ПЕРИОДА У г.
ОРДЖОНИКИДЗЕ (УКРАИНА), СЕЗОН 2007 г. (предварительное сообщение) 135
СЕРГЕЙ СКОРЫЙ (Киев), СЕЛИЩЕ В УРОЧИЩЕ ЛИСОВЫЙ КУТ НА БОЛЬШОМ
УКРЕПЛЕНИИ БЕЛЬСКОГО ГОРОДИЩА (материалы раскопок 1999-2001 и 2004 гг.) 146
СЕРГЕЙ КУРЧАТОВ (Кишинэу), НОВЫЕ НАХОДКИ КЛИНКОВОГО ОРУЖИЯ ЭПОХИ
ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ В ДНЕСТРОВСКО-ПРУТСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ 180
VLAD VORNIC, SERGIU TABUNCIC, LARISA CIOBANU, ION URSU, VASILE IARMULSCHI
(Chişinău), SONDAJUL ÎN OBIECTIVUL ARHEOLOGIC DE LA IALOVENI-MARGINEA DE SUD
A ORAŞULUI 186

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE– МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ


ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

РОМАН КРОЙТОР (Кишинэу), О НАХОДКЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ БИЗОНА ИЗ ТРЕТЬЕГО


СЛОЯ ПОЗДНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ КОСЭУЦЬ 209
РОМАН КРОЙТОР, СЕРГЕЙ БОДЯН (Кишинэу), КОСТНЫЕ ОСТАТКИ ДИКИХ И
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ИЗ ТРИПОЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРОДКА Х 216

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI –


РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Marcel Otte, Vasile Chirica, Paul Haesaerts (eds.), L’Aurignacien et le Gravettien de Mitoc-Malu Galben,
Liége, 2007, ERAUL 72, 226 p. ILIE BORZIAC (Chişinău) 225
Oleg Leviţchi, Necropola tumulară hallstattiană târzie – Trinca „Drumul Feteştilor”, Iaşi 2006, 148
p.+48 de fig. GHENADIE SÎRBU (Chişinău) 231
Igor Cereteu, Satul Drochia: pagini de istorie. Editura Pontos, Chişinău 2007, 134 p. (74 p. text +
14 anexe-documente de arhivă şi 14 planşe foto). ISBN 978-9975-102-53-7. LARISA CIOBANU
(Chişinău) 235

CRONICĂ
Activitatea ştiinţifică a Centrului de Arheologie în anul 2007 LARISA BOGATAJA (Chişinău) 239

in honorem
К юбилею Николая Петровича Тельнова СВЕТЛАНА РЯБЦЕВА (Кишинэу) 242
К 60-летию Вячеслава Муратовича Бикбаева ОЛЬГА ЛАРИНА (Кишинэу) 244
Valentin Dergaciov la 65 de ani 246

in MEMOrIAm
Памяти Владимира Петровича Ванчугова (1948-2007) СЕРГЕЙ АГУЛЬНИКОВ (Кишинэу) 248

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION 250

INFORMAŢII ŞI CONDIŢIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE 251


ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА 253
INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE 255

LISTA Instituţiilor de profil de peste hotare cu care Centrul de Arheologie al IPC AŞM întreţine
relaţii de colaborare ştiinţifică şi efectuează schimb de publicaţii 257
STUDII - ИССЛЕДОВАНИЯ - RESEARCHES

PIESE DIN CATEGORIA CERAMICII TEHNICE DEPISTATE


ÎN AŞEZAREA TRINCA “IZVORUL LUI LUCA”

Oleg LEVIŢKI, Chişinău

În studiu este examinată una dintre categoriile de ceramică tehnică – lingurile de lut ars depistate în aşezarea Trinca “Izvorul lui
Luca”. Colecţia acestor vestigii include: 5 piese întregi, 2 reconstituite şi 7 în stare fragmentară. Se prezintă repertoriul (fiecare
exemplar caracterizat complex); condiţiile de descoperire; parametrii tehnologici, morfologici şi stilistici. În dependenţă de
condiţiile de descoperire (complex arheologic, strat cultural); parametrii tehnologici; particularităţile morfologice şi analogii –
lingurile de lut ars din aşezare, din punct de vedere cultural-cronologic se încadrează în epoca hallstattiană, cu preponderenţă în
perioada timpurie, corespunzătoare nivelului de locuire a comunităţii culturii Chişinău-Corlăteni. Totalitatea caracteristicilor
acestor piese indică asupra faptului că ele erau utilizate în unele activităţi specializate – metalurgia bronzului – în calitate de
linguri de turnat metalul topit. Practicarea metalurgiei bronzului în cadrul aşezării de la Trinca, de rând cu lingurile de turnat
este documentată şi de piesele de bronz atestate aici (unele dintre care cu defecte de turnare, altele cu aspect morfologic eclectic,
piese fragmentare ori rebutate destinate retopirii), precum şi de 3 piese de calcar tortonian, două dintre care constituie un tipar
bivalv nefinisat, iar al treiea – una din părţile altui tipar deasemenea nefinisat. Modestele descoperiri din aşezarea Trinca
“Izvorul lui Luca” legate de prelucrarea bronzului vin să completeze cunoştinţele noastre despre metalurgia bronzului în aria
est-carpatică a complexului hallstattian timpuriu cu ceramica canelată.

Изделия категории технической керамики с поселения Тринка “Изворул луй Лука”. В работе рассматривается одна
из категорий технической керамики – ложки из обожжённой глины с поселения Тринка «Изворул луй Лука». Коллекция
этих находок включает: 5 целых экземпляров, 2 восстановленных экземпляров и 7 фрагментов. В представленном
своде изделий каждая находка охарактеризована комплексно: условия обнаружения, а также технологический,
морфологический и стилистический параметры. Условия обнаружения (археологический комплекс или культурный
слой) в сочетании с технологическими параметрами, морфологическими особенностями и аналогиями позволяют в
культурно-хронологическом плане ложки из обожёенной глины с поселения относить к горизонту раннегальштатской
культуры Кишинэу-Корлэтень. Параметры этих предметов, взятые в совокупности, свидетельствуют о том, что
они использовались в каких-то специализированных занятиях – а именно, в бронзолитейном производстве в качестве
льячек. О занятиях населения обработкой бронзы на поселении у с. Тринка наряду с льячками свидетельствуют и
найденные здесь бронзовые предметы (одни из которых с браком литья, другие типологически эклектичны, а также
фрагменты предметов, предназначенных для переплавки). Сюда можно добавить 3 предмета из тортонского
известняка, два из которых представляют собой заготовки для двухсоставной литейной формы, третий – заготовка
для аналогичной литейной формы. Скромные находки, связанные с обработкой металла с поселения Тринка «Изворул
луй Лука», пополняют наши сведения относительно бронзолитейного производства у населения раннегальштаттского
комплекса с каннелированной керамикой восточно-карпатского региона.

The technological ceramic artefacts from the Trinca – «Izvorul lui Luca» settlement. This article is devoted to a special
category of technological ceramic finds – spoons made out of burned clay from the Trinca – “Izvorul lui Luca” settlement. The
collection of finds of such type includes 5 whole items, 2 reconstructed items and 7 fragments. In the presented catalogue of
finds every item is being described in a complex manner: the discovery conditions, as well as the technological, morphological
and stylistic parameters. The discovery conditions (archaeological complex or cultural layer), combined with the technological
parameters, morphological features and analogies allow, from a cultural-chronological point of view, to attribute these spoons
to the early halstattian Chişinău-Corlăteni culture horizon. Altogether, the main features of these items certify their use in
specialized activities – in bronze manufacture, as foundry tools. There are another evidences for processing bronze in Trinka,
as bronze objects (one of which is defective after the foundry, another items are typological eclectic), as well as their fragments
meant for recasting. Here one may also append three objects out of tortonian limestone, of which two represent feedstock for
a two-composed casting bed and another one represents a semi product for a casting bed of the same type. The modest finds,
bound with metalworking on the Trinka “Izvorul lui Luca” settlement supplement our knowledge regarding the bronze-casting
manufacture by the bearers of Early Iron Age cultural complex with cannelured ware from the East-Carpathian region.

Key words: South-East Europe, East-Carpathian region, Trinca – “Izvorul lui Luca” settlement, technological ceramic
artefacts, burned clays spoons, bronze-casting manufacture

Revista Arheologică, serie nouă, vol. IV, nr. 1, 2008, p. 5-30


6 Oleg Leviţki

Introducere din laturile lungi ale marginei este prevăzută cu un mic


Situl Trinca “Izvorul lui Luca” este pe larg prezen- „cioc” realizat prin şănţuire (lungimea – 5 cm, lăţimea
tat în mai multe publicaţii. Amplasarea monumentului, maximală – 4,2 cm, adâncimea – 2,7 cm).
istoricul cercetărilor, orizonturile cultural-cronologice Coada, dispusă oblic faţă de baza găvanului, are sec-
identificate au fost menţionate într-un şir din ele. Studii ţiune relativ cilindrică, la extremitatea sa fiind uşor în-
speciale au fost realizate privitor la nivelul de locuire groşată şi este prevăzută cu orificiu longitudinal de for-
din epoca paleoliticului superior (Левицкий, Борзиак mă conică cu lungimea de 3,5 cm (fig. 2,3; foto 1,4).
1999; Borziac, Leviţki 2003; Borziac, Leviţki 2005), Piesa atestă urme de ardere intensă.
asupra unor categorii speciale de vestigii – piesele de 3. Lingură, reconstituită integral, depistată în incinta
metal (Leviţki ş.a. 2003) şi piesele de silex, piatră şle- locuinţei de suprafaţă descoperite în anul 2002. Este
fuită şi os din epoca bronzului (Leviţki 2007). modelată din pastă grosieră cu şamotă, silex pisat ars şi
În cele ce urmează va fi examinată una dintre catego- calcar mărunţit în compoziţie. Fundul piesei este gros,
riile de ceramică tehnică – lingurile de lut ars. Piesele pereţii se subţie lent către marginea superioară, toarta
de acest tip, în siturile arheologice din diferite epoci, în este masivă. Suprafaţa acoperită cu angobă de culoare
spaţiul est-carpatic şi în teritoriile limitrofe, reprezintă roşiatică este netezită îngrijit. Lungimea piesei este de
o categorie de vestigii rar atestată. De obicei, ele provin 9,5 cm.
din straturile de săpătură din aşezări şi, cu rare excepţii, Găvanul are corpul de formă ovală în plan şi tronco-
în stare fragmentară. Colecţia de linguri de lut ars din nică în profil, cu marginea subţiată dreaptă, puţin mai
aşezarea Trinca “Izvorul lui Luca”, în prezent este de înaltă în partea opusă cozii, şi fundul drept. În partea
unicat, atât din punct de vedere numeric (5 exemplare centrală a uneia dintre laturile lungi s-a păstrat un seg-
întregi, 2 reconstituite şi 7 păstrate în stare fragmentară), ment de “cioc” realizat prin şănţuire (lungimea – 5,2
cât şi prin diversitatea lor morfologică. Ultima circum- cm, lăţimea maximală – 5 cm, adâncimea – 2,2 cm).
stanţă ne impune să prezentăm fiecare piesă în parte. Coada, dispusă orizontal faţă de baza găvanului,
reprezintă o îngustare lentă a corpului şi este prevă-
Repertoriul pieselor zută cu orificiu de formă conică cu lungimea de 2 cm
1. Lingură, reconstituită, depistată în incinta vestigi- (fig. 1,2; foto 1,5).
ilor locuinţei de suprafaţă cercetate în anul 1989. Este Fundul şi pereţii piesei atestă urme de ardere intensă.
modelată din pastă grosieră cu şamotă de granulaţie 4. Lingură miniaturală, depistată în umplutura Gr. nr.
diversă în compoziţie. Fundul şi pereţii sunt groşi, coa- 3 cercetată în anul 1998. Este modelată din pastă gro-
da masivă. Suprafaţa netezită, cu unele denivelări, are sieră degresată cu şamotă şi granule de calcar. Fundul
culoare maronie-cenuşie. Lungimea părţii păstrate este piesei este gros, pereţii se subţie către margine, toarta
de circa 6 cm. masivă. Suprafaţa în partea superioară este negligent
Găvanul (căuşul) are corpul de formă ovală în plan netezită, către fund este zrurificată, de culoare maronie
şi tronconică în profil, cu marginea dreaptă, şi fundul cu pete cenuşii. Lungimea piesei este de 3,5 cm.
drept, evidenţiat (lungimea, circa 6,2 cm, lăţimea ma- Găvanul are corpul de formă circulară în plan şi tron-
ximă, circa – 4,5 cm, adâncimea – 1,2 cm. conică în profil, rotunjit în partea superioară, cu margi-
Coada, ruptă în vechime, este dispusă orizontal faţă nea dreaptă, subţiată şi fundul evidenţiat, uşor rotunjit
de baza găvanului, are secţiune relativ cilindrică şi este (diametrul 2,3 cm, adâncimea – circa 0,7 cm).
prevăzută cu orificiu longitudinal îngust care perforează Coada, dispusă oblic faţă de baza găvanului, are sec-
baza piesei până în partea ei centrală (fig. 1,3; foto 1,3). ţiune cvasidreptungiulară, din care se mai păstrează
Fundul şi locul de ruptură a cozii atestă urme de ar- doar baza (fig. 2,1; foto 1,2).
dere intensă. Baza piesei atestă urme de ardere repetată, până la
2. Lingură, reconstituită integral, depistată în in- zgurificare.
cinta vestigiilor locuinţei de suprafaţă evidenţiată în 5. Lingură miniaturală, păstrată întreagă, depistată în
anul 2000. Este modelată din pastă fină cu şamotă de stratul I de săpătură. Este modelată din pastă fină-densă
granulaţie mică, silex pisat ars şi adaosuri de origine cu cioburi mărunt pisate în compoziţie, precum şi degre-
organică în compoziţie. Pereţii şi îndeosebi fundul sunt sanţi de origine organică. Pereţii şi fundul sunt relativ
groşi, coada – masivă. Suprafaţa netezită, alocuri cu groşi. Suprafaţa netezită, cu unele denivelări şi goluri, are
denivelări şi goluri formate de descompunerea unor culoare maronie deschisă. Lungimea piesei este 5,2 cm.
degresanţi de altă natură, are culoarea cenuşie. Lungi- Găvanul are corpul de formă ovală în plan şi tronco-
mea piesei este de 9,5 cm. nică în profil, cu marginea dreaptă şi fundul drept - uşor
Găvanul are corpul de formă ovală în plan şi tronco- rotunjit. În partea centrală laturile lungi sunt prevăzute
nică în profil, cu marginea dreaptă şi fundul drept. Una cu câte un mic „cioc” realizat prin şănţuire (lungimea –
Piese din categoria ceramicii tehnice depistate în aşezarea Trinca “Izvorul lui Luca” 7

Fig. 1. Trinca “Izvorul lui Luca”. Linguri de lut ars.


8 Oleg Leviţki

2,7 cm, lăţimea maximală – 2,3 cm, adâncimea – 0,8 în urma arderii intense are culoare cenuşie. Lungimea
cm). fragmentului este de circa 3,5 cm.
Coada, dispusă oblic faţă de baza găvanului, se în- Găvanul, probabil de formă ovală în plan, are fundul
gustează uşor spre extremitatea sa şi este prevăzută cu drept.
orificiu longitudinal de formă conică cu lungimea de Coada scurtă, reprezintă o uşoară îngustare a corpu-
1,4 cm (fig. 2,2; foto 1,1). lui şi este prevăzută cu orificiu longitudinal de formă
6. Lingură, reconstituită integral, depistată în stratul conică cu lungimea de 1,5 cm (fig. 1,4).
II de săpătură. Este modelată dintr-o pastă grosieră cu 10. Fragment de lingură, provine din stratul II de să-
şamotă de granulaţie diferită în compoziţie. Pereţii şi pătură. Reprezintă coada şi o parte neînsemnată a cor-
îndeosebi fundul piesei sunt groşi, iar coada masivă. pului. Este modelată din pastă grosieră cu şamotă de
Suprafaţa insuficient netezită, cu denivelări şi goluri, granulaţie mijlocie în compoziţie. Suprafaţa netezită
are culoare cenuşie cu pete maronii. Lungimea lingurii neglijent, cu denivelări şi goluri, are culoare maronie.
este de 9 cm. Lungimea fragmentului este de 3,4 cm.
Găvanul are corpul de formă aproape circulară în plan Găvanul, probabil de formă ovală în plan, cu fundul
şi tronconică-rotunjită în profil, cu marginea dreaptă şi drept, are adâncimea de circa 1,4 cm.
fundul drept-uşor rotunjit (lungimea – 4,5 cm, lăţimea Coada scurtă, orizontală reprezintă o îngustare trep-
maximală – 4,4 cm, adâncimea – 1,6 cm). tată a corpului şi este prevăzută cu orificiu longitudinal
Coada scurtă, dispusă oblic faţă de baza găvanului, de de formă conică cu lungimea de circa 2 cm (fig. 1,5).
formă tronconică, este prevăzută cu orificiu longitudinal 11. Fragment de lingură, provine din stratul II de
de formă conică cu lungimea de 3 cm (fig. 2,4; foto 1,6). săpătură. Reprezintă partea de joncţiune dintre corp şi
Piesa atestă urme de ardere intensă. coadă. Este modelat din pastă fină cu şamotă de granu-
7. Lingură, reconstituită integral, provine din stratul laţie mică în compoziţie. Pereţii sunt relativ groşi, iar
II de săpătură. Este modelată dintr-o pastă fină cu şa- coada masivă. Suprafaţa netezită, cu multe denivelări,
motă de granulaţie mică şi nisip în compoziţie. Fundul are culoare cenuşie. Lungimea fragmentului este de
piesei şi pereţii sunt groşi, coada masivă. Suprafaţa ne- 5,2 cm.
tezită, cu unele denivelări, are culoare maronie, alocuri Găvanul, eventual de formă ovală, are marginea
păstrându-se urme de angobă cenuşie. Lungimea piesei dreaptă.
este de 8,5 cm. Coada orizontală este prevăzută cu orificiu longitu-
Găvanul are corpul de formă ovală alungită în plan şi dinal (fig. 3,3).
tronconic-rotunjită în profil, marginea subţiată, dreap- Fragmentul recuperat prezintă urme de ardere inten-
tă, uşor evidenţiată şi fundul drept (lungimea – 5,5 cm, să, alocuri până la zgurificare.
lăţimea maximală – 3,7 cm, adâncimea – 1,4 cm). 12. Fragment de lingură, provine din stratul II de să-
Coada scurtă, orizontală, reprezintă o îngustare trepta- pătură. Reprezintă jumătatea corpului din partea opusă
tă a corpului şi este prevăzută cu orificiu longitudinal de cozii. Este modelată din pastă grosieră cu şamotă de
formă conică cu lungimea de 3,5 cm (fig. 1,1; foto 1,7). granulaţie mare şi calcar pisat în compoziţie. Fundul
8. Fragment de lingură, depistat în incinta locuinţei şi pereţii sunt relativ groşi. Suprafaţa netezită, cu une-
de suprafaţă nr. 5 cercetate în anul 2001. Reprezintă le denivelări şi goluri, are culoare cenuşie. Lungimea
partea de joncţiune dintre corp şi coadă. Fundul este fragmentului este de 4,5 cm.
foarte gros (1,7 cm), pereţii se subţie către margine. Găvanul are formă ovală, marginea dreaptă, subţiată
Este modelată din pastă fină cu şamotă de granulaţie şi fundul drept (lăţimea maximală – 3 cm, adâncimea –
mică în compoziţie. Suprafaţa netezită, cu unele deni- 1,5 cm) (fig. 3,5).
velări, este acoperită cu angobă maronie deschisă, către Piesa atestă urme de ardere intensă, alocuri până la
fund, cenuşie. Lungimea fragmentului este de 3,2 cm. zgurificare.
Găvanul, probabil de formă ovală în plan, are adân- 13. Fragment de lingură, provine din stratul II de
cimea de circa 0,7 cm. săpătură. Reprezintă partea corpului din partea opusă
Coada este prevăzută cu orificiu longitudinal cozii. Este modelată din pastă grosieră cu şamotă în
(fig. 3,1). compoziţie. Fundul şi pereţii sunt groşi. Suprafaţa cu
Baza piesei atestă urme de ardere intensă. multe denivelări şi goluri este de culoare cenuşie. Lun-
9. Fragment de lingură, depistat în stratul II de săpă- gimea fragmentului este de circa 4 cm.
tură. Este modelată din pastă fină cu şamotă de granu- Găvanul de formă ovală, cu marginea dreaptă, fun-
laţie mică şi nisip în compoziţie. Suprafaţa este acope- dul drept evidenţiat, are lăţimea de circa 4,2 cm, adân-
rită cu angobă maronie şi calitativ netezită. Baza piesei cimea – 0,75 cm (fig. 3,4).
Piese din categoria ceramicii tehnice depistate în aşezarea Trinca “Izvorul lui Luca” 9

Fig. 2. Trinca “Izvorul lui Luca”. Linguri de lut ars.


10 Oleg Leviţki

Piesa este arsă intens. topirii, descompunerii particulelor acestora în procesul


14. Fragment de lingură, depistat în stratul II de arderii sau utilizării (ardere secundară repetată).
săpătură. Reprezintă partea distală a cozii, perforate Pereţii lingurilor, îndeosebi fundul, independent de
longitudinal. Modelată din pastă grosieră cu şamotă categoria pastei din care au fost modelate, sunt groşi,
în compoziţie. Suprafaţa netezită, cu neînsemnate de- iar coada masivă. Suprafeţele netezite mai mult sau mai
nivelări, este acoperită cu angobă de culoare maronie puţin îngrijit, cu denivelări şi goluri, au cu precădere cu-
cu pete cenuşii. Lungimea fragmentului este de circa loarea cenuşie sau maronie. Unele dintre ele au fost aco-
2,7 cm (fig. 3,2). perite cu angobă de culoare cenuşie-maronie (nr. 7, 8,
Baza orizontală a cozii are urme de ardere. 9), într-un caz (nr. 3) – maronie roşiatică. Cu excepţia
lingurii miniaturale (nr. 5) şi a exemplarului (nr. 7), mo-
Condiţiile de depistare delate din pastă fină şi a fragmentului de lingură (nr. 10),
a) Linguri întregi şi reconstituite: lucrată din pastă grosieră, piesele examinate atestă urme
- trei dintre ele (nr. 1, 2, 3) au fost evidenţiate printre de ardere secundară repetată, fapt ce a impus culorii su-
vestigiile unor complexe de habitat de suprafaţă, sur- prafeţelor un spectru şi mai divers de nuanţe.
prinse, respectiv, la adâncimile de 0,5-0,55; 0,65-0,68
şi 0,6-0,65 m de la orizontul actual de călcare; Aspectul morfologic
- una (nr. 4), provine din umplutura unei gropi me- Lingurile depistate în aşezarea de la Trinca, după as-
nagere, evidenţiate la adâncimea de 1 m de la nivelul pectul lor general, sunt net deosebite una faţă de alta,
terenului actual şi care se adânceşte în lutul galben cu circumstanţă ce nu permite realizarea unei clasificări
1,35 m; tipologice riguroase. Totodată, reieşind din particulari-
- lingură (nr. 5) depistată în stratul I de săpătură tăţile morfologice a pieselor întregi şi a acelor reconsti-
(adâncimea 0-0,25 m); tuite, în primul rând forma găvanului în plan şi în profil,
- altele două (nr. 6 şi 7) provin din stratul II de săpă- modul de amplasare a cozii faţă de baza piesei şi, re-
tură (adâncimea 0,25-0,5 m) care suprapune nemijlocit spectiv, faţă de axul lung al găvanului, în linii generale,
construcţiile de suprafaţă (locuinţe, vetre, platforme); ele pot fi divizate în trei tipuri/grupuri, în cadrul cărora
b) Linguri fragmentare: unele dintre ele atestă şi anumite deosebiri din punct de
- un fragment (nr. 8) a fost găsit printre vestigiile vedere a modului de realizare a cozii, prezenţa orificiu-
unei locuinţe de suprafaţă, descoperită la adâncimea de lui longitudinal, prezenţa sau lipsa ciocului, modul de
circa 0,76-0,87 m de la orizontul actual de călcare; realizare şi locul amplasării ciocului, dimensiuni.
- celelalte (nr. 9-14) au fost depistate în stratul II de I. Linguri (nr. 1, 3, 7) cu găvanul de formă ovală în
săpătură (adâncimea 0,25-0,5 m). plan şi tronconică / tronconică-rotunjită în profil, cu
buza subţiată dreaptă şi marginea orizontală sau puţin
Aspectul tehnologic mai înaltă în partea opusă cozii şi fundul drept simplu
Din punct de vedere tehnologic, 8 dintre lingurile în- sau evidenţiat. Găvanul piesei nr. 3 este prevăzut cu
tregi şi fragmentare depistate în aşezare (nr. 1, 3, 4, 6, „cioc” modelat prin şănţuirea perpendiculară a uneia
10, 12-14) au fost modelate din pasta grosieră care, în dintre laturile lungi ale gurii. Dimensiunile găvanelor:
general, în calitate de degresant conţine şamota de gra- lungimea variază între 5 şi 6,2 cm, lăţimea maximală –
nulaţie mare şi mijlocie. În compoziţia pastei de mode- între 3,7 şi 5 cm, adâncimea – între 1,2 şi 2,7 cm.
lare a două exemplare (nr. 4 şi 12), de rând cu şamota, Cozile acestui tip de linguri, dispuse orizontal faţă de
se conţine şi calcar mărunţit. Într-un caz (piesa nr. 3), baza găvanului, reprezintă o îngustare treptată a corpu-
în calitate de degresant, împreună cu şamota şi calcarul lui, au formă tronconică, sau relativ cilindrică, prevă-
mărunţit a fost adăugat şi silex pisat ars. 6 dintre piesele zute cu orificii longitudinale de formă conică.
întregi si fragmentare (nr. 2, 5, 7, 8, 9, 11) au fost mode- Lungimea totală a acestor piese variază între 8,5 şi
late din pastă fină, degresată în primul rând cu şamotă 9,5 cm. Diametrul corpului – între 4,6 şi 5,2 cm.
de granulaţie mică şi foarte mică. Compoziţia pastei a Cu certitudine, acestui tip se atribuie şi piesele frag-
trei exemplare (nr. 5, 7, 9), atestă şi prezenţa nisipului. mentare (nr. 8, 9,10).
Pasta din care a fost modelată lingura (nr. 2), de rând II. Linguri (nr. 2, 5, 6) cu găvanul de formă ovală /
cu şamota de granulaţie mică mai conţine particule de ovală-circulară în plan şi tronconică / tronconică-rotun-
silex pisat ars. Unele piese, atât modelate din pastă gro- jită în profil, cu marginea dreaptă şi fundul drept-uşor
sieră, cât şi fină, posibil, în componenţa pastei au avut rotunjit. Găvanul piesei nr. 2 este prevăzut cu “cioc”
şi adaosuri de altă natură, eventual, organică, despre ce modelat prin şănţuirea perpendiculară a uneia dintre
mărturisesc golurile de pe suprafeţe, formate în urma laturile lungi ale gurii, iar la exemplarul miniatural,
Piese din categoria ceramicii tehnice depistate în aşezarea Trinca “Izvorul lui Luca” 11

Fig. 3. Trinca “Izvorul lui Luca”. Fragmente de linguri de lut ars.


12 Oleg Leviţki

cu două „ciocuri” modelate prin şănţuiri perpendicu- Contextul cultural-cronologic de depistare


lare a laturilor lungi ale gurii. Dimensiunile găvanelor: - trei dintre piesele examinate (nr. 1, 2, 3), după cum
lungimea – 4,5-5 cm, lăţimea maximală – 4,1-4,2 cm, deja s-a menţionat, au fost depistate în complexe de
adâncimea – 1,6-2,7 cm şi respectiv, a piesei miniatu- habitat de suprafaţă;
rale – 2,7×2,5×0,8 cm. - una (nr. 4) provine din umplutura unei gropi me-
Cozile acestor linguri, dispuse oblic faţă de baza gă- najere, evidenţiate la adâncimea de 1 m de la nivelul
vanului, au formă tronconică sau relativ cilindrică cu terenului actual şi care se adânceşte în lutul galben cu
extremitatea îngroşată şi sunt prevăzute cu orificiu lon- 1,35 m;
gitudinal de formă conică. - fragmentul (nr. 8) a fost găsit printre vestigiile unei
Lungimea totală a acestor piese variază între 9 şi 9,7 locuinţe de suprafaţă, descoperită la adâncimea de cir-
cm, diametrul corpului de circa 5 cm. Exemplarul mi- ca 0,76-0,87 m de la orizontul actual de călcare.
niatural are lungimea de 5,2 cm şi diametrul de 3 cm. Lingura nr. 1 provine din locuinţa de suprafaţă nr. I,
III. Lingură miniaturală (nr. 4), cu găvanul de formă depistată la adîncimea de circa 0,5-0,55 m. de la nivelul
circulară în plan şi tronconică în profil, rotunjită în par- terenului actual, în campania de săpătură din anul 1989.
tea superioară, cu marginea dreaptă, subţiată şi fundul În perimentrul ocupat de vestigiile locuinţei au fost co-
evidenţiat, uşor rotunjit (diametrul 2,3 cm, adâncimea lectate fragmente de ceramică, oase de animale, silexuri
– circa 0,7 cm). şi câteva piese individuale, dintre care unele arse.
Coada, dispusă oblic faţă de baza găvanului, are sec- Lingura de lut ars, în acest complex, apare în asociere
ţiune cvasidreptungiulară, din care se mai păstrează cu mai multe piese de lut ars (fusaiole, “pâinişoare”,
doar baza. bile, figurine zoomorfe, vase miniaturale), silex (îndeo-
Lungimea piesei, fără coadă, este de 3,5 cm. sebi lame pentru seceri), piatră şlefuită (topor perforat),
os (dintre care importanţă deosebită are psalia) şi o tijă
de bronz.
Decorul Ceramica depistată printre vestigiile locuinţei şi în
Nici una din linguri nu este ornamentată. nemijlocita ei apropiere, din punct de vedere tehnolo-
gic, se împarte în două categorii convenţionale, prin-
Încadrarea cultural-cronologică cipale: fină şi de uz comun. În cadrul primei categorii
Situl Trinca “Izvorul lui Luca”, după cum nu o dată se include ceramica modelată din pastă bine frământa-
a fost menţionat, reprezintă un obiectiv cu mai multe tă având ca degresant cioburi mărunt pisate, cu ardere
nivele de locuire. Orizontul hallstattian timpuriu HaA- bine controlată, cu suprafaţa lustruită, culoarea variind
HaB1 a fost suprapus de altele, mai recente, din peri- de la negru până la galben-cenuşiu, uneori pătată. A
oadele HaB2-HaC. La rândul lor construcţiile adâncite doua categorie include ceramica modelată dintr-o pastă
din perioada hallstattiană timpurie au deranjat depu- mai grosieră, cu amestec de cioburi pisate cu granulaţie
nerile culturale din epocile anterioare – epoca eneoli- mare, cu ardere de calitate inferioară şi cu prelucrarea
ticului, perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca la fel a suprafeţei, având culoare galben-cenuşie sau că-
bronzului şi din epoca bronzului. Astfel, piesele de lut rămiziu-cafenie cu pete cenuşii. Circa 4% din întregul
ars examinate pot aparţine atât nivelelor de locuire mai lot de ceramică, atât fină cât şi de uz comun, conţine
timpurii, cât şi celor mai recente. în pasta de modelare, de rând cu şamota şi degresanţi
În această situaţie, pentru stabilirea perioadei de uti- de altă natură: silex pisat ars, granule de calcar, micro-
lizare a acestor unelte se va lua în consideraţie: prundişuri.
- contextul depistării (complexe); În cadrul ceramicii fine se identifică următoarele ti-
- condiţiile stratigrafice de depistare; puri: chiupuri (vase bitronconice de proporţii) cu su-
- caracteristicile tehnologice; prafaţa exterioară neagră, îngrijit prelucrată, iar cea
- particularităţile morfologice, dimensiunile, corobo- interioară de culoare galbenă sau oranj, ornamentate în
rate cu parametrii proprii pieselor de acelaşi tip depis- partea de sus cu caneluri orizontale, iar umerii cu ca-
tate în contexte cultural-cronologice sincrone nivelelor neluri oblice în asociere cu proeminenţe simple sau în
de locuire atestate la Trinca, începând cu epoca eneoliti- pereche; străchini larg deschise, de formă tronconică,
cului, perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bron- cu corpul mai mult sau mai puţin rotunjit către gură şi
zului şi până la sfârşitul primei epoci a fierului, atât din marginea invazată, ornamentate cu caneluri orizontale
spaţiul carpato-nistrean, cât şi din teritoriile limitrofe în partea superioară a corpului, mânere-apucători sau
sau mai îndepărtate dinspre vest, respectiv, dinspre est. cu motive formate din asocierea acestor elemente; cupe
Piese din categoria ceramicii tehnice depistate în aşezarea Trinca “Izvorul lui Luca” 13

cu profil în formă de “S” sau rotunjit, cu marginea eva- orizontului actual, în campania de săpătură din anul
zată, de regulă neornamentate; căni scunde cu corpul 2002. În perimetrul locuinţei au fost colectate fragmen-
oval în plan şi toarta supraînălţată, de regulă, neorna- te de ceramică, oase de animale, silexuri, fragmente de
mentate, căni cu corpul în formă de “S”, prevăzute cu lemn petrificat, unelte şi ustensile.
torţi, supraînălţate vertical sau înclinate, ornamentate Lingura de lut a fost găsită înpreună cu alte două pie-
pe umeri cu caneluri orizontale; căni tronconice înalte, se de lut ars (o fusaiolă şi o piesă votivă – amuletă), un
torţile cărora coboară din buză spre corpul vasului; pa- celt de bronz, de tipul celor cu o tortiţă, cu nervură ma-
hare cu corpul zvelt uşor rotunjit, marginea puţin eva- sivă în jurul găurii de înmănuşare, prevăzut pe faţete cu
zată sau dreaptă, unele, posibil, erau prevăzute cu pi- ornament în relief, fragmentul unei dălţi, confecţionată
cioruş cilindric plin cu baza goală; fructiere evidenţiate dintr-o aşchie de os de animal; trei unelte de silex; un
după câteva fragmente de funduri – suporturi goale. frecător din galetă de râu.
Ceramica de uz comun atestă prezenţa următoarelor Ceramica, din punct de vedere tehnologic, se împarte
tipuri: vase în formă de lalea ornamentate cu un şir de în două categorii convenţionale principale: fină şi de uz
orificii dispuse sub buză, cu brâu alveolat, cu mâne- comun. În cadrul primei categorii se include ceramica
re-suporturi, cu brâu simplu pe umărul vasului sau cu modelată din pastă bine frământată având ca degresant
compoziţii formate din aceste elemente; vase de tip cioburi mărunt pisate. A doua categorie include cera-
borcan şi vase cu corpul slab bitronconic, ornamentate mica modelată dintr-o pastă mai grosieră, cu amestec
similar celor de tip lalea; strecurători. de cioburi pisate cu granulaţie mare. Unele fragmen-
Lingura nr. 2 provine din locuinţa de suprafaţă nr. 3, te de ceramică, atât fină cât şi de uz comun, conţine
descoperită la adâncimea de 0,65-0,68 m de la nivelul în pasta de modelare, de rând cu şamota şi degresanţi
orizontului actual, în campania de săpătură din anul de altă natură: silex pisat ars, granule de calcar, micro-
2000. Din perimetrul aglomeraţiei provine o colecţie prundişuri. Din punct de vedere morfologic, ceramica
valoroasă de ceramică, fragmente, oase de animale, fină este reprezentată de: căni cu corpul tronconic, toar-
unelte şi ustensile. ta supraînălţată şi fundul plat; căni cu corpul profilat,
De rând cu lingura de lut, aici au fost găsite şi alte toarta puţin supraînălţată, ornamentate pe umăr cu ca-
ustensile de lut ars (două rondele, două fusaiole, o fi- neluri orizontale; străchini deschise cu corpul tronco-
gurină zoomorfă care reprezintă calul), un fragment de nic rotunjit către gură cu marginea invazată; străchini
topor de granit, perforat, şlefuit şi mai multe frecătoare tronconice cu marginea tăiată oblic spre exterior sau
din galete de râu. formează o platformă înclinată spre interior; chiupuri
Ceramica din perimetrul locuinţei, din punct de vede- cu suprafeţele bicromatice (negru lustruit în exterior şi
re tehnologic, atestă prezenţa a două categorii principa- oranj in interior) ornamentate la baza gâtului cu cane-
le: fină şi de uz comun. Prima categorie include cerami- luri orizontale, pe umăr cu caneluri în ghirlandă. Cera-
ca modelată din pastă bine frământată având ca degre- mica de uz comun atestă prezenţa vaselor de tip lalea,
sant cioburi mărunt pisate. A doua – ceramica modelată ornamentate cu brâu alveolat pe umăr, sau cu un şir de
dintr-o pastă mai grosieră, cu amestec de cioburi pisate orificii dispus sub buza vasului şi a oalelor prevăzute
cu granulaţie mare. Unele fragmente de ceramică, atât pe umăr cu brâu alveolat dispus orizontal.
fină cât şi de uz comun, conţine în pasta de modelare, de Lingura nr. 4 provine din umplutura gropii nr. 3,
rând cu şamota şi degresanţi de altă natură: silex pisat evidenţiate la adâncimea de 1 m de la nivelul terenului
ars, granule de calcar, microprundişuri. actual, în campania de săpătură din anul 1998.
În cadrul ceramicii fine, din punct de vedere mor- Lingură de lut ars apare împreună cu numeroase re-
fologic, se evidenţiază: străchini deschise cu corpul sturi de cultură materială: ceramică, silexuri, oase de
tronconic rotunjit către gură, cu marginea invazată; animale, fragmente de lipitură, pietre şi câteva usten-
chiupuri cu pereţii groşi, bicromatici (negri lustruiţi la sile, un fragment de râşniţă de gresie, două percutoare
exterior şi galben-oranj în interior; căni cu corpul uşor din galete de râu.
profilat şi toarta supraînălţată; cupe cu corpul în formă Ceramica hallstattiană, conform caracteristicilor teh-
de “S”. Ceramica de uz comun este reprezentată prin: nologice, atestă prezenţa a două categorii: de uz comun
vase de tip lalea; vase de tip borcan şi oale ornamentate şi fină. Din punct de vedere morfologic, prima categorie
cu un şir de orificii complete sub buză, cu brâu alveolat atestă prezenţa vaselor de tip borcan şi de tip lalea, or-
sau cu combinaţii formate din aceste elemente. namentate cu: şir de găuri sub margine, brâie alveolate
Lingura nr. 3 provine din locuinţa de suprafaţă nr. 1, şi apucători-suporturi, sau de unele singure, cât şi îm-
descoperită la adâncimea de 0,6-0,65 m de la nivelul preună. Cea fină – a străchinilor tronconice cu marginea
14 Oleg Leviţki

Fig. 4. Trinca “Izvorul lui Luca”. Piese de calcar tortonian.


Piese din categoria ceramicii tehnice depistate în aşezarea Trinca “Izvorul lui Luca” 15

trasă spre interior şi în formă de coif; chiupurilor cu pe- dispuse în acelaşi plan. Se caracterizează prin orificii
reţii bicromatici; cupelor cu profilul in formă de “S”. rotunde la capete şi ovale în centru şi ornamenaţie din
Fragmentul de lingură nr. 8 provine din locuinţa de cerculeţe concentrice (Leviţki 1994, 115, fig. 61,1). Psa-
suprafaţă nr. 5, descoperită la adâncimea de 0,76-0,87 lia de la Trinca este identică, din punct de vedere morfo-
m de la nivelul orizontului actual, în campania de să- logic şi ornamental, cu psalia din aşezarea de la Fontany
pătură din anul 2001. În perimetrul locuinţei au fost (Колотухин 1982, 108, рис. 4,1) care, alături de psalia
colectate fragmente de ceramică, oase de animale, sile- din aşezarea de la Derievka (Шарафутдiнова 1974, 57-
xuri, 2 fragmente de borduri de vetre portative şi câteva 62, рис. 3,3), sunt considerate cele mai timpurii psalii
unelte şi ustensile. ale culturii Belozerka, datate în ansamblu la mijlocul
De rând cu fragmentul de lingură, s-au găsit: o fu- sec. XII – sec. X î.e.n. (Отрощенко 1986, 142).
saiolă de lut ars, o cute şi un percutor din galete de râu Încadrarea cronologică sigură a lingurii din locuinţa
şi două unelte din oase de animale. cercetată în anul 2002 este posibilă datorită depistării
Conform caracteristicilor tehnologice, ceramica din ei împreună cu un celt de bronz cu o urechiuşă, cu mar-
prima epocă a fierului atestă prezenţa a două categorii: ginea găurii de înmănuşare îngroşată. Faţetele de formă
fină şi de uz comun. Ceramica fină înglobează: străchini trapezoidală sunt ornamentate cu decor în relief, redat
tronconice cu buza invazată, cupe cu profilul în formă sub forma literei “Y” în centru şi câte două nervuri, pe
de “S”, căni cu toarta supraînălţată, fragmente de chiu- părţi. Pe una din faţete se identifică un gol de la turnare,
puiri bicromatice. Cea de uz comun – vase de tip borcan în formă de orificiu şi fisuri la baza acestuia şi în partea
şi vase de tip lalea, ornamentate cu un şir de găuri sub superioară (Leviţki ş.a. 2003, 174, fig. 1,1). Aparţine
margine în asociere cu brâie alveolate şi apucători-su- tipului de celturi cu o urechiuşă şi nervură masivă în
porturi la baza gâtului. Sub dărâmăturile pereţilor, pe jurul găurii de înmănuşare (Левицкий 1993, 56). Con-
podeaua locuinţei s-au mai găsit şase aglomeraţii de form clasificării propuse de V. Dergacev, piesa se înca-
fragmente de ceramică, cu urme de ardere secundară, drează în tipul Debrecen, caracteristic complexelor pe-
aparţinând la şase vase, dintre care 4 din categoria de uz rioadei HaA1-HaB1 (Дергачëв 1997, 39, рис. 9,1) şi
comun (un vas de tip borcan, unul de tip lalea şi două de care a avut o largă răspândire spaţială (Ibidem, Карта
tip oală) şi 2 din cea fină (castron bitronconic, chiup). 22, 1). În arealul culturii Chişinău-Corlăteni celturi
În aşa mod, încadrarea cultural-cronologică a lingu- tipologic similare piesei de la Trinca, până în prezent
rilor nr. 1, 2, 3, 4 şi a fragmentului de lingură nr. 8 este erau atestate în depozite sau găsite fortuit (Левицкий
în dependenţă directă de contextul evidenţierii lor. Ce- 1993, 56; Leviţki 1994, 119-120).
ramica depistată în locuinţe şi groapa menajeră prezin- Rezumând cele prezentate mai sus, putem admite că
tă cel mai important indicator în privinţa apartenenţei lingurile depistate în complexele de habitat şi menajere
culturale a acestor complexe. Categoriile tehnologice, din aşezarea de la Trinca, ţinând cont de context, ar fi
tipurile morfologice şi îmbinările compoziţionale ale aparţinut comunităţii hallstattiene timpurii.
elementelor ornamentale (modul şi maniera de aplicare
a lor) demonstrează prezenţa majorităţii covârşitoare a Condiţiile stratigrafice
veselei fine şi de uz comun specifice culturii Hallstat- Trei dintre piesele examinate au fost depistate în
tului canelat de la est de Carpaţi de tip Chişinău-Cor- procesul degajării straturilor de săpătură. Lingura mi-
lăteni (Leviţki 1994, 79-108; László 1994, 111-124), niaturală (nr. 5) – în stratul I. Alte două, întregi (nr. 6
datat în perioada – mijlocul sec. XII – sec. X î.e.n. (Le- şi 7) – în stratul II. Tot în stratul II au fost găsite şi
viţki 1994, 146-147). În acelaşi timp, ceramica de uz fragmentele de linguri (nr. 9-14).
comun atestă prezenţa unor clare influenţe de origine După cum am menţionat în repetate rânduri, în aşeza-
răsăriteană din dreapta Niprului, de tradiţie Belogru- rea de la Trinca sunt atestate mai multe niveluri de locu-
dovka-Černyj Les timpurie (Левицкий 1986, 86-87; ire – paleoliticul superior, epoca eneoliticului, perioada
Leviţki 2003, 227-231). Coroborarea parametrilor teh- de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului, epoca
nologici ai lingurilor, îndeosebi compoziţia pastei din bronzului, epoca fierului, antică târzie şi medievală.
care au fost modelate, cu cei caracteristici ceramicii de Intervenţiile masive, repetate ale comunităţilor ce
tip Chişinău-Corlăteni, descoperită în aşezarea Trinca s-au stabilit pe promontoriu în diferite epoci, pentru
“Izvorul lui Luca”, atestă similitudinea lor. amenajarea locuinţelor adâncite şi săparea gropilor
Concretizarea perioadei de utilizare a lingurii din care se adânceau în lutul galben până la adâncimea de
complexul descoperit în anul 1989 poate fi realizată da- 1,25-1,5 m, aratul anual, inclusiv până în anul 1989,
torită faptului depistării aici a unei psalii de os. Piesa se precum şi alte excavări contemporane au dus la deran-
atribuie tipului în formă de tijă prevăzută cu trei găuri jarea în mare măsură a nivelurilor de locuire. Ca rezul-
16 Oleg Leviţki

tat, vestigiile caracteristice pentru niveluri de locuire Parametrii tehnologici


enumerate, inclusiv, piesele de silex din paleoliticul su- Pentru atribuirea lingurilor de lut ars, depistate în
perior, au fost depistate în umplutura bordeielor, gropi- straturile de săpătură, la unul dintre nivelurile de locu-
lor, straturile de cultură, sporadic, chiar la suprafaţă. În ire atestate în aşezare, în calitate de indicator cultural
aşa condiţii, poziţia stratigrafică a vestigiilor, în cazul pot fi invocate caracteristicile lor tehnologice (catego-
dat a lingurilor de lut ars, nu poate servi ca reper incon- ria pastei, natura degresanţilor, ponderea lor în com-
testabil pentru stabilirea apartenenţei lor la unul sau alt poziţia pastei, mărimea granulelor, gradul de ardere şi
nivel de locuire, chiar şi în condiţiile când în straturile prelucrare a suprafeţelor etc.), coroborate cu parametrii
de săpătură nr. I şi II predomină materialul ceramic din tehnologici ai ceramicii caracteristice culturilor arheo-
epoca hallstattiană, dat fiind că în condiţii stratigrafice logice atestate în aşezare.
similare este atestată şi ceramică ce ţine şi de celelalte Sub acest aspect, dat fiind faptul că parametrii teh-
niveluri de locuire, îndeosebi din perioada de tranziţie nologici ce caracterizează lingurile au fost deja menţi-
de la eneolitic la epoca bronzului. Drept exemplu, pre- onaţi, în cele ce urmează vom prezenta, succint, carac-
zentăm distribuirea materialului ceramic din perioada teristicile tehnologice a categoriilor de ceramică speci-
de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului – epo- fice nivelurilor de locuire atestate în aşezare.
ca hallstattiană în straturile de săpătură din secţiunile Ceramica din perioada de tranziţie de la eneolitic la
unde au fost găsite linguri/fragmente de linguri de lut epoca bronzului depistată în situl de la Trinca, din punct
ars (vezi Tabelul de mai jos). de vedere tehnico-tehnologic se divizează în: ceramică
Niveluri Perioada Perioada timpurie Perioada mijlocie Epoca
de locuire de tranziţie a ep. bronzului a ep. bronzului hallstattiană
1996
Str. I 53 - 6 566

Str. II 96 39 27 1136

Str. III 196 80 33 529

Str. IV 123 - - 25
2000
Str. I 11 10 5 734

Str. II 14 28 20 880

Str. III 4 20 17 189

Str. IV - - 1 234
2001
Str. I 8 - - 606

Str. II 26 4 9 1290

Str. III 48 21 27 781

Str. IV 20 2 1 212
2002
Str. I 8 - 10 1613

Str. II 26 - 57 2383

Str. III 48 - 53 2174

Str. IV 20 - 1 528
Piese din categoria ceramicii tehnice depistate în aşezarea Trinca “Izvorul lui Luca” 17

fină lucrată din pastă bine frământată, cu degresant de cu şamotă de granulaţie mică, uneori, în asociere cu
mică structură; ceramică de uz comun lucrată dintr-o puţin nisip, iar în cazuri singulare – şi cu şilex ars pisat
pastă mai grosieră, ce are în compoziţie şamotă de gra- mărunt (lingura nr. 5) sau mică (fragmentul nr. 11).
nulaţie diferită, uneori şi degresanţi de altă natură - gra- Examinarea categoriilor tehnologice de ceramică şi
nule mici de calcar, nisip, microprundişuri; ceramică a celor din care au fost modelate lingurile prin pris-
din pastă poroasă şi friabilă cu cochilii de scoici sau ma caracterului degresanţilor, denotă faptul că nici una
melci în compoziţie (Leviţki ş.a. 1999, 21-22.34). dintre linguri nu a fost modelată din pastă caracteristică
Ceramica atribuită perioadei timpurii a epocii bron- pentru cultura Komarov, în cadrul căreia, ambele cate-
zului, conform parametriilor tehnologici atestă prezen- gorii, în calitate de degresant conţineau în exclusivitate
ţa a două categorii tehnologice: ceramică fină modelată silexul pisat ars de granulaţie diferită. Deasemenea,
dintr-o pastă bine frământată, conţinând în compoziţie pasta fină din care au fost confecţionate lingurile este
nisip şi şamotă de granulaţie mică, iar în unele cazuri net deosebită de categoria ceramicii fine din perioada
particule de silex şi calcar mărunţit; ceramica de uz co- de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului, care în
mun modelată din pastă mai grosolană, densă, cu mult compoziţie are numai degresanţi de mică structură.
nisip şi cioburi pisate sau numai cu şamotă în compo- Compararea pastei grosiere caracteristică pentru lin-
ziţie (Leviţki 1997, 220; Idem 2002). guri cu cea din care se modela ceramica grosieră, din
Perioada mijlocie a epocii bronzulzui în aşezarea de punctul de vedere al caracterului degresanţilor, atestă
la Trinca este atestată prin vestigii ce ţin de două cul- similitudinea ei, în primul rând, cu cea caracteristică
turi arheologice – Komarov şi Mnogovalikovaja. pentru epoca hallstattiană şi perioada de tranziţie de la
Ceramica culturii Komarov, conform caracteristici- eneolitic la epoca bronzului, degresată cu şamotă de
lor tehnologice, se împarte în două categorii conven- granulaţie diferită, uneori în asociere cu granule de
ţionale: fină şi de uz comun, totodată o deosebire ab- calcar şi microprundişuri, şi, mai puţin cu cea carac-
solută între ele nefiind stabilită. Ambele sunt modelate teristică pentru perioada timpurie şi mijlocie a epocii
din pastă degresată, în general, cu silex mărunţit ars, în bronzului, în care degresantul principal este nisipul şi
unele cazuri în asociere cu granule de calcar, nisip de mai rar şamotă. Pasta fină, caracteristică pentru linguri,
râu, deosebindu-se doar prin mărimea granulelor, mi- degresată în primul rând cu şamotă de granulaţie mică,
nuţiozitatea finisării suprafeţelor şi grosimea pereţilor uneori, în asociere cu puţin nisip, iar în cazuri singulare
vaselor (Leviţki 1997, 217-218). şi cu şilex ars pisat mărunt sau mică, a degresanţilor,
Ceramica de tradiţie Mnogovalikovaja este modelată este identică cu cea din care se modela ceramica fină
dintr-o pastă cu nisip, şamotă de granulaţie mică, cal- din epoca hallstattiană şi mult deosebită de cea spe-
car mărunţit în compoziţie (Leviţki 2002). cifică perioadei timpurii a epocii bronzului, degresată,
Ceramica din epoca hallstattiană, conform caracte- în primul rând, cu nisip, la care se adăuga, în cantităţi
risticilor ei tehnologice, se împarte în două categorii mici, şamotă de granulaţie mică, mai rar, particule mici
convenţionale: fină şi de uz comun. Ceramica fină este de calcar pisat sau mici granule de calcar.
modelată din pastă bine frământată având ca degresant În aşa mod, lingurile, modelate din pastă grosieră,
cioburi mărunt pisate, în unele cazuri, în asociere cu reieşind din natura degresanţilor, pot fi atribuite co-
silex mărunţit, microprundişuri, granule de calcar. Ce- munităţii hallstattiene şi posibil, celei din perioada
ramica de uz comun este lucrată dintr-o pastă mai gro- de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului, iar cele
sieră cu amestec de cioburi pisate cu granulaţie mare, confecţionate din pastă fină, cu precădere, comunităţii
uneori cu adausuri de silex mărunţit, microprundişuri, hallstattiene. Atribuirea unor linguri la epoca bronzu-
granule de calcar şi mică (Leviţki 1995, 251). lui este puţin verosimilă, dat fiind faptul că compoziţia
Sintetizând cele prezentate, constatăm că în cadrul pastei din care au fost modelate este mult deosebită de
complexelor de ceramică caracteristice nivelurilor cul- cea caracteristică ceramicii acestei epoci, mai mult ca
tural-cronologice din aşezare sunt prezente câte două atât, vestigiile din această epocă sunt sporadice şi, po-
categorii tehnologice convenţionale, principale, mode-
sibil, atestă existenţa doar a unor staţiuni sezoniere.
late din pastă grosieră şi, respectiv, fină. Din categorii
Faptul că structura pastei din care se modelau linguri-
similare de pastă au fost modelate şi lingurile găsite în
le de lut ars este similară celei caracteristice categoriilor
straturile de săpătură. Astfel, compoziţia pastei grosiere
tehnologice de ceramică specifice unei sau altei culturi
din care a fost modelată lingura nr. 6 şi fragmentele nr.
10, 13, 14 conţinea numai şamotă de granulaţie mare şi arheologice, în majoritatea cazurilor, când este menţi-
mijlocie, iar a fragmentului nr. 12 şi granule de calcar. onată natura degresantului, este atestat în obiectivele
Pasta fină, din care au fost modelate lingurile nr. 2, 5, 7 arheologice în care au fost depistate linguri de lut ars,
şi fragmentele nr. 9 şi 11 a fost degresată în primul rând începând cu apariţia primelor piese de tipul examinat
18 Oleg Leviţki

– epoca eneoliticului şi până în perioada antică târzie cute. Lipseşte acest tip de artefacte şi în monumentele
(Harţuche 1987, 26-29; Monah ş.a. 2003, 189; Mantu, atribuite treptelor anterioare perioadei târzii a comple-
Ţurcanu 1999, 13; Crîşmaru 1977, 25; Патокова 1979, xului Cucuteni-Tripolie din întreaga ei arie (Дергачëв
42; Şuster 1998, 19; Березанская 1972, 119-120; 1980, 116; Маркевич 1981, 17.20.26.50.136; Черныш
Дергачëв, Савва 1985, 80; Рафалович, Черняков 1982, 213.231). Deasemenea, lingurile de lut ars nu
1982, 59; Ромашко 1982, 55; Ванчугов 1983, 89; sunt atestate nici în aria Horodiştea-Erbiceni (Dinu
Тереножкин 1961, 109; Козенкова 1982, 10; etc.). 1978, 5.8; Dumitroaia 2000, 62), precum şi nici în
În acest context, semnificativă este situaţia atestată obiectivele sincrone din Volynija (Дергачëв 1980,
în siturile cu mai multe orizonturi cultural-cronologice, 126.128) şi din bazinul Niprului de Mijloc (Дергачëв
referitor la care, identificarea apartenenţei culturale a 1980, 134.139; Круц 1977, 106.133).
pieselor de lut ars, este în dependenţă directă de carac- Referitor la perioada târzie a complexului Cucu-
teristicele tehnologice de modelare a acestora. Exclu- teni-Tripolie – perioada de tranziţie la epoca bronzu-
siv în baza parametrilor tehnologici, a fost identificată lui este cunoscută doar o singură piesă de acest tip (în
apartenenţa cultural-cronologică a lingurilor depistate stare fragmentară), de mici dimensiuni, descoperită în
în aşezările culturii Komarov “La grădină” şi “La hâr- stratul de săpătură a aşezării de la Usatovo (Патокова
top” de la Coteala raionul Briceni (Дергачëв, Савва 1979, 42.151, рис. 54,1), aşezare eponimă a variantei
1985, 64-82). În aşezarea “La grădină”, de rând cu ni- locale Usatovo, siturile căreia sunt concentrate, cu pre-
velul de locuire atribuit culturii Komarov, este evidenţi- cădere, în zona de stepă din nord-vestul Mării Negre
at şi un altul, care aparţine de cultura Noua. În aşezarea (Дергачëв 1980, 103, рис. 21; Черныш 1982, карта
“La hârtop”, în afară de nivelul de tip Komarov sunt 6; Мовша 1985, 249, карта 7). Se caracterizează prin
atestate şi vestigii ale culturii Tripolie târzie – perioada găvan de formă ovală cu buza rotunjită, fundul plat şi
de tranziţie de tip Gordineşti şi a culturii Noua. coada orizontală prevăzută cu un orificiu longitudinal
Din punct de vedere tehnologic, ceramica de tip ce comunică cu găvanul. Suprafaţa interioară a obiec-
Gordineşti este modelată din pastă având ca degresant tului prezintă urme de zgurificare (Патокова 1979,
cochilii pisate sau fără incluziuni vizibile (Дергачëв, 151).
Савва 1985, 80); a culturii Komarov – silex pisat, une- Tot aici mai adăugăm că lingurile de lut ars, orifi-
ori granit şi nisip (Ibidem, 65.70); a culturii Noua – şa- ciul longitudinal al cozii cărora comunică cu găvanul
motă (Ibidem, 67.76). sunt atestate deja în complexele culturii Gumelniţa (fa-
Fragmentele de linguri (cel puţin de la 8 piese) de- zele A1-A2) din Câmpia Română de la Lişcoteanca,
pistate în aceste aşezări sunt modelate din pastă care în punctul Movila Olarului (Harţuche, Anastasiu 1976,
compoziţie aveau exclusiv şamotă (Дергачëв, Савва 113, fig. 199; Harţuche 1987, 27, fig. 36,4), precum şi
1985, 67.80), circumstanţă ce i-a determinat pe auto- în aşezarea de la Pietrele (Berciu 1956, 525, fig. 40).
rii investigaţiilor să considere că ele au aparţinut unor Aceste exemplare sunt masive. Lungimea totală este
meşteri de tradiţie Noua şi atribuite acestui orizont cul- de 16,5 cm şi respectiv mai mult de 19,3 cm, diametrul
tural-cronologic (Ibidem, 80). găvanului – 9,8 cm şi respectiv 13,5×10,5 cm, adânci-
Revenind la subiectul examinat în acest studiu, men- mea găvanului de 5,3 cm şi respectiv 4,5 cm.
ţionăm că atât lingurile provenite din complexe de
Particularităţi morfologice
habitat şi menajere, dat fiind apartenenţa cultural-cro-
Pentru concretizarea poziţiei cultural-cronologice a
nologică a acestora, cât şi cele depistate în straturile
lingurilor din aşezarea de la Trinca, în cele ce urmează,
de săpătură, în pofida aspectului tehnologic se atribu- vom apela la particularităţile morfologice şi dimensi-
ie, cu precădere, epocii hallstattiene, fapt confirmat de unile pieselor discutate, comparându-le cu cele carac-
unitatea tehnologică a pieselor din ambele medii de teristice vestigiilor de acelaşi tip depistate în contexte
depistare, precum şi de similitudinile lor morfologice. cultural-cronologice sincrone nivelurilor de locuire
În acelaşi timp, unele dintre lingurile din pastă grosi- atestate la Trinca, începând cu epoca eneoliticului, pe-
eră, din straturile de săpătură, posibil să fi aparţinut şi rioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului şi
comunităţii din perioada de tranziţie de la eneolitic la până la sfârşitul primei epoci a fierului, atât din spaţiul
epoca bronzului. carpato-nistrean, cât şi din teritoriile limitrofe sau mai
În acest context ţinem să menţionăm că în cadrul pie- îndepărtate dinspre vest, respectiv, dinspre est.
selor de lut ars specifice obiectivelor din perioada de Realizarea acestui obiectiv este dificilă dat fiind fap-
tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului de tip Gordi- tul că: a) piesele de acest tip, cunoscute în diverse ori-
neşti, până în prezent, lingurile de lut ars nu sunt cunos- zonturi cultural-cronologice, similare celor de la Trin-
Piese din categoria ceramicii tehnice depistate în aşezarea Trinca “Izvorul lui Luca” 19

Foto 1. Trinca “Izvorul lui Luca”. Linguri de lut ars.


20 Oleg Leviţki

ca, prezintă o mare diversitate morfologică; b) atestarea zului – aşezarea de la Liliceni – Muntele cu piatră, cea
lor în obiectivele arheologice, cu rare excepţii, este în mai semnificativă aşezare a grupului Jigodin din sud-
număr extrem de limitat (1-3 piese reprezentate în ma- estul Transilvaniei (Roman ş.a. 1992, Taf. 80,7).
joritatea cazurilor prin fragmente), iar în cazul depistă- În bazinul Dunării de Mijloc, piesele de acest tip
rii într-un sit a mai multor piese de acest tip întregi, din sunt prezente în inventarul atelierului de prelucrare a
punct de vedere morfologic, ele nu formează anumite bronzului din perioada mijlocie, cultura Vatja, de la
seriaţii tipologice (vezi de exemplu, lingurile din aşe- Lovasbereny-Mihalyvar (Kovacs 1977, 38, fig. 15,6),
zarea culturii Bondaricha de la Buzovka – Ромашко precum şi din perioada târzie a epocii bronzului, în
1982, рис. 1,30-34). aşezarea de la Saghedy din cadrul culturii Urnenfelder
Mai mult ca atât, în literatura de specialitate lipseşte (Кеменцей 1986, 63, рис. 21,31). Lingurile menţiona-
un concept, unanim acceptat, privitor la parametrii de- te, similar piesei nr. 3 de la Trinca, pe latura lungă a
finitorii, în baza cărora să se elaboreze clasificarea ti- găvanului sunt prevăzute cu “cioc”, care spre deosebire
pologică a lingurilor de lut ars. Cunoaştem doar câteva de cel atestat la piesa noastră, modelat printr-o şănţuire
încercări de clasificare a acestui tip de piese. În calitate perpendiculară a laturii lungi, este „tras” din marginea
de parametru morfologic definitoriu pentru linguri- buzei. Cât priveşte prezenţa orificiului longitudinal al
le cunoscute în cadrul culturii Glina, este considerată cozilor, atât descrierea lor mai mult decât laconică, cât
forma găvanului (a – cu căuşul alungit; b – cu căuşul şi desenele nu oferă informaţii.
(mai) pronunţat) (Şuster 1998, 21). Acelaşi parametru Referitor la teritoriile nord-pontice, menţionăm că
(găvanul sferoidal şi coada cilindrică) este utilizat şi de acestui tip de linguri, posibil, aparţine lingura fragmen-
C. Matasa (1965, 53) pentru a separa lingurile culturii tară, din care s-a păstrat coada perforată longitudinal şi
Monteoru de cele cucuteniene de stil A din aşezarea cu- o parte din găvan, depistată în aşezarea din perioada
cuteniană de la Târgu Ocna-Podei. Lingurile de lut ars mijlocie a epocii bronzului, cultura Trzcinieck de Est
din inventarul aşezării de la Sergen-Jurt a culturii Ko- din zona de silvostepă din Dreapta Niprului, de la Mos-
ban (varianta răsăriteană), sunt clasificate în 2 tipuri, ny (Ильинская 1960, 54, рис. 5,2; Березанская 1972,
parametrul distinctiv fiind prezenţa sau lipsa ciocului 118-120, Табл. VII,15).
de turnare (Козенкова 1982, 10). Şi, în sfârşit, în publi- Lingurile de lut ars, de care ne preocupăm aici, dea-
caţii lingurile de lut ars, cu rare excepţii, nu sunt descri- semenea, sunt cunoscute şi în siturile culturilor nord-
se, fiind prezentate doar imaginile lor fotografice, iar în pontice din perioada târzie a epocii bronzului, sincrone
cazul redării lor grafice, desenul piesei în plan nu este celor hallstattiene timpurii, grupul Balta din interflu-
însoţit de cel a profilului, circumstanţe ce nu permit viul Nistru-Bug, aşezările Spornoe I (Bанчугов 1983,
identificarea anumitor detalii morfologice. 99, рис. 2,15; Idem 1990, 91, рис. 26,20) şi Posicely
În aceste condiţii, identificarea paralelor morfologice (Idem 1990, рис. 26,19) şi cultura Bondaricha din zona
pentru lingurile de la Trinca, în orizonturile cultural- de silvostepă din stânga Niprului, aşezările de la Dra-
cronologice similare celor fixate în aşezare din teri- byśevo şi Oskol (Ильинская 1961, рис. 5,4.8; 5,5), în
toriile limitrofe este posibilă doar referitor la tipurile/ ambele medii culturale fiind lipsite de “cioc”.
grupurile evidenţiate, în întregime. Analogiile directe Apropiate morfologic de piesele incluse în tipul/gru-
pentru piesele examinate în acest studiu sunt atestate pul I de la Trinca sunt lingurile de lut ars prezente în
extrem de rar. obiectivele din prima epocă a fierului, cultura Černyj
Lingurile incluse în tipul/grupul I, cu găvanul de Les târzie, aşezarea de la Dnestrovka (Смирнова 1985,
formă ovală în plan şi tronconică în profil, marginea 19, рис. 12,3) şi aşezarea cu mai multe nivele de locu-
orizontală sau puţin mai înaltă în partea opusă cozii, ire (perioadele cuturilor Komarov, Mnogovalikovaja,
fundul drept, iar cozile dispuse orizontal faţă de baza Černyj Les târzie şi scitică timpurie) de la Dolinjany
găvanului, prezentând o îngustare treptată a corpului, (Смирнова 1981, 48, рис. 5,1.2) din bazinul Nistrului
de formă tronconică sau relativ cilindrică prevăzute de Mijloc. Spre deosebire de cele de la Trinca, aces-
cu orificii longitudinale, în zona Podişului Moldovei tea sunt modelate mai grosolan, iar găvanele în plan
de Nord, cu excepţia sitului de la Trinca, nu sunt cu- au formă circulară. Exemplarul de la Dnestrovka are
noscute. Piese morfologic apropiate acestora, drept că coada plină, fără perforare longitudinală, coada unei
într-un număr limitat, găsim în teritoriile dinspre vest linguri de la Dolineany este prevăzută cu un orificiu
şi respectiv, dinspre est. longitudinal ce comunică cu găvanul. Piesele de la Do-
În spaţiul carpato-dunărean, lingurile de lut ars de linjany au fost prevăzute şi cu “cioc”, însă deteriorarea
tipul examinat, sunt atestate deja în inventarul obiecti- porţiunilor de margine unde au fost amplasate nu per-
velor arheologice din perioada timpurie a epocii bron- mite identificarea modului de realizare a lor.
Piese din categoria ceramicii tehnice depistate în aşezarea Trinca “Izvorul lui Luca” 21

Lingurile atribuite tipului/grupului II, cu găvanul de perioada timpurie a epocii bronzului de la Odaia Turcu-
formă ovală în plan şi tronconică-rotunjită în profil, cu lui, aspectul post-Glina din Oltenia (Şuster 1997, 121,
marginea dreaptă, fundul drept-uşor rotunjit, iar cozile fig. 41,3) şi piesa din aşezarea din perioada mijlocie a
dispuse oblic faţă de baza găvanului, de formă tronco- epocii bronzului de la Rogova, cultura Verbicioara din
nică sau relativ cilindrică cu extremitatea îngroşată si sud-vestul României (jud. Mehedinţi) (Crăciunescu
prevăzute cu orificiu longitudinal, atât în zona Podi- 1999, 81, Pl. XVIII,1). Apropiată, din punct de vedere
şului Moldovei de Nord, cât şi în teritoriile nemijlocit morfologic, de lingurile de tipul/grupul III poate fi con-
limitrofe, cu excepţia unei piese din aşezarea Osilevka siderată şi piesa fragmentară atestată în aşezarea de la
din cadrul culturii Belogrudovka din zona de silvoste- Solov’e, cultura Trzcinieck de Est (perioada mijlocie a
pă din dreapta Niprului (Mелюкова 1958, рис. 1,4), nu epocii bronzului) din partea de vest a zonei de silvoste-
au analogii. Limitate numeric sunt şi piesele la care am pă a Ucrainei (Березанская 1972, табл. II,8).
putea face referinţă şi din teritoriile mai îndepărtate. Rezumând cele prezentate mai sus, constatăm că
Pentru exemplarele cu coada de formă tronconică, în lingurile încadrate în tipul/grupul I în spaţiul carpato-
calitate de piese apropiate din punct de vedere morfolo- dunărean erau în uz cu precădere în epoca bronzului,
gic, putem indica doar lingurile depistate în obiective- inclusiv perioada târzie, iar în teritoriile nord-pontice,
le din perioada timpurie a epocii bronzului din spaţiul sporadic, în perioada mijlocie a epocii bronzului şi mai
carpato-dunărean din Oltenia, cultura Glina, aşezarea frecvent în perioada târzie a epocii bronzului şi epoca
de la Morăreşti (Şuster, Nica 1995, 115, fig. 1,3; Şuster fierului; exemplarele de tipul/grupul II în spaţiul car-
1998, 21, fig. 6,8) şi din bazinul Tisei Superioare, cul- pato-dunărean sunt prezente în complexele ce ţin de
tura Nir (Nyirseg) (Балагури 2001, рис. 6,64). Cozile perioadele timpurie şi mijlocie a epocii bronzului, pe
ambelor linguri sunt perforate longitudinal. Referitor când în teritoriile nord-pontice doar în perioada ei târ-
la exemplarul de la Morăreşti, Ch. Şuster menţionea- zie; piesele atribuite tipului/grupului III, în spaţiul car-
ză că perforarea ar fi fost făcută ulterior confecţionării pato-dunărean sunt cunoscute în obiectivele din perioa-
piesei (Şuster 1998, 21). dele timpurie şi mijlocie a epocii bronzului, pe când în
În perioada mijlocie a epocii bronzului, lingurile de teritoriile nord-pontice – în perioada mijlocie a epocii
tipul examinat, atestate în cadrul obiectivului Hügel- bronzului. Tot aici mai menţionăm că modalitatea de
gräberkultur din arcul intra-carpatic, locuinţa de supra- realizare a “ciocului” prin şănţuire, atestată la Trinca, în
faţă din situl Vochov din ţinutul Pilzen (Cehia) (Čtrnáct mediile culturale unde găsim paralele pieselor exami-
1954, 340, Obr. 3,8), spre deosebire de cele de la Trin- nate nu este cunoscută. O singură menţiune cu privire
ca, are partea distală a cozii uşor încovoiat în jos. la faptul că „ciocul” lingurii reprezintă o tăietură-şăn-
Linguri cu coada relativ cilindrică şi extremitatea ţuleţ, se referă la una dintre piesele depistate în mor-
îngroşată similare celei de la Trinca sunt cunoscute în mântul unui meşteşugar-metalurg, nr. 10, din necropola
obiectivele din perioada mijlocie a epocii bronzului tumulară Lebedi I, cultura Novotitorovka, nordul Mării
din Transilvania, cultura Wietenberg, aşezarea Sighi- Azov (ţinutul Krasnodar), din perioada timpurie a epo-
şoara-Wietenberg (Andriţoiu, Rustoiu 1977, 29, fig. cii bronzului (Гей 1986, 17).
20,1) şi din nord-estul Mării Azov, cultura Srubnaja Aşadar, paralele morfologice ale lingurilor de lut ars
târzie, aşezarea Bezymjanoe II (Горбов, Мимоход de la Trinca, atestă un diapazon cronologic care inclu-
1999, 27, рис. 2,4). Ambele piese au coada perforată de integral epoca bronzului şi prima epocă a fierului,
longitudinal. Referitor la prezenţa sau lipsa “ciocu- circumstanţă ce demonstrează că aspectul morfologic
lui” indici nu sunt. este puţin relevant pentru stabilirea apartenenţei lor
Paralele pentru exemplarul miniatural, prevăzut cu cultural-cronologice. În această ordine de idei semni-
două „ciocuri” modelate prin şănţuiri perpendiculare a ficativă este prezenţa lingurilor de lut ars de tipurile
laturilor lungi ale gurii, în mediile culturale sincrone examinate, în obiectivele culturilor Belogrudovka,
orizonturilor cultural-cronologice atestate la Trinca, nu Bondaricha, Belozerka (grupul Balta), Černyj Les şi
ne sunt cunoscute. scitică timpurie, din teritoriile limitrofe Podişului Mol-
Lingurile atribuite tipului/grupului III, cu găvanul dovei de Nord dinspre est, sincrone nivelurilor de lo-
de formă circulară în plan şi tronconică, rotunjită în cuire din epoca hallstattiană atestate în aşezarea Trinca
partea superioară în profil, cu marginea dreaptă, fundul „Izvorul lui Luca” la care, eventual ele se şi atribue. În
evidenţiat, uşor rotunjit şi coada, dreptunghiulară în acelaşi timp, piesele examinate, în aspect morfologic,
secţiune, dispusă oblic faţă de baza găvanului, în zona sunt mult deosebite de lingurile de lut ars cunoscute în
Podişului Moldovei de Nord, deasemenea nu sunt ates- cadrul culturii vecine, sincrone Gáva-Holihrady-Grăni-
tate. Pentru acest tip de linguri, în calitate de analogii, ceşti (Малеев 1994, 178-181, рис. 1-7; Ignat 2000, 21,
cu unele rezerve, putem indica piesa din aşezarea din fig. 2,1.4; Vasiliev ş.a. 1991, 135, fig. 40,12-13.15).
22 Oleg Leviţki

Foto 2. Trinca “Izvorul lui Luca”. Piese de calcar tortonian.


Piese din categoria ceramicii tehnice depistate în aşezarea Trinca “Izvorul lui Luca” 23

Piesele de la Trinca corespund celor utilizate în minat evidenţiate în inventarul aşezării de la Liliceni –
epoca hallstattiană, prescitică/scitică timpurie şi după Muntele cu piatră sunt incadrate în seria de piese uti-
dimensiunile lor, având găvanul cu un volum mic, re- lizate în procesul prelucrării metalelor (Roman 1986,
lativ egal. 42; Roman ş.a. 1992, Taf. 80,7).
Cât priveşte teritoriul nord-pontic, destinaţia lin-
Funcţionalitate gurilor de lut ars pentru turnarea metalului topit este
Lingurile de lut ars în spaţiul carpato-danubiano-pon- demonstrată, incontestabil, de prezenţa lor în asocie-
tic sunt atestate în siturile arheologice începând din epo- re cu creuzete, forme de turnat, duze şi alte unelte în
ca eneoliticului şi persistă până în perioada antică târzie. unele morminte ale meşterilor-metalurgi care activau
Piesele de tipul examinat, depistate în nivelul infe- în cadrul comunităţilor culturii Katakombnaja din ba-
rior, Gumelniţa A1, al aşezării de la Lişcoteanca “Mo- zinul Niprului de Jos, zona din nord-vestul Mării Azov,
vila Olarului”, sunt calificate ca polonice cu mâner tu- bazinul Donului de Jos şi bazinul Cubanului de Jos
bular (Harţuche, Anastasiu 1976, 113; Harţuche 1987, (Бочкарëв 1978, 48-53; Гей 1986, 13-32; Кубышев,
27), cea din nivelul doi, Gumelniţa A2, drept lingură Нечитайло 1991, 5-21; Клочко 1994, 11, рис. 30,9).
de lut ars cu coada scurtă de formă aproximativ tronco- Utilizarea în spaţiul carpato-dunărean a pieselor de
nică (Harţuche, Anastasiu 1976, 112; Harţuche 1987, care ne preocupăm în acest studiu în calitate de linguri
29). Deasemenea, ca lingură este calificată şi piesa din de turnat metalul topit, cu certitudine, este demonstrată
aşezarea de la Pietrele, Gumelniţa II, coada căreia este de inventarul unuia dintre cele mai timpurii şi autentice
perforată longitudinal (Berciu 1956, 513.525). Lingu- ateliere de prelucrare a bronzului din perioada mijlocie
rile de lut ars, prezente în cadrul inventarului aşezărilor a epocii bronzului – cultura Vatja (sec. XVII-XV î.e.n.)
culturii Gumelniţa (Stoicani-Aldeni) din bazinul Pru- cercetat la Lovasbereny-Mihalivar, din Ungaria, unde
tului de Jos – Vulcăneşti II şi Lopăţica – sunt atribuite acestea apar în asociere cu o formă de turnat de gresie,
unei specii de ceramică specială nr. 8 (Бейлекчи 1978, o pâlnie conică şi o duză de lut ars, un ciocan masiv şi
39), unele dintre care, dat fiind faptul păstrării urmelor o daltă de bronz (Kovacs 1977, 37-39, fig. 15). Din ace-
de ocru, în opinia autorului, erau utilizate în procesul eaşi perioadă datează şi atelierul-turnătorie descoperit
unor practici deosebite (Ibidem, 103-104). în aria culturii Unetice, la Bruszczewie, woi. Leszczyn-
În cadrul inventarului obiectelor de lut ars caracteris- skie din Polonia, unde lingura de turnat este însoţită de
tice pentru siturile complexului cultural Cucuteni-Tri- un creuzet şi mai multe duze de lut ars, o formă de tur-
polie, piesele de acest tip de la Poieneşti (Vulpe 1953, nat din piatră, şi piese de bronz finite (Pieczynski 1985,
270-271), Drăguşeni (Cîrciumaru 1977, 28), Scânteia 167, Ryc. 1). Referindu-ne în continuare la culturile din
(Mantu, Ţurcan 1999, 17.133), Duruitoarea Nouă (So- perioada mijlocie a epocii bronzului din spaţiul carpato-
rochin 2002, fig. 83,5) sunt calificate ca linguri. Exem- dunărean, în cadrul inventarului obiectelor de lut ars al
plarele din aşezarea de la Poduri – Dealul Ghindaru, cărora sunt prezente lingurile, menţionăm, că în legătu-
care atestă urme de ardere secundară, sunt interpretate ră cu activitatea metalurgică pot fi considerate şi piesele
drept creuzete pentru topirea şi turnarea aramei (Mo- depistate în groapa nr. 143 din aşezarea de la Nova Ce-
nah ş.a. 2003, 39-40.189). rekwia, woi. Opolskie, din Polonia, atribuită fazei târzii
Referitor la etapa eneolitică târzie – perioada de tran- a culturii Unetice (Kunawicz-Kasinska 1985, 116, Ryc.
ziţie de la eneolitic la epoca bronzului – lingurile de 7,g.h.m), precum şi creuzetul cu găvanul de formă ova-
lut ars sunt piese de unicat (aşezarea de la Usatovo). lă cu coada scurtă, extremitatea căreia este încovoiată
Partea interioară a exemplarului depistat aici prezintă în jos din mormântul 7 din necropola de la Hernadkak
urme de zgurificare, fapt ce a permis cercetătorilor să din nord-estul Ungariei, atribiuit fazei a treia, târzii,
interpreteze această piesă ca unealtă utilizată în meta- de funcţionare a necropolei, Reinecke BrA2a (Schalk
lurgia bronzului (Патокова 1979, 151). 1992, 111.189.222.318, Abb. 42; Taf. 3,10).
Lingurile de lut ars depistate în obiectivele din pe- Cât priveşte piesele de tipul examinat atestate printre
rioada timpurie a epocii bronzului din spaţiul carpato- vestigiile arheologice ale culturilor din acestă perioa-
dunărean: Oltenia – cultura Glina, în opinia unor cer- dă: Hügelgräberkultur (Ctrnact 1954, 340, Obr. 3,8);
cetători, erau utilizate la mâncat şi cu prilejul diferitor Otomani (Popescu 1956, 115, fig. 17,1-4; 19/9; Bader
operaţiuni cultice (libaţii) (Şuster 1998, 21); din sud-es- 1978, 58, Pl. XXXV,28.29); Monteoru (Mătasă 1964,
tul Transilvaniei – cultura Zăbala, fără urme de turnare 53); Wietenberg (Boroffka 1994, Typentaf. 7,36.37;
a metalului topit, sunt considerate polonice (Szekely Andriţoiu, Rustoiu 1977, 29, fig. 20,1.3; 22, 2); Ver-
1997, 31), iar din cadrul culturii Şchnekenberg, obiecte bicioara (Crăciunescu 1999, 81, Pl. XVIII,1; XIX,4;
de uz gospodăresc (Ibidem, 48). Piesele de tipul exa- Nică 1998, 151-180, fig. 4,6); Tei II-III (Şuster, Popa
24 Oleg Leviţki

1985, 149, fig. 5,2), ele sunt desemnate ca linguri. рис. 7) şi a grupului Grăniceşti din Podişul Sucevei,
Cele descoperite în complexele funerare ale culturii Grăniceşti (László 1994, 64, fig. 13,1; Ignat 2000, 21,
Gârla Mare – necropola de la Bivolari, dat fiind fap- fig. 2,4), Siret (Ignat 2000, 21, fig. 2,1), în majoritatea
tul că extremitatea cozilor reprezintă un cap de pasăre, cazurilor, depistate în asociere cu duze, forme de turnat,
sunt apreciate ca piese rituale (Berciu 1953, 600-601, piese de metal, în opinia cercetătorilor demonstrează
Pl. XXXIV,6-8). existenţa în aceste situri ale unor ateliere-turnătorii.
În aceeaşi ordine de idei, referitor la spaţiul est-car- Destinaţie similară, în opinia specialiştilor, aveau şi
patic, populat în această perioadă a epocii bronzului de lingurile de lut ars cunoscute în siturile culturilor nord-
comunităţile culturilor Trzcinieck de Est şi Komarov pontice, sincrone celor hallstattiene timpurii: grupul
(Березанская 1985), sau a culturii Trzcinieck-Koma- Balta din interfluviul Nistru-Bug, aşezările Spornoe I
rov (Свешников 1990, 79) putem să menţionăm doar (Bанчугов 1983, 99, рис. 2,15; Idem 1990, 91, рис.
faptul că, în determinarea funcţionalităţii lingurilor 26,20) şi Posicely (Idem 1990, рис. 26,19); cultura
de lut ars, cercetătorii au opinii diferite. De exemplu, Belogrudovka din zona de silvostepă din dreapta Ni-
aceeaşi piesă din aşezarea de la Moşny, iniţial a fost prului, aşezarea Osilevka (Mелюкова 1958, рис. 1,4);
calificată ca lingură de turnat metalul topit (Ильинская cultura Lebedovka din bazinul Niprului de Mijloc, aşe-
1960, 54, рис. 5,2), ulterior, ca lingură utilizată în zările de la Gostomel (Березанская 1976, рис. 4) şi Pi-
scopuri de bucătărie (Березанская 1972, 119-120, rogovo (Idem 1976, 207); cultura Bondaricha din zona
табл.VII,15), calificativ atribuit şi pieselor din alte si- de silvostepă din stânga Niprului, aşezările de la Dra-
turi sincrone. byşevo, Oskol (Ильинская 1961, рис. 5,4.8; 5,5), Bu-
În obiectivele ce ţin de perioada târzie a epocii bron- zovka (Ромашко 1982, 56, рис. 1,30-34; Idem 1995,
zului lingurile de lut ars depistate în asociere cu alte рис. 9,10; 12,1-4) şi culturii Srubnaja târzie din nord-
unelte utilizate de meşterii-metalurgi – forme de tur- estul Mării Azov, aşezarea Bezymjanoe II (Горбов,
nat, duze ş.a. cunoscute în obiectivele culturii Piliny Мимоход 1999, 27, рис. 2,4).
din nord-estul Ungariei de la Benczurfalva (Mozsolics Specifice doar metalurgiei neferoaselor sunt conside-
1973, 81, Taf. 111,7-9); atelierul de prelucrare a bron- rate creuzetele şi lingurile de turnat metalul topit pre-
zului descoperit în aşezarea culturii Noua de la Ostro- zente în obiectivele din prima epocă a fierului: cultura
veţ (Балагурi 1964, 28-39, табл. II,22; Idem 1980, Cozia-Saharna, aşezarea Solonceni-Hlinaja (Кашуба
103-104, рис. 5,33); orizontul culturii Noua din aşeza- 2000, 318, pl. XXV,3,18; LXXXV,18); cultura Černyj
rea cu mai multe niveluri de locuire (perioada de tran- Les târzie, cetăţile Liubeneck, Černyj Les, Moskovskoe,
ziţie de tip Gordineşti, Komarov, Noua) de la Coteala Subbotovo (Тереножкин 1961, 110-111, рис. 76-82),
(Дергачëв, Савва 1985, 64-82) din bazinul Nistrului aşezarea Dnestrovka (Смирнова 1985, 19, рис. 12,3);
Superior, cât şi cele descoperite în complexe şi stra- monumentele prescitice de tip Jabotin, aşezarea Jabo-
turile de cultură ale aşezărilor culturii Noua de la Slo- tin – Tarasova gora (Дараган 2004, 43, рис. 5,3).
bozia-Şireuţi (Дергачëв 1969, 90, рис. 3), de la Ma- Referitor la a doua epocă a fierului (perioadele tim-
hala (Смирнова 1969, 14) şi culturii Sabatinovka de purie-mijlocie şi târzie a culturii scitice) şi cea antică,
la Comrat (Рафалович, Черняков 1982, 55, рис. 2,11) inclusiv târzie, creuzetele, lingurile, duzele, formele de
şi Krasnaja Kosa (Черняков 1966, 228, рис. 2,1) sunt turnat din lut ars sunt considerate o categorie de cera-
calificate ca linguri de turnat metalul topit. mică tehnică utilizată în metalurgia bronzului (Шрамко
În perioada hallstattiană timpurie, în spaţiul carpa- 1985, 117-118, рис. 38; Idem 1987, рис. 57,4.6-8.10.11;
to-dunărean, lingurile de lut ars cunoscute în cadrul Idem 1964, 181-190, рис. 3,11; Покровская и др.
culturilor: Urnenfelder din bazinul Dunării de Mijloc 1971, 106, рис. 9,17; Смирнова 1981, 48, рис. 5,1.2;
(Кеменцей 1986, 63, рис. 21,31); cultura Gáva din Бессонова, Скорый 2001, 90; Пузикова 1982, 101-
estul – nord-estul Ungariei, Poroszlo-Aponhat (Pa- 102, рис. 2,27; Раздобудько 2005, рис. 1,5; Пузикова
tay 1976, fig. 4,1); din Transilvania – Drîmbar-Te- 1978, рис. 5,8; Граков 1977, 93, рис. 67; Погребова
leac (Berciu, Popa 1965, fig. 5,13; Vasiliev ş.a. 1991, 1958, рис. 5,5; Каравайко 2005, 157, рис. 4,3; Бруяко
135, fig. 40,12-14), Cernatu (Szekely 1966, 21.25, 1999, 181, рис. 22; Teodoru 1975, 66, fig. 2,8; Căpi-
Pl. VIII,7), precum şi în obiectivele de tip Holihrady tanu 1989, 105, fig. 13-14; Idem 1992, fig. 19; 33,4-5;
din bazinul Nistrului de Mijloc şi Superior, Gorodni- Idem 1997, fig 42,1-11; Rustoiu 1996, 67, fig. 13,3;
ca (Cвешников 1964, табл. I,15.16; Mалеев 1994, Jaroslavski 1977, 64; şi urm.).
180, рис. 1,4), Kasperovcy (Kрушельницкая, Mалеев Revenind la lingurile de lut ars din aşezarea Trinca
1990, 126, рис. 42,6; Mалеев 1994, 180, рис. 2,6), Bo- “Izvorul lui Luca”, menţionăm că aspectul de ansamblu
vśev I (Kрушельницька 1976, 33, рис. 9,2; Mалеев al acestora indică asupra faptului că ele erau utilizate în
1994, 180, рис. 5), Skala Podol’skaja (Mалеев 1994, unele activităţi specializate. Pereţii groşi, capabili să re-
Piese din categoria ceramicii tehnice depistate în aşezarea Trinca “Izvorul lui Luca” 25

ziste la temperaturi înalte, urmele de ardere secundară re- 1994, 119-120). Pumnalul, după modul de realizare a
petată, în unele cazuri până la zgurificare, dotarea unora mânerului, gardei şi a lamei, în parte, are analogii, re-
dintre ele cu “cioc”, prezenţa perforaţiei longitudinale ale spectiv în: piesele de bronz caracteristice orizonturilor
cozilor în care se introducea o tijă – prelungitor din alt Arsnyos şi Kurd, datate în BrD, respectiv HaA1 (Mo-
material care mai puţin conduce căldura, ne permite să zsolics 1985, 256, Taf. 275-276); garda – este similară
ne aliniem la opinia unanim acceptată de specialişti, că cu cea a spadelor de tip Prejmer, care sunt caracteris-
aceste piese erau utilizate în metalurgia bronzului. Exem- tice perioadelor HаА1-2 (Bader 1991, Taf. 36-37). Tot
plarele cu fundul rotunjit şi coada dispusă oblic, îndeo- în perioada hallstattiană timpurie se datează: brăţările
sebi cele dotate cu “cioc”, eventual ar putea fi calificate de bronz cu capetele deschise, ornamentate cu grupuri
ca linguri pentru turnarea metalului topit. Cele cu baza de linii incizate perpendicular pe corp, datate HаА1-
plată şi coada dreaptă orizontală, fără “cioc”, cu fundul HаB1 (Petrescu-Dîmboviţa 1998, 94); brăţară din pla-
ars puternic până la zgurificare, posibil au fost utilizate că prevăzută pe partea exterioară cu nervuri orizontale
în calitate de creuzete în care se retopeau piesele de me- paralele, perioada finală de răspândire a cărora se în-
tal ieşite din uz. Exemplarele de acest tip prevăzute cu cadrează în HаB1 (Смирнова 1985, 38-39) şi acele în
“cioc”, posibil, reprezintă creuzete/linguri de turnat. formă de cui, ornamentate în partea superioară cu linii
incizate cu paralele în obiectivele datate HаА1 (Petres-
Încheiere cu-Dîmboviţa 1977, 112, pl. 210,17-18) şi respectiv,
Lingurile de turnat, creuzetele, de rând cu tiparele de BrD-HaA2 (Furmanek 1999, Abb. 39,4) etc.
lut sau piatră şi duzele (tuburi ceramice care protejau Despre prelucrarea bronzului în aşezarea de la Trinca
gura foalelor), în opinia unanim acceptată a specialişti- mărturiseşte şi o altă categorie de descoperiri: trei pie-
lor, reprezintă unelte folosite la anumite etape ale ope- se de calcar tortonian (fig. 4,1-3; foto 2), două dintre
raţiunilor metalurgice. Atestarea în siturile arheologice care sunt de formă trapezoidală cu aceleaşi dimensiuni
a întregului set de unelte utilizate în producerea pieselor (18,5×9,5-12,5×5 cm) având câte o faţă netedă, a treia
de metal, sau numai a unora dintre ele (Бочкарëв 2006, este în formă de pană (14,5×4,5×3,5 cm), care dease-
63), în asociere cu obiecte finite cu unele particulari- menea are una din laturile lungi netede. Faţa netedă a
tăţi ce le deosebesc de prototipul lor sau cu defecte de piesei în formă de pană este mai puţin calitativ pre-
turnare (găuri în corpul obiectelor, fisuri etc.) şi a altor lucrată. Referitor la piesele trapezoidale, remarcăm că
resturi de la turnare (picături de metal, zgură, cărbuni ele se găseau una peste alta, feţele de contact fiind per-
etc.), conform opiniei unanim acceptată de cercetători, fect ajustate şi minuţios netezite. Aspectul de ansamblu
demonstrează faptul că prelucrarea bronzului se efectua ale acestor piese indică asupra faptului că ele constituie
nemijlocit în cadrul aşezărilor (Popescu 1956, 116; Ba- un tipar bivalv nefinisat (semifabricat), destinat pen-
der 1978, 84; Gedl 1985, 30; László 1994, 142-143; Ig- tru turnarea unor piese de dimeniuni mari, eventual,
nat 2000, 20-21; Monah 2003, 49; Bejinariu 2005, 62; celturi. Piesa în formă de pană era depusă asupra lor,
Тереножкин 1961, 106-119; Крушельницкая 1990, perpendicular axelor lungi şi posibil reprezintă una din
103; Малеев 1994, 178-181; Клочко 1994, 105; etc.). părţile unui tipar bivalv, deasemenea nefinisat (semifa-
Practicarea metalurgiei bronzului în cadrul aşezării bricat), destinat turnării unor obiecte mai mici.
de la Trinca, de rând cu lingurile de turnat, este do- În aşa mod, lingurile de lut ars pentru turnarea meta-
cumentată şi de unele dintre cele 17 piese de bronz, lului topit, piesele de bonz cu defecte de turnare sau cu
întregi şi în stare fragmentară, atestate aici (Leviţki ş.a. aspect morfologic eclectic, piesele fragmentare ori re-
2003, 171-182). Ne referim la celtul de bronz cu o ure- butate destinate retopirii şi tiparele nefinisate (semifa-
chiuşă şi nervură masivă în jurul găurii de înmănuşare, bricate) depistate în aşezarea Trinca “Izvorul lui Luca”,
cu faţetele de formă trapezoidală ornamentate cu decor prezintă dovezi incontestabile în favoarea prelucrării
în relief, care pe una din faţete are un defect de turnare, locale (Podişul Moldovei de Nord) a bronzului în peri-
în formă de orificiu şi o fisură la baza acestuia şi la oada hallstattiană timpurie. Vestigiile arheologice care
pumnalul de bronz cu limbă la mâner, turnat dintr-o indică asupra prelucrării bronzului în cadrul aşezărilor
bucată, care din punct de vedere morfologic atestă un hallstattiene timpurii de tip Chişinău din interfluviul
aspect eclectic, circumstanţe ce indică o eventuală pro- Nistru-Prut, până în prezent au fost atestate în aşezarea
ducere locală a acestora. Costeşti VII – o formă de turnat confecţionată dintr-
Celtul se încadrează în tipul Debrecen, caracteristic o placă de gresie pe care sunt negativele unor obiecte
complexelor perioadei HaA1-HaB1 (Дергачëв 1997, ascuţite, arsă intens, precum şi mai multe fragmente
39, рис. 9,1), care a avut o largă răspândire spaţia- de piese de bronz (Дергачëв 1982, 81-82, рис. 25,6;
lă (Ibidem, карта 22,1), inclusiv şi în arealul cultu- Дергачëв 1982a, 137, рис. 3) şi aşezarea Varatic V –
rii Chişinău-Corlăteni (Левицкий 1993, 56; Leviţki un depozit format din 10 celturi; cu o tortiţă, cu bordu-
26 Oleg Leviţki

ră masivă şi gura concavă şi cele fără tortiţă, la unele Modestele descoperiri din aşezarea Trinca “Izvorul
dintre care bavura de la turnare nu a fost înlăturată, iar lui Luca” referitoare la prelucrarea bronzului, de rând
în gaura unuia dintre ele se afla un fragment de for- cu mărturiile unei activităţi metalurgice cunoscute în
mă de turnat (“miezul”) (Leviţki 1994, 137-138, fig. obiectivele culturii Chişinău Corlăteni din spaţiul car-
53,1-10). În acest contest, în calitate de mărturii ale pato-nistrean (Leviţki 1994, 73-78; László 1994, 142-
prelucrării bronzului în perioada hallstattiană timpurie 150), grupului Grăniceşti din Podişul Sucevii (László
în aria grupului Chişinău, mai pot fi invocate: piesele
1994, 142-150; Ignat 2000), culturii Gáva-Holihrady
depistate în aşezări, necropole, depozite şi depistate
din zona sub-carpatică a Ucrainei (Малеев 1994, 178-
izolat, care cu excepţia ultimei categorii, reprezentată
prin obiecte întregi, conţin şi piese în stare fragmentară 181) vin să completeze cunoştinţele noastre despre pre-
considerate ca materii prime destinate retopirii şi reali- lucrarea bronzului în aria est-carpatică a complexului
zarii unor altora (Leviţki 1994, 73-78). hallstattian cu ceramica canelată în perioada timpurie.

Bibliografie
Andriţoiu, Rustoiu 1997: I. Andriţoiu, A. Rustoiu, Sighişoara – Wietenberg. Descoperirile preistorice şi aşezarea dacică.
B.THR. XXIII (Bucureşti 1997).
Bader 1978: T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei. Cultura pretracică şi tracică (Bucureşti 1978).
Bader 1978: T. Bader, Die Schwerter in Romanien. PBF IV, 8 (Stuttgart 1991).
Bejinariu 2005: I. Bejinariu, Contribuţii la cunoaşterea metalurgiei bronzului în nord-vestul României (cursul superior al
Crasnei şi al Barcăului). În: T. Soroceanu (ed.), Descoperiri de bronzuri din România. Contribuţii la publicarea şi interpretarea
descoperirilor de metal din epoca bronzului şi din prima vârstă a fierului în context european (Berlin 2005), 47–74.
Berciu 1953: I. Berciu, Catalogul Muzeului Arheologic din Turnu – Severin. MA privind IV a RPR, vol. I, 1953, 489–691.
Berciu 1956: I. Berciu, Cercetări şi descoperiri arheologice în regiunea Bucureşti. MCA II, 1956, 493–562.
Berciu, Popa 1965: I. Berciu, Al. Popa, Aşezarea fortificată de la Drîmbari-Teleac. Apulum V, 1965, 71–92.
Boroffka 1994: Nikolaus G.O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung der Bronzezeit in Südosteuro-
pa. UPA, Band 19, Teilen 1-2 (Bonn 1994).
Borziac, Leviţki 2003: I. Borziac, O. Leviţki, Nivelul de locuire din paleoliticul superior de la aşezarea pluristratigrafică
Trinca – Izvorul lui Luca, jud. Edineţ, Republica Moldova. În: E. Sava (ed.), Interferenţe cultural-cronologice în spaţiul nord-
pontic (Chişinău 2003), 28–53.
Borziac, Leviţki 2005: I. Borziac, O. Leviţki, Noi materiale paleolitice de la aşezarea Trinca – Izvorul lui Luca. Tyrageţia
XIV, 2005, 29–35.
Căpitanu 1989; V. Căpitanu, Obiecte de podoabă şi piese vestimentare descoperite în Dava de la Răcătău, jud. Bacău. Carpica
XX, 1989, 77–124.
Căpitanu 1992; V. Căpitanu, Noi contribuţii la cunoaşterea civilizaţiei geto-dacice în bazinul Siretului Mijlociu. Cetatea
dacică de la Răcătău (Antica Tamasidava). Carpica XXIII, 1. Volum omagial Vasile Pârvan, 1992, 131–192.
Căpitanu 1989; V. Căpitanu, Cercetări arheologice în Dava de la Răcătău-Tamasidava, între anii 1992-1996. Carpica XXVI,
1997, 50–118.
Crăciunescu 1999: G. Crăciunescu, Contributions à l’étude de la culture Verbicioara. La station archéologique de Rogova
(Dep. de Mehedinţi). Thraco-Dacica, t. XX, nr. 1-2, 1999, 79–108.
Crîşmaru 1977: A. Crîşmaru, Drăguşeni. Contribuţii la o monografie arheologică (Botoşani 1977).
Ctrnact 1954: V. Ctrnact, Mohylova chata a sidelni mohylove objekty v Plzensku. Pamatky Archeologigke. 100 let od zalo-
zeni. Cislo 1-2, Rocnik XLV, 1954, 335–355.
Dinu 1978: M. Dinu, Complexul cultural Horodiştea-Folteşti. Contribuţia noilor cercetări arheologice la problema perioadei
de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului in zona est-carpatică a României. Rezumatul tezei de doctorat (Iaşi 1978).
Dumitroaia 2000: Gh. Dumitroaia, Comunităţi preistorice din nord-estul României. De la cultura Cucuteni până în bronzul
mijlociu (Piatra Neamt 2000).
Furmanek ş.a. 1999: V. Furmanek, L. Velačik, S. Vladar, Die Bronzezeit im Slowakischen Raum (Rahden/Vestf. 1999).
Gedl 1985: M. Gedl, Frühbronzezeitliche Befestigte Siedlung in Jedrychowice und die Probleme der Nowa Cerekiew –
Gruppe in Oberschlesien. În: Frühbronzezeitliche Befestigte Siedluhgen in Mitteleuropa. Materialen der Internationalen Arbe-
itstagung vom 20. bis zum 22. September 1983 in Krakow (Krakow 1985), 27–43.
Piese din categoria ceramicii tehnice depistate în aşezarea Trinca “Izvorul lui Luca” 27

Harţuche 1987: N. Harţuche, Cercetările arheologice de la Lişoteanca I. Aşezarea „Movila Olarului” (1970-1976). Istros V,
1987, 7–90.
Harţuche, Anastasiu 1976: N. Harţuche, F. Anastasiu, Catalogul selectiv al colecţiei de arheologie a muzeului Brăilei (Brăila
1976).
Iaroslavschi 1997: E. Iaroslavschi, Tehnica la Daci (Cluj-Napoca 1997).
Ignat 2000: M. Ignat, Metalurgia în epoca bronzului şi prima epocă a fierului din Podişul Sucevei (Suceava 2000).
Ilceva 2001: V. Ilceva, Le vilage prehistorique de Hotnica-Vodopada. În: Cernavoda III-Boleraz. Ein Vorgeschichtliches Phä-
nomen zwischen dem Oberrhein und der Unteren Donau. Mangalia/Neptun, 18.-24. Oktober 1999 (Bucureşti 2001), 199–212.
Kovacs 1977: T. Kovacs, L’Age du bronze en Hongrie (Budapest 1977).
Kunawics-Kosinska 1985: E. Kunawics-Kosinska, Osada obronna z wczesnej epoki brazu w Nowej Cerekwi. În: Frühbron-
zezeitliche befestigste Siedlungen in Mitteleuropa. Materialen der Internationalen Arbeitstagung vom 20. bis zum 22. Septem-
ber 1983 in Krakow (Krakow 1985), 109–128.
László 1994: A. László, Începuturile epocii fierului la Est de Carpaţi. B.THR. VI (Bucureşti 1994).
Leviţki 1994: O. Leviţki, Cultura hallstattului canelat la Răsărit de Carpaţi. B.THR. VII (Bucureşti 1994).
Leviţki 1995: O. Leviţki, Investigaţiile arheologice de la Trinca, raionul Edineţ, Republica Moldova. CAANT I (Bucureşti
1995), 247–278.
Leviţki, Haheu 1997: O. Leviţki, V. Haheu, Şantierul arheologic Trinca (Republica Moldova) (campania 1995). CAANT II
(Bucureşti 1997), 167–212.
Leviţki 2002: O. Leviţki, Raport despre investigaţiile arheologice efectuate în obiectivele arheologice de la Trinca, jud. Edi-
neţ, R. Moldova (campania 2001). Arhiva IAE AŞ RM.
Leviţki ş.a. 1999: O. Leviţki, R. Alaiba, V. Bubulici, Raport asupra investigaţiilor arheologice efectuate în anii 1997-1998, la
Trinca – Izvorul lui Luca, r. Edineţ, R. Moldova. CAANT III (Bucureşti 1999), 17–116.
Leviţki ş.a. 2003: O. Leviţki, E. Uşurelu, Gh. Coban, Piese de metal din aşezarea Trinca “Izvorul lui Luca”. În: Interferenţe
cultural-cronologice în spaţiul nord-pontic (Chişinău 2003), 171–182.
Leviţki 2003: O. Leviţki, Lumea tracică şi masivul cultural nord-pontic în perioada hallstattiană timpurie (secolele XII-X
î.e.n.). B.THR. XL (Bucureşti 2003).
Leviţki 2007: O. Leviţki, Despre unele piese de inventar din epoca bronzului depistate în aşezarea Trinca „Izvorul lui Luca”.
Revista Arheologică SN, Vol. III, 2007, 138–154.
Mantu, Ţurcanu 1999: C.-M. Mantu, S. Ţurcanu, Scânteia. Cercetare arheologică şi restaurare (Iaşi 1999).
Matasă 1964: C. Matasă, Aşezarea neolitică Cucuteni B de la Tîrgu Ocna-Podei. AM II-III, 1964, 11–66.
Monah ş.a. 2003: D. Monah, Gh. Dumitroaia, F. Monah, C. Preoteasa, R. Munteanu, D. Nicola, Poduri – Dealul Ghindaru.
O Troie în Subcarpaţii Moldovei (Piatra-Neamţ 2003).
Moszolics 1973: A. Mozsolics, Bronze- und Goldfunde des Karpatenbeckens. Depotfundhorizonte von Forro und Opalyi
(Budapest 1973).
Moszolics 1985: A. Mozsolics, Bronzefunde aus Ungarn (Budapest 1985).
Nica 1998: M. Nica, La genese, l’évolution et les relations chronologiques et culturelles des cultures Verbicioara et Gârla
Mare dans le contexte des civilisation de l’age du bronze de l’Europe centrale et du Sud-Est. În: The Thracian world at the
crossroads of civilizations, II (Bucharest 1998), 151–180.
Patay 1976: P. Patay, Vorbericht über die Ausgrabungen zu Poroszlo-Aponhat. Folia Archaeologica XXVII, 1976, 193–201.
Petrescu-Dîmboviţa 1977: M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din România (Bucureşti 1977).
Petrescu-Dîmboviţa 1998: M. Petrescu-Dîmboviţa, Der Arm- und Beinschmuck in Romanien. PBF X, 4 (Stuttgart 1998).
Pieczynski 1985: Z. Pieczynski, Umochienia ochronne osady z wczesnej epoki brazu w Bruszczewie, Voj. Leszczynskie,
sta. 5. În: Frühbronzezeitliche befestigste Siedlungen in Mitteleuropa. Materialen der Internationalen Arbeitstagung vom 20.
bis zum 22. September 1983 in Krakow (Krakow 1985), 168–179.
Popescu 1956: D. Popescu, Cerceări arheologice în Transilvania (I). MCA II, 1956, 43–88.
Roman 1986: Petre I. Roman, Perioada timpurie a epocii bronzului pe teritoriul României. SCIVA, tom. 37, nr. 1, 1986, 29–55.
Roman ş.a. 1992: Petre I. Roman, A. Dodd-Opriţescu, P. Janos, Beiträge zur Problematik der Schnurverzierten Keramik
Südosteuropas (Mainz am Rhein 1992).
Rustoiu 1996: A. Rustoiu, Metalurgia bronzului la daci (sec. II î. Chr. – sec. I d. Chr.). Tehnici, ateliere şi produse de bronz.
B.THR. XV (Bucureşti 1996).
Schalk 1992: E. Schalk, Das Gräberfeld von Hernadkak. Studien zum Beginn der Frühbronzezeit im nordöstlichen Karpa-
tenbecken (Bonn 1992).
28 Oleg Leviţki

Szekely 1966: Z. Szekely, Aşezări din prima vîrstă a fierului în Sud-Estul Transivaniei (Sfîntu-Gheorghe 1966).
Szekely 1997: Z. Szekely, Perioada timpurie şi începutul celei mijlocii a epocii bronzului în Sud-Estul Transilvaniei. B.THR.
XXI (Bucureşti 1997).
Sorochin 2002: V. Sorochin, Aspectul regional cucutenian Drăguşeni-Jura (Piatra-Neamţ 2002).
Şuster 1998: C. Şuster, Despre obiectele de lut ars din aria culturii Glina. Angustia 3, 1998, 19–39.
Şuster, Nica 1995: C. Şuster, M. Nica, Săpăturile de salvare de la Morăreşti, judeţul Dolj (1993). CAANT I (Bucureşti 1995),
114–122.
Şuster, Popa 1995: C. Şuster, T. Popa, Raport preliminar privind săpăturile de la Mogoşeşti, judeţul Giurgiu. CAANT I (Bu-
cureşti 1995), 147–156.
Teodoru 1985: S. Teodoru, Contribuţia cercetărilor arheologice de la Cucorăni, jud. Botoşani la cunoaşterea culturii geto-
dacice din Moldova în secolele III-II î.e.n. În: Din trecutul judeţului Botoşani (Botoşani 1985), 63–77.
Ursachi 1968: V. Ursachi, Cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Roman. Carpica I, 1968, 111–188.
Vasiliev ş.a. 1991: V. Vasiliev, I. Aldea, H. Ciugudean, Civilizaţia dacică timpurie în aria intracarpatică a României. Contri-
buţii arheologice: aşezarea fortificată de la Teleac (Cluj-Napoca 1991).
Vulpe 1953: R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti din 1949. MA privind IV a RPR, vol. I, 1953, 213–506.
Балагурi 1964: Е.А. Балагурi, Ливарнi матрицi з поселення пiзньоi бронзи бiля с. Острiвець Iвано-Франкiвскоi
областi. В сб.: МДАПВ, вып. 5, 1964, 28–39.
Балагури 1980: Э.А. Балагури, Памятники племëн позднебронзового периода в Среднем Поднестровье. В сб.:
Северо-Западное Причерноморье в эпоху первобытнообщинного строя (Киев 1980), 101–116.
Бейлекчи 1978: В.С. Бейлекчи, Ранний энеолит низовьев Прута и Дуная (Кишинëв 1978).
Березанская 1972: С.С. Березанская, Средний период бронзового века в Северной Украине (Киев 1972).
Березанская 1976: С.С. Березанская, Лебедовская культура эпохи бронзы в лесостепной Украине. В сб.: Энеолит и
бронзовый век Украины (Киев 1976), 190–221.
Березанская 1985: С.С. Березанская, Восточнотшинецкая культура. В сб.: Археология Украинской ССР, т. 1 (Киев
1985), 437–445.
Березанская 1986: С.С. Березанская, Культура многоваликовой керамики. В сб.: Культуры эпохи бронзы на территории
Украины (Киев 1986), 5–43.
Бочкарëв 1978: В.С. Бочкарëв, Погребения литейщиков эпохи бронзы (методологический пересмотр). В сб.:
Проблемы археологии, II. Сборник статей в память профессора М.И. Артамонова (Ленинград 1978), 48–53.
Бочкарëв 2006: В.С. Бочкарëв, Северопонтийское металлопроизводство эпохи поздней бронзы. В сб.:
Производственные центры: Источники, «дороги», ареал распространения. Материалы тематической научной
конференции Санкт-Петербург, 18-21 декабря 2006 г. (Санкт-Петербург 2006), 53–65.
Бруяко 1999: И.В. Бруяко, Очерки экономической истории населения Северо-Западного Причерноморья в 7-3 вв. до
Р.Х. (Волжск 1999).
Бессонова, Скорый: 2001 С.С. Бессонова, С.А. Скорый, Мотронинское городище скифской эпохи (Киев-Краков
2001).
Ванчугов 1983: В.П. Ванчугов, Балтская группа памятников эпохи поздней бронзы. В сб.: Материалы по археологии
Северного Причерноморья (Киев 1983), 88–101.
Ванчугов 1990: В.П. Ванчугов, Белозëрские памятники в Северо-Западном Причерноморье (Киев 1990).
Гей 1986: А.Н. Гей, Погребение литейщика Новотиторовской культуры из Нижнего Прикубанья. В сб.:
Археологические открытия на новостройках. Древности Северного Кавказа (Материалы работ Северокавказской
экспедиции), вып. 1 (Москва 1986), 13–32.
Горбов, Мимоход 1999: В.Н. Горбов, Р.А. Мимоход, Культовые комплексы на пoселениях срубной культуры Северо-
Восточного Приазовья. В сб.: Древности Северо-Восточного Приазовья (Донецк 1999), 24–69.
Граков 1977: Б.Н. Граков, Ранний железный век: Культуры Западной и Юго-Восточной Европы (Москва 1977).
Дараган 2004: М.Н. Дараган, Палеоэкономика населения Жаботиновского поселения. В сб.: Палеоекономiка раннього
залiзного вiку на территорiï Украïни (Киïв 2004), 32–65.
Дергачëв 1969: В.А. Дергачëв, Поселение эпохи брoнзы у села Слободка-Ширеуцы. В сб.: Далëкое прошлое
Молдавии (Кишинëв 1969), 110–122.
Дергачëв 1980: В.А. Дергачëв, Памятники позднего Триполья (Кишинëв 1980).
Дергачëв 1982: В.А. Дергачëв, Материалы раскопок археологической экспедиции на Среднем Пруте (1975-1976 гг.)
(Кишинëв 1982).
Piese din categoria ceramicii tehnice depistate în aşezarea Trinca “Izvorul lui Luca” 29

Дергачëв 1982а: В.А. Дергачëв, Новые находки металлических предметов эпохи поздней бронзы на территории
Молдавии. В сб.: АИМ в 1977-1978 гг. (Кишинëв 1982), 129-137.
Дергачëв 1997: В.А. Дергачëв, Металлические изделия: к проблеме генезиса культур раннего гальштата Карпато-
Данубио-Нордпонтийского региона (Кишинэу 1997).
Дергачëв, Савва 1985: В.А. Дергачëв, Е.Н. Савва, Раскопки комаровских поселений у с. Котяла. В сб.: АИМ в 1981
г. (Кишинëв 1985), 64–70.
Ильинская 1960: В.А. Ильинская, Поселение Комаровской культуры у с. Мошны. КСИА 10 (Киев 1960), 48–57.
Ильинская 1961: В.А. Ильинская, Бондарихинская культура бронзового века. СА 1, 1961, 26–45.
Каравайко 2005: Д.В. Каравайко, Розкопки Захiдного Юхнiвського городища та поселення 2004. В сб.: АДУ 2003-
2004 (Киïв 2005), 155–158.
Кашуба 2000: М.Т. Кашуба, Раннее железо в лесостепи между Днестром и Сиретом (культура Козия-Сахарна). Stra-
tum plus 3, 2000, 241–488.
Кеменцей 1986: Т. Кеменцей, Культура полей погребальных урн. В сб.: Археология Венгрии. Конец П тысячелетия
до н. э. – I тысячелетие н.э. (Москва 1986), 52–71.
Клочко 1994: В.И. Клочко, Металлургическое производство в энеолите – бронзовом веке. В сб.: Ремесло эпохи
энеолита-бронзы на Украине (Киев 1994), 96–132.
Козенкова 1982: В.И. Козенкова, Типология и хронологическая классификация предметов кобанской культуры.
Восточный вариант. САИ, вып. В2-5 (Москва 1982).
Колотухин 1982: В.А. Колотухин, Обследование памятников предскифского и раннескифского времени в Крыму.
СА 1, 1982, 105–119.
Кубышев, Нечитайло 1991: А.И. Кубышев, А.И. Нечитайло, Центры металлообрабатывающего производства
Азово-Причерноморской зоны (К постановке проблемы). В сб.: Катакомбные культуры Северного Причерноморья.
Источники. Проблемы. Исследования (Киев 1991), 5–21.
Круц 1977: В.А. Круц, Позднетрипольские памятники Среднего Поднепровья (Киев 1977).
Крушельницька 1976: Л.I. Крушельницька, Пiвнiчне Прикарпаття i Захiдна Волинь за доби раннього залiза (Киïв 1976).
Крушельницька 1985: Л.I. Крушельницька, Взаемосв'язки населення Прикарпаття i Волинi з племеннами схiдної i
Центральної Європи (рубiж епох бронзи i залiза) (Київ 1985).
Крушельницкая 1990: Л.И. Крушельницкая, Культура Ноа. В сб.: Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья
(Киев 1990), 99–104.
Крушельницкая, Малеев, 1990: Л.И. Крушельницкая, Ю.Н. Малеев, Племена культуры фракийского гальштата
(Гава-Голиграды). В сб.: Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (Киев 1990), 123–132.
Левицкий 1986: О.Г. Левицкий, О восточных влияниях на культуру раннего фракийского гальштатта Днестровско-
Прутского междуречья. В сб.: Молодёжь, наука, производство. Тезисы докладов Республиканской конференции
молодых учёных АН МССР (Кишинёв 1986), 86–87.
Левицкий 1993: О.Г. Левицкий, Бронзовые изделия раннегальштатской культуры с каннелированной керамикой
Восточно-Карпатского региона (К вопросу о связях). Revista arheologică I, 1993, 54–82.
Левицкий, Борзияк 1999: О. Левицкий, И. Борзияк. Новый палеолитический памятник типа Гординешть I на северо-
западе Молдовы. Stratum plus 1, 1999, 224–230.
Малеев 1976: Ю.Н. Малеев, Литейные формы с поселения Мышковцы в Поднестровье. В сб.: Энеолит и бронзовый
век Украины (Киев 1976), 232–240.
Малеев 1994: Ю.Н. Малеев, Металлургия бронзы лесостепного Поднестровья в предскифский период. В сб.:
Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья V тыс. до н.э. – V в. н.э. (Тирасполь
1994), 178–181.
Маркевич 1981: В.И. Маркевич, Позднетрипольские племена Северной Молдавии (Кишинёв 1981).
Мeлюкова 1958: А.И. Мелюкова, Памятники скифского времени лесостепного Среднего Поднестровья. МИА 64,
1958, 5–102.
Мовша 1985: Т.Г. Мовша, Поздний этап трипольской культуры. В сб.: Археология Украинской ССР, том 1 (Киев
1985), 223–249.
Отрощенко 1986: В.В. Отрощенко, Белозёрская культура. В сб.: Культуры эпохи бронзы на территории Украины
(Киев 1986), 117–152.
Патокова 1979: Э.Ф. Патокова, Усатовское поселение и могильник (Киев 1979).
30 Oleg Leviţki

Погребова 1958: H.H. Погребова, Позднескифские городища на Нижнем Днепре (Городища Знаменское и
Гавриловское). МИА 64, 1958, 103–247.
Покровская и др. 1971: Э.Ф. Покровская, В.Г. Петренко, Г.Т. Ковпаненко, Поселення VIII-VI ст. до н.е. поблизу с.
Хрещатик на Канiвшинi. Археолoгiя 2, 1971, 94–109.
Пузикова 1978: А.И. Пузикова, Городище Марица – памятник лесостепных культур скифского времени в Посеймье
(по итогам работ 1973-1974 гг.). СА 3, 1978, 183–198.
Пузикова 1982: А.И. Пузикова, Раскопки городища Переверзево 1 в 1979 г. КСИА 170, 1982, 96–102.
Роздобудько 2005: М.В. Роздобудько, Матерiали скiфського часу з пам’ятки Горiле на лiвом березi Среднього Днiпра.
В сб.: АДУ 2003-2004 (Київ 2005), 46–49.
Рафалович, Черняков 1982: И.А. Рафалович, И.Т. Черняков, Комратское поселение эпохи поздней бронзы. В сб.:
Археологические памятники Северо-Западного Причерноморья (Киев 1982), 53–66.
Ромашко 1982: В.А Ромашко, Поселение финальной бронзы – раннего железного века у с. Бузовка Днепропетровской
области. В сб.: Древности степного Поднепровья (III-I тыс. до н.э.) (Днепропетровск 1982), 54–59.
Ромашко 1995: В.А. Ромашко, Поздний бронзовый век в пограничье лесостепи и степи левобережной Украины (XII-
X вв. до н.э.) (Днiпропетровськ 1995).
Рындина 1971: Н.В. Рындина, Древнейшее металлообрабатывающее производство Восточной Европы (Москва
1971).
Свешнiков 1964: I.K. Свешнiков, Пам’ятки Голиградського типу на Захiдному Подiллi. В сб.: МДАПВ, вып. 5 (Киïв
1964), 40–66.
Свешников 1990: И.К. Свешников, Средний период бронзового века Прикарпатья и Волыни. Тшинецко-Комаровская
культура. В сб.: Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (Киев 1990), 78–88.
Смирнова 1969: Г.И. Смирнова, Поселение Магала – памятник древнефракийской культуры в Прикарпатье (вторая
половина XIII – середина VII в. до н.э.). В сб.: Древние фракийцы в Северном Причерноморье. МИА 150 (Москва
1969), 7–34.
Смирнова 1981: Г.И. Смирнова, Новые данные о поселении у с. Долиняны. АСГЭ 22, 1981, 40–61.
Смирнова 1985: Г.И. Смирнова, Основы хронологии предскифских памятников Юго-Запада СССР. СА 4, 1985, 33–53.
Тереножкин 1961: А.И. Тереножкин, Предскифский период на Днепровском Правобережье (Киев 1961).
Черныш 1982: Е.К. Черныш, Энеолит Правобережной Украины и Молдавии. В сб.: Энеолит СССР (Москва 1982),
165–252.
Черняков 1966: И.Т. Черняков, Памятники эпохи поздней бронзы на берегах Днестровского лимана. В сб.: МАСП,
вып. 5 (Одесса 1966), 226–234.
Шарафутдiнова 1974: I.M. Шарафутдiнова, Знахiдки доби бронзи поблизу с. Дерiiвка. Археологiя 13, 1974, 57-62.
Шрамко 1964: Б.А. Шрамко, Поселення скiфського часу бiля станцii Шовкова. Археологiя XVI, 1964, 181–190.
Шрамко 1987: Б.А. Шрамко, Бельское городище скифской эпохи (город Гелон) (Киев 1987).
Шрамко 1998: Б.А. Шрамко, Люботинское городище (Харьков 1998).

Oleg Leviţki, doctor hab. în şt. istorice, Centrul Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de
Ştiinţe a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare 1, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova.
О ВИЗАНТИЙСКИХ ЛУННИЦЕВИДНЫХ СЕРЬГАХ VI-VII вв.

Cветлана РЯБЦЕВА, Кишинэу

Garnitura bizantină de bijuterii de gală din secolele VI-VII cuprindea diademe, cercei, salbe, colane, medalioane, broşe şi fibule,
diferite centuri, brăţări şi inele. Moda bizantină şi-a pus amprenta şi pe veşmintele suveranilor regatelor barbare. Deosebit de
reprezentativi sunt cerceii bizantini cu pandantiv-lunulă, care erau răspândiţi pe larg în diferite părţi ale Imperiului bizantin.
În articol se discută compoziţiile ornamentale de bază, folosite la decorarea cerceilor-lunule. Cerceii ajuraţi sunt mai frecvenţi
şi creează impresia unor serii stabile. Probabil, pentru confecţionarea lor se foloseau şabloane şi calapoade. Răspândirea
maximă a podoabelor ajurate are loc în secolele VI-VII. Pentru secolul al VIII-lea astfel de articole nu mai sunt tipice. Cerceii-
lunule au servit, însă, drept unul din prototipuri pentru tipul de cercei de tâmplă bizantini, denumit “kolt”.

Византийский парадный ювелирный убор VI-VII включал диадемы, серьги, ожерелья, медальоны, гривны, броши и
фибулы, разнообразные пояса, браслеты и перстни. Византийская мода накладывала отпечаток и на одеяния
властителей варварских королевств. Весьма показательными являются серьги с подвесками-лунницами, широко
распространённые в различных областях Византийской империи. В статье рассматриваются основные декоративные
композиции, использовавшиеся для украшения подобных серёг. Ажурные серьги встречаются гораздо чаще и
создают впечатление устойчивых серий. Вероятно для их изготовления использовали шаблоны и трафареты. Время
наибольшего распространения плоских резных ажурных украшений приходится на VI-VII вв. Для VIII в. подобные
изделия уже не типичны. Лунницевидные серьги, однако, послужили одним из прототипов в сложении византийских
височных украшений - колтов.

Byzantine jewellery full dress included diadems, earrings, necklaces, pendants, neck-rings, brooches and fibulas, various belts,
bracelets and finger-rings. The Byzantine tradition had an influence on the attires of the rulers of barbaric kingdoms as well.
Very good examples of this influence are earrings with crescent pendants, widely spread in various areas of Byzantine Empire.
The article examines main patterns in decoration of earrings of this type. Openwork earrings are much more spread and make
the impression of regular series. Some templates and stencils must have been used in their production. While their widest
spread the flat fretted openwork decorations gained in 6th – 7th cc., for 8th c. such articles are already not typical. Crescent
earrings, however, served as a prototype for kolt – Byzantine temple decorations.

Key words: Carpathian-Danube Region, Byzantine, jewellery, full dress, earrings

Византийский парадный ювелирный убор VI-VII Для рассматриваемого времени известно доволь-
вв. характеризуется роскошью и разнообразием но большое количество золотых украшений, при
форм украшений. В него входили диадемы, серьги, этом металл, используемый византийскими ювели-
ожерелья, медальоны, гривны, броши и фибулы, раз- рами, демонстрирует значительное единообразие
нообразные пояса, браслеты и перстни (Bizantium… состава. Содержание золота в нём колеблется от 90
1994; Baldini 1999). Византийская мода влияла и на до 96%, тогда как в более поздних украшениях оно
одеяния властителей варварских королевств (Baldini снижается до 80%. При этом сырьё, применявшее-
1999, 12-20; Garam 2001; Залеская 2006, 9-10). При ся для изготовления украшений, несколько отлича-
всем разнообразии набора украшений изделия это- лось от монетного, в котором содержание золота
го периода демонстрируют общность техническими составляло более 97% (Yeroulanou 1999, 15).
приёмами изготовления, декоративных и стилисти- Наиболее распространёнными ювелирными
ческих особенностей декорировки. техниками являлись ковка, резьба, гравировка,

Revista Arheologică, serie nouă, vol. IV, nr. 1, 2008, p. 31-39


32 Cветлана Рябцева

штамповка, пайка и литьё. Во многих изделиях ис- резьбы и гравировки или в сочетании этих техник.
пользована проволока: гладкая, витая, рубчатая, – Некоторые детали изображения (листья пальметт,
имитирующая ряды зерни. Различные типы укра- оперения птиц) дополнительно прорабатывались
шений декорировались зернью, сканью, жемчугом, резцами (Yeroulanou 1999, 19, fig. 8-10). Кроме
резными камеями, разноцветными вставками и того, известны отдельные ажурные экземпляры,
подвесками (наиболее часто встречаемы амети- подвески которых изготовлялись из сканной прово-
сты, гранаты, горный хрусталь) (Yeroulanou 1999, локи (Baldini 1999, 103).
45; Baldini 1999, 17). Среди изделий византийских Лунницевидная пластинка у рассматриваемых
ювелиров этого периода представлены сложные серёжек по наружному краю крепилась к проволоч-
ажурные украшения, подчас составленные из сотен ному ободку. По внутреннему краю пластины роль
отдельных деталей. Вместе с тем просматривается такого ободка выполняла нижняя часть дужки серь-
и тенденция к унификации как форм, так и принци- ги. Ободок на внешней стороне серьги мог быть
пов декора ряда изделий, сходные типы украшений гладким или рубчатым, имитируя цепочку зерни.
тиражируются как в Константинополе, так и на пе- В том случае, если ободок был гладким, к нему за-
риферии (Залеская 2006, 9). частую крепилась кайма из полых тиснённых ша-
В системе декора византийских ювелирных укра- риков, реже – нить жемчуга, иногда в сочетании с
шений VI-VII вв. может быть прослежен основной цветными бусинами (Yeroulanou 1999, fig. 322) (рис.
набор орнаментальных мотивов. Растительные узо- 3,3). Все подобные украшения могут быть поделены
ры включают древа, крины, ветви, завитки-побеги, на две большие группы. Первая группа – серьги с
пальметты, розетки. Линейно-геометрический де- ажурной лунницой (рис. 1-4). Вторая группа – серь-
кор составляют спирали, ленты, круги, пунктир, ги с цельной (непрорезной) лунницей (например,
зигзаги, кресты, надписи и монограммы. Встреча- ср. Bizantium…1994, cat. 101.104) (рис. 5, 1-3).
ются и антропоморфные, и зооморфные изображе- При рассмотрении принципов размещения изо-
ния. В VI в. складывается своеобразное иконогра- бражений на лунницах можно проследить два
фическое решение декора многих типов украше- основных варианта. В первом случае изображе-
ний, соединяющее в себе черты эллинистического ние занимает всё пространство лунницы (рис. 1),
художественного наследия и христианской иконо- во втором – оно сконцентрировано в центральной
графии (Yeroulanou 1999, 11). части изделия в сегментовидном картуше (реже, в
Одним из наиболее распространённых типов круге), оформленном, как правило, нитью рубчатой
украшений этого периода являются византий- проволоки (рис. 2,5). Вокруг подобного картуша
ские серьги с плоской лунницевидной подвеской располагался растительный или геометрический
(Baldini 1999, 103-109) (рис. 1-5). Подобные укра- узор, иногда кайма из ложных перлов (рис. 4,4).
шения были широко распространены в различных Ещё одной характерной чертой подобных укра-
областях Византийской империи. Находят их и на шений являются декоративные заклёпки (возмож-
территории Венгрии, и в Германии. При этом наи- но, имитировавшие шарниры), расположенные
более технически совершенные изделия, вероятно, у дужки, иногда ниже её – на краю картуша (рис.
изготовлялись в константинопольских мастерских, 4,2-5). Изредка встречаются и изделия с цветным
известны и экземпляры, относимые к работе про- вставками (Yeroulanou 1999, 163, fig. 308). В еди-
винциально византийских центров, а также вар- ном стиле с лунницевидными серьгами изготовля-
варские подражания им (Ross 1965, № 87.90.137; лись и другие плоские ажурные украшения: меда-
Bizantium… 1994, 97; Yeroulanou 1999, 169.279-295; льоны, каплевидные серьги, бляшки-застёжки для
Garam 1980, 157-175; Залеская 2006, 94). ожерелий (Yeroulanou 1999, 48, fig. 60,55; 70,103;
В настоящее время наиболее значительные под- 177,105; 181,132).
борки таких изделий хранятся в музеях Афин, На основе анализа обширной подборки серёг-
представлены они и в собраниях Стамбула, Лон- лунниц могут быть выделены основные стандарт-
дона, Парижа, Нью-Йорка, Мюнхена, Будапешта, ные композиции, применявшиеся для их декора.
Петербурга и других центров (Bizantium… 1994;
Byzantine… 1986; Byzantium… 1989; Byzantium the АЖУРНЫЕ СЕРЬГИ
high… 1989; Dalton 1901; Die Welt von Byzanz 2004; I. Изображение двух птиц, фланкирующих
Kalavrezou 2003; Urgeschichte 1975; Garam 1980; центральное изображение:
Rom und Byzanz 1998; Baldini 1999; Yeroulanou 1. Птицы, сопоставленные у крина (в ряде случа-
1999; Bank 1985; Залеская 2006; ). Подобные серь- ев крин заключён в круг или каплевидную рамку)
ги изготовлялись в технике штамповки, ажурной (рис. 1,1.2. 4-6; 2,1.2);
О Византийских лунницевидных серьгах VI-VII вв. 33

Рис. 1. Лунницевидные серьги. 1. Нью-Йорк, 2. Никосия, 3. Будапешт, 4. Афины, 5-6. Блумингтон. Масштабы
разные (золото, во всех случаях указаны места хранения).
34 Cветлана Рябцева

2. Птицы, сопоставленные у креста (рис. 2, 5.6; Плацидии) (Колпинский, Бритова 1982, рис. 283,б;
3,1.2); Yeroulanou 1999, 183; Колпакова 2005, 105.137).
3. Птицы, сопоставленные у чаши (рис. 1,3; 2,4); В декоре ювелирных украшений VI-VII вв. хри-
4. Птицы, сопоставленные у изображения стианская символика зачастую соседствует с антич-
Христа; ными реминисценциями. Возможно, лунницевид-
5. Птицы, сопоставленные у монограммы (в том ные серьги, подобно некоторым перстням и поясам,
числе и Христа) (рис. 3,3.4). служили свадебными дарами, а типичные для них
II. Изображение двух птиц в позе адорации (в изображения павлинов могли являться атрибутами
том числе у креста, чаши, крина или миниатюр- богини Геры, как покровительницы брака и дето-
ной птички в круге) (рис. 2,3). рождения (Yeroulanou 1999, 186.188).
III. Изображение птиц в круге, обрамлённом Сочетание же изображений птиц, ветвей, пло-
побегами: дов и силуэтов крестов подводит нас от античной
1. Пара птиц в круге (рис. 3,5.6; 4,1.2); картины цветущей Земли к образу христианского
2. Одна птица в круге. Вертограда – Рая. Сходным образом, например, де-
IV. Изображение орла в геральдической позе с корирован известный роскошный ажурный браслет
раскинутыми крыльями (рис. 4,3.4). из Варнинского клада первой половины VII в. (Ди-
V. Сочетание мотивов птиц, побегов и гроздей митров 1963, 35-40). Наиболее отчётливо христи-
винограда, а также креста в круге (рис. 4,6). анская иконография запечатлена в украшениях с
VI. Сочетание мотивов побегов и креста в изображениями Христа, а также его символически-
круге. ми заменами (монограмма, чаша) (Ross 1965, №87;
VII. Растительный декор (рис. 4). Yeroulanou 1999, 186).
Интересная находка, сделанная в женском за-
НЕАЖУРНЫЕ СЕРЬГИ хоронении на территории Баварии, даёт пред-
I. Изображение двух птиц, фланкирующих ставление о процессе включения лунницевидных
центральное изображение: украшений в убор варварской знати. В погребении
1. Птицы, сопоставленные у крина; представлены две ажурные золотые серьги с пав-
2. Птицы, сопоставленные у креста; линами, сопоставленными у крина. Одна серьга
3. Птицы, сопоставленные у чаши (рис. 5,3). тонкой, по всей видимости, византийской работы,
II. Изображение двух птиц в позе адорации вторая, вероятно, была изготовлена на месте, ско-
(рис. 5,1). рее всего, по модели первой, но другим мастером,
III. Изображение орла в геральдической позе с не столь опытным и не разобравшимся в рисунке
раскинутыми крыльями. (возможно, и не видевшим никогда павлинов) (рис.
IV. Растительная композиция (побеги и вино- 2, 1.2). В результате птицы стали двухголовыми, их
град) (рис. 5,2). хохолки превратились во вторую голову с клювом
V. Растительно-геометрическая композиция. (Yeroulanou 1999, 188, fig. 188).
Ажурные изделия встречаются гораздо чаще и Время наибольшего распространения плоских
создают впечатление устойчивых серий. Вероят- резных ажурных украшений, в том числе и лунни-
но для их изготовления использовали шаблоны и цевидных серег, приходится на VI-VII вв. Для VIII в.
трафареты. Что касается видовой принадлежности подобные изделия уже не типичны. Однако лунни-
птиц, то наиболее часто встречаются изображения цевидные серьги послужили одним из прототипов
одиночного орла, а также парные изображения пав- в сложении полых византийских колтов, подвеска
линов, реже – изображения фазанов и цесарок. Кро- которых представляет собой как бы две соединён-
ме того, известны изображения небольших птичек, ные лунницы. Причём небольшие полые украшения
сидящих на гнезде или на ветвях древа. типа колтов встречаются уже одновременно с лунни-
Изображения птиц (зачастую павлинов) среди цевидными серьгами (Yeroulanou 1999, 74, fig. 125).
побегов и лоз получают распространение в поздне- Византийские колты были наиболее характерны
римский период с конца II – начала III вв. н.э. (при- для XI-XII вв. Украшения, связанные с константи-
сутствуют, например, в рельефах каменных сарко- нопольской традицией, как правило, неажурные,
фагов). Реалистично выполненные изображения на них встречается накладной сканный и зерневой
птиц представлены и в росписях первых христи- декор, перегородчатая эмаль, изредка – карсты с
анских катакомб. Известны они и в мозаиках Рима драгоценными камнями (Кондаков 1896, табл. 14).
и Равенны IV-VI вв. (ц. Сан Витале, баптистерий Эмалевый декор этих изделий, как правило, геоме-
православных, усыпальницы Констанцы и Галлы тризированный, но изредка представлены и антро-
О Византийских лунницевидных серьгах VI-VII вв. 35

Рис. 2. Лунницевидные серьги. 1-2. Мюнхен, 3. Никосия, 4. Вашингтон, 5.


Оксфорд, 6. Афины. Масштабы разные (золото, во всех случаях указаны места хранения).
36 Cветлана Рябцева

Рис. 3. Лунницевидные серьги. 1-3. Афины, 4. Провиденс, 5-6. Cologne. Масштабы разные (золото, во всех случаях
указаны места хранения).
О Византийских лунницевидных серьгах VI-VII вв. 37

Рис. 4. Лунницевидные серьги. 1-3,6. Афины, 4. Стамбул, 5. Кол Ребер. Масштабы разные (золото, во всех случаях
указаны места хранения).
38 Cветлана Рябцева

поморфные изображения, а также тиснённые изо- ской традиции (серебряные колты из Войнешть,
бражением птиц, сопоставленных у крина (Дарке- Оцелень и Диногеции) (Dumitriu 2001, Taf. 105,4;
вич 1975, 273). Традиция же изготовления ажурных Teodor 1961, 245-263; он же 1964, 343-358; Popescu
колтов характерна для мастерских Сирии и Египта, 1970, cat. 21.26.27). В более позднее время (XV-
где на таких изделиях обильно применялся скан- XVI вв.) в Карпато-Подунавье складывается своео-
ный и зерневой декор (Jewelry 7000, 146, fig. 336; бразная традиция изготовления украшений типа
Hasson 1987; он же 1988) (рис. 5,4). колтов (вероятно, носившихся уже как серьги).
Под влиянием византийской моды в Карпато- Подобные изделия, зачастую ориентированные
Балканском регионе и на Руси сложились свои на более ранние византийские образцы, проис-
школы изготовления колтов. На древнерусских ходят из Енисала, Скела Кладовей, Сихляну, Заво-
колтах конца XI-XIII вв. изображали птиц или си- йя, Суслэнешть (Popescu 1970, cat. 14-16.21.26.27;
ринов, сопоставленных у крина, орлов и грифо- Dumitriu 2001, Taf. 16; 48; 49; 51; Neamţu 1980,
нов, женские головки и лики святых, растительно- fig. 1; Monnaies …1998, 64, fig. 1).
геометрические композиции (Кондаков 1896, 155- Таким образом, византийские лунницевидные
157; Макарова 1975, 31-33, Бочаров 1978, 240; серьги, весьма популярные в VI-VII вв. и являющи-
Рябцева 2005, 184-187). еся своеобразным отражением внедрения христи-
На территории Румынии найдены колты XI-XIII анской символики в декор ювелирных украшений,
вв. как выполненные в византийской (золотой повлияли и на формирование ювелирного убора и
колт с эмалями из Диногеции), так и в древнерус- более позднего времени.

Рис. 5. Лунницевидные серьги. 1. Сиракузы, 2. Ричмонд, 3. Лондон, 4. Сирия или Египет. Масштабы разные (золото,
в случаях 1-3 указаны места хранения, в случае 4 указано место вероятного изготовления).
О Византийских лунницевидных серьгах VI-VII вв. 39

Библиография
Бочаров 1978: Г.Н. Бочаров, Русские сюжетно-орнаментальные изделия с перегородчатой эмалью. В сб.: Средневе-
ковое искусство. Русь. Грузия (Москва 1978), 237–249.
Залеская 2006: В.Н. Залеская, Памятники византийского прикладного искусства IV-VII веков. Каталог коллекции
(Санкт-Петербург 2006).
Даркевич 1975: В.П. Даркевич, Светское искусство Византии (Москва 1975).
Димитров 1963: Д.И. Димитров, Ранновизантийско златно от Варна. Археология V, кн. 2 (София 1963), 35–40.
Колпакова 2005: Г.С. Колпакова, Искусство Византии. Ранний и средний периоды (Санкт-Петербург 2005).
Колпинский, Бритова 1982: Ю.Д. Колпинский, Н.Н. Бритова, Искусство этрусков и Древнего Рима (Москва 1982).
Кондаков 1896: Н.П. Кондаков, Русские клады (Санкт-Петербург 1896).
Макарова 1975: Т.И. Макарова, Перегородчатые эмали Древней Руси (Москва 1975).
Рябцева 2005: С.С. Рябцева, Древнерусский ювелирный убор. Основные тенденции формирования (Санкт-Петербург
2005).
Baldini 1999: L.I. Baldini, L’oreficeria nell’impero di Costantinopoli tra IV e VII secolo (Bari 1999).
Bank 1985: A. Bank, Byzantine Art in the Collections of Soviet museums (Leningrad 1985).
Bizantium… 1994: Bizantium. Treasures of Byzantine Art and Culture from British Collections. Edited by David Buckton
(London 1994).
Byzantine … 1986: Byzantine and post-Byzantine art (Athens 1986).
Byzantium … 1989: Byzantium. Treasures of Byzantine Art and Culture from British Collections. The British Museum Press
(London 1989).
Byzantium the high … 1989: Byzantium the high in the age of darkness (New York 1989).
Dalton 1901: O.M., M.A. Dalton. Catalogue of Early Christian antiquities and objects from the Christian East (London
1901).
Die Welt von Byzanz 2004: Die Welt von Byzanz. Europas Östliches Erbe (Theiss 2004).
Dumitriu 2001: L. Dumitriu, Der mittelalterlich Schmuck des unteren Donaugebietes im 11.-15. Jahrhundert (Bucureşti
2001).
Garam 1980: E. Garam, Goldschmuck des 7. Jahrhunderts in den Sammlungen des ungarischen Nationalmuseum.
Arhaeologica XXXI (Budapest 1980), 157–175.
Garam 2001: E. Garam, Funde byzantinschen Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. bis zum Ende 7. Jahrhundert
(Budapest 1992).
Hasson 1987: R. Hasson, Early Islamic jewelry (L.A. Mayer. Memorial Institute for Islamic Art 1987).
Hasson. 1988: R. Hasson, Schmuck der Islamishen Welt (Frankfurt am Main 1988).
Jewelry 7000… 1991: Jewelry 7000 years (New York 1991).
Kalavrezou 2003: I. Kalavrezou, Byzantine Women and Their World (London 2003).
Monnaies …1998: Monnaies et parures du musee d’histoire de Iaşi (Iaşi 1998).
Neamţu 1980: E. Neamţu, Le tresor d’objets de parure et de monnaies decouvert a Sihleanu (com. Scorţaru Nou, dep. de
Brăila). Dacia, NS, XXIV, 1980, 341–353.
Popescu 1970: M. Popescu, Podoabe medievale în Ţările Române. Editura Meridiane (Bucureşti 1970).
Ross 1965: M. Ross, Catalogue of the Byzantine and early mediaeval antiquities, V 2 (Paris 1965).
Rom und Byzanz 1998: Rom und Byzanz. Schatzkammerstuche aus bayerischen Sammlungen. Herausgegelen von Reinholed
Baumstark (München 1998).
Teodor 1961: D. Gh. Teodor, Tezaurul feudal timpuriu de obiecte de podoabǎ descoperit la Voineşti-Iaşi. AM 1, 1961,
245–263.
Teodor 1964: D. Gh. Teodor, Obiectele de podoabǎ din tezaurul feudal timpuriu descoperit la Oţeleni. AM 2-3, 1964, 343–
358.
Urgeschichte 1975: Urgeschichte, Römerzeit, Frühgeschichte (Linz im Nordico 1975).
Yeroulanou 1999: A. D. Yeroulanou, Gold pierced-work jewellery from the 3th to the 7th century. Benaki Museum (Athens
1999).

Светлана Рябцева, доктор истории, Центр археологии, Институт культурного наследия, Академия
Наук Молдовы, бул. Штефан чел Маре 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова
MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN - МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ - PAPERS AND SURVEYS

SITURI MEZOLITICE DIN VALEA RÂULUI CĂINARI, REPUBLICA MOLDOVA

Ilie BORZIAC, Vitalie BURLACU, Ion VARTIC, Chişinău

Se dedică neobositului cercetător de teren,


eminentului arheolog Alexandr Černyš

Cu ocazia împlinirii a 50 ani de la începutul cercetărilor prin săpături a siturilor mezolitice din Moldova, în articol sunt
readuse date mai vechi, dar şi mai noi, obţinute de autori despre staţiunea mezolitică Frumuşica, cât şi despre alte situri din
valea râuleţului Căinari (afluent de stânga al Răutului). Sunt examinate condiţiile geomorfologice de amplasare a siturilor
analizate: stratigrafia, colecţiile de piese litice, descoperite în ele, inclusiv şi de către autori. De asemenea sunt făcute concluzii
despre apariţia mezoliticului în zona Carpato-Nistreană, evoluţia şi variantele lui culturale, care pot fi evidenţiate la etapa
actuală de cercetare.

Мезолитические стоянки в долине реки Кэинарь, Республика Молдова. В связи с 50-летием начала систематических
исследований мезолитических памятников на территории Молдавии в статье приведены как старые, так и
новые данные, полученные в том числе и авторами настоящей статьи, относительно стоянки Фрумушика и
других мезолитических стоянок, открытых в долине левого притока Реута – реки Кэинарь. Проанализированы
геоморфологические условия расположения памятников, их стратиграфия, вновь рассмотрены коллекции каменных
изделий, в том числе добытых авторами настоящей статьи. Также обоснованы некоторые выводы относительно
генезиса мезолита на территории Днестровско-Карпатского региона и его культурно-хронологических периодов
развития, которые могут быть выделены на современном этапе исследования.

Les sites mesolitiques dans le valee du Căinari, Rep. Moldova. A l’occasion de la 50-iéme anniversaire, dés le commencement
des recherches des fouilles archéologiques des sites mésolithiques de Moldova, dans l’article sont ramenées des dats plus
anciennes, mais aussi plus récentes, obtenues par les auteurs à propos de la station mésolithique Frumuşica, comme et d’autres
sites du val du Căinari (afluent de gauche du Răut). Sont examinées les conditions géomorphologiques d’emplacement des sites
analysés: la stratigraphie, les collections de piéces lytiques, découvertes en elles, inclusivement et par les auteurs. Sont faits
aussi des conclusions de l’apparition du mésolithique dans la zone Carpato-Nistreană, l’évolution et ses variantes culturelles,
qui peuvent etre évidentiées à l’étape actuelle de recherche.

Key words: Dniestr-Prut Basin, Frumushica, Mesolithic, Svider, Grebenniki culture, stratigraphy, typology, artefact, scraper

Introducere devenind determinante pentru evidenţierea fazelor


tardive ale mezoliticului din zonă (Черныш 1973, 43-
În anul 2007 se împlinesc 50 ani de la începutul 45; idem 1975, 121-124; Кетрару 1973, 144-146; idem
studiului prin săpături al siturilor mezolitice din 1974, 17; Borziac 1994, 29-30; idem 1996; Коваленко
interfluviul Nistru-Prut. Aceste prime cercetări au fost 1990, 23-24; Covalenco, Chetraru 1999, 15-23). După
efectuate de către A. Černyš la situl descoperit de V. investigaţiile de teren din 1957, la care a participat şi
Marchevici în anul 1955 lângă satul Frumuşica, acum N. Chetraru (1973, 144), în staţiune, în repetate rînduri,
raionul Floreşti (Черныш 1959; idem 1973; idem s-au mai făcut cercetări, în timpul cărora au fost
1975; Кетрару 1963; idem 1969; idem 1973; Ко- colectate noi materiale litice (1971, 1972, 1977, 1996,
валенко 1990; Borziac 1994; idem 1996; Chetraru, 1997, 2004, 2007). În anul 1975 la staţiune au fost
Covalenco 1998 etc.). Cu toate că rezultatele acestor efectuate, cu scopul de a determina prezenţa nivelului
cercetări au fost publicate extrem de sumar, ele au de locuire şi stabilirea mai exactă a stratigrafiei, două
căpătat o largă recunoaştere în domeniul de cercetare, sondaje (2×1 şi 2×1 m), iar în anul 2007, cu ajutorul

Revista Arheologică, serie nouă, vol. IV, nr. 1, 2008, p. 40-60


Situri mezolitice din valea râului Căinari, Republica Moldova 41

informaţiilor, obţinute de la localnicii, care au participat Drochia, şi circa 28 km în amonte de la punctul vărsării
la lucrările din 1957, a fost determinat locul săpăturilor râuleţului în râul Răut. Sectorul cu staţiunea corespunde
lui A. Černyš. zonei de delimitare a moşiilor comunelor Bulboci şi
Astfel, reieşind din cele expuse, rezultă că staţiunea Popeşti (fig. 1-2). În partea de nord a promontoriului,
mezolitică Frumuşica I a fost mereu în atenţia pe un sector mai ridicat al lui, este situat un tumul cu
cercetătorilor. Aparte pot fi menţionate colectările înălţimea de circa 1,5 m. În zona tumulului, la suprafaţă
repetate ale materialelor litice de la suprafaţă, efectuate apare pietrişul de calcar, care în structura depunerilor
în 1970 de către V. Marchevici şi I. Borziac, în timpul geologice de aici este plasat la soclul terasei.
cercetărilor aşezării cucuteniene timpurii Alexăndreuca Amplasarea staţiunii faţă de nivelul apei râului este
I (Коваленко, Бодян 2006), situate pe malul opus de circa 6-7 m.
al râuleţului Căinari, vizavi de staţiunea Frumuşica. Stratigrafia. În anul 1971, în timpul amenajării unui
Colecţia de peste 1500 piese, printre care mai mult de bazin de apă, capătul de vest al promontoriului, de la
100 unelte de muncă, prin intermediul doctorandei lui nord la sud, a fost intretăiat de un canal de evacuare a
V. Marchevici, L. Makarova, a fost oferită „ca dar” surplusului de apă din bazin, în rezultat fiind dezgolit
din partea lui V. Marchevici Muzeului Regional de un profil cu o lungime de peste 20 m. În peretele de
Istorie şi Arheologie din Cernăuţi şi ori că nu a ajuns vest al acestui canal, pe un perimetru de 6 m lungime şi
la destinaţie, ori n-a fost actată la muzeul menţionat, 2,5 m înălţime, a fost taluzat şi descris un profil vertical
soarta ei rămânînd necunoscută. Astfel, conform unei (fig. 3, de sus în jos):
estimări sumare a materialelor provenite de la staţiune, 1. Nivel de sol vegetal de culoare neagră, intens utilizat
colecţia pieselor litice, colectate în timpul descoperirii în scopuri agricole. La bază se înteţeşte prezenţa
ei, numără circa 4 mii piese, fiind considerată ca cea mai prundişului mărunt de calcar. Tot în partea de jos
numeroasă colecţie mezolitică din Moldova. Colecţia a acestui nivel, care poate fi considerat ca format
de piese litice denotă nu numai mărimea staţiunii, în rezultatul unui proces de aluvionare, se întâlnesc
dar, posibil, şi durata existenţei ei. În continuare, vom mai frecvent piese din silex. Grosimea nivelului
descrie staţiunile din valea râului Căinari1, definite creşte de la nord spre sud şi pe sectorul taluzat
drept mezolitice, având ca bază şi reper mai important atinge 0,30-0,45 m;
staţiunea de la Frumuşica, care merită un studiu mai 2. Nivel de sol cenuşiu (infiltrat de sus?), abundent
aprofundat şi o publicaţie integrală aparte. în pietriş de calcar rulat, de dimensiuni mici şi
medii, eficient delimitat, practic strict, de nivelele
Staţiunea Bulboci adiacente (de sus şi de jos). După poziţia orizontală
Staţiunea mezolitică Bulboci a fost descoperită de a pietrelor plate de calcar, concluzionăm că nivelul
către I. Borziac în anul 1971 (Борзияк 1974). Tot reprezintă un fenomen aluvionar, survenit în urma
atunci pe teritoriul ocupat de ea, la suprafaţa terenului, unor viituri esenţiale ale apelor râului Căinari. În
a fost colectat un set de piese din silex, fragmente de partera de sus a nivelului de pietriş au fost depistate
oase şi cochilii de moluşte fosile. Colectarea pieselor unele silexuri. Grosimea nivelului 0,3-0,5 m;
din silex de la staţiune a continuat în anii 1972, 1973, 3. Orizont de argilă (loess?) cu ingrediente de nisip
1983. Astfel, a fost obţinută o colecţie de silexuri, care fin cuarţitic, dens, de culoare galbenă-deschisă.
conţine peste 500 piese litice. Această colecţie a servit În partea de sus şi la bază orizontul de argilă este
drept suport eficient pentru a determina staţiunea ca delimitat destul de vizibil. Grosimea nivelului
fiind de vârstă mezolitică, dar a permis şi încadrarea variază între 0,18-0,25 m;
ei în etapele timpurii ale acestei epoci vechi a pietrei 4. Nivel de ditrită calcaroasă cu praf de cretă şi cu unele
(Борзияк 1974, 39; Коваленко 1990, 18-19)2. pietre mai mari de calcar la bază, care, în ansamblu,
Amplasarea. Staţiunea este situată pe un promontoriu reprezintă soclul terasei. Înălţimea soclului de la
de pe malul stâng al râuleţului Căinari, format de nivelul apei din râu este de circa 5-6 m. Această
valea râului şi o vale mai mică, ce cade în ea dinspre înălţime corespunde cu soclul determinat pentru
nord-est. In locul amplasării staţiunii promontoriul prima terasă a Răutului (Верина 1974).
are o suprafaţă relativ plană, cu lăţimea de circa 150 După cum reiese din cele relatate şi, utilizând datele
m. Ea se află la 2 km nord de satul Bulboci, raionul altor autori (Верина 1974; Негадаев-Никонов, Янов-
Soroca, circa 3 km sud de satul Popeştii de Jos, raionul ский 1969), este posibilă concluzia, că promontoriul

Siturile sunt descrise de la nord la sud, totodată fiind respectată atribuirea lor cronologică, determinată anterior (Черныш 1973).
1

În prezent, în valea râului Căinari sunt cunoscute şi 3 puncte, care, conform materialelor depistate la suprafaţa terenului, pot fi
2

atribuite gravetianului. Ele sunt situate lângă comunele Măcăreuca, Zguriţa şi Izvoare. Ultimul a fost descoperit în anul 2007.
42 Ilie Borziac, Vitalie Burlacu, Ion Vartic

Fig. 1. A – planul schematic al amplasării staţiunii mezolitice Bulboci. 1- staţiunea; 2- tumul; 3- secvenţa geologică cu dezgolire
de depuneri din cretaceu, din care se surpă galete şi bolovani din silex. B – desenul stratigrafic al depunerilor de pe locul
staţiunii Bulboci (descrierea nivelelor litologice – în text).

în partea sa de vest reprezintă un segment al terasei Colecţia pieselor din silex depistată la staţiune
întâia a râului Căinari şi că oamenii din mezolitic s-au conţine două compartimente – cel colectat iniţial, în anul
dislocat pe acest promontoriu în urma retragerii apelor 1971, şi cel din anii 1973 şi 1987. Piesele colectate în
după o viitură simţitoare a râului. Presupunem că acest ultimii ani indicaţi vor fi descrise aici pentru prima dată,
proces a avut loc la sfârşitul etapei de tranziţie de la rămânând până acum inedite. Prima colecţie numără
pleistocen la holocen. 452 piese, a doua – 174. În total, colecţia de piese de la
Fauna. La suprafaţa aşezării au fost descoperite unele staţiune conţine 626 piese din diferite varietăţi de silex
fragmente de oase fosilizate, printre care, conform şi peste 20 piese din gresie, care convenţional pot fi
determinărilor efectuate la timpul respectiv de către A. legate de activitatea omului de la această staţiune.
David, doctor habilitat în biologie, sunt prezenţi dinţii Materia primă. În calitate de materie primă pentru
de cal fosil şi ren, precum şi un os calcaneu de ren. Pe confecţionarea uneltelor de muncă a fost utilizat
suprafaţa promontoriului au mai fost depistate cochilii silexul de culoare neagră, cenuşie şi albie-opacă,
de moluşte terestre şi de râu, dar legătura acestora cu provenit din concreţii şi mici bolovani rulaţi de ape.
situl mezolitic de aici poate fi contestată. Ambele varietăţi de silex sunt prezente în soclurile
Situri mezolitice din valea râului Căinari, Republica Moldova 43

teraselor râului, în depunerile locale din cretaceu, care puteau fi utilizate pentru confecţionarea gratoarelor.
se dezgolesc pe unele sectoare ale albiei râului. Nu este Patru nuclee pot fi considerate ca cvasipiramidale ori
exclus că omenii din mezolitic, care au populat aceste în formă de con neregulat. De pe ele se desprindeau
locuri, puteau să aducă cu sine silex din alte zone. aşchii şi lame scurte. În colecţie nu sunt prezente
De altfel, aceste varietăţi de silex sunt comune atât nucleele piramidale „în formă de creion”, dar sunt 2
pentru paleoliticul final, cât şi pentru mezoliticul din avivaje, detaşate în procesul de reînnoire a taloanelor
alte zone ale Moldovei. Piesele din gresie de culoare de pe astfel de nuclee.
gri şi maronie reprezintă obiecte întregi ori fragmente Lamele şi lamelele constituie o grupă de 74 piese
de galete de râu de diferite forme, care pot fi legate (16,3% din numărul total de piese). În numărul lor sunt
convenţional de procesele de debitaj al silexului din 15 lame cu prelucrare secundară. Lungimea lamelor
staţiune, de alte activităţi cotidiene ale omului din atinge 3-4 cm, dar sunt exemplare ce au 7-8 cm în
această epocă. Ele de asemenea provin din dezgolirile lungime. În număr relativ mare (28 piese) sunt prezente
soclurilor teraselor râului. În procesul de aşchiere la fragmentele de lame. Lamelele alcătuiesc o grupă de
staţiune au fost antrenate galete şi concreţii de silex 18 exemplare. Lungimea lor nu depăşeşte 2 cm.
de mărime medie şi mică, care corespund rezervelor Aşchiile sunt reprezentate de piese scurte, masive,
locale de materie primă, depistate de noi în apropierea deseori cu urme de cortex la suprafaţă. 11 exemplare
staţiunii. Vom indica că la circa 800 m spre sud de din numărul lor au urme de prelucrare secundară
staţiune (fig. 1A; 3), în bordul opus al văii râului, în rudimentară sub formă de retuşare accidentală ori
punctul „La Opust”, în depunerile cretaceului, care se scobituri mărunte retuşate. În colecţie mai sunt
dezvelesc aici, au fost depistate galete şi concreţii de prezente 25 fragmente informe de nuclee ori spărturi
silex, care puteau să servească ca materie primă pentru indeterminabile din silex, 4 lame à crete. În urma
locuitorii staţiunii menţionate. Mai menţionăm cu studiului nucleelor şi semifabricatelor prezente în
această ocazie că şi în apropierea staţiunii Frumuşica, colecţie pot fi trase unele concluzii referitoare la
despre care vom discuta în continuare, de asemenea debitaj:
au fost descoperite surse de silex. Nu este lipsită de - debitajul s-a efectuat pe locul staţiunii – în colecţie
sens presupunerea că prezenţa surselor de silex servea, sunt prezente în proporţii obişnuite pentru aceste
printre altele, ca criteriu pozitiv în alegerea locului de cazuri toate categoriile de piese, provenite în urma
amplasare a staţiunilor mezolitice din zonă. debitajului;
Colecţia de silexuri depistată în 1971. În cadrul ei - industria poate fi calificată ca fiind constituită din
în număr mare sunt reprezentate deşeurile, provenite în piese de dimensiuni medii şi mici, mai concret,
rezultatul debitajului – aşchiile informe, cele primare poate fi calificată drept microlitică;
cu cuvertură de cortex, spărturile, bucăţile din aşchii, - proporţiile nucleelor, factura semifabricatelor, dar
care în total numără 284 piese. şi piesele cu prelucrare secundară, despre care vom
Nucleele sunt reprezentate de 18 piese. Predomină scrie în continuare, permit determinarea industriei
nucleele cu urmele negativelor, provenite din debitajul ca fiind mezolitică.
prismatic şi cvasiprismatic, care, în ansamblu, constituie Piesele cu prelucrare secundară constituie o grupă
o grupă de 11 piese. Dimensiunile nucleelor variază de 48 exemplare (10% din numărul total de piese din
între 3,5×3,0×2,8 şi 4,6×3,5×3,0 cm. Două dintre ele colecţie). Numeric predomină gratoarele, care sunt
sunt prismatice bipolare. Primul este confecţionat reprezentate de 21 exemplare. Convenţional, din punct
dintr-o galetă, de pe care au fost aşchiate lame scurte de vedere tipologic, ele pot fi divizate în următoarele
(fig. 4,1). Suprafaţa nucleului al doilea este ocupată de grupe: simple din lame, simple din aşchii, arondate,
negativele desprinderilor unor aşchii scurte şi late. Al unghiforme, laterale din aşchii şi ascuţite.
treilea nucleu reprezintă o piesă cu mai multe suprafeţe Cele simple, în număr de 6, sunt modelate din lame
de debitaj. A servit la obţinerea aşchiilor. Alte 7 nuclee şi fragmente de lame şi sunt subţiri, cu nervurile
sunt atribuite celor cu mai multe taloane de percuţie, negativelor desprinderilor anterioare cvasiparalele.
şi în general, pot fi atrbuite celor cvasiprismatice. Un Lamele semicirculare ori arcuite sunt utilizate mediu.
nucleu (fig. 4,2) are formă prismatică aplatizată şi Au lungimea între 3,5 şi 5,1 cm. Excepţie face un gratoar
de pe el se desprindeau lame şi lamele înguste. Trei din lamă lungă şi relativ lată, cu elementul de lucru
nuclee sunt de forme discoidale (fig. 4,3-4), de pe care, arcuit şi prelucrat cu retuşe „în solz”. În zona lamei,
în momentul abandonării lor, se practica debitajul din partea dorsală sunt aplicate aşchieri plate (fig. 5,8).
radial. Două dintre ele sunt cu suprafeţele de percuţie Posibil, piesa a fost utilizată şi în calitate de dăltiţă.
bifaciale, al treilea este unifacial. Serveau aceste nuclee Gratoarele arondate, în număr de 5, sunt confecţionate
pentru obţinerea semifabricatelor scurte şi masive, care din aşchii scurte şi masive (fig. 5,10-11). Lamele retuşate
44 Ilie Borziac, Vitalie Burlacu, Ion Vartic

ocupă peste 2/3 din perimetrul semifabricatelor. Ele Printre alte piese din colecţie amintim un instrument
sunt prelucrate cu retuşe semiabrupte. Tot de 5 piese confecţionat dintr-o aşchie masivă, care are o latură
sunt reprezentate gratoarele laterale din aşchii, care retuşată de pe ambele suprafeţe plate cu desprinderi
sunt confecţionate din aşchii de mărimi medii şi au o semiabrupte neregulate. El aminteşte o daltă cu lama
prelucrare secundară a lamelor, ca şi cele arondate (fig. uşor arondată. De asemenea poate fi menţionat un
5,12-16). Gratoarele ascuţite (fig. 5,9) sunt reprezentate retuşor confecţionat dintr-o galetă de gresie alungită
de 3 piese, care au capetele distale oarecum ascuţite. şi oarecum cilindrică, cu lungimea de 12 cm, capetele
Totodată, ele pot fi calificate ca duble laterale cu lamele căruia sunt deteriorate de lovituri.
convergente. Sunt numeroase şi relativ variate după modalităţile
Burinele sunt reprezentate doar de 3 piese. Această de prelucrare secundară lamele şi lamelele. Două
situaţie este caracteristică pentru mezoliticul zonei dintre ele sunt amenajate cu retuşe mărunte la baza
Carpato-Nistrene (Черныш 1975; Păunescu 1998; oblică din partea dorsală (fig. 6,11.12), alte lame poartă
idem 1999), în care burinele peste tot sunt în poziţie urme de prelucrare secundară şi utilizare în calitate de
secundară, vizavi de gratoare. Această particularitate instrumente de tăiat (fig. 6,9.10.14-18).
documentează un grad mai scăzut de prelucrare a Colecţia din 1973 şi 1987 3. Din 174 piese colectate
osului în mezolitic, decât în paleoliticul târziu şi în aceşti ani, pot fi determinate următoarele grupe de
epipaleoliticul din zona Carpato-Nistreană (Черныш piese: prenuclee – 3; nuclee de diferite forme – 8;
1987; Borziac, Chirica 2006, 3-35). Primul dintre fragmente de nuclee – 11; lame, lamele şi fragmente
burinele din complex este atribuit celor de unghi, al din ele – 38; aşchii şi fragmente din ele – 118; bucăţi
doilea este lateral cu retuşare oblică. Al treilea burin informe din silex – 3. În calitate de materie primă, ca
este confecţionat din aşchie cu capătul distal fracturat, şi în colecţia din 1971, este prezent silexul de culoare
care prin desprindere burinantă a fost modelat în burin neagră şi cenuşie. Unele piese din colecţie poartă la
simplu diedru. Primele două piese pot fi considerate suprafaţă patină albă şi albăstrie.
drept microburine (fig. 6,1-3). Nucleele sunt reprezentate de forme prizmatice şi
De 3 piese sunt reprezentate şi străpungătoarele. cvasiprismatice şi de un fragment de nucleu piramidal
Două sunt confecţionate din lame cu capetele distale (posibil, în formă de creion). Printre cele prizmatice
spre vârf retuşate mărunt, al treilea – din aşchie cu vârf 4 sunt destinate pentru obţinerea lamelor şi unul,
uşor asimetric şi cu o largă scobitură laterală retuşată. epuizat puternic – pentru aşchierea semifabricatelor
Piesele au dimensiuni mici (fig. 6,4-6). scurte. Nucleele cvasiprismatice au mai multe taloane
Relativ bizar apare în această colecţie un vârf bifacial de percuţie şi serveau pentru desprinderea aşchiilor
de săgeată (fig. 6,8). Este confecţionat din aşchie ovală (fig. 7). Nucleele sunt asemănătoare cu cele colectate
cu dimensiunile de 3,5×2,4×0,4 cm. Baza arondată şi anterior.
laturile sunt prelucrate cu retuşe plate.Vârful este frânt. Lamele întregi au dimensiunile de 3,4×8,6 cm. A
Dimensiunile mici ne sugerează concluzia că această fost depistată şi o lamă cu lungimea de 11 cm, dar
piesă a fost utilizată în calitate de vârf de săgeată. care, judecând după poleirea intensă a unei laturi,
Este cazul de menţionat că la staţiunile mezolitice nu poate aparţine colecţiei de piese mezolitice. Ea
din Moldova au fost depistate trei tipuri de vârfuri de poate fi atribuită pieselor pentru prelucrarea solului,
săgeată: la staţiunile Sănătăuca I (Черныш 1975, 126) caracteristice pentru cultura epocii bronzului Comarov,
şi Selişte (Borziac, Burlacu 2006, 23-24) s-au găsit siturile căreia sunt prezente în nordul Moldovei.
vârfuri de tip sviderian din lame; la staţiunea Costeşi Printre gratoare sunt prezente 11 piese simple din
au fost semnalate 2 vârfuri asimetric-trapezoidale, de lame, 3 gratoare arondate, 1 unghiform şi altul lateral
tipul zis „dunărean” (Кетрару 1974, 16; Covalenco, din aşchie (fig. 8). Gratoarele simple din lame sunt de
Chetraru 1999, 21-22), iar la staţiunile Bulboci şi dimensiuni medii şi mici (3-5 cm în lungime), iar 4
Frumuşica au fost depistate fragmente de vârfuri dintre ele au câte o latură retuşată. O piesă din numărul
bifaciale din aşchii mărunte (Борзияк 1974, 37; Чер- acestor gratoare are ambele laturi retuşate mărunt din
ныш 1975, 104). Însă prezenţa a două piese bifaciale partea dorsală. 5 gratoare sunt cu lamele ştirbite şi,
fragmentare la staţiunile menţionate nu poate fi evident, utilizate intens.
calificată ca o trăsătură tipologică specifică industriilor Gratoarele arondate sunt confecţionate din aşchii:
mezolitice din valea râului Căinari. două din semifabricate mărunte, altul – dintr-o aşchie

3
În anul 1987 la colectările de teren de la staţiunile Bulboci şi Frumuşica au participat I. Borziac şi S. Covalenco.
Situri mezolitice din valea râului Căinari, Republica Moldova 45

Fig. 2. Staţiunea Bulboci. Piese din silex. 1-4 – nuclee (colecţia din 1971); 5-22 – piese din colecţia anului 1987; 5 – nucleu
prizmatic; 6 – nucleu prizmatic aplatizat; 7 – lamă cu capătul retuşat oblic; 8.10-15.17-19. 21 – gratoare; 9.16, lame retuşate;
20 – lamă cu scobituri laterale retuşate; 22 – burin lateral pe trunchiere retuşată.
46 Ilie Borziac, Vitalie Burlacu, Ion Vartic

mai masivă, cu diametrul de 4,8 cm. Lamele gratoarelor Stratigrafia. În sondajele şi pereţii şantierului din
sunt prelucrate cu retuşe semiabrupte. Alte două 1957, în sondajul efectuat de către I. Borziac în anul
gratoare sunt din aşchii şi sunt caracteristice pentru 1975, precum şi datorită observaţiilor din anul 2007
această colecţie. referitoare la depunerile de pe locul staţiunii, care
Două burine sunt modelate pe spărturi de lame. se dezgolesc pe versantul estic al văii, ca rezultat al
Unul dintre ele are retuşe şi o scobitură retuşată pe o lucrărilor la cariera de extragere a calcarului, dar şi
latură. Al treilea burin este diedru şi poate fi atribuit al alunecărilor de teren4, a fost stabilită următoarea
microburinelor (fig. 8). stratigrafie cumulativă (de sus în jos, fig. 9,2):
Străpungătorul este confecţionat dintr-o aşchie 1. nivel de cernoziom, intens prelucrat agricol, cât şi de
relativ masivă, un colţ al căreia, prin retuşare măruntă rozătoare, în contextul căruia se întânesc unele piese
bilaterală a fost transformat în vârf de străpungător din silex. Grosimea variază între 0,40-0,50 m;
(fig. 8,4). 2. nivel de tranziţie de la depunerile din pleistocen la
O lamă, cu un capăt fracturat în vechime, are un cernoziomul din holocen, de culoare gri, puternic
capăt retuşat oblic convex (fig. 8,1). Nu este exclus, că afectat de rozătoare. În contextul acestui nivel
ea reprezenta o piesă de tip „segment de cerc” (lamele litologic au fost depistate cele mai numeroase piese
şi aşchiile retuşate – fig. 8). din silex, unele oase de mamifere mari şi cochilii de
Astfel, pe parcursul a mai multor campanii de moluşte Helix (Черныш 1975, 102);
periegheză la staţiunea Bulboci a fost recoltată o colecţie 3. nivel de argilă (loess?), de culoare galbenă, cu
de piese litice, care, fără îndoială, conform tehnicii de unele pietricele mărunte rulate din jasp (galete zise
debitaj şi tipologiei uneltelor de muncă, este atribuită de “din Carpaţi”), ingrediente de calcare dizolvate
noi mezoliticului (Borziac 1974, 27; idem 2003). Însă, sub formă de intruziuni albe. În partea superioară,
în lipsa seriilor caracteristice de unelte tipice (în afara conform informaţiilor lui A. Černyš, s-au mai
de gratoare), nu putem cu certitudine efectua atribuirea descoperit unele piese din silex. Grosimea generală
culturală şi cronologică a ei. Anterior staţiunea, în mai a nivelului – 1,3-3,0 m, mai jos fiind plasate argile
multe publicaţii, a fost atribuită mezoliticului timpuriu terţiare de culoare verzuie şi calcare.
(Борзияк 1974; idem 2003; 1994; Covalenco 1990, După cum se vede, pe suprafaţa cercetată de către
23-24; Covalenco, Chetraru 1999, 15-23). Odată cu A. Černyš nivelul de locuire, posibil, a fost uşor
depistarea posibilului segment de cerc [ori semilună, remaniat de apele atmosferice (este cazul să menţionăm,
după termenul utilizat de către M. Cârciumaru (2000, că şantierul a fost plasat pe cel mai înalt punct al
99)], datarea pare a fi verosimilă. Rămânând în cadrul promontoriului) şi de rozătoare. Totuşi, A. Černyš
acestei opinii până la căpătarea unor date mai concrete considera că aici a fost cercetat un veritabil nivel de
pentru datarea staţiunii, atenţionăm că ea reprezintă un locuire mezolitică.
sit mezolitic de perspectivă pentru cercetările viitoare. Planigrafia resturilor de locuire depistate pe
Nu este exclus că sectorul de sud al promontoriului, suprafaţa şantierului este extrem de simplă. Practic,
acoperit mai consistent cu depuneri din holocen, pe toată suprafaţa studiată prin săpături piesele din
posibil, încorporează sectoare cu nivelul de locuire al silex şi puţinele resturi osteologice se plasau uniform.
staţiunii, păstrat „in situ”. Aceste vestigii se dislocau cu precădere la adâncimea
de 0,4-0,7 m de la suprafaţă, în nivelul B al solului
Staţiunea Frumuşica I de tip cernoziom din holocen. Piesele găsite mai sus
După cum am menţionat anterior, staţiunea este şi mai jos sunt considerate ca rezultat al remanierilor
situată la periferia de sud a comunei Frumuşica, nivelului de locuire. Conform datelor lui A. Černyš,
raionul Floreşti, pe malul drept bazal (35-37 m asupra la fiecare careu cu suprafaţa de 1 m.p. reveneau câte
talvegului) al râului Căinari (fig. 1; 4,1). După depistarea 5-10 silexuri. Cercetătorul mai consideră că atunci a
ei în anul 1955 de către V. Marchevici, în 1957 ea a fost fost studiată partea periferică (de est?) a staţiunii, care
studiată de către A. Černyš prin intermediul săpăturilor. era mereu afectată de spălări şi erozii.
Pe teritoriul adiacent au fost trasate sondaje şi un şantier Resturile faunistice depistate în procesul săpăturilor
cu suprafaţa totală de peste 70 m.p. (fig. 4) (Черныш n-au fost special studiate de către specialişti. A. Černyš
1973; idem 1975, 100-106). comunică că ele erau puţin numeroase, conţinând doar

4
Observaţiile de teren, efectuate în anul 2007, ne permit să considerăm că partea centrală a staţiunii era situată spre sud-est
de şantierul lui A. Černyš din 1957, sector în prezent esenţial deteriorat de cariera pentru extragerea calcarului şi alunecările
de teren, cauzate de lucrările din carieră.
Situri mezolitice din valea râului Căinari, Republica Moldova 47

oase de cal şi zimbru puternic fragmentate. Aceste de nuclee, provenite, în principal, din fragmentarea
specii au fost determinate, în special, datorită prezenţei nucleelor de forme cvasiprismatice. Mai elocvent
dinţilor, care, ca regulă, se păstrează mai bine. În 2007, documentează tehnica perfectă lamelară de percuţie
dar şi în anii anteriori de periegheză la staţiune, la nucleele în formă „de creion”. Paralelismul negativelor
suprafaţa terenului au fost depistate multe oase. Însă desprinderilor de pe suprafeţele lor ne demonstrează
legătura lor cu nivelul de locuire mezolitică nu poate fi nu numai înalta tehnică de aşchiere, dar şi faptul că în
demonstrată cu certitudine. procesul debitajului se utilizau mediatoarele (nuclee –
Nu este clar, de asemenea, dacă calul reprezintă fig. 3,1-16).
specie pleistocenară, nici dacă oasele de bovină Din 572 piese determinate drept lame, peste 60%
reprezintă bizonul din pleistocen, ori taurul european sunt fragmentare, fiind prezente inclusiv fragmentele
din holocen. Au mai fost depistate cochilii de moluşte de formă patrulateră regulată şi cele trapezoidale.
Helix şi Unio, legătura cărora cu nivelul de locuire nu Lungimea lamelor variază între 3,5-6,1 cm. Predomină
poate fi cu certitudine demonstrat. lamele de dimensiuni medii şi mici. Majoritatea lor
Colecţia de piese litice din 1957, conform relatărilor au taloane de percuţie punctiforme, fapt care indică
lui A. Černyš, număra 1351 piese din silex şi peste 20 tangenţial utilizarea mediatorului în procesul de
piese din gresie, reprezentând percutoare şi nicovale, percuţie. Aşchiile, de asemenea, sunt de dimensiuni
utilizate în procesul de aşchiere a silexului. Majoritatea medii şi mărunte. Se poate de făcut concluzia că tehnica
pieselor au fost descoperite în timpul cercetărilor prin de debitaj în această industrie este mult mai perfectă
săpături, dar peste 20% din numărul lor total s-au găsit decât în industria staţiunii Bulboci şi poate fi calificată
la suprafaţă5 . ca lamelară, bazată pe nucleele cvasiprismatice şi
Materia primă utilizată în staţiune pentru piramidale. Din unele lame, lamele şi aşchii, prin
confecţionarea uneltelor din piatră este reprezentată în utilizarea diferitor procedee de prelucrare secundară
exclusivitate de silexul de culoare întunecată şi cenuşie. (retuşarea de diferite tipuri, desprinderile burinante,
Aceste varietăţi de silex se întâlnesc în depunerile aşchierea plată, fragmentarea premeditată etc.) au fost
cretaceului din bordul drept al văii râului, în apropierea confecţionate uneltele de muncă, printre care pot fi
staţiunii. Tot din aceste depuneri provin şi galetele din definite piese tipice şi atipice.
gresie. Astfel de materiale litice se surpă din depunerile Tipologia. A doua grupă de piese este constituită
cretaceului de pe locul staţiunii şi în prezent. Piesele din următoarele piese: 66 gratoare de diferite tipuri;
din această colecţie, ca şi cele depistate la suprafaţă 22 lame cu scobituri laterale retuşate; 13 burine de
mai târziu, sunt acoperite cu patină alb-albăstrie ori diverse tipuri; 10 lame cu retuşe laterale. De piese
sunt lipsite de patină. Se întâlnesc piese cu urme de singulare sunt reprezentate străpungătoarele, lamele
arsură. Piesele din silex din colecţie pot fi divizate à bord abbatu, trapezele şi piesele bifaciale. Este
în următoarele două grupe: după formele nucleelor, necesar de menţionat că în colecţie printre lame sunt
tehnica de debitaj şi semifabricate şi deşeuri, – şi peste 20 de fragmente patrulatere ori trapezoidale,
conform tipologiei uneltelor de muncă. care puteau fi utilizate în calitate de aplicaţii pentru
Tehnica de debitaj. În prima grupă sunt incluse 20 uneltele compozite cu mânere din lemn sau os: deci
nuclee de diferite forme şi fragmente din ele cu urme ce puteau înlocui trapezele fără a fi prelucrate secundar
denotă diferite principii de aşchiere, 572 lame, lamele prin retuşare. După cum am menţionat, în calitate de
întregi şi fragmentate, aşchii şi alte deşeuri, provenite procedee de prelucrare secundară se utiliza (aici în
în urma aşchierii şi prelucrării secundare. Grupa a doua ordine descrescândă) – retuşarea abruptă şi semiabruptă
conţine 96 de piese cu prelucrare secundară provenite „în solz” (la confecţionarea gratoarelor, a lamei à
din săpătură şi 33 unelte culese la suprafaţă, inclusiv dos abattu şi a străpungătorului), retuşarea plată de
de către V. Marchevici în anul 1955. Colecţia, deci, ascuţire (la confecţionarea unor gratoare), retuşarea
întruneşte peste 100 piese cu prelucrare secundară, fapt măruntă marginală (la amenajarea lamelor cu retuşe),
care permite o analiză statistică mai veridică a colecţiei. desprinderea burinantă (la confecţionarea burinelor).
Nucleele sunt reprezentate de 6 piese cu un singur talon Printre gratoare, care constituie peste 50% din
de percuţie, 3 nuclee cu taloane de percuţie bipolare, numărul total de piese cu prelucrare secundară,
modelate în plan înclinat, 3 piese cvasidiscoidale, pot fi definite următoarele grupe: arondate – 8;
4 nuclee piramidale (în formă de creion), de bucăţi simple pe capete de lame – 22; simple pe capete de

5
În anul 1975 unul din autorii acestui articol (I. Borziac) a avut ocazia să cerceteze la L’vov, în fondurile Institutului de
Ucrainistică al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei, colecţia de materiale din staţiune, provenite din săpăturile lui A. Černyš.
Datorită marcajului, au fost delimitate piesele provenite din săpătură şi cele din colectările de la suprafaţa terenului.
48 Ilie Borziac, Vitalie Burlacu, Ion Vartic

Fig. 3. Staţiunea Bulboci. Piese din silex. 1-16 – gratoare (colecţia din 1971).
Situri mezolitice din valea râului Căinari, Republica Moldova 49

Fig. 4. Staţiunea Bulboci. 1-19 - piese din silex din colecţia anului 1971 (descrierea – în text).
50 Ilie Borziac, Vitalie Burlacu, Ion Vartic

aşchii – 9; laterale – 18; unghiforme – 5; fragmentate trapeze – 2; lame retuşate şi cu scobituri retuşate – 11;
– 2; atipice – 2 piese. În calitate de semifabricate mai străpungătoare – 1; lame cu retuşe dorsale bilaterale – 1.
frecvent se utilizau aşchiile masive de mărimi medii Gratoarele sunt reprezentate de: simple din lame –
şi mărunte. În general, gratoarele sunt de proporţii 3, simple din aşchii – 7, unghiforme – 2, laterale din
reduse. Predominarea grupei cumulative ale celor aşchii – 6, laterale duble – 2 piese (fig. 8,4-5.8.12.19.21-
laterale, arondate, unghiforme redă complexului de 24.26.29).
gratoare un evident caracter nu numai mezolitic, dar Burinele (fig. 8,13-15) sunt atribuite celor modelate
şi microlitic (gratoare – fig. 6,17-36). Numeroase pe troncatură retuşată oblică. Două dintre ele pot fi
sunt lamele cu scobituri laterale retuşate (fig. 6,39-45. considerate microburine.
47-48), precum şi lamele cu retuşe mărunte marginale Trapezele (fig. 8,16-17) sunt confecţionate din
(fig. 6,49-50,58,64-65). Primele dintre ele, posibil, fragmente de lame, după forme fiind diferite. Primul
se utilizau în calitate de răzuitoare, cele din grupa a este asemănător trapezului din colecţia descrisă anterior.
doua – ca instrumente pentru tăiat. A doua piesă reprezintă o formă puternic asimetrică cu
Printre burine sunt laterale pe troncatură retuşată – 4; o latură retuşată abrupt mai lungă şi alta mai scurtă.
pe spărtură de semifabricate – 4 şi de unghi – 5 Printre lamele retuşate sunt prezente piese relativ
piese. 9 dintre ele pot fi considerate ca microburine, mari (fig. 8,17.19.24.26-27), amenajate pe laturi cu
particularitate care accentuează caracterul microlitic al retuşe neregulate semiabrupte. Lama cu retuşe dorsale
complexului de unelte de la această staţiune (burine – bilaterale (fig. 8,18) după mărime şi modalitatea
fig. 6,51-57,59-61,63). de prelucrare secundară nu poate fi calificată drept
Trapezul este mărunt şi, practic, simetric (fig. 6,46). „aplicaţie de tip Kukrek”, deoarece retuşarea este
Vârful bifacial, de formă triunghiulară, posibil, reprezintă semiabruptă, iar piesa – relativ mare pentru a fi
partea distală a unui vârf de lance (fig. 6,62). Lamela cu comparată cu aplicaţiile de tipul amintit.
un capăt retuşat mărunt oblic (fig. 6,37) şi lamela a dos Colecţia din 2007. A fost adunată la suprafaţă de către
abbatu (fig. 6,38) sunt reprezentate de fragmente. I. Borziac, V. Burlacu şi I. Vartic. Ea conţine 238 piese
Peste 20 de piese din galete de gresie sunt calificate din silex şi un percutor din gresie. Majoritatea pieselor
de către A. Černyš drept „frecătoare”, dar, după cum au fost găsite în partea de sud a sitului, cea de nord fiind
am menţionat anterior, ele puteau fi utilizate şi în în prezent ocupată de o benzinărie şi teritoriul ei adiacent
calitate de nicovale şi percutoare, folosite la procesele (fig. 5A, triunghi). Staţiunea este traversată de şoseaua
de aşchiere a silexului. Floreşti – Zguriţa, care având o lăţime de peste 12 m,
Colecţia din 1975 a fost adunată de către I. Borziac. ocupă o parte considerabilă din staţiune. Observaţiile
În total numără 661 piese din silex şi 5 piese de gresie. din 2007 ne permit să considerăm, după cum am mai
Dintre ele 8 piese au fost depistate în sondaje şi restul – menţionat, că partea de sud-est a staţiunii este esenţial
culese la suprafaţa terenului. În calitate de materie deteriorată de carieră şi alunecări de teren, astfel că aria
primă figurează silexul negru şi cenuşiu de provenienţă de cercetare a staţiunii mereu se micşorează.
locală, parţial, în diferită măsură, patinizat. Revenind la colecţia de piese litice, menţionăm că
De 2 piese sunt reprezentate prenucleele, care ea este constituită din aceleaşi silexuri de provenienţă
prezintă bolovani din silex cu cate 1-2 spărturi primare locală despre care am scris mai sus. În calitate de
pe suprafeţe. materie primă au fost utilizate varietăţi de silex de
Nucleele, în număr de 12 piese, sunt reprezentate culoare întunecată şi cenuşie, adesea purtând patină
de forme cvasiprismatice. Printre ele 5 unitalonare, 2 albă şi alb-albăstrie.
bipolare şi 5 pluritalonare (nuclee – fig. 7,1-7). Piesele Nucleele sunt reprezentate de 3 piese întregi şi de
sunt de mărimi medii (5-6 cm în înălţime) şi serveau trei fragmente. Primul nucleu (fig. 9,6) este de formă
mai mult pentru obţinerea lamelor şi lamelelor, decât a prismatică aplatizată, cu talonul de percuţie preparat
aşchiilor. Dintre 13 bucăţi de nuclee se deosebesc cele prin retuşare. De pe el se desprindeau lame şi lamele.
desprinse din nucleele prismatice şi cvasiprismatice. Alte două nuclee sunt de formă cvasiprismatică cu câte
Doar un fragment aparţinea unui nucleu piramidal, 3 taloane de percuţie. De pe ele se aşchiau la momentul
în formă de creion. Lamele, lamelele, aşchiile sunt abandonării lame scurte şi aşchii.
similare celor depistate la staţiune anterior. Lamele, ca şi cele din colecţiile descrise anterior,
Examinând materialul din colecţie, în tehnica de sunt de dimensiuni medii şi mici (3-5 cm în lungime).
percuţie nu se observă careva noi particularităţi. De asemenea multe dintre ele sunt fragmentate. Printre
Uneltele de muncă (piesele cu prelucrare secundară) lamele sunt şi piese micro, care puteau fi obţinute şi în
sunt reprezentate de următoarele grupe de piese şi cadrul operaţiilor de prelucrare secundară.
instrumente singulare: gratoare – 20; burine – 3; Uneltele de muncă sunt în număr de 23. Cantitativ
Situri mezolitice din valea râului Căinari, Republica Moldova 51

predomină, ca şi în colecţiile anterioare, gratoarele – de creion”. Colecţiile iniţiale, constituite, în principal,


14 piese. Printre ele mai numeroase sunt cele laterale dintr-o cantitate redusă de aşchii, lame şi fragmente din
din aşchii – 7 piese. Mai sunt prezente 3 simple din ele, au permis autorilor indicaţi să presupună prezenţa
aşchii, 3 simple din lame şi unul dublu, care, de fapt, în aceste puncte a unor staţiuni mezolitice.
reprezintă unica piesă de acest tip din staţiune. Un În anul 2007 aceste puncte au fost din nou vizitate
gratoar lateral printr-o desprindere burinantă verticală de noi. Pe terasa a doua a malului stâng al râuleţului
este prefăcut în burin pe troncatură retuşată convexă Căinari (fig. 5,4-5), posibil, în spaţiul indicat de autorii
(fig. 9,5) (gratoarele din colecţie – fig. 9,2-5.7-12.15- citaţi, între şoseaua Floreşti-Zguriţa şi o vâlcea ce cade
17.19). Aceste instrumente sunt cele mai frecvente dinspre sud în r. Căinari, pe o suprafaţă de circa 120×50
piese tipice nu numai la staţiune, dar şi la toate celelalte m (de la est la vest), a fost culeasă la suprafaţă o colecţie
situri din epoca mezolitică din spaţiul Carpato-Nistrean de silexuri, ce conţine peste 70 piese, asemănătoare
(Коваленко 1990; Covalenco, Chetraru 1999; Borziac celor colectate în staţiunea Frumuşica 6. Deci, pe acest
2003; Păunescu 1998; idem 1999). loc a fost confirmată prezenţa unei staţiuni mezolitice.
Burinele sunt mult mai rare. In această colecţie, în afară Dezgolirile depunerilor geologice din ruptura malului
de cel expus, mai poate fi, fără o certitudine indiscutabilă abrupt al râului ne indică aceeaşi stratigrafie, ca şi la
însă, determinat încă un burin, care poate fi considerat ca staţiunea Frumuşica I. Câteva piese din silex au fost
tip, modelat pe spărtura unei aşchii (fig. 9,13). Lama cu depistate de noi în nivelul B al solului de tip cernoziom,
capătul retuşat oblic (fig. 9,14), fragmentul de lamă à care atinge pe acest loc, in mediu, circa 0,5-0,7 m.
bord abattu (fig. 9,1), lamele cu scobituri laterale retuşate Suprafaţa relativ plană a terenului nu a contribuit la
sunt, dacă nu prea frecvente în complexele mezolitice spălări intense şi, posibil, nivelul ei de locuire s-a păstrat
apoi, indiscutabil, obişnuite. Este bizară lama bilateral mai bine decât la staţiunea Frumuşica I. Rarele piese
retuşată din partea dorsală. Capătul distal al ei, din partea din silex se întâlnesc pe toată sprafaţa indicată şi noi
ventrală, este uşor rotunjit şi disecat orizontal. Capătul considerăm că aici nu sunt două, ci o singură staţiune
proximal este disecat bilateral prin desprinderi oblice, mezolitică, pentru care păstrăm denumirea Trifăneşti I.
iar cel distal este fracturat orizontal. Nu este exclus că Colecţia anterioară, culeasă în „ambele puncte”, numără
dacă prelucrarea secundară nu este hazardată, atunci 22 piese, printre care un nucleu, un gratoar arondat şi
piesa reprezintă un tip specific pentru acest complex, aşchii. În colecţia noastră sunt trei nuclee cvasiprismatice,
destinaţia căruia ca unealtă de muncă este neclară. O 3 bucăţi de nuclee de aceleaşi forme, 22 lame şi lamele,
piesă cu retuşe dorsale bilaterale asemănătoare a fost aşchii şi 11 piese cu prelucrare secundară. Nucleele,
observată în colecţia din 1975 (fig. 8,1). lamele şi deşeurile, provenite în urma aşchierii, sunt
Piesele cu scobituri retuşate (din lamă şi din aşchie – asemănătoare cu cele de la staţiunea Frumuşica.
fig. 9,22-23) au encoşe largi, modelate prin retuşe Numărul lor, relativ redus, nu permite nici o analiză
mărunte semiabrupte. mai detaliată, nici trasarea unor concluzii concrete,
Percutorul (fig. 9,24) din gresie are configuraţie referitoare la tehnica şi procedeele de debitaj. Putem
ovală, uşor aplatizată. Capetele poartă deteriorări, confirma prezenţa în acest loc a unui sit mezolitic.
parvenite, posibil, în urma utilizării piesei în procesele Printre uneltele finite sunt 4 gratoare, 1 burin, 1
de debitaj ori prelucrare secundară a silexului. „segment de cerc” atipic, două lame cu scobituri laterale
adiacente, lame cu retuşe marginale mărunte (fig. 10).
Staţiunea Trifăneşti I Gratoarele sunt reprezentate de două piese simple
În Repertoriul staţiunilor paleolitice şi mezolitice din din lame (una cu retuşe laterale, alta – fără retuşe),
zona Nistrului (Черныш 1973), precum şi în Repertoriul de un gratoar lateral din aşchie şi de altul dintr-o
siturilor paleoliticului şi mezoliticului din Republica aşchie masivă, posibil, modelată cu peduncul pentru
Moldova (Кетрару 1973) sunt indicate două puncte înmănuşare în mâner (fig. 10,9). Burinul este de
care au furnizat piese litice cu caracter mezolitic, situate dimensiuni modeste şi se atribuie celor laterale pe
la sud de satul Trifăneşti, raionul Floreşti, din care în troncatură retuşată (fig. 10,6).
1955 V. Marchevici a colectat „piese litice de factură Segmentul de cerc (fig. 10,1) este confecţionat din
mezolitică, printre care gratoare simple, unghiforme şi lamă, are un capăt uşor fracturat, latura de sus încovoiată
arondate, burine, nuclee prismatice, inclusiv şi în formă şi retuşată cu retuşe semiabrupte. Dacă piesa poate fi

6
Sursele de silex ca materie primă, indicate pentru staţiunea Frumuşica I, sunt la egală depărtare şi de staţiunea Trifăneşti, şi
nu este exclus că ele serveau ca loc de obţinere a materiei prime pentru confecţionarea uneltelor şi pentru locuitorii de aici.
52 Ilie Borziac, Vitalie Burlacu, Ion Vartic

acceptată ca aplicaţie de tip zis „segment de cerc”, atunci şi 6 puncte, care au furnizat materiale litice atribuite
doar convenţional. Oricum, prezenţa acestei piese încă mezoliticului. Acum, se cunosc 3 staţiuni şi 4 puncte.
nu poate fi considerată ca indicator al vârstei sitului7. La 2 puncte sunt necesare cercetări noi de teren pentru
Astfel, la Trifăneşti a fost depistată o colecţie modestă identificarea lor, iar alte două, probabil, pot fi omise
de silexuri de factură mezolitică. Observaţiile de teren din repertoriul siturilor mezolitice din Rep. Moldova.
efectuate în 2007 ne permit să presupunem că staţiunea Toate 3 staţiuni necesită cercetări sistematice prin
poate fi cu perspectivă pentru studiile viitoare. săpături.
N. Chetraru (1969, 28; idem 1973, 149) menţionează Anterior, materialele staţiunii mezolitice Bulboci
două puncte, care au furnizat într-un caz „câteva erau considerate ca unele dintre cele mai timpurii
fragmente de lame şi 13 aşchii acoperite cu patină din Moldova. Tehnica de aşchiere din cadrul acestei
albă”(Alexăndreuca III – Кетрару 1969, 28) şi „22 industrii este încă relativ arhaică, iar în inventar doar
piese mărunte, fragmente din ele şi aşchii de factură un segment de cerc şi câteva gratoare laterale denotă
mezolitică” (Alexăndreuca IV – Кетрару 1973, 149), „esenţa” ei mezolitică (Борзияк 2003; Covalenco,
în al doilea caz, care sunt indicate ca aflându-se „pe Chetraru 1999). Această „situaţie” tipologică este
malul stâng la cotitura râului Căinari, între satele caracteristică şi pentru complexele incluse de
Alexăndreuca şi Sevirova”. Ambele au fost depistate A. Černyš în prima „treaptă” cronologică de evoluţie
de către V. Marchevici, odată cu staţiunea Frumuşica I a mezoliticului din bazinul Nistrului (Черныш 1973;
şi aşezarea precucuteniană Alexăndreuca I (Ковален- idem 1975), iar de I. Borziac şi V. Chirica în cadrul
ко, Бодян 2006, 198). În anul 2007, în malul stâng al industriilor epipaleolitice din spaţiul cuprins între
râului, la cotitura amintită, unde în valea Căinarului Carpaţii Orientali şi Nistru (Borziac, Chirica 2006)8.
cade dinspre est o vale cu pantele semiabrupte, a În complexele siturilor incluse de A. Černyš în
fost depistată o aşezare cucuteniană (fig. 5A,3). această grupă, în faună este prezent renul. Amintim
Pe promontoriul din partea dreaptă a văii amintite, că şi în staţiunea Bulboci s-au depistat oase de ren.
afectat de o carieră pentru extragerea argilei, materiale Posibil, staţiunea Bulboci de asemenea are o vârstă
arheologice nu au fost depistate. epipaleolitică. Dar, pentru confirmarea ori infirmarea
Considerăm că este necesar ca punctele Alexăndreuca acestei presupuneri este necesar de căpătat noi date
III şi IV să fie omise din repertoriul siturilor mezolitice. referitoare la timpul de existenţă a staţiunii. Pentru
Consemnăm în acest context, că tot în acest an, pe un obţinerea acestor date sunt necesare noi cercetări de
promontoriu ce cade domol spre cotitura râului dintre teren, inclusiv, căpătarea datelor radiometrice exacte.
satele Trifăneşti şi cătunul situat mai în amonte pe valea Am menţionat că la această staţiune astfel de cercetări
râului de comuna Sevirova, pe malul stâng al râului, pot fi efectuate pe sectorul ei de sud.
pe o suprafaţă de circa 150×200 m a fost depistată o Complexul staţiunii Frumuşica I, în opinia lui
mare aşezare pluristratigrafică [Sântana de Mureş- A. Černyš, încheia etapa de evoluţie a mezoliticului
Černjachov (predominant), Cucuteni-Tripolie şi epoca din zona Nistrului Mijlociu (Черныш 1975, 103).
bronzului(?)] (fig. 5A,6). V. Marchevici considera că materialele staţiunilor
A. Černyš (1969; idem 1973) şi N. Chetraru (1973, 149) treptei a 4-a evolutive a mezoliticului din valea
menţionează două puncte cu materiale mezolitice, situate Nistrului, inclusiv a staţiunii Frumuşica, definită de către
în apropierea comunei Gura-Căinarului, dar în publicaţii A. Černyš, pot fi considerate ca bază genetică pentru
nu sunt indicate nici coordonatele lor geografice, necesare „neoliticul aceramic” din staţiunile de lângă Soroca
pentru identificare, nici materialele depistate. În 1975 (Маркевич 1968, 128). Ulterior, această cronologie a
I. Borziac a încercat să identifice punctele amintite, însă materialelor staţiunii Frumuşica I a fost acceptată, cu
n-a reuşit, astfel impunându-se noi cercetări de teren. unele rezerve, şi de către N. Chetraru9 (1974, 15) şi I.
Borziac (1994, 28-29). La această opinie a aderat şi S.
Discuţie şi unele concluzii Covalenco, dar menţiona, că cele „10 criterii” de definire
Astfel, în valea râului Căinari, într-o zonă relativ a industriilor mezolitice din valea Nistrului, trasate de
restrânsă, până în anul 2007 erau cunoscute 2 staţiuni către A. Černyš (Черныш 1973, 73), în mare măsură

7
O piesă similară a fost depistată în 1987 la staţiunea Bulboci, despre care am scris anterior.
8
Spre deosebire de alţi cercetători (de exemplu, L. Zalizneac 1998, 127), noi considerăm că epipaleoliticul reprezintă etapele
finale ale paleoliticului superior, care au evoluţionat în timpul transformărilor esenţiale ale landşaftului, climei, florei şi
faunei, ce au avut loc la etapa de tranziţie de la pleistocen la holocen, iar mezoliticul reprezintă continuarea evoluţiei epocii
vechi a pietrei în holocen, până la infiltrarea în zonă a primelor comunităţi neolitice.
9
N. Chetraru n-a acceptat existenţa neoliticului „aceramic” din staţiunile bugo-nistrene de lângă Soroca, considerând
materialele „neoliticului aceramic” evidenţiat de către V. Marchevici ca aparţinând mezoliticului (Кетрару 1973).
Situri mezolitice din valea râului Căinari, Republica Moldova 53

Fig. 5. A – planul schematic al amplasării staţiunilor mezolitice Frumuşica I şi Trifăneşti I şi al altor situri arheologice din
valea r. Căinari, cercetate prin periegheze în anul 2007: 1- Frumuşica I; 2- aşezarea precucuteniană Alexăndreuca I; 3- aşezarea
cucuteniană Alexantreuca II; 4-5- punctele Trifăneşti 1 şi II, unite de către noi în staţiunea mezolitică Trifăneşti I; 6- aşezarea
pluristratigrafică Trifăneşti II. B – desenul stratigrafic schematic cumulativ al depunerilor de pe locul amplasării staţiunii Fru-
muşica I (descrierea nivelelor litologice – în text). C – planul schematic al amplasării şantierului şi sondagelor din staţiunea
Frumuşica I (după A. Černyš, 1975).
54 Ilie Borziac, Vitalie Burlacu, Ion Vartic

Fig. 6. Frumuşica I. Colecţia din 1957. 1-64 – piese din silex, descrierea – în text (după A. Černyš, 1975).
Situri mezolitice din valea râului Căinari, Republica Moldova 55

Fig. 7. Frumuşica I. Colecţia din anul 1975. 1-7 – nuclee.

sunt caracteristice şi pentru staţiunile etapei finale de 2005, 507-523), studiată şi pe larg publicată de către
evoluţie a paleoliticului superior din zona amintită – V. Stanko (Станко 1982), se poate de constatat că
Raşcov VII şi Bol’šaja Akkarža (Коваленко 1990, 18- staţiunea Frumuşica I nu poate fi considerată drept una
19). Noi vom completa că aceste criterii, practic, sunt dintre cele mai târzii staţiuni din cadrul mezoliticului din
valabile pentru majoritatea staţiunilor paleoliticului zonă. Având în vedere raritatea relativă a pieselor de tip
final şi epipaleoliticului din zona cuprinsă între Nistru trapez din inventarul ei, lipsa gratoarelor unghiforme
şi Carpaţii Orientali (Borziac, Chirica 2006, 24-28). mărunte şi unele particularităţi ale tehnicii de percuţie,
La etapa actuală de cercetare, după publicarea noi considerăm că face parte dintre cele mai timpurii
integrală şi revizuirea culturală şi cronologică a staţiuni din cadrul culturii mezolitice Grebenniki (Ко-
materialelor staţiunii Beloles’e, a altor staţiuni, atribuite робкова 1957; Григорьева 1960; Станко 1982), în
paleoliticului final din zona Nord-Pontică efectuată de care fără îndoială poate fi încadrată. Din contră, în
către I. Sapožnikov (Сапожников 2003), cercetarea viziunea noastră, materialele ei marchează primele
prin săpături şi publicarea staţiunii mezolitice tardive apariţii în zona Carpato-Nistreană a comunităţilor
Sărăteni I (Covalenco, Chetraru 1996, 85-107), unele mezolitice veritabile, care au evoluat în holocen10.
clarificări (încă preliminare) referitoare la planigrafia Materialele staţiunii Erbiceni, nivelului mezolitic de la
staţiunii mezolitice Mirnoe (Демиденко, Нужный staţiunea Ripiceni Izvor (Păunescu 1999), altor staţiuni

10
Conform datelor geologului I. Ivanova, începutul acumulării depunerilor din holocen în bazinul Nistrului Mijlociu a avut loc
cu circa 8.500-8.000 ani BP (Иванова 1961), fapt care nu contrariază încadrarea noastră.
56 Ilie Borziac, Vitalie Burlacu, Ion Vartic

Fig. 8. Frumuşica I. Colecţia din anul 1975. 1-29 – piese din silex, descrierea – în text.
Situri mezolitice din valea râului Căinari, Republica Moldova 57

Fig. 9. Frumuşica I. Colecţia din anul 2007. 1-23 – piese din silex; 24 – percutor din gresie. Descrierea – în text.
58 Ilie Borziac, Vitalie Burlacu, Ion Vartic

de tip Grebenniki din zonă, şi în final, posibil, cele de (Бибиков, Станко, Коен 1994), nici cultura Kukrek
la Sărăteni reprezintă etape evolutive mai târzii ale nu are origini din stepele Nord-Pontice11. Dar aceste
acestei culturi. La cultura Grebenniki, în opinia noastră, presupuneri şi opinii referitoare la originea şi evoluţia
se referă şi materialele staţiunii Badragii Vechi. Cele 4 culturilor veritabile mezolitice din zona Nord-Pontică
aplicaţii pentru uneltele compozite, determinate de către necesită o demonstrare suplimentară, aparte, moment
N. Chetraru şi S. Covalenco în calitate de „segmente de care nu ţine de obiectivul prezentei lucrări. Posibil,
tip Kukrek”, desigur ridică unele probleme, referitoare cele relatate mai sus se referă şi la materialele staţiunii
la interferenţele culturale între culturile Grebenniki Trifăneşti I, care a furnizat prea puţine materiale pentru
şi Kukrek, dar ele acum rămân în afara abordării o încadrare mai sigură.
noastre. De asemenea, noi considerăm că mezoliticul Mai complicată este situaţia cu determinarea
de tip Grebenniki, inclusiv şi cel depistat în staţiunea apartenenţei culturale a industriei staţiunii Bulboci.
Frumuşica I, nu are o provenienţă locală cum se
După cum am menţionat, în staţiune, ca şi la Trifăneşti I,
considera anterior (Черныш 1973; idem 1975; Стан-
a fost depistat un segment de cerc atipic. Segmentele
ко 1982). Probabil, comunităţile ce posedau industrii
de cerc, în opinia unor cercetători, în cadrul staţiunilor
mezolitice de tip Kukrek au pătruns în zona stepelor
mezolitice din Europa de Est sunt caracteristice
Nord-Pontice, inclusiv în spaţiul Carpato-Nistrean
dinspre sud, din zona sud-estică a Europei Centrale, pentru complexele timpurii ale acestei epoci (Формо-
unde anterior, posibil, ori că s-au format, având geneza зов 1970; idem 1973). În opinia noastră, materialele
în industriile de tip Clisura (Kozlowski 1977, 473-481), acestei staţiuni reflectă pătrunderea în zonă a unui grup
ori au pătruns deja constituite din Orientul Apropiat. Nu de vânători din epipaleolitic, tot aşa ca şi materialele
este exclus că în mişcarea spre nord-vest clisurianul a de la Taxobeni şi Harasca, unde de asemenea au fost
generat industriile de tip Clemente şi Cuina Turcului, în depistate astfel de piese (Borziac 1982). Aceasta nu se
continuare – a celor de tipul Schela Cladovei (Boroneanţ referă la siturile culturii aurignaciene Prut, în industriile
2000), iar spre est, la finalul epocii vechi a pietrei, a cărora au fost depistate segmente de cerc (Borziac,
generat cultura Grebenniki. În opinia unor cercetători Chirica, Văleanu 2006).

Fig. 10. Trifăneşti I. 1-17 – piese din silex. Descrierea – în text (desenele din articol – de I. Borziac).
11
În această publicaţie V. Stanko cedează poziţiile anterioare, referitoare la geneza culturilor mezolitice Grebenniki şi Kukrek.
Dar această revizie a opiniilor, expuse anterior singular (Станко 1977), este caracteristică pentru poziţiile, expuse de unii
autori, fără specificare, în monografiile ori articolele colective.
Situri mezolitice din valea râului Căinari, Republica Moldova 59

Bibliografie
Boroneanţ 2000: V. Boroneanţ, Paleolithique superiéur et epipaléolithique dans la zone de Portes de Fier (Bucureşti 2000).
Borziac 1994: I. Borziac, Paleoliticul şi mezoliticul în spaţiul dintre Nistru şi Prut (Republica Moldova). TD XV, 1-2, 1994,
19–39.
Borziac 1996: I. Borziac, Începuturile istoriei Moldovei (Chişinău 1996).
Borziac, Chirica 2006: I. Borziac, V. Chirica, Consideraţii referitoare la evoluţia paleoliticului final şi epipaleoliticului în
spaţiul dintre Nistru şi Carpaţii Orientali (aspecte paleoecologice şi tehnico-tipologice). Revista Arheologică, SN, vol. II, nr.
1-2 (Chişinău 2006), 5–35.
Borziac, Burlacu 2007: I. Borziac, V. Burlacu, Episodul sviderian în epipaleoliticul Carpato-Nistrean. Tyragetia, SN, vol. I
[XVI], nr. 1 (Chişinău 2007), 147–160.
Borziac, Chirica, Văleanu 2006: I. Borziac, V. Chirica, M-C. Văleanu, Culture et sociétés pendant le Paléolithique supérieur
a travers l’éspace Carpato-Dnestreen (Chişinău 2006).
Brudiu 1974: M. Brudiu, Paleoliticul şi epipaleoliticul din Moldova (Bucureşti 1974).
Chetraru, Covalenco 1999: N. Chetraru, S. Covalenco, Badragii Vechi – complex mezolitic de tip Kukrek din regiunea
Prutului de Mijloc. Tyragetia VIII (Chişinău 1999), 23–28.
Cârciumaru 2000: M. Cârciumaru, Tehnologia şi tipologia preistorică (Târgovişte 2000).
Covalenco, Chetraru 1996: S. Covalenco, N. Chetraru, Aşezarea mezolitică de la Sărăteni. Tyragetia III (Chişinău 1996),
85–106.
Covalenco, Chetraru 1999: S.Covalenco, N. Chetraru, Bazele tipologice de individualizare a complexelor mezolitice din
Moldova. Tyragetia VIII (Chişinău 1999), 15–22.
Kozlowski 1977: J. Kozlowski, La fin des temps glaciares dans la Bassin du Danube Moyen et Inferieur. Colloque Internaţional
du CNRS (Bordeaux 1977), 473–481.
Păunescu 1998: A. Păunescu, Paleoliticul şi mezoliticul din Moldova cuprins între Carpaţi şi Siret (Bucureşti 1998).
Păunescu 1999: A. Păunescu, Paleoliticul şi mezoliticul din Moldova cuprins între Siret şi Prut (Bucureşti 1999).
Бибиков, Станко, Коен 1994: С.Н. Бибиков, В.Н. Станко, В.Ю. Коен, Финальный палеолит и мезолит Горного Крыма
(Одесса 1994).
Борзияк 1974: И.А. Борзияк, Мезолитическая стоянка Болбочи в бассейне р. Реут. В сб.: АИМ в 1973 гг. (Кишинëв
1974), 31–40.
Борзияк 1982: И.А. Борзияк, Новые мезолитические стоянки на левобережье Прута. В сб.: АИМ в 1977-1978 гг.
(Кишинëв 1982), 86–92.
Борзияк 2001: И.А. Борзияк, Мезолит Молдовы. Общий обзор. В сб.: ДСПК, вып. IX (Запорожье 2001), 73–86.
Верина 1957: В.Н. Верина, Геоморфологический обзор бассейна реки Реут. В сб.: Учëные записки Тираспольского
Пединститута, вып. 4 (Кишинëв 1957), 25–55.
Григорьева 1960: Г.В. Григорьева, Новые данные о тарденуазской стоянки Гребенники в Нижнем Приднестровье. В
сб.: ЗОАО, т. 1 (Одесса 1960), 24–29.
Давид 1980: А.И. Давид, Териофауна плейстоцена Молдавии (Кишинëв 1980).
Демиденко, Нужный 2005: Ю.Э. Демиденко, Д.Ю. Нужный, Проблема верхнего палеолита Северного Причерномо-
рья и книга И.В. Сапожникова «Большая Аккаржа. Хозяйство и культура позднего палеолита степей Украины». Stratum
рlus 1, 2005, 507–524.
Залiзняк 1998: Л.Л. Залiзняк, Предiстория Украинi, X-V тiс. до н.е. (Киев 1998), 86–90, 138–140.
Иванова 1961: И.К. Иванова, Геология и фауна палеолита и неолита на Днестре. В сб.: Доклады советских геологов
к VI Конгрессу INQUA (Москва 1961), 167–169.
Кетрару 1963: Н.А. Кетрару, Первоначальное заселение человеком долины р. Реут. В сб.: Труды III конференции
молодых ученых Молдавии (Кишинëв 1963), 16.
Кетрару 1969: Н.А. Кетрару, Палеолитические и мезолитические местонахождения в бассейне р. Реут. В сб.: Антро-
поген Молдавии (Кишинëв 1969), 24–83.
Кетрару 1973: Н.А. Кетрару, Памятники эпох палеолита и мезолита. АКМ, вып. 1 (Кишинëв 1973), 143–159.
Кетрару 1974: Н.А. Кетрару, Памятники эпох палеолита и мезолита Молдавии. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук
(Ленинград 1974).
Коваленко 1990: С.И. Коваленко, Мезолитические памятники Северной Молдавии. В сб.: В.А. Дергачëв (отв.ред.),
Археологические исследования молодых учëных Молдавии (Кишинëв 1990), 9–25.
Коваленко, Бодян 2006: С.И. Коваленко, С.Д. Бодян, Кремнëвый инвентарь раннетрипольского поселения Алексан-
дровка I. Revista Arheologică, SN, vol. II, nr. 1-2 (Chişinău 2006), 198–213.
Коробкова 1957: Г.Ф. Коробкова, Тарденуазская стоянка Гребенники в Нижнем Поднестровье. КСИИМК 67, 1957,
59–62.
60 Ilie Borziac, Vitalie Burlacu, Ion Vartic

Сапожников 2003: И.В. Сапожников, Большая Аккаржа. Хозяйство и культура позднего палеолита cтепной Украины
(Киев 2003).
Станко 1977: В.Н. Станко, Основные особенности и хронология памятников мезолита Северного Причерноморья.
КСИА 151, 1977, 49–53.
Станко 1982: В.Н. Станко, Мирное. Проблема мезолита степей Северного Причерноморья (Киев 1982).
Станко 1986: В.Н. Станко, К проблеме сложения гребениковской культуры. В сб.: Исследования по археологии
Северо-Западного Причерноморья (Киев 1986), 13–26.
Телегин 1966: Д.Я. Телегин, Мезолит Левобережной Украины и его место в сложении днепровско-донецкой культу-
ры. МИА 126, 1966, 99–107.
Формозов 1970: А.А. Формозов, Периодизация мезолитических стоянок Европейской части СССР. СА 2, 1970, 168–
174.
Формозов 1973: А.А. Формозов, Распространение сегментов и трапеций в каменном веке Европейской части СССР.
СА 1, 1973, 235–239.
Черныш 1959: А.П. Черныш, Поздний палеолит Среднего Приднестровья. ТКИЧП, вып. XV (Москва 1959).
Черныш 1973: А.П. Черныш, Палеолит и мезолит Приднестровья. Карты и каталог местонахождений (Москва
1973).
Чернiш 1975: О.П. Чернiш, Стародавне населення Поднiстровья в добу мезолиту (Киïв 1975).

Ilie Borziac, doctor în istorie, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, str. Vlaicu-Pârcălab, 52,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova; e-mail: paleostard @ mail.ru
Vitalie Burlacu, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, bd. Ştefan cel Mare, 1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova.
Ion Vartic, student, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie şi Filosofie, str. A. Mateevici 60,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova.
COMPLEXE FUNERARE TUMULARE DIN ZONA PRUTULUI INFERIOR

Serghei AGULNICOV, Ion URSU, Chişinău

În anii 1990-1991, IAIV al AŞM a organizat expediţia arheologică de salvare a monumentelor din zona de construcţii în
raionul Cahul. Au fost investigaţi 17 tumuli datînd din diferite epoci. În articolul de faţă sînt publicate rezultatele cercetării a
trei tumuli din preajma satului Vadul lui Isac şi un tumul din apropierea comunei Manta. În movile au fost descoperite 24 de
morminte, dintre care cele mai timpurii aparţin culturii Jamnaja, purtătorii căreia au înălţat movilele de la Vadul lui Isac (nr.
1-3). Tumulul 3 de la Manta a fost ridicat deasupra unui mormînt din cultura Mnogovalikovaja. În toţi tumulii au fost efectuate
înmormîntări secundare ce aparţin sarmaţilor şi nomazilor din secolele X-XIV.

Курганные погребальные комплексы на Нижнем Пруте. В 1990-1991 гг. Кагульская новостроечная археологическая
экспедиция ИАДИ АНМ проводила спасательные археологические раскопки в зоне строительства Кагульской
оросительной системы. В результате раскопок было исследовано 17 курганов различных культурно-исторических
эпох. В данной статье публикуются материалы раскопок трёх курганов у с. Вадул луй Исак и одного кургана у с.
Манта, в которых выявлено 24 захоронения. Наиболее ранними являлись погребения ямной культуры, с которыми
было связано сооружение трёх курганов у с. Вадул луй Исак (№ 1-3). Курган 3 у с. Манта был сооружён носителями
культуры многоваликовой керамики. Впускными в насыпи являлись сарматские погребения в курганах у с. Вадул луй
Исак. Во всех четырёх курганах имелись впускные средневековые захоронения кочевников, датирующиеся X-XIV вв.

Funeral tumulus complexes from the Lower Prut Area. The Archaeological Institute of the Academy of Sciences of Moldova
has organized the rescue archaeological excavations in the Cahul irrigation system during the field seasons 1990-1991.
Seventeen tumuli belonging to various cultural-historical epochs were discovered and explored during the field research. The
present paper contains description of three tumuli from the outskirts of Vadul Lui Isaac village and another tumulus near Manta
village that contained altogether twenty four burials. The most ancient burials of tumuli near Vadul Lui Isaac belong to the
Pit-grave Culture. The tumulus 3 near Manta was crected by the Mnogovalicovaia ceramics culture bearers. The tumuli near
Vadul Lui Isaac contained also secondary Sarmatian burials. The secondary burials of Medieval nomades were unearthed from
all of the studied tumuli.

Key words: North-West Pontus, Lower Prut Basin, Bronze Age, burials, Pit-grave Culture, Mnogovalicovaia ceramics cultur,
Sarmatians cultur, medieval nomades

Expediţiile arheologice de salvare de la începutul Agulnicov 1998, 259-260), aceştia fiind ridicaţi în
anilor ‘90 ai secolului trecut, organizate de IAIV al perioada scitică; tumulul 1 conţinea două morminte
AŞM în zona Prutului Inferior, mărginită la est de rîu- aparţinînd culturii scitice; în tumulul 2 se afla doar
leţul Cahul, au avut ca rezultat identificarea a peste 30 mormîntul de bază, iar tumulul 3, pe lîngă mormîntul
de tumuli. Prin săpături sistematice au fost investiga- scitic principal, conţinea şi un mormînt secundar din
te 17 movile, situate pe teritoriul localităţilor Manta, perioada evului mediu timpuriu.
Crihana Veche, Vadul lui Isac şi Găvănoasa. În acest Grupul format din trei movile, de la Vadul lui Isac,
articol sînt prezentate rezultatele cercetării tumulilor era situat la 4 km E de localitate şi la 2,5 km V de
din apropierea satului Vadul lui Isac şi a tumulului 3 crîngul de pădure ce aparţine comunei Flămînda. Tu-
din zona comunei Manta (Агульников 1991) (Fig. 1). mulul 1 se afla la distanţa de 2 km N de tumulii 2 şi
Tumulii 1, 2 şi 4, din ultima localitate, au fost ana- 3 care erau amplasaţi la 0,2-0,4 km N de Valul lui
lizaţi în alte publicaţii (Агульников 1993, 115-120, Traian de Jos.

Revista Arheologică, serie nouă, vol. IV, nr. 1, 2008, p. 61-79


62 Serghei Agulnicov, Ion Ursu

Tumulul 1 (Vadul lui Isac) zat dintr-un fir cu un capăt îndoit sub forma unui cîrlig,
Avea înălţimea de 1,5 m de la nivelul stratului steril, iar celălalt modelat în formă de buclă. Diametrul cerce-
de la nivelul antic de călcare aceasta fiind de 1,2 m, iar lului constituia 2 cm (fig. 3,5); 2. Sub craniu a fost găsit
de la nivelul actual 1 m, diametrul fiind de 40 m (fig. un fragment de cercel din bronz de formă circulară, cu
2,1). În tumul au fost descoperite şapte morminte. Prima diametrul de 2 cm (fig. 3,5); 3. În zona cutiei toracice
manta a tumulului a fost înălţată peste mormintele 2 şi 7 a fost desoperită o salbă alcătuită din nouă mărgele lu-
din cultura Jamnaja, diametrul acesteia fiind de 16 m. A crate din pastă sticloasă; o mărgică era de formă bico-
doua manta, secundară, cu diametrul de 34 m, a fost ri- nică de culoare neagră, decorată cu o bandă de culoare
dicată deasupra mormîntului 4 ce aparţine culturii Mno- galbenă, diametrul piesei fiind de 1 cm; două mărgele
govalikovaja; solul lutos, excavat din acest mormînt, aveau formă de bobină cu orificiul cilindric; trei erau
acoperea prima manta. Mormîntul 3, atribuit culturii sar- de formă ovală aplatisată cu dimensiunile de 0,9×1 cm
matice şi mormintele 1, 5 şi 6 din perioada evului mediu şi 0,6×0,5 cm; forma de butoiaş alungit o aveau trei
au fost plasate în tumul mult mai tîrziu (fig. 1). din cele nouă mărgele (fig. 3,8); 4. Din regiunea inferi-
Mormîntul 1 (migrator medieval) (fig. 3,1) se afla în oară a gambelor au fost recuperate mai multe mărgele
partea de SV a tumulului, la distanţa de 2,5 m (195°) de mărunte din sticlă de culoare turcoaz, cu diametrul de
reper, la adîncimea de 0,5 m. Groapa sepulcrală avea 0,3-0,5 cm (fig. 3,7); 5. Lîngă piciorul stîng, în apropi-
formă oval-alungită, cu dimensiunile de 1,85×0,55×0,3 erea tibiei, se afla o oală de lut lucrată cu mîna, avînd
m, adîncimea de 0,4 m şi orientarea VNV-ESE. De- buza ruptă din vechime. Înălţimea vasului constituia
functul zăcea în poziţie întinsă, pe spate, cu capul la 5,6 cm, diametrul corpului 6 cm, diametrul fundului
VNV şi craniul înclinat spre dreapta. Braţul drept era 3,3 cm (fig. 3,4); 6. La distanţa de 0,08 cm de tibia
întins în lungul corpului, iar cel stîng uşor îndoit din stîngă a fost găsită o fusaiolă bitronconică cu una din
cot, picioarele fiind drepte. Fără inventar. baze concavă, lucrată din pastă de culoare brun-închisă
Mormîntul 2 (cultura Jamnaja) (fig. 3,2) a fost în- cu adaos de şamotă. Dimensiunile: înălţimea 3 cm, dia-
registrat în sectorul de NV al tumulului, la distanţa de metrul maxim 3,5 cm, diametrul bazei 2 cm, diametrul
2,6 m (240º) de reper şi adîncimea de 1,65 m. Groapa orificiului 0,5 cm (fig. 3,6).
sepulcrală avea formă dreptunghiulară cu colţurile ro- Mormîntul 4 (cultura Mnogovalikovaja) (fig. 3,9)
tunjite şi orientarea pe direcţia ENE-VSV. Dimensiu- era situat în partea de NE a tumulului la distanţa de
nile constituiau 0,85×0,65 m şi adîncimea 0,5 m de la 8,2 m (15º) de reper şi adîncimea de 1,65 m. În ju-
nivelul de identificare. Din groapa mormîntului a fost rul gropii au fost observate urme de sol galben depus
excavat solul argilos aruncat în partea de SV a gropii în formă de două semicercuri cu diametrul de 5,5 m.
formînd un semicerc cu diametrul de 3 m. În partea de Groapa funerară avea formă ovală şi era orientată pe
NE a camerei mortuare, la distanţa de 0,3-0,5 m, au axa VNV-ESE, dimensiunile ei fiind de 2×1,8 m, iar
fost descoperite două bîrne de la copertina mormîntu- adîncimea de 1,6 m. În partea dreaptă a fost cruţată o
lui, cu dimensiunile de 1,5×0,5 m şi 1×0,2 m. Butucii treaptă, lată de 0,35 m şi înaltă de 0,15 m, sub care
erau unşi cu argilă de culoare albă. Defunctul avea ca- era săpată o nişă puţin adîncă cu lăţimea de 0,2 m. Pe
pul orientat spre NE. Din oasele scheletului s-au păs- latura estică, groapa prezenta o nişă cu lăţimea de 0,18
trat doar craniul care aparţinea unui copil şi cîteva oase m. Defunctul fusese depus în poziţie chircită pe partea
lungi. Craniul era vopsit cu ocru roşu aprins. Fundul stîngă, capul fiind orientat spre NV, cu faţa îndreptată
gropii era acoperit de un strat de putregai de culoare spre E. Braţul stîng era îndoit cu palma adusă spre cra-
brună. Inventar nu avea. niu; braţul drept la fel era îndoit şi plasat perpendicular
Mormîntul 3 (cultura sarmatică) (fig. 3,3) a fost des- pe cel stîng. Picioarele erau puternic îndoite şi arcuite
coperit în partea de SV a tumulului, la distanţa de 8 spre stînga. Sub schelet s-au observat urme de putregai
m (190º) de reper şi adîncimea de 1,5 m. Groapa se- de culoare cafenie.
pulcrală, de formă trapezoidală cu colţurile rotunjite, Inventar: 1. Pe treaptă, la distanţa de 0,2 m de defunct,
avea dimensiunile de 2,14×1×0,6 m şi orientarea NNE- se afla un topor fragmentar de piatră de culoare cafeniu-
SSV, adîncimea de la nivelul de fixare fiind de 0,3 m. verzue. Orificiul, executat prin sfredelire, avea diametrul
Defunctul zăcea întins pe spate cu capul orientat spre de 2,5 cm. Lungimea toporului era de 6,5 cm (fig. 3,10).
NNE, craniul fiind înclinat spre ESE. După amplasarea Mormîntul 5 (nomad turanic) (fig. 2,2) a fost depis-
oaselor umărului drept, s-a putut constata că braţul era tat la distanţa de 1 m spre N (0°) de reper, la adînci-
întins în lungul corpului, oasele palmei fiind deplasate mea de 0,7 m. Groapa, de formă ovală, avea orienta-
de către rozătoare în regiunea gambelor. rea VNV-ESE. Dimensiunile gropii erau de 2,05×0,6
Inventar: 1. În dreapta craniului, la distanţa de 0,09 m, adîncimea de la nivelul depistării fiind de 0,45 m.
m se afla un cercel din bronz de formă circulară, reali- Defunctul avea poziţia în decubit dorsal cu capul spre
Complexe funerare tumulare din zona Prutului Inferior 63

Fig. 1. Poziţia geografică şi topografică tumulilor din microzonă localităţilor Vadul lui Isac şi Manta.
64 Serghei Agulnicov, Ion Ursu

VNV. Craniul era aşezat pe ceafă şi uşor înclinat spre Tumulul conţinea şase morminte. Prima movilă a fost ri-
stînga. Braţul drept era întins, cu palma sub bazin, iar dicată deasupra mormîntului culturii Jamnaja şi avea di-
cel stîng uşor îndoit din cot şi aşezat pe abdomen; ge- ametrul de 22,1 m. În aceasta, ulterior, a fost săpat mor-
nunchii erau îndoiţi spre dreapta. mîntul 4 atribuit culturii Mnogovalikovaja, peste care a
În stînga craniului uman a fost găsit craniul unui fost înălţată o nouă movilă cu diametrul de 27,5 m. A
cal. În apropierea călcîiului stîng s-au descoperit pa- treia manta, cu diametrul de 30 m, se datorează mormîn-
tru astragale de cal, iar lîngă piciorul drept o copită. tului 5 aparţinînd culturii Mnogovalikovaja. Mormintele
Sub oasele scheletului şi pe întreaga suprafaţă a gropii 1, 3 şi 6 au fost plasate în tumul mai tîrziu şi sînt atribuite
aşternutul vegetal a lăsat urme de putregai de culoare sarmaţilor şi migratorilor din perioada medievală.
cafeniu-deschisă. Mormîntul 1 (călăreţ turanic) (fig. 5,1) a fost des-
Inventar: 1. În regiunea antebraţului stîng a fost re- coperit în partea de SV a tumulului, la distanţa de 10
cuperat un pandantiv-clopoţel de bronz cu inel de prin- m (200°) de reper şi la adîncimea de 0,5 m. Defunctul
dere în partea superioară. Avea forma uşor bitronconică era aşezat în decubit dorsal, cu capul spre V. Groapa
rotunjită. Partea inferioară era alcătuită din patru petale mormîntului nu a putut fi surprinsă. Craniul avea faţa
triunghiulare, cu vîrfurile aduse spre centru, închizînd întoarsă spre S. Braţul drept era aşezat pe bazin, cu pal-
astfel spaţiul unde, probabil, se afla o bilă. Petalele erau ma sprijinită pe femurul drept; braţul stîng avea palma
decorate cu linii incizate; dimensiuni: 1,8×1,3 cm (fig. depusă pe iliacul stîng. Picioarele erau uşor îndoite din
2,3); 2. Lîngă craniul calului a fost găsită o zăbală frag- genunchi şi înclinate spre dreapta. Fără inventar.
mentară lucrată dintr-o singură tijă din fier; pe unul din Mormîntul 2 (cultura Jamnaja, principal) (fig. 5,2)
fragmente s-a păstrat inelul mobil, iar pe alt fragment o se afla în centrul tumulului, la distanţa de 1 m S de
parte din inelul fix din capătul tujei. Diametrul inelului reper. Mormîntului îi aparţin movilele de argilă ce se
mobil este de 5 cm, iar al celui fix de 1,5 cm; lungimea aflau în jurul gropii în formă de două semicercuri cu
tijei păstrate este de 9,5 cm (fig. 2,4). diametrul de 11,5 m. La nivelul antic de călcare came-
Mormîntul 6 (nomad tîrziu) (fig. 2,5) a fost descoperit ra mortuară era acoperită de 12 bîrne cu dimensiunile
în zona de SE a tumulului, la distanţa de 6,5 m de reper de 0,2-0,25×4 m. Sub butuci au fost observate urmele
(165°) şi adîncimea de 0,65 m. Conturul mormîntului (si- unei rogojini cu dimensiunile de 5×4,4 m, care servea
tuat în mantaua tumulului) nu a putut fi sesizat. Defunctul drept acoperămînt. Camera sepulcrală avea formă ova-
era întins pe spate, avînd capul orientat spre VNV; craniul lă, orientată V-E. Dimensiuni: 2,6×1,8 m, adîncimea 1
era cu faţa îndreptată spre S. Braţele erau aşezate în lungul m. Mormîntul a fost distrus din vechime. Umplutura
corpului, uşor îndoite din cot, dreptul avînd palma sub ba- gropii era formată din cernoziom, în care s-au găsit
zin, iar stîngul pe oasele bazinului. Picioarele erau întinse fragmente de oase umane. Scheletul nu s-a păstrat, pe
şi uşor îndoite spre S. Sub oasele scheletului se afla un fundul gropii aflînduse doar unele rămăşiţe separate de
strat de putregai de culoare cafenie. Inventarul lipsea. oase cu urme de ocru pe ele. În colţul de SV a fost
Mormîntul 7 (cultura Jamnaja, principal) (fig. 2,6) a înregistrată o groapă cu adîncimea de 0,7-0,6 m de la
fost descoperit la distanţa de 2,3 m (120º) N de reper, nivelul bazei mormîntului.
la adîncimea de 1,5 m. Pămîntul galben, rezultat din Mormîntul 3 (cultura sarmatică) (fig. 5,4) a fost în-
săparea gropii, a fost aruncat în jurul acesteia în for- registrat în sectorul de NE al tumulului, la distanţa de
mă de două semicercuri, cu diametrul de 5 m şi grosi- 3,2 m (75º) de reper, la adîncimea de 0,7 m. Groapa
mea de 0,25 m. Groapa sepulcrală, de formă ovală, era funerară avea formă dreptunghiulară cu dimensiunile
orientată NNE-SSV. Dimensiunile gropii constituiau de 2×0,68 m, adîncimea fiind de 0,2 m şi orientarea
1,88×0,94 m, adîncimea 0,5 m. Mormîntul a fost jefuit N-S. Mormîntul a fost răvăşit din vechime. În umplu-
din vechime. Umplutura gropii era formată din cerno- tură se aflau resturi de amfore romane, oase umane şi
ziom în care s-au găsit resturi de oase umane. Pe fundul de animale.
camerei a rămas doar craniul care avea urme eviden- Mormîntul 4 (cultura Mnogovalikovaja) (fig. 5,7) se
te de ocru şi urme de putregai cafeniu. De asemenea, afla în partea de NE de reper, la distanţa de 5,8 m (13º).
în umplutură a fost găsit un fragment de vas ceramic Groapa sepulcrală avea formă ovală cu orientarea N-S.
lucrat cu mîna din pastă cu şamotă în compoziţie, de Mormîntul a fost înconjurat de solul argilos aruncat
culoare brună la exterior şi neagră în spărtură. lîngă groapă, formînd un semicerc cu diametrul de 4,5
m. Dimensiunile gropii în partea superioară constituiau
Tumulul 2 (Vadul lui Isac) 1,7×1,1 m, adîncimea fiind de 1,25 m. Pe latura estică,
Tumulul avea înălţimea de 1,7 m de la nivelul stratului la adîncimea de 1 m a fost cruţată o treaptă lată de 0,55-
steril, 1,3 m de la nivelul antic şi 1,1 m de la nivelul actu- 0,27 m. În partea de V a fost săpată o nişă cu lăţimea de
al de călcare. Diametrul la bază constituia 44 m (fig. 4). 0,57 m şi lungimea de 1,8 m. Defunctul a fost plasat pe
Complexe funerare tumulare din zona Prutului Inferior 65

Fig. 2. Vadul lui Isac. Planul şi profilul tumulului 1 (1); mormîntul 5 (2); pandantiv-clopoţel din mormîntul 5 (3); zăbală din
mormîntul 5 (4); mormîntul 6 (5); mormîntul 7 (6).
66 Serghei Agulnicov, Ion Ursu

partea stîngă în poziţie chircită, cu capul spre N. De la era aşezat în poziţie chircită pe stînga, cu capul spre
braţe s-au păstrat doar oasele umerilor. Oasele palmei ESE. Braţul drept era întins spre genunchi, iar stîngul
au fost deplasate de rozătoare. Picioarele erau puternic lipsea. Pe oasele craniului şi bazinului s-au observat
îndoite din genunchi spre stînga. Sub schelet s-au ob- urme de ocru. Mormîntul nu avea inventar.
servat urme de putregai de culoare brun-închisă. Mormîntul 2 (nomad medieval) (fig. 7, 4) se afla în
Inventar: 1. În stînga craniului a fost găsită o catara- partea de SV a tumulului, la distanţa de 1 m (235°) de
mă circulară convexă din os prevăzută cu două orificii. reper, la adîncimea de 0,5 m. Groapa, de forma ovală,
Diametrul cataramei era de 4 cm, diametrul orificiului cu dimensiunile de 1,7×0,5 m şi adîncimea 0,3 m, avea
mare 1,5 cm, iar al celui mic de 0,5 cm (fig. 5,6); 2. orientarea pe linia V-E. Defunctul zăcea în poziţie întin-
Lîngă umărul stîng a fost găsită o piatră-amuletă lus- să pe spate, cu capul la V. Craniul era întors spre stînga.
truită de formă rotunjită, străpunsă de două găuri cu Mîinile erau plasate în lungul corpului, dreapta avînd
dimensiuni egale. Diametrul obiectului era de 1,7 cm, palma sub bazin; picioarele erau întinse şi apropiate.
diametrul găurilor 0,3 cm (fig. 5,5). Inventar: Lîngă femurul drept, în apropiere de ge-
Mormîntul 5 (cultura Mnogovalikovaja) (fig. 5,3) a nunchi au fost recuperate două astragale de cabalină.
fost înregistrat în sectorul de NE al tumulului, la dis- Mormîntul 3 (cultura Jamnaja) (fig. 7,3) a fost înre-
tanţa de 11 m (17º) de reper, la adîncimea de 1,45 m. gistrat în partea de NV a tumulului, la distanţa de 2,5 m
Groapa sepulcrală de formă ovală era orientată NE-SV. (302º) de reper şi adîncimea de 1,2 m. Camera mortua-
Argila din groapă a fost depusă alături, în semicerc, ră avea formă dreptunghiulară şi orientarea pe axa E-V.
acoperind solul scos din mormîntul 4. Dimensiunile Dimensiunile gropii erau de 1,4×0,9 m, iar adîncimea
gropii erau de 2×1,6 m, iar adîncimea de 1,1 m. De- de 0,4 m. Defunctul zăcea în poziţie chircită înclinat
functul zăcea în poziţie chircită pe partea stîngă. Sub spre dreapta, cu capul spre E. Scheletul a fost deranjat
schelet s-au observat urme de putregai de lemn de cu- de rozătoare. S-au păstrat doar craniul, vopsit cu ocru,
loare brun-închisă. Fără inventar. şi oasele membrelor, care prezentau un grad mediu de
Mormîntul 6 (nedeterminat) (fig. 5,8) a fost identifi- chircire. Pe fundul gropii au fost observate urme de pu-
cat în sectorul de NV al tumulului, la distanţa de 11,6 tregai de culoare brun-închisă, pe alocuri urme de ocru
m (272º) de reper şi la adîncimea de 1,38 m. Groapa şi cretă. Inventar nu a fost găsit.
avea formă dreptunghiular-neregulată, orientată V-E. Mormîntul 4 (cultura Jamnaja, principal) (fig. 7,7)
Dimensiunile gropii erau de 1,6×0,65 m, adîncimea fi- a fost descoperit în centrul tumulului, la distanţa de 1
ind de 0,15 m. În partea estică a gropii a fost săpată o m (230º) SV de reper, la adîncimea de 0,9 m. Mormîn-
nişă cu adîncimea de 0,35 m, aceasta fiind umplută cu tului îi aparţine solul argilos depus pe marginea gropii,
cenuşă şi cărbuni. Inventarul lipseşte. în formă de două semicercuri, cu diametrul de 6,5 m.
Groapa sepulcrală avea formă dreptunghiulară cu col-
Tumulul 3 (Vadul lui Isac) ţurile rotunjite şi orientarea E-V. Dimensiunile acesteia
Tumulul avea înălţimea de 1,2 m de la nivelul stratu- constituiau 1,86×1,2 m, adîncimea de la nivelul de fixa-
lui steril, 1 m de la nivelul antic de călcare şi 0,8 m de re fiind de 0,85 m. Mormîntul a fost jefuit din vechime.
la nivelul actual de călcare, diametrul bazei atingînd 38 Umplutura gropii era alcătuită din cernoziom. Scheletul
m. Aici au fost descoperite şapte morminte (fig. 6). Tu- prezenta o stare precară de conservare; pe fundul gro-
mulul este legat de perioada culturii Jamnaja şi a fost pii se aflau doar unele oase răzleţe cu urme evidente de
înălţat deasupra mormîntului 4, mormintele secundare ocru roşu-aprins. Mormîntul nu avea inventar.
1, 3, 5, 6 şi 7 aparţinînd aceleiaşi culturi. Este posibil ca Mormîntul 5 (cultura Jamnaja) (fig. 7,6) a fost de-
mormîntul 7, alături de care a fost depus solul argilos, pistat în sectorul de NE al tumulului, la distanţa de
plasat în formă de semicerc cu raza de 6 m, să con- 3,7 m (55º) de reper, la adîncimea de 1,36 m. Camera
stituie mormîntul principal pentru mantaua secundară, mortuară avea formă trapezoidală, cu dimensiunile de
marginile căreia au fost afectate de lucrările agricole. 1,93×1,5×1,23 m, fiind orientată NV-SE. Adîncimea de
Mormintele 1, 3, 5, 6 şi 7 pot fi datate în perioada tîrzie la nivelul de fixare era de 0,7 m. Defunctul zăcea în
a culturii Jamnaja, pentru care este caracteristică pozi- poziţie chircită, pe spate, cu capul spre SE. Craniul era
ţia chircită a defunctului, pe partea dreaptă sau stîngă. cu faţa în sus şi mişcat uşor spre umărul drept. Ambele
Mormîntul secundar 2 este datat în perioada medievală braţe erau îndoite şi aveau palmele pe bazin. Picioarele
timpurie şi atribuit unui nomad turanic. iniţial au fost aşezate cu genunchii în sus, la momentul
Mormîntul 1 (perioada tîrzie a culturii Jamnaja) (fig. descoperirii acestea fiind căzute spre dreapta. Oasele
7,5) a fost identificat în partea de NV a tumulului, la scheletului erau presărate cu ocru, mai intens craniul.
distanţa de 8 m (340º) de reper şi la adîncimea de 0,45 Fundul gropii era acoperit cu un strat subţire de putregai
m. Conturul gropii funerare nu a fost stabilit. Defunctul de culoare brun-închisă, iar pe alocuri cu urme de ocru
Complexe funerare tumulare din zona Prutului Inferior 67

Fig. 3. Vadul lui Isac. Tumulul 1; mormîntul 1 (1); mormîntul 2 (2); mormîntul 3 (3); vas din mormîntul 3 (4); cercei din
mormîntul 3 (5); fusaiolă din mormîntul 3 (6); mărgele din mormîntul 4 (7,8).
68 Serghei Agulnicov, Ion Ursu

şi cretă. În fiecare din cele patru colţuri ale mormîntului Tumulul 3 (Manta)
au fost descoperite gropi de pari cu diametrul de 0,06- Tumulul 3 făcea parte din grupul tumular situat la 4,5
0,08 m şi adîncimea de 0,12-0,16 m. Inventar nu avea. km E de com. Manta, în centrul unui platou situat între
Mormîntul 6 (cultura Jamnaja, colectiv) (fig. 7,2) a rîurile Prut şi Cahul (fig. 8). Înălţimea tumulului de la
fost înregistrat în sectorul de SV al tumulului, la dis- nivelul actual de călcare era de 0,54 m, iar de la nivelul
tanţa de 8,5 m (210º) de reper şi adîncimea de 1,4 m. stratului steril de 0,9 m, diametrul constituind 32 m. În
Groapa funerară avea formă dreptunghiulară şi orienta- tumul se aflau 4 morminte şi un complex alcătuit din
rea VNV-ESE. Dimensiunile gropii erau de 2,1×1,9 m, şapte gropi. Movila a fost ridicată peste mormîntul nr. 2
adîncimea de la nivelul de fixare – 0,5 m. În mormînt ce aparţine culturii Mnogovalikovaja. Aceleiaşi culturi
au fost înhumaţi trei defuncţi. Scheletul 1 era situat în i-a fost atribuit şi mormîntul secundar nr. 4. Mai tîrziu
partea sudică a gropii, fiind aflat în poziţie chircită pe în mantaua tumulului au fost plasate mormintele 1 şi 3
spate, înclinat spre dreapta. Braţele uşor îndoite erau ce aparţin migratorilor medievali. Gropile nr. 2-5 şi 7
plasate în lungul corpului, picioarele fiind îndoite din formau un semicerc îndreptat cu partea exterioară spre
genunchi spre dreapta. Scheletul era presărat cu ocru centrul tumulului; fără îndoială, acestea fac parte dintr-
roşu aprins, mai intens craniul. Scheletul 2 se afla în un complex legat de ritualul practicat de populaţiile ce
centrul camerei, în stînga scheletului 1. Defunctul ză- şi-au înhumat defuncţii în acest tumul. Gropile 1 şi 6 se
cea în poziţie chircită, pe spate, cu capul spre VNV, aflau în partea de NE a tumulului şi erau izolate de gru-
întors spre stînga. Braţul drept era uşor îndoit şi plasat pul format din gropile 2-5 şi 7, cu toate că dimensiunile
în lungul corpului, braţul stîng fiind întins. Picioarele şi adîncimea acestora este apropiată de a celorlalte.
erau îndoite, cu genunchii spre stînga. Oasele schele- Mormîntul 1 (nomad medieval) (fig. 9,2) a fost de-
tului, în special craniul, purtau urme evidente de ocru. pistat în zona de SV a tumulului, la distanţa de 5,5 m
Scheletul 3 (copil) se afla în stînga scheletului 2. De- (207°) de reper, la adîncimea de 0,98 m. Conturul gropii
functul zăcea în poziţie chircită pe spate, cu capul spre nu a putut fi identificat. Defunctul zăcea întins pe spate,
VNV. Oasele aveau un grad de conservare precar. Cra- cu craniul aşezat pe ceafă şi orientat spre VNV. Braţele
niul era plasat pe ceafă cu faţa în sus. Judecînd după re- erau plasate paralel cu corpul. Inventar nu conţinea.
sturile păstrate, braţele erau aşezate în lungul corpului. Mormîntul 2 (cultura Mnogovalikovaja, principal)
Picioarele, din care a rămas doar femurul drept, au fost (fig. 9,5) a fost descoperit în centrul tumulului, la dis-
îndoite, cu genunchii spre dreapta. Oasele craniului au tanţa de 1 m V de reper (270°), la adîncimea de 0,98
fost vopsite cu ocru, care a fost observat şi pe fundul m. Pe marginea gropii au fost observate urme de lut
gropii, unde se afla stratul de putregai brun-închis. excavat din mormînt şi aşezat în formă de două semi-
Mormîntul 7 (cultura Jamnaja) (fig. 7,1) a fost dez- cercuri, cu raza de 2,5 m, ce înconjurau groapa. Ca-
velit în sectorul de SE al tumulului, la distanţa de 5,5 m mera funerară era orientată pe axa N-S. Conturul, în
(142º) de reper, la adîncimea de 1,25 m. Groapa sepul- partea superioară, era de 1,5×1 m, adîncimea de la ni-
crală avea formă dreptunghiulară şi orientarea pe linia velul de identificare fiind de 0,8 m. Spre fund aceasta
ENE-VSV. Complexul funerar era prevăzut cu trei trep- se lărgea pe baza laturii vestice, atingînd dimensiuni-
te, cu lăţimea variind între 0,25-0,35 m şi înălţimea de le de 1,5×1,1 m. Mormîntul a fost jefuit din vechime.
0,3-0,75 m. Camera mortuară propriu zisă avea dimen- Umplutura gropii era alcătuită din sol negru şi conţinea
siunile de 2,1×0,98 m, la acest nivel se afla scheletul. resturi de oase umane. Fără inventar.
Sub defunct a fost descoperită o groapă dreptunghiu- Mormîntul 3 (migrator medieval) (fig. 9,3) a fost
lară umplută cu sol amestecat. Dimensiunile acesteia descoperit în partea de SV a tumulului, la distanţa de
constituiau 1,75×0,9 m, adîncimea 0,3 m. Complexul 6,2 m (182°) de reper şi adîncimea de 0,55 m. Contu-
funerar avea adîncimea totală de 1,6 m. Umplutura gro- rul gropii funerare nu s-a observat. Defunctul, aşezat
pii reprezenta un amestec de cernoziom şi sol argilos, în decubit dorsal, avea capul orientat spre V şi uşor în-
ce conţinea fragmente de lemn. Defunctul era plasat în clinat spre dreapta. Braţele erau întinse pe lîngă corp,
poziţie chircită, pe spate, înclinat spre dreapta, cu capul picioarele fiind drepte. Inventar nu a fost găsit.
la ENE. Craniul avea partea feţei spre dreapta. Braţul Mormîntul 4 (cultura Mnogovalikovaja) (fig. 9,1) a
stîng, uşor îndoit din cot, era sprijinit pe bazin; după fost depistat în sectorul de SE al tumulului, la distanţa de
poziţia oaselor umărului drept, se poate presupune că 3,8 m de reper şi adîncimea de 1,2 m. Camera funerară
braţul era plasat în lungul corpului. Picioarele erau în- avea formă ovală, cu o treaptă, orientarea fiind pe linia
doite, cu genunchii spre dreapta. Craniul avea urme de N-S. Înălţimea treptei era de 0,35, iar lăţimea de 0,18 m,
ocru de culoare brună. Sub schelet au putut fi observate adîncimea de la nivelul de fixare fiind de 0,4 m. În par-
urme de putregai cafeniu. Inventarul lipsea. tea superioară, groapa avea dimensiunile de 1,5×1,05 m
Complexe funerare tumulare din zona Prutului Inferior 69

Fig. 4. Vadul lui Isac. Planul şi profilul tumulului 2.

şi adîncimea de 0,6 m de la nivelul treptei. Spre fund, Obiecte descoperite în mantaua tumulului
în partea vestică groapa se lărgea, atingînd dimensiunile În sectorul de SV al tumulului, la distanţa de 8 m de
de 1,5×1,13 m. Umplutura era alcătuită din amestec de reper a fost găsit un vas ceramic fragmentar, cu fun-
sol negru şi lut de culoare gălbuie. Scheletul era aşezat dul plat, lucrat cu mîna. Corpul era de formă sferoidală
în poziţie chircită pe partea stîngă, capul fiind orientat aplatisată. Suprafaţa vasului avea culoarea brun-închi-
spre N. Braţul drept, îndoit din cot, avea palma sprijini- să, parţial lustruită. Înălţimea era de 7 cm, diametrul
tă pe femur. Braţul stîng, la fel îndoit, avea palma adusă fundului de 3,5 cm şi diametrul corpului de 7,5 cm,
spre craniu. Picioarele erau îndoite, cu genunchii spre buza fiind ruptă încă din vechime (fig. 9,4).
stînga. Pe craniu şi pe fundul gropii au fost observate Gropi descoperite în mantaua tumulului (fig. 8).
urme de putregai de culoare cafeniu-închisă. Groapa nr. 1 se afla în sectorul de NE al tumulului, la
70 Serghei Agulnicov, Ion Ursu

Fig. 5. Vadul lui Isac. Tumulul 2; mormîntul 1 (1); mormîntul 2 (2); mormîntul 5 (3); mormîntul 3 (4); pandantiv din mor-
mîntul 4 (5); cataramă din mormîntul 4 (6); mormîntul 4 (7); mormîntul 6 (8).
Complexe funerare tumulare din zona Prutului Inferior 71

distanţa de 5 m de reper, la adîncimea de 0,8 m. Avea tul din bîrne plasate în lungul M2/T2 (Vadul lui Isac)
formă ovală cu diametrul de 1,5 m, adîncimea fiind de reprezintă o caracteristică de bază a înmormîntărilor
0,4 m. Umplutura era formată din sol negru; inventar culturii Jamnaja din prima grupă (Яровой 1985, 45).
nu a fost găsit (fig. 10,1). Această caracteristică este proprie şi pentru varian-
Groapa nr. 2 a fost descoperită în partea de NV a ta nistreană a comunităţilor cultural-istorice Jamnaja
tumulului la distanţa de 6 m de reper şi la adîncimea (Дергачёв 1986, 76). Mormintele secundare din T3
de 0,78 m. Diametrul gropii era de 1,5 m, adîncimea de (Vadul lui Isac) conţineau schelete aşezate în poziţie
0,4 m, umplutura fiind alcătuită din cernoziom; inven- chircită pe spate, întoarse spre stînga sau dreapta, ele
tar nu conţinea (fig. 10,2). încadrîndu-se în a II-a şi a III-a grupă, specifice pen-
Groapa nr. 3 a fost depistată în partea de NV a tu- tru perioada tîrzie a culturii respective (Яровой 1985,
mulului, la distanţa de 5 m de reper şi la adîncimea de 47). Mormintele de acest tip sunt reprezentative pentru
0,81 m. Diametrul gropii constituia 1,5 m, iar adînci- varianta Bugeac a perioadei tîrzii a culturii Jamnaja
mea 0,35 m. Umplutura gropii consta din sol de culoa- (Дергачёв 1986, 84). Un interes aparte prezintă M3/
re neagră; inventar nu a fost găsit (fig. 10,3). T3 (Vadul lui Isac), al cărui cameră funerară avea trei
Groapa nr. 4 era situată în sectorul NV al tumulului, trepte. În general mormintele culturii Jamnaja des-
la distanţa de 6,2 m de reper, la adîncimea de 0,8 m. coperite în tumuluii de la Manta şi Vadul lui Isac nu
Diametrul atingea 1,5 m, umplutura fiind formată din se deosebesc de mormintele din aceeaşi perioadă din
sol negru. Inventarul lipsea (fig. 10,4). zona nord-vestică a bazinului Mării Negre. Trăsăturile
Groapa nr. 5 se afla în zona de NV a tumulului, la caracteristice ale acestor complexe constau din pre-
distanţa de 8 m de reper şi adîncimea de 0,08 m. Diame- zenţa gropilor funerare dreptunghiulare, a treptelor în
trul gropii avea 1,5 m, iar adîncimea 0,42 m. Umplutura mormintele secundare şi a scheletelor vopsite cu ocru.
consta din sol negru; nu conţinea inventar (fig. 10,5). Majoritatea mormintelor culturii Jamnaja din această
Groapa nr. 6 a fost depistată în partea de NE a tumu- regiune sînt lipsite de inventar.
lului, la distanţa de 4 m de reper, la adîncimea de 0,79 Morminte ale culturii Mnogovalikovaja
m. Groapa avea diametrul de 1,5 m; umplutura consta (Ceramicii cu multe brîie)
din cernoziom; nu conţinea inventar (fig. 10,6). Au fost descoperite cinci morminte ce pot fi atribu-
Groapa nr. 7 era situată în sectorul de NE, la distanţa ite culturii Mnogovalikovaja. Analiza mormintelor s-a
de 8,3 m de reper; a fost găsită la adîncimea de 0,82 făcut ţinîndu-se cont de tipologia elaborată de E. Sava
m; avea diametrul de 1,5 m şi adîncimea de 0,38 m. pentru perioada mijlocie a epocii bronzului în spaţiul
Inventar nu a fost găsit; umplutura era compusă din sol pruto-nistrean (Cавва 1992, 18). Aşadar, mormîntul
de culoare neagră (fig. 10,7). principal M2/T3 (Manta) poate fi încadrat în al II-lea
tip, iar mormîntul secundar M4 corespunde tipului IV,
*** care cuprinde gropile ovale cu trepte. M4/T1 şi M4,
În urma cercetării tumulilor din zona comunei Manta M5/T2 (Vadul lui Isac) aparţin tipului II, căruia îi sînt
şi satului Vadul lui Isac au fost dezvelite 14 morminte caracteristice gropile ovale în plan cu o nişă în unul din
din perioadele timpurie şi tîrzie ale epocii bronzului, pereţi. Construcţia gropii M4/T1 (Vadul lui Isac) are
două din perioada sarmatică, şapte din evul mediu tim- analogii, într-o anumită măsură, cu gropile morminte-
puriu, un mormînt neputînd fi identificat. lor culturii Katakombnaja (catacombelor), fapt ce nu
Morminte ale culturii Jamnaja vine în contradicţie cu descoperirea jumătăţii de topor
(înmormîntărilor cu ocru) care nu este specific culturii Mnogovalikovaja. M4/T2
Din cei patru tumuli cercetaţi, trei au fost ridicaţi poate fi încadrat în această cultură, drept argument ser-
deasupra mormintelor principale ale culturii Jamna- vind descoperirea aici a cataramei din os cu două orifi-
ja. În total au fost descoperite opt morminte ce aparţin cii de tipul III (Cавва 1992, 124-125). Camera funera-
acestei culturi, dintre care trei sînt de bază, iar cinci se- ră a M5/T2 (Vadul lui Isac) aminteşte de construcţiile
cundare. Toate mormintele centrale, de care ţin primele de tipul I, din care fac parte mormintele ovale în plan
mantale ale tumulilor, au fost jefuite, iar scheletele de- cu nişă în peretele meridional al gropii. Patru din cele
ranjate sau distruse din vechime. Observaţiile efectuate cinci morminte se aflau în tumuli mai vechi, însă peste
asupra orientării E-V ale gropilor permit încadrarea lor acestea au fost ridicate mantale noi. Tumulul 3 (Manta)
în prima grupă de morminte ale culturii Jamnaja din a fost ridicat peste mormîntul de bază al culturii Mno-
spaţiul pruto-nistrean după clasificarea întocmită de E. govalikovaja, fapt rar întîlnit în spaţiul pruto-nistrean.
Jarovoj (Яровой 1985, 44). Din această grupă fac parte De regulă, mormintele acestei culturi sînt plasate în tu-
mormintele caracteristice perioadei evoluate a culturii muli ridicaţi de alte populaţii, construind o nouă manta
Jamnaja în spaţiul dintre Prut şi Nistru. Acoperămîn- ce se suprapunea celei deja existente. Ritualul funerar
72 Serghei Agulnicov, Ion Ursu

Fig. 6. Vadul lui Isac. Planul general al tumulului 3; mormintele din tumul (1-7).

se caracterizează prin orientarea nordică a defuncţilor, sunt caracteristice, în special, gropile de formă ovală şi
cu mici devieri. Gradul de chircire al scheletelor este dreptunghiulară (tipurile I-II) (Тощев 1992).
mediu, ceea ce este specific pentru etapa timpurie a Inventarul ce aparţine culturii Mnogovalikovaja este
existenţei culturii Mnogovalikovaja. reprezentat de un vas de lut, un topor de piatră, o ca-
Diversitatea tipurilor de complexe funerare desco- taramă de os şi o amuletă de piatră. Vasul are formă
perite în tumulii analizaţi mai sus este caracteristică globulară şi fundul plat, fiind descoperit în mantaua tu-
pentru necropolele tumulare din zona cuprinsă între mulului 3 (Manta). Această formă de vas, posibil, de-
Dunăre şi lacul Cahul (Тощев, Сапожников 1990, notă influenţele culturii Monteoru. Toporul din M4/T1
13-21). Mormintelor Mnogovalikovaja cercetate în tu- (Vadul lui Isac) este al doilea exemplar descoperit în
mulii situaţi în zona dintre lacurile Cahul şi Ialpug le complexele funerare ale culturii Mnogovalikovaja din
Complexe funerare tumulare din zona Prutului Inferior 73

spaţiul pruto-nistrean (Cавва 1992, 139). Catarama de III-lea (Diaconu 1963, 331). Prezenţa frecventă a acestui
os descoperită în M4/T2 (Vadul lui Isac) avînd în secţi- tip de cercei în mormintele sarmate şi răspîndirea lor la
une forma de lentilă, poate fi atribuită tipului I după E. alte populaţii au făcut ca aceştia să fie numiţi „cercei de
Sava, însă prezenţa celui de-al doilea orificiu permite tip sarmatic” (Bichir 1984, 56). În spaţiul est-carpatic
încadrarea sigură a acestui obiect în tipul III (Cавва asemenea cercei au fost descoperiţi la Bădragii Vechi,
1992, 124). Amuleta de piatră din acest mormînt, de- Hancăuţi, Palanca, Taraclia etc. (Bârcă 2006, 106). Ana-
ocamdată, nu are analogii apropiate. Complexele cul- logii apropiate se întîlnesc în mormintele 4, 6 şi 8 din ne-
turii Mnogovalikovaja din tumulii situaţi în microzona cropola de la Bocani (r. Făleşti), datată în secolele II-III
localităţilor Vadul lui Isac şi Manta, în linii generale, e.n. (Фёдоров 1960, 277, тaбл. 40-42) şi în mormîntul
nu se deosebesc de complexele funerare analoage din 4 de la Brînzeni, datat de autorul cercetărilor în secolele
nord-vestul Mării Negre. II-III e.n. (Гросу 1985, 133-135.138).
Trăsăturile ritualului funerar şi a inventarului sînt Fusaiolele din lut de formă aproximativ tronconică
caracteristice variantei sud-vestice a culturii Mnogova- reprezintă unul din obiectele tipice inventarului funerar
likovaja şi complexelor etapei finale a perioadei bron- şi sînt caracteristice pentru etapele medii şi tîrzii ale cul-
zului mijlociu (sec. XVI – XIV î.e.n.). turii sarmatice (Grosu 1995, 163). După G.B. Fedorov,
Morminte ale culturii sarmatice acest tip de fusaiole este caracteristic sarmato-iazigilor
Sarmaţilor le aparţin M3/T1 şi M3/T2 (Vadul lui Isac), şi sînt întîlnite în multe morminte sarmatice din secolele
care sînt secundare, orientarea acestora fiind N-S. La II-III e.n. din Ungaria (Фёдоров 1960, 113). Se con-
ambele morminte au fost surprinse contururile gropilor. sideră că acest tip este caracteristic şi pentru comple-
M3/T1 avea groapa de formă trapezoidală cu colţurile xele sarmato-roxolanilor şi alanilor (Гросу 1985, 134).
rotunjite, iar M3/T2 - de formă dreptunghiulară. Forma Analogii cunoaştem în necropola de la Târgşor (jud.
trapezoidală este rar întîlnită, fiind încadrată în tipul ce Prahova), datată în secolul III e.n. (Diaconu 1963, 328),
include formele dreptunghiulare şi ovale ale gropilor, şi în M2/T9 de la Taraclia II, care este datat în a doua ju-
corespund tipului I după V. Grosu (Гросу 1990, 30-31). mătate a secolului I – secolul II e.n. (Гросу 1990, 117-
M3/T2 a fost distrus din vechime, în umplutură des- 118), mormîntul 4 de la Brînzeni, încadrat în limitele
coperindu-se fragmente de amfore romane. Aceste in- secolelor II-III (Гросу 1985, 133-135.138).
dicii, precum şi orientarea N-S, ne permit atribuirea Vasele lucrate cu mîna, întîlnite în mormintele sar-
acestuia culturii sarmatice. Datarea mai restrînsă însă, maţilor, se caracterizează printr-o diversitate mare de
este imposibilă în acest caz. forme (Bârcă 2006, 67). Vasul de dimensiuni mici, des-
Din M3/T1 au putut fi recuperate mai multe piese de coperit în M3/T1, nu ne poate oferi prea multă infor-
inventar, reprezentate de mărgele, cercei, o fusaiolă şi maţie din cauza stării fragmentare în care a fost găsit,
partea inferioară a unui văscior modelat cu mîna. ceea ce face imposibilă încadrarea tipologică şi stabili-
Mărgelele constituie o categorie de piese de podoabă rea analogiilor pentru acest obiect.
foarte răspîndită şi au avut o largă circulaţie de-a lun- Conform poziţiei defunctului şi tipologiei materialului,
gul timpului într-un spaţiu destul de larg. Unele tipuri putem conchide că M3/T1 a aparţinut unei femei sarmate
de mărgele au fost utilizate timp de mai multe secole. şi poate fi încadrat cronologic în secolele II-III e.n.
Cele trei mărgele de formă ovală aplatisată, din pastă sti- Morminte ale nomazilor tîrzii
cloasă, au analogii apropiate în necropola de la Alcedar, Migratorilor medievali le aparţin şapte morminte,
datată în secolele II-III e.n. (Курчaтов 1989, 163-179). dintre care cinci erau plasate în tumulii situaţi pe terito-
Mărgelele mărunte de culoare turcoaz, găsite în zona riul satului Vadul lui Isac şi două în tumulul de la Man-
gleznelor, au analogii cu mărgelele descoperite în mor- ta. Toate mormintele au fost plasate în movile ridicate
mîntul 2 al necropolei de la Brînzeni (r. Edineţ), datat în în perioada epocii bronzului. Mormintele erau situate
secolele I-II e.n. (Гросу 1985, 132). în jumătatea meridională a tumulilor, în sectoarele de
Cei doi cercei, dintre care unul este fragmentat, au fost SE şi SV, excepţie făcînd doar M5/T1 (Vadul lui Isac),
realizaţi dintr-un fir de bronz cu un capăt îndoit sub for- care se afla în zona centrală a movilei. Conturul gropi-
ma unui cîrlig, iar celălalt îndoit sub forma unei bucle şi lor a fost surprins în trei cazuri, M1/T1, M5/T1 şi M2/
înfăşurat pe corp. După V. Bârcă, aceştia sînt încadraţi T3 (Vadul lui Isac), gropile avînd formă oval-alungită.
în tipul I, varianta a, fiind descoperiţi cu precădere în Defuncţii erau orientaţi cu capul la V (în trei cazuri)
mormintele din primele secole ale erei noastre (Bârcă sau la VNV (în patru).
2006, 106). Acest tip de podoabă este des întîlnit în mor- Majoritatea mormintelor erau lipsite de inventar,
mintele sarmatice, mai rar la carpi, care se consideră că ceea ce face dificilă datarea şi atribuirea etnică. Cu toa-
au umprumutat acest tip de cercei de la sarmaţi. Aceste te acestea, ţinînd cont de ritul funerar, orientare, po-
piese sînt datate, de unii autori, la mijlocul secolului al ziţia scheletului şi amenajarea gropii (lipsa copertinei
74 Serghei Agulnicov, Ion Ursu

Fig. 7. Vadul lui Isac. Tumulul 3; mormîntul 7 (1); mormîntul 6 (2); mormîntul 3 (3); mormîntul 2 (4); mormîntul 1 (5);
mormîntul 5 (6); mormîntul 4 (7).
Complexe funerare tumulare din zona Prutului Inferior 75

Fig. 8. Manta. Planul şi profilul general al tumulului 3.

din lemn, a pietrelor ş.a.), mormintele pot fi încadrate fiind încadrate într-un interval de timp larg, ce cores-
în tipul A I, atribuite, în special, primei perioade (sec. punde secolelor X-XIV (Добролюбский 1986, 33). În
X-XI) după clasificarea lui Fedorov-Davydov, fiind susţinerea acestei cronologii găsim analogii în necro-
întîlnite în toată stepa est-europeană, dar mai ales în pola plană de la Biharea (Transilvania), care este datată
zona Volgăi (Фёдоров-Давыдов 1966, 134). Conform în secolele IX-X (Cosma 2001, 191) şi în necropola
tipologiei cercetătoarei A.S. Pletneva, complexele de la Drakulja (Mirnoe) (reg. Odesa, Ucraina), atribu-
analizate de noi fac parte din prima grupă, lipsa unor ită triburilor turanice, aflate sub dominaţie mongolă
construcţii din piatră sau lemn, a pragurilor şi nişelor (Добролюбский 1986, 105-106).
fiind, după autoarea citată, caracteristică pecenegilor Astfel, mormintele fără inventar cu gropi simple, ori-
(Плетнёва 1973, 12.20). Aşa cum am menţionat deja, entate V-E, sînt datate în secolele X-XIV, neputînd fi
datarea acestor morminte este destul de dificilă, ele atribuite unei anumite seminţii turanice.
76 Serghei Agulnicov, Ion Ursu

Fig. 9. Manta. Tumulul 3; mormîntul 4 (1); mormîntul 1 (2); mormîntul 3 (3); vas din mantaua tumulului 3 (4);
mormîntul 2 (5).
Complexe funerare tumulare din zona Prutului Inferior 77

Piese de inventar au fost găsite doar în două mor- 1986, 36.100), Plavni M8 (Добролюбский 1981, 131-
minte. M2/T3 (Vadul lui Isac) conţinea două astragale 134), Arbănaşu (jud. Galaţi) M9/T78 (Brudiu 2003, 41,
de cal. Încadrarea mormîntului în tipul B II (Фёдоров- fig. 14,6). În M2 de la Moscu (jud. Galaţi), alături de
Давыдов 1966, 124) sau grupa II (Плетнёва 1973, zăbală se aflau şi alte piese de harnaşament, printre care
12-14), ce conţin pe lîngă scheletul uman şi anumite resturi de la o şa. Piesele de inventar au permis datarea
părţi din scheletul calului, nu se poate face, plasarea as- mormîntului în prima jumătate a secolului al XI-lea şi
tragalelor în morminte avînd altă semnificaţie (Barnea atribuirea lui unui călăreţ peceneg (Brudiu 2003, 74-
1994, 121-122). M5/T1, după orientarea V-E, forma 76). Pe teritoriul Munteniei cunoaştem analogii la Cur-
gropii, prezenţa craniului şi a extremităţilor picioare- cani (jud. Călăraşi), Tungaru (jud. Giurgiu), Vităneşti
lor de cal, poate fi încadrat în tipul B II (după clasi- (jud. Teleorman) ş.a. Numărul zăbalelor monobare des-
ficarea lui Fedorov-Davydov), tip caracteristic primei coperite în Muntenia este de 17, prevalînd asupra zăba-
(sec. X-XI) şi, cu precădere, celei de-a doua perioade lelor din două tije semnalate în zona în discuţie (Ioniţă
(sec. XII). În prima perioadă mormintele de acest tip 2005, 97).
erau concentrate în zonele de la sud de Urali, regiunea Pandantivii-clopoţei au o largă răspîndire şi sînt întîl-
Volgăi şi bazinul inferior al Donului. În cea de-a doua niţi atît în mormintele migratorilor, cît şi în necropolele
perioadă zona concentraţiei mormintelor se schimbă, populaţiilor sedentare. După G.A. Fedorov-Davydov,
acestea întîlnindu-se în special în zona bazinului Rosi, pandantivii piriformi turnaţi, dintr-o singură bucată, cu
practic, dispărînd la sud de Urali şi în regiunea Volgăi urechiuşă de prindere în partea superioară, tăietură în
(Фёдоров-Давыдов 1966, 9.124.134.142). S.A. Plet- formă de cruce şi ornament din linii incizate în partea
neva, în urma cercetărilor antichităţilor tichiilor negre inferioară fac parte din tipul I; în aşezări sînt întîlniţi la
de pe rîul Rosi, încadrează aceste morminte în grupul Novgorod, în stratul datat în secolul X – începutul se-
II (sec. XI-XII), grup ce predomină numeric în zona colului XII, la Sarkel în complexele din secolele X-XI
nominalizată şi este atribuit populaţiilor pecenege din etc. (Фёдоров-Давыдов 1966, 67-70). Pentru spaţiul
uniunea tichiilor negre (Плетнёва 1973, 13.20-23). dintre Prut şi Nistru un interes deosebit prezintă des-
În spaţiul de la est de Carpaţi sînt cunoscute analogii coperirea acestui tip de pandantiv în necropola popu-
la Căuşeni M1/T1 (Чеботаренко и др. 1989, 72-101), laţiei autohtone de la Brăneşti. Autorii descoperirilor
Želtyj Jar M3/T1 (Добролюбский 1986, 36.100), Po- consemnează că cimitirul a existat de la mijlocul seco-
mozani M6/T1, mormînt datat de autori în secolele lului al X-lea şi în secolul XI (Фёдоров и др. 1984, 96-
X-XI (Тощев, Редина 1991, 95-104) ş.a. 100). Pandantivii-clopoţei au fost răspîndiţi şi printre
Zăbala monobară, cu verigi mobile la capete, poa- antichităţile tichiilor negre de pe rîul Rosi (Плетнёва
te fi inclusă în tipul V 1, ce corespunde sfîrşitului se- 1973, 68.73-76, тaбл. 20.25-28), fiind dataţi în a doua
colului XI – secolul XII (Фёдоров-Давыдов, 1966, jumătate a secolului XI – secolul XII (Плетнёва 1981,
18.20.105.115), această datare fiind acceptată şi de alţi 259, тaбл. 82). Pentru Muntenia, pandantivii de acest
autori (Плетнёва 1981, 258, рис. 82). Tipul V 1 este fel sînt încadraţi în tipul II după A. Ioniţă şi au fost
întîlnit atît în stepele est-europene, cît şi în Siberia. descoperiţi într-un mormînt de călăreţ turanic din se-
După A. Kirpičnikov, zăbalele dintr-o singură tijă sînt colul XII de la Adâncata (jud. Ialomiţa) (Ioniţă 2005,
încadrate în tipul VI, ce corespunde cu precădere se- 85.117, fig. 23). În spaţiul carpato-nistrean cunoaştem
colelor X-XI şi sînt atribuite pecenegilor, uneori uzilor. analogii la Bârlad „Parc” (Spinei 1985, 111), Gradişte
Zăbalele descoperite în oraşele vechi-ruseşti se conside- (r. Cimişlia) (Оболдуева 1955, 37.45.47, Spinei 1985,
ră a fi preluate de la nomazi. Acest tip dispare în secolul 113), Tudora (r. Ştefan Vodă) (Мелюкова 1962, 82-
al XII-lea (Кирпичников 1973, 17-19). Aceeaşi opinie 83, Spinei 1985, 118), Limanskoe (reg. Odesa, Ucrai-
o împărtăşeşte şi V. Spinei, care consideră că zăbalele na) (Добролюбский 1982, 36), Ursoaia (r. Căuşeni)
în discuţie datează dintr-o perioadă anterioară sfîrşitului (Чеботаренко и др., 1989, 101-134).
secolului XI, iar în secolul XII ar fi foarte rar întîlni- Prezenţa zăbalei de tipul V I în mormintele de tip
te. Autorul citat atribuie cu probabilitate aceste zăbale B II este considerată ca fiind caracteristică pecenegi-
populaţiilor pecenege, un argument în sprijinul acestei lor (Плетнёва 1973, 21) şi/sau uzilor (Добролюбский
opinii fiind orientarea cu capul la V a defuncţilor, alături 1986, 35). Astfel, putem considera că mormîntul 5 da-
de care s-au descoperit asemenea piese (Spinei 1985, tează din secolele XI-XII, şi a aparţinut, probabil, unui
122). Zăbale au fost descoperite şi în aşezări, cum ar fi călăreţ peceneg.
cea de la Simila (com. Zorleni, jud. Vaslui), din secole-
le X-XI (Spinei 1985, 183, fig. 11,1). Obiecte analoa- ***
ge în mormintele turanicilor din spaţiul est-carpatic au Din cele 24 de morminte analizate, doar M6/T2 (Va-
fost descoperite la Beloles’e M1/T9 (Добролюбский dul lui Isac) nu a putut fi determinat din cauza lipsei
78 Serghei Agulnicov, Ion Ursu

Fig. 10. Manta. Tumulul 3; planul şi profilul gropilor (1-7).

scheletului şi a inventarului. Cele mai numeroase sînt care se aflau în toţi cei patru tumuli. Cultura Mnogo-
mormintele culturii Jamnaja, ce reprezintă 37,5% din valicovaja reprezintă 20,8% din totalul de morminte,
total. Toate trei movile de la Vadul lui Isac au fost ri- acesteia aparţinînd tumulul 3 de la Manta. Au fost sem-
dicate de purtătorii acestei culturi. Ca număr, urmează nalate doar două înmormîntări sarmatice (8,3%), care
mormintele populaţiilor turanice cu ponderea de 29,1%, erau plasate în tumulii 1 şi 2 de la Vadul lui Isac.
Complexe funerare tumulare din zona Prutului Inferior 79

Bibliografie
Agulnicov 1997: S. Agulnicov, Vestigii scitice la Prutul Inferior. In: Prima epocă a fierului la Gurile Dunării şi zonele circum-
pontice. Lucrările Colocviului Internaţional Septembrie 1993 (Tulcea 1997), 259–260.
Barnea 1994: I. Barnea, arşic. In: Enciclopedia Arheologiei şi istoriei vechi a României, Vol. I, A-C (Bucureşti 1994), 121–122.
Bârcă 2006: V. Bârcă, Istorie şi civilizaţie. Sarmaţii în spaţiul est-carpatic (sec. I a.Chr. – începutul sec. II p.Chr.) (Cluj-Na-
poca 2006).
Bichir 1984: Gh. Bichir, Geto-dacii din Muntenia în epoca romană (Bucureşti 1984).
Brudiu 2003: M. Brudiu, Lumea de sub tumulii din sudul Moldovei. De la indo-europeni la turanicii târzii – mărturii arheo-
logice (Bucureşti 2003).
Cosma 2004: C. Cosma, Necropole, morminte izolate şi descoperiri funerare cu caracter incert din secolele al IX-lea şi al
X-lea din vestul şi nord-vestul României. Ephemeres Napocensis XI, 2004, 177-211.
Diaconu 1963: Gh. Diaconu, Despre sarmaţi la Dunărea de Jos în lumina descoperirilor de la Tîrgşor. SCIV, t. II, nr. 2, 1963,
328–331.
Grosu 1995: V. Grosu, Sarmaţii în spaţiul geto-dacic răsăritean. AM XVIII, 1995, 133-186.
Ioniţă 2005: A. Ioniţă, Spaţiul dintre Carpaţii Meridionali şi Dunărea Inferioară în secolele XI-XIII (Bucureşti 2005).
Spinei 2006: V. Spinei, Românii în contextul politic internaţional de la începutul mileniului al II-lea In: Universa Valachica
(Chişinău 2006).
Spinei 1994: V. Spinei, Moldova în secolele XI – XIV (Chişinău 1994).
Spinei 1985: V. Spinei, Realităţi etnice şi politice în Moldova Meridională în secolele X-XIII români şi turanici (Iaşi 1985).
Агульников 1991: С. М. Агульников, Отчёт о полевых исследованиях Кагульской новостроечной экспедиции в 1990
году. Кишинёв 1991. Arhiva MNAIM, nr. inv. 311.
Агульников 1998: С.М. Агульников, Погребальные комплексы культуры многоваликовой керамики междуречья
Кагул-Прут. B сб.: Проблемы изучения катакомбной культурно-исторической общности (ККИО) и культурно-
исторической общности многоваликовой керамики (КИОМК) (Запорожье 1998), 259-260.
Гросу 1985: В.И. Гросу, Сарматский могильник у с. Брынзены: В сб.: АИМ в 1981 г. (Кишинёв 1985), 132–138.
Гросу 1990: В.И. Гросу, Хронология памятников сарматской культуры Днестровско-Прутского междуречья (Кишинев 1990).
Дергачёв 1986: В.А. Дергачёв, Молдавия и соседние территории в эпоху бронзы (Кишинёв 1986).
Савва 1992: Е.Н. Савва, Культура многоваликовой керамики Днестровско-Прутского междуречья (Кишинёв 1992).
Добролюбский 1981: А.О. Добролюбский, Погребение кочевника у с. Плавни. B сб.: Древности Северо-Западного
Причерноморья (Kиев 1981), 131–134.
Добролюбский 1982: А.О. Добролюбский, Этнический состав кочевого население Северо-Западного Причерноморья
в золотоордынское время. B сб.: Памятники римского времени в Северо-Западном Причерноморье (Kиев 1982), 36-37.
Добролюбский 1986: А.О. Добролюбский, Кочевники Северо-Западного Причерноморья в эпоху средневековья
(Киев 1986).
Фёдоров-Давыдов 1966: Г.А. Фёдоров-Давыдов, Кочевники восточной Европы под властью золотоордынских ханов
(Москва 1966).
Фёдоров 1960: Г.Б. Фёдоров, Население Прутско-Днестровского междуречья в I тысячелетии н.э. МИА 89 (Москва
1960).
Фёдоров и др. 1984: Г.Б. Фёдоров, Г.Ф. Чеботаренко, М.С. Великанова, Брэнештский могильник X-XI вв. (Кишинёв 1984).
Кирпичников 1973: А.Н. Кирпичников, Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX-XIII вв. Археология
СССР. САИ, вып. Е1-36 (Ленинград 1973).
Курчатов 1989: С.И. Курчатов, Могильник II-III вв. н.э. у с. Алчедар. В сб.: АИМ в 1984 г (Кишинёв 1989), 163-179.
Мелюкова 1962: А.И. Мелюкова, Курган усатовского типа у села Тудорово. KСИА 88, 1962, 82–83.
Оболдуева 1955: Т.Г. Оболдуева, Курган эпохи бронзы на р. Когыльник. B сб.: Изв. МФ АН СССР, 5(25) (Кишинёв
1955), 35–47.
Плетнёва 1973: С.А. Плетнёва, Древности Чёрных Клобуков. САИ, вып. Е1-19 (Москва 1973).
Плетнёва 1981: С.А. Плетнёва, Кочевники восточноевропейских степей в Х-ХIII вв. Печенеги, торки, половцы. B сб.:
Археология СССР. Степи Евразии в эпоху средневековья (Москва 1981).
Тощев 1992: Г.Н. Тощев, Курганы эпохи бронзы межозерья Ялпуга и Кагула (Запорожье 1992).
Тощев, Сапожников 1990: Г.Н. Тощев, И.В. Сапожников, Курганы у ст. Фрикацей в низовьях Дуная. B сб.: ДСПК I
(Запорожье 1990), 13–21.
Тощев, Редина 1991: Г.Н. Тощев, Е.Ф. Редина, Курганная группа у села Помазаны Одесской области. B сб.:
ДСПК II (Запорожье 1991), 95–104.
Чеботаренко и др. 1989: Г.Ф. Чеботаренко, Е.В. Яровой, Н.П. Тельнов, Курганы Буджакской степи (Кишинёв 1989).
Яровой 1985: Е.В. Яровой, Древнейшие скотоводческие племена Юго-Запада СССР (Кишинёв 1985).

Serghei Agulnicov, Ion Ursu, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Ştiinţe a
Moldovei, bd. Ştefan cel Mare 1, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova.
ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ У с. ДОЙБАНЬ-2
ДУБЭССАРСКОГО РАЙОНА В 2007 г.

Николай ТЕЛЬНОВ, Игорь ЧЕТВЕРИКОВ, Виталий СИНИКА, Кишинэу/Тирасполь

În articol se publică materialele rezultate din cercetările Expediţiei Nistrene efectuate lângă satul Doibani-2, raionul Dubăsari,
în anul 2007. Au fost dezveliţi patru tumuli deterioraţi parţial în procesul lucrărilor agricole, în care s-au descoperit 11
morminte din diverse epoci istorice. Vestigiile, recoltate pe parcursul investigaţiilor, completează baza de izvoare istorice
privind malul stâng al Nistrului în epoca bronzului timpuriu, epoca romană şi perioada medievală. Cel mai mare interes îl
prezintă complexele culturii jamnaja, în care au fost descoperite construcţii funerare anterior necunoscute în regiunea vizată.

В настоящей статье публикуются материалы исследований Днестровской археологической экспедиции у с. Дойбань-2


Дубоссарского района в 2007 г. Изучению подверглись четыре разрушенных плантажной вспашкой кургана, в которых
было выявлено 11 погребений различных исторических эпох. Материалы, полученные в ходе раскопок, расширяют
фонд источников по истории Днестровского Левобережья в эпоху ранней бронзы, римское время и средневековый
период. Наибольший интерес представляют комплексы ямной культуры, в которых были открыты ранее неизвестные
в регионе погребальные конструкции.

In present article are published materials of researches of Dniester archaeological expedition near village Dojbany-2 of
Dubossary area in 2007. There were studied four barrows destroyed by ploughing, in which have been revealed 11 burials of
various historical epochs. The materials received during excavation expand fund of sources on history of the left bank of the
river Dniester during Early Bronze Age, Roman time and the medieval period. The greatest interest represent the complexes of
the Pit-Grave culture, in which have been opened funeral constructions earlier unknown in region.

Key words: Dniester Basin, Dubossary district, barrow, burial, Early Bronze Age, Roman time, medieval period

В апреле 2007 г. Днестровская археологическая ные по инициативе работников прокуратуры след-


экспедиция ПГУ им. Т.Г. Шевченко провела спаса- ственные действия выявили останки 4-х человек (в
тельные раскопки 4 курганов у с. Дойбань-2 Дубэс- дальнейшем – погребение 3/1). Визуальный осмотр
сарского района. Курганы находились на водораз- насыпей сотрудниками экспедиции до начала иссле-
деле р. Ягорлык и р. Тростинец, на правом берегу дований также обнаружил вывернутые плантажом
балки Глубокая (рис. 1,1). Насыпи располагались человеческие останки на поверхности курганов 2
достаточно компактной группой (расстояние между и 4.
крайними курганами составляло 165 м), ломаной Учитывая высокую степень разрушения невысо-
цепочкой вытягиваясь по линии север-юг (рис. 1,2). ких насыпей и невозможность проследить досыпки,
Работы были инициированы по факту разруше- было решено провести раскопки курганов с оставле-
ния указанных насыпей плантажной вспашкой под нием одной центральной бровки. Фиксация глубин
виноградник (глубина вспашки 0,7-0,9 м). Вплоть исследованных комплексов и их привязка велась от
до разрушения плантажом курганы интенсивно условной точки R0, соответствующей наивысшей
распахивались под зерновые культуры. После про- точке кургана. Два наиболее высоких кургана на то-
ведения плантажной вспашки на насыпи самого пографической карте отмечены как имеющие высо-
крупного кургана (в дальнейшем – курган 3) были ту 2 и 1 м – в процессе внедрения стационарной си-
обнаружены человеческие останки, о чëм было стемы орошения полей эти насыпи, очевидно, были
сообщено в прокуратуру г. Дубэссарь. Проведен- частично снивелированы.

Revista Arheologică, serie nouă, vol. IV, nr. 1, 2008, p. 80-92


Полевые исследования у с. Дойбань-2 Дубэссарского района в 2007 г. 81

Рис. 1. Географическое и топографическое положение курганов у с. Дойбань-2. 1 – географическое положение курганов


у с. Дойбань-2, 2 – топографическое положение курганов у с. Дойбань-2.
82 Николай Тельнов, Игорь Четвериков, Виталий Синика

КУРГАН 1 (ямный) находился на пересечении ямы состояло из предматерикового суглинка и су-


двух посадок (акация), в 68 м от северной и в 110 м хого чернозëма.
от восточной, идущей от первого поста охраны При расчистке погребальной ямы были обнару-
Дойбанского цеха (на посту установлен триангу- жены останки ребенка. Скелет плохой сохранности
ляционный знак). Высота кургана от современной лежал в скорченном положении на спине головой на
дневной поверхности к моменту исследования со- З, лицевой частью вверх. Скелет умеренно окрашен
ставляла 0,8 м (1,2 м от погребëнной почвы), диа- красной охрой, наибольшая интенсивность кото-
метр насыпи 34 м (рис. 2,1), что установлено по рой отмечена на черепе. Правая рука погребëнного
кольцевому рву, хорошо читавшемуся ещë до на- была вытянута вдоль тела, левая согнута и кистью
чала исследований на пахоте. Клиновидный в се- уложена на таз. Ноги средне скорченны, упали вле-
чении ров не имел разрывов и на всю глубину был во. Под скелетом прослежен слабый светло-серый
заполнен плотным чернозëмом. Ширина рва на тлен от растительной подстилки.
уровне древней дневной поверхности достигала 2 Находок нет.
м, глубина доходила до 1 м. Насыпь была возведена В 0,2-0,5 м к СВ от погребального комплекса, на
из чернозëма и предматерикового суглинка, отчего глубине 0,5-0,7 м от R0, в разрыхлëнном плантажом
имела желтоватый оттенок. В центре кургана план- грунте насыпи встречалось множество древесных
тажная вспашка вывернула каменную плиту пере- углей и комки обожжëнного до красного цвета
крытия погребения 2. грунта – следы кострища, связанного, вероятно, с
В кургане было выявлено 5 погребений, 4 из тризной.
которых относятся к ямной культуре, а одно – Погребение 3 (ямное, основное) обнаружено в 1
неопределëнное. м к В от R0, на глубине 1,3 м. Погребальное соору-
Погребение 1 (неопределëнное) обнаружено в жение представляло собой яму вытянутой прямоу-
1,5 м к СЗ от R0, на глубине 0,6 м. Погребальное гольной формы, размерами 2×1 м и глубиной 0,8 м,
сооружение не прослеживалось в переотложенном ориентированную длинной осью по линии З-В (рис.
грунте. 3,1). С ямой связан выкид толщиной 0,3 м, состоя-
Скелет взрослого человека1 был сильно разрушен щий из предматерикового суглинка и материковой
плантажной вспашкой: уцелели череп, правая рука, глины, в плане дуговидно огибавший северную
часть позвоночника и левая нога. Судя по их распо- стенку сооружения. На уровне погребëнной почвы
ложению, погребëнный лежал вытянуто на спине яма имела поперечное перекрытие из дубовых плах
головой на З (рис. 2,2). Следов подстилки и сопро- шириной до 0,25 м, длиной до 1,3 м и толщиной
вождающего инвентаря не отмечено. до 4-5 см. Окончания плах частично сохранились
Погребение 2 (ямное, впускное или основное для на краях ямы, судя по которым плах было не ме-
возможной II-ой насыпи) обнаружено в 3,1 м к ЮЗ нее семи. Основная часть перекрытия просела в
от R0, на глубине 0,5 м по вывернутым плантажом могильную яму: фрагменты плах встречались в за-
плитам перекрытия. Погребальное сооружение полнении на разных его уровнях. Поверх перекры-
представляло собой яму вытянутой прямоугольной тия была, по-видимому, настелена растительная
формы с внутренним уступом, размерами 1,05×0,7 подстилка, от которой на краях плах сохранился
м и глубиной 0,6 м, длинной осью ориентирован- тлен светло-серого цвета. Вертикальные стенки
ную по линии З-В (рис. 2,3). Дно ровное горизон- ямы и дно были обмазаны мелкорастертой глиной.
тальное. По северной, западной и восточной стен- Заполнение состояло из сухой смеси суглинка и
кам сооружения был сделан уступ шириной до 0,3 чернозëма.
м и высотой 0,5 м от дна. Уступ использовался для При расчистке погребальной ямы были обнару-
горизонтального перекрытия ямы крупными пли- жены останки взрослого человека. Скелет лежал
тами из белого ракушечника. Надо полагать, что в скорченном положении на спине головой на З,
крупные плиты служили опорой для уложенных лицевой частью черепа вверх. Руки погребëнного
поверх их других плит меньшего размера. Всего были согнуты, кости предплечий располагались
обнаружено 3 крупные плиты и 6 фрагментов бо- параллельно телу. Ноги средне скорченны, упа-
лее мелких плит. Размеры самой большой плиты ли вправо. Под скелетом прослежен коричневый
составляли 1×0,65-0,8×0,2 м. Стены и дно ямы тлен от подстилки. Скелет слабо окрашен красной
ниже уровня уступа были побелены. Заполнение охрой, наибольшая интенсивность которой отмече-

1
Хотя был собран антропологический материал, в силу разных причин половозрастные определения пока не
производились.
Полевые исследования у с. Дойбань-2 Дубэссарского района в 2007 г. 83

Рис. 2. Курган 1 у с. Дойбань-2. 1 – план и разрез кургана 1, 2 – погребение 1, 3 – план и разрез погребения 2, 4 – план
и разрез погребения 4.
84 Николай Тельнов, Игорь Четвериков, Виталий Синика

на на черепе. Комки красной охры зафиксированы яма была поперечно перекрыта деревянными пла-
слева у черепа и у правого предплечья. хами, толщиной до 3 см. Большие фрагменты плах
Состав и расположение находок. Справа, у че- встречались на разных уровнях заполнения, на них
репа погребëнного было обнаружено кремневое отмечен тлен светло-серого цвета от растительной
орудие (1). Левая кисть накрывала каменный рас- циновки. Вертикальные стены ямы носили следы
тиральник (2). работы орудием типа мотыжки.
Находки: 1. Ретушëр-отжимник из естествен- При расчистке погребальной ямы были обнару-
ного обломка тëмного мелового кремня2. Орудие жены останки взрослого человека. Скелет лежал в
удлинëнных пропорций, подтреугольное в сечении, скорченном положении на спине с наклоном влево,
с замятостью и ретушью утилизации на кромке и головой на ЮЗ. Череп был повернут влево. Правая
углах. На плоской площадке основания имеется рука погребëнного была согнута и кистью уложена
треугольное, вероятно, естественное углубление. на правое крыло таза, левая рука – прямая, вытянута
Размеры: длина 7,4 см, ширина до 3,2 см, толщина вдоль тела, кистью у бедренных костей. Ноги сильно
до 2,5 см (рис. 3,4); 2. Песчаниковый крупнозерни- скорченны, упали влево. Скелет интенсивно окрашен
стый растиральник-отбойник из обломка крупной красной охрой, наибольшая интенсивность которой
речной гальки. Орудие подпрямоугольное в сече- отмечена на черепе и костях ног. Под скелетом про-
нии, поверхность сильно обожжена. В работе ис- слежена двойная подстилка – интенсивный коричне-
пользовалась, скорее всего, одна, наиболее плоская вый тлен перекрывался светло-серым тленом.
грань, имеющая следы сработанности. Размеры: Состав и расположение инвентаря. Несколько
высота 7,7 см, ширина до 7 см (рис. 3,6). выше правого плеча погребëнного зафиксировано
Погребение 4 (ямное, впускное) обнаружено в локальное пятно алой охры. Под левым виском ле-
5,5 м к ЮВ от R0, на глубине 1,3 м. Погребальное жала костяная проколка (3), накрытая кремневым
сооружение представляло собой яму вытянутой орудием (1). Поверх указанных орудий найдено два
трапециевидной формы, размерами 1,75×0,75-1 м и камешка (2). У западной стены ямы, напротив лево-
отмеченной глубиной 0,45 м, длинной осью ориен- го локтя погребëнного, лежало костяное орудие (4).
тированную по линии С-Ю (рис. 2,4). Погребальная Находки: 1. Нож из тëмного мелового кремня с
конструкция, очевидно, включала в себя срезанный естественным обушком и преднамеренной мелко-
плантажом уступ, на уровне которого яма была по- зубчатой ретушью на выпуклом лезвии пластины-
перечно перекрыта деревянными плашками, фраг- скола. Не исключено вторичное использование в
менты которых отмечены в заполнении. Стенки качестве скребла. Поверхность орудия с естествен-
сооружения были вертикальными и носили следы ным корочным покрытием. Размеры: длина 6,3 см,
работы орудием типа мотыжки. В заполнении ямы ширина до 3,3 см, толщина до 0,7 см (рис. 3,3);
и на фрагментах перекрытия отмечен слабый тлен 2. Два камешка неправильной формы из светло-
светло-серого цвета от растительной циновки. го кремня, не имеют следов обработки. Длина 1,1
При расчистке погребальной ямы были обнару- и 1,5 см, ширина 0,9 и 1,3 см, толщина до 0,6 см
жены останки взрослого человека. Скелет лежал (рис. 3,2); 3. Костяное шило-проколока с двумя
в скорченном положении на спине головой на С, заострëнными окончаниями (одно окончание не со-
лицевой частью черепа вверх. Руки погребëнного хранилось). Центральная часть орудия подпрямоу-
были вытянуты вдоль тела, ноги средне скорченны, гольная в сечении, ближе к окончаниям стержень
упали вправо. Скелет очень слабо окрашен мали- округлый. Уцелевшее окончание от длительного
новой охрой, под ним прослежен тлен коричневого употребления слегка затуплено, со следами лоще-
цвета от подстилки. ния. Размеры: сохранившаяся длина 9,6 см, ширина
Находок нет. в центральной части 0,8 см, диаметр у окончания
Погребение 5 (ямное, впускное) обнаружено в 7 0,5 см (рис. 3,8); 4. Конической формы костяное
м к ЮЮВ от R0, на глубине 1,3 м. Погребальное долото. Рабочая часть двухсторонне равномерно
сооружение представляло собой яму вытянутой стëсана, со следами лощения. Размеры: длина 13,5
трапециевидной формы, размерами 1,8×1,2-1,4 м и см, ширина у основания 4,6 см, ширина рабочей ча-
отмеченной глубиной до 0,45 м, ориентированную сти 1,2 см, толщина до 3,5 см (рис. 3,7).
длинной осью по линии СВ-ЮЗ (рис. 3,5). Погре- Имевшее место разрушение насыпи, к сожале-
бальная конструкция, очевидно, включала в себя нию, не дало возможность чëтко проследить еë воз-
срезанный плантажом уступ, на уровне которого можную стратиграфию и последовательность захо-

2
Определение орудий из кремня и камня сделано к.и.н. С.И. Коваленко.
Полевые исследования у с. Дойбань-2 Дубэссарского района в 2007 г. 85

Рис. 3. Погребения 3 и 5 кургана 1 у с. Дойбань-2 и инвентарь из них. 1 – план и разрез погребения 3, 2 – два камешка
из погребения 5, 3 – кремневый нож из погребения 5, 4 – ретушер-отжимник из погребения 3, 5 – план и разрез
погребения 5, 6 – растиральник-отбойник из погребения 3, 7 – костяное долото из погребения 5, 8 – костяное шило-
проколка из погребения 5.
86 Николай Тельнов, Игорь Четвериков, Виталий Синика

ронений. Скорее всего, первоначальная насыпь была дневной поверхности (1,7 м от погребëнной почвы)
возведена над основным погребением 3 – об этом была сильно нарушена плантажной вспашкой. Цен-
свидетельствует лежащий на уровне древней днев- тральная часть кургана была повреждена воронкой
ной поверхности выкид и строгая ориентировка ямы (диаметром 4,5 м и глубиной до 0,7 м), выкопанной
по линии З-В. Погребение 2, судя по его широтной в ходе раскопок прокуратуры г. Дубэссарь. На на-
ориентировке, могло быть основным для возможной сыпи и рядом с ней встречались камни (белый ра-
II-ой насыпи. Погребения 4 и 5 были впускными – кушечник) различных размеров, составлявших не-
об этом говорит их ориентировка и небольшая от- когда каменную обкладку кургана. Диаметр насы-
меченная глубина на уровне погребëнной почвы. пи составлял 28 м, что установлено благодаря коль-
Последним в кургане было совершено погребение 1, цевому рву, хорошо читавшемуся на пахоте ещë до
принадлежавшее, вероятно, позднему кочевнику. начала исследований. Подтреугольный в сечении и
овальный в плане (шириной до 1,5 м и глубиной
КУРГАН 2 (предположительно сарматский) на-
до 1 м от погребëнной почвы) ров был заполнен
ходился в 43 м к Ю от кургана 1. Насыпь была прак-
плотным затëчным чернозëмом. В его заполнении
тически уничтожена плантажной вспашкой и чита-
на различных глубинах повсеместно встречались
лась на пахоте пятном жëлтого цвета диаметром
сползшие с насыпи камни обкладки (рис. 5,1).
около 17 м (рис. 4,1). Грунт насыпи и предматери-
В кургане было выявлено 4 погребальных ком-
ковый суглинок под ней были разрыхлены планта-
плекса, два из которых относились к ямной культу-
жом на глубину 0,7-0,8 м от современной дневной
ре, один принадлежал поздним кочевникам и один
поверхности. В ходе визуального осмотра насыпи
остался неопределëнным.
до начала исследований в еë центре была найдена
Погребение 1 (позднекочевническое, впускное)
человеческая челюсть. Рядом с пятном было най-
обнаружено в центре кургана, на глубине до 0,7 м
дено несколько фрагментов красноглиняных амфор
от R0. Этот комплекс условно объединяет останки 4
римского времени, внешняя поверхность которых
человек, обнаруженных при следственных действи-
покрыта жëлтым ангобом. Глина амфор достаточно
ях дубэссарской прокуратуры. Известно, что на на-
рыхлая, с большим количеством пироксена.
сыпи были найдены черепа и разрозненные кости
В кургане, на глубине 0,8 м от R0, был выявлен
нижних конечностей двух человек, присоединëнные
один погребальный комплекс.
позднее (в зависимости от сохранности) к обнару-
Погребение 1 (основное) обнаружено в центре
женным в насыпи разрушенным скелетам. Судя по
курганного пятна. Погребальное сооружение пред-
нечëтко сделанной с вершины кургана фотографии,
ставляло собой яму вытянутой прямоугольной
все скелеты находились в непосредственной близо-
формы с округлëнными углами. На большую часть
сти друг от друга (рис. 5,5). Из фотографии также
своей глубины яма была сильно повреждена план-
неясно, лежали ли все погребëнные на одном уров-
тажом. Сохранившиеся размеры ямы около 2×0,8
не или располагались на разных глубинах. Судя по
м, глубина 0,15 м. Длинной осью сооружение было
описаниям очевидцев, два крайних с севера на юг
ориентированно по линии СЗ-ЮВ (рис. 4,2). Ров-
скелета (именно они были в разной степени раз-
ное горизонтальное дно в сохранившейся части со-
рушены плантажом) находились на 0,3-0,4 м выше
оружения было покрыто слоем твëрдого затëчного
остальных, анатомически целых. Поза и ориенти-
чернозëма, что может указывать на ограбление мо-
ровка всех погребëнных была одинакова – в вытя-
гилы в древности.
нутом положении на спине, головой на В.
При расчистке ямы были обнаружены разрушен-
Состав уцелевшего погребального инвентаря.
ные останки взрослого человека. In situ сохранились
Плантажным плугом были извлечены на поверх-
правая рука и нога, а также левая голень. Это дало
ность следующие предметы: лепной сосуд (1),
возможность реконструировать позу погребëнного
серьга (2) и металлические бляшки-аппликации
– он мог быть положен в вытянутом положении на
(3). Надо полагать, инвентарь принадлежал частич-
спине, головой на ЮВ. Вся верхняя часть туловища,
но разрушенным скелетам.
включая таз, была разрушена: кости были хаотиче-
Находки: 1. Лепной сероглиняный горшок с окру-
ски разбросаны в южной части ямы и, частично,
глым туловом и плоским дном (найден во фрагмен-
находились за еë пределами (задеты плантажом?).
тах, восстановлен полностью). Горловина слегка
Череп отсутствовал – найденная до начала раскопок
намечена, сужается к венчику. Венчик почти вер-
челюсть принадлежала, видимо, ему.
тикальный, край срезан горизонтально. Глина до-
Находок нет.
статочно плотная, с включениями мелкого шамота.
КУРГАН 3 (ямный) находился в 150 м к Ю от Поверхность покрыта красноватыми пятнами не-
кургана 1. Насыпь высотой 1,3 м от современной равномерного обжига и горизонтально заглажена,
Полевые исследования у с. Дойбань-2 Дубэссарского района в 2007 г. 87

Рис. 4. Курганы 2 и 4 у с. Дойбань-2. 1 – план и разрез кургана 2, 2 – план и разрез погребения 1 кургана 2, 3 – план и
разрез кургана 4.
88 Николай Тельнов, Игорь Четвериков, Виталий Синика

вероятно, пучком травы. Размеры: высота 10,9 см, северной стены ямы и на уровне колен зафиксиро-
диаметр венчика 12,9 см, наибольший диаметр ту- вано два локальных пятна алой охры.
лова 14,4 см, диаметр дна – 7,6 см, толщина стенок Находок нет.
0,7-0,8 см (рис. 5,4); 2. Серебряная кольцевидная Погребение 4 (ямное, впускное или основное для
серьга с напускной дутой биконической бусиной, возможной II-ой насыпи) было обнаружено в 2,8 м
сделанной из того же материала, что и кольцо. Бу- к ЮЮЗ от R0 на глубине 0,9 м. Погребальное соору-
сина спаяна из двух половин, имеет хорошо выде- жение представляло собой яму вытянутой прямоу-
ленное ребро в месте спайки. Кольцо в плане близко гольной формы с внутренним уступом, размерами
к овалу, стержень округлый в сечении, окончания не 1,15×0,75 м и отмеченной глубиной 0,7 м, длинной
сомкнуты. Размеры: диаметр кольца до 3,2 см, диа- осью ориентированную по линии СВ-ЮЗ (рис. 5,8).
метр стержня 0,3 см, диаметр бусины 1,1 см (рис. Погребение обнаружено по горизонтальному пере-
5,6); 3. Медные треугольные пластинки-аппликации крытию из каменных плит, среди которых, судя по
(от головного убора?), украшенные штампованным толщине фрагментов, было не менее трëх крупных.
орнаментом в виде двух вписанных друг в друга Одна из плит имела почти правильную треуголь-
равнобедренных треугольников, промежутки меж- ную форму, с длиной сторон около 0,6 м. Перекры-
ду которыми заполнены пуансоном. Изделия фраг- тие покоилось на уступе шириной до 0,25 м, иду-
ментированы, относительно хорошо сохранилось щем на глубине 0,3 м от верхнего края по северной,
4 экземпляра. Сохранившиеся размеры: высота не западной и восточной стенам ямы. Образованная
менее 4 см, толщина пластинок 0,1 см (рис. 5,7). уступом погребальная камера вытянутой прямоу-
Погребение 2 (неопределëнное) обнаружено в 6,5 гольной формы, размерами 0,8×0,5 м и глубиной от
м к ЮЗ от R0, на глубине 1 м. Контуры погребаль- уступа 0,4 м, была ориентирована длинной осью по
ного сооружения в разрыхлëнной плантажом насы- линии СВ-ЮЗ. Вертикальные стены камеры были
пи проследить не удалось. побелены, дно ровное горизонтальное. Заполнение
Скелет взрослого человека был совершенно раз- состояло из сухого чернозëма.
рушен. Судя по расположению плечевых костей и Возможно, рядом с захоронением располагалась
ключицы, погребëнный был ориентирован в север- тризна, о чëм свидетельствует зафиксированное в
ном полукруге (рис. 5,2). 0,3 м к В от перекрытия (глубина 0,8 м от R0) ко-
Находок нет. стрище овальной формы, длиной до 0,6 м. Грунт был
Погребение 3 (ямное, основное) обнаружено в цен- обожжëн до ярко-красного оттенка, следы сильного
тре кургана, на глубине 1,7 м от R0. Погребальное обжига также отмечены на боковой грани одной из
сооружение представляло собой яму вытянутой пря- верхних плит. В центре кострища были найдены дре-
моугольной формы, размерами 1,7×1 м и глубиной весные угли, лопатка и кости конечности лошади.
1,1 м, ориентированную длинной осью по линии З-В При расчистке погребальной камеры были обна-
(рис. 5,3). Выкид, высотой до 0,3 м и шириной 0,7-0,8 ружены останки ребëнка. Скелет лежал в скорчен-
м (предматериковый суглинок с примесью материко- ном положении на спине, головой на ЮЗ. Череп был
вой глины), дугой (в плане) огибал северную стену склонен к левому плечу. Правая рука погребëнного
сооружения. На уровне погребëнной почвы яма име- была вытянута вдоль тела, левая согнута и кистью
ла продольное перекрытие из 7 дубовых брëвен, об- уложена на таз. Ноги сильно скорченны, упали впра-
мазанных белой глиной. Диаметр наибольшего брев- во. Череп был окрашен алой и малиновой охрой, а
на 0,25 м, длина стволов до 2,1 м. В северной части также имел чёрную продольную полосу по теме-
ямы в горизонтальном положении сохранилось два ни (сажа?). Под склетом прослежен слабый тлен
бревна, остальные осели в заполнение сооружения светло-серого цвета от растительной циновки.
и фрагментарно встречались до самого дна. Верти- Находок нет.
кальные стенки ямы были побелены.
При расчистке погребальной ямы были обнару- КУРГАН 4 (предположительно сарматский) на-
жены останки взрослого человека. Скелет лежал ходился в 55 м к ЮЗ от кургана 1. Насыпь была
в скорченном положении на спине, головой на З. уничтожена плантажной вспашкой и в рельефе чи-
Череп погребëнного был повернут вправо, прямые талась пятном жëлтого грунта диаметром до 16 м
руки вытянуты вдоль тела, ноги средне скорченны, (рис. 4,3). В центральной части пятна, до начала
упали вправо. Под скелетом прослежен интенсив- исследований, при визуальном осмотре были обна-
ный светло-серый тлен от растительной подстилки. ружены разрозненные останки взрослого человека,
Скелет умеренно окрашен тëмно-красной охрой, у вытянутые по линии С-Ю. Исследования показали,
Полевые исследования у с. Дойбань-2 Дубэссарского района в 2007 г. 89

Рис. 5. Курган 3 у с. Дойбань-2. 1 – план и разрез кургана, 2 – погребение 2, 3 – план и разрез погребения 3, 4 – лепной
горшок из погребения 1, 5 – погребение 1, 6 – серебряная серьга из погребения 1, 7 – медные пластинки-аппликации из
погребения 1, 8 – план и разрез погребения 4.
90 Николай Тельнов, Игорь Четвериков, Виталий Синика

что погребальное сооружение и скелет (найденные занное белой глиной. В детских погребениях 1/2 и
на насыпи останки принадлежали ему) полностью 3/4 погребальные камеры на уровне уступов были
уничтожены плантажом (который уничтожил на- горизонтально перекрыты каменными плитами,
сыпь кургана до глубины 0,7 м). что достоверно прослежено в погребении 3/4. Хотя
Находок нет, однако не исключено, что погребе- некоторые крупные плиты имеют довольно ровные
ние было, как и в кургане 2, полностью ограблено края, их возможная интерпретация в качестве стел
в древности. сомнительна. Скорее всего, плиты выламывались
специально для захоронения в находящемся побли-
Анализ материалов зости каньоне балки Глубокая.
В результате раскопок четрëх курганов у с. Дой- Все захоронения ямной культуры в дойбанских
бань-2 было изучено 11 захоронений различных курганах совершены по обряду ингумации. Положе-
исторических эпох. Несмотря на малочисленность ние умерших в большинстве комплексов стандартно:
погребальных комплексов, они существенно допол- скорченно на спине, ноги, первоначально стоящие
няют фонд источников по курганным древностям коленями вверх, впоследствии падали в ту или иную
района Дубэссарь. Остановимся на характеристике сторону. Различия между такими погребениями за-
каждой из выделенных культурно-хронологических ключаются в положении черепа и рук. Исключение
групп в отдельности. составляет погребение 1/5, в котором ноги и череп
Памятники ямной культуры составляют наи- были преднамеренно повернуты в одну сторону.
более многочисленную группу захоронений (6 ком- Ориентировка погребëнных в дойбанских курга-
плексов или 55% всех погребений). Ямными племе- нах имеет значение, по большей части, для основ-
нами были возведены курганы 1 и 3, окружëнные ных захоронений, поскольку впускные погребения
кольцевыми рвами без перемычек. Разница между кургана 1 соответствуют традиции кругового рас-
ними только в форме: в кургане 1 ров округлый в положения вокруг центра. Строгая широтная ори-
плане, тогда как в кургане 3 – овальный. Рвы, скорее ентировка зафиксирована в трëх комплексах (1/3,
всего, образованы выборкой грунта для сооружения 1/3 и 3/3), и с небольшим отклонением к югу было
насыпи. С.В. Ивановой для Северо-Западного При- ориентировано погребение 3/4. В трëх вышеуказан-
черноморья учтено 29 курганов ямной культуры, ных погребениях скелеты лежали головой на З, в
окружëнных рвами (Иванова 2001, 26-27). И дойбан- погребении 3/4 – головой на ЮЮЗ.
ская группа существенно пополняет этот список. Сопровождение погребений 1/2 и 3/4 кострища-
Каменная обкладка насыпи отмечена только в ми (а в погребении 3/4 – и тризной), по мнению
кургане 3: сползшие в его ров камни, возможно, Е.В. Ярового (1985, 65), служит надёжным инди-
свидетельствуют в пользу синхронности сооруже- катором основных захоронений ямной культуры
ния рва и обкладки. Северо-Западного Причерноморья. Это позволяет
Погребальные камеры в дойбанских курганах пред- предположить существование для курганов 1 и 3
ставляют собой как простые грунтовые могилы, так досыпок насыпи, основными для которых и явля-
и ямы с уступами. Как правило, это камеры прямоу- лись детские погребения с каменным перекрыти-
гольной формы с закруглëнными углами и вертикаль- ем. Соответственно, уровень обнаружения этих
ными стенками, и только в погребении 1/5 яма имела комплексов может гипотетически определять го-
трапециевидную форму. Достоверно зафиксировать раздо большую высоту первых насыпей обоих кур-
уступы удалось только в детских погребениях 1/2 ганов, что косвенно свидетельствует в пользу их
и 3/4, однако, можно с большой долей вероятности культурно-хронологического единства.
предполагать их наличие во впускных погребениях На дне всех захоронений прослежен тлен от под-
1/4 и 1/5. Форма уступа в погребениях 1/2 и 3/4 не- стилки растительного происхождения коричневого
обычна для Северо-Западного Причерноморья и на- или светло-серого цвета. Побелка стен зафиксиро-
ходит определëнные аналогии в ямных памятниках вана в погребальных камерах 1/2, 3/3 и 3/4. Обмаз-
Поингулья (Шапошникова и др. 1980, 65, рис. 26,3). ка стен и дна мелкорастёртой глиной прослежена в
Деревянные перекрытия отмечены в четырëх по- погребении 1/3.
гребениях (1/3, 1/4,1/5 и 3/3). В кургане 1 все пере- Окраска склетов красной или малиновой охрой
крытия были поперечными, с использованием пло- отмечена во всех ямных комплексах дойбанской
ских плах и покрытием растительной циновкой. группы: наибольшей интенсивности окраска до-
Напротив, в кургане 3 основное погребение 3/3 стигала на черепе и, иногда, на костях ног. Самая
имело продольное бревенчатое перекрытие, обма- высокая степень окрашенности зафиксирована во
Полевые исследования у с. Дойбань-2 Дубэссарского района в 2007 г. 91

впускном погребении 1/5, что подтверждает общую II тыс. до н.э. И, наконец, впускное погребение 1/5
тенденцию к уменьшению данного показателя для принадлежит к наиболее поздней седьмой обрядово-
основных погребений по сравнению с впускными стратиграфической группе (четвертый хронологиче-
(Яровой 1985, 68). ский горизонт или постъямные памятники) – рубеж
Погребальный инвентарь ямных погребений дой- III – первая четверть II тыс. до н.э.
банской группы малочисленен и представлен ору- Таким образом, в дойбанских курганах прослежи-
диями труда из погребений 1/3 и 1/5. В погребении вается два хронологических этапа: собственно ям-
1/3 к таковым относятся растиральник-отбойник и ный и постъямный, – причëм первый выглядит в ко-
ретушёр-отжимник, которые позволяют видеть в личественном плане значительно представительней.
погребëнном мастера камнеобработки. Инвентарь Отсутствие в двух насыпях погребений четвëртой и
погребения 1/5 количественно более представите- шестой обрядово-стратиграфических групп может
лен: нож (использовался, возможно, и как скребло), свидетельствовать о слабом заселении данного рай-
костяные долото и проколка, а также два кремнëвых она древнеямными и позднеямными племенами.
камешка. Присутствие долота может указывать на Памятники сарматской культуры. К ним, на
связанную с деревом ремесленную специализацию основании находок фрагментов амфор римского вре-
погребённого. Камешки, костяная проколка и нож, мени, мы относим курган 2 и, предположительно,
очевидно, лежали в матерчатом или кожаном фут- курган 4. Форма погребального сооружения и ори-
ляре – их положение (под виском погребённого) ентировка погребëнного в кургане 2 не противоречат
позволяет предположить, что футляр носился на данной культурной атрибуции (Гроссу 1990, 31-33).
ремешке в области шеи. В обоих случаях захоронения по обряду ингумации
По Е.В. Яровому (1985, 38-48, рис. 2,4) все иссле- были основными под индивидуальной насыпью, что
дованные в курганах у с. Дойбань ямные комплексы для Нижнего Поднестровья выглядит достаточно
соотносятся со следующими типами: – тип 1. К нему редким явлением. Фрагменты амфор, найденные
относится основное погребение 1/3. Скелет лежал возле кургана 2, в целом датируют комплекс II-III вв.
лицевой частью черепа вверх, со слегка согнутыми н.э. Юго-восточная ориентировка скелета в указан-
и расставленными в стороны руками; – тип 11. К ном погребении, хорошо известная в могильниках
нему относится основное погребение 3/3 и впускное Островец-Вертеба, Олеччина и Киселев, подтверж-
погребение 1/4. Скелеты лежали лицевой частью че- дает предложенную дату (Рикман 1975, 38, 48).
репа вверх, с прямыми вытянутыми вдоль тела рука- Памятники поздних кочевников. К ним отно-
ми; – тип 15. К нему относятся детские погребения сится погребение 3/1, условно объединяющее 4
1/2 и 3/4. Правые руки скелетов были прямыми, а скелета, ориентированных головой на В. Разница в
левые согнуты и кистью уложены на таз; – тип 37. К высоте их залегания позволяет предположить нали-
нему относится впускное погребение 1/5. Скелет в чие в кургане 3 двух парных позднекочевнических
скорченном положении на спине с наклоном влево. захоронений. Основным датирующим материалом
Череп был повернут влево. Левая рука прямая лежа- здесь является серебряная серьга, которая надëжно
ла вдоль тела кистью у бедренных костей. Правая датируется XII в. и относится к типично кочевниче-
рука была согнута и кистью уложена на таз. ским, вероятно, половецким древностям (Плетнева
Согласно предложенной Е.В. Яровым хронологии 1981, 216, рис. 84,7). В определении найденного в
памятников ямной культуры, основные погребе- этом комплексе сосуда существуют определëнные
ния типов 1, 11 и 15 относятся к пятой обрядово- трудности: судя по форме и составу теста, он при-
стратиграфической группе (второй хронологиче- надлежит к более раннему периоду.
ский горизонт или собственно ямные памятники), Культурная атрибуция погребений 1/1 и 3/2 не
датирующейся серединой – началом последней чет- определяется, ввиду отсутствия собственно погре-
верти III тыс. до н.э. (Яровой 1985, 100-109; он же бального сооружения и погребального инвентаря.
2000, 24-26). В эти временные рамки укладываются Продолжение полевых исследований курганов
и погребения 1/2, 1/3, 3/3, 3/4. Впускное погребение в бассейнах р. Ягорлык и р. Тростинец позволит в
1/4 также относится к пятой группе и может быть дальнейшем уточнить информацию, полученную
датировано в пределах второй половины III – начала при раскопках курганной группы Дойбань-2.
92 Николай Тельнов, Игорь Четвериков, Виталий Синика

Библиография

Гросу 1990: В.И Гроссу, Хронология памятников сарматской культуры Днестровско-Прутского междуречья (Кишинëв
1990).
Иванова 2001: С.В. Иванова, Социальная структура ямной культуры Северо-Западного Причерноморья (Одесса 2001).
Плетнева 1981: С.А. Плетнева, Кочевники восточноевропейских степей в X-XIII вв. В сб.: Степи Евразии в эпоху
средневековья. Археология СССР (Москва 1981).
Рикман 1975: Э.А. Рикман, Этническая история населения Поднестровья и прилегающего Подунавья в первых веках
нашей эры (Москва 1975).
Шапошникова и др. 1980: О.Г. Шапошникова, В.С. Бочкарëв, В.Н. Корпусова, Курганная группа у с. Привольное. В
сб.: Археологические памятники Поингулья (Киев 1980), 17-70.
Яровой 1985: Е.В. Яровой, Древнейшие скотоводческие племена Юго-Запада СССР (Кишинëв 1985).
Яровой 1990: Е.В. Яровой, Курганы энеолита-эпохи бронзы Нижнего Поднестровья (Кишинëв 1990).
Яровой 2000: Е.В. Яровой, Скотоводческое население Северо-Западного Причерноморья эпохи раннего металла.
Автореферат дисс. ... докт. ист. наук (Москва 2000).

Николай Тельнов, доктор истории, Центр археологии, Институт культурного наследия, Академия наук
Молдовы, бул. Штефан чел Маре 1, МД-2001 Кишинэу, Республика Молдова
Игорь Четвериков, Виталий Синика, канд. ист. наук, НИЛ «Археология» ПГУ им. Т.Г. Шевченко, ул. 25
Октября 128, каб. 314, МД-3300 Тирасполь, Республика Молдова
ИССЛЕДОВАНИЯ КУРГАНА У г. ОРХЕЙ

Сергей ПОПОВИЧ, Кишинэу

Cercetarea unui tumul de lîngă or. Orhei. Prin lucrarea de faţă se introduc în circuitul ştiinţific materialele săpăturii unui
tumul, cercetat în anul 1968 în apropierea oraşului Orhei, Republica Moldova. Sînt descrise 8 înmormîntări, aparţinînd culturii
Jamnaja, dintre care: nr. 9 datat în perioada timpurie de dezvoltare a culturii (Drevnejamnaja), nr. 1, 6, 8 aparţinînd perioadei
clasice a culturii, şi nr. 2, 3, 4, 5 datate în perioada tîrzie de dezvoltare a culturii (Pozdnejamnaja). Ultimul orizont cultural-
cronologic este reprezentat de înmormîntarea nr. 10, aparţinînd, probabil, epocii mijlocii a bronzului.

В настоящей публикации в научный оборот вводятся материалы раскопок кургана, исследованного в 1968 г. около г.
Орхей, Республика Молдова. Описаны 8 погребений ямной культуры. К древнеямному времени относится погребение
9, классическому ямному времени принадлежат погребения 1, 6, 8. Погребения 2, 3, 4, 5 определены как позднеямные.
Последний культурно-хронологический горизонт кургана представлен погребением, возможно, эпохи средней бронзы
(КМК).

Tumulus near Orhei. The present article describes the archeological material discovered in a tumulus near Orhei town
(Republic of Moldova), excavated during the field season 1968. The described eight burials belong to Pit-Grave culture. The
burial 9 belongs to early-Pit-Grave time, while burials 1, 6 and 8 belong to the typical Pit-Grave culture. The burials 2, 3, 4, 5
are defined as late- Pit-Grave culture. The latest culture-chronological horizon of the tumulus is represented by a burial, which,
probably, belongs to Middle Bronze Age.

Key words: Dniester Basin, Middle Raut basin, Early Bronze Age, Pit-Grave culture, tumular necropolis

Одним из центральных вопросов изучения жизни В данной статье публикуются материалы кургана1,
населения Пруто-Днестровского междуречья эпохи который был одним из первых исследован (без учё-
ранней бронзы является формирование и развитие та раскопок начала ХХ ст.) в бассейне среднего те-
погребального обряда различных сообществ ям- чения р. Рэут. Спасательные работы были проведе-
ной культуры, а также их временное и простран- ны в 1968 г. отрядом по изучению бронзового века
ственное распространение. Важно отметить, что под руководством В.А. Дергачёва2.
расположение естественных путей сообщения, Долина Рэута в среднем течении образует об-
образованных долинами р. Рэут и его притоками, ширную пойму, ограниченную с Ю и СВ узкими
связывало между собой различные культурные со- скалистыми каньонами. По правому и левому бе-
общества. На сегодняшний день равнинное про- регам в древности она была окружена дубовыми и
странство припойменной части долины р. Рэут в её грабовыми лесными массивами, которые сохрани-
среднем течении остаётся пока ещё слабо изучен- лись лишь частично (Рымбу 1982, 111).
ным, особенно это относится к периодам ранней и
средней бронзы, хотя в результате археологических Курган у г. Орхей
разведок, проведённых С.М. Агульниковым, В.П. Курган находился в 1,5 км от Орхейского3 моста
Хахеу, В.И. Гросу и другими в 80-х гг. XX cт., было (Слободка) через р. Рэут и в 1 км к ЮВ от с. Миток,
выявлено большое количество курганов, располо- в пойме реки (рис. 1, 2). Раскопки кургана произво-
женных цепочками в долине и вдоль берегов Рэута. дились при помощи землеройной техники, которая

1
Хотя данные о материалах Оргеевского кургана были упомянуты в Археологической карте Молдавии по эпохе брон-
зы (Дергачёв 1973, 16), подробная их публикация отсутствовала.
2
Автор приносит искреннюю благодарность В.А. Дергачëву за любезно предоставленные материалы и благодарит
С.М. Агульникова за помощь и советы, полученные в ходе обработки источников.
3
Орхей или Оргеев, в современной транскрипции – Орхей.

Revista Arheologică, serie nouă, vol. IV, nr. 1, 2008, p. 93-99


94 Сергей Попович

снимала слои по 5-10 см. К началу раскопок высо- Находки: 1. Слева от черепа лежал лепной горшок.
та кургана составляла 3,1 м от дневной поверхно- Сосуд с заглаженной поверхностью был орнамен-
сти, диаметр насыпи около 37 м (рис. 1,3). Насыпь тирован в верхней части шнуровым орнаментом,
кургана состояла из однородного мелкозернистого который разделяется на две зоны: верхнюю (орна-
чернозёма, насыпанного в один приём. В кургане мент нанесён на горло в виде косых параллельно
было обнаружено 10 погребений4. идущих линий) и нижнюю (по плечикам, в виде
Погребение 1 (ямной культуры) (рис. 2,1) было обращенных вниз полуовалов с одной выпуклой
обнаружено в 9 м к СВ от репера (125˚), на глубине стороной). По краю венчика имеется узор в виде
2 м. Погребальная камера прямоугольной формы коротких оттисков шнура. Размеры: высота 13,5 см,
с закруглёнными углами, ориентирована с СВ на диаметр венчика 10,5 см, максимальный диаметр
ЮЗ, размеры 1,11,8 м. тулова 13 см, диаметр дна 4,4 см (рис. 3,3).
Погребённый лежал скорченно на спине, головой Погребение 4 (позднеямное) (рис. 2,4) было об-
ориентирован на СЗ. Левая плечевая кость находилась наружено в 13 м к СЗ от репера (58˚), на глубине
вдоль скелета, локтевая и лучевая не сохранились. Ко- 3 м. Контуры погребальной камеры зафиксировать
сти правой руки вытянуты вдоль туловища, кистью не удалось.
уложены на костях таза. Кости ног согнуты, коленями Погребённый лежал скорченно на спине с неболь-
повёрнуты влево. Скелет и дно камеры были обильно шим наклоном на правый бок, головой ориентиро-
посыпаны охрой красного оттенка. Под скелетом вы- ван на СВ. Кости рук вытянуты вдоль туловища.
явлен отпечаток от растительной подстилки. В запол- Левая рука чуть согнута в локте, кистью уложена
нении отмечены куски истлевшего дерева. под костями таза. Кости ног согнуты, коленями по-
Находок нет. вернуты вправо. Скелет посыпан охрой, особенно
Погребение 2 (позднеямное) (рис. 2,2) было об- интенсивно череп и ступни. На дне камеры зафик-
наружено в 9 м к СЗ от репера (25˚), на глубине сирован тлен от подстилки.
2,4 м. Погребальная камера прямоугольной формы, Находок нет.
ориентирована с СВ на ЮЗ, размеры 0,91,7 м. На Погребение 5 (позднеямное) (рис. 2,5) было об-
уровне фиксации встречались фрагменты истлев- наружено в 18 м к СЗ от репера (63˚), на глубине
шего дерева от перекрытия. 3,8 м. Контуры погребальной камеры зафиксиро-
Скелет подростка лежал скорченно на спине с на- вать не удалось.
клоном на правый бок, ориентирован головой на Ю. Погребённый лежал скорченно на спине, с накло-
Кости правой руки прямые, кисть уложена под пра- ном на правый бок, ориентирован головой на Ю.
вым коленом. Кости левой руки прямые, у таза. Ко- Правая рука прямая, кистью уложена под бедрен-
сти ног сильно скорченны, прижаты к тазу. Скелет ной костью. Левая рука, слегка согнутая в локте,
посыпан охрой, особо интенсивно череп. Под скеле- кистью уложена на тазе. Ноги согнуты коленями
том выявлен отпечаток от растительной подстилки. вправо. Череп посыпан охрой.
Находки: 1. У шейных позвонков найдено сере- Находок нет.
бряное кольцо с несомкнутыми окончаниями. Раз- Погребение 6 (ямной культуры) (рис. 2,6) было
меры: диаметр 1,2 см, сечение 0,4 см (рис. 3,5). обнаружено в 4,5 м к З от репера (346˚), на глубине
Погребение 3 (позднеямное) (рис. 2,3) было об- 0,8 м. Контуры погребальной камеры зафиксиро-
наружено в 12,5 м к СЗЗ от репера (30˚), на глубине вать не удалось.
2,6 м. Погребальная камера прямоугольной формы Погребение парное. Скелет 1 (женский?) лежал в
с закруглёнными углами, ориентирована с СВ на скорченном положении на спине, ориентирован го-
ЮЗ, размеры 21,6 м. ловой на ЮЗЗ. Правая рука уложена вдоль тулови-
Погребённый лежал скорченно на спине, головой ща, от левой сохранились лишь фрагменты плече-
ориентирован на ЮЗ. Правая рука чуть согнута в вой кости. Ноги согнуты коленями влево. Скелет 2
локте, кисть уложена в области живота. Кисть ле- (мужской?) лежал на спине слева от скелета 1, ори-
вой руки находилась под лицевой частью черепа. ентирован головой на ЮЗЗ. Руки вытянуты вдоль
Кости ног согнуты, коленями повернуты влево. На туловища. Ноги распались ромбом. Оба скелета
черепе выявлена густая посыпка охрой. Под скеле- посыпаны охрой, наиболее интенсивно черепа. Под
том отмечен отпечаток от растительной подстилки. обоими скелетами выявлен тлен от подстилки.

4
В связи с тем, что в отчёте и полевой документации профили кургана и разрезы погребений не сохранились, данная
информация отсутствует также в настоящей публикации.
Исследования кургана у г. Орхей 95

Рис. 1. Курган у г. Орхей. 1, 2- ситуационный план; 3- общий план кургана.


96 Сергей Попович

Рис. 2. Курган у г. Орхей. 1- погребение 1; 2- погребение 2; 3- погребение 3; 4- погребение 4; 5- погребение 5;


6- погребение 6.
Исследования кургана у г. Орхей 97

Находки: 1. В области шейных позвонков скелета Стратиграфия и относительная хронология


1 найдено медное височное кольцо в 1,5 оборота. погребений
Размеры: диаметр 1,1 см, сечение 0,2 см (рис. 3,4). В результате исследования кургана выяснилось,
Погребение 7 (разрушенное, неопределённое) что насыпь была сооружена в один приём над
было обнаружено в 12 м к ЮЗ от репера (305˚) на основным древнейшим погребением 9. Восточная
глубине 2 м. Контуры погребальной камеры зафик- ориентировка, присутствие камня в перекрытии
сировать не удалось. Представляло собой скопле- погребальной камеры захоронения 9 являются наи-
ние отдельных человеческих костей. более встречаемыми признаками древнеямных по-
Погребение 8 (ямной культуры) (рис. 3,1) было гребений (Яровой 2000, 20-21).
обнаружено в 5 м к ЮВ от репера (170˚), на глуби- Следующую группу погребений составляют соб-
не 1,8 м. Контуры погребальной камеры зафикси- ственно ямные комплексы 1, 6 и 8, впущенные в го-
ровать не удалось. товую насыпь. Для них характерно: скорченное по-
Погребённый лежал скорченно на спине, ориен- ложение на спине, вытянутость рук вдоль скелета,
тирован на ЮЗ. Кости правой руки вытянуты вдоль а также преобладание ориентировки на западный
туловища, а левой – уложены на костях таза. Ноги полукруг. Раскопки кургана не выявили дополни-
согнуты коленями влево. Вблизи от костей выявле- тельных досыпок, связанных с данными погребе-
ны мелкие куски истлевшего дерева. Скелет посы- ниями.
пан охрой, особо интенсивно череп. Под скелетом Наиболее поздние комплексы ямного времени
выявленны остатки от растительной подстилки. в кургане представлены позднеямными захороне-
Находок нет. ниями 2, 3, 4 и 5, которые соответствуют Буджак-
Погребение 9 (древнеямное, основное) (рис. 3,6) скому варианту ямной культуры. Для погребений
было обнаружено под репером, на глубине 3,6 м от этой хронологической группы характерен такой
репера или 0,5 м от уровня древней дневной по- устойчивый признак, как скорченное положение на
верхности. На уровне древней дневной поверхно- спине с наклоном на бок (Дергачёв 1986, 83; Яро-
сти вокруг погребальной камеры двумя полуколь- вой 2000, 22-24).
цами лежал материковый выкид из погребальной Погребальный инвентарь, выявленный в ям-
камеры. Зафиксированы остатки деревянного пере- ных погребениях кургана, вписывается в общую
крытия, которое сверху было заложено камнями картину, имеющуюся на сегодняшний день для
средних размеров 0,50,40,3 м. Погребальная комплексов ранней бронзы в курганах Пруто-
камера прямоугольной формы, с закруглёнными Днестровского междуречья (Дергачёв 1973, 10-11;
углами была ориентирована с ЮЗЗ на СВВ, разме- он же 1986, 42-60; Яровой 1985, 76-96). Но с одной
ры 1,11,8 м. лишь оговоркой, что орнаментированные горшко-
Погребённый лежал в скорченном положении на видные сосуды, подобные оргеевскому из погре-
спине, головой ориентирован на СВВ. Кости обе- бения 3, встречаются относительно редко (Яровой
их рук вытянуты, кистями уложены на костях таза. 1985, 83; Дергачёв 1986, 52).
Ноги согнуты коленями вправо. Череп, верхние ко- Наиболее близкие аналогии композиционно-
нечности и стопы посыпаны охрой красного оттен- му шнуровому орнаменту мы находим на сосуде,
ка. На дне погребальной камеры встречаются от- выявленном в погребении катакомбной культуры
дельные угольки. Под скелетом выявлен отпечаток 1/11 у пгт. Тараклия (Агульников, Савва 1986, 38-
от растительной подстилки. 39). Сосуд из насыпи кургана 6 у с. Гура Быкулуй
Находок нет. в верхней части орнаментирован ногтевыми вдав-
Погребение 10 (эпохи средней бронзы?) (рис. 3,2) лениями (Дергачёв 1984, 23, рис. 16) и также, как
было обнаружено в 18 м к ЮЮВ от репера (215˚), и в нашем случае, по плечикам имелся шнуровой
на глубине 3,3 м. Контуры погребальной камеры орнамент в виде полуовалов, спускаюшихся вниз.
зафиксировать не удалось. Сосуд из погребения 13/8 у с. Олэнешть орнамен-
Погребённый лежал скорченно на левом боку, тирован горизонтальными линиями из вертикаль-
головой ориентирован на СВ. Кости рук согнуты ных насечек, нанесённых по венчику и плечикам
под острым углом, кисти уложены перед костями горшка (Яровой 1990, 200-201). Такой же узор в
черепа. Кости ног согнуты в коленях под острым виде двух горизонтальных линий, нанесëнных на-
углом. сечками, имелся на плечиках сосуда, найденного в
Находок нет. ямном погребении 5/3 у с. Новоградовка (Субботин
98 Сергей Попович

Рис. 3. Курган у г. Орхей. 1- погребение 8; 2- погребение 10; 3- сосуд из погребения 3; 4- височное кольцо из погре-
бения 6; 5- кольцо из погребения 2; 6- погребение 9.
Исследования кургана у г. Орхей 99

2000, 361, рис. 4,12). Следует отметить, что помимо ва и др. 1986, 40, рис.15, Iб.). На сосудах этой серии
ямных погребений горшковидные сосуды, при не- орнамент занимает верхнюю половину горшка и
котором типологическом своеобразии, встречаются состоит из опоясывающих шейку линий, зигзагов
и в катакомбных захоронениях (Дергачёв 1986, 52). или треугольников на плечиках (Шапошникова и
Практически до идентичности нижняя композиция др. 1986, 38-41).
орнамента на сосуде из погребения 3 оргеевского Украшения из Оргеевского кургана (в частности,
кургана соответствует орнаменту на фрагменте со- височные подвески) уже были опубликованы и клас-
суда, найденного в катакомбном погребении около сифицированы в обобщающей работе, посвящён-
кургана 3 у г. Тирасполь (Савва 1987, 88, рис. 8). ной бронзовым изделиям из Пруто-Днестровского
В Южнобугском варианте ямной культуры орна- междуречья (Dergačev 2002, 28, Тaf. 19,L-M).
ментированные горшковидные сосуды встреча- Впускные погребения ямной культуры составля-
ются намного чаще, чем на территории Пруто- ют второй хронологический горизонт насыпи.
Днестровского междуречья. Горшки, подобные К третьему культурно-хронологическому гори-
сосуду из погребения 3 оргеевскоого кургана, на зонту кургана относится погребение 10, выявлен-
памятниках Южнобугского варианта соответству- ное в ЮВ секторе насыпи, которое, возможно, да-
ют первому отделу, группе Б, типу 1 (Шапошнико- тируется эпохой средней бронзы (КМК?).

Библиография
Агульников, Савва 1986: С.М. Агульников, Е.Н. Савва, Курганы эпохи энеолита-бронзы у пгт. Тараклия. В сб.: АИМ
в 1982 г. (Кишинёв 1986), 34–54.
Дергачёв 1973: В.А. Дергачёв, Памятники эпохи бронзы. АКМ, вып. 3 (Кишинёв 1973).
Дергачёв 1984: В.А. Дергачёв, Раскопки курганов у с. Гура Быкулуй. В сб.: Курганы в зонах новостроек Молдавии
(Кишинёв 1984), 3–36.
Дергачёв 1986: В.А. Дергачёв, Молдавия и соседние территории в эпоху бронзы (Кишинёв 1986).
Рымбу 1982: Н.Л. Рымбу, Природно-географические зоны Молдавии (Кишинёв 1982).
Савва 1987: Е.Н. Савва, Катакомбное погребение у г. Тирасполь. В сб.: Молдавское Поднестровье в первобытную
эпоху (Кишинёв 1987), 87–91.
Субботин 2000: Л.В. Субботин, Северо-Западное Причерноморье в эпоху ранней и средней бронзы. Stratum plus 2,
2000, 360 –388.
Шапошникова и др. 1986: О.Г. Шапошникова, В.Н. Фоменко, Н.Д. Довженко, Ямная культурно-историческая область
(Южнобугский вариант). САИ, вып. Б1-3 (Киев 1986).
Яровой 1985: Е.В. Яровой, Древнейшие скотоводческие племена юго-запада СССР (Кишинёв 1985).
Яровой 1990: Е.В. Яровой, Курганы энеолита-эпохи бронзы Нижнего Поднестровья (Кишинёв 1990).
Яровой 2000: Е.В. Яровой, Скотоводческое население Северо-Западного Причерноморья эпохи раннего металла.
Автореферат дис. ...д.и.н. (Москва 2000).
Dergačev 2002: V. Dergačev, Die änеolithischen und bronzezeitlichen Metallfunde aus Moldavien. PBF, XX/9 (Stuttgart
2002).

Сергей Попович, Центр археологии, Институт культурного наследия, Академия наук Молдовы, бул.
Штефан чел Маре 1, МД-2001, Кишинэу, Республика Молдовa; e-mail: popovicisergiu@mail.ru
БЕЛОГРУДОВСКИЙ ГОРИЗОНТ МАЛОПОЛОВЕЦКОГО
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА КИЕВЩИНЕ

Сергей ЛЫСЕНКО, Киев

Orizontul Belogrudovka al complexului arheologic Malopoloveck din regiunea Kievului. Articolul este consacrat introducerii
în circuit ştiinţific a materialelor din obiectivele orizontului Belogrudovka (1200-1000 cal. BC) al complexului arheologic
Malopoloveck, investigat în anii 1992-2006. Materialele prezentate se deosebesc în mai multe privinţe de monumentele-etalon
ale acestei perioade din silvostepa cursului r. Bug (Sobkovka) şi din zona or. Čerkassy de pe cursul r. Nipru (orizontul inferior
al cetăţii Subbotovo). Pe baza concluziilor geografilor, pedologilor şi arheozoologilor, în articol sunt evidenţiate principalele
trăsături ale paleolandşafturilor microregiunii la sfârşitul epocii bronzului târziu.

Статья посвящена введению в научный оборот материалов из объектов белогрудовского горизонта (1200-1000 cal. BC)
Малополовецкого археологического комплекса, исследованных в 1992-2006 гг. Представленные материалы во многом
отличаются от эталонных памятников этого периода в лесостепном Побужье (Собковка) и в Черкасском Поднепровье
(нижний горизонт Субботовского городища). На основании выводов географов, почвоведов, археозоологов в статье
намечены основные черты палеоландшафтов, окружавших население микрорегиона в конце эпохи поздней бронзы.

Belogrudovsky Horizon of Malopolovetsk Archaeological Complex in Kiev Region. The article deals with introducing
to scientific circulation the materials from complexes of Belogrudovsky horizon (1200-1000 cal. BC) of Malopolovetsk
archaeological complex, which were investigated in 1992-2006. The materials presented significantly differ from standard
monuments of the corresponding period in the forest-steppe Bug River Basin (Sobkovka) and the Dnieper River Basin near
Cherkassy (lower horizon of Subbotovskoe settlement). Basing on the conclusions made by geographers, soil scientists and
archaeozoologists, the article outlines major characteristics of paleolandscapes, represented the environment for the population
of the microregion at the end of the Late Bronze Age.

Key words: North-West Pontic, Dnepr Basin, Late Bronze Age, Malopolovetsk Archaeological Complex, Belogrudovka culture,
settlements, ceramics, paleolandscapes

Выделенная в начале 20-х годов XX в. белогру- стояние изученности и погребальных памятников:


довская культура продолжает оставаться слабоизу- раскопан один курган у с. Макеевка Белоцерковско-
ченной – так, целые регионы еë распространения го района (Березанская, Драгунова 1970) и случай-
известны, преимущественно, по материалам разве- но исследовано погребение у с. Великая Снетинка
док (Березанская 1985). Это касается и Киевского Фастовского района (Магомедов 1988).
Поднепровья – до 90-х годов XX в. незначитель- Тем важнее представляется полная публикация
ные раскопки были проведены только на трëх по- материалов белогрудовского горизонта (МП-V,
селениях: Подгорцы (Березанская 1961, 113; рас- 1200-1000 cal. BC) Малополовецкого археологи-
копки В.Н. Даниленко), Обухов (ур. Подгородище) ческого комплекса, систематические исследования
Обуховского района (Петровская 1974) и Червоное которого проводятся с 1991 г.
(Красное-1) Ставищенского района (Березанская и
др. 1984). На первых двух памятниках исследова- ***
но по одному жилищу; на втором – на поверхности Малополовецкий археологический комплекс
зафиксированы пятна семи жилищ, три из которых (МАК) охватывает бассейн р. Суботь (Собот, = пра-
были перерезаны крест-на-крест траншеями метро- вый приток Каменки – левый приток Роси – правый
вой ширины. Материалы этих раскопок до сих пор приток Днепра), а также прилегающие к нему водо-
не обработаны и не опубликованы. Не лучшее со- раздельные плато между реками Каменка и Роста-

Revista Arheologică, serie nouă, vol. IV, nr. 1, 2008, p. 100-134


Белогрудовский горизонт Малополовецкого археологического комплекса на Киевщине 101

вица. На сегодняшний день к комплексу отнесено Малополовецкое-2А (766 кв.м), Малополовецкое-


более 50 памятников археологии, расположенных 2В (292 кв.м), Малополовецкое-2Г (60 кв.м), Ма-
в Фастовском, Васильковском, Сквирском, Бело- лополовецкое-4 (72 кв.м) и Малополовецкое-13
церковском районах Киевской области и Попель- (54 кв.м).
нянском районе Житомирской области (33 поселе- Остановимся подробнее на пунктах, где выявле-
ния; 17 курганных групп и одиночных курганов; ны белогрудовские объекты.
курганно-грунтовый могильник; древние пути и
переправа). Ядро комплекса (рис. 1) составляют па- МАЛОПОЛОВЕЦКОЕ-2. Поселение. Располо-
мятники, расположенные на территории сельсове- жено на пахотном поле между западной околицей с.
тов сс. Малополовецкое и Яхны Фастовского райо- Малополовецкое и восточной околицей с. Яхны. За-
на (Готун и др. 2002, 93-109; Лысенко 2004, 85-103); нимает рассечëнные балками склоны чернозëмной
в качестве дальней периферии МАК рассматрива- террассы левого берега р. Суботь. Общая площадь
ются памятники большой излучины р. Каменка. около 1500200-300 м ( ~40 га). Памятник найден
Материалы белогрудовского горизонта найдены на в 1991 г. Р.Г. Шишкиным. С учëтом особенностей
поселениях Малополовецкое-1, Малополовецкое- топографии и распространения находок выделяют-
2А (+2Б, 2В, 2Г и 2Д), Малополовецкое-4, Малопо- ся 5 отдельных участков: Малополовецкое-2А, 2Б,
ловецкое-7, Малополовецкое-8, Малополовецкое-9, 2В, 2Г и 2Д.
Малополовецкое-11, Малополовецкое-13, Малопо- Участок 2А (ур. Попова Руга) расположен в 0,5
ловецкое-14, Малополовецкое-15 и Малополовец- км на З от дамбы Дакаливского Става, в 0,8 км на
кое-18, Яхны-2, Яхны-3, Яхны-7, Яхны-9, Яхны-10, ССЗ от дамбы Яхнянского (Зубанивського) става;
Яхны-11 и Яхны-12, а также могильнике Мало- в 0,5 км на С от могильника Малополовецкое-3.
половецкое-3. Раскопки проводились на могиль- Сельсовет с. Малополовецкое. Занимает мыс, об-
нике Малополовецкое-3 (14518 кв.м), поселениях разованный обводнëнными залесенными балками.

Рис. 1. Ситуационный план расположения памятников ядра Малополовецкого археологического комплекса между сс.
Малополовецкое и Яхны.
102 Сергей Лысенко

Находки представлены материалами тшинецкого Тесто с примесью мелкой дресвы и мелкого пе-
культурного круга (горизонты МП-II, МП-III, МП- ска. Поверхность заглажена. Цвет оранжевый. Ор-
IV и МП-V), черняховской культуры и древнерус- наментирован по плечику валиком с пальцевыми
ского времени. вдавлениями. D венчика 25 см, D тулова до 25,5 см,
В 1992 г. на участке был заложен раскоп А: на D днища ~12 см, H до 38 см.
вскрытой площади в 312 кв.м было выявлено 2 объ- Сосуд № 2 – тюльпановидный горшок, развал, 19
екта белогрудовского горизонта (рис. 2; 3) (Крав- фр. (рис. 4,7). Венчик плавно отогнут, закруглëн;
ченко и др. 1992; Кравченко, Петраускене 1993, днище вогнутое, со слабо выраженным поддоном.
79-80; Кравченко 1993, 9-12). Тесто с примесью мелкой дресвы, со слюдянисты-
ОБЪЕКТ № 1 (1992 г.) (рис. 2). Жилище. Согласно ми блëстками и песка. Поверхность заглажена. Цвет
описанию в полевом отчëте, был зафиксирован котло- преимущественно оранжевый. Орнаментирован под
ван подпрямоугольной формы, размерами 2,63,15 венчиком рядом проколотых жемчужин, по плечи-
м, ориентированный по линии З-В, углублëн на 1,02 ку – валиком с пальцевыми вдавлениями. D венчика
м от современной поверхности (далее СП). Возле за- 33 см, D тулова ~ 36 см, D днища 15 см, H ~50,5 см.
падной стенки объекта находился приступок шири- Сосуд № 3 – тюльпановидный горшок, развал, 11
ной 1,2 м, возвышающийся над уровнем пола на 0,17 фр. (рис. 4,5). Венчик плавно отогнут, уплощëн по
м. В центральной части приступка, ближе к его вос- краю. Тесто с примесью мелкой дресвы, со слюдя-
точному краю, на глубине 0,7-0,75 м от СП, расчи- нистыми блëстками, песка. Поверхность заглажена,
щен развал нескольких крупных лепных сосудов бе- местами шероховато-заглаженная. Цвет преимуще-
логрудовского типа, перекрытых слоем обожжëнной ственно оранжевый. Орнаментирован под венчиком
обмазки и глины, толщиной 0,05-0,07 м. Всего в за- рядом проколотых жемчужин, по плечику – вали-
полнении объекта обнаружено 105 фр. лепных со- ком с пальцевыми вдавлениями. D венчика ~27 см,
судов, кремнëвый отщеп, 27 камней (2 со следами D тулова ~23,2 см, H не менее 35 см.
пребывания в огне), 73 обломка костей животных Сосуд № 4 – тюльпановидный горшок, развал, 24
(Кравченко и др. 1992). Радиоуглеродная дата объ- фр. (рис. 4,1). Венчик плавно отогнут, уплощëн по
екта по кости: Kі-6219 2910+/-30 BP (<1134-988 cal краю; днище вогнутое. Тесто с примесью дресвы,
BC) (Kovalyukh et al. 1998). мелкого песка. Поверхность заглажена, местами
Согласно устному сообщению одного из авторов подлощена. Цвет преимущественно бурый, серый,
отчëта, непосредственно проводившего полевые местами оранжевый, жëлтый. Орнаментирован по
исследования, контуры объекта читались нечëтко плечику гладким валиком. D венчика 13,3 см, D ту-
и были определены, в первую очередь, по концен- лова до 16 см, D днища 10,5 см, H 24,2 см. Сосуд
трации находок по глубинам. Сравнивая получен- несколько ассиметричен.
ные таким образом размеры объекта (3,152,6 м) с Сосуд № 5 – тюльпановидный горшок, развал, 13
общей площадью купольного очага и предочажной фр. (рис. 4,2). Венчик плавно отогнут, закруглëн. Те-
ямы из объекта № 1 поселения Малополовецое-13 сто с примесью дресвы, мелкого песка. Поверхность
(2,92 м) (см. ниже), а также то, что для белогру- заглажена, местами подлощена. Цвет преимуще-
довских жилищ нехарактерны столь малые раз- ственно тëмно-серый, серый, местами жëлтый. Ор-
меры, считаем возможным предположить, что за- наментирован по плечику валиком с редкими паль-
фиксированный объект № 1 Малополовецкого-2А, цевыми вдавлениями. D венчика 15,7 см, D тулова
представляет собой лишь часть жилища (занимав- 14,8 см, D днища около 10 см, H не менее 23 см.
шее, видимо, значительную часть секторов 1 и 2), а Сосуд № 6 – тюльпановидный горшок, развал, 10
именно, его центральную часть с остатками тепло- фр. (рис. 4,3). Венчик плавно отогнут, край слегка
технического сооружения. уплощëн; днище плоское. Тесто с примесью дресвы,
В 2006 г. была проведена графическая реконструк- песка. Поверхность заглажена, местами подлощена.
ция керамики из скопления в объекте 11. Выяснилось, Цвет бурый, серый. Орнаментирован по плечику ва-
что в скопление входили фрагменты 10 сосудов: шесть ликом с пальцевыми вдавлениями. D венчика 13 см,
тюльпановидных горшков, три миски и корчага. D тулова 13,5 см, D днища 9,5 см, H 19,1 см.
Сосуд № 1 – тюльпановидный горшок, развал, 23 Сосуд № 7 – корчага (-?), часть тулова, 7 фр. (ве-
фр. (рис. 4,6). Венчик плавно отогнут, закруглëн. роятно, к этому же сосуду относится фр. днища из

1
Здесь и далее при графической реконструкции автор придерживается принципа “не плодить сущности”, т.е.
реконструируется минимально возможное количество сосудов.
Белогрудовский горизонт Малополовецкого археологического комплекса на Киевщине 103

Рис. 2. Малополовецкое-2А. Объект № 1 (1992 г.), очаг.


104 Сергей Лысенко

сектора 3, кв. Б/1, гл. 0,5 м) (рис. 4,4). Днище пло- орнаментирован по срезу венчика пролощенными
ское, в виде невысокого поддона. Тесто с примесью узкими наклонными желобками (рис. 8,5). Одна от-
дресвы, песка. Поверхность заглажена, местами крытая миска небольшого диаметра имеет профили-
подлощена. Цвет преимущественно бурый, тëмно- рованную верхнюю часть (рис. 8,4). Последние два
серый, местами чëрный. D тулова ~46 см, D днища фр., а также стенка со сдвоенным налепом и венчик,
12 см, H реконструированной части ~32,5 см. орнаментированный проколами и валиком, найдены
Сосуд № 8 – открытая миска, развал, 11 фр. в непосредственной близости от очага.
(рис. 5,3). Край венчика утолщëн внутрь; днище С жилищем связаны также: -фр. глиняной ложки
слегка вогнутое, со слегка выделенным поддоном. (рис. 8,3); -ретушëр на фрагменте вкладыша серпа с
Тесто с примесью дресвы, песка. Поверхность за- заполированной поверхностью, изготовленного из
глажена, местами подлощена. Цвет пятнами бу- волынского мелового кремня (рис. 6,21); -сработан-
рый, оранжевый, серый, чëрный. D венчика 49 см, ный нуклеус, использованный в качестве отбойника,
D днища 14 см, H ~18 см. примитивно-призматический, обработанный жëстким
Сосуд № 9 – открытая миска, развал, 14 фр. отбойником, на конкреции житомирского кремня2.
(рис. 5,1). Край венчика слегка утолщëн внутрь, ОБЪЕКТ № 2 (1992 г.) (рис. 3,2). Выносной очаг.
уплощëн. Тесто с примесью дресвы, песка. Поверх- Расположен в 1,5 м к В от объекта № 1, на глубине
ность подлощена. Цвет пятнами бурый, оранжевый, 0,35-0,45 м от СП. Представляет собой скопление
жëлтый, серый. В одном месте под венчиком рас- сильно обожжëнных обломков гранита довольно
положено просверленное отверстие. Сосуд сильно крупных размеров, площадью около 1 кв.м. Остат-
видоизменëн в результате воздействия огня. D вен- ки вымостки подстилает выгоревший грунт рыже-
чика 30,533 см, D днища ~9 см, H ~14-14,5 см. ватого цвета с вкраплениями древесного угля. Объ-
Сосуд № 10 – открытая миска, фр. профиля ект датирующего материала не содержал. Однако
(рис. 5,2). Край венчика почти прямой, уплощëн. он был вымощен камнями (серые, крупнозерни-
Тесто с примесью мелкой дресвы, песка. Поверх- стые), аналогичными по размеру и материалу кам-
ность заглажена, подлощена. Цвет пятнами бурый, ням из вымостки объекта № 17 (2006 г.). Вероятно,
красный, серый, изнутри – чëрный, серый. D вен- объект № 2 является выносным очагом, связанным
чика 38 см, D днища ~12-12,5 см, H до 21,5 см; раз- с объектом № 1 по той же схеме, что и объекты №
мер фрагмента 22,515,5 см. 14 и № 15 (2006 г.) (см. ниже).
В квадратах, прилегающих к очагу, где предпо- Костный материал, найденный в 1992 г., пред-
ложительно располагалось жилище, обнаружено ставлен 941 костью: бык домашний – 309 костей от
более 900 фр. лепной керамики, большая часть 1 молодой, 2 полувзрослой и 5 взрослых ос.; овца
которой может быть отнесена к белогрудовскому домашняя – 2 кости от 1 взрослой ос.; овца и коза –
типу. Стенки тюльпановидных сосудов украшены 32 кости от 1 молодой и 1 полувзрослой ос.; свинья
гладким или расчленëнным валиком (рис. 6,1-20); домашняя – 33 кости от 2 молодых, 3 полувзрослых
один фр. – сдвоенными горизонтальными нале- и 1 взрослой ос.; конь – 53 кости от 1 молодой и 3
пами (рис. 8,2). Венчики плавно отогнуты, часть взрослых ос.; собака – 3 кости от 1 взрослой ос.;
имеет проколотые жемчужины под краем. Один заяц-русак – 1 кость от 1 взрослой ос.; карповая
фрагмент ниже линии жемчужин (одна залеплена) рыба – 1 кость; птицы – 2 кости; молюски перлови-
украшен треугольным валиком (рис. 8,1). Встрече- цы или беззубки – 11 створок3.
но несколько стенок с храповатой поверхностью, В 1993 г. к В от сектора 2 раскопа А-1992 г. ис-
которые, по другим керамическим характеристи- следовано ещë 34 кв.м и выявлены остатки объекта
кам, относятся, скорее, к белогрудовскому време- эпохи бронзы.
ни, чем к черняховской культуре. ОБЪЕКТ № 3 (1993 г.)4. Жилище. Расположен в 3
Миски представлены открытыми формами с м на В от объекта № 2. Представляет собой скопле-
закруглëнным, утолщëнным, иногда слегка загну- ние фр. керамики, колотых костей животных, печи-
тым внутрь краем венчика (рис. 7); три фр. имеют по ны и обмазки с отпечатками прутьев и жердей. Кон-
краю венчика выступ-налеп (рис. 7,7.10; 8,6); один – туры чëтко зафиксировать не удалось. При распре-

2
Все определения кремня сделаны С.Н. Разумовым.
3
Все определения костей сделаны О.П. Журавлевым.
4
Ранее объект, на основании механического попадания венчика тюльпановидного сосуда тшинецкого типа,
орнаментированного горизонтальными прочерченными линиями, был ошибочно отнесëн к более ранним горизонтам
тшинецкого культурного круга.
Белогрудовский горизонт Малополовецкого археологического комплекса на Киевщине 105

Рис. 3. Малополовецкое-2А. 1 – ситуационный план раскопа А-1992 г.; 2 – объект № 2 (1992 г.).
106 Сергей Лысенко

делениии находок по глубинам видно, что подавля- Яма 1 (рис. 10,1). Подовальной формы, 1,120,86
ющее их большинство на глубине более 0,55 м от м. Глубина 1,9 м от СП; уровень впуска 0,9 м. На
СП было сконцентрировано на площади около 34 дне лежал обожжëнный камень, 148 см. В запол-
м. В центре этого скопления, на глубине 0,65 м, за- нении встречаются кости животных, фр. керамики
фиксированы остатки очага (размерами 1,10,8 м) белогрудовского типа. Яма, видимо, вторично была
в виде скопления больших кусков печины и слоя использована в качестве очага. Над ней, на глубине
древесного угля. Большие куски печины в центре 0,9-0,93 м от СП, находился прокал, скопление мел-
скопления лежали так, что между ними образовы- кой печины и углей.
валось пространство (для установки горшка -?). Яма 2 (рис. 10,1). Неправильной округло-Т-
В самом скоплении и рядом с ним обнаружено образной формы. Размеры по уровню фиксации
257 фр. лепной керамики эпохи поздней бронзы. (1,8 м от СП) – 3,442,60 м. Пол неровный, глуби-
Фр. венчиков – 24, из них от мисок – 4, один из на 1,87-2,10 м. Южная часть ямы подбоем уходила
которых украшен по срезу венчика пролощенными в лёсс. Зафиксированная длина подбоя не менее 0,5
наклонными желобками (Лысенко 2001, рис. 5,5); м, ширина в месте фиксации 1,2 м, высота 0,55 м.
днищ и придонных частей – 9; орнаментированных Видимо, подбоем была большая часть южного вы-
стенок – 12, из них с валиком – 10, с шишечкой – 1, ступа, равно как западного и восточного – яма была
с ногтевыми вдавлениями – 1. чëтко зафиксирована только при зачистке на уров-
В скоплении найдены также: -пластинчатый отщеп не лёсса с глубины 1,8 м и нечëтко фиксировалась
житомирского кремня без следов обработки; -боль- в плане на верхних горизонтах (южный же подбой
шой отщеп житомирского кремня; -3 обломка жито- удалось зафиксировать только по бровке). У север-
мирского кремня; -обломок каневского (-?) кремня. ной стенки ямы, с глубины 1,5 м, фиксировалась
Костей животных выявлено 196: бык домашний ступенька, шириной до 0,4 м и длиной около 0,5 м.
– 79 костей от 1 молодой, 2 полувзрослых и 3 взрос- У стенок восточной части ямы найдено несколько
лых ос.; овца домашняя – 2 кости от 1 взрослой ос.; крупных костей животных.
овца и коза – 14 костей от 1 взрослой ос.; свинья до- Яма 3 (рис. 9,1). Подокруглой формы, диаметр
машняя – 8 костей от 1 полувзрослой и 1 взрослой 1,2 м. Глубина 2,2 м от СП; уровень впуска около
ос.; конь – 12 костей от 1 молодой и 1 взрослой ос.; 0,9 м. В заполнении встречаются кости животных,
собака – 2 кости от 1 взрослой ос. фр. керамики белогрудовского типа. Как и яма №
На трëх представленных для анализа фрагментах 1, видимо, вторично была использована в качестве
керамики из раскопа А-1993 г., обнаружены следы очага – в верхней части заполнения, концентриру-
растительной примеси, в том числе отпечатки зер- ясь на глубине 1,25 м, обнаружено скопление печи-
новок проса обычного (Panicum miliaceum), овса ны и угольков.
(Avena sp.) и ячменя пленчатого (Hordeum vulgare)5. Из заполнения и с пола объекта № 14 происходят
В 2006 г. Фастовской археологической экспеди- 230 фр. сосудов белогрудовского типа, кости живот-
цией были возобновлены работы на поселении. ных, отщепы житомирского кремня, обожжëнные
Раскоп заложен в южной части памятника, на краю камни. Тюльпановидные сосуды украшены глад-
обводнëнной балки, на середине склона левого бере- ким или расчленëнным валиком, некоторые имеют
га р. Суботь; примерно в 50 м к Ю от раскопа А-1992 проколы под венчиком. На одном фрагменте, обна-
г. Вскрыто 368 кв.м (рис. 9,1). Исследованы 4 обьек- руженном в придонной части ямы 3, зафиксирова-
та, содержавших керамику белогрудовского типа. на (сдвоенная-?) шишечка-налеп (рис. 11,3). Миски
ОБЪЕКТ № 14 (2006 г.) (рис. 9,1). Жилище. Рас- большие, открытые, с вертикальным или слегка за-
положено в квадратах Д-З/1-3, Д-Ж/1.зап. Площадь гнутым внутрь краем венчика; край венчика одной
сооружения около 40 кв.м (6,46,4 м); уровень миски украшен пролощенными каннелюрами (рис.
пола 0,9 м от СП (0,6-0,65 м от поверхности эпохи 11,2). Выделяется фрагмент небольшой корчаги –
поздней бронзы). Форма в плане напоминает не- тесто с примесью дресвы, песка, цвет тëмно-серый,
правильный пятиугольник с округлëнными углами. поверхность подлощена, диаметр тулова ~17,5 см;
В центральной части объекта зафиксированы три по плечику сосуд украшен поясом наклонных на-
ямы: две хозяйственные, впоследствии использо- сечек, образующих псевдовалик (рис. 11,1).
ванные в качестве очагов, и одна большая яма, ве- ОБЪЕКТ № 15 (2006 г.) (рис. 10,2). Выносной
роятно, остатки погреба (рис. 10,1). очаг. Расположен в кв. Ж/4, на глубине 0,27 м от

5
Определения сделаны Г.А. Пашкевич.
Белогрудовский горизонт Малополовецкого археологического комплекса на Киевщине 107

Рис. 4. Малополовецкое-2А. Горшки и корчага из очага объекта № 1.


108 Сергей Лысенко

СП. Представлял собой вымостку из больших фр. Сосуд № 2 – тюльпановидный горшок, развал
сосудов белогрудовского типа, обмазанную сверху верхней части, 8 фр. (рис. 12,3). Венчик плавно
слоем глины, толщиной 0,04-0,05 м. Общая толщи- отогнут, закруглëн. Тесто с примесью дресвы, с
на пода достигала 0,07 м. Обмазка хорошо прока- блëстками слюды. Поверхность заглажена. Цвет
лена, фр. сосудов несут на себе следы вторичного пятнами оранжевый, жëлтый, серый. Орнаменти-
обжига; под вымосткой почва также достаточно рован по плечику валиком с пальцевыми вдавле-
сильно обожжена. Площадь объекта 1,41,15 м, ниями и заходящими концами. С противоположной
ориентирован по линии З-В. В плане очаг подо- стороны от разрыва валика сосуд имеет носик-слив.
вальной формы, видимо, несколько сужался к З, D венчика 15,315,7 см, D тулова до 15 см, H не
сильно разрушен распашкой. менее 22 см (H склееной части 17,5 см).
Сосуд № 3 – открытая миска, развал, 11 фр.
(+ 4 фр. из кв. Е/4) (рис. 13,1). Край венчика клю-
вообразно утолщëн внутрь и местами слегка
утолщëн снаружи; днище плоское, со слегка вы-
деленным поддоном. Тесто с примесью дресвы, с
блëстками слюды. Поверхность заглажена, местами
шероховато-заглаженная, бугристая. Цвет пятнами
оранжевый, серый. Миска имеет по краю выступ-
налеп; подобные налепы располагались, видимо, с
четырëх сторон. D венчика 40-41 см, D днища 14
см, H 14,5-15 см.
Сосуд № 4 – тюльпановидный горшок, развал, 12
фр. (рис. 12,5). Венчик плавно отогнут, закруглëн,
срез слегка уплощëн; днище плоское. Тесто с при-
месью дресвы, песка. Поверхность заглажена. Цвет
оранжевый. Сосуд орнаментирован под венчиком
рядом проколотых жемчужин, по плечику – вали-
ком с пальцевыми вдавлениями, с заходящими кон-
цами. D венчика 20 см, D тулова 18 см, D днища 18
см, H ~ 28,5 см.
Сосуд № 5 – тюльпановидный горшок, развал, 14
фр. (рис. 12,6). Венчик отсутствует. Тесто с приме-
сью мелкой дресвы, песка. Поверхность заглажена,
подлощена. Цвет оранжевый, желтовато-серый,
изнутри оранжевый, серый, чëрный. Орнаменти-
Рис. 5. Малополовецкое-2А. Миски из очага объекта рован по плечику гладким валиком с заходящими
№ 1. концами. D тулова до 24 см, D днища 14,5 см, ре-
конструируемая H до 35 см.
В сохранившейся части пода обнаружено 105 фр. Сосуд № 6 – банка с бочонковидным туловом,
керамики; еще 43 фр. находилось компактным ско- развал, 8 фр. (рис. 12,4). Венчик прямой, край
плением в пахотном слое в соседнем от объекта кв. закруглëн; днище плоское со слегка выделенным
Е/4. Реконструировано 8 сосудов: шесть тюльпано- поддоном. Тесто с примесью мелкого песка, ша-
видных сосудов и две миски. мота, дресвы. Поверхность заглажена, подлощена.
Сосуд № 1 – тюльпановидный горшок, развал, 15 Цвет пятнами жëлтый, оранжевый, чëрный. D вен-
фр. (рис. 12,1). Венчик плавно отогнут, закруглëн. чика ~13,5 см, D тулова ~17,5 см, D днища 11 см,
Тесто с примесью дресвы, с блëстками слюды, пе- H ~23,5 см.
ска. Поверхность шероховато-заглаженная. Цвет Сосуд № 7 – тюльпановидный горшок, развал, 3
пятнами оранжевый, бурый, жëлтый, серый. Ор- фр. (рис. 12,2). Венчик плавно отогнут, край слегка
наментирован по плечику валиком с пальцевыми уплощëн под углом; днище вогнутое. Тесто с при-
вдавлениями, с заходящими концами. Сосуд силь- месью песка. Поверхность заглажена, подлощена.
но видоизменен в результате воздействия огня. D Цвет пятнами жëлтый, оранжевый, красный, серый.
венчика 15,517 см, D тулова до 15 см, D днища D венчика 12 см, D тулова 12 см, D днища 8,5 см,
11,7 см, H 22,5-24 см. H ~17 см.
Белогрудовский горизонт Малополовецкого археологического комплекса на Киевщине 109

Рис. 6. Малополовецкое-2А. 1-20 – фр. сосудов белогрудовского типа из объекта № 1 и слоя рядом с ним; 21 – обломок
кремнëвого серпа из объекта № 1.
110 Сергей Лысенко

Рис. 7. Малополовецкое-2А. Миски из объекта № 1 и слоя рядом с ним.


Белогрудовский горизонт Малополовецкого археологического комплекса на Киевщине 111

Сосуд № 8 – открытая миска, фр. венчика (рис. зафиксированы не были. Пол этого котлована (-?)
13,2А). Край венчика закруглëн, с внешней сто- фиксируется в кв. З/1-2 на глубине 0,9-1 м от СП по
роны под венчиком прослеживается широкий же- большим обломкам горизонтально расположенных
лобок. Тесто с примесью дресвы, песка, шамота. костей.
Поверхность заглажена, местами подлощена. Цвет Всего было обнаружено 93 фр. керамики. Рекон-
пятнами оранжевый, жëлтый, серый. D венчика струировано 6 сосудов.
до 50 см (-?). Фр. венчика этой же миски (-?) (рис. Сосуд № 1 – тюльпановидный горшок, развал, 12
13,2Б) обнаружен под западной стенкой объекта № фр. (рис. 14,1). Венчик плавно отогнут, закруглëн.
14 (кв. Е/1.зап), что, видимо, позволяет синхрони- Тесто с примесью дресвы, мелкого песка, шамота.
зировать оба объекта. Поверхность заглажена, местами со следами хао-
Из объекта происходят также фр. от ещë несколь- тичных расчëсов, бугристая. Цвет оранжевый, се-
ких сосудов: 2 фр. стенок тюльпановидных сосу- рый, изнутри – оранжевый, чëрный. Украшен под
дов, орнаментированных валиком с пальцевыми венчиком рядом проколотых жемчужин. D венчика
вдавлениями, фр. венчика с частыми проколотыми 16 см, D тулова 16,5 см, H сохранившейся части 19
жемчужинами, фр. венчика тонкостенного тюль- см (реконструируемая – до 23 см).
пановидного сосуда с шероховатой поверхностью, Сосуд № 2 – тюльпановидный горшок, развал,
фр. стенки тонкостенного тюльпановидного сосуда 26 фр. (рис. 14,4). Венчик плавно отогнут, слегка
чëрного цвета с заглаженной поверхностью. желобчатый, край уплощëн; днище плоское. Тесто
ОБЪЕКТ № 16 (2006 г.) (рис. 9,1). Жилище. Рас- с примесью дресвы. Поверхность заглажена, под-
положено в кв. З-К/4-6. Площадь сооружения около лощена. Цвет оранжевый, жëлтый, серый, чëрный.
30 кв.м (65 м), контуры котлована неровные. Наи- Орнаментирован под венчиком рядом проколотых
более углублëнной является северная часть объек- жемчужин, по плечику – валиком с частыми паль-
та, пол которой находится на уровне 1,4 м от СП. цевыми вдавлениями. D венчика ~24 см, D тулова
Здесь находился очаг, к Ю от которого расположена ~22 см, D днища 14 см, H ~33 см.
предочажная (-?) яма, достигавшая глубины 1,9 м Сосуд № 3 – тюльпановидный горшок, развал,
от СП. Очаг представлял собой прокал, диаметром 18 фр. (рис. 14,3). Венчик плавно отогнут, край
до 0,7-0,8 м. утончëн. Тесто с примесью песка, дресвы. Поверх-
Из заполнения объекта происходит 163 фр. ке- ность шероховато-заглаженная. Цвет оранжевый,
рамики, кости животных, отщепы житомирского чëрный. Орнаментирован валиком с редкими паль-
кремня. Керамический комплекс, в целом, аналоги- цевыми вдавлениями. D венчика ~27 см, D тулова
чен находкам из объекта № 14. Выделяются 2 фр. 27 см, реконструируемая H до 38 см.
венчиков мисок с наклонными желобками разной Сосуд № 4 – тюльпановидный горшок, верхняя
толщины, пролощенными по краю (рис. 11,4-5). часть, 5 фр. (рис. 14,2). Венчик плавно отогнут,
Найден фр. большого сосуда с массивным горизон- край утончëн. Тесто с примесью дресвы, с блест-
тальным налепом (рис. 11,6); ещë один фр. мень- ками слюды, мелкого песка. Поверхность заглаже-
шего сосуда с налепом обнаружен к З от котлована на, местами подлощена. Цвет оранжевый, местами
объекта (рис. 11,7). Найдены абразив из песчанника серый. Сосуд орнаментирован по плечику сдвоен-
с проточенным желобком и обломок лезвийной ча- ными налепами, уплощëнными защипом в горизон-
сти каменного топора с узким лезвием (рис. 11,8), тальной плоскости; выше налепов проглажен ши-
изготовленный из среднезернистого камня чëрного рокий неглубокий желобок. D венчика ~16,5 см, D
цвета, длина 4 см, размеры в сломе 3,62,1 см. тулова 17 см, реконструируемая H около 21 см.
ОБЪЕКТ № 17 (2006 г.) (рис. 10,3). Очаг. Распо- Сосуд № 5 – миска, развал, 19 фр. (рис. 13,3). Вен-
ложен в кв. З/1.зап. Находился на глубине 0,9 м от чик утолщëн, закруглëн, срез местами уплощëн. Те-
СП. Представлял собой вымостку из обожжëнных сто с примесью дресвы, песка. Поверхность загла-
камней (обломки зернотëрок-?) и фр. сосудов бело- жена, подлощена. Цвет оранжевый, серый, чëрный.
грудовского типа, обмазанную сверху слоем глины, Сосуд орнаментирован по части диаметра проколо-
толщиной 0,02-0,03 м. Общая толщина пода дости- тыми жемчужинами. D венчика 34,5 см, D днища
гала 0,05 м. Обмазка хорошо прокалена, фр. сосудов ~13 см, H ~14,5 см.
несут на себе следы вторичного обжига. Площадь Сосуд № 6 – миска, развал верхней части, 12 фр.
объекта 1,451 м; в плане он в виде неправильного (рис. 13,4). Венчик утолщëн, срез уплощëн внутрь.
вытянутого пятиугольника, ориентированного по Тесто с примесью дресвы, песка. Поверхность за-
линии ССЗ-ЮЮВ. Вероятно, объект представляет глажена, подлощена. Цвет коричневый, оранжевый,
собой очаг ещë одного жилища, контуры которого серый, чëрный. Орнаментирован по срезу венчика
112 Сергей Лысенко

Рис. 8. Малополовецкое-2А. Керамика из объекта № 1 и слоя рядом с ним.


Белогрудовский горизонт Малополовецкого археологического комплекса на Киевщине 113

Рис. 9. Малополовецкое-2А. 1 – ситуационный план раскопа 2006 г.; 2 – фр. 1 магнитограммы (а) с нанесëнными архео-
логическим объектами, профиль аномальной магнитной индукции (б) и капаметрический разрез (в) по линии А-В.
114 Сергей Лысенко

Рис. 10. Малополовецкое-2А. 1 – объект № 14 (2006 г.), яма № 1 и яма № 2 (погреб-?); 2 – объект № 15 (2006 г.);
3 – объект № 17 (2006 г.).

наклонными пролощенными желобками. D венчи- углублëнное земляное сооружение (объект № 14).


ка ~38 см, реконструируемая H до 14,5 см. Положительная аномалия интенсивностью 7,5 нТл
В 2006 г. до начала раскопок на памятнике была с небольшой отрицательной сопряжëнной частью
выполнена ультрадетальная градиентная магнит- связана с очагом (объект № 15). Эффект от соору-
ная съемка участка поселения; в процессе раскопок жения № 16, к сожалению, не удалось восстановить
проведена полевая капометрия почвенного покрова полностью из-за большого количества металличе-
на уровнях глубин до 1,5 м через каждые 0,30 м. ского мусора в этой части, который исказил магни-
На основании полученных данных создана магнит- тограмму. Тем не менее, над этим объектом зафик-
ная модель исследованного участка. На фрагменте сирована остаточная аномалия 2 нТл.
магнитограммы (рис. 9,2а) выделяются три низко- По данным измерений полевой магнитной вос-
амплитудных аномалии. приимчивости (kп) построена серия картограм,
На месте пологой изометрической положитель- которые отображают латеральное и вертикальное
ной аномалий интенсивностью до 4 нТл – найденно изменения kп. Также опробован естественный по-
Белогрудовский горизонт Малополовецкого археологического комплекса на Киевщине 115

чвенный разрез чернозëма, типичного в раскопе без комплекса 11, в СВ части вскрытой площади. Яма
археологических следов, и в спокойном магнитном подпрямоугольной формы с сильно закруглëнными
поле. Полевая магнитная восприимчивость мед- углами, 2,11,6 м, глубиной 1 м от СП, оринтиро-
ленно уменьшается с глубиной от 25* 10-5 ед. СИ ванная З-В. Уровень фиксации по бровке 0,5 м.
в пахотном гумусированном слое, до 14...25*10-5 Свод черепа подростка (-?) лежал в ЮВ углу на
ед. СІ в светлом лёссовидном суглинке (рис. 9,2б). дне ямы, на правом виске, темечком на З. На черепе
Объект № 14 проявляется на картограмах kп, начи- прослеживаются следы искусственной обработки.
ная из глубины 0,30 м (рис. 9,2в). Его заполнение В заполнении ямы также найден небольшой фр. че-
однородно и имеет повышенную по сравнению с ловеческой челюсти с зубом (моляр). В 0,8 м на Ю
вмещающей почвой магнитную восприимчивость от ямы, на глубине 0,5 м лежал развал миски, раз-
kп =23...26*10-5 ед. СИ, вследствие чего контуры битой в древности. Неподалеку от развала в слое
жилища чëтко выделяются в капаметрическом раз- найдены 2 кремнëвых скребка на обломках кремня
резе. Такая структура генерирует небольшую по серого цвета.
амплитуде аномалию (рис. 9,2б) (Бондарь и др. Сосуд – развал миски полусферической фор-
2006; Бондарь и др. 2007). мы (рис. 24,5). Край венчика несколько утолщëн
Керамика, выявленная на площади раскопов 1992 внутрь, уплощëн. Днище плоское, резко сужено
и 2006 гг., достаточно однородна в культурном от- относительно корпуса. Тесто крохкое, с примесью
ношении. Слой насыщен относительно слабо; в песка. Поверхность заглажена, местами просту-
2006 г. за пределами объектов найдено 225 фр. со- пают расчëсы от заглаживания пучком травы (-?).
судов белогрудовского времени. Керамические ха- Обжиг практически равномерный. Цвет жëлто-
рактеристики посуды из культурного слоя соответ- кирпичный; на внешней поверхности местами се-
ствуют керамике из объектов. рый и красновато-оранжевый. D венчика 29 см, D
днища 7 см, Н 12,2 см.
МАЛОПОЛОВЕЦКОЕ-3. Могильник. Располо- ПОГРЕБЕНИЕ № 158 (2005 г.). Демембрация
жен на поле между сс. Малополовецкое и Яхны, (рис. 15,1). Расположено под центром возвыше-
сельсовет с. Яхны (рис. 1). Занимает слабовыра- ния комплекса 27, в СЗ части вскрытой площади.
женную вторую террасу и край чернозëмной рав- Возвышение занимает край ровного участка плато,
нины левого берега р. Суботь, образующие в этом хорошо прослеживается как визуально, так и при
месте мыс, ограниченный с Ю и В изгибом реки, а нивелировке поверхности; диаметр около 25 м, вы-
с С – сухой балкой. Ниже по склону от могильника, сота около 0,15 м. На глубине 0,45-0,5 м от СП на-
на первой террасе левого берега реки, на С, СВ, В, ходилось скопление больших обожжëнных облом-
Ю и ЮЗ от могильника расположена цепочка мно- ков зернотëрок. По форме скопление напоминает
гослойных поселений Малополовецкое-2А (+2Б, низкий равносторонний треугольник, направлен-
2В, 2Г, 2Д). Непосредственно напротив могиль- ный вершиной на Ю (в направлении переправы).
ника, на Ю от него, расположены остатки старой На одном камне на верхней поверхности зафик-
Яхнянской Гребли, по которой (через могильник) сированы следы пришлифовки (рис. 15,1-I). Непо-
проходил «Чумацкий Шлях» на Белую Церковь – средственно над зернотëрками, на глубине 0,3-0,35
ответвление старого «Караванного Шляха», прохо- м, лежали фр. человеческих костей: обломки верх-
дящего в широтном направлении по водоразделу на них и нижних конечностей, кости стопы, позвон-
С от памятника. Общая площадь памятника около ки, рëбра, коленная чашечка6; часть костей была
800500 м (40 га). выворочена плугом и находилась в пахотном слое.
Памятник открыт в 1993 г. Р.Г. Шишкиным. За пе- В СЗ части скопления, на глубине 0,48 м, подборо-
риод с 1993 по 2006 гг. на могильнике исследовано дочной частью на В находился фр. нижней челюсти
14518 кв.м. Выявлено 168 погребений, из которых человека. В В части скопления найден фр. венчика
148 относятся к эпохе бронзы и началу раннего большой миски с загнутым внутрь краем (рис. 15,1-
железного века. К белогрудовскому горизонту, с II; 2). Среди человеческих костей обнаружено 6 фр.
определëнными оговорками, могут быть отнесены костей животных: 1 – основная пястная быка (1),
только два погребения – № 52 и № 158. 1 – плечевая быка (1), 3 – компакта длиной трубча-
ПОГРЕБЕНИЕ № 52 (1999 г.). Демембрация, ке- той домашнего копытного (3), 1 – правая лопатка
фалотафия. Расположено на площади ритуального свиньи (1)7.

6
Определения сделаны Л.В. Литвиновой.
7
Определения сделаны В.Б. Панковским.
116 Сергей Лысенко

МАЛОПОЛОВЕЦКОЕ-4. Поселение. Рас- вторичного использования. Возможно, фр. исполь-


положено на правом высоком берегу р. Суботь, зовался в качестве совка при прокопке ямы (-?). По
к З от с. Малополовецкое, напротив поселения форме и орнаментации сосуд напоминает тип Ба-
Малополовецкое-2В и могильника Малополовец- бино, однако тесто совершенно нехарактерно для
кое-3. Сельсовет с. Яхны. Культурный слой за- бабинского типа.
нимает высокий мыс, образованный впадением в За пределами ямы находки встречаются в диа-
р. Суботь безымянного ручья, и край плато вдоль метре до 1 м, далее слой полностью прекращается.
левого берега ручья. Площадь распространения Большая часть подьëмного материала, преимуще-
находок с Ю на С около 20050 м. Находки пред- ственно, фр. керамики белогрудовского типа, обна-
ставлены материалами трипольской культуры, бе- ружена в 100-150 м к Ю от мыса, на берегу ручья.
логрудовской культуры и древнерусского времени.
Памятник выявлен в 1993 г., в 1998 и 2002-2005 гг. МАЛОПОЛОВЕЦКОЕ-13. Поселение. Рас-
в мысовой части было вскрыто 72 кв.м. Исследован положено на правом берегу р. Суботь, в 1,2 км на
один объект эпохи бронзы. З от с. Малополовецкое, в 0,5 км на Ю от дамбы
ОБЪЕКТ № 1 (2002 г.). Яма. Расположена в В Яхнянского става, в 0,8 км на ЮВ от могильника
части мыса. Овальная в плане, верхний контур Малополовецкое-3. Сельсовет с. Яхны. Занимает
1,21,05 м, ко дну сужается. Глубина 1 м от СП, левый берег среднего течения обводнëнной балки
уровень фиксации 0,5 м. Выкопана в слое тëмного (правый приток Суботи). Площадь распростра-
суглинка, придонная часть на 0,1 м прорезает свет- нения находок 30050 м. Находки представлены
лый суглинок. В заполнении ямы и рядом с ней материалами эпохи позднего палеолита, неолита,
найдено несколько кремнëвых и каменных орудий, тшинецкого культурного круга (горизонты МП-II и
фр. лепной керамики, кости животных (в т.ч. ло- МП-V), древнерусского времени и периода поздне-
патка); несколько мелких фр. кальцинированных го средневековья. Памятник выявлен в 1998 г. На
костей, печины, обожжëнных камней. Найдены 2 восточном участке памятника, по концентрации на
обломка обожжëнных зернотëрок (6,85,54,4 и пашне фр. керамики белогрудовского типа, выяв-
10,37,66,7 см); на обоих камнях сохранились лен объект № 1; вскрыто 54 кв.м.
горизонтально сточенные участки, больший камень ОБЪЕКТ № 1 (2004 г.). Жилище. Подовальной
вторично использовался в качестве растиральника. формы (-?), контуры котлована размыты. Разме-
Среди кремнëвых изделий: 1) вкладыш серпа бе- ры около 85,6 м. Ориентировано по линии З-В.
логрудовского типа (рис. 16,1) на плитке житомир- Верхняя часть котлована распахана. Восточная
ского серого кремня (6,14,01,1 см), местами по- часть жилища более углублена по сравнению с за-
верхность заполирована в результате функциональ- падной; уровень фиксации колована составлял в В
ного использования; большая часть поверхности части 0,25 м от СП, глубина 0,4 м от СП (рис. 17).
подправлена вторичными сколами, снявшими зало- В В части объекта выявлен купольный очаг под-
щенность; 2) вкладыш серпа белогрудовского типа прямоугольный в плане, 1,51,2 м, ориентирован-
(рис. 16,4), изготовлен из серо-коричневого кремня ный устьем на ЮВ (рис. 18). Под очага вымощен
(5,41,90,9 см); большая часть поверхности за- битой керамикой (иногда в два слоя) и обмазан
полирована в результате функционального исполь- глиной; толщина пода до 0,06 м. Местами обмазка
зования, местами залощенность снята вторичными сильно прокалена. Фр. керамики вмазаны и в ниж-
сколами; 3) отщеп серого житомирского кремня с нюю часть стен на высоту до 0,1-0,15 м. Высота
ретушью (скобель-?) (3,22,50,5 см) (рис. 16,2); свода у дальней стены 0,3 м (на входе купол, види-
4) отщеп коричневого прозрачного кремня с рету- мо, достигал высоты до 0,4 м); толщина купола 0,1
шью (4,43,10,9 см) (рис. 16,3). м. В вымостке пода были использованы развалы не
Сосуд – фр. профиля (без венчика) и стенки менее 18 сосудов (12 горшков, две корчаги и четы-
банки (рис. 16,5). Тесто с примесью дресвы. Цвет ре миски). Под подом найден фр. локтевой кости
чëрный, серый. Внешняя поверхность покрыта свиньи.
ангобом (цвет пятнами, бурый, красный, чëрный) С Ю от очага находилась предочажная яма, диа-
и подлощена. Поверх ангоба и на внутренней по- метром 21,4 м (неправильный овал, вытянут от
верхности – узкие расчëсы. Максимальный D туло- очага к ЮЗ). Уровень фиксации ямы в западной ча-
ва ~16 см, толщина стенок 0,1-0,14 см. По плечику сти – 0,25 м; глубина – 0,7 м. Заполнение чëрное,
сосуд орнаментирован узкими налепными валика- углистое, содержащее много мелких вкраплений
ми, расчленëнными ногтевыми вдавлениями. Ниж- выгоревшего чернозëма, фр. керамики, встреча-
няя часть большого фр. сосуда стëрта в результате ются древесный уголь и кости животных. Восточ-
Белогрудовский горизонт Малополовецкого археологического комплекса на Киевщине 117

Рис. 11. Малополовецкое-2А. 1-3 – керамика из объекта № 14; 4-7 – керамика из объекта № 16 и слоя рядом с ним;
8 – обломок каменного топора из объекта № 16.
118 Сергей Лысенко

Рис. 12. Малополовецкое-2А. Горшки из объекта № 15.


Белогрудовский горизонт Малополовецкого археологического комплекса на Киевщине 119

ная сторона полого поднимается к центру жилища Поверхность заглажена. Цвет преимущественно
(ступенька-?). тëмно-серый, серый, местами оранжевый, жëлтый.
В З части объекта, на глубине 0,25-0,3 м от СП Орнаментирован под венчиком рядом проколотых
находилось скопление керамики, в которое входили жемчужин, ниже которых идëт гладкий валик, а по
фр. от 3 сосудов белогрудовского типа; под запад- плечику – валик с редкими пальцевыми вдавления-
ной стенкой, на глубине 0,36-0,4 м от СП находи- ми. D венчика 32 см, D тулова 34,5 см, D днища 11
лось скопление костей животных, среди которых см, H ~45,5 см.
были два рога козы и астрагал быка. Сосуд № 4 – тюльпановидный горшок, развал, 10
Из объекта происходит 864 фр. керамики от не фр. (рис. 19,4). Венчик сильно отогнут, край венчи-
менее чем 30 сосудов; около 750 фр. было исполь- ка закруглëн; днище плоское, со слегка зауженным
зовано при сооружении пода очага. Большинство поддоном. Тесто с примесью дресвы, блëсток слю-
фр. несëт на себе следы сильного вторичного обжи- ды. Поверхность заглажена. Цвет пятнами жëлтый,
га, что затрудняет отнесение значительной их части серый. Орнаментирован под венчиком рядом про-
к определëнному сосуду. Полностью или частично колотых жемчужин, по плечику – гладким валиком.
реконструировано 20 сосудов, 3 из которых проис- D венчика 33 см, D тулова ~29 см, D днища 12 см,
ходят из западной части жилища (№ 12-14), осталь- Н ~38,5 см.
ные – из вымостки пода. Сосуд № 5 – тюльпановидный горшок, фр. венчи-
Сосуд № 1 – тюльпановидный горшок, развал, 79 ка и стенки (рис. 19,2). Венчик плавно отогнут, край
фр. (рис. 19,5). Венчик плавно отогнут, край венчи- венчика закруглëн. Тесто с примесью дресвы, пе-
ка закруглëн; днище плоское, с чëтко выраженной ска. Поверхность венчика шероховато-заглаженная;
закраиной. Тесто с примесью дресвы, песка. По- цвет оранжевый, желтый. Поверхность стенки за-
верхность заглажена. Цвет пятнами оранжевый, глажена; цвет снаружи черный с желтыми пятнами,
серый, бурый, красный. Орнаментирован по пле- изнутри – чëрный. D венчика 29 см, D шейки 24 см,
чику налепным валиком с заходящими концами, толщина стенки до 1,5 см.
расчленëнным пальцевыми вдавлениями. D венчи- Сосуд № 6 – тюльпановидный горшок, развал,
ка 24 см, D тулова 30 см, D днища 12 см, H ~43 см. 37 фр. (рис. 19,1). Венчик плавно отогнут, край
Сосуд № 2 – корчага, развал, 46 фр. (рис. 21). венчика резко отогнут, утончëн; днище плоское с
Венчик плавно отогнут, край венчика закруглëн. зауженным поддоном. Тесто с примесью дресвы,
Нижняя часть шейки уступом переходит в плечико. мелкого песка. Поверхность заглажена, местами
Днище плоское, со слегка зауженным поддоном. подлощена. Цвет преимущественно тëмно-серый,
Тесто хорошо отмучено, с примесью песка, блëсток серый, местами жëлтый. Орнаментирован по пле-
слюды. Поверхность подлощена. Цвет пятнами чику гладким валиком. D венчика 12,8 см, D тулова
чëрный, оранжевый, жëлтый, серый; изначально 15,5 см, D днища 8,5 см, H ~21,5 см.
поверхность, вероятно, имела равномерный чëрный Сосуд № 7 – тюльпановидно-кубковидный (-?)
цвет. Шейка украшена 10 горизонтальными широ- горшок, развал, 17 фр. (рис. 19,3). Венчик воронко-
кими и неглубокими проглаженными каннелюрами. видный, край утончëн; днище плоское, со слегка за-
Ниже их, по части диаметра плечика, расположены уженным поддоном. Тесто с примесью дресвы, ша-
группы по 3-4 наклонëнных в противоположные мота. Поверхность заглажена, местами шероховато-
стороны прочерченных линий; ритм групп нере- заглажена. Цвет пятнами серый, жëлтый. Орнамен-
гулярен. В промежутках между линиями располо- тирован под венчиком проколотыми жемчужинами,
жены группы наклонëнных в противоположные а по плечику гладким валиком с заходящими кон-
стороны проглаженных каннелюр (в полностью со- цами (-?). D венчика ~14,5 см, D шейки 14 см, D
хранившейся группе их 9); такие же каннелюры ме- тулова ~18 см, D днища 9,5 см, H ~22 см.
стами нанесены и ниже групп отрезков. D венчика Сосуд № 8 – открытая миска, развал, 17 фр.
25 см, D тулова 36 см, D днища 11,5 см, H ~36,5 см. (рис. 22,1). Край венчика плавно закруглëн внутрь,
К этому же сосуду, вероятно, относится также фр. утончëн. Тесто с примесью мелкой дресвы, песка.
подлощенного плечика чëрного цвета, украшенного Поверхность заглажена. Цвет пятнами жëлтый, се-
в месте уступа поверх каннелюр горизонтальным рый, чëрный. С одной стороны миски пальцем (-?)
рядом подтреугольных наколов (рис. 23,5). изнутри пробит слив (-?) в виде большого отверстия,
Сосуд № 3 – тюльпановидный горшок, развал, диаметром 1,5 см, с бортиком снизу и по сторонам.
92 фр. (рис. 19,6). Венчик плавно отогнут, край D венчика 42 см, D днища ~12 см, H ~14,6 см.
венчика закруглëн; днище плоское, с закраинами. Сосуд № 9 – открытая миска, развал, 34 фр. (рис.
Тесто с примесью дресвы, песка, блëсток слюды. 22,2). Венчик прямой; край венчика несколько утон-
120 Сергей Лысенко

Рис. 13. Малополовецкое-2А. 1-2 – миски из объекта № 15; 3-4 – миски из объекта № 17.
Белогрудовский горизонт Малополовецкого археологического комплекса на Киевщине 121

чается по отношению к верхней части стенки, го- жемчужин, по плечику – гладким валиком. D вен-
ризонтально уплощëн; днище со слегка зауженным чика ~19,5 см, D тулова ~18 см, D днища ~11,5 см,
поддоном (-?). Тесто с примесью дресвы, блëсток Н ~26 см.
слюды. Поверхность подлощена. Цвет пятнами Сосуд № 15 – тюльпановидный горшок, 2 фр.
жëлтый, оранжевый, серый. Сосуд местами орна- верхней части (рис. 20,2). Венчик плавно отогнут,
ментирован по срезу венчика группами наклонных край закруглëн. Тесто с примесью дресвы, песка.
пролощенных отрезков, которые чередуются с на- Поверхность заглажена, местами шероховатая.
сечками по внешнему углу венчика. D венчика 39,5 Цвет бурый. Орнаментирован под венчиком рядом
см, D днища ~14 см, H ~16,2 см. проколотых жемчужин (одна залеплена при загла-
Сосуд № 10 – открытая миска, развал, 47 фр. (рис. живании поверхности). D венчика ~16 см.
22,3). Край венчика утолщен внутрь, косо подрезан Сосуд № 16 – тюльпановидный горшок, фр. верх-
с внешней стороны; днище плоское, со слегка зау- ней части (рис. 20,1). Венчик воронковидный, утол-
женным поддоном. Тесто с примесью дресвы. По- щается к краю, край подгранëнно-закруглëнный.
верхность подлощена, местами сохранились сле- Тесто с примесью дресвы, песка. Поверхность за-
ды мелких расчëсов от сглаживания поверхности. глажена, подлощена. Цвет снаружи пятнами крас-
Цвет пятнами бурый, красный, оранжевый, серый, ный, оранжевый, жëлтый, изнутри – бурый, серый.
чëрный. Сосуд местами орнаментирован под вен- D венчика ~13,5 см.
чиком проколотыми жемчужинами. D венчика 41 Сосуд № 17 – тюльпановидный горшок, фр. верх-
см, D днища 14 см, H ~18,8 см. ней части (рис. 20,5). Венчик короткий, воронко-
Сосуд № 11 – открытая миска, развал, 15 фр. (рис. видный, утончается к краю. Тесто с примесью дрес-
22,4). Венчик прямой; край венчика слегка утонча- вы, песка. Поверхность шероховатая. Цвет пятнами
ется с внешней стороны по отношению к верхней бурый, оранжевый. D венчика ~18 см.
части стенки, горизонтально уплощëн. Тесто с Сосуд № 18 – тюльпановидный горшок, фр. верх-
примесью мелкой дресвы. Поверхность заглажена. ней части (рис. 20,4). Венчик воронковидный, край
Цвет пятнами чëрный, жëлтый. Сосуд местами ор- закруглëн. Тесто с примесью песка, дресвы. По-
наментирован под венчиком уплощëнными проко- верхность шероховато-заглаженная. Цвет жëлтый,
лотыми жемчужинами. D венчика 38 см, D днища оранжевый, бурый. D венчика ~18,5 см.
~12 см, H ~14,5 см. Сосуд № 19 – корчага (-?), 2 фр. тулова (рис.
Сосуд № 12 – тюльпановидный горшок, развал, 20,6). Тесто с примесью дресвы, песка, блëсток
13 фр. (рис. 20,3). Венчик плавно отогнут, край слюды. Поверхность заглажена. Цвет бурый. D ту-
закруглëн. Тесто с примесью дресвы, песка. По- лова ~22,5 см.
верхность заглажена, местами подлощена. Цвет Сосуд № 20 – тюльпановидный горшок, 2 фр.
пятнами жëлтый, оранжевый, серый, бурый. Орна- верхней части (рис. 23,1). Венчик слегка отогнут,
ментирован под венчиком рядом проколотых жем- уплощëн сверху. Тесто с примесью дресвы, песка.
чужин, а по плечику – валиком с редкими пальце- Поверхность заглажена, местами подлощена. Цвет
выми вдавлениями и заходящими концами. D вен- серый с оранжевыми и жëлтыми пятнами. Орна-
чика ~22 см, D тулова ~23 см, Н ~30 см. ментирован под венчиком рядом жемчужин. D вен-
Сосуд № 13 – тюльпановидный горшок, развал, чика ~10 см.
14 фр. (рис. 20,8). Венчик отогнут, утолщается к Сосуд № 21 – тюльпановидный горшок, 2 фр.
краю, край заострëн; днище плоское, со слабо вы- верхней части (рис. 23,13). Венчик воронковидный,
раженной закраиной. Тесто с примесью дресвы, пе- край несколько утолщается, уплощëн. Тесто с при-
ска. Поверхность заглажена, местами подлощена. месью дресвы, песка. Поверхность заглажена. Цвет
Цвет пятнами бурый, серый, оранжевый, жëлтый. серый, жëлтый.
Орнаментирован по плечику гладким валиком. D Сосуд № 22 – большая миска (-?), 2 фр. верх-
венчика ~18 см, D тулова ~18 см, D днища ~10 см, ней части (рис. 23,12). Тесто с примесью дресвы,
Н ~28,5 см. блëсток слюды. Поверхность заглажена, подлоще-
Сосуд № 14 – тюльпановидный горшок, развал, на. Цвет бурый, серый. Один фрагмент орнаменти-
6 фр. (рис. 20,7). Венчик сильно отогнут; днище рован пролощенными наклонными линиями. Тол-
с небольшими закраинами (-?). Тесто с примесью щина стенки до 2 см.
песка. Поверхность шероховато-заглаженная, вен- Кроме перечисленных сосудов с пятна и из за-
чик и придонная часть подлощены. Цвет снаружи полнения объекта происходит 7 фр. венчиков горш-
бурый, изнутри – пятнами, чëрный, серый, бурый. ков (рис. 23,2-4.6-7.9-10), фр. венчика миски (рис.
Орнаментирован под венчиком рядом проколотых 23,11), 2 фр. стенок горшков белогрудовского типа,
122 Сергей Лысенко

Рис. 14. Малополовецкое-2А. Горшки из объекта № 17.

орнаментированные гладким валиком по плечику ных: бык – 18 костей (1 – череп, фрагмент; 2 – ниж-
(рис. 23,14.15), фр. стенки, украшенной горизон- няя челюсть, фр.; 1 – зуб; 6 – длинные трубчатые,
тальным желобком (рис. 23,8) и 12 фр. днищ (рис. фр.; 1 – таранная; 6 – рëбра, фр.; 1 – короткая); коза-
23,16-23). Один венчик орнаментирован ниже овца – 7 костей (5 – рëбра, фр.; 2 – роговые стержни
среза валиком с пальцевыми вдавлениями, ниже козы); свинья – 3 кости (1 – лопатка; 2 – локтевые);
которого расположены подпрямоугольные нако- неопределены – 6 (1 – метаподия млекопитающего;
лы (рис. 23,3); ещë один – пальцевыми вдавления- 5 – мелких фр. костей млекопитающих).
ми по краю (рис. 23,4). Все днища плоские, край
закруглëн; часть днищ с зауженным поддоном или ***
закраинами. Совместные исследования палеогеографов, гео-
Из объекта происходят 4 небольших обломка физиков, специалистов по ландшафтной геогра-
камней и 2 кремнëвых отщепа. фии, археозоологов дают возможность наметить
В разных местах объекта, преимущественно, в основные характеристики палеоландшафтов, окру-
скоплении в его З части найдено 34 кости живот- жавших белогрудовское население МАК.
Белогрудовский горизонт Малополовецкого археологического комплекса на Киевщине 123

Рис. 15. Малополовецкое-3. Погребение № 158 (2005 г.).

Согласно исследованиям В.С. Давыдчука, меж- ет собой субгоризонтальную, практически ровную


дуречье рр. Каменка и Суботь относится к Сквир- поверхность с высотными обозначениями 210-215
скому ландшафту высокой, волнистой, сильно м. Граница между уровнями проходит примерно по
расчленëнной равнины на палеоген-неогеновой и современному шоссе Кожанка-Малополовецкое.
докембрийской основе, сложенного в верхней ча- Кроме формы рельефа и высотного расположения,
сти лёссовидными суглинками, на которых сформи- оба уровня водораздела отличаются мощностью
ровались чернозëмы типичные, ныне, преимуще- гумусного горизонта, который значительно мощнее
ственно, распаханные. В прошлом эта территория на нижнем уровне.
была покрыта грабово-широколиственными леса- Эрозионная сеть этого ландшафта состоит из ба-
ми, по крайней мере, в те исторические периоды, лок, лощин и долин малых рек (Каменка, Суботь и
когда зонально-климатические условия этой тер- пр.). Последние включают пойму и 1-2 надпоймен-
ритории соответствовали современным (Давыдчук ные террасы. Поймы малых рек, как и днища балок,
1986; Давидчук и др. 2007). преимущественно заболочены. Для них характер-
В пределах центральной части МАК водораз- ны торфово-глеевые и торфово-болотные почвы на
дельная равнина представлена двумя уровнями. низинных торфовищах мощностью 0,3-0,6 м, под
Верхний уровень имеет характер выпуклых воз- болотнотравно-осоковыми группировками с доми-
вышенных массивов с чернозëмами типичными, нированием осоки острой и дербенника иволистого.
средней мощности, легкосуглинистыми, на лёс- Раньше поймы были покрыты чëрноольховыми бо-
совидных суглинках. Условия местовыростания лотнотравными лесами, остатки которых сохрани-
соответствуют тут дубово-грабовым снытьево- лись в пойме р. Суботь ниже с. Малополовецкое.
волосистоосоковым лесам. Эти равнины достига- Выровненные и слабо наклонëнные надпоймен-
ют абсолютной высоты 220-225 м и разделяются ные террасы хорошо дренированы, сложены лёс-
на отдельные массивы лощинами, седловинами и совидными суглинками; как и на водораздельных
привершинными водосборными понижениями ло- равнинах, на них сформировались чернозëмы ти-
щин и балок. Нижний уровень водораздельной рав- пичные, легко суглинистые, средней мощности.
нины, расположенный к В от верхнего, представля- Именно на таких террасах между сс. Малополовец-
124 Сергей Лысенко

кое и Яхны расположены рассматриваемые нами занимала после домашнего быка домашняя свинья,
поселения (рис. 1). В прошлом такие местополо- примерно в полтора раза меньше было мелкого рога-
жения, видимо, были покрыты грабово-дубовыми того скота и лошади. Возможно, … здесь на первую
снытьево-волосистоосоковым лесами, подобными роль, скорее всего, претендует географический фак-
лесу, сохранившемуся в ур. Вороничи вдоль доли- тор. Возле Малополовецкого 2А вполне могло быть
ны р. Суботь между сс. Малополовецкое и Велико- больше лесов и меньше открытых пространств,
половецкое. В современном древостое тут отмече- чем у Субботово8 и Дибровы» (Журавлëв 2001, 62).
ны дуб, ясень, клен остролистый, вяз, в подлеске Об определëнной залесенности территории МАК
– лещина; в наземном покрове доминируют пред- в эпоху поздней бронзы свидетельствуют также на-
ставители дубравного разнотравья. ходки в пределах нижней почвы Малополовецкого
Проведенный В.С. Давыдчуком анализ ботани- могильника нескольких больших раковин виноград-
ческого состава современного растительного по- ной улитки (Helix), сделанные в разные годы. Одна
крова водораздельной равнины, надпойменных из раковин обнаружена в непосредственной близо-
террас и склонов балок не выявил на территории сти к З от упомянутого выше погребениия № 52.
МАК признаков степной растительности даже в Таким образом, имеющиеся палеопедологиче-
экстремально сухих экотопах. Природный (условно- ские и археозоологические материалы также сви-
восстановленный) растительный покров исследо- детельствуют об определëнной залесенности тер-
ванной территории на современном этапе по струк- ритории МАК в эпоху поздней бронзы (видимо, и
туре условий местовыростания соответствует в белогрудовское время), что совпадает с анализом
лесным и луговым ценозам (Давидчук и др. 2007). современных ландшафтов.
Палеопедологические исследования были прове-
дены на могильнике Малополовецкое-3. Тут просле- ***
жены две почвы – верхняя и нижняя, разделëнные Систематические археологические разведки
между собой белëсой прослойкой. Согласно вы- территории МАК позволяют наметить структуру
воду, сделанному Ж.Н. Матвиишиной, исходя из заселения территории комплекса в эпоху поздней
структуры профиля, нижняя почва I (0,4-0,9 м) раз- бронзы. Все памятники, на которых выявлены бе-
вивалась во влажных условиях северной лесостепи. логрудовские материалы, расположены на терри-
Почва I развитая, идентифицируется с чернозëмом тории сельсоветов сс. Малополовецкое и Яхны,
типичным, который в настоящее время развивается где они обнаружены не только вдоль р. Суботь, а
в лесостепной зоне, является карбонатным в пере- и практически на каждой обводнëнной балке. Эта
ходных горизонтах и формируется в комплексе с территория соответствует упомянутому выше
серыми лесными почвами в условиях северной ле- верхнему уровню водораздельной равнины. Тут от
состепи. Вероятно, что на этой территории были «Караванного Шляха», который вëл с З к перепра-
распространены как широколиственные леса, так вам через р. Днепр в районе Киева, отделялся «Чу-
и территории луговой степи. Почвы были плодо- мацкий Шлях», ведущий к переправам у Канева и
родными и пригодными для сельскохозяйственного Трахтемирова. При переправе «Чумацкого Шляха»
использования (Матвіїшина и др. 2005, 28 и сл.). В через р. Суботь, на площади могильника Мало-
пределах верхнего горизонта почвы I (Н – 0,4-0,7 половецкое-3 и поселений Малополовецкое-2В и
м) располагалась древняя поверхность горизонтов Малополовецкое-2Г, располагалось трипольское
МП-II – МП-V, к которым относится большинство поселение периода Триполье В I-II. Трипольские
погребений эпохи бронзы могильника. материалы выявлены и на поселении Малополо-
Археозоологические коллекции Малополо- вецкое-4, что позволяет предполагать постепенное
вецкого-2А и Малополовецкого-3 были изучены сведение лесов на центральном участке МАК, уже
О.П. Журавлëвым (Журавльов 1997, 24-27; Журавлëв, начиная с энеолита.
Лысенко 2000, 81-82; Журавлëв 2001, 60.62.68.85-87, При расположении поселений решающую роль,
табл. 8-10). Сопоставляя различные памятники кон- видимо, играли особенности топографии. Если на
ца поздней и финальной бронзы с территории лесо- пологом левом берегу реки поселения конца эпо-
степной Украины, исследователь приходит к выво- хи поздней бронзы тянутся практически сплошной
ду, что «…на Малополовецком 2А … второе место полосой, то на высокий правый берег они выходят

8
Стоит отметить, что в Субботове анализировались кости из верхнего слоя городища, т.е. уже собственно чернолесского
времени.
Белогрудовский горизонт Малополовецкого археологического комплекса на Киевщине 125

Рис. 16. Малополовецкое-4. Материалы из объекта № 1 (2004 г.) и слоя рядом с ним.
126 Сергей Лысенко

Рис. 17. Малополовецкое-13. Объект № 1 (2004 г.).

лишь торцом, облепив относительно пологие скло- годняшний день эталонными остаются материалы
ны и истоки обводнëнных балок. поселений Собковка на Уманьщине (Березанская
К В от границы уровней водораздельной равни- 1964), нижнего горизонта Субботовского городища
ны и практически до берега р. Каменка поселения (Тереножкин 1961) и Ворошиловка на Житомир-
белогрудовского времени (и эпохи бронзы вообще) щине (Березанская 1956). Однако, эти памятники
не выявлены, несмотря на достаточно развитую ги- характеризуют белогрудовский горизонт лесостеп-
дросистему правого берега реки. Не зафиксированы ного Побужья, Черкасского Поднепровья, границы
они также к С от «Караванного Шляха» до р. Камен- Житомирской лесостепи и Полесья и не отражают
ка и к Ю от бассейна р. Суботь до Роставицы. К З и реалий Правобережной Киевщины. Материалы из
В от центральной части МАК вдоль «Караванного закрытых комплексов МАК позволяют восполнить
Шляха» на протяжении почти 30 км известны лишь этот пробел.
курганные могильники и одиночные курганы. В качестве закрытых комплексов, вне всякого
Видимо, результаты археологической разведки сомнения, могут быть рассмотрены вымостки по-
территории также можно рассматривать в качестве дов очагов. Состав керамического комплекса всех
косвенного доказательства залесенности большой четырëх очагов достаточно однороден. В вымостку
излучины р. Каменка в белогрудовское время, когда очага из объекта № 1 Малополовецкого-2А входи-
поселения тяготели к перекрëстку древних транзит- ли 6 тюльпановидных горшков, корчага и 3 миски;
ных путей, проходивших через оптимальные участ- из объекта № 15 (частично разрушен) происходят
ки ландшафта, а вдоль путей до крупных водных 6 горшков и 2 миски; из объекта № 17– 4 горшка
артерий тянулись лишь курганные могильники. и 2 миски (половину вымостки составляли камни).
Среди 18 полностью или частично реконструиро-
*** ванных сосудов, происходящих из двуслойной вы-
При изучении «белогрудовской культуры» и, в мостки пода печи объекта № 1 поселения Мало-
первую очередь, еë керамического комплекса на се- половецкое-13 – 12 тюльпановидных горшков, 2
Белогрудовский горизонт Малополовецкого археологического комплекса на Киевщине 127

корчаги и 4 открытые миски. Таким образом, всего черпаков, распространëнных как на западной, так
из вымосток реконструировано 42 сосуда: 28 тюль- и на восточной Черкащине. Отсутствуют также
пановидных сосудов с различной степенью отогну- полуоткрытые миски-чаши с выделенной шейкой,
тости венчика, 3 корчаги и 11 мисок. приземистые банки. Как и на других памятниках
Обращает на себя внимание полное отсутствие в северного ареала Белогрудовки, на Малополовец-
керамическом комплексе (как очагов, так и прочих ком отсутствует орнаментация зубчатым штампом
объектов МАК) кубков с шаровидным корпусом и и инкрустация белой пастой. Однако здесь большое

Рис. 18. Малополовецкое-13. Объект № 1. План и разрез купольного очага.


128 Сергей Лысенко

Рис. 19. Малополовецкое-13. Горшки из объекта № 1.


Белогрудовский горизонт Малополовецкого археологического комплекса на Киевщине 129

Рис. 20. Малополовецкое-13. Горшки и корчага из объекта № 1.


130 Сергей Лысенко

ствии будет характерна для керамики лесостепной


«скифоидной культуры» раннескифского времени).
На ряде горшков расположены на плечике налепы
в виде шишечек или горизонтальных упоров (рис.
8,2; 11,3.6-7; 14,2), по крайней мере в двух случаях
налепы были сдвоенные.
Корчаги представлены как большим (МП-2А,
об. 1, № 7; МП-13, об. 1, № 2), так средним (МП-
13, об. 1, № 19) и малым (МП-2А, рядом с очагом
об. 1) размерами. Особое внимание привлекает
большая чернолощëнная корчага с хорошо отму-
ченным тестом, в которой прослеживаются влия-
ния (импорт-?) раннегальштатских культур (На А)
Карпато-Подунавья (Балагури 2001). Близкие по
форме корчаги известны в землянках Субботовско-
го городища (Тереножкин 1961, 58, рис. 35).
Все миски относятся к открытому типу; боль-
шинство из них имеет слегка загнутый или рас-
Рис. 21. Малополовецкое-13. Корчага из объекта №1. ширяющийся внутрь край венчика. Ряд мисок из
объектов Малополовецкого-2А украшен по краю
количество керамики, в том числе горшков, имеет выступами-налепами (рис. 7,7.10; 8,6; 13,1); фр.
подлощенную поверхность, что для северного аре- подобных сосудов известны и в слое поселения
ала, в целом, не характерно.
Горшки из объектов белогрудовского горизонта
МАК по объëму могут быть условно разделены на
3 группы: малые (высота до 25 см), средние (вы-
сота от 25 до 35 см) и большие, тарные (высота
более 35 см). В каждой из вымосток представлены
все три группы горшков, за исключением объекта
№ 17, где отсутствует тарная керамика.
Во всех объектах зафиксированы тюльпановид-
ные горшки как собственно белогрудовского типа,
орнаментированные только налепным валиком по
плечику (гладким или расчленëнным), так и сосуды
белогрудовско-чернолесского типа, украшенные
как валиком, так и проколотыми жемчужинами под
венчиком. Из объекта № 17 Малополовецкого-2А
происходит тюльпановидный горшок (№ 1), укра-
шенный только проколами под венчиком. Сосуд №
3 объекта № 1 Малополовецкого-13 имеет два ва-
лика на плечике и под венчиком, ниже ряда проко-
лотых жемчужин (рис. 19,6). Венчик аналогичного
сосуда обнаружен также рядом с очагом объекта №
1 Малополовецкого-2А (рис. 8,1). Такая схема рас-
положения валиков, а также совмещение валика
под венчиком с проколами сближает сосуд с черно-
лесской керамикой Поднестровья (Крушельницька
1998, 149-150, рис. 92,V-VI). К этому же типу, ви-
димо, относится и небольшой фр. венчика сосуда с
расчленëнным валиком ниже края и наколами (рис.
23,3), происходящий из объекта № 1 Малополовец- Рис. 22. Малополовецкое-13. Миски из объекта №1.
кого-13 (подобная схема орнаментации впослед-
Белогрудовский горизонт Малополовецкого археологического комплекса на Киевщине 131

Рис. 23. Малополовецкое-13. Керамика из объекта № 1.


132 Сергей Лысенко

Обращает на себя внимание ряд дополнительных


морфологических особенностей керамики. Так, на
двух сосудах разных типов был сделан специаль-
ный слив: на тюльпановидном горшке (№ 2) из объ-
екта № 15 Малополовецкого-2А край венчика был
изогнут в виде носика (рис. 12,3); на миске (№ 7) с
Малополовецкого-13 ниже среза венчика пробито
большое отверстие с бортиком (рис. 22,1).
Важным фактором для понимания белогрудов-
ского горизонта Киевщины представляется про-
слеженное на материалах всех объектов МАК сосу-
ществование «белогрудовского» валика и проколов
под венчиком. При этом такая керамика в закрытых
комплексах сочетается с «классическими» белогру-
довскими горшками, орнаментированными гладким
или редкорасчленëнным валиком. А.И. Тереножкин
относил появление сквозных проколов по краю
венчика, которые сочетаются с «расчленëнным
ямочками валиком на плечиках», ко второй ступени
чернолесской культуры – то есть уже к собственно
чернолесской культуре (Тереножкин 1961, 62.63).
Однако, эти выводы были сделаны на материалах
Черкащины, в первую очередь, Субботовского го-
родища. Как было показано, в Киевской лесостепи
(недалеко от границы с Полесьем) сочетание «бе-
логрудовского» валика с проколами широко рас-
пространено уже в белогрудовское время. Видимо,
в основе появления такой орнаментации лежит по-
стоянная взаимосвязь между населением северной
лесостепи и Полесья, где проколы и жемчужины
появляются на керамике тшинецкого типа ещë на
Рис. 24. Малополовецкое-3. 1,4 – керамика из погребения
№ 83 (горизонт МП-IV); 2-3 – керамика из погребения №
классическом этапе ее развития – в XV-XIII вв. до
135 (горизонт МП-IV); 5 – миска, найденная рядом с по- н.э. (Ходосовка-Диброва). Большие открытые ми-
гребением № 52. ски, в том числе с проколами под венчиком, также
известны на классических тшинецких памятниках
Малополовецкое-13. Миска (№ 5) из объекта № Киевского Полесья; в частности они происходят
17 Малополовецкого-2А и 2 миски (№ 10 и 11) из из жилища № 1 поселения Здвижевка (Березанская
объекта № 1 Малополовецкого-13 были частично 1972, табл. IV,1.5.6).
орнаментированы ниже края проколотыми жемчу- Тшинецкая подоснова керамического комплек-
жинами (рис. 13,3; 22,3.4). Часть мисок орнамен- са белогрудовского горизонта на Киевщине про-
тированы по краю пролощенными наклонными слеживается и на МАК. С площади ритуального
желобками разной ширины (рис. 11,4.5; 13,4; 22,2). комплекса 14 Малополовецкого могильника про-
Большинство мисок примерно одинаковы по фор- исходит развал большого тюльпановидного сосуда
ме и диаметру, однако и здесь наблюдаются две тшинецкого типа (объект № 49), имеющего рас-
группы: более глубокие (выше 16 см) и менее глу- ширение в нижней части корпуса по схеме, близ-
бокие, высота которых не превосходит 15 см. Особ- кой многим сосудами из белогрудовских объектов
няком стоит глубокая миска (№ 10) из объекта № МАК (Лысенко, Лысенко Св. 2001, рис. 3,6). Раз-
1 Малополовецкого-2А и большая миска (№ 8) из вал подобного сосуда обнаружен также в слое по-
этого же объекта, диаметр которой достигал почти селения Малополовецкое-2А, недалеко от объекта
50 см. Однако, видимо, подобные большие размеры № 16. Небольшие сосуды с расширением в нижней
имели также и некоторые другие сильно фрагмен- части корпуса находят аналогии в кубке и тюльпа-
тированные миски из разных объектов. новидном горшке из погребений № 83 и № 135 мо-
Белогрудовский горизонт Малополовецкого археологического комплекса на Киевщине 133

гильника (рис. 24,1.3). Прообразом конических ми- Тшинецко-комаровскую подоснову белогрудов-


сок с прямым венчиком, подобных сосуду № 10 из ской культуры неоднократно уже отмечали, на-
объекта № 1 Малополовецкого-2А, можно считать пример, А.И. Тереножкин (1961, 75.237), С.С. Бе-
миски, аналогичные найденной в погребении № резанская (1956, 51; она же 1964, 69.71-72; она же
135 (рис. 24,2). Известны на тшинецкой керамике 1985, 512). Автор придерживается точки зрения,
предшествующих горизонтов и шишечки-налепы, что „белогрудовская культура“ не возникает на базе
в частности на небольшой чаше, связанной с по- тшинецко-комаровской, а отражает заключитель-
гребением № 83 (рис. 24,4). ный этап развития тшинецкого культурного круга
Погребения по обряду демембрации белогрудов- (ТКК) в лесостепном Побужье, восточной Волыни
ского горизонта (МП-V) Малополовецкого могиль- и Днепровском лесостепном Правобережье (Лы-
ника также уходят корнями в предшествующие пе- сенко 2002, 92.93). Это был уже этап распада ТКК,
риоды, где они являются ведущей формой ритуала однако инновации, идущие, в данном случае, с
горизонтов МП-II, МП-III и МП-IV. Важным пред- ЮЗ, из круга раннегальштатских культур Карпато-
ставляется и расположение белогрудовских посе- Дунайского бассейна, ещë не доминируют (как это
лений в тех же экологических нишах, что и пред- происходит на чернолесском этапе), а являются
шествующие комаровско-тшинецкие, хотя и на- лишь некоторым фоном, что хорошо прослежива-
блюдается значительное увеличение их количества ется на белогрудовских материалах Малополовец-
по сравнению с предшествующими периодами. кого археологического комплекса.

Библиография
Балагури 2001: Э.А. Балагури, Население Верхнего Потисья в эпоху бронзы (Ужгород 2001).
Березанська 1956: С.С. Березанська, Поселення ранього залізного віку в Житомирській області. В сб.: АП, вып. VI
(Київ 1956), 48–51.
Березанська 1961: С.С. Березанська, Деякi новi даннi про епоху бронзи в пiвнiчнiй частинi Середнього Поднiпров'я.
Археологiя XII, 1961, 102–118.
Березанська 1964: С.С. Березанська, Кераміка білогрудівської культури (За матеріалами розкопок біля с. Собківка).
Археологiя XVI, 1964, 49–75.
Березанская 1972: С.С. Березанская, Средний период бронзового века в Северной Украине (Киев 1972).
Березанская 1985: С.С. Березанская, Белогрудовская культура. В сб.: Археология Украинской ССР, т. 1 (Киев 1985),
499–512.
Березанская и др. 1984: С.С. Березанская, О.Г. Вангородская, А.А. Косарева, Отчëт о работе Ставищанского отряда
Лесостепной Правобережной єкспедиции Института археологии АН УССР в 1984 г. НА IA НАНУ, № 1984/35-а.
Березанська, Драгунова 1970: C.C. Березанська, М.I. Драгунова, Поховання бiлогрудiвської культури поблизу м. Бiла
Церква. Археологiя XXIII, 1970, 217–218.
Бондарь и др. 2007: К.М. Бондарь, И.В. Виршило, С.Д. Лысенко, Магнитное моделирование участков поселения
эпохи бронзы Малополовецкое-2А: некоторые результаты и прогноз. В сб.: Археология и геоинформатика, 4 (Москва
2007).
Бондарь и др. 2006: К.М. Бондар, А.В. Сухорада, С.Д. Лисенко, Р.В. Хоменко, І.В. Віршило, Т.Р. Гордієнко, Магнітна
модель поселення бронзової доби Малополовецьке-2А. В. сб.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції
«Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища», Київ, 21-24 вересня 2006 р. (Київ
2006), 227–228.
Готун и др. 2002: І.А. Готун, С.Д. Лисенко, О.В. Петраускас, Р.Г. Шишкін, Археологічна карта Київщини. Фастівський
район (Київ 2002).
Давыдчук 1986: В.С. Давыдчук, Природно-территориальные комплексы Киевской области. В сб.: Использование и
охрана природной среды Среднего Приднепровья (Киев 1986), 167–183.
Давидчук и др. 2007: В.С. Давидчук, С.Д. Лисенко, Л.Ю. Сорокіна, Малополовецький археологічний комплекс.
Ландшафтна структура території досліджень. В сб.: АДУ 2005-2007 рр., 470–475.
Журавльов 1997: О.П. Журавльов, Археозоологічні матеріали з поселення Малополовецьке-2. В сб.: Прес-музей 7
(Фастів 1997), 24–27.
Журавлëв 2001: О.П. Журавлëв, Остеологические материалы из памятников эпохи бронзы лесостепной зоны Днепро-
Донецкого междуречья (Киев 2001).
Журавлëв, Лысенко 2000: О.П. Журавлëв, С.Д. Лысенко, Археозоологические материалы поселения Малополовец-
кое-2 и могильника Малополовецкое-3 эпохи поздней бронзы. В сб.: Археология и древняя архитектура Левобережной
Украины и смежных территорий (Донецк 2000), 81–82.
134 Сергей Лысенко

Кравченко 1993: Н.М. Кравченко, Пiд знаком зодiаку. В сб.: Прес-музей 1 (Фастів 1993), 9–12.
Кравченко, Петраускене 1993: Н.М. Кравченко, Л.В. Петраускене, Дослiдження багатошарового поселення
Малополовецьке-II. В сб.: АДУ 1992 р. (Київ 1993), 79–80.
Кравченко и др. 1992: Н.М. Кравченко, Л.В. Петраускене, В.В. Максимов, Отчëт о раскопках многослойного по-
селения Малополовецкое-2 (с. Малополовецкое Фастовского района Киевской области) и памятников черняховской
культуры могильника Обухов-Iа и поселения Обухов-I в 1992 г. НА IА НАНУ, № 1992/178.
Крушельницька 1998: Л.І. Крушельницька, Чорноліська культура Середнього Подністров'я (за матеріалами
непоротівської групи пам'яток) (Львів 1998).
Лысенко 2001: С.Д. Лысенко, Результаты исследований памятников эпохи бронзы у сел Малополовецое и Яхны в
1992-1998 гг. и периодизация эпохи средней-поздней бронзы на Фастовщине. В сб.: Археологічні пам'ятки Фастівщини.
Проблеми дослідження та охорони. Прес-музей 10-11 (Фастів 2001), 30–47.
Лысенко 2002: С.Д. Лысенко, К вопросу о месте памятников белогрудовского типа в системе культур эпохи поздней
бронзы Восточной Европы. В сб.: Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали і дослідження III (Одеса 2002),
92–93.
Лысенко 2004: С.Д. Лысенко, Дополнения к археологической карте Фастовского района (1999-2004 гг.). В сб.:
Археологічні пам'ятки Фастівщини. Матеріали до археологічної карти Київської області. Прес-музей 20-21 (Фастів
2004), 85–152.
Магомедов 1988: Б.В. Магомедов, Отчет о работах Киевского отряда Среднеднепровской раннеславянской экспеди-
ции в Фастовском районе в 1988 г. НА IА НАНУ, № 1988/12-б.
Матвіїшина и др. 2005: Ж.М. Матвіїшина, О.Г. Пархоменко, С.Д. Лисенко, Палеопедологічне вивчення голоценових
відкладів археологічних пам’яток Середнього Подніпров’я (на прикладі Малополовецького археологічного комплек-
су). В сб.: Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення (Херсон 2005), 28–32.
Петровская 1974: Е.А. Петровская, Отчëт о раскопках поселения в ур. Подгородище у г. Обухова Киевской обл. (XI-
IX вв. до н.э.). НА IА НАНУ, № 1974/24-а.
Тереножкин 1961: А.И. Тереножкин, Предскифский период на Днепровском Правобережье (Киев 1961).
Kovalyukh et al. 1998: N. Kovalyukh, V. Skripkin, V. Klochko, S. Lysenko, Absolute (radiocarbon) chronology of the eastern
trzciniec culture in the Dnieper bazin (the Malopolovetske burial site). In: Baltic-pontic studies 6 (Poznan 1998), 130–140.

Сергей Лысенко, канд. ист. наук, Институт археологии, Национальная Академия наук Украины,
пр. Героев Сталинграда, 12, 04210, Киев, Украина.
ИССЛЕДОВАНИЯ КУРГАНОВ ЭПОХИ БРОНЗЫ И СКИФСКОГО ПЕРИОДА
У г. ОРДЖОНИКИДЗЕ (УКРАИНА) В 2007 г.
(предварительное сообщение)

Сергей ПОЛИН, Людмила ЧЕРНЫХ, Марина ДАРАГАН, Сергей РАЗУМОВ, Киев

Cercetarea tumulilor aparţinând epocii bronzului şi perioadei scitice din vecinătatea or. Ordžonikidze (Ucraina)
în anul 2007 (raport preliminar). În anul 2007 în preajma or. Ordžonikidze (reg. Dnepropetrovsk, Ucraina) au
fost efectuate, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia monumentelor istorice şi culturale de pe
teritoriul Ucrainei, săpături de salvare a tumulilor în zona carierelor asociaţiei “Орджоникидзевский горно-
обогатительный комбинат”. Din tumulii cercetaţi, unul aparţinea epocii bronzului, iar doi – perioadei scitice
(sec. IV î.e.n.). Tumulul din epoca bronzului (nr. 31), cu înălţimea de 0,5m şi diametrul de 45×30 m, conţinea
opt înmormântări: două morminte ale culturii Jamnaja, patru – ale culturii Katakombnaja şi două – ale culturii
Babino (Mnogovalikovaja). Tumulul nr. 32, cu înălţimea de 2 m şi diametrul de până la 30 m, conţinea patru
morminte – unul aparţinând nomazilor turanici timpurii (sec. IX – înc. sec. X e.n.) şi trei scitice (sec. IV î.e.n.).
Alte trei morminte scitice din sec. IV î.e.n., cu catacombă, au fost depistate în tumulul nr. 33, cu înălţimea de 0,5 m
şi diametrul de 14 m.

В 2007 г. в районе г. Орджоникидзе Днепропетровской области Украины в соответствии с законодатель-


ством об охране памятников истории и культуры Украины проведены охранные исследования курганов в
зоне карьеров ОАО “Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат”. Из исследованных курганов
один относился к эпохе бронзы, два – к скифскому периоду (IV в. до н.э.). Курган эпохи бронзы (№ 31), высо-
той 0,5 м и диаметром 45×30 м, содержал 8 погребений эпохи бронзы: 2 погребения ямной КИО, 4 погре-
бения катакомбной КИО, 2 погребения бабинской КИО (КМК). Курган № 32, высотой до 2 м и диаметром
до 30 м, содержал 4 погребения: 1 средневековое кочевническое (ІХ – начала Х в. н.э.) и 3 скифского времени
IV в. до н.э. В курган № 33, высотой 0,5 м и диаметром 14 м, обнаружено три скифских катакомбных по-
гребения IV в. до н.э.

Investigations of the Bronze and Scythian Age barrows near the town of Ordjonikidze (Ukraine) in 2007
(preliminary report). In the year of 2007, in the vicinity of the town of Ordjonikidze (Dnepropetrovsk district,
Ukraine) were investigated, in conformity with the legislation for protection of historical and cultural monuments
from the territory of Ukraine, rescue excavations in the ОАО “Орджоникидзевский горно-обогатительный
комбинат” extraction mines area. Among the investigated barrows, one relates to the Bronze Age, another two
– to the Scythian period (IV century BC). The Bronze Age barrow (nr. 31), with a height of 0,5m and diameter
of 45×30 m, contained eight burials: two of them, relating to of Pit-Grave (Yamnaya) culture; another four – to
Catakomb culture, and the other two – to Babino (Mnogovalikovaya) culture. The barrow nr. 32, with the height of
2 m and a diameter of up to 30 m, contained four burials – one, belonging to the medieval nomads (IX – beginning
of the X century BC) and three scythian (IV century BC). Another three scythian burials from the IVth century BC,
with catacombs, were unearthed in the barrow nr. 33, which had a height of 0,5 m and a diameter of 14 m.

Key words: Eastern Europe, Dnieper’s basin, barrows, Bronze Age, Scythian period, Greek amphorae

Revista Arheologică, serie nouă, vol. IV, nr. 1, 2008, p. 135-145


136 Сергей Полин, Людмила Черных, Марина Дараган, Сергей Разумов

В августе-октябре 2007 г. Орджоникидзевская уничтожаются безвозвратно. Во избежание это-


экспедиция ИА НАНУ в соответствие с Законом го в соответствии с законодательством об охране
Украины «Об охране археологического наследия» памятников истории и культуры УССР-Украины
проводила охранные раскопки курганов в райо- охранные исследования курганов в зоне карьеров
не с. Старая Катериновка Никопольского района Орджоникидзевского ГОКа непрерывно ведутся
Днепропетровской области Украины в зоне зем- уже на протяжении более 40 лет, в тесном сотруд-
леотвода на следующий год под Шевченковский ничестве и при содействии руководства ОГОКа.
и Северный карьеры ОАО “Орджоникидзевский Такое полнокровное сотрудничество продолжается
горно-обогатительный комбинат”. В перспективе и в последние годы, несмотря на изменение формы
подлежали сносу 4 кургана, которые и были рас- собственности – превращения предприятия из госу-
копаны. дарственного в акционерное. Начиная с 1964 г., на
Следует отметить, что Орджоникидзевский ГОК территории карьеров ОГОКа раскопано более 300
добывает марганец открытым способом, при кото- курганов – от полностью уничтоженных вспашкой
ром под карьеры ежегодно уходят десятки гектаров до гигантов высотой в 9-10 м. Необходимо заме-
степных территорий. При этом уничтожается окру- тить, что раскопки большого числа таких высоких
жающий ландшафт, в том числе и археологические скифских курганов, к тому же содержащих боль-
памятники. И если при последующей рекультива- шие и весьма глубокие подземные сооружения,
ции отработанных площадей восстанавливаются было возможным только при мощном техническом
сельскохозяйственные и прочие угодья, то археоло- обеспечении со стороны комбината (Полин, Нико-
гические объекты (здесь – это курганы) при этом лова 1995).

Рис. 1. Общий план кургана № 31 у г. Орджоникидзе.


Исследования курганов эпохи бронзы и скифского периода у г. Орджоникидзе (Украина) в 2007 г. 137

*** прослеживался с уровня дневной поверхности над


Из исследованных в 2007 г. четырëх курганов один южной частью могильной ямы. С поверхности ма-
относился к эпохе бронзы, два – к скифскому перио- терика его дно углублялось к погребальной камере
ду (IV в. до н.э.). Одна распаханная насыпь, высотой тремя ступеньками, разрушившими ЮЗ часть сте-
до 0,4 м, археологических объектов не содержала – нок могильной ямы. Грабители почти полностью
вероятно, они были разрушены глубокой вспашкой. уничтожили скелет погребëнной (женщина 50-60
Курганы находились на высоком степном водораз- лет1) и прокопали дно в центральной части каме-
дельном плато, опускающемся к ЮВ в сторону до- ры. От скелета сохранились верхняя часть черепа
лины р. Чертомлык и к СЗ к Перевизской балке, и и часть правой ноги, согнутой в коленном суста-
в целом находились в междуречье рр.Чертомлык и ве, судя по которым и по отпечаткам на подстилке,
Солëная, правых притоков Днепра. погребëнный лежал в скорченном положении, голо-
Курган № 31 (эпохи бронзы) – одиночный кур- вой на ЗСЗ. Кости окрашены тëмно-красной охрой,
ган, расположенный на удалении до 750 м к З от под черепом сохранился слой коричневого тлена,
основной группы. Насыпь, разрушенная распаш- пропитанного охрой. Толстый слой древесного
кой, возвышалась на 0,5 м над уровнем древнего тлена с охрой прослеживался на сохранившейся
горизонта. Форма насыпи, возможно, вследствие площади дна по периметру ямы, под которым на-
распашки, несколько вытянута: еë размеры 45×30 блюдался белый тлен от травы. В грунте заполнения
м (рис. 1). В кургане выявлено 8 погребений эпохи обнаружен маленький фрагмент стенки лепного со-
бронзы: 2 погребения ямной КИО (№№ 5, 7), 4 по- суда эпохи ранней бронзы (рис. 2).
гребения катакомбной КИО (№№ 2, 3, 6, 8), 2 по- В 2,5 м к СВ от центра было впущено ямное по-
гребения бабинской КИО (КМК) (№№ 1, 4). гребение № 5, совершëнное в прямоугольной, рас-
Курган возведен в один приëм над основным ширенной ко дну яме, ориентированной в направле-
погребением № 7 ямной культуры. Сооружение нии В-З. На дне на глубине 1,23 м от уровня днев-
насыпи производилось из окружающего грунта, о ной поверхности, лежал скелет ребëнка 4-5 лет – на
чëм свидетельствуют срытая поверхность древне- спине, головой на З. Руки вытянуты вдоль тулови-
го горизонта за пределами центральной части кур- ща, ноги, согнутые коленями вверх, упали вправо.
гана радиусом до 5 м и широкая ложбина вокруг Кости скелета окрашены тëмно-красной охрой. Под
кургана, образовавшаяся от выемки грунта вплоть черепом толстый слой охры и древесного тлена.
до материковой глины. Понижение уровня мате- Под скелетом сохранились белый тлен камышовой
рика наблюдалось в радиусе от 11-13 м в южной подстилки с остатками продольных волокон, пере-
поле кургана и в радиусе от 10 м в северной поле. крытый слоем охры толщиной 2-3 мм (рис. 2).
По этим данным первичная насыпь, ограниченная В ямных погребениях применялись деревянные
ложбиной выемки грунта, первоначально имела перекрытия, остатки которых найдены в заполне-
диаметр около 23 м. нии ям. В погребении № 5 на дне западной части
Основное погребение было совершено в прямоу- ямы вдоль стенок прослежено 17 округлых в пла-
гольной яме, с широкими уступами по периметру, и не конусовидных в разрезе ямок от опорных вер-
углублëнной погребальной камерой в центре ямы. тикальных столбиков, поддерживавших перекры-
Ориентировано по линии ВЮВ-ЗСЗ. Уступы устро- тие. В погребении № 7 подобные ямки отмечены
ены на глубине 1,25 м от уровня древнего горизон- на поверхности уступов вдоль южной и северной
та. Дно погребальной камеры была опущено на 1,18 стенок, а кроме того, в материковых стенках на 0,4-
м ниже уступов на глубину 2,42 м от древней под- 0,5 м выше уровня уступов по периметру восточ-
курганной поверхности, углы камеры чëтко выделе- ной половины ямы. Последние, вероятно, являются
ны и подчëркнуты желобками. Вокруг погребения следами от упора горизонтального перекрытия, на-
на древнем горизонте располагался мощный коль- ходившегося выше уровня уступов.
цевой материковый выкид, диаметром по внешнему Следующий хронологический горизонт в курга-
краю 7,5-8,1 м, шириной от 1,0 до 2,5 м, мощностью не представляют четыре погребения катакомбной
0,35-0,4 м. Вероятно, мощность выкида ввела в за- КИО, совершëнные в вытянутом положении на
блуждение грабителей, предположивших в данном спине в катакомбах с округлыми входными ямами и
случае скифское захоронение. Грабительский ход овальными камерами. Форма погребальных соору-

1
Здесь и далее определения А.Д. Козак.
138 Сергей Полин, Людмила Черных, Марина Дараган, Сергей Разумов

Рис. 2. Планы погребений №№ 1-5, 7,8 в кургане № 31 у г. Орджоникидзе.


Исследования курганов эпохи бронзы и скифского периода у г. Орджоникидзе (Украина) в 2007 г. 139

жений и поза скелетов указывают на их принадлеж- Отмеченные особенности в обряде ингульских


ность к ингульской катакомбной культуре. Три из катакомбных погребений отмечались и в других
них (№№ 2, 3 и 6) сходны в деталях погребального курганах, раскопанных на территории Никополь-
обряда. Они были впущены в В, Ю и ЮЗ склоны на- щины, в частности, в кургане № 22 (Малая Лаурка)
сыпи примерно на одинаковом расстоянии от центра у г. Орджоникидзе (Полин и др. 2001, 32-33). Не
и имели радиальную планировку катакомб камерой исключено, что дальнейшие наблюдения позволят
к центру насыпи. Погребения были неглубокими – выделить группы погребений ингульской культу-
дно входных колодцев устраивалось на уровне по- ры, различающиеся характером их расположения в
верхности материка, погребальные камеры углубля- кургане, что может быть отражением как хроноло-
лись в материк на 0,5-0,6 м. В камерах находились гических, так и социальных различий.
одиночные погребения взрослых людей: № 2 – муж- Наиболее поздний хронологический горизонт в
чина 25-30 лет, № 3 – мужчина 40-50 лет, № 6 – муж- кургане представлен двумя погребениями бабинской
чина 30-40 лет (рис. 2). Два погребения содержали КИО (КМК). Одно из них (№ 1) было совершено в
инвентарь: в погребении № 3 под черепом скелета насыпи ЮВ склона, на глубине 0,5 м от дневной по-
лежали кремнëвый скребок и фрагмент костяного верхности (0,65 м от 0). Погребальное сооружение
острия; в погребении № 6 под черепом скелета – два не прослежено. Скелет женщины 20-35 лет лежал
кремнëвых изделия (рис. 3). Одно из них, обнару- на левом боку в скорченном положении, головой на
женное под нижней челюстью погребëнного, пред- В. За головой стоял лепной банковидный сосуд с на-
ставляет особый интерес: это миниатюрная фигур- лепным валиком вокруг горловины и плоским дном,
ка, не являвшаяся орудием, а, вероятно, носившаяся выделенным закраиной. Второе погребение (№ 4)
на шее в качестве амулета, о чëм свидетельствует совершено в ЮЗ секторе кургана. Погребальное
характерная залощенность центральной поверхно- сооружение в виде ямы с подбоем было опущено в
сти изделия. Она изготовлена на отщепе мелового материк на 0,4 м. В подбое находился скелет взрос-
кремня тëмно-серого и коричневого цвета толщиной лого мужчины 25-35 лет в скорченном положении
0,5 см. Фасетками крутой ретуши, нанесëнной по на левом боку, головой на ЮВ. На бедренной кости
периметру, изделию придана ромбовидная форма, его левой ноги, ближе к коленному суставу, лежала
близкая к очертаниям антропоморфных стел эпохи костяная пряжка – овальная, с двумя разновеликими
бронзы – выделены «головка» и высоко расположен- отверстиями. Судя по деталям обряда и характеру
ные симметричные «плечики». На одной из плоско- инвентаря оба погребения относятся ко второму
стей, где находился слой коричневого цвета, в цен- этапу развития традиций бабинского культурного
тре изделия, между нижней частью выступающих круга (Литвиненко 2006, 157-187) и имеют много-
плечиков – круглая ямка диаметром 0,6 см. Размеры численные аналогии среди курганных погребений
изделия: высота 2,4 см, ширина по «плечикам» – 2,3 Никопольщины, раскопанных Орджоникидзевской
см (рис. 3). Также в изголовье скелета стояла лепная экспедицией. В большинстве случаев такие погре-
плоскодонная чаша с парой цилиндрических высту- бения завершают период функционирования кур-
пов под горловиной, орнаментированная глубокими ганных могильников, начало возведения которых
прочерченными линиями. относится к периоду позднего энеолита или ранней
Четвертое ингульское погребение в кургане № бронзы. В отдельных случаях наиболее поздними
8 было значительно удалено от центра – соверше- впускными погребениями в такие курганы являют-
но у южной подошвы на месте впадины, затëкшей ся погребения раннего железного века или перио-
чëрным грунтом, окружавшей курган, возможно, за да средневековья, в то время как племена срубной
пределами его древней насыпи. Его камера была КИО возводили свои собственные курганы.
выведена по касательной к окружности кургана Курганы № 32 и № 33 входили в большую груп-
«по часовой стрелке». Входная яма, забитая мате- пу курганов, вытянутых по линии З-В на протяже-
риковой глиной, была углублена в материк на 1,1 м, нии около 1 км. По нашим разведкам 1995 г., поми-
а дно погребальной камеры находилось на 0,67 м мо 5 сохранившихся насыпей в западной половине
ниже – на глубине 2,84 м от поверхности. В камере могильника, насчитывается ещë до десяти полно-
находились останки от двух разновременных по- стью распаханных, заметных лишь по жëлтым пят-
гребений взрослых мужчин 25-30 и 40-55 лет: ске- нам разрушенных вспашкой выкидов из могил на
лет первого погребëнного при подзахоронении был восточной окраине группы. Раскопаны два самых
сдвинут под западную стенку камеры, противопо- больших кургана, завершавших группу на западе
ложную входу, скелет второго погребëнного зани- и располагавшихся в самой высокой точке данной
мал центральное место в камере (рис. 2). местности.
140 Сергей Полин, Людмила Черных, Марина Дараган, Сергей Разумов

Курган № 32. Высота кургана составляла около Курган был сооружен в один приëм над централь-
2 м, диаметр кургана около 30 м. Курган был самым ным погребением № 3 из кусков дëрна, обложен
крупным в группе. Располагался в самой высокой простейшей крепидой из наклонных плит белого
точке данной местности. Большая часть кургана не известняка по основанию и окружëн кольцевым
распахивалась. Вершина кургана разрушена вслед- рвом в форме неправильной окружности. Диаметр
ствие установки триангуляционного знака, а также рва по внешнему контуру по линии С-Ю составлял
грабительских раскопок. На поверхности встреча- 30,2 м, по линии З-В – 33,5 м. По крепиде точно
лись отдельные камни от крепиды. устанавливается первоначальный диаметр кургана,
Курган содержал 4 погребения: 1 – средневековое составлявший 21 м. С западной и восточной сторо-
кочевническое и 3 скифского времени IV в. до н.э. ны ров имел проходы шириной 0,5 м на уровне ма-

Рис. 3. План и находки из погребения № 6 в кургане № 31 у г. Орджоникидзе.


Исследования курганов эпохи бронзы и скифского периода у г. Орджоникидзе (Украина) в 2007 г. 141

терика. Ширина рва на том же уровне достигала 1,5 ния строительства кургана, что, по-видимому, в
м, глубина 1,0 м. Прилегающие к обоим проходам большинстве случаев действительно так и было.
участки рва протяжëнностью до 10 м заполнены Об этом обычно свидетельствует то обстоятель-
остатками поминальной тризны: развалами амфор ство, что остатки тризны в подавляющем большин-
различной полноты, а также черепами и конечно- стве скифских курганов Северного Причерноморья
стями лошадей, уложенными непосредственно на лежат во рвах на слое затëчного заполнения, при-
дно рва, сразу же после его выкапывания. Вероят- мерно на середине глубины рва. Такой слой затëка
но, процесс отправления тризны происходил где- успевал образоваться за период сооружения по-
то в стороне. К сожалению, окружающая курган гребальных сооружений, проведения ритуала захо-
территория разрушена многолетней вспашкой, и ронения и сооружения насыпи кургана. Случай в
это место обнаружить не удалось, несмотря на це- кургане № 32 представляется весьма необычным и
ленаправленные поиски. После завершения тризны на сегодняшний день уникальным.
на стороне разбитые амфоры (половинки и более Позднее в ЮЗ край кургана впущено грандиозное
мелкие части) были полностью или частично – от по глубине и объëму подземного сооружения воин-
нескольких фрагментов до полного развала – уло- ское погребение № 4, для чего предварительно раз-
жены в ров (рис. 4). В общей сложности здесь об- биралась и затем восстанавливалась крепида. Позд-
наружены остатки не менее 50 амфор производства нейшее из скифских в кургане детское погребение-
Фасоса, Синопы, Хиоса, Пепарета, Гераклеи и ам- кенотаф № 2 впущено в северный край крепиды,
фор, до недавнего времени определявшихся как для чего она была предварительно разобрана, а по
боспорские или раннехерсонесские, а ныне – неу- завершению погребения восстановлена, но уже кам-
становленный центр в Пропонтиде или Северной нями другой породы – плитами зеленоватого слан-
Эгеиде (Монахов, Кузнецова, 2008). Десять амфор ца, нигде более в крепиде не зафиксированными. В
Гераклеи, Фасоса и Синопы имели клейма с имена- средневековье в середину восточного склона было
ми магистратов Гераклеи Сатира и Лисифея, Фасо- впущено в насыпь на крайне незначительную глу-
са – магистратов Лагета, Аристократа и Архестра- бину было впущено парное воинское захоронение.
та, Синопы – Аполлодора I, синхронизирующихся Погребение № 1. Парное средневековое погребе-
в пределах 360-350 гг. до н.э.2. Помимо этого среди ние впущено в насыпь в 7 м к В от центра кургана.
остатков тризны обнаружено несколько фрагмен- В подпрямоугольной яме глубиной 0,4 м от совре-
тов лепного скифского сосуда. менной поверхности находились 2 скелета молодых
Помимо развалов амфор во рву, небольшое коли- мужчин вытянуто на спине, черепами на ЗСЗ. Кон-
чество амфорных обломков (до 50 шт.) было обна- туры ямы прослежены приблизительно, по остаткам
ружено под материковым выкидом из первичного тлена от подстилки и расположению инвентаря. В
в кургане захоронения № 3. К нашему изумлению, районе черепов находились фрагменты лепного со-
подавляющее большинство найденных здесь фраг- суда (сохранилась только придонная часть). Справа
ментов объединилось с амфорами из тризны. Бла- вдоль скелета № 1 (левого) лежало железное рубя-
годаря этому, в сочетании с тем обстоятельством, щее оружие (палаш либо слабоизогнутая сабля),
что остатки тризны были уложены в ров непосред- частично (до локтя) перекрывавшее правую руку
ственно на его дно, реконстируируется совершен- погребëнного. В районе таза найдены пластинки из
но необычная картина. Сооружение кургана было золотой фольги от перевязи, бронзовые, серебряные
начато с выкапывания кольцевого рва, после этого и серебряные с позолотой пряжки и бляшки (в том
где-то рядом с курганом была совершена тризна, числе с зоо- и антропоморфными изображениями),
значительная часть остатков которой немедленно а также наконечники ремней от поясного набора,
была уложена на дно рва, и совсем немного фраг- костяная изогнутая пластина (накладка на сложный
ментов амфор (около 50) были брошены в центре лук). Схожий поясной набор находился в районе таза
кургана, и только после этого было начато копание и между бедренных костей скелета № 2. У его право-
первичного в кургане погребального сооружения № го колена также располагалась костяная пластина-
3 для захоронения подростка и ребëнка, материко- накладка. В районе таза обоих скелетов находились
вый выкид из которого накрыл уложенные в центре железные черешковые наконечники стрел.
амфорные обломки. Обычно считается, что тризна Предварительно инвентарь данного погребения
в скифских курганах совершается после заверше- может быть соотнесëн с венгерскими древностями

2
Прочтение клейм, определения и датировка С.Ю. Монахова и В.И. Каца.
142 Сергей Полин, Людмила Черных, Марина Дараган, Сергей Разумов

раннего средневековья и датироваться ІХ – началом Подпрямоугольная в плане погребальная каме-


Х века. Несомненно, этот комплекс требует отдель- ра размерами 2,8×2,0 м ориентирована также с З
ной полноценной публикации. на В. Максимальная глубина камеры 3,4 м. В СЗ
Погребение № 2. Впущено в край кургана к С от углу и под западной стенкой камеры обнаружены
центра непосредственно в крепиду. Совершено в остатки напутственной пищи – кости крупного ко-
яме с подбоем. Входная яма прямоугольной фор- пытного животного (лопатка, рëбра, кости, конеч-
мы, с закруглëнными углами, размерами 1,10×0,6 ности). Среди них встречались фрагменты мелких
м, ориентирована с ЮЗ на СВ. Еë дно на глубине железных изделий – П-образных скоб с остатками
0,65 м от уровня погребëнного чернозëма перехо- дерева на поверхности и кости, а также нож. Вос-
дит в продольную материковую ступеньку шири- точнее костей животных обнаружены фрагменты
ной 0,25 м и высотой 0,2 м вдоль СВ стенки ямы. детского черепа, верхней и нижней челюсти с мо-
Камера устроена в южной стенке входной ямы на лочными зубами и шейных позвонков. Восточнее
одном уровне с еë дном. Вход закрывал каменный обнаружены фрагменты костей рук, ног, рëбер и
заклад из мелких плит зеленоватого сланца. Камера позвонков ребëнка. Ближе к СВ углу камеры най-
овальной в плане формы, размерами 1,45×0,75 м и дены в непотревоженном состоянии две бедренные
глубиной 0,86 м от уровня погребëнной поверхно- и правая большая берцовая кости, а также локтевые
сти, ориентирована параллельно входной яме. кости левой руки подростка. Под ними зафиксиро-
Какие-либо находки или костные остатки или даже ван тлен от тонких деревянных плашек. В районе
следы их былого пребывания в камере отсутствова- правого тазобедренного сустава найдено скопление
ли. Более того, дно камеры представляло собой го- стеклянных бусин (не меньше 4 глазчатых и одна
лый материк, отсуствовали даже следы какой-либо крупная шестиугольная). Вероятно, первоначально
подстилки. Учитывая, что заклад камеры находился они находились в виде браслета на правом запястье
в непотревоженном состоянии, свод камеры был це- погребëнного. Под северной стенкой камеры, по-
лым и никаких следов позднейшего ограбления ни верх тлена от деревянных плашек, находились мел-
во входной яме, ни в камере не обнаружено, данное кие фрагменты костей ребëнка, железные изделия в
погребение вероятнее всего является кенотафом, виде несомкнутой трубки и бронзовый трëхгранный
посвящëнным, судя по его размерам, ребенку. наконечник стрелы. Судя по сохранившимся ко-
Погребение № 3 (основное). Находилось в цен- стям, скелет лежал вытянуто на спине головой на
тре кургана. Входную яму окружало кольцо мощ- З. По всей площади дна камеры прослежены остат-
ного глиняного выкида, под которым обнаружены ки многослойной подстилки в виде органического
несколько десятков фрагментов амфоры. тлена тëмно-коричневого (дерево), белого (трава) и
Входная яма прямоугольной в плане формы, раз- фиолетового (войлок) цвета. По костям устанавли-
мерами 2,43×0,93 м, ориентирована по длине с З на вается наличие в камере подростка и ребëнка.
В. Книзу она несколько расширялась, переходя ко Погребение № 4 впущено в ЮЗ край насыпи
дну двумя продольными ступеньками. Ступеньки кургана. Совершено в погребальном сооружении
покрыты слоем камыша, достаточно толстым на сложной конструкции – большая прямоугольная
нижней. Глубина входной ямы 3,2 м от уровня древ- входная яма поперечной ориентации, широкий
него горизонта. Вход в камеру находился в северной длинный дромос в длинной продольной стене, за-
стенке. На входе в дне прорыта канавка (шириной вершающийся большой поперечной подовальной
0,1-0,14 м глубиной 0,1 м) для установки деревян- в плане камерой. Поражают необычайно большие
ного заклада. На дне, в западной части второй сту- размеры сооружения и его глубина, превышающая
пеньки зафиксировано углубление подтреугольной глубину основного погребения кургана № 3 более
формы с длиной сторон около 0,12 м, которое мож- чем на 3 м. Подобные параметры и конструкция ха-
но связывать с установкой примитивной деревян- рактерны для курганов высшей скифской знати.
ной лестницы, использовавшейся при сооружении Входная яма прямоугольной в плане формы,
погребения и для совершения погребального обря- размерами 1,5×3,6 м, ориентирована по линии
да, о чëм свидетельствует факт перекрывания углу- СЗ-ЮВ. Верхняя часть по грабительской воронке
бления нетронутым слоем камышовой подстилки. была заполнена чернозëмом, отчасти затëчным,
Гробница была ограблена через входную яму, ког- а в нижней, непотревоженной части сохранилось
да существовал заклад, и камера была свободной от первоначальное заполнение материковым выки-
грунта. В заполнении входной ямы был обнаружен дом. В чернозëмной части заполнения встречались
фрагмент серебряной трубки, обломки человече- в значительном количестве известняковые камни.
ских костей, а также небольшой необработанный Часть из них, безусловно, происходит из крепиды.
кусок известняка. Но чрезмерно большое их количество наводит на
Исследования курганов эпохи бронзы и скифского периода у г. Орджоникидзе (Украина) в 2007 г. 143

мысль о существовании на уровне древнего гори-


зонта каменной вымостки, перекрывавшей вход-
ную яму и разрушенной при ограблении. Глубина
входной ямы от уровня материка 5,5 м. Стенки ямы
ко дну расширялись в стороны до 0,3-0,4 м. От
дна входной ямы под углом около 45° на глубину
до 0,60 м шëл спуск ко входу в дромос, вырытый в
СВ стенке, длиной 0,65 м. На спуске зафиксирова-
ны остатки двухслойной подстилки органического
происхождения. Перед устьем дромоса в нижней
части спуска входной ямы зафиксированы остатки
заклада из вертикально стоящих деревянных плах,
шириной до 0,20 м. Заклад сохранился только в
восточной части дромоса. Под западной стенкой
дромоса он разрушен грабительским ходом, ши-
риной в районе заклада около 1,2 м. В заполнении
грабительского хода обнаружено несколько де-
сятков наконечников стрел и человеческий череп.
Дромос находился на одной линии с входной ямой
и продолжал начавшийся во входной яме спуск до
глубины 6,5 м. Длина дромоса около 2,2 м при ши-
рине 3,6 м (на всю длину входной ямы).
Погребальная камера подовальной в плане формы
размерами 3,6×2,6 м, ориентированная с СЗ на ЮВ,
располагалась перпендикулярно дромосу. Дромос
опускался в камеру наклонной ступенькой высотой
0,1 м. Дно на глубине 6,7 м от уровня древнего го-
ризонта, оно слегка повышалось к противополож-
ной стенке. На входе в камеру лежала на боку раз-
давленная упавшим сводом амфора. Под западной
стенкой камеры находились остатки напутственной
пищи в виде скопления костей крупных копытных
животных (рëбра, лопатки, кости конечности). Сре-
ди костей обнаружен фрагмент золотой обкладки
деревянной чаши, железный нож с костяной руч-
кой, два коррозированных бронзовых и один же-
лезный предмет. Под северной стенкой камеры ле-
жало большое скопление сильно коррозированных
железных изделий (копья, удила, псалии?).
В центре камеры рядом лежали вытянуто на спи-
не два скелета, ориентированные головами на З.
Ближе к северной стенкой находился скелет муж- Рис. 4. Восстановленные формы амфор из тризны кургана
чины 50-60 лет (скелет № 1), а между ним и входом № 32 у г. Орджоникидзе: 1- Гераклея Понтийская; 2 –
в камеру – скелет женщины 50-60 лет (скелет № 2). Фасос; 3 – неизвестный тип; 4 – Хиос; 5 – Менда; 6 –
Под ними прослежены остатки подстилки органи- неустановленный центр в Пропонтиде или Северной
ческого происхождения. Эгеиде; 7 – тип Солоха II (Пепарет).
Погребение ограблено в древности. Грабители
вошли в камеру, свободную от грунта. При ограбле- чатых стеклянных бус. Возле правого плеча найде-
нии скелеты были разрушены лишь частично, по- ны три изделия из серебряной проволоки, а одно
скольку грабители имели возможность без всяких кольцо из витой серебряной проволоки обнаружено
затруднений собрать все интересовавшие их вещи. на месте отсутствующего черепа. За головой скеле-
Сдвинуты с мест лишь черепа и кости рук, обнару- та женщины найдено свинцовое пряслице в виде
женные в заполнении дромоса. На скелете женщи- колëсика со спицами и железные кольцо и трубка.
ны на правом запястье сохранился браслет из 6 глаз- На скелете мужчины на ногах сохранились бронзо-
144 Сергей Полин, Людмила Черных, Марина Дараган, Сергей Разумов

вые поножи. Вдоль левого бедра обнаружены остат- районе заклада найдены два железных наконечни-
ки колчана – скопление бронзовых наконечников ка дротиков.
стрел. По датировке погребение № 4 очень близко При разборке этого погребения обнаружилось, что
к датировке первичного захоронения № 3, в тризне непосредственно под ним находилось ещë одно, более
которого найдены амфоры Менды мелитопольского раннее сооружение, условно названное нами погре-
типа, аналогичные найденной в погребении № 4. бением № 2. Его входная яма была использована при
Курган № 33. Насыпь разрушена многолетней совершении погребения № 1 вторично. При этом дно
распашкой. Сохранившаяся высота кургана 0,5 м входной ямы и дромоса погребения № 1 было поднято
от уровня древнего горизонта, диаметр около 14 м. примерно на 0,1 м с помощью досыпки смесью ма-
В кургане обнаружено три скифских катакомбных териковой глины с чернозëмом. Первоначальное дно
погребения IV в. до н.э. В западной поле кургана входной ямы погребения № 2 имело размеры 1,8×1,4
обнаружены остатки поминальной тризны в виде м и отделялось от входа в камеру канавкой (шириной
фрагментов около 10 амфор производства Гераклеи, около 0,1 м, глубиной около 0,05 см) для установки
Фасоса, Хиоса, Пепарета, связанной с основным деревянного заклада входа в камеру. Следов дерева в
в кургане погребением № 3. В тризне имеется два канавке не обнаружено. Размеры камеры 2,60×2,60 м.
клейма – Гераклеи и Фасоса, датирующихся в пре- Камера погребения № 2, округлых в плане очертаний,
делах 355-345 гг. до н.э., идентичное клеймо имеет- была смещена к С на 0,5 м по отношению к камере
ся на гераклейской амфоре в погребении № 33. погребения № 1. Также и еë восточная стенка выходит
Погребение № 1 (впускное). В 4 м севернее цен- за пределы камеры погребения № 1 на 0,5 м. На дне
тра кургана. Входная яма подпрямоугольной фор- камеры погребения № 2, находившемся на глубине
мы, размерами 1,4 х 1,0 м, ориентирована с СВ на 1,95 м от уровня погребëнного чернозëма, зафиксиро-
ЮЗ. Еë СЗ угол разрушен грабительским ходом. ваны фрагменты нескольких деревянных плашек, ле-
Грабители опустились вниз до каменного заклада жавших параллельно по направлению ЮВ-СЗ. Ника-
и поверх него вошли в камеру. В заполнении гра- ких остатков погребения и погребального инвентаря
бительского хода найдены бронзовые наконечники в камере погребения № 2 не обнаружено. Возможно,
стрел и фрагментированный чернолаковый канфар. погребение № 2 до совершения погребального обряда
Стенки ямы ко дну расширялись на 0,1-0,2 м. Дно по каким-то причинам было перестроено в погребе-
ямы от уровня древнего горизонта находилось на ние № 1.
глубине 1,7 м. Входная яма соединялась с камерой Погребение № 3 (основное). Входная яма прямоу-
дромосом, шириной 1,6 м и длиной 0,7 м, вырытым гольной формы, размерами 2,7×1,0 м, ориентирована
в ЮЗ стенке. Дромос практически полностью был по линии З-В. Стенки входной ямы книзу расходятся
заложен известняковыми камнями, часть которых в стороны на 0,1-0,2 м. Глубина от уровня древнего
осыпалась во входную яму и камеру. Дромос пере- горизонта 3,2 м. По середине южной стенки на рас-
ходил в камеру вертикальной ступенькой высотой стоянии 1,1 м от верха ямы был оставлен вертикаль-
0,14 м. Погребальная камера овальной в плане фор- ный выступ в виде своеобразного “носа”, овальной в
мы размерами 3,2 х 2,2 м ориентирована с ЮЗ на плане формы, длиной 1,2 м, выступающий из стенки
СВ. Дно на глубине 1,85 м. В камере, ближе к ЮЗ на 0,2 м. В 0,5 м выше ступеньки выступ срезан под
стенке, лежал частично разрушенный грабителями углом 45° и снивелирован со стенкой. Назначение
скелет взрослого мужчины 40-50 лет вытянуто на его абсолютно непонятно. Дно ямы представляет
спине головой на ЮЗ. Под ЮЗ стенкой камеры най- собой угловую ступеньку вдоль южной продольной
дены остатки напутственной пищи – кости крупно- и ЮЗ боковой стенок ямы шириной 0,38 м и высо-
го копытного. Среди них найден железный вток от той 0,64 м. С еë помощью сформирован наклонный
древка копья. Под правым крылом таза и в районе дромос-спуск (шириной 1,3 м) ко входу в камеру,
правого локтя зафиксированы прямоугольная поло- смещëнный под восточную стенку входной ямы.
са белого тлена, толщиной 0,5 см, шириной 4 см и Дромос опускается до глубины 4,2 м и переходит
длиной до 30 см, с двумя отверстиями (предполо- в камеру широкой наклонной ступенькой-спуском
жительно, остатки кожаного пояса). Возле левого высотой 0,2 м. В дромосе перед входом в камеру
бедра найдены в разбросанном состоянии 6 брон- с правой стороны лежала горлом ко входу целая
зовых трëхлопастных наконечников стрел, ана- клеймëная гераклейская амфора конического типа.
логичных тем, которые встречались в заполнении Клеймо, идентичное найденному в тризне кургана4,
грабительского хода. В северной части камеры в датируется 355-345 гг. до н.э.

3
Прочтение и датировка клейм С.Ю. Монахова и В.И. Каца.
4
Определение С.Ю. Монахова и В.И. Каца.
Исследования курганов эпохи бронзы и скифского периода у г. Орджоникидзе (Украина) в 2007 г. 145

Камера подпрямоугольной в плане формы, разме- ружены остатки напутственной пищи (рëбра коня,
рами 3,35×2,5 м, ориентирована по линии ЮЗЗ-СВВ. в северном, и рëбра с лопаткой коня, в южном), а
Дно камеры, максимально углублëнное в центре до среди них – железный нож с костяной рукояткой.
отметки 4,6 м, слегка поднимается к противополож- Погребëнные лежали на деревянном решетчатом
ной стенке камеры на 0,1 м. В камере обнаружены настиле, хорошо сохранившемся под ними. Ложе
остатки двух разрушенных грабителями скелетов состояло из 12 поперечных досок шириной 5-10 см
– женщины 40-50 лет и ребëнка 6-8 лет. Судя по и толщиной около 2,5 см, расположенных с интер-
отдельным костям, сохранившим первоначальное валом в 0,2-0,3 м, перекрытых узкими продольны-
расположение, погребëнные были ориентированы ми планками. Они соединялись между собой же-
головами на З. Большинство костей обнаружено в за- лезными скобами.
падном углу, куда они были сброшены грабителями.
От скелета, расположенного в центре камеры, непо- ***
тревоженными сохранились кости таза и ног. Возле В целом исследованные в 2007 г. скифские кур-
правого бедра лежало бронзовое зеркало. В области ганы прекрасно дополняют серию скифских кур-
таза, под ним, обнаружены две золотые бляшки. ганов, исследованных в окрестностях г. Орджони-
Кости второго погребëнного в виде скопления кидзе на протяжении 1964-1998 гг. При том, что
находились у СЗ стенки камеры. Среди них най- эти курганы принадлежат скифскому населению
дены бронзовые трëхгранные наконечники стрел. сравнительно невысокого социального уровня, они
Отдельные человеческие кости встречались в цен- отличаются сложностью погребальных сооруже-
тральной части камеры и в еë западном углу. В но- ний и многочисленным разнообразным инвентарëм
гах погребëнных в ЮВ углу камеры зафиксированы (Мозолевский 1973, 187-234; он же 1980, 70-154;
остатки деревянной шкатулки и чаши с металличе- Тереножкин и др. 1973, 113-186; Полин и др. 2002,
скими (электровыми?) накладками. В шкатулке ле- 222-224). По греческому керамическому импорту
жали фигурное костяное наборное веретено, пряс- исследованные в 2007 г. скифские курганы твердо
лице и остатки не менее трëх железных стержней датируются в пределах второй четверти, не позднее
(иглы?). В северном и южном углах камеры обна- середины IV в. до н.э.

Библиография
Литвиненко 2006: Р.А. Литвиненко, Днепро-Донская бабинская культура (источники, ареал, погребальный обряд). В
сб.: Матеріали та дослідження з археології Східної України, вип. 5 (Луганськ 2006), 157–187.
Монахов, Кузнецова 2008: С.Ю. Монахов, Е.В. Кузнецова, Об одной серии амфор неустановленного дорийского центра
IV века до н.э. (бывшие «боспорские» или «раннехерсонесские»). В сб.: Сборник материалов XII международной конферен-
ции «Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и средние века (Ростов-на-Дону 2008), в печати.
Мозолевский 1973: Б.Н. Мозолевский, Скифские погребения у с. Нагорное близ г. Орджоникидзе на Днепропетров-
щине. В сб.: Скифские древности (Киев 1973), 187–234.
Мозолевский 1980: Б.Н. Мозолевский, Скифские курганы в окрестностях г. Орджоникидзе на Днепропетровщине
(раскопки 1972-1975 гг.). В сб.: Скифия и Кавказ (Киев 1980), 70–154.
Полин, Мозолевский 2005: С.В. Полин, Б.Н. Мозолевский, Курганы скифского Герроса IV в. до н.э. (Бабина, Водяна
и Соболева могилы) (Киев 2005).
Полин, Николова 1995: С.В. Полин, А.В.Николова, 30 лет работы Орджоникидзевской экспедиции Института архео-
логии НАН Украины. Тези доповідей Міжнародної конференції «Регіональне та загальне в історії» (Дніпропетровськ
1995), 70–72.
Полин и др. 2001: С.В. Полин, Л.А. Черных, С.А. Куприй, Работы Орджоникидзевской экспедиции в 1999-2000 гг. В
сб.: АВУ 1999-2000 рр. (Київ 2001), 28–33.
Полин и др. 2002: С.В. Полин, Л.А. Черных, С.А. Куприй, Курганы эпохи бронзы и скифского времени у г. Орджо-
никидзе Днепропетровской обл. В сб.: АВУ 2000-2001 рр. (Київ 2002), 219–224.
Тереножкин и др. 1973: А.И. Тереножкин, В.А. Ильинская, Е.В.Черненко, Б.Н. Мозолевский, Скифские курганы
Никопольщины. В сб.: Скифские древности (Киев 1973), 113–186.

Сергей Полин, канд. ист. наук, Людмила Черных, канд. ист. наук, Марина Дараган, канд. ист. наук,
Сергей Разумов, Институт археологии Национальной Академии наук Украины, пр. Героев Сталинграда
12, 04210 Киев, Украина.
СЕЛИЩЕ В УРОЧИЩЕ ЛИСОВЫЙ КУТ НА
БОЛЬШОМ УКРЕПЛЕНИИ БЕЛЬСКОГО ГОРОДИЩА
(материалы раскопок 1999-2001 и 2004 гг.)

Сергей СКОРЫЙ, Киев

Aşezarea din punctul Lisovii Kut de la Fortificaţia Mare a cetăţii Bel’sk (materiale din săpăturile anilor 1999-2001 şi 2004).
Articolul este consacrat prezentării şi analizei materialului recoltat în cursul investigaţiilor arheologice la una din aşezările
perioadei scitice amplasate în perimetrul Fortificaţiei Mari a cunoscutei cetăţi Bel’sk din bazinul r. Vorskla (zona de silvostepă
din stânga Niprului, Ukraïna). Pe suprafaţa cercetată (443 m.p.) s-au depistat vestigii provenind de la o locuinţă şi diverse
alte complexe, datate în sec. V î.e.n. Descoperirile numeroase şi variate, resturile osteologice permit caracterizarea diferitor
aspecte ale vieţii cotidiene a locuitorilor aşezării. “Universalitatea” ocupaţiilor reprezintă o particularitate a populaţiei de
aici. Concomitent cu practicarea agriculturii, creşterea animalelor, practicarea diverselor meşteşuguri casnice ei se mai
ocupau şi cu metalurgia şi prelucrarea metalelor, care în acea perioadă se constituiseră ca meşteşuguri de sine stătătoare.
Materialele obţinute aduc noi completări în cercetarea celei mai mari cetăţi din epoca scitică din Europa de Est.

Статья посвящена публикации и анализу материалов, обнаруженных в ходе раскопок на одном из селищ скифского
времени в пределах Большого укрепления известного Бельского городища в бассейне р. Ворскла (Днепровское
лесостепное Левобережье, Украина). На исследованной площади (443 кв.м) открыты остатки домохозяйства
(или подворья) в виде жилища и разнообразных хозяйственных объектов, относящихся к первой половине V в. до
н.э. Многочисленные и разнообразные находки, обширный остеологический материал позволяют охарактеризовать
различные аспекты жизнедеятельности обитателей поселения. Особенностью являлось “универсальность” их
занятий. Наряду с основными видами хозяйственной деятельности: земледелие, животноводство, разнообразные
домашние промыслы, – жители занимались металлургией и металлообработкой, которые в то время уже выделились
в самостоятельные ремесла. Полученные материалы вносят новые штрихи в изучение крупнейшего городища
скифской эпохи в Восточной Европе.

The Settlement in the Lisovy Кoot Tract on the Big Fortification of Belsky’s Settlement (materials of the excavation in 1999-
2001, 2004). The article is a publication and analysis of the finds that were unearthed during the excavation on a Scythian
time settlement within the limits of the Big Fortification of the famous Belsky’s settlement in the basin of the Vorskla River (the
Dnieper’s left bank forest-steppe, Ukraine). On the investigated area of 443 sq.m revealed were the remains of a farmstead,
such as a dwelling place and various household objects dating back to the first half of the 5th century BC. Multiple and diverse
finds and extensive osteological material make it possible to identify and describe manifold vital functions of the settlement
inhabitants. Their occupations were notably universal. Alongside the basic kinds of household activities – farming, animal
husbandry, various handicrafts, the inhabitants were engaged in metallurgy and metalwork, which had already developed
into independent crafts. The discovered materials add a new touch to the research of the largest ancient settlement site of the
Scythian epoch in Eastern Europe.

Key words: Eastern Europe, Dnieper’s left bank, Vorskla River, Scythian period, Big Fortification of Bel’sk, settlement,
artefacts, multidisciplinary analyses

Revista Arheologică, serie nouă, vol. IV, nr. 1, 2008, p. 146-179


Селище в урочище Лисовый Кут на большом укреплении Бельского городища 147

Введение сколько линий газовых коммуникаций. Ориентиро-


На территории Бельского городища скифской вочная площадь селища, по уточнëнным данным
эпохи (бассейн р. Ворскла), наряду с хорошо из- 2006 г., cоставляет не менее 13,5 га.
вестными и в той или иной степени изученными С западной стороны поселения, за валом, напро-
Восточным, Западным и Куземенским укрепления- тив урочища, на небольшом расстоянии находится
ми, существуют остатки, по меньшей мере, 10-15 Перещепинский курганный могильник. К Ю от по-
неукреплëнных поселений скифского времени – селения, на расстоянии примерно в 1 км располага-
селищ, а также две небольшие курганные группы ется Западное укрепление Бельского городища.
(«А» и «Б»), находящиеся в пределах Большого Поселение было открыто в 1996 г. сотрудни-
укрепления городища (Шрамко 1987, 34; Наукова ком совместной украинско-немецкой экспедиции
концепція... 1996, 6, рис.2; Мурзін и др. 1999а, 26- В.Херцем, который дал ему название «Лисовый
27) (рис. 1). Селища были открыты в ходе разве- Кут», учитывая географическое расположение и
док, проведëнных в разное время исследователями наличие вблизи леса. На вспаханной поверхности,
Бельского городища. в различных местах, им был собран подъёмный ма-
Памятники скифской эпохи в пределах Большого териал скифской эпохи, свидетельствующий о за-
укрепления изучены пока слабо. Исключение со- селённости этой территории в указанный период
ставляют курганная группа «Б», где было раскопа- (Мурзин и др. 1997, 10-11, рис. 9-11). Так, на ЮЗ
но несколько курганов V-IV вв. до н.э. (Мурзін и др. периферии поселения, на слегка просматриваемой
1995; Супруненко 1996), селище в урочище Царина возвышенности (которая, как впоследствии было
(VII-IV вв. до н.э.), работы на котором были нача- выяснено, оказалась так называемым зольником),
ты еще В.А. Городцовым в начале XX в. (Городцов были собраны фрагменты лепной керамики, брон-
1911), и в 1996 г. здесь небольшие раскопки произвел зовые наконечники стрел, различные металличе-
П.А. Гавриш. В 1997-2005-х гг. многолетние иссле- ские инструменты и пр. Позже, в 1998 г. им же на
дования были осуществлены В.П. Белозором в со- восточном склоне урочища в достаточно большом
ставе совместной украинско-немецкой экспедиции, количестве были обнаружены обломки лепной по-
который вскрыл значительную площадь поселения суды скифского времени, античных амфор, кости
(около 2200 кв.м), в результате чего был получен животных, а также шлаки со следами бронзы.
разнообразный и обширный материал (Мурзин и др. Принимая во внимание эту информацию, на дан-
1998, 13-22; они же 1999, 35-45; Мурзин и др. 2000, ном участке селища в 1999-2001 и 2004 гг. мной, со-
4-11; они же 2001, 31-54; они же 2002, 28-56; Ролле трудником украинско-немецкой экспедиции, были
и др. 2003, 15-60; Черненко и др. 2004, 6-27, 31-62; осуществлены стационарные исследования (раскоп
Черненко и др. 2005, 30-52; Махортых и др. 2006, 50- I), в ходе которых были открыты разнообразные объ-
59, 60-81). Наконец, в конце 90-х – начале 2000-х гг. екты скифского времени и получен достаточно пред-
определённые работы были осуществлены на сели- ставительный вещевой материал, предварительная
ще в урочище Лисовый Кут, результатам исследова- публикация которого осуществлялась довольно опе-
ния которого и посвящена настоящая работа. ративно (Мурзин и др. 2000, 11-37; они же 2001, 13-
30; они же 2002, 4-27; Черненко и др. 2005, 5-29). В
Географическое положение, 1999 г., параллельно со мной, к ЮЗ от раскопа I, В.П.
история исследования Белозором были проведены небольшие раскопки на
Поселение в урочище Лисовый Кут расположено упомянутой уже возвышенности – зольнике (раскоп
вблизи СЗ угла Большого укрепления, на мысопо- II), краткая информация о которых также отражена в
добной наклонной возвышенности правого корен- печати (Мурзин и др. 2000, 37-41).
ного берега Бельского ручья – правого притока р. Весной 2001 г. И.Н. Кулатова и А.В. Гейко (науч-
Сухая Грунь. Урочище непосредственно примыкает ные сотрудники Центра охраны и исследований па-
к валу Большого укрепления, с В ограничено слабо мятников археологии управления культуры Полтав-
обводнённой балкой, с СВ – яром, который впада- ской областной государственной администрации,
ет в эту же балку. С северной стороны находится Украина) осуществили спасательные работы на СВ
небольшой лиственный лес. Южный склон мыса и С периферии поселения, там, где была проложена
достаточно наклонный и спускается к Бельскому траншея газоконденсатопровода. Она имела длину
озеру. Абсолютная высота мыса в районе поселе- около 300 м и ширину 1,1-1,2 м при глубине 1,0-1,2
ния 150,5-164,7 м (рис. 2). Территория поселения м и не только полностью уничтожила культурный
в течение продолжительного времени интенсивно слой на значительном участке поселения, но и на-
распахивается, кроме того, через неë проходит не- рушила часть объектов, в частности 9 так назы-
148 Сергей Скорый

Рис. 1. План Бельского городища и курганных могильников: 1 – Восточное укрепление; 2 – Западное укрепление;
3 – Куземинское укрепление; 4 – селище в урочище Царина; 5 – селище в урочище Лисовый Кут; 6 – Бельский
могильник “А”; 7 – Бельский могильник “Б”; 8 – Перещепинский могильник; 9 – могильник в урочище Марченки;
10 – могильник в урочище Осняги; 11 – могильник в урочище Скоробор.
Селище в урочище Лисовый Кут на большом укреплении Бельского городища 149

ваемых хозяйственных ям. При их доисследовании Планировка подворья такова. В центральной


были получены весьма интересные результаты. части располагается небольшое жилое помеще-
Наконец, в 2004 г. сотрудниками Института гео- ние (№ 1) в виде полуземлянки. Западнее, вблизи
физики НАН Украины и компании «Восточный с ним – довольно большая хозяйственная яма (№
Атлас» (Берлин, Германия) была осуществлена гео- 1) с узкой горловиной. К С от жилища находятся
магнитная съëмка северной периферии селища, к С два помещения с хорошо выраженными входами
от упомянутой выше траншеи газоконденсатопро- (№№ 2, 4), по-видимому, погреба. Между ними –
вода. Полученная магнитограмма как будто указы- четыре хозяйственные ямы (№№ 2-5), из которых
вает на отсутствие здесь аномалий, которые можно две (№№ 4-5), также имеют сравнительно боль-
было бы связать с археологическими объектами шие размеры и узкое горло. К Ю от жилого поме-
(Ролле и др. 2006, 23, рис. 9). щения размещались остатки помещения № 3, по-
Этим, собственно говоря, и ограничивается исто- видимому, производственного назначения, а за ним
рия изучения селища в урочище Лисовый Кут. На- – небольшой зольник с ямой (№ 7) в основе. Ещë
стоящая работа отражает результаты исследований, южнее располагалась яма № 8 с узкой горловиной.
осуществлённых под моим руководством. Узкогорлые ямы относительно больших размеров,
по-видимому, предназначались для хранения необ-
Характеристика раскопов и объектов молоченного зерна. Замыкала цепочку сооружений
Раскоп I. Раскоп расположен на восточном склоне в южной части подворья неглубокая яма (№ 9) с
урочища Лисовый Кут, в 47 м к В от наземной газо- выраженным входом, отстоящая от ямы № 8 при-
вой колонки СКВ № 52 («Бельское месторождение мерно на 8 м (рис. 3,1).
ПГПУ 0778») (западный край раскопа) и в 59 м к З Насыщенность культурного слоя в пределах рас-
от полевой дороги, пересекающей урочище с Ю на копа (подворья) различна. Основная концентрация
ССЗ (восточный край). Поверхность в районе рас- находок (прежде всего, фрагменты лепной керами-
копа значительно понижается с З на В. По данным ки, импортной античной посуды, кости животных,
нивелировки, перепад высот между крайними запад- в меньшей степени – различные изделия из метал-
ной и восточной точками составляет 2,3 м. Общая ла, кости, камня и пр.) фиксировалась непосред-
исследованная площадь равна 443 кв.м (рис. 3,1). ственно в объектах и вблизи них. В определëнной
Стратиграфическая ситуация в целом сходна на степени это объясняется и тем, что по мере того
площади всего раскопа и не отличается сложностью. как сооружения прекращали своë первоначальное
Сверху залегает чернозём, в среднем распаханый до функционирование (в особенности это касается
глубины 20-22 см, содержащий находки из разру- различных ям), они служили местом сброса того
шенной части культурного слоя1. Ниже – нетрону- или иного мусора бытового, строительного, произ-
тый культурный слой, мощностью от 20 до 50 см, водственного характера. На остальной территории
в различной степени насыщенный находками скиф- подворья находки встречались спорадически.
ской поры. Далее – жëлтый материковый суглинок.
В ходе исследований в пределах раскопа открыто Характеристика объектов
14 разнообразных объектов скифского времени, до- Жилое помещение (полуземлянка). Оно пред-
вольно кучно концентрирующихся по оси С-Ю на ставлено заглублëнным в материковый грунт на
расстоянии до 40 м, а также поздняя сравнитель- 0,35-0,50 м основанием, ориентированным по оси
но неглубокая яма небольших размеров (рис. 3,1). СЗ-ЮВ (рис. 4,1). Реальная глубина основания, т.е.
Совокупность и характер объектов скифской поры от уровня древнего горизонта (далее – ДГ), в связи
позволяет видеть в них остатки отдельного домо- с распашкой точно не устанавливается, но дума-
хозяйства или подворья, т.е. одну из вероятных ется, что в любом случае, принимая во внимание
единиц застройки поселения. Не исключено, что мощность культурного слоя на этом участке, она
реальная территория подворья была больше пло- была не более 0,85-1,0 м. Основание помещения в
щади, исследованной раскопками (т.е. 443 кв.м). плане имеет довольно оригинальную конструкцию.
С учëтом вероятной изгороди, охватывающей сво- Основная его часть овальной формы, площадью
бодную от застройки площадь, площадь подворья 41,35-1,7 м (5,4-6,8 кв.м). Вход располагался с СЗ
могла быть не менее 500 кв.м. стороны, где находится хорошо выраженная сту-

1
При этом на небольшой глубине, в некоторых местах встречались отдельные находки более позднего времени,
например, фрагментированная бронзовая фибула первых веков н.э.
150 Сергей Скорый

пенька полуовальной формы, длиной 1 м, шириной мянуть каменную зернотëрку и нижнюю челюсть
1,3 м и высотой над уровнем пола 0,15 м. Стены человека (женщина, возраст возмужало-зрелый)2.
в суглинке неровные. Пол также неровный, слегка
понижается от входа к противоположной стене. У Хозяйственные (зерновые) ямы №№ 1, 3-6 и 8
ЮВ стены расположена очажная яма округлой фор- Их сближает близкие конструктивные особен-
мы, размерами 0,800,60 м. Вырыта она довольно ности: довольно узкая горловина, расширяющиеся
небрежно, дно неровное. Глубина еë относительно ко дну стены, что придает им в профиле колоколо-
пола помещения 3-12 см. На самом дне очажной видную или грушевидную форму, и относительно
ямы фиксировались мелкие угольки и тонкий слой большие размеры.
золы. В нëм найдены 3 обломка лепной посуды, в Яма № 1. Еë нечëткое пятно было зафиксировано
том числе венчик грубого горшка с пальцевыми за- на уровне немного выше залегания материкового
щипами по краю, 3 мелких кости животных, 2 ке- суглинка, т.е. ещë в древнем чернозëме. Верхняя
рамических шлака. часть ямы, несмотря на частичный обвал, имела
С СВ к описанной части основания помещения округлую в плане форму и размеры 1,361,20 м. Ко
примыкала еë вторая, меньшая часть, округлой в дну яма сильно расширялась. Дно почти правиль-
плане формы, размерами 1,61,5 м (2,4 кв.м). У ной овальной формы, размерами 2,241,96 м. За-
восточного края этой части основания помещения падный и северо-западный участок сильно порыты
в полу располагалась округлая яма (0,750,60 м и грызунами. Реконструируемая глубина ямы 1,80 м.
глубиной 0,20 м), вероятно, хозяйственного назна- Она заглублена в материковый суглинок на 1,4 м
чения. В ее чернозёмном заполнении был найден (рис. 5,1).
большой железный нож. Заполнение ямы довольно плотное, послойное,
Таким образом, общая площадь основания по- свидетельствующее о том, что она продолжитель-
луземлянки составляла 7,8-9,4 кв.м (имела относи- ное время стояла открытая. Мусорные слои череду-
тельно небольшие размеры). Однако нельзя исклю- ются со слоями обрушившегося суглинка горлови-
чать, что стены полуземлянки не располагались не- ны и стен, а также тëмными грязевыми намывами.
посредственно по краю углублённого основания, а В заполнении ямы, на различных уровнях, обна-
находились от него на некотором расстоянии, в ре- ружено значительное количество находок, в част-
зультате чего по периметру большей части основа- ности: 133 фрагмента лепной посуды (107 грубых
ния могли располагаться земляные лавки-лежанки, стенок, 5 лощëных, 13 венчиков горшков, 5 донцев,
что значительно увеличивало полезную площадь 3 венчика мисок), 20 фрагментов античных сосу-
помещения. дов (18 стенок светлоглиняных и розовоглиняных
Характер стен и кровли данного помещения не амфор, 1 ручка амфоры и дно чернолакового со-
ясны. Но, учитывая отсутствие следов глиняной суда), 3 округлых камня, 6 кусочков бронзового
обмазки и столбовых ям, можно предположить, шлака, 4 кусочка обожжëнной глины и 240 костей
что стены были земляные, а точнее – сложенные из животных, в том числе череп, челюсти, конечности
дерновых "кирпичей". коня, челюсть свиньи. У самого дна фиксировалось
В чернозëмном заполнении жилища, помимо небольшое количество пепла, немногочисленные
упомянутых уже находок, найдены разнообразные угли. На дне найден миниатюрный железный нож.
предметы. Среди них 59 фрагментов лепной посу- Яма № 3. В плане почти правильной круглой
ды (66 стенок, из них 59 грубых, 7 лощëных, 12 вен- формы. Диаметр по верху – 1,80 м. Ко дну, с трëх
чиков горшков, 7 донцев, 1 край миски), фрагмент сторон (В, З, Ю), яма расширяется, приобретая по
ручки и венчик светлоглиняной амфоры, 2 бронзо- дну следующие размеры: 1,9 (С-Ю)  2,0 (В-З)
вых наконечника стрелы, керамическое пряслице, м. Горловина и стены ямы частично обвалились.
3 каменных орудия труда, 5 кусочков шлаков со Стены порыты грызунами. Дно неровное, слегка
следами бронзы, довольно много костей животных, углублённое в центре. Яма заглублена в материко-
в том числе конских (нижняя челюсть, кости конеч- вый суглинок на 1,22 м. Глубина еë от современной
ностей), а также челюсть свиньи. поверхности 1,52 м (рис. 5,3). Реальная еë глубина
Среди находок, сделанных в непосредственной не ясна, но вероятно она была глубже упомянутого
близости с жилищем (к Ю от него), следует упо- размера.

2
Определение осуществлено палеоантропологом Л.В. Литвиновой (Институт археологии НАН Украины, Киев,
Украина).
Селище в урочище Лисовый Кут на большом укреплении Бельского городища 151

Рис. 2. План селища скифского времени в урочище Лисовый Кут: 1 – вал и ров Большого укрепления Бельского
городища; 2 – полевые дороги; 3 – разрез вала 1999 г.; 4 – лесонасаждения; 5 – северная граница селища; 6 –
исследованные спасательными работами хозяйственные ямы.
152 Сергей Скорый

Заполнение ямы сверху – это, в основном, серая, Заполнение ямы чернозëмное, содержащее не-
пепельно-золистая земля с небольшими включе- большое количество находок мусорного характера.
ниями материковой глины. Глиняный завал от гор- Это обломки лепной посуды (39, из них 34 стен-
ловины и стен стал фиксироваться на глубине 0,52 ки, 2 венчика и 2 донца горшков, венчик миски),
м от уровня материка, с западной стороны почти до фрагменты амфор (3 стенки и ручка) и 40 костей
дна. В мусорном заполнении встречены различные животных.
находки, среди которых преобладают кости живот- Яма № 6. Пятно ямы проявилось лишь на глуби-
ных (240) и обломки лепной посуды (всего 187: не 0,90 м от современной поверхности, на матери-
166 стенок, из них лишь 3 – лощёные, 9 венчиков ковой глине. Размеры по верху 1,4 (С-Ю)  1,52
горшков, 10 донцев, венчик миски и ножка лепной (В-З) м, диаметр дна 1,8 м. В сечении яма близка
миски-вазы). Кроме того, найдено 34 стенки ам- к колоколовидной. Была впущена в материк на
фор, 33 куска обожжённой обмазки с отпечатками глубину до 0,80 м. Реконструируемая глубина ямы
прутьев, следы разрушения какой-то конструкции. 1,6 м (рис. 5,7).
Яма № 4. Золистое серое пятно горловины ямы Заполнение ямы довольно однородное, черно-
почти правильной круглой в плане формы фикси- зёмное. Вблизи дна встречен материковый завал
ровалось на уровне материковой глины, на глубине рухнувших стен. На дне зафиксированы угольки
примерно 0,50 м от современной поверхности. Раз- и следы пепла. Находок немного: 33 фрагмента
меры горловины по верху – 1,50 (С-Ю)  1,34 (В-З) лепных сосудов (29 стенок, 3 венчика горшка, 1
м. Горловина ямы почти не обрушена, цилиндри- – миски), 9 фрагментов амфор (7 стенок, ручка и
ческая, глубина еë в материке примерно 0,50 м. По венчик), 4 бронзовых шлака, 70 костей животных
мере углубления яма плавно расширяется и имеет и 1 человеческая (диафиз правой плечевой кости
диаметр дна 2 м. Дно практически ровное. В сече- индивида молодого или среднего возраста, на верх-
нии яма почти правильной колоколовидной формы. нем и нижнем концах кости – следы зубов хищного
Глубина еë от уровня материковой глины 1,65 м, от животного, возможно, собаки3).
современной поверхности – 1,62 м (рис. 5,4). Яма № 8. Еë пятно стало читаться с уровня мате-
Заполнение ямы зольное, серое с очень большим риковой глины, примерно на глубине 0,7 м от уров-
количеством кусков обожжённой обмазки, встре- ня современной поверхности, хотя разнообразные
чающихся сверху донизу, а также обычным кухон- находки, по-видимому, из заполнения стали попа-
ным сбросом. У самого дна найдено 5 гранитных даться в чернозëмном паханом слое уже с глубины
обожжëнных «сфероидов». Остальные находки до 0,20 м. Яма в плане округлой формы, размеры по
представлены 112 фрагментами лепной посуды (85 верху 1,36 (С-Ю) 1,30 (В-З) м. На уровне дна она
стенок, в том числе 7 лощëных, 13 венчиков и 9 имеет овальную форму и размеры 1,36 (С-Ю) 
донцев горшков, 5 венчиков мисок), 14 фрагмента- 1,80 (В-З) м. Сооружение впущено в материк на
ми амфор, светло- или розовоглиняных (12 стенок, 0,40 м. Дно ямы, достаточно ровное, находится на
2 венчика), тëрочным камнем, 2 керамическими и 1 глубине 1,20 м от современной поверхности. Рекон-
бронзовым шлаками, 145 костями животных. струируемая глубина ямы не менее 1 м. В сечении
Яма № 5. Еë пятно фиксировалось на уровне су- она – колоколовидной формы (рис. 5,8).
глинка, на глубине 0,22-0,24 м от современной по- Заполнение обычное, мусорное, в котором преоб-
верхности. Сверху горловина ямы почти правиль- ладали кости животных (148) и фрагменты лепной
ной округлой формы с размерами 1,52 (С-Ю)  посуды (115). Лепная керамика представлена 93
1,36 (В-З) м. На глубину 0,60-0,62 м от уровня ма- стенками (88 – простые, 5 – лощёные), 7 венчиками
териковой поверхности она почти цилиндрическая, и 12 донцами горшков, 2 венчиками мисок и фраг-
далее ко дну яма плавно расширяется и приобретает ментом ручки черпака. Обломки гончарной посу-
в разрезе правильную колоколовидную форму. Раз- ды исключительно от амфор – 33 стенки и венчик.
меры по дну 1,74 (С-Ю)  2,00 (В-З) м. Дно очень Среди остальных находок – биконическое керами-
ровное. Яма хорошо сохранилась, лишь с северной ческое пряслице и фрагмент ещë одного, 2 кости
стороны были обрушена часть горловины и стенки. животных, 4 каменных терочника невыраженной
Глубина ямы от уровня материка 1,20 м, от совре- геометрической формы, 2 керамических и бронзо-
менной паханой поверхности – 1,50 м. Реальная еë вый шлаки, 11 фрагментов обожжённой глины со
глубина была большей (рис. 5,5). следами прутьев.

3
Определение произведено палеоантропологом А.Д. Козак (Институт археологии НАН Украины, Киев, Украина) (cм.
также Козак 2002, 82).
Селище в урочище Лисовый Кут на большом укреплении Бельского городища 153

Рис. 3. Селище Лисовый Кут. План исследованного домохозяйства (раскоп I) (1) и профили зольника (2). I – паханый
чернозëмный слой; II – чернозëмный слой с находками скифского времени; III – зольный слой, насыщенный
материалами скифского времени; IV – материковая глина.

Косвенными подтверждениями того, что ямы Помещения № 2 и № 4 (погреба)


использовались для хранения зерна, является по- Помещение № 2 (погреб № 1). Углублённое осно-
вреждение некоторых из них грызунами, а также вание имеет в плане форму неправильного овала
следы угольков и пепла на дне. Последнее может (размерами 2,42 м), вытянутого с З на В, с сужа-
свидетельствовать о том, что в ямах зажигался не- ющейся восточной частью. Реконструируемая глу-
большой огонь для сушки необмолоченного зерна. бина основания от уровня ДГ 1,7 м. Объект впущен
По некоторым подсчëтам, три описанные зерновые в суглинок на 1,4 м. Стенки помещения неровные,
ямы (№№ 3-5) могли вмещать не менее 3,5 т зерна. дно понижается с ССЗ на ЮЮВ. Стенки изрыты,
154 Сергей Скорый

Рис. 4. Селище Лисовый Кут. Планы и разрезы помещений: 1 – помещение № 1 (жилище); 2 – помещение № 3
(производственного назначения); 3 – помещение № 2 (погреб); 4 – помещение № 4 (погреб). I – невидимая часть
помещения; II – реконструируемая часть помещения; III – чернозëм; IV – материковая глина.
Селище в урочище Лисовый Кут на большом укреплении Бельского городища 155

особенно с западной стороны, норами грызунов. С Помещение № 4 (погреб № 2). Верхняя часть
северной, западной и южной сторон у дна – неболь- стала фиксироваться в слое паханого чернозëма по
шие подбои. С ССВ стороны помещение имеет сту- скоплению находок мусорного характера на глуби-
пеньку нечётко выраженной формы, шириной до не 0,18-0,26 м от поверхности. Само же пятно ямы
0,3 м, которая плавно спускается ко дну (рис. 4,3). проявилось лишь на уровне материкового суглинка
В мусорном заполнении объекта на различных – на глубине 0,42-0,43 м. С З и СЗ сторон ямы к ней
уровнях найдены обломки лепной посуды (65 гру- примыкала приступка или ступенька длиной 0,63 м
бых стенок, в том числе одна с отпечатками тка- при максимальной ширине 1,0-1,02 м. Глубина при-
ни, 3 венчика и 5 донцев горшков, венчик миски, ступки от уровня пятна 0,12-0,16 м. Стены ямы не-
фрагмент ручки сосуда неясной формы), 15 стенок ровные, обвалившиеся, сильно повреждены крото-
амфор, орудия труда из камня, фрагмент горелой винами. Пол сохранился на большей части площа-
обмазки с отпечатком прута. ди. В отличие от стен он довольно ровный, хотя и

Рис. 5. Селище Лисовый Кут. Планы и разрезы хозяйственных ям: 1 – яма № 1; 2 – яма № 2; 3 – яма № 3; 4 – яма № 4;
5 – яма № 5; 6 – яма № 9; 7 – яма № 6; 8 – яма № 8; 9 – яма № 7.
156 Сергей Скорый

нарушен в отдельных местах землероями. Глубина горна с остатками бронзы, куски медной руды (об
пола (от пятна ямы на уровне суглинка) 0,62 м. Яма этом – см. далее). Вес бронзовых шлаков и руды со-
впущена в материковый суглинок на 0,88 м. Глуби- ставляет 8,400 кг. Нужно подчеркнуть, что это ме-
на еë от уровня современной поверхности 1,06 м. сто наиболее значительного скопления бронзовых
Возможно, реальная глубина ямы была такой же. В шлаков в пределах всего раскопа. По-видимому,
восточной части дно прокопано узкой канавкой на описанное помещение как-то было связано с брон-
глубину 0,35-0,80 м. В ЮВ части ямы имеется не- золитейным производством. Следует также отме-
большой подбой (рис. 4,4). тить, что вблизи с этим сооружением культурный
В верхней части заполнения встречалось много слой был чрезвычайно насыщен находками. Среди
золы, пепла и угли. Среди иных находок, которые прочих здесь найдены довольно большие куски же-
попадались сверху и до дна, 155 обломков лепной лезных шлаков общим весом 2,240 кг. Однако они
посуды (128 стенок, из них лишь 2 лощёные – от находились вне какого-либо объекта.
черпака и миски, 17 венчиков и 4 донца горшков,
4 венчика мисок, фрагмент крышки), 19 стенок ам- Хозяйственные ямы № 2 и № 9 (неясного назна-
фор, 2 каменных тëрочника, 1 «фишка» из амфор- чения)
ной стенки, 3 обломка глиняной жаровни, фрагмент Яма № 2. Пятно ямы неправильной округлой
массивного дисковидного предмета, 14 шлаков со формы было зафиксировано на уровне материково-
следами бронзы, 201 кость животных, много об- го суглинка. Размеры объекта по верху 1,9 (С-Ю) 
ломков обгоревшей обмазки, в том числе со следа- 0,99 (В-З) м, максимальная глубина в материке 0,48
ми побелки на одной из сторон. м. Стенки неровные, ко дну сужаются. Реальная
По-видимому, эти 2 помещения являлись по- глубина ямы не ясна (рис. 5,2).
гребами для хранения припасов – в пользу этого Чернозëмное заполнение содержало небольшое
говорит не только их конструкция, но и многочис- количество находок: 8 обломков лепной посуды (в
ленные нарушения стен сооружений землероями. том числе венчик горшка, а также стенки сосудов,
Придя в негодность, объекты стали использоваться одна из которых лощёная), стенку амфоры, 4 кости
для сброса мусора. животных. Функция ямы не понятна.
Яма № 9. Пятно ямы открылось на уровне мате-
Помещение № 3 (производственного назначения) риковой глины, на глубине 0,66-0,70 м. Сооружение
От него сохранилось углублённое в грунт осно- имеет неправильную геометрическую форму. Основ-
вание округлой формы, размерами 2,52,2 м (т.е. ная часть его напоминает в плане овал, вытянутый с
площадью 5,5 кв.м), несколько вытянутое по оси В на З, размерами 1,841,10 м, к которому с север-
С-Ю, со слегка суженной горизонтальной южной ной стороны примыкает короткий вход, шириной до
частью, где возможно располагался вход, шири- 0,70 м, с округлëнными углами. Пол ровный, слегка
ной 1,16 м. Глубина основания не менее 0,6 м; в понижающийся в центральной части. Яма заглубле-
материк оно заглублено на 0,20-0,22 м. Материко- на в материк на 0,30 м. Дно находится на глубине до
вое дно и стены довольно ровные. В центре дна – 1,0 м от современной поверхности (рис. 5,6).
яма подтреугольной формы (0,160,16 м) со ско- В чернозëмном заполнении обнаружены находки,
шенными к центру стенками, очевидно, от столба. обычные для мусорного сброса: фрагменты лепной
Можно предположить, что наземная часть соору- посуды (50 простых стенок, 4 с лощëной поверх-
жения имела лëгкую шалашевидную коническую ностью), 3 венчика и 5 донцев горшков, 2 венчика
конструкцию (рис. 4,2). мисок, один от миски с лощëной поверхностью),
Мусорное заполнение помещения в верхней ча- амфорный бой (63 стенки, ножка амфоры), керами-
сти было золистым и содержало чрезвычайно боль- ческий шлак, кусок обожжëнной глины, 67 костей
шое количество находок: 465 фрагментов лепной животных.
посуды (383 стенки, в основном простые, грубые, О назначении данного сооружения судить сложно.
30 венчиков и 40 донцев горшков, 2 венчика кув- На первый взгляд, оно напоминает небольшой по-
шина, 10 венчиков мисок), 56 обломков амфор (54 греб. Но трактовать его подобным образом вряд ли
стенки и 2 венчика), 261 кость животного (среди стоит, учитывая его определëнную отдалëнность от
них значительное количество костей крупного ро- остальных объектов подворья. Нет оснований свя-
гатого скота, коня, свиньи), а также 2 керамических зывать его и с каким-либо производством, принимая
пряслица (целое и половина), шлифовальную пли- во внимание полное отсутствие соответствующих
ту и 4 тёрочника. В нижней части ямы найдено 150 находок. Возможно, это была углублëнная «конура»
бронзовых шлаков, более двух десятков шлаков от для нескольких собак, охранявших домохозяйство.
Селище в урочище Лисовый Кут на большом укреплении Бельского городища 157

Рис. 6. Селище Лисовый Кут. Фрагменты лепных горшков.


158 Сергей Скорый

Зольник Вблизи СЗ полы зольника найдено железное


К моменту исследований он никак не выделял- шило и часть человеческого черепа – обломок за-
ся на поверхности паханого поля. По-видимому, тылочной части правой теменной кости индивида в
зольник и первоначально не отличался размерами, возрасте до 30 лет со следами пребывания в огне4.
прежде всего высотой, а впоследствии оказался
практически распахан. Объект был зафиксирован, ***
во-первых, по значительной насыщенности черно- Вероятно, в пределах подворья существовали
зёмного слоя находками, во-вторых, – что более ещë какие-то наземные сооружения, может быть,
существенно – стратиграфически, в виде линз се- производственного характера. В пользу этого сви-
рого цвета в профилях раскопа, лежащих непосред- детельствуют сохранившиеся следы обмазки с от-
ственно на материковом суглинке (рис. 3,2). Южная печатками прутьев, глиняные куски от горна со
половина зольника основательно разрушена тран- следами бронзы, железные шлаки, предполагаю-
шеей газоконденсатопровода. Ориентировочный щие наличие соответствующего конструкции для
диаметр зольника – до 8 м. Максимальная толщина производства железа.
хорошо выделенного золистого слоя 0,5 м.
Под остатками насыпи зольника в северной ча- Вещевой комплекс
сти, на материковом суглинке, открыт лишь один Несмотря на относительно небольшую площадь
объект – круглая грунтовая яма (№ 7) с размерами подворья и, соответственно, исследованную часть
по верху 1,00 (В-З)  0,98 (С-Ю) м, заглублëнная в территории памятника, в ходе раскопок получен
материк на 0,20-0,27 м. Дно еë ровное, слегка по- обильный и разнообразный археологический мате-
рытое грызунами. С северной, южной и восточной риал, являющийся, на мой взгляд, представитель-
сторон – небольшие подбои. Диаметр ямы по дну – ным источником для истории изучения селища в
1,10 м (рис. 5,9). урочище Лисовый Кут.
В чернозëмном заполнении находок немного: 39 Как и на большинстве поселенческих памятни-
фрагментов лепной посуды (26 простых стенок, 4 ков, основной категорией находок является кера-
венчика и 2 донца горшков, 2 венчика мисок, фраг- мика, подавляющая часть которой – посуда.
мент чернолощёной стенки миски), 8 стенок крас- Она представлена 6752 в той или иной степени со-
ноглиняных амфор, а также – точильный камень и хранившимися фрагментами (целые формы посуды
55 костей животных, в том числе фрагменты черепа отсутствуют): из них 5543 ед. принадлежат лепным
лошади, нижняя челюсть овцы, кости крупного ро- сосудам скифского времени, 1209 – импортным гон-
гатого скота. чарным, что в процентном отношении составляет
Видимо, из-за частичного разрушения южной ча- примерно 82% и 18%. Эти данные свидетельству-
сти зольника основное количество находок встре- ет о довольно значительном поступлении товаров в
чено в его северной половине. Находки, в первую тарных амфорах на селище Лисовый Кут.
очередь обломки посуды и кости животных, встре- Лепная посуда представлена, в основном, сосу-
чались по всему золистому слою, и лишь в цен- дами с грубой поверхностью, число экземпляров
тральной части зольника, особенно с глубины 0,10- с подлощëной или лощёной поверхностью крайне
0,15 м, наблюдалась их концентрация: большое невелико, в основном, это столовая посуда. Набор
количество костей животных и скопление кусков посуды достаточно ограниченный.
обожжённой обмазки – печины (некоторые из них Как и на большинстве поселений скифской эпохи,
имеют следы побелки). Почти в центре подзоль- доминирующим видом являются горшки, отличаю-
ничного пространства преобладали кости живот- щиеся между собой размерами, профилировкой,
ных, среди которых встречен целый конский череп, орнаментом. В пределах подворья обнаружено 748
челюсти свиньи, а также козы или овцы. Возможно, венчиков и донцев горшков и более 4 тыс. стенок.
их нахождение здесь не является случайным, а свя- Примерно в 10 раз меньше найдено фрагментов
зано с некоторыми культовыми действиями, осу- мисок (77 ед.), относящихся к категории столовой
ществлёнными до насыпки зольника. Вовсе нельзя посуды. По сути, единичны иные виды лепных со-
исключать, что здесь располагался наземный не- судов: корчаги (6 фр.), кувшины (5 фр.), сосуды с
сложный жертвенник. носиком-сливом (2 фр.), черпаки (2 фр.), баночный

4
Определение произведено палеоантропологом А.Д. Козак (Институт археологии НАН Украины, Киев, Украина)
(см. также Козак 2002, 83-84).
Селище в урочище Лисовый Кут на большом укреплении Бельского городища 159

Рис. 7. Селище Лисовый Кут. Фрагменты лепных горшков.

сосуд типа кастрюли с боковыми ручками-упорами ющимся туловом; коротким венчиком, отогнутым
(1 фр.), крупный лощëный сосуд с профилирован- под тупым углом по отношению к резко расширяю-
ной ручкой (1 фр.). щемуся тулову (рис. 6,2.3.6.8; 7,1-3.5.6.8-10), имели
Горшки, судя по профилировке венчика и тулова, примерно одинаковое, но меньшее распростране-
могут быть отнесены, по меньшей мере, к четырëм ние, чем сосуды I типа. Ещë более редки горшки IV
основным типам. Наибольшее количество, несо- типа, отличающиеся почти прямым, утолщённым
мненно, составляли сосуды I типа – тюльпановид- по краю венчиком, переходящим в резко расши-
ного профиля с плавно отогнутым закруглëнным ряющееся округлое тулово (рис. 7,7).
венчиком, почти одинаковым по ширине со стенкой Горшки всех упомянутых типов имели плоское
(рис. 6,1.4.5.7.9-10). Горшки II и III типов, с корот- дно, иногда без закраины (рис. 8,4), но обычно
ким, плавно отогнутым венчиком и резко расширя- оно хорошо выделено (рис. 8,2). На двух донцах
160 Сергей Скорый

горшков зафиксированы отпечатки ткани крупного намента с типами горшков. Так, орнамент в виде на-
прямого плетения, на 18 донцах – отпечатки зерно- лепного валика присущ только горшкам I и II типов,
вок различных злаковых, ещë на одном – косточки орнамент в виде защипов с различными вариациями
дикой сливы. По-видимому, изготовленные сосуды встречен более широко – на горшках I-III типов, а
ещë до обжига зачастую размещались на ткани или украшения шейки сосуда вдавлениями различной
подсыпке из злаковых. формы зафиксировано только на горшках III типа.
Судя по сохранившимся фрагментам венчиков, Все миски, судя по сохранившимся частям, име-
донцев, стенок, горшки варьировали от небольших ли слегка уплощëнное полушаровидное или кони-
(рис. 8,4) до очень крупных. Поверхность сосудов – ческое тулово, обычно плоское дно (рис. 8,3), реже
серого или тëмно-серого цвета, лишь в отдельных – снабженное поддоном (рис. 8,1). Сосуды c иным
случаях подлощена. Часть горшков в нижней часть дном единичны. Край мисок отогнут под тупым
имеет следы закопчëнности, свидетельствующие углом. Поверхность сосудов в той или иной сте-
об использовании их для приготовления пищи. Че- пени подлощена, обычно серого или тëмно-серого
репок таких сосудов, как правило, пористый, с раз- цвета, реже – чëрная, розовая, серо-оранжевая. Че-
личными включениями, усиливающими их жаро- репок мисок в изломе очень плотный. Практически
стойкость. На ряде же горшков, особенно крупных, все миски без орнамента. Лишь в одном случае со-
нет следов закопчëнности, поверхность их нередко суд был украшен у края «жемчужинами».
подлощена. Думается, что такие сосуды использо- Учитывая различия в оформлении края мисок, они
вали в качестве тары для хранения жидких и сыпу- могут быть разделены на несколько типов: I тип – с
чих материалов. Это тем более вероятно, поскольку горизонтально обрезанным краем, ширина которого
корчаги, судя по числу найденных фрагментов, рас- одинакова по всей длине (рис. 8, 5.10.13.15), сужаю-
пространения не получили. щимся (рис. 8, 16) или расширяющимся в конце (рис.
Большинство горшков у венчика или по его краю 8,17); II тип – с округло-утолщëнным краем, оттяну-
украшено орнаментом. Неорнаментированные со- тым внутрь сосуда (рис. 8,7-8.11); III тип – с краем
суды (рис. 7,8) единичны. Виды орнамента таковы: клювовидной формы (рис. 8,9.18); IV – с горизон-
1) налепной, расчленëнный пальцевыми вдавле- тально обрезанным, расширяющимся в обе стороны
ниями валик, который сочетается с расположен- краем (рис. 8,20-21). Все типы мисок, за исключе-
ными выше (рис. 6,4-5) или ниже него (рис. 6,1-2) нием IV типа, встречаются примерно в одинаковой
проколами или наколами изнутри, образующими с степени. Сосуды IV типа весьма немногочисленны.
внешней стороны так называемые жемчужины; 2) Следует упомянуть также нижнюю часть так на-
защипы по краю венчика (рис. 6,3.7; 7,7), иногда зываемой миски-вазы, относящейся к числу редко
имитирующие налепной валик (рис. 6,6); 3) защипы встречаемых на данном селище сосудов (рис. 8,19),
по краю, сочетающиеся с расположенными ниже а также миниатюрную миску-плошку (рис. 8,14).
проколами (рис. 6,8; 7,1) или наколами, которым Как уже отмечалось ранее, иные виды лепной
соответствуют с внешней стороны «жемчужины» посуды немногочисленны. Корчаги, судя по венчи-
(рис. 6,9); 4) защипы по краю венчика, имитирую- кам, имели невысокое горло с плавно отогнутым
щие валик, ниже – проколы, по шейке – круглые наружу краем (рис. 9,3). Тулово некоторых из них
вдавления (рис. 6,10); 5) пальцевые вдавления по украшали сосцевидные налепы (рис. 9,4). Поверх-
краю венчика, ниже – проколы (рис. 7,2.4); 6) косая ность сосудов лощёная, серого цвета. Кувшины от-
насечка по краю, сочетающаяся с расположенны- личались прямым цилиндрическим горлом, пере-
ми ниже проколами (рис. 7,5-6) или насечкой (рис. ходящим в тулово почти под прямым углом. Край
7,9); 7) разнообразные наколы с внешней стороны венчика горизонтально обрезан. Ручки в сечении
шейки сосуда (рис. 7,3.10). круглые (рис. 9,6-8) или уплощëнно овальные
О степени распространения различных видов ор- (рис. 9,9). Описать лепные сосуды иных видов в
намента можно сказать следующее. Подавляющее силу их фрагментарности трудно.
большинство сосудов украшено орнаментами №№ Из 1209 фрагментов гончарной посуды – 1199
2-4 (защипы по краю и их вариации). Остальные принадлежит амфорам (30 венчиков, 53 ручки, 5
виды орнаментов какого-либо распространения не ножек, 1111 стенок) и лишь 10 фрагментов отно-
получили. Крайне невелик процент горшков, укра- сятся к иным видам посуды – кувшинам и столовой
шенных налепным валиком с различными вариация- посуде. Иными словами, более 99% импортных со-
ми: на всей площади подворья найден всего 41 фр. судов – винные амфоры.
Похоже, что можно говорить об определëнной зако- Особенности профильных частей амфор (прежде
номерности в сочетаемости тех или иных видов ор- всего, венчиков и ножек) позволяют говорить, по
Селище в урочище Лисовый Кут на большом укреплении Бельского городища 161

Рис. 8. Селище Лисовый Кут. Фрагменты лепной посуды: 1-4 – горшки; 5-21 – миски.
162 Сергей Скорый

меньшей мере, о 6-7 центрах, в которых они были Пряслица различной формы, но наиболее
произведены. Большая часть их вполне определи- распространëнными являются экземпляры кони-
ма. В количественном отношении фрагменты со- ческой (рис. 14,7.9), усечëнно конической (рис.
судов распределяются так: Хиос (20 фр.), Фасос 14,12.15), биконической (рис. 14,5) и усечëнно би-
(3 фр.) и Протофасос (3 ед.), Самос (1 фр.) и круг конической формы. Изделия иного вида, например,
Самоса (2 фр.), круг Лесбоса (2 фр.), Милет(?) (1 колëсовидные (рис. 14,13), редки. Поверхность всех
фр.), неизвестный центр (1 фр.). Большинство ам- пряслиц подлощена, серого, тëмно-серого, реже –
форных ручек в сечении овальной формы (рис. 12), оранжевого цвета. На трёх экземплярах зафикси-
что свойственно большинству из описанных типов рован орнамент, нанесённый каким-то остриëм по
и, прежде всего – хиосским пухлогорлым сосудам. сырой глине. В двух случаях он расположен на ши-
Таким образом, наибольшее количество импор- роком основании и имеет вид креста (рис. 14,7.15),
тируемого вина поступало в хиосских амфорах. в центре которого отверстие для веретена. Одно из
Практически все из них относятся к категории пряслиц украшено сбоку знаком в виде небрежно
пухлогорлых светлоглиняных сосудов (рис. 10,1- нанесенной литеры «Х».
2.6.10-11; 11,1-6.8-11.14.16-18.21) различных вари- От льячки (ложки для разлива расплавленного
антов и датируются в рамках последней четверти металла) сохранился лишь носик-слив, шириной
VI – первой трети или первой половины V вв. до 3,5 см (рис. 14,14). Поверхность льячки чëрного
н.э. (Рубан 1983, 102-103, рис. 3,1-3; Марченко, цвета, хорошо подлощена.
Доманский 1991, 58, рис. 1,2.3; 59; Монахов 1999, Среди фрагментов глиняной жаровни особый
65.74.83.86.110-111.143, табл. 11,427; 16,12; 21,3; интерес представляет бортик с сохранившейся ча-
22,3; 34,4; 48,4; Монахов 2003, 17.235, табл. 5,5-6). стью дна (рис. 14,16). По отношению ко дну бор-
Фасосские (рис. 10,8; 11,19-20) и протофасосские тик отогнут почти под прямым углом. В сечении он
(рис. 10,4; 11,15.22) сосуды относятся к последней усечëнно-конической формы. Высота бортика 9,5
четверти VI – первой половине V вв. до н.э. (Мона- см, ширина 2-7,5 см, толщина дна жаровни 2,2-2,3
хов 1999, 55.65, табл. 8,1; 11,427) и первой четвер- см. Судя по сохранившемуся фрагменту, высота жа-
ти – первой половине V вв. до н.э. (Монахов 1999, ровни была примерно 12 см. К сожалению, общие
83.86.110-111.143, табл. 21,3; 22,3; 34,4; 48,4). Дата размеры еë не ясны, но, по-видимому, она была до-
самосского сосуда (рис. 10,12) и амфор круга Само- статочно большой. Аналогичные толстостенные
са (рис. 10,9; 11,7) также может быть определена жаровни известны на поселениях скифской эпохи
в рамках первой половины V в. до н.э. (Марченко, Лесостепи, особенно – на Левобережье Днепра
Доманский 1983, 57, табл. 1,9; Монахов 1999, 100, (Шрамко 1998, 61, рис. 38,1-2). Есть мнение, что
табл. 29,1). Амфора круга Лесбоса (рис. 10,5) также они использовались для сушки зерна – в этом слу-
находит аналогии в кругу сосудов первой полови- чае их прикрепляли к своду печи (Шрамко 1998,
ны V в. до н.э. (Монахов 1999, 72.79.84.119.121.143, 117). Однако не исключено, что подобные жаровни
табл. 14,2; 18,8; 19,2; 37,4; 38,1; 48,1) Предполо- могли служить и в качестве переносных обогрева-
жительно милетский сосуд (рис. 10,7) может быть телей и использоваться для освещения помещений.
датирован первой половиной – серединой V в. до Во всяком случае, в одной из полуземлянок Мотро-
н.э. (Монахов 2003, 34-35.250, табл. 20,4). Венчик нинского городища была найдена стоящая в углу,
амфоры неизвестного центра (рис. 10,3) напомина- на возвышении, плохо сохранившаяся глиняная
ет венчики сосудов, найденных на Афинской Агоре жаровня, служившая, очевидно, именно для таких
(колодец Q 12: 3), дата которых определяется (по целей (Бессонова, Скорый 2001, 38).
С.Е. Монахову) 20-ми гг. V. до н.э. (Монахов 1999, Редкой находкой на поселениях скифской эпохи
63.66, табл. 12,423-424). является керамическая шаровидная бусина, до-
Из трëх обломков чернолаковых сосудов откры- вольно крупных размеров (рис. 14,11). Фрагмент
того типа (рис. 13,4-6), два, скорее всего, являлись массивного дисковидного предмета (сохранивши-
блюдцами (рис. 13,4-5). О внешнем виде тонко- еся размеры 673,5 см) с хорошо заглаженной
стенных сероглиняных кувшинов, от которых со- внешней поверхностью, по-видимому, принадле-
хранилось несколько донцев (рис. 13,3.8), ручек жит крышке какого-то крупного сосуда (рис. 9,12).
(рис. 13,1) и стенок (рис. 13,7), судить сложно. Интересен кусок слегка обожжëнной глины окру-
Остальные керамические изделия, найденные в глой формы. На нижней части, с внешней стороны,
пределах исследованного подворья, немногочислен- находятся отпечатки пальцев (гончара-?). Хорошо
ны – это пряслица (15 целых, 5 фр.), а также обломки видно, что глину разрывали на куски, а потом сое-
жаровни, фрагментированная льячка, бусина и пр. диняли. Возможно, это делалось для еë уплотнения.
Селище в урочище Лисовый Кут на большом укреплении Бельского городища 163

Рис. 9. Селище Лисовый Кут. Фрагменты лепной посуды редких форм.


164 Сергей Скорый

Куски пластичной глины, являвшиеся заготовками Все ножи – очень небольших размеров. Один из эк-
для работы гончара, известны по находкам на Бель- земпляров (рис. 15,8), судя по данным металлогра-
ском городище (Шрамко 1987, 103). Аналогичный фии, был изготовлен из малоуглеродистой стали.
кусок глины был найден и на поселении скифско- Что же касается заготовки для ножа (рис. 15,9) и
го времени Мачухи-1 также в бассейне р. Ворскла экземпляра, от которого сохранилось острие лезвия
(Мурзин и др. 2002, 19). (рис. 15,10), то материалом для первой послужило
Представительной группой находок являются раз- кричное железо невысокого качества, для второго,
нообразные металлические изделия – 32 предмета напротив, высококачественная сталь. Думается, та-
(17 – железных, 15 – бронзовых) которые по назначе- кие различия в материале ножей (в принципе, до-
нию подразделяются на несколько групп: орудия тру- вольно универсальных орудий труда) диктовались
да (10 целых и частично фрагментированных ножей, их конкретным предназначением.
4 шила, серп, пробойник5), предметы вооружения Шилья различаются по размерам и исполнению.
(10 бронзовых наконечников стрел), украшения (же- Два из них небольшой длины, однотипные, концы с
лезная булавка и фрагмент бронзового браслета), де- обеих сторон заострены, в сечении шилья прямоу-
таль конской упряжи (бронзовая бляшка), несколько гольные (рис. 15,11.13). Одно из шильев (рис. 15,13)
бронзовых плоских пластинок неясного назначения. изготовлено из железной заготовки высокого каче-
Почти половина железных предметов (орудия труда) ства. Какой из заострëнных концов служил местом
была изучена с помощью металлографических ана- насадки рукоятки, судить сложно. Бóльшего внима-
лизов, давших интересные результаты (Мурзин и др. ния заслуживают два других экземпляра. Один из
2002, 256; Недопако 2005, 88-89). них имеет хорошо выраженный суженный черенок,
Хорошо сохранившийся серп (длина более 15 см, прямоугольный в сечении, с сохранившимися сле-
максимальная ширина более 1,5 см) (рис. 15,1), с дами дерева от рукоятки и квадратную в сечении
отогнутым под прямым углом зауженным черенком рабочую часть с обломанным концом (рис. 15,16).
для насаживания деревянной ручки, относится к Другое шило имеет стилетовидную форму, с расши-
типу столбиковых серпов (Шрамко 1983, 31). Он рением и выступами в верхней части у черенка, на
изготовлен из стальной заготовки среднего каче- который насаживалась рукоятка. В сечении рабочая
ства. Рабочая часть тщательно прокована и заточе- часть имеет вид вытянутого прямоугольника. Шило
на. Подобные серпы хорошо известны в материалах изготовлено из железной заготовки высокого каче-
скифской эпохи в Лесостепи, в том числе – в кругу ства. Эти два шила отличаются большими размера-
находок на Бельском городище (Шрамко 1987, 87, ми: сохранившиеся части имеют длину 9-11 см.
рис. 35,1-4). Пробойник небольших размеров со слегка об-
Большинство ножей, за исключением типологи- ломанным сужающимся остриём (сохранившая-
чески неопределимых обломка нижней части и за- ся длина более 5 см), квадратный в сечении (рис.
готовки (рис. 15,8-10), относятся к группе изделий 15,14) изготовлен из стали высокого качества (Не-
с горбатой спинкой, широко распространëнной в допако 2005, 88-89), что, конечно, было связано с
скифское время. Они различаются как по размерам, его функциональным назначением.
так и по устройству рукоятки. Исходя из отличий в Все наконечники стрел трëхлопастные, относя-
устройстве рукоятки, ножи, по классификации Б.А. щиеся к трем типам. Первый (I) тип – наконечни-
Шрамко (1983), принадлежат к трем типам: I тип – ки со слегка выступающей втулкой, башневидной
заклёпочные ножи, имеющие цельную, костяную, вытянутой головкой и проточенным до половины
негранëную рукоятку с пропилом (2 экз.) (рис. 15,6- лопасти ложком (4 экз.). У всех наконечников на
7). Особенно впечатляет нож, найденный в жилом острие головки – неудаленный литник (рис. 16,1-
помещении подворья. Он имеет общую длину 30,5 4). Подобные наконечники использовались на
см при длине лезвия 18 см (рис. 15,7); II тип – нож протяжении V в. до н.э. и хорошо известны среди
с цельнометаллической ручкой (рис. 15,2), изго- находок в районе Бельского городища, например,
товлен из среднеуглеродистой стали невысокого на Восточном укреплении (Шрамко 1987, 52, рис.
качества, сохранившаяся длина более 12 см; III тип 18,12), в погребениях указанного времени могиль-
– черенковые ножи (4 экз.) с одним упором внизу, у ников в урочищах Перещепино и Скоробор (Шрам-
двух из них обломаны концы лезвия (рис. 15,3-5.7). ко 1994, 121, рис. 4,4; он же 1994а, 113, рис. 7,4;

5
Найден в пахотном слое вблизи раскопа.
6
Металлографическое изучение находок произведено канд. техн. наук Д.П. Недопако (Институт археологии НАН
Украины, Киев, Украина).
Селище в урочище Лисовый Кут на большом укреплении Бельского городища 165

Рис. 10. Селище Лисовый Кут. Венчики античных амфор.


166 Сергей Скорый

Мурзін и др. 1995а, 70, рис. 9,6-8). Второй (II) тип Предметы из обработанной кости в кругу нахо-
– наконечники с выступающей втулкой, треуголь- док составляют в целом небольшую группу – 9 экз.
ной головкой и ложком, проточенным до половины (из них 4 являются заготовками). Среди изделий –
лопасти (рис. 16,6.8). К третьему (III) типу – нако- 2 ножа для мездрения шкур, с заполированной по-
нечники со скрытой или слегка выступающей втул- верхностью и следами использования на нижней
кой, треугольной головкой, имеющей подрезанные рабочей поверхности. Изготовлены они из рëбер
под острым углом лопасти, и ложком, проточенным крупных копытных животных (рис. 16,18-19). Три
практически на всю длину головки – принадлежат астрагала имеют срезанную спинку и хорошо за-
3 экземпляра (рис. 16,7.9). полированную поверхность (рис. 16,21-22). Веро-
Наконечники второго и третьего типа также не ятно, они применялись для разглаживания кожи.
дают узкой даты и фиксируются в комплексах на Аналогичные инструменты, использовавшиеся в
протяжении всего V в. до н.э. Аналогичные наход- кожевенном деле, широко известны на поселениях
ки уже не раз встречались на Бельском городище, скифской эпохи в украинской Лесостепи (Шрам-
например, на его Восточном укреплении (Шрамко ко 1984, 144-146, рис. 1,1.4-5.26), в том числе и на
1987, 76.119, рис. 28,22; 56,35.42), в урочище Цари- Бельском городище (Шрамко 1987, 47, рис. 15,3.5).
на в пределах Большого укрепления (Мурзин и др. Три заготовки являются частично обработанными
1998, рис. 19,4), в курганах могильника в урочище рогами козы и овцы, со следами пиления и поли-
Скоробор (Шрамко 1994а, 110, рис. 6,18). ровки (рис. 16,15-17). Скорее всего, из них плани-
Железная булавка (рис. 15,15), по классификации ровалось изготовить рукоятки каких-либо метал-
В.Г. Петренко, принадлежит к булавкам 2-го вариан- лических инструментов, может быть, шильев. Сре-
та 21-го типа: булавки, имеющие головку, свëрнутую занное основание рога лося (рис. 16,20), возможно,
обычно на один поворот петли (Петренко 1978, 18.100, являлось заготовкой для округлой бляхи.
табл. 12, 8-28). Аналогичные булавки хорошо извест- Орудия труда из камня и камни, имеющие те
ны среди находок на Бельском городище (Шрамко или иные следы обработки, составляют доволь-
1975, 96, рис. 1,3-6; он же 1987, 44.46.54, рис. 12,11; но представительную группу – 43 находки. Осо-
14,6; 20,1). В целом же, такие булавки были характер- бый интерес представляет типично земледельче-
ны для лесостепных древностей на протяжении всей ское орудие труда – зернотëрка (точнее, еë нижняя
скифской эпохи (Петренко 1978, 18). часть), изготовленная из серого гранита, по форме
От бронзового браслета сохранился лишь не- приближающаяся к овалу, со следами явной сра-
большой фрагмент, округлый в сечении, длиной ботанности на поверхности (рис. 17,2). Большая
1,9 см и диаметром 0,5 см (рис. 16,11). Подобные часть находок представлена разнообразными, чаще
проволочные бронзовые браслеты имели широкое всего, округлой формы тëрочниками, изготовлен-
распространение в скифское время. ными из серого песчаника, с хорошо выраженной
К категории немногочисленных украшений (на- уплощëнной рабочей поверхностью (рис. 17,3-4.7).
помним, что к ним относится и керамическая бу- По-видимому, это были достаточно полифункцио-
сина) принадлежит и стеклянная светло-зелëная, нальные орудия труда, которые могли применяться
пирамидальной формы подвеска (рис. 16,14). и в качестве верхних камней зернотëрок. Выделя-
Достаточно интересной находкой, редко встре- ется небольшая группа абразивов или точильных
чаемой на поселениях, является небольшая брон- брусков, изготовленных из серого мелкозернистого
зовая бляшка в виде головы хищной птицы (орла?). песчаника и различающихся по форме (рис. 17,1.5-
На оборотной стороне – полукруглая петля для 6). Наконец, в коллекции изделий из камня присут-
крепления на ременной основе (рис. 16,10). Изде- ствует несколько гранитных сфероидов, некоторые
лие великолепно сохранилось, светло-серого цвета, со следами обожжëнности на поверхности (рис.
покрыто благородной патиной. Подобные бляшки, 17,8-10). Они могли использоваться как в быту, так
использовавшиеся, в частности, в качестве украше- и в культовой практике.
ний конской узды, хорошо известны в памятниках
V в. до н.э. (Петренко 1967, 39). Например, они Палеоботанические определения
обнаружены в таких погребальных комплексах на- Состав отпечатков культурных растений на леп-
чала V в. до н.э., как курган № 401 у с. Журовка, ной керамике с поселения Лисовый Кут, по дан-
курганах вблизи Пастырского городища (Петренко ным определения палеоботаника Г.А. Пашкевич
1967, 169, табл. 31,18.21-22), а также в кургане № 3 (2005, 90-92), представлен в таблице 1.
первой половины V. до н.э. в Стеблёвском могиль- Табл. 1. Отпечатки культурных растений на леп-
нике (Скорый 1997, 126, рис. 22,8-9). ной керамике с поселения Лисовый Кут.
Селище в урочище Лисовый Кут на большом укреплении Бельского городища 167

№ п/п Имя латинское Имя русское Количество Примечание


1 Panicum miliaceum Просо посевное 20
2 зерновки,
2 Triticum dicoccon Пшеница двузернянка 4
2 колоска
3 Hordeum vulgare Ячмень плëнчатый 2
4 Triticum aestivum s.l. Пшеница голозëрная 1

Палеозоологические определения
Исследование подворья позволило получить обширную палеозоологическую коллекцию – 5835 костей
животных, составляющую почти половину всех находок, выявленных входе раскопок (остальные находки
– 6859 ед.). К сожалению, к моменту археозоологического изучения материала (2006 г.), по независящим
от меня причинам, сохранить полностью кости животных не удалось: в наличии оказалось лишь 2147 ед.,
т.е. более чем в 2 раза меньше по сравнению с реально обнаруженным числом. Тем не менее, мне представ-
ляется, что произведëнные археозоологом В.Л. Бондаренко определения, в общем, отражают тенденцию
степени присутствия тех или иных домашних животных в хозяйстве поселения, а также диких животных,
являвшихся объектами охоты7.
Табл. 2. Костные остатки домашних животных из раскопа I (вся площадь раскопа).
Общее Juv. Молодых Взрослых Старых
Вид Кол-во кол-во особей особей особей особей
животных костей особей (0-6 мес.) (0,5-2 лет) (2-7 лет) (7-12 лет)
Корова 660 24 2 5 12 5
Лошадь 485 13 - 3 4 6
Коза 140 11 5 5 1 -
Свинья 171 7 4 3 - -
Овца 69 3 1 2 - -
Комолый
бык 46 1 - - - 1
Всего 1571 59 12 18 17 12
Табл. 3. Костные остатки диких животных из раскопа I (вся площадь раскопа).
Вид Кол-во Общее Juv. Молод. Взросл. Старых
животных костей кол-во особей особей особей особей
особей (0-6 мес.) (0,5-2 лет) (2-7 лет) (7-12 лет)
Кабан 78 3 - - 3 -
Сайгак 26 2 - 2 - -
Медведь 2 2 - - - 2
Всего 106 7 - - - -
Табл. 4. Костные остатки домашних и диких животных из зольника на раскопе I.
Общее Juv. Молодых Взрослых Старых
Вид Кол-во кол-во особей особей особей особей
животных костей особей (0-6 мес.) (0,5-2 лет) (2-7 лет) (7-12 лет)
Корова 165 5 - - 3 2
Лошадь 152 5 - - 2 3
Свинья 30 4 1 2 1 -
Комолый
бык 64 3 - - 1 2

Коза -
17 1 1 - -
Овца 12 1 - 1 - -
Кабан (дик.) 40 2 - 1 1 -
Всего 480 21 1 5 8 7
7
Выражаю искреннюю благодарность В.Л. Бондаренко (Археологический музей Харьковского национального
университета им. В.Н. Каразина, Харьков, Украина) за предоставленные данные.
168 Сергей Скорый

Рис. 11. Селище Лисовый Кут. Венчики (1-19) и ножки (20-23) античных амфор.
Селище в урочище Лисовый Кут на большом укреплении Бельского городища 169

Вопросы хронологии Вместе с тем, спектр хозяйственных занятий


Стратиграфические наблюдения в районе изучае- обитателей этого небольшого домохозяйства был
мого подворья свидетельствуют об однослойности весьма широк. Как и для большинства оседлого
памятника, а небольшая мощность культурного населения Лесостепи, основными отраслями хо-
слоя a priori указывает на относительно небольшой зяйства являлись земледелие и животноводство.
период его существования. При этом, учитывая огромное количество костей
Тем не менее, предметы, дата которых хорошо животных (5835 ед.)8, нельзя исключать, что обе
определяется (античные амфоры, бронзовые нако- эти отрасли являлись одинаково развитыми, или,
нечники стрел, бляшка от конской упряжи), огра- более того – животноводство было приоритетным
ничивают время памятника сравнительно широким хозяйственным занятием.
хронологическим диапазоном: последней четвер- О занятиях земледелием свидетельствуют раз-
тью VI – V вв. до н.э., что охватывает промежуток нообразные факты: характерные объекты – хозяй-
более чем в 100 лет. Однако если учесть, что даты ственные ямы с узкой горловиной, грушевидной
почти всех амфор укладываются в рамки конца или колоколовидной формы, в которых обычно
VI – первой половины V вв. до н.э., а бронзовые на- хранили необмолоченное зерно (напомню, что на
конечники стрел описанных типов характерны ис- территории подворья их найдено 6 – судя по разме-
ключительно для V в. до н.э. (точнее их датировать рам, в них могло храниться несколько тонн зерна);
сложно), общие хронологические рамки, в которых земледельческие орудия труда для сбора (железный
бытовало подворье, вполне можно сузить до первой серп) и переработки (каменная зернотëрка, тёроч-
половины V в. до н.э. В пользу этого свидетельству- ники) зерна; и, наконец, отпечатки самих злаковых,
ет и бляшка в виде головки хищной птицы, находя- сохранившиеся на донцах лепных сосудов (табл.
щая, как уже отмечалось, хорошие аналогии в древ- 1). Судя по ним, жители выращивали просо по-
ностях начала или первой половины V в. до н.э. севное, пшеницу плёнчатую (полбу-двузернянку) и
Не противоречит предлагаемой дате и облик голозёрную (мягкую), ячмень плёнчатый. Наиболь-
наиболее массового материала – лепной посуды, шее количество отпечатков принадлежит просу,
и, в частности, самой многочисленной еë груп- что, возможно, реально отражает превалирующую
пы – горшков. Небольшая часть из них украшена роль этой агрокультуры в земледелии. В целом,
под венчиком налепным валиком, расчленëнным полученная картина по зерновым культурам впол-
пальцевыми вдавлениями (что является признаком не соответствует той, что известна для Бельского
сосудов, как правило, VII-VI вв. до н.э.), но пода- городища, в первую очередь, по материалам его
вляющее большинство – пальцевыми защипами Восточного укрепления (Шрамко 1987, 86). Нужно
или насечками по краю – орнаментом, получившим подчеркнуть также, что просо, пшеница двузернян-
широкое распространение с V в. до н.э. ка и ячмень плёнчатый – это подтверждено много-
Разумеется, в данном случае речь идëт о времени летними исследованиями и наблюдениями – явля-
функционирования конкретного подворья. Что же лись основными культурными растениями племëн,
касается даты селища в целом, она может быть опре- обитавших на территории лесостепной Украины в
делена только в ходе последующих исследований. VII-III вв. до н.э. (Пашкевич 2001, 134-137).
Земледелие, несомненно, было пашенным, с ис-
Социальная структура и хозяйственные заня- пользованием деревянного рала и, вероятно, быков
тия обитателей подворья в качестве тягловой силы (кости последних обна-
Как уже отмечалось ранее, исследованное под- ружены на поселении) (табл. 2; 4). Как известно,
ворье являлось, по-видимому, одной из вероятных на Восточном укреплении Бельского городища, в
единиц застройки поселения. Размеры жилого по- одной из ям VI-V вв. до н.э., в своë время были най-
мещения, число хозяйственных сооружений (даже дены культовые глиняные фигурки – модель кри-
если предположить, что часть объектов была на- вогрядильного рала в комплексе с другими скуль-
земными и разрушена) свидетельствуют в пользу птурками – ярма, дышла, упряжных животных (во-
того, что подворье являлось местом обитания не- лов) (Шрамко 1984а, 251-255), что подтверждает
большого коллектива, скорее всего, малой семьи. сказанное о характере земледелия.

8
Любопытно, что при исследовании синхронной усадьбы Мотронинского городища (Днепровское Лесостепное
Правобережье, бассейн р. Тясмин), обладавшей значительно большей площадью, на которой проживало несколько
семей, найдено существенно меньшее количество костей домашних животных – около 4000 ед. (Скорый 2003, 289).
170 Сергей Скорый

В кругу разводимых домашних животных, судя комолого быка (табл. 2; 4). Возможно, это связано
по материалам со всего раскопа и зольника, первен- с особенностью некоторых ритуальных действий,
ство отдавалось крупному рогатому скоту (прежде осуществляемых в районе зольника.
всего, корова, в значительно меньшей степени – бык В целом, ситуация по составу стада на селище в
комолый), на втором месте – лошадь, роль которой урочище Лисовый Кут близка, известной по мате-
в хозяйстве и жизни населения была велика. Важ- риалам Бельского городища, прежде всего, его Вос-
ное место в стаде домашних животных занимали точного укрепления, но есть и некоторые отличия.
коза и свинья, в то время как овца распространения Так, в довольно представительной остеологической
не получила. При сравнении костей животных все- коллекции с Лисового Кута незначительное число
го раскопа и зольника видно, что в зольнике почти составляют кости овцы, хорошо представленные в
полностью отсутствуют кости козы, хорошо пред- целом на Бельске (Шрамко 1973, 109; он же 1987,
ставленные на площади раскопа, но больше костей 89). Не обнаружены пока и кости собак. Между тем,

Рис. 12. Селище Лисовый Кут. Ручки античных амфор.


Селище в урочище Лисовый Кут на большом укреплении Бельского городища 171

находки последних весьма обычны на Бельском го- сыродутном горне. Такая руда, шлаки (с содержа-
родище, более того, они составляют довольно высо- нием невосстановленного железа до 60%), а также
кий процент в остеологическом материале (Шрамко обломки стенок сыродутных горнов найдены на
1987, 90; Бондаренко 2006; она же 2006а). Вероят- Западном и Восточной городищах (Шрамко 1987,
но, будущие исследования на селище Лисовый Кут 115). В последние годы на Бельском городище об-
внесут некоторые дополнения в известную ныне наружены остатки таких горнов, позволяющие су-
остеологическую коллекцию, во всяком случае, ска- дить об их конструкции.
занное касается присутствия на поселении собак. Полученные железные губки преобразовыва-
Наиболее ценными животными для обитателей ли в кричное железо, пригодное для изготовления
подворья, по-видимому, являлись корова, лошадь, орудий труда и оружия. Судя по проведённым тех-
бык: их забой, в отличие от других животных, осу- нологическим исследованиям железных находок,
ществлялся либо во взрослом, либо в старом воз- найденных на подворье в Лисовом Куте, здесь ис-
расте (табл. 2; 4). пользовали для увеличения твëрдости железа такой
Животноводство, скорее всего, имело придомно- прием как цементация; применяя науглероживание
отгонный характер, как это обычно присуще железа, получали сталь различного качества, под-
осëдлому населению. вергая еë зачастую дополнительной термической
Занятия животноводством жители подворья соче- обработке – закаливанию без отпуска. Все пред-
тали с охотой, которая, впрочем, не играла какой- меты откованы методом горячей ковки. Особыми
либо существенной роли, как и в целом для обита- качеством металла отличался пробойник – он из-
телей всего Бельского городища (Шрамко 1987, 90), готовлен из качественной стали с последующей за-
а лишь в определённой степени разнообразила ра- калкой (Недопако 2005, 88-89).
цион их питания. Костей диких животных среди пи- Найденные куски медной руды убедительно сви-
щевых отходов, найденных на Лисовом Куте, крайне детельствуют, что на Лисовом Куте существовала
мало – менее 1% от общего количества. Объектами местная выплавка меди, являвшейся важнейшим
охоты являлись кабан, сайгак, медведь (табл. 3-4), а компонентом для производства бронзы. Впрочем,
также, судя по одной из костяных заготовок, лось. находки медной руды на Бельском городище встре-
Рацион питания обитатели подворья (и, несо- чались и ранее, как при раскопках В.А. Городцова
мненно, всего поселения) разнообразили также в 1906 г. на Западном укреплении и в урочище Ца-
путем собирательства в близлежащих лесах, что рина в пределах Большого укрепления Бельского
в частности подтверждается отпечатком дикой сли- городища (Городцов 1911, 122-123), так и позже –
вы на донышке одного из лепных сосудов. при исследованиях Б.А. Шрамко на Восточном
По-видимому, важное место в хозяйственных за- укреплении (Шрамко 1973, 101).
нятиях обитателей подворья занимали металлур- Было осуществлено аналитическое исследова-
гия и металлообработка железа, а также бронзо- ние (прежде всего – спектральный и химический
литейное производство. Напомню, что в заполне- анализы) небольшой серии (11 образцов) шлаков
нии углублëнного основания помещения № 3 най- медной руды из довольно представительной кол-
дено значительное количество бронзовых шлаков, лекции (десятки образцов) из урочища Лисовый
куски медной руды общим весом 8,400 кг, а вблизи Кут10. Данные шлаки являются, по сути, «браком»
помещения – куски железных шлаков9, общим ве- мастера, поскольку весь металл в ряде образцов не
сом 2,240 кг. Железная руда и печь для еë восста- вышел из руды и пошёл в отходы. В связи с этим,
новления и получения криц обнаружены не были, содержание чистого металла в шлаках достигает
но можно предположить, что в качестве сырья для 30%. Спектральный анализ шлаков показал брон-
железоделательного производства на селище Лисо- зовый состав с преобладанием меди и содержанием
вый Кут служил легковосстановимый бурый желез- более 1% цинка и железа. Помимо этих примесей,
няк в виде болотной, озëрной или луговой руд, а в шлаках высокое содержание (десятые доли про-
восстановительный процесс руды осуществлялся в цента) кобальта, никеля, мышьяка. Химический

9
Металлографическое исследование железных шлаков пока не проводилось.
10
Аналитическое исследование представительной коллекции руды и шлаков с поселения «Лисовый Кут» начато
недавно по моей просьбе под руководством канд. техн. наук В.И. Маничева (Институт геохимии и физики минералов
НАН Украины, Киев, Украина). Благодарю В.И. Маничева за представленную мне информацию.
172 Сергей Скорый

Рис. 13. Селище Лисовый Кут. Фрагменты чëрнолаковой античной посуды.


Селище в урочище Лисовый Кут на большом укреплении Бельского городища 173

Рис. 14. Селище Лисовый Кут. Техническая керамика (1-13, 15 – пряслица; 14 – фрагмент льячки; 16 – фрагмент
жаровни) и керамическая бусина (11).
174 Сергей Скорый

Рис. 15. Селище Лисовый Кут. Изделия из железа: 1 – серп; 2-10 – ножи; 11-13,16 – шилья; 14 – пробойник; 15 –
булавка.
Селище в урочище Лисовый Кут на большом укреплении Бельского городища 175

Рис. 16. Селище Лисовый Кут. Изделия из бронзы (1-9 – наконечники стрел; 10 – бляшка; 11 – фрагмент браслета; 12,13
– фрагменты плоских пластинок), стекла (14 – бусина-подвеска); рога (15-17,20) и кости (18-19,21-22).
176 Сергей Скорый

Рис. 17. Селище Лисовый Кут. Изделия из камня.


Селище в урочище Лисовый Кут на большом укреплении Бельского городища 177

состав включений в шлаке металлических обра- двух таких ножей обломано острие, один нож пере-
зований демонстрирует сходство со шлаками, а ломан в нижней части.
именно – преобладание меди с повышенным со- В круг домашних занятий жителей входили также
держанием тех же примесей, что зафиксированы в обработка кож животных и шорничество, что под-
шлаках. Это немаловажное обстоятельство может тверждается находками костяных ножей-скребков
свидетельствовать о родстве химического состава для мездрения и разнообразных железных шильев.
указанных шлаков с рудами Бахмутского рудного Непременное занятие женщин – прядение и тка-
поля Донецкого региона, иными словами позволяет чество, на что указывают разнообразные по фор-
поставить вопрос об одном из центров разработки ме грузики для веретëн – пряслица. По-видимому,
медной руды, доставляемой на Бельское городище. на месте произведены и обнаруженные изделия из
Примечательно, что в изученных образцах содер- камня, изготовление которых не требовало каких-
жание свинца и олова, в отличие от металла Вос- либо особых навыков. Можно предположить, что
точного укрепления Бельского городища (Шрамко спектр хозяйственных занятий населения был бо-
1973, 102) оказалось незначительным. лее широким, но следы их в силу тех или иных при-
В пределах подворья, несомненно, располага- чин не удалось зафиксировать.
лась бронзоплавильная печь, что подтверждается
фрагментами е» глиняных ошлакованных стенок с Заключение
капельками бронзы на их поверхности. Возможно,
она была подобна той, остатки которой были от- Одним из несомненных особенностей иссле-
дованного подворья, и, вероятно, всего селища в
крыты на Восточном укреплении Бельского горо-
урочище Лисовый Кут, является то обстоятельство,
дища (Шрамко 1973, 104, рис. 10). О бронзолитей-
что его обитатели в своей хозяйственной деятель-
ном производстве, которое имело здесь место (во
ности сочетали обычные отрасли сельского хозяй-
всяком случае, изготовлении наконечников стрел),
ства (земледелие, животноводство) и связанные с
свидетельствуют рассмотренные уже льячка для
ними те или иные домашние промыслы с метал-
разливки бронзы и полуфабрикаты – наконечники с
лургией и металлообработкой. Последние уже на
неудалëнными литниками. Следует упомянуть ещë
крупных центрах Бельского городища (судя, напри-
и о стержне от составной формы для отливки нако- мер, по исследованиям на Восточной укреплении)
нечников стрел, который был найден здесь ранее в и иных городищах Лесостепи скифского времени
ходе разведок (Мурзин идр. 1997, 11, рис. 11,8). выделились в самостоятельные ремёсла (Шрамко
У обитателей подворья были развиты разноо- 1987, 91). Возможно, эта несколько консервативная
бразные домашние промыслы. Вполне достоверно черта была присуща именно хозяйству обитателей
можно говорить о производстве лепной посуды, что небольших поселений (по сути, сёл), в отличие
подтверждается не только обширной керамической от крупных укреплëнных поселений «городского
коллекцией (в принципе, посуда могла использо- типа».
ваться и в меновой торговле), но и находкой заго- Представляется, что возникновение селища в
товки глины для гончарной работы. В окрестностях урочище Лисовый Кут в пределах Большого укре-
Бельского городища есть большие выходы пласти- пления Бельского городища в первой половине V
ческой гончарной глины, использовавшиеся вплоть в. до н.э. связано с переселением туда части оби-
до недавнего времени (Шрамко 1987, 103). тателей с Западного укрепления. В пользу этого
Обитатели подворья занимались и костерезным свидетельствуют как общий облик материальной
делом, что подтверждается рассмотренными выше культуры селища Лисовый Кут, весьма схожий с
заготовками из рогов домашних и диких животных. культурой Западного укрепления, так и территори-
Развитое животноводство поставляло сырье в виде альная близость от него.
костей животных в необходимом количестве. К Материалы, полученные при исследовании сели-
числу орудий труда, которыми обрабатывали кость, ща в урочище Лисовый Кут, несомненно, дополня-
несомненно, принадлежат ножи, прежде всего эк- ют наши представления о столь важной в историче-
земпляры с особо прочным лезвием, изготовлен- ском отношении поселенческой структуре, которой
ным из стали (рис. 15,2.8.10). К слову сказать, у являлось Бельское городище скифской эпохи.
178 Сергей Скорый

Библиография
Бессонова, Скорый 2001: С.С. Бессонова, С.А. Скорый, Мотронинское городище скифской эпохи (по материалам
раскопок 1988-1996 гг.) (Киев-Краков 2001).
Бондаренко 2006: В.Л. Бондаренко, Остеологические материалы из зольников № 1 и № 3 в урочище «Царина» Бель-
ского городища. В кн.: С.В. Махортых, Р.А. Ролле-Герц, С.А. Скорый, В.Ю. Герц, В.П. Белозор, Исследования совмест-
ной Украинско-Немецкой археологической экспедиции 2005 г. (Киев 2006), 92–98.
Бондаренко 2006а: В.Л. Бондаренко, Породні лінії собак раннього залізного віку у лісостепу Східної Європи (за
результатами розкопок Більського городища). В сб.: Е.В. Черненко (отв. ред.), Більське городище та його округа (до
100-річчя початку польових досліджень) (Київ 2006), 120–130.
Городцов 1911: В.А. Городцов, Дневник археологических исследований в Зеньковском уезде Полтавской губ. в 1906
г. Тр. XIV АС (Москва 1911), 93–161.
Козак 2002: А.Д. Козак, Некоторые итоги антропологического исследования материалов из раскопок 2001 года. В
кн.: В.Ю. Мурзин, Р. Ролле, В. Херц, С.А. Скорый, С.В. Махортых, В.П. Белозор, Исследования совместной Украинско-
Немецкой археологической экспедиции в 2001 г. (Киев 2002), 69–84.
Марченко, Доманский 1991: К.К. Марченко, Я.В. Доманский. Комплекс вещественных находок на античном поселе-
нии Куцуруб-1. АСГЭ 31, 1991, 57–76.
Махортых и др. 2006: С.В. Махортых, Р.А. Ролле-Герц, С.А. Скорый, В.Ю. Герц, В.П. Белозор, Исследования со-
вместной Украинско-Немецкой археологической экспедиции 2005 г. (Киев 2006).
Монахов 1999: С.Ю. Монахов, Греческие амфоры в Причерноморье (комплексы керамической тары VII-II веков до
н.э.) (Саратов 1999).
Монахов 2003: С.Ю. Монахов, Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ведущих центров-экспортëров
товаров в керамической таре. Каталог-определитель (Москва-Саратов 2003).
Мурзін и др. 1995: В.Ю. Мурзін, Р. Ролле, С.А. Скорий, Дослідження курганів на території Більського городища. В
сб.: А.Б. Супруненко (отв.ред.), Полтавський археологічний збірник 3, 1995, 79–96.
Мурзін и др. 1995а: В.Ю. Мурзін, Р. Ролле, С.А. Скорий, Дослідження Перещепинського курганного могильника.
Археологія 2, 1995, 63–72.
Мурзин и др. 1997: В.Ю. Мурзин, Р. Ролле, В. Херц, С.В. Махортых, Е.В. Черненко, Исследования совместной
Украинско-Немецкой археологической экспедиции в 1996 г. (Киев 1997).
Мурзин и др. 1998: В.Ю. Мурзин, Р. Ролле, В. Херц, С.В. Махортых, В.П. Белозор, Исследования совместной
Украинско-Немецкой археологической экспедиции в 1997 г. (Киев 1998).
Мурзин и др. 1999: В.Ю. Мурзин, Р. Ролле, В. Херц, С.В. Махортых, В.П. Белозор, Исследования совместной
Украинско-Немецкой археологической экспедиции в 1998 г. (Киев 1999).
Мурзін и др. 1999а: В. Мурзін, Р. Ролле, О. Супруненко, Більське городище (Київ-Гамбург-Полтава 1999).
Мурзин и др. 2000: В.Ю. Мурзин, Р. Ролле, В. Херц, С.А. Скорый, С.В. Махортых, В.П.Белозор, Исследования со-
вместной Украинско-Немецкой археологической экспедиции в 1999 г. (Киев 2000).
Мурзин и др. 2001: В.Ю. Мурзин, Р. Ролле, В. Херц, С.А.Скорый, С.В. Махортых, В.П. Белозор, Исследования со-
вместной Украинско-Немецкой археологической экспедиции в 2000 г. (Киев 2001).
Мурзин и др. 2002: В.Ю. Мурзин, Р. Ролле, В. Херц, С.А. Скорый, С.В. Махортых, В.П. Белозор, Исследования со-
вместной Украинско-Немецкой археологической экспедиции в 2001 г. (Киев 2002).
Наукова концепція…1996: Наукова концепція державного археологічного заповідника «Більське городище скіфського
часу» (Полтава 1996).
Недопако 2005: Д.П. Недопако, Технологічні дослідження залізних виробів з поселення в урочищі Лісовий Кут. В
кн.: Е.В. Черненко, Р.А. Ролле-Герц, С.А. Скорый, С.В. Махортых, В.Ю. Герц, В.П. Белозор, Исследования совместной
Украинско-Немецкой археологической экспедиции 2004 г. (Киев 2005), 88–89.
Пашкевич 2001: Г.А. Пашкевич, Палеоботанические исследования материалов Мотронинского городища. В кн.:
С.С. Бессонова, С.А. Скорый, Мотронинское городище скифской эпохи (по материалам раскопок 1988-1996 гг.) (Киев-
Краков 2001), 133–137.
Пашкевич 2005: Г.А. Пашкевич, Палеоботаническое исследование материалов из раскопок Бельского городища. В
кн.: Е.В. Черненко, Р.А. Ролле-Герц, С.А. Скорый, С.В. Махортых, В.Ю. Герц, В.П. Белозор, Исследования совместной
Украинско-Немецкой археологической экспедиции 2004 г.(Киев 2005), 90–96.
Петренко 1967: В.Г. Петренко, Правобережье Среднего Приднепровья в V-III вв. до н.э. САИ, вып. Д 1-4 (Москва
1967).
Петренко 1978: В.Г. Петренко, Украшения Скифии VII-III вв. до н.э. САИ, вып. Д 4-5 (Москва 1978).
Ролле и др. 2003: Р. Ролле, В. Герц, С.В. Махортых, В.П. Белозор, Исследования совместной Украинско-Немецкой
археологической экспедиции 2002 г. (Киев 2003).
Ролле и др. 2006: Р. Ролле, М. Орлюк, А. Романець, Б. Ульрих, Х. Цольнер, Археогеофізичні дослідження Більського
городища та його округи. В сб.: Е.В. Черненко (отв.ред.), Більське городище та його округа (до 100-річчя початку по-
льових досліджень) (Київ 2006), 19–32.
Селище в урочище Лисовый Кут на большом укреплении Бельского городища 179

Рубан 1982: В.В. Рубан, О хронологии раннеантичных поселений Бугского лимана (по материалам хиосских амфор).
В сб.: Д.Я. Телегин (отв.ред.), Материалы по хронологии археологических памятников Украины (Киев 1982), 96–113.
Скорый 1987: С.А. Скорый, Стеблёв: скифский могильник в Поросье (Киев 1987).
Скорый 2003: С.А. Скорый, Скифская усадьба в Причерноморской Лесостепи. Stratum plus 3 (2001-2002), 2003,
263–292.
Супруненко 1996: О.Б. Супруненко, Розкопки Більського курганного некрополю «Б». В сб.: А.Б. Супруненко (отв.
ред.), Більське городище в контексті вивчення пам’яток раннього залізного віку Європи (Полтава 1996), 88–120.
Черненко и др. 2004: Е.В. Черненко, Р.А. Ролле, С.А. Скорый, С.В. Махортых, В.Ю. Герц, В.П. Белозор, Исследова-
ния совместной Украинско-Немецкой археологической экспедиции 2003 г. (Киев 2004).
Черненко и др. 2005: Е.В. Черненко, Р.А. Ролле-Герц, С.А. Скорый, С.В. Махортых, В.Ю. Герц, В.П. Белозор, Иссле-
дования совместной Украинско-Немецкой археологической экспедиции в 2004 г. (Киев 2005).
Шрамко 1973: Б.А. Шрамко, Восточное укрепление Бельского городища. В сб.: А.И. Тереножкин (отв.ред.), Скиф-
ские древности (Киев 1973), 82–112.
Шрамко 1975: Б.А. Шрамко, Крепость скифской эпохи у с. Бельск – город Гелон. В сб.: А.И. Тереножкин (отв.ред.),
Скифский мир (Киев 1975), 94–132.
Шрамко 1983: Б.А. Шрамко, Археология раннего железного века Восточной Европы. Учебное пособие (Харьков
1983).
Шрамко 1984: Б.А. Шрамко, Обработка кожи в Скифии. В сб.: И.Ф. Ковалёва (отв.ред.), Проблемы археологии Под-
непровья (Днепропетровск 1984), 142–156.
Шрамко 1984а: Б.А. Шрамко, Модель бычьей упряжки скифского времени. В сб.: А.И. Мелюкова и др. (отв.ред.),
Древности Евразии в скифо-сарматское время (Москва 1984), 254–255.
Шрамко 1987: Б.А. Шрамко, Бельское городище скифской эпохи (город Гелон) (Киев 1987).
Шрамко 1994: Б.А. Шрамко, Розкопки курганів VII-IV ст. до н.е. поблизу Більська. Археологія 4, 1994, 117–133.
Шрамко 1994а: Б.А. Шрамко, Новые раскопки курганов в могильнике Скоробор. В сб.: Древности 1994 г. (Харьков
1994), 102–126.
Шрамко 1998: Б.А. Шрамко, Люботинское городище. В сб.: Ю.В. Буйнов (отв.ред.), Люботинское городище (Харь-
ков 1998), 9–131.

Сергей Скорый, доктор хабил. ист. наук, Институт археологии НАН Украины, кв. 112, пр. Героев Ста-
линграда 9-А, 04210 Киев, Украина; е-mail: skory@iananu.kiev.ua
НОВЫЕ НАХОДКИ КЛИНКОВОГО ОРУЖИЯ ЭПОХИ
ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ
В ДНЕСТРОВСКО-ПРУТСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ

Сергей КУРЧАТОВ, Кишинэу

Noi descoperiri de arme săbii-pumnale din epoca Marii migraюii a popoarelor оn interfluviul Nistru-Prut. Autorul articolului
include оn circuit єtiinюific o spadг-pumnal de fier cu tгieturi la baza lamei, aflatг оn expoziюia muzeului “Rezervaюia Naturalг
de Stat Codrii” din comuna Lozova, raionul Strгєeni. Reprezentоnd un tip de armг albг specificг alanilor din Caucazul de
Nord, aceste spade-pumnale reflectг deplasгrile alanilor din nord-vestul Mгrii Negre оn secolul al IV-lea e.n.

В настоящей работе в научный оборот вводится короткий меч-кинжал с вырезами, хранящийся в музее “Резервация
Натуралэ де Стат Кодрий” c. Лозова, район Стрэшень. Распространение таких мечей-кинжалов, являющихся
характерным для алан Северного Кавказа типом холодного оружия, отражает аланские передвижения в Северо-
Западном Причерноморье в IV в. н.э.

New finds of blade-weapons of the Epoch of Great Migration in Dniester-Prut basins. In the present work a short sword/
dagger with two notches, kept in the museum “State Natural Zone Codry” s. Lozova, dist. Strгєeni, is published. Being
characteristic for Alans Northern Caucasus type of a cold steel, it reflects Alan’s movement in mithin the North-West Black Sea
coast in IV century AD.

Key words: North Pontic, North Caucasus, Crimea, Dniestr-Prut region, Alans, blades weapons, sword-dagger with two
notches

Профессиональные виды оружия и полифунк- scurte) (Harhoiu 1991). В этой связи нам представ-
циональные орудия, связанные с различными про- ляется более уместным именовать подобную на-
мыслами, на территории, занимаемой племенами ходку мечом-кинжалом, тем более что разница в их
черняховской культуры, встречаются исключитель- параметрах незначительна. Место и условия наход-
но редко (Магомедов, Левада 1996). По каким-то ки публикуемого экземпляра неизвестны. Предпо-
причинам предметы вооружения, за редким ис- ложительно он происходит с одного из известных в
ключением, не использовались черняховцами в долине р. Буковэц, в окрестностях села, черняхов-
погребальной практике. Не часто встречаются они ских поселений.
и на поселениях. Вследствие этого, введение в на- Рассматриваемый экземпляр представляет собой
учный оборот каждого вновь найденного предмета, железный двулезвийный кованый меч-кинжал дли-
даже случайно обнаруженного при неизвестных ной 35,2 см. С обеих сторон линзовидного в сечении
обстоятельствах, представляется в долгосрочной лезвия длиной 28,8 см, у пяты, имеется по одному
перспективе информационно оправданным. Одной симметрично расположенному подтрапециевид-
из последних подобных находок является короткий ной формы вырезу, глубиной и шириной, соответ-
меч-кинжал с вырезами у пяты1, экспонирующийся ственно, 0,70,6-0,5 см. Ширина клинка у пяты 3,3
в настоящее время в музее «Резервация Натуралэ см. Конец заострён. Основание треугольной фор-
де Стат Кодрий»2 с. Лозова, район Стрэшень. мы, плавно переходит в прямоугольную в сечении
Терминологическая идентификация рассматри- рукоять-штырь, расширяющуюся книзу. Длина ру-
ваемого типа холодного оружия пока не устоялась. кояти 6,4 см, ширина 0,7-1,40,4 см (рис. 1,4).
В одних публикациях их называют кинжалами, в Из Днестровско-Прутского междуречья про-
других – короткими мечами или даже спатой (spade исходят ещё два аналогичных меча-кинжала, не-

1
Благодарю Е. Ушурелу за предоставленную возможность ознакомиться с рисунком меча.
2
или – “Государственная природная резервация Кодры”.

Revista Arheologică, serie nouă, vol. IV, nr. 1, 2008, p. 180-185


Новые находки клинкового оружия эпохи великого переселения народов в Днестровско-Прутском междуречье 181

Рис. 1: Мечи-кинжалы с вырезами у пяты, найденные в Днестровско-Прутском междуречье. 1 – Будешть, черняховский


могильник, погребение 196 (L. 18,43,1); 2 – Будешть, черняховское поселение, сооружение 2 (L. 34,43,2); 3 – Рудь,
славянское городище “Фарфурие турчаскэ” (L. 393,3); 4 – Лозова, случайная находка (L. 35,23,3).

значительно отличающихся от лозовского лишь находит в настоящее время удовлетворительного


оформлением верхней части и размерами (рис. объяснения.
1,2.3). Первый найден на черняховском поселе- Находки мечей-кинжалов в других регионах чер-
нии Будешть в развале производственно-жилого няховской культуры немногочисленны. Мало от-
сооружения 2 (Щербакова, Чеботаренко 1974, 98, личаются от Днестровско-Прутского междуречья и
рис. 3,1). Второй – на посаде славянского городища условия их обнаружения. Все экземпляры, найден-
Рудь-”Фарфурие турчаскэ”, в производственном ные в Поднепровье (Днепропетровск, Фляровка – 2
сооружении 8 (Бейлекчи 1986, 110, рис. 2,8). При- экз., Пастырское и Мотронинское городища) про-
мечательно, что в обоих случаях комплексы были исходят из случайных сборов (Магомедов, Левада
связаны с выплавкой железа. Невольно возникает 1996, 306; Soupault 1996, 69-70).
вопрос, не являлись ли они всего лишь сырьём, ли- В западных областях черняховской культуры из
шённым каких-либо магических свойств, каковыми пяти известных в настоящее время экземпляров
издревле в традиционных обществах наделялось только 2 типологически близких меча-кинжала
воинами клинковое оружие. С чем это связано – не найдены в погребальных комплексах, исследован-
182 Сергей Курчатов

ных у сс. Дрэгэнешть, погребение 9 и Петроаселе, люции формы во времени от одного до четырёх (по
погребение 2 (Harhoiu 1988, 80; он же 1991). Оба два с каждой стороны) на заключительной фазе раз-
захоронения были совершены по обряду ингума- вития типа.
ции в простых прямоугольных ямах. Погребённые До последнего времени не получило аргументи-
лежали вытянуто на спине, в первом случае голо- рованного объяснения функциональное назначение
вой, вероятно, на север (на момент исследования вырезов у пяты клинков. Оригинальное решение
захоронение оказалось разрушенным), во втором – вопроса предложил М.Б. Щукин. По его мнению,
на юг. Остальные мечи-кинжалы были найдены на короткие мечи-кинжалы с вырезами служили вспо-
черняховских поселениях – Яшь(Яссы)-Николина, могательным оружием для левой руки (в погребе-
Килиень – в последнем случае любопытно, что об- ниях чаще всего их находят на левом плече покой-
наруженный здесь экземпляр также неким образом ного) при фехтовании основным длинным мечом.
был связан с производством железа (Harhoiu 1988, Вырезы в этом случае выполняли функции гарды,
79-80; Soupault 1996, 70; Repertoriul… 1998, 126, предохраняющей кисть сражающегося от скользя-
fig. 54,3). Один меч происходит с территории рим- щего удара (Schukin 1993, 327).
ского лагеря Мичия (Вецел) (Harhoiu 1988). Следу- Открытие яркого комплекса – погребение с дву-
ет отметить, что мечи-кинжалы из Яшь-Николина мя длинными мечами и двумя кинжалами, один из
и Мичия (Вецел) отличаются от лозовского призма- которых с вырезами у пяты, в склепе 2 могильника
тической в сечении формой клинков, характерной Озёрное III (Лобода 1977, 245, рис. 3,а) – косвенно
для несколько более поздних экземпляров. Датиру- подтверждает вероятность такого использования
ются памятники IV – рубежом IV-V вв. В это же рассматриваемых клинков. В ряде погребений ко-
время, надо полагать, они попадают и на террито- роткие мечи-кинжалы были найдены в паре с длин-
рию Днестровско-Прутского междуречья. ными мечами: Керчь 1902 г., Нейзац, Дюрсо (Со-
Все мечи-кинжалы с вырезами у пяты, проис- кольский 1954, 158-159, табл. VIII,1,а.г; Храпунов,
ходящие из междуречья, представляют устойчивое Мульд 2000, 497; Дмитриев 1979. 228). Однако в
типологическое единство. Исключением является подавляющем большинстве случаев они не сопро-
кинжал (рис. 1,1) из погребения с остатками кре- вождаются другими видами вооружения. Послед-
мации 196 Будештского могильника (Рикман 1967, нее побудило некоторых исследователей вернуться
53, рис. 9,17). К востоку от Днестра аналогии ему к высказанной ранее гипотезе Н.И. Сокольского.
не известны. От рассматриваемых образцов он от- Рассматривая несколько известных ему экземпля-
личается не только формой и величиной боковых ров коротких мечей-кинжалов с вырезами, он при-
шипов-закраин, максимально приспособленных для шёл к выводу, что они служили для закрепления
крепления рукояти, но и более высоким качеством перекрестия (Сокольский 1954, 155.159). Впослед-
железа. Металл кинжала и технологические приёмы ствии эту версию поддержал А.М. Хазанов. Отме-
его обработки по своим характеристикам близки из- чая наличие у длинного меча с вырезом у пяты из
делиям из Свентокшиского металлургического цен- Хаммельбурга (северная Бавария) железного пере-
тра (Вознесенская 1977, 21.28; Розанова 1988, 100), крестия, он предположил, что вырезы у рассматри-
что позволяет отнести его к пшеворским импортам. ваемых мечей-кинжалов служили “для лучшего кре-
Показательно также то, что кинжал был найден в пления изготовленного из дерева перекрестия” (Ха-
погребении с остатками кремации – обряду, харак- занов 1971, 21.24; Храпунов 1998, 122; Храпунов,
терному для вельбаркской и пшеворской культур. Мульд 2000, 497, сн. 3). На приводимых в доказа-
Известен был центральноевропейским оружейни- те